SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel"

Transkript

1 SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 og HANDLINGSPROGRAM Grunnlag til politisk behandling Kommentardel

2 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E Side SAKSFREMLEGG - INNSTILLING... 1 RÅDMANNENS FELLESKOMMENTAR.. 5 SAMMENDRAG AV SEKTORKOMMENTARENE ØKONOMISK HOVEDOVERSIKT SENTRALADMINISTRASJONEN Sektorkommentarer UTDANNINGSSEKTOREN Sektorkommentarer HELSE- OG SOSIALSEKTOREN Sektorkommentarer SEKTOREN FOR KULTUR, MILJØ OG LANDBRUK Sektorkommentarer TEKNISK SEKTOR Sektorkommentarer VEDLEGG a) Selvkostberegninger for teknisk sektor (beregningsgrunnlag) b) Prisark tekniske avgifter år c) Prisark betalingssatser Utdanningsssektoren år d) Prisark betalingssatser Helse og sosialsektoren år e) Prisark betalingssatser Kultursektoren år f) Kapital- og driftsfond som foreslås omdisponert til vedlikeholdsprosjekt g) Låneoversikt pr. 1. oktober h) Oversikt over investeringsprosjekt med finansiering i) Antall årsverk pr programområde og sektor j) Liste over eiendommer som foreslås fritatt fra eiendomsskatt i k) Kontrollutvalgets vedtak om budsjettramme for kontrollutvalget og revisjon 188 l) Kirkelig Fellesråd, budsjettforslag m) Utdanningssektoren, tilskuddssatser private barnehager 2015 (eget vedlegg ettersendes)... -

3 RÅDMANNENS FELLESKOMMENTAR SAKSFREMLEGG SKEDSMO KOMMUNE Saksmappe Løpenr. Saksbehandler 2014/ /2014 Ragnhild Pedersen, Anders Taxt og Erik Nafstad Årsbudsjett 2015 og handlingsprogram Saksgang Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 14/ Eldrerådet / Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne / Hovedutvalg for utdanning / Hovedutvalget for helsevern og sosiale tjenester / Hovedutvalg for kultur / Hovedutvalg for teknisk/ planutvalget / Formannskapet / Kommunestyret Rådmannens forslag til vedtak: 1. Skattesatser 1a. Ved beregning av skatt for forskuddspliktige 2015 legges til grunn skattøre 11,25%, eller den høyeste sats Stortinget fastsetter. 1b. Formuesskatten for forskuddspliktige for 2015 beregnes etter 7 o/oo, eller den høyeste satsen Stortinget fastsetter. 1c. Utskriving av eiendomsskatt; beregnes etter følgende satser og regler: 1c.1 Det utskrives eiendomsskatt på faste eiendommer i hele Skedsmo kommune for 2015, jf eiendomsskatteloven 3a og 4. 1c.2 Følgende eiendommer anses som Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune og fritas for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven 7 a): Detaljert oversikt over disse fritakene vedlegges i utrykt vedlegg. 1c.3 Følgende eiendommer anses å ha bygningar som har historisk verde og fritas for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven 7 b): Detaljert oversikt over disse fritakene vedlegges i utrykt vedlegg. 1c.4 Alle boliger som heilt eller i nokon mon vert nytta til husvære, jf eiendomsskatteloven 7 c), fritas for eiendomsskatt i 3 år fra ferdigstillelse. Kommunestyret kan til enhver tid endre omfanget av denne fritaksordningen. 1c.5 Eiendomsskattesatsen for 2015 skal være kr 2,- av hver kr 1.000,- av takstverdien, jf eiendomsskatteloven 10, 11 og 13. 1c.6 Det skal brukes en forsiktighetsmargin ved at skattegrunnlaget for alle eiendommer reduseres med en faktor på 0,8. 1c.7 Det innvilges et bunnfradrag på 1,8 million kroner for selvstendige boenheter, jf eiendomsskatteloven 11. Ved avgjørelse av hva som er en selvstendig boenhet i eiendomsskatteloven 11 sin forstand, skal det legges vekt på om enheten har egen inngang fra ytre rom og eget kjøkken, WC og bad. Enheten skal være godkjent av Skedsmo kommune for varig opphold etter plan- og bygningsloven. ÅB OG HP Side 1

4 RÅDMANNENS FELLESKOMMENTAR 1c.8 Eiendomsskatten betales i terminer henholdsvis den 1. juni og den 1. november, jf eiendomsskatteloven 25. 1c.9 Tidligere vedtatte vedtekter for eiendomsskattetakster i Skedsmo kommune av , endret ved vedtak i kommunestyret og kommunestyret skal gjelde. Det samme gjelder tidligere vedtak om oppnevnelse av medlemmer og varamedlemmer til takstnemnd og overtakstnemnd. 2. Låneopptak/ likviditet 2a. Skedsmo kommune tar opp startlån til videre utlån i 2015 på kr 80 mill. 2b. Skedsmo kommune opptar lån, stort kr 9,5 mill. til finansiering av diverse investeringer i helse- og sosialsektoren, i kultursektoren og i sentraladministrasjonen i c. Skedsmo kommune opptar lån, stort kr 3,0 mill. til finansiering av ENØK-investeringer. 2d. Skedsmo kommune opptar lån, stort kr 12,2 mill. til finansiering av EPC-prosjekt. 2e. Skedsmo kommune opptar lån, stort kr 36,8 mill. til finansiering av barnehage på Bråtejordet. 2f. Skedsmo kommune opptar lån, stort kr 35,2 mill. kroner til finansiering av vei på Bråtejordet. 2g. Skedsmo kommune opptar lån, stort kr 16,0 mill. til finansiering av tilbygg på Strømmen barnehage. 2i. Skedsmo kommune opptar lån, stort kr 50,9 mill. til finansiering av investeringer i teknisk sektor i k. Avdrag på lån for 2015 betales iht. budsjett med avdrag på 124,745 mill. kroner på kommunens egne lån, og 15,3 mill. kroner i avdrag på startlån. 2l. Kommunestyret vedtar låneporteføljen til Skedsmo kommune (se eget vedlegg g) pr. 1. november 2014, og alle lån i porteføljen kan være gjenstand for refinansieringer i budsjettåret Rådmannen står fritt til å betale budsjetterte avdrag på de lån rådmannen finner formålstjenlig, uavhengig av opprinnelig vedtak. 2m. Skedsmo kommunes likviditet anses tilstrekkelig for budsjettåret 2015, og det er ikke nødvendig å oppta kassekredittlån/ likviditetslån. 3 Budsjettall 3.1 Skedsmo kommunes avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlagte prisark, og de fremlagte avgiftsgrunnlag. Det legges til grunn en prisstigning på 3,0% i kommunens gebyrer og avgifter så fremt annet ikke er spesifisert. 3.2 Prisendringer avvikende fra generell prisjustering: 3.2a Satsene for oppholdsbetaling i barnehage settes til kr 2.580, jfr. Statens regulering av maksimalpris i barnehagene. 3.2b Årsgebyret pr. m³ vann reduseres til kr 10,04 ekskl. mva. for 2015 (-4,6%). 3.2c Årsgebyret pr. m³ for avløp reduseres til kr 14,48 pr. m³ ekskl. mva. (-3,9%). 3.2d Årsgebyrene for vann og avløp har for 2015 en fastleddspris på totalt 641 kroner + mva. 3.2e Årsgebyr for feie-/ tilsynsgebyr prisene på en enkel pipe reduseres med 10% fra kr. 415,- eks. mva. til kr 373,50 eks. mva. 3.2f Gebyret for situasjonskart (kr 2.560,-) holdes uendret fra 2014 til Side 2 ÅB OG HP

5 RÅDMANNENS FELLESKOMMENTAR 4. Interkommunale selskap og sammenslutninger 4.1 Budsjettoverføringer til NRV, NRA, ROAF, Legeformidlingssentralen, Tolketjenesten, Nedre Romerike brann- og redningsvesen, Romerike revisjon IKS, ROKUS IKS, Romerike krisesenter, Stalsberghagen gravlund og krematorium og Regionalt landbrukskontor vedtas i henhold til sektorenes budsjettgrunnlag. 4.2 Arbeidet i interkommunale selskaper skal ha som formål å sikre kommunens innbyggere en tjeneste med god kvalitet til lavest mulig pris. 4.3 Der utgifter til interkommunale selskap og sammenslutninger innkreves via brukerbetaling skal det tilstrebes 100% egendekning i kommunens utgifter. 4.4 Et eventuelt underskudd på selvkostområdene vann, avløp, byggesak, feiing og renovasjon dekkes gjennom bruk av etterfølgende års overskudd. 5. Iht. revisjonen anbefaling gjøres følgende vedtak for det enkelte budsjettår som grunnlag for den praksis som følges for en del avslutningsposteringer ved regnskapsavslutningen. Følgene vedtakspunkt stadfester den praksis som har vært fulgt: 5.1 Resultatet av driften av de kommunale utleieboligene inkludert kommunal husleiestønad, føres mot fond vedlikehold av leiligheter og eiendommer vedr. kommunale utleieboliger. 5.2 Resultatet av driften i Landbrukskontoret føres mot en balansekonto for hver av ordningene. 5.3 Ubrukte eiendomsskattemidler avsettes til fond konto eiendomsskatt. 5.4 Prosjekter i investeringsregnskapet som avsluttes med overskridelse av budsjettrammen dekkes foreløpig med bruk av tilgjengelig finansiering fra andre prosjekter. Sak om tilleggsbevilgning fremmes i egen sak. 5.5 Kjøp og salg av leiligheter i Åråsveien Borettslag og i Konten borettslag gjennomføres etter gjeldende retningslinjer for tildeling og salg av omsorgsboliger. Inntekter tilføres fond omsorgsboliger og innløsning belastes fond omsorgsboliger ( kjøp og salg av omsorgsboliger). 5.6 Inntekter fra salg av eiendom avsettes til fond fra tomtesalg til fremtidige investeringer. 5.7 Alle ekstraordinære innbetalinger på etableringslån avsettes til bundet investeringsfond ( ). 6 Hovedutvalget for teknisk sektor gis fullmakt til å vedta endringer i investeringsplanen for vann, avløp og samferdsel, innenfor vedtatte totalrammer for investeringsplanene. 7. Drifts- og kapitalfond iht. vedlegg f) på til sammen 2,011 mill. kroner omdisponeres til vedlikeholdstiltak i eiendomsavdelingen. 8. Rådmannen gis fullmakt til å foreta tekniske justeringer mellom sektorbudsjettene og rammetilskuddet som følge av budsjettbehandlingen i Stortinget. 9. Alle fellesinntekter og fellesutgifter så som skatteinntekter, rammetilskudd, avdragsutgifter, renteinntekter og -utgifter og lignende vedtas slik det fremgår av vedlagte dokument Mål for virksomhetene for Skedsmo kommunes årsbudsjett 2015, og handlingsprogram vedtas slik det fremgår av vedlagte dokument De økonomiske driftsrammene for hver sektor med sum inntekt og sum utgift vedtas slik det fremgår av hovedoversikten i vedlagte dokument. ÅB OG HP Side 3

6 RÅDMANNENS FELLESKOMMENTAR Skedsmo kommune den Torstein Leiro Rådmann Side 4 ÅB OG HP

7 RÅDMANNENS FELLESKOMMENTAR RÅDMANNENS FELLESKOMMENTAR 1. GRUNNLAG FOR BUDSJETTET I SKEDSMO KOMMUNE. Budsjettet bygger på sist vedtatte handlingsprogram i K-sak 13/127 den med justeringer slik det er formulert i vedtatt budsjettrundskriv i K-sak 14/61 den og regjeringens forslag til statsbudsjett. 1.1 Kommunens økonomiske situasjon i 2014 Skedsmo kommune holder seg nær vedtatte budsjettrammer som omfatter samlede inntekter på ca. 3,2 milliarder kroner. Sektorene har ved utgangen av september 2014 meldt om et samlet overskudd på 5,7 mill. kroner. H&S-sektoren melder om en besparelse på 3 mill. kroner og teknisk sektor om en besparelse på 2,7 mill. kroner. For skatt, rammetilskudd og finans er merinntektene på 3,4 mill. kroner. Det rapporteres derfor om et samlet overskudd på 9,1 mill. kroner pr. september 2014, eller 3 promille av budsjettet. Det totale investeringsbudsjettet i 2014 er på 1.066,5 mill. kroner. Pr. september er 55% av bevilgningen i 2014 brukt. Det vil bli lagt frem egen sak til kommunestyret i desember 2014 om overføring av ubrukte investeringsmidler fra 2014 til Lønn I sektorenes budsjetter for 2014 var det avsatt 36,6 mill. kroner til å dekke økte kostnader som følge av lønnsoppgjør i 2014 (2,0%). Pga. forventet høyere resultat på lønnsoppgjøret i 2014 ble det i budsjettert med en felles sentral reservepost på 19,077 mill. kroner. Resultatet av oppgjøret viser at kommunen vil trenge 7,2 mill. av denne reservepotten for å dekke resultatet av lønnsoppgjøret i 2014 ut i fra et samlet anslag for årslønnsvekst på 3,3%. Skatteinntekter og rammetilskudd (frie inntekter) Regjeringen forventet en nedgang i nasjonale skatteinntekter for 2014 i revidert nasjonalbudsjett i våres, og forventet nedgang ble økt ytterligere i forslaget til statsbudsjett. Regjeringen har samlet redusert skatteanslaget med 1,2 milliarder for kommuner og fylkeskommuner for Trekker vi ut fylkeskommunale skatteinntekter og bruker vår tommelfingerregel om at Skedsmo får ca. 1,0% av nasjonale tall skulle vi hatt mill. lavere skatteinntekt. I Skedsmo er derimot skatteinntektene pr. oktober 8,6 mill. kroner over budsjett. Rammetilskuddet følger prognosene. Det er naturlig å se skatt og rammetilskudd sammen fordi inntektssystemet fører til at merinntekter på skatt fører til redusert rammetilskudd, slik at resultatet blir at bare 40% av merinntektene på skatt beholdes i kommunen. Resten overføres til mer skattesvake kommuner. Pr. oktober ser det derfor ut til at økt inntektsutjevning kan trekke ut deler av den merinntekt på skatt vi nå har. Renter Det er fortsatt lave renter og det forventes at nivået vil vedvare. Vi har hatt stor likvidetsbeholdning i 2014 pga. ubrukte lånemidler. Vi ser våre lån, likvide midler og rentebindinger i sammenheng, og innrettet dette slik at vi på kort sikt ikke skal være utsatt for en for stor risiko ved endringer i renten. 1 prosentpoeng endring i rentesatsen utgjør ca. 5 mill. kroner pr. år for låneporteføljen i sum renteendring. 1.2 Sykefravær Sykefraværet (sum av korttidsfravær og langtidsfravær) på årsbasis har hatt følgende utvikling: ÅB OG HP Side 5

8 RÅDMANNENS FELLESKOMMENTAR 2002: 10,5% 2005: 7,9% 2008: 9,3% 2011: 8,2% 2003: 11,1% 2006: 9,0% 2009: 9,1% 2012: 7,8% 2004: 9,0% 2007: 9,1% 2010: 9,0% 2013: 7,8% I 2014 har sykefraværet vært 8,8% i 1. kvartal og 7,5% i 2. kvartal. 1.3 Befolkningsvekst I 2013 var befolkningsveksten på 656 personer. Ved utgangen av 2. kvartal 2014 har kommunen innbyggere, eller 458 nye innbyggere første halvår. Rådmannen forventet i budsjettrundskrivet en årlig befolkningsvekst i 2014 på omlag 950 nye innbyggere pr. år og opprettholder den prognosen i budsjettforslaget. Lenger ut i HP-perioden er det i gjeldende HP og i dette budsjettforslaget lagt opp til en årlig vekst nær 2,0% eller ca nye innbyggere pr. år. År Alle innbyggere år år år år år år år år og oppover Økning pr. år Befolkningsutviklingen er grunnleggende viktig for utforming og dimensjonering av tjenesteproduksjonen og er således en av de viktigste premissene for utforming av rådmannens budsjettforslag. Den oppdaterte prognosen er lagt til grunn for sektorenes planer. 2. FORSLAG TIL STATSBUDSJETT MED EFFEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNE 2.1 Vekstanslag Regjeringen legger opp til vekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2015 på 6,2 mrd. kroner utover pris- og lønnsvekst (deflator) på 3,0%. Økte frie inntekter (skatt og rammetilskudd) på 3,9 mrd. for kommunene skal benyttes til: Befolkningsvekst (anslag for kommunene: 2,1 mrd.). Pensjonskostnader (anslag for kommunene: 0,5 mrd.) Helsestasjons- og skolehelsetjeneste 200 mill. kr Regjeringen legger opp til vekst i kommunesektorens frie inntekter på 4,8% regnet fra anslag på regnskap Veksten kan deles i to elementer, som er pris- og lønnsvekst (benevnes ofte som deflator) på 3% og realvekst på 1,8%. Pris- og lønnsveksten (deflator) for kommunesektoren for 2015 er anslått til 3,0%. Veksten er en sum av anslått prisvekst og anslått lønnsvekst, og lønnsveksten anslås til 3,3%. De frie inntektene er summen av skatteinntekter og rammetilskudd. Staten styrer i stor grad utviklingen fordi skattesatsen fastsettes av staten og rammetilskuddet bevilges og fordeles av staten. Kommunene står igjen med å beregne effektene ut fra beregning av vekst i innbyggertall og effekt på skatteinnfordringen. Side 6 ÅB OG HP

9 RÅDMANNENS FELLESKOMMENTAR Staten har beregnet at samlede frie inntekter i 2015 for Skedsmo kommune blir 2,409 milliarder kroner. Skedsmo kommune har regnet på egne tall, og kommet til at vi kan legge til grunn noe høyere vekstanslag for skatteinntektene, og kommer ut med frie inntekter som er 19,7 mill. kroner høyere enn statens anslag. I rådmannens forslag til budsjett er veksten i frie inntekter på 4,8%. Skatteinnfordringen er meget god i Skedsmo, og vi forventer at den fortsatt vil være tett opp mot 100% av utskrevet skatt. Regjeringen opprettholder forrige regjerings mål om at 40% av frie inntekter skal komme fra skatt og 60% fra rammetilskudd. I og med at regjeringen reverserer ordningen med at kommunene skal betale 20% av sykehusinnleggelser og trekker ut ca. 5,7 milliarder av rammetilskuddet bidrar det til at kommunenes skatteandel (skattøren) for personlige skatteytere reduseres fra 11,4% til 11,25% for En annen årsak til reduksjon i skattøre er at det foreslås å innføre skatt på uføretrygd ved at trygden justeres noe opp og deretter skattlegges. Det øker kommunenes skatteinntekt. Regjeringen endrer forslaget til vekstkommunetilskudd og øker rammen til dette fra 61 millioner til 393 mill. i Kommuner med over 1,6% (ned fra 1,7% i 2014) befolkningsvekst i gjennomsnitt de 3 siste år får kroner pr. overskytende nye innbygger. Denne økningen dekkes inn ved av øvrig rammetilskuddsbevilgning reduseres tilsvarende. Det tilsier at Skedsmo er med å finansierer denne ordningen med 3-4 mill. kroner. Skedsmo hadde ikke høy nok vekst til å få veksttilskudd i 2014, og befolkningsveksten har heller ikke siste år bidratt til at vi kommer godt ut av ordningen. For 2015 får dog Skedsmo 1,086 mill. kroner i veksttilskudd. Heller ikke de etterfølgende årene vil gi særlig veksttilskudd pga. den lave befolkningsveksten de siste 2 årene. Skedsmo kommune er heller ikke i år berettiget til skjønnsmidler. Arbeidsløshetsnivået anslås å øke fra 3,4% i 2014 til 3,6% i Fra 2013 til 2014 økte konsumprisindeksen med 2,1 %. Staten anslår prisveksten fra 2014 til 2015 til også å bli 2,1%. 2.2 Hva veksten skal dekke I budsjettforslaget legger staten en rekke føringer for hva veksten i de frie inntektene skal dekke. I første rekke skal pris- og lønnsveksten dekkes. Dernest må økte behov som følge av befolkningsvekst håndteres. I perioder vil kommuner med høy vekst ha store kostnader. Kostnadene er ofte større enn det økte inntekter fra nye innbyggere kan gi. Staten har derfor tatt ut 393 mil. kroner fra rammetilskuddsordningen og fordelt disse midlene særskilt for å styrke vekstkommunene. Skedsmo ble trukken nesten 4 mill. kroner på dette grepet og fikk 1 mill. kroner ut av ordningen. Vi fikk en negativ effekt fordi vi ikke har hatt så sterk vekst som mange andre kommuner. Økte pensjonskostnader utover pris- og lønnsvekst, må dekkes innenfor rammen av økte frie inntekter. For den alminnelige pensjonsordningen belaster Skedsmo kommune regnskapet med samme sats for pensjonskostnader som vi har gjort de senere årene (16,8% på kommunens andel). Dette er ikke tilstrekkelig for å dekke kostnadene vi har til pensjonsordningen, og merkostnadene som vil være mill. kroner i året forutsettes dekket av premiefondet i HP perioden. For lærerpensjonene i statens pensjonskasse og sykepleieordningen i KLP er bevilgningene i samsvar med kostnadene og dekkes av pris- og lønnskompensasjonen. Staten vil at kommunene skal styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten, styrke kommunale tjenester til rusavhengige og personer med psykiske lidelser samt satse på mer fleksible barnehageopptak. Til sammen anslås satsingen i 2015 for disse elementene å være ÅB OG HP Side 7

10 RÅDMANNENS FELLESKOMMENTAR om lag 500 mill. på landsbasis og sjablonmessig er det lagt inn 3,957 mill. kroner i økt rammetilskudd til Skedsmo. I kommende års budsjett har ikke Skedsmo kommune funnet midler til å gjennomføre disse styrkningene. Det har i stor grad sammenheng med at vi er trukket i rammetilskuddet som følge av andre endringer. Det er endringer i nøklene for beregnet utgiftsbehov for 2015 i forhold til Utgiftsbehovet for Skedsmo er gått ned 2014 til Kommunen skal nå kunne drive lik landsgjennomsnittet med 95,4% av inntektene mot tidligere 96,1%. Det fører til økt trekk i utjevningsordningen med 16 mill. kroner. Det innebærer at det forutsettes at Skedsmo kommune skal drives 16 mill. kroner billigere i 2015 i forhold til Midler til nye satsinger som er lagt inn i rammen spises opp av endringer i kostnadsnøklene. Det vises til sektorene for mer detaljerte effekter av statsbudsjettforslaget. Statsbudsjettet 2015 videre prosess Stortingets finanskomitè avgir innstilling om budsjettrammene senest 20. november. Innstillingen behandles 27. november. Kommunalkomiteen forventes å avgi innstilling til statsbudsjettet innen 2. desember. Fagkomiteenes budsjettinnstillinger behandles senest 15. desember, dvs. at endelige tall for kommuner ikke behøver å være klare før da. Det er ikke grunnlag for å forvente store endringer i kommunerammene som følge av Stortingsbehandlingen. 3 RÅDMANNENS BUDSJETTFORSLAG 3. 1 Hovedmål Hovedmålet i dette budsjettet er å videreføre tjenesteproduksjonen innenfor rammer basert på forsvarlige inntektsanslag. Målet er utfordrende med et stramt kommuneopplegg fra staten og at kommunen har flere utfordringer knyttet til vekst og strukturendringer. 3.2 Hovedtrekk i forslaget Kommunen står overfor store oppgaver som følge av befolkningsveksten og forsterkes ved at en del av innbyggerne som flytter hit har behov for hjelp fra kommunen. Videre skal befolkningsveksten i kommunen primært skje innenfor LSK-triangelet (Lillestrøm-Strømmen- Kjeller) og innebærer at kapasiteten i barnehager og skoler må utvides i dette området og veisystemene må tilpasses den økte trafikken som utbyggingen fører med seg. Budsjettopplegget er stramt og deler av driftsbudsjettet representerer risiko, og det gjelder både inntektssiden og utgiftssiden i budsjettet. For inntektene gjelder det i første rekke inntektsanslaget der forslaget til skatteinntekter er 19,7 mill. høyere enn statens anslag i forslaget til statsbudsjett. Regjeringen har både i revidert nasjonalbudsjett og i statsbudsjettet varslet en lavere prognose for kommunesektorens skatteinntekter. Skedsmo har pr. september ,6 mill. høyere skatteinntekter enn opprinnelig budsjett, mens statens samlede prognose for skattenedgang skulle tilsi at Skedsmo skulle fått mill. lavere skatteinntekt enn budsjettert. Ut fra vår nåværende skatteinntekter mener rådmannen det er realistisk å ikke nedjustere vårt skattebudsjett iht. nasjonale prognoser, men det er risiko for ikke å oppnå forventet inntekt, noe som må følges nøye utover i For utgiftene er det risiko for at nye løsninger og tilpassinger ikke gir den positive effekten vi forutsetter, eller at det tar lenger tid for å oppnå ønsket effekt enn vi forutsetter. Når det ikke er rom for sikkerhetsmarginer, representerer slike forutsetninger risiko. For driftssituasjoner som ikke har endret seg over tid, er marginene trukket ut, og det er risiko for merutgifter hvis noe uventet skulle skje. Side 8 ÅB OG HP

11 RÅDMANNENS FELLESKOMMENTAR Rådmannen mener således at budsjettforslaget ikke så robust som det ideelt sett burde være. Rådmannen foreslår 4% vekst i sektorrammene fra 2014 til 2015, når det korrigeres for endringer i samhandlingsreformen (52,7 mill. kroner) og kjøp av Asak skole (8,8 mill. kroner). Det innebærer at det er gitt kompensasjon for lønns- og prisvekst og at det er rom for en realvekst på omkring 1% i Utover i perioden er det lagt inn svært lite i realvekst i driftsbudsjettene. Realveksten gir rom for at bemanningen i kommunen kan øke med 57 stillinger til 3.000,3 årsverk totalt i Budsjettforslaget inneholder omprioriteringer og tilpasninger som gjør at tjenesteproduksjonen på kort sikt og i store trekk kan opprettholdes. På litt lenger sikt er det behov som det ikke er kontroll på. Slik sett er oppstart og drift i de nye omsorgsboligene i Kjerulfsgate utsatt til , og det er ikke funnet plass til å bemanne opp mer enn 36 av i alt 86 boliger slik det også lå inne i budsjettrundskrivet. Frydenlund skole er bygd ut med 15 nye skoleplasser til i alt 55 skoleplasser for å møte behovet for spesialpedagogiske tiltak for et stadig økende antall funksjonshemmede barn. Helårsdrift for de nye skoleplassene koster 12 mill. kroner. I dette budsjettet er det kun funnet plass til 5 mill. kroner til drift og resten, 7 mill. kroner, er ført opp på S6-listen. Kommunen har hatt et høyt investeringsnivå de siste årene med tilsvarende vekst i lånegjelden (se pkt Lånegjeld og avdragsutgifter). Dette har ført til en vesentlig vekst i rente- og avdragsbelastningen (se pkt 12.1 Hovedoversikt drift). Kommunen står foran store utfordringer med å dekke behovet for skoleplasser innenfor LSK-triangelet, og en ny skole i Lillestrøm burde vært påbegynt i HP perioden. Rådmannen ser ikke muligheten for å realisere dette prosjektet, som kan koste 350 mill. kroner, innenfor rammene i dette budsjettet. Det er av stor betydning at man disponerer eiendomsskatten til høyt prioriterte og lovpålagte oppgaver for å ivareta driftsnivået for en økende befolkning. Skedsmo kommune er pålagt fra Fylkesmannen å utrede konsekvenser av å slå seg sammen med kommuner omkring Skedsmo, og rådmannen vil gi forslag til prosess for dette med det første. Resultatet fra arbeidet vil være ett av grunnlagene for endelig beslutning i Stortinget om ny kommunestruktur. Budsjettforslaget tar ikke hensyn til mulige fremtidige konsekvenser av slike beslutninger. 3.2 Rammeendringer Følgende rammeendringer er gjennomført i sektorrammene (eks. pris- og lønnskomp. fra 2014 til 2015) i kr: * Realvekst sektorrammer driftsbudsjett S-Adm. Utdanning H&S Kultur Teknisk TOTALT Endring til Endring til Endring til Endring til Sum rammeøkning i HPperioden: * H&S slipper fra 2015 å betale kommunal andel sykehusinnleggelser på ca. 52,7 mill. Det er trukket ut 8,8 mill. av SA s sitt budsjett i 2015 som følge av at husleieutgiftene for Asak skole er opphørt. Renter og avdrag på lånet som ble tatt opp ved kjøp av skolen belastes fellesområdet. Det er også ÅB OG HP Side 9

12 RÅDMANNENS FELLESKOMMENTAR flyttet 3,2 mill. kroner fra selvkostområdene i teknisk sektor til økt betaling av renter og avdrag på fellesområdet. Endringer i driftsrammene er detaljert beskrevet i de enkelte sektorkommentarer, og oppsummeringene bakerst i dette kapitlet. Når det gjelder investeringene er hovedrammene fra sist vedtatt HP videreført, men det er lagt inn enkelte mindre investeringer og justert ramme på noen byggeprosjekter pga. prisstigning. Det vises også til senere avsnitts gjennomgang av rammeendringer (avsnitt 4) og oppsummering av kommunens budsjettsituasjon (avsnitt 11). 3.3 Sektorovergripende mål som alle sektorene skal utarbeide mål etter. Virksomheten i Skedsmo kommune styres etter standarder som er definert gjennom lovverk, forskrifter eller vedtatt spesielt i vår kommune. I tillegg settes konkrete mål for hva vi skal oppnå. Disse målene er utviklingsmål som er spisset mot de endringene vi skal arbeide med i tillegg til den ordinære driften. I denne sammenheng har kommunestyret vedtatt 3 overordnede mål som vi særlig skal ha fokus mot. Det er: 1. Skedsmo kommune skal være blant de fremste kommunene i Norge på elektronisk innbyggerdialog, digitale tjenester og effektiv e-forvaltning, slik at vi oppnår vesentlige produksjonsgevinster, ivaretar riktig kvalitet og fornøyde brukere. 2. Ha iverksatt koordinerte og helhetlige tiltak slik at innvandrerbefolkningen integreres på en god måte og har høy deltakelse i samfunn, utdanning og yrkesliv. 3. Ha inkludert folkehelseperspektivet i planverk og tiltak i de ulike sektorer i kommunen slik at det sikres helhetlig og koordinert ressursbruk for bedre folkehelse. Rådmannen viser i gjennomgangen av de enkelte sektorenes mål til hvordan de sektorovergripende målene skal følges opp. 3.4 INNTEKTSSIDEN I BUDSJETTET Inntektssiden i budsjettet består av frie inntekter (skatt og rammetilskudd), salg av tjenester til private, til kommuner og off. instanser, renteinntekter, refusjoner fra NAV (sykepenger m.m.), øremerkede tilskudd og andre refusjoner. Inntektsanslagene er gjort i samsvar med føringer fra staten og vårt interne vedtak om å øke salgs- og leieinntektene med 3,0% når annet ikke er bestemt Skatt på formue og inntekt Skatteanslaget for 2015 baseres i utgangspunktet på at innbetalt skatt i 2014 blir som budsjett, dvs. totalt kr Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett og i statsbudsjettet redusert prognosene med totalt 2,1 milliarder for samlet skatteinntekt i kommunesektoren. Det vil for Skedsmo kunne bety en skattenedgang på mill. Skedsmo har derimot fått 8,6 mill. mer enn opprinnelig budsjettert pr. september. I forslaget til statsbudsjett reduseres kommunalt skattøre fra 11,4 til 11,25. Det reduserer årlige skatteinntekter isolert sett med ca. 17,5 mill. Rådmannen foreslår at vår prognose baserer seg på regjeringens statsbudsjettanslag for samlet skattevekst på 4,7%, men har valgt å redusere påslaget for nye innbyggere i 2015 ned til 1 mill. for å ta hensyn til svake nasjonale prognoser og ikke strekke vårt anslag for langt over de nasjonale prognosene. I statsbudsjettforslaget var samlede frie inntekter (skatt og rammetilskudd) anslått til 2,408 milliarder, mens rådmannens forslag utgjør 2,429 milliarder. I er beregnet nye innbyggere iht. gjennomsnittlig skatteinntekt pr. innbygger ganget opp med prognosen på antall nye innbyggere pr. år (950). Det gir en skatteøkning på kr 25 mill. pr. år. Side 10 ÅB OG HP

13 RÅDMANNENS FELLESKOMMENTAR Neste års skatteinntekter beregnes dermed til kr , mot kr i 2014, dvs. nominelt kr 63,8 mill. høyere enn i år. Skatteberegning Grunnlag skattegrunnlag 1.1 fjoråret (Pris- og) lønnsjustering 4,7 % inkl. realvekst økning ny befolkning (gj.sn.innt. * 950) Ny skatt HP iht. statsbud Eiendomsskatt I vedtatt handlingsprogram er det budsjettert eiendomsskatteinntekter på 60,0 mill. kroner pr. år i 2015 økende med en halv million pr. år i HP-perioden basert på 2 promille av grunnlaget. Omtaksering av eiendommer i kommunen foretas nå, men endelig tall er ikke klart når dette budsjettforslaget fremlegges. Rådmannen bruker derfor inntil videre budsjettvedtaket fra i fjor. Tabellen nedenfor viser vedtatte disponeringer av eiendomsskatten: (mill. kr) P-nr Prosjekt(T) HP 2015 HP 2016 HP 2017 HP 2018 E-skatt i driftsregnskapet (iht. vedtatt takstøkning) EIENDOMSSKATT udisponert beløp avsatt til fond EIENDOMSSKATT bruk av eskattfond EIENDOMSSKATT, DRIFT SA og TEKNISK sektor (inkl. taksering) LÆRLINGEPLASSER EU-KOORDINATOR (DRIFT) GRATISPRINSIPP/DRIFTSTILSKUDD (KUL) OPPLEVELSESKORTET MINORITETSSPRÅKLIGE I SKOLEN PILGRIMSLEDEN SØNDAGSÅPENT HOVEDBIBLIOTEK UNGDOMSLOKALER I KIRKEGATA DRIFT AV SLORAHALLEN EKSTRA TILSKUDD SKOLEKORPS FRITIDSKLUBBER OPPRUST/DRIFT FORSKJØNNING AV PARKER OG GRØNTOMRÅDER NÆRINGSUTVIKLINGSTILTAK G/S-VEI OG TRAFIKKSIKRING (til investeringsregn.) AKTIVITETER FOR BARN OG UNGE STUPETÅRN NEBBURSVOLLEN (til investeringsregn.) RENTER OG AVDRAG LÅN E-SKATTPROSJEKTER SUM E-SKATT DRIFTSREGNSKAP E-skatt i investeringsregnskapet G/S-VEI OG TRAFIKKSIKRING (fra driftsregn.) STUPETÅRN NEBBURSVOLLEN (fra driftsregn.) SUM E-SKATT INVESTERINGSREGNSKAP LÅNEOPPTAK E-SKATT PROSJEKTER OVERFØRT FRA DRIFTSREGNSKAPET Hovedsakelig som følge av lønnsoppgjøret har driften av eiendomsskatten økt utgiften sin med kr pr. år. Renteutgiften er justert noe opp iht. forventning om høyere rentesats utover i perioden. I gjeldende HP var det vedtatt å støtte lånebetjening for Skjetten sportsklubb med kr pr. år fra eiendomsskatten. I år ble det i egen sak vedtatt å overta lånet. Denne bevilgningen er derfor tatt ut av e-skattoppsettet, og lånet betjenes av Skedsmo kommune. Rådmannen foreslår å videreføre eskattefinansiert drift av Slorahallen også i 2018, da det ikke er tilgjengelige midler innenfor vanlig drift, og driften neppe forventes å opphøre i Det er udisponerte fondsmidler fra e-skatt på 4,511 mill. kroner pr ÅB OG HP Side 11

14 RÅDMANNENS FELLESKOMMENTAR Det fremgår av tabellen at det er udisponerte eskatteinntekter hvert år i perioden, fra 18,3 mill. kroner i 2015 til 37,7 mill. kroner i Disse midlene har rådmannen i budsjettforslaget satt av til fond, men de forventes disponert av kommunestyret til tiltak politikerne finner ønskelig Rammetilskudd Rammetilskuddet reduseres fra 1.044,3 mill. kroner i 2014 til 1.030,2 mill. kroner i 2015, en nedgang på 14,1 mill. kroner. Nedgangen skyldes hovedsakelig at det er trukket ut 52,7 mill. kroner av rammetilskuddet som følge av at H&S ikke lenger trenger å betale for sykehusinnleggelser i kommunen. Det er også en liten vekst videre utover i perioden som bidrar til at kommunen kan håndtere befolkningsveksten (se hovedoversikten). Kommunen får ifølge beregningsmodellen til KS kun et lite årlig vekstkommunetilskudd. Med prognostisert befolkningsvekst vil Skedsmo først i 2018 få veksttilskudd av betydning: 2015: 1,086 mill. 2016: 0,282 mill. 2017: 1,519 mill. 2018: 8,739 mill. Rådmannens beregning av frie inntekter (skatt og rammetilskudd) følger kommunaldepartementets beregninger for kommunens frie inntekter. Det er lagt inn en liten mervekst utover dette som skyldes at kommunen har lagt inn egne befolkningsprognoser som gir høyere vekst i skatt og rammetilskudd enn de nasjonale beregningene. Veksten i de frie inntektene i forslaget fra rådmannen er på 4,8 % grunnet fradraget i rammetilskudd nevnt foran. Rådmannen mener de usikre økonomiske utsiktene nasjonalt og internasjonalt tilsier at ytterligere strekking av slike inntektsprognoser vil være risikable Brukerbetalinger, andre salgs- og leieinntekter, overføringer med krav om motytelse Der ikke annet er bestemt, er alle inntekter justert opp med 3,0%. Av inntekter som avviker fra denne normalen nevnes: Maksimalsatsene for opphold i barnehager er fastsatt av staten å øke fra kr i 2014 til kr i Økningen er 100 kroner mer enn pris- og lønnskompensasjonen. Betaling for vann, avløp og renovasjon. Disse avgiftene er beregnet ut fra selvkost og er et resultat av en egen selvkostberegning som er vedlagt dette dokumentet. Vannavgiftene reduseres med 4,6%, avløpsavgiften reduseres med 3,9% og feieavgiften reduseres med 10%. Gebyr for situasjonskart holdes uendret. Det vises for øvrig til egne prisark pr. sektor for betaling av kommunale tjenester som følger som vedlegg til dette dokumentet Renteinntekter og kompensasjonstilskudd Renteinntektene er beregnet ut fra antatt likviditetsbeholdning på 800 mill. kroner i 2015 og 500 mill. kroner i resten av perioden. Den høyere likviditetsbeholdningen i 2015 skyldes at vi har en del forsinkelse i investeringsprosjektene. På grunn av dette blir beholdningen av ubrukte lånemidler høyere enn normalt, men dette må vi anta er forbigående, og beholdningen er derfor redusert fra Ny bankavtale, gjeldende fra desember 2014, gir noe lavere innskuddsrente enn tidligere avtale. Kompensasjonstilskuddet fra staten beregnes ut fra den flytende renten i Husbanken. Renten i Husbanken følger markedsrenten med noe etterslep. I 2015 får kommunen kompensert både renter og avdrag for et lånevolum på 114 mill. kroner til omsorgsboliger/ sykehjem, og renter (ikke avdrag) for et lånevolum på 155 mill. kroner til skolebygg. Sum kompensasjonstilskudd er budsjettert til 12,7 mill. kroner i 2015 for alle disse byggene. Side 12 ÅB OG HP

15 RÅDMANNENS FELLESKOMMENTAR 3.5 UTGIFTSSIDEN I BUDSJETTET Lønnsutgiftene Lønnsutgiftene er budsjettert med bakgrunn i eksisterende bemanning og lønn pr tillagt en reserve på 1,2% for å dekke lønnsøkninger i Det forventes 3,3% lønnsvekst fra 2014 til Overhenget fra lønnsoppgjøret anslås til 2,1%. Budsjettering av lønn videre i HP-perioden er gjort i faste priser og viser kun evt. endringer i volum. Sektorenes lønnsavsetning 2015: - Sentraladministrasjonen Utdanningssektoren Helse- og sosialsektoren Kultursektoren Teknisk sektor SUM lønnsavsetning 2015: Avsetningene er budsjettert på den enkelte sektor, som har ansvaret for å fordele avsetningen på lønnsbudsjettpostene etter at lønnsoppgjøret er klart. Budsjettforslaget innebærer en bemanningsøkning på 57,04 årsverk til 3.000,28 årsverk totalt i Bemanningen er den samme utover i perioden, unntak er utdanningssektoren som har lagt inn 5 nye stillinger hvert år i grunnskolen som følge av elevtallsvekst. Det er på alle sektorer, unntatt teknisk, også lagt inn noen økninger i årsverk i påfølgende år. For nærmere detaljer om bemanning pr. programområde vises til vedlegg bakerst i dokumentet med sum årsverk pr. programområde. Avsetning til dekning av lønnstillegg utover budsjettert i sektorene. En lønnsavsetning på 1,2% for lønnsoppgjør i 2015 gir rom for en datolønnsvekst fra 1. mai på 1,8%. Det kan være for lite. For å bygge inn reserve i våre budsjetter settes det av en reserve på en sentral post i tillegg til det som allerede er bygd inn i sektorbudsjettene. Avsetningen utgjør pr. år: I forhold til andre viktige tiltak som har krevet bevilgning har det i dette forslaget endt opp med en avsetning til buffer på 8,1 mill. kroner. Det er ikke rom for særlig avsetning i 2016, mens det er et stort udisponert beløp avsatt i Pensjonskostnadene Pensjonskostnadene i kommunen er fordelt på 3 ordninger. Den alminnelige ordningen der de aller fleste kommunalt ansatte er tilsluttet, ivaretas av et pensjonsforsikringsselskap som Skedsmo kommune har avtale med, fra er det KLP. Betingelsene for arbeidstakerne er de samme uavhengig av hvilke selskap kommunen velger til å administrere ordningen. Kommunens andel av premien budsjetteres med 16,8%. Med de prognosene vi legger til grunn for lønnsvekst i 2014, vil reguleringspremien i pensjonsordningen bli høy og avsatt premie kan være for lav. For å dekke kostnadene må vi bruke av premiefondet. Premiefondet er så stort at vi sannsynligvis kan trekke på dette fondet i HP-perioden, men det er på ingen måte en varig løsning. Rådmannen kommer derfor tilbake til vurdering av størrelsen på pensjonspremien ved neste rullering av handlingsprogrammet. ÅB OG HP Side 13

16 RÅDMANNENS FELLESKOMMENTAR Med KLP må vi forvente et årlig egenkapitaltilskudd på ca. 5,0 mill. kroner. Grunnen til dette er at KLP er et gjensidig selskap der alle kundene er eiere av selskapet. Denne betalingen er lagt inn i budsjettforslaget, og fremkommer som en overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet der slike utbetalinger må bokføres. Ansattes andel av premien i alle pensjonsordningene er 2% av lønnen. Lærere er tilsluttet Statens Pensjonskasse og premiesatsen for 2015 er redusert til 11,55% fra 12,25% av lønnen i Det gir en besparelse for Utdanningssektoren på 2,4 mill. kroner. Sykepleierne er tilsluttet KLP i henhold til egen bestemmelse. Sykepleierne har særaldersgrense, noe som fører til høyere pensjonspremie, og kommunens andel av premien er estimert til 17,6% i Det er avsatt årlig kr fra H&S sektors ramme for egenkapitalinnskudd for sykepleiere. Skedsmo kommune utgiftsfører pensjonskostnadene i regnskapet lik det som er årets betalte kostnad. Rådmannen mener dette er en riktig strategi fremfor å fordele pensjonskostnadene på fremtidige år, som mange kommuner gjør, og som har ført til en betydelig gjeld til pensjonsordningen med tilhørende belastning på kommunens likviditet. Skedsmo kommune har således ingen gjeld til pensjonsordningen Renteutgifter Norges banks styringsrente er pr. 1. november 2014 på 1,5 % og har vært uendret siden 14. mars Den flytende renten på våre lån pr. november 2014 varierer mellom 1,62% - 2,25%. De lange rentene ligger pr. november 2014 rundt 2,2% for 3 års løpetid, i underkant av 2,5 % på løpetid 5 år, og ca. 3,0% på løpetid 10 år. Skedsmo kommunes totale lånegjeld pr er beregnet til mill. kroner, når alle låneopptak for 2014 er gjort, og årets budsjetterte avdrag er betalt. Av den totale lånegjelden vil formidlingslån utgjøre 330 mill. kroner. Det vises for øvrig til vedlegg g) som viser alle lån pr. 1. november Siste finansrapport viste at vi har fast rente på 31% av låneporteføljen, resten er flytende lån. Snittrenten i hele porteføljen var pr. august 2014 på 2,5 %. Sammensetningen av porteføljen vurderes fortløpende. Vi har budsjettert 2,25 % flytende rente i 2015, 2,5% i 2016 og 2,75% rente i perioden Budsjettrenten er satt utfra markedets rentesyn, og etter innspill fra ulike aktører. Det er alltid rom for skjønn, og vi vil påpeke at vi har lagt oss på laveste anbefalt nivå, spesielt utover i perioden, og dette medfører en økt risiko. For å beregne samlet renterisiko må det tas hensyn til midler på bankkonto, lånevolum der det gis rentekompensasjon, og lån som betales gjennom kommunale avgifter. Ved endring i renten vil disse elementene gi endring i inntektsstrøm til kommunen med noenlunde samme rentesats som endring i utgiftsrente. Vi har beregnet at nettoeffekten ved 1,0% renteendring vil utgjøre ca. 5 mill. kroner for kommunen pr. år. Utviklingen i renteutgiftene i perioden er slik: Renteutgift 74,1 mill. kr 82,6 mill. kr 92,9 mill. kr 91,3 mill. kr Rådmannen foreslår å opprettholde nivået på opptak av startlån til 80 mill. kroner pr. år, og dette er innarbeidet i budsjettet. Det er foreslått å bevilge 3,0 mill. kroner i driftsregnskapet til Side 14 ÅB OG HP

17 RÅDMANNENS FELLESKOMMENTAR merkostnader ved startlånordningen. Dette på grunn av at vi får mindre inntekter fra låntagerne enn det kommunen betaler til Husbanken. Dette kan skyldes forskyvninger i nedbetalingsplan og utsatte innbetalinger. Beløpet overføres til investeringsregnskapet av regnskapsmessige hensyn. Totale lån finansiert av eiendomsskatt vil være 220 mill. kroner pr (inkludert 84,4 mill. kroner som er vedtatt, men ennå ikke tatt opp pr. november 2014). Det er ikke vedtak om nye eiendomsskattelån i perioden. Årlig avdrag er 14,1 mill. kroner, og renteutgift for eiendomsskattelånene er beregnet til 5,9 mill. kroner i Lånegjelden og avdragsutgifter Kommunestyret har i siste ÅB/HP vedtatt å strekke avdragstiden på kommunens lån for å kunne frigjøre avdragsutgifter til å finansiere økte investeringer. Avdraget er som følge av dette redusert med 40 mill. kroner pr. år hvert år i perioden i forhold til de opprinnelige lånevedtakene. I 2015 er det budsjettert avdrag på 124,8 mill. kroner i driftsregnskapet, og 15,3 mill. kroner i avdrag på startlån som føres i investeringsregnskapet, til sammen 140,1 mill. kroner. Vi har endret budsjetteringen av avdrag når det gjelder nye lån til selvkostprosjekter i teknisk sektor (vann og avløp). Disse avdras nå over 40 år. Lånene til omsorgsboligene i Kjerulfsgate og Slorahallen avdras over 30 år som vedtaket i kommunestyret sier. Tabellen nedenfor viser utviklingen i lånegjelden i hele HP-perioden: År IB Nye låneopptak Ordinært avdrag Ekstra avdrag UB ÅB OG HP Side 15

18 RÅDMANNENS FELLESKOMMENTAR SKEDSMO KOMMUNE Lånegjeld pr Lån fin. av staten Etableringslån Netto lånegjeld Startlån Startlån er en låneordning der Husbanken låner ut midler til kommunene, og kommunen låner så midlene videre til innbyggere etter søknad. Skedsmo har benyttet denne ordningen i mange år, og eksisterende startlån og tilskuddsportefølje er 364 lån per i dag, med samlede utlån på 237 mill. kroner. Årsaken til at kommunen har en større låneportefølje ovenfor Husbanken er en stor beholdning tilbakebetalte lån (66,4 mill. kroner pr. 01. januar 2014) som vi ennå ikke har innbetalt til Husbanken (bl.a. pga. rentebindinger), og at alle tildelte lån ennå ikke er utbetalt. Husbanken har satt rammer for hvilke kriterier kommunen skal benytte for å innvilge lån. Ordningen anses som et viktig virkemiddel for kommunen i arbeidet med å skaffe innbyggere som trenger det, en egnet bolig. Ny forskrift for startlån innebærer en dreining mot i enda større grad å benytte startlån til de av kommunens innbyggere som er langvarig vanskeligstilte. Dette vil innebære i all hovedsak fullfinansieringer, da disse gir kommunen en langt bedre kontroll i forhold til lånene i ettertid, og risikoen er mindre sett opp mot mange toppfinansieringer. Fullfinansieringer innebærer flere startlånkroner per utlån og dermed en begrensning i antall utlånsaker. Startlån representerer en risiko for kommunen, ettersom kommunen må være med på å bære tapene på misligholdte lån. Rådmannen foreslår å opprettholde nivået på 80 mill. kroner pr. år, selv om antall mottatte søknader overgår den rammen kommunen har for lån Avskrivninger Avskrivninger i kommunale regnskap fremkommer i hovedoversikten som en utgifts- og inntektspost som utligner hverandre. Avskrivningene gir derfor ingen resultatmessig effekt som i privat regnskap, men gir et anslag på hva slags vedlikeholdsbehov og gjenanskaffelsesverdier kommunen bør ta høyde for. For 2014 er det lagt inn 120 mill. i avskrivninger iht. hva vi regnskapsmessig beregnet for regnskap 2013 og planlagte nye bygg i Det kan også vises til hva fylkesmannen anbefaler av driftsresultat til bl.a. å kunne egenfinansiere nybygg Eiendomsdrift I budsjettforslaget ligger det inne 4,4 mill. kroner til vedlikehold i Disse midlene skal brukes til følgende: Side 16 ÅB OG HP

19 RÅDMANNENS FELLESKOMMENTAR Myndighetskrav: 2 mill. til branntekniske anlegg samt bygningsmessige tiltak innenfor brann, HMS/internkontroll avvik, og eventuelle avvik på grøntanlegg/lekeapparater. 1,5 mill. kroner er tenkt brukt til tekniske anlegg (elektriske anlegg og sanitæranlegg). Kr ,- er tenkt brukt til universell utforming. Kr ,- til ordinært vedlikehold. Rådmannen foreslår i tillegg å bruke 2,011 mill. kroner til ekstraordinært vedlikehold i 2015 ved å omdisponere en del mindre fond, ref. innstillingens vedtakspunkt 8. Bevilgningen vil i hovedsak gå med til å skifte ut heis i Linbråten barnehage. 4. SEKTORRAMMENE Det er i budsjettet tilført sektorene en rammevekst allerede i vedtatt budsjettrundskriv. Det vises til budsjettrundskrivet for begrunnelsen til disse økningene. 4.1 Tillegg i rådmannens budsjettforslag som fører til økte sektorrammer i forhold til budsjettrundskrivet. Endringene i sektorrammene i forhold til budsjettrundskrivet skyldes primært viktige driftstiltak for å sikre en tilstrekkelig og korrekt drift. Nærmere om innholdet i sektorbudsjettene følger i sammendraget av sektorbudsjettene og i sektorenes detaljerte budsjettforslag. Etterfølgende oversikt viser alle rammeendringer til sektorene fra 2014 til 2015 og de påfølgende årene i handlingsprogrammet: ÅB OG HP Side 17

20 RÅDMANNENS FELLESKOMMENTAR ÅB / HP Rådmannens forslag Nytt i statsbud Nytt i budsjett Endring rundskriv Driftsbudsjettet inkl. eiendomsskatt S-Adm./ Felles Utdanning H&S Kultur Teknisk TOTALT Opprinnelig budsjett Herav e-skatteprosjekt drift (herav 2 mill. ovf. til inv.) Inflasjonsjustering 3,0% (teknisk inkl. korr. selvkostområder) Tillegg pga. lønnsoppgjør SA (Utd): Merkostnader drift ny skole Bråtejordet helårseffekt økning fra SA: E-avd. bygningsdrift Kjerulfsgate boog aktivitetssenter fra høst SA: økt ramme driftstilskudd næringsorg SA: økt ramme til ehandel stilling og programvare (bortfall av DIFI-støtte IK prosjekt) SA: Driftstilskudd Romerike Revisjon, redusert 1-gangs oppstartingstilskudd SA/ H&S, 1/2 stilling vedr. beredskap overflyttet fra H&S til SA, PNM-avd SA/ H&S, ramme til husleieutg. for leide lokale for barnevernet overføres fra e-avd. til H&S SA: Politisk, innkjøp og utskrifting Ipads kommunestyre og lisenser og 3G drift SA: Ekstra stilling lønn SA/ felles: Husleie Asak skole til felles renter og avdrag SA/ tek: flytting av miljødelen PNM til teknisk, stilling og bevilgning. Også Vannområde Leira, Nitelva som går i SA/ Tek: Flytting av stilling fra kemner til teknisk Utd: Redusert pensjonssats Statens Pensjonskasse fra 12,25% til 11,55% inkl. arb.g.avg Utd: Helårseffekt styrking av tiltak for barn med særlige behov (fra ) Utd: Helårseffekt styrking av tilbudet til minoritetsspråklige barn/ elever (fra ) Utd/ Kul: 2 lærlinger utd./ 1 kultur, fra 1. august 2013, over 2 år, reduksjon halvårseffekt 2015 (fra til ) Utd: Statsbud: Helårsvirkninger av nye tiltak 2014 vedr. valgfag m.m. forutsettes lagt inn med full kompensasjon i statsbud H&S: Drift Kjerulfsgate (36 plasser fra 1. august 2015), OBS: forslag utsettelse H&S: Redusert kjøp av sykehjemsplasser (12 plasser fra 1. august 2015) H&S: helårseffekt 1 årsverk psykisk helse/ rus (fra ) H&S: helårseffekt 1 helsesøster /ruskontakt (fra ) H&S: Bortfall andel sykehusinnleggelser Side 18 ÅB OG HP

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

16.1 Rammebetingelser

16.1 Rammebetingelser 16.1 Rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av god økonomiforvaltning. Tidligere målsetting om at

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 17. mai Demokrati Folkestyre Like muligheter Mangfold Romsdals Budstikke ved fotograf Kjell Langmyren Likestilling Likeverd Deltagelse Velferd MOLDE KOMMUNE F-sak 146/13

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 www.alta.kommune.no 2 INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Budsjett 2013 Rådmannens kommentarer... 5 1.2 Driftsbudsjett...

Detaljer

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. 2015 Handlingsplan 2015-2018 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 Innholdsfortegnelse 1 KOMMUNENS SENTRALE STYRINGSDOKUMENTER... 7 2 VISJON,

Detaljer

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018 Ettersynsperiode: 04.12.14 18.12.14 Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Innhold: Rådmannens forslag Budsjettskjemaer Formannskapets

Detaljer

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Budsjett 2015 Handlingsprogram 2015-2018 Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Side 2 Grimstad kommune budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 - etter kommunestyrets vedtak av 15.12.2014 Kommunestyrets

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

Økonomiplan med handlingsprogram 2014-2017 Årsbudsjett 2014

Økonomiplan med handlingsprogram 2014-2017 Årsbudsjett 2014 Vedtatt i Kommunestyremøte 11.12.2013 sak 118/13 Songdalen kommune Side 1 Innhold Side Forord 4 Kommunestyrets vedtak 5 DEL I Økonomiske betraktninger 8 Sentrale utviklingstrekk 9 Befolkningsutvikling

Detaljer

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 driftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016...

Detaljer

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN 2005-2008 1 FORORD. 4 1. FORSLAG TIL VEDTAK. 5 1.1 ØKONOMIPLAN. 5 1.2 BUDSJETT 2005. 5 2.0 UTFORDRINGER OG RETNINGSLINJER 6 2.1 KOMMUNEPLANENS FORUTSETNINGER. 7

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2. BUDSJETTPROFIL...5 3. KOSTRA TALL OG SAMMENLIGNINGER 2009 (!)...9 4. REGJERINGENS BUDSJETTOPPLEGG...10 5. ØKONOMISKE

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2014-2017 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2014 52 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2014 60 Økonomiplan

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Ullensaker rådhus Foto: Toril B Tonhaugen RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Innhold 1 Rådmannens

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail eller 7777 5500 (tast 1), eller 7777

Detaljer

DEANU GIELDA TANA KOMMUNE BUDSJETT 2009

DEANU GIELDA TANA KOMMUNE BUDSJETT 2009 DEANU GIELDA TANA KOMMUNE BUDSJETT 29 Vedtatt i kommunestyret 18.12.28 sak 119/28 Budsjett 29 1. Kommunestyrets vedtak 18.12.28: 1. Rammer for økonomiplanperiode 29212 vedtas slik: Budsjett 29 og økonomiplan

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2015-2018 Økonomiplan 2015-2018 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2015 55 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT

Detaljer

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Rådmannens forslag 1. november 2010 1 2 Handlingsprogram 2011 2014 Innledning... 6 Sammendrag... 7 1. Rammebetingelser... 13 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 13

Detaljer

Formannskapets forslag til

Formannskapets forslag til Formannskapets forslag til Budsjett for 2010 Behandlet av formannskapet i møte den 30.11. og 01.12.2009. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE...

Detaljer

Regnskap og økonomisk analyse

Regnskap og økonomisk analyse Regnskap og økonomisk analyse I dette kapitlet omtales regnskapet for og utviklingstrekk ved kommunens økonomi de senere årene. Kapitlet er inndelt i en driftsdel, investeringsdel, balanseoppstilling og

Detaljer

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017 Formannskapets forslag HITRA Hitra når du vil Mål: - Kommunen som satser på barn og unge - Med arbeidsplasser for framtida - Et senter for kulturell verdiskaping

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014-2017

ØKONOMIPLAN 2014-2017 ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag til økonomiplanvedtak 2014-2017... 4 1 Kvalitet krever re-investering foran ny-investering... 7 1.1 Om økonomiplanen og øvrig fylkeskommunalt

Detaljer

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012 Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Hedmark fylkeskommune FYLKESRÅDETS FORORD..1 1. INNLEDNING... 3 1.1 Lover og forskrifter som regulerer innholdet

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Lund kommune Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Kommunestyrets vedtatte budsjett 05.12.2013 Innbyggere i Lund kommune 30963092 3098 3075 3130 3107 3099 3146 3088 3113 311931203127 3218 3189 3181 3192

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer