Låneavtale vedrørende Svenska Handelsbanken AB (publ) (svensk orgnr ) Aksjeindeksobligasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Låneavtale vedrørende Svenska Handelsbanken AB (publ) (svensk orgnr ) Aksjeindeksobligasjon"

Transkript

1 Handelsbanken

2 Låneavtale Låneavtale vedrørende Svenska Handelsbanken AB (publ) (svensk orgnr ) Aksjeindeksobligasjon Handelsbanken Global V 2005/2010. Obligasjonseierne har ved tegning av obligasjoner i Lånet tiltrådt Låneavtalen og er bundet av Låneavtalens vilkår. Definisjoner og lånevilkår Aksjebørs: For respektive Aksjeindeks, den børs Utregningsagenten velger ved tidspunkt for avlesning av aktuell Aksjeindeks der aksjer relatert til Aksjeindeks til enhver tid hovedsakelig omsettes. Aksjeindeks: Med Aksjeindeks menes: Dow Jones EURO STOXX 50 SM, en indeks som beregnes og publiseres av STOXX Limited og/eller den institusjon som opptrer på vegne av denne, basert på et utvalg av 50 aksjer notert på børser i de land som til enhver tid inngår i den Økonomiske og Monetære Union, ØMU, S&P500, en indeks som beregnes og publiseres av Standard & Poor's og/eller den institusjon som opptrer på vegne av denne, basert på et utvalg av 500 aksjer notert på New York Stock Exchange, American Stock Exchange og NASDAQ National Market System, TOPIX, en indeks som beregnes og publiseres av Tokyo Stock Exchange og/eller den institusjon som opptrer på vegne av denne, basert på et utvalg av alle aksjene som er notert på "the First Section" på Tokyo Stock Exchange. Aksjeindeksobligasjon: Aksjeindeksobligasjon utstedt i henhold til denne Låneavtale. Avkastningsfaktor: Avkastningsfaktoren er et uttrykk for den prosentvise andel obligasjonseier vil få av den samlede verdistigningen i respektive Aksjeindeks ved løpetidens slutt. Verdistigningen i respektive Aksjeindeks beregnes ved å sammenligne Startindeks og Sluttindeks. Avkastningsfaktorer for hver av alternativene, Alt.a og Alt.b ( AF a og AF b ), vil bli fastsatt av Utregningsagenten på Startdag. Med de markedsforutsetninger som rådet per den 25. januar 2005 ville AF a blitt 93% og AF b 160%. Avkastningsfaktoren kan imidlertid bli høyere eller lavere enn ovennevnte nivåer, avhengig av markedsutviklingen. Er Avkastningsfaktoren som beregnes lavere enn 78% i Alt.a og 145% i Alt.b, vil emisjonen bli innstilt. Bankdag: Dag som ikke er lørdag, søndag eller annen offentlig helligdag, og hvor banker i Norge holder alminnelig åpent. Beregningsdag: Planlagt Børsdag for beregning av respektive Startindeks eller Sluttindeks. Er Beregningsdag en dag som er Avbrutt Børsdag flyttes Beregningsdag til første påfølgende Planlagt Børsdag som ikke er Avbrutt Børsdag. Dersom respektive Aksjeindeks ikke har kunnet fastsettes senest åttende Planlagt Børsdag etter en Beregningsdag, på grunn av at den er Avbrutt Børsdag, skal Utregningsagenten ved Evalueringstidspunktet på sistnevnte Avbrutt Børsdag fastsette respektive Aksjeindeks til den verdi som etter Utregningsagentens vurdering, i størst mulig utstrekning stemmer overens med den verdi for aktuell Aksjeindeks som ville blitt fastsatt dersom denne dag ikke var Avbrutt Børsdag. Med dette utgangspunkt skal Utregningsagenten, også under hensyn til bestemmelsene i definisjonen av respektive Aksjeindeks, bruke den formel og metode som sist var gjeldende for beregning av Aksjeindeks på basis av kursen på Aksjebørs, for hver aksje som inngår i Aksjeindeksen. (Dersom handelen i vesentlig grad har vært innskrenket i en av de aktuelle aksjene, skal Utregningsagenten foreta en vurdering av hvilken aksjekurs aksjen ville hatt på Aksjebørsen dersom handelen ikke var innskrenket av ovennevnte grunn.) Planlagt Børsdag: For respektive S&P500, TOPIX, dag da Aksjebørs og Opsjons- eller terminmarkedsbørs som kan henføres til aktuell Aksjeindeks har til hensikt å holde åpent for normal handel samt for Dow Jones EURO STOXX 50 SM dag da STOXX Limited og/eller den institusjon som opptrer på vegne av denne har til hensikt å publisere stengningsindeks for Dow Jones EURO STOXX 50 SM. Avbrutt Børsdag: For respektive S&P500, TOPIX, Planlagt Børsdag da Aksjebørs og/eller Opsjons- eller terminmarkedsbørs som kan henføres til aktuell Aksjeindeks ikke er åpen for normal handel eller at Markedsforstyrrelse er inntruffet samt for Dow Jones EURO STOXX 50 SM Planlagt Børsdag da STOXX Limited og/eller den institusjon som opptrer på vegne av denne ikke publiserer stengningsindeks for Dow Jones EURO STOXX 50 SM eller da Aksjebørs og/eller Opsjons- eller terminmarkedsbørs som kan henføres til Dow Jones EURO STOXX 50 SM ikke er åpen for normal handel eller at Markedsforstyrrelse er inntruffet. Emisjonsramme: Emisjonsramme minimum NOK , maksimum NOK Dersom det ikke blir tegnet Aksjeindeksobligasjoner tilsvarende minimumsbeløpet har Handelsbanken rett, men ingen plikt, til å avlyse opptaket av emisjonen. Handelsbanken forbeholder seg retten til å øke eller begrense Emisjonsrammen, dersom banken finner det hensiktsmessig. Evalueringstidspunkt: Det tidspunkt på dagen da den institusjon som beregner og/eller publiserer Aksjeindeks, fastsetter stengningsindeks. Gjenstående Lån: Sum av pålydende av alle utestående Aksjeindeksobligasjoner som ikke er nedskrevet og slettet i VPS. 2

3 Innehaver: Den som er registrert på VPS-konto som eier av Aksjeindeksobligasjonen. Kurtasje: Det som følger av Handelsbankens til enhver tid gjeldende priser/prisliste. Låntager: Svenska Handelsbanken AB (publ), org nr ( Handelsbanken ). Løpetid: Aksjeindeksobligasjonen løper fra og med til og med NOK: Norske Kroner, eller den valuta som kan erstatte norske kroner som betalingsmiddel i Norge. Obligasjonsstørrelse: Andeler à NOK Offisiell Sluttkurs: Den verdi for respektive Aksjeindeks som fastsettes som daglig offisiell sluttkurs på Aksjebørs. Opsjons- eller Terminmarkeds-Børser: Den børs der opsjons- eller terminskontrakter relatert til Aksjeindeks til enhver tid hovedsakelig omsettes og som Utregningsagenten velger ved tidspunkt for avlesning av Aksjeindeks. Startdag: Den 22. februar 2005 for respektive S&P500, EURO STOXX 50 SM og den 23. februar 2005 for TOPIX. Startindeks: Verdien på Evalueringstidspunktet for respektive Aksjeindeks på Startdag, forutsatt at nevnte dato er Beregningsdag. Dersom nevnte dato ikke er Beregningsdag, brukes første påfølgende Beregningsdag. Tilleggsbeløp: Beløp knyttet til utviklingen i respektive Aksjeindeks som utbetales i tillegg til hovedstolen for Alt.a respektive Alt.b. Utregningsagent: Låntageren, ved Handelsbanken Capital Markets VPS: Verdipapirsentralen. VPS-konto: Verdipapirkonto hos VPS der de respektive Innehaveres eierskap til Aksjeindeksobligasjonen er registrert. 3

4 INNLØSNINGSMÅTE Etter Bortfallsdagen skjer innløsning automatisk ved at Handelsbanken foretar kontant sluttavregning. KONTANT SLUTTAVREGNING På Utbetalingsdato for kontant sluttavregning vil Handelsbanken betale Sluttavregnet beløp for hver Aksjeindeksobligasjon til den oppgjørskonto som er tilknyttet Innehaverens VPS-konto. Beløpet tilsvarer tilbakebetaling av Aksjeindeksobligasjonen til pari kurs (100%). I tillegg til hovedstolen skal Låntageren betale et Tilleggsbeløp knyttet til utviklingen i respektive Aksjeindeks. Tilleggsbeløpet per Aksjeindeksobligasjon fremkommer ved at Obligasjonsstørrelse multipliseres med den aktuelle Avkastningsfaktoren (AF a eller AF b ) og den vektede summen av de relative endringene i respektive Aksjeindeks. Den relative endringen i respektive Aksjeindeks er gitt ved differensen mellom aktuell Sluttindeks (SL) og aktuell Startindeks (ST), dividert med aktuell Startindeks (ST). Dersom den vektede summen av de relative endringene i respektive Aksjeindeks er negativt, skal Tilleggsbeløpet settes lik null. Tilleggsbeløpet per Aksjeindeksobligasjon avrundes ned til nærmeste hele krone. All kontantutbetaling vil skje via VPS eller på den utbetalingsmåte som Handelsbanken bestemmer. Handelsbanken forbeholder seg retten til innsyn i VPSs nedtegninger over eierne til Aksjeindeksobligasjonene. Bortfallsdag: 1. mars 2010 eller siste Beregningsdag i Avlesningsperiode Sluttavregnet beløp: Et beløp lik Innehaverens antall Aksjeindeksobligasjoner multiplisert med: For Alt.a NOK NOK * AF a * [(1/3) * (SL SM Dow Jones EURO STOXX 50 - ST Dow Jones EURO STOXX 50 SM) / ST SM Dow Jones EURO STOXX 50 + (1/3) * (SL S&P500 - ST S&P500 ) / ST S&P500 + (1/3) * (SL TOPIX - ST TOPIX ) / ST TOPIX ], dog minimum NOK For Alt.b NOK NOK * AF b * [(1/3) * (SL SM Dow Jones EURO STOXX 50 - ST Dow Jones EURO STOXX 50 SM) / ST SM Dow Jones EURO STOXX 50 + (1/3) * (SL S&P500 - ST S&P500 ) / ST S&P500 + (1/3) * (SL TOPIX - ST TOPIX ) / ST TOPIX ], dog minimum NOK Sluttindeks: Aritmetisk gjennomsnittlig verdi avlest på Evalueringstidpunktet første Beregningsdag månedlig for respektive Aksjeindeks, i perioden definert som Avlesningsperiode. Avlesningperiode: 13 Beregningsdager avlest månedlig med start 2. mars Utbetalingsdato: 22. mars MARKEDSFORSTYRRELSE Med Markedsforstyrrelse menes, for respektive Aksjeindeks, at det på relevant Aksjebørs eller Opsjons- eller Terminmarkedsbørs eller annen autorisert markedsplass, under de siste 60 minuttene innen respektive Evalueringstidspunkt, har inntruffet avlysning av eller innskrenkning i handelen (på grunn av kursbevegelser som overstiger tillatte nivåer eller av annen grunn) med: (i) Aksje(r) som inngår i Aksjeindeks og som alene eller samlet utgjør minst 20% av den aktuelle Aksjeindeksen; eller (ii) Opsjonskontrakter relatert til Aksjeindeks; eller (iii) Terminmarkedskontrakter relatert til Aksjeindeks; for hvert slikt tilfelle dersom avlysningen eller innskrenkningen er vesentlig. Utregningsagenten avgjør når Markedsforstyrrelse skal anses å foreligge som følge av avlysning av eller innskrenkning i handelen. Begrensning i daglig åpningstid som følge av generelle endringer i åpningstid på Aksjebørs skal ikke anses som Markedsforstyrrelse. For fastsettelse av hvorvidt Markedsforstyrrelse er inntruffet i henhold til (i) skal den relevante prosentandelen av aktuell aksje i forhold til Aksjeindeksen være basert på en sammenligning mellom (x) den del av Aksjeindeksens verdi som er relatert til aktuell aksje og (y) den totale verdien av Aksjeindeksen, umiddelbart før avlysning av eller innskrenkning i handelen er inntruffet. Handelsbanken fastsetter Startindeks og Sluttindeks på respektive fastsettelsedag. FORANDRINGER OG KORRIGERINGER VEDRØRENDE AKSJE- INDEKS (i) I tilfelle aktuell Aksjeindeks ikke beregnes og publiseres av den institusjon som i henhold til forannevnte er ansvarlig for dette, men beregnes og publiseres av annen part som Handelsbanken anser akseptabel ( Tredje Part ), skal relevant/e Tilleggsbeløp i stedet fastsettes på grunnlag av den av Tredje Part beregnede og publiserte indeksen. (ii) I tilfelle aktuell Aksjeindeks opphører, men erstattes av en annen aksjeindeks som Handelsbanken bedømmer som likeverdig, skal denne aksjeindeks brukes ved fastsettelse av relevant/e Tilleggsbeløp. (iii) I tilfelle det i eller før Avlesningsperiode for Sluttindeks viser seg at formelen for eller metoden som brukes ved beregning av Aksjeindeks er endret av den institusjon som i henhold til forannevnte er ansvarlig for dette, eller av Tredje Part, skal Handelsbanken fastsette relevant/e Tilleggsbeløp sånn at resultatet best mulig tilsvarer det/de Tilleggsbeløp som opprinnelig skulle vært fastsatt dersom ingen endringer var tilstede. (iv) I tilfelle verken forannevnte institusjon eller Tredje Part beregner eller publiserer Aksjeindeks, verken midlertidig eller permanent, skal Handelsbanken fastsette relevant/e Tilleggsbeløp basert på den formelen og metode som ble brukt den siste dag indeksen var beregnet, sånn at indeksberegningen best mulig tilsvarer den verdi som skulle vært publisert dersom forannevnte institusjon eller Tredje Part beregnet Aksjeindeks i henhold til den opprinnelige formelen eller metoden. (v) I tilfelle aktuell Aksjeindeks som brukes ved fastsettelse av Tilleggsbeløp blir korrigert grunnet åpenbare feil ved beregningen av den institusjon som beregner og publiserer aktuell Aksjeindeks, innen det antall dager som er normal oppgjørsperiode for avistahandel på aktuell Aksjebørs i de aksjer som inngår i aktuell Aksjeindeks, men senest tre dager etter den siste dagen i Avlesningsperiode, skal Handelsbanken gjøre tilsvarende korrigeringer ved fastsettelse av relevant/e Tilleggsbeløp. 4

5 LÅNEFORMÅL Opplåningen inngår som en del av Låntagers generelle finansiering. LÅNETS PRIORITET OG SIKKERHET Det er ikke etablert særskilt sikkerhet for Aksjeindeksobligasjonen. Aksjeindeksobligasjonen har samme prioritet som Låntagers andre innlån og gjeldsforpliktelser, men skal dekkes før ansvarlig lånekapital. REGISTRERING I VPS Aksjeindeksobligasjonen er registreringspliktig i VPS i henhold til verdipapirregisterloven av 2002 nr Aksjeindeksobligasjonen registreres i VPS av Kontofører utsteder ( KU ) i henhold til særskilt avtale. Låntager skal besørge at Låntagers KU oppretter og ivaretar føringen av egen utstederkonto i henhold til forretningsvilkår for Verdipapirsentralen ASA, kap. 5, med de virkninger, rettigheter og plikter, samt ansvar, som følger av denne lov med forskrifter/foretnings-vilkår, lovgivningen for øvrig og Låneavtalen. Låntager skal ved enhver endring av Lånets verdipapiropplysninger, besørge at Låntagers KU, snarest mulig foretar nødvendig registrering, endring, eller sletting av opplysningene i VPS. Det samme gjelder ved beslutninger om innfrielse og mislighold, i den utstrekning slike beslutninger skal registreres i VPS. Utgifter knyttet til KU-funksjonen og andre omkostninger som følge av at Aksjeindeksobligasjonen skal registreres i VPS, dekkes av Låntager. Det som følger av Låneavtalen med hensyn til KU-funksjonen, skal gjelde tilsvarende dersom KU-funksjonen overføres til en annen institusjon som er godkjent som kontofører i VPS. RENTER OG RENTEBEREGNING Aksjeindeksobligasjonen løper uten ordinære rentebetalinger. HANDELSBANKENS OG/ELLER HANDELSBANKENS NÆRSTÅ- ENDE SELSKAPERS KJØP OG EIERSKAP TIL AKSJEINDEKS- OBLIGASJONER Handelsbanken eller noen av dennes filialer eller datterselskaper har rett til, når som helst, å kjøpe en eller flere Aksjeindeksobligasjoner, til en hvilken som helst pris, gjennom budgivning, privat oppgjør eller lignende. Skulle en Aksjeindeksobligasjon kjøpes av Handelsbanken eller dennes filialer eller datterselskaper, kan den annulleres, beholdes, videreselges, eller håndteres på annen måte etter Handelsbankens eget skjønn. NOTERING OG HANDEL Aksjeindeksobligasjonen vil ikke bli tatt opp til notering på Oslo Børs. Handelsbanken Capital Markets vil under normale markedsforhold stille priser ved forespørsel for tilbakekjøp av Aksjeindeksobligasjoner og hvis det er mulig, også salgskurser. VILKÅR FOR GJENNOMFØRING Dersom det ikke blir tegnet Aksjeindeksobligasjoner tilsvarende minimumsbeløpet NOK har Handelsbanken rett, men ingen plikt, til å avlyse opptaket av emisjonen. Dersom Avkastningsfaktoren som beregnes er lavere enn 78% for Alt.a og 145% for Alt.b, vil emisjonen bli innstilt. Dersom det i tiden frem til og med Startdag inntreffer omstendigheter av økonomisk, finansiell eller politisk art i Norge eller utlandet som vesentlig endrer forutsetningene for opptak av lånet har Låntageren rett til å avlyse emisjonen med den virkning at opptaket av Aksjeindeksobligasjonen kanselleres. Ved avlysning av emisjonen skal Låntageren varsle tegningsstedet om dette og tilskrive direkte dem som har tegnet seg i Aksjeindeksobligasjonen. Dersom Aksjeindeks-obligasjonen kanselleres etter at lånet er utbetalt til Låntageren, skal lånet så snart som mulig og senest ti Bankdager etter kanselleringsdagen tilbakebetales til Innehaver i sin helhet til pari kurs (100%) pluss eventuell overkurs med tillegg av rentekompensasjon for lånet svarende til lånerenten mellom ledende norske valutabanker for perioden fra og med utbetalingsdagen til betaling skjer. ISIN-KODE Alt.a NO Alt.b NO KONTOFØRER UTSTEDER Handelsbanken Markets Operations ENDRING AV VILKÅR Hvis noen av bestemmelsene i vilkårene viser seg å være ugyldige, skal ikke gyldigheten av de øvrige vilkårene påvirkes av dette. Handelsbanken har rett til å beslutte om vilkårene skal endres med det formål å klarlegge uklarheter, revidere eller komplettere bestemmelsene i vilkårene, på en slik måte som Handelsbanken finner nødvendig eller ønskelig, om dette ikke medfører vesentlig økonomisk skade for Innehaveren. Handelsbanken har videre rett til, uten hensyn til eventuell økonomisk skade for Innehaveren, å endre disse vilkårene når det følger av lov- og/eller forskriftsbestemmelse, domsavsigelse eller myndighetsbeslutning. INFORMASJON Meddelelser til Handelsbanken kan gis skriftlig til Handelsbanken Markets Operations, P.O. Box 332 Vika, 0101 Oslo. Meddelelser til Innehaveren skal, om ikke annet fremgår av disse vilkårene, skje gjennom skriftlig underretning til den adresse som er registrert i VPS-registret. Underretningen skal anses å ha kommet innehaveren i hende fem (5) Bankdager etter avsendelsen. FORVALTERREGISTRERING For Aksjeindeksobligasjoner som er forvalterregistrert skal forvalteren anses som Innehaver ved tolkningen og tilpasningen av vilkårene. MYNDIGHETSPÅBUD Om forutsetningene for oppfyllelse av Aksjeindeksobligasjonene bortfaller eller forandres, på grunn av offentlig påbud, lov- og/eller forskriftsendring, domstolsavgjørelse eller lignende, har Handelsbanken rett til å bestemme om og i så fall hvordan godtgjørelse skal skje mellom partene. BEGRENSNING AV ANSVAR Handelsbanken er ikke ansvarlig for skade som skyldes norsk eller utenlandsk lov, norsk eller utenlandsk myndighetsavgjørelse, krig, streik, blokade, boikott, lockout eller annen lignende omstendighet. Forbeholdet for streik, blokade, boikott og lockout gjelder selv om Handelsbanken selv starter, eller er gjenstand for, konflikten. Handelsbanken er heller ikke i andre tilfeller ansvarlig for skade som skjer, om Handelsbanken har vært normalt aktsom. Handelsbanken er ikke i noe fall ansvarlig for indirekte skade. 5

6 Hvis det foreligger hinder for at Handelsbanken kan gjennomføre betaling eller foreta andre foranstaltninger på grunn av omstendigheter som er nevnt i første avsnitt, kan betaling og andre foranstaltninger vente til hinderet har opphørt. Hvis Handelsbanken som følge av slike omstendigheter er forhindret fra å foreta utbetaling eller å ta imot betaling, er hverken Handelsbanken eller Innehaveren pliktig til å betale morarente. FORELDELSE Krav på kapital og eventuelle Tilleggsbeløp og renter foreldes etter reglene i lov av 18. mai 1979 nr.18 (foreldelsesloven). GJELDENDE LOV Denne avtale reguleres av norsk lov. Tvist mellom partene på grunn av Aksjeindeksobligasjonene og vilkårene skal avgjøres av norsk domstol, med Oslo tingrett som verneting. HANDELSBANKEN HAR I HENHOLD TIL INNGÅTT LISENSAV- TALE RETT Å BRUKE NEDENSTÅENDE INDEKS. FØLGENDE TEKST ER HANDELSBANKEN I HENHOLD TIL LISENSAVTALEN PLIKTIG Å INKLUDERE I DENNE LÅNEAVTALE. DOW JONES EURO STOXX 50 SM STOXX and Dow Jones have no relationship to Svenska Handelsbanken AB (publ), other than the licensing of the Dow Jones EURO STOXX 50 SM and the related trademarks for use in connection with the Equity Linked Bond, Handelsbanken Global V 2005/2010. STOXX and Dow Jones do not: Sponsor, endorse, sell or promote the Equity Linked Bond, Handelsbanken Global V 2005/2010. Recommend that any person invest in the Equity Linked Bond, Handelsbanken Global V 2005/2010. Have any responsibility or liability for or make any decisions about the timing, amount or pricing of the Equity Linked Bond, Handelsbanken Global V 2005/2010. Have any responsibility or liability for the administration, management or marketing of the Equity Linked Bond, Handelsbanken Global V 2005/2010. Consider the needs of the Equity Linked Bond, Handelsbanken Global V 2005/2010 or the owners of the Equity Linked Bond, Handelsbanken Global V 2005/2010 in determining, composing or calculating the Dow Jones EURO STOXX 50 SM or have any obligation to do so. STOXX and Dow Jones will not have any liability in connection with the Equity Linked Bond, Handelsbanken Global V 2005/2010. Specifically, STOXX and Dow Jones do not make any warranty, express or implied and disclaim any and all warranty about: The results to obtained by the Equity Linked Bond, Handelsbanken Global V 2005/2010, the owner of the Equity Linked Bond, Handelsbanken Global V 2005/2010 or any other person in connection with the use of the Dow Jones EURO STOXX 50 SM and the data included in the Dow Jones EURO STOXX 50 SM ; The accuracy or completeness of the Dow Jones EURO STOXX 50 SM and its data; The merchantability an the fitness for a particular purpose or use of the Dow Jones EURO STOXX 50 SM and its data; STOXX and Dow Jones will have no liability for any errors, omissions or interruptions in the Dow Jones EURO STOXX 50 SM or its data; Under no circomstances will STOXX or Dow Jones be liable for any lost profits or indirect, punitive, special or consequential damages or losses, even if STOXX or Dow Jones knows that they might occur. The licensing agreement between Svenska Handelsbanken AB (publ) and STOXX is solely for their benefit and not for the benefit of the owners of the Equity Linked Bond Handelsbanken Global V 2005/2010, or any other third parties. S&P 500 Standard & Poor s, S&P, S&P 500, Standard & Poor s 500, and 500 are trademarks of The McGraw-Hill Companies, Inc. and have been licensed for use by Svenska Handelsbanken AB (publ). The Products are not sponsored, endorsed, sold or promoted by Standard & Poor s, a division of The McGraw-Hill Companies, Inc. ( S&P ). S&P makes no representation or warranty, express or implied, to the owners of the Products or any member of the public regarding the advisability of investing in securities generally or in the Products particularly or the ability of the S&P 500 Index to track general stock market performance. S&P s only relationship to the Licensee is the licensing of certain trademarks and trade names of S&P and of the S&P 500 Index which is determined, composed and calculated by S&P without regard to the Licensee or the Products. S&P has no obligation to take the needs of the Licensee or the owners of the Products into consideration on determining, composing or calculating the S&P 500 Index. S&P is not responsible for and has not participated in the determination of the timing of, prices at, or quantities of the Products to be issued or in the determination or calculation of the equation by which the Products are to be converted into cash. S&P has no obligation or liability in connection with the administration, marketing or trading of the Products. S&P DOES NOT GUARANTEE THE ACCURACY AND/OR THE COM- PLETENESS OF THE S&P 500 INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN AND S&P SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY ERRORS, OMISSIONS OR INTERRUPTIONS THEREIN. S&P MAKES NO WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY LICENSEE, OWNERS OF THE PRODUCTS, OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY FROM THE USE OF THE S&P 500 INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. S&P MAKES NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, AND EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICU- LAR PURPOSE OR USE WITH RESPECT TO THE S&P 500 INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. WITHOUT LIMITING ANY OF THE FOREGO- ING, IN NO EVENT SHALL S&P HAVE ANY LIABILITY FOR ANY SPECIAL, PUNITIVE, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING LOST PROFITS), EVEN IF NOTIFIED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. 6

7 TOPIX The copyright of TOPIX and other intellectual property rights related to TOPIX and TOPIX Index belong solely to the Tokyo Stock Exchange, Inc. No Products relating to a TOPIX Index are in any way sponsored, endorsed or promoted by the Tokyo Stock Exchange, Inc. and the Tokyo Stock Exchange, Inc. makes no warranty or representation whatsoever, express or implied, either as to the results to be obtained as to the use of any TOPIX Index or the figure at which any TOPIX Index stands on any particular day or otherwise. Each TOPIX Index is compiled and calculated solely by the Tokyo Stock Exchange, Inc. However, the Tokyo Stock Exchange, Inc. shall not be liable to any person for any error in any TOPIX Index and the Tokyo Stock Exchange, Inc. shall not be under any obligation to advise any person, including a purchaser or vendor of any warrants, of any error therein. The Tokyo Stock Exchange, Inc. gives no assurance regarding any modification or change in any methodology used in calculating any TOPIX Index and the Tokyo Stock Exchange, Inc. is under no obligation to continue the calculation, publication and dissemination of any TOPIX Index. The Tokyo Stock Exchange, Inc. shall not be responsible for any damage resulting from the issue and sales of the Products. Stockholm den 25. januar 2005, Svenska Handelsbanken AB (publ) 7

8 Generell informasjon BESKATNING/KOSTNADER/AVGIFTER Aksjeindeksobligasjoner skal skattemessig betraktes som en selvstendig formuesgjenstand. Handelsbankens aksjeindeksobligasjon Global V 2005/2010 gir ingen årlig rente eller utbytte. Investor mottar avkastning på obligasjonen først ved obligasjonens forfallstidspunkt, dvs. i 2010, eller ved salg i løpetiden. Det påløper etter gjeldende regler ingen løpende inntektsbeskatning i obligasjonens løpetid. Utbetalt Tilleggsbeløp vil være skattepliktig inntekt som fordel vunnet ved kapital, og beskattes p.t. med 28%. For Aksjeindeksobligasjoner ervervet til overkurs vil differansen mellom utstedelseskursen og den lavere pålydende kursen anses som en fradragsberettiget rentekostnad for investoren, jf skatteloven 6-1, og som fordeles forholdsmessig over aksjeindeksobligasjonens løpetid. Gevinst ved salg før forfall eller ved bortfall av Aksjeindeksobligasjoner regnes som kapitalinntekt og er skattepliktig i henhold til skatteloven kapittel 9. Et eventuelt tap ved salg før forfall eller ved bortfall er fradragsberettiget i henhold til skatteloven 6-2. Tegningsomkostninger som betales ved kjøp, er fradragsberettiget på tidspunktet for salg/forfall. For personlig Innehaver av Global V 2005/2010 og dødsbo inngår beholdning av Aksjeindeksobligasjoner i skattepliktig formue for den enkelte investor med 100% av markedsverdien ved hvert årsskifte. Aksjeselskaper og likestilte selskaper er fritatt for å betale skatt av formue. Det samme gjelder fondsforvaltere. For enkelte investorer kan særskilte regler komme til anvendelse. Dersom Aksjeindeksobligasjonene erverves av ansatte eller eies som ledd i næring kan særskilte regler komme til anvendelse. Innehavere bør rådføre seg med sine skatterådgivere vedrørende skattekonsekvensene for den enkelte. Handelsbanken er ikke ansvarlig for, eller på annen måte skyldig i, å betale noe skatt, kostnad, avgift eller lignende som Innehavere kan pådra seg på grunn av eierskap eller overdragelse av en Aksjeindeksobligasjon. Eier av Aksjeindeksobligasjon er ansvarlig for alle slike utgifter som oppstår i sammenheng med rådigheten. Handelsbanken tar forbehold om endringer i den skattemessige klassifiseringen, både som følge av tolkning av gjeldende skatteregler, men også som følge av endrede skatteregler i fremtiden. I denne forbindelse nevnes det at det er vedtatt en lovendring (som p t ikke er i kraft) for løpende beskatning av mengdegjeldsbrev. Den nærmere beregningsmåte vil bli fastsatt i forskrift. De nye reglene vil kunne medføre endringer i forhold til gjeldende regler for beskatning av aksjeindeksobligasjoner. Forventet ikraftredelsestidpunkt er usikkert. Låntager er ansvarlig for at eventuell kildeskatt pålagt ved lov blir tilbakeholdt. Endringer i skattereglene kan få tilbakevirkende kraft. Denne redegjørelse er basert på gjeldende norske skatteregler i kraft pr 25. januar Denne redegjørelsen gjelder beskatning i Norge av norske investorer som har fast bopel i Norge for skatteformål. DISTRIBUSJON M.M. Aksjeindeksobligasjoner kan i hvert land bare tilbys, selges, erverves eller utnyttes i samsvar med de regler som gjelder i landet. Tilbudet retter seg ikke til personer hvis deltagelse forutsetter ytterligere prospekt, registreringsforanstaltninger, eller andre foranstaltninger enn de som følger av norsk rett. Tegningmaterialet skal ikke distribueres til land hvor distribusjon eller innbydelse krever foranstaltninger som nevnt i foregående avsnitt, eller som strider mot reglene i landet, deriblant De forente stater. Handelsbanken har ikke til hensikt å registrere hverken tegningsmaterialet eller Aksjeindeksobligasjonen i noe annet land enn Norge. Aksjeindeksobligasjonen tilbys derfor ikke for salg i for eksempel De forente stater, og tilbudet retter seg heller ikke direkte eller indirekte til noen i De forente stater. Ansatte i Handelsbanken har rett til å erverve Aksjeindeksobligasjoner, dog uten særskilt forrang. RATING Handelsbankens rating per 25. januar, 2005 er ifølge Moodys s Investers Services Aa1 (Issue Rating). RISIKOBEDØMMELSE Interesserte investorer må sørge for at de forstår hva det innebærer å investere i aksjeindeksobligasjoner og omfanget av den risiko de tar. Investorer må vurdere hensiktsmessigheten av aksjeindeksobligasjoner som investeringsobjekt i forhold til egen situasjon, herunder egen økonomisk situasjon. Ansvaret for risikobedømmelsene av en handel ligger hos kunden. En synkende kurs på underliggende aksjeindekser kan medføre at aksjeindeksobligasjonens verdi under løpetiden blir vesentlig mindre. Handelsbanken har ikke ansvar for verdiutviklingen på aksjeindeksobligasjonene, eller for at investeringen i aksjeindeksobligasjonene skal gi en positiv verdiutvikling for kunden dersom den omsettes før bortfall. I tillegg vil investor ha en kredittrisiko på Låntageren, Handelsbanken. Dette betyr at dersom Handelsbanken misligholder sine økonomiske forpliktelser, og går konkurs, har Innehaver et krav mot Handelsbanken på linje med andre kreditorer. HANDELSBANKEN Handelsbanken startet sin virksomhet 1. juli 1871 med forretningskontor i Stockholm og er en av de største bankene i Norden med en balansestatus på cirka milliarder svenske kroner, et regnskapsresultat for 2003 på 11,6 milliarder svenske kroner og ansvarlig kapital på 64 milliarder svenske kroner. Antallet ansatte er cirka Handelsbanken er en universalbank med et fullstendig tilbud av finansielle tjenester; tradisjonelle forretninger, investment banking og trading samt private forretninger herunder livsforsikringer. Banken har 453 kontorer i Sverige, 33 i Norge, 34 i Finland, 36 i Danmark og 15 i Storbritannia. Utenfor Norden er Handelsbanken representert i 13 land. I konsernet inngår, Handelsbanken Finans, Handelsbanken Fonder, Handelsbanken Liv, Stadshypotek, Stadshypotek Bank samt SPP Livförsäkring. OPPLYSNING OM ÅRSREGNSKAP OG DELÅRSRAPPORT Handelsbankens siste årsregnskap og delårsrapport kan bestilles fra Handelsbanken, Centrala Informasjonsavdelingen, STOCKHOLM. Telefon Rapportene finnes også på

Telefonaktiebolaget L M Ericsson (publ) serie B aksje

Telefonaktiebolaget L M Ericsson (publ) serie B aksje Handelsbanken kjøpswarrant Telefonaktiebolaget L M Ericsson (publ) serie B aksje Innløsningskurs: SEK 30 Bortfallsdag: 17. mars 2006 Handelsbanken Capital Markets Produktbeskrivelse Nedenfor følger en

Detaljer

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON BEST AV 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.000

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON BEST AV 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.000 TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0086226 DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON BEST AV 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.000 Tegningsperiode: 19. februar 2001 30. mars

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 033278.6

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 033278.6 ISIN: NO 001 033278.6 VERDIPAPIRDOKUMENT Sparebanken Pluss 4,50 % Sparebanken Pluss åpent obligasjonslån 2006/2011 Åpent lån, inntil NOK 800.000.000 Lånet løper fra 12. september 2006 til 12. september

Detaljer

Tegningsinnbydelse. Aksjeindeksobligasjon Global 2002/2007. Åpent lån Minimum NOK 25.000.000 Inntil NOK 150.000.000

Tegningsinnbydelse. Aksjeindeksobligasjon Global 2002/2007. Åpent lån Minimum NOK 25.000.000 Inntil NOK 150.000.000 Tegningsinnbydelse ISIN: NO 001 014483.5 Aksjeindeksobligasjon Global 2002/2007 Åpent lån Minimum NOK 25.000.000 Inntil NOK 150.000.000 Tegningsperiode 29. mai 2002 21. juni 2002 Innbetaling: 28. juni

Detaljer

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000. ISIN: NO 001 0086234 TEGNINGSINNBYDELSE DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.000 Tegningsperiode: 19. februar 2001 30. mars

Detaljer

DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000

DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0130321 DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 28. januar 8. mars 2002 Innbetalingsdato:

Detaljer

AKSJEINDEKSOBLIGASJON NORDEA KINA 2003/2006. Minimum NOK 50.000.000 Åpent lån, inntil NOK 1.000.000.000 Minimums tegningsbeløp: NOK 10.

AKSJEINDEKSOBLIGASJON NORDEA KINA 2003/2006. Minimum NOK 50.000.000 Åpent lån, inntil NOK 1.000.000.000 Minimums tegningsbeløp: NOK 10. Tegningsinnbydelse ISIN: NO 001 020402.7 AKSJEINDEKSOBLIGASJON NORDEA KINA 2003/2006 Minimum NOK 50.000.000 Åpent lån, inntil NOK 1.000.000.000 Minimums tegningsbeløp: NOK 10.000 Tegningsperiode: 27. oktober

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012

Prospekt. DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 et Prospekt på DnB NOR Markedssertifikat

Detaljer

Aksjeindeksobligasjon World Plus 2003/2006

Aksjeindeksobligasjon World Plus 2003/2006 Aksjeindeksobligasjon World Plus 2003/2006 Avkastning fra aksjemarkedet, med sikkerhet for investert beløp. 110 prosent garanti på investert beløp Inntil 70 prosent avkastning på 3,5 år Tegningsperiode:

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166 Prospekt Verdipapirdokument for 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Indeksobligasjon USA Offensiv 2011/2016

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Indeksobligasjon USA Offensiv 2011/2016 Prospekt Endelige Vilkår for Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 samt tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010, 3. desember 2010 og 10.

Detaljer

DnB SYMPHONY HEDGEFOND OBLIGASJON 2002/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000

DnB SYMPHONY HEDGEFOND OBLIGASJON 2002/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0130057 DnB SYMPHONY HEDGEFOND OBLIGASJON 2002/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 28. januar 8. mars 2002

Detaljer

Endelige Vilkår - DnB NOR Japan 2010/2013 ISIN SE0003489350. Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Japan 2010/2013

Endelige Vilkår - DnB NOR Japan 2010/2013 ISIN SE0003489350. Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Japan 2010/2013 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Japan 2010/2013 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009, tillegg til Grunnprospekt datert 6. november 2009, tillegg

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014

Prospekt. DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 et Prospekt på DnB NOR Markedswarrant

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Greater China 2010/2014

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Greater China 2010/2014 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Greater China 2010/2014 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 et Prospekt på DnB NOR

Detaljer

Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument

Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

100% 100% ORKLA FINANS EUROPA-PACIFIC. av markedsveksten utover 5% oppgang i aksjemarkedet over 3 år. av Opprinnelig Investering 1

100% 100% ORKLA FINANS EUROPA-PACIFIC. av markedsveksten utover 5% oppgang i aksjemarkedet over 3 år. av Opprinnelig Investering 1 ORKLA FINANS EUROPA-PACIFIC 100% av markedsveksten utover 5% oppgang i aksjemarkedet over 3 år + 100% av Opprinnelig Investering 1 Begrenset tilbud: avsluttes senest 22. september 2006*. Investeringsperiode:

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557 Prospekt Verdipapirdokument for 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557 og 4,90 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO 001 0670839 Hafslund ASA Drammensveien

Detaljer

TERM SHEET. 28. mai 2014

TERM SHEET. 28. mai 2014 1 TERM SHEET 28. mai 2014 Flytende rente Haugesund Sparebank ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsingsrett for Utsteder ISIN: Utsteder: Type lån: NO0010712847 Haugesund

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige Offensiv 2011/2016 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 samt tillegg

Detaljer

20. mai 2014. Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder

20. mai 2014. Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder 1 20. mai 2014 Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO 0010712417 Utsteder: Type lån: Landkreditt Bank

Detaljer

Prospekt Flytende rente Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2011 ISIN NO 001 030802.6 Verdipapirdokument

Prospekt Flytende rente Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2011 ISIN NO 001 030802.6 Verdipapirdokument Prospekt Flytende rente Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2011 ISIN NO 001 030802.6 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22

Detaljer

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument. 4 % Nordea Bank Norge ASA åpent Obligasjonslån 2009/2012 ISIN NO 001 0496557

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument. 4 % Nordea Bank Norge ASA åpent Obligasjonslån 2009/2012 ISIN NO 001 0496557 NORDEA BANK NORGE ASA Verdipapirdokument 4 % Nordea Bank Norge ASA åpent Obligasjonslån 2009/2012 ISIN NO 001 0496557 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ÅPENT OBLIGASJONSLÅN

VERDIPAPIRDOKUMENT ÅPENT OBLIGASJONSLÅN VERDIPAPIRDOKUMENT ÅPENT OBLIGASJONSLÅN ISIN NO001052583.5 5,70% Energiselskapet Buskerud AS åpent obligasjonslån 2009/2016 Energiselskapet Buskerud AS Ing. Rybergsgt. 99 Postboks 1602 3007 Drammen Telefon

Detaljer

Flytende rente Sparebanken Narvik åpent obligasjonslån 2011/2014

Flytende rente Sparebanken Narvik åpent obligasjonslån 2011/2014 Lånebeskrivelse utarbeidet i forbindelse med søknad om notering på ABM Dato: 23/12/2011 Endelig ISIN: NO 001 0633720 Vilkår: Dokumentasjon: [Låneavtalen 1) er nærmere omtalt under Standardtermer] Relevante

Detaljer

Sparebanken Vest 30/4/2010 Fastrente Sparebanken Vest Fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder

Sparebanken Vest 30/4/2010 Fastrente Sparebanken Vest Fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO0010572845 Sparebanken Vest 30/4/2010 Fastrente Sparebanken Vest Fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder Utsteder: Valuta: Sparebanken Vest NOK

Detaljer

LÅNEAVTALE. Fana Sparebank (låntager) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne

LÅNEAVTALE. Fana Sparebank (låntager) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne ISIN NO 001014483.5 LÅNEAVTALE mellom Fana Sparebank (låntager) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån Fana Sparebank Aksjeindeksobligasjon Global 2002/2007

Detaljer

Markedswarrant Norske aksjer V

Markedswarrant Norske aksjer V www.handelsbanken.no/warrants Markedswarrant Norske aksjer V n Markedswarrant Norske aksjer V gir deg mulighet til høy avkastning, samtidig som risikoen er høy n Aksjemarkedet både i Norge og i verden

Detaljer

TERM SHEET. Flytende rente Haugesund Sparebank Fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for.

TERM SHEET. Flytende rente Haugesund Sparebank Fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for. TERM SHEET Flytende rente Haugesund Sparebank Fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for Utsteder Vilkår og betingelser ISIN: NO 001065018.7 Utsteder: Haugesund

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Oil 2010/2013

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Oil 2010/2013 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Oil 2010/2013 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009, tillegg til Grunnprospekt datert 6. november 2009, tillegg

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Svensk Export 2010/2014

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Svensk Export 2010/2014 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Svensk Export 2010/2014 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 et Prospekt på DnB NOR

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår DnB NOR ETN Oil Service

Prospekt. Endelige Vilkår DnB NOR ETN Oil Service Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR ETN Oil Service Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 og tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010 et

Detaljer

Markedswarrant EURNOK

Markedswarrant EURNOK www.handelsbanken.com/capitalmarkets Markedswarrant EURNOK Markedswarrant EURNOK gir deg mulighet til høy avkastning dersom kronen styrker seg tilstrekkelig mot euro Den norske kronen har tapt seg mye

Detaljer

TERM SHEET. 05 april 2013

TERM SHEET. 05 april 2013 1 TERM SHEET 05 april 2013 Flytende rente Bamble Sparebank Fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for Utsteder ISIN: Utsteder: Type lån: NO0010675002 Bamble Sparebank

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 0711286

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 0711286 Prospekt Verdipapirdokument for FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 0711286 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument NORDEA BANK NORGE ASA 4,50 % Nordea Bank Norge ASA åpent obligasjonslån 2006/2010 ISIN NO 001032476.7 Verdipapirdokument Dette Verdipapirdokument utgjør et verdipapirdokument i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer

Markedsføringsmateriale oktober 2015. Bull & Bear

Markedsføringsmateriale oktober 2015. Bull & Bear Markedsføringsmateriale oktober 2015 Bull & Bear Bull & Bear - investeringer med ekstra fart Bull & Bear gir deg mulighet til å tjene penger på både oppgang og nedgang i et underliggende marked. Med Bull

Detaljer

Flytende rente Hønefoss Sparebank åpent obligasjonslån 2010/2015

Flytende rente Hønefoss Sparebank åpent obligasjonslån 2010/2015 Skal ikke noteres på Oslo Børs / ABM Dato: 11/03/2010 Endelig ISIN: NO 001 0566870 Flytende rente Hønefoss Sparebank åpent obligasjonslån 2010/2015 Vilkår: Dokumentasjon: [Låneavtalen 1) er nærmere omtalt

Detaljer

TERM SHEET. 11. februar 2015

TERM SHEET. 11. februar 2015 Side 1 av 5 TERM SHEET 11. februar 2015 FRN Voss Veksel- og Landmandsbank ASA ansvarlig obligasjonslån 2015/2025 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO 0010730989 Utsteder: Type lån:

Detaljer

TERM SHEET. 31. mai 2011 FRN Sparebanken Sogn og Fjordane fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder

TERM SHEET. 31. mai 2011 FRN Sparebanken Sogn og Fjordane fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder TERM SHEET 31. mai 2011 FRN Sparebanken Sogn og Fjordane fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder ISIN: Utsteder: Type lån: NO0010612153 Sparebanken Sogn

Detaljer

TERM SHEET. 29. oktober 2014. FRN Bamble Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2014/2024 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder

TERM SHEET. 29. oktober 2014. FRN Bamble Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2014/2024 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder 1 TERM SHEET 29. oktober 2014 FRN Bamble Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2014/2024 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO 0010722846 Utsteder: Type lån: Bamble Sparebank Ansvarlig

Detaljer

Verdipapirdokument. 4,42% Akershus Energi AS obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO0010692718. Tilrettelegger: Rånåsfoss, 11.11 2013

Verdipapirdokument. 4,42% Akershus Energi AS obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO0010692718. Tilrettelegger: Rånåsfoss, 11.11 2013 4,42% Akershus Energi AS obligasjonslån 2013/2023 Tilrettelegger: Rånåsfoss, 11.11 2013 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 809/2004 vedlegg XIII Viktig informasjon et har utelukkende

Detaljer

Flytende rente Eiendomskreditt AS fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for

Flytende rente Eiendomskreditt AS fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for 1 TERM SHEET 23. juni 2014 Flytende rente Eiendomskreditt AS fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for Utsteder ISIN: NO 0010714249 Utsteder: Type lån: Eiendomskreditt

Detaljer

Endelige Vilkår FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 ISIN: NO 0010626476. Prospekt. Endelige Vilkår. for

Endelige Vilkår FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 ISIN: NO 0010626476. Prospekt. Endelige Vilkår. for Prospekt Endelige Vilkår for FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 15. september 2011 et Prospekt på FRN DnB NOR

Detaljer

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser Tegningsinnbydelse Sandnes Sparebank Meddelelser Denne Tegningsinnbydelsen er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av en rettet emisjon mot grunnfondsbeviseierne i Sandnes Sparebank ( Banken ) per

Detaljer

Endelige Vilkår - FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 ISIN: NO 0010559941. Prospekt. Endelige Vilkår. for

Endelige Vilkår - FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 ISIN: NO 0010559941. Prospekt. Endelige Vilkår. for Prospekt Endelige Vilkår for FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 og tillegg til Grunnprospekt

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2015/2020 ISIN NO 0010735087

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2015/2020 ISIN NO 0010735087 Prospekt Verdipapirdokument for FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2015/2020 ISIN NO 0010735087 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0277 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00 www.hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no

Detaljer

TERM SHEET. [dd. mmm] 2013 TrønderEnergi AS ( TE ) fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder. 3M Nibor.

TERM SHEET. [dd. mmm] 2013 TrønderEnergi AS ( TE ) fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder. 3M Nibor. TERM SHEET [dd. mmm] 2013 TrønderEnergi AS ( TE ) fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO001 [ ] Utsteder: TrønderEnergi AS, org. nr. 980 417 824 Type lån: Åpent

Detaljer

FRN Sparebanken Pluss Fondsobligasjonslån ("Obligasjonene") med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Låntager Vilkår og betingelser

FRN Sparebanken Pluss Fondsobligasjonslån (Obligasjonene) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Låntager Vilkår og betingelser Endelig Term Sheet FRN Sparebanken Pluss Fondsobligasjonslån ("Obligasjonene") med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Låntager Vilkår og betingelser ISIN: Låntager/Utsteder: Type lån: Løpetid:

Detaljer

Vekstsertifikat Olje og Gass Ytterligere Opplysninger

Vekstsertifikat Olje og Gass Ytterligere Opplysninger Vekstsertifikat Olje og Gass Ytterligere Opplysninger Informasjon ved tilbud av vekstsertifikater faller ikke under Kredittilsynets Forskrift om opplysningspliktved tilbud om kjøp av sammensatte produkter

Detaljer

Verdipapirdokument. 3 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 067553.1

Verdipapirdokument. 3 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 067553.1 Verdipapirdokument 3 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 067553.1 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks +47 22 48 44 96 www.nordea.com

Detaljer

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING THE NORWEGIAN SOCIETY OF FINANCIAL ANALYSTS Postboks 1276 Vika N-0111 Oslo Norway HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? * En aksjeindeksobligasjon

Detaljer

Flytende rente Fana Sparebank fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder Vilkår og betingelser

Flytende rente Fana Sparebank fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder Vilkår og betingelser Flytende rente Fana Sparebank fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder Vilkår og betingelser ISIN: Utsteder: Type lån: Lånebeløp ( Obligasjonene/ Obligasjoner

Detaljer

Endelige Vilkår 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 ISIN: NO 0010626450. Prospekt. Endelige Vilkår.

Endelige Vilkår 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 ISIN: NO 0010626450. Prospekt. Endelige Vilkår. Prospekt Endelige Vilkår for 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 15. september 2011 et Prospekt

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Alternativ Energi 2010/2015

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Alternativ Energi 2010/2015 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Alternativ Energi 2010/2015 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 og tillegg til Grunnprospekt datert 6. november

Detaljer

Eksportfinans ASA Aksjeobligasjon Norge Pluss 2003/2007

Eksportfinans ASA Aksjeobligasjon Norge Pluss 2003/2007 Eksportfinans ASA Aksjeobligasjon Norge Pluss 2003/2007 Avkastning fra aksjemarkedet, med minimal risiko for investert beløp Opptil 80 prosent avkastning ved forfall Minimal risiko for opprinnelig investering,

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Top-Picks Asia IV 2010/2015

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Top-Picks Asia IV 2010/2015 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Top-Picks Asia IV 2010/2015 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 og tillegg til Grunnprospekt datert 6. november

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Återhämtning Plus 2008/2011. Tilrettelegger. Oslo, 18.

Prospekt. Verdipapirdokument. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Återhämtning Plus 2008/2011. Tilrettelegger. Oslo, 18. Prospekt Verdipapirdokument for DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Återhämtning Plus 2008/2011 Tilrettelegger Oslo, 18. september 2008 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 13 Viktig informasjon*

Detaljer

WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER)

WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1 WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1. GENERELT... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 NOTERING AV WARRANTER OG ETN-ER... 3 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 3 1.4 VIRKEOMRÅDE... 3 2. OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

TERM SHEET. 27. november 2014. Flytende rente OBOS BBL obligasjonslån ( Obligasjonene ) OBOS BBL. 100 % av Pålydende. 100 % av Pålydende

TERM SHEET. 27. november 2014. Flytende rente OBOS BBL obligasjonslån ( Obligasjonene ) OBOS BBL. 100 % av Pålydende. 100 % av Pålydende 1 TERM SHEET 27. november 2014 Flytende rente OBOS BBL obligasjonslån ( Obligasjonene ) ISIN: NO 0010725229 Utsteder: Type lån: OBOS BBL Åpent obligasjonslån flytende rente Låneramme: NOK 1,000,000,000

Detaljer

VEKSTSERTIFIKAT OLJE OG GASS

VEKSTSERTIFIKAT OLJE OG GASS CALYON CRÉDIT AGRICOLE CIB VEKSTSERTIFIKAT OLJE OG GASS Stor eksponering. Liten innsats. Europeiske olje- og gass-selskaper < Løpetid 3 år < Investeringsbeløp 19 000 kr per vekstsertifikat < Pålydende

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR US Health Care II 2010/2013

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR US Health Care II 2010/2013 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR US Health Care II 2010/2013 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009, tillegg til Grunnprospekt datert 6. november

Detaljer

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge II

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge II Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge II 90% eksponering mot Pareto Aksje Norge Garanti for 100% av innskutt beløp* Tegningsperiode: 21. september 2006-21. november 2006 Innbetalingsdato: 15. desember

Detaljer

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i Domstein ASA DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Domstein ASA avholdes på selskapets kontorer i Måløy, den 1. juli 2004 kl 13.00. Til behandling

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument. for. DnB NOR Råvareobligasjon Energi Plus 2008/2011. Tilrettelegger. Oslo, 18. september 2008

Prospekt. Verdipapirdokument. for. DnB NOR Råvareobligasjon Energi Plus 2008/2011. Tilrettelegger. Oslo, 18. september 2008 Prospekt Verdipapirdokument for DnB NOR Råvareobligasjon Energi Plus 2008/2011 Tilrettelegger Oslo, 18. september 2008 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 12 Viktig informasjon* Verdipapirdokumentet

Detaljer

LÅNEAVTALE. mellom. Sparebanken Øst (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av. obligasjonseierne.

LÅNEAVTALE. mellom. Sparebanken Øst (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av. obligasjonseierne. ISIN NO 001 026877.4 LÅNEAVTALE mellom Sparebanken Øst (låntageren) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån 4,35 % Sparebanken Øst åpent obligasjonslån 2005/2015

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Tilrettelegger: Oslo, 08.05 2014

Verdipapirdokument. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Tilrettelegger: Oslo, 08.05 2014 NorgesGruppen ASA, 08.05 2014 Verdipapirdokument ISIN NO0010709512 Verdipapirdokument FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512 Tilrettelegger: Oslo, 08.05 2014 Verdipapirdokumentet

Detaljer

Nå dine mål uten å ta unødvendig risiko

Nå dine mål uten å ta unødvendig risiko www.handelsbanken.no/kapitalbeskyttelse Aksjeindeksobligasjon 3037 Nå dine mål uten å ta unødvendig risiko 1 Vær forsiktig og vinn i det norske aksjemarkedet På bildet på forsiden ser du prinsippet med

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 0010703267

Verdipapirdokument. FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 0010703267 Verdipapirdokument FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 0010703267 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks +47 22 48 44 96 www.nordea.com

Detaljer

Nå dine mål uten å ta unødvendig risiko

Nå dine mål uten å ta unødvendig risiko www.handelsbanken.no/kapitalbeskyttelse Aksjeindeksobligasjon 3039 Nå dine mål uten å ta unødvendig risiko 1 Vær forsiktig og vinn i det norske aksjemarkedet På bildet på forsiden ser du prinsippet med

Detaljer

Prospekt. 4,95 % Entra Eiendom AS åpent Obligasjonslån 2009/2014 ISIN NO 001 0552458

Prospekt. 4,95 % Entra Eiendom AS åpent Obligasjonslån 2009/2014 ISIN NO 001 0552458 Prospekt 4,95 % Entra Eiendom AS åpent Obligasjonslån 2009/2014 ISIN NO 001 0552458 Entra Eiendom AS Biskop Gunnerus gt. 14 Postboks 3 0051 Oslo Telefon: +47 21 60 51 00 Faks: +47 21 60 51 01 www.entraeiendom.no

Detaljer

FRN BN Bank fondsobligasjon 2010/2020 med innløsningsrett for utsteder

FRN BN Bank fondsobligasjon 2010/2020 med innløsningsrett for utsteder Lånebeskrivelse utarbeidet i forbindelse med søknad om notering på Oslo Børs Dato: 16.12.2010 Endelig ISIN: NO001 0593577 Vilkår: Dokumentasjon: [Låneavtalen 1) er nærmere omtalt under Standardtermer]

Detaljer

This letter to the bondholders is issued in Norwegian only. For further information please contact Nordic Trustee ASA.

This letter to the bondholders is issued in Norwegian only. For further information please contact Nordic Trustee ASA. NORDIC TRUSTEE This letter to the bondholders is issued in Norwegian only. For further information please contact Nordic Trustee ASA. Til obligasjonseierne i: ISIN N00010675119 FRN Energiselskapet Buskerud

Detaljer

WARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER)

WARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) WARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 NOTERING AV WARRANTER OG FINANSIELLE SERTIFIKATER... 2 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2.

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR RAMMEAVTALE FOR HANDEL MED IKKE- STANDARDISERTE OPSJONS- OG TERMINKONTRAKTER (ELSERTIFIKAT)

GENERELLE VILKÅR FOR RAMMEAVTALE FOR HANDEL MED IKKE- STANDARDISERTE OPSJONS- OG TERMINKONTRAKTER (ELSERTIFIKAT) GENERELLE VILKÅR FOR RAMMEAVTALE FOR HANDEL MED IKKE- STANDARDISERTE OPSJONS- OG TERMINKONTRAKTER (ELSERTIFIKAT) 1 RAMMEAVTALENS VIRKEOMRÅDE Rammeavtalen skal uten at det er nødvendig å henvise til Rammeavtalen

Detaljer

Tap av data og ansvarsbegrensning ved kjøp av hostingtjenester

Tap av data og ansvarsbegrensning ved kjøp av hostingtjenester Tap av data og ansvarsbegrensning ved kjøp av hostingtjenester Lene Cecilie Høydahl Trine Lysaker Lehn 16. Januar 2014 Lene Cecilie Høydahl Kontraktsdirektør SAS Institute AS lene.hoydahl@sas.com Trine

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN NO 001030944.6. Prospekt. Verdipapirdokument. for. Flytende rente Steen & Strøm ASA åpent obligasjonslån 2006/2010

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN NO 001030944.6. Prospekt. Verdipapirdokument. for. Flytende rente Steen & Strøm ASA åpent obligasjonslån 2006/2010 Prospekt Verdipapirdokument for Flytende rente Steen & Strøm ASA åpent obligasjonslån 2006/2010 Tilrettelegger Oslo, 14. juni 2006 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 10 Viktig informasjon*

Detaljer

Obligasjonsavtale. for 4,05 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO 001 068573.8

Obligasjonsavtale. for 4,05 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO 001 068573.8 Obligasjonsavtale for 4,05 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO 001 068573.8 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks +47 22 48 44

Detaljer

Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim 7. mars 2013

Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim 7. mars 2013 Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim. mars 201 Hvorfor diskuterer vi en boligboble i Norge? 9 9 % å/ å % 8 8 Boligrente > >

Detaljer

Hvorfor hente kapital nå? En forklaring. Oslo 25. mai 2010

Hvorfor hente kapital nå? En forklaring. Oslo 25. mai 2010 Hvorfor hente kapital nå? En forklaring Oslo 25. mai 2010 DISCLAIMER This document is being furnished for informational purposes only and does not constitute an offer to sell or the solicitation of an

Detaljer

Sammendrag. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Oslo, 08.05 2014

Sammendrag. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Oslo, 08.05 2014 FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 Oslo, 08.05 2014 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd med EU

Detaljer

ETF-reglene - Opptaksregler og løpende forpliktelser for børshandlede fond

ETF-reglene - Opptaksregler og løpende forpliktelser for børshandlede fond ETF-reglene - Opptaksregler og løpende forpliktelser for børshandlede fond 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 BØRSHANDLEDE FOND... 2 1.3 FONDET OG FORVALTNINGSSELSKAPET... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2

Detaljer

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument. FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2009/2014 ISIN NO 001 0548027

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument. FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2009/2014 ISIN NO 001 0548027 NORDEA BANK NORGE ASA Verdipapirdokument FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2009/2014 ISIN NO 001 0548027 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,20 % Hafslund ASA SEK 100 million Fixed Senior Notes Due 1 June 2015 ISIN SE 000 4635316

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,20 % Hafslund ASA SEK 100 million Fixed Senior Notes Due 1 June 2015 ISIN SE 000 4635316 Prospekt Verdipapirdokument for 3,20 % SEK 100 million Fixed Senior Notes Due 1 June 2015 ISIN SE 000 4635316 og SEK 100 million FRN Senior Notes Due 1 June 2015 ISIN SE 000 4635258 Drammensveien 144,

Detaljer

LÅNEAVTALE. E-CO Energi AS (låntager) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne

LÅNEAVTALE. E-CO Energi AS (låntager) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne ISIN NO 001018945.9 LÅNEAVTALE mellom E-CO Energi AS (låntager) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån 5,53 % E-CO Energi AS åpent obligasjonslån 2003/2008

Detaljer

Nye muligheter for høy avkastning

Nye muligheter for høy avkastning www.handelsbanken.no Kupongsertifikat STATOILHYDRO Nye muligheter for høy avkastning Siste tegningsdag 20. april Høyt avkastningspotensial- preliminær kupong på 19 prosent per år Sertifikatet har fem års

Detaljer

PROSPEKT. Sparebanken Hedmark. Verdipapirdokument for ISIN: NO 001 0695067. 4,00% Sparebanken Hedmark åpent obligasjonslån 2013/2023

PROSPEKT. Sparebanken Hedmark. Verdipapirdokument for ISIN: NO 001 0695067. 4,00% Sparebanken Hedmark åpent obligasjonslån 2013/2023 PROSPEKT Sparebanken Hedmark Verdipapirdokument for ISIN: NO 001 0695067 4,00% Sparebanken Hedmark åpent obligasjonslån 2013/2023 Verdipapirdokumentet bør leses sammen med Registreringsdokumentet av 27.januar

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument. for. DnB NOR Petro FX 2009/2011

Prospekt. Verdipapirdokument. for. DnB NOR Petro FX 2009/2011 Prospekt Verdipapirdokument for DnB NOR Petro FX 2009/2011 Verdipapirdokumentet utgjør sammen med Registreringsdokument for DnB NOR Bank ASA datert 19. november 2008, tillegg til Registreringsdokument

Detaljer

LÅNEAVTALE. Statnett SF (låntager) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne

LÅNEAVTALE. Statnett SF (låntager) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne ISIN NO 001 028325.2 LÅNEAVTALE mellom Statnett SF (låntager) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån 4,15 % Statnett SF åpent obligasjonslån 2005/2020 INNHOLD

Detaljer

Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong

Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong 5 års obligasjon utstedt av Credit Suisse International 5% kupong (1% utbetalt årlig) Opptil 200% deltagelse mot 3 kjente hedgefondindekser* CS/Tremont

Detaljer

Opptak til notering av fortrinnsretter til aksjer etter allmennaksjeloven 10-4

Opptak til notering av fortrinnsretter til aksjer etter allmennaksjeloven 10-4 Opptak til notering av fortrinnsretter til aksjer etter allmennaksjeloven 10-4 Nedenfor følger standard skjema som skal benyttes når det skal avgis en redegjørelse for opptak til notering av fortrinnsretter

Detaljer

VEKSTSERTIFIKAT KNOCK-OUT KINA 2

VEKSTSERTIFIKAT KNOCK-OUT KINA 2 CALYON CRÉDIT AGRICOLE CIB VEKSTSERTIFIKAT KNOCK-OUT KINA 2 Stor eksponering. Liten innsats. Kina < Løpetid 1 år < Investeringsbeløp 7 000 kr per vekstsertifikat < Pålydende beløp 100 000 kr per vekstsertifikat

Detaljer

Videre opptaksprosess frem til notering avtales mellom selskapet og/eller selskapets rådgiver og børsens saksbehandler.

Videre opptaksprosess frem til notering avtales mellom selskapet og/eller selskapets rådgiver og børsens saksbehandler. Opptak til notering av øvrige retter til aksjer Nedenfor følger standard opptaksskjema som skal benyttes ved søknad om opptak til notering av retter som definert i opptaksreglene pkt 8.1 nr. 2-4, det vil

Detaljer

www.handelsbanken.no/bullbear

www.handelsbanken.no/bullbear www.handelsbanken.no/bullbear Bull Du tror på oppgang i markedet og stanger dine horn oppover. Får du rett, og du har investert i Bull, tjener du dobbelt så mye som oppgangen i markedet. Tar du feil taper

Detaljer

Besøks- og postadresse: Karl Johans gate 16 B 0154 Oslo. Telefon: +47 23 31 85 00 Org.N.: NO974 344 815 Kontonr: 1602.48.98125

Besøks- og postadresse: Karl Johans gate 16 B 0154 Oslo. Telefon: +47 23 31 85 00 Org.N.: NO974 344 815 Kontonr: 1602.48.98125 3 Besøks- og postadresse: Karl Johans gate 16 B 0154 Oslo Telefon: +47 23 31 85 00 Org.N.: NO974 344 815 Kontonr: 1602.48.98125 Verdipapirforetak som ikke er kredittinstitusjon kan bare yte kreditt i

Detaljer

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Reporting Services - oversigt Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Summary Efterfølgende vises en oversigt over de rapporter som er indeholdt i Microsoft

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak. Verdipapirfondets navn m.v.

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak. Verdipapirfondets navn m.v. Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av

Detaljer

Crédit Agricole Vekstsertifikat Øst-Europa/Latin-Amerika 3 Ytterligere Opplysninger

Crédit Agricole Vekstsertifikat Øst-Europa/Latin-Amerika 3 Ytterligere Opplysninger Crédit Agricole Vekstsertifikat Øst-Europa/Latin-Amerika 3 Ytterligere Opplysninger Informasjon ved tilbud av vekstsertifikater faller ikke under Kredittilsynets Forskrift om opplysningsplikt ved tilbud

Detaljer

Vekstsertifikat India/Kina 5 Ytterligere Opplysninger

Vekstsertifikat India/Kina 5 Ytterligere Opplysninger Vekstsertifikat India/Kina 5 Ytterligere Opplysninger Informasjon ved tilbud av vekstsertifikater faller ikke under Kredittilsynets Forskrift om opplysningsplikt ved tilbud om kjøp av sammensatte produkter

Detaljer