NTL-Skatt. NTL-Skatt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NTL-Skatt. NTL-Skatt"

Transkript

1 Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 1/2006 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ Møte med finansministeren Fullt hus på SSØ-dagen Foran hovedtariffoppgjøret Hva skjer med hensyn til kompetanse?

2 NTL-Skatt Leder Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten Opplag: Ansv. redaktør: Stein Thorvaldsen Redaktør: Inge Sveås NT-Fylkesskattekontor 7734 Steinkjer Tlf Mobil inge.sveas Redaksjonen avsluttet: 15. februar Layout og trykk: Stiftelsen Aktuell, Oslo Tlf Innhold: Leder 2 Redaktørens hjørne 3 Oversikt Hurtiginfoer og Kontrollinfoer 3 NTL-skatts representantskapsmøte NTLs landsmøte 3 Hovedtariffoppgjøret Kompetanse 4 Kina-besøk på NTL-dagen 5 Hva skjer i ytre etat? 6 På skråplanet 7 Nytt fra SSØ - Ingrid og Trines hjørne 7 I møte med finansministeren 8 Fullt hus på SSØ-dagen 9 Finansministeren stolt av SSØ 9 Full outsourcing av drifts- og støttetjenester 10 Verbalkompilator for byråkrater! 10 PC-hjørnet 10 Adresseliste 11 Kontrollfaglig utvalg med brev til finansministeren 12 Innmeldingsskjema 12 Når dette leses er vi allerede et godt stykke ut i 2006, med alle dets utfordringer og muligheter. Dette året vil helt sikkert bli minst like hektisk som det foregående, med fullt trykk på produksjon og drift ute i etaten. Ikke minst er det ute mange omorganiseringer mht oppgaver og bemanning, som vil berøre flere av dere. Etaten har for tiden også mange viktige prosjekter, men som krever ressurser og kommer i tillegg til all annen virksomhet i etaten. Reorganisering av Skatteetaten (ROS) Skattedirektoratet har startet opp det forberedende arbeidet med ROS, fram til en gjennomføringsfase. Det er her flere områder som etaten må jobbe videre med framover som ikke var nok omtalt og konkludert i skattedirektørens rapport til Finansdepartementet. NTL-Skatt har påpekte viktigheten av at organisasjonene blir tatt godt med i dette arbeide, som bl.a. vil gjelde hvordan oppgaveløsningen skal organiseres i regionene og ledelses-strukturen i den nye etaten. NTL-Skatt har mottatt reaksjoner (både positive og negative) på at vi fortsatt ikke har tatt standpunkt til antall regioner og stedene for regionledelse. Bakgrunnen for ståstedet vårt er at prosjektstyret i ROS før sommeren i fjor (etter krav fra NTL-Skatt) vedtok at alternativer med 6 og 7 regioner skulle utredes bedre enn det opprinnelig var gjort, samt at stordriftsulemper (ikke bare stordriftsfordelene) også skulle utredes nærmere. Dette mener vi fortsatt ikke er fugt godt nok opp, slik at vi mener at vi fortsatt ikke har godt nok grunnlag for å ta endelig standpunkt til antall regioner/regioninndeling. Jeg registrerer for øvrig at det foregår politiske diskusjoner i forhold til statlige etaters organisering kontra den kommende regionalmeldingen. Som kjent vil det bli foreslått at Norge inndeles i regioner som skal erstatte fylkeskommunene fra og med Hvorvidt dette blir et moment i den politiske behandlingen av ROS dette året, er vanskelig å ha noen formening om. Regionledelse Når det gjelder regionhovedsteder, er det noen misforståelser ute og går. Det ROS-styret til slutt ble enige om, var at vi snakker om steder for regionledelse, altså ikke et regionsenter som skal samle alle mulige «interessante» oppgaver i regionen. NTL-Skatt har ikke tatt stilling til stedene som er foreslått for regionledelse. Vi har tatt til orientering at direktoratet i forslaget til plassering av regionledelse vil legge avgjørende vekt på skattytermassens sammensetning og kommunikasjonsmessige hensyn. Likeledes at det bør ligge i en fylkeshovedstad. Viktig med desentralisert skatteetat Det er viktig å finne den riktige balansen i oppgavefordelingen mellom skattekontoret på regionledelsesstedet, skattekontoret i fylkeshovedstaden og de øvrige skattekontorene i den enkelte region. For NTL-Skatt er det vesentlig at Skatteetaten i fremtiden fortsatt skal ha en desentralisert kontorstruktur og oppgavefordeling. Vi ser imidlertid helt klart at det går mot større fagmiljøer og større enheter i framtiden. Men en for sterk samling av oppgaver og medarbeidere, vil imidlertid etter vår mening kunne bety en sterk uheldig sentralisering av etaten, og ikke minst vil kunne få negative personal- og distriktsmessige konsekvenser. Når det gjelder innkrevingsområdet, har NTL-Skatt spesielt presisert at det også er nødvendig å ha disse oppgavene på flere steder enn det den opprinnelige rapporten legger opp til. Stein Thorvaldsen 2 NTL-Skatt 1/2006

3 Redaktørens hjørne NTL-Skatts hurtiginfoer Jula er over og vi er godt i gang med å slite på året Ut fra det som allerede ligger i kortene vil dette bli et år fullt av spenning. I full offentlighet har vi allerede bivånet at den rød/grønne alliansens første vel 100 dager har gitt flere nestenulykker. Avsporinger er vel kanskje, for å bruke jernbaneterminologien, en tilnærmet korrekt beskrivelse. Undertegnede som ikke faglært spåmann tillater seg å (nettopp!) spå flere opptrinn en smule på ytterskjær. Vel noe har de da kommet fagbevegelsen i møte med, så som noe reversering ifm oss som offentlig tilsatte og noen av våre rettigheter. Sett fra vårt ståsted skal vi neimen ikke glemme at NTL med representanter fra NTL Skatt i delegasjonen allerede har vært i møte med «Kristin Pengepassar.» La oss håpe hun hører på grasrota og har evnen til å ta innover seg krav og «bønner» hun måtte få seg forelagt! Vi står foran et Hovedtariffoppgjør som blir spennende. Dette ikke minst pga frontfigurer som allerede har tatt til orde for at den såkalte frontfagsmodellen ikke gir oss som offentlig tilsatte den uttelling vi ellers kunne fått! Nå er det vel det å si at en smule skyggeboksing i forkant av disse oppgjørene ikke er spesielt uvanlig! Vi får følge med etter hvert som det nærmer seg! Ellers vil tiden nå utover være årstiden for avvikling av den enkelte avdelings årsmøter NTL-skatts representantskapsmøte 2006 Representantskapsmøtet i NTL-Skatt vil finne sted på Sørmarka kurs og konferansesenter i dagene september Avdelingene er allerede blitt gjort oppmerksom på at det på årsmøtene ute i lokalavdelingene denne våren skal velges delegater til representantskapsmøtet. gjerne kombinert med dagskonferanser og kortkurs. Undertegnede håper dere er flinke med fotoapparater og har nyspissede skriveredskaper tilveie slik at dere sender inn stoff og et bilde eller to. Trivelig for oss andre å se og lese hvordan dere har det på årsmøtene. ROS fortsetter og SkD sin oversendelse av sakens akter til Finansdepartementet på tampen av året inneholdt vel ikke noe som vi ikke mente å vite på forhånd. Men like fullt er det en spennende prosess som, i de enkelte fylker og framtidige regioner, vil foregå. Og så er det å håpe at fortsettelsen ikke blir en LUKKET prosess, skal det skapes en VINN VINN situasjon er de tilsatte, ved de tillitsvalgte nødt til å bli tatt med!!! Så gjenstår, som sedvanlig, å be dere iakta at det på ingen måte blir mer gjort i morgen av å gremme seg over alt som forble ugjort nettopp i dag! Dette er på ingen måte en oppfordring til arbeidsnedleggelse, men en henstilling til å ta vare på dere selv i den noe turbulente arbeidssituasjonen vi har ved de enkelte enheter i dag, og som vi vil få i tiden som kommer! La oss heller ikke glemme at det om ikke lenge står en vinterferie og en påske for døren, da blir det igjen muligheten til å lade batteriene om de skulle nærme seg det kritiske punkt?! NTLs LANDSMØTE Landsmøtet i vårt forbund NTL, vil finne sted i Kongressenteret i Folkets Hus i Oslo i dagene 30. oktober til 3. november. NTL-Skatts delegasjon vil formelt bli valgt på vårt representantskapsmøte tidligere på høsten. Inge Sveås Inge S. Siden siste nummer av bladet, har NTL-Skatt sendt ut følgende utgaver av Hurtiginfo: 44/05: Kompensasjon for bortfall av tjenestetelefon 45/05: Reorganisering av Skatteetaten (ROS) 01/06: Reorganisering av Skatteetaten skattedirektørens rapport 02/06: NTL-Skatt i møte med finansministeren 03/06: Møte i Skattedirektoratet om kompetanse 04/06: Fellesmøte i Skattedirektoratet 24. januar 05/06: Veiledningstjeneste for PSA på web 06/06: Skattedirektoratet går til outsourcing av drifts- og støttetjenester på Helsfyr 07/06: Medlemskortet medlemsfordeler Følgende Kontroll-info er sendt ut siden sist: 1/06: Ekstrabevilgning til styrket kamp mot skatteunndragelser 2/06: Resalg av leiligheter før ferdigstillelse - forslag til lovendring Får du ikke tilsendt NTL-Skatts hurtiginfoer og Kontrollinfoer på e-post? Ta i tilfelle kontakt med din tillitsvalgt/ lokalavdeling, eller NTL-Skatt sentralt. Har du flyttet? Husk å melde adresseendring til fagforeningen. Mange av dere sender en melding til vårt sekretariat i NTL-Skatt om dette. Men slik melding skal sendes direkte til forbundet: NTL Møllergata OSLO NTL-Skatt 1/2006 3

4 Hovedtariffoppgjøret 2006 Vårens hovedtariffoppgjør nærmer seg, og i den forbindelse gjengir vi noen av hovedpunktene i NTL-Skatts høringsuttalelse før jul, til forbundets debatthefte om tariffoppgjøret. Vedrørende statens ønske om å endre lønnssystemet i retning av et minstelønnssystem uttaler vi at vi ønsker fortsatt å ha kollektive avtaler hvor alle lønnsendringer skjer etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og organisasjonene. Presset mot forhandlings-bestemmelsene og kollektive avtaler øker. Dersom en større del av lønnsfastsettelsen skal gjøres gjennom individuelle lønnsavtaler blir det bl.a. enda vanskeligere å nå målsetningen om likelønn. Når det gjelder spørsmålet om sentrale eller lokale tillegg, mener vi at det aller meste bør gis som generelt tillegg på A-tabellen. Tillegget bør gis som en kombinasjon av kronetillegg/ prosentvist tillegg. Debattheftet stiller også spørsmål om fordeler og ulemper med sentrale justerings-forhandlinger i staten. Her sier vi at selv om vi setter spørsmålstegn ved enkelte forhold knyttet til justeringsforhandlingene, vil vi foreslå at det kreves at andelen som avsettes til sentrale justeringsforhandlinger må være større enn andelen som avsettes til lokale forhandlinger. I tillegg vil vi foreslå at det kreves at gjennomføringen av årets hovedtariff-oppgjør og justeringsoppgjør skal forhandles under ett. Dette vil åpne for at man ved uravstemningen får mulighet til å stemme over den faktiske fordelingen av en større del av rammen. Dette vil kunne være med å bidra til en større oppslutning om uravstemningen. Når det gjelder fordeler og ulemper med tillegg i justeringsforhandlinger, påpeker vi også at resultatet ofte kan gi uheldige utslag i forhold til stillings- og lønnstrukturen ved enkelte forhandlingssteder. Årsaken til at det blir slik er at lokale lønnspolitikk ved forhandlings-stedene over tid utvikler ulike stillingsstruktur. Noen velger å bruke lønnsrammene og lønnsspennene aktivt i de ulike stillingskodene uten å samle tilnærmet like stillinger i en bestemt stillingskode. Når så en stillingskode justeres kan dette gi uheldige utslag ved forhandlingsstedet. Når dette skjer for store grupper blir det svært tidkrevende og dyrt å foreta en oppretting gjennom lokale forhandlinger. Når det gjelder forhold rundt lokale forhandlinger påpeker vi at vi ønsker at forhandlinger skal skje etter hovedsammenslutningsmodellen. I dag kan en organisasjon med 1 medlem i praksis ha «vetorett» i et årlig lokalt forhandlingsoppgjør. Dette vil antakelig kreve at lov om offentlige tjenestetvister endres. Et forslag om endring av nevnte lov bør derfor vurderes. Statens lønnssystem forutsetter at de lokale parter har en egen lønnspolitikk. I skatteetaten har vi 43 forhandlingsområder, og en undersøkelse NTL-Skatt foretok i april 2005 viste at kun 11 av 39 (4 ubesvart) svarer at man har en felles lokal lønnspolitikk (utarbeidet av partene ved forhandlingsområdet). Det bør i hovedtariffavtalen presiseres sterkere at en felles lønns- og personalpolitikk er en forutsetning for lokale forhandlinger. NTL-Skatt foreslår også at man i løpet av tariffperioden foretar en gjennomgang av forhandlinger ført etter bestemmelsene i hovedtariffavtalens punkt 2.3.4, og ved et utvalg av forhandlingsstedene. Man bør ved gjennomgangen se på i hvilket omfang bestemmelsene er brukt for ulike stillingsgrupper og hvilket materiale/dokumentasjon som er lagt til grunn ved krav og endring av lønn. Når det gjelder utfordringer mht lønn og utdanningsgrupper i Skatteetaten, kommenterer vi at skatteetaten har hatt problemer med turnover blant en del saksbehandlere og i revisorkorpset. Etter vårt syn kan en betydelig turnover vanskeliggjøre en forsvarlig skatte- og avgiftskontroll. Bl.a. kravet til et høyt kompetansenivå og krav til optimal bruk av verdifulle ressurser, gjør det helt nødvendig å ha som målsetting å beholde saksbehandlere og revisorer ved kontorene. Disse må ha et lønnsnivå som kan konkurrere med relevante, offentlige stillinger i området. Vi mener at et økt lønnsnivå vil være et viktig virkemiddel for å motivere og beholde høyt kvalifiserte revisorer. Stein Kompetanse Kompetanse Ann-Kristin Aspeli. Skatteetaten har store utfordringer på kompetanseområdet framover, og NTL-Skatt har vært opptatt av å få til mer dialog sentralt med Skattedirektoratet om disse utfordringene. Et møte om dette ble avholdt i midten av januar. Etatens samlede kompetansebudsjett har de siste årene vært stabilt på i underkant av 30 mill, samt 10 mill som ligger fast inne i budsjettrammen på fastsettingsområdet. Kompetanse-budsjettet for 2006 er nå besluttet utvidet med en andel av etatens «overskudd» for 2005, noe organisasjonene har støttet fullt ut. En del midler vil bli holdt tilbake i Skd blant annet til delfinansiering av studiepakke på 60 studiepoeng som starter høsten NTL-Skatt ønsker at dette løftet i større grad må styres sentralt, og har i likhet med de andre organisasjonene etterlyst en sterkere sentral styring og oppfølging når det gjelder etatens kompetansemidler. I et notat fra direktoratet vedrørende hovedutfordringer innen kompetanse på kort og lang sikt pekes det blant annet på: Hvordan sikre at etaten har nødvendig kompetanse for å møte dagens og morgendagens utfordringer? Lokalt kan det dokumenteres økt bevissthet og ansvar lokalt i forhold til kompetanse, men det er fortsatt variasjoner i hvor godt kompetansearbeidet fungerer Dagens lokale og sentrale tiltak gir samlet sett ikke det tilstrekkelige løftet som skal til for å 4 NTL-Skatt 1/2006

5 Kina-besøk på NTL dagen! Foreningen ved Oslo likningskontor fikk besøk fra en delegasjon med fagforenings-representanter fra Shanghai på NTL dagen Delegasjonene utvekslet erfareinger med lederen foreningen ved Oslo likningskontor, Per-Arne Reum. De fant fort ut at det var stor forskjell mellom Kina og Norge når det gjaldt fagforeningsarbeid. Kina-delegasjonen var i Norge som ledd i et mangeårig samarbeid og utveksling med LO i Oslo. Med den økte globaliseringen av økonomien, hvor det i økende grad flyttes arbeidsplasser (ukritisk) mellom landene, har det vært viktig for LO i Oslo å komme i kontakt med fagforeninger i andre land. Det er også opprettet kontakt med foreninger i India og på Cuba. En av de morsomme sidene ved møtet, var å se kineserene skrive sms med kinesiske skrifttegn. Delegasjonen ble guidet av Lill Sæther (leder av NTL landsforening 2) og Berit Moen (Styremedlem i LO Oslo og leder av NTL Norges Bank). Per Ivar Ulven nestleder NTL fylkesutvalget i Oslo komme opp på et akseptabelt nivå ift. etatens kommende utfordringer Innføring av resultatkrav/resultatindikatorer på kompetanse Etaten har hatt en vellykket satsing på e- læring, men det pekes på at det for mange forutsettes tilrettelegging fra leder samt en kombinasjon med samlinger etc for at e-læring skal være vellykket Det trengs tiltak for å skape økt motivasjon i forhold til omstilling, ny kompetanse og nye arbeidsformer For oss NTL-Skatt er det i tillegg til det som er nevnt foran viktig å fremheve blant annet disse utfordringene: Tilrettelagt opplæring (både med og uten studiepoeng) til medarbeidere som må skifte arbeidsoppgaver (forutsigbarhet og trygghet under omstilling) Sentralt ansvar for læringsmateriell, e-læringstiltak og eksempelvis kompendier innen sentrale arbeidsområder, slik at dette er raskt tilgjengelig for medarbeidere som skifter arbeidsoppgaver (også til bruk for nytilsatte) Verdsette viktig realkompetanse hos saksbehandlere med SES og praksis, gjennom blant annet å se mer «flersidig» på juridisk kompetanse NTL-Skatt mener at styrking av etatens samlede juridiske kompetanse bør skje som en kombinasjon av rekruttering av jurister og at dagens saksbehandlere blir gitt tilbud om økt metodekompetanse mv gjennom etatsinterne tiltak eller høgskolestudier (alternativ karrierevei til regnskap/revisjon) Karriereveiledning og tilrettelagt opplæring for ledere som skal over i fagstillinger etter ROS Skds oppfølging av enheter/fylker som ikke benytter kompetansemidlene til kompetanseutvikling Ann-Kristin Aspeli Leder av NTL-Skatts opplæringsutvalg NTL-Skatt 1/2006 5

6 Hva skjer i ytre etat? Debatt Hvordan påvirker det organisasjonskulturen og hva gjør dette med de ansatte? Påstand: Etaten satser nå ensidig på formell utdanning, mens realkompetanse og etatsintern utdanning har mistet sin verdi. Av Trond Tidslevold Tidligere besto Skatteetaten i mitt fylke av en stor gruppe ansatte med hovedsakelig økonomisk gymnas/vgs. med tillegg av etatsintern opplæring (etatsskole + diverse temakurs), en mindre gruppe revisorer (reg.rev) og noen få jurister. Etter økende automatisering av ligning er det forventet at mer av fokus skal dreies over mot mer kompliserte skatte og avgiftssaker. I denne sammenheng er det fokusert sterkt på økt kompetansebehov i etaten og dette er hovedsakelig uttrykt gjennom behov for å skaffe ny kompetanse utenfra og lite gjennom økning av kompetansehevende tiltak innenfor virksomheten (selv om det finnes noen eksempler på slike tiltak). Samtidig har man i deler av ledergruppen høylydt uttrykt bekymring for at det er for liten «turnover» og at man mangler «friskt blod». Ved lønnsfastsettelse av nytilsatte blir disse ofte plassert høyere enn ansatte som er i virksomheten fra før. Ved lokale lønnsoppgjør er det hovedsakelig gruppen av relativt nytilsatte med høy formell utdanning som blir prioritert. Disse blir ofte opplært av ansatte fra den uprioriterte gruppen av ansatte med lang fartstid og høy realkompetanse. Og de utfører ofte samme oppgaver. Dette kan etter min oppfatning forstås som det som i teorien kalles lagdeling. Lagdelingsteoretikere fokuserer på den urettferdige fordeling av høy lønn og mektige og prestisjefylte posisjoner i moderne organisasjoner. Lagdelingsteori settes ofte i sammenheng med raserelaterte forskjeller, utestenging av kvinner, etniske minoriteter og diskriminering på grunn av alder (ungdom eller eldre). I modernistisk organisasjonsteori er lagdelingsproblemet behandlet gjennom analyser av såkalte interne arbeidsmarkeder. Ledelsen benekter at lagdelingen er tilfelle og tror ikke på at denne svært utbredte grunnantakelse eksisterer blant den største gruppen ansatte. Som resultat av dette dannes subkulturer. En subkultur (interesse og gruppekultur) av de som føler seg begunstiget og en av de som føler seg som ikke begunstiget. Disse subkulturene institusjonaliseres gjennom at disse gruppene stort sett har forskjellige fagforeninger. At etaten satser ensidig på ny formell kompetanse og «parkerer» realkompetanse, hvordan kan dette hemme eller fremme lærings og endringsevne? Når jeg skal besvare dette vil jeg ta utgangspunkt i det jeg anser som lagdeling og de konsekvenser dette har i forhold til læring og endringsevne. Når organisasjonen oppfattes å gi så klare signaler om «verdiforskjeller» ved å indirekte definere hva man anser for kjernekompetanse og hva den anser for perifer kompetanse, deles organisasjonen opp i minst to sterkt markerte subkulturer som vil stå i et motsetningsforhold til hverandre. Gruppen som omfatter de med «kjernekompetanse» vil i liten grad være i konflikt med det jeg vil kalle de rådende verdier da disse av erfaring fra de siste omstillinger vet/antar at de vil komme ut som den «seirende» part. Disse vil i stor grad være lydige støttespillere til endringer i allefall så lenge som de er definert som innehavere av kjernekompetansen. Det å skaffe seg allierte i denne gruppen kan for ledelsen være gunstig på lang sikt. Dette er imidlertid avhengig av at antakelser om fremtiden slår til. Dette forutsetter at det er teknisk mulig og politisk vilje til å endre personbeskatningen slik at denne kan automatiseres. Dette er et arbeidsområde som ikke fanger interesse hos denne gruppen. Det forutsetter også at det er politisk vilje til å øke kontrollomfanget mot «tyngre» næringsdrivende. Frem til et slikt fremtidsscenario foreligger som virkelighet, vil det være en dristig satsing da en i lang tid fortsatt vil være avhengig av den store gruppen med realkompetanse og etatsutdanning både til pålagt produksjonsarbeid og til å hjelpe nyansatte med formell kompetanse til å skaffe seg skattefaglig realkompetanse i tillegg til den formelle. For styring av organisasjonen som helhet er nok denne gruppen en god støtte i endringsprosesser så lenge den har fordeler av det. Men den er sannsynligvis lite lojal og kan fort bli en del av motstand mot endringer dersom dens posisjon som «begunstiget» blir truet. Medlemmene i denne subkulturen er preget av en meget sterk profesjonslojalitet som er overlegen lojaliteten til den organisasjon de for tiden befinner seg i. For noen i gruppen med det som er «definert» som perifer kompetanse har denne lagdelingen en positiv effekt da dette motiverer dem sterkt til å på egen hånd søke formell utdanning da de har lært at dette er måten å komme inn blant gruppen som anses å ha kjernekompetansen. De øvrige i denne gruppen vil være i konflikt med de rådende verdier i organisasjonen. Deres motivasjon for å skape seg personlige visjoner vil være lav. Mulighetene til å skape felles visjoner bygget på organisasjonsmedlemmenes personlige verdibaserte målsettinger hvor begge disse subkulturene er inkludert vil være små. Det samme vil gjelde å skape felles mentale modeller. Dette fordi opplevelsen av virkeligheten i organisasjonen vil være så vesentlig forskjellig. Konflikt vil være et sterkere fokusområde enn det å sammen skape en felles visjon. Læring i lag vil kunne være vanskelig. Både organisatorisk læring og rent faglig læring vil kunne være vanskelig på grunn av spenningsnivået mellom disse subkulturene som fysisk ofte er plassert i sammen i en organisatorisk enhet. Man vil mangle både tillit til hverandre og felles verdier og målsettinger og vil som oftest ende opp i diskusjon i stedet for dialog. 6 NTL-Skatt 1/2006

7 På skråplanet Nytt fra SSØ Ingrid og Trines hjørne Nytt år og nye muligheter! De fleste har nok et greit bilde av hvem Odd Magne er, men for å avklare noen åpenbare misforståelser, er det kanskje greit med en aldri så liten oppklaring. Hvorvidt Odd Magne er en stor sjarmør eller ei, kan nok avhenge av øynene som ser, smak og behag osv. Odd Magne er en riktig kosegutt, som liker seg best i sofakroken, hvor han ser på Animal planet på TV. At Odd Magne fikk en litt trøblete start her i livet, kan nok overraske noen. Han var nær ved å bli avlivet av dyrlegen! Som bildet vil vise slapp han unna sin skjebne, og han rapporteres å være ved godt mot i dag, tre år senere. Et av de sterkeste symboler vi har i vår organisasjonskultur er lønn, dette gir med jevne mellomrom ny næring til spenningen i konflikten mellom de to subkulturene ved at den lokale lønnsfastsettelsen hele tiden prefererer den ene gruppen. Det vil det være vanskelig å se at en klarer å utvikle en helhetstenkning uten at det skapes mer «likeverdige» muligheter. Ved å skape to subkulturer som står i sterkt motsetningsforhold til hverandre vil det bli spesielt vanskelig å skape forståelse for behovet for endring. Uansett hva som presenteres som begrunnelse for at det er behov for endring, vil erfaringer som er gjort ved tidligere endringer skape motstand. Gruppen som har det som er definert som perifer kompetanse eller har «perifere oppgaver» vil sannsynligvis mistenke at dette er enda et ledd i «utfrysing» eller «utradering» av dem. Selv et endringsforsøk som skulle kunne utjevne «ubalansen» mellom gruppene vil kunne møte motstand fra begge Det kan også være uklart hvorvidt han er blank og fin i pelsen over hele kroppen, eller kun rundt hodet, men øynene lyser av pågangsmot og målrettet fremtid. Det noen kanskje ikke visste, er at Odd Magne har en halvbror på Manglerud, Tormod. Han har en fortid hos Dyrebeskyttelsen. Av åpenbart egoistiske grunner vil Odd Magne ikke at Tormod skal komme på trykk ved siden av ham i NTL- Skatt-bladet. I stedet har han valgt å bli avbildet med en navnebror Odd Magne til venstre. Odd Magne grupper, da den ene gruppen vil være skeptisk på grunn av tidligere erfaring, mens den andre gruppen vil oppfatte at de vil kunne miste privilegier. For gruppen med perifer kompetanse vil motivasjonen for endringer generelt være liten. Gruppen slik den opptrer i dag er preget av resignasjon og både evne og vilje til å iverksette besluttede endringer er lav. Dette kan bidra til at de endringer som besluttes sjelden vil få de forventede effekter. Det kan i enkelte tilfeller også skape en hvis glede at forventede resultater uteblir og fremstår som «en bekreftelse på en udugelig ledelse». Hovedproblemet etter min oppfatning er at man ikke klarer å tenke helhet i organisasjonen og at man ikke har forståelse for at enkeltmennesker i organisasjonen tolker individuelt det som skjer i organisasjonen. Det er disse tolkningene som skal gi grunnlag for motivasjon til endring og læring blir utvilsomt både et krevende og spennende år for oss i SSØ. I en slik situasjon har NTL en viktig jobb å gjøre for alle våre medlemmer. I januar skal det holdes valg på plasstillitsvalgte på alle SSØ kontorer. Det skal også velges to representanter til avdelingens årsmøte på Storefjell mars. I disse dagene vil vi i tillegg til årsmøte ha kurs, foredrag og sosiale aktiviteter. De som skal delta må ha med både godt varmt vintertøy og badetøy. I og med at avdelingen vår dekker både SSØ og de gamle skattefogdkontorene vil det deler av tiden kjøres to parallelle kurs. Endelig program er ennå ikke fastsatt med det vil bli fokus på 3 områder, jobben som tillitsvalgt, arbeidsmiljø og årets lønnsforhandlinger. For oss i SSØ vil det være viktig å bruke tid til å bygge nettverk og diskutere mål og prioriteringer for I 2005 besøkte vi Hamar og Trondheim. I første halvdel av 2006 planlegger vi å få besøkt de resterende SSØ regionene. Møtene med medlemmene og de tillitsvalgte gir oss masse nyttige innspill i forhold til jobben vår som sentrale tillitsvalgte. Kompetanseplanen er avlevert fra prosjektet til ledergruppen. Resultatet av kompetansekartleggingen og selve planen vil bli presentert for de ansatte når den er ferdigbehandlet i ledergruppen. Utkast til HMS håndbok er overlevert fra arbeidsgruppen til staben. Tilsettingsreglementet er til godkjenning i Finansdepartementet og det jobbes videre med en personalhåndbok for SSØ. Det er med andre ord nok av ting og ta tak i for de nye tillitsvalgte. NTL-Skatt 1/2006 7

8 I møte med finansministeren NTL-Skatt var i midten av januar i møte med finansminister Kristin Halvorsen, statssekretær Geir Axelsen og ekspedisjonssjef Thorbjørn Gjølstad. Møtet var initiert av NTL og forbundsleder Turid Lilleheie deltok sammen med oss. Hensikten med møtet var å frembringe vårt syn på viktige utfordringer i Skatteetaten og SSØ (statlig senter for økonomistyring) framover, samt å knytte kontakt med politisk ledelse i Finansdepartementet i forhold til saker som berører våre medlemmer. NTL-Skatt tok opp følgende hovedtemaer under møtet: Styrking av kontroll- og innkrevingsvirksomheten og kampen mot økonomisk kriminalitet. Vi tok bl.a. opp viktigheten av å fortsette styrkingen av budsjettene på dette området for de kommende årene. Vi påpekte også det latente provenyet som ligger i økte inntekter for samfunnet hvis skatteetaten får økte ressurser til kontroll, og ikke minst ressurser til innkrevingsvirksomheten. I tillegg til intensivert kontrollinnsats overfor næringsdrivende og privatpersoner, påpekte vi at det også er viktig å ha et fortsatt fokus på kontroll av lønnsmottakere. Slik det i dag fungerer mange steder med store «grensebeløp» på poster før det settes inn kontroller, vil det ofte være en forskjellsbehandling av skattyterne som setter kravene til likebehandling og rettssikkerhet på prøve. En utjevning av kontrollnivå ved utflytting av oppgaver fra Oslo/Akershus er etter vår mening ikke hele svaret på denne problematikken. Det er også behov for mer kontroll blant de «tyngre» lønnsmottakere, der det også ofte ligger et stort latent proveny. Viktigheten av en fortsatt desentralisert skatteetat, samt etatskontorenes situasjon ble også påpekt av oss. På etatens budsjetter for 2006 er det foretatt et kutt på 10 mill som følge av gevinstrealisering ved utviklingsprosjekter og den tidligere omorganiseringen av likningsforvaltningen. I tillegg foretas det et generelt rammekutt på 10 mill. kroner som en del av den tidligere regjeringens budsjettiltak for Dette er knyttet opp til justeringer på personalområdet eller av antall etatskontorer. NTL-Skatt fremhevet på møtet at vi frykter at stadig strammere driftsbudsjetter vil medføre at arbeidsplasser i Skatteetaten forsvinner fra distriktene til de regionale sentrene, bl.a. ved stadig flere nedleggelser av etatskontorer. NTL-Skatt orienterte departementet om at vi har bedt Skattedirektoratet om å få nærmere informasjon og drøftinger rundt hvordan kuttet på 10 mill er tenkt foretatt. Likeledes om man vil foreslå enda flere nedleggelser av etatskontorer, enn de kontorene som var foreslått nedlagt for departementet i fjor og tidligere i år. Skattedirektoratet opplyser i ettertid at rammekuttet på 10 mill er lagt inn i budsjettrammen på fastsettingsområdet for ytre etat, og at man avventer holdningen til den nye politiske ledelsen vedrørende etatskontorene i tiden framover. Når det gjelder ROS, var vårt hovedbudskap at vi ser det som meget viktig at vi kan komme i dialog med statsråden og politisk ledelse i forbindelse med den politiske behandlingen av skattedirektørens rapport. Vedrørende budsjettsituasjonen for SSØ, Foto: Anne-Grete Lossius viste vi til vår kommentar til Finanskomiteen i fjor høst der vi påpekte at forslaget til driftsbudsjett for 2006 oppleves som meget stramt. Omstillingsarbeidet med etableringen av SSØ ble avsluttet ved utgangen av 2005, og 2006 er første året med «ordinær» drift. Ved budsjettbehandlingen for 2006 var det derfor vanskelig å se om nivået på SSØs driftsbudsjett var tilstrekkelig i forhold til de oppgaver og tiltak SSØ ble pålagt i proposisjonen. I dag ser vi at driftsbudsjettet til SSØ er så stramt at det får konsekvenser for oppgaveløsningen. NTL- Skatt har denne situasjonen til nøye oppfølging. Alt i alt ga møtet en fruktbar dialog som vi opplever som et godt grunnlag for et videre samarbeid med den politiske ledelsen i Finansdepartementet. Stein 8 NTL-Skatt 1/2006

9 Fullt hus på SSØ dagen 18. januar gikk den første SSØ dagen av stabelen. Nær 500 ledere og beslutningstakere fra offentlige virksomheter hadde meldt seg på. Storsalen på Bristol var fylt til randen av forventningsfulle deltakere da finansminister Kristin Halvorsen entret talerstolen. Etter at finansminsiteren hadde snakket varmt om regjeringens politikk og SSØ, var det SSØs direktør Marianne Andreassens tur. Mål- og resultatstyring, risikostyring, samfunnsøkonomisk analyse og evalueringer var viktige temaer i hennes foredrag. Etter et utmerket lunsj og muligheter for å besøke SSØ regionenes stands, var deltakerne på plass i salen for å lytte til statssekretær Wenche Lyngholm fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Lyngholm forklarte hvordan regjeringen ønsker å bruke IKT aktivt i fornyingsarbeidet. Brebånd til folket, elektronisk kommunikasjon og e-handel var noen av stikkordene. Universitetsdirektør Hanne Harlem begynte med å gi tilhørerne svaret på meningen med livet, universet og alle ting, nemlig tallet 42 (fra Hitchhikers Guide to the Galay). Med eksempler fra egen virksomhet illustrerte hun på en meget underholdende og klok måte hvor vanskelig det er å vinne gehør for nødvendigheten av endringer også i gode tider. Det holder ikke å endre systemet og reglene, i følge Hanne Harlem, man må forklare hvorfor, involvere og informere. Tidligere statsråd Victor Normanns kåseri over temaet statlig økonomistyring fikk salen til å le gjennkjennende på flere punkter. En meget fornøyd Marianne Andreassen avsluttet dagen og takket forsamlingen for interessen. Den første SSØ dagen var en ubetinget suksess. Regiondirektør SSØ Stavanger Lillian Meling, finansminister Kristin Halvorsen og SSØdirektør Marianne Andreassen. Foto: Espen Hagelund. Finansministeren stolt av SSØ Kristin Halvorsen uttalte på SSØ dagen at hun var stolt av SSØ og måten vi har taklet omstillingsprosesssen på. Hun oppfordret oss til å være stolte av oss selv og alt vi har fått til. «Senter for statlig økonomistyring har på bare knapt 2 år utviklet seg til å bli en viktig aktør i arbeidet med å utvikle og forbedre økonomistyringen i staten». Den norske statsadministrasjonen har i følge finansministeren, savnet et fagmiljø som fullt og helt har kunnet egne seg til å samle erfaringer, videreutvikle faglige problemstillinger og drive opplæring i økonomistyring i staten. Med SSØ har man fått et slikt miljø. Kristin Halvorsen snakket mye og varmt om regjeringens politikk og planer, men hadde hele tiden klare referanser til viktigheten av SSØ og den jobben vi er satt til å utføre. Hun avsluttet foredraget sitt med å appellere til salen om å bruke SSØ aktivt og ønsket SSØ lykke til videre. Ingrid og Trine NTL-Skatt 1/2006 9

10 Full outsourcing av drifts- og støttetjenester På fellesmøtet med organisasjonene i slutten av januar, orienterte Skattedirektoratet om at man har besluttet å gå til full outsourcing av drifts- og støttetjenester i direktoratet på Helsfyr. Det er besluttet en ekstern «facility management løsning» med samlet virksomhets-overdragelse av utvalgte drifts- og støttetjenester. Outsourcingen omfatter følgende tjenester: Posthåndtering, grafiske tjenester, rekvisita-håndtering, vaktmestertjenester, renhold, servicesenter, sentralbord, administrasjon av underleverandører (kantine, vakt og parkering). NTL-Skatt uttrykte på møtet stor skuffelse og beklagelse over direktoratets beslutning. NTL-Skatt registrerer med dette at direktoratet ikke tar inn over seg den nye regjeringens holdning til outsourcing og konkurranseutsetting, noe vi finner overraskende og oppsiktsvekkende. Vi mener direktoratet sterkt undervurderer utfordringene og spesielt risikoen ved outsourcing. Direktoratets egen kostnadsvurdering inntatt i rapporten som ligger til grunn i saken, påpeker bl.a. at «de foreløpige kostnadsvurderingene viser at det er små muligheter for kostnadsbesparelser når kostnaden knyttet til anskaffelsesfasen og kontraktsstyringen inkluderes i regnestykket». Også faren for å havne i et uheldig avhengighetsforhold til en leverandør blir påpekt. På fellesmøtet fremholdt direktoratet at en outsourcet løsning vil bidra til rendyrking av direktoratsfunksjoner og sterkere fokus på direktoratets kjernevirksomhet. Likeledes at løsningen vil gi tilgang til spisskompetanse innen serviceledelse, med større muligheter for videreutvikling av disse tjenestene. Vesentlig for de berørte ansatte i denne saken er lønns- og arbeidsvilkår, samt pensjons-ordninger. NTL-Skatt har nå fått kopi av brev fra det tidligere Moderniseringsdepartementet i saken, som sier at selve overføringssituasjonen utkontrahering av tjenester som gjennomføres ved anbud vil være omfattet av reglene om virksomhetsoverdragelse, jf. arbeidsmiljølovens 73 A. Konklusjonen er betinget av at direktoratet i anbudsinnbydelsen stiller de vilkår som er forutsatt, blant annet om overtakelse av ansatte, bruk av direktoratets utstyr og tjenestens karakter. Direktoratet regner med å ha en ny leverandør for de berørte tjenestene på plass innen årets utgang. NTL-Skatt vil nå sammen med forbundet blant annet se nærmere på innholdet i departementets brev, og holde løpende kontakt med våre medlemmer og tillitsvalgte i direktoratet bl.a. i forhold til rettigheter og plikter som følge av overdragelsen. Stein PC-HJØRNET ADSL ut av hjemme- PC-ordningen Det har vært mange reaksjoner blant etatens ansatte ifm nye regler for ADSL og arbeidsgiverfinansiert hjemme-pc. ADSL tas ut av hjemme-pc-ordningen og innlemmes i egne forskrifter for beskatning av telekommunikasjonsprodukter. Mange ansatte har også reagert på at denne endringen har tilbakevirkende kraft og således gjelder eksisterende hjemme-pc-avtaler for Skatteetatens medarbeidere. Man oppfatter at forutsetningene for de avtalene som er inngått er blitt endret. Det undersøkes nå flere forhold rundt dette, men det skal nok mye til for å få gjort endringer i disse avtalene, da man har undertegnet på følgende avtalevilkår: «Pr. i dag gir reglene skattefritak for disponering av hjemme-pc mot trekk i bruttolønn. Skulle det komme en lovendring som berører hjemme-pc-ordningen, må den tilsatte skatte etter de nye reglene». Direktoratet har uttrykt stor forståelse for de berørtes reaksjoner, og vil fortsette å jobbe med saken overfor Finansdepartementet. Verbalkompilator for byråkrater! GRUPPE I GRUPPE II GRUPPE III GRUPPE IV GRUPPE V GRUPPE VI GRUPPE VII 1 med utgangspunkt i 1 integrert 1 målsetting 1 modifiseres 1 tilbudet 1 innenfor rammen av 1 det politiske liv 2 med hensyn til 2 optimal 2 mobilitet 2 differensieres 2 rutinene 2 vedrørende 2 utviklingen 3 angående 3 strukturell 3 informasjon 3 generaliseres 3 tendensen 3 i forbindelse med 3 samfunnet 4 hva angår 4 implisitt 4 synergieffekt 4 komprimeres 4 hypotesen 4 med henblikk på 4 næringslivet 5 på bakgrunn av 5 seriøs 5 projeksjon 5 evalueres 5 strukturen 5 i relasjon til 5 byråkratiet 6 i betraktning av 6 konstruktiv 6 respons 6 polariseres 6 indikasjonene 6 når det gjelder 6 maktforholdene Bruksanvisningen er slik: Slå en terning. Plukk ut det ordet fra GRUPPE I som tilsvarer antall øyne på terningen. Slå en gang til; gå til GRUPPE II og plukk ut det ordet som tilsvarer antall øyne. Fortsett på samme måten med de andre gruppene. Hvis du etter sju kast kommer fram til tallrekken , har du fått følgende samfunnsvitenskapelige setning: 'Angående optimal målsetting evalueres indikasjonene i relasjon til maktforholdene'. Det bør neves at dette hjelpemiddelet kommer i to versjoner: Den lille verbalkompilator som gis til alle statsansatte ved tiltredelse av fast stilling, og den store verbalkompilator som kun gis til sosiologer og statsvitere. Det er den lille kompilator som gjengis her. 10 NTL-Skatt 1/2006

11 NTL-Skatt, landsforening 3: Postadresse/ NTL-Skatt Sekretariat: Folkets Hus, rom 504 Youngsgt.11, 0181 Oslo E-postadresse: Hjemmeside: Styret: Arbeidsutvalget: Leder: Stein Thorvaldsen, Skien LK Tlf mobil: , e-post: stein.thorvaldsen Nestleder: Bente Næss Holt, Skien LK Tlf mobil: e-post: bente.holt Sekretær: Erling Broen, Hjemmekontor, Tlf mobil: , e-post: Det øvrige styret: Kasserer: Ola Arild Myhre, Postboks 52, 2271 Flisa. Tlf e-post:ola.myhre Styremedlem og studieleder: Benny Ch. Bye, Lofoten LK Tlf: e-post: benny.bye Styremedlem: Odd Magne Persson, Karmøy LK Tlf: , e-post: odd.persson Styremedlem: Ingrid Sølberg, Sør-Trøndelag SFK Tlf: e-post: Styremedlem: Astrid Lundanes, Hedmark FSK Tlf: e-post: astrid.lundanes Styremedlem: Karl Tore Hareide, Hordaland FSK Tlf: e-post: karl-tore.hareide Styremedlem: Thomas Engen, Oslo LK Tlf: e-post: thomas.engen Styremedlem: Lene Honningsvåg, Oslo og Akershus SFK Tlf: e-post: lene.honningsvag Varamedlem: Gunn Torhild Tveit, Sogn LK Tlf: e-post: gunn.tveit Varamedlem: Mona Berg Moen, Sør-Trøndelag FSK Tlf: e-post: mona-berg.moen Varamedlem: Jan Bertelsen, Dalane LK, Tlf: e-post: jan.bertelsen Varamedlem: Nina Fosshaug, Skattedirektoratet Tlf: e-post: nina.fosshaug Varamedlem: Trond Augunset, Hallingdal LK Tlf: e-post: trond.augunset Redaktør: Inge Sveås, Nord-Trøndelag FSK Tlf: e-post: inge.sveas eller NTL-Skatts rådgivende utvalg: Kontrollfaglig utvalg: Mona Berg Moen, Sør-Trøndelag FSK (leder) Erik Tore Lyngstad, Sør-Trøndelag FSK Roger Jensen, Lofoten LK Oddbjørn Lium, Oslo FSK Merete Lundberg, Oslo FSK Karl Tore Hareide, Styret Folkeregisterutvalget: Jan Bertelsen, styret (leder) Anne Kvernsmyr, Sandefjord LK Line Torp, Oslo LK Karin Vartdal, Søre-Sunnmøre LK Opplæringsutvalget: Ann Kristin Godager Aspeli, Hedm. LK (leder) Lene Honningsvåg, styret Rune Pedersen, Bodø LK Edel Duurhuus, Midt-Finnmark LK Utvalg for arbeidsmiljøspørsmål: Odd Magne Persson, styret (leder) Trond Tidslevold, Trondheim LK Linda Svenungsson, SFS Moss Audun Sylta, Nordhordland LK Lederutvalget: Gunn Torhild Tveit, styret (leder) Ole Petter Saugen, Vest-Agder FSK Hilde Sveås Husby, Steinkjer LK Odd Inge Aarstad, SFU Sandnes Ledere av NTL-Skatts lokalavdelinger 3-01 Oslo LK Per Arne Reum, Oslo lk 3-02 Sogn og Fjordane Torill Anita Feidje,Fjaler LK 3-03 Skattedirektoratet Bengt-Magne Myrnes, Skattedirektoratet 3-04 Finnmark Edel Duurhuus, Midt-Finnmark lk 3-05 Oslo FSK Øivind Nullmeyer, Oslo FSK 3-06 Sør-Trøndelag Mona Berg Moen Sør-Trøndelag FSK 3-07 SFS Ronny Johannessen, Sentralskattekontoret for storbedrifter 3-08 SFU Geir Høyland, Sentralskattekontoret for utenlandssaker 3-09 Skattefogdkontorene/SSØ Ingrid Sølberg, Sør-Trøndelag SFK 3-12 Troms Astrid Domås, Sør-Troms lk 3-15 Hordaland Jon-Atle Spilde, Bergen lk 3-20 Vestfold Hans Georg Svendsen, Larvik lk 3-25 Vest-Agder Grethe S. Ugland, Kristiansand lk 3-30 Akershus Reidar Schei, Bærum lk 3-31 Nordland Ludvig Pedersen, Salten lk 3-32 Østfold Liv Helene Solberg, Østfold FSK 3-35 Nord-Trøndel. Viggo Ringen, Stjørdal IK 3-36 Telemark Unni Jørgensen, Skien lk 3-37 Rogaland Bjørn Ove Hersdal, Stavanger lk 3-38 Buskerud Hilde Hansen, Buskerud FSK 3-42 Aust-Agder Oddvar Støle, Aust-Agder FSK 3-43 Hedmark Terje Verhaug, Sør-Hedmark lk 3-50 Møre og Romsdal Arve Einang, Nordre Sunnmøre lk 3-62 Oppland Gyda Skattebo, Valdres lk NTL-Skatt 1/

12 B-PostAbonnement Returadr.: NTL Skatt Folkets Hus, rom 504 Youngsgt. 11, 0181 Oslo Kontrollfaglig utvalg med brev til finansministeren Vårt kontrollfaglig utvalg var i slutten av januar samlet til møte for å diskutere aktuelle saker, bl.a. en henvendelse til finansministeren Kristin Halvorsen, om forslag til lovendringer i forbindelse med resalg av leiligheter før ferdigstillelse. Med resalg mener vi salg av fast eiendom før ferdigstillelse. En av grunnene til at resalg har vært benyttet er at det her er mulig å tjene penger uten at skattemyndighetene kan oppdage dette. Bakgrunnen for at skattemyndighetene ikke kan opppdage dette er at resalg ikke tinglyses. Det er foretatt kontroll etter at det er innhentet kontrollopplysninger fra flere utbyggerselskap. Dette har ført til at en del personer ble etterlignet for ikke å ha oppgitt gevinsten til beskatning. Det er videre avholdt kontroll i noen eiendomsmeglerselskap. I et konkret tilfelle hadde eiendomsmegleren lagt opplysningene om resalg i hver enkelts klientmappe og Kontrollfaglig utvalg i arbeid. NTL-Skatt foreslår følgende: Taushetsplikten for eiendomsmeglere oppheves for skattemyndighetene. Dette må både gjelde opplysninger vedrørende både næringsdrivende og privatpersoner. Det blir opplysningsplikt for resalg. Siden vi kun kan innhente opplysninger om navngitte næringsdrivende, vil det lette kontrollen om slike opplysninger blir opplysningspliktige. Da vil skattemyndighetene ha muligheten til å få kjennskap til alle som foretatt resalg. Mona Berg Moen Ja, jeg ønsker å melde meg inn i NTL-Skatt! Navn: Personnummer: Adresse: Postnr.: Stilling: Arbeidssted: Dato: Sted: Underskrift: Får lønn utbetalt fra (lønnskontor): Hvis du nå er medlem i et annet fagforbund i LO, og vil overføre medlemskapet til NTL, oppgi forbundets navn: påberopte seg taushetsplikt for disse opplysningene og derfor ikke ville levere de ut til skattemyndighetene. Taushetsbestemmelsene for eiendomsmeglerene er strenge og det er forståelig at de ikke vil bryte disse. Pr i dag har vi følgende kontrollhjemler i ligningsloven: 4-10 som gjelder «hans ligning og kontrollen av denne» I 4-10, 2 står det blant annet at opplysningene skal legges fram uten hensyn til den taushetsplikt han er pålagt ved lov eller på annen måte. Dette gjelder ikke dokumenter som utelukkende gjelder andre skattyteres forhold som gjelder oppgaveplikt eller opplysningsplikt. Opplysningsplikten er i en god del tilfeller begrenset til kun å gjelde transaksjoner mellom næringsdrivende og da kun opplysninger om navngitt næringsdrivende. Medlemskontingenten er 1,1% av brutto lønn. I tillegg kommer premie til Kollektiv Hjemsforsikring, som er en gunstig innboforsikring. Denne er obligatorisk for alle medlemmene i NTL. FYLLES UT AV FORBUNDET: Forening/avd. Lønnskass.: Innmeldt i LO: Innmeldt i NTL: Tidl. LO-forbund: Kupongen sendes til: Norsk Tjenestemannslag, Møllergata 10, 0179 Oslo.

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog

Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog 8. Lønnspolitikk 8.1 Sentrale føringer for lønnspolitikken Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog kirkedepartementet og hovedsammenslutningene,

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

NTL NAV SIN SPØRREUNDERSØKELSE OM PARTNERSKAPET I NAV OPPSUMMERING. Desember 2012. Sven Ivar Skodjevåg

NTL NAV SIN SPØRREUNDERSØKELSE OM PARTNERSKAPET I NAV OPPSUMMERING. Desember 2012. Sven Ivar Skodjevåg NTL NAV SIN SPØRREUNDERSØKELSE OM PARTNERSKAPET I NAV OPPSUMMERING Desember 2012 Sven Ivar Skodjevåg Innledning NTL NAV har helt siden etableringen av NAV fått tilbakemeldinger fra våre medlemmer og tillitsvalgte

Detaljer

Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten. Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving

Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten. Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving Fra oppdragsbrevet (23.6.2014) «Som et ledd i arbeidet med å oppnå en bedre og mer effektiv

Detaljer

Lønnspolitikk vedtatt i forhandlingsmøte

Lønnspolitikk vedtatt i forhandlingsmøte Lønnspolitikk vedtatt i forhandlingsmøte 03.06.08 1. Innledning Dette dokumentet som omhandler direktoratets lønnspolitikk inngår som en integrert del av direktoratets personal og arbeidsmiljøpolitikk.

Detaljer

Lokal lønnsdannelse. Bedre for alle

Lokal lønnsdannelse. Bedre for alle Lokal lønnsdannelse Bedre for alle Lokal lønnsdannelse Bedre for alle Offentlig sektor håndhever dine og mine lovgitte rettigheter. Statlige og kommunale tjenester har stor innvirkning på våre liv. Akademikerne

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL-Skatt Nr 6/2006 NTL-Skatt på landsmøte i NTL Mennesket og arbeidsmiljø i fokus Foto: Colourbox.com

Detaljer

KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET

KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET 2011 ADK Øst Fellesforbundet ADK Øst Adresse: Møllergaten 24 Postnr.: 0179 OSLO Telefon: 915 89 814 E-mail: kristian.kristiansen@fellesforbundet.no Kurskatalog for Fellesforbundet

Detaljer

Hva koster det å spille fotball i Norge?

Hva koster det å spille fotball i Norge? Hva koster det å spille fotball i Norge? EN RAPPORT OM KOSTNADENE VED Å DELTA PÅ ALDERSBESTEMTE FOTBALL-LAG N F F 2 0 1 1 INNLEDNING Det foreligger lite empiri på hva det koster å drive med aldersbestemt

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I NTL-112 s ARBEIDSUTVALG 13. FEBRUAR 2007 I BERNKASTEL, TYSKLAND

PROTOKOLL FRA MØTE I NTL-112 s ARBEIDSUTVALG 13. FEBRUAR 2007 I BERNKASTEL, TYSKLAND PROTOKOLL FRA MØTE I NTL-112 s ARBEIDSUTVALG 13. FEBRUAR 2007 I BERNKASTEL, TYSKLAND Til stede: Leder Nestleder Sekretær Kasserer Red/Info.ansv. Web-ansvarlig Stein Vidar Hovstad Mona Enge Tor-Arne Bratteli

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN. MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET

LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN. MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET Innhold 1 MÅL OG PREMISSER FOR OVERORDNET LØNNSPOLITIKK... 2 1.1 Innledning... 2 1.2

Detaljer

Omorganiseringer og oppgaveßyttinger. Lokale lønnsforhandlinger. nei til resultatlønn. SLN-system til besvær

Omorganiseringer og oppgaveßyttinger. Lokale lønnsforhandlinger. nei til resultatlønn. SLN-system til besvær Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 6/2004 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten Omorganiseringer og oppgaveßyttinger i etaten Lokale lønnsforhandlinger nei til resultatlønn

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet

Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 25.06.2014 Vår ref.: 14-796/HH Deres ref.: 13/3244 SL UR/KR Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet

Detaljer

NTL-Skatt. God sommer! Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ. Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten

NTL-Skatt. God sommer! Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ. Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 3/2006 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ God sommer! Foto: Jan Erik Østlie, Aktuell NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten

Detaljer

Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten. NTL-Skatt. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten

Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten. NTL-Skatt. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 5/2006 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten Vellykket representantskapsmøte Seminar for verneombud Syk av skatt NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening

Detaljer

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk Klubbarbeid I lys av lov og avtaleverk Mål for denne økten Høyere bevissthet i forhold til fagforening, lov og avtaleverk Samlet klubb Motivere AT til i sterkere grad bruke klubben som tyngde inn i drøftinger

Detaljer

Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten. NTL-Skatt. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten

Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten. NTL-Skatt. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 4/2006 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten 2007 et unntaksår? Økonomistyringsreformen en trussel mot politisk styring? Foto: Jan Erik

Detaljer

Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt

Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt Nå er vi godt i gang med jubileumsåret, og det har allerede skjedd såpass mye at det er på tide å sende ut et kort nyhetsbrev! Landkreditt SA, eller «Norges Kreditforening

Detaljer

Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm. Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger

Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm. Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger Disposisjon Den organisasjonsmessige behandlingen Oppsummering

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Dato:

Deres ref: Vår ref: Dato: Arbeids- og sosialdepartementet v/ Statsråd Anniken Hauglie Postboks 8019 Dep NO-0030 Oslo Deres ref: Vår ref: Dato: 20.06.17 Regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen i NAV Arbeids- og velferdsdirektøren

Detaljer

NTL-Skatt. Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten. Nr 5/2004. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten

NTL-Skatt. Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten. Nr 5/2004. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 5/2004 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten Foto: Anne-Grete Lossius Fra NTL-Skatts representantskapsmøte på Gol NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening

Detaljer

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2008. Fra Hovedsammenslutningene LO Stat, YS Stat og Unio Fredag 4. april 2008 kl. 0930 1 1. ØKONOMISK RAMMER HOVEDOPPGJØRET 2008 KRAV 1.1 Økonomiske utsikter Norsk

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/3502 01.07.15 Høring - innføring av et register for offentlig støtte I henhold til EØS-avtalens regler om offentlig støtte er Norge forpliktet til å innføre et register

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

Tolkningsavklaring vedrørende begrepet undervisningstime og kravet om introduksjonsprogram på full tid etter introduksjonsloven

Tolkningsavklaring vedrørende begrepet undervisningstime og kravet om introduksjonsprogram på full tid etter introduksjonsloven Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/458 12.01.2015 Tolkningsavklaring vedrørende begrepet undervisningstime og kravet om introduksjonsprogram på full tid etter introduksjonsloven Departementet viser

Detaljer

EN LØNNSPOLITIKK FOR ALLE

EN LØNNSPOLITIKK FOR ALLE EN LØNNSPOLITIKK FOR ALLE Sammen står vi sterkere! 1 Fellesskapet er vår styrke! I dette heftet kan du lese mer om NTLs syn på lønn i staten. NTL krever at det skal forhandles sentralt om hvordan mesteparten

Detaljer

Ifølge liste. Fylkesvise skjønnsrammer Innledning

Ifølge liste. Fylkesvise skjønnsrammer Innledning Ifølge liste Unntatt offentlighet jf. offl. 5 første ledd Deres ref Vår ref Dato 16/1250-6 01.07.2016 Fylkesvise skjønnsrammer 2017 1. Innledning Departementet sender her ut den fylkesvise fordelingen

Detaljer

Landsmøte Innledning til egen organisasjon.

Landsmøte Innledning til egen organisasjon. Odd Haldgeir Larsen 12.11.2013 Landsmøte 2013. Innledning til egen organisasjon. Dirigenter, Landsmøte. Vi har nå kommet til debatten om vår egen organisasjon. Jeg vil med en gang vise til debatten vi

Detaljer

Sammenslåing av avklarings- og oppfølgingstiltak overgangsregler og gjennomføringsplan

Sammenslåing av avklarings- og oppfølgingstiltak overgangsregler og gjennomføringsplan ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/TJENESTEAVDELINGEN Attføringsbedriftene i NHO ASVL VIRKE Deres ref.: Vår ref. 14/1820/008/ - 11. februar 2015 Saksbehandler: Nina Strømmen Sammenslåing av avklarings- og

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 5/2005 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL-Skatt ønsker alle sine lesere en riktig god jul NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening

Detaljer

PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 28. FEBRUAR 2012 HAREVEIEN 36, NANNESTAD

PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 28. FEBRUAR 2012 HAREVEIEN 36, NANNESTAD PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 28. FEBRUAR 2012 HAREVEIEN 36, NANNESTAD Leder Nestleder Sekretær Kasserer Red./info-ansvarlig: Mona Enge Ole Skår Brit Karin Ø. Pladsen Bjørg

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling. 2. samling i pulje 4 for skoleeiere og skoleledere. Internett:

Ungdomstrinn i utvikling. 2. samling i pulje 4 for skoleeiere og skoleledere. Internett: Ungdomstrinn i utvikling 2. samling i pulje 4 for skoleeiere og skoleledere Internett: Questback 1.samling - oppsummering Delen om organisasjonslæring ved Knut Roald får svært gode tilbakemeldinger Skoleeiere

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2014 Sak 10 Økonomi

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2014 Sak 10 Økonomi NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 10 Økonomi Sentralforvaltningen Styrets forslag om økonomi: 1) Fordelingsnøkkel for tilbakeføringa av kontingenten 1 : a) Fordelinga

Detaljer

Tore G. Hovde Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum

Tore G. Hovde Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Tore G. Hovde Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2012-2013 Bærum, 20.01.13 Månedsbrev for februar. Kjære Lionsvenner! Dette brevet vil kun handle om «Prosjekt 2014» I månedsbrevet for januar

Detaljer

Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer

Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august 2016 Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer 1 Om YS Arbeidslivsbarometer Arbeidslivsbarometeret er et måleinstrument som måler trykket i norsk arbeidsliv.

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt 5 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten Nr 2/2005 år - 5 år - år - år - 5 år - år - år - 5 år - år - år - 5 år - år - år - 5 år

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Lokale forhandlinger 2012. Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger

Lokale forhandlinger 2012. Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger Lokale forhandlinger 2012 Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger Hva vi skal snakke om: Økonomisk ramme Parter Hjemler Forberedelser Fremgangsmåte Roller og oppførsel Tariffoppgjøret

Detaljer

PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 16. MAI 2013 TRONDHEIMSVEIEN 529, 0962 OSLO

PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 16. MAI 2013 TRONDHEIMSVEIEN 529, 0962 OSLO PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 16. MAI 2013 TRONDHEIMSVEIEN, 0962 OSLO Leder Nestleder Sekretær Kasserer Web/Infoansvarlig: Styremedlem: Thomas S. Sætheren Nils Petter Bryde

Detaljer

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008.

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Ledelsen trakk fram noen særlig viktige faktorer som kjennetegner organisasjonskulturen

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2012 Sak 9 Økonomi

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2012 Sak 9 Økonomi NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 9 Økonomi Sentralforvaltningen Styrets forslag om økonomi: 1) Fordelingsnøkkel for tilbakeføringa av kontingenten 1 : a) Fordelinga

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/1349 SL HB/KR

Deres ref Vår ref Dato 14/1349 SL HB/KR Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/1349 SL HB/KR 16.02.2016 Utredning av organiseringen av Skatteetaten 1. INNLEDNING Vi viser til vårt oppdragsbrev av 23. juni

Detaljer

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor. Medlemmene her jobber i bygg- og anleggsbransjen, grafisk, verksteder, hotell- og restaurant, skog-, landog havbruk, papir og bekledning. Den viktigste

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnspolitisk strategi

Forskerforbundet: Lønnspolitisk strategi Forskerforbundet: Lønnspolitisk strategi 2013 2016 Vedtatt av Forskerforbundets Hovedstyre 13.12.2012 1. FORSKERFORBUNDETS LØNNSPOLITISKE STRATEGI (LPS) Hovedfokus for Forskerforbundet fram mot 2016 er

Detaljer

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Statlig tariffområde Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Ifølge liste 14/ Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste 14/ Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2150-61 23.03.2015 Utvidelse av forsøk med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil med dette informere

Detaljer

Informasjon om fylkestingenes rolle ved oppnevning og organisering av nye skatteutvalg og om samarbeidet med skattekontorene

Informasjon om fylkestingenes rolle ved oppnevning og organisering av nye skatteutvalg og om samarbeidet med skattekontorene Skattedirektoratet Saksbehandler Eldar Vistad Deres dato Vår dato 03.09.2008 Telefon 22 07 81 66 Deres referanse Vår referanse 2008/401171/SKDRE/EVI/ 600 Til fylkeskommunene og skattekontorene HORDALAND

Detaljer

Oversikt over tillitsvalgte som er på valg i 2014

Oversikt over tillitsvalgte som er på valg i 2014 Norges Bondelag Innstilling Vår dato Revisjon Vår referanse 29.04.2014 13/00826-36 Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Kopi til Årsmøte 2014 Valgnemndas innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2014 Oversikt

Detaljer

Lønnsoppgjøret Akademikerne / Tekna / NTNU

Lønnsoppgjøret Akademikerne / Tekna / NTNU Lønnsoppgjøret 2017 Akademikerne / Tekna / NTNU Innhold Totaloversikt Detaljer Utfordringer Ta vare på alle grupper Spørsmål? 2 Totaloversikt over lønnsoppgjøret 2017 Snitt lønnsøkning i staten 2017: 2,4%

Detaljer

Handlingsplan 2012-2013

Handlingsplan 2012-2013 Oslo kommunale bygg- og boligetaters forening avdeling 149 av Fagforbundet Handlingsplan 2012-2013 Handlingsplanen er utarbeidet på hovedstyrets årsplanseminar den 12. april 2012. 1. Innledning Til grunn

Detaljer

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo SAK 1-2011 Presentasjon av nye medlemmer. Kirsti Linde går som 1. vara inn som styremedlem for Anne Grethe Skjærseth, som har fått ny jobb og må trekke seg

Detaljer

Motivasjon for læring på arbeidsplassen. Randi Storli, Vox København, 4.juni, 2010

Motivasjon for læring på arbeidsplassen. Randi Storli, Vox København, 4.juni, 2010 Motivasjon for læring på arbeidsplassen Randi Storli, Vox København, 4.juni, 2010 Deltakermønster Lite endring i deltakermønsteret, tross store satsinger Uformell læring gjennom det daglige arbeidet er

Detaljer

INNHOLDS- FORTEGNELSE

INNHOLDS- FORTEGNELSE INNHOLDS- FORTEGNELSE 1 Formål 2 Intervjugruppe 3 Intervjuet 3.1 Noen grunnregler 3.2 Hvordan starte intervjuet 3.3 Spørsmål 4 Oppsummering / vurdering 5 Referansesjekk 6 Innstilling 2 1 FORMÅL Formålet

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 2/2006 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ Årsmøter og kurs i avdelingene Skatteforvaltningen i norden NTL-Skatt Leder

Detaljer

Rapport for Utdanningsdirektoratet

Rapport for Utdanningsdirektoratet Rapport for Utdanningsdirektoratet Status for godkjenning av skoler i Norge per 12.02.08. Gjennomført 11.12.07 08.02.2008. TNS Gallup,12.02.08 Politikk, samfunn, offentlig Innhold Fakta om undersøkelsen...

Detaljer

Ifølge liste. Fylkesvise skjønnsrammer 2015

Ifølge liste. Fylkesvise skjønnsrammer 2015 Ifølge liste Unntatt offentlighet jf. Offl. 5 første ledd Deres ref Vår ref Dato 14/3665-5 08.07.2014 Fylkesvise skjønnsrammer 2015 1. Innledning I dette brevet sender departementet ut den fylkesvise fordelingen

Detaljer

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Realkompetanse Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Forord Samfunnets krav til høyere og mer spesialisert kompetanse gjør at utdanning blir stadig viktigere.

Detaljer

Videre arbeid med kommunereformen

Videre arbeid med kommunereformen Statsråden Alle landets kommunestyrer Deres ref Vår ref Dato 15/4445 28.10.2015 Videre arbeid med kommunereformen Nå er det godt over ett år siden jeg inviterte alle kommuner til å delta i kommunereformen.

Detaljer

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik:

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006 Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: Leder Grethe Jøndahl rektor vgs Nestleder Svein Handå Ofstad studieleder vgs, infokontakt Styremedlem Harald Vada oppvekstsjef

Detaljer

Til 4H i fylkene Norske 4H-alumner Forum for Norske 4H-gårder. Rundskriv 24/07/ahb/E0200 Hellerud, 6.november 2007

Til 4H i fylkene Norske 4H-alumner Forum for Norske 4H-gårder. Rundskriv 24/07/ahb/E0200 Hellerud, 6.november 2007 Til 4H i fylkene Norske 4H-alumner Forum for Norske 4H-gårder Rundskriv 24/07/ahb/E0200 Hellerud, 6.november 2007 Nominasjon til valgkomiteen på kandidater til valg på 4H Norges årsmøte juli 2008 Valgkomiteen

Detaljer

Fylkesvise skjønnsrammer 2018

Fylkesvise skjønnsrammer 2018 Ifølge liste Unntatt offentlighet, offl. 5 første ledd Deres ref Vår ref 17/1640-3 Dato 15.06.2017 Fylkesvise skjønnsrammer 2018 1. Innledning Departementet sender her ut den fylkesvise fordelingen av

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT 1 OPPSUMMERING - 9.995 av 14.089 medarbeidere valgte å delta i undersøkelsen og gir en svarprosent på 71%. Høyeste svarprosent ved Salten pd og Søndre

Detaljer

Lønnspolitikk og vurderingskriterier

Lønnspolitikk og vurderingskriterier Lønnspolitikk og vurderingskriterier 2 INDIVIDUELL LØNNSFORDELING VED LOKALE LØNNSFORHANDLINGER Lønnspolitikk og vurderingskriterier Kjære tillitsvalgt! Dette heftet er et hjelpemiddel for deg som skal

Detaljer

Akershus. Nordland, Troms og Finnmark. Stavanger. Bergen. Agderfylkene. Hordaland, Sogn og Fjordane. Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene

Akershus. Nordland, Troms og Finnmark. Stavanger. Bergen. Agderfylkene. Hordaland, Sogn og Fjordane. Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene UNG I ARBEID FORORD Denne rapporten tar for seg den nåværende situasjonen til våre medlemmer som nettopp har startet sin karriere i arbeidslivet. Tallene er hentet fra lønnsundersøkelsen til Econa som

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Avtale om sammenslutning av. Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA og Norsk Landbruksrådgiving Nord-Trøndelag.

Avtale om sammenslutning av. Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA og Norsk Landbruksrådgiving Nord-Trøndelag. Avtale om sammenslutning av Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA og Norsk Landbruksrådgiving Nord-Trøndelag. Denne avtalen er inngått mellom disse to selvstendige enhetene i Norsk Landbruksrådgiving:

Detaljer

ROVAR. Omstillingsavtale. Arbeidsgruppens rapport

ROVAR. Omstillingsavtale. Arbeidsgruppens rapport ROVAR Omstillingsavtale Arbeidsgruppens rapport Juni 2005 1 Til: Styringsgruppen ROVAR v/per Hanasand Fra: Partssammensatt arbeidsgruppe omstillingsavtale v/karen Hirth Thorsen Kopi til: Arbeidsgruppens

Detaljer

Mesterbrevnemnda 2012

Mesterbrevnemnda 2012 Årsrapport 2012 Mesterbrevnemnda 2012 Lov om mesterbrev i håndverk og annen næring av 20. juni 1986 gir de viktigste rammene for Mesterbrevnemndas virksomhet. Nemnda er oppnevnt av Nærings- og handelsdepartementet

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Unntatt offentlighet jf. Offl. 5 første ledd Deres ref Vår ref Dato 15/1408-5 29.06.2015 Fylkesvise skjønnsrammer 2016 1. Innledning I dette brevet sender departementet ut den fylkesvise fordelingen

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over 500

Detaljer

Forhandlingshjemler i statens tariffområde

Forhandlingshjemler i statens tariffområde Forhandlingshjemler i statens tariffområde C-kurs stat Lokale forhandlinger i statens tariffområde Dublin 2.10. 5.10.2012 advokat/rådgiver Bente A. Kvamme Tariffområder Statlig sektor KS Oslo Kommune Spekter

Detaljer

Rådmannens innstilling: Formannskapet gir sin tilslutning til saksutredningens vurderinger og konklusjoner med følgende presiseringer:

Rådmannens innstilling: Formannskapet gir sin tilslutning til saksutredningens vurderinger og konklusjoner med følgende presiseringer: Arkivsaksnr.: 14/135-1 Arkivnr.: Saksbehandler: rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2014 STRATEGIDEBATT Hjemmel: Forhandlingsordningen i kommunal sektor Rådmannens innstilling: Formannskapet

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

HTA anno lokal lønnsdannelse - ingen lønnstabell - økt lokal handlefrihet - lønnsrammer i prosent - ingen sentrale justeringer

HTA anno lokal lønnsdannelse - ingen lønnstabell - økt lokal handlefrihet - lønnsrammer i prosent - ingen sentrale justeringer HTA anno 2017 - lokal lønnsdannelse - ingen lønnstabell - økt lokal handlefrihet - lønnsrammer i prosent - ingen sentrale justeringer 2 Prosessen frem til HTA 2017 3 Rammene rundt oppgjøret - partene 4

Detaljer

Handlingsplan for rekruttering

Handlingsplan for rekruttering Forbundet for Ledelse og Teknikk Handlingsplan for rekruttering sammen er JEG sterkere! 2 Rekruttering Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) har som formål å organisere arbeidstakere og fremme deres lønn-

Detaljer

ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/ / LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER

ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/ / LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/4116-9 14/14568 410 18.06.2014 LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER 1. INNLEDNING Strand kommune ønsker å ha en aktiv og stimulerende lønnspolitikk som gir forutsigbarhet

Detaljer

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015)

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nasjonalforeningen for folkehelsen, fylkeskontoret i Trøndelag, Nordre gate 6, 7011 Trondheim. Telefon: 73 52 62 64 E-post: nosot@nasjonalforeningen.no

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår i Norge

Lønns- og arbeidsvilkår i Norge NORSK Lønns- og arbeidsvilkår i Norge Informasjon til arbeidstakere fra Den tsjekkiske republikk, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Slovakia, Slovenia og Ungarn Velkommen som arbeidstaker i Norge Fellesforbundet

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Som markedsutsatt virksomhet er BIs evne til innovasjon og tilpasning til markedet

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse

Medarbeiderundersøkelse Medarbeiderundersøkelse Innledning Undersøkelsen skal gi den enkelte medarbeider mulighet til å gi tilbakemelding på hvordan han eller hun opplever sin arbeidssituasjon. Resultatene fra undersøkelsen vil

Detaljer

Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt. Nr 6/2003. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten. NTL-Skatt med politisk kontakt

Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt. Nr 6/2003. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten. NTL-Skatt med politisk kontakt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 6/2003 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten NTL-Skatt med politisk kontakt NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten Opplag:

Detaljer

Informasjon om videre prosess for fylkeskommuner som skal slå seg sammen

Informasjon om videre prosess for fylkeskommuner som skal slå seg sammen Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 17/1212-3 07.04.2017 Informasjon om videre prosess for r som skal slå seg sammen 22. februar ble det lagt fram en avtale mellom regjeringspartiene og samarbeidspartiene

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

NTLs tiltak mot svart økonomi. Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær

NTLs tiltak mot svart økonomi. Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær NTLs tiltak mot svart økonomi Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær NTLs forslag til tiltak mot arbeidsmarkedskriminalitet og svart økonomi 2 1. Bedre samarbeid mellom kontrolletatene Skatteetaten, Arbeidstilsynet,

Detaljer

Kommunereform Gran og Lunner Møter for ansatte 28. og 29. april 2015

Kommunereform Gran og Lunner Møter for ansatte 28. og 29. april 2015 Kommunereform Gran og Lunner Møter for ansatte 28. og 29. april 2015 A Slik startet det Kommunestyrene vedtok i juni 2014 at Gran og Lunner at de skulle utrede om de sammen skulle etablere en ny kommune

Detaljer

Invitasjon til regional høringskonferanse nasjonal helseplan (2007-2010)

Invitasjon til regional høringskonferanse nasjonal helseplan (2007-2010) Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200602349-/IMN 30.03.2006 Invitasjon til regional høringskonferanse nasjonal helseplan (2007-2010) Det vises til vårt brev datert 14.03.2006 hvor departementet

Detaljer

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009.

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009. 1 Åpning tariffkonferanse 21. April Da har jeg fått gleden av å ønske alle tillitsvalgte på kommunal sektor velkommen til denne tariffkonferansen på Quality. Vi er i dag godt og vel 170 tillitsvalgte fra

Detaljer

Møteprotokoll NR. 3/15 STYREMØTE NTL Universiteter og høgskoler 18. mars 2015, Gardermoen

Møteprotokoll NR. 3/15 STYREMØTE NTL Universiteter og høgskoler 18. mars 2015, Gardermoen Møteprotokoll NR. 3/15 STYREMØTE NTL Universiteter og høgskoler 18. mars 2015, Gardermoen Møtt: Leder: Ann Kristin Alseth, NTL Høgskolen i Sør Trøndelag, ann.k.alseth@hist.no Nesteleder: Øyvind Bakke,

Detaljer

OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING

OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Garantiutvalget... 3 2 Arbeidsutvalget... 4 3 Samarbeidsutvalget... 4 4 Oppgjørs- og driftskredittordningen i

Detaljer