Kontakt 19. ÅRGANGEN Nr.1 MARS 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontakt 19. ÅRGANGEN Nr.1 MARS 2009"

Transkript

1 Fulldistribusjon Kyrkjebladet Kontakt 19. ÅRGANGEN Nr.1 MARS 2009 Meland kyrkjelyd

2 MELAND KYRKJELYD Adresse: Meland kyrkjekontor, Rådhuset Boks Frekhaug Tlf Fax E-post: Kontortid: Måndag - torsdag Kl kl (kontoret kan vera stengd i kontortida, kontakt eksp. i rådhuset tlf ) Kontortid prestane: Onsdag kl kl Torsdag kl kl etter avtale. Det kan avtalast treffetid med prestane til andre tider. Prest: Vikarierande sokneprest Ingvard Hageberg - Tlf Vakttelefon ved krise: Kyrkjetenar: Roy Rognsøy kontakt kyrkjekontoret Organist: Arvid Sakseide tlf priv Kyrkjeverje: Torgeir Paulsen - Tlf Kyrkjelydskoordinator: Anne Sofie Nergård Uthaug tlf priv Soknerådsleiar: Idar Simonsen. tlf Ungdomsarbeidar: Ruben Sæle, tlf Meland kyrkje: Tlf KONTAKT Kyrkjeblad for Meland Utgjevar:Meland sokneråd Redaktør: Arve Kjell Uthaug Redaksjonsnemnd: Leif Johnsen, Nils Arne Lavik. Framside: Nils Arne Lavik Layout og trykking: Trykk-Service as, Knarvik Redaksjonsadresse: Meland kyrkjekontor Gåver til Kontakt og Gjevartenesta Kontonr Fastetida ei vandring fram mot påske astetida er ei førebuingstid F før påske, og varer frå oskeonsdag til påskedag. Det vert 40 dagar når ein trekkjer frå søndagane. Fastetida skal minne oss om Jesu faste og førebuing i ørkenen. Det merkelege namnet oskeonsdag stammar frå eit religiøst symbolspråk. I Bibelen står det fleire stader om å kle seg i sekk og oske, m.a. i Matt 11,21. Det er eit uttrykk for sorg og anger. Søndagen før fastetida er fastelavnssøndag. Fastelavn kjem frå tysk: faseln å laga løyer og Fastelabend kvelden før faste. I mellomalderen blei ordet brukt om dei tre siste dagane før oskeonsdag: fastelavnssøndag, blåmåndag (eller fleskemåndag) og feitetysdag (eller kvitetysdag etter det kvite brødet eller bollane ein feita seg med før fasten. Eller sjumålsdagen då ein skulle? eta sju gonger!). På desse dagane var det lov å meska og feita seg og halde karneval (frå latin: carnevale som tyder farvel til kjøtet ), før dei strenge fastereglane begynte å gjelda. Fastelavnsbollane er ei leivning frå denne mellomalder-tradisjonen. Fastelavnsriset er symbol for Kristi pisking, og knoppane på Forbøn og omsorg kvistene kan symbolisera nytt liv, det nye livet Jesu gjerning i påsken gir oss. Fiolett er den liturgske fargen i fastetida fram til og med langfredag. Der er fargen for bot og anger, oppgjer og sjølverkjenning. Fordi han er ei blanding av raudt for kjærleik og blått for sanning. Blått står for himmel og det himmelske, og slik skyer og ymse skalkeskjul driv vekk, kjem himmel og sanning fram. Derfor symboliserer blått sanning og truskap. Eit søk på ordet fastetid på nettet, gav mange resultat og viste mange interessante nettstader. Kanskje eit teikn på ei veksande interesse for faste i våre dagar. Siktemålet bak fasta var å få betre tid til religiøs førebuing og åndeleg konsentrasjon. Fasta kan gje tid til sjølvransaking og nyorientering, mot Gud, mot seg sjølv og mot andre, t.d. flyktningar og andre som lid. I mange kyrkjer, også i vår, og i mange heimar, er fastebøssa til Kirkens Nødhjelp eit vanleg innslag i fastetida. Men det er ei mangfald av måtar å fasta på, ikkje berre å nekta seg nokre typar mat og drikke, eller livsgleder. Ordet faste er i slekt mars blir det temahelg i kyrkjelyden om Forbøn og omsorg. Her vil det bli sett fokus på m.a. salving og bøn for sjuke, hjelp til såra sinn, grensegang mellom forbøn og ulike former for healing. Ellen Ebbesvik og kyrkjelydsprest i Fjell, Harald Fylling, underviser. Laurdag er programmet i Frekhaug bedehus, og søndag er det forbønsgudsteneste i kyrkja kl. 11. Påmelding til kyrkjekontoret innan 18. mars (tlf , eller Pris kr 150 for vaksne, 50 for ungdomar under 18 år. med ordet askese, som tyder øving eller trening. Faste kan vera ei øving i å bli eit meir sant og tydlegare menneske. Fastetida kan vera 40 dagar med trening i å leva litt annleis, øva seg i å ta kontroll og bli bevisst livet sitt, (Sindre Eide). Fastetida kan vera eit høve til å leva enklare og naturlegare, ikkje som påbod, men som hjelp til å skilja mellom kvardag og fest i kyrkjeåret. Faste kan vera å leva eit enklare liv denne perioden, ei øving i å skjerpa sansane, bli meir lydhøyr, få auga på det viktige i livet, menneske rundt ein, på Gud. (Sitert fritt frå nokre av nettstadene, kjelda gløymt). Fastetida er ei gåve der Gud gir einskildmenneske og kyrkjelyd påfyll av sin kjærleik. Men vi må stoppa opp og ta oss tid til å opna gåva og til å dela henne med våre søsken verda over. (Sitert fritt). Fastetida er ei påminning om at vår livs- og medvandring er i Jesu fotspor krevjande og utfordrande, men i tillit til at Guds omsorg gjeld også oss. (Idar Magne Holme, forstandar Diakonhjemmet). Faste er å følgja Jesus frå glede, fest og mirakel ut i Getsemanenatta, så langs lidingsvegen til Golgata og kross, til ropet Det er fullbrakt. Dette sitatet er henta frå ei bok med daglege refleksjonar som følgjer Meisteren dei sist dagane før krossfesting og oppstode. Boka er av Per Lønning, pensjonert biskop. Målet med faste kan ikkje vera å plaga seg sjølv eller visa seg fram eller fortena nåden. Målet må vera å bli meir lik Jesus. Og i dette ligg løyndomen. Den hemmelege fasta I fastetida følgjer vi Jesus fram mot kross og oppstode. som skal, i følgje Jesus, kamuflerast godt. (Jørgen Vik, prostiprest i Skedsmo, henta frå tf.uio.no). Her er vist til bibeltekstane Matt. 6:16-18, Jes. 58:5-9a og 1. Joh. 3:4-8. Signa fastetid! Leif Johnsen Kjelder på nettet: under aktuelt, hovudoppslag, fastetida. Under Tema til høgre, ligg ei lenke til Fasteblogg.no oppretta i februar i år, eit samarbeid mellom Dialogsenteret Emmaus og Kirkens Nødhjelp, der sju bloggarar skriv sine tankar i fastetida. Undertitlar her var t.d: - Fasteressursar og lenker, - 40 dagar frå karneval til oppstoda, - Fastepraksis mellom regel og fridom, Korsvandring i fastetiden, - Askeonsdagstanker, pluss ein kommentar frå Egon Askvik, tidlergare prest i Austrheim. Andre nettstader med stoff om fasten: korsvei.no/ressurser/annet/fastetiden. Her har fire prestar på Jæren laga ein Veiviser i fastetiden, med eit samtaleopplegg, sms-teneste og Bibel-leseplan publikasjoner/gudstjeneste/askeonsdag-2007.pdf iko.no/hjem og familie/fastetid Kirkenorge.no Norsknettskole.no Menighetsbladet.com Global.no/bokanmeldelser/ Bøker: Vandring gjennom fasten, (1964), av Per Lønning. Tid for nærhet en fastevandring, Symbol i Melandkyrkja del

3 Frå Osaka Denne siste helsinga frå Osaka, kjem slett ikkje frå Osaka, men frå Frekhaug. Takk for at eg har fått dela med dykk både gleder og sorger i arbeidet, og elles daglegdagse ting frå spesielt denne siste perioden i Japan. Og takk for at nokon då falda hendene og bad også for dette. 40 år er gått sidan eg vart innvigd til misjonær i Meland-kyrkja, og eit nytt kapittel tek til. Og nye ting er alltid litt utrygt, er det ikkje? Det har vore gode og spennande år, ein får så mykje attpå som misjonær i ein framand kultur, som gjer livet rikt på ein annan måte... Aldri møtt ein japanar Eg visste nok ikkje mykje kva eg gjekk til den dagen i august for 40 år sidan då eg gjekk på toget for å reisa til Japan som misjonær. Det var ei heilt anna tid, utan den informasjonsstraumen me har i dag, utan den globaliseringa me ser no gjennom folkeflyttingar og informasjon på internett. Eg hadde aldri i mitt liv treft ein japanar. Rekna heller ikkje med så mykje kontakt med heimlandet, folk reiste ikkje så mykje den gongen, og eg rekna ikkje med å koma heim nokon tur før etter 4-6 år. Telefonen måtte me vera forsiktige med å bruka på utanlands-samtalar, var det telefon så var det anten jul eller alvorleg sjukdom, og me heldt nøye auga med klokka for at ikkje budsjettet skulle rakna heilt. Og det var ikkje berre å setja seg på flyet og så var ein framme på under eitt døgn. Første turen tok 5-6 dagar, med tog gjennom Sverige, Berlin, Warshawa og til Moskva, fly til Kabarovsk, tog til Nahodka og båt til Yokohama. Bøner blir bedne. Den kjende tonen Ei lita hending på den turen har følgd meg sidan. Ein kveld på båten vart eg ståande ute ved rekka og nyta solnedgangen. Då høyrde eg nokre tonar koma frå ei blokkfløyte heilt akter. Det var tonar eg kjende, men eg lurte på korleis det hadde seg at denne unge japanaren kunne denne melodien. Det var tonen til ein song som eg hadde sunge mykje, og eg kunne syngja med inne i meg: Hans navn skal kalles Jesus, sitt folk han frelse skal.- Hans navn skal kalles Jesus, for verden er i nød, og ingen annen frelser den ut av dom og død! Det var jo dette som var grunnlaget for alt det eg skulle koma til å gjera i Japan. Det var som ei helsing frå Gud og stadfesting av at eg var på rett veg, og påminning om kvar fokuset skulle vera. Denne songen kom på japansk i den nye lutherske salmeboka, som kom ut ikkje så mange år etter eg kom til Japan. Det første møtet Eg hugsar framleis varmen, eg hugsar første ordet eg fekk med meg, eg hugsar første japanske retten eg åt, eg hugsar den intense lyden av sikader mellom det tette lauv-verket på trea Og så det å ikkje forstå noko som helst. Men det var slik det skulle vera,- det var ikkje noko kultursjokk for så vidt, me visste at me ikkje visste. Læringskurva var bratt, og ord og skikkar siva inn litt etter kvart Me kunne fleire av dei japanske skriftteikna og lærte å syngja med i salmeboka. Preika gjekk oss stort sett forbi, men men... Kultursjokket kom vel først då me hadde lært ein masse, og forstod kor lite me kunne. Både av språket og av landet. Kanskje me lærte dei 1800 skriftteikna som dei fleste japanarane lærer gjennom ni års skulegang, men meininga gløymde me fort, og vart teikna sett saman litt annleis enn det me hadde lært, kunne me ikkje lesa dei heller. Det vart alltid alt for mange hol når me skulle lesa aviser, og når tida ikkje strekte til for å slå opp i ordbøkene, så vart det med det. Skrivinga var endå tyngre, og det mest lettvinte vart å skriva preikene med latinske bokstavar. Det gjorde eg heilt til for 8-10 år sidan. Då data-alderen kom, fekk også japanarane ein heilt nytt reiskap i språklæringa og særleg i forhold til den gamle, utruleg kompliserte skrivemaskina. Berre sjå, eg kan skriva japanske teikn på maskina mi: 光 明 台 和 泉 大 阪 日 本 eit eksempel på dei teikna me brukar i vår japanske adresse. Den vakraste perla Det er mange land i verda det er mykje vanskelegare å forkynna evangeliet i enn Japan, sjøl om me ikkje kan seia at japanarane er mottakelege. Det ser ut til at det er slutt på den tida, både i Norge og Japan, då menneske søkte sanninga og meininga med livet i religionane. Mi tru og di tru er like bra, og dersom dette er bra for meg, er det rett og godt. Slik er tankegangen til det modrene mennesket. Om dei går til tempel og andre heilagdomar er det for di det er ein skikk, det kan vera for å gjera si plikt overfor ånder og fedre, og det kan vera for å søkja ro eller fred i ei stemning, noko estetisk. Det er ikkje mykje opphøgd og vakkert i våre enkle gudshus, det er ikkje pipeorgel og majestetisk musikk spela av høgt utdanna kyrkjemusikarar. Ofte skulle eg ønskja me hadde noko meir å tilby... Noko som kunne appellera til japanarane sin sans for harmoni og venleik. Kvifor kjem dei? Og kvifor fortset dei med å koma? Det har eg mange gonger undra meg over. Pilegrimsreiser blir gjort. To japanarar vart døypte siste søndagen i november. Flokkane er små og skrøpelege, og det gjev ingen status å gå i kyrkja,- snarare tvert imot. Motstan i familien, og problem på arbeidsplassen. Kanskje det til og med kan vera grunn til å frykta for at ein ikkje vert gift.. Men dei har funne den vakraste av alle perler, dei har sett at den var ekte, og dei har kjøpt den og gledd seg over den. Men eg veit ikkje alltid kva pris dei betalte. Eg har sett menneske ta i mot Jesus, og eg har sett menneske verta døypte. Men i ein liten kyrkjelyd skjer det ikkje alltid kvart år. Då veit eg at her er det ikkje ein enkelt person som kan ta æra for det, men det har vore mange som har vore med og vitna og bede og vore eit godt medmenneske. Det er ei glede å vera ein liten del av dette, og sjå korleis Gud arbeider. Det gjer han her, og det gjer han der! Takk for følgjet, så langt! Åshild Bjørkum Furukawa 4 5

4 Det levande gudstenestelivet gjorde inntrykk på Anders Magne Tolås Wendel då han kom til Meland. Her deltok folk i alle aldrar. Det siste biletet er frå duett-preika på avskilsgudstenesta for prestane Sverre Langeland og Anders Magne Wendel Tolås (foto: Arve Kjell Uthaug). Fargerike Anders på plass hjå søta bror To preiker på første veka, to dagar på å kjøpa nytt hus. Komminister Anders Magne Tolås Wendel i Björlanda Församling har hatt ei travel første veke i sin nye prestestilling i Sverige. Kontakt har telefonintervjua Anders Magne Tolås Wendel som no er komminister (svensk for kapellan) i Gøteborg. Han har alt hatt ei travel startveke, med dåpsgudsteneste og ei høgmesse, og 1. mars var han med og delte ut nattverd. Søndag 8. mars, på den internasjonale kvinnedagen, tala han over Matteusevangeliet 15, 21-28, om den kananeiske kvinna. Han merkar at det krev mye ekstra å førebu preikene på svensk. - - Men her gjer dei lydopptak av gudstenestene, fortel han, så her er det mogleg å læra raskt. Til Meland Anders Magne kom til Meland hausten Han fekk stillinga 16. februar same året, to dagar etter fødselsdagen sin, men eit halvt år før ferdig studium! Han var den einaste i sitt kull som hadde jobb å gå til før bestått eksamen. - Utruleg motiverande, seier han: - Eg fekk gjort eit års arbeid på eit halvt år! Så han har hatt det travelt før, forstår me. I prestestudiet hadde han stiftspraksis i Alversund, og møtte både Helge Hitland, Rune Minde - og Idar Simonsen, som han kjente frå eit år på Nordhordland folkehøgskule 94/95. Intervjuaren hugsar godt duett-preika Anders Magne og Sverre Langeland heldt i lag frå preikestolen på den felles avskilsgudstenesta for dei to. Dei samtala og svara kvarandre på spørsmåla: Kva hugsar du frå starten av tenesta di i kyrkjelyden? Kva tek du med deg vidare? Kva utfordringar ser du for Meland kyrkjelyd? For ei interessant og spennande preike det vart! Då tenkte eg: Dette skulle alle i kyrkjelyden høyrt! (No tenkjer eg: Ingen dum idé å gjera lydopptak frå gudstenestene!?) Eit levande gudstenesteliv Det levande gudstenestelivet i Meland kyrkje var det som slo Anders Magne då han kom hit: - Det skjedde så mykje, seier han. - Der var folk i alle aldrar på gudstenestene, mange barn, også små barn som gjekk til nattverd, og det heilt naturleg. Det var ei sterk oppleving for meg. Eg såg heilskapen i kyrkjelyden, det naturlege i at alle døypte kan gå til nattverden, ein treng ikkje tenkje eller føle at ein har gjort seg fortent til det. Open for ulikskap Noko av det Anders tek med seg frå åra i Meland er verdien av ulikskap og dei unike møta med menneske det kan gi: - Som prest i den norske kyrkja møter ein alle typar menneske, alle gruppene, menneske med ulik grad av tru, ulik tilknyting til kyrkje og prestar. Og når eg då - i presterolla - har fått vera meg sjølv, vera ærleg på den eg er, slik eg føler det naturleg å vera, trur eg det har ført til tillit mellom meg - presten - og folk. Folk har opna seg. Det har gitt nokre unike møte - verdifullt å ta med seg, både som menneske og prest. Han er veldig glad for at folk har vore rause, folk i kyrkjelyden og alle i staben i kyrkja. - Når eg har fått vera meg sjølv, naturleg og tydeleg, nær folk ærleg med mitt liv, har det ført til ein tillit som har gjort det mogleg for meg å vera å tydeleg også med evangeliet. Utfordring til kyrkjelyden Her kjem Anders attende til det levande gudstenestelivet han opplevde då han kom, og utfordringa å utvikle det vidare mot gudstenester som omfattar alle aldersgrupper. Om ikkje alt treffer alle, kan alle få noko, frå song og salmar, frå liturgi, preike og andre innslag. Og - alle gir kvarandre noko, om så berre kjensla av fellesskap ved sitt blotte nærver. Eller så lite og enkelt, men likevel så mykje - eit nikk, eit smil. Gleda det er, og fellesskapet det gir, å sjå og oppleva at gudstenesta gir, ikkje berre til mi gruppe, men til barna, til ungdommane, til vaksne, til eldre. Han nemnder samtale- og presentasjonsgudstenestene for konfirmantane som døme, der konfirmantane og foreldra etter kvart er trekte inn i planlegging og gjennomføring, med alle generasjonar til stades i kyrkja under sjølve gudstenesta. Han ønskjer gudstenester der dei som er innom ein gong iblant opplever noko som gjer at dei ønskjer å komma att. - Det har med innstilling å gjera, kvifor me går til gudsteneste. Kva gir det meg? Kva opplever eg? Men det er viktig også for andre at nett eg er der. Sjølv om ein ikkje er like fortruleg med alt som skjer, og ikkje alt er etter min smak, slik eg er vant med, eller ønskjer. Nokre må berre gå, det er så viktig for dei å vera der. Anders nemner positive undersøkingar frå Meland Kyrkjelyd. Ein auke frå 50 til 70 % svarer at gudstenestene gir inspirasjon, og pregar livet deira. Suverene ungdomsleiarar - Du må seia litt om konfirmantleirane. - Eg har vore med på fire konfirmantleirar. Det har vore utruleg, fantastisk! Dei mange ungdomsleiarane har vore suverene og har gjort at konfirmantane har fått mykje ut av leiropphaldet. Anders er overstrøymande Ja, reportasjane i Kontakt har vist oss det - og ein Anders prest som har fått vore seg sjølv, sitt naturlege, fargerike sjølv! Siste preika Søndag 18. februar preika Anders over teksten frå 1. Kor 13, om Kjærleiken. Det var sterkt, både for han sjølv og for oss som hadde gleda av å høyra på. Takk Anders Magne, Guds signing, og lukke til hos Søta bror! Av Leif Johnsen 6 7

5 Gedact en Store endringar på kyrkjekontoret: Nina har slutta, Sverre har slutta og i skrivande stund er Anders inne i si siste arbeidsveke. Att går ein gråhåra organist og fire yngre men prima medarbeidarar, og midt oppi det heile blir vi kasta ut or dei kjende kontora våre og inn i tronge brakkerom! Korleis skal dette gå? No skundar vi oss med å fortelja at vi har fått ny kyrkjeverje, og vikarprest er også på plass. Og desse to Torgeir og Ingvard fyller oppgåvene på glimrande vis! Men likevel: Her hender alt på same tid, og så fort at vi må halda oss skikkeleg fast i svingane! Kva har vi mist? Nina var ein tolsam lyttar med stor handlekraft og hadde alltid eit trygt oversyn over stab, kyrkjehus og kyrkjegard. Og ho hadde eit sterkt engasjert for sine medmenneske. Sverre var den sikre og musikalske liturgen, den målmedvitne gudstenestebyggjaren, ein uredd lærar og sjelesørgjar med stor og fruktbar kontaktflate. Anders: ung og frisk, ja vel, men like mykje ein reflektert samtalepartnar med innlevingsevne og humor og med stor sans både for gamle og nye former og uttrykk, ikkje minst musikalske. Og felles for dei to siste: Det å planleggja og gjennomføra gudstenester saman med dei var alltid vel nytta kvalitetstid! Men eg har tru på framtida om desse tre er ute av arbeidsfellesskapet. For dei som kjem inn att, har også sterke og gode eigenskapar som eg gled meg til å få oppleva meir av. Og sist, men ikkje minst: Vi har ein engasjert og stabil kyrkjelyd som lever saman med oss, einskildmenneske med ei lang rekkje oppgåver som de går inn i med glede. Hald fram med det, slik at dei iblant oss som ikkje har det same høvet til å aktivisera seg, kan kjenna seg sett og tekne vare på. Alt til ære for Herren! Venskapsband mellom Meland og Ukraina I fjor drog Torstein Vik og ungdomar frå Meland til Ukraina for å knyta venskapsband og vida ut horisonten. I sluten av mars kjem det ei gruppe frå det austeuropeiske landet hit til Meland og er med på ungdomssamling og gudsteneste. Ukraina-prosjektet starta i I fjor sommar drog så Torstein Vik til Ukraina saman med sju ungdomar, fire av desse var frå Meland: Maria Fosse Dalland, Karoline Romarheim, Sigrid Marie Langeland, og Reidun Ryland. Med på reisa var òg Oddmund Eidsheim frå den haugesundbaserte hjelpeorganisasjonen THK (www.thk.no). Han har vore nestleiar i prosjektet her i Meland, og bindeleddet til THK, som m.a. sender hjelpesendingar til Ukraina. Til Meland Dei norske ungdomane vitja sommaren 2008 m.a. byen Korosten, som ligg berre nokre få mil frå Tsjernobyl, åstaden for den store atomkraftulukka i april I mars kjem ei gruppe frå Korosten til Noreg i regi av THK. Hit til Meland kjem dei òg: 20. mars blir dei med på ungdomssamlinga Møtepunkt i kyrkja. 22. mars tek dei del under gudstenesta i kyrkja. - Folk må ta kontakt med dei når dei er her, oppmodar Vik. Han legg til at alle gjestene frå Ukraina kan engelsk og at dei er svært interesserte i å koma i kontakt med nordmenn. 27. mars kjem det så ein trailer frå THK og samlar inn klede til Ukraina. Traileren stoggar på busstoppet ved Frekhaug senter, og står der frå kl. 17 til 19. Alle som vil levera klede kan gjera det då, saman med femti kroner sekken til fraktutgifter. Traileren har tidlegare i år vore til Ukraina med m.a. utstyr til sjukehuset i Korosten, som er samla inn i samband med prosjektet i Meland. Utvida horisont Arbeidet til Torstein Vik er i nært samarbeid med organisasjonen THK. Hjelpearbeid og kontakt over landegrenser går hand i hand. - Ungdomar frå ulike land får kontakt med kvarandre for å få betre forståing av korleis livet er utanfor eins eigne grenser, seier Vik. Under turen sommaren 2008 fekk dei norske deltakarane vera med på ein ungdomskonferanse i Ukraina. Dessutan besøkte dei eit rehabiliteringssenter for narkomane, drive av ein pinsepastor som òg har starta opp bibelskule i same Størsteparten av gruppa frå Ukraina som kjem på besøk til Meland i mars. byen. I tillegg fekk dei norske ungdomane gjesta eit mor og barn-senter, som tek seg av born med ulike bakgrunnar. Nokre av borna på dette senteret har mødrer som er på rehabilitering. Leiaren av dette mor og barn-senteret er ei av dei som kjem til Meland i mars. Bibelskulen i Korosten er i dag drive av m.a. økonomisk støtte frå THK, som og støttar de andre sentra økonomisk. Av Arve Kjell Uthaug Frå mor og barn-senteret i Korosten (Foto: Torstein Vik). 8 9

6 Nordhordland Begravelsesbyrå A /S Vi ordner alt vedrø edrørende rende dødsf dsfall i distrikt ikt og by. DØGNVAKT TLF PRIVAT TLF Vatne Begravelsesbyrå a.s. Kvassnesv Isdalstø Ordner alt ved gravferd og kremasjoner i distriktet og byen Tlf REGION NORDHORDLAND Vetrlidsalmenningen Bergen Tlf Fax TRAFIKKSKOLE A/S Kvassnesv Isdalstø Telefon: mobil: ALT I CATERING Nordhordland Folkehøgskule tlf / Frekhaug for alle med sans for lavpris FREKHAUG SENTER Åpningstider: Man.-fred Lørd Mob: Busstransport (buss med 73 seter) - Storskjermproduksjon - Videoproduksjon - Events mm. MELAND ELEKTRO A.S Aut. Elektroentreprenør Mjåtveitflaten 33, 5918 Frekhaug Tlf. kontor: Fax: Moboil: / FREKHAUG - TLF Mobil: Frekhaug senter tlf.: NY STEIN - OPPUSSING - NAVNETILFØYING Kontakt oss på forhånd i telefon og gjør avtale JERNVARER MALING VERKTØY VESTSTEIN - naturstein 5918 FREKHAUG - Mob.: REGNTØY KJØKKENUTSTYR NØKKELFILING BÅT & FISKE LEKER Døypte Håvard Bø Dalstø Aurora Sander-fjeld Jonathan Lie Flatøy Samuel Sivertsen Hugo Manuel Arias Solstrand Ingrid Markhus Knudsen Julianne Arnestad Ingebrigtsen Verena Fjeldstad Jostein Hopland Askeland Erlend Bjørkheim Vågstøl Bertine Leirvåg Leon Herdlevær Kristoffersen Lars Kristian Markhus Manger Malene Sjursen Landro Hanna Mørch Fosse Vigde Hildegunn Stokke og Trond Rasmussen Kristin Madsen og Jan Rune Sleire Døde Kaspar Ingolf Hjertås f Anny Johanna Sudmann f Bjørn Olsen f Magnhild Brakstad f Målfrid Ingrid Kårbø f Ruth Håtuft f Jarle Flatraaker f Else Strømsnes f Marta Lovise Sunnhordvik f Martha Skråmestø f Jørund Arhus f Liv Doris Sebjørnsen f Birger Ingvar Espetvedt f Wenche Marie Gullaksen f Leif Einar Nergård f Misjonsfest med Åshild. Alt i rørleggerarbeid. Nybygg og reparasjoner VVS butikk på Holme tlf Hvordan har du det... EGENTLIG? Kristetelefon Epost-tjeneste: ET MENNESKE Å PRATE MED NÅR LIVET ER SOM VERST Kyrkjekontoret i brakker I byggjeperioden for rådhuset held kyrkjekontoret til i dei to raude brakkene bak brannstasjonen nedom rådhuset Frekhaug misjonsforeining skal ha misjonsfest og velkomstfest for Åshild Bjørkum Furukawa på Frekhaug bedehus kl søndag 29.mars. Furukawa har gjennom ei årrekkje vore misjonær i Japan, sendt ut av Meland kyrkjelyd og Det norske misjonsselskap. Talar er Klaus Muff. Skala og Musikklaget blir også med

7 Velkomen til kyrkje Fredag Meland. kl. 19:30 Ung Konsert. Søndag Høgmesse. Nattverd. Ingvard Hageberg. Kantoriet. Løvegjengen. Takkoffer til Kirkens Nødhjelp. Kyrkjekaffi. Fredag MELAND KYRKJE. kl. 20:00 Møtepunkt. Besøk fra Ukraina. Nattverd. Søndag Forbønsgudsteneste. Nattverd og bønevandring. Ingvard Hageberg. Besøk frå Ukraina. Band. Løvegjengen. Takkoffer til "Grenseløst vennskap. Kyrkjekaffi. Søndag Høgmesse Dåp og nattverd. Velkomst for Åshild Bjørkum Furukawa. Idar Simonsen. Klaus Muff. Løvegjengen. Takkoffer til Misjonsprosjektet i Japan. Kyrkjekaffi. Søndag PALMESUNDAG FREKHAUG BEDEHUS. kl. 11:00 Gudsteneste. Nattverd og bønnevandring. Idar Simonsen. Takkoffer til Frekhaug Indremisjon/kyrkjelydsarbeidet. Kyrkjekaffi. Torsdag SKJÆRTORSDAG MELAND KYRKJE. kl. 19:30 Nattverdgudsteneste. Ingvard Hageberg. Takkoffer til Kirkens SOS, Bjørgvin. Søndag PÅSKEDAG Høgtidsgudsteneste. Dåp og nattverd. Ingvard Hageberg. Kantoriet. Takkoffer til Misjonsprosjektet i Japan. Mandag PÅSKEDAG HUSEBØ BEDEHUS. kl. 11:00 Høgmesse. Nattverd. Ingvard Hageberg. Takkoffer til Misjonsprosjektet i Japan. Fredag MELAND KYRKJE. kl. 20:00 Møtepunkt - ungdomsgudsteneste. Ingvard Hageberg Søndag Høgmesse Nattverd og bønevandring. Idar Simonsen. Kretsårsmøte for Den indre sjømannsmisjon. Band. Løvegjengen. Takkoffer til DISM. Kyrkjekaffi. Kyrkjelyden sitt årsmøte etter gudstenesta. Søndag HØGMESSE Dåp Ingvard Hageberg. Løvegjengen. Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet. Kyrkjekaffi. Søndag FREKHAUG BEDEHUS kl. 11:00 Gudsteneste. Nattverd og bønnevandring. Ingvard Hageberg. Løvegjengen. Takkoffer til Laget (NKSS). Kyrkjekaffi. Fredag LANGFREDAG Langfredagsgudsteneste. Ingvard Hageberg. Kantoriet Treng du skyss til kyrkja? Ring (i løpet av helga og seinast søndag morgon) Trykk-Service as - tlf

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B ORDNING FOR Vigsel Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå bryllaupsfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda, og det kan vera tillegg til handlinga

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Brødsbrytelsen - Nattverden

Brødsbrytelsen - Nattverden Brødsbrytelsen - Nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det er usemje mellom dykk

Detaljer

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste ORDNING FOR Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Til tenesta med Ord og sakrament (hyrdingtenesta) kallar og ordinerer

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

VIGSEL. 3. Handlinga skjer i kyrkja eller ein annan gudstenestestad som etter avgjerd av biskopen kan brukast til vigsel.

VIGSEL. 3. Handlinga skjer i kyrkja eller ein annan gudstenestestad som etter avgjerd av biskopen kan brukast til vigsel. VIGSEL Allmenne føresegner 1. Ekteskap vert inngått ved at kvinne og mann offentleg, i nærvere av vitne og for godkjend (borgarleg eller kyrkjeleg) styremakt, gjev løfte til kvarandre om at dei vil leva

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON NYNORSK INNHALD KVA ER KONFIRMASJONEN?... 2 MÅLSETJING FOR KONFIRMASJONSTIDA... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGA... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovudstyret mai 2011. 1

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon.

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon. Visitasforedrag i Vik 6. mars 2016 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar her i Vik! Det er ei fantastisk vakker bygd. Og det handlar ikkje berre om naturen. Her har forfedrene dykkar bygd dei vakraste

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID I. samling 1 Førebuing Kyrkjerommet kan vera ope ei stund før gudstenesta, med høve til å tenna lys og sitja stille,

Detaljer

Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg fylgje! GLYTTEN

Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg fylgje! GLYTTEN Mai 2012 Medlemsblad GLYTTEN...med sommar og sol, og tærne i sanden ønsker me Velkommen til sommarleir 2012!!! Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN OG UNGDOM SINE REAKSJONAR I denne brosjyra finn du nyttige tips for deg som er innlagt, og har barn under 18 år. Når ein i familien vert alvorleg

Detaljer

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no tidebøn Efrem Forlag 2009 Rune Richardsen Boka er laga i samarbeid med Svein Arne Myhren (omsetjing) etter mønster av Peter Halldorfs og Per Åkerlunds Tidegärd, Artos 2007. Med løyve. Bibeltekstane er

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

L Nåde vere med dykk og fred frå Gud vår Far og Herren Jesus Kristus.

L Nåde vere med dykk og fred frå Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. ORDNING FOR Gravferd frå kyrkje eller krematorium 1 Klokkeringing Medan det vert ringt saman, tek liturgen plass i koret. 2 Preludium Som preludium kan det framførast høveleg instrumentalmusikk, korsong

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Ordning for dåp i hovudgudstenesta

Ordning for dåp i hovudgudstenesta Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.2/15 Omsetjing til nynorsk av NFGs framlegg til revidert Ordning for dåp i hovudgudstenesta, vedteke i møtet 18.juni 2015 Ordning for dåp i hovudgudstenesta

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kommentarar til innhald Presentasjonen er skrive på nynorsk, men bibelsitata er

Detaljer

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 I denne rapporten vil eg ta føre meg dei 7 fagområda i rammeplanen. Eg vil skrive litt om kva rammeplanen seier og deretter gjere greie for korleis me har arbeida

Detaljer

ÅRSPLAN(TRUSOPPLÆRING Kvar%T'dag%er%merka%med%"T"%og%nummer,%samt%"S"%(for%Stord%kyrkjelyd)%eller%"N"%(for%Nysæter%kyrkjelyd) T14%er%ikkje%sett%inn%,%fordi%den%er%sett%saman%av%ei%rekkje%med%hendingar%over%eit%heilt%skuleår.%Det%pregar%likevel%oppsettet%av%andre%T'dagar,%t.d.%ved%at%det%er%liten%aktivitet%i%april/mai%som%er%tida%for%konfirmasjonar%hos%oss.

Detaljer

Korleis bruke pilegrimsvandring i trusopplæringa pa Skaparverkets dag

Korleis bruke pilegrimsvandring i trusopplæringa pa Skaparverkets dag Korleis bruke pilegrimsvandring i trusopplæringa pa Skaparverkets dag I samband med Skaparverkets dag finn de her eit opplegg for ei vandring med element frå pilegrimstradisjonen. Denne er utvikla til

Detaljer

Er Jesus den einaste vegen til frelse?

Er Jesus den einaste vegen til frelse? 1 Er Jesus den einaste vegen til frelse? Innleiing på opningsseminaret på Misjonsveka, MF, 5. Februar 2008 Munntleg form, Anne Anita Lillebø Takk for invitasjonen! Er Jesus den einaste vegen til frelse?

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

Med tre spesialitetar i kofferten

Med tre spesialitetar i kofferten Med tre spesialitetar i kofferten Av Eli Gunnvor Grønsdal Doktor Dorota Malgorzata Wojcik nøgde seg ikkje med å vere spesialist i eitt fag. Ho tok like godt tre. No brukar ho kunnskapen sin, ikkje berre

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Mina kjenner eit lite sug i magen nesten før ho opnar augo. Ho har gledd seg så lenge til denne dagen!

Mina kjenner eit lite sug i magen nesten før ho opnar augo. Ho har gledd seg så lenge til denne dagen! Mina kjenner eit lite sug i magen nesten før ho opnar augo. Ho har gledd seg så lenge til denne dagen! 17. mai er annleis enn alle andre dagar. Ein stor bursdag der alle er inviterte, tenkjer Mina, medan

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ UNGDOMSTINGET BJØRGVIN BISPEDØME, ST JAKOK KYRKJE, BERGEN 17-19 april 2015:

PROTOKOLL FRÅ UNGDOMSTINGET BJØRGVIN BISPEDØME, ST JAKOK KYRKJE, BERGEN 17-19 april 2015: PROTOKOLL FRÅ UNGDOMSTINGET BJØRGVIN BISPEDØME, ST JAKOK KYRKJE, BERGEN 17-19 april 2015: UT 01/15: Konstituering og godkjenning Val av dirigentar, referentar og tellekorps Dirigentar: Nora Baartvedt og

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Jesus var svært moderne! Den gong tenkte folk flest at barna ikkje var verdfulle. Mange foreldre kjenner at Jesus gjorde det einaste rette. For han såg barna

Detaljer

SPRÅK - MYKJE MEIR ENN BARE PRAT!

SPRÅK - MYKJE MEIR ENN BARE PRAT! SPRÅK - MYKJE MEIR ENN BARE PRAT! Gode sitat og tankar Det synest vera eit kjennemerke på godt stell at spedbarnet ikkje berre vert bada i vatn, men også i språklyd og kroppskontakt! Ved å læra at meiningar

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

SPRÅK - MYKJE MEIR ENN BARE PRAT!

SPRÅK - MYKJE MEIR ENN BARE PRAT! SPRÅK - MYKJE MEIR ENN BARE PRAT! Gode sitat og tankar Det synest vera eit kjennemerke på godt stell at spedbarnet ikkje berre vert bada i vatn, men også i språklyd og kroppskontakt! Ved å læra at meiningar

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

I dag er starten på resten av K15. www.t-dagen.no. Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen. - dagen. trus pplæringsdagen i Fjell

I dag er starten på resten av K15. www.t-dagen.no. Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen. - dagen. trus pplæringsdagen i Fjell K15 I dag er starten på resten av livet www.t-dagen.no Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen trus pplæringsdagen i Fjell Eg trur på Gud Fader... Velkomen heim! Innimellom kan foreldre vere ei utfordring!

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD 2014 Årsmelding for Vangsnes Sokneråd 2014. Medlemar: Oddveig Kristine Fimreite ( leiar) Gro Heimdal ( nestleiar og trusopplæring) Leif Audun Sætre ( medlem i fellesrådet)

Detaljer

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN VELKOMMEN HEIM Foto: Magnus Endal OPPFØLGING ETTER HEIMKOMST Her finn du informasjon til både deg som har vore på oppdrag i Sierra Leone, og til familien

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum. Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Spørjeliste nr. 253 Fadderskap Den som svarar på lista er samd i at svaret

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman Olaug Nilssen Få meg på, for faen Roman 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2012 ISBN 978-82-521-8231-6 Om denne boka Ein humorstisk roman om trongen

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09

3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09 3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09 Då ungdomsskulebussen stoppa i Straumøykrysset kom 3. og 4. klasse veltande ut av bussen, klar til ein ny dag på Straumøy Gard. Marta, Marie og Janna var

Detaljer

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge KPI-Notat 4/2006 Når sjøhesten sviktar Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge En notatserie fra Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 1 Sjøhesten (eller hippocampus)

Detaljer

Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang

Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Skattejakt for 8-åringar Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Kort sagt Dette opplegget bygger på boka Skatten i Liljedal der dei tre hovudpersonane

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode

Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode Ved Kari Vik Stuhaug Helsepedagogikk Helse Fonna 5. Mars 2015 09.03.2015 Kari Vik Stuhaug, LMS Helse Fonna 1 Kva gjer du når du får eit problem? Og kva

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Austigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei alle sammen! Plassebakken Barnehage BA I januar har vi nytta oss av det fine veret å vøre mykje ute! Sjølv om det

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14 Frå saksnummer: 50/ 14 Møtestad: Høgaleitet 36, heime hos Nicolai Til saksnummer: 59/ 14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Til stades siste del av møtet

Detaljer

VI DELER Trusopplæring i Den norske kyrkja

VI DELER Trusopplæring i Den norske kyrkja VI DELER Trusopplæring i Den norske kyrkja Vi deler tru og undring Vi deler kristne tradisjonar og verdiar Vi deler opplevingar og fellesskap Vi deler håp og kjærleik 2 Gjennom eit år skjer det om lag

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Lyngmoglytt-3-2012:Layout 1 05.09.12 14.35 Side 1. Lyngmo-Glytten21. årgang. Lyngmo-Glytten 21. årgang Seotember 2012 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmoglytt-3-2012:Layout 1 05.09.12 14.35 Side 1. Lyngmo-Glytten21. årgang. Lyngmo-Glytten 21. årgang Seotember 2012 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmoglytt-3-2012:Layout 1 05.09.12 14.35 Side 1 Lyngmo-Glytten 21. årgang Seotember 2012 Medlemsblad GLYTTEN Jesus møter oss på forskjellige måter. For nokon gjennom skaparverket og solskinet. For nokon

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

04.04.2015. 2. Mos.25:23-30, 3.Mos. 24:5-9 Av akasietre. Kledd med gull. Berestenger Fat, skåler, kanner og beger av gull.

04.04.2015. 2. Mos.25:23-30, 3.Mos. 24:5-9 Av akasietre. Kledd med gull. Berestenger Fat, skåler, kanner og beger av gull. Vi kan lese om offer gjennom heile Bibelen. Både Kain og Abel, Noah, Abraham, Isak, Jakob osv. bar fram offer. Seinare vart det gitt særskilte ordningar knytta til ofringa ved heialgdomen / tabernakelet.

Detaljer

DEN ORTODOKSE KYRKJA. Kap. 2

DEN ORTODOKSE KYRKJA. Kap. 2 DEN ORTODOKSE KYRKJA Kap. 2 s. 44-45 «Ortodoks»: frå gresk, tyder å halde seg til den rette trua og læra. Halde seg til den rette lovprisinga og tilbedinga av Gud. - Ortodokse kristne meiner at dei har

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Månen som ville lyse som ei sol (2012) av Elin Grimstad - og bruk av læringsvenn på 1. trinn PRESENTASJON AV BOKA: Kvifor er eg ikkje meir som sola?

Detaljer

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 12 2015

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 12 2015 Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 12 2015 Hugs samtaletimen! Torsdag, 19.oktober, skal vi på utedag. Det ser ut til at det vert betre vèr enn vi har hatt. Vi må byggje på hyttene våre!

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2 Nynorsk Opp-ned musene av Roald ahl et var ein gong ein gamal mann på 87 år som heitte Laban. I heile sitt liv hadde han vore ein stille og roleg person.

Detaljer

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Samandrag og stikkord om filmen Det er seinsommar i Bergen. Thomas må flytte til gråsonen, ein omplasseringsheim for unge, som av ulike grunnar ikkje har nokon stad

Detaljer

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor Eit undervisningsopplegg om BARNERETTANE MÅL frå læreplanen DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING Artikkel 2: Alle barn har rett til vern mot diskriminering PRIVATLIV Artikkel 16: Alle barn har rett til

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning).

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). A: Så seier Herren: Det folk som ferdast i mørkret, skal sjå eit stort ljos. Over dei som bur i skuggelandet skal ljoset stråla

Detaljer