Årsmelding 2009 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2009 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland"

Transkript

1 Årsmelding 2009 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland

2 Forord Stortingsmelding nr. 16 ( ) og ingen sto igjen seier at både OECD og fleire norske utgreiingar har peika på alvorlege veikskapar ved det norske systemet for yrkesrettleiing, mellom anna: Rettleiarane manglar ofte kompetanse Tenestene er ofte for dårleg kvalitetssikra Tenestene i dei ulike sektorane er dårleg koordinerte Det manglar eit tilbod til vaksne På bakgrunn slike innsikter, blei Senter for yrkesrettleiing i Hordaland etablert som eit treårig prosjekt i Hordaland fylkeskommune frå Målsetjinga var å styrkje yrkesrettleiinga for ungdom og vaksne på regionalt nivå. Prosjektet blei i hovudsak finansiert av Regionalt utviklingsprogram, Regionalt næringsforum, NAV Hordaland og Bergen kommune. Prosjektperioden gjekk ut i Fylkestinget vedtok ei permanent organisering av senteret frå Senteret fekk ansvar for å styrkje yrkes- og utdanningsrettleiinga i heile Hordaland. Alle fylka i Noreg blei oppfordra av dei nasjonale styresmaktene til å etablere karrieresenter. Senter for yrkesrettleiing er Hordaland fylkeskommune og NAV Hordaland sitt svar på dette. Senteret er organisert under Hordaland fylkeskommune ved Opplæringsavdelinga, Pedagogisk seksjon. NAV Hordaland og Hordaland fylkeskommune har gjennom ein partnarskapsavtale mellom anna inngått eit økonomisk samarbeid der NAV finansierer éi av fem stillingar. I det andre ordinære driftsåret har senteret halde fram med å etablere seg som eit viktig kompetansesenter og ein god samarbeidspartnar når det gjeld skule arbeidsliv-samarbeid, utdanningsog yrkesrettleiing og informasjon om yrke og utdanning for unge og vaksne i Hordaland. Det gjeld både internt mellom avdelingar i Hordaland fylkeskommune, internt mellom seksjonar og einingar ved Opplæringsavdelinga og ikkje minst eksternt med regionane og kommunane i fylket, arbeidslivet og organisasjonane deira - i tillegg til NAV. Senteret bidreg saman med mange viktige partnarar til å byggje bru mellom grunnskule og vidaregåande opplæring, mellom skule og arbeidsliv og mellom offentlege etatar. Senteret søkjer samhandling, og eg vågar den påstanden at den felles innsatsen i Hordaland for å auke kompetanse, kvalitetssikre informasjon og få meir koordinerte tiltak for å betre yrkes- og utdanningsrettleiinga til unge og vaksne er i sterk framgang

3 Forord Innleiing Arbeidsområde Samarbeid skule arbeidsliv Fylkeskommunale samarbeidspartar NAV Samarbeid med NHO og LO Mittyrke.no Kompetansehevingstiltak Individuelle samtalar med vaksne Utviklingsarbeid Teambuilding og fagleg utvikling Lærande organisasjon Koordineringsverktøy Tilsette Vedlegg Strategisk informasjonsarbeid for å forankre aktiviteten i kommunane og arbeidslivet Yrkesmesser, deltaking og innlegg i plenum Senterets innlegg og aktivitetar etter invitasjon Bransjemøte ved NAV-kontora i Hordaland i Senterets samarbeid internt i HFK og aktivitetar knytte til dette samarbeidet Oversikt bedriftsbesøk sortert etter utdanningsprogram bedriften har representert

4 1. Innleiing I 2007 vedtok fylkestinget ei permanent organisering av senteret frå og peikte på særlege målsetjingar for senteret: Å arbeide for ei heilskapleg og effektiv yrkes- og karriererettleiing i Hordaland Å gjere innhald og potensial i yrkesfaga kjent for elevar og arbeidssøkjarar, gjere ungdommen kjend med kompetansebehova til yrkeslivet og gjere ungdom og vaksne betre i stand til å gjennomføre kvalifisert utdannings- og yrkesplanlegging Å auke tilgangen på kvalifisert arbeidskraft for arbeidslivet Senteret prøver gjennom ulike aktivitetar, tiltak og arenaer å nå måla som fylkestinget har fastsett. Vi har valgt å konsentrere vår verksemd til tre aktivitetar: koordinering informasjon rettleiiing Senteret har tett dialog med lærarar, rådgivarar og rektorar både i grunnskulen og i vidaregåande skular. Det har òg tett dialog med det lokale arbeidslivet i kvar del av fylket vårt, både dei store, mellomstore og små bedriftene og kommunane. Opplæringskontor og bransje- og bedriftsorganisasjonar er viktige samarbeidspartnarar. Det er særs mykje godt arbeid og vilje til endå meir arbeid i alle delar av fylket vårt. For å få ut dette potensialet treng vi å koordinere oss betre. Her prøver senteret å spele ei rolle, og vi har funne nokre verktøy som fungerer, og som vi skal vidareutvikle. Dialog og etablering av formelle møteplassar for dialog og utveksling av tiltak mellom alle aktørane som både ønskjer, vil og kan bidra i dette feltet, er ein nøkkel til suksess. Delar av næringslivet i fylket har tunge dagar på grunn av lågare ordretilgang og permitteringar. Likevel seier dei same bedriftene at dei vil tenkje langsiktig, og bidreg sterkt på skulebesøka. Fleire kommunar og interkommunale samarbeidsorgan ser verdien av koordinert samarbeid og tek initiativ til samhandling. Det er ein nøkkel til suksess for den enkelte unge og vaksne og kan bidra inn mot tilstøytande viktige område som rekruttering til det lokale arbeidslivet, ungdom som fell utanfor, eller problemstillingar knytte til endring i folketalet i ulike regionar. Senteret prioriterer å bidra til at koordinerte, formaliserte samarbeid blir etablerte rundt om i fylket vårt, og ønskjer å spreie kunnskap om det som fungerer, til andre. Vi ser gode resultat av innsatsen som lokale aktørar gjer. Glem brosjyrer, dem er det ingen som leser. Ungdom er på Facebook og mobiltelefoner. Dette finn vi i ingressen til BA 4. november Kommunen må bruke Facebook, fortel ungdommen. I 2009 har vi prøvd å lytte til ungdommen, lære av dei og lage informasjonstilbod som dei faktisk nyttar. Nettstaden er ei merkevare, og vi har prioritert å skape eit informasjonstilbod som nettopp ungdommen vil nytte har vore eit godt år for senteret, og i det vidare vil vi gi eit innblikk i aktivitetane. Til sist vil vi peike på prioriterte område for

5 2. Arbeidsområde 2.1 Samarbeid skule arbeidsliv 2009 er det andre året der senteret har ytt tenester til alle kommunane i fylket for å styrke arbeidet deira med det nye faget i grunnskulen som heiter utdanningsval. Vi er no midt inne i andre skuleåret, og arbeidslivet gjer ein stor innsats inn mot grunnskulen. Det er gitt tilbod til alle 90 ungdomsskulane om informasjonsmøte for alle utdanningsprogramma på VG1-nivå i vidaregåande opplæring, og dessutan kurstilbod om etterutdanning av lærarar i det nye faget. Senterets innsats mot heile Hordaland har i 2009 hatt eit omfang som har kravd ein stor del av bemanninga til senteret. Både skular og offentlege og private verksemder har teke vel imot tilbodet. Skulane er glade for hjelp, og bedriftene ser det som viktig å stille opp med kunnskap og erfaring for å rekruttere unge til eigen bransje. Arbeidslivet er òg nøgd med at det er få aktørar i planleggingsfasen. Senteret vil gi søkjarar til vidaregåande opplæring eit best mogleg grunnlag for å finne sitt fag og sin utdanningsveg. Senteret har utarbeidd ein metode for å nå ut med ei systematisk og kontrollerbar mengd informasjon til alle elevar på 9. trinnet i n i Hordaland. Tabell 1: Tal for utførte møte i Hordaland i 2009 Kommunar Skular Deltakande bedrifter 2008 Talet på møte Skuleåret 08/ Haust Regionale og kommunale samarbeidsforum Rundt om i fylket skjer det mykje spennande arbeid for å skape arenaer for samarbeid mellom skule og næringsliv. Fleire kommunar har eigne prosjekt i gang, og andre stader er det sett i verk interkommunalt samarbeid, til dømes i Nordhordland og Odda. Senteret er ofte ønskt som bidragsytar og deltakar i styringsgrupper for slike prosjekt. Vi ser det òg som svært viktig å forankre arbeidet skulen gjer med yrkesrettleiing og arbeidslivssamarbeid, i leiinga til skulane og i kommunale instansar med ansvar for næring og opplæring. Eit døme er Askøy kommune, som no har starta opp eit slikt prosjekt Askøymodellen som det skal bli spennande å følgje. Yrkesmesser, deltaking og innlegg i plenum For å gjere senteret kjent for elevar og lokalt arbeidsliv i regionane ser vi yrkesmessene som viktige arenaer for senterets arbeid. Vi har både delteke med stand og hatt innlegg i plenum for utstillarar og lærarar ved yrkesmesser rundt i heile Hordaland. Vi kjem òg på slike arrangement i tett dialog med lokale krefter i skule og arbeidsliv som brenn for eige lokalsamfunn og ønskjer å gi ungdom og arbeidsliv ein arena å møtast på. Mykje godt samarbeid oppstår nettopp på slike dagar. Innlegg på konferansar etter invitasjon Senteret opplever støtt at nye aktørar tek kontakt for å innleie eit samarbeid. Det gjer eksistensen og kompetansen vår i utdannings- og arbeidsmarknadsspørsmål tydeleg og betre kjend. Vi prioriterer derfor å delta der vi ser at det er nyttig for kompetanseutviklinga vår, eller vi kan bidra innanfor kjerneområda våre. Representantar for senteret har mellom anna vore innleiarar i ei rekkje forum

6 2.2 Fylkeskommunale samarbeidspartar Senteret er ein del av opplæringsavdelinga i Hordaland fylkeskommune og har eit breitt samarbeid med dei ulike seksjonane i opplæringsavdelinga og andre avdelingar i fylkesadministrasjonen. Senteret arbeider etter Opplæringsavdelingas overordna målsetjings- og styringsdokument, og vi ser det som sentralt i vårt virke å ha god informasjon om Opplæringsavdelinga sine tenester. Vi samarbeider også med einingar i avdelinga om formidling denne informasjonen til eksterne samarbeidspartar, fyrst og fremst NAV. I denne samanhengen kan vi nemne at vi har eit tett samarbeid med inntakskontoret, eksamenskontoret, fagopplæringskontoret og ulike saksbehandlarar ved opplæringsavdelinga. Andre avdelingar i HFK er Strategi og næring, IT og Informasjon. 2.3 NAV Senteret er produkt av ein partnarskapsavtale mellom Hordaland fylkeskommune og NAV. Senteret samarbeider med NAV på spesielt fire felt: Bransjemøte ved NAV-kontor månadens bransje Informasjon til NAV-tilsette om vaksenopplæring, realkompetanse og fagopplæring Rettleiingsfagleg samarbeid Samarbeid om rettleiing i enkeltsaker Bransjemøte Senteret arrangerte i 2009 til saman 15 møte med i alt 11 verksemder frå 5 bransjar ved ulike NAVkontor. Målet med møta er å styrkje marknadskunnskapen til rettleiarane i NAV gjennom kontinuerleg tilførsel av informasjon direkte frå bransjane og verksemdene. Informasjonen frå møta blir samanfatta og lagd ut på Navet (NAV sitt intranett) under Månadens bransje. Informasjonen blir òg lagd ut på heimesida til senteret (Mittyrke.no), slik at han blir tilgjengeleg for rådgivarar og lærarar i grunnskulen og i vidaregåande skule. Informasjon til rettleiarane i NAV om vaksenopplæring, realkompetanse og fagopplæring I 2009 har dei tilsette ved sentert vore engasjerte i å styrkje rettleiarkompetansen i NAV. I tillegg til bransjemøta, arrangerte senteret i januar/februar møte ved ni NAV-kontor om vaksne sin rett til vidaregåande opplæring, realkompetanseordninga og fagopplæringsordninga. Innlegga vart haldne av lokale realkompetansesenter, Fagopplæringskontoret i Hordaland, Inntakskontoret (vidaregåande skule) i Hordaland og Senter for yrkesrettleiing. Rettleiingsfagleg samarbeid Senteret har utarbeidd og held ved like eit dokument på Navet om yrkesrettleiing generelt og om rettleiing i NAV spesielt. Det er eit tillegg til NAVs eigne kjelder på rettleiingsfeltet, som til no i hovudsak har vore knytte til dei tekniske og juridiske sidene ved NAVs saksbehandlarsystem (Arena). Senteret har i 2009 òg vore engasjert i arbeidet til NAV Arbeidsdirektorat med å førebu vidare modular på rettleiingsfeltet i NAV

7 2.4 Samarbeid med NHO og LO. Senter for yrkesrettleiing ser samarbeidet med partane i arbeidslivet som eit sentralt grunnlag for verksemda. Dette for det fyrste fordi Senteret og partane har enkelte felles mål for respektive verksemder: å sikre god og brei rekruttering til arbeidsmarknaden. For det andre fordi Senteret baserer ein viktig del av sin verksemd møte mellom elevar og arbeidslivet - på deltaking frå NHO sine medlemmer og lokale særforbund i LO. Konkret har Senteret også hatt fleire møte med NHO i 2009 når det gjelder samarbeid om NHO-sitt arbeid på feltet. Særleg gjeld dette samarbeid om fremjing av NHO-tiltaket Partnarskap skule næringsliv. Senteret ser vidare samarbeid med partane som viktig m.a. for rekruttering av nye verksemder som kan delta i arbeidslivsinformasjonen i n. Senteret har også fremja tanken om at partane deltek i ei referansegruppe for Senteret sin verksemd. 2.5 Mittyrke.no Bruk av Internett. Internett er ein effektiv og viktig informasjonskanal for senteret. Med heimesida Mittyrke.no forsøker vi å nå både elevar, rådgjevarar, foreldre og verksemder med både rettleiingsråd/metode, informasjon og nyttige linkar. Nettstaden skal òg gi relevant informasjon til alle vaksne om yrkes- og utdanningsspørsmål. Formidling på nettet krev ein spesiell kommunikativ kompetanse og strategi. Ungdom er ei krevjande målgruppe i denne samanheng. Det legg premissane for korleis vi legg opp kommunikasjonen på nettsidene våre. Målet er at Mittyrke.no skal kommunisere kvalitet og kompetanse og treffe målgruppa i endå større grad. Tabell 2: Utviklinga av publikum sin bruk av Mittyrke.no Tal / årstal Besøk Sidevisingar Satsinga på Internett som informasjonskanal går også inn i Hordaland fylkeskommune sin strategi på å styrke bruken av digitale hjelpemiddel i skulen. Det er derfor også eit mål med sida at den skal vere ein undervisningsstøtte for lærarar og rådgjevarar, og kilde for informasjon m.v. for elvane i ungdomsog vidaregåande skule. Nettstaden skal også ha eit regionalt fokus og skal vise utdannings- og yrkesmoglegheiter i Hordaland. På heimesida Mittyrke.no har senteret derfor også lagt inn ein database, Frå utdanning til arbeid, der ein finn godkjende lærebedrifter i Hordaland innanfor alle lærefag. Databasen gir oversikt over utdanningsstrukturen for yrkesfaglege utdanningsprogram, opplæringskontor, lærebedrifter og aktuelle lokale bedrifter som framtidige arbeidsgivarar. Når det gjeld innhaldet i databasen, samarbeider vi tett med fagopplæringskontoret. Dei har til kvar tid oppdaterte lister over lærebedrifter, og vi hjelper med å formidle infomasjonen på ein oversiktleg og enkel måte

8 I Kunnskapsløftet er det lagt til rette for utprøving og hospitering i utdanningsprogramma i vidaregåande skule og i bedrift. Databasen kan også nyttast i denne samanheng til å få oversikt over aktuelle lokale verksemder. Prosessen fram til ny utgave av Mittyrke.no Vi har hatt ein intern prosess i senteret knytt til overordna mål for nettsida. I denne prosessen låg eit kommunikasjonsstrategisk arbeid med tanke på struktur, målgrupper og funksjon. Vi såg eit behov for eit nytt, brukarvennleg og intuitivt publiseringsverktøy. I arbeidet med å realisere eit slikt verktøy, har Senteret hatt eit godt samarbeidd med IT-avdelinga, Hordaland fylkeskommune med spesifisering av senterets behov for eit nytt publiseringsverktøy og webkonsept. I møte med potensielle samarbeidspartnarar Avenir, Reaktor, KeyTeq, Digitroll blei behova våre presenterte. Følgjande løysingar er vurderte: KeyPublisher (dagens løysing levert av Keyteq), Snowfox (publiseringsløysing frå webbyrået Digitroll) og EpiServer (blir levert av Avenir og Reaktor). På bakgrunn av innkomne tilbod, vurderte senteret tilbodet frå Reaktor som det beste. Reaktor leverer publiseringsverktøyet EpiServer og har i tillegg solid kompetanse innanfor webkommunikasjon. Hordaland fylkeskommune bruker i dag publiseringsverktøyet EpiServer, levert av Avenir. Vi vurderer det som gunstig å velje det same verktøyet for den nye nettsida vår. Det vil bidra til viktig kompetanseutveksling internt i HFK og samtidig byggje opp om IT-strategien til fylkeskommunen. Senteret har involvert IT-avdelinga også i val av leverandør og fått aksept for det valde publiseringsverktøyet og den valde leverandøren. Informasjonsavdelinga har òg gitt oss nyttige innspel som tryggjer vurderinga vår og valet av samarbeidspartnar. 2.6 Kompetansehevingstiltak I arbeidet vårt har vi god nytte av å spreie erfaring og idear. Ved å heve kompetansen der ungdommen er, vil mykje av yrkerettleiinga skje i skulen. Vi er stadig på jakt etter gode tiltak. Rådgivarkonferansar Dei tilsette ved senteret har vore engasjerte i etterutdanninga av rådgivarar i heile grunnopplæringa i Hordaland og av NAV-tilsette med rettleiingsoppgåver. Senteret arrangerer, saman med Bergen kommune og kollegaer ved opplæringsavdelinga i Hordaland fylkeskommune, tre årlege konferansar for skulerådgivarar, NAV-tilsette, OT/PPT og andre. Tema for konferansane har vore rådgiving/rettleiing og arbeidsmarknadsforhold. Det siste temaet er fast innslag på alle møta, og senteret har ansvar for denne delen av arrangementet ved at vi engasjerer aktuelle bransjar, bedrifter, etatar (mellom anna NAV), forskarar eller andre til å stå for innlegga. Tiltaket har hatt svært høg deltaking frå heile fylket. Etterutdanning i faget Utdanningsval. Senteret har utvikla eit eige kurstilbod for å heve kompetansen til lærarar som er sette til å undervise i det nye faget. Dette er ei kursrekkje som gir grundig innføring i vidaregåande opplæring og ulike vegar til fag- og sveinebrev. Det blir òg fokusert på arbeidsmarknad og yrkesmoglegheiter etter fullført opplæring. Og ikkje minst på korleis ein kan gi innhald til, skape aktivitetar og utarbeide ein årsplan med god progresjon i faget. I september 2009 starta det første kullet med lærarar eit etterutdanningskurs over tolv dagar i faget utdanningsval. Invitasjon til kurset gjekk ut til alle ungdomsskulane i fylket. Interessa var stor, og tjue deltakarar er no i gang og har gjennomført fire av tolv dagar

9 Universell utforming I november arrangerte Senter for yrkesrettleiing ein konferanse om universell utforming og individuell tilrettelegging. Konferansen var for rådgivarar i grunnskulen og den vidaregåande skulen, NAVtilsette, organisasjonar og personar med nedsett funksjonsevne og deira føresette. Foredragshaldarane var fagpersonar frå NAV (spesialistar på syn, hørsel og Aspergers syndrom) og Statped Vest. Med i planlegginga av konferansen og på utforminga av innlegga var òg OT/PPT og NAV Hjelpemiddelsentralen. Konferansen var finansiert av Strategi- og næringsavdelinga til Hordaland fylkeskommune og samla nær 100 deltakarar frå heile fylket. I etterkant har senteret arbeidd vidare med å lage oversikt over hjelpeapparat og forvalting innanfor universell utforming og individuell tilpassing i skulen og i overgangen skule arbeidsliv. Oversikta vil bli lagd ut på Mittyrke.no og vil kunne styrkje kompetansen skuleverket har om både statlege, fylkeskommunale og kommunale tenester. Vi ser dette som viktig, og i mange tilfelle avgjerande, for god rettleiing og optimale handlingsplanar for den enkelte eleven eller den enkelte funksjonshemma. 2.7 Individuelle samtalar med vaksne Det er no sett av ein stillingsressurs på 80 % til dette arbeidet. Det er utarbeidd eit eige dokument som omtaler arbeidet vårt med individuell rådgiving. Vi bruker eit samtaleark som mal for samtalane. Dette finn du på Mittyrke.no. Nedanfor har vi sett opp nokre sentrale prinsipp for senteret. Rettleiinga ved Senter for yrkesrettleiing skal vere motiverende og aktiviserande oversiktleg for brukarane grundig og byggje på tidlegare informasjon Senteret skal informere om at rettleiinga består av metodisk hjelp til å finne alternative mål (yrke) og utdanningsvegar og/eller kvalitetssikring av mål/utdanningsvegar informasjon om mellom anna arbeidsmarknad og utdanningssystem Samarbeid om rettleiing i enkeltsaker Fylkestinget vedtok i 2009 at den direkte, individretta rådgivingstenesta til elevane og NAV-brukarane skal skje desentralisert, på skulane, i ressurssentera og i lokala til NAV. Det individuelle samtaletilbodet ved senteret rettar seg derfor primært til vaksne utan tilknyting til NAV, men vi skal òg vere eit supplement som NAV kan gjere seg nytte av ved behov for vidare samtalar. I 2009 har senteret hatt 125 rettleiingssamtalar. Om lag halvparten av dei som har vore inne til samtale, har fått råd frå NAV om å søkje hjelp ved senteret som del av arbeidet med å lage ein individuell handlingsplan. I nokre saker kjem saksbehandlaren frå NAV saman med brukaren til ein rettleiingssamtale ved senteret. Målet med slike fellesmøte er då også å få til kompetanseoverføring til NAV rettleiar på yrkesrettleiing i enkeltsaker. Vi vil auke kapasiteten for dei individuelle samtalane i takt med etterspurnaden og arbeider vidare med å systematisere kva samtalane handlar om, kven som ber om samtalar, kvifor dei kjem, osv. Det vil gi oss grunnlag for å betre informasjonstilbodet til vaksne i Hordaland fylke. Tabell 3: Individuelle samtalar År Samtalar

10 3. Utviklingsarbeid 3.1 Teambuilding og fagleg utvikling. Dei tilsette ved senteret er personar med både høg og brei kompetanse. I arbeidet vårt er det viktig for oss å utvikle eit godt samarbeid og ein open og konstruktiv kommunikasjon som grunnlag for fagleg utvikling. Gjennom fleire interne møte og samlingar utanfor kontoret og gjennom deltaking på kurs og konferansar er kompetanseutvikling og teambuilding sett på dagsordenen. Våren 2008 gjennomførte Senteret i denne samanheng også ein todagars studietur til Danmark. Turen ga innsyn i ein organisatorisk modell som er svært ulik den norske, og den ga insyn i korleis ein har innretta individuell rettelsing innafor eit slikt system. Saman med OT/PPT har Senter for yrkesrettleiing starta eit utviklingsarbeid på yrkesettleiing og på grupperettleiing som metode i yrkesrettleiing. Tanken bak dette prosjektet er at ungdom gjennom grupperettleiing kan få innsikt gjennom innspel frå andre i same situasjon. Gjenom gruppemetodikk kan vi også auke kapasiteten på den individuelle oppfølginga av unge som av ulike grunnar har valt bort eller falle ut av vidaregåande opplæring. 3.2 Lærande organisasjon Ved senteret har vi innarbeidd faste møte kvar veke for refleksjon og informasjon om kvarandre sine arbeidsoppgåver. Det er ein styrke å få innspel og kunne drøfte i kollegiet korleis vi best kan møte utfordrande oppgåver. Gjennom grundige diskusjonar og utarbeiding av dokument som omhandlar strategien til senteret og innhaldet i ulike oppgåver, sikrar vi at tankegodset blir ivareteke, og at grunnlaget for arbeidet vårt er klart for oss alle. 3.3 Koordineringsverktøy Med utgangspunkt i faget Utdanningsval og Prosjekt til fordjuping er vi i gang med å utvikle eit webbasert bookingverktøy for administrering av smarbeid mellom vidaregåande skule og mellom skule og arbeidsliv. Opplæringsdirektøren har godkjent prosjektbeskrivinga for dette, og Fylkesmannen i Hordaland har løyvd ressursar til å utvikle ei slik løysing. 5. Tilsette Åse Fretheim, leiar Siste arbeidsdag ved senteret Marte Veim Tore Muren Kjersti Kvaløy 100 % permisjon frå til Lene Thowsen Vikar 100 % stilling frå til Kjell Helge Kleppestø Leiar frå I 2009 har Lene Thowsen vikariert for Kjersti Kvaløy

11 Vedlegg 1. Strategisk informasjonsarbeid for å forankre aktiviteten i kommunane og arbeidslivet Invitert til innlegg Etne næringsråd oppstart for samarbeid skule arbeidsliv Medlem nytt samarbeidsforum Stord skule arbeidslivssamarbeid Medlem nytt prosjekt Flytt til Hardanger Møte i FOS (Forum for oppvekst i Sunnhordland) Studiespesialiserande utdanningsprogram utarbeide konsept for 9. klasse Samling skule - næringsliv indre Hardanger i Utne 21. april Nettverkssamling i Nordhordland, Fedje i mai Nettverkssamling i Nordhordland, Frekhaug i september Nettverkssamling i Midthordland, Fyksesund Akvakultur Styringsgruppe for skule næringslivssamarbeid Askøy kommune (to møte) Skulebesøk for evaluering av 2008/2009 og planlegging av 2009/2010 HOG energi arbeidsmøte 9. juni 2009: Utdannings- og kompetansebehov knytte til investeringsplanar i nordhordlands-/bergensregionen Skulebesøk og bedriftsbesøk i Etne kommune, august Skulebesøk og bedriftsbesøk Kvam kommune, august Aktiv i oppstart i nytt forum Stord kommune, initiativ Stord kommune, i Samarbeid skule arbeidsliv. Eitt møte etter oppstart, møte og talerett i arbeidsgruppa til forumet Delteke på Bømlo kommunes samarbeidsmøte om utdanningsval grunnskule og vidaregåande skule i Bømlo Mongstadkonferansen Medlem av styringsgruppe for Bergen kommunes deltaking i prosjekt for oppstart av valfag, arbeidslivsfag. 2 Yrkesmesser, deltaking og innlegg i plenum Utdanningsmessa på Stord Næringslivsdagane i Odda Yrkesorientering elevmesse Rothaugen skole Yrkeslabyrinten i Åsanehallen (også med i førebuingane til arrangement) Yrkesmessa i Kvinnherad Fusamesso Nordhordlandsmessa Yrkesorientering elevmesse Rothaugen skole Senterets innlegg og aktivitetar etter invitasjon Samarbeidsrådet for Sunnhordland Forum for oppvekst i Sunnhordland (FOS) Bergen Næringsråd Minoritetsspråklege familiar informasjonsmøte på Årstad videregående skole Presentasjon av Næringsbarometeret 2009 Høgskolen i Bergen, konferanse om faget utdanningsval

12 4 Bransjemøte ved NAV-kontora i Hordaland i 2009 Februar Fiskeri og havbruk Fiskeri- og havbruksnæringens landsforeining Liegruppen AS NAV Fyllingsdalen/Laksevåg NAV Åsane/Osterøy/Arna Mars Logistikk og transport Concordia AS Bring Logistics NAV Lindås NAV Ytrebygda/Fana Opplæringskontoret for malerfaget NAV Årstad/Bergenhus Mai Tekniske byggfag Blikkerslagermestrenes oppl.kontor NAV Ytrebygda/Fana Oppl.kont. for rørfaget NAV Åsane/Osterøy/Arna September Transport- og sjåførdirektivet Statens vegvesen NAV Ytrebygda/Fana, NAV Straume/Askøy, NAV Lindås Oktober Olje- og gassindustrien CCB Ågotnes OLF (Oljeindustriens landsforening) NAV Laksevåg/Fyllingsdalen NAV Åsane/Osterøy/Arna NAV Årstad/Bergenhus November Elektro/ høgspent BKK NAV Ytrebygda/Fana NAV Åsane/Osterøy/Arna 5 Senterets samarbeid internt i HFK og aktivitetar knytte til dette samarbeidet Møte om samarbeidet mellom Senter for yrkesrettleiing, eksamenskontoret og Vaksenopplæringskontoret. Konferanse Sommarskule og leksehjelp, arrangør HFK, elleve fylke deltok Yrkeslabyrinten, delteke i arbeidsgruppe om HFK og økonomisk støtte til messer, informasjonsmateriell Årstad videregående skole samarbeidsmøte med ungdomsskulane. Tema: utdanningsval hospitering Arbeidsgruppe. Utarbeide lokal handlingsplan for HMS-arbeid i opplæringsavdelinga Konferanse Hordalandsmodellen eit inkluderande samfunn, deltakar Konferanse Universell utforming på vegner av strategi- og næringsavdelinga i HFK Medlem i gruppe for utarbeiding av ny informasjonsstrategi i HFK To møte i styringsgruppa for klassar med utvida praksis, KUP, prosjekt ved Knarvik vidaregåande skule, Stavanger 16. februar og Knarvik 3. juni Minoritetsspråklege familiar informasjonsmøte Årstad videregående skole Minoritetsspråklege familiar to møte i HFK-kantina

13 Medlem i arbeidsgruppe for lærekandidatordninga. 6 Oversikt bedriftsbesøk sortert etter utdanningsprogram bedriften har representert Utdanningsprogram Bedrift Har besøkt skole Bygg A.teknikk...Boligbyggeren Førde skule Betongindustri Matre skule Betongindustri Mo skule Betongindustri Nordbygda skule Betongindustri Ostereidet Betongindustri Sandnes skule Botnen Entreprenør AS Strandebarm skule Bubygg AS Hauso barne- og Byggmester og taksting John Hagen Tysnes skule BYGGMESTRENES SERVICEKONTOR AS Breimyra ungdomsskole BYGGMESTRENES SERVICEKONTOR AS Åstveit skole BYGGOPP - OPPL.KTR. BYGG-OG ANL.TEKNIKK Holen skole BYGGOPP - OPPL.KTR. BYGG-OG ANL.TEKNIKK Kjøkkelvik skole BYGGOPP - OPPL.KTR. BYGG-OG ANL.TEKNIKK Lynghaug skole BYGGOPP - OPPL.KTR. BYGG-OG ANL.TEKNIKK Olsvik skole BYGGOPP - OPPL.KTR. BYGG-OG ANL.TEKNIKK Ortun skole BYGGOPP - OPPL.KTR. BYGG-OG ANL.TEKNIKK Sandgotna skole Bøe &Lepsøy Byggmester og Entreprenørforretning Os AS Bøe &Lepsøy Byggmester og Entreprenørforretning Søfteland skule AS ENGEVIK & TISLEVOLL A/S Rimbareid barne- og Halsnøy Trelast AS Øyatun skule Høyer Odda AS Odda ungdomsskole Høyer Odda AS Røldal skule Jacobsen O Trelast AS Hatlestrand Oppvekstsenter Jordalen Entreprenør AS Sundve barne- og Jordalen Entreprenør AS Voss Kvammabygg AS Kvam Landmark Maskin AS Bremnes Landmark Maskin AS Moster skule Landmark Maskin AS Rubbestadneset skule LEIGLAND BYGG A/S Fusa LEIGLAND BYGG A/S Samnanger Lindås VVS Lindås MALER- OG BYGGTAPETSERM. OPPL.KTR. Nav Årstad Mesta Hardanger AS Jondal skule Mesta Hardanger AS Lægreid skule Mesta region vest, opplæringskontoret Nysæter Mesta region vest, opplæringskontoret Stord MURMESTRENES OPPL.KTR. BERGEN Blokkhaugen skole MURMESTRENES OPPL.KTR. BERGEN Eidsvåg skole MURMESTRENES OPPL.KTR. BERGEN Garnes MURMESTRENES OPPL.KTR. BERGEN Kyrkjekrinsen skole MURMESTRENES OPPL.KTR. BERGEN Marikollen skole MURMESTRENES OPPL.KTR. BERGEN Ytre Arna skole Nedrevåg AS Kinsarvik skule OPPL.KTR. FOR RØRLEGGERFAGET VVS Hop skole

14 OPPL.KTR. FOR RØRLEGGERFAGET VVS OPPL.KTR. FOR RØRLEGGERFAGET VVS OPPL.KTR. FOR RØRLEGGERFAGET VVS OPPL.KTR. FOR RØRLEGGERFAGET VVS Spilde Entreprenører AS Spilde Entreprenører AS Tungesvik Bygg AS Tungesvik Bygg AS Veidekke Entreprenører Veidekke Entreprenører Veidekke Entreprenører Veidekke Entreprenører WALDE BYGGEVARE AS WALDE BYGGEVARE AS Design Håndverk Adorn frisørsalong Bergeron Melanie Arkitekt CARISMA FRISØR & SOLSTUDIO A/S FANA GULLSMIE Fitjar vgs Design og håndverk Fitjar vgs Design og håndverk Fitjar vgs Design og håndverk Fitjar vgs Design og håndverk Fjord`n blomster Fjord`n blomster Fjordtønna Frisørenes fagforening Bergen Frisørenes fagforening Bergen Frisørenes fagforening Bergen Hardanger Bestikk AS Hardanger Bestikk AS Hardanger Fartøyvernsenter Havna Interiør Havna Interiør Havna Interiør Havna Interiør Ingeborg Kvamme freelancer Izabell Jan Terje Rafdal Jørund Fjøsne Design KLEOPATRA BUNADSAUM AS Kolibri Konsept AS KristiAneVev AS Min Frisørsalong Odda kommune Odda kommune OKTAN BASIC AS OKTAN BASIC AS OKTAN BASIC AS Olav Eldøy Møbeldesign Olav Eldøy Møbeldesign Ramsvik Frisør Os Richard Juulh Blomster NAV Åsane Skranevatnet skole Slåtthaug skole Ytrebygda skole Brakanes barne- og Granvin Barne- og Undomsskule Enge skule Skånevik skule Erdal ungdomsskole Fauskanger barne- og ungdomsskole Kleppestø ungdomsskole Ravnanger ungdomsskole Meland Rossland skule Lindås Austevoll Tysnes skule Rå skole Bremnes Hillestveit skule Moster skule Rubbestadneset skule Fusa Hatlestrand Oppvekstsenter Samnanger Fjell Ulveset skule Ågotnes skule Hauso barne- og Kinsarvik skule Strandebarm skule Erdal ungdomsskole Fauskanger barne- og ungdomsskole Kleppestø ungdomsskole Ravnanger ungdomsskole Øyatun skule Lægreid skule Enge skule Rimbareid barne- og Ostereidet Førde skule Jondal skule Søfteland skule Odda ungdomsskole Røldal skule Fedje skule Kaland barne- og Årås skule Nysæter Stord Os Blokkhaugen skole

15 Romeo og Juliet Skranevatnet skole SKÅNEVIK BLOMSTER OG GAVER Skånevik skule Spinell frisør Meland Spinell frisør Rossland skule Sylvsmidja Sylvvareverkstad A/S Evanger barne- og Sylvsmidja Sylvvareverkstad A/S Sundve barne- og Sylvsmidja Sylvvareverkstad A/S Voss Valland Hagesenter Kvam Vever Ranveig Lunestad Brakanes barne- og Vever Ranveig Lunestad Granvin Barne- og Undomsskule Årstad vgs - design og håndverk Gimle skole Årstad vgs - design og håndverk Ny Krohnborg skole Årstad vgs - design og håndverk Rothaugen skole Elektro Aker Solutions (Aker Elektro) Nysæter Aker Solutions (Aker Elektro) Rimbareid barne- og Aker Solutions (Aker Elektro) Stord ALLSERV AS Ostereidet Austrheim videregående skole Lindås B.Mikkelsen - Elfag Odda Hauso barne- og BKK Fjell BKK Samnanger BKK Ulveset skule BKK Ågotnes skule Finnås Kraftlag Bremnes Finnås Kraftlag Hillestveit skule Finnås Kraftlag Moster skule Finnås Kraftlag Rubbestadneset skule Fjelberg Kraftlag Øyatun skule HardangerNett AS Kinsarvik skule Helland Elektro & VVS AS Fusa ISS Industri AS avd Odda Odda ungdomsskole Jondal Energi kf Jondal skule Kulde og Klimateknikk Ans Førde skule Kvam Elektro AS Kvam Maritim Elektro AS Strandebarm skule MASFJORDEN ELEKTRO Matre skule MASFJORDEN ELEKTRO Mo skule MASFJORDEN ELEKTRO Nordbygda skule MASFJORDEN ELEKTRO Sandnes skule Meland elektro Meland Meland elektro Rossland skule MONGSTAD ELEKTRO AS Fedje skule MONGSTAD ELEKTRO AS Kaland barne- og MONGSTAD ELEKTRO AS Årås skule Nettpartner AS Erdal ungdomsskole Nettpartner AS Fauskanger barne- og ungdomsskole Nettpartner AS Kleppestø ungdomsskole Nettpartner AS Ravnanger ungdomsskole Gimle skole Holen skole Hop skole Kirkevoll barne- og ungdomsskole Kjøkkelvik skole

16 Lynghaug skole Nattland skole Ny Krohnborg skole Olsvik skole Ortun skole Rothaugen skole Rå skole Sandgotna skole Skranevatnet skole Slåtthaug skole Storetveit skole Ytrebygda skole OS ELEKTRO Os Os vidaregåande skule EL Søfteland skule Otera Dalhaug Blokkhaugen skole Otera Dalhaug Eidsvåg skole RISNES ELEKTRO Radøy Statnett Lægreid skule Sunnhordland Mekaniske Verksted AS Enge skule Sunnhordland Mekaniske Verksted AS Skånevik skule Vangen elektriske Brakanes barne- og Vangen elektriske Evanger barne- og Vangen elektriske Granvin Barne- og Undomsskule Vangen elektriske Sundve barne- og Vangen elektriske Voss YIT building systems Breimyra ungdomsskole YIT building systems Garnes YIT building systems Åstveit skole Ølve Elektro og VVS AS Hatlestrand Oppvekstsenter Helse Sosialfag ASKØY KOMMUNE Erdal ungdomsskole ASKØY KOMMUNE Fauskanger barne- og ungdomsskole ASKØY KOMMUNE Kleppestø ungdomsskole ASKØY KOMMUNE Ravnanger ungdomsskole Austrheim kommune, Pleie og omsorg Fedje skule Austrheim kommune, Pleie og omsorg Kaland barne- og Austrheim kommune, Pleie og omsorg Årås skule BERGEN KOMMUNE, YRKESOPPLÆRINGSAVD. Gimle skole BERGEN KOMMUNE, YRKESOPPLÆRINGSAVD. Holen skole BERGEN KOMMUNE, YRKESOPPLÆRINGSAVD. Hop skole BERGEN KOMMUNE, YRKESOPPLÆRINGSAVD. Kirkevoll barne- og ungdomsskole BERGEN KOMMUNE, YRKESOPPLÆRINGSAVD. Kjøkkelvik skole BERGEN KOMMUNE, YRKESOPPLÆRINGSAVD. Lynghaug skole BERGEN KOMMUNE, YRKESOPPLÆRINGSAVD. Nattland skole BERGEN KOMMUNE, YRKESOPPLÆRINGSAVD. Ny Krohnborg skole BERGEN KOMMUNE, YRKESOPPLÆRINGSAVD. Olsvik skole BERGEN KOMMUNE, YRKESOPPLÆRINGSAVD. Ortun skole BERGEN KOMMUNE, YRKESOPPLÆRINGSAVD. Rothaugen skole BERGEN KOMMUNE, YRKESOPPLÆRINGSAVD. Rå skole BERGEN KOMMUNE, YRKESOPPLÆRINGSAVD. Sandgotna skole BERGEN KOMMUNE, YRKESOPPLÆRINGSAVD. Skranevatnet skole BERGEN KOMMUNE, YRKESOPPLÆRINGSAVD. Slåtthaug skole BERGEN KOMMUNE, YRKESOPPLÆRINGSAVD. Storetveit skole BERGEN KOMMUNE, YRKESOPPLÆRINGSAVD. Ytrebygda skole Bømlo kummune Bremnes

17 Bømlo kummune Hillestveit skule Bømlo kummune Moster skule Bømlo kummune Rubbestadneset skule Eidfjord kommune Lægreid skule Etne kommune Enge skule Etne kommune Skånevik skule Fitjar kommune Rimbareid barne- og Fusa Kommune Fusa Halsnøytunet Øyatun skule Jondal kommune Jondal skule Kvam Herad Kvam Kvam Herad Strandebarm skule Lindås kommune Lindås Masfjorden kommune Matre skule Masfjorden kommune Mo skule Masfjorden kommune Nordbygda skule Masfjorden kommune Sandnes skule Meland kommune Meland Meland kommune Rossland skule Odda kommune Odda ungdomsskole Odda kommune Røldal skule Os Kommune Os Os Kommune Søfteland skule Ostereidet barnehage Ostereidet RADØY KOMMUNE Radøy Rekrutteringspatruljen Helsefag i Haugalandet Førde skule Samnanger kommune Samnanger Stord kommune Nysæter Stord kommune Stord TYSNES KOMMUNE, helse og sosial Tysnes skule Ullensvang Herad Hauso barne- og Ullensvang Herad Kinsarvik skule Ulvik Kommune Brakanes barne- og Ulvik Kommune Granvin Barne- og Undomsskule Voss kommune Evanger barne- og Voss kommune Sundve barne- og Voss kommune Voss Media Komm. Askøyværingen AS Erdal ungdomsskole Askøyværingen AS Fauskanger barne- og ungdomsskole Askøyværingen AS Kleppestø ungdomsskole Askøyværingen AS Ravnanger ungdomsskole Avisen Grenda Hatlestrand Oppvekstsenter Avisen Grenda Rosendal Avisen Grenda Øyatun skule Bladet Sunnhordland AS Nysæter Bladet Sunnhordland AS Rimbareid barne- og Bladet Sunnhordland AS Stord Bømlonytt Bremnes Bømlonytt Moster skule Bømlonytt Rubbestadneset skule Hardanger Folkeblad Kinsarvik skule Hardanger Folkeblad Odda ungdomsskole

18 Hordaland Brakanes barne- og Hordaland Granvin Barne- og Undomsskule Marsteinen Avis Austevoll Norsk Plan Enge skule Norsk Plan Skånevik skule Os og Fusaposten Fusa Os og Fusaposten Os Os og Fusaposten Samnanger Blokkhaugen skole Breimyra ungdomsskole Eidsvåg skole Garnes Holen skole Hop skole Kirkevoll barne- og ungdomsskole Kjøkkelvik skole Kyrkjekrinsen skole Lynghaug skole Marikollen skole Rå skole Sandgotna skole Skranevatnet skole Slåtthaug skole Storetveit skole Ytre Arna skole Ytrebygda skole Åstveit skole Radio Folgefonn Hauso barne- og Radio Folgefonn Røldal skule Riss grafisk formgjeving AS Jondal skule Riss grafisk formgjeving AS Kvam Riss grafisk formgjeving AS Strandebarm skule STRILEN Lindås STRILEN Ostereidet Vestavind Avis Førde skule VOSS KOMMUNE Evanger barne- og VOSS KOMMUNE Sundve barne- og VOSS KOMMUNE Voss Naturbruk Egil Dvergsdal Odda kummune Odda ungdomsskole Egil Dvergsdal Odda kummune Røldal skule Fiskeri og havbruks. landsforening Brakanes barne- og Fiskeri og havbruks. landsforening Granvin Barne- og Undomsskule Fiskeri og havbruks. landsforening Ostereidet Haugaland Golfbane Sveio Førde skule HAVDYRKERNE Fusa HAVDYRKERNE Os HAVDYRKERNE Samnanger Lerøy Fossen AS Lindås Lerøy Fossen AS Radøy Magnar Askeland (gardbruker) Meland Magnar Askeland (gardbruker) Rossland skule Marine Harvest AS Jondal Jondal skule Marine Harvest AS Skånevik Skånevik skule Opplæringskontor for fiskerinæringa i Sunnhordland Bremnes

19 Opplæringskontor for fiskerinæringa i Sunnhordland Moster skule Opplæringskontor for fiskerinæringa i Sunnhordland Nysæter Opplæringskontor for fiskerinæringa i Sunnhordland Rimbareid barne- og Opplæringskontor for fiskerinæringa i Sunnhordland Rubbestadneset skule Opplæringskontor for fiskerinæringa i Sunnhordland Stord PARK & HAGEMILJØ Erdal ungdomsskole PARK & HAGEMILJØ Fauskanger barne- og ungdomsskole PARK & HAGEMILJØ Kleppestø ungdomsskole PARK & HAGEMILJØ Ravnanger ungdomsskole Statkraft - Naturbruk Hauso barne- og Statkraft - Naturbruk Kinsarvik skule Blokkhaugen skole Breimyra ungdomsskole Eidsvåg skole Garnes Gimle skole Holen skole Kjøkkelvik skole Kyrkjekrinsen skole Lynghaug skole Marikollen skole Ny Krohnborg skole Olsvik skole Ortun skole Rothaugen skole Rå skole Sandgotna skole Ytre Arna skole Åstveit skole Stutteri Molina Enge skule Valland Hagesenter Strandebarm skule Voss Jordbruksskule Hatlestrand Oppvekstsenter Voss Jordbruksskule Kvam Voss kommune naturbruk Sundve barne- og Voss kommune naturbruk Voss Res. og matfag Baker Geir Bøe Førde skule BØLGEN & MOI LYSVERKET AS Gimle skole BØLGEN & MOI LYSVERKET AS Nattland skole BØLGEN & MOI LYSVERKET AS Skranevatnet skole Bølgen og Moi Breimyra ungdomsskole Bølgen og Moi Eidsvåg skole Bølgen og Moi Ortun skole Bømlo Hotell Rubbestadneset skule CLARION ADMIRAL HOTEL Hop skole CLARION ADMIRAL HOTEL Kirkevoll barne- og ungdomsskole CLARION ADMIRAL HOTEL Kjøkkelvik skole CLARION ADMIRAL HOTEL Marikollen skole CLARION ADMIRAL HOTEL Rothaugen skole Enhjørningen Blokkhaugen skole Enhjørningen Garnes Enhjørningen Kyrkjekrinsen skole Enhjørningen Ytre Arna skole Fitjar Fjordhotell Rimbareid barne- og

20 Hardangerfjord Hotell Kvam HOTEL ULLENSVANG AS Hauso barne- og HOTEL ULLENSVANG AS Kinsarvik skule Hotell Fugl Fønix Enge skule Hull 19 Meland Hull 19 Rossland skule Kjelstraumen brygge Fedje skule Kjelstraumen brygge Kaland barne- og Kjelstraumen brygge Årås skule OPPL.KTR. FOR HOTELL- OG REST.FAG Erdal ungdomsskole OPPL.KTR. FOR HOTELL- OG REST.FAG Fauskanger barne- og ungdomsskole OPPL.KTR. FOR HOTELL- OG REST.FAG Kleppestø ungdomsskole OPPL.KTR. FOR HOTELL- OG REST.FAG Lindås OPPL.KTR. FOR HOTELL- OG REST.FAG Ostereidet OPPL.KTR. FOR HOTELL- OG REST.FAG Ravnanger ungdomsskole Radisson SAS Bryggen Lynghaug skole Radisson SAS Bryggen Olsvik skole Radisson SAS Bryggen Storetveit skole Radisson SAS Hotel Norge Holen skole Radisson SAS Hotel Norge Sandgotna skole Radisson SAS Hotel Norge Åstveit skole Rosendal Fjordhotell AS Hatlestrand Oppvekstsenter Rosendal Fjordhotell AS Rosendal Scandic Bergen Airport hotel Rå skole Scandic Bergen Airport hotel Slåtthaug skole Scandic Bergen Airport hotel Ytrebygda skole Skyssstasjonen Kro og hytter Røldal skule Skånevik Fjordhotell Skånevik skule Solstrand hotell Fusa Solstrand hotell Os Solstrand hotell Søfteland skule Stord Hotell Nysæter Stord Hotell Stord STORDALEN FJELLSTOVE Matre skule STORDALEN FJELLSTOVE Mo skule STORDALEN FJELLSTOVE Nordbygda skule STORDALEN FJELLSTOVE Sandnes skule Strandebarm Fjordhotel Strandebarm skule Sunnhordland Hotell AS Bremnes Sunnhordland Hotell AS Moster skule Tine Meierier Vest Brakanes barne- og Tine Meierier Vest Fjell Tine Meierier Vest Granvin Barne- og Undomsskule Tine Meierier Vest Samnanger Tine Meierier Vest Sundve barne- og Tine Meierier Vest Ulveset skule Tine Meierier Vest Voss Tine Meierier Vest Ågotnes skule Tine Meierier Vest (Øystese) Jondal skule Tyssedal Hotell Odda ungdomsskole Service Samf. ASKØY VIDEREGÅANE SKOLE Erdal ungdomsskole ASKØY VIDEREGÅANE SKOLE Fauskanger barne- og ungdomsskole ASKØY VIDEREGÅANE SKOLE Kleppestø ungdomsskole

Samarbeid skule og arbeidsliv i Hordaland fylke eit mangfald av innovative aktørar

Samarbeid skule og arbeidsliv i Hordaland fylke eit mangfald av innovative aktørar Samarbeid skule og arbeidsliv i Hordaland fylke eit mangfald av innovative aktørar Senter for Yrkesrettleiing, Opplæringsavdelinga www.mittyrke.no Aktørar som arbeider i feltet samarbeid mellom skule og

Detaljer

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Nr. 12-12 AUD-rappor t Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: «Evaluering av Senter for

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland fylkeskommune 2006-2010

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet Biblioteklandskap i endring

Sluttrapport for prosjektet Biblioteklandskap i endring Sluttrapport for prosjektet Biblioteklandskap i endring Startdato: Januar 2011 Sluttdato: Desember 2013 1 1. Innleiing Det treårige prosjektet Biblioteklandskap i endring er tildelt til saman 1 400 000

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 Hordaland fylkeskommune 3 Forord Ved inngangen til denne planperioden er dei internasjonale

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

Styret og administrasjonen har arbeidd ut frå Handlingsplanen for 2012 og Strategisk plan for 2010-2013.

Styret og administrasjonen har arbeidd ut frå Handlingsplanen for 2012 og Strategisk plan for 2010-2013. Årsmøtesaker 2013 Samarbeidsrådet for Sunnhordland IKS Postboks 444 5403 Stord Tlf 53456790 Epost: firmapost@samarbeidsraadetsunnhordland.no www.samarbeidsraadet-sunnhordland.no 1 Innhaldsliste: Styret

Detaljer

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Anne Merete Kleppenes Anita Sande Høgskolen i Vestfold ASK 2-2013 Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK 1 Anita Sande er seniorrådgjevar

Detaljer

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Moods of Norway vart kåra som årets bedrift av Innovasjon Noreg i 2013. «Det skal verte like naturleg å skape sin eigen arbeidsplass som å søkje jobb i ei

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND Ei kartlegging av aktivitetar og effektar av etterutdanningsopphald gjennomført i 2008 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) Postadresse:

Detaljer

Registrerte skader for fylket i 1993: REGISTRERTE LEGEBEHANDLA SKADER I SOGN OG FJORDANE 1993. ALDER KVINNE MANN UOPPGITT Total 0-9 301 477 7 785

Registrerte skader for fylket i 1993: REGISTRERTE LEGEBEHANDLA SKADER I SOGN OG FJORDANE 1993. ALDER KVINNE MANN UOPPGITT Total 0-9 301 477 7 785 1. BAKGRUNN Det skadeførebyggande arbeidet i Sogn og Fjordane starta i 1990 med Sogn og Fjordane prosjektet. Dåverande fylkesordførar Julius Fure fekk eit samla fylkesting med seg i ei fylkesomfattande

Detaljer

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011 System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane Opplæringsdirektøren Februar 2011 Forord Hordaland fylkeskommune utarbeidd i 2009 eit system for korleis skolane sjølv kan

Detaljer

Hilsen fra lederen. Jeg oppfordrer alle medlemmer til å møte opp og være med i fellesskapet.

Hilsen fra lederen. Jeg oppfordrer alle medlemmer til å møte opp og være med i fellesskapet. Årsmelding 2014 INNHALDSLISTE Side Helsing frå leiaren 3 Styret og administrasjonen, adresser 4 Fylkesstyret 5 Utval og representasjon 2014-15 6 Arbeidsplan 2014-15 7 Årsmøtet 2014 (redigert utdrag frå

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane Forord Skuleeigar skal ha oversyn over tilstanden i dei vidaregåande skulane, ha kapasitet til å gjere nødvendige endringar

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 Kvam herad sjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 www.kvam.no Side 2 av 58 FORORD Økonomien i Kvam er god, men pressa. Dei siste åra er det sett i verk store investeringar og fleire er undervegs. Om nokre

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

trategisk plan for pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no

trategisk plan for pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no trategisk plan for edagogisk Strategisk plan bruk for av IKT pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 2010 2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no Innhaldsliste Strategisk plan for pedagogisk bruk av IKT

Detaljer

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015.

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015. Side 1 av 1 Samferdsleavdelinga Medlemane Fylkesrådmannen Regionvegsjefen Sakshandsamar: Oddveig Hove E-post: Oddveig.Hove@sfj.no Tlf.: 48032767 Vår ref. Sak nr.: 15/3973-1 Gje alltid opp vår ref. ved

Detaljer

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05 Vestlandsregion eller vidare samarbeid? 02.06.05 2004 Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Vestlandet Tal kommunar 27 33 26 38 124 Folkemengd 385 020 441 660 107 274 244 309 1 178 263 Folkemengd

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring November 2012 Samandrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling frå kontrollutvalet, datert 01.03.2012, gjennomført forvaltningsrevisjon av grunnskuleopplæringa

Detaljer

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapittel: 800 868, 2530

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Prop. 1 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012 Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Inntektskapittel: 3821, 3822, 3842, 3846, 3855, 3856, 3858, 3859 Prop.

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret i Radøy

Innkalling for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 18.09.2014 Møtestad: Skjærgårdsfisk Visningssenter, Marøy Møtetid: 18:00 Saksliste: Saksnr Tittel 032/2014 Meldingar og referatsaker 033/2014

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010 Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte Juni 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelin ga Dei vidaregåande skolane i Hordaland Vår ref.: (nyttasl ved korre.spondanse) Dykkar

Detaljer