Agenda For en enklere og tryggere forbrukerhverdag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Agenda 2009. For en enklere og tryggere forbrukerhverdag"

Transkript

1 Agenda 2009 For en enklere og tryggere forbrukerhverdag

2 Forbrukeråret 2009 Året har startet med to viktige forbrukerseiere; itunes ga etter for flere års press og fjernet kopisperrene på sin musikkbutikk og Bankklagenemnda ga en kunde medhold i at banken hadde solgt ham et spareprodukt som umulig kunne gi positiv avkastning. Når Forbrukerombudet legger fram sin Agenda 2009 er IKT og finansielle tjenester blant de viktigste satsingsområdene. Særlig blir forsikringsprodukter viktig. Fjoråret avsluttet med massive kampanjer for ulike pensjonsprodukter med skattefordel, kreftforsikringer markedsføres for store summer og har vi egentlig samvittighet til ikke å tegne en forsikring på barna våre? Jeg er opptatt av at forbrukerne skal få god og riktig informasjon gjennom markedsføringen, at de skal få et riktig inntrykk av sitt eget forsikringsbehov og at markedsføringen ikke spiller for sterkt på følelser. Selskapene selger tross alt ikke slankemidler, men forsikringer som gir utbetaling ved alvorlige kreftsykdommer. Mobiltelefonen og internett er viktige deler av barn og unges liv. Dessverre ser vi eksempler på at barn og unge loppes for penger når de kjøper ringelyder, bilder og andre ting på mobilen sin. I tillegg legger enkelte nettsteder opp til betalingsordninger som ikke er egnet for de under 18 år. Slik skal det rett og slett ikke være. Trygg bruk av mobil og internett er derfor helt sentralt og vil bli en viktig oppgave for oss i Som mobilkunde står vi overfor en formidabel oppgave ved å skulle orientere oss om de beste tilbudene. Familie- og vennetjenster, subsidierte telefoner og bindingstid gjør sammenligningen mellom A, B og C nesten mulig. I løpet av de første par månedene i 2009 vil vi legge fram en rekke tiltak som vil bedre denne situasjon og gjøre det lettere å sammenligne abonnementer. Vi vil også fortsette innsatsen mot spam og svindel og gjøre vårt for at de kontraktene du inngår som bredbåndskunde er rimelige og balanserte. 1. juni trer den nye markedsføringsloven i kraft. Der får Forbrukerombudet bedre sanksjonsmuligheter for å stanse ulovlig markedsføring raskere og mer effektivt. Reservasjonsregisteret mot telefonsalg blir mer effektivt. Dette betyr at vi kan skjøtte vårt samfunnsoppdrag; å jobbe for en enklere og tryggere forbrukerhverdag, enda bedre enn i dag. Oslo, januar 2009 Bjørn Erik Thon, forbrukerombudet

3 FINANSIELLE TJENESTER Prioriterte områder i 2009: Lån og kreditt Sparing Forsikring Prisinformasjon på bankenes hjemmesider Betalingsløsninger ved netthandel Markedsføring av finansielle tjenester ved telefon- og standssalg Gjeldsrådgivning Store deler av norske husholdningsbudsjett er knyttet til finansielle tjenester. Så godt som alle forbrukere benytter seg av finansielle tjenester som lån og kreditt, forsikring og sparing. I 2009 skal flere lovforslag vedrørende finansielle tjenester ut på høring. Forbrukerombudet ønsker å påvirke utviklingen av finansielle tjenester i en forbrukervennlig retning. Lån- og kredittmarkedet har vært i sterk utvikling de senere årene. Gjennom 2008 har forbrukerne fått stadig nye tilbud om ulike finansieringsløsninger. Forbrukerombudet vil i 2009 følge opp tidligere års arbeid for å forhindre en negativ utvikling på området. I forbindelse med de nye produkttypene er det særlig viktig at markedsføringen er klar og avtalevilkårene rimelige. Svakere grupper er tradisjonelt sett spesielt utsatt når det gjelder markedsføringen av usikret kreditt. Til tross for innføringen av nye regler for markedsføring av lånetilbud med opplysninger om effektiv rente ser Forbrukerombudet fortsatt markedsføring som ikke tilfredsstiller kriteriene. Ytterligere oppfølging på dette området blir derfor viktig i året som kommer. Sparing Omfattende salg av sammensatte spareprodukter har ført til store tap for mange forbrukere. Slike produkter er nå ute av markedet, og forbrukerne har fått medhold i Bankklagenemnda i at bankene har ansvar for de tapene de har lidt. Nye spareformer vil dukke opp, og Forbrukerombudet vil følge denne utviklingen nøye. Ettersom endringer i pensjonssystemet har overført mer av ansvaret for egen pensjonssparing til den enkelte forbruker vil individuell pensjonssparing (IPS) og pensjonsforsikring bli stadig viktigere produkter for forbrukerne. Slike langsiktige og kompliserte spareordninger kan være vanskelig å forstå. Ettersom valget av spareordning har en direkte innvirkning på ens livsgrunnlag som pensjonist, dreier det seg om usedvanlig viktige valg. Omfanget av IPS forventes å øke i omfang og god informasjon til forbrukerne er avgjørende for at hver

4 enkelt skal kunne avgjøre om IPS er et egnet alternativ til annen sparing. Forsikring utgjør normalt en betydelig utgift for den enkelte ettersom de fleste forbrukere har en eller flere forsikringsavtaler. En undersøkelse fra 2008 viser at svært mange forbrukere oppfatter forsikringsbransjen som uoversiktlig, lite gjennomsiktig og at det til dels oppleves som vanskelig å sammenligne forsikringstilbud. Mange mente også at det er dårlig samsvar mellom forsikringsdekningen slik den blir markedsført og slik den faktisk er. Salget av helseforsikringer og barneforsikringer øker. Det er spesielt viktig at markedsføringen av slike produkter ikke utformes slik at den oppfattes som særlig påtrengende eller på en urimelig måte spiller på forbrukernes frykt eller dårlige samvittighet. Det er også viktig at det ikke gis et villedende inntrykk av forsikringenes dekningsgrad. Gjeldsrådgivning er i sosialtjenesteloven et kommunalt ansvar. Likevel opererer en rekke private aktører i det samme markedet. I økonomiske nedgangstider antar Forbrukerombudet at et økende antall forbrukere har behov for hjelp til å få orden på økonomien. Flere av de forbrukerne som vurderer å kontakte en gjeldsrådgiver er i en mer eller mindre desperat situasjon. Det er derfor særlig viktig at markedsføringen av private gjeldsrådgivningstjenester ikke er egnet til å villede disse forbrukerne. Ettersom gjeldsrådgivning i dag ikke er underlagt noe særskilt tilsyn og ingen konsesjon er nødvendig, er Forbrukerombudets tilsyn med denne bransjen ekstra viktig. I tillegg er det viktig at forbrukerne får gode prisopplysninger på bankenes hjemmesider slik at de kan orientere seg i markedet. Det er også viktig å påse at forbrukerne kjenner rettighetene sine ved ulike betalingsløsninger ved netthandel. Forbrukerombudet vil dessuten bidra til at markedsføring av finansielle tjenester ved telefon- og standssalg ikke er for aggressivt og at forbrukerne får gode nok opplysninger om produktene som selges til å fatte sine beslutninger Forbrukerombudet vil bidra til at forbrukere kan føle seg trygge på markedsføring av, og avtaler som inngås om, finansielle tjenester. Dette vil gjøres gjennom enkeltsaksbehandling, innspill til ny lovgiving og implementering av EU-direktiver. Vi vil samarbeide med andre myndigheter, bransjeorganisasjoner og næringsdrivende. Det er også viktig med aktivt informasjonsarbeid overfor forbrukere.

5 BOLIG Prioriterte områder i 2009: Oppføring av ny bolig Håndverkertjenester Husleiekontrakter Markedsføring av boliger og eiendomsmeglertjenester Kjøp av bolig er for de fleste forbrukere den største investeringen i løpet av livet. Det er derfor svært viktig at markedsføring av både nye og brukte boliger ikke inneholder uriktige eller villedende opplysninger, og at kontraktene ikke er urimelige. Forbrukerombudet vil derfor jobbe med boligbransjen også i 2009, og vi prioriterer særlig følgende områder: Oppføring av ny bolig. Bustadoppføringslova og håndverkertjenesteloven inneholder ufravikelige forbrukerrettigheter. Det er derfor viktig at forbrukerne blir kjent med sine rettigheter og plikter gjennom gode og informative kontrakter. Dette gjelder for eksempel vilkår om pris, ansvar og ferdigstillelse. Håndverkertjenester. Håndverkerbransjen var blant de som kom dårligst ut i undersøkelsen om forbrukernes tilfredshet med ulike bransjer. Forbrukerombudet vil bidra til gode kontrakter på området, og også til at kontraktene faktisk blir brukt. Husleiekontrakter blir stadig viktigere for forbrukere med et økende press i leiemarkedet. Derfor vil Forbrukerombudet i 2009 prioritere arbeidet med å påse at standardkontrakter for leie av bolig er klare, balanserte og i overensstemmelse med gjeldende regelverk. Markedsføring av boliger krever korrekt og fyldig informasjon. I tillegg forutsetter Forbrukerombudet at opplysninger i annonser, prospekt og lignende ikke er villedende eller uriktige. Når det er sterk konkurranse i eiendomsmarkedet er det også nødvendig å følge med på markedsføring av eiendomsmeglertjenester, og påse at denne ikke blir for aggressiv eller villedende. Gjennom enkeltsaker og kontakt med bransjen påse at markedsføringen er i tråd med lovgivningen, slik at forbrukerne kan fatte kjøps- og oppføringsbeslutninger basert på korrekte og informative opplysninger både med hensyn til produkter og priser. Bidra til å utarbeide standardkontrakter som gjør det enklere og tryggere for forbrukere å inngå leiekontrakter og kravene i gjeldende bransjenorm for markedsføring av bolig.

6 IKT - INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI Prioriterte områder i 2009: Prisopplysninger, prissammenligninger og prisstrukturer TV-markedet Bredbåndskontrakter Digitalt innhold Nettsvindel og spam IKT-produkter har både stor praktisk og økonomisk betydning for forbrukerne, og Forbrukerombudet mottar hvert år et stort antall klager på dette området. Alle forbrukere eksponeres for markedsføring av, og inngår avtaler om, kjøp av IKT-produkter og -tjenester. Slike produkter og tjenester er gjerne kompliserte, og dette skaper et særlig behov for god markedsføring og klare, rimelige og balanserte kontrakter. Prisopplysninger og prissammenligninger i markedsføringen av ekomtjenester vil fortsette å være et prioritert område for Forbrukerombudet. Den utstrakte bruken av koblinger mellom IKT-produkter og ulike ekomtjenester stiller store krav til markedsføringen, som lett kan bli villedende og utilstrekkelig veiledende. På grunn av den harde kampen om forbrukerne, blir aktørenes markedsføring stadig mer aggressiv. Prissettingen blir mer kreativ, og stadig nye prisstrukturer gjør det vanskelig for forbrukere å sammenligne tilbud og ta gode beslutninger. Denne kombinasjonen gjør at prisbildet som presenteres i markedsføringen sjelden gir en fullstendig oversikt over de mest sentrale prisforutsetningene. Forbrukerombudet har i 2008 samarbeidet med Post- og teletilsynet, Forbrukerrådet og SIFO om kartlegging av prisstrukturer i mobiltelefonimarkedet. Dette samarbeidet videreføres i TV-markedet fortsetter å være et sentralt tema i Stengingen av de analoge tv-signalene pågår stadig og det er et stort informasjonsbehov blant forbrukerne. For å ruste seg til den nye konkurransesituasjonen i markedet og kapre nye kunder drives massiv markedsføring. Forbrukerombudet mottar mange klager fra forbrukere som er misfornøyd med sine tv-tjenester og vi ser derfor et behov for at det oppnevnes en klagenemnd for slike saker. Internettaksess er en svært viktig del av hverdagen til forbrukerne. I dagens samfunn er forbrukere avhengige av disse tjenestene for å utføre svært mange gjøremål. Stadig fleire har tv (IPTV) og telefoni (bredbåndstelefoni) inkludert i bredbåndsabonnementet sitt, og bruken av kontrakter/tilbydere som dekker flere tjenester er

7 økende. Forbrukerombudet ser det derfor som viktig å arbeide for at bredbåndskontraktene er balanserte og rimelige for forbrukerne. Digitalt innhold innebærer blant annet programvare, musikk, film, bilder eller tekst som omsettes digitalt via internett og mobiltelefon. Denne typen handel har eksplodert de siste årene, men forbrukernes rettigheter er per i dag i liten grad sikret gjennom lovgivning. I tillegg er det et uoversiktelig marked som utvikles kontinuerlig gjennom stadig nye tjenester og leverandører. Manglede kunnskap gjør forbrukerne utsatt for å bli lurt av villedende markedsføring. Barn og unge er en spesielt utsatt gruppe. Gjennom itunes-saken har Forbrukerombudet vær engasjert i spørsmål omkring Apples produktlåsing og DRM, i tillegg til urimelige avtalevilkår. Manglende interoperabilitet og problemer med innelåsing er et generelt problem i bransjen. Avgjørelser fra denne saken vil derfor bli fulgt opp overfor andre aktører. Nettsvindel og spam er et økende problem som følge av utviklingen i bruk av internett og elektronisk kommunikasjon. Norske eller utenlandske svindlere bruker Internett, mobilnett eller andre elektroniske kommunikasjonskanaler for å utsette forbrukere for grovt villedende markedsføring og/eller bedrageri og spam generelt. Spam og svindelkonsepter er i stor grad et grenseoverskridende fenomen. Forbrukerombudet skal bidra til å skape et enkelt og trygt IKTmarked for forbrukerne, ved å påse at både markedsføring og avtalevilkår er i samsvar med markedsføringsloven. Dette vil vi gjøre blant annet gjennom enkeltsaksbehandling, samarbeid med de ulike bransjene og informasjonsarbeid. Samarbeid med offentlige organisasjoner og andre lands myndigheter er viktig i arbeidet med IKT-feltet ettersom mange aktuelle problemstillinger berører forskjellige myndighetsorganer og strekker seg ut over landegrensene.

8 TRANSPORT Prioriterte områder i 2009: Markedsføring av flybilletter og pakkereiser Flyselskapenes avtalevilkår Pakkereisearrangørers og -formidleres avtalevilkår Kollektivtransport Parkering Ferieklubber Forbrukere reiser stadig mer. Samtidig øker antall aktører som tilbyr reiser til norske forbrukere. Fortsatt får vi en rekke henvendelser fra forbrukere som klager på at det ikke gis fullstendige priser i markedsføringen av flybilletter, og fra forbrukere som ikke finner flybilletter og pakkereiser til annonserte priser. Hard konkurranse i reisebransjen de siste årene har medført endringer i flyselskapenes vilkår, for eksempel endringer i bagasjevilkår. Forbrukerombudet vil følge med på hva slags endringer som foretas, og eventuelt gripe inn mot urimelige vilkår. Internett blir stadig viktigere for å søke etter og kjøpe reiser. Forbrukerombudet vil påse at reglene i bransjenormen for pakkereisearrangørers og reiseformidleres opplysningsplikt ved salg av flybilletter og reiser via internett følges opp. Forbrukerombudet mener at forbrukerne bør sikres bedre rettigheter for kollektivtransport. En EU-forordning som skal sikre togpassasjerer minimumsrettigheter ved blant annet innstillinger og forsinkelser må implementeres på nasjonalt plan i Forbrukerombudet ønsker en mer enhetlig regulering av parkeringsvirksomhet og en revisjon av dagens forskrift som regulerer offentlig parkeringsvirksomhet. Norske forbrukere på sydenferie inngår gjerne avtaler om medlemskap i ferieklubber. Mange av disse klubbene er ren svindel. Gjennom enkeltsaker og forhandlinger vil vi bidra til at markedsføringen ikke er villedende, at avtaleinngåelsesprosessene er forbrukervennlige og at avtalevilkårene er klare og balanserte. Vi skal være aktive i europeisk samarbeid gjennom de internasjonale nettverkene ICPEN og CPC for å sikre norske forbrukeres rettigheter også i forhold til utenlandske aktører..

9 ELEKTRISK KRAFT Elektrisk kraft er et nødvendighetsgode for de fleste norske forbrukere, og utgjør en betydelig del av husholdningsbudsjettet for veldig mange. Den harde konkurransen om kundene medfører at markedsføringen til kraftleverandørene er til dels aggressiv. Utviklingen det siste året har vist at stadig flere aktører går over til å drive aggressivt salg over telefon, dørsalg, gatesalg og på stand. En rekke av de mindre leverandørene er heller ikke særlig solide økonomisk. I tillegg ser vi en gradvis endring i markedet ved at flere forbrukere har gått over til markedskraftprodukter der prisen følger utviklingen på strømbørsen mer direkte. Det har i løpet av det siste året blitt stadig større fokus på miljøhensyn i forbindelse med kjøp av strøm. Gjennom enkeltsaksbehandling vil Forbrukerombudet arbeide for å forhindre villedende og aggressiv markedsføring og salg av elektrisk kraft. Vi vil også samarbeide med EBL, NVE og Konkurransetilsynet om forhold vedrørende forbrukernes stilling i kraftmarkedet.

10 HELSE Prioritert område i 2009: Alternativ behandling Forbrukerombudet fører tilsyn med markedsføring av alternativ behandling. Ifølge alternativ.no/alternativopplysningen er det ca behandlere og flere enn 250 behandlingsformer i Norge. Vår erfaring er at mange behandlere ikke vet hvilke krav som stilles til markedsføringen. Omtrent annenhver nordmann har brukt alternativ behandling enten innenfor eller utenfor helsevesenet, ifølge en undersøkelse fra NIFAB, Nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling. Forbrukerombudets erfaring er at mange likevel ikke vet at det ikke stilles offentlige/godkjente krav til utdanning av alternative behandlere eller at selve behandlingen ikke er underlagt særskilt tilsyn. Forbrukerombudet har gjort Helse- og omsorgsdepartementet oppmerksom på at dagens regelverk ikke er tilfredsstillende ut fra et forbrukerperspektiv. Forbrukerombudet vil i tillegg til enkeltsaksbehandling også gjennomføre en undersøkelse i samarbeid med SIFO om forbrukeres erfaring med og holdninger til alternativ behandling. Det vil utarbeides en informasjonsbrosjyre til brukere av alternativ behandling.

11 BARN OG UNGE Prioriterte områder i 2009 Barn og elektroniske medier Barn og usunn mat Barn og unge er en populær forbrukergruppe og utsettes for mye markedsføring og kommersielt press. Forbrukerombudet mottar stadig flere klager på dette området, og særlig er det foreldre som klager på vegne av barna. De fleste klagene gjelder problemstillinger tilknyttet barn og unges bruk av produkter og tjenester innenfor internett og mobiltelefoni. Fordi barn er en sårbar forbrukergruppe, skal det vises særlig aktsomhet i markedsføring rettet mot barn eller som barn kan eksponeres for. I den nye markedsføringsloven er det innført et eget kapittel med særbestemmelser om beskyttelse av barn. Loven bekrefter den godt etablerte forvaltningspraksis om at markedsføringsloven skal tolkes strengere enn ellers når barn er målgruppen. Barn er flittige brukere av elektroniske medier, noe som åpner for ekstra utfordringer rundt for eksempel elektronisk avtaleinngåelse og spredning av personopplysninger. Som et overordnet tiltak ser Forbrukerombudet et klart behov for en avklaring av barns kompetanse når det gjelder digital avtaleinngåelse og betaling. Vi jobber også spesielt med å bedre foreldrekontrollen rundt barns bruk av mobiltelefon. Barn og usunn mat er et tema Forbrukerombudet har hatt fokus på over en lang periode. I Norge får over 90 prosent av barna i seg for mye sukker, og prosent av barn i alderen 8-12 år har fedme eller er overvektige, ifølge tall fra Folkehelseinstituttet. Forbrukerombudets mål er å hindre at kommersielle aktører utnytter barn og unges påvirkelighet, godtroenhet, tillit og manglende erfaring. Vi vil påse at barn ikke utsettes for handelspraksis som er urimelig eller i strid med god markedsføringsskikk. Forbrukerombudet engasjerer seg aktivt i arbeidet til det europeiske WHO-nettverket for å redusere markedsføringen av næringsfattig og energitett mat og drikke til barn og unge.

12 MILJØ OG ETIKK Prioriterte områder i 2009: Klimapåstander og klimamerking Miljøinformasjon Nordisk og internasjonalt samarbeid Interessen for miljø og etikk har økt i Norge de siste årene. Både politisk og i mediene har det vært et sterkt fokus på klimaendringer og på hva myndighetene og den enkelte kan gjøre for å redusere CO2-utslippene. Etiske problemstillinger knyttet til produkter og tjenester har også fått økt oppmerksomhet. Stadig flere forbrukere er opptatt av å ta miljømessige eller etiske hensyn i forbruket sitt. Forbrukerombudet ser samtidig at flere bedrifter driver merkevarebygging gjennom å profilere miljømessige eller etiske verdier, og stadig nye produkter og tjenester markedsføres med miljømessige eller etiske fordeler. Vi har også sett en klar tendens det siste året til markedsføring ved hjelp av klimapåstander som «klimanøytral» og «klimabalanse». Forbrukerombudet jobber med å få i stand generelle retningslinjer for bruk av klimabegreper i markedsføringen. Et av våre hovedmål er at forbrukerne skal kunne foreta trygge etiske og miljøbevisste valg. Forbrukere som ønsker miljøinformasjon om varer og tjenester kan kreve dette lagt frem med hjemmel i miljøinformasjonsloven. Vi vil i 2009 vurdere å se nærmere på problemstillinger knyttet til miljøinformasjon. Vi har opplevd mye internasjonal oppmerksomhet knyttet til standpunktene våre vedrørende bruk av miljøpåstander. Rapportene fra FNs klimapanel og København-toppmøtet høsten 2009 utgjør internasjonale milestolper i miljø- og klimaarbeidet, og underbygger behovet for at Forbrukerombudet prioriterer dette området. Forbrukerombudet vil bidra til at de næringsdrivende ikke benytter miljø- og etikkpåstander på uriktig eller villedende måte i markedsføringen, og arbeide for at forbrukerne skal få god og relevant informasjon om etiske og miljømessige forhold ved varer og tjenester. Dette gjør vi blant annet gjennom utarbeiding av retningslinjer på området, internasjonalt samarbeid, kontakt med interesseorganisasjoner og myndigheter og enkeltsaksbehandling. Vi jobber kontinuerlig med å informere om våre standpunkter både nasjonalt og internasjonalt.

13 FJERNSALG Prioriterte områder: Telefonsalg Dørsalg, gate- og standsalg E-handel Svartebørssalg Fjernsalg er avtaler om kjøp og salg via fjernkommunikasjonsmetoder som for eksempel telefon eller internett. Forbrukerombudet får svært mange klager på dette området. Mange forbrukere opplever disse salgsformene som påtrengende og uønskede. Flere av Forbrukerombudets største saker de siste årene har knyttet seg til fjernsalg, og telefonsalg spesielt. I den nye markedsføringsloven kommer det enkelte endringer i reglene for telefonsalg. Blant annet vil tidsrommet for lovlige oppringinger innsnevres, og det stilles krav om skriftlig avtaleinngåelse. Forbrukerombudet får også tilsynet med reservasjonsregisteret for telefonsalg og adressert reklame i Forbrukerne må gjøres kjent med den forbedrede reservasjonsordningen. Mange forbrukere opplever dørsalg, gatesalg og salg på stand som aggressive salgsformer. Forbrukerombudet mottar også mange henvendelser om negativt salg i forbindelse med salg utenfor fast utsalgssted. Mange nettbutikker har vært for dårlige til å informere forbrukerne om deres rettigheter og plikter. Det er viktig at avtalevilkårene er rimelige og lett tilgjengelige. Erfaringsmessig er det behov for informasjon til både forbrukere og næringsdrivende om forbudet mot svartebørssalg av billetter i visse perioder av året. Forbrukerombudet vil jobbe for at forbrukerne ikke inngår avtaler på bakgrunn av villedende markedsføring. Avtaleinngåelsesprosessen skal være enkel og trygg, og avtalevilkårene skal ikke være urimelige. Forbrukernes reservasjon mot telefonsalg, adressert og uadressert reklame samt gratisaviser skal respekteres. Dette vil vi prøve å oppnå gjennom enkeltsaksbehandling, effektiv bruk av sanksjoner, revisjon av retningslinjer i henhold til ny markedsføringslov, informasjonsarbeid overfor næringsdrivende og forbrukere, kontrollaksjoner og samarbeid med relevante organisasjoner og organer.

14 PRISOPPLYSNINGER Prioriterte områder i 2009: Prisgarantier Lokketilbud og begrensede tilbud Forbrukerombudet har i mange år hatt stort fokus på prismarkedsføring. Erfaring tilsier at prisopplysninger kan være manglende, uriktige eller villedende og/eller utilstrekkelig veiledende, spesielt for varer og tjenester med en komplisert prisstruktur. Forbrukerombudet har i 2008 foretatt en rekke kontroller og stanset flere villedende salgskampanjer. Markedsrådet har også fattet avgjørelser i viktige saker om bl.a. salgsmarkedsføring og prisgaranti. Forbrukerombudet har tatt opp slike problemstillingene i flere bransjer, og vil også prioritere dette arbeidet i 2009 Det siste året har flere næringsdrivende begynt å markedsføre seg med bruk av prisgarantier og/eller ulike former for billigstpåstander. Prisgarantier er et sterkt virkemiddel i markedsføringen, fordi de gir forbrukerne et signal om at det er unødvendig å undersøke prisene hos konkurrentene. Forbrukerombudet har sett at de næringsdrivende sjelden oppfyller kravene som stilles til bruken av slike garantier. Forbrukerombudet har i 2008 også grepet inn overfor flere næringsdrivende som har markedsført lokketilbud, uten at det har vært tilstrekkelig opplyst om begrensningen i tilbudet. Vi får stadig klager på at næringsdrivende markedsfører varer som ikke er å få kjøpt. I noen tilfeller er det lagt ut så få varer at de umiddelbart blir utsolgt. I andre tilfeller finnes varen overhodet ikke i forretningen. Gjennom enkeltsaksbehandling, kontakt med bransjen, kontrollaksjoner og effektiv bruk av sanksjoner kan vi bidra til at forbrukerne mottar god og sannferdig prisinformasjon om varer og tjenester, og at prismarkedsføringen som benyttes overfor forbrukere ikke er villedende. Vi vil særlig ha fokus på følgende bransjer: dagligvare-, bil-, sports-, møbel-, byggevare-, bolig-, kraft-, transport-, IKT-bransjen samt taxinæringa.

15 INTERNASJONALT ARBEID Internasjonalt arbeid og samarbeid blir stadig viktigere for Forbrukerombudet. Dette skyldes blant annet at handel over landegrensene er økende og at forbrukersvindel øker i omfang og blir mer sofistikert. Det er derfor viktig at Forbrukerombudet aktivt jobber for at internasjonalt samarbeid blir mest mulig effektivt, både innen EU og for øvrig. Gjennom EØS-avtalen implementeres EUs regelverk på forbrukerområdet i norsk rett. Den såkalte samarbeidsforordningen legger til rette for et forpliktende samarbeid mellom EU-land. FO deltar aktivt i dette arbeidet. Når ny markedsføringslov trer i kraft våren 2009, implementerer denne EU-direktivet om urimelig handelspraksis. Det blir viktig å følge praksis fra forvaltning og domstol i de andre EUlandene, og eventuelt også fra EU-domstolen. Europakommisjonen la før jul 2008 frem sitt utkast til et direktiv om forbrukerrettigheter. Det er et omfattende direktiv, hvor det foreslås å totalharmonisere sentrale deler av kontraktsretten i EU. Det vil bli avgitt en uttalelse både til Justisdepartementet i Norge og direkte til Europakommisjonen. Forbrukerombudet ser det som svært viktig å fremme norske forbrukeres rettigheter overfor beslutningstakere, og vil ta aktiv del i behandlingen av direktivforslaget. Forbrukerombudet jobber tett sammen med de øvrige nordiske forbrukerombudene i tillegg til å samarbeide med tilsynsmyndigheter fra hele verden gjennom ICPEN-nettverket. Vi vil være aktive med innspill til EU i forbindelse med forslaget til nytt forbrukerrettsdirektiv, blant annet ved å delta i konsultasjonsprosesser og svare på høringer. Vi vil også behandle enkeltsaker og delta i samarbeidsprosjekter med basis i samarbeidsforordningen (f.eks. om ferieklubber/timeshare, fly, falske lotterier). Vi vil samarbeide med nordisk forbrukerorganer om kontroll med markedsføring og avtalevilkår i Norden, i enkeltsaker og ved utvikling av felles standpunkter og retningslinjer. Gjennom aktiv deltakelse i ICPEN og OECD ønsker vi også å bidra til økt internasjonalt samarbeid og kunnskapsdeling, samt bedre rutiner for håndtering av grenseoverskridende saker også utover Europa.

16 IMPLEMENTERING AV NY MARKEDSFØRINGSLOV Ny markedsføringslov trer i kraft 1. juni Loven implementerer EU-direktivet om urimelig handelspraksis. Samtidig er det foretatt et gjennomsyn av lovens øvrige regler. Hoveddelene i loven, det vil si reglene om villedende og urimelig handelspraksis, skal nå være på linje med tilsvarende bestemmelser i Europa forøvrig. Loven har, etter innspill fra Forbrukerombudet, fått et eget kapittel om beskyttelse av barn som forbrukere. Markedsrådet og Forbrukerombudet har fått nye sanksjoner i form av overtredelsesgebyr for mer effektivt å kunne gripe inn mot aktører som opptrer useriøst i markedet. En ny lov vil innebære store omveltninger for Forbrukerombudet, både administrativt og juridisk. Alt informasjonsmateriale og alle juridiske dokumenter må endres og tilpasses den nye loven. Det må også utarbeides ny arkivnøkkel før ny lov trer i kraft 1. juni. Forbrukerombudet vil drive utstrakt informasjonsvirksomhet overfor næringslivet om den nye loven, i form av foredrag, retningslinjer, informasjon på hjemmesiden, kontaktmøter etc. Informasjon til forbrukerne vil fortrinnsvis skje gjennom andre medier.

Agenda 2008. For en enklere og tryggere forbrukerhverdag

Agenda 2008. For en enklere og tryggere forbrukerhverdag Agenda 2008 For en enklere og tryggere forbrukerhverdag Forbrukerombudet for en enklere og tryggere forbrukerhverdag En klok mann har sagt at Den bevisste forbruker er dømt til å leve et miserabelt liv.

Detaljer

Agenda 2010. For en enklere og tryggere forbrukerhverdag

Agenda 2010. For en enklere og tryggere forbrukerhverdag Agenda 2010 For en enklere og tryggere forbrukerhverdag Forbrukeråret 2010 For ganske nøyaktig ett år siden satt jeg foran PC en og fulgte onlineoppdateringene fra MacWorld 2009; selve høymessen i Apple-menighetens

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FORBRUKEROMBUDET

VIRKSOMHETSPLAN FORBRUKEROMBUDET VIRKSOMHETSPLAN 2009 FORBRUKEROMBUDET 1. FINANSIELLE TJENESTER... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 LÅN OG KREDITT... 5 1.3 SPARING... 6 1.3.1 Generelt... 6 1.3.2 Individuell pensjonssparing (IPS) og pensjonsforsikring...

Detaljer

Ny markedsføringsloven hva betyr det for deg som markedsfører?

Ny markedsføringsloven hva betyr det for deg som markedsfører? Ny markedsføringsloven hva betyr det for deg som markedsfører? MaxMarketingMix 5. november 2008 Bjørn Erik Thon forbrukerombud Dagens tema Helt kort om bakgrunn for den nye loven Markedsføring mot barn

Detaljer

MARKEDSFØRING OG INNGÅELSE AV AVTALER OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT MARKEDSFØRINGSLOVEN

MARKEDSFØRING OG INNGÅELSE AV AVTALER OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT MARKEDSFØRINGSLOVEN Etter adresseliste Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 05/2067 14.09.2005 Saksbehandler Ingrid Sandvei MARKEDSFØRING OG INNGÅELSE AV AVTALER OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT MARKEDSFØRINGSLOVEN

Detaljer

Markedsføring av gullkjøp - orienteringsbrev til bransjen

Markedsføring av gullkjøp - orienteringsbrev til bransjen Etter adresseliste Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 12/1197-1 06.07.2012 Saksbehandler: Simen Grønn Kleveland Dir.tlf: 46 81 80 63 Markedsføring av gullkjøp - orienteringsbrev til bransjen 1. Innledning

Detaljer

Juni 2002, sist endret november 2005. Forbrukerombudets retningslinjer. for. Markedsføring av. internettaksess

Juni 2002, sist endret november 2005. Forbrukerombudets retningslinjer. for. Markedsføring av. internettaksess Juni 2002, sist endret november 2005 Forbrukerombudets retningslinjer for Markedsføring av internettaksess Innhold 1. INNLEDNING 2. LOVGIVNING 3. GENERELT 4. PRISOPPLYSNINGER 4.1 SPESIELT OM OPPRINGT INTERNETT

Detaljer

AGENDA 2016. Forbrukerombudets prioriteringer for 2016

AGENDA 2016. Forbrukerombudets prioriteringer for 2016 AGENDA 2016 Forbrukerombudets prioriteringer for 2016 Forord Som en liten tilsynsmyndighet med et stort tilsynsområde, er det viktig å prioritere de viktigste sakene, og å finne de beste arbeidsmetodene,

Detaljer

Erfaringer fra markedsføring av opphavsgarantert kraft. jurist Ole André Tveit oat@forbrukerombudet.no

Erfaringer fra markedsføring av opphavsgarantert kraft. jurist Ole André Tveit oat@forbrukerombudet.no Erfaringer fra markedsføring av opphavsgarantert kraft jurist Ole André Tveit oat@forbrukerombudet.no Disposisjon Kort om Forbrukerombudet Hvorfor er Forbrukerombudet opptatt av miljø? Bransjenormen -

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FORBRUKEROMBUDET

VIRKSOMHETSPLAN FORBRUKEROMBUDET VIRKSOMHETSPLAN 2010 FORBRUKEROMBUDET 1 1. FINANSIELLE TJENESTER... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 OPPFØLGNING AV NY LOVGIVNING OM BETALINGSTJENESTER, LÅN OG KREDITT... 5 1.3 SPARING... 6 1.3.1 Spareprodukter

Detaljer

Forbrukerombudets retningslinjer for markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder

Forbrukerombudets retningslinjer for markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder Revidert Juli 2001 Forbrukerombudets retningslinjer for markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder 1 Innledning 2 Krav til prisopplysninger 2.1 Generelt 2.2 Konkurransetilsynets forskrift

Detaljer

Orienteringsbrev fra Forbrukerombudet: Krav til markedsføring av barne- og helseforsikringer

Orienteringsbrev fra Forbrukerombudet: Krav til markedsføring av barne- og helseforsikringer Forsikringsselskap etter adresseliste Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 09/2449-42 22.03.2010 Saksbehandler: Anna Charlotte Amdal Neumayer Dir.tlf: 45 49 00 49 Orienteringsbrev fra Forbrukerombudet: Krav

Detaljer

Delingsøkonomi: Nye tjenester samme lovkrav 2. februar 2016, GRY NERGÅRD forbrukerombud

Delingsøkonomi: Nye tjenester samme lovkrav 2. februar 2016, GRY NERGÅRD forbrukerombud Delingsøkonomi: Nye tjenester samme lovkrav 2. februar 2016, GRY NERGÅRD forbrukerombud Nye fenomener lovtomt rom? Telefonsalg Timeshare Internett Musikkdelingstjenester Kjøp av ringetoner og logoer Betaling

Detaljer

PRISMARKEDSFØRING KRAV TIL ANGIVELSE AV MINSTE TOTALPRIS

PRISMARKEDSFØRING KRAV TIL ANGIVELSE AV MINSTE TOTALPRIS Vedlegg 1 PRISMARKEDSFØRING KRAV TIL ANGIVELSE AV MINSTE TOTALPRIS Bruk av lokkepriser i markedsføringen I ekombransjen er det forholdsvis vanlig at det foretas prismarkedsføring av enkeltelementer som

Detaljer

Finansielle tjenester

Finansielle tjenester Agenda 2012 1 Finansielle tjenester Finansielle tjenester omfatter blant annet lån og kreditt, betalingstjenester, forsikring og sparing. Dette er tjenester alle forbrukere benytter seg av. Kostnader knyttet

Detaljer

6 forord. Oslo, 1. juli 2016 Morten Grandal og Frode Elton Haug

6 forord. Oslo, 1. juli 2016 Morten Grandal og Frode Elton Haug Forord Markedsføringsretten oppstiller bestemmelser for næringsdrivendes handelspraksis og markedsføring overfor forbrukere og konkurrenter. Formålet med denne boken er å gi en innføring i markedsføringslovens

Detaljer

Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev til kraftleverandører

Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev til kraftleverandører Til alle norske kraftleverandører Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/2610-1 18.12.2015 Saksbehandler: Guro Nygaard Lysdahl Dir.tlf: Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev

Detaljer

- for en enklere og tryggere forbrukerhverdag

- for en enklere og tryggere forbrukerhverdag - for en enklere og tryggere forbrukerhverdag Agenda 2011 FORBRUKERÅRET 2011 I forbindelse med at jeg ble utnevnt til forbrukerombud i november 2010, fikk jeg flere ganger dette spørsmålet fra journalister:

Detaljer

1. mars 2009. Veiledning for bruk av miljøpåstander i markedsføringen av energi til boligoppvarming

1. mars 2009. Veiledning for bruk av miljøpåstander i markedsføringen av energi til boligoppvarming 1. mars 2009 Veiledning for bruk av miljøpåstander i markedsføringen av energi til boligoppvarming Innholdsfortegnelse 1. Forord 2. Bakgrunn for Forbrukerombudets arbeid med å regulere bruk av miljømarkedsføring

Detaljer

Frokostmøte: Barn og reklame. 16. september 2014 GRY NERGÅRD, FORBRUKEROMBUD

Frokostmøte: Barn og reklame. 16. september 2014 GRY NERGÅRD, FORBRUKEROMBUD Frokostmøte: Barn og reklame 16. september 2014 GRY NERGÅRD, FORBRUKEROMBUD Tema i dag Om Forbrukerombudet og markedsføringsloven Markedsføringsloven Regler om urimelig handelspraksis Forbud mot direkte

Detaljer

MARKEDSFØRING AV KREDITTKORT OG FORBRUKSLÅN

MARKEDSFØRING AV KREDITTKORT OG FORBRUKSLÅN Bransjenorm MARKEDSFØRING AV KREDITTKORT OG FORBRUKSLÅN 1. Innledning Tilgang på kreditt er et gode for forbruker. Kredittkort og forbrukslån kan være hensiktsmessige produkter for mange forbrukere i og

Detaljer

Prisopplysninger og prissammenligninger i markedsføring av elektroniske kommunikasjonstjenester

Prisopplysninger og prissammenligninger i markedsføring av elektroniske kommunikasjonstjenester Mars 2005 Felles nordisk holdning Prisopplysninger og prissammenligninger i markedsføring av elektroniske kommunikasjonstjenester 1. Innledning De nordiske forbrukerombud/konsumentombud fører, ut fra hensynet

Detaljer

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato EP PSW/HEA/mk /ANUARK,Z 7.02.

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato EP PSW/HEA/mk /ANUARK,Z 7.02. 2 B FEB 2012 DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201107199 EP PSW/HEA/mk 201104452-/ANUARK,Z

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1530-3 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1530-3 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Kims Norge AS Postboks 4272 Nydalen 0401 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1530-3 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Kims - markedsføring av konkurranse på chipsposer

Detaljer

Forslag til EU direktiv om forbrukerrettigheter - høring

Forslag til EU direktiv om forbrukerrettigheter - høring Justis- og politidepartement Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 08/2577-5 26.01.2009 Saksbehandler: Gry Nergård/Charlotte Tvedt Dir.tlf: 99 00 50 80 Forslag til EU direktiv om

Detaljer

Vedrørende markedsføring av bolig - villedende prisantydninger

Vedrørende markedsføring av bolig - villedende prisantydninger ihus Grünerløkka Postboks 2030 Grünerløkka 0505 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Ada Kjenner Sak nr: 12/2260-11 06.02.2013 Saksbehandler: Hanne Winther Martinusen Dir.tlf: 48 24 78 31 Vedrørende markedsføring

Detaljer

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Spaceworld Megastore Storgata

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Spaceworld Megastore Storgata Spaceworld Norge AS Postboks 6219 Etterstad 0603 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/1100-1 29.05.2015 Saksbehandler: Morten Grandal Dir.tlf: 46 62 80 01 Markedsføring og salg av forsikringsavtaler

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om endringer i markedsføringsloven og angrerettloven (håndhevingsreglene)

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om endringer i markedsføringsloven og angrerettloven (håndhevingsreglene) NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 49 Lov om endringer i

Detaljer

Januar 2011. Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av eiendomsmeglertjenester

Januar 2011. Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av eiendomsmeglertjenester Januar 2011 Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av eiendomsmeglertjenester 1 2 1 Innledning og rettslig grunnlag 4 1.1 Bakgrunn og formål 4 1.2 Lovgrunnlag 4 1.3 Forhold til tidligere praksis

Detaljer

Forbrukerombudets guide til smartere mobilbruk

Forbrukerombudets guide til smartere mobilbruk Oppdatert versjon Mars 2010 Forbrukerombudets guide til smartere mobilbruk For en tryggere og enklere mobilhverdag Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon

Detaljer

Markedsføring av Nidars kampanje - Storplateopplevelsen

Markedsføring av Nidars kampanje - Storplateopplevelsen Nidar AS postboks 4483 Nydalen 0403 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1548-2 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Markedsføring av Nidars kampanje - Storplateopplevelsen

Detaljer

Markedsføring fra Nuform - mfl. 2 og 3 og angrerettloven 11 jf. 3

Markedsføring fra Nuform - mfl. 2 og 3 og angrerettloven 11 jf. 3 Nuform Pb. 33 Søreidgrend 5895Bergen Sak nr:09/527-11 26.05.2009 Markedsføring fra Nuform - mfl. 2 og 3 og angrerettloven 11 jf. 3 Som dere vil være godt kjent med fører Forbrukerombudet tilsyn med at

Detaljer

Side 1. Postjournal for Forbrukerombudet

Side 1. Postjournal for Forbrukerombudet Side 1 Arkivsak/doknr. 10/1073-34 Sakstittel Dok.dato 11.06.2010 Markedsføring av sportsmagasin - uanmodet SMS nnklaget Ericsson PX - 2402 - Sportsworld illustrated 1-SF-532; 2-BRA-03.3 SV: Vedrørende

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 2003-1933 16.06.03 Saksbehandler Jens Thomas Thommesen/Jens Erik Romslo 23 400 614

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 2003-1933 16.06.03 Saksbehandler Jens Thomas Thommesen/Jens Erik Romslo 23 400 614 Likelydende brev iht. adresseliste Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 2003-1933 16.06.03 Saksbehandler Jens Thomas Thommesen/Jens Erik Romslo 23 400 614 Vilkår om bindingstid ved kjøp

Detaljer

Ekstern VIRKSOMHETSPLAN FORBRUKEROMBUDET

Ekstern VIRKSOMHETSPLAN FORBRUKEROMBUDET Ekstern VIRKSOMHETSPLAN 2011 FORBRUKEROMBUDET 1 ... 1 FORORD TIL VIRKSOMHETSPLANEN 2011... 4 1. FINANSIELLE TJENESTER... 7 1.1 GENERELT... 7 1.2 MARKEDSFØRING AV LÅN OG KREDITT... 8 1.3 KONTRAKTSVILKÅR...

Detaljer

Side 1. Postjournal for Forbrukerombudet

Side 1. Postjournal for Forbrukerombudet Side 1 Arkivsak/doknr. 09/1651-22 Sakstittel Dok.dato 26.10.2009 Markedsføring av Sudokukonkurranse - villedende nnklaget Cassis Media AS 1-SF-410; 2-BRA-03.9; 3-SF-532 BØ_GRP- -O Krav til markedsføring

Detaljer

Samtidig foreslås å oppheve forskrift nr. 309 om norsk ansvarlig organ for

Samtidig foreslås å oppheve forskrift nr. 309 om norsk ansvarlig organ for Notat Dato: 21.11.2012 Saksnr.: 12/7171 Høringsnotat - forslag om endringer i lov om merking av forbruksvarer og opphevelse av forskrift om norsk ansvarlig organ for EUs miljømerke, gebyrer, standardkontrakt

Detaljer

VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT

VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT INNHOLD OG FORMÅL Næringsdrivende benytter i økende grad Internett til å innhente og ta i bruk personopplysninger fra forbrukere.

Detaljer

mobile innholdstjenester

mobile innholdstjenester Desember 2004 Forbrukerombudets retningslinjer for mobile innholdstjenester 1 Innledning Forbrukerombudet skal, ut fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at de næringsdrivendes 1 markedsføring og

Detaljer

Vedrørende utsendelse av markedsføring på e- post fra Kash Saksansv. FEH_GRP- -IO Unntatt offentlighet:

Vedrørende utsendelse av markedsføring på e- post fra Kash Saksansv. FEH_GRP- -IO Unntatt offentlighet: Side 1 Arkivsak/doknr. 10/1109-4 Sakstittel Dok.dato 01.06.2010 anmodet e post nnklaget Kash.no 1-SF-531; 2-BRA-25 Vedrørende utsendelse av markedsføring på e- post fra Kash FEH_GRP- -O Arkivsak/doknr.

Detaljer

Stabburets kampanje Kjøp 3 Idun ketchup og få filmen Det regner kjøttboller - Ny kampanje Kjøp 3 Nora saft - få gavekort

Stabburets kampanje Kjøp 3 Idun ketchup og få filmen Det regner kjøttboller - Ny kampanje Kjøp 3 Nora saft - få gavekort Stabburet AS Postboks 711 1411 KOLBOTN Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/815-12 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Stabburets kampanje Kjøp 3 Idun ketchup og få filmen

Detaljer

Choose an item. TeliaSonera er også medlem av bransjeorganisasjonen NORDMA, Norsk Direkte Markedsføringsforening.

Choose an item. TeliaSonera er også medlem av bransjeorganisasjonen NORDMA, Norsk Direkte Markedsføringsforening. 1 (6) Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO Oslo, 8.10.2015 Høring Forslag til endringer i reglene for telefonsalg TeliaSonera Norge AS (TeliaSonera) viser til

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder

Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder Januar 2010 Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23 400 600

Detaljer

Side 1. Postjournal for Forbrukerombudet

Side 1. Postjournal for Forbrukerombudet Side 1 Arkivsak/doknr. 08/2478-2 Sakstittel Dok.dato 05.01.2009 Markedsføring av innholdstjenester - villedende - liten skrift nnklaget Vajola 1982 1-SF-400; 2-BRA-01.5 Krav til markedsføring av mobile

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk For en tryggere og enklere mobilhverdag FORBRUKEROMBUDET FOR EN ENKLERE OG TRYGGERE FORBRUKERHVERDAG 1 Forbrukerombudets tips for smartere mobilbruk

Detaljer

Krav til markedsføring av hastighet - mfl. 6, 7 og 8

Krav til markedsføring av hastighet - mfl. 6, 7 og 8 Telenor Norge AS Postboks 800 1331 FORNEBU Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/2074-1 12.10.2015 Saksbehandler: Ida Småge Breidablikk Dir.tlf: 45 21 22 78 Krav til markedsføring av hastighet - mfl. 6,

Detaljer

Utsendelse av markedsføring fra dinvalentine.no

Utsendelse av markedsføring fra dinvalentine.no Baez Limited 192, Old Bakery Street Valletta, VA VLT 1455, Malta Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 11/404 14 25.02.2011 Saksbehandler: Bård Solem Dir.tlf: 45 49 00 19 Utsendelse av markedsføring fra dinvalentine.no

Detaljer

Side 1. Postjournal for Forbrukerombudet

Side 1. Postjournal for Forbrukerombudet Side 1 Arkivsak/doknr. 09/2676-6 Sakstittel Dok.dato 25.05.2010 Markedsføring av elektriske artikler - krav om dokumentasjon på førpris nnklaget Expert Norge AS 1-SF-412; Bruk av førpriser i markedsføringen

Detaljer

Side 1. Postjournal for Forbrukerombudet

Side 1. Postjournal for Forbrukerombudet Side 1 Arkivsak/doknr. 10/1500-10 Sakstittel Dok.dato 07.10.2010 Markedsføring av prisgaranti nnklaget Rezidor Hotels Norway AS 1-SF-413; 2-BRA-18.7 Bruk av prisgaranti i markedsføring JTG_GRP- -TER Arkivsak/doknr.

Detaljer

Side 1. Postjournal for Forbrukerombudet

Side 1. Postjournal for Forbrukerombudet Side 1 Arkivsak/doknr. 10/18-4 Sakstittel Dok.dato 26.01.2010 Telefonsalg til tross for reservasjon nnklaget RiksTV 1-SF-511; 2-BRA-01.5 ønskede oppringninger fra RiksTV GN_GRP- -MFK Arkivsak/doknr. 09/3206-4

Detaljer

Vi viser til deres e-post av 18. september 2012, hvor dere svarer på vårt brev om applikasjonen Nordicbabestv.

Vi viser til deres e-post av 18. september 2012, hvor dere svarer på vårt brev om applikasjonen Nordicbabestv. Utgående - Elektronisk post Til: Max Berg Partners Limited, AG@maxbergpartners.com, Fra: Helge Blyberg Dato: 02.10.2012 Saksnummer: 12/1518-12 Vedrørende urimelig handelspraksis og negativt salg av Nordicbabestv

Detaljer

MX Sport Alsgården AS sin markedsføring av Mai-Kampanje Saksansv. JTG_GRP- -OS Unntatt offentlighet:

MX Sport Alsgården AS sin markedsføring av Mai-Kampanje Saksansv. JTG_GRP- -OS Unntatt offentlighet: Side 1 Arkivsak/doknr. 10/1596-6 Sakstittel Dok.dato 15.09.2010 Markedsføring av sportsutstyr - bruk av førpris nnklaget MX - Sport Nord AS - T. Fjelland & Co 1-SF-412; 2-BRA-08 MX Sport Alsgården AS sin

Detaljer

Side 1. Postjournal for Forbrukerombudet

Side 1. Postjournal for Forbrukerombudet Side 1 Arkivsak/doknr. 10/786-8 Sakstittel Dok.dato 23.09.2010 Markedsføring av sportsutstyr - bruk av førpriser nnklaget Anton Sport AS 1-SF-412; 2-BRA-08 Vedrørande salsmarknadsføring frå Anton Sport

Detaljer

Bransjenorm - og forskrift om god kredittmarkedsføringsskikk

Bransjenorm - og forskrift om god kredittmarkedsføringsskikk Bransjenorm - og forskrift om god kredittmarkedsføringsskikk 16. mars 2017 Gry Nergård, Finans Norge «Hvem er det som tar opp forbrukslån»? Den «typiske» låntager er over 40 år Han/hun har middels til

Detaljer

Klimapåstander i markedsføringen. Bjørn Erik Thon

Klimapåstander i markedsføringen. Bjørn Erik Thon Klimapåstander i markedsføringen Bjørn Erik Thon Forbrukerombudets rolle Forvaltningsorgan - tilsynsmyndighet Markedsføringsloven - Markedsføring - Avtalevilkår i standardkontrakter Sanksjonssystem - Forbudsvedtak

Detaljer

Høringssvar - EU-kommisjonens forslag til ny forordning om forbrukervernsamarbeid

Høringssvar - EU-kommisjonens forslag til ny forordning om forbrukervernsamarbeid Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 16/1252-4 30.06.2016 Saksbehandler: Frode Elton Haug Dir.tlf: 98 66 05 66 Høringssvar - EU-kommisjonens

Detaljer

Skisse til forbedret selvreguleringsordning. Utarbeidet av ANFO, Virke og NHO Mat og Drikke

Skisse til forbedret selvreguleringsordning. Utarbeidet av ANFO, Virke og NHO Mat og Drikke Skisse til forbedret selvreguleringsordning Utarbeidet av ANFO, Virke og NHO Mat og Drikke 1 ANFO, Virke og NHO Mat og Drikke har i dette dokumentet utarbeidet en skisse til forbedret selvreguleringsordning.

Detaljer

Høringsuttalelse - Forslag til ny regulering av markedsføring rettet mot barn og unge av usunn mat og drikke

Høringsuttalelse - Forslag til ny regulering av markedsføring rettet mot barn og unge av usunn mat og drikke Helse- og omsorgsdepartementet Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 12/1152-2 06.09.2012 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Høringsuttalelse - Forslag til ny regulering av markedsføring

Detaljer

Bruk av miljøpåstander i markedsføring av For Better Days

Bruk av miljøpåstander i markedsføring av For Better Days For Better Days Pb 7073 0130 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 11/2018 22 06.12.2011 Saksbehandler: Ida Torgersdotter Øygard Dir.tlf: 93 08 10 40 Bruk av miljøpåstander i markedsføring av For Better

Detaljer

Side 1. Postjournal for Forbrukerombudet

Side 1. Postjournal for Forbrukerombudet Side 1 Arkivsak/doknr. 10/918-2 Sakstittel Dok.dato 26.05.2010 Markedsføring av elektrisk kraft - kom hjem kampanjen nnklaget Bodø Energi 1-SF-400; 2-SF-410; 3-SF-420; 4-BRA-14.1 FEH_GRP- -OS Markedsføring

Detaljer

Side 1. Postjournal for Forbrukerombudet

Side 1. Postjournal for Forbrukerombudet Side 1 Arkivsak/doknr. 09/1188-2 Sakstittel Dok.dato 10.07.2009 Ludomobil - avtalevilkår og markedsføring nnklaget Ludo Mobil AS 1-SF-601; 2-BRA-01.2 Markedsføring av Ludo Grønn BØ- -CT Arkivsak/doknr.

Detaljer

SRF Bergen. 27. januar 2015 forbrukerombud GRY NERGÅRD

SRF Bergen. 27. januar 2015 forbrukerombud GRY NERGÅRD SRF Bergen 27. januar 2015 forbrukerombud GRY NERGÅRD Innhold 1. Om Forbrukerombudet og markedsføringsloven 2. Villedende, aggressiv og urimelig markedsføring 3. Reklame til barn 4. Direktemarkedsføring

Detaljer

Personvernpolicy for forbrukerkunder

Personvernpolicy for forbrukerkunder Personvernpolicy for forbrukerkunder 1. Kontrollør av filer med personlige data Tikkurila Norge AS (heretter kalt Tikkurila) Stanseveien 25 0976 Oslo Tlf.: (+47) 22 80 32 90 Faks: (+47) 22 80 32 91 2.

Detaljer

Varsel om sak for Markedsrådet med påstand om vedtak om tvangsmulkt markedsføringsloven 39 jf. 42

Varsel om sak for Markedsrådet med påstand om vedtak om tvangsmulkt markedsføringsloven 39 jf. 42 Tesla Motors Norway AS Bekkenstenveien 15 0976 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Paal G. Simonsen Sak nr: 15/1199-30 24.06.2016 Saksbehandler: Gustav Norman Dir.tlf: 93 08 10 40 Varsel om sak for Markedsrådet

Detaljer

Side 1. Postjournal for Forbrukerombudet

Side 1. Postjournal for Forbrukerombudet Side 1 Arkivsak/doknr. 10/2064-2 Sakstittel Dok.dato 01.10.2010 Markedsføring av abonnement Djuice Simply - misvisende informasjon om minimumsfakturering nnklaget Telenor 1-SF-410; 2-BRA-01.1 BØ_GRP- -PRB

Detaljer

Markedsføring av kreftbehandling i utlandet

Markedsføring av kreftbehandling i utlandet OncoloMed AS Luramyrveien 40 4313 SANDNES Sendt per e-post til: info@oncolomed.no Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 17/1324-2 06.06.2017 Saksbehandler: Nina Elise Dietzel Dir.tlf: 45 49 00 31 Markedsføring

Detaljer

Side 1. Postjournal for Forbrukerombudet

Side 1. Postjournal for Forbrukerombudet Side 1 Arkivsak/doknr. 09/1221-75 Sakstittel Dok.dato 23.11.2009 Markedsføring av helsekostprodukter - negativt salg nnklaget Nuform 1-SF-501; 2-BRA-22.4 Markedsføring fra Nuform FEH_GRP- -THS Arkivsak/doknr.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FORBRUKEROMBUDET

VIRKSOMHETSPLAN FORBRUKEROMBUDET VIRKSOMHETSPLAN 2013 FORBRUKEROMBUDET FORORD... 4 1. NYE BETALINGSMETODER... 6 1.1 Mobilbetaling... 6 1.2 Kontantløse betalingssystemer... 8 2. FINANSIELLE TJENESTER... 9 2.1 Generelt... 9 2.2 Lån og kreditt...

Detaljer

Agenda 2014 Forbrukerombudets prioriteringer for 2014

Agenda 2014 Forbrukerombudets prioriteringer for 2014 Agenda 2014 Forbrukerombudets prioriteringer for 2014 2 Forord Forbruk er en bærebjelke i moderne økonomi. Det gjør forbrukerne til viktige aktører i samfunnsøkonomien. Derfor er det også stor konkurranse

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FORBRUKEROMBUDET

VIRKSOMHETSPLAN FORBRUKEROMBUDET VIRKSOMHETSPLAN 2012 FORBRUKEROMBUDET FORORD... 4 1. FINANSIELLE TJENESTER... 8 1.1 Generelt... 8 1.2 Markedsføring av lån og kreditt... 8 1.3 Kontraktsvilkår... 10 1.4 Betalingstjenester... 10 1.4.1 Generelt...10

Detaljer

Innst. S. nr. 119. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. St.prp. nr. 9 (2006-2007)

Innst. S. nr. 119. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. St.prp. nr. 9 (2006-2007) Innst. S. nr. 119 (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen St.prp. nr. 9 (2006-2007) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om samtykke til godkjennelse av beslutning i

Detaljer

Arkivsak/doknr. 10/1798-2 Sakstittel Dok.dato 21.07.2010 Markedsføring nettjenester på digitale magasiner - manglende totalpris Innklaget Zinio U

Arkivsak/doknr. 10/1798-2 Sakstittel Dok.dato 21.07.2010 Markedsføring nettjenester på digitale magasiner - manglende totalpris Innklaget Zinio U Side 1 Arkivsak/doknr. 09/2449-44 Sakstittel Dok.dato 18.03.2010 Barne- og helseforsikring nnklaget 1-BRA-17.5; 2-SF-300 BØ_GRP- -MFK Svar på FOs brev av 03.03.10 Arkivsak/doknr. 10/1775-2 Sakstittel Dok.dato

Detaljer

Side 1. Postjournal for Forbrukerombudet

Side 1. Postjournal for Forbrukerombudet Side 1 Arkivsak/doknr. 08/1806-4 Sakstittel Dok.dato 22.12.2008 Markedsføring av bilgarantifordning - begrensninger nnklaget Mitsubishi Motors Norge, 6517 KRSTANSND 1-SF-520; 2-BRA-14.1 Markedsføring av

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk For en tryggere og enklere mobilhverdag Forbrukerombudets tips for smartere mobilbruk Mottar du sms med innhold du ikke helt forstår, gjerne med en lenke

Detaljer

SV: Utsendelse av e-post uten samtykke - forts. av saken Saksansv. FEH_GRP- -CT Unntatt offentlighet:

SV: Utsendelse av e-post uten samtykke - forts. av saken Saksansv. FEH_GRP- -CT Unntatt offentlighet: Side 1 Arkivsak/doknr. 10/14-4 Sakstittel Dok.dato 02.03.2010 Markedsføring av madrasser - best i test påstand nnklaget Skeidar 1-SF-415; 2-BRA-06.3 Sammendrag til Markedsrådet JTG_GRP- -CT Arkivsak/doknr.

Detaljer

Side 1. Postjournal for Forbrukerombudet

Side 1. Postjournal for Forbrukerombudet Side 1 Arkivsak/doknr. 09/1709-2 Sakstittel Dok.dato 21.08.2009 Markedsføring av flyreiser - begrenset nnklaget Norwegian 1-SF-414; 2-BRA-18.1 Forbrukerombudets retningslinjer for markedsføring av flybilletter

Detaljer

Personvernpolicy for markedsføringsregister

Personvernpolicy for markedsføringsregister Personvernpolicy for markedsføringsregister 1. Kontrollør av filer med personlige data Tikkurila Norge AS (heretter kalt Tikkurila) Stanseveien 25 0976 Oslo Tlf.: (+47) 22 80 32 90 Faks: (+47) 22 80 32

Detaljer

Side 1. Postjournal for Forbrukerombudet

Side 1. Postjournal for Forbrukerombudet Side 1 Arkivsak/doknr. 09/2332-2 Sakstittel Dok.dato 10.11.2009 Markedsføring av møbler - villedende veiledende nnklaget Living 1-SF-412; 2-BRA-06.1 Markedsføring av møbler - rabatt JTG_GRP- -TOK Arkivsak/doknr.

Detaljer

Retningslinjer for markedsføring av mat og drikke rettet mot barn og unge

Retningslinjer for markedsføring av mat og drikke rettet mot barn og unge Retningslinjer for markedsføring av mat og drikke rettet mot barn og unge Bakgrunn Forekomsten av overvekt og fedme øker, også blant barn og unge. Det er bred enighet om at årsakene til fedmeepidemien

Detaljer

Utsendelse av markedsføring til mobiltelefon uten samtykke Saksansv. FEH_GRP- -BS Unntatt offentlighet:

Utsendelse av markedsføring til mobiltelefon uten samtykke Saksansv. FEH_GRP- -BS Unntatt offentlighet: Side 1 Arkivsak/doknr. 09/1649-5 Sakstittel Dok.dato 23.11.2009 Markedsføring av sportsutstyr - manglende førpris nnklaget Sport 1 - Sentrum 1-SF-412; 2-BRA-08 JTG_GRP- -TØ Vedrørende markedsføring av

Detaljer

Avtalen ble inngått Se fakt./ord.bekr. (dato). Skjemaet er levert/sendt Med fakt./ord.bekr. (dato).

Avtalen ble inngått Se fakt./ord.bekr. (dato). Skjemaet er levert/sendt Med fakt./ord.bekr. (dato). Skjema A (bokmål) side 1 av 2. Dette skjemaet er obligatorisk ifølge forskrift om angreskjema av 27. februar 2001 fastsatt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet med hjemmel i lov 21.12.2000

Detaljer

Elitele Broadcom AS - Markedsføringslovens 1,2,3 og 9a

Elitele Broadcom AS - Markedsføringslovens 1,2,3 og 9a Elitele Broadcom AS Postboks 5890 Majorstua 0308 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Jonny Svensson Sak nr: 06/1641-42 28.11.2006 Saksbehandler: Sverre Åril Dir.tlf: 45 49 00 58 Elitele Broadcom AS - Markedsføringslovens

Detaljer

Side 1. Postjournal for Forbrukerombudet

Side 1. Postjournal for Forbrukerombudet Side 1 Arkivsak/doknr. 09/1182-3 Sakstittel Dok.dato 15.06.2009 Mindreåriges avtalekompetanse på det virtuelle nettsamfunnet Habbo nnklaget Habbo - Sulake 1-SF-601; 2-BRA-25 Mindreåriges avtalekompetanse

Detaljer

Bruk av begrensede tilbud / lokketilbud i markedsføringen Saksansv. JTG_GRP- -JB Unntatt offentlighet:

Bruk av begrensede tilbud / lokketilbud i markedsføringen Saksansv. JTG_GRP- -JB Unntatt offentlighet: Side 1 Arkivsak/doknr. 10/234-2 Sakstittel Dok.dato 18.02.2010 Markedsføring av elektriske artikler - lokketilbud nnklaget Sony Center 1-SF-414; 2-BRA-02 Bruk av begrensede tilbud / lokketilbud i markedsføringen

Detaljer

Bruk av førpriser i markedsføringen - markedsføringsloven Saksansv. ADM- - Unntatt offentlighet:

Bruk av førpriser i markedsføringen - markedsføringsloven Saksansv. ADM- - Unntatt offentlighet: Side 1 Arkivsak/doknr. 09/1203-7 Sakstittel Dok.dato 14.09.2009 Markedsføring av interiørprodukter - villedende nnklaget Vestland Dun 1-SF-412; 2-BRA-06.3 Brev til Vestlandske Dun AS JTG_GRP- -JB Arkivsak/doknr.

Detaljer

Side 1. Postjournal for Forbrukerombudet

Side 1. Postjournal for Forbrukerombudet Side 1 Arkivsak/doknr. 10/1201-5 Sakstittel Dok.dato 29.07.2010 Markedsføring av diverse varer - Bruk av førpriser nnklaget nternational Trade Service AS 1-SF-412; 2-BRA-11.3 JTG_GRP- -JB Oppfølging av

Detaljer

Annonsering på Internett

Annonsering på Internett Juni 2002, endret november 2005 Forbrukerombudets retningslinjer for Annonsering på Internett OM RETNINGSLINJENE: Bakgrunn Høsten 2001 stilte Forbrukerombudet spørsmål ved et annonseformat på Internett.

Detaljer

Har kunden alltid rett?

Har kunden alltid rett? Forbrukerrådet Har kunden alltid rett? Thomas Bartholdsen 14. Oktober 2011 NVE Energidagene Forbrukerrådets visjon: Vi gir forbrukerne makt og mulighet til å ta gode valg Virksomhetsidè Forbrukerrådet

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 09/ Forbrukerombudets høringsuttalelse: etterkontroll av personopplysningsloven

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 09/ Forbrukerombudets høringsuttalelse: etterkontroll av personopplysningsloven r forbrukerombudet JUSTISDEPARTEME n 2 flny 7009 SAKSNR.: AVD/KONT/BEH: / DOKNR. ARKIVKODE: Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 09/1645-2 01.11.2009

Detaljer

Side 1. Postjournal for Forbrukerombudet

Side 1. Postjournal for Forbrukerombudet Side 1 Arkivsak/doknr. 09/1378-2 Sakstittel Dok.dato 09.09.2009 Høring - forslag til endringer i eiendomsmeglingsloven og eiendomsmeglingsforskriften nnklaget Arkivkode Saksansv. 1-SF-008; 2-BRA-XX JTG_GRP-

Detaljer

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Lefdalbutikker

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Lefdalbutikker Lefdal Elektromarked AS Postboks 153 1471 LØRENSKOG Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/1097-1 29.05.2015 Saksbehandler: Morten Grandal Dir.tlf: 46 62 80 01 Markedsføring og salg av forsikringsavtaler

Detaljer

Side 1. Postjournal for Forbrukerombudet

Side 1. Postjournal for Forbrukerombudet Side 1 Arkivsak/doknr. 09/1985-4 Sakstittel Dok.dato 02.12.2009 Markedsføring av møbler - annonsering av Svane madrasser med introduksjonspriser nnklaget Skeidar 1-SF-412; 2-BRA-06.1 Bruk av introduksjonspriser

Detaljer

FORBRUKEROMBUDETS RETNINGSLINJER FOR MARKEDSFØRING OG HANDEL PÅ INTERNETT

FORBRUKEROMBUDETS RETNINGSLINJER FOR MARKEDSFØRING OG HANDEL PÅ INTERNETT Til norske nettsteder Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr:2000-1466 11.12.2000 Saksbehandler Bente Øverli 23 400 608 FORBRUKEROMBUDETS RETNINGSLINJER FOR MARKEDSFØRING OG HANDEL PÅ INTERNETT

Detaljer

Desember 2007. Forbrukerombudets retningslinjer for stands- og dørsalg

Desember 2007. Forbrukerombudets retningslinjer for stands- og dørsalg Desember 2007 Forbrukerombudets retningslinjer for stands- og dørsalg 1 Innledning Forbrukerombudet skal, ut fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at de næringsdrivendes 1 markedsføring og avtalevilkår

Detaljer

Utsending av adressert reklame og ferdig utfylt giro Saksansv. FEH_GRP- -BRR Unntatt offentlighet:

Utsending av adressert reklame og ferdig utfylt giro Saksansv. FEH_GRP- -BRR Unntatt offentlighet: Side 1 Arkivsak/doknr. 10/1131-1 Sakstittel Dok.dato 28.06.2010 18 års aldersgrense på abonnementstjenester nnklaget Diverse innholdsleverandører 1-SF-400; 2-SF-601; 3-BRA-01.2 Mindreåriges avtalekompetanse

Detaljer

Markesføringsforeningen i Kristiansand. 30. april 2015 forbrukerombud GRY NERGÅRD

Markesføringsforeningen i Kristiansand. 30. april 2015 forbrukerombud GRY NERGÅRD Markesføringsforeningen i Kristiansand 30. april 2015 forbrukerombud GRY NERGÅRD Innhold 1. Om Forbrukerombudet og markedsføringsloven 2. Villedende, aggressiv og urimelig markedsføring 3. Reklame til

Detaljer

SEA Norge og Cash Mobils markedsføring og avtalevilkår. - mfl. 1,2,2a og 9a

SEA Norge og Cash Mobils markedsføring og avtalevilkår. - mfl. 1,2,2a og 9a SEA Norge Bekkeveien 163 3173 VEAR Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 06/492-39 23.10.2006 Saksbehandler: Sverre Åril / Lars Helgesen Dir.tlf: 45 49 00 58 / 45 49 00 31 SEA Norge og Cash Mobils markedsføring

Detaljer

Utsendelse av markedsføring til mobiltelefon uten samtykke Saksansv. FEH_GRP- -BS Unntatt offentlighet:

Utsendelse av markedsføring til mobiltelefon uten samtykke Saksansv. FEH_GRP- -BS Unntatt offentlighet: Side 1 Arkivsak/doknr. 09/2875-30 Sakstittel Dok.dato 22.12.2009 Markedsføring av bøker - uanmodet SMS nnklaget Bjerk Forlag 1-SF-532; tsendelse av markedsføring til mobiltelefon uten samtykke Arkivsak/doknr.

Detaljer

Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring og avtalevilkår i TV-markedet

Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring og avtalevilkår i TV-markedet TV2 Sumo Postboks 7222 5020 BERGEN Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/934-1 Saksbehandler: Mats Bjønnes 24.05.2013 Dir.tlf: 95 83 11 04 Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring og avtalevilkår i TV-markedet

Detaljer

TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR

TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR Telinet Energi Strandveien 50 1366 LYSAKER Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 05/406-46 18.09.2006 Saksbehandler: Ingrid Sandvei Dir.tlf: 45 49 00 61 TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR Vi viser til tidligere

Detaljer