Kontakt 19. ÅRGANGEN Nr.1 MARS 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontakt 19. ÅRGANGEN Nr.1 MARS 2009"

Transkript

1 Fulldistribusjon Kyrkjebladet Kontakt 19. ÅRGANGEN Nr.1 MARS 2009 Meland kyrkjelyd

2 MELAND KYRKJELYD Adresse: Meland kyrkjekontor, Rådhuset Boks Frekhaug Tlf Fax E-post: Kontortid: Måndag - torsdag Kl kl (kontoret kan vera stengd i kontortida, kontakt eksp. i rådhuset tlf ) Kontortid prestane: Onsdag kl kl Torsdag kl kl etter avtale. Det kan avtalast treffetid med prestane til andre tider. Prest: Vikarierande sokneprest Ingvard Hageberg - Tlf Vakttelefon ved krise: Kyrkjetenar: Roy Rognsøy kontakt kyrkjekontoret Organist: Arvid Sakseide tlf priv Kyrkjeverje: Torgeir Paulsen - Tlf Kyrkjelydskoordinator: Anne Sofie Nergård Uthaug tlf priv Soknerådsleiar: Idar Simonsen. tlf Ungdomsarbeidar: Ruben Sæle, tlf Meland kyrkje: Tlf KONTAKT Kyrkjeblad for Meland Utgjevar:Meland sokneråd Redaktør: Arve Kjell Uthaug Redaksjonsnemnd: Leif Johnsen, Nils Arne Lavik. Framside: Nils Arne Lavik Layout og trykking: Trykk-Service as, Knarvik Redaksjonsadresse: Meland kyrkjekontor Gåver til Kontakt og Gjevartenesta Kontonr Fastetida ei vandring fram mot påske astetida er ei førebuingstid F før påske, og varer frå oskeonsdag til påskedag. Det vert 40 dagar når ein trekkjer frå søndagane. Fastetida skal minne oss om Jesu faste og førebuing i ørkenen. Det merkelege namnet oskeonsdag stammar frå eit religiøst symbolspråk. I Bibelen står det fleire stader om å kle seg i sekk og oske, m.a. i Matt 11,21. Det er eit uttrykk for sorg og anger. Søndagen før fastetida er fastelavnssøndag. Fastelavn kjem frå tysk: faseln å laga løyer og Fastelabend kvelden før faste. I mellomalderen blei ordet brukt om dei tre siste dagane før oskeonsdag: fastelavnssøndag, blåmåndag (eller fleskemåndag) og feitetysdag (eller kvitetysdag etter det kvite brødet eller bollane ein feita seg med før fasten. Eller sjumålsdagen då ein skulle? eta sju gonger!). På desse dagane var det lov å meska og feita seg og halde karneval (frå latin: carnevale som tyder farvel til kjøtet ), før dei strenge fastereglane begynte å gjelda. Fastelavnsbollane er ei leivning frå denne mellomalder-tradisjonen. Fastelavnsriset er symbol for Kristi pisking, og knoppane på Forbøn og omsorg kvistene kan symbolisera nytt liv, det nye livet Jesu gjerning i påsken gir oss. Fiolett er den liturgske fargen i fastetida fram til og med langfredag. Der er fargen for bot og anger, oppgjer og sjølverkjenning. Fordi han er ei blanding av raudt for kjærleik og blått for sanning. Blått står for himmel og det himmelske, og slik skyer og ymse skalkeskjul driv vekk, kjem himmel og sanning fram. Derfor symboliserer blått sanning og truskap. Eit søk på ordet fastetid på nettet, gav mange resultat og viste mange interessante nettstader. Kanskje eit teikn på ei veksande interesse for faste i våre dagar. Siktemålet bak fasta var å få betre tid til religiøs førebuing og åndeleg konsentrasjon. Fasta kan gje tid til sjølvransaking og nyorientering, mot Gud, mot seg sjølv og mot andre, t.d. flyktningar og andre som lid. I mange kyrkjer, også i vår, og i mange heimar, er fastebøssa til Kirkens Nødhjelp eit vanleg innslag i fastetida. Men det er ei mangfald av måtar å fasta på, ikkje berre å nekta seg nokre typar mat og drikke, eller livsgleder. Ordet faste er i slekt mars blir det temahelg i kyrkjelyden om Forbøn og omsorg. Her vil det bli sett fokus på m.a. salving og bøn for sjuke, hjelp til såra sinn, grensegang mellom forbøn og ulike former for healing. Ellen Ebbesvik og kyrkjelydsprest i Fjell, Harald Fylling, underviser. Laurdag er programmet i Frekhaug bedehus, og søndag er det forbønsgudsteneste i kyrkja kl. 11. Påmelding til kyrkjekontoret innan 18. mars (tlf , eller Pris kr 150 for vaksne, 50 for ungdomar under 18 år. med ordet askese, som tyder øving eller trening. Faste kan vera ei øving i å bli eit meir sant og tydlegare menneske. Fastetida kan vera 40 dagar med trening i å leva litt annleis, øva seg i å ta kontroll og bli bevisst livet sitt, (Sindre Eide). Fastetida kan vera eit høve til å leva enklare og naturlegare, ikkje som påbod, men som hjelp til å skilja mellom kvardag og fest i kyrkjeåret. Faste kan vera å leva eit enklare liv denne perioden, ei øving i å skjerpa sansane, bli meir lydhøyr, få auga på det viktige i livet, menneske rundt ein, på Gud. (Sitert fritt frå nokre av nettstadene, kjelda gløymt). Fastetida er ei gåve der Gud gir einskildmenneske og kyrkjelyd påfyll av sin kjærleik. Men vi må stoppa opp og ta oss tid til å opna gåva og til å dela henne med våre søsken verda over. (Sitert fritt). Fastetida er ei påminning om at vår livs- og medvandring er i Jesu fotspor krevjande og utfordrande, men i tillit til at Guds omsorg gjeld også oss. (Idar Magne Holme, forstandar Diakonhjemmet). Faste er å følgja Jesus frå glede, fest og mirakel ut i Getsemanenatta, så langs lidingsvegen til Golgata og kross, til ropet Det er fullbrakt. Dette sitatet er henta frå ei bok med daglege refleksjonar som følgjer Meisteren dei sist dagane før krossfesting og oppstode. Boka er av Per Lønning, pensjonert biskop. Målet med faste kan ikkje vera å plaga seg sjølv eller visa seg fram eller fortena nåden. Målet må vera å bli meir lik Jesus. Og i dette ligg løyndomen. Den hemmelege fasta I fastetida følgjer vi Jesus fram mot kross og oppstode. som skal, i følgje Jesus, kamuflerast godt. (Jørgen Vik, prostiprest i Skedsmo, henta frå tf.uio.no). Her er vist til bibeltekstane Matt. 6:16-18, Jes. 58:5-9a og 1. Joh. 3:4-8. Signa fastetid! Leif Johnsen Kjelder på nettet: under aktuelt, hovudoppslag, fastetida. Under Tema til høgre, ligg ei lenke til Fasteblogg.no oppretta i februar i år, eit samarbeid mellom Dialogsenteret Emmaus og Kirkens Nødhjelp, der sju bloggarar skriv sine tankar i fastetida. Undertitlar her var t.d: - Fasteressursar og lenker, - 40 dagar frå karneval til oppstoda, - Fastepraksis mellom regel og fridom, Korsvandring i fastetiden, - Askeonsdagstanker, pluss ein kommentar frå Egon Askvik, tidlergare prest i Austrheim. Andre nettstader med stoff om fasten: korsvei.no/ressurser/annet/fastetiden. Her har fire prestar på Jæren laga ein Veiviser i fastetiden, med eit samtaleopplegg, sms-teneste og Bibel-leseplan publikasjoner/gudstjeneste/askeonsdag-2007.pdf iko.no/hjem og familie/fastetid Kirkenorge.no Norsknettskole.no Menighetsbladet.com Global.no/bokanmeldelser/ Bøker: Vandring gjennom fasten, (1964), av Per Lønning. Tid for nærhet en fastevandring, Symbol i Melandkyrkja del

3 Frå Osaka Denne siste helsinga frå Osaka, kjem slett ikkje frå Osaka, men frå Frekhaug. Takk for at eg har fått dela med dykk både gleder og sorger i arbeidet, og elles daglegdagse ting frå spesielt denne siste perioden i Japan. Og takk for at nokon då falda hendene og bad også for dette. 40 år er gått sidan eg vart innvigd til misjonær i Meland-kyrkja, og eit nytt kapittel tek til. Og nye ting er alltid litt utrygt, er det ikkje? Det har vore gode og spennande år, ein får så mykje attpå som misjonær i ein framand kultur, som gjer livet rikt på ein annan måte... Aldri møtt ein japanar Eg visste nok ikkje mykje kva eg gjekk til den dagen i august for 40 år sidan då eg gjekk på toget for å reisa til Japan som misjonær. Det var ei heilt anna tid, utan den informasjonsstraumen me har i dag, utan den globaliseringa me ser no gjennom folkeflyttingar og informasjon på internett. Eg hadde aldri i mitt liv treft ein japanar. Rekna heller ikkje med så mykje kontakt med heimlandet, folk reiste ikkje så mykje den gongen, og eg rekna ikkje med å koma heim nokon tur før etter 4-6 år. Telefonen måtte me vera forsiktige med å bruka på utanlands-samtalar, var det telefon så var det anten jul eller alvorleg sjukdom, og me heldt nøye auga med klokka for at ikkje budsjettet skulle rakna heilt. Og det var ikkje berre å setja seg på flyet og så var ein framme på under eitt døgn. Første turen tok 5-6 dagar, med tog gjennom Sverige, Berlin, Warshawa og til Moskva, fly til Kabarovsk, tog til Nahodka og båt til Yokohama. Bøner blir bedne. Den kjende tonen Ei lita hending på den turen har følgd meg sidan. Ein kveld på båten vart eg ståande ute ved rekka og nyta solnedgangen. Då høyrde eg nokre tonar koma frå ei blokkfløyte heilt akter. Det var tonar eg kjende, men eg lurte på korleis det hadde seg at denne unge japanaren kunne denne melodien. Det var tonen til ein song som eg hadde sunge mykje, og eg kunne syngja med inne i meg: Hans navn skal kalles Jesus, sitt folk han frelse skal.- Hans navn skal kalles Jesus, for verden er i nød, og ingen annen frelser den ut av dom og død! Det var jo dette som var grunnlaget for alt det eg skulle koma til å gjera i Japan. Det var som ei helsing frå Gud og stadfesting av at eg var på rett veg, og påminning om kvar fokuset skulle vera. Denne songen kom på japansk i den nye lutherske salmeboka, som kom ut ikkje så mange år etter eg kom til Japan. Det første møtet Eg hugsar framleis varmen, eg hugsar første ordet eg fekk med meg, eg hugsar første japanske retten eg åt, eg hugsar den intense lyden av sikader mellom det tette lauv-verket på trea Og så det å ikkje forstå noko som helst. Men det var slik det skulle vera,- det var ikkje noko kultursjokk for så vidt, me visste at me ikkje visste. Læringskurva var bratt, og ord og skikkar siva inn litt etter kvart Me kunne fleire av dei japanske skriftteikna og lærte å syngja med i salmeboka. Preika gjekk oss stort sett forbi, men men... Kultursjokket kom vel først då me hadde lært ein masse, og forstod kor lite me kunne. Både av språket og av landet. Kanskje me lærte dei 1800 skriftteikna som dei fleste japanarane lærer gjennom ni års skulegang, men meininga gløymde me fort, og vart teikna sett saman litt annleis enn det me hadde lært, kunne me ikkje lesa dei heller. Det vart alltid alt for mange hol når me skulle lesa aviser, og når tida ikkje strekte til for å slå opp i ordbøkene, så vart det med det. Skrivinga var endå tyngre, og det mest lettvinte vart å skriva preikene med latinske bokstavar. Det gjorde eg heilt til for 8-10 år sidan. Då data-alderen kom, fekk også japanarane ein heilt nytt reiskap i språklæringa og særleg i forhold til den gamle, utruleg kompliserte skrivemaskina. Berre sjå, eg kan skriva japanske teikn på maskina mi: 光 明 台 和 泉 大 阪 日 本 eit eksempel på dei teikna me brukar i vår japanske adresse. Den vakraste perla Det er mange land i verda det er mykje vanskelegare å forkynna evangeliet i enn Japan, sjøl om me ikkje kan seia at japanarane er mottakelege. Det ser ut til at det er slutt på den tida, både i Norge og Japan, då menneske søkte sanninga og meininga med livet i religionane. Mi tru og di tru er like bra, og dersom dette er bra for meg, er det rett og godt. Slik er tankegangen til det modrene mennesket. Om dei går til tempel og andre heilagdomar er det for di det er ein skikk, det kan vera for å gjera si plikt overfor ånder og fedre, og det kan vera for å søkja ro eller fred i ei stemning, noko estetisk. Det er ikkje mykje opphøgd og vakkert i våre enkle gudshus, det er ikkje pipeorgel og majestetisk musikk spela av høgt utdanna kyrkjemusikarar. Ofte skulle eg ønskja me hadde noko meir å tilby... Noko som kunne appellera til japanarane sin sans for harmoni og venleik. Kvifor kjem dei? Og kvifor fortset dei med å koma? Det har eg mange gonger undra meg over. Pilegrimsreiser blir gjort. To japanarar vart døypte siste søndagen i november. Flokkane er små og skrøpelege, og det gjev ingen status å gå i kyrkja,- snarare tvert imot. Motstan i familien, og problem på arbeidsplassen. Kanskje det til og med kan vera grunn til å frykta for at ein ikkje vert gift.. Men dei har funne den vakraste av alle perler, dei har sett at den var ekte, og dei har kjøpt den og gledd seg over den. Men eg veit ikkje alltid kva pris dei betalte. Eg har sett menneske ta i mot Jesus, og eg har sett menneske verta døypte. Men i ein liten kyrkjelyd skjer det ikkje alltid kvart år. Då veit eg at her er det ikkje ein enkelt person som kan ta æra for det, men det har vore mange som har vore med og vitna og bede og vore eit godt medmenneske. Det er ei glede å vera ein liten del av dette, og sjå korleis Gud arbeider. Det gjer han her, og det gjer han der! Takk for følgjet, så langt! Åshild Bjørkum Furukawa 4 5

4 Det levande gudstenestelivet gjorde inntrykk på Anders Magne Tolås Wendel då han kom til Meland. Her deltok folk i alle aldrar. Det siste biletet er frå duett-preika på avskilsgudstenesta for prestane Sverre Langeland og Anders Magne Wendel Tolås (foto: Arve Kjell Uthaug). Fargerike Anders på plass hjå søta bror To preiker på første veka, to dagar på å kjøpa nytt hus. Komminister Anders Magne Tolås Wendel i Björlanda Församling har hatt ei travel første veke i sin nye prestestilling i Sverige. Kontakt har telefonintervjua Anders Magne Tolås Wendel som no er komminister (svensk for kapellan) i Gøteborg. Han har alt hatt ei travel startveke, med dåpsgudsteneste og ei høgmesse, og 1. mars var han med og delte ut nattverd. Søndag 8. mars, på den internasjonale kvinnedagen, tala han over Matteusevangeliet 15, 21-28, om den kananeiske kvinna. Han merkar at det krev mye ekstra å førebu preikene på svensk. - - Men her gjer dei lydopptak av gudstenestene, fortel han, så her er det mogleg å læra raskt. Til Meland Anders Magne kom til Meland hausten Han fekk stillinga 16. februar same året, to dagar etter fødselsdagen sin, men eit halvt år før ferdig studium! Han var den einaste i sitt kull som hadde jobb å gå til før bestått eksamen. - Utruleg motiverande, seier han: - Eg fekk gjort eit års arbeid på eit halvt år! Så han har hatt det travelt før, forstår me. I prestestudiet hadde han stiftspraksis i Alversund, og møtte både Helge Hitland, Rune Minde - og Idar Simonsen, som han kjente frå eit år på Nordhordland folkehøgskule 94/95. Intervjuaren hugsar godt duett-preika Anders Magne og Sverre Langeland heldt i lag frå preikestolen på den felles avskilsgudstenesta for dei to. Dei samtala og svara kvarandre på spørsmåla: Kva hugsar du frå starten av tenesta di i kyrkjelyden? Kva tek du med deg vidare? Kva utfordringar ser du for Meland kyrkjelyd? For ei interessant og spennande preike det vart! Då tenkte eg: Dette skulle alle i kyrkjelyden høyrt! (No tenkjer eg: Ingen dum idé å gjera lydopptak frå gudstenestene!?) Eit levande gudstenesteliv Det levande gudstenestelivet i Meland kyrkje var det som slo Anders Magne då han kom hit: - Det skjedde så mykje, seier han. - Der var folk i alle aldrar på gudstenestene, mange barn, også små barn som gjekk til nattverd, og det heilt naturleg. Det var ei sterk oppleving for meg. Eg såg heilskapen i kyrkjelyden, det naturlege i at alle døypte kan gå til nattverden, ein treng ikkje tenkje eller føle at ein har gjort seg fortent til det. Open for ulikskap Noko av det Anders tek med seg frå åra i Meland er verdien av ulikskap og dei unike møta med menneske det kan gi: - Som prest i den norske kyrkja møter ein alle typar menneske, alle gruppene, menneske med ulik grad av tru, ulik tilknyting til kyrkje og prestar. Og når eg då - i presterolla - har fått vera meg sjølv, vera ærleg på den eg er, slik eg føler det naturleg å vera, trur eg det har ført til tillit mellom meg - presten - og folk. Folk har opna seg. Det har gitt nokre unike møte - verdifullt å ta med seg, både som menneske og prest. Han er veldig glad for at folk har vore rause, folk i kyrkjelyden og alle i staben i kyrkja. - Når eg har fått vera meg sjølv, naturleg og tydeleg, nær folk ærleg med mitt liv, har det ført til ein tillit som har gjort det mogleg for meg å vera å tydeleg også med evangeliet. Utfordring til kyrkjelyden Her kjem Anders attende til det levande gudstenestelivet han opplevde då han kom, og utfordringa å utvikle det vidare mot gudstenester som omfattar alle aldersgrupper. Om ikkje alt treffer alle, kan alle få noko, frå song og salmar, frå liturgi, preike og andre innslag. Og - alle gir kvarandre noko, om så berre kjensla av fellesskap ved sitt blotte nærver. Eller så lite og enkelt, men likevel så mykje - eit nikk, eit smil. Gleda det er, og fellesskapet det gir, å sjå og oppleva at gudstenesta gir, ikkje berre til mi gruppe, men til barna, til ungdommane, til vaksne, til eldre. Han nemnder samtale- og presentasjonsgudstenestene for konfirmantane som døme, der konfirmantane og foreldra etter kvart er trekte inn i planlegging og gjennomføring, med alle generasjonar til stades i kyrkja under sjølve gudstenesta. Han ønskjer gudstenester der dei som er innom ein gong iblant opplever noko som gjer at dei ønskjer å komma att. - Det har med innstilling å gjera, kvifor me går til gudsteneste. Kva gir det meg? Kva opplever eg? Men det er viktig også for andre at nett eg er der. Sjølv om ein ikkje er like fortruleg med alt som skjer, og ikkje alt er etter min smak, slik eg er vant med, eller ønskjer. Nokre må berre gå, det er så viktig for dei å vera der. Anders nemner positive undersøkingar frå Meland Kyrkjelyd. Ein auke frå 50 til 70 % svarer at gudstenestene gir inspirasjon, og pregar livet deira. Suverene ungdomsleiarar - Du må seia litt om konfirmantleirane. - Eg har vore med på fire konfirmantleirar. Det har vore utruleg, fantastisk! Dei mange ungdomsleiarane har vore suverene og har gjort at konfirmantane har fått mykje ut av leiropphaldet. Anders er overstrøymande Ja, reportasjane i Kontakt har vist oss det - og ein Anders prest som har fått vore seg sjølv, sitt naturlege, fargerike sjølv! Siste preika Søndag 18. februar preika Anders over teksten frå 1. Kor 13, om Kjærleiken. Det var sterkt, både for han sjølv og for oss som hadde gleda av å høyra på. Takk Anders Magne, Guds signing, og lukke til hos Søta bror! Av Leif Johnsen 6 7

5 Gedact en Store endringar på kyrkjekontoret: Nina har slutta, Sverre har slutta og i skrivande stund er Anders inne i si siste arbeidsveke. Att går ein gråhåra organist og fire yngre men prima medarbeidarar, og midt oppi det heile blir vi kasta ut or dei kjende kontora våre og inn i tronge brakkerom! Korleis skal dette gå? No skundar vi oss med å fortelja at vi har fått ny kyrkjeverje, og vikarprest er også på plass. Og desse to Torgeir og Ingvard fyller oppgåvene på glimrande vis! Men likevel: Her hender alt på same tid, og så fort at vi må halda oss skikkeleg fast i svingane! Kva har vi mist? Nina var ein tolsam lyttar med stor handlekraft og hadde alltid eit trygt oversyn over stab, kyrkjehus og kyrkjegard. Og ho hadde eit sterkt engasjert for sine medmenneske. Sverre var den sikre og musikalske liturgen, den målmedvitne gudstenestebyggjaren, ein uredd lærar og sjelesørgjar med stor og fruktbar kontaktflate. Anders: ung og frisk, ja vel, men like mykje ein reflektert samtalepartnar med innlevingsevne og humor og med stor sans både for gamle og nye former og uttrykk, ikkje minst musikalske. Og felles for dei to siste: Det å planleggja og gjennomføra gudstenester saman med dei var alltid vel nytta kvalitetstid! Men eg har tru på framtida om desse tre er ute av arbeidsfellesskapet. For dei som kjem inn att, har også sterke og gode eigenskapar som eg gled meg til å få oppleva meir av. Og sist, men ikkje minst: Vi har ein engasjert og stabil kyrkjelyd som lever saman med oss, einskildmenneske med ei lang rekkje oppgåver som de går inn i med glede. Hald fram med det, slik at dei iblant oss som ikkje har det same høvet til å aktivisera seg, kan kjenna seg sett og tekne vare på. Alt til ære for Herren! Venskapsband mellom Meland og Ukraina I fjor drog Torstein Vik og ungdomar frå Meland til Ukraina for å knyta venskapsband og vida ut horisonten. I sluten av mars kjem det ei gruppe frå det austeuropeiske landet hit til Meland og er med på ungdomssamling og gudsteneste. Ukraina-prosjektet starta i I fjor sommar drog så Torstein Vik til Ukraina saman med sju ungdomar, fire av desse var frå Meland: Maria Fosse Dalland, Karoline Romarheim, Sigrid Marie Langeland, og Reidun Ryland. Med på reisa var òg Oddmund Eidsheim frå den haugesundbaserte hjelpeorganisasjonen THK (www.thk.no). Han har vore nestleiar i prosjektet her i Meland, og bindeleddet til THK, som m.a. sender hjelpesendingar til Ukraina. Til Meland Dei norske ungdomane vitja sommaren 2008 m.a. byen Korosten, som ligg berre nokre få mil frå Tsjernobyl, åstaden for den store atomkraftulukka i april I mars kjem ei gruppe frå Korosten til Noreg i regi av THK. Hit til Meland kjem dei òg: 20. mars blir dei med på ungdomssamlinga Møtepunkt i kyrkja. 22. mars tek dei del under gudstenesta i kyrkja. - Folk må ta kontakt med dei når dei er her, oppmodar Vik. Han legg til at alle gjestene frå Ukraina kan engelsk og at dei er svært interesserte i å koma i kontakt med nordmenn. 27. mars kjem det så ein trailer frå THK og samlar inn klede til Ukraina. Traileren stoggar på busstoppet ved Frekhaug senter, og står der frå kl. 17 til 19. Alle som vil levera klede kan gjera det då, saman med femti kroner sekken til fraktutgifter. Traileren har tidlegare i år vore til Ukraina med m.a. utstyr til sjukehuset i Korosten, som er samla inn i samband med prosjektet i Meland. Utvida horisont Arbeidet til Torstein Vik er i nært samarbeid med organisasjonen THK. Hjelpearbeid og kontakt over landegrenser går hand i hand. - Ungdomar frå ulike land får kontakt med kvarandre for å få betre forståing av korleis livet er utanfor eins eigne grenser, seier Vik. Under turen sommaren 2008 fekk dei norske deltakarane vera med på ein ungdomskonferanse i Ukraina. Dessutan besøkte dei eit rehabiliteringssenter for narkomane, drive av ein pinsepastor som òg har starta opp bibelskule i same Størsteparten av gruppa frå Ukraina som kjem på besøk til Meland i mars. byen. I tillegg fekk dei norske ungdomane gjesta eit mor og barn-senter, som tek seg av born med ulike bakgrunnar. Nokre av borna på dette senteret har mødrer som er på rehabilitering. Leiaren av dette mor og barn-senteret er ei av dei som kjem til Meland i mars. Bibelskulen i Korosten er i dag drive av m.a. økonomisk støtte frå THK, som og støttar de andre sentra økonomisk. Av Arve Kjell Uthaug Frå mor og barn-senteret i Korosten (Foto: Torstein Vik). 8 9

6 Nordhordland Begravelsesbyrå A /S Vi ordner alt vedrø edrørende rende dødsf dsfall i distrikt ikt og by. DØGNVAKT TLF PRIVAT TLF Vatne Begravelsesbyrå a.s. Kvassnesv Isdalstø Ordner alt ved gravferd og kremasjoner i distriktet og byen Tlf REGION NORDHORDLAND Vetrlidsalmenningen Bergen Tlf Fax TRAFIKKSKOLE A/S Kvassnesv Isdalstø Telefon: mobil: ALT I CATERING Nordhordland Folkehøgskule tlf / Frekhaug for alle med sans for lavpris FREKHAUG SENTER Åpningstider: Man.-fred Lørd Mob: Busstransport (buss med 73 seter) - Storskjermproduksjon - Videoproduksjon - Events mm. MELAND ELEKTRO A.S Aut. Elektroentreprenør Mjåtveitflaten 33, 5918 Frekhaug Tlf. kontor: Fax: Moboil: / FREKHAUG - TLF Mobil: Frekhaug senter tlf.: NY STEIN - OPPUSSING - NAVNETILFØYING Kontakt oss på forhånd i telefon og gjør avtale JERNVARER MALING VERKTØY VESTSTEIN - naturstein 5918 FREKHAUG - Mob.: REGNTØY KJØKKENUTSTYR NØKKELFILING BÅT & FISKE LEKER Døypte Håvard Bø Dalstø Aurora Sander-fjeld Jonathan Lie Flatøy Samuel Sivertsen Hugo Manuel Arias Solstrand Ingrid Markhus Knudsen Julianne Arnestad Ingebrigtsen Verena Fjeldstad Jostein Hopland Askeland Erlend Bjørkheim Vågstøl Bertine Leirvåg Leon Herdlevær Kristoffersen Lars Kristian Markhus Manger Malene Sjursen Landro Hanna Mørch Fosse Vigde Hildegunn Stokke og Trond Rasmussen Kristin Madsen og Jan Rune Sleire Døde Kaspar Ingolf Hjertås f Anny Johanna Sudmann f Bjørn Olsen f Magnhild Brakstad f Målfrid Ingrid Kårbø f Ruth Håtuft f Jarle Flatraaker f Else Strømsnes f Marta Lovise Sunnhordvik f Martha Skråmestø f Jørund Arhus f Liv Doris Sebjørnsen f Birger Ingvar Espetvedt f Wenche Marie Gullaksen f Leif Einar Nergård f Misjonsfest med Åshild. Alt i rørleggerarbeid. Nybygg og reparasjoner VVS butikk på Holme tlf Hvordan har du det... EGENTLIG? Kristetelefon Epost-tjeneste: ET MENNESKE Å PRATE MED NÅR LIVET ER SOM VERST Kyrkjekontoret i brakker I byggjeperioden for rådhuset held kyrkjekontoret til i dei to raude brakkene bak brannstasjonen nedom rådhuset Frekhaug misjonsforeining skal ha misjonsfest og velkomstfest for Åshild Bjørkum Furukawa på Frekhaug bedehus kl søndag 29.mars. Furukawa har gjennom ei årrekkje vore misjonær i Japan, sendt ut av Meland kyrkjelyd og Det norske misjonsselskap. Talar er Klaus Muff. Skala og Musikklaget blir også med

7 Velkomen til kyrkje Fredag Meland. kl. 19:30 Ung Konsert. Søndag Høgmesse. Nattverd. Ingvard Hageberg. Kantoriet. Løvegjengen. Takkoffer til Kirkens Nødhjelp. Kyrkjekaffi. Fredag MELAND KYRKJE. kl. 20:00 Møtepunkt. Besøk fra Ukraina. Nattverd. Søndag Forbønsgudsteneste. Nattverd og bønevandring. Ingvard Hageberg. Besøk frå Ukraina. Band. Løvegjengen. Takkoffer til "Grenseløst vennskap. Kyrkjekaffi. Søndag Høgmesse Dåp og nattverd. Velkomst for Åshild Bjørkum Furukawa. Idar Simonsen. Klaus Muff. Løvegjengen. Takkoffer til Misjonsprosjektet i Japan. Kyrkjekaffi. Søndag PALMESUNDAG FREKHAUG BEDEHUS. kl. 11:00 Gudsteneste. Nattverd og bønnevandring. Idar Simonsen. Takkoffer til Frekhaug Indremisjon/kyrkjelydsarbeidet. Kyrkjekaffi. Torsdag SKJÆRTORSDAG MELAND KYRKJE. kl. 19:30 Nattverdgudsteneste. Ingvard Hageberg. Takkoffer til Kirkens SOS, Bjørgvin. Søndag PÅSKEDAG Høgtidsgudsteneste. Dåp og nattverd. Ingvard Hageberg. Kantoriet. Takkoffer til Misjonsprosjektet i Japan. Mandag PÅSKEDAG HUSEBØ BEDEHUS. kl. 11:00 Høgmesse. Nattverd. Ingvard Hageberg. Takkoffer til Misjonsprosjektet i Japan. Fredag MELAND KYRKJE. kl. 20:00 Møtepunkt - ungdomsgudsteneste. Ingvard Hageberg Søndag Høgmesse Nattverd og bønevandring. Idar Simonsen. Kretsårsmøte for Den indre sjømannsmisjon. Band. Løvegjengen. Takkoffer til DISM. Kyrkjekaffi. Kyrkjelyden sitt årsmøte etter gudstenesta. Søndag HØGMESSE Dåp Ingvard Hageberg. Løvegjengen. Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet. Kyrkjekaffi. Søndag FREKHAUG BEDEHUS kl. 11:00 Gudsteneste. Nattverd og bønnevandring. Ingvard Hageberg. Løvegjengen. Takkoffer til Laget (NKSS). Kyrkjekaffi. Fredag LANGFREDAG Langfredagsgudsteneste. Ingvard Hageberg. Kantoriet Treng du skyss til kyrkja? Ring (i løpet av helga og seinast søndag morgon) Trykk-Service as - tlf

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906.

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906. 16 SALME Tekst: Engelskmannen Edward P. Hammond, skreiv denne songen under ei vitjing i Getsemane-hagen i 1866. Songen vart omsett til bokmål (Hin time i Getsemane) i 1880-åra og til nynorsk av Johannes

Detaljer

KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN. Les om: Kristina Ommedal Side 32. Kristen Kaale Side 14. Maria Bolseth Side 38. Inghild Bakketun Side 29

KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN. Les om: Kristina Ommedal Side 32. Kristen Kaale Side 14. Maria Bolseth Side 38. Inghild Bakketun Side 29 Nr. 8 JUL 2013 Årgang 43 KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN 1 Les om: Kristina Ommedal Side 32 Kristen Kaale Side 14 Maria Bolseth Side 38 Inghild Bakketun Side 29 Håvard Nordvik Side 38 Hugo van der Goes Side 36

Detaljer

Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008

Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008 Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008 Visitasforedrag i Fitjar kyrkje Side 4-5 Konfirmasjon i Sveio Side 8 Biskopen sin siste visitas gjekk til Fitjar Prestar på Aker Solutions Babel i revers Alfa Heilt

Detaljer

9 890 overnattingar i 2014

9 890 overnattingar i 2014 ØY Nummer 2 NYTT Kyrkjeblad for Øygarden April 2015 9 890 overnattingar i 2014 12 Heidrar Alexander 3 Liten, men god som gull avduking av minnesmerke ved Kystmuseet, 28. mai. 8 Leir som trusopplæring 5

Detaljer

ÅRGANG 68. Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje.

ÅRGANG 68. Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje. 1 ÅRGANG 68 NR. 02 AUGUST 2015 Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje. Ord til ettertanke Guds kjærleik er den samme «Ja, dette er kjærleiken, ikkje at vi har elska Gud, men at han har elska oss og

Detaljer

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for.

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for. Nytt fra Sogn og Fjordane / Hordaland Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg

Detaljer

nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp!

nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp! nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp! Påske 2015 Vi serverer med dette eit fyldig påskenummer. Med temaet «Han har stått opp», kan det bli mange sider. Vi takkar flinke bidragsytarar!

Detaljer

God stemning på Landsmøtet i Ålesund

God stemning på Landsmøtet i Ålesund Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 8/2014 126. årgang God stemning på Landsmøtet i Ålesund Les frå Landsmøtet side 18 24 Les også: Intervju med generalsekretær André Sætre Frå lengst bak til matros

Detaljer

LYS OVER LAND. Landsstyrebesøk i India. Med evangeliet til muslimene. Se side 4-5 LYS OVER LAND NR. 2 MAI 2015 75. ÅRGANG

LYS OVER LAND. Landsstyrebesøk i India. Med evangeliet til muslimene. Se side 4-5 LYS OVER LAND NR. 2 MAI 2015 75. ÅRGANG LYS OVER LAND LYS OVER LAND NR. 2 MAI 2015 75. ÅRGANG Landsstyrebesøk i India Se side 4-5 Med evangeliet til muslimene Intervju med Øyvind Fonn Av Hans-Henrik Brix 1. april begynte Øyvind Fonn (49) som

Detaljer

Forsmak på himmelen. Nytt fra. Følg med Normisjon på facebook. Bibelskole utvider. Ønsker menighetsvekst. Sogn og fjordane 2 Hordaland 8

Forsmak på himmelen. Nytt fra. Følg med Normisjon på facebook. Bibelskole utvider. Ønsker menighetsvekst. Sogn og fjordane 2 Hordaland 8 Nytt fra Sogn og Fjordane/Hordaland Juni/juli 2012 Nr. 3 12 årgang www.normisjon.no Jeg skvatt litt en dag da jeg så følgende overskrift på forsiden til BA: «Fra torsdag er det ingen nåde». Avisreportasjen

Detaljer

Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 GOD HØST!

Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 GOD HØST! Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 Livgivande vatn - rikeleg! GOD HØST! DU ER ALLTID VELKOMEN TIL GUDSTENESTE Foto: Hans Kr. Langeland SUNDAG ER KYRKJEDAG Austbygde sokn Døde: 17.06.11:

Detaljer

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan fokus misjon s tidende nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan 4 8 10 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger

Detaljer

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Innleiing Overskrifta for samlinga kjem frå Jesus si utfordring i Matteus 6,33: Søk fyrst Guds rike

Detaljer

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Dette heftet skal brukast i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Detaljer

Preikestolen. Nr. 4 august 2015 76. årg. Valnummer

Preikestolen. Nr. 4 august 2015 76. årg. Valnummer Preikestolen Nr. 4 august 2015 76. årg. KYRKJEblad for HJELMELAND STRand forsand Valnummer 1 Nr. 4 2015 Bruk stemma di! Adresse: Postboks 188, 4126 Neste nummer av Preikestolen kjem ut ca. 9. oktober Frist

Detaljer

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 3/2015 127. årgang. Elieser som fiskarheim i Ålesund

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 3/2015 127. årgang. Elieser som fiskarheim i Ålesund Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 3/2015 127. årgang Elieser som fiskarheim i Ålesund Side 16-23 Les også: Lørdakskafe i Bodø Bygdakveld i Karmsund Sammenslåing av kretser Andakt Fritt

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009

SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009 SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009 1 Varmepumper Ring 700 23990 6143 Fiskåbygd TORSDAG 19 FEBRUAR 2009 NR 8 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Pussar støvet av bruplanane Brusamband over Rovdefjorden må kome før Hareid

Detaljer

«Å dele idéer, erfaringer og kunnskap er noe av det mest verdifulle som skjer i LLA-familien»

«Å dele idéer, erfaringer og kunnskap er noe av det mest verdifulle som skjer i LLA-familien» Eit utvalg gode idéar og eksempel frå lokalavisene og LLAs idé- og kunnskapsbank. 10 Gode avisidéar 3. kvartal 2010 16 REPORTASJE! JAN KUNNE NOTER Det var en fin artikkel dere hadde om Jan Danielsen i

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Desember 2009. 62. årgang

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Desember 2009. 62. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 8 Desember 2009 62. årgang Redaktørens hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon: Ole Johs. Gillebo Tlf. 976 62 560, Knut Mellemberg

Detaljer

Gå ut og gjer disiplar

Gå ut og gjer disiplar Gå ut og gjer disiplar - om å vekse til modne kristne Innleiing: Denne undervisninga er berre 35 minutt då resten av samlinga siste leiarskule skal vere saman med leiarskulen for forsamlingsarbeid. Vi

Detaljer

God Jul. Uskedelingen som har hatt verda som arbeidsplass. Side 10-13. Julefeiring i ulike land Side 24-27. Lutefisk og lutefisksongen.

God Jul. Uskedelingen som har hatt verda som arbeidsplass. Side 10-13. Julefeiring i ulike land Side 24-27. Lutefisk og lutefisksongen. Jula 2012 8. årgang Laussal kr. 50,- God Jul Julefeiring i ulike land Side 24-27 Uskedelingen som har hatt verda som arbeidsplass. Side 10-13 Juleminne Side 6-8, 14-20 Lutefisk og lutefisksongen. Side

Detaljer

fokus tidende misjon nr 5-2011/166 årgang Med hjartet i Kamerun Moïse våger mer! Kunstlotteri

fokus tidende misjon nr 5-2011/166 årgang Med hjartet i Kamerun Moïse våger mer! Kunstlotteri fokus misjon s tidende nr 5-2011/166 årgang Med hjartet i Kamerun Moïse våger mer! Kunstlotteri 4 10 12 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG. - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR. - sjå baksida for informasjon!!

Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG. - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR. - sjå baksida for informasjon!! Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR - sjå baksida for informasjon!! Lyngmo - Glytten 23. årgang September 2014 Helsing frå Lyngmo

Detaljer

Filmskred 300,- 10 stk. kr. 1000-vis. 1000-vis av brukte DVD-filmer. Det beste i livet er GRATIS! 8. oktober 2008. Opplag 20.000

Filmskred 300,- 10 stk. kr. 1000-vis. 1000-vis av brukte DVD-filmer. Det beste i livet er GRATIS! 8. oktober 2008. Opplag 20.000 Antall mnd: 36 Månedspris: 500,- Kredittkjøpspris: 17.764,- Distriktet sin einaste Expert-butikker finn du i Ulsteinvik og Fosnavåg INFORMASJON FINANSIERING 9 MND. UTSETTELSE Din lokale forhandler finner

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof. Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi i gang igjen med eit nytt barnehage år og vi tilsette

Detaljer

RYFYLKE. Set ned farten. Vil utvida. Ennå mildt. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...blei ein realitet trass dystre spådommar... Side 4.

RYFYLKE. Set ned farten. Vil utvida. Ennå mildt. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...blei ein realitet trass dystre spådommar... Side 4. RYFYLKE lokalavis for indre Ryfylke Fredag 10. januar 2014 Nr. 3 Årgang 88 Laussal kr 20,- www.ryfylke.net Returadresse: Rådhusgata 1, 4200 Sauda Ser framover Leiar...blei ein realitet trass dystre spådommar...

Detaljer

Møring. Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval. Nr. 6-2010. Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk. Lokal forankring sentralt

Møring. Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval. Nr. 6-2010. Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk. Lokal forankring sentralt Sunn Møring Nr. 6-2010 Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval sjå side 10 Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk avdeling s. 3 Lokal forankring sentralt s. 4 Felles satsing i nødetatane s. 6 LEIAR Helse

Detaljer

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett?

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett? Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 5 november 2009 Nesten kristen Olaug Nilssen har pressa Sigvart Dagsland opp til veggen for å finne ut kva han eigentleg meiner om det å vere kristen. Han svara så godt

Detaljer