Fedje kommune. Innkalling av Formannskapet. Sakliste. Møtedato: Møtestad: Møtetid: 12:00-15:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fedje kommune. Innkalling av Formannskapet. Sakliste. Møtedato: 19.06.2014 Møtestad: Møtetid: 12:00-15:00"

Transkript

1 Fedje kommune Innkalling av Formannskapet Møtedato: Møtestad: Møtetid: 12:00-15:00 Eventuelle forfall må meldast til Vidar Bråthen per tlf , sms til eller per epost til Varamedlemmer møter berre etter nærare avtale. Sakliste Saknr Tittel 058/14 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste 059/14 Godkjenning av møtebok 060/14 Møte med dagleg leiar i Region Nordhordland 061/14 Reguleringsplan Rognsvåg. Klage. 062/14 Vedlikehald kommunale bygg. Budsjettendring. 16. juni 2014 Kristin Handeland møteleiar Vidar Bråthen sekretær

2 Fedje kommune Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Øyvind Tolleshaug 14/500 Saksnr Utvalg Type Dato 058/14 Formannskapet PS Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Saksutgreiing: Forslag til vedtak: Møteinnkalling og sakliste vert godkjent.

3 Fedje kommune Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Øyvind Tolleshaug 14/500 Saksnr Utvalg Type Dato 059/14 Formannskapet PS Godkjenning av møtebok Vedlegg: Protokoll - Formannskapet Saksutgreiing: Forslag til vedtak: Møtebok frå sist møte vert godkjent.

4 Fedje kommune Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Øyvind Tolleshaug FA - K20 14/498 Saksnr Utvalg Type Dato 060/14 Formannskapet PS Møte med dagleg leiar i Region Nordhordland Saksutgreiing: Forslag til vedtak:

5 Fedje kommune Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Øyvind Tolleshaug FA - L12, HistSak - 12/605 14/241 Saksnr Utvalg Type Dato 061/14 Formannskapet PS Kommunestyret PS Reguleringsplan Rognsvåg. Klage. Vedlegg: Reguleringsplankart Rognsvåg vedteken plan Reguleringsplan Rognsvåg Føresegner vedteken utgåve f-sak Merknad til plan frå Helge Korneliussen Brev frå FK til Helge Korneliussen Klage frå Helge Korneliussen k-sak Saksutgreiing: Kommunestyret skal handsama denne klagesaka før den eventuelt går til fylkesmannen for avgjerd. Formannskapet må handsama saka først då det er formannskapet som kan innstille til kommunestyret. Samrøystes vedtak i kommunestyret, sak 009/14 : Fedje kommune godkjenner privat reguleringsplan for Rognsvåg, gnr. 168, bnr. 94, 378, 379,381 og gnr bnr. 49, 50 m.fl. i samsvar med i plan- og bygningslova med følgjande endringar : Punkt 6.2 i reguleringsføresegnene vert endra til :Før gjenfylling av den mest brukte seglingsleda for tilkomst til austre del av Rognsvågen, skal ny seglingsled vera bygd. Ny seglingsled skal vera 10 meter brei og ha ei djupne på 3,30 meter målt frå landkart null. Plankart : Skjermingsvoll S8 skal ha same farge på plankart og teiknforklaring. Helge Korneliussen har klaga på dette vedtaket. Han eig naustet rett nord for planområdet. Reguleringsplanen vart sendt til partane med opplysning om klagerett den 23. april. Klagen til Korneliussen er datert 15. mai. Korneliussen har klaga innafor klagefristen. Helge Korneliussen meiner at den nye seileingsleia må vera 15 meter. I reguleringsføresegnene slik dei låg ute til offentleg ettersyn, lydde punkt 6.2 slik :

6 Fedje kommune Før gjenfylling av den mest brukte seglingsleda for tilkomst til austre del av Rognsvågen, skal mudring av ny seglingsled vere gjennomført. Rådmannen gjorde i si tilråding til vedtak framiegg om at punkt 6.2 I føresegnene vart endra til : Før gjenfylling av den mest brukte seglingsleda for tilkomst til austre del av Rognsvågen, skal ny seglingsled vera bygd. Ny seilingsled skal vera 15 meter brei og ha ei djupne på 3,30 meter målt frå landkartnull. Formannskapet endra dette til : Før gjenfylling av den mest brukte seglingsleda for tilkomst til austre del av Rognsvågen, skal ny seglingsled vera bygd. Ny seilingsled skal vera 10 meter brei og ha ei djupne på 3,30 meter målt frå landkartnull. Kommunestyret slutta seg til formannskapet si endring. Både rådmannen si tilråding og kommunestyret sitt vedtak var ei presisering av føresegnene i høve til slik dei låg ute til offentleg ettersyn. Bredde og djupne til ny seilingslei vart talfesta. I rådmannen si tilråding var det ein feil. Det er ikkje plass til seilingslei på 15 meter. Dette er årsaka til at formannskapet endra bredden på seilingsleia. Skulle seilingsleia vore 15 meter, måtte planen ( plankartet ) ha vore omarbeidd. Forslag til vedtak: I medhald av plan- og bygningslova 1-9 og gjer kommunestyret følgjande vedtak : Klage på vedtak i k-sak 009/14 om godkjenning av privat reguleringsplan for Rognsvåg, gnr. 168, bnr. 94, 378, 379, 381 og gnr bnr. 49, 50 m.fl., går til fylkesmannen for avgjerd.

7

8 REGULERINGSFØRESEGNER FOR ROGNSVÅGEN, GNR. 168, BNR. 94, 378, 379, 381 OG GNR. 170 BNR. 15, 49, 50, 51 M. FL. FEDJE KOMMUNE Desse reguleringsføresegne gjeld for område vist med reguleringsgrense på plankart, sist revidert 27. februar Området er regulert til følgjande føremål: 1 Byggeområde (pbl. 25, 1. ledd nr. 1) Område for fritidshus Allmennyttig føremål - brygge 2 Off. trafikkområde, pbl Køyreveg Anna veggrunn Gang og sykkelveg Parkeringsplass Trafikkområde i sjø Hamneområde i sjø 3 Spesialområde, pbl Campingplass/bubiloppstilling Friluftsområde Privat småbåtanlegg (land) Privat småbåtanlegg (sjø) Frisiktsone Båtopptrekk Skjermingsvoll 4 Fellesområde, pbl Felles gangveg Felles parkering Felles grøntområde 5 Kombinert føremål (pbl. 25, 2. ledd) Fritidsbustader/utleigebustader

9 1 BYGGEOMRÅDE (pbl. 25, 1. ledd nr. 1) 1.0 Plassering I byggeområda er plassering fastlagt ved byggegrenser. Ved søknad om rammeløyve/tiltak skal søkjar utarbeida stikningsskisse. Søkjar har høve til mindre justeringar av plasseringa etter samråd med Teknisk etat. Bygningar skal plasserast slik at det vert sikra mot stormflo og forventa framtidig havnivåstigning. 1.1 Krav til utforming og utnytting Område for fritidsbustader For område B1 vert maks BYA sett til 50 %. Maks byggehøgde møne vert sett til 7,5 meter, maks gesims 5,5 meter over gjennomsnittleg planert terreng. Takvinkel skal være mellom o. For område B2 vert maks BYA sett til 50 %. Maks byggehøgde møne vert sett til 8,5 meter, maks gesims 6,5 meter over gjennomsnittleg planert terreng. Takvinkel skal være mellom o Område for allmennyttig føremål - brygge Områda skal være tilrettelagt og opne for allmenn tilgjenge. Tiltak som er i strid med dette som f. eks. stengsel og liknande er ikkje tillate. Områder med offentleg tilgjenge skal utformast etter prinsippet om universell utforming. 2 OFFENTLEG TRAFIKKOMRÅDE (pbl. 25.3) 2.1 Kommunal køyreveg med 2 m fortau. Tilkomstveg skal opparbeidast med planeringsbreidde 4 m, inkludert 0,5 m skulder på kvar side av vegen. I tillegg skal det innafor vegføremålet setjast av 0,5 m grøfteareal på kvar side av vegen. Vegane skal elles opparbeidast i samsvar med gjeldande kommunalteknisk norm for Fedje kommune. 3 SPESIALOMRÅDE (pbl. 25.6) 3.1 Campingplass / bubiloppstilling For område avsett til campingplass/bubiloppstilling kan det førast opp eit servicebygg med ei maksimal grunnflate på 200 m 2. Møneretning skal være nord-sør. Maks byggehøgde møne vert sett til 9 meter, maks gesims 7 meter over gjennomsnittleg planert terreng. Takvinkel skal være mellom 22 og 45 o. 3.2 Privat småbåthamn i sjø I område for privat småbåthamn S3, S4 og S9 kan det tilretteleggast for båtplassar med flytebrygger og utliggarar.

10 3.3 Friluftsområde I friluftsområde S1 og S2 skal eksisterande landskapsformer behaldast. 3.4 Frisikt areal I frisiktsonen er det forbod mot fyllingar, bygningsmessige arbeid, planting o.a. som er til hinder for fri sikt i ei høgd av 0,5 m over vegplanet. Nødvendig frisikt i vegkryss etc. skal vera opparbeidd når veganlegga blir tekne i bruk. 4 FELLESOMRÅDE (pbl. 25.7) 4.1 Felles grøntområde/leik Felles grøntområde Fe3, skal vera ferdig planert og sikra med gjerde mot veg og parkeringsplass på Fe2, før det vert gjeve bruksløyve til fritidsbustader innanfor planområdet. I grøntområda S1 og S2 skal eksisterande terrengformer og vegetasjon vera urørt. Innanfor område S8 er det lagt til rette for opparbeiding ein voll mot næringsområde med minimum 3 meters høgde. Fe1 og Fe4 er felles for alle fritidsbustadene innafor område B1 og B2. Fe2, Fe3 og Fe5 er felles for alle fritidsbustadane og utleigebustadane innafor område B1, B2, K1 og K Felles parkeringsplass Innanfor område Fe2 og Fe5 skal det opparbeidast felles parkeringsplass. 5 KOMBINERT FØREMÅL (pbl. 25, 2. ledd) 5.1 For område K1 vert maks BYA sett til 40 %. Maks byggehøgde møne vert sett til 9 meter, maks gesims 6,5 meter over gjennomsnittleg planert terreng. Takvinkel skal være mellom o. 5.2 For område K2 vert maks BYA sett til 60 %. Maks byggehøgde møne vert sett til 9 meter, maks gesims 6,5 meter over gjennomsnittleg planert terreng. Takvinkel skal være mellom o. 6 FELLESFØRESEGNER 6.1 Bygningane skal ha ei god estetisk utforming som harmonerer med terreng og omgjevnadene rundt tomta. Fasadar skal ha trematerialar, evt. med innslag av naturstein etc. Blanke metallplater er ikkje tillate. Bygningane skal målast eller beisast i fargar som høver til naturen. Maks synleg grunnmur skal normalt ikkje vera høgare enn 0,5 m. Det er høve til leplanting for skjerming mot utsette vindretningar. Maks tillate høgd på leplanting er 1,5 m. 6.2 Før gjenfylling av den mest brukte seglingsleda for tilkomst til austre del av Rognsvågen, skal ny seglingsled vera bygd. Ny seglingsled skal vera 10 meter brei og ha ei djupne på 3,30 meter målt frå landkart null.

11 6.3 Offentleg veg, felles parkeringsplass og tekniske anlegg skal vere ferdig opparbeidd i samsvar med reguleringsplanen før det vert gjeve bruksløyve til fritidsbustader / utleigehytter. 6.4 Før utbygging skal det setjast av tomt for trafokiosk etter tilvising frå kraftlag og godkjenning frå Teknisk etat. 6.5 Før utbygging skal detaljplanar for tilrettelegging av VVA-anlegg og veglys godkjennast av Teknisk etat. 6.6 Straum, telefon- og evt. TV-kablar skal leggjast i jord, og skal i størst mogeleg grad samordnast med øvrige tekniske anlegg. 6.7 Nødvendig frisikt i vegkryss etc. skal vera opparbeidd når veganlegga blir tekne i bruk. 6.8 I frisiktsonene er det forbod mot fyllingar, bygningsmessige arbeid, planting o.a. som er til hinder for fri sikt i ei høgd av 0,5 m over vegplanet. 6.9 Vegskråningar skal setjast i stand med planting/tilsåing, samstundes med ferdigstilling av fritidsbustadene Eksisterande vegetasjon skal i størst mogeleg grad vernast Etter at denne reguleringsplanen med tilhøyrande føresegner er godkjent, kan det ikkje gjerast privatrettslege avtalar som er i strid med planen og føresegnene Nye bygningar som vert nytta til varig opphald skal oppførast med innretningar som lufter ut eller sperrer for radongass frå grunnen. Konsentrasjon av radongass skal i desse bygningane ikkje overstige 200 Bq/m Det er ikkje høve til å gjera tiltak i sjø før dette er godkjent etter hamne- og farvannslova 2 andre ledd. Reguleringsføresegnene er vedtekne av kommunestyret i Fedje i sak 009/14 den 27. februar 2014.

12 FEDJE KOMMUNE Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kommunestyret TOOY Formannskap /14 TOOY Avgjerd av: Arkiv: K2-L12 Saksansv.: Øyvind Tolleshaug Objekt: REGULERINGSPLAN ROGNSVÅG. IDAR TANGEN. Arkivsaknr 12/605 Dokumentliste: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 6 I Arkitektkontoret ABO AS REGULERINGSPLAN ROGNVÅG. PLANSKILDRING / PLANOMTALE 1 I ABO Plan & Arkitektur REGULERINGSPLAN FOR GNR. 168, BNR. 94 M.FL. OG GNR. 170, BNR. 49 M. FL ROGNSVÅGEN, FEDJE - ENDRING AV PLAN ETTER OFFENTLEG ETTERSYN OG TILPASSING TIL NY PLAN. 2 I ABO Plan & Arkitektur REGULERINGSFØRESEGNER A/S 3 I ABO Plan & Arkitektur A/S REGULERINGSPLAN ROGNVÅG. PLANKART. 4 U Idar Tangen OM FRAMLEGG TIL REGULERINGSPLAN. ROGNSVÅGEN. GNR. 170, BNR. 49 M.FL. 5 I Idar Tangen PLANGRENSE ØST I ROGNSVÅGEN 7 I Fedje kommune KART SOM SYNER FRAMLEGG TIL REGULERINGSPLAN OG OMRÅDE SETT AV I FRAMLEGG TIL KOMMUNEPLAN. 8 S REGULERINGSPLAN ROGNSVÅG. 9 U Idar Tangen OM REGULERINGSPLAN ROGNSVÅG 12 U Strilen / Nordhordland ANNONSE 10 U BKK Nett A/S; Bergens Sjøfartsmuseum; Kystverket vest; Hordaland Fylkeskommune; Fylkesmannen i Hordaland; Bergen og omland REGULERINGSPLAN. ROGNSVÅGEN. UTLEGGING TIL OFFENTLEG ETTERSYN.

13 havnevesen 11 U Klara Moldøen; Helge Korneliussen; Jon Harald Leknes; Eilert Per Solheim; Alfhild Stokholm; Inga Aslaug Træen; Ellinor Rognsvåg; Lise Merete Liselid; Dan Storheim; Morten Inge Husa; Arild Ivar Husa; Idar Tangen 13 I Bergen og Omland Havnevesen 14 I Wibeche og Dan Storheim REGULERINGSPLAN. ROGNSVÅGEN. UTLEGGING TIL OFFENTLEG ETTERSYN. UTTALE MERKNADER 15 I Bergens Sjøfartsmuseum KOPI AV BREV TIL HORDALAND FYLJESKOMMUNE 16 I Fylkesmannen i INGEN MERKNADER Hordaland 18 I Eilert Solheim MERKNADER 17 I Helge Korneliussen MERKNADER TIL REGULERINGPLAN 19 I Kystverket MERKNADER 20 I Åge og Arnt Erik MERKNADER Rogsnvåg for 21 I Hordaland FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN Fylkeskommune 22 U Statens vegvesen REGULERINGSPLAN. ROGNSVÅGEN. UTLEGGING TIL OFFENTLEG ETTERSYN. 23 I Statens Vegvesen UTTALE 24 I Fedje kommune KART SOM SYNER MÅLINGAR AV SJØDJUPNE. 25 S REGULERINGSPLAN ROGNSVÅG. IDAR TANGEN. MARINGEOLOGISK REGISTRERING. 26 U Idar Tangen OM REGULERINGSPLAN : ROGNSVÅGEN. 27 I FORHOLDET TIL MARINE KULTURMINNE 28 I Hordaland Fylkeskommune VEDRØRANDE REGULERINGSPLAN I ROGNSVÅGEN - FEDJE KOMMUNE - TREKKING AV KRAV OM MARINARKEOLOGISK REGISTRERING Formannskapet gjorde i sak 145/12, følgjande vedtak :

14 I medhald av delegeringsreglement for Fedje kommune, sist revidert i k-sak 031/11 og planog bygningslova ( handsaming av private framlegg til reguleringsplan ), gjer formannskapet følgjande vedtak : Reguleringsplan m/føresegner for Rognsvåg, vert lagt ut til offentleg ettersyn. Vilkår : Gebyr for handsaming etter punkt C.2.1 i gebyrregulativet, skal vera betalt før planen vert lagt ut til offentleg ettersyn. Vedteke med 4 mot 1 røyst. Kristin Handeland/Ap røysta for rådmannen sitt framlegg Merknader frå offentlege organ : Vi har fått kommentarar til planen frå følgjande offentlege organ : Bergen og omland havnevesen, Fylkesmannen i Hordaland, Bergens Sjøfartsmuseum, Kystverket, Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen. Bergen og omland havnevesen og Kystverket sine merknader er generelle. Fylkesmannen i Hordaland og Statens vegvesen har ikkje vesentlege merknader til planen. Hordaland fylkeskommune har merknader når det gjeld utbyggingsmønster, arkitektur, estetikk, grøntstruktur, maritime kulturminne og planfaglege merknader til plankart og føresegner. Det vesentlege i merknadane frå fylkeskommunen er at dei vil ha gjennomført ei maringeologisk registrering før dei gjev fråsegn etter kulturminnelova. Fylkeskommunen trekte 29. november 2013 kravet om maringeologisk registrering og kommunen kan då handsama planen. Merknader frå private partar : Vi har fått kommentarar til planen frå følgjande private partar : Wenche og Dag Storheim, Helge Korneliussen, Eilert Solheim, Åge og Arnt Erik Rognsvåg. Dei har alle bustad/fritidsbustad aust og nord for planområdet. Dei eig og alle strandeigedom, naust eller båtfeste nordaust for planområdet. Planen føreset ei utfylling i sjø på om lag 5500 m 2. Dei private grunneigarane har følgjande merknader : er skeptisk til storleiken på utfyllingsområdet ( 5500 m 2 ), auka forureining pga av utfyllingsområdet, tap av utsikt, det vert vanskeleg å utnytta nausttomta 167/19 og tinglyst båtfeste som ligg sør for denne, planen har for stort omfang mot nord og aust, redusert tilkomst til sjøområdet nordaust for planen og innseglinga som vert nytta i dag til sjøområdet nordaust for planen vert stengt. Åge og Arnt Erik Rognsvåg meiner at reguleringsplanen tek i bruk sjøområde tilhøyrande 167/1 som dei representerer. Dei vil at utbygger tek i bruk jordskifteretten for å få fastsett grensene. Til dette er å sei at kommunen kan vedta reguleringsplanen uavhengig av eigedomstilhøva. Vedtak om reguleringsplan endrar ikkje eigedomsgrensene. I reguleringsføresegnene står det i punkt 6.2 :

15 Før gjenfylling av den mest brukte seglingsleda for tilkomst til austre del av Rognsvågen, skal mudring av ny seglingsled vere gjennomført. Åge og Arnt Erik Rognsvåg er uroa over bruken av ordet mudring når det gjeld ny seilingsled. Dei meiner at det må sprenging til for at ny seilingsled nord for planområdet skal verta tilfredstillande. Eksisterande seilingslei har ei djupne på 3,3 m målt frå landkartnull, eller 2,5 meter ved fjære sjø. Utan mudring/sprenging har den nye seilingsleia ei djupne på mellom 1,0 og 1,5 meter ved fjære sjø. Eg syner til kart datert 26. august 2013 laga av Fedje kommune. Føresegner : Eg gjer framlegg om at punkt 6.2 i reguleringsføresegnene vert endra til : Før gjenfylling av den mest brukte seglingsleda for tilkomst til austre del av Rognsvågen, skal ny seglingsled vera bygd. Ny seilingsled skal vera 15 meter brei og ha ei djupne på 3,30 meter målt frå landkartnull. Plankart : Det er ein feil på plankartet. Skjermingsvoll S8 har ulik farge på plankart og teiknforklaring. Anna : I f-sak 145/12 skreiv eg at utnyttinga er for hard. Tilrådinga var at planen ikkje vart lagt ut til offentleg ettersyn pga av dette. Det har ikkje kome fram opplysningar som gjer at eg har ei anna meining no. Når tilrådinga no er at planen vert vedteken, er det fordi formannskapet var usamd med tilrådinga i f-sak 145/12 og la planen ut til offentleg ettersyn. RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK: Fedje kommune godkjenner privat reguleringsplan for Rognsvåg, gnr. 168, bnr. 94, 378, 379, 381 og gnr bnr. 49, 50 m.fl. i samsvar med i plan- og bygningslova med følgjande endringar : Punkt 6.2 i reguleringsføresegnene vert endra til : Før gjenfylling av den mest brukte seglingsleda for tilkomst til austre del av Rognsvågen, skal ny seglingsled vera bygd. Ny seilingsled skal vera 15 meter brei og ha ei djupne på 3,30 meter målt frå landkartnull. Plankart : Skjermingsvoll S8 skal ha same farge på plankart og teiknforklaring.

16 FORMANNSKAP Fellesframlegg: Fedje kommune godkjenner privat reguleringsplan for Rognsvåg, gnr. 168, bnr. 94, 378, 379, 381 og gnr bnr. 49, 50 m.fl. i samsvar med i plan- og bygningslova med følgjande endringar : Punkt 6.2 i reguleringsføresegnene vert endra til : Før gjenfylling av den mest brukte seglingsleda for tilkomst til austre del av Rognsvågen, skal ny seglingsled vera bygd. Ny seilingsled skal vera 10 meter brei og ha ei djupne på 3,30 meter målt frå landkartnull. Plankart : Skjermingsvoll S8 skal ha same farge på plankart og teiknforklaring. Votering: Vedteke. F-005/14 VEDTAK: Fedje kommune godkjenner privat reguleringsplan for Rognsvåg, gnr. 168, bnr. 94, 378, 379, 381 og gnr bnr. 49, 50 m.fl. i samsvar med i plan- og bygningslova med følgjande endringar : Punkt 6.2 i reguleringsføresegnene vert endra til : Før gjenfylling av den mest brukte seglingsleda for tilkomst til austre del av Rognsvågen, skal ny seglingsled vera bygd. Ny seilingsled skal vera 10 meter brei og ha ei djupne på 3,30 meter målt frå landkartnull. Plankart : Skjermingsvoll S8 skal ha same farge på plankart og teiknforklaring. Samrøystes vedteke.

17

18 Fedje kommune Teknisk, plan og utbygging Helge Korneliussen Alvermarka ALVERSUND Referanser: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Øyvind Tolleshaug Vår: 14/241-14/2235 Om merknad til reguleringsplan for Rognsvågen Eg syner til dykkar brev datert 15. mai 2014 om seilingsled/reguleringsplan for Rognsvågen. Årsaken til at seileingsleden er redusert frå 15 til 10 meter, er at slik reguleringsplanen er laga, er det ikkje plass til ein seilingsled på 15 meter. Sidan ordet «klage» ikkje er med i brevet ditt, ber eg om at du gjer det klart om brevet er ein klage på vedtak om reguleringsplan for Rognsvågen eller ikkje. Eg ber om at du leverer ein eventuell klage til kommunen innan 14 dagar. Øyvind Tolleshaug plan- og utbyggingssjef Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur. Mottakere: Helge Korneliussen Alvermarka ALVERSUND Stormarkvegen FEDJE Telefon: Faks: E-post: Heimeside: Org.nr Bankkonto:

19

20 Fedje kommune Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Dagrun Gunnarson FA - L12, HistSak - 12/605 14/241 Saksnr Utvalg Type Dato 009/14 Kommunestyret PS Reguleringsplan Rognsvåg. Idar Tangen. Vedlegg: Reguleringsplan ekstrasak K Saksutgreiing: Sjå sakspapir i historisk base, sak 12/605 Forslag til vedtak: Fedje kommune godkjenner privat reguleringsplan for Rognsvåg, gnr. 168, bnr. 94, 378, 379,381 og gnr bnr. 49, 50 m.fl. i samsvar med i plan- og bygningslova med følgjande endringar : Punkt 6.2 i reguleringsføresegnene vert endra til :Før gjenfylling av den mest brukte seglingsleda for tilkomst til austre del av Rognsvågen, skal ny seglingsled vera bygd. Ny seglingsled skal vera 10 meter brei og ha ei djupne på 3,30 meter målt frå landkart null. Plankart : Skjermingsvoll S8 skal ha same farge på plankart og teiknforklaring. Kommunestyret - 009/14 K - behandling: Framlegg til vedtak er frå formannskapet. K - vedtak: Fedje kommune godkjenner privat reguleringsplan for Rognsvåg, gnr. 168, bnr. 94, 378, 379,381 og gnr bnr. 49, 50 m.fl. i samsvar med i plan- og bygningslova med følgjande endringar : Punkt 6.2 i reguleringsføresegnene vert endra til :Før gjenfylling av den mest brukte seglingsleda for tilkomst til austre del av Rognsvågen, skal ny seglingsled vera bygd. Ny seglingsled skal vera 10 meter

21 Fedje kommune brei og ha ei djupne på 3,30 meter målt frå landkart null. Plankart : Skjermingsvoll S8 skal ha same farge på plankart og teiknforklaring. Samrøystes vedteke.

22 Fedje kommune Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Øyvind Tolleshaug 14/499 Saksnr Utvalg Type Dato 062/14 Formannskapet PS Kommunestyret PS Vedlikehald kommunale bygg. Budsjettendring. Vedlegg: Brev frå Fedje historielag Saksutgreiing: I budsjettkommentarane for 2014, står det følgjande om vedlikehald : Aktuelle tiltak: Skifting av tak på næringsbygget i Kalvedalen. Hastesak. Skulen færre/mindre tiltak enn planlagt. Straumaggregat sjukeheimen. Det er gjort vedtak om dette. Oppsetting av monument over fiskarkvinnene på Fedje. Grunnarbeid. Til dette er det sett av 2,25 mill kr + mva. Arbeid med tak næringsbygg er nesten ferdig. Kostnaden vert 1,4 mill kr. Eit arbeid som må gjerast og som ikkje er med i budsjettet, er nytt sykesignalanlegg på sjukeheimen. Eksisterande anlegg har ein feil som ikkje lar seg retta. Anlegget er frå 1996 og det finst ikkje resevedelar å få tak i. Protokoll frå tilbodsinnbyding var referatsak i formannskapsmøte 3. juni. Kostnaden vert ,- kr. Arbeidet er tinga. To arbeid som er nemnt i budsjettkommentarane for 2014, har vi no pris på. Dette er naudstraumaggregat ved sjukeheimen og grunnarbeid ved oppsetting av monument over fiskarkvinnene på Fedje. For å få pris på naudstraumaggregat, har vi nytta konsulentfirma. Aggregatet er dimensjonert til å skaffa straum til sjukeheimen og dei to omsorgsbustadane. Aggregatet er og stort nok til å skaffa straum til nye omsorgsbustader og ventilasjon ved sjukeheimen. Berre eit firma leverte tilbod. Dette var Risnes Elektro. Sjølve aggregatet kostar ,- kr. I tillegg kjem hus og kablar. kostnad budsjett tak næringsbygg ,- kr ,- kr diverse ,- kr

23 Fedje kommune plass for fiskarkvinna ,- kr sykesignalanlegg ,- kr straumaggregat ,- kr kostnader utover budsjett ,- kr sum ,- kr ,- kr Alle summar eks. mva Skal vi halda oss til budsjettet, må straumaggregat gå ut. Sett i ein beredskapsamanheng er straumaggregat eit positivt tiltak. På ei anna side har sjukeheimen vore i drift 40 år og berre ein gong har det vore trong for aggregat. Nordhordland kraftlag skaffa då eit aggregat. Om vi får aggregat, vil dette sjølvsagt og fungera ved kortare straumbrot. Eg vi stille spørsmål om 1,7 mill kr til aggregat er fornuftig bruk av pengar. Om aggregat vert kjøpt, må vi testa dette, ha serviceavtale og elles halda det vedlike. Dette vil føra til auka driftskostnader. Om det vert gjort vedtak om kjøp av aggregat, kan dette finansiertast ved bruk av fond. Dette vil gå utover eigenkapitalen til nye omsorgsbustader. Det finst ikkje tilskotsordningar som kan vera med på å gjera finansieringa lettare for kommunen til denne type tiltak. Eit alternativ til aggregat kan vera å montera ein eldstad. Arbeid med plass for fiskarkvinna, har vi fått tilbod på frå Samnøy Maskin. Statuen er planlagd plassert i bakken mellom fergekai og kyrkja. Kring statuen skal det vera to benkar i naturstein. Kostnaden kan synast høg. Ei årsak er materialbruken, som er : kjøpt stein til muring, benkeplater i stein, bruddheller og steinfundamant til sjølve statuen. Følgjande arbeid må elles til : Graving, pigging, masseutskifting, muring, fundament av betong under bruddheller på flaten der statuen skal stå og legging av bruddheller. Skal prisen reduserast, må materialbruken endrast. Vi kan til dømes nytta singel i staden for bruddheller. Tilråding alternativ 1 : Straumaggregat ved sjukeheimen vert finansiert ved bruk av fond. Tilråding alternativ 2 : Det vert ikkje bygd straumaggregat ved sjukeheimen no. Forslag til vedtak:

24

25

26

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra:

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013 Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Innhald: Planomtale... 3 Samandrag... 3 Bakgrunn for planarbeidet... 4 Planprosess...

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 09.12.2014 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for

Detaljer

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saka gjeld: PRIVAT OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR RENE 1. DELEGERT VEDTAK: I medhald av delegeringsreglement vedteke

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune Sakshandsamar: Signe Rauboti Vår dato Vår referanse Telefon: 57643188 10.10.2014 2014/2218-423.1 E-post: fmsfsra@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 26.05.2014 Einar Myster Postboks 153 6859 SLINDE

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR TROVÅG NORD VINDAFJORD KOMMUNE FØRESEGNER

REGULERINGSPLAN FOR TROVÅG NORD VINDAFJORD KOMMUNE FØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR TROVÅG NORD VINDAFJORD KOMMUNE FØRESEGNER 1 GENERELT Desse føresegner gjeld for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Innanfor planens avgrensing skal arealbruken

Detaljer

1.2 Planområdet er inndelt i område med fylgjande føremål etter pbl 12-5:

1.2 Planområdet er inndelt i område med fylgjande føremål etter pbl 12-5: REGULERINGSFØRESEGNER B13 Solheim i Florø, etablering av bustader og tilhøyrande anlegg. Planen er datert: 25/07/2011 Rev: 08.05.2012 Melding om oppstart: Dato: 1. gongs handsaming i det faste utval for

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: måndag, 18.11.2013 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: måndag, 18.11.2013 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus Dato: måndag, 18.11.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 13.10.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2012 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR ERLANDEIGEDOMEN, plan nr. 190. Gjeld og for plan 190A.

REGULERINGSFØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR ERLANDEIGEDOMEN, plan nr. 190. Gjeld og for plan 190A. REGULERINGSFØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR ERLANDEIGEDOMEN, plan nr. 190. Gjeld og for plan 190A. 1 GENERELT Før bustadutbygginga kan påbegynnast skal det gjennomførast målingar som dokumenterer nivået

Detaljer

FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (2013-2025) SANDE KOMMUNE

FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (2013-2025) SANDE KOMMUNE FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (013-05) SANDE KOMMUNE 1.1 Dei juridiske plandokumenta Kommuneplanen sin arealdel består av oversiktskart i målestokk 1:5.000, kommunedelplan Larsnes i målestokk

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

Innkalling av Formannskapet

Innkalling av Formannskapet Fedje kommune Innkalling av Formannskapet Møtedato: 04.06.2015 Møtestad: Slissøyna/Skarvøyna i Fedje fleribrukshall Møtetid: 17:00-20:00 Eventuelle forfall må meldast til Vidar Bråthen per tlf. 56165106,

Detaljer

Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307. Stord kommune

Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307. Stord kommune Føresegner til Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307 Stord kommune Utarbeida av Side 1 av 7 sider 1 GENERELT 1.1 Areal Areala innafor planområdet er regulert til følgjande

Detaljer

Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker

Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker Vi viser til oversending av dispensasjonssøknad på høyring. Med tilvising til skriv om Fylkesmannen sine rutinar for handsaming av plan- og dispensasjonssaker,

Detaljer

Søknad frå Odd Småge AS/Romsdalsfisk AS om dispensasjon frå reguleringsplan Rindarøy fiskerihamn for utsprenging av fjellskjæring

Søknad frå Odd Småge AS/Romsdalsfisk AS om dispensasjon frå reguleringsplan Rindarøy fiskerihamn for utsprenging av fjellskjæring Aukra kommune Arkivsak: 2014/1213-11 Arkiv: 8/4 Saksbeh: Kjartan Sveinung Tangen Dato: 13.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 5/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 Søknad frå Odd Småge AS/Romsdalsfisk

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

Endring av reguleringsplan for Farnes Planutgreiing

Endring av reguleringsplan for Farnes Planutgreiing Endring av reguleringsplan for Farnes Planutgreiing Balestrand 21.03.2013 1. Formål 1.1 Føremål med planarbeidet Planarbeidet tek utgangspunkt i gjeldande Reguleringsplan for Farnes, utarbeidd av Statens

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.:

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: Åseral kommune UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L89 2010/406 Rune Stokke UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 11/54 Kommunalutvalet 28.06.2011

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl.

Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl. Side 1 Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLER SI PLANSKILDRING Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl. VOSS KOMMUNE

Detaljer

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for Planomtale for Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 BILDE Arkivsak 12/89 PlanID 201403 Vedtatt XX.XX.XXXX av XXXXXXXX Forslag ved Offentlig ettersyn, 26.05.2015 Sluttbehandling, dato Innhald Innleiing...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 1 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN

Detaljer

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Sak 19/14 Sak 19/14 Fra: Jan Olav Osen Sendt: 22. januar 2014 13:25 Til: Kopi: Per Lerøy; Eli Stien; Inger Synnevåg; Olav Andersen Emne: Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Hallo! Rådmannen viser til

Detaljer

Ny næring i gamle bygg i strandsona. Rettleiarhefte. Rettleiarhefte 2014

Ny næring i gamle bygg i strandsona. Rettleiarhefte. Rettleiarhefte 2014 Ny næring i gamle bygg i strandsona Rettleiarhefte 2014 Ny det næring vind og dei i gamle fekk bør bygg i seglet. i strandsona Rettleiarhefte Steinsland. Foto: Inger Elise Økland Børnes. Ordet er frå den

Detaljer

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00

Detaljer