ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018"

Transkript

1 DEANU GIELDA TANA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN Rådmannens forslag (korrigert ord i tiltak)

2 Innhold 1 Rammebetingelsene Regjeringens politikk for kommunesektoren (utdrag fra kommuneprop.) Lokale budsjettforutsetninger Dokumenter i budsjettet Budsjettkommentarer - driftsbudsjettet Salderingsbehovet for 2015 og i økonomiplanperioden Politiske utvalg og godtgjørelser Administrasjon og ledelse Undervisning og barnehage Helse-, pleie- og omsorgstjenester Utviklingsavdelingen Bygg- og anleggsdrift Rammetilskudd, finanser Forslag til driftsbudsjett Forslag til investeringsbudsjett Obligatoriske oversikter til drift og investering Hovedoversikt drift Hovedoversikt investering Budsjettskjema 1A Budsjettskjema 2A desember 2014 til kommunestyret J.nr 2014/2018

3 1 Rammebetingelsene 1.1 Regjeringens politikk for kommunesektoren (utdrag fra kommuneprop.) De fleste kommunene i Finnmark har realvekst i de frie inntektene. Tana kommune kommer ut med null. Hverken realvekst eller realnedgang. Det som allikevel skal dekkes er økte demografikostnader, økte pensjonskostnader og noen forventninger i statsbudsjettet. Regjeringen har forventninger om å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten. De ønsker å styrke de kommunale tjenester til rusavhengige og personer med psykiske lidelser. Samt satsing på mer fleksibelt barnehageopptak. For Tana betyr dette at vi har en realnedgang i de frie inntektene. Satsing på helsestasjons- og skolehelsetjenesten Fortsatt styrking av styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten samt jordmortjenesten. 200 mill. kroner av veksten i kommunesektorens frie inntekter er begrunnet med styrking av disse tjenestene. Midlene kommer i tillegg til bevilgningen på 180 mill. kroner i 2014 som ble særskilt fordelt til kommunene basert på antall innbyggere i alderen 0 19 år, med et minstenivå på kroner per kommune. Satsing på rusfeltet og psykisk helse Styrket tilbud til personer med rusproblemer og personer med psykiske lidelser. 200 mill. kroner av veksten i kommunesektorens frie inntekter er begrunnet med en satsing på kommunale tjenester til personer med rus- og/eller psykiske lidelser. Brukerstyrt personlig assistanse Stortinget har vedtatt Regjeringens forslag om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven, jf. Prop. 86 L ( ) Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven (rett til brukerstyrt personlig assistanse) og Innst. 294 L ( ). Endringene gir rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) for personer under 67 år med langvarig og stort behov for personlig assistanse etter helse- og omsorgstjenesteloven. Retten omfatter også avlastningstiltak etter samme lov for personer med foreldreansvar for hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne. De samlede merkostnadene av forslaget anslås til 300 mill. kroner i 2015, økende til 500 mill. kroner i Kommunesektoren kompenseres gjennom en økning i rammetilskuddet på 300 mill. kroner i Se også omtale i Prop. 1 S ( ) for Helseog omsorgsdepartementet. Investeringstilskudd til etablering av heldøgns omsorgsplasser Ordningen med investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser er styrket. Både den gjennomsnittlige statlige tilskuddsandelen per enhet og den maksimale godkjente anleggskostnaden ble økt. For 2015 foreslår Regjeringen å øke den maksimale godkjente anleggskostnaden. Bevilgningsforslaget for 2015 innebærer en tilsagnsramme på 3 982,5 mill. kroner. Rammen vil kunne dekke tilskudd til om lag heldøgns omsorgsplasser i sykehjem og omsorgsbolig. Avvikling av kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten (KMF) avvikles i Dette innebærer at kommunene ikke lenger skal dekke en egenandel for sykehusopphold for sine innbyggere, og 18. desember 2014 til kommunestyret J.nr 2014/2018

4 at denne utgiften dermed faller bort. Uttrekket fra kommunerammen baseres på beste anslag for faktiske KMF- utgifter i 2015, dvs. utgiftsnivået kommunene ville hatt til oppgaven ved uendret ansvar. Det foreslås derfor at kommunerammen reduseres med 5 674,7 mill. kroner i Uttrekket fra kommunerammen innebærer ingen endring for kommunene idet utgiftssiden reduseres tilsvarende. Mer fleksibelt barnehageopptak Større fleksibilitet i barnehageopptaket. I forslaget til statsbudsjett for 2015 er 100 mill. kroner av veksten i kommunesektorens frie inntekter begrunnet med dette. Satsingen legger til rette for redusert ventetid for en barnehageplass, særlig for familier med barn født 1. september eller senere. Foreldrebetaling i barnehagen Økning av maksimalprisen for foreldrebetaling i barnehager med 100 kroner reelt per måned, til kroner fra 1. januar Som følge av dette reduseres rammetilskuddet til kommunene med 312 mill. kroner. Regjeringen vil også innføre en bedre sosial profil på foreldrebetalingen og foreslår å innføre et nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebetaling for familier med lav inntekt. Ordningen sikrer at foreldrebetalingen per år for en heltidsplass i barnehage maksimalt skal utgjøre 7 pst. av familiens samlede person- og kapitalinntekt. Det tas sikte på ikrafttredelse 1. august Som kompensasjon for dette økes rammetilskuddet til kommunene med 111,6 mill. kroner. Regjeringen legger til grunn at midlene kommer i tillegg til de ressursene som kommunene allerede bruker på moderasjons- og fritaksordninger. Forslag om endringer i forskrift om foreldrebetalingen i barnehagen vil bli sendt på høring høsten Kompetansesatsing i skolen og barnehagen Økt kompetansen blant lærerne gjennom å styrke satsingen på videreutdanning for lærere innenfor strategien Kompetanse for kvalitet ytterligere. Styrkingen innebærer en økning på nye studieplasser til videreutdanning. Økningen fordeles med 500 nye plasser i vikarordningen og nye plasser i stipendordningen. Budsjetteffekten av forslaget utgjør 144 mill. kroner i Totalt vil det være plasser til videreutdanning for lærere i 2015 innenfor strategien. Styrking av kompetanseheving i barnehagene i 2015 ved å øke bevilgningene til dette formålet med om lag 60 mill. kroner. Samlet foreslås det bevilget 275 mill. kroner til tiltak for å fremme kvaliteten i barnehagene. Rentekompensasjonsordningen for skole- og svømmeanlegg I statsbudsjettet for 2009 ble det innført en åtteårig ordning med rentekompensasjon til investering og rehabilitering av skole- og svømmeanlegg. Fra 2009 til 2014 er 11 mrd. kroner av rammen på 15 mrd. kroner faset inn i budsjettet. Regjeringen foreslår å fase inn ytterligere 3 mrd. kroner av investeringsrammen i desember 2014 til kommunestyret J.nr 2014/2018

5 1.2 Lokale budsjettforutsetninger Følgende er lagt til grunn i budsjetteringsarbeidet: Budsjettet for neste år tar utgangspunkt i dagens aktivitetsnivå, alle vedtatte tiltak og regulert lønnsnivå for i år (konsekvensjustert budsjett). Anslag for frie inntekter er hentet fra KS sin beregningsmodell (Børre Stolp). Kostnadsvekst på inntil 2,0 % der det ikke er spesifikk økning eller reduksjon. Salgsinntekter og gebyrer budsjettert med økning på 3 % med unntak av vann, avløp, renovasjon, byggesaker eller andre som reguleres av egne lover eller gebyrregulativ. Prosjektinntekter budsjetteres etter tilsagn eller anslag. En reserve på 3,75 millioner til lønnsøkninger i Refusjon sykepenger er budsjettert på den enkeltes ansvarsområde dersom det er forutsigbart. Flytende lånerente: 2015: 2,25 % 1.3 Dokumenter i budsjettet I tillegg til dette dokumentet er følgende informasjon utarbeidet: Hva Konsekvensjustert budsjett Rådmannens forslag til driftsbudsjett Rådmannens forslag til investeringer Obligatoriske oversikter (drift, investering) Tiltak i driftsbudsjettet detaljert Tiltak i investeringsbudsjettet detaljert Gebyrregulativet Andre dokumenter Hvor Kap 2 i dette dokumentet Kap 3 i dette dokumentet Kap 4 i dette dokumentet Kap 5 i dette dokumentet Kommunens hjemmeside Kommunens hjemmeside Kommunens hjemmeside Kommunens hjemmeside 2 Budsjettkommentarer - driftsbudsjettet 2.1 Salderingsbehovet for 2015 og i økonomiplanperioden Det er ønskelig å beregne et mindreforbruk ( overskudd ) på 2-3 mill for å ha reserver til uventede hendelser og situasjoner i løpet av året. TBU (teknisk beregningsutvalg) anbefaler nå et netto driftsresultat på 1,75% av brutto driftsinntekter. Tana har brutto driftsinntekter på grovt regnet 300 mill, og bør iflg TBU dermed ha et netto driftsresultat på omtrent 5 mill. Netto driftsresultat er ikke det samme som regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd). Netto driftsresultat er resultatet før bruk av og avsetning til fond. I rådmannens budsjettforslag er netto driftsresultat mindre enn en mill, dette fordi selvkostområdenes bruk av og avsetning til fond er med på å påvirke overskuddet. Iflg TBU skulle vi dermed budsjettert med ytterligere drøye 4 mill i overskudd. 5

6 Virksomhetenes budsjetter er gjennom flere år beregnet med små marginer. Dette innebærer at det er sannsynlig at noen av virksomhetene vil møte utfordringer som ikke kan løses innenfor de vedtatte rammene. For å finne salderingsbehovet har vi brukt konsekvensjustert budsjett korrigert for tiltak vedtatt for 2014 med ettårsvirkning eller ulik virkning i senere år. Salderingsbehovet før effekten av investeringer og endringer i demografi fremkommer slik: Korrigert konsekvensjustert budsjett 9,6 mill 6,7 mill 4,5 mill 3,6 mill Mindreforbruk (overskudd)/reserve 2,5 mill 2,5 mill 2,5 mill 2,5 mill Salderingsbehov 12,1 mill 9,2 mill 7,0 mill 6,1 mill Der kommunen kan oppnå størst utgiftsreduksjon er gjennom hvordan tjenestene organiseres og utføres, dvs. strukturen på tjenestene som leveres. Det kan også oppnås utgiftsreduksjon ved å redusere og eller kutte bort tjenester som leveres (hva som ytes), eks. ungdomsklubb, kinodrift, tilskudd, gatelys mm. Men denne typen reduksjoner er langt fra nok til å saldere budsjettet og kan ikke gjøres for lovpålagte tjenester. Tabellen under viser hvordan utgifter og inntekter i konsekvensjustert budsjett er fordelt på virksomhetene: Konsekvensjustert budsjett - hele 1000 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 B 2018 Hele kommunen Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift Politisk-adm ledelse Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift Politisk virksomhet Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift Trossamfunn Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift Informasjon og Service Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift Adm ledelse Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift Økonomi 6

7 Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift Personal Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift Undervisning og barnehage Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift Grunnskoler Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift Losa og voksenopplæring Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift Barnehager Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift ,4 Helse-, pleie- og omsorgstjenester Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift Helsetjenester Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift Pleie og omsorgstjenester Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift Hjelpetjenester Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift Hjelpetjenester Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift Botjenesten Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift Miljø og næring 7

8 Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift Utviklingsavdelingen Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift Kultur Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift Bygningsdrift Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift Bygningsdrift Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift Anleggsdrift Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift Anleggsdrift Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift Rammetilskudd finans Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift Utgifter og inntekter felles Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift Vi tar og med en tabell for å vise endringene i konsekvensjustert budsjett pr sektor. Sum netto utgift, positive tall er økning, negative tall (røde tall) er nedgang. Endring konsekvensjustert budsjett pr sektor - hele tusen Budsjett 2014 Budsjett 2015 Endring 1-1 Politisk-adm ledelse Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift Undervisning og barnehage Sum utgifter Sum inntekter

9 Netto utgift ,4 Helse-, pleie- og omsorgstjenester Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift Hjelpetjenester Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift Miljø og næring Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift Kultur Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift Bygningsdrift Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift Anleggsdrift Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift Rammetilskudd finans Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift Politiske utvalg og godtgjørelser Utgifter lokaldemokrati godtgjøringer politisk arbeid Godtgjørelse for ordfører, varaordfører, utvalgsledere og utvalgets nestleder økes ihht reguleringen av stortingsrepresentantenes satser. Ut i fra erfaringstallene fra 2014 vil de politiske utvalgene ha følgende kostnader: Utvalg Ant. møter Netto utgift KST FSK OKU HOU MLU DSU Andre utvalg samlet Samlet

10 Kommunestyret og andre faste politiske utvalg Posten Til FSK disposisjon kr er budsjettert under ansvar Posten Til ordførers disposisjon kr er budsjettert under ansvar 9050 Posten x bruk av disposisjonsfond (Til hovedutvalgenes disposisjon 3x ) er ikke videreført i Det er ikke satt av egne midler til hovedutvalgene. Posten Overføring andre private kr videreføres ikke, det finnes ikke vedtak på bruken av denne posten. Det er lagt inn til politikeropplæring Eldrerådet Budsjettområdet justeres ned ubetydelig, ut i fra erfaringstall fra 2014 vil dette være tilstrekkelig til en økt aktivitet fra eldrerådet. Eldrerådet har i sak 58/2014 fattet vedtak: Tana eldreråd vil be om at det tas hensyn til følgende punkter i kommunens budsjett for 2015: 1. a) Bygge ut dagtilbudet for hjemmeboende eldre. Dagsentret er dimensjonert til å romme langt flere dagtilbud enn det som er tilfelle i dag. b) Ergoterapeutstillingen bør gjenopprettes og bemannes til bruk både i omsorgsboliger, helsesenter og dagsenter. c) Aktivitørens instruks bør presiseres slik at virksomheten hans i sin helhet er rettet mot brukerne. I dag er store deler av dagen til aktivitøren brukt til pleieassistent/vaktmesterassistent oppgaver. d) Bemanningen i hjemmesykepleien og Ringveien bør styrkes. e) Eldrerådets budsjett bør holdes på dagens nivå. 2. Eldrerådet ber om at det iverksettes tilrettelegging av turstier for bevegelseshemmede. 3. Det bør monteres høytaleranlegg i Galleri Martin Kontroll og revisjon Utgifter til kontrollutvalg og revisjon er budsjettert etter vedtak i kontrollutvalget. Her er det også tatt høyde for utgifter for kommunens medlemmer i kontrollutvalget. Øvrig informasjon for dette ansvaret er hentet fra kontrollutvalgets protokoll: 10

11 Poster Budsjett 2014 Budsjett 2015 Kontrollutvalget Fast godtgj. leder [1] Møtegodtgj. [2] Tapt arb.fortj. [3] Reiseutgifter/kjøregodt [4] Abonn./medlemskap [5] Møteutgifter/servering Kurs/konferanseavgifter [6] Totalt KU drift Sekretariat Betaling til IS Selskapskontroll [7] Revisjonen Betaling til IKS Totalt * 478 timer regnskapsrevisjon/ 200 timer forvaltningsrevisjon. Kr. 920,- pr timer 1. Det foreslåtte budsjett på kr for Kontroll og tilsyn for Tana kommune vedtas og oversendes kommunen som kontrollutvalgets forslag for Finnmark kommunerevisjon IKS vil sende sitt budsjettvedtak med kommunens andel direkte til administrasjonen, jf. endring i IKS loven 18, tredje ledd. 3. Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunestyret vedrørende budsjettet for Tana kommune Særutskrift av kommunestyrets behandling, med spesifisering av bevilgede beløp for kontroll og tilsynsarbeidet sendes kontrollutvalget, Finnmark kommunerevisjon IKS og Kontrollutvalgan IS Valg og partistøtte Budsjettkapitlet er økt til som følge av forventede utgifter i forbindelse med kommuneog fylkestingsvalget Ungdomsråd Budsjettet er justert i forhold til årets erfaringstall. Erfaringstallene tilsier at det ikke er behov for økning i Viktige avtaler/utgifter (årlige beløp): * Kontingent KS: * Øst-Finnmark regionråd: * Direkteoverførte møter: * Vedlikeholdslisenser/avtaler datautstyr politikere De øvrige postene er i hovedsak justert ihht prisstigning. Det er foretatt interne justeringer på enkelte budsjettposter ihht årets regnskap. [1] Fast godtgj. Leder 2,5 % av ordførergodtgjørelse. Ordfører 77% av stortingsrepr. Som pr d.d.er pr. år [2] 500 pr. møte under 3 timer 700 over 3 timer, 4 møter og 2 medlemmer.leder ikke møtegodtgjørelse [3] Beregnet for ett medlem 2000 pr. dag dokumentert - 4 møter [4] Reiseutgifter møter, kurs og konferanser [5] Abonnement kommunerevisoren + medlemskontingen FKT [6] FKT`s konferanse for kontrollutvalg og NKRF`s konferanse [7] Selskapskontroll fra revisjonen. Beregnet 2 kontroll. 11

12 xx Trossamfunn Det er i konsekvensjustert budsjett lagt til i prisstigning (2,5%) til kirkelig fellesråd, og i prisstigning til andre trossamfunn. Fellesrådet har følgende merknader de ønsker skal gjengis i budsjettdokumentet: Polmak og Tana kirkelig fellesråds har den samme desentrale driftsstruktur og krav om tospråklighet i forvaltningen, som kommunen har. Dette er kostnadskrevende. I tillegg gir et voksende kommunesenter nye utfordringer mht. etablering av kirke og nye driftstiltak. I budsjett 2015 foreslås iverksettelse av prosess med sikte på strukturendring og omstilling. Som følge av dette anmodes kommunen om å stille i bero vedtatt reduksjon i rammebevilgningene med kr hvert år i 2015 og i Begrunnelse: 1. Polmak og Tana kirkelig fellesråds brutto driftsutgifter er i 2014 kr 4.952,700. Det forutsettes kommunal bevilgning på 2,5 % lønns- og prisstigning i I 2015 iverksettes utredning med sikte på strukturendring og omstilling. Denne type gjennomgang er ikke foretatt tidligere og er tid og ressurskrevende. Det er ikke foreslått bevilgning til kjøp av tjenester, arbeidet skal utføres av egne ansatte. I tilknytning til dette anmoder fellesrådet om faglig bistand fra kommunen. 3. Forhandlinger om overdragelse av kirkelige eiendommer fra Tana kommune skal avsluttes. I den forbindelse ber fellesrådet om kommunal bevilgning til dekning av merutgifter knyttet til vedlikehold av vei og anlegg, samlet kr Fellesrådet har fortsatt behov for økte bevilgninger til vedlikehold og sikring. Det foreslås innføring av festeavgift kr per grav for festetid på 10 år. Forslaget ble fremmet for kommunestyret senest i Kommunestyret vedtok: Det innføres ikke festeavgift for graver i Tana kommune. Dersom Polmak og Tana kirkelig fellesråd har behov for budsjettmidler for å kompensere for inntektsfrafall (festeavgift) drøfter kommunestyret dette i forbindelse med de årlige budsjettbevilgningene. 5. Fellesrådet fikk i 2013 og 2014 bevilgning til utlysning av arkitektkonkurranse for kirke ved Tana bru. Ved fristens utløp kom det inn 29 forslag. Juryen offentliggjør vinnerutkastene fredag kl. 12:00 på menighetshuset. Se eget notat til kommunestyret. Dokumentet fra fellesrådet er i sin helhet arkivert i ephorte. 2.3 Administrasjon og ledelse Administrasjon og ledelse omfatter informasjons- og serviceavdelingen, rådmannens stab, økonomiavdelingen og personalavdelingen xx Informasjons- og serviceavdelingen Ansvar 1200 Fellestjenester dekker kostnader for fellesløsninger som saksbehandling, kommunale websider, samt kontorekvisita for tjenester lokalisert på rådhuset, miljøbygg og Kunnskapens hus. Kostnader i forhold til tjenesteytingsavtalen mellom kirkelig fellesråd og Tana kommune dekkes også i vesentlig grad over budsjettkapitlet. Viktige avtaler (årlige utgifter): * Custom publish (web-løsningen): kr * Meltwater nyhetsticker: kr * Ergo sakarkiv: kr * IKAF, Medlemskap og arkivdepot: kr

13 * Kommuneforlagets skjema og tjenestekatalog : kr * Tilskudd turistinformasjon: kr Ansvar 1202 Serviceavdeling har en bemanning på 6 årsverk og har ansvar for intern og ekstern informasjon, politisk sekretariat, post og arkiv og sentralbord. Dette budsjettområdet dekker kostnadene til avdelingen. Ansvar 1210 IT drift inkluderer felles drift med Nesseby, Øfas, SEG og Digforsk. Tjenesten er aktiv i interkommunale samarbeidsløsninger, der vi drifter sosial og barnvernsløsninger for Lebesby, Gamvik, Berlevåg og Båtsfjord, samt pleie og omsorgsløsning for Berlevåg. Samarbeidet med Nesseby inkluderer finansieringen av felles tekniske løsninger og personalkostnadene til en av IT-konsulentene. Viktige avtaler (årlig kostnad): * Lisenskostnader, per pc: skole 2500, adm 5000, sikker sone 7500 ( pga lisenser på to soner) * HP san-, Citrix-, blade-, VmWareløsninger: kr * Microsoft server, MsSql og Exchange, : kr * Microsoft Windows/Office vedlikeholdslisenser : kr * Backup, sikkerhet ( antivirus, virusvask m.m.): kr * Cisco switcher og trådløse punkter: kr * Internett: kr * Leasingbil: kr * Bruksrettavtale og support Visma velferd, Familia, Profilkom, Link : kr * Datakommunikasjon samarbeidsløsning barnevern/sosial/plo Broadnet: kr * Rammeavtale innkjøp datautstyr : Atea, løper ut 2015, med mulighet for forlengelse 1 +1 år * Rammeavtale konsulenttjenester: Eltele, løper ut 2017, med mulighet for forlengelse 1+1år Ansvar 1230 Samisk språkutvikling Tidligere har administrasjonen utarbeidet detaljerte oversikter over hvordan tospråklighetsmidlene tenkes brukt. Sametinget har endret retningslinjene for beregning av tospråklighetsmidler. Språkplanen er rullert og avtale med sametinget er etablert. Det vises til denne planen og avtalen for informasjon om kommunens bruk av tospråklighetsmidler. Viktige tilskudd/tildelinger * Tana samiske språksenter kr * Tospråklighetsmidler kr Ansvar 1240 Studiesenter. Tana studiesenter har et bredt og varierende tilbud som spenner seg fra rene fagkurs til høyskolekurs. Vi er inne i vårt tredje år med lærerutdanning. Viktige avtaler (årlig kostnad): * Medlemsavgift studiesenteret: * Studiodrift/Serviceavtaler: Ansvar 1250 Biblioteket 13

14 har 1,5 årsverk. Biblioteket har også ansvaret for å drive utlån av fritids- og aktivitetsutstyr som kommunen fikk tildelt gjennom eksterne midler. Viktige avtaler: Mikromark biblioteksystem kr Biblioteksbussen kr E-bokprosjekt (sammen med FFK) kr. 4000,- + 8 % av bokbudsjettet til innkjøp av ebøkertilsvarer ca ,- Ansvar 1260 Landbruksvikar. Tjenesteområdet er bemannet med en 100% stilling, som også fungerer som sekretær for disputvalget. Ansvar 1270 Tana kino Det er satt av en ramme på til kinodrifta. Kommunen samarbeider med en lokal organisasjon om å avvikle kinoforestillinger. Samarbeidet løper ut 2014 med muligheter for forlengelse. Viktige avtaler: Samarbeidsavtale lokal organisasjon om kinodrift 40 uker kr Point bankterminal: kr Film og Kino Digitaliseringspriosjekt NOC tjenester fra Unique: Film og Kino Digitaliseringsprosjektet (Rest av egenandelsbeløp over 6 år) kr Filmweb drift og vedlikehold av Kr xx Administrasjon og ledelse Lønnsutgifter for brannsjefen er heretter utgiftsført under ansvar xx Økonomiavdelingen Bemanninga som er lagt inn i konsekvensjustert budsjett er slik: Økonomisjef, økonomirådgiver, skattemedarbeider, regnskapsansvarlig, regnskapsmedarbeider, fakturering, 1,5 årsverk lønn. Til sammen 7,5 årsverk. Ny bankavtale for betalingsformidling inngås ultimo Låneopptak konkurranseutsettes ved behov x Personalavdelingen Det er budsjettert med 3 stillinger for (En stilling har stått vakant store deler av 2014). Avdelingen budsjetterer for øvrig med felles annonseutgifter, personalforsikringer, felles opplæringsmidler, honnørgaver for alle ansatte, flytteutgifter samt tilskudd til Bedriftshelsetjeneste. Budsjettet er ikke økt utover vanlig lønns- og prisvekst. Det er ikke budsjettert med tilskudd til Tana fysikalske for trening for kommunens ansatte. Dette tiltaket ble kuttet ut i Det er budsjettert med 6 årlige besøk av bedriftshelsetjenesten. 2.4 Undervisning og barnehage I konsekvensjustert budsjettforslag er det lagt inn videreføring av dagens drift med de endringer som følger av elev- og barnetall samt lovpålagte tilretteleggingstiltak for barn og unge med spesielle behov. Tallene for 2014 er hentet fra opprinnelig budsjett Økningen i forhold til 2014 er på 1,75 millioner i nominelle kroner Endring 2000 Ledelse Felles skole

15 2110 Austertana oppvekstsenter Boftsa oppvekstsenter Seida skole Deanu sámeskuvla Sirma oppvekstsenter LOSA Felles barnehage Private barnehager Tana bru barnehage Voksenopplæring Kompetansesenter SUM I budsjettforslaget er det lagt inn tre innsparingstiltak som gjelder undervisning og barnehage. Disse tre tiltakene er med følgende innsparing: Ansvar Tiltak Sirma oppvekstsenter 2150 nedlegges høsten Felles ungdomstrinn i 21xx Seida xx Sommerstengt barnehage i Austertana og Boftsa Beskrivelse av tiltak Sirma oppvekstsenter nedlegges høsten 2015 Sirma oppvekstsenter har skoleår 2015/ elever fordelt på trinn og 3 barn i barnehagen. Ut i fra elevtallet og barnetallet på oppvekstsenteret, ser elevtallet for Sirma oppvekstsenteret ut til å bli slik fra og med skoleår 2014/2015: Skoleår: 2014/ / / / / trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn

16 Elevtallet på Sirma Oppvekstsenteret vil ut i fra elevtallet og barnetallet være på mellom 7-9 elever fram til og med skoleår 2018/2019. Ut i fra elevtallet fram til 2018/2019 og etter de gamle klassedelingsregler er Sirma oppvekstsenter en udelt skole. I barnehagen vil det være 3 barn høsten 2015 og for så reduseres til 1 barn høsten 2016 og 2017 dersom det ikke begynner nye barn i barnehagen. Elevtallet på Deanu sámeskuvla ser ut til å bli slik fra og med innværende skoleår: Skoleår: 2014/ / / / / trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn Etter tidligere klassedelingstall er det to trinn som slåes sammen til en gruppe. Det vil si at det er 5 grupper. Etter tidligere klassedelingstall skal ikke elevtallet overstige 24 elever når to trinn er sammen og når tre trinn er sammen skal elevtallet ikke overstige 18 elever. Gruppestørrelsene er fra 11 elever til 22 elever (2 trinn sammen). Ved at elevene på Sirma oppvekstsenter flyttes til Deanu sámeskuvla, så vil elevtallet for Deanu sámeskuvla være følgende for følgende skoleår: Skoleår 15/16 16/17 17/18 18/19 1. trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn Etter de gamle klassedelingsreglene skulle elevtallet ikke overstige 28 på barnetrinnet og 30 på ungdomstrinnet. Når to trinn var sammen i samme klasse, skulle ikke elevtallet overstige 24, når tre trinn var sammen ikke mer enn 18 og fire eller flere trinn sammen ikke flere enn 12 elever. Det er ikke vedtatt nye klassedelingstall. Klassedelingstallene ble tatt ut av opplæringsloven i Stortinget har vedtatt at kommunen minimum skal overføre ressurser til skolen etter de gamle klassedelingstallene. Skolen kan imidlertid velge å fordele ressursene annerledes enn det de gamle klassedelingstallene tilsier. Etter opplæringsloven 8-2, skal ikke klassene være større enn det som er pedagogisk og sikkerhetsmessig forsvarlig. Dette forutsetter at skolen vurderer hva som er forsvarlig 16

17 gruppeinndeling på bakgrunn av hvilke elever som går i gruppa, hva de skal ha opplæring i, størrelsen på klasserommet osv. Noen ganger blir resultatet at elevgruppene må være mindre enn det som følger av de gamle klassedelingstallene. Juridisk er det ikke noe i veien for at en skole på 12 elever eller mindre har flere grupper. Ut i fra elevtallet er det 5 grupper. Gruppestørrelsene er fra 13 elever til 26 elever (2 trinn sammen). For å styrke de største gruppene, så beregnes det timer til generell styrking grupper og generell styrking elev. I tillegg er det timer til enkeltvedtak på barnetrinn og ungdomstrinn. Disse ekstra timene bidrar til at undervisningsgruppene ikke overstiger 24 elever når to trinn er sammen. I kjerne fagene har skolen mulighet til å organisere gruppene mindre med timer til generell styrking grupper og generell styrking elev. Følgende besparinger er det ved å legge ned Sirma oppvekstsenter: Høst Reduksjon undervisningstimer Reduksjon administrasjon og kontorbemanning Reduksjon barnehage Reduksjon innkjøpsposter Reduksjon bygningsdrift Leie gymsal, Sirma grendehus SA løper til Fratrekk økte skyssutgifter Statstilskudd til samisk i grunnopplæringen Refusjon samisk fjernundervisning Styrke undervisning 0,30 Deanu sámeskuvla SUM besparing Reduksjon i undervisningstimer gjelder for 3,57 lærerstilling og funksjonstillegg for lærere. Reduksjon i administrasjonskostnader inngår virksomhetsleder i 0,85 stilling. Reduksjonen i barnehagen inngår lønn, drift bygning, reduksjon innkjøpsposts og fratrekk for inntekter. I barnehagen er det 0,15 styrerstilling (virksomhetsleder), 1 pedagogisk leder stilling og 1 assistentstilling. 17

18 Grunnbeløpet for innkjøpsposten er Kostnader for drift av bygning er kr/år. Det er kostnader som vaktmester, renhold, energi og forbruksmaterial. Kostnader for leie av gymsal på kr/år er bundet til Kommunen er bundet til å betale leien ut år Skoleskyssutgifter øker ved å legge ned Sirma oppvekstsenter. Årlig er økte skyssutgiften beregnet til under kr Statstilskudd til samisk i grunnskoleopplæring reduseres med kr/år. Resterende tilskudd følger elevene og er ikke bundet til skolen. Det er beregnet at det er behov for å styrke undervisningen med 0,3 stilling ved Deanu sámeskuvla da elevtallet for gruppene øker. Beskrivelse av tiltak felles ungdomstrinn i Seida Tiltaket er foreslått å gjelde fra høsten Besparingstiltaket er å legge ned ungdomstrinnene på Boftsa oppvekstsenteret og Austertana oppvekstsenteret. Elevene blir flyttet til Seida ungdomsskole. Elevtallsutviklingen for årene framover for skolene ser ut til å være: Seida skole: Skoleår 2014/ / / / / trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn Boftsa oppvekstsenter: Skoleår 2014/ / / / / trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn

19 10. trinn trinn Austertana oppvekstsenter: Skoleår 2014/ / / / / trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn Ved å samle ungdomstrinnselvene på Seida skole, så ser elevtallet på Seida skole ut til å være: Skoleår 2014/ / / / / trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn Ved å samle ungdomstrinnet på Boftsa oppvekstsenter og Austertana oppvekstsenter på Seida skole, så er det følgende besparinger: H Reduksjon lærerbehov, Boftsa Reduksjon lærerbehov, Austertana Økt lærerbehov, Seida skole Fratrekk økte skyssutgifter Boftsa oppvekstsenter Fratrekk økte skyssutgifter Austertana oppvekstsenter

20 SUM besparing Tiltaket er foreslått å gjelde fra høsten Besparing for 2016 (5/12 måneder) vil være kr Reduksjon på Boftsa oppvekstsenter er undervisning på 1,32 lærerstilling (874 årstimer); teamleder 4 % og kr i funksjonstillegg; kontaktlærer 4 % og kr i funksjonstillegg; rådgiver/sosiallærer 9 % og kr i funksjonstillegg og 4 % kontaktlærer elevrådet. Denne reduksjonen gjelder for alle år da elevtallet framover ikke utløser ny eller reduserer gruppedeling i ungdomstrinnet. Reduksjon på Austertana oppvekstsenter for skoleår 2015/2016 er undervisning på 1,32 lærerstilling (76 årstimer grunnressurs og 570 årstimer generell styrking gruppe); teamleder 4 % og kr i funksjonstillegg; kontaktlærer 4 % og kr i funksjonstillegg; rådgiver/sosiallærer 9 % og kr i funksjonstillegg og 4 % kontaktlærer elevrådet. Denne reduksjonen gjelder alle årene da elevtallet for årene framover ikke utløser ny eller reduserer gruppedeling i ungdomstrinnet. For skoleår 2015/2016 er det økt lærerbehov på Seida skole. Det er behov for 1,21 undervisningsstilling (798 årstimer); 5 % rådgiver/ sosiallærer. Det er til sammen behov for 1,26 lærerstilling. Dette gjelder både høsten 2015, år g År 2018 er ikke det behov å øke undervisningen i den grad som årene før. Økningen av elever i ungdomstrinnet utløser ikke ny klassedeling. Økt skyssutgift gjelder den ekstra skyssen det er behov for i tillegg det elevene har fra før. Beskrivelse av tiltak sommerstengt barnehage i Austertana og Boftsa I tiltaket avvikles 5 uker fellesferie i barnehagene i Boftsa og Austertana. Dette gjøres i Sirma allerede i dag. Barna får tilbud om sommerplass i Tana bru barnehage slik at de som ikke kan flytte sin ferie får et tilbud. Besparelsen ligger i redusert bemanning og renhold i Austertana og Boftsa. Vedtektene må endres dersom dette tiltaket velges. I sum vil disse tiltakene endre budsjettet slik at rådmannens forslag til driftsbudsjett for skole og barnehage blir slik (tall i hele 1000) for hele økonomiplanperioden: Ansvar Beskrivelse R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 B Underv. - Ledelse og fellest Grunnskole og sfo, felles Austertana oppvekstsenter Boftsa oppvekstsenter Seida skole Deanu sameskuvla Sirma oppvekstsenter Losa Barnehager - fellestiltak Åpen barnehage Private barnehager Tanabru barnehage Voksenopplæring

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2015/2112-0 Saksbehandler: Jørn Aslaksen

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2015/2112-0 Saksbehandler: Jørn Aslaksen Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2015/2112-0 Saksbehandler: Jørn Aslaksen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 23.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 Budsjett 2016 og Økonomiplan

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Deanu nuoraidráđđi-tana ungdomsråd Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.11.2014 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Redusert skatteinngang 2014 svakere vekst i norsk økonomi Ny informasjon om skatteinngangen viser at kommunesektorens skatteinntekter vil kunne bli 0,9 mrd. kroner lavere

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana 1000 Kommunestyret og andre faste politiske utvalg 0 (Ingen prosjekt) 1.101090.100.0 Annen fast lønn 1.103000.360.0 Lønn ekstrahjelp 1.103010.100.0 Engasjementer

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Tertialrapport Tana kommune 1. tertial

Tertialrapport Tana kommune 1. tertial 2015 Tertialrapport Tana kommune Tana Kommune Innhold 2 Lønnsutvikling... 4 3 Økonomisk analyse... 8 4 Administrasjon... 9 5 Undervisning... 11 6 Helsetjenester... 13 7 Pleie- og omsorgstjenester... 13

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

2015 2016 2017 2018 Totalt. Sted Ansvar: Serviceavdeling (1202)

2015 2016 2017 2018 Totalt. Sted Ansvar: Serviceavdeling (1202) Kapittel : Usorterte tiltak 54: 1202: Info Nedbemanning 1 stilling Post og arkivtjenesten Kommunen er pålagt å ha en tilfredsstillende arkivtjeneste, slik at kommunens dokumenter blir arkivert og behandlet

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2012 Behandling Av 13 representanter var 13 til stede. Forslag fra SP: Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Tilleggsforslag fra SP Tall: antall tusen kroner Versjon

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2015 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Levende lokaldemokrati Kommunereform: Mer makt og myndighet lokalt Forutsigbar og god kommuneøkonomi 2 En balansert økonomisk politikk

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

DEANU GIELDA TANA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2016 ØKONOMIPLAN Rådmannens forslag

DEANU GIELDA TANA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2016 ØKONOMIPLAN Rådmannens forslag DEANU GIELDA TANA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2016 ØKONOMIPLAN 2016-2019 Rådmannens forslag 16. november 2015 Innhold 1 Rammebetingelsene... 3 1.1 Konsekvenser av statsbudsjettet... 3 1.2 Lokale budsjettforutsetninger...

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksframlegg Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2016 Vedlegg: Økonomi- og aktivitetsrapport per 30.04.2016. Andre

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak

Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak Regjeringen Stoltenberg II la 14. oktober fram sitt budsjettforslag i Prop. 1 S (2013 2014). Regjeringen

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380 DRIFTSREDUKSJONER I OMSORGSTJENESTEN. Rådmannens innstilling: Kommunestyret finner det ikke forsvarlig eller ønskelig å iverksette

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 223 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Trond Are Anti

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 223 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Trond Are Anti Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 223 Arkivsaksnr: 2016/2754-1 Saksbehandler: Trond Are Anti Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 56/2016 24.11.2016 Kommunestyret

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013 Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS Østfold, 17. oktober 2013 Norsk økonomi har utviklet seg klart bedre enn handelspartnernes 2 Oljen gjør Norge til annerledeslandet Krise i Europa og USA har gitt

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Statsbudsjettet 2014

Statsbudsjettet 2014 Statsbudsjettet 2014 Kommuneøkonomien Prop. 1 S (2013 2014) Regjeringen Stoltenberg Kommuneøkonomien 2013 Skatteanslaget er oppjustert med 1,8 mrd. i statsbudsjettet Lønnsveksten anslås til 3½ pst. (som

Detaljer

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret:

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret: Budsjett 2017. Økonomiplan 2017-2020 Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Skattevedtak 2017 1.1. For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf. eigedomsskattelova

Detaljer

H-5/13 B 14/908-10.02.2014. Statsbudsjettet 2014 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak

H-5/13 B 14/908-10.02.2014. Statsbudsjettet 2014 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak Rundskriv Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmenn Nr. Vår ref Dato H-5/13 B 14/908-10.02.2014 Statsbudsjettet 2014 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak Regjeringen

Detaljer

Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan

Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan 2017-2020 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Nr. Aktivitet Ansvarlig Frist 1 Fastsetting av framdriftsplan

Detaljer

2010 2011 2012 2013 Totalt 1150 (Videregående opplæring - losa)

2010 2011 2012 2013 Totalt 1150 (Videregående opplæring - losa) Kapittel : Rådmannens forslag 1000 Fjerne møtegodtgjøring for politikere Erstatning for tapt arbeidsfortjeneste må beholdes. Godtgjøringen kan evt. reduseres. Det er opp til den enkelte kommune å bestemme

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Vedtak - Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013 2016

Vedtak - Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013 2016 Vedtak - Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt i kommunestyret 18.12.2012. (Det presiseres at en må ta hensyn til endinger til vedtakets første del: innledning/pkt.1/pkt.4 og økonomiplanvedtak)

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede

Detaljer

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14 Norsk økonomi og kommunene Per Richard Johansen, 13/10-14 Høy aktivitet i oljesektoren, mer bruk av oljepenger og lave renter skjøv Norge ut av finanskrisa 2 Ny utfordring for norsk økonomi oljeprisen

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

Statsbudsjettet 2014

Statsbudsjettet 2014 Statsbudsjettet 2014 Kommuneøkonomien Prop. 1 S (2013 2014) Regjeringen Stoltenberg Kommuneøkonomien 2013 Skatteanslaget er oppjustert med 1,8 mrd. i statsbudsjettet (herav kommunene 1450 mill. kr) Lønnsveksten

Detaljer

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan Hitra kommune Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021 Framlegg for FSK og komiteene. 05.11.2012 1 Framdriftsplan 17. oktober: Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 noen vurderinger KS v/direktør Kjell-Torgeir Skjetne. Infomøte Østfold/Sarpsborg

Statsbudsjettet 2015 noen vurderinger KS v/direktør Kjell-Torgeir Skjetne. Infomøte Østfold/Sarpsborg Statsbudsjettet 2015 noen vurderinger KS v/direktør Kjell-Torgeir Skjetne Infomøte Østfold/Sarpsborg 10.10.14 Hovedbildet 2 2015 større handlingsrom enn varslet SSB har i sommer nedjustert anslaget på

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument SLIPERIET ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 Strategidokument 2018-2021 Økonomisjef Paul Hellenes Utgangspunkt for 2018-2021 Et stramt opplegg fordi: Relativt stramt kommuneopplegg for 2018 (anslag på regnskap 2017

Detaljer

Budsjett Økonomiplan

Budsjett Økonomiplan Budsjett 2017 - Økonomiplan 2017-2020 Arkivsaknr: 16/1955 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 2016014231 K1-150 Roar Lindstrøm Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Driftsutvalget Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Rådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsprogram

Rådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsprogram Saksprotokoll Rådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsprogram 2018-2021 Arkivsak-dok. 17/03688 Saksbehandler Anne Lise Langård Behandlet av Møtedato Saknr 1 Eldrerådet 27.11.2017 20/17 2 Rådet

Detaljer

Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15

Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15 Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15 Alta 4. november 2011 Bjørn-Atle Hansen Rådmann Prosess Økonomiplan 2011 2014 Kommunestyresak 46/11 Foreløpige rammer 2012 Behandlet 20.06.11 Vedtak om innstramminger på

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler Roar Paulsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/7513-7 Dato: 03.12.2014 Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Drift av Sirma barneskole for kommende skoleår

Drift av Sirma barneskole for kommende skoleår Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: Arkivsaksnr: 2016/2090-0 Saksbehandler: Trond Are Anti Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 60/2016 07.07.2016 Drift av Sirma barneskole for kommende

Detaljer

Forslag til statsbudsjett Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forslag til statsbudsjett Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til statsbudsjett 2015 Levende lokaldemokrati Kommunereform: Mer makt og myndighet lokalt Forutsigbar og god kommuneøkonomi 2 Balansert økonomisk politikk Trygge arbeidsplasser, sikre velferden

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

Behandling: Repr. Steinar Furu framsatte på vegne av Arbeiderpartiet følgende endringsforslag: Tekst 2015 2016 2017 2018

Behandling: Repr. Steinar Furu framsatte på vegne av Arbeiderpartiet følgende endringsforslag: Tekst 2015 2016 2017 2018 Behandling i Kommunestyret den 16.12.2014 Behandling: Repr. Steinar Furu framsatte på vegne av Arbeiderpartiet følgende endringsforslag: Driftsbudsjett; Tekst 2015 2016 2017 2018 Herøy sykehjem, lærling

Detaljer

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

Budsjett oversikter fra økonomiplan :

Budsjett oversikter fra økonomiplan : Beskrivelse oversikter fra økonomiplan 20112014: Rådmannen foreslår følgende budsjett for 1. Revisjon, kontrollutvalg Rådmann 1086 Revisjonstjenester Kontrollutvalget drift Regnskap 2009 2010 2011 2012

Detaljer

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1 Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018-2020 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 Side 1 Innledning Netto driftsresultat for 2017 er budsjettert til kr 2 740 813. Budsjettert mindreforbruk er 3 471 717

Detaljer

Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014. Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014. Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Rundskriv Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014 Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Regjeringen Solberg la 8. oktober 2014 fram sitt budsjettforslag for

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Rådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet

Rådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet Rådmannens budsjettframlegg Formannskapsmøtet 26.10.17 Fra Statsbudsjettet 2018 Skatteanslaget for 2017 økes med nærmere 4 mrd kr for kommunesektoren. Dette har for øvrig Klæbu kommune forskuttert ved

Detaljer

Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken. Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken. Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 17/1161 Lnr.: 9529/17 Ark.: Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial 2017 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

DEANU GIELDA TANA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015. Rådmannens forslag

DEANU GIELDA TANA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015. Rådmannens forslag DEANU GIELDA TANA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 20122015 Rådmannens forslag 23. nov 2011 Innhold 1 Rammebetingelsene... 3 1.1 Regjeringens politikk for kommunesektoren (utdrag fra kommuneprop.)...

Detaljer

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Kapittel : 15 Reserverte tilleggsbevilgninger 34: Innkjøpsavtaler samarbeid Narvik kommune Generell

Detaljer

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000

Detaljer

TERTIALRAPPORT 2005 # 1 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN

TERTIALRAPPORT 2005 # 1 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN TERTIALRAPPORT 2005 # 1 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN Rammeområde: Oppvekst og kultur Sektoradministrasjon, barnehager, skoler, fritidsklubber, idrett og kultur. 1.2--- TOTALT Utgift 19 229 18 871 20 278

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, kommunestyresalen Tirsdag kl. 10.

Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, kommunestyresalen Tirsdag kl. 10. Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, kommunestyresalen Tirsdag 11.11.2014 kl. 10.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 14/2015 08.12.2015 Kommunestyret 98/2015 17.12.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 14/2015 08.12.2015 Kommunestyret 98/2015 17.12.2015 Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/3075-1 Saksbehandler: Trond Are Anti Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 14/2015 08.12.2015 Kommunestyret

Detaljer

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN/HANDLINGSPLAN 2014-2017 Eiendomsskatt Jevnaker kommune er i en krevende økonomisk situasjon. Det er 428 kommuner

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg. Arkivsak. Nr.: 2013/988-16 Saksbehandler: Per Arne Olsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014 Økonomi Bistand og omsorg - orienteringssak Rådmannens forslag til vedtak Saken

Detaljer

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

Budsjett 2015 - Økonomiplan 2015-2018

Budsjett 2015 - Økonomiplan 2015-2018 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 11.11.2014 072/14 KAMO Hovedarbeidsmiljøutvalget 13.11.2014 018/14 KAMO Formannskap 25.11.2014 086/14 KAMO Kommunestyret

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 131/ Kommunestyret. FS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 131/ Kommunestyret. FS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram TYDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2016/340-16 Saksbehandler: Marthe Rønning Græsli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 131/16 28.11.2016 Kommunestyret FS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/2736-0 Saksbehandler: Jørn Aslaksen

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/2736-0 Saksbehandler: Jørn Aslaksen Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/2736-0 Saksbehandler: Jørn Aslaksen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 13/2015 08.12.2015 Kommunestyret

Detaljer

NR Tiltak/enhet Netto driftsresultat

NR Tiltak/enhet Netto driftsresultat NR Tiltak/enhet 2017 2018 2019 2020 Reduksjon i forhold til rådmannens forslag 1 Budsjettskjema 1 A redusert avdrag 1600 2100 1075 2100 2 Budsjettskjema 1 A, redusert netto driftsresultat 1400 2250 1675

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1748 151 Aud Norunn Strand STATSBUDSJETTET 2011 - VIRKNING FOR MODUM RÅDMANNENS FORSLAG: Saken tas til orientering Vedlegg: Ingen Saksopplysninger:

Detaljer

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015 Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE TERTIALRAPPORT 1.2015 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE - ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT (2015) Beskrivelse

Detaljer

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2015/6195 Dato:

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2015/6195 Dato: ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2015/6195 Dato: 16.11.2015 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Åfjord - Komite for livsløp Saksbehandler: Eli Johanne Braseth BUDSJETT 2016 - SEKTOR HELSE OG VELFERD Sakens bakgrunn

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjølv Eidhammer Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3863 ØKONOMIRAPPORT ANDRE TERTIAL FOR UNDERVISNINGSETATEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjølv Eidhammer Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3863 ØKONOMIRAPPORT ANDRE TERTIAL FOR UNDERVISNINGSETATEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjølv Eidhammer Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3863 ØKONOMIRAPPORT ANDRE TERTIAL FOR UNDERVISNINGSETATEN Rådmannens innstilling Økonomirapport andre tertial for undervisningsetaten

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Utskriftsdato: 23.12.2017 12:49:44 Status: Gjeldende Dato: 8.1.2015 Nummer: H-01/15 Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 1 Administrasjon fellestjenester helsesenter Fast lønn, drift 1 037 170 91 615,83 Lønn rådgiver skal også føres her Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Handlingsplan 2016-2019 og Budsjett 2016

Handlingsplan 2016-2019 og Budsjett 2016 Handlingsplan 2016-2019 og Budsjett 2016 Vedtak kommunestyret10.12.2015 sak 124/15: 1.Eiendomsskatt for 2016: I henhold til Eigedomsskattelova (Eskl) 2vedtar Audnedal kommune å skrive ut eiendomsskatt

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett 2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-21og årsbudsjett 2018 Regjeringens opplegg i statsbudsjett 2018 Skatteinngang for kommunesektoren i 2017 oppjusteres med 4 mrd i forhold til RNB utgjør ca 1,6 mill

Detaljer

Saksprotokoll saksnr. 34/2016 i Kommunestyret Behandling Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet formannskapets innstilling:

Saksprotokoll saksnr. 34/2016 i Kommunestyret Behandling Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet formannskapets innstilling: Saksprotokoll saksnr. 34/2016 i Kommunestyret - 16.06.2016 Behandling Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet formannskapets innstilling: Budsjettreguleringen for juni vedtas med følgende endringer i vedtatt

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 14/768 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer