BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling"

Transkript

1 BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Saltstraumen lokalutvalg Møtested: Hellevik, Saltstraumen, Saltstraumen Fritidssenter, 2.etg. Dato: Tidspunkt: 09:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Saltstraumen lokalutvalg, Synnøve Blix, telefon , e-post: så tidlig at vararepresentant kan innkalles med rimelig varsel. 1. varamedlem møter de øvrige kun etter særskilt innkalling. Dagsorden KL Omvisning Hellevik Aktivitetshus (Hellevik skole). Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra Diverse orienteringer. Kl Gjennomgang av planutkast Trafikksikkerhetsplan , v/leif Håkestad Saksliste Side 1

2 Saksnr Innhold PS 09/2 Årsmelding 2008 PS 09/3 Forslag til ny barnehage PS 09/4 Behov for opprusting av Fv 580 Straumøya PS 09/5 Omregulering av kryss nye Rv17/Rv80 PS 09/6 Oppfølging av stikartlegging PS 09/7 Mobildekning - Straumøya RS 09/2 Rullering av Bodø kommunes trafikksikkerhetsplan Bodø, 6. februar 2009 Odd Willy Hansen leder Synnøve Blix sekretær Side 2

3 Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 09/2 Saltstraumen lokalutvalg Forslag til årsrapport 2008 Sammendrag Årsmeldingen er et tilbakeblikk på året som har gått og legger vekt på å vise aktivitet og resultater som Saltstraumen lokalutvalg har oppnådd i Saksopplysninger Saltstraumen lokalutvalg har i 2008 hatt følgende sammensetning: Odd Willy Hansen, leder Ann-Heidi Seines, nestleder Kjell Ove Andersen, medlem Kent Ove Larsen, medlem Elisabeth Nilsen, medlem Gunn-Anita Barosen, medlem Jonny Sandmo, medlem Varamedlemmer: Geir Nyheim, Arve Erik Karlsen, Knut Pettersen, Ann Kristin Evjen, Ann-Helen Hustad, Kjell Olsen og Marianne Løkås. Lokalutvalget er representert i: Saltstraumen skoles driftsstyre med medlemmer Marianne Løkås og Kjell Olsen og varamedlemmer er Gunn-Anita Barosen og Arve Erik Karlsen Stiftelsen Saltstraumen museum med representant Jan H. Knaplund og vara. Arve Erik Karlsen Saltstraumen lokalutvalg har i første halvår gjennomgått virksomhetsplanens hovedmål og revidert hovedmålsettingene for perioden Planen er inndelt i 6 deler: 1. Infrastruktur 2. Helse, miljø og sikkerhet 3. Natur, kultur og reiseliv 4. Oppvekst, skole og velferd 5. Nærmiljøarbeid 6. Næringsvirksomhet Under hvert av hovedmålene ligger en rekke delmål. Status på delmålene er korrigert høsten 2008 og lokalutvalget har som mål å gjennomgå planen hvert halvår. Arbeidsoppgavene og utfordringene er mange. Det er i løpet av året avholdt: 8 ordinære møter, 1 ekstraordinært møte, og 2 folkemøter. Folkemøte 17.april i forkant av bystyrebehandlingen, der alle partier i bystyret var invitert, med tema på aktuelle saker som: Igangsetting av revisjon av kommunedelplanen Side 3

4 Innføring av forvaltningsplan for Saltstraumenområdet Reguleringsplan for Jektvika Reguleringsplan Knaplundsbukta Bygge- og deleforbud. Folkemøte 4. september om Kommuneplanens arealdel 2009, offentlig ettersyn. Representanter fra Byplankontoret presenterte planforslagene. Lokalutvalget har i forkant av dette jobbet med kartlegging av strandsonen, liste over innspill utarbeidet av lokale lag og foreninger og andre resurspersoner er tatt med. Saltstraumen historielag har gjort et betydelig arbeid med kartlegging av kulturminner i strandsonen. Saltstraumen lokalutvalg v/leder presenterte lokalutvalgets arbeid i bystyret den Informasjon til innbyggere i Saltstraumen En INFO fra lokalutvalgets arbeid ble laget og sendt alle husstander i nærområde før sommerferien. Årlig kontaktmøte med politisk og administrativ ledelse Avholdt På dette møtet deltok Odd Willy Hansen, Elisabeth Nilsen og nærmiljøleder. Fra Saltstraumen ble det orientert om følgende saker: Kommuneplanen, kommundelplanen, stedsutviklingsprosjekt, utvidelse av stillingen som klubbleder til hel stilling, Studiesenter Salten, bredbånd, fast dekke på de kommunale veiene, kommunalt vann til Seines og Gillesvåg. Samt at Saltstraumen Museum får en viktigere rolle i reiselivssatsningen i kommunedelen, ved at det blir stilt lønnsmidler til disposisjon fra kommunen. Fra administrasjonen ble det opplyst at det i økonomiplanen er tilrådd at lokalutvalgsmodellen evalueres, sett i forhold til ressursbruk og måloppnåelse. Infrastruktur: Offisiell åpning av gang/sykkelveien, Rv 17 Knaplund Tuv, 6. november 2008 Statens vegvesen markerte åpningen. Fylkesråd for samferdsel Jon Tørset, Ordfører Odd Tore Fygle, Saltstraumen lokalutvalg, barn- og voksne deltok i åpningen som foregikk på Straum, ved Coops avdeling Saltstraumen. Barn fra Saltstraumen skole og Saltstraumen barnehagen deltok med sanger for anledningen og til snorklippingen. Tidligere varamedlem av lokalutvalget og pådriver for prosjektet gjennom mange år, Hans Jacob Engen holdt tale. Varmt mat og drikke ble servert av Saltstraumen idrettslag. Med dette kan lokalutvalget være stolt av at et stort trafikksikkerhetsprosjekt ble realisert våren/sommeren Kommunalt vann til Fjell og Valnes Bodø kommune v/kommunalteknisk har lagt sjøvannsledning, høsten Vindmålere er montert og tatt i bruk på Åselibrua og Saltstraumbrua. Hvite flekker - bredbånd til alle i Bodø kommune Etter inngått avtale med Telenor som vil gi bredbånd til alle i hele kommunen, har Saltstraumenområdet fremdeles grender som ikke har fått tilfredsstillende bredbåndstilbud. Deler av Straumøya mangler tilbud. Saltstraumen Barnehage, Tuv har i ikke tilfredsstillende tilknytting. Prosjekt: Saltstraumen som reisemål Et delprosjekt av prosjektet ble realisert i høst, en fiskeplass for rullestolbrukere ble ferdigstilt ved Ørnes. Prosjektet ledes fra Team Bodø KF. På slutten av året ble det avholdt møte avholdt for å gjøre opp status på gjenstående tiltak i prosjektet, arbeidet fortsetter i Kultur: Nordland Musikkfestuke, utekonsert i Saltstraumen Side 4

5 I 2006 sendte Saltstraumen lokalutvalg en henvendelse til Nordland Musikkfestuke med forslag på utekonsertarena i Saltstraumens naturomgivelser. 10. august ble det holdt konsert. Et stjernelag bestående av Mari Boine / Susanne Lundeng / Transjoik med flere urframførte et bestillingsverk av Frode Fjellheim; en komposisjon med brummer. Første årbok for Saltstraumen En redaksjons komité som Stiftelsen Saltstraumen Museum fikk etablert gjorde at Saltstraumboka 2008 ble en realitet denne høsten. Et prosjektet som har stått på lokalutvalget ønskeliste i flere år. Klokketårnet til Seivåg kirkegård Leder har gjort flere henvendelser om å få tilbake klokketårnet. Det har ikke gitt resultater. Økonomisk støtte 6 lag og foreninger fikk økonomisk støtte fra lokalutvalget på til sammen kr for Tilskudd for å realisere små og store prosjekter i lokalmiljøet. Tilrettelegging for fysisk aktivitet I junimøtet ble det tatt initiativ til å gå i gang med en kartlegging av nye og gamle stier i Saltstraumen området, arbeidet fortsetter i Freskt Bodø - et godt sted å bo, lære, arbeide og leve. Lokalutvalget har deltatt på en konferanse i prosjektet med Elisabeth Nilsen og nærmiljøleder. Messe Velkommen til Bodø 30. august 2008 Lokalutvalget med Gunn-Anita Barosen deltok sammen med Destinasjon Saltstraumen med stand på messa. Kurs i prosessledelse stedsutvikling I 2008 gjennomførte 2 av lokalutvalgets medlemmer Elisabeth Nilsen og Kent Ove Larsen og nærmiljøleder kurs i prosesslede av stedsutvikling. Reiseutgiftene er belastet lokalutvalgets budsjett, de øvrige kostnadene er dekket av Husbanken og Nordland Fylkeskommune. Stedsutviklingsprosjekt Et helhetlig stedsutviklingsprosjekt - Saltstraumen 2013 Lokalutvalget har tatt initiativ til å få satt i gang et stedsutviklingsprosjekt, som vi ønsker kan gå parallelt med revisjon av ny kommundelplan for Saltstraumen. Lokalutvalget søkte DA-Bodø og Husbanken Bodø om økonomiske midler til et forprosjekt, begge søknadene ble avslått. Det jobbes fortsatt med andre muligheter for finansiering. Styringsgruppen for Stedsutviklingsprogrammet består av Planutvalgets leder Eirik Sivertsen, lokalutvalgets leder Odd Willy Hansen og lokalutvalgsmedlem Elisabeth Nilsen. Landskonferansen om stedsutvikling , 2. og 3. september/bodø lokalutvalget deltok med Elisabeth Nilsen og nærmiljøleder. Oppvekst, skole og velferd Saltstraumen nærmiljøsenter: Saltstraumen skole Det har pågått arbeid med skolens uteområde. Flere dugnader har vært arrangert i Paviljonger er montert. Noen nye lekeapparater er kommet på plass. Arbeidet med utområdet fortsetter i Saltstraumen fritidssenter: Side 5

6 Høsten 2008 ble Saltstraumen ungdomsklubb omgjort til Saltstraumen fritidssenter. I Hellevik aktivitetshus er det gjort stor dugnad med opp-pussing av rommene som disponeres av fritidssenteret. Lokalutvalget har gitt flere innspill på å få øket stillingen til klubbleder/fritidsleder til hel stilling. Forslag på arealutvidelse av gymsalen/kjøkken i Saltstraumen nærmiljøsenter Saltstraumen idrettslag har tatt initiativ til arealutvidelse for å få oppnå bedre plass ved forskjellige arrangementer i bygda. En gruppe fra idrettslaget, skolen og lokalutvalget skal se på mulighetene. Hellevik aktiviteshus og Knaplund skole Leietakere er de samme i Hellevik aktivitetshus. Ytterveggen mot lysløypa ble malt og reparert i Nødlyskontroll ble utført høsten I Knaplund skole er leietakeren Stiftelsen Saltstraumen museum. Museet har vinterstengt. Strømforbruk Hellevik aktivitetshus: kw/t for Måleravlesning for vannforbruk: (forbruk 30) Strømforbruk Knaplund skole: kw/t for Måleravlesning for Vannforbruk: (forbruk 2). Gressklippingen og krattrydding på eiendommene ble betalt av OK-avdelingen, friluft og nærmiljø. Tilbakemelding fra leietakerne og naboer og besøkende var meget positiv. Uttalelser fra Saltstraumen lokalutvalg: Studiesenter Salten. Lokalutvalget har tilrådd at Bodø kommune blir med i Studiesenter Salten. Uttalelse til rådmannens forslag Økonomiplan , årsbudsjett for 2009 Ønsker fra Saltstraumen lokalutvalg ble lagt fram for politikerne. Kommunedelplanen for Saltstraumen, fra 2003 skal revideres. I lokalutvalget startet det første forarbeidet i møtet 15. september med å gi en tilbakemelding til byplankontoret over tema som ønskes tatt med i arbeidet. Uttalelse til planforslag - kommuneplanens arealdel i møte Det er gitt uttalelse til landbruk, kystsonen, forvaltningsområdet Saltstraumen, næringsutvikling og næringsområder, nye riksveier i Bodø, boligbygging og fritidsbebyggelse. Det er også gitt innspill til kommuneplanforslagets arealdel som berører Saltstraumen. Hvis planen for Knaplundsbukta faller vurderes nye områder for båtplass. Trafikksikkerhet, Rv 17 ved Åselibrua Det er gitt uttalelse på støtte til forslag om fartsreduksjon og forbikjøringsforbud på Rv 17 ved Åselibrua. Anmodning om nedlegging av forbud i bruk av snurpenot Til Fiskeridirektoratet Region Nordland er det sendt anmodning om nedlegging av forbud i bruk av snurpenot i Ytre Sunnan Marvollvika, Bodø. Torskeoppdrett i Skjerstadfjorden Det er gitt støtte til Valnesfjord nærmiljøutvalg ang. krav om konsekvensutredning vedrørende torskeoppdrett i Skjerstadfjorden. Følgende reguleringssaker er gitt uttalelser: Offentlig ettersyn av reguleringsplan for Saltstraumen Fiskecamp og Tuv boligområde. Side 6

7 Offentlig ettersyn av reguleringsendring for Vakkerhaugen, Marvoll. Varsel om mulig midlertidig bygge- og deleforbud for deler av Saltstraumen til søknad vedrørende reparasjon/ombygging av brygga i Straumvik. Saltstraumen sjøhus og båthavn (ekstraordinært møte ) Uttalelse gitt i forbindelse med reguleringsendring samt bebyggelsesplan for Saltstraumen sjøhus og båthavn, også kalt Knaplundsbukta. Asfaltering av veien fra Ripnesveien til Saltstraumen kirke Saken har vært tatt opp flere ganger med kommunalteknisk kontor. Ansvaret og eierforholdet til veien er uklart. Lokalutvalget vil jobbe videre med denne saken. Følgende har besøkt og deltatt med aktuelle tema i lokalutvalgets møter i 2008: Annelise Bollan arealplanlegger og Nina Sandvik, byplanlegger byplankontoret tema: kommuneplanens arealdel. Kirsten Hasvoll, varaordfører - tema: Stedsutviklingsprosjekt i Saltstraumen. Eirik Sivertsen, leder av planutvalget tema Stedsutviklingsprosjekt i Saltstraumen. Linda Dokmo, prosjektleder Team Bodø KF - tema: Reisemål Saltstraumen Kjell Sakariassen og Gisela Hansen fra Destinasjon Saltstraumen møtte til: Reisemål Saltstraumen Jan Kåre Moen, rektor Saltstraumen skole og Jan Roger Jenssen, leder driftsstyret Saltstraumen skole, tema: handlingsplan oppvekst, skole, velferd og idrett. Kommunalteknisk sjef Marvin Johansen, kommunalteknisk kontor vei, vann- og avløpssaker. Distriktssjef Kjell Skjerve, Statens vegvesen vegsaker senking av fartsgrense osv. Sverre Ellingsen, leder, Saltstraumen idrettslag forslag om utvidelse av gymsal/kjøkken i nærmiljøsenteret. Torgeir Horn, Sogneprest i Saltstraumen menighet tema: Hva vil vi utvikle stedet til? Bjørnar Andreassen Studiesenter Salten, presentasjon: Studiesenter Salten. Forslag til vedtak/innstilling/uttalelse Synnøve Blix nærmiljøleder Saksbehandler: Synnøve Blix Side 7

8 Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /895 A10 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/3 Saltstraumen lokalutvalg Forslag til ny barnehage Sammendrag Saltstraumen lokalutvalg har fått tilsendt sak om forslag til ny barnehage. Saksopplysninger Det er mottatt henvendelse på forslag til ny barnehage fra Ann Heidi Seines. E-post av ligger ved som vedlegg. Sitat fra Virksomhetsplanens hovedmål Kapittel 4. Oppvekst, skole, velferd og idrett. 1. Sikre gode oppvekstforhold for alle innbyggere Forslag til vedtak/innstilling/uttalelse Synnøve Blix nærmiljøleder Saksbehandler: Synnøve Blix Trykte vedlegg: E-post av fra Ann Heidi Seines Side 8

9 Page 1 of 1 Barnehagen Barnehagen på TUV kan ikke ta imot alle barn fra Saltstraumen som ønsker barnehageplass, flere må til Engmark for å få barnehageplass, dette holder ikke mål. Barnehagen vi har er dessuten utgått på dato. Det er svært dårlige arbeidsforhold for de ansatte med få eller ingen fasiliteter. Det er uegnede lokaliteter både for barn og voksne. Bygningen er dårlig isolert og barnehagen har problemer med å holde rett temperatur på kalde dager. Ber om at lokalutvalget jobber for å få helt ny barnehage i Saltstraumen. Saken bør inn i lokalutvalgets virksomhetsplan kpt Ann-Heidi Seines file://\\bkntm13\ephortedok$\2009\02\03\ html Side

10 Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 09/4 Saltstraumen lokalutvalg Behov for opprusting av Fv 580 Straumøya Sammendrag Saltstraumen lokalutvalg har mottatt melding om behov for opprusting av Fv 580 Straumøya. Saksopplysninger I e-post som ligger ved står det: at veien er i svært dårlig forfatning. Veien er smal, svingete og helt nedslitt og til dels farlig både for tungtrafikk og privatbilister. Det bes om at lokalutvalget tar tak i saken og jobber for full opprustning av hele strekningen Sambo Seines. Det bes også om at saken kommer inn på lokalutvalgets virksomhetsplan og at lokalutvalget jobber for å få saken videre opp i det kommunale system. Sitat fra Saltstraumen lokalutvalgs virksomhetsplanens Virksomhetsplanens hovedmål Kapittel 1 Infrastruktur: 1. En infrastruktur som sikrer tilgang til basistjenester for befolkningen. 2. Sikre vei løsninger som ivaretar alle trafikkanter Forslag til vedtak/innstilling/uttalelse Synnøve Blix nærmiljøleder Saksbehandler: Synnøve Blix Trykte vedlegg: E-post Ann-Heidi Seines Side 10

11 Page 1 of 1 SAK til LU_møte : Fv 580 Straumøya er i svært dårlig forfatning. Veien er smal, svingete og helt nedslitt og er til dels farlig både for tungtrafikk og privatbilister. Ber om at LU tar tak i saken og jobber for full opprusting av hele strekningen Sambo- Seines. Ber om at saken kommer inn i lokalutvalgets virksomhetsplan og at LU jobber for å få saken videre opp i det kommunale system. Saltstraumen Ann-Heidi Seines file://\\bkntm13\ephortedok$\2009\02\04\ html Side

12 Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 09/5 Saltstraumen lokalutvalg Omregulering av kryss nye RV17 / RV 80 Sammendrag Unikus har kunngjort i AN fredag varsel ang. igangsetting av planarbeid. Sitat: I henhold til plan- og bygningslovens 27 nr. 1 varsles det oppstart av planarbeid for eiendommen 70/1028 Ørntuva 16 på Tverlandet. Eiendommen ligger ved krysset mellom RV 80 og Rv 17. Saksopplysninger Formålet med planarbeidet er å utarbeide et forslag til mindre vesentlig reguleringsendring, alt. reguleringsendring for Ørntuva 16. Planarbeidet har til hensikt å legge tilrett for et rekkehus med 4 boenheter i 2 etg. Kommentarer til varslet rettes til Unikus AS innen Leder av lokalutvalget ber lokalutvalget om å drøfte saken, selv om saken ikke ligger i vårt område vil dette kanskje ha betydning for alle de som pendler til og fra Saltstraumen. (nedsatt hastighet t.eks), og eventuelt gi innspill til arkitekt. Forslag til vedtak/innstilling/uttalelse Synnøve Blix nærmiljøleder Saksbehandler: Synnøve Blix Side 12

13 Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /893 C22 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/6 Saltstraumen lokalutvalg Oppfølging av kartlegging av stier i Saltstraumenområdet Sammendrag Det er kommet innspill på oppfølging av kartlegging av stier i området. E-post ligger ved. Saksopplysninger I lokalutvalgsmøte den ble RS 08/16 Tilrettelegging for fysisk aktivitet, behandlet. I møtet ble det bestemt at et arbeid med stikartlegging skulle igangsettes. Sitat fra Saltstraumen lokalutvalgs virksomhetsplan Virksomhetsplanens hovedmål: Kapittel 2. Helse, miljø og sikkerhet 1. Forebyggende helsearbeid 2. Et miljø som sikrer folkehelse, trivsel, naturopplevelse og trygghet Kap. 3. Natur, kultur og reiseliv 1. Sikre og videreføre vår lokale kulturarv. Sikre at den er tilgjengelig for fastboende og turister. Forslag til vedtak/innstilling/uttalelse Synnøve Blix nærmiljøleder Saksbehandler: Synnøve Blix Trykte vedlegg: E-post: Ann Heidi Seines av Side 13

14 Page 1 of 1 SAK til lokalutvalget. Stiprosjektet. Ber om at arbeidet med å registrere og merke stier i nærområdene videreføres. Det kan sendes brev til grendelag/velforeninger for hjelp til dette arbeidet. Her kan man kanskje oppfordre til å skrive litt om plassene man passerer, event, historiske minner, spesiell fauna eller andre ting som turgåere vil ha glede av. Kanskje kan lokalutvalget/nærmiljøkontoret være behjelpelig med midler til merking og tilrettelegging og skaffe tilveie gode kart til prosjektet. Dette bør inn i lokalutvalgets virksomhetsplan kpt. 2, eller 3. Saltstraumen Ann-Heidi Seines file://\\bkntm13\ephortedok$\2009\02\03\ html Side

15 Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 09/7 Saltstraumen lokalutvalg Mobildekning - Straumøya Sammendrag Nærmiljøkontoret har mottatt telefon den fra Skagen gaard, Seivåg v/driftsleder Arne Seivåg om dårlig mobildekning til bedriften. E-post fra lokalutvalgsmedlem Kjell Ove Andersen på samme ligger ved saken. Saksopplysninger Saltstraumen lokalutvalg har tidligere tatt opp problemer med dårlig mobildekning i området. Det resulterte i at IKT-kontoret i Bodø kommune gjorde en kartlegging av mobildekningen for hele kommunen på slutten av I Saltstraumen lokalutvalgs virksomhetsplan for står det: I kapittel 1. Infrastruktur: 1. En infrastruktur som sikrer tilgang til basistjenester for befolkningen. I kapittel 3. Natur, kultur og reiseliv: 3. Legge forholdene til rette for økt turisme I kapittel 6. Næringsvirksomhet Et næringsliv i vekst som sikrer arbeidsplasser i lokalområdet. Forslag til vedtak/innstilling/uttalelse Synnøve Blix nærmiljøleder Saksbehandler: Synnøve Blix Trykte vedlegg: E-post fra Kjell Ove Andersen av Side 15

16 mobildekning Page 1 of 1 Hei Skagen Gård klager på dårlig mobildekning, kan vi ta dette opp på neste møte Kjell Ove file://\\bkntm13\ephortedok$\2009\02\04\ html Side

17 Page 1 of 1 Hei! På oppdrag fra kommunaldirektør Henrik Brækkan har en arbeidsgruppe bestående av Sissel C. Tverli, Kristin Aspelund, Harald Heieraas og undertegnede utarbeidet en ny utgave av kommunens trafikksikkerhetsplan gjeldende for perioden Planen er tenkt lagt fram til politisk behandling i løpet av våren -09. Som et ledd i arbeidet ønsker gruppa å sende planutkastet (vedlagt) ut på en intern høringsrunde. Vi ber derfor om at du følger opp planen i din avdeling/ditt nettverk, og at aktuelle medarbeidere og samarbeidspartnere får anledning til å gjøre seg kjent med den for å kunne komme med innspill og tilbakemeldinger. Om ønskelig kan undertegnede eller andre i gruppa være disponible for en gjennomgang av planen. Vi ber om tilbakemelding, gjerne pr. mail, innen onsdag 25. februar -09. Lykke til med arbeidet! Med vennlig hilsen For arbeidsgruppa Leif Håkestad Daglig leder Mob.: E-post: file://\\bkntm13\ephortedok$\2009\02\06\ html Side

Bygg II, helsedel, Saltstraumen nærmiljøsenter. Arve Erik Karlsen Varamedlem Nestleder Ann Heidi Seines

Bygg II, helsedel, Saltstraumen nærmiljøsenter. Arve Erik Karlsen Varamedlem Nestleder Ann Heidi Seines BODØ KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 24.11.2008 Tidspunkt: 09:00 15:00 Saltstraumen lokalutvalg Bygg II, helsedel, Saltstraumen nærmiljøsenter Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd Willy

Detaljer

Navn Funksjon Repr Vara for Odd Willy Hansen. Geir Nyheim Varamedlem Elisabeth Nilsen

Navn Funksjon Repr Vara for Odd Willy Hansen. Geir Nyheim Varamedlem Elisabeth Nilsen Møteprotokoll Utvalg: Saltstraumen lokalutvalg Møtested: Nærmiljøsenteret, Bygg II, helsedel, Saltstraumen Dato: 15.03.2010 Tidspunkt: 09:00-15:30 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd Willy Hansen

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Saltstraumen lokalutvalg Møtested: Saltstraumen, Helsedel, Bygg II i Saltstraumen nærmiljøsenter Dato: 02.06.2008 Tidspunkt: 09:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn

Detaljer

Kjell Ove Andersen Gunn-Anita Barosen Kent Ove Larsen Elisabeth Nilsen Arve Erik Karlsen Varamedlem Jonny Sandmo

Kjell Ove Andersen Gunn-Anita Barosen Kent Ove Larsen Elisabeth Nilsen Arve Erik Karlsen Varamedlem Jonny Sandmo Møteprotokoll Utvalg: Saltstraumen lokalutvalg Møtested: Helsedel i Saltstraumen nærmiljøsenter, Saltstraumen Dato: 24.01.2011 Tidspunkt: 09:00 13.15. Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd Willy Hansen

Detaljer

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 06.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Saltstraumen kommunedelsutvalg Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter Forfall med angivelse av forfallsgrunn

Detaljer

Saltstraumen kommunedelsutvalg Bygg II, helsedel, Saltstraumen nærmiljøsenter. Rektor, Saltstraumen skole. Inspektør, Saltstraumen skole.

Saltstraumen kommunedelsutvalg Bygg II, helsedel, Saltstraumen nærmiljøsenter. Rektor, Saltstraumen skole. Inspektør, Saltstraumen skole. Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 27.08.2012 Tidspunkt: 09:00 13.35 Til stede: Saltstraumen kommunedelsutvalg Bygg II, helsedel, Saltstraumen nærmiljøsenter. Navn Funksjon Repr Vara for Odd Willy Hansen

Detaljer

Ann Kristin Evjen Varamedlem Ann-Heidi Seines

Ann Kristin Evjen Varamedlem Ann-Heidi Seines Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Saltstraumen lokalutvalg Saltstraumen Brygge Dato: 23.05.2011 Tidspunkt: 09:00-14:30 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd Willy Hansen Leder Kjell Ove Andersen Gunn-Anita

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Ettersendt:

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Ettersendt: Møteprotokoll Utvalg: Saltstraumen kommunedelsutvalg Møtested: Nærmiljøsenteret - Bygg II. Saltstraumen Dato: 14.10.2013 Tidspunkt: 09:00 15:30 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Odd Willy Hansen

Detaljer

Arve Erik Karlsen Varamedlem Jonny Sandmo

Arve Erik Karlsen Varamedlem Jonny Sandmo Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.03.2011 Saltstraumen lokalutvalg Tidspunkt: 09:00 15:00 Til stede: Biblioteket, Saltstraumen nærmiljøsenter Navn Funksjon Repr Vara for Odd Willy Hansen Leder Ann-Heidi

Detaljer

Saltstraumen kommunedelsutvalg Nærmiljøsenter, Bygg II Saltstraumen. Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Odd Willy Hansen

Saltstraumen kommunedelsutvalg Nærmiljøsenter, Bygg II Saltstraumen. Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Odd Willy Hansen Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 27.05.2013 Tidspunkt: 09:00-15:30 Til stede: Saltstraumen kommunedelsutvalg Nærmiljøsenter, Bygg II Saltstraumen Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Odd Willy Hansen

Detaljer

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Odd Willy Hansen. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra ble godkjent.

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Odd Willy Hansen. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra ble godkjent. Møteprotokoll Utvalg: Saltstraumen kommunedelsutvalg Møtested: Fritidssenteret Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II Dato: 07.10.2015 Tidspunkt: 18:00 21:00 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for

Detaljer

Ørneskaia uttalelse til strakstiltak og framtidig skjebne. Uttalelse til søknad, gjelder riving og ny bolig med garasje på landbrukseiendom 91/13

Ørneskaia uttalelse til strakstiltak og framtidig skjebne. Uttalelse til søknad, gjelder riving og ny bolig med garasje på landbrukseiendom 91/13 Møteinnkalling Saltstraumen lokalutvalg Utvalg: Møtested: Knaplund, Nærmiljøkontoret Dato: 30.03.2009 Tidspunkt: 18:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Saltstraumen lokalutvalg,

Detaljer

Tverlandet kommunedelsutvalg

Tverlandet kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 19.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Tverlandet kommunedelsutvalg Tverlandet Samfunnshus, møterom Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat,

Detaljer

Møteinnkalling. Tverlandet lokalutvalg. Utvalg: Møtested: Tverlandet samfunnshus, Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Tverlandet lokalutvalg. Utvalg: Møtested: Tverlandet samfunnshus, Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Tverlandet lokalutvalg Møtested: Tverlandet samfunnshus, Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 13:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Tverlandet lokalutvalg,

Detaljer

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Odd Willy Hansen. PS 14/13 Anmodning om uttalelse, fradeling av boligtomt gnr 91/1.

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Odd Willy Hansen. PS 14/13 Anmodning om uttalelse, fradeling av boligtomt gnr 91/1. Møteprotokoll Utvalg: Saltstraumen kommunedelsutvalg Møtested: Nærmiljøkontoret, Saltstraumen nærmiljøsenter Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 09:00-14:30 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Odd Willy

Detaljer

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Odd Willy Hansen. Kjell Sigurd Jørgensen Gunnar Lund Varamedlem Elisabet Nilsen

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Odd Willy Hansen. Kjell Sigurd Jørgensen Gunnar Lund Varamedlem Elisabet Nilsen Møteprotokoll Utvalg: Saltstraumen kommunedelsutvalg Møtested: Nærmiljøkontoret Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg I Dato: 19.10.2015 Tidspunkt: 08:00-15:00 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for

Detaljer

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Odd Willy Hansen

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Odd Willy Hansen Møteprotokoll Utvalg: Saltstraumen kommunedelsutvalg Møtested: Nærmiljøkontoret, Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg I Dato: 23.11.2015 Tidspunkt: 08:00-12:30 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunal valgnemnd. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Thon Hotel Grupperom Dato: i bystyrets pause Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Kommunal valgnemnd. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Thon Hotel Grupperom Dato: i bystyrets pause Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Kommunal valgnemnd Utvalg: Møtested: Thon Hotel Grupperom Dato: 08.12.2016 i bystyrets pause Tidspunkt: 12:30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteprotokoll

BODØ KOMMUNE. Møteprotokoll BODØ KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Saltstraumen lokalutvalg Møtested: Saltstraumen Nærmiljøsenter, helsedelen. Dato: 15.09.2008 Tidspunkt: 09:00 15:00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Geir Nyheim

Detaljer

Tverlandet kommunedelsutvalg Møterom, Tverlandet samfunnshus. Navn Funksjon Medl. Varamedl. for

Tverlandet kommunedelsutvalg Møterom, Tverlandet samfunnshus. Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 08.04.2014 Tidspunkt: 12:00-14:45 Til stede: Tverlandet kommunedelsutvalg Møterom, Tverlandet samfunnshus Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Kristin Sandstrak Nestleder

Detaljer

Møteinnkalling. Skjerstad lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Skjerstad lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad lokalutvalg Kommunehuset, Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad lokalutvalg, telefon 75539005,

Detaljer

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Blåsalen Dato: Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Blåsalen Dato: Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Valgstyret Rådhuset Blåsalen Dato: 21.10.2015 Tidspunkt: 12:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Odd Willy Hansen Kjell Ove Andersen

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Odd Willy Hansen Kjell Ove Andersen Møteprotokoll Utvalg: Saltstraumen kommunedelsutvalg Møtested: Fritidsenteret, Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II Dato: 25.02.2015 Tidspunkt: 09:00-14:00 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for

Detaljer

Saltstraumen kommunedelsutvalg Fritidsenteret, Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II. Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Odd Willy Hansen

Saltstraumen kommunedelsutvalg Fritidsenteret, Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II. Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Odd Willy Hansen Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 24.11.2014 Tidspunkt: 09:00-14:00 Til stede: Saltstraumen Fritidsenteret, Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Odd Willy Hansen Leder

Detaljer

Tverlandet kommunedelsutvalg. Tverlandet samfunnshus, møterommet

Tverlandet kommunedelsutvalg. Tverlandet samfunnshus, møterommet Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 19:00 Tverlandet kommunedelsutvalg Tverlandet samfunnshus, møterommet Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat,

Detaljer

Møteinnkalling. Lokalutvalget Skjerstad. Dagsorden. Saksliste. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Lokalutvalget Skjerstad. Dagsorden. Saksliste. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lokalutvalget Skjerstad Kommunehuset, Dato: 25.5.2009 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Lokalutvalget Skjerstad, telefon

Detaljer

Elisabeth Nilsen Arve Erik Karlsen Varamedlem Kent Ove Larsen

Elisabeth Nilsen Arve Erik Karlsen Varamedlem Kent Ove Larsen Møteprotokoll Utvalg: Saltstraumen lokalutvalg Møtested: Nærmiljøsenteret, bygg II Dato: 15.11.2010 Tidspunkt: 09:00-13:50 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd Willy Hansen Leder Ann-Heidi Seines

Detaljer

Verneforskriften som ble vedtatt i 2013 ligger uforanderlig i bunn av forvaltningsplanen. Forvaltningsplan planlegges å være ferdig desember 2018.

Verneforskriften som ble vedtatt i 2013 ligger uforanderlig i bunn av forvaltningsplanen. Forvaltningsplan planlegges å være ferdig desember 2018. Møteprotokoll Utvalg: Saltstraumen kommunedelsutvalg Møtested: Saltstraumen nærmiljøkontor Dato: 01.03.2017 Tidspunkt: 08:00-13:15 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Odd Willy Hansen Leder Arne

Detaljer

Saltstraumen kommunedelsutvalg

Saltstraumen kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 17:00 Saltstraumen kommunedelsutvalg Saltstraumen nærmiljøkontor Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kjerringøy kommunedelsutvalg Møtested: Zahlfjøsen Dato: Tidspunkt: 19:00 21:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kjerringøy kommunedelsutvalg Møtested: Zahlfjøsen Dato: Tidspunkt: 19:00 21:00 Møteprotokoll Utvalg: Kjerringøy kommunedelsutvalg Møtested: Zahlfjøsen Dato: 07.12.2011 Tidspunkt: 19:00 21:00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Geir Vidar Eide Leder Bjørn Abelsen Rolf Eivind Alsos

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kjerringøy Lokalutvalg Møtested: Zahlfjøsen, Zahlfjøsen Dato: 14.04.2010 Tidspunkt: 09:00 21:15

Møteprotokoll. Utvalg: Kjerringøy Lokalutvalg Møtested: Zahlfjøsen, Zahlfjøsen Dato: 14.04.2010 Tidspunkt: 09:00 21:15 Møteprotokoll Utvalg: Kjerringøy Lokalutvalg Møtested: Zahlfjøsen, Zahlfjøsen Dato: 14.04.2010 Tidspunkt: 09:00 21:15 Til stede: Navn Geir Eide Roger Johansen Bjørn Abelsen Geir Helge Sandvik Eva Nohr

Detaljer

Møteinnkalling. Tverlandet lokalutvalg. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll.

Møteinnkalling. Tverlandet lokalutvalg. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll. Møteinnkalling Tverlandet lokalutvalg Utvalg: Møtested: Tverlandet samfunnshus Dato: 18.11.2009 Tidspunkt: Kl. 19:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Tverlandet lokalutvalg,

Detaljer

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for. Wenche Antonsen Ann Kristin Evjen Varamedlem Odd Willy Hansen

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for. Wenche Antonsen Ann Kristin Evjen Varamedlem Odd Willy Hansen Møteprotokoll Utvalg: Saltstraumen kommunedelsutvalg Møtested: Nærmiljøsenteret, Bygg II. Saltstraumen Dato: 25.11.2013 Tidspunkt: 09:00 14:15 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Ann-Heidi Seines

Detaljer

Saltstraumen kommunedelsutvalg

Saltstraumen kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 30.05.2016 Tidspunkt: 08:00 Saltstraumen kommunedelsutvalg Saltstraumen Nærmiljøkontor Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon

Detaljer

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Odd Willy Hansen. Kjell Ove Andersen Elisabeth Nilsen Wenche Antonsen Ann Kristin Evjen Varamedlem Tommy Johnsen

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Odd Willy Hansen. Kjell Ove Andersen Elisabeth Nilsen Wenche Antonsen Ann Kristin Evjen Varamedlem Tommy Johnsen Møteprotokoll Utvalg: Saltstraumen kommunedelsutvalg Møtested: Møterommet Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 09:00-14:15 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Odd Willy

Detaljer

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Odd Willy Hansen. Wenche Antonsen Ann Kristin Evjen Varamedlem Jonny Sandmo

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Odd Willy Hansen. Wenche Antonsen Ann Kristin Evjen Varamedlem Jonny Sandmo Møteprotokoll Utvalg: Saltstraumen kommunedelsutvalg Møtested: Nærmiljøsenteret, Bygg II Saltstraumen Dato: 04.03.2013 Tidspunkt: 09:00-15:10 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Odd Willy Hansen

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: I pause under bystyrets møte

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: I pause under bystyrets møte Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Rådhuset Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: I pause under bystyrets møte Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunal valgnemnd. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: I bystyrets pause

Møteinnkalling. Kommunal valgnemnd. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: I bystyrets pause Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunal valgnemnd Rådhuset Formannskapssalen Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: I bystyrets pause Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon

Detaljer

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Odd Willy Hansen Paul Holmstrøm Varamedlem Irene Wenberg Løkås Kjell Ove Wenberg Varamedlem Elisabeth Nilsen

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Odd Willy Hansen Paul Holmstrøm Varamedlem Irene Wenberg Løkås Kjell Ove Wenberg Varamedlem Elisabeth Nilsen Møteprotokoll Utvalg: Saltstraumen kommunedelsutvalg Møtested: Saltstraumen nærmiljøkontor Dato: 06.09.2017 Tidspunkt: 08:00-13:10 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Odd Willy Hansen Leder Paul

Detaljer

Skjerstad kommunedelsutvalg

Skjerstad kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad kommunedelsutvalg Kommunehuset Dato: 8.4.2013 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-

Detaljer

Komite for oppvekst og kultur

Komite for oppvekst og kultur Møteinnkalling Utvalg: Komite for oppvekst og kultur Møtested: Tverlandet Samfunnshus (Ta av til høyre ved lyskrysset og til venstre mot Tverlandet kirke). Dato: 26.08.2010 Tidspunkt: 10:00 Forfall med

Detaljer

Møteinnkalling. Orientering Sissel Hoseth og Dag-Christer Røberg vil orientere om arbeidet med Ruspolitisk handlingsplan. Ruspolitisk råd.

Møteinnkalling. Orientering Sissel Hoseth og Dag-Christer Røberg vil orientere om arbeidet med Ruspolitisk handlingsplan. Ruspolitisk råd. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Ruspolitisk råd Rådhuset, Blåsalen Dato: 28.09.2010 Tidspunkt: 12:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes politisk sekretariat v/vibeke Nikolaisen telefon 75 55 50

Detaljer

Kristian Krokslett Egil Rasmussen Varamedlem Møtte isf Liv N. Sivertsen i sak 08/ Odd Tore Fygle Ordfører Møtte til kl. 12.00

Kristian Krokslett Egil Rasmussen Varamedlem Møtte isf Liv N. Sivertsen i sak 08/ Odd Tore Fygle Ordfører Møtte til kl. 12.00 BODØ KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Møterommet på kommunehuset Dato: 26.2.2008 Tidspunkt: 10:00-14:30 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Ivar Andreassen Leder Liv Nome

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset, Møterommet Dato: 10.11.2008 Tidspunkt: 10:00

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset, Møterommet Dato: 10.11.2008 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset, Møterommet Dato: 10.11.2008 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Lokalutvalget Skjerstad,

Detaljer

Dagsorden I forbindelse med sak 08/28 Asylmottak på Tverlandet vil representant fra Bodø kommune stille på møtet.

Dagsorden I forbindelse med sak 08/28 Asylmottak på Tverlandet vil representant fra Bodø kommune stille på møtet. BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Tverlandet lokalutvalg Møtested: Dato: 26.08.2008 Samfunnshuset, Tverlandet Tidspunkt: Kl. 19:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Tverlandet

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Zahlfjøsen Dato: 14.04.2010 Tidspunkt: 09:00. Kjerringøy Lokalutvalg

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Zahlfjøsen Dato: 14.04.2010 Tidspunkt: 09:00. Kjerringøy Lokalutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Zahlfjøsen Dato: 14.04.2010 Tidspunkt: 09:00 Kjerringøy Lokalutvalg Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Kjerringøy Lokalutvalg, Rita Hustad.

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Røst rådhus kommunestyresalen. Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Røst rådhus kommunestyresalen. Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 10.01.2017 Tidspunkt: 13:00 Røst rådhus kommunestyresalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt så tidlig at varamedlem kan innkalles med

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Orientering: Annet: Tverlandet lokalutvalg. Møterom, Samfunnshuset - Tverlandet

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Orientering: Annet: Tverlandet lokalutvalg. Møterom, Samfunnshuset - Tverlandet Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.01.2011 Tverlandet lokalutvalg Tidspunkt: 12:00-15:30 Til stede: Møterom, Samfunnshuset - Tverlandet Navn Funksjon Repr Vara for Evy Anne Jeremiassen Leder Roald

Detaljer

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Knut-Ole Nordlie. Ad sak 14/176 kommunal overtakelse av nedklassifisert del av Rv. 80

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Knut-Ole Nordlie. Ad sak 14/176 kommunal overtakelse av nedklassifisert del av Rv. 80 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 14.10.2014 Tidspunkt: 12:00-15:45 Til stede: Tverlandet kommunedelsutvalg Samfunnshuset, møterommet Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Knut-Ole Nordlie Leder Kristin

Detaljer

Møteinnkalling. Skjerstad lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Kommunehuset. Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Skjerstad lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Kommunehuset. Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad lokalutvalg Kommunehuset. Dato: 23.5.2011 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad lokalutvalg, Gotfred Jensen,

Detaljer

Møteinnkalling. Komite for helse og sosial. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Bodø fengsel Merk møtested! Dato: Tidspunkt: Kl. 10.

Møteinnkalling. Komite for helse og sosial. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Bodø fengsel Merk møtested! Dato: Tidspunkt: Kl. 10. Møteinnkalling Utvalg: Komite for helse og sosial Møtested: Bodø fengsel Merk møtested! Dato: 26.08.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Komite for

Detaljer

Tverlandet kommunedelsutvalgs behandling i møte den :

Tverlandet kommunedelsutvalgs behandling i møte den : Tverlandet kommunedelsutvalgs behandling i møte den 20.01.2015: Forslag Sammendrag Tverlandet kommunedelsutvalg har avholdt til sammen 8 utvalgsmøter i 2014. Datoene var: 29.01., 25.02., 8.04., 21.05.,

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Ytterjorda

Forslag til detaljregulering for Ytterjorda Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.06.2013 41117/2013 2010/4328 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/52 Komite for plan, næring og miljø 05.09.2013 13/126 Bystyret 12.09.2013 Forslag

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Røst rådhus kommunestyresalen. Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Røst rådhus kommunestyresalen. Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 29.08.2017 Tidspunkt: 09:00 Røst rådhus kommunestyresalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt så tidlig at varamedlem kan innkalles med

Detaljer

Sammendrag/Saksopplysninger

Sammendrag/Saksopplysninger Saltstraumen kommunedelsutvalgs behandling i møte den 21.01.2015: Forslag Sammendrag/Saksopplysninger Det ble avholdt 7 møter samt et felles møte/seminar for alle 4 kommunedelsutvalgene. I 2014 har utvalget

Detaljer

Møteinnkalling, ekstraordinært møte

Møteinnkalling, ekstraordinært møte Møteinnkalling, ekstraordinært møte Utvalg: Møtested: Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 14:30 Tverlandet kommunedelsutvalg Møterommet Tverlandet samfunnshus Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt

Detaljer

Det skal behandles endringer i selskapsavtalen til IRIS Salten IKS, Helse- og miljøtilsyn Salten og Salten Brann IKS i bystyremøte 9.2.

Det skal behandles endringer i selskapsavtalen til IRIS Salten IKS, Helse- og miljøtilsyn Salten og Salten Brann IKS i bystyremøte 9.2. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunal valgnemnd Thon hotel Dato: 09.02.2017 Tidspunkt: 12:00 i Bystyrets pause Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55

Detaljer

Vedtak om oppstart av kommuneplanen og høring av planprogram.

Vedtak om oppstart av kommuneplanen og høring av planprogram. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2012 64707/2012 2012/7671 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/16 Saltstraumen kommunedelsutvalg 19.11.2012 12/29 Komitè for levekår 22.11.2012

Detaljer

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4.

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.01.2011 2296/2011 2010/16866 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/1 Formannskapet 26.01.2011 11/1 Bystyret 17.02.2011 Vurdering av lovlighetskontroll

Detaljer

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Odd Willy Hansen

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Odd Willy Hansen Møteprotokoll Utvalg: Saltstraumen kommunedelsutvalg Møtested: Nærmiljøkontoret, Saltstraumen Dato: 25.01.2016 Tidspunkt: 08:00-12:00 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Odd Willy Hansen Leder

Detaljer

Moloveien 16, 6. et. Formannskapssalen

Moloveien 16, 6. et. Formannskapssalen 24.01.2017 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 31.01.2017 Tidspunkt: 10:00 Organisasjonsutvalget Moloveien 16, 6. et. Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat,

Detaljer

Møteinnkalling. Namdalseid Felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Utvalg:

Møteinnkalling. Namdalseid Felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid Felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 25.04.2017 Tidspunkt: 13:00 De faste medlemmene innkalles med dette til

Detaljer

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: Etter Formannskapsmøte

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: Etter Formannskapsmøte Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Valgstyret Rådhuset, Formannskapssalen Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: Etter Formannskapsmøte Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Valgstyret, Svein

Detaljer

Møteinnkalling. Skjerstad lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Kommunehuset. Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Skjerstad lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Kommunehuset. Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad lokalutvalg Kommunehuset. Dato: 7.3.2011 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad lokalutvalg, Gotfred Jensen,

Detaljer

Møteinnkalling. Godtgjøringsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling. Godtgjøringsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Godtgjøringsutvalget Moloveien 16 Blåsalen Dato: 22.11.2016 Tidspunkt: Etter møtet i organisasjonsutvalget Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat,

Detaljer

Forslag til detaljregulering for deler av Finnkonneset, Festvåg

Forslag til detaljregulering for deler av Finnkonneset, Festvåg Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.09.2013 61738/2013 2011/5606 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/62 Komite for plan, næring og miljø 17.10.2013 13/150 Bystyret 31.10.2013 Forslag

Detaljer

Møteinnkalling for Eldreråd. Saksliste

Møteinnkalling for Eldreråd. Saksliste Møteinnkalling for Eldreråd Møtedato: 18.03.2015 Møtested: Grinitun - stua Møtetid: 09:00 Innkalling i papirform blir sendt ut 13.3 etter at forslag til kommuneplan 2015 2027 er presentert Forfall meldes

Detaljer

Ad saken mellom Saltstraumen båthavn og Bodø kommune

Ad saken mellom Saltstraumen båthavn og Bodø kommune Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.10.2010 57892/2010 2010/355 271 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/126 Bystyret 28.10.2010 Ad saken mellom Saltstraumen båthavn og Bodø kommune

Detaljer

Byplansjefens vedtak om planer til høring og offentlig ettersyn i september 2012.

Byplansjefens vedtak om planer til høring og offentlig ettersyn i september 2012. Byplankontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.09.2012 56162/2012 2012/1639 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/24 Komite for plan, næring og miljø 11.10.2012 Byplansjefens vedtak

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kjerringøy Lokalutvalg Møtested: Zahlfjøsen Dato: 09.06.2010 Tidspunkt: 19:00 22:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kjerringøy Lokalutvalg Møtested: Zahlfjøsen Dato: 09.06.2010 Tidspunkt: 19:00 22:00 Møteprotokoll Utvalg: Kjerringøy Lokalutvalg Møtested: Zahlfjøsen Dato: 09.06.2010 Tidspunkt: 19:00 22:00 Til stede: Navn Geir Eide Åse Wickstrøm Eva Nohr Geir Helge Sandvik Bjørn Abelsen Anne Grethe S.

Detaljer

Bjarne Johansen Varamedlem Marianne Berg-Hanssen Kari T. Brodersen Varamedlem Inger N. Øien. Nærmiljøleder/sekretær for utvalget

Bjarne Johansen Varamedlem Marianne Berg-Hanssen Kari T. Brodersen Varamedlem Inger N. Øien. Nærmiljøleder/sekretær for utvalget Møteprotokoll Utvalg: Skjerstad kommunedelsutvalg Møtested: Kommunehuset Dato: 27.8.2012 Tidspunkt: 10:00 13:30 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Ivar Andreassen Leder Kjersti Bergquist Randolv Gryt

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kjerringøy Lokalutvalg Møtested: Zahlfjøsen Dato: 13.10.2010 Tidspunkt: 09:00-1500

Møteprotokoll. Utvalg: Kjerringøy Lokalutvalg Møtested: Zahlfjøsen Dato: 13.10.2010 Tidspunkt: 09:00-1500 Møteprotokoll Utvalg: Kjerringøy Lokalutvalg Møtested: Zahlfjøsen Dato: 13.10.2010 Tidspunkt: 09:00-1500 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Geir Eide Leder Åse Wickstrøm Nestleder Geir-Helge Sandvik

Detaljer

Møteinnkalling. Lokalutvalget Skjerstad. Dagsorden. Saksliste. Utvalg: Møtested: Saltstraumen Hotell Dato: 27.04.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Lokalutvalget Skjerstad. Dagsorden. Saksliste. Utvalg: Møtested: Saltstraumen Hotell Dato: 27.04.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lokalutvalget Skjerstad Saltstraumen Hotell Dato: 27.04.2009 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Lokalutvalget Skjerstad, telefon

Detaljer

Reguleringssak Ole Jensvolls vei 1 og 2

Reguleringssak Ole Jensvolls vei 1 og 2 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.11.2008 66056/2008 2008/7753 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/6 Planutvalget 27.01.2009 Reguleringssak Ole Jensvolls vei 1 og 2 Sammendrag

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.02.08 Tid: Kl. 17.45 Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Komite for plan, næring og miljø. Det ble holdt omvisning og orientering i Mediegården v/geir Are Jensen og Tomas Evjen.

Komite for plan, næring og miljø. Det ble holdt omvisning og orientering i Mediegården v/geir Are Jensen og Tomas Evjen. BODØ KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 28.08.2008 Tidspunkt: 10:00-13:45 Til stede: Komite for plan, næring og miljø Herredshuset, møterom 2. etg. Navn Funksjon Repr Vara for Eirik Sivertsen

Detaljer

Bodø ungdomsråd vedtektsendringer og årsberetning.

Bodø ungdomsråd vedtektsendringer og årsberetning. Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.01.2011 1302/2011 2011/267 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/5 Komite for oppvekst og kultur 10.03.2011 11/35 Bystyret 14.04.2011 Bodø ungdomsråd

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen Bjørnebærveien 12

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen Bjørnebærveien 12 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 01.12.2014 76920/2014 2014/6241 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/250 Formannskapet 17.12.2014 Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen

Detaljer

Det blir møte i Godtgjøringsutvalget rett etter Organisasjonsutvalget. Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra

Det blir møte i Godtgjøringsutvalget rett etter Organisasjonsutvalget. Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 01.02.2012 Tidspunkt: Kl. 10:00 Organisasjonsutvalget Rådhuset, Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Organisasjonsutvalget,

Detaljer

Oppmøte Hagelin kl. 13:00. Møteinnkalling. Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn. Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: 10.06.2010 Tidspunkt: 14:00

Oppmøte Hagelin kl. 13:00. Møteinnkalling. Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn. Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: 10.06.2010 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: 10.06.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 eller 71 57 40 60.

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kjerringøy Lokalutvalg Møtested: Zahlfjøsen Dato: 08.12.2010 Tidspunkt: 09:00-15:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kjerringøy Lokalutvalg Møtested: Zahlfjøsen Dato: 08.12.2010 Tidspunkt: 09:00-15:00 Møteprotokoll Utvalg: Kjerringøy Lokalutvalg Møtested: Zahlfjøsen Dato: 08.12.2010 Tidspunkt: 09:00-15:00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Geir Eide Leder Åse Wickstrøm Nestleder Geir-Helge Sandvik

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 24.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kjerringøy Lokalutvalg Møtested: Zahlfjøsen Dato: 18.02.2010 Tidspunkt: 18:00 21:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kjerringøy Lokalutvalg Møtested: Zahlfjøsen Dato: 18.02.2010 Tidspunkt: 18:00 21:00 Møteprotokoll Utvalg: Kjerringøy Lokalutvalg Møtested: Zahlfjøsen Dato: 18.02.2010 Tidspunkt: 18:00 21:00 Til stede: Navn Geir Eide Åse Wickstrøm Eva Nohr Geir -Helge Sandvik Vidar Nohr Funksjon Leder

Detaljer

Skjerstad kommunedelsutvalg

Skjerstad kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad kommunedelsutvalg Kommunehuset, Dato: 4.6.2012 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad kommunedelsutvalg, Gotfred

Detaljer

Mindre endring planid Langstranda utfylling i sjø

Mindre endring planid Langstranda utfylling i sjø Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.12.20145 79703/2014 2013/6329 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/3 Komite for plan, næring og miljø 27.01.2015 Mindre endring planid 2014003 Langstranda

Detaljer

ENGERDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

ENGERDAL KOMMUNE. Møteinnkalling ENGERDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Kommunehuset Enger Dato: 03.03.2016 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes snarest på tlf. 62 45 96 07, eventuelt mobiltlf. 99476494, som sørger for

Detaljer

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen. Dato: Tidspunkt: 14:30

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen. Dato: Tidspunkt: 14:30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Valgstyret Dato: 13.01.2011 Tidspunkt: 14:30 Rådhuset, Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt prosjektleder e-valg prosjektet, Svein Inge

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Tematime:

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Tematime: Møteprotokoll Utvalg: Tverlandet lokalutvalg Møtested: Tverlandet samfunnshus, Tverlandet Dato: 12.04.2011 Tidspunkt: 12:00-16:00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Evy Anne Jeremiassen Leder Roald

Detaljer

Planlegging av Rønvikjordene.

Planlegging av Rønvikjordene. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.11.2014 76360/2014 2014/5805 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 10.12.2014 14/201 Bystyret 11.12.2014 Planlegging av Rønvikjordene.

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.11.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 02.11.2015 Forslag til vedtak:

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for vei mellom Hestehovveien - Lyngveien. (Prærien Vest).

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for vei mellom Hestehovveien - Lyngveien. (Prærien Vest). Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.05.2012 30091/2012 2011/6268 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/44 Komite for plan, næring og miljø 07.06.2012 Bystyret 21.06.2012 Sluttbehandling

Detaljer

Møteinnkalling. Godtgjøringsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: Etter møtet i organisasjonsutvalget

Møteinnkalling. Godtgjøringsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: Etter møtet i organisasjonsutvalget Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Godtgjøringsutvalget Rådhuset Dato: 23.11.2015 Tidspunkt: Etter møtet i organisasjonsutvalget Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget HOVEDUTSKRIFT Driftsutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.12.2013 Tid: 10:00 12:59 Tilstede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Johan Daniel Hætta, Alfhild Larsen, Svein Arne Jakobsen Jan Einar

Detaljer

Kjerringøy kommunedel årsmelding 2011

Kjerringøy kommunedel årsmelding 2011 Notat til oppfølging Politisk sekretariat Linda K. Storjord Politisk sekretariat Dato:... 09.02.2012 Saksbehandler:... Rita Hustad Telefon direkte:... 75 55 77 40 Deres ref.:... Løpenr.:... 9255/2012 Saksnr./vår

Detaljer

Sluttbehandling - endring av detaljreguleringsplan 1258 Burøyveien 12

Sluttbehandling - endring av detaljreguleringsplan 1258 Burøyveien 12 Byplan Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.05.2017 16856/2017 2017/5260 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 17/3 Råd for funksjonshemmede 01.06.2017 17/3 Bodø eldreråd 06.06.2017 Bodø ungdomsråd 07.06.2017

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 04.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

PROTOKOLL BODØ KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL BODØ KONTROLLUTVALG SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 27.05.2010 10/317 412-5.4 PROTOKOLL BODØ KONTROLLUTVALG Møtedato: Torsdag 27. mai 2010 kl. 08.30 10.00 Møtested: Møterom, 3. Etasje,

Detaljer

Møteinnkalling. Tverlandet lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Dato: 30.08.2011 Tidspunkt: 18:00. Tverlandet samfunnshus

Møteinnkalling. Tverlandet lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Dato: 30.08.2011 Tidspunkt: 18:00. Tverlandet samfunnshus Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 30.08.2011 Tidspunkt: 18:00 Tverlandet lokalutvalg Tverlandet samfunnshus Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Tverlandet lokalutvalg,

Detaljer

Vedtak om offentlig ettersyn og høring av OR Mørkvedbukta skoleområde.

Vedtak om offentlig ettersyn og høring av OR Mørkvedbukta skoleområde. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2014 65772/2014 2013/370 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø 27.11.2014 Vedtak om offentlig ettersyn og høring

Detaljer

MØTEINNKALLING. Faste medlemmer melder evt forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget, tlf ,

MØTEINNKALLING. Faste medlemmer melder evt forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget, tlf , Trysil kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Eldrerådet Dato: 28.04.2016 Møtested: Sønsthagen, Hagen Tidspunkt: 13:00 Faste medlemmer melder evt forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget, tlf 62 45

Detaljer