M/S Bilfergen. Rapport etter istandsetting Av Åsmund Kristiansen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "M/S Bilfergen. Rapport etter istandsetting 2006 2009 Av Åsmund Kristiansen"

Transkript

1 M/S Bilfergen Rapport etter istandsetting Av Åsmund Kristiansen Hardanger Fartøyvernsenter Rapport nr

2 September Bilfergen vert gjort klar for slippsetting ved Hardanger Fartøyvernsenter. M/S Bilfergen Rapport etter istandsetting Av Åsmund Kristiansen Rapport nr Hardanger Fartøyvernsenter 2010 Foto: Hardanger Fartøyvernsenter Deler av denne rapporten er basert på notat av vikarierande fartøyvernkonsulent Arne Høyland. Andre rapporter/artiklar som er laga i samband med prosjektet: Synfaringsrapport v/morten Hesthammer Kort historikk om Bilfergen oktober 2006 Tilstandsrapport v/arne Høyland Månadsrapportar for perioden september 2006 mars 2009 HFS- nettside prosjektinformasjon M/F Bilfergen. Norges eldste bilferje restaurert. Artikkel i tidsskriftet Fartøyvern nr Av Åsmund Kristiansen. 2

3 Innhold Forord...4 Bilfergen si historie...5 Data...5 Kort historikk...5 Viktige årstal...6 Eigarane...7 Ombygging...7 Uhell/reparasjonar/vedlikehald...7 Vurdering av tilstand...8 Antikvarisk arbeid og dokumentasjon...9 Retningslinjer for istandsettinga...9 Bruk av materialar og verktøy...9 Dokumentasjonsgrunnlaget...10 Dokumentasjonsarbeidet...11 Arkiveringssystem...11 Dokumentasjons- og arkiveringsprosessen.11 Rapportering og loggføring...12 Skrogarbeid...13 Kjøl og kjølsprenging...13 Oppretting av skroget...13 Kjølsvinet...14 Kjølboltar...14 Stamn og fyljar...15 Beslag og skoning...16 Hekken...16 Spanta...18 Huda...19 Driving...21 Vasslinja...21 Ishud...21 Bjelkevegar...22 Rorhylse og ror...22 Lysventiler...23 Dekk og rekker...23 Dekket...23 Fenderlist...27 Rekke og dekksmontert utstyr...27 Dekkshus...30 Innreiing...33 Farger og måling...35 Tekniske installasjonar...35 Anker og -kjetting...35 Vatn og avløp...36 Tanker og startluftflasker...36 Maskineri, propellanlegg...37 Ballast...38 Nokre mindre endringar...38 HMT...38 Sopp...38 Pålegg frå Sjøfartsdirektoratet...39 Vedlikehald...40 Vern mot korrosjon...40 Vedlikehald av dekk...41 Smøring av tredekk...41 Leverandørar...43 Litteratur...45 Vedlegg I...46 Vedlegg II

4 Forord M/F Bilfergen, i dag Noregs eldste attverande bilferje, kom til Hardanger fartøyvernsenter (HFS) sommaren 2006 for å setjast i stand som verneverdig fartøy. Til grunn for istandsettinga låg ein tilstandsvurdering frå eigarane, og ein overflatisk synfaring frå HFS. I september same året vart ferja satt på slippen ved fartøyvernsenteret. Det viste seg fort at roteskadane var meir omfattande enn det ein skulle tru. Etter kvart som ein undersøkte ferja og tok nye stikkprøvar, vart det avdekka nye felt med roteskadar. Mesteparten av hausten fram til desember, gjekk såleis med til diagnostisering, demontering, arkivering av delar/referanseprøvar og dokumentasjon. Sidan skadane var meir omfattande enn ein hadde lagt til grunn i det første overslaget, måtte kalkylane på istandsetjingsprosjektet reviderast i løpet av hausten. I slutten av november vart det halde eit informasjons- og drøftingsmøte mellom eigarane Fjord 1 MRF AS, Riksantikvaren og HFS. Riksantikvaren gjorde det klart at Bilfergen var eit prioritert kulturminne frå deira side, og reiarlaget ønskte på si side å få gjennomført prosjektet så raskt og effektivt som råd. Desember 2006 vart på fleire måtar ein viktig milepåle. Ein var no komen fram til eit kostnadsoverslag for ei totalrestaurering, samstundes som ein starta oppattbygginga av skroget. Tre månader seinare, ved utgangen av februar 2007 var dårlege spant skifta ut, hekk og stamn fornya, og ein var i gang med å skifte dårleg hud. Prosjektet fekk såleis ein svært god start. Dessverre måtte vi trappe prosjektet ned noko grunna press på andre prosjekt, og planlagd levering i 2008 vart utsett til Me vil takke Fjord 1 MRF AS for svært godt samarbeid, og spesielt vår kontaktperson Amund Halsebakke. Kontaktperson hos Riksantikvaren var i starten Fredrik Denneche, og det siste året Sverre Nordmo. Vi har hatt et positivt samarbeid med begge. Sist men ikkje minst har Sjøfartsdirektoratet vore involvert ettersom Bilfergen har passasjersertifikat. Her har vi òg hatt godt samarbeid. Bilfergen endeleg sjøsett etter istandsetting i Amund Halsebakke held godt tak i tampen. 4

5 Bilfergen si historie Data Kjenningsbokstaver: LFOU Byggeår: 1921 Byggestad: Ølve, Kvinnherad i Hordaland Konstruktør: Johan T. Nerhus Lengde: 56,1 fot Breidde: 16,8 fot Djupgang: 7,4 fot Bruttotonnasje: 34,02 Nettotonnasje: 13 Hovudmaskin: Bolinder Munktell, 96 hk, Eigar: Fjord1 MRF AS Bilfergen i Frå boka Båt- og skipsbygging i Vestnes av Henry Vike. Ferja var sett inn på det andre ferjesambandet i Noreg. Rekka var kappa og det var sett inn grinder som gjorde det mogleg å ta bilar sidevegs inn på dekk. Navneattesten frå 1921 seier at navnet er Bilfærgen, medan dei eldste fotografia viser at namnet er skreve Bilfergen. I 1931 fekk fartøyet ny navneattest, med e. Kort historikk M/F Bilfergen blei bygd på Tollevsverftet av Johan T. Nerhus i Ølve i Hardanger. Fartøyet vart tinga som fiskefartøy av to menn frå Ølve, Haktor Lønning og Thor Lønning. Dei to skulle ikkje komme til å gjere fartøyet ferdig. Før fartøyet var ferdig vart det seld til Aalesund Færgeselskap. Nokre kjelder oppgir at Aalesund Automobilklub overtok fartøyet, dei hadde starta prøvedrift med ein leigd fiskekutter i Men det verkar som om det var det nystarta Aaalesund Færgeselskap som sette Bilfergen i trafikk på ferjesamband nr 2 i Noreg, mellom Vestnes og Åndalsnes. Bilbrevet oppgir at fartøyet er bygd i , at det er en motorkutter og er forsynt med motor. Nokre kjelder (m.a. Vike 1994 og Masdalen 1976) opplyser at fartøyet ikkje vart gjort heilt ferdig i Ølve, men slept til Vestnes i Møre og Romsdal for ferdigstilling og motorinstallasjon ved båtbyggar Johan A Wiik. Men Torleif Nerhus, sonen Bilfergen i Det er bygd brudekk som skipparen kan gå ut på frå styrehuset. Den faste trerekka er gjort noko kortare framme og septerane er skifta ut med ei lettare utgåve. Salongen har fått lysventilar. Prisen for ein personbil var 25 kroner i Til samanlikning kosta det 16 kroner for ein personbil i

6 til båtbyggjaren Johan T. Nerhus, fortel at motoren vart innsett av ein svensk montør (svensk motor). Montøren skal ha følgd fartøyet til Ålesund som maskinist. Vike viser til ei kjelde som hugsar at maskinisten var svensk. Kanskje det var montøren som heldt fram? Nerhus fortel vidare at det vart laga ei innreiing i rommet med trebenkar, dei flytte kappa, fjerna luka og la dekk. På grunn av manglande betaling vart det rettssak. Bilbrevet, datert 2. juni 1925, vart ikkje skreve av Nerhus før saka var løyst. Dette skal ha skjedd ved eigarskifte, i følgje Nerhus. Teikningar datert 6/7-1921, ved Sunde og Søyland i Bergen, viser Bilfergen innreidd under dekk, motor er antyda i maskinrom. Her er det m.a.o. noko motstridande opplysningar, men vonleg vil det vere råd å kartlegge Bilfergen si tidlege historie ved meir dokumentasjon. Den svenskproduserte to-sylindra Bolindermotoren står framleis om bord. Nerhus opplyser at dei hadde problem med omkasting i starten (det var ikkje gir eller vridning på propellen med motoren måtte nesten stoppast og snuast slik at den gjekk motsett veg). Bilfergen i Kronpris Olav helsar dei frammøtte frå brudekket på Bilfergen. Slik såg fartøyet ut i perioden Foto frå same hending, tatt frå sida, viser at fartøyet har det lange styrehuset og postkontor. Foto truleg frå etter den andre verdskrigen. Det er perioden som er referanse for vern. Dårleg lønsemd gjorde dette til eit ustabilt prosjekt, men i 1924 tok Møre Fylkes Ruteselskap (MFR) over. Fartøyet gjekk som bilferje i Møre og Romsdal i perioden frå 1921 og heilt fram til 1960 då ho vart seld til Sund kommune sør for Bergen. Her vart ho nytta som bilferje fram til 1972 då ho vart kondemnert. I 1975 vart ho seld eit par gonger til private, for så å verta kjøpt av Søndeled Veteranskibsklub ved Risør. Dei henta ho då i Mastrevik i Nordhordland og gjekk i gang med omfattande restaurering. I 1985 vart Bilfergen tatt inn på Riksantikvaren si liste over verneverdige fartøy og i 1999 vart Bilfergen seld til Møre og Romsdals Fylkesbåtar, som vil halda fram med å ta vare på ferja som verneverdig fartøy. I perioden var Bilfergen i den tyske okkupasjonsmakta si teneste i på Vestlandet. I 1945 vart Bilfergen teken over av heimefronten, som nytta ho til å frakte tyske soldatar til samleleirer. Bilfergen vart òg nytta til å segle Kronprins Olav og den kongelege familien til Måløy og avduking av bautaen over Martin Linge 17. juni Viktige årstal 1919 Tinga som fiskekutter, men kjøpt uferdig av Aalesund Automobilklubb. Gjort ferdig som bilferje i Remmemsvik (Vestnes) - Åndalsnes 6

7 1922 Geiranger - Hellesylt Valldal - Stranda - Hellesylt - Geiranger (Molde -) Vestnes - Åndalsnes 1934 Ombygd diverse samband MFR/MRF 1940 Teken av den tyske marine for transportoppgaver i Haugesundsområdet ? Dyrkorn - Stranda - Valldal og Halsa - Kanestraum talet Solavågen - Sæbø - Øye, Hjørundfjorden 1954 Ombygd Steinsland/Sotra - Tofterøy i Hordaland 1971/1972 Lagt opp Etter ombygging i 1954 fekk Bilfergen styrehuset flytta ut til sida og brudekket vart fjerna. Ein reknar med at sidehusa ikkje vart bygd om Verna som flytande kulturminne og sett i stand til perioden I drift i regi av Søndeled Veteranskibsklub ved Risør 2005 Kjøpt attende til Møre og Romsdal, ved Fjord 1 MRF. Eigarane Aalesund Færgeselskab AS, til 1923 Møre Fylkes Ruteselskap (MFR), seinare Møre og Romsdal Fylkesbåtar AS (MRF) Molde, Sund Kommune, Sotra Øygarden & Sotra Rutelag H. Brunvoll, Balestrand Søndeled Veteranskibsklub Møre og Romsdal Fylkesbåtar AS (MRF), seinare Fjord1 MRF AS, Molde frå Ombygging Bilfergen vart ombygd fleire gonger, første gong i 1934 då ho fekk hangardekk med inn/utkøyring framme og bak, og dekkshus med gjennomgang for bilar. I 1942 vart det sett på nytt styrehus med førarlugar. I 1954 vart styrehuset flytta over på eine sida, samstundes som brudekket vart fjerna over midtgangen. Dette for å gje meir dekksplass og høgde til bilane. I 1975 vart Bilfergen ført tilbake til utsjånaden frå tida før ombygginga i Uhell/reparasjonar/vedlikehald : Ein større skrogreparasjon med fornying av bjelkar, tømmer, hud og dekk. 1942: Frontdør og baugen øydelagt av ein brottsjø på veg inn Hardangerfjorden. 1943: Kolliderte like ved Risøykaien med bukserbåten Tr. Flotte Speer, som rente inn i styrbord side midtskibs med full fart og lagde stort hol i sida. 1943: Ferja vart påkøyrd då den låg ved kai ved Haugesund slipp. D/S Reidun køyrde inn i baugen og gjorde stor skade der. 1959: Ferja fekk mange pålegg om skrogreparasjonar og difor vart ho lagt i opplag og for salg. 1970: Skipskontrollen pålegg om å skifte styrehus p.g.a. roteskader, men det vert ikkje gjort. 1972: Kondemnert av Skipskontrollen. 1975: Sett i stand og bygd om til utsjånaden frå

8 Vurdering av tilstand I tilstandsrapporten til HFS oktober 2006 vert det konkludert slik: Gjennomgangen av fartøyet har avdekka nokre hovudproblem, som kan seiast å vera hovudårsaker til dei skadane som Bilfergen har fått. På styrbord side har det vore lekkasjar i skandekket som har ført til roteskader i alt tømmer på den sida, frå akterkant av salongen til akterkant av motorrom. I dekket har det vore problem med lekkasjar, og desse har delvis vore utbetra ved å legge inn nye, korte deler i dekket. Dekksbjelkane i salongen har òg vore delvis skifta. Problema med lekkasje har ikkje stoppa, slik at dei nye materialane raskt har blitt dårlege. Ei årsak er truleg at sopp frå gamle deler har smitta over på nye. Samstundes har det generelt vore eit godt klima for soppen i dekket. Vatn frå dekket har trekt innunder dekkshuset. Fronten av dekkshuset står rett oppå dekket, ein konstruksjon som gjer det mogleg at vatn konstant kan trenge inn. Dette har skapt roteplassar under heile dekkshusrama. Det er store roteskadar ned mot hovuddekk og opp mot brudekk på begge sider. På babord side er det ein dårleg konstruksjon som har ført til lekkasjar i forkant av dekkshuset. Styrbord yttervegg er også dårleg. Totalt sett er det best å ta ned dekkshuset og setja opp nytt med mest mogleg gjenbruk av det gamle. Dette vil og letta arbeidet med skifting av dekk. Styrehuset har ein konstruksjon som gjer det mogleg for regnvatn å trenge inn i fronten. Her er det venteleg dårleg tilstand på treverket. Taket på styrehuset manglar dryppkant, slik vatnet frå taket vert hengande og sigande innunder takplankane og inn i veggen. Vatn frå brudekket har rent ned i Bjelkevegaren på styrbord side visste vi var roteskadd i maskinrommet og framover et stykke i salongen. Maskinrommet var kledt med blekk som vern mot brann. Oppunder blekket var det fuktig som eit resultat av lekkasjar gjennom dekk. Her hadde soppen gode kår. Framme i baugen var huda svært skadd av såkalla elektrokjemisk rote. Årsaken til slike skader er ofte vanskeleg å stadfeste, men her var det truleg kontakt mellom stamnskoning og ishud, og korrosjon som følge av dette, som var årsak. postlugaren som ein følgje av dårleg drenering av regnvatn frå brudekket. Ein bjelke står med endeved rett ut slik at vatnet har fått trenge inn i bjelken. Elektrokjemisk rote har skapt problem og øydelagd fleire hudplankar på babord side frå motorrommet og framover. Også rundt motorluka på dekk er det teikn på elektrokjemisk rote. 8

9 Antikvarisk arbeid og dokumentasjon Retningslinjer for istandsettinga Bilfergen er sett i stand etter antikvariske retningslinjer. Med det meinast at delar som vert skifta ut vert erstatta med nye delar i same material og med same handverksmessige utføring. Referansetidspunkt for vern er Til overflatehandsaming og impregnering er det brukt dei same midlane som har vore nytta i den aktuelle driftsperioden for fartøyet. For å sikre treverket mot rote er det i tillegg nytta moderne rotehindrande middel (Boracol). Bilfergen har passasjersertifikat for 40 passasjerar i fartsområde 2 (skal endrast til fartsområde 1). Dei fleste deler som er skifta ut på Bilfergen, er skifta som heile deler. Det har i liten grad vore lusa og limt inn mindre bitar i eldre deler. Ein av grunnane til dette er at mykje av dei materialane som var skifta ut i denne omgangen var material som var skifta under førre istandsetting på 1970-talet. Når det gjeld I dekket var det ein blanding av gamle og nye materialar. Det såg ut til at soppen hadde etablert seg så grundig at dei nye materialane vart infisert etter overraskande kort tid. skrogdeler har vi halde oss til reglane for korleis spant og plank skal omskøytast for at krav til styrke skal vere oppretthalde. Bruk av materialar og verktøy Spora etter verktøybruk i skroget varierte ein del. Det heng naturlegvis saman med alle dei ombyggingane og reparasjonane som ferja har gått gjennom sidan ho var ny i I tida rundt 1920 hadde ikkje Nerhus elektriske maskiner på verftet. I 1939 kjøpte Nerhus ein stasjonærmotor med reimoverføring, og først i 1952 fekk dei elektrisitet. Fartøyet vart med andre ord bygd med manuelt verktøy som t.d. øks, sag, høvler og hoggjern. Hudplankane til Bilfergen var opphavleg vart skoren på ei oppgangssag på den andre sida av fjorden. Material som er sett inn seinare er skore på sirkelsag. I 1934 vart Bilfergen ombygd ein del. Seinare att på 1940-talet vart ho fleire gonger påkøyrd og reparert. Dette har ført til nye utskiftingar av materialar og med bruk av tidas verktøy og maskiner. Etter 1950 har skroget vorte reparert etter kvart som Skipskontrollen påpeika noko. Så i 1975 vart det gjort ei istandsetting og tilbakeføring, utan spesiell tanke for autentisk material- og verktøybruk. Summen av alt dette vert at botn av skroget med hud og spant ber enno i seg gamle materialar med spor etter manuelt opphavleg verktøybruk, medan det lenger opp er mykje nytt. Ved HFS er det i første rekke opp til handverkarane å velja verktøy som gjer arbeidet rasjonelt, men samstundes gje overflaten ein sluttføring som stemmer med referanseperioden. Det tyder at ein ikkje skal sjå spor etter elektrisk høvel eller dimensjonshøvel. Slike spor skal fjernast med t.d. handhøvel. Ved HFS har det vorte nytta til dels furu frå Hardanger til spant, medan det meste av trematerial er levert av Materialbanken AS i Vingelen. Gangen i rekonstruksjonen og bearbeidinga av eit spant illustrerer godt vertøybruken som vert nytta ved istandsetjinga av Bilfergen. Til vanleg vert spantemnet som skal nyttast i skroget 9

10 først justert til rett dimensjon med ein elektrisk dimensjonshøvel. Deretter vert fasongen grovt tilskoren på ei elektrisk bandsag. Fintilpassinga av spantet til huda vert gjort med elektrisk høvel og skarøks (tverrøks). Sletting av spant vert gjort med elektrisk høvel. Dokumentasjonsgrunnlaget Langt på veg har vi halde oss til det som vart gjort ved førre istandsetting. Ein veit likevel av erfaring at det dukkar opp nye moment når ein først leiter, og stiller spørsmål ved tidlegare dokumentasjon. Eit problem har vore at vi har hatt lite tilgjengeleg dokumentasjon frå den aktuelle perioden, Nokre foto har vore tilgjengeleg, og nokre har kome til etter kvart. Der det har vore uvisse har vi halde oss til dei vala som vart gjort under førre istandsetting. Ved eit par høve har vi sett på bilda at det vart gjort feil i 1975, og lagt fram for eigarane at det burde vore endra. Vidare har Riksantikvaren vore konsultert, og konklusjonen har vore at ein har halde seg til løysingane frå Dette gjeld fargen på skansekledning. Han var svartmåla før 1954, men vart kvitmåla i Her valde ein etter ønskje frå eigarane å halde på kvitmålinga. Vidare var det open rekke framme på kvar side før Her vart den lukka rekka frå etter 1954 vidareført. Ein del rør som kjem opp frå oppvarming og ventilasjon var ikkje likt på bileta frå før 1954 som det var etter Her valde ein òg å halde på dei nyare løysingane. Nokre endringar av mindre synleg karakter har vi tillate oss å gjere. Eit par forbetringar når det gjeld konstruksjon av dekkshuset har vore gjort etter godkjenning av Riksantikvaren. Det same gjeld dekket, som nå er lagt med drivreim. Gamle bilde er ofte dei beste kjeldene. Dette bildet vart ikkje kjend for oss før langt ut i prosessen. Her kan ein sjå at styrehus og bestikklugar er bygd opp på ein litt annan måte enn slik det var gjort under istandsettinga på 1970-talet. Om denne kunnskapen ville fått konsekvensar er uvisst, då styrehuset vart nytta vidare. Men det kan vere nyttig å vite når ein ein gang i framtida må gjere omfattande istandsetting på styrehuset. Søndeled Veteranskibsklub har sjølve uttala at dei gjekk fram mest som amatørar Dei var ikkje så nøye med materialane, dei var ikkje av dei beste. Som rettesnor for arbeidet brukte dei snittteikningar og noko fotomateriale. Og så fantes det eine dekkshuset. Brudekk og styrehus var fjerna, sidehuset på dekk stod att. Sjølve skroget har som før nemnt vorte skada og reparert ein del gonger opp gjennom tidene. Likevel var det meir att av den opphavlege skrogkonstruksjon under dekk og under vasslinja. Demonteringa av roteskadd hud, spant og garnering utover hausten 2006 viste at nedre del av skroget inneheld for det meste originale spant frå Tendensen er naturleg nok det same for huda, med gamal hud lengst nede. All garnering, bortsett frå nokre få plankar under maskina, var frå istandsettinga i Desse er framleis i båten. 10

11 Dokumentasjonsarbeidet Dokumentasjon av prosjektet har hatt fleire innfallsvinklar. For det første var det viktig å skaffe til veie tilstrekkeleg materiale i form av foto, skisser, deler osv. for å vere i stand til å bygge fartøyet opp igjen. Vidare har heile prosessen med demontering og oppbygging blitt dokumentert med foto, notat og til dels noko videofilm. Arkiveringssystem I startfasen av dokumentasjonen vart rominndelingane i fartøyet teikna inn på tre skisser, eit for kvart plan i fartøyet. Kvart rom har fått ei mappe med eit nummer i det digitale fotoarkivet til Bilfergen. På den måten kan ein arkivera fotodokumentasjon i mapper som høyrer til dei enkelte romma i Bilfergen. Dette gjer det lett for konsulent og handverkar å finna att dokumentasjonen frå dei ulike romma etter kvart som istandsetjinga skrid fram. Deler som er demontert er merka etter det same systemet. Dokumentasjons- og arkiveringsprosessen I det fylgjande vil vi beskriva gangen i dokumentasjonsprosessen, dvs. fotografering og arkivering og vil illustrera det med to døme. For å kunna få eit innblikk i den heilskaplege prosessen med å setja i stand ferja har vi forsøkt å fortløpande fotografera framdrifta før og under demontering, og deretter under rekonstruksjon. I tillegg har handverkarane som har arbeidd med demontering laga skisser, gjort oppmålingar og fotografert viktige detaljar som skal nyttast når rom, innreiing og inventar skal rekonstruerast og monterast. Dette kravde Slipptaket måtte demonterast for å få Bilfergen på slipp. På det tidspunktet var vi ikkje klar over at tilstanden var så dårleg at store deler av dekkshuset måtte fornyast. Sjølv om det var ein stor operasjon å gjere om slipptaket fekk vi ein god arbeidsplass gjennom heile prosjektet. Styrehuset sette vi stand for seg og løft om bord etter å ha slept ferja ut av slippskuret. Lagring av deler og utstyr var ei utfordring. Her har vi innreidd ein konteinar med hyller og fylt opp. forholdsvis mykje tid då det til tider var mange som arbeidde med demontering på ulike stader i fartøyet. Ved slutten av kvar arbeidsdag, eller med nokre dagars mellomrom, vart bileta overført frå kamera til ein pc. I programmet Foto Station fekk kvart bilete nokre stikkord (metadata) og plassert på rett plass/rom i Bilfergen. Samtidig oppretta vi ei mappe med favorittar der vi la inn bilete som kan vera nyttig å ha i månadsrapportane og til anna formidling. Dokumentasjon av handverksprosessar: For å sikra den handlingsborne kunnskapen ved HFS og for å ha ein god dokumentasjon av arbeidet som vart gjort, har vi forsøkt å dokumentera 11

12 handverksprosessar knytt til rekonstruksjon av skroget. Viktige prosessar vart fotografert etter kvart. Eit døme er skifting av spant. Her startar ein med å riva det gamle spantet for deretter å sletta huda og gjera ho rein for smuss og rote. Deretter skal det lagast ein skant/modell som i grove trekk avspeglar fasongen til det nye spantet. I fotoarkivet ligg prosessen dokumentert med 25 steg fordelt på ca 270 digitale foto. Rapportering og loggføring Vi har skreve korte loggar om framdrifta i prosjektet og notert moment som var viktige å få med i rapporten. Vidare har det vore utarbeidd ein kort rapport omtrent kvar månad (i alt 19 månadsrapportar). Denne har vi sendt til eigarane og lagt ut på Poenget med denne rapporten har vore å visa framdrifta i prosjektet på ein enkel, lettforståeleg og poengtert måte for både eigarane av Bilfergen, for Riksantikvaren, og internt for tilsette ved HFS. Den opne rapporten skal styrka informasjonen til eigarane om framdrifta samstundes som dei får meir kunnskap om korleis fartøyvernsenteret og arbeider med slike prosjekt. Tanken er at ein ved fullført istandsetjing skal kunna sitja att med eit forholdsvis stort men lettforståeleg dokument om heile istandsetjingsprosessen. Det vil kunna vera ein nyttig referanse for ettertida for eigarane og dei som ikkje har så mykje kunnskap om Bilfergen. I tillegg er alle bileta i månadsrapportane merka med referanse til Bilfergen sitt fotofavorittarkiv, slik at eigarane lett skal kunna be om kopi av bilete til bruk i si eiga formidling eller det kan brukast som utgangspunkt for å laga brosjyrar, hefter eller liknande formidlingsprodukt. Også det at andre ved fartøyvernsenteret kan lesa rapportane og koma med kommenterar eller rettingar kan vera med og kvalitetssikra dei tekniske og antikvariske aspekta ved istandsetjingsprosjekt. Maskina, Bolinder Munktell 96 hk, har stått om bord sidan fartøyet var nytt. Ho skal vere frå 1916, men kvar denne informasjonen kjem frå er uvisst. 12

13 Skrogarbeid Kjøl og kjølsprenging Kjølen er av eik. Den var i god stand og vart ikkje skifta. Han har følgjande mål: breidde 7,5 tommar målt midtskips, synleg høgde under huda er 8 tommar målt midtskips ved skøyten. Kjølen er altså skøytt på midten med ein skrålask som er om lag 43 tommar lang. Bakre del av kjølen er truleg reparert då den er om lag 2 ¼ tomme grunnare enn framdelen av kjølen. Difor er det fora på to lauskjølar under bakre kjøldel, medan det under fremre kjøldel berre er fora på ein lauskjøl. Sjølve kjølen minkar av på høgkant mot fram- og akterendane og har fylgjande mål: I akterkant ca 4 tommar og i forkant ved overgang lot ca 6 ¼ tomme. Under kjølen er det som før nemnd fora på ein lauskjøl i forkant av skøyten medan det er fora på to lauskjølar aktafor kjølskøyten. Lauskjølane aktafor skøyten er 2 ¼ og 2,5 tommar tjukke medan lauskjølen framfor skøyten er 2,5 tommar. Lauskjølane er av furu og like breie som kjølen, altså 7,5 tommar. Mellom kjølen og lauskjølen ligg eit lag med tjærefilt. Då Bilfergen vart sett på slipp ved HFS i september var ho kjølsprengd og det vart målt til om lag 10 cm midtskips. Bilfergen var ny i 1921 og skal førast attende til perioden I 1934 var ferja framleis så ny at noko kjølsprenging kan ein ikkje rekna på at det har kome på dette tidspunktet. Likeeins reknar ein med at for tidsrommet har kjølsprenginga auka forholdsvis lite. Den kjølsprenginga som ferja hadde hausten 2006 føreset vi har kome i tida etter I intervjuet med Torleif Nerhus, son til ferjebyggaren, vert det sagt at ved nybygg var det vanleg å la kjølen få ein liten kryl ned på midten slik at det skulle bremsa den ustoppelege kjølsprengingsprosessen. Med bakgrunn i desse momenta vart det difor bestemt å senka kjølen ned så han vert bein utan opp- eller nedspenn. Oppretting av skroget Som nemnd var Bilfergen kjølsprengd med ca 10 cm då ho vart sett på slipp ved HFS i september I tida etter dette, og då spesielt i perioden november 2006 til februar 2007 vart kjølen gjennom tre etappar senka ned mot null, d.v.s. bein kjøl utan opp- eller nedspenn. Etter kvart som kjølsprenginga sig på i eit skrog, så endrar også dette litt på linjene og proporsjonane i skroget. Eit svært kjølsprengd fartøy kan få ein beinare springlinje langs dekket, eller kurve som slår feil veg. Hekken bak på styrbord var noko lågare enn på babord. Det kan m.a. skuldast at bjelkevegaren på styrbord side i hekken ikkje var festa til dekksbjelkane med meir enn to-tre spikrar, han låg meir og mindre laust oppå hekksbjelkane. Heilt i akterkant av hekken låg ein tverrbjelke av tre Kjølspreng tyder at kjølen skyt opp slik at han ikkje lenger er bein. Dette er ein naturleg prosess som skjer med fartøy som vert liggande, eller som går utan last i lasterommet. Der fartøyet har størst oppdrift vert kjølen trekt oppover, medan han i endane vert trykt ned. Her er det mindre oppdrift i skroget. Samstundes er det mykje tyngde i endane; maskin akter og anker, ballast m.m. framme. 13

14 som var ganske roten og som var innkledd med ein jernskoning. Feste mellom jernskoningen og tverrbjelken var delvis rusta sund, slik at skoningen låg delvis laus på bjelken. På grunn av kjølsprenginga kryla dekket seg så mykje opp midtskips at dørene under styrehuset ikkje let seg lata att. I tillegg hadde fasongen på skroget kome noko ut av stilling då framre del av skroget var usymmetrisk om senterlinja og om lag 20 cm vidare på babord i framkant av salongen. Akter på styrbord side ved maskinrommet var skroget også 10 cm vidare enn på motsatt side. Alt i alt var skrogfasongen til den 85 år gamle ferja endra seg ein del i løpet av åra. I mars 2007 såg vi skroget som retta opp så godt det lot seg gjera. Då var hekken bygd opp med nytt treverk, og forskipet var nokolunde likt på begge sider. Midt/akterdelen av ferjeskroget er framleis litt ute av symmetri, og det må ho truleg leva vidare med ei stund då det vil krevja forholdsvis mykje arbeid og kostnader å retta opp dette. Ein annan sak er at vi ikkje kan vite om skroget nokon gong har vore heilt symmetrisk. Mest truleg er at det ikkje har vore det. Springen i skroget er no likt på begge sider, men som sagt, ho er framleis ein tanke breiare bak på styrbord side. Opprettinga av skroget førde til at skotta i salongen endra helling. Dermed fekk vi eit problem når innreiinga skulle monterast tilbake. Innreiinga passa ikkje lenger, og vi hadde ikkje endra på noko, unntatt då å rette opp kjølen. Da var det ikkje anna å gjere enn å tilpasse benkene og putene til den nye røynda, og problemet var såleis ikkje verre enn at det let seg løyse greitt. Kjølsvinet På oversida av kjølen, oppå bunkane (botnstokkane), ligg kjølsvinet som såg ut til å vera opphaveleg og i bra stand. Kjølsvinet er breiast midtskips og smalnar av i fram- og akterkant: I framkant: breidde 5 høgkant 7 På midten: breidde 9,5 høgkant 8,5 I akterkant: breidde 7 høgkant 6,5 Kjølsvinet var ikkje teke ut av båten, då det ikkje vart skifta botnstokkar. Det hadde samla seg mykje oljesmuss i botn ved kjølsvinet. Dette var tømt, spylt og gjort reint. Kjølboltar Kjølboltane skal kontrollerast kvart tiande år. Kor tid dette sist vart gjort er litt uvisst, men no kravde Sjøfartsdirektoratet at desse skulle kontrollerast. Mange av kjølboltane var skadde av korrosjon. Tendensen var at boltane vart dårlegare di lenger bak ein kom i skroget. Boltane er tæra mest på to plassar: I overgangen mellom kjølsvin og spant, og i overgangen mellom spant og kjøl. Det var 25 kjølboltar i skroget inklusiv boltane som går gjennom kneet nede i baugen (det er 23 spant). Kjølboltane har litt varierande lengde, omkring 70 cm, og dimensjonen er 24 mm. I toppenden er ei skive under eit lite hovud medan andre Den eine måten vi trekte kjølboltar på var med donkraft. 14

Reparasjon og vedlikehald av trebåtar

Reparasjon og vedlikehald av trebåtar Reparasjon og vedlikehald av trebåtar Av Peter Helland-Hansen Oversikt over omfanget Mange problemstillingar knytt til reparasjon og vedlikehald går igjen, og er etter måten greie å gjera noko med. I andre

Detaljer

Bygningsvern på musea. Ei utgreiing om forvalting av kulturhistoriske bygningar på musea i Rogaland

Bygningsvern på musea. Ei utgreiing om forvalting av kulturhistoriske bygningar på musea i Rogaland Bygningsvern på musea Ei utgreiing om forvalting av kulturhistoriske bygningar på musea i Rogaland 1 Bygningsvern på musea Ei utgreiing om kulturhistoriske bygningar på musea i Rogaland Utarbeidd av Ryfylkemuseet

Detaljer

SUPERSAGBLAD for tøff saging

SUPERSAGBLAD for tøff saging B Returadresse: Norsk Bygdesag Forening 6763 Hornindal SUPERSAGBLAD for tøff saging Stellitt eller hardmetall Super frost med patentert tann. Overlegen i frossent tømmer, men suveren året rundt. Like enkelt

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp?

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp? Arbeidsrapport nr. 132! - Hjelp? 2003 Prosjekt Fronterdokumentasjon - Ei handbok i bruk av Fronter Arbeidsrapport Nummer 132: Fronter 24! Hjelp? Versjon 1.0 Prosjekteigar Høgskulen i Volda Finansiering

Detaljer

Returadresse: Norsk Bygdesagforening 6763 Hornindal

Returadresse: Norsk Bygdesagforening 6763 Hornindal B Returadresse: Norsk Bygdesagforening 6763 Hornindal Sagbladet Forum for Norske Bygdesager Nytt fra fylkeslagene s4 God Jul Program for årsmøtehelg 2012 s5 Årsmelding s 6-8 Medlemsbedriften Gryting Trelast

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48 100 år i Jølstra 100 år med kraftproduksjon i Jølstra Ansv. utgjevar // Sunnfjord Energi Redaksjonelt // Rein Design v/roy Sunde, Joachim Vie og Kristine Slettehaug Layout // Rein Design Trykk // Bodoni

Detaljer

Erlend Eithun på Hågenstad Bruk A/S skjær mykje flott laftetømmer www.sag.no. Konferansen Skog og Tre 2010 s 12. Møre Tre A/S s 14-15

Erlend Eithun på Hågenstad Bruk A/S skjær mykje flott laftetømmer www.sag.no. Konferansen Skog og Tre 2010 s 12. Møre Tre A/S s 14-15 Sagbladet Forum for Norske Bygdesager Organisasjonsnytt s 4-5 Medlemsbedriften Hågenstad Brug A/S s 6-9 Gamle tradisjonar inn i ei ny tid s 10-11 Konferansen Skog og Tre 2010 s 12 Møre Tre A/S s 14-15

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling Arbeidsrapport nr. 137 Roar Stokken Ei samling å lære av - evaluering av ei kurssamling 2003 Prosjektinformasjon Prosjekt Pronett: Prosjekt for nettbasert og nettstøtta læring Prosjekteigar Høgskulen i

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS

Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS Helen Berg Bjarte Alnes Rigmor Einang Alnes Senter for omsorgsforskning Rapportserie nr. 3/2014 Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp

Detaljer

Pedro. eit møbeleventyr

Pedro. eit møbeleventyr Pedro eit møbeleventyr Pedro eit møbeleventyr Av Eldar Høidal Norsk Møbelfaglig Senter Grafisk design og produksjon: Hatlehols AS 051310-09, Brattvåg november 2005 Papir: 150 g Gallerie Silk ISBN: 82-92055-21-5

Detaljer

Bruk av moderne skjøtselsmetodar på musealt kulturlandskap

Bruk av moderne skjøtselsmetodar på musealt kulturlandskap Bruk av moderne skjøtselsmetodar på musealt kulturlandskap Etablering og skjøtsel av kulturlandskap på museum DEL 3 Liv Byrkjeland Marie Pettersson og Elisabeth Dahle 2007 FØREORD Denne rapporten er del

Detaljer

Rapport om dekklegging i forskip HFS rapport nr.3-2006 v/ Axel Bjelke og Karsten Mæhl Hardanger Fartøyvernsenter

Rapport om dekklegging i forskip HFS rapport nr.3-2006 v/ Axel Bjelke og Karsten Mæhl Hardanger Fartøyvernsenter D/S Hvaler Rapport om dekklegging i forskip HFS rapport nr.3-2006 v/ Axel Bjelke og Karsten Mæhl Hardanger Fartøyvernsenter D/S Hvaler Rapport nr. 3 Av Axel Bjelke og Karsten Mæhl Hardanger Fartøyvernsenter

Detaljer

Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013. Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør

Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013. Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013 Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør Forprosjekt Skredsikring rv. 13 Vik-Vangsnes, løysing i sør side 0 Forord På oppdrag frå Vegavdeling

Detaljer

Olaf Moriarty Solstrand. Trolløya. eit godnatteventyr. Solstrand Tekst og Bobler

Olaf Moriarty Solstrand. Trolløya. eit godnatteventyr. Solstrand Tekst og Bobler Olaf Moriarty Solstrand Trolløya eit godnatteventyr Solstrand Tekst og Bobler 2013 Solstrand Tekst og Bobler, Ski www.olafsolstrand.no/trolloya/ Omslagsillustrasjon: Ida Eva Neverdahl, jellyvampire.deviantart.com

Detaljer

KUNNSKAP KRYSSAR GRENSER I

KUNNSKAP KRYSSAR GRENSER I Vestlandsforsking notat nr. 3/2011 KUNNSKAP KRYSSAR GRENSER I KOMMUNESEKTOREN: FJALER Sluttrapport Guttorm Flatabø og Ingjerd Skogseid side 2 Vestlandsforsking notat Tittel Kunnskap kryssar grenser i kommunesektoren:

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

Komfyrvakt vernar bustader mot brann

Komfyrvakt vernar bustader mot brann Konkurranse 14 Vinn ein dab-radio! Premiekryss 15 NR 2. HAUSTUTGÅVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRÅ DITT NETTSELSKAP Iphone 6 mot Sony Xperia Z3 16 FOTO: THOMAS HAUGERSVEEN/DN Komfyrvakt vernar bustader

Detaljer

nderdølen Undredal kyrkje har gått i dekning. Frå side 14 Side 7 for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * juni 2012 * kr 70,

nderdølen Undredal kyrkje har gått i dekning. Frå side 14 Side 7 for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * juni 2012 * kr 70, nderdølen for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * juni 2012 * kr 70, BLADET FOR BYGDA MED NESTEN 80 INNBYGGJARAR Undredal kyrkje har gått i dekning. Frå side 14 Side 7 Gode lesar av Underdølen!

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2008. For eit godt arbeidsliv

Arbeidstilsynet Årsrapport 2008. For eit godt arbeidsliv Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 For eit godt arbeidsliv Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 07 24 «Arbeidstilsynet arbeider for eit godt arbeidsliv.

Detaljer

Flora kommune Forvaltning og utvikling av sjøhus

Flora kommune Forvaltning og utvikling av sjøhus Nordplan side 2 Sjøhus i Flora kommune retningsliner for forvaltning og utvikling Flora kommune Forvaltning og utvikling av sjøhus Innhald: side 1 Forord 4 2 Målsetting 4 3 Prosesseen 4 4 Deltakarar i

Detaljer

Er sær skriving ny norsk?

Er sær skriving ny norsk? Er sær skriving ny norsk? Ei samanlikning av allmennlærarstudentar si rettskriving i båe målformer Irene Lohne Westad Rettleiar Elin Gunleifsen Masteroppgåva er gjennomførd som ledd i utdanninga ved Universitetet

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory April 2010 Innhald NK fååäéááåö=kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk=p

Detaljer

Å kome først DOKUMENTAR Å KOME FØRST. Ungdommar fraktast vekk av helsepersonell etter terrorangrepet på Utøya. Foto: Morten Edvardsen / Scanpix

Å kome først DOKUMENTAR Å KOME FØRST. Ungdommar fraktast vekk av helsepersonell etter terrorangrepet på Utøya. Foto: Morten Edvardsen / Scanpix Ungdommar fraktast vekk av helsepersonell etter terrorangrepet på Utøya. Foto: Morten Edvardsen / Scanpix Silje PILEBERG Å kome først Dei jobbar med å redde liv - men skal dei gjere alt for å hjelpe oss?

Detaljer

Internt meldingsblad for alle ansatte i Kleven Maritime. Desember 2009

Internt meldingsblad for alle ansatte i Kleven Maritime. Desember 2009 Internt meldingsblad for alle ansatte i Kleven Maritime Desember 2009 Takk for innsatsen i eit innhaldsrikt år Denne førjulsveka har eg snakka med to viktige kundar for Kleven Maritime Ståle Remøy og Kristian

Detaljer

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett?

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett? Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 5 november 2009 Nesten kristen Olaug Nilssen har pressa Sigvart Dagsland opp til veggen for å finne ut kva han eigentleg meiner om det å vere kristen. Han svara så godt

Detaljer

1.1 Matematikk er meir enn berre Ô kunne rekne

1.1 Matematikk er meir enn berre Ô kunne rekne 1.1 Matematikk er meir enn berre Ô kunne rekne Du skal l re ^ kor viktig det er Ô gjere overslag og vurdere kor rimeleg svaret er ^ Ô tolke, vurdere og diskutere matematisk innhald i skriftlege framstillingar

Detaljer