DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET."

Transkript

1 DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du rådføre deg med aksjemegler, bank, advokat, regnskapsfører eller annen profesjonell rådgiver. ishares VII Public Limited Company (Registrert i Irland som et investeringsselskap av paraplytypen med variabel kapital og atskilt ansvar for sine fond registrert med begrenset ansvar iht. irsk lov, registrert med nummer og godkjent i henhold til EU-forskriften av 2011 (foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer)) Ekstraordinær generalforsamling for andelseierne i ishares MSCI UK Large Cap UCITS ETF ISIN: IE00B3VWKZ juni 2014 Dersom du har solgt eller overdratt dine andeler i selskapet, ber vi deg videreformidle dette dokumentet til kjøper eller erverver, eller til aksjemegler, bankforbindelse eller annen instans som foresto salg eller overføring, for videreformidling til kjøper eller erverver så snart som mulig. Dette brevet er tilgjengelig på andre språk enn engelsk. Eksemplarer kan fås på eller ved å ringe (britisk nummer) (se nettsiden for internasjonale telefonnumre). Registrert kontor: J.P. Morgan House, I.F.S.C., Dublin 1, Irland. Selskapets registreringsnummer: Styremedlemmer: Paul McNaughton; Paul McGowan; Barry O Dwyer; Karen Prooth (britisk); Cora O'Donohoe (irsk, men bosatt i Storbritannia)

2 ishares VII PUBLIC LIMITED COMPANY ("selskapet") 13. juni 2014 Til andelseierne Ekstraordinær generalforsamling foreslått fusjon vedrørende ishares MSCI UK Large Cap UCITS ETF Vedlagt er innkalling til ekstraordinær generalforsamling i selskapet ("generalforsamling") og et fullmaktsskjema for de andelseierne som ikke kan delta på møtet (eller ved en utsettelse av dette) og som måtte ønske å avgi stemme på den ekstraordinære generalforsamlingen. Vær oppmerksom på at du kun har rett til å stemme på den ekstraordinære generalforsamlingen hvis du er en registrert andelseier. Hvis du har investert i selskapet, eller andelene dine holdes via en megler, forhandler, verdipapirsentral, depotmottaker eller annet mellomledd, kan du kontakte denne for å bekrefte din rett til å avgi stemme. Foreslått fusjon Styret ("styret") i selskapet skriver til deg vedrørende styrets forslag om å fusjonere ishares MSCI UK Large Cap UCITS ETF (et underfond i selskapet) ("fusjonerende fond") med ishares MSCI UK UCITS ETF (et underfond av selskapet) ("mottakende fond") ("fusjonen"). Den foreslåtte fusjonen krever et ekstraordinært vedtak på den ekstraordinære generalforsamlingen. Hvis forslaget vedtas, forventes alle endringer som er angitt i dette brevet å tre i kraft 18. august 2014 ("ikrafttredelsesdatoen"), og dette brevet utgjør varselet til andelseierne om dette. I tilfelle den ekstraordinære generalforsamlingen i det fusjonerende fondet utsettes til samme dag i neste uke på samme tid og sted i samsvar med vedlagte innkalling til ekstraordinær generalforsamling, vil ikrafttredelsesdatoen for fusjonen, hvis den blir godkjent på en slik utsatt generalforsamling, bli flyttet fra 18. august 2014 til 8. september Årsaker til fusjonen Bakgrunn Etter oppkjøpet av BlackRock fra Credit Suisses virksomhet med børsomsatte fond 1. juli 2013 ble det ansett som hensiktsmessig å vurdere rasjonalisering av de oppkjøpte fondene sammen med de eksisterende ishares-fondene. Forvalteren av det fusjonerende fondet og det mottakende fondet, BlackRock Advisors (UK) Limited ("forvalteren") har gjennomgått en rekke trekk ved de utvidede ishares-fondene, inkludert størrelsen på fondene, forekomst av dupliserte strategier i serien samt driftseffektivitet. Etter denne gjennomgangen og etter anbefaling av forvalteren har styret foreslått fusjonen som en del av rasjonaliseringen av ishares-fondene. Selv om referansene som følges av de to fondene ikke er identiske (se vedlegg A for nærmere detaljer) gir de tilsvarende eksponering og styret anser at konsolideringen av de to fondene vil gi større driftseffektivitet som vil komme andelseierne til gode. I tillegg er det forventet at fusjonen vil resultere i økt sekundær markedslikviditet i det mottakende fondet på grunn av dets påfølgende økte størrelse. Investorene i det fusjonerende fondet vil også nyte godt av lavere samlet kostnadsprosent i det mottakende fondet. Fordel for andelseierne Styret anser at det er til beste for andelseiere å fusjonere det fusjonerende fondet til det mottakende fondet på ikrafttredelsesdatoen. Vær imidlertid oppmerksom på at styret ikke har undersøkt fusjonens 2

3 egnethet i forhold til dine individuelle behov eller risikotoleranse. Andelseierne anbefales å søke uavhengig finans-/skatterådgivning i forbindelse med sine individuelle omstendigheter. Hovedtrekkene ved det fusjonerende fondet og det mottakende fondet Se vedlegg A til dette brevet for en ytterligere sammenligning av de viktigste trekkene ved det fusjonerende fondet og det mottakende fondet. For at du skal kunne vurdere om det mottakende fondet er egnet for deg, anbefaler vi på det sterkeste at du leser selskapets prospekt og vedlagte nøkkelinformasjonsdokument ("nøkkelinformasjonsdokumentet") for det mottakende fondet. Både det fusjonerende fondet og det mottakende fondet er børshandlede fond hjemmehørende i Irland og etablert i henhold til Europaparlamentets og Rådets direktiv nr. 2009/65/EF av 13. juli 2009, som kan endres eller erstattes (UCITS-direktivet). Investeringsstrategiene til av det fusjonerende fondet og det mottakende fondet er likeartet, ettersom de begge er fysisk replikerende fond med eksponering mot selskaper som generelt er registrert i Storbritannia, som er notert på London Stock Exchange og som er tilgjengelig for investorer over hele verden. Det fusjonerende fondet følger imidlertid MSCI UK Large Cap-indeksen, som kun gir eksponering mot høyt kapitaliserte selskaper, mens det mottakende fondet følger MSCI UK-indeksen, som er en bredere indeks som består av ca. dobbelt så mange indeksbestanddeler som MSCI UK Large Cap-indeksen. Risikoprofilene for det fusjonerende fondet og det mottakende fondet er likeartede, og har en rekke likeartede risikoer slik det er beskrevet i selskapets prospekt. Per 12. juni 2014 har begge fondene en syntetisk risiko- og avkastningsindikator ("SRRI", en generell indikasjon på den samlede risikoen for et fond gradert fra 1 til 7) på "6", som beskrevet i det aktuelle nøkkelinformasjonsdokumentet. Det mottakende fondet kan imidlertid også bli utsatt for risiko forbundet med å investere i selskaper med mellomstor markedskapitalisering. Verken det fusjonerende fondet eller det mottakende fondet benytter giring. Samlet kostnadsprosent (Total Expense Ratio) Den samlede kostnadsprosenten i det fusjonerende fondet er 0,48 %. Den samlede kostnadsprosenten i det mottakende fondet er 0,33 %. De operasjonelle kostnadene ved det mottakende fondet er derfor lavere. Den samlede kostnadsprosenten for det mottakende fondet vil forbli uendret etter fusjonen. Noteringer Som angitt i vedlegg A til dette brevet, er det mottakende fondet handlet/notert på de samme børsene som det fusjonerende fondet. Investorer som har kjøpt andeler gjennom annenhåndsmarkedet, og som ikke ønsker å ta del i fusjonen, anbefales å selge sine andeler før ikrafttredelsesdatoen. Konsekvenser for andelseierne i det fusjonerende fondet Det fusjonerende fondet vil bli stengt for nye tegninger fra ikrafttredelsesdatoen. Dersom fusjonen blir vedtatt på den ekstraordinære generalforsamlingen, og du ikke løser inn andelene i det fusjonerende fondet før siste omsetningsdag på grunn av dette (se andelseiernes rettigheter innløsning av andeler nedenfor), vil du, på ikrafttredelsesdatoen bli andelseier i det mottakende fondet, og det fusjonerende fondet vil bli strøket fra notering og deretter avviklet. På ikrafttredelsesdatoen vil netto aktiva i det fusjonerende fondet bli fusjonert med det mottakende fondet, og andelseierne i det fusjonerende fondet vil bli tildelt et antall andeler i det mottakende fondet og eventuelt et restoppgjør i kontanter. Antall andeler i det mottakende fondet og eventuelt restoppgjør i kontanter fastsettes ved å multiplisere antall andeler i det fusjonerende fondet med bytteforholdet. Bytteforholdet vil bli beregnet ved å dividere netto andelsverdiverdi per andel i det fusjonerende fondet med netto andelsverdiverdi per andel i det mottakende fondet beregnet på verdivurderingspunktet for det fusjonerende fondet og det mottakende fondet (som oppført i vedlegg A) 15. august Dersom fusjonen blir vedtatt på en utsatt ekstraordinær generalforsamling, vil beregning av bytteforholdet finne sted på verdivurderingspunktet 5. september 2014 i stedet. Skulle anvendelsen av bytteforholdet resultere i en tildeling av brøkdeler av andeler i det mottakende fondet til en andelseier, skal verdien av en slik beholdning etter anvendelse av bytteforholdet bli rundet ned til nærmeste hele andel, og verdien av brøkretten bli fordelt til den aktuelle andelseieren i form av et 3

4 restoppgjør i kontanter. Den samlede verdien av andelene i det mottakende fondet og eventuelt restoppgjør i kontanter mottatt av andelseierne i det fusjonerende fondet tilsvarer den samlede verdien av deres andeler i det fusjonerende fondet. Ettersom utbyttepolitikken i det fusjonerende fondet er å akkumulere inntekter i verdien av fondet snarere enn å utbetale kontantutbytte, vil eventuelt utbytte som påløper frem til ikrafttredelsesdatoen bli avspeilt i verdien av de nye andelene som utstedes i det mottakende fondet. På ikrafttredelsesdatoen vil bytteforholdet meldes til Computers Investor Services (Ireland) Limited (registerføreren) for videre formidling til de sentrale verdipapirdepotene og forvaltere. Du vil da få tildelt et antall andeler i det mottakende fondet og et eventuelt restoppgjør i kontanter når din forvalter/megler og relevant sentralt verdipapirdepot har behandlet selskapets vedtak innenfor tidsrammene og avtalen som er inngått mellom deg og din forvalter/megler. På ikrafttredelsesdatoen vil andelene i det fusjonerende fondet byttes mot andeler i det mottakende fondet på den relevante børsen, og investorer som innehar disse andelene vil derfor handle i det mottakende fondets ISIN (IE00B539F030) etter fusjonen. Legg merke til at som en del av fusjonsprosessen og i tilfelle av betydelige innløsninger i det fusjonerende fondet mellom utsendingen av dette brevet og ikrafttredelsesdatoen, og / eller som følge av omlegginger i porteføljen i det fusjonerende fondet for å korrespondere med det mottakende fondet før fusjonen, kan det være en økt risiko for relativ volatilitet i det fusjonerende fondet, og det fusjonerende fondets evne til å innfri investeringsmålet kan bli berørt. Kostnader Kostnadene ved fusjonen til det fusjonerende fondet, inkludert juridiske kostnader, administrasjonsog rådgivningskostnader og overføringsavgifter som påløper for det fusjonerende fondet, skal bæres av BlackRock Asset Management Ireland Limited. I tilfelle det er nødvendig å justere porteføljen for det fusjonerende fondet eller det mottakende fondet for å strukturere det på riktig måte for fusjonen, bæres dessuten transaksjonskostnader basert på investeringsnivået (for eksempel kurtasje) og overføringsavgifter som påløper for det fusjonerende fondet med hensyn til en slik justering av den aktuelle porteføljen, av BlackRock Asset Management Ireland Limited. Videre vil BlackRock Asset Management Ireland Limited refundere sveitsiske Effektenhändler for den sveitsiske overføringsavgiften for fusjonen slik at andelseiere som har sine andeler i sveitsiske depotkontoer ikke bærer denne kostnaden. Andelseiere som har andeler i det fusjonerende fondet i en sveitsisk depotkonto skal videresende denne meldingen til sin sveitsiske depotmottaker. Sveitsiske depotmottakere som er underlagt sveitsisk overføringsavgift med hensyn til fusjonene bør kontakte BlackRock på for nærmere detaljer om ansøkning om refusjon. Andelseiernes rettigheter Innløsning av andeler I tilfelle fusjonen vedtas på den ekstraordinære generalforsamlingen, og du ikke ønsker å delta i fusjonen med hensyn til andelene du er eier av, kan du søke om å løse inn andeler og erverve andeler i et alternativt ishares-fond eller annet BlackRock-fond med inntektene av en slik innløsning (i samsvar med bestemmelsene i prospektet). Slike innløsningsforespørsler må utføres i samsvar med vilkårene i selskapets prospekt. Det påløper ikke innløsningsgebyr (med unntak av eventuelle kostnader som kan beholdes av det fusjonerende fondet for å dekke nedsalgskostnader), og en slik innløsning må utføres gjennom megler, forhandler, sentralt verdipapirdepot eller annen mellommann som besitter andelene dine (vær oppmerksom på at det kan oppstå ekstra kurtasje og/eller andre kostnader som belastes direkte fra en slik enhet). Dersom du ønsker ytterligere informasjon, ta kontakt med BlackRock ved hjelp av kontaktopplysningene nedenfor. Andelseiere bør innhente egne råd om egnetheten ved all alternativ investering. Slike innløsningsforespørsler vil bli akseptert frem til skjæringstidspunktet (som beskrevet i selskapets prospekt) 15. august 2014 (eller, hvis fusjonen blir vedtatt på en utsatt ekstraordinær generalforsamling, frem til skjæringstidspunktet 5. september 2014 i stedet). Forespørsler om 4

5 innløsning som mottas etter dette tidspunktet vil anses å gjelde for de nye andelene i det mottakende fondet. Handel med andeler i det mottakende fondet vil begynne på ikrafttredelsesdatoen i samsvar med bestemmelsene i selskapets prospekt. Hvis du velger å løse inn andelene, vil innløsningsbeløpet bli utbetalt til deg i samsvar med bestemmelsene i selskapets prospekt og dine avtaler med megler eller forvalter. Hvis du velger å kjøpe andeler i et annet ishares- eller BlackRock-fond, vil inntektene fra innløsningen brukes til å kjøpe andeler i de(t) aktuelle fondet/fondene som angis av deg til andelskursen som gjelder for fondet i samsvar med bestemmelsene i det relevante fondets prospekt. Investorer som har kjøpt andeler gjennom en relevant anerkjent børs hvor andelene er opptatt til handel. må legge inn sine ordrer via sin megler dersom de ønsker å selge sine andeler. Rett til ytterligere informasjon Vedlagt følger en kopi av nøkkelinformasjonsdokumentet for det mottakende fondet, samt en kopi av de felles vilkårene for fusjonen, som også er tilgjengelig på ulike språk på Du kan på forespørsel få et gratis eksemplar av revisorrapporten om fusjonen, prospekt og års- og halvårsrapporter. For ytterligere informasjon om drift av det mottakende fondet henvises det til selskapets prospekt. Dette er tilgjengelig på hovedkontoret til selskapet eller fra din lokale representant eller kan forespørres hos eller ved å ringe (britisk nummer) (se nettsiden for internasjonal telefonnumre). Se produktsiden for det fusjonerende fondet på for ytterligere informasjon i forbindelse med fusjonen. Skattemessige konsekvenser for andelseierne Informasjonen i dette brevet mht. de skattemessige konsekvensene av fusjonen er ikke uttømmende og utgjør ikke noen juridisk eller skattemessig rådgivning. De skattemessige konsekvensene av fusjonen kan variere, avhengig av din skattestatus og skattelovgivningen i bostedsland eller domisil. Enhver innløsning av andelene kan påvirke din skattesituasjon. Du bør konsultere dine egne profesjonelle rådgivere mht. konsekvensene av fusjonen og av tegning, kjøp, eie, bytte eller realisasjon av andeler i henhold til lovgivningen i jurisdiksjonene hvor du kan være skattepliktig. Tillegg B inneholder en kort oppsummering av visse aspekter av investorbeskatningslover og praksis i enkelte jurisdiksjoner som er relevant for fusjonen. Den er basert på lov og praksis og offisiell lovfortolkning som er gjeldende på datoen for dette brevet, men dette kan endres. Vedtak Den foreslåtte fusjonen krever et ekstraordinært vedtak på den ekstraordinære generalforsamlingen. Dersom fusjonen blir godkjent, vil den være bindende for alle andelseierne i det fusjonerende fondet på ikrafttredelsesdatoen (enten de stemte for det, eller ikke stemte i det hele tatt). Hvis de nødvendige antall andelseiere ikke godkjenner fusjonen, vil det fusjonerende fondet og det mottakende fondet fortsette å operere som de gjør i dag. Anbefaling Styret påtar seg ansvaret for innholdet i dette brevet og informasjonen som finnes i det. Så langt styret har kunnskap om og kjenner til (og etter å ha gjort det som med rimelighet kan forventes for å forvisse seg om dette), er informasjonen i dette brevet i samsvar med fakta, og ikke noe som med sannsynlighet kan påvirke betydningen av den gitte informasjonen er utelatt. Styret anser at vedtaket som skal tas opp til avstemning på den ekstraordinære generalforsamlingen er til beste for selskapet og andelseierne i det fusjonerende fondet som helhet og følgelig anbefaler styret sterkt at du stemmer i favør av forslaget på den ekstraordinære generalforsamlingen. 5

6 Offentliggjøring av utfallet Utfallet av den ekstraordinære generalforsamlingen (eller utfallet av en utsettelse av denne) og gjennomføringen av fusjonen vil bli kunngjort gjennom den regulatoriske nyhetstjenesten på London Stock Exchanges hjemmeside og vil bli offentliggjort på en hensiktsmessig måte i hver av de andre jurisdiksjonene hvor andelene i det fusjonerende fondet er børsnotert. Utfallet (herunder bekreftelse av en eventuell utsettelse) vil også være tilgjengelig på og tilgjengelig på telefon (britisk nummer) (se nettsiden for internasjonale telefonnumre) på neste virkedag etter den ekstraordinære generalforsamlingen (eller en utsettelse av denne). Med vennlig hilsen Paul McNaughton Styreleder 6

7 Vedlegg A Sammenligning av hovedtrekkene i det fusjonerende fondet og det mottakende fondet ishares MSCI UK Large Cap UCITS ETF (et underfond av ishares VII plc) ("fusjonerende fond") Fondskategori UCITS ETF UCITS ETF Fondsstruktur Åpent aksjeselskap Åpent aksjeselskap Domisil Irland Irland ishares MSCI UK UCITS ETF (et underfond av ishares VII plc) ("mottakende fond") Regulerende myndighet Investeringsstr ategi Investeringsmå l og -politikk Referanseindek s Beskrivelse av referanseindeks en (på datoen for prospektet) Den irske sentralbanken Fysisk replikering Investeringsmålet for det fusjonerende fondet er å replikere referanseindeksen (som er MSCI UK Large Cap), med fradrag for gebyrer og utgifter i det fusjonerende fondet. For å oppnå dette investeringsmålet er investeringspolitikken i det fusjonerende fondet å investere i en portefølje av aksjer som, så langt det er mulig og praktisk, består av bestanddelsverdipapirer i MSCI UK Large Cap, det fusjonerende fondets referanseindeks. Det fusjonerende fondet har til hensikt å replikere bestanddelene i referanseindeksen ved å holde alle verdipapirene som omfattes av referanseindeksen i et lignende forholdstall som deres vekting i referanseindeksen. For å replikere referanseindeksen kan det fusjonerende fondet investere inntil 20 % av sin netto andelsverdi i andeler utstedt av samme enhet. Denne grensen kan heves til 35 % for en enkelt utsteder når det råder uvanlige markedsforhold (som angitt i punkt 4 av tillegg III av selskapets prospekt). MSCI UK Large Cap MSCI UK Large Cap er en aksjeindeks med verdipapirer med stor markedskapitalisering fra selskaper som generelt er registrert i Storbritannia. Verdipapirer som er notert på London Stock Exchange er kvalifisert for inkludering. Referanseindeksen representerer britiske selskaper som er tilgjengelige Den irske sentralbanken Fysisk replikering Investeringsmålet for det mottakende fondet er å levere nettototalavkastningen til referanseindeksen (som er MSCI UK), med fradrag for gebyrer og utgifter i det mottakende fondet. For å oppnå dette investeringsmålet er investeringspolitikken i det mottakende fondet å investere i en portefølje av aksjer som, så langt det er mulig og praktisk, består av bestanddelsverdipapirer i MSCI UK, det mottakende fondets referanseindeks. Det mottakende fondet har til hensikt å replikere bestanddelene i referanseindeksen ved å holde alle verdipapirene som omfattes av referanseindeksen i et lignende forholdstall som deres vekting i referanseindeksen. For å replikere referanseindeksen kan det mottakende fondet investere inntil 20 % av sin netto andelsverdi i andeler utstedt av samme enhet. Denne grensen kan heves til 35 % for en enkelt utsteder når det råder uvanlige markedsforhold (som angitt i punkt 4 av tillegg III av selskapets prospekt). MSCI UK MSCI UK er en bredt sammensatt aksjeindeks av verdipapirer fra selskaper som generelt er registrert i Storbritannia. Verdipapirer som er notert på London Stock Exchange er kvalifisert for inkludering. Referanseindeksen representerer selskaper som er tilgjengelige for investorer over hele verden, og 7

8 ishares MSCI UK Large Cap UCITS ETF (et underfond av ishares VII plc) ("fusjonerende fond") for investorer over hele verden, og representerer 9 sektorer med 45 bestanddeler per 30. september Referanseindeksen rebalanseres kvartalsvis. Nærmere opplysninger om referanseindeksen (inkludert dets bestanddeler) er tilgjengelig på indeksleverandørens hjemmeside licensing/constituents.html. ishares MSCI UK UCITS ETF (et underfond av ishares VII plc) ("mottakende fond") representerer 10 sektorer med 104 bestanddeler per 30. september Referanseindeksen rebalanseres kvartalsvis. Nærmere opplysninger om referanseindeksen (inkludert dets bestanddeler) er tilgjengelig på indeksleverandørens hjemmeside licensing/constituents.html. Basisvaluta GBP GBP Derivatbruk Kun effektiv porteføljeforvaltning Kun effektiv porteføljeforvaltning Risikostyringsp Forpliktelsesmetode Forpliktelsesmetode rosess for derivater Metodikk Forventet Opptil 0,10 % Opptil 0,10 % relativ volatilitet SRRI 6 6 Utbyttepolitikk Akkumulerende Akkumulerende Kostnadsprose 0,48 % 0,33 % nt (TER) Verdivurdering 16:45 (Dublin-tid) på 16:45 (Dublin-tid) på spunkt omsetningsdagen. omsetningsdagen. Prissetting Sist omsatt Sist omsatt Noteringer Tyskland - Frankfurt Stock Exchange Italia - Borsa Italiana Nederland - NYSE Euronext Amsterdam Sveits - SIX Swiss Exchange Storbritannia - ikke notert, men er opptatt til handel på London Stock Exchange Tyskland - Frankfurt Stock Exchange Italia - Borsa Italiana Nederland - NYSE Euronext Amsterdam Sveits - SIX Swiss Exchange Storbritannia - ikke notert, men er opptatt til handel på London Stock Exchange Regnskapsårets slutt Fondets omtrentlige størrelse per 30. mai juli hvert år. 31. juli hvert år. GBP GBP

9 Vedlegg B Skattemessige konsekvenser for andelseierne Informasjonen i dette brevet mht. de skattemessige konsekvensene av fusjonen er ikke uttømmende og utgjør ikke noen juridisk eller skattemessig rådgivning. De skattemessige konsekvensene av fusjonen kan variere, avhengig av din skattestatus og skattelovgivningen i bostedsland eller domisil. Enhver innløsning av andelene kan påvirke din skattesituasjon. Du bør konsultere dine egne profesjonelle rådgivere mht. konsekvensene av fusjonen og av tegning, kjøp, eie, bytte eller realisasjon av andeler i henhold til lovgivningen i jurisdiksjonene hvor du kan være skattepliktig. Informasjonen nedenfor representerer vår nåværende forståelse av den aktuelle skattelovgivningen, og hvis våre synspunkter blir vesentlig endret, akter vi å varsle andelseierne via den aktuelle landsiden på Denne delen dekker ikke skattemessige konsekvenser for eventuelle finansielle tradere eller andre investorer som kan eie andeler i selskapet i forbindelse med sin handel eller sitt yrke. Det dekker heller ikke skattemessige innvirkninger mht. livselskaper som investerer i selskapet. Det fusjonerende fondet og det mottakende fondet er akkumuleringsfond. Privatpersoner og visse andre typer investorer som befinner seg i visse land beskattes av akkumulerte fondsinntekter for regnskapsåret dersom disse er investert i dette fondet ved utgangen av fondets regnskapsår. Land hvor denne behandlingen kan gjelde inkluderer Østerrike, Tyskland, Sveits og Storbritannia. Konsekvensen av dette beskatningsgrunnlaget er at dersom det ikke er praktisk å gjennomføre fusjonen slik at den nøyaktig sammenfaller med regnskapsårets slutt i det mottakende fondet, kan investorene i praksis bli beskattet for inntekt av både det fusjonerende fondet og det mottakende fondet. Den foreslåtte ikrafttredelsesdatoen for fusjonen kan gi opphav til en liten periode med dobbeltbeskatning, men investorene bør imidlertid konsultere sine egne skatterådgivere med hensyn til konsekvensene for dem. Når man skal vurdere effekten av denne engangsskattekostnaden på verdien av investeringene, bør andelseierne i disse landene også vurdere den pågående virkningene av den lavere samlede kostnadsprosenten i det mottakende fondet. 1. Østerrike Basert på østerriksk skattelovgivning skal fusjonen ikke anses som en realisasjon av andeler og derfor skal heller ingen skattemessige konsekvenser utløses. 2. Danmark Basert på den danske skattelovgivningen, skal fusjonen anses som en realisasjon av andeler. Danske investorer (danske enkeltpersoner, selskapsinvestorer og pensjonskasser) som eier andeler i investeringsfond skal beskattes etter et "mark-to-market"-prinsipp, og derfor vil danske investorer ikke få større ulemper eller mindre betalbar skatt i året da fusjonen skjer (både realiserte og urealiserte gevinster/tap beskattes i året da fusjonen skjer). Kapitalgevinster realisert som en følge av fusjonen beskattes til en sats på inntil 42 % (eksklusive kirkeskatt, hvis aktuelt) for private investorer (2014), til en sats på 24,5 % (2014) for selskapsinvestorer og 15,3 % (2014) for pensjonsfondinvestorer. Stempelavgift eller andre overføringsavgifter skal ikke utløses av fusjonen. 3. Finland Basert på finsk skattelovgivning skal fusjonen ikke anses som en realisasjon av andeler og derfor skal heller ingen skattemessige konsekvenser utløses. 9

10 Det hersker en viss usikkerhet om hvorvidt fusjonen er en realisasjon på grunn av manglende lignende presedens. Det er BlackRocks hensikt å be om en formell uttalelse om dette. Det forventede utfallet av uttalelsen er en bekreftelse på at fusjonen ikke vil være en realisasjon av andeler. Stempelskatt/annen overføringsavgift vil ikke påløpe. 4. Frankrike Basert på den franske skattelovgivningen, skal gjennomføringen av fusjonen anses som en realisasjon av andeler. Kapitalgevinstskatt Enkeltpersoner som er skattepliktige i Frankrike: Kapitalgevinster ved salg av UCITS-fondenes andeler vil kunne oppnå en utsettelse av beskatningen til det påfølgende salget av andelene som mottas i bytte. Selskapsinvestorer som er skattepliktige i Frankrike: Det er mulig å få en utsettelse av beskatningen ved fusjonen, avhengig av situasjonen i det fusjonerende fondet og hos investorene på datoen for fusjonen. Hvis det ikke foreligger noen utsettelse, vil investor være skattepliktig på datoen for fusjonen. Finanstransaksjonsskatt (FFTT) Ifølge fransk skattelovgivning og administrative forskrifter er andeler i UCITS-fond ikke omfattet av FFTT. Derfor vil realisasjon av andeler i et irsk investeringsselskap med variabel kapital, slik som selskapet, ikke utløse FFTT. 5. Tyskland Intensjonen er at fusjonen vil bli gjennomført slik at den oppfyller vilkårene for en skattenøytral fusjon iht. tysk lov om investeringsskatt. I så fall skal ingen skattemessige konsekvenser bli utløst for tyske enkeltpersoner som besitter andelene som en del av sin private formue, eller for selskaper. En skattenøytral fusjon vil tillate tyske enkeltinvestorer i det fusjonerende fondet å bevare sin unntaksstatus for andeler kjøpt før 1. januar Irland Basert på irsk skattelovgivning skal fusjonen ikke anses som en realisasjon av andeler, og derfor skal heller ingen skattemessige konsekvenser i Irland utløses av besittelse. Kansellering og utstedelse av nye andeler vil ikke medføre irsk stempelavgift. 7. Italia Basert på italiensk skattelovgivning vil fusjonen ikke utløse noen skattemessige konsekvenser for investorene, fordi det ikke vil forekomme noen avhending eller en innløsning av andelene i det fusjonerende fondet. Dersom fusjonen ville innebåret avhending eller innløsning, ville det påløpt skatt til en sats på 20 % av økningen i verdien av andelene fra anskaffelse til fusjonstidspunktet. Men ettersom italiensk lov ikke eksplisitt definerer den skattemessige behandlingen av fusjonen, har det blitt sendt en begjæring om en formell uttalelse om dette. De italienske skattemyndighetenes reaksjon på forespørselen bekreftet at fusjonen skal behandles som skattenøytral. Fusjonen skal ikke gi opphav til eventuelle dokumentavgifter eller finanstransaksjonsskatt. 8. Nederland Basert på den nederlandske skattelovgivningen, skal fusjonen anses som en realisasjon av andeler. 10

11 Individuelle investorer Selv om fusjonen behandles som om den gir opphav til gevinst ut fra nederlandske skatteformål, er denne kapitalgevinsten ikke skattepliktig. Investorer som eier andeler som driftskapital i et foretak som drives, helt eller delvis, på vegne av andelseieren, vil være gjenstand for en annen behandling. Investorer som eier mer enn 5 % av totalt utstedt kapital i selskapet, eller rettigheter til å erverve andeler som vil gi dem mer enn 5 % av selskapet, vil også være gjenstand for en annen behandling. Investorer i en av disse kategoriene bør innhente egen skatterådgivning. Selskapsinvestorer Fusjonen er å anse som et salg mht. nederlandsk selskapsskattelovgivning. Derfor er den anerkjente gevinsten knyttet til denne fusjonen i utgangspunktet skattepliktig for nederlandske selskapsinvestorer som er underlagt nederlandsk selskapsskatt. Rettspraksis i nederlandsk høyesterett viser at det i prinsippet ikke foreligger mulighet for utsatt skatt for nederlandske selskapsinvestorer ved et bytte av andeler. Den skattemessige verdien er beregnet som markedsverdi fratrukket bokført verdi av andelsbeholdningen. Gevinster realisert fra fusjonen beskattes til en sats på 25 % (nederlandsk skattesats 2014). Andre skatter Det påløper ingen registreringsavgift, formuesskatt, toll, stempelavgift, overdragelsesskatt for fast eiendom eller andre lignende skatter eller avgifter i Nederland i forbindelse med fusjonen. 9. Norge I utgangspunktet skal fusjonen anses som en realisasjon av andeler iht. den norske skattelovgivningen. For norske selskaper påløper ikke skatt på kapitalgevinst og det gis ikke fradrag for kapitaltap på grunnlag av fritaksmetoden som gis til selskapsinvestorer. For norske enkeltpersoner kan kapitalgevinst bli beskattet med 27 %, og tap kan være fradragsberettiget, uansett størrelsen og varigheten på beholdningen. På grunn av fravær av lignende presedens mht. den skattemessige behandlingen av denne typen fusjon, har BlackRock bedt det norske Finansdepartementet om en avklaring av om fusjonen kvalifiserer til skattefritak, i hvilket tilfelle gevinster som realiseres, også av private investorer, ikke ville være skattepliktige og tap ikke fradragsberettiget. 10. Portugal Basert på den portugisiske skattelovgivningen skal fusjonen anses som en realisasjon av andeler. Individuelle investorer vil være gjenstand for en 28 % skatt på differansen mellom markedsverdien av andelene og kjøpesummen for andelene som tidligere var holdt i det fusjonerende fondet. Selskapsinvestorer (selskaper) vil være gjenstand for en standard 23 % skattesats (som kan økes med en kommunal og/eller statlig avgift). Det bør bemerkes at skattenøytrale fusjoner kan oppstå mellom innenlandske investeringsfond, så det er mulig at dette også gjelder for fusjoner av lignende EU-fond iht. anvendelse av EUs antidiskrimineringsbestemmelser. På bakgrunn av mangelen på veiledning fra de portugisiske skattemyndigheter i denne saken og/eller gjeldende rettskjennelser, har Blackrock utbedt en kjennelse for å bekrefte hvorvidt denne forståelsen kan opprettholdes av investorene. 11. Spania Basert på spansk skattelovgivning skal fusjonen ikke være en skattepliktig realisasjon, uansett størrelsen på beholdningen. 11

12 Dette skattefrie regimet gjelder automatisk, og det er ikke nødvendig å søke om det. Spanske andelseiere, både enkeltpersoner og bedrifter, bør imidlertid merke av i ruten som svarer til "skattefritt regime" i sin individuelle selvangivelse og i bedriftens selvangivelse. Det vil heller ikke ilegges dokumentavgift eller lignende transaksjonsskatt for transaksjonen. 12. Sverige Basert på den svenske skattelovgivningen, skal fusjonen anses som en realisasjon av andeler. 13. Sveits Basert på sveitsisk skattelovgivning skal det ikke utløses kapitalgevinstskattimplikasjoner for sveitsiske enkeltpersoner som innehar andeler som en del av sin private formue. For selskaper vil det ikke være noen inntekts- og kapitalgevinstskattimplikasjoner, forutsatt at den eneste endringen er aktivabetegnelsen, og at det ikke er noen endring i bokført verdi på grunn av fusjonen. Med hensyn til sveitsisk overføringsavgift, vil både enkeltpersoner og bedrifter ilegges skatt til en sats på 0,15 %, hvis en sveitsisk verdipapirmegler er involvert. Denne avgiften skal betales for hver av de to delene av transaksjonen (som omfatter salg og kjøp), noe som gir en samlet, effektiv rente på 0,3 %. Men hvis andelene i et utenlandsk investeringsfond er innløst og tydelig kansellert, gjelder ikke de 0,15 % for innløsningsstadiet. Det er den sveitsiske verdipapirmeglerens ansvar å deklarere denne skatten. 14. Storbritannia Basert på den britiske skattelovgivningen, skal fusjonen anses som en realisasjon av andeler. BlackRock har fått en grundig redegjørelse fra HMRC mht. den skattemessige behandlingen. Det skal ikke utløses dokumentavgift eller stempelreserveskatt som følge av fusjonen. 12

13 ishares VII PUBLIC LIMITED COMPANY INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR ANDELSEIERNE I ishares MSCI UK LARGE CAP UCITS ETF DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du rådføre deg med aksjemegler, bank, advokat, regnskapsfører eller annen profesjonell rådgiver. Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling for andelseierne i ishares MSCI UK Large Cap UCITS ETF, som vil bli avholdt i lokalene til BlackRock, Floor 2, Block 2, Grand Mill Quay, Barrow Street, Dublin 4, Irland den 14. juli 2014 kl. 11:20 (eller ved en utsettelse av denne) med henblikk på behandling av følgende saker: Vedtak Å godkjenne fusjonen av ishares MSCI UK Large Cap UCITS ETF med ishares MSCI UK UCITS ETF ("fusjonen"), hvis vilkår er inntatt i innkallingen til andelseierne datert 13. juni 2014 og i de felles vilkårene for fusjonen samt å gi styret tillatelse til å iverksette fusjonen i samsvar med vilkårene. Etter ordre fra styret SELSKAPETS SEKRETÆR Datert 13. juni 2014 Merknader: 1. Møtet er beslutningsdyktig ved to møtende andelseiere, personlig eller ved stedfortreder. Dersom møtet ikke er beslutningsdyktig innen en halv time fra det fastsatte tidspunktet for møtet, eller dersom møtet mister sin beslutningsdyktighet under møtet, skal møtet utsettes til samme ukedag i påfølgende uke til samme tidspunkt og sted, eller til en annen dato, og eventuelt annet tidspunkt og sted som styret måtte bestemme. Hvis et utsatt møte ikke er beslutningsdyktig innen en halv time fra det fastsatte tidspunktet for avholdelse av møtet, skal møtet, hvis det er innkalt på annen måte enn gjennom vedtak i styret, oppløses, men hvis møtet er innkalt etter vedtak i styret, er møtet beslutningsdyktig når et hvilket som helst medlem er tilstede på møtet. 2. Vær oppmerksom på at du kun har rett til å delta og stemme på den ekstraordinære generalforsamlingen (eller en utsettelse av dette) hvis du er en registrert andelseier. Hvis du har investert i selskapet gjennom en megler / forhandler / andre mellommenn kan du kontakte denne enheten for å bekrefte din rett til å stemme. En andelseier kan utnevne stedfortreder(e) til å møte, tale og avgi stemme på hans/hennes vegne. En stedfortreder trenger ikke være andelseier i selskapet. 13

14 3. Et fullmaktsskjema er vedlagt for bruk av andelseiere som ikke kan delta på møtet (eller ved en utsettelse av dette). Fullmaktsskjemaet må sendes til Company Secretary of the Company, Taney Hall, Eglinton Terrace, Dundrum, Dublin 14, Irland. Andelseiere kan sende sine signerte fullmakter via faks til +353 (0) eller e-post til forutsatt at det opprinnelige signerte skjemaet også sendes umiddelbart per post til ovennevnte adresse. For å være gyldig må fullmaktsskjemaet og eventuelle fullmakter som er angitt på dette mottas i original av direksjonssekretæren ikke mindre enn 48 timer før det fastsatte tidspunktet for avholdelse av møtet eller det utsatte møtet eller, i tilfelle avstemningen gjennomføres på annen måte enn på samme dag som møtet eller et utsatt møte, ikke mindre enn 48 timer før tidspunktet som er avsatt til avstemningen. Et fullmaktsskjema som er avgitt mindre enn 48 timer før tidspunktet for møtet kan anses som gyldig etter styrets skjønn, eller ved en utsettelse av dette. Unnlatelse av å returnere fullmaktsskjemaet innen den nødvendige fristen vil føre til at fullmaktsskjemaet ugyldiggjøres og at stedfortrederen ikke vil ha rett til å stemme på dine vegne som anvist. 4. På den ekstraordinære generalforsamlingen skal avstemningen over forslaget som tas opp til votering avgjøres ved håndsopprekning med mindre det før, eller ved kunngjøring av resultatet av håndsopprekningen, behørig kreves en skriftlig avstemning. Hvis det ikke forlanges skriftlig avstemming, vil en erklæring fra styreleder avgjøre at vedtaket er fattet, eller fattet enstemmig, eller med en bestemt majoritet, eller ikke fattet eller ikke fattet med en bestemt majoritet, og dette skal føres inn i referatet fra møtet og være et ugjendrivelig bevis for disse kjensgjerningene uten ytterligere dokumentasjon av antallet eller andelene av stemmene som er registrert i favør av eller mot et slikt vedtak. Kravet om skriftlig avstemning kan trekkes tilbake før avstemningen gjennomføres, men bare med samtykke fra styreleder, og en forespørsel som er trukket tilbake, skal ikke oppfattes som å ha ugyldiggjort resultatet av en håndsopprekning som ble erklært før forespørselen ble gjort. Ved en skriftlig avstemning skal hvert medlem, selv eller ved stedfortreder, ha én stemme for hver aksje som vedkommende innehar. 14

15 ishares VII PUBLIC LIMITED COMPANY (ishares MSCI UK LARGE CAP UCITS ETF) FULLMAKTSSKJEMA *Jeg/vi fra (Se note A) som er andelseier av (oppgi antall andeler) andeler i ishares MSCI UK Large Cap UCITS ETF utnevner herved eller hvis *vedkommende ikke er til stede, møteleder, eller hvis vedkommende ikke er til stede, et styremedlem i selskapet, eller hvis vedkommende ikke er til stede, en av representantene for Chartered Corporate Services, Taney Hall, Eglinton Terrace, Dundrum, Dublin 14, Irland, som direksjonssekretær, eller en av representantene for BlackRock Asset Management Ireland Limited fra JP Morgan House, IFSC, Dublin 1, Irland, som forvalter av selskapet, som *min/vår stedfortreder til å stemme for *meg/oss, og på *mine/våre vegne på den ekstraordinære generalforsamlingen i ishares MSCI UK Large Cap UCITS ETF som skal avholdes i kontorene til BlackRock, Floor 2, Block 2, Grand Mill Quay, Barrow Street, Dublin 4, Irland 14. juli og ved enhver utsettelse av dette møtet. Vennligst angi hvordan du ønsker at din stemme skal avgis med hensyn til vedtaket ved å skrive det aktuelle antallet andeler i feltene nedenfor. Hvis det ikke gis noen bestemt anvisning om stemmeavgivningen, vil stedfortrederen stemme eller avstå fra å stemme etter eget skjønn. VEDTAK FOR (oppgi antall andeler) MOT (oppgi antall andeler) AVSTÅ (oppgi antall andeler) Vedtak Datert dato, 2014 Signert / for og på vegne av SKRIV DITT NAVN ELLER NAVNET PÅ SELSKAPET SOM DU IVERKSETTER DETTE SKJEMAET PÅ VEGNE AV SAMT DIN ADRESSE UNDER (med blokkbokstaver) (adresse med blokkbokstaver) * Stryk det som ikke passer 15

16 Merknader: (a) En andelseier må sette inn sitt fulle navn og registrerte adresse med blokkbokstaver. Ved felles kontoer oppgis navnene på alle innehavere. (b) Hvis du ønsker å utnevne en annen stedfortreder enn møteleder, et styremedlem i selskapet eller en representant for Chartered Corporate Services som direksjonssekretær, eller en hvilken som helst representant for BlackRock Asset Management Ireland Limited som forvalter, kan du sette inn hans/hennes navn og adresse i feltet. (c) Fullmaktsskjemaet må: - (i) for andelseiere som er fysiske personerr være signert av andelseieren eller hans advokat; og (ii) for andelseiere som er selskaper gis enten under selskapets segl eller signeres på vegne av en advokat eller av en behørig representant for selskapet som andelseier. (d) Når det er flere medeiere, skal stemmen til medeieren med høyest ansiennitet som ønsker å stemme, enten personlig eller ved stedfortreder, aksepteres samtidig som stemmene til de andre medeierne utelukkes, og i denne sammenheng avgjøres ansiennitet ut fra rekkefølgen navnene er oppført i medlemsregisteret. (e) Et selskap som er andelseier kan bemyndige en person slik det anser passende for å opptre som representant på enhver generalforsamling og den bemyndigede personen skal ha rett til å stemme som om det var en enkeltstående andelseier. (f) For å være gyldig må fullmaktsskjemaet og eventuelle fullmakter som er angitt der, være mottatt av direksjonssekretæren i Taney Hall, Eglinton Terrace, Dundrum, Dublin 14, Irland senest 48 timer før det fastsatte tidspunktet for avholdelse av møtet. Andelseiere kan sende sine signerte fullmakter via faks til +353 (0) eller e-post til forutsatt at det opprinnelige signerte skjemaet også sendes umiddelbart per post til ovennevnte adresse. Et fullmaktsskjema som er avgitt mindre enn 48 timer før tidspunktet for møtet kan anses som gyldig etter styrets skjønn. (g) En stedfortreder trenger ikke være andelseier i selskapet, men må delta på møtet personlig, eller på et utsatt møte, for å representere deg. 16

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

Styret anser at det er til beste for andelseierne å fusjonere det fusjonerende fondet med det mottakende fondet på ikrafttredelsesdatoen.

Styret anser at det er til beste for andelseierne å fusjonere det fusjonerende fondet med det mottakende fondet på ikrafttredelsesdatoen. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du rådføre deg med aksjemegler, advokat, regnskapsfører eller en annen profesjonell

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du rådføre deg med aksjemegler, advokat, regnskapsfører eller annen profesjonell rådgiver.

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du rådføre deg med aksjemegler, bank, advokat, regnskapsfører eller annen profesjonell

Detaljer

Styret anser at det er til beste for andelseierne å fusjonere det fusjonerende fondet med det mottakende fondet på ikrafttredelsesdatoen.

Styret anser at det er til beste for andelseierne å fusjonere det fusjonerende fondet med det mottakende fondet på ikrafttredelsesdatoen. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

Til andelseierne i ishares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF

Til andelseierne i ishares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du rådføre deg med aksjemegler, advokat, regnskapsfører eller annen profesjonell rådgiver.

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du rådføre deg med aksjemegler, advokat, regnskapsfører eller annen profesjonell rådgiver.

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du rådføre deg med aksjemegler, advokat, regnskapsfører eller annen profesjonell rådgiver.

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN OPPMERKSOMHET UMIDDELBART. HVIS DU ER I TVIL, BØR DU SØKE RÅD FRA EN PROFESJONELL RÅDGIVER.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN OPPMERKSOMHET UMIDDELBART. HVIS DU ER I TVIL, BØR DU SØKE RÅD FRA EN PROFESJONELL RÅDGIVER. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN OPPMERKSOMHET UMIDDELBART. HVIS DU ER I TVIL, BØR DU SØKE RÅD FRA EN PROFESJONELL RÅDGIVER. Styrets medlemmer påtar seg ansvar for nøyaktigheten av innholdet i

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN Vekst forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS (SKAGEN). Fondet er godkjent i

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet

Vedtekter for verdipapirfondet Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Sverige II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Sverige II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Fusjon av Verdipapirfondet NB Aksjefond, Verdipapirfondet Terra Norge, Verdipapirfondet Eika SMB og Verdipapirfondet WarrenWicklund Norge

Fusjon av Verdipapirfondet NB Aksjefond, Verdipapirfondet Terra Norge, Verdipapirfondet Eika SMB og Verdipapirfondet WarrenWicklund Norge Til andelseiere i Verdipapirfondet NB Aksjefond Dato: 03.09.2013 Fusjon av Verdipapirfondet NB Aksjefond, Verdipapirfondet Terra Norge, Verdipapirfondet Eika SMB og Verdipapirfondet WarrenWicklund Norge

Detaljer

Til andelseiere i Holberg Global Index - forslag om fusjon med Holberg Global

Til andelseiere i Holberg Global Index - forslag om fusjon med Holberg Global Bergen, 19. februar 2013 Til andelseiere i Holberg Global Index - forslag om fusjon med Holberg Global Holberg Fondsforvaltning AS (Holberg) forvalter verdipapirfondene Holberg Global Index (Index) og

Detaljer

Til andelseiere i Holberg Global - forslag om fusjon med Holberg Global Index

Til andelseiere i Holberg Global - forslag om fusjon med Holberg Global Index Bergen, 19. februar 2013 Til andelseiere i Holberg Global - forslag om fusjon med Holberg Global Index Holberg Fondsforvaltning AS (Holberg) forvalter verdipapirfondene Holberg Global Index (Index) og

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Global II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Innkalling til andelseiermøter

Innkalling til andelseiermøter Til andelseierne Bergen, 2. desember 2014 Innkalling til andelseiermøter Vedtektsendringer i verdipapirfondene Holberg Rurik og Holberg Global Forvaltningsselskapet (Holberg) ønsker å foreta vedtektsendringer

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Norden

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Norden Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Norden 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Norden er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Finland II

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Finland II Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Finland II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Finland II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE NORGE. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE NORGE. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE NORGE 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Norge er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av andeler

Detaljer

Fusjon av Verdipapirfondene Eika Pengemarked og Eika Pengemarked II

Fusjon av Verdipapirfondene Eika Pengemarked og Eika Pengemarked II Til andelseiere i verdipapirfondet Eika Pengemarked Dato: 08.11.2013 Fusjon av Verdipapirfondene Eika Pengemarked og Eika Pengemarked II 1.REDEGJØRELSE FOR FUSJONEN Eika Kapitalforvaltning AS (tidligere

Detaljer

Til andelseierne i verdipapirfond forvaltet av Carnegie Kapitalforvaltning AS Oslo, 15. oktober 2014

Til andelseierne i verdipapirfond forvaltet av Carnegie Kapitalforvaltning AS Oslo, 15. oktober 2014 Til andelseierne i verdipapirfond forvaltet av Carnegie Kapitalforvaltning AS Oslo, 15. oktober 2014 Innkalling til andelseiermøte Vedtektsendringer i verdipapirfondene Carnegie Pengemarked, Carnegie Norge

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Rurik forvaltes av forvaltningsselskapet Holberg Fondsforvaltning AS. Fondet er

Detaljer

Fusjon mellom Verdipapirfondet Eika Vekst og Verdipapirfondet Eika Norden

Fusjon mellom Verdipapirfondet Eika Vekst og Verdipapirfondet Eika Norden Til andelseiere i verdipapirfondet Eika Vekst Dato: 20.09.2013 Fusjon mellom Verdipapirfondet Eika Vekst og Verdipapirfondet Eika Norden 1. REDEGJØRELSE FOR FUSJONEN Eika Kapitalforvaltning AS (tidligere

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du rådføre deg med aksjemegler, advokat, regnskapsfører eller annen profesjonell rådgiver.

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE GLOBAL. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE GLOBAL. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE GLOBAL 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Global er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av andeler

Detaljer

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU )

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU ) Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå

Detaljer

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU )

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU ) Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA (UNDER AVIKLING)

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA (UNDER AVIKLING) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA (UNDER AVIKLING) Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Agasti Holding ASA (under avvikling) ("Selskapet") den

Detaljer

Fusjon av Verdipapirfondet NB Aksjefond, Verdipapirfondet Terra Norge, Verdipapirfondet Eika SMB og Verdipapirfondet WarrenWicklund Norge

Fusjon av Verdipapirfondet NB Aksjefond, Verdipapirfondet Terra Norge, Verdipapirfondet Eika SMB og Verdipapirfondet WarrenWicklund Norge Til andelseiere i verdipapirfondet Terra Norge Dato: 03.09.2013 Fusjon av Verdipapirfondet NB Aksjefond, Verdipapirfondet Terra Norge, Verdipapirfondet Eika SMB og Verdipapirfondet WarrenWicklund Norge

Detaljer

Til andelseiere i verdipapirfondene Landkreditt Norge og Landkreditt Utbytte - forslag om fusjon av fond

Til andelseiere i verdipapirfondene Landkreditt Norge og Landkreditt Utbytte - forslag om fusjon av fond Oslo, 12. mai 2016 Til andelseiere i verdipapirfondene Landkreditt Norge og Landkreditt Utbytte - forslag om fusjon av fond Landkreditt Forvaltning ønsker å forenkle selskapets fondsutvalg gjennom fusjon

Detaljer

Fusjon mellom Verdipapirfondet WarrenWicklund Norden og Verdipapirfondet Eika Norden

Fusjon mellom Verdipapirfondet WarrenWicklund Norden og Verdipapirfondet Eika Norden Til andelseiere i verdipapirfondet WarrenWicklund Norden Dato: 20.09.2013 Fusjon mellom Verdipapirfondet WarrenWicklund Norden og Verdipapirfondet Eika Norden 1. REDEGJØRELSE FOR FUSJONEN Eika Kapitalforvaltning

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak. Verdipapirfondets navn m.v.

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak. Verdipapirfondets navn m.v. Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av

Detaljer

Fusjon mellom LHV Persian Gulf Fund og SEF - LHV Persian Gulf Fund

Fusjon mellom LHV Persian Gulf Fund og SEF - LHV Persian Gulf Fund Fusjon mellom LHV Persian Gulf Fund og SEF - LHV Persian Gulf Fund 18. februar 2015 gav Finanstilsynet i Estland (Finanstilsynet) tillatelse til fusjon av LHV Persian Gulf Fund (det overdragende fondet)

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger tas

Detaljer

I henhold til Allmennaksjelovens 5-7 innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA, på selskapets kontor:

I henhold til Allmennaksjelovens 5-7 innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA, på selskapets kontor: AKSJONÆRER I NORWAY ROYAL SALMON ASA Deres ref.: Vår ref.: Dato: JB/ja Trondheim, 26. august 2013 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til Allmennaksjelovens 5-7 innkalles til ekstraordinær

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du rådføre deg med aksjemegler, advokat, regnskapsfører eller annen profesjonell rådgiver.

Detaljer

Direktør sparing og plassering

Direktør sparing og plassering Navn Adresse Postnr og Poststed Stavanger ODINs visjon er å skape verdier for fremtiden. For deg som kunde handler dette om at vi skaper god avkastning over tid slik vi har gjort det i mer enn 25 år gjennom

Detaljer

Anbefalte vedtekter for verdipapirfond

Anbefalte vedtekter for verdipapirfond Bransjeanbefaling for medlemmene i Verdipapirfondenes forening Anbefalte vedtekter for verdipapirfond (Vedtatt av styret i Verdipapirfondenes forening 16. februar 2012. Revidert 4. mai og 12. september

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norge Vekst

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norge Vekst Vedtekter for verdipapirfondet Danske Invest Norge Vekst 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Danske Invest Norge Vekst er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt

Detaljer

Som andelseier i verdipapirfondet ODIN Norge/ODIN Norge II mottar du denne informasjonen om planlagt fusjon mellom ODIN Norge og ODIN Norge II.

Som andelseier i verdipapirfondet ODIN Norge/ODIN Norge II mottar du denne informasjonen om planlagt fusjon mellom ODIN Norge og ODIN Norge II. Innkalling til andelseiermøte fusjon og vedtektsendringer Som andelseier i verdipapirfondet ODIN Norge/ODIN Norge II mottar du denne informasjonen om planlagt fusjon mellom ODIN Norge og ODIN Norge II.

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfond

Vedtekter for verdipapirfond Vedtekter for verdipapirfond 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Kort Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE PENGEMARKED. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE PENGEMARKED. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE PENGEMARKED 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Pengemarked er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU )

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU ) Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte vedtektsendringer

Innkalling til andelseiermøte vedtektsendringer Innkalling til andelseiermøte vedtektsendringer Som andelseier i verdipapirfondet ODIN Emerging Markets mottar du denne informasjonen om planlagte vedtektsendringer. Hensikten med vedtektsendringene er

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Indeks er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II Vedtekter for verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II er en selvstendig formuesmasse oppstått

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Rente

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Rente Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Rente 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet First Aktiv Rente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte fusjon og vedtektsendringer

Innkalling til andelseiermøte fusjon og vedtektsendringer Innkalling til andelseiermøte fusjon og vedtektsendringer Som andelseier i verdipapirfondet ODIN Norden/ODIN Norden II mottar du denne informasjonen om planlagt fusjon mellom ODIN Norden og ODIN Norden

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger tas

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Høyrente

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Høyrente Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Høyrente 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet First Aktiv Høyrente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet

Vedtekter for verdipapirfondet Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Eiendom 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Eiendom er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. SPV Aksje

Vedtekter for verdipapirfondet. SPV Aksje Vedtekter for verdipapirfondet SPV Aksje 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet SPV Aksje er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN m 2 forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS. Fondet er godkjent i Norge og reguleres

Detaljer

Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20

Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 forvaltes av forvaltningsselskapet

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

ODIN skaper verdier for fremtiden. Oslo, 10. februar 2014. Takk for et godt år.

ODIN skaper verdier for fremtiden. Oslo, 10. februar 2014. Takk for et godt år. Oslo, 10. februar 2014 Takk for et godt år. Gjennom 2013 har ODIN levert god avkastning i fondene vi forvalter. Vi er stolte av å kunne si at gjennomsnittlig avkastning i 2013 for alle våre aksjefond endte

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE OBLIGASJON. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE OBLIGASJON. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE OBLIGASJON 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet First Generator

Vedtekter for verdipapirfondet First Generator Vedtekter for verdipapirfondet First Generator 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet First Generator er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Gjelder for verdipapirfondene: PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet, PLUSS Likviditet II, PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon.

Gjelder for verdipapirfondene: PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet, PLUSS Likviditet II, PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon. FONDSFORVALTNING AS Til andelseierne i PLUSS-fondene Oslo, 3. desember 2013 Innkallelse til andelseiermøte i Fondsforvaltning AS: Torsdag 19. desember 2013 kl. 15:00 i Karenslyst Allé 2 på Skøyen Til behandling

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Til aksjonærene i Rocksource ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ekstraordinær generalforsamling vil bli avholdt Onsdag, 23. februar 2011 kl 1100 CET i Shippingklubben,

Detaljer

Serodus ASA. Org. nr Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Serodus ASA. Org. nr Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Serodus ASA Org. nr. 992 249 897 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Serodus ASA ("Selskapet") mandag den 6. januar 2014 kl. 1400 i

Detaljer

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser Tegningsinnbydelse Sandnes Sparebank Meddelelser Denne Tegningsinnbydelsen er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av en rettet emisjon mot grunnfondsbeviseierne i Sandnes Sparebank ( Banken ) per

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Aksje

Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Aksje Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Aksje 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet UNIFOR Aksje er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Kaupthing Norge

Vedtekter for verdipapirfondet Kaupthing Norge Vedtekter for verdipapirfondet Kaupthing Norge 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Kaupthing Norge er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer mot

Detaljer

Investeringsområde. Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter:

Investeringsområde. Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter: Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Norge + 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Norge + er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Fusjon av Verdipapirfondet NB Aksjefond, Verdipapirfondet Terra Norge, Verdipapirfondet Eika SMB og Verdipapirfondet WarrenWicklund Norge

Fusjon av Verdipapirfondet NB Aksjefond, Verdipapirfondet Terra Norge, Verdipapirfondet Eika SMB og Verdipapirfondet WarrenWicklund Norge Til andelseiere i verdipapirfondet Eika SMB Dato: 03.09.2013 Fusjon av Verdipapirfondet NB Aksjefond, Verdipapirfondet Terra Norge, Verdipapirfondet Eika SMB og Verdipapirfondet WarrenWicklund Norge 1.

Detaljer

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA Nedenfor følger et sammendrag av enkelte norske juridiske problemstillinger i tilknytning til eie av aksjer i Hafslund ASA (nedenfor betegnet som

Detaljer

Når og hvordan registrerer jeg min deltakelse i utbytteaksjeprogrammet?

Når og hvordan registrerer jeg min deltakelse i utbytteaksjeprogrammet? Ofte stilte spørsmål Ansvarsfraskrivelse: Informasjonen i dette dokumentet beskriver hovedtrekkene i Statoils utbytteaksjeprogram på en kortfattet og lett forståelig måte med bruk av vanlige ord. For å

Detaljer

LØPENDE FORPLIKTELSER...

LØPENDE FORPLIKTELSER... ETF-reglene (Opptaksregler og løpende forpliktelser) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 BØRSHANDLEDE FOND... 2 1.3 FONDET OG FORVALTNINGSSELSKAPET... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2. OPPTAKSVILKÅR... 3

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte

Innkalling til andelseiermøte Til andelseierne i Holberg Fondene Bergen, 17. oktober 2013 Innkalling til andelseiermøte Vedtektsendringer i verdipapirfondene Holberg Norge, Holberg Norden, Holberg Global, Holberg Rurik, Holberg Likviditet,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo Til aksjonærene i Storm Real Estate ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på Hotel Continental, Oslo Torsdag den 10. mai 2012,

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte

Innkalling til andelseiermøte Til alle andelseiere i Verdipapirfondet Trend Europa Oslo, 21.november 2014 Innkalling til andelseiermøte 5. desember klokken 12:00 i Norse Forvaltning AS sine lokaler i Klingenberggaten 7A i Oslo Angående

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Templeton Emerging Markets

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Templeton Emerging Markets Vedtekter for et ODIN Templeton Emerging Markets 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Templeton Emerging Markets er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet TrendEn

Vedtekter for verdipapirfondet TrendEn Vedtekter for verdipapirfondet TrendEn 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet TrendEn er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont.

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont. : I Netfonds Xtra Norge bred Netfonds Bank forvalter tre aksjeporteføljer i Netfonds Xtra serien. Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle verdier for våre kunder. Netfonds Bank søker å utnytte

Detaljer

ChinaAMC China Opportunities Fund Klasse A Akkumulerende USD (ISIN: LU )

ChinaAMC China Opportunities Fund Klasse A Akkumulerende USD (ISIN: LU ) Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for åhjelpe deg til å forståtypen

Detaljer

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I Vedtekter for verdipapirfondet Danske Fund Norske Aksjer Institusjon I 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I er en selvstendig formuesmasse oppstått ved

Detaljer

Standardvedtekter for verdipapirfond

Standardvedtekter for verdipapirfond Standardvedtekter for verdipapirfond 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Terra Total er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av

Detaljer

PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Utbytte

PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Utbytte PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Utbytte Sist oppdatert og styregodkjent: 30. januar 2015 1 INFORMASJON OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1. NAVN Landkreditt Forvaltning AS Org nr 981 340 124 Karl Johans gate

Detaljer

Navn Adresse Sted Land Lysaker, dato. Invitasjon til andelseiermøte for verdipapirfondet Storebrand Trippel Smart

Navn Adresse Sted Land Lysaker, dato. Invitasjon til andelseiermøte for verdipapirfondet Storebrand Trippel Smart Navn Adresse Sted Land Lysaker, dato Invitasjon til andelseiermøte for verdipapirfondet Storebrand Trippel Smart Storebrand Asset Management AS ønsker å endre vedtektene til verdipapirfondet Storebrand

Detaljer