Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Directorate 4 / Fighting Piracy. Maritime Milestones. Boktjenesten 100 år.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Directorate 4 / 2010. Fighting Piracy. Maritime Milestones. Boktjenesten 100 år."

Transkript

1 Sjøfatsdiektoatet / Nowegian Maitime Diectoate / Fighting Piacy Maitime Milestones Boktjenesten å Tim og tivsel

2 Innhold Innhold Lede: Miljøutfodinga. Ingen gunn til å venta / Envionmental challenges. No need to wait ReCAAP - Fighting iacy by shaing infomation At At OSM OSM we we ealise ealise that that who who we we ae ae is not is about not about how how many many shis shis we oeate we oeate o how o many how many offices offices we we At OSM have. have. we Those Those ealise ae ae only that only numbes, who numbes, we and ae and the is not the heat heat about and and soul how soul of many OSM of OSM is shis not is about not we about oeate size. It s size. o about It s how about eole! many eole! offices we have. We Those We believe believe ae that only that we numbes, we will will continue continue and to the gow to gow heat and and stengthen stengthen soul of ou OSM osition ou osition is as not long about as as long we size. as always we It s always emembe about emembe eole! ou mission: To make ou customes successful. We believe ou mission: that we To will make continue ou customes gow successful. and stengthen ou osition as long as we always emembe ou mission: To make ou customes successful. OSM emloys moe than eole aound the wold, deliveing the best sevice money OSM emloys moe than eole aound the wold, deliveing the best sevice money can buy in the following fields: Shi Management, Offshoe Rig Management, Cew Management OSM and emloys can buy Engineeing. moe in the following than fields: eole Shi aound Management, the wold, Offshoe deliveing Rig Management, the best sevice Cew Management money and Engineeing. can buy in the following fields: Shi Management, Offshoe Rig Management, Cew Management and Engineeing. It s all all about eole! It s all about eole! We We ae ae looking looking fo fo exeienced exeienced and and cometent cometent offices offices We ae looking fo exeienced and cometent offices We have vacant ositions fo all office categoies to man ou gowing fleet of We LNG, have LPG, vacant Oil and ositions Chemical fo Tankes, all office as categoies well as ou to Offshoe man ou Vessels gowing fleet (PSV, of LNG, AHTS, LPG, Cable, Oil and FPSO, Chemical FSO, etc) Tankes, as well as ou Offshoe Vessels (PSV, AHTS, Cable, FPSO, FSO, etc) We We have ae vacant looking ositions fo eole fo who all enjoy office the categoies challenges of to oeating man ou sohisticated gowing fleet of LNG, tonnage We LPG, ae in looking a Oil multicultual and fo Chemical eole envionment. who Tankes, enjoy the as challenges well as ou of oeating Offshoe sohisticated Vessels (PSV, tonnage AHTS, in Cable, a multicultual FPSO, FSO, envionment. etc) Foe moe infomation lease contact ou esonnel deatment. We Cvs ae Foe can looking moe be sent infomation to eole who lease enjoy contact the challenges ou o you esonnel may of egiste oeating deatment. you sohisticated tonnage alication Cvs in can a multicultual be at sent to envionment. o you may egiste you alication at Foe moe infomation lease contact ou esonnel deatment. Cvs can be sent to o you may egiste you alication at The New Geneation The in Shi New Management Geneation in Shi Management The OSM Gou, Svinoddveien, Aendal, Noway. Tel. +, The OSM Gou, Svinoddveien, The New Aendal, Geneation Noway. Tel. +, in Shi Management hoto: Aild de Lange Nilsen hoto: Aild de Lange Nilsen hoto: Aild de Lange Nilsen Piacy and Maitime Teoism IMB Piacy Reoting Cente. Raising iacy awaeness Femdeles mange tusen uten båtføebevis Reoting actices deend on tust Maitime Milestones. Finding Longitude Sjukdom hos sjøfolk. Nå helsa vet ei sak fo ande Seafaes health. When you health is not just you own concen Sjøsikkehetskonfeansen Tansot av falig last Kustilbud ved unik miljøsimulato i Røvik Kan gi minde utsli og lavee bunkesutgifte Sikkehet i fiskeflåten Sikkehet handle om å buke hodet Ny bok. Kommentae til skissikkehetsloven Sjøfatsdiektoatet vant Haugaland HMS abeidsmiljøis Nytt fa IMO Nytt seilingssystem utenfosø-noge Velfeden/Leisue and cultual activities Hunde å til tjeneste fo leselystne sjøfolk Film Sevice fo Seafaes. Get thilled with these acclaimed titles in the Film Rental evice Tim og tivsel gi gode esultate Husk Fotokonkuansen fo sjøfolk! Velfedens kontaktstasjon i Houston Dagens avise å int Oljebyen Houston Besøk å Begen Maitime Skole Nodisk idettsmøte Fighting Piacy Maitime Milestones Finding Longitude Femdeles mange tusen uten båtføebevis Filmanmeldelse LADY IN RED. Helen Mien can lay anything she wants - and handle a gun. Photo: Summit Entetainment

3 Eit av dei mei synlege esultata av klimaendingane e nedsmeltinga av isen i Polhavet. Det e i dag oe hav stoe dela av ået. Dette ona nye esektiv. Olav Akselsen Sjøfatsdiektø Foto: Eilif Gabielsen, Fotokonkuansen fo Sjøfolk Miljøutfodinga Ingen gunn til å venta Envionmental challenges No need to wait Desom dei mest alvolege sådomane til FN sitt klimaanel slå til, vil det få svæt stoe fylgje. Alle sektoa vil veta åveka også skisfat. Å ta utfodingane nå kan vee lønnsamt. Ette den kaldaste og mest snøike vinteen å fleie tiå he i Noeg, og ette ein like kald vå og somma, e ikkje lenge klimatusselen like høgt oe å agendaen elle i folk sine tanka. Undesøkinga vise at fæe e otatt av elle bekyma fo klimaendinga. Ein kald vinte i vå del av veda enda likevel ikkje det stoe biletet. Gjennomsnittstemeatuen å joda auka. Flauma, tøke og ekstemvind ote hyigae, og isen smelta. Med eit tøffae klima e det fae fo at talet å skisulykke auka. Dåleg væ kan gjea edningsoeasjona vanskelegae. Det same vil vea tilfelle fo oeinsking ette ulykke. Det såg me sist i samband med aksjonen fo å stoa utslea ette den havaete iggen Deewate Hoizon. De måtte aksjonen avbytast å gunn av okan. Dåleg væ vil også åveka egulaiteten i skisfat. Mei landligge e sannsynleg. Kanskje må ein gå lange omvega fo å unngå uvæet, elle segla med eduset last. Klimaendingane kan koma til å kosta eialaga og esten av skisfatsnæinga dyt. Polae utfodinga Eit av dei mei synlege esultata av klimaendingane e nedsmeltinga av isen i Polhavet. De Fidtjof Nansen, Roald Amundsen og ande olfaaa stanga mot solid is, e det i dag oe hav stoe dela av ået. Dette ona nye esektiv. Den nodlege sjøuta gjennom Nodaustassasjen e inntil osent kotae få Euoa og austkysten av USA til Kina og Jaan. Det e alt stata o kommesiell tafikk gjennom Nodaustassasjen, og alt tyde i dag å auka tafikk i dette omådet. Kotae avstand gi eduset eisetid og eduset divstoffobuk. Det gi lågae utsle av klimagassa. Men eduset is til toss, dette e fotsatt eit av dei mest væutsette omåda i veda. Det kan det vea ekstemt kaldt i omådet, med dei utfodingane det e fo mannska og mateiell. Det vil vea utfodinga med ising, divis og dåleg sikt. Omådet e foholdsvis gunt og he e manglande katgunnlag. Avstandane e enome og edningskaasiteten e nesten fåveande. Miljøet i omådet e også svæt såbat. Oljevenet e dåleg og eit oljeutsle he ville få svæt negative konsekvensa. Det e difo svæt ba at IMO ha stata eit abeid med eit eige egelvek fo skisfat i olae støk den såkalla olakoden. Sjøfatsdiektoatet va med og tok initiativet til denne osessen og sela i dag ei svæt aktiv olle i dette abeidet, som me ioitea høgt. Målet e ikkje å leggja hindinga i vegen fo skisfat i dette omådet, men å få å lass eit egelvek som kan sika mannska, miljø og mateielle vedia. Langt unna avtala Næae osent av godsmengda i veda vet tansotet med ski. Skisfaten stå fo litt i undekant av te osent av dei globale utslea av klimagassa. Sjøvegstansot e miljøvenleg. Men skisindustien e likevel ein del av oblemet. Mange av dei stoe flaggstatane ha støe utsle få sine ski, enn få sin samla landbasete aktivitet. Også Fotsette neste side If the most sevee edictions of the UN Panel on Climate Change ae coect, conseuences will be hash. All sectos will be affected including shiing. Taking on the challenges now, can be ofitable. Afte one of the coldest wintes in living memoy and a summe that wasn t much bette, the theat of climate change is no longe high on the agenda o foemost in eole's minds hee in Noway. Suveys show that fewe eole ae concened with o woied about climate change. Howeve, one cold winte in ou at of the wold does not change the big ictue. The aveage temeatue on eath inceases. Floods, doughts and exteme winds occu moe feuently, and the ice cas melt. With a toughe climate, thee is a isk that the numbe of shi accidents may incease. Bad weathe can make escue oeations difficult. The same will be tue fo cleaning u afte accidents. We saw it ecently in connection with the Deewate Hoizon ig disaste. Effots to sto the oil leak had to be inteuted due to huicanes. Bad weathe can also affect the egulaity of shiing. Moe shis will obably be foced to stay in ot. Pehas long detous to avoid stoms o sailing with educed cago will be necessay. Climate change may come to cost shiing comanies and the est of the shiing industy dealy. Pola challenges One of the moe visible esults of climate change is the melting of the ice in the Actic Ocean. Whee Fidtjof Nansen, Roald Amundsen and othe ola exloes wee met by solid ice, it is now an oen sea fo most of the yea. This oens u new esectives. The nothen sea oute though the Notheast Passage is u ecent shote fom Euoe and the east coast of Ameica to China and Jaan. Aleady commecial taffic though the Notheast Passage has begun, and eveything indicates that taffic will incease in this aea. Shote distances esult in educed tavel time and fuel consumtion, which in tun means lowe emissions of geenhouse gases. Continues Navigae - Navigae -

4 Logo.ai -- :: Fotsettelse fa foige side skisindustien må vea budd å å ta sin del av dei nødvendige eduksjonane i utsle. Intenasjonalt e det sett i gang fleie osessa med tanke å å få til bindande avtala fo å edusea utslea av klimagassa. Desse osessane ha det til felles at dei ha gitt eit helle maget esultat så langt. FN sitt abeid med ein klimaavtale ha næast stoa o. Foventningane til neste klimakonfeanse i Cancun, Mexico e svæt lave. Det siste møtet i IMO sin miljøkomité MEPC (Maitime Envionment Potection Committee) baut næast saman, då ein skulle diskutea såkalla maknadsbasete mekanisma fo edusete utsle av klimagassa få ski. Ein teng ikkje vea såmann fo å sjå at det vil ta svæt lang tid fø ein få å lass intenasjonale avtala som egulea utsle av klimagassa. Lønnsamt Om dei intenasjonale avtalane og ålegga la vente å seg, e det likevel ingen gunn til å venta med eigne tiltak. Å vea offensiv og miljøfokuset kan vete svæt lønnsamt. Reduset divstoffbuk gi ikkje bee edusete utsle, men også edusete kostnada. Ei kone sat e ei kone tent, heite det. Bete botnstoff, enda design å skog og oell samt bete lanlegging av ute og fat kan gi stoe eduksjona i utsle av klimagassa. Det same kan ovegang til lettae divstoffkvaliteta og ikkje minst gass. I Noeg ha me hatt sto suksess med LNG (Liuefied Natual Gas) som divstoff både fo feje og fosyningsski. Buk av LNG gi til osent eduksjon i divhusgassa, men edusea også sot og atikla til eit minimum og gi til osent eduksjon av NOx (nitogen oksid). Buk av LNG edusea også faen fo oljeutsle ved ulykke. Det e eit tygt og diftssikket altenativ. Fosøk med segl, kiting, benselcelle og ande miljøvennelege teknologia kan og gi nyttig kunnska. Fosking både å design, motoa og nye famdiftsfoma e difo viktig. Me få stadig mei bevisste fobukaa og miljømeking av odukt vet stadig viktigae. Eg tu miljøvennleg tansot vil veta eit av kiteia fo slik meking. Pesonleg tu eg famtida tilhøye dei eialaga og dei utstysleveandøane som tek miljøutfodingane å alvo og som øve å gjea noko med dei. C M Y CM MY CY CMY K FV- FURUNO s Ku-Band VSAT solution bings cost-effective and high-seed boadband communications to the vessel Howeve, desite educed ice, this is still one of the most weathe exosed aeas in the wold. The exteme cold eesents temendous challenges fo both the cews and the shis. Thee will be oblems with ice and oo visibility. Futhemoe, the sea is elatively shallow and mas may not be adeuate. Distances ae enomous and escue caacity is almost non-existent. The envionment in this aea is also vey vulneable. Oil sill otection is oo and an oil sill hee would have vey gave conseuences. It is theefoe timely that the IMO is develoing egulations fo navigation in ola egions - the so-called Pola Code. The Nowegian Maitime Diectoate was one of the initiatos behind this and lays a vey active ole in this wo k. The objective is not to ut baies in the way of shiing in this aea, but to ut in lace a egulatoy famewok that will ensue safety fo cews and shis. Fa fom binding ageements Although almost ecent of the goods in the wold ae tansoted by shi, shiing accounts fo just unde thee e cent of global emissions of geenhouse gases. Tansot by shi is eco-fiendly. Howeve, the shiing industy is still a at of the oblem. Many of the majo flag states have geate emissions fom thei shis than fom thei total land-based activities. The shiing industy must conseuently be eaed to take thei shae of the necessay eductions in emissions. Intenationally, seveal ocesses have been initiated in ode to achieve binding ageements to educe emissions of geenhouse gases. Unfotunately, the common denominato fo these ocesses is the fact that they have given a athe meage esult so fa. The UN's wok on a climate teaty has almost ceased. Exectations fo the next Climate-Change Confeence in Cancun, Mexico ae low. The latest meeting of IMO's Maitime Envionment Potection Committee (MEPC) almost boke down duing the discussion of so-called maketbased mechanisms fo educing emissions of geenhouse gases fom shis. You don t need to be claivoyant to see that it will still be a vey long time befoe intenational ageements that egulate emissions of geenhouse gases ae in lace. Pofitable Even if binding intenational ageements ae still ending, thee is no eason fo the shiing industy not to take thei own initiatives. To be oactive and focused on the envionment can become vey ofitable. Reduced fuel consumtion ovides not only educed emissions but also educed costs, and a enny saved is a enny eaned. Bette antifouling agents, imoved design of hull and oelle, as well as bette lanning of outes and seed can lead to majo eductions in emissions of geenhouse gases. That is also the case with tansition to lighte fuel oils, not to mention gas. In Noway we ve had geat success with LNG (Liuefied Natual Gas) as fuel fo both feies and suly vessels. The use of LNG ovides to ecent eduction in geenhouse gases, but also educes soot and aticles to a minimum and ovides to ecent eduction of NOx (nitogen oxide). The use of LNG also educes the isk of oil sills fom accidents. It is a safe and eliable altenative. In addition, exeiments with sails, kiting, fuel cells and othe envionmentally fiendly technologies can ovide useful knowledge. Fo that eason, eseach in design, engine and new methods of oulsion is imotant. Consumes ae becoming inceasingly eco-conscious and labelling of eco-fiendly oducts ae becoming inceasingly imotant. I believe that eco-fiendly tansot will become one of the citeia fo such labelling. Pesonally, I think the futue belongs to those shiing comanies who take envionmental challenges seiously and ty to act uon them. FURUNO s Ku-Band VSAT maitime boadband solution offes the following benefits to the seafaes: High-seed boadband communications envionment fo a wide vaiety of alications fo both oeational and social uoses (u to Mbs downlink is available*) Unlimited connection though flat communication ate, deending solely on bandwith Sevice coveage to entail wold s majo shiing lanes *Fo sevice faste thatn Mbs, lease consult with you neaest distibutos. FURUNO intoduces Ku-Band VSAT communication to the maitime industy that is comaable with land-based boadband envionment that you ae accustomed to while onshoe. FURUNO VSAT offes stess-fee, fast communication seed fo a vaiety of alications on the wold s majo shiing lanes, including: daily business as well as social contacts utilizing telehony, VoIP, FAX and GSM, high-seed intenet and much moe. Seamless global Ku-Band VSAT communications fo ocean-going fleets Poviding satellite sevices that coves the majo shiing outes Offeed in close collaboation with Navigae - FURUNO NORGE A/S Sjømannsveien - N- Noway Tel. + - fax. +

5 The fight against Piacy ReCAAP - Fighting iacy by shaing infomation The Regional Cooeation Ageement on combating Piacy and Amed Robbey against shis in Asia (ReCAAP) is binging togethe counties to fight and catue iates. Bente Amandussen, edito Navigae ReCAAP is the fist egional govenmental ageement to omote and enhance cooeation against iacy and amed obbey in the seas in Asia. The ageement was finalised in and enteed into foce in. Thee ae at esent membes of the ageement, each of which acts as a focal oint o contact fo anyone wishing to eot an incident. Although Asian wates ae the focus of ReCAAP, thee ae thee Euoean membes, Nethelands, Noway and most ecently Denmak. Noway joined in because thee ae many Nowegian egisteed shis oeating the in the aea. Thee illas The Infomation Shaing Cente (ISC) is based in Singaoe and was officially oened in. The ole of the ISC is to seve as a latfom fo infomation exchange with the ReCAAP focal oints though the infomation netwok system. The thee illas of the ReCAAP ae infomation shaing, caacity building and cooeative aangement, says Cooate Communications Manage, Amy Fang. ReCAAP ISC facilitates communications and infomation exchange between the aticiating govenments to imove incident esonse by membe counties. They conduct eseach and analysis of iacy and amed obbey incidents to foste bette undestanding of the situation in Asia, and ovide accuate analysis of the iacy and sea obbey situation in the Asia egion. They also facilitate caacity building effots that hel imove the caability of membe counties to combat iacy and sea obbey in the egion. The ReCAAP ageement sets out obligations undetaken by membe counties to combat iacy and amed obbey at sea. It also lays out a famewok fo cooeation among membe counties, with infomation shaing as its main illa. Shaing of infomation about iacy and amed obbey can hel imove oeational cooeation when esonding to incidents as well as to hel event such incidents occuing in the futue. Infomation shaing The ReCAAP initiative is one of seveal measues to combat iacy and amed obbey in Asian wates by egional govenments. The ReCAAP ISC suots the effots of the govenments in the egion by oviding accuate eots of iacy and amed obbey, shaing the best actices adoted by seafaes duing eal life incidents and omoting oeational cooeation between counties and thei esective maitime autho ities and law enfocement agencies to imove esonses to incidents. We wok vey closely with govenment agencies, says Senio Manage Toong Ka Leong. This sot of cooeation has neve been seen befoe, he says. The situation eviously was that diffeent authoities in diffeent counties woked in diffeent ways. Now the focal oint is aointed with the task and they ae woking closely togethe acoss national bodes. Infomation shaing is the key in all of this, says Ka Leong. Eveyone sees the benefit of shaing, because it allows us to take action moe uickly and efficiently. NAVIGARE VISITING RECAAP. Fom left: Senio Manage Toong Ka Leong, Deuty Diecto Nicholas Teo, Executive Diecto Yoshihisa Endo, Edito of Navigae Bente Amandussen who is visiting, and Cooate Communications Manage Amy Fang. imotant to shae infomation, emhasizes Deuty Diecto Nicholas Teo, who believes that it is a collective maitime esonsibility fo seafaes to look out fo one anothe, and fo this the shaing of infomation is essential to the Focal Points suession of iacy and amed obbey at sea. Even if it doesn t hel thee and then, it will hel the next eson. It is you esonal esonsibility as a seafae to eot and hel you fellow seafaes, he Manage iacy and amed obbey incidents within its teitoial wates/ within its juisdiction. Act as oint of infomation exchange among the Focal Point Netwok / ReCAAP ISC. Facilitate its county s law enfocement investigations. Co-odinate suveillance and enfocement fo iacy and amed obbey with neighbouing Focal Points. MULTI-CHANNEL REPORTING. In case of a iacy incident, infomation flows between the vaious aties involved. ILLUSTRATION: ReCAAP Reoting is citical Obviously, to be able to shae infomation, the ISC elies uon getting the infomation in the fist lace. It is vitally ILLUSTRATION: ReCAAP Navigae - Navigae -

6 The fight against Piacy says. Shis that have been waned that iates ae about, ae able to take vaious eventive measues, like moe cew on lookout. It is just like if someone in you neighbouhood had a beak-in, says Teo. You ae likely to ay moe attention. ReCAAP ISC euests all mastes and shi-ownes to eot all incidents of iacy, maitime obbey and theft that occu. Howeve, fo this infomation to be useful it must be fesh. So lease eot as omtly as ossible, uges Teo. This will give eveyone time to take ecautions and allow the law enfocement agencies to taget thei effots. Unfotunately, some mastes delay eoting incidents until afte they have left ot out of fea of being detained by the authoities. This means that ReCAAP Netwok may be fist infomed seveal days afte the incident has occued so the eot is of little oeational value. In ode to hel detect and catue iates ReCAAP Netwok must be infomed as soon as ossible. When the alam sounds If a vessel sailing in the wates of South East Asia is attacked by iates o sea obbes, the Mayday signal is eceived by the neaest coastal state who esonds aoiately. The focal oint in that state is infomed and the incident eot is then sent to the Infomation Shaing Cente in Singaoe who alets othe focal oints in the netwok who can then assist in detecting and aesting the iate shi. The ISC also disseminates Incident Alets as aoiate to stakeholdes and membes of shiing industy to boadcast to vessels in the aea though thei shionwe/agent euesting assistance fo the victim vessel, as well as waning that a iate attack has occued. Some vessels though will not just wait fo assistance, but will ty and fight off the iates themselves by using fieams. Nicholas Teo is vey eluctant to the idea of binging weaons o amed guads on boad. Ams will invite ams, he says. And what if somebody is shot? Who is esonsible then? Who ae the iates? Piacy has a long histoy and tadition in South East Asia. Piacy has been INFORMATION SHARING is imeative in the fight against iacy, says Cooate Communications Manage Amy Fang and Senio Manage Toong Ka Leong. ife in the aea fo centuies. Mostly iates and sea obbes in the aea ae afte the cago, but they ae ootunistic and take anything that is loose, almost like buglas. Often, thee is no need to damatize the situation, says Teo. Not eveyone that comes on boad with dishonest intentions ae iates o sea obbes, they might just be etty thieves. Recommendations ReCAAP ISC comiles and ublishes eots fo thei aea that ovide an accuate and sohisticated ictue of iacy and amed obbey. Incidents ae gaded into categoy, o deending on the level of violence used and the economic value of the thefts. Fo the most seious iates, tugboats seem to be among the chosen tagets - eithe to claim ansom o to sell Pot Authoities/Enfocement Agencies/ReCAAP Focal Points Cultivate confidence amongst the commecial maitime community to shae infomation with ReCAAP Focal Points. Timely and effective flow of infomation fom Pot Authoities (fist eciients of infomation) to ReCAAP Focal Points. Timely and detailed eoting of incident by ReCAAP Focal Points to ReCAAP ISC. Enfocement authoities esonse immediately to the incident aea to assist the victim shi This encouages the maitime community to continue shaing infomation Shi maste/cew Imlement anti-iacy measues. Be vigilant at all times, secially duing times of dakness and educed visibility. When attacked, eot incident to the neaest coastal State and flag State immediately. Also infom shis in vicinity via VHF. Incident Reot should include descition and attie of obbes, tye of boat used, modus oeandi of obbes, et cetea. Shi owne/oeato Reot incident to ReCAAP Focal Points immediately. Whee ossible, ovide statement by shi maste, hotogahs of shi, damages incued, obbes, boats and weaons used by obbes, ecoveed items, et cetea. Povide follow-u eots on initial assessments, investigation outcome, et cetea. PLEASE REPORT any incidents as soon as ossible, uges Deuty Diecto Nicholas Teo. This will give eveyone time to take ecautions and allow the law enfocement agencies to taget thei effots. the boat. Thee is a lage maket fo this, Teo oints out. We believe hijackes often have inside infomation. He feels that the toic of ansom is a vicious cicle. Whee do you daw the line? he asks. Encouaging tend ReCAAP ISC has been oeational fo only fou yeas. We can aleady see esults, says Toong Ka Leong, who feels that ogess in thei wok has been RELEASED. A catain smiles afte being back in safety afte a hash meeting with iates. ILLUSTRATION Photo: Vietnam Peole s Navy The Catain s smile ReCAAP Membe states Bangladesh Jaan Philiines Bunei Koea Singaoe Cambodia Laos Si Lanka China Myanma Thailand Denmak Nethelands Vietnam India Noway good. We ae of couse hoing fo moe esults, but we see an encouaging tend and believe that industy awaeness is bette than it used to be. Some wee suised when ReCAAP ISC was established in Singaoe when the Intenational Maitime Bueau s Piacy Reoting Cente is located only a few hous dive away, in Kuala Lumu. We ae diffeent fom the IMB, says Ka Leong. That is a commecial entity, and eoting is done to them mainly fo insuance uoses. Yes, we have a diffeent esective on ou wok, Teo agees. We ae building a netwok, not just oducing statistics and we do not sell eots. We ae making a tool and woking fo safety. Ou wok is comlementay to that of the IMB. Cooeation is the futue At the Infomation Shaing Cente at Singaoe thee ae eesentatives fom maitime oganisations of many of the nations that have signed the ageement. The use of eole who undestand the stuctue of thei county s maitime oganisation as well as the language and cultue geatly seeds the dissemination of infomation. It is hoed that in the futue moe counties both fom inside and outside the egion will join ReCAAP and that the inceased shaing of infomation will benefit all aties, and esecially the cews of vessels that sail these wates. To deal with iacy is easie said than done, says Teo. It has to be aoached fom the landwad end. If the land situation will not imove, neithe will iacy. If the isk of being caught becomes sufficiently high, then hoefully the iates and sea obbes will tun to moe law abiding wok. We ae bette off today than we wee yesteday, says Teo. Hoefully we ll be even bette off tomoow. FOUND. Fatigue and hunge showed on the faces of all the cew membes when they wee icked u afte difting at sea fo many hous. ILLUSTRATION Photo: Vietnam Peole s Navy Fatigue and hungy showed on the faces of all the cew membes while difting at sea fo many hous Navigae - Navigae -

7 The fight against Piacy How ReCAAP assists FOLLOWING THE EVENTS. ReCAAP ISC managed to kee tack of the hijacked vessels and coodinated the involved authoities. A hijacking incident that cossed seveal bodes illustates the need fo a cental unit to coodinate the esonse. ILLUSTRATION: ReCAAP Clie Gou tansit ocedue In the South China Sea many local cagoes ae tansoted on bages towed by tugboats. These ae feuent tagets fo iates due to the low feeboad of the tug and the modeate seed of such a combination. Ealie this yea ReCAAP Netwok assisted in the escue of the cews, and the ecovey of two tug and bage combos. In each case the tug had been atly eainted and given a new bogus name. In the fist case the iates wee catued, in the second they evaded catue by abandoning the tug. Pio to the establishment of ReCAAP, iates oeated in a judicial vacuum that can be illustated by looking at one of these ecent cases. On th Febuay the Singaoean egisteed tug Asta with cew onboad deated Singaoe fo a fou day voyage to Cambodia towing the emty bage Callista. The following day the agent lost contact and, susecting that the vessels had been hijacked, contacted the Pot Oeations Contol Cente, also the ReCAAP Focal Point (Singaoe), who in tun infomed the local ReCAAP ISC. The Singaoe focal oint boadcasted the infomation to shiing in the aea via the NAVTEX adio system. The ISC then aleted focal oints in the likely aea (Bunei, Philiines and Thailand), as well as the Malaysian Maitime Enfocing Agency and the Indonesian authoities. As a esult of the NAVTEX boadcast, five vessels eoted the osition of the bage Callista difting alone between the th and th Febuay. On the th Febuay Callista was ecoveed. On the same day a Royal Malaysian Navy vessel sotted a life aft and escued the esons onboad who tuned out to be the cew of the Asta. The escued cew could infom the authoities that whilst they wee sailing along the Malaysian coast on the th Febuay they had been boaded by eight iates amed with ifles and long knives. The cew wee blindfolded and locked in the cabins of the Catain and Chief Enginee. On the th Febuay they wee all set adift in a life aft excet the Chief Enginee, who had been held by the iates to oeate the tugboat. In the meantime the name of the Asta had been ainted ove and the tugboat had been given the bogus name Roxy. The tug was beached at Dinagal, Philiines. The iates took the Chief Enginee with them to Geneal Santos City, whee on the th Febuay he escaed and eoted to the olice who aested the iates. The Philiines Coast Guad, also the ReCAAP Focal Point (Philiines), located the tug with one man still aboad. The authoities believe that the Asta was stolen, enamed and then sold. ReCAAP ISC s ole in this dama was in aleting shiing in the aea and coodinating between the maitime agencies of the vaious counties involved. In this case omt action and good cooeation ensued that none of the cew wee killed o injued, and that both vessels wee ecoveed intact. Piacy and Maitime Teoism Teoists ae not able to, and iates don t want to, disut intenational tade. But although iacy and maitime teoism do not esent a theat to wold tade, measues Edwin van Gelde, Senio Advise, Beedska no AS The oceans ae citical highways fo commece. Between and ecent of wold tade elies on tansot by sea. This makes the wold economy highly deendent on secue wateways and a functional maitime commecial system. The theat that iacy eesents will conseuently have to be dealt with. Defining Piacy Defining maitime iacy is cucial to the effective management of it. The Intenational Maitime Bueau (IMB) defines iacy as: An act of boading o attemting to boad any shi with the intent to commit theft o any othe cime and with the intent o caability to use foce in the futheance of that act. Many state that iacy should be teated as a ciminal act athe than an act of teoism, because attacks by iates in the Indian Ocean and aound the Hon of Afica show that monetay easons evail. Most counties aleady have laws in lace to egulate ciminal acts. must be taken to deal with the oblem. The most likely tagets fo maitime teoism ae cuise shis and assenge feies. Lage numbes of eole confined in a single moving lace, togethe with a high symbolical and economical value, make cuise shis attactive tagets. A successful attack could claim many lives. Uneoted Reots fom the Intenational Maitime Oganisation (IMO) and the Piacy Reoting Cente (PRC) show statistics and tends egading iacy develoment. The oblems with iacy statistics is that many incidents of iacy and obbey at sea go uneoted and ae theefoe not ecoded. The IMO and the PRC deend on incident eots fom shi ownes and shiing comanies. Shiing comanies may choose not to eot to avoid damaging thei eutations, to kee insuance emiums low o to event cew demands fo exta ay. It is also believed that eoting will not hel ecove the lost cago o shi, and adds costs and time sent in ot fo investigations. This unde-eoting of iate attacks influences statistics negatively. Piacy Hotsots Piates will not be limited to teitoial wates but the wates whee they oeate will emain faily edictable. The situation aound the Hon of Afica shows that iates adat and adjust thei stategies continuously. Thee is an intenational cooeation and esonse to the theat of iacy, both in Southeast Asia and Afica. Piacy attacks in the Malacca Staits have declined due to inceased vigilance and atolling. Intenational cooeation between Indonesia, Malaysia and Singaoe seems to be effective. The Hon of Afica has seveal intenational esonses by the UN, NATO and the EU. A coalition of washis unde Combined Task Foce has focused at of its oeations in the Gulf of Aden to act as a deteent to iates by establishing otected sea lanes and escoting mechant vessels. The EU disatched its fist naval task gou to the Gulf of Aden using the same method. Othe affected nations have also deloyed naval vessels and ai assets to the egion oviding secuity fo commecial vessels in tansit though the Gulf of Aden. Potection though escot is a way to mitigate the isk of iacy fo mechant vessels in iacy hotsots. -- Choke oints The issue of choke oints in shiing lanes is vastly exaggeated mainly because they can be cicumnavigated. The TARGETED. Tugboats and bages ae feuent tagets fo iates. Teoism may develo Teoism at sea is cuently a mino theat on the intenational scene, but clealy has the otential to incease. Maitime teoism may ovide teoist oganizations with the mega event they have been seeking eve since /. Maitime teoists can and will oeate woldwide, they ae theefoe less edictable than iates and can stike at any time and lace. The attemted teo attack on the Jaanese Oil tanke M Sta in august shows that, although fotunately limited, maitime teoism is a eality. Illustation hoto: Maesk

8 The fight against Piacy stategically imotant Staits of Malacca is one of these choke oints. A teo attack, fo examle the sinking of a tanke in the Staits of Malacca, could block the staits. Shis would have to make a detou of about nautical miles which would olong the jouney and add additional costs such as inceasing feight and insuance ates. Seveal othe choke oints and ot entances face the same isk, fo examle the Staits of Homuz, the Suez Canal, the Bosous, Gibalta Stait, the Panama Canal and seveal ot entances. Any teoist attack that could block a choke oint would ceate shot-tem disution in taffic with simila esults as the descibed Malacca stait examle. Moe and moe shiing comanies ae oting fo a oute ound the Cae of Good Hoe to avoid the iate-infested Gulf of Aden tansit, oviding moe safety fo shis cews. Which shis ae attacked? The tyes of shis that ae being attacked by iates ae mostly smalle vessels. Bulk caies and tankes ae vulneable because of thei limited seed, low feeboad and numbe of cew. The eduction of cew sizes makes even lage vessels attactive fo iates. The modus oeandi fo iates is usually aoach by fast boats at night. They eithe ty to boad diectly o use actual gunfie aimed at the bidge o steeing house to foce the shis to sto. Piate weaons ange fom knives and automatic weaons u to RPGs. The use of so called mothe shis fo seveal fast boats o skiffs is also being acticed, extending the iates adius of oeations. Mitigating the isk of iacy Technical measues ae established and udated to otect vessels against iacy. Measues such as essuized fie hoses on deck to douse otential iates that ty to boad, as well as electical fences, azo wie, netting to event boats to come alongside and standing exta watches, ae just some of the measues used. The moe sohisticated, technical and costly measues could be affodable fo lage shiing comanies, but ae too exensive fo the smalle comanies and vessels that ae also the most commonly attacked. Othe technical means ae also used to otect against otential iacy attacks. Fo examle the use of Long-Range Acoustic Devices (LRAD) oved to be vey effective when iates tied to attack the cuise line Seaboune Siit in. The most effective defensive measue against iacy seems to be high seed and maintaining a high alet. Ams on boad The ivate secuity secto is aleady laying a ole in the otection of mechant vessels against iacy by oviding secuity advice to comanies, and by offeing and deloying secuity guads on boad, which could otect cago vessels. Hiing amed ivate secuity guads to otect the shi is a concen fo seveal ats involved. Piate attacks ae geneally not violent but this could change if the iates face amed guads. Insuance comanies would be vey way of insuing any vessel that caied ams o amed guads on boad. The isk of escalation fom having fieams onboad is one of the easons that many nations lace sevee estictions to the use of, and caying of ams at sea. Seveal nations secifically fobid the use of amed ivate secuity esonnel on boad civilian maitime vessels. Discussions between govenments and shi ownes ae ongoing to discuss this issue. The Intenational Shi and Pot Facility Secuity code (ISPS code) demands that any ams on boad be declaed on enteing a ot. Be fast and alet The most effective defensive measue against iacy seems to be high seed and maintaining a high alet in iateinfested wates, but cew eductions makes this difficult to uhold. Too few cew membes on watch, combined with geneally lax secuity has made gaining contol of shis by iates much easie. Shiing comanies and othe maitime commecial businesses have to take aoiate secuity measues to event and mitigate attacks to fulfill thei legal duties, beaing in mind that iates continuously adat to countemeasues. Theat assessments and theat levels To be able to counte iacy, continuously udated theat assessments, theat levels and iate alets and eots ae needed. This enables the maitime industy to eact to diffeent situations and be eaed to incease countemeasues egading iacy. Theat assessments ae an analysis of anticiated develoments, the assessments focus on mattes that can affect secuity. Theat levels eesent the likelihood of an attack in the nea futue and have been ceated to infom the authoities about the level of theat the maitime industy faces at any given time. The system hels olice and othe law enfocement agencies decide countemeasues. Theat levels do not have an exiy date and can be changed at any time given a cetain situation. Theat assessments on which authoities base thei theat levels and countemeasues ae decided by national authoities. Theat assessments vay fom nation to nation, and the theat levels and associated countemeasues based uon them, can vay as well. Legislation and egulation Legislation and egulations to manage iacy ae in lace. Diffeences in national legislation and the fact that it should be able to change and evolve (intenational law of the sea is not static) comlicate things. Pinciles such as the feedom of the seas and feedom of shiing aly to sea aeas beyond the coastal state s teitoial wates. No state can extend its contol ove the oen sea o estict shiing. When it is in intenational wates, a vessel is subject to the exclusive juisdiction of its flag state. As a ule govenment vessels may not boad foeign vessels in intenational wates without the flag state consent. The wates of weak states that lack the financial means o the will to fight iacy and maitime teoism may ovide a safe haven to iates and teoists. Some states even give cove to iates and teoists in thei teitoial wates. The limited ights to boad vessels on the high seas and in thei exclusive economic zones esent legal limitations fo law enfocement officials. The United Nations have the otion to ass esolutions giving authoization to suess iacy focefully, as has been done in the case of the Somali teitoial wates. Accoding to UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) only cetain shis ae entitled to intevene. This ceates oblems fo the use of shis by ivate secuity comanies. The on-boad otection of individual shis does not come unde UNCLOS, leaving this aea oen to national legislation. Othe intenational egulations in lace egading maitime secuity ae fo examle the ISPS code egulating secuity fo both shis and ot facilities aiming to event teo, and the EC Regulation No / which is diectly alicable to Noway. Imlementing EC Regulations and the ISPS code is a isk-based and ootionate aoach. Risk eduction will cost Piacy is a menace to its victims, shiing comanies and states and this is unlikely to change whateve countemeasues ae taken and whateve new legislation will be imlemented. We cannot eadicate all isk, and eseach will have to show if the enfoced countemeasues in the maitime industy esult in less iacy. Piacy does ose a theat to intenational shiing, but so fa this has only been affected indiectly. Mechant vessels tansoting militay euiment o oil and gas could ose a theat to secuity if hijacked. Most iate attacks howeve only have local effects. Viewed in isolation fom othe kinds of maitime disode and coution on land, iate attacks ae cuently a localized oblem. They have a negligible effect on wold tade and the movement of eole. All the elements fo otecting the maitime commecial system ae in lace, but in ode to fight iacy, cooeation between govenments and the ivate secto is cucial. Piacy can be managed and the isk of it educed, but at what cost, and who will ay? The aticle is an adated summay of an MSc study - Secuity & Risk Management fo Leiceste Univesity. The entie aticle with efeences can be found at Souce: NG Oil & Gas and gcatain.com Navigae -

9 The fight against Piacy IMB Piacy Reoting Cente Raising iacy awaeness Piates need to attack by suise to succeed, says Noel Choong, head of the Asia Regional Office at the Intenational Maitime Bueau (IMB) Piacy Reoting Cente (PRC) in Kuala Lumu, Malaysia. We aim to take the element of suise away fom them. Bente Amandussen, edito Navigae LIVE PIRACY MAP. On the IMB-PRC s website you can get udated infomation about the iacy situation. ILLUSTRATION: life iacy ma Imb website The days of buccanees flying the Jolly Roge and dinking gog may be long gone, but the theat of iacy is haunting today s seafaes just as much as in the days of Catain Blackbead and his mateys. Piacy is costing tens of billions of dollas evey yea. This is not just fom stolen cago, goods and even vessels, but also fom shis being delayed in ot o hijacked, not to mention the inceased insuance ates. Thee ae also the human costs as hundeds of seafaes have been killed in iate attacks o kidnaed and held fo ansom. Now joint effots ae being made to fight back. Until the ealy s seafaes and shiownes had nowhee to tun to when thei shis wee attacked, obbed o hijacked, in ot o at sea. Local law enfocement sometimes tuned a blind eye and chose to ignoe that thee was a seious oblem in thei wates. Notwithstanding the temendous mental stain it is fo seafaes to oeate in iateinfested wates, o wose still to fall victim to iacy, it was the enomous cost of losing vessels and cago that omted the Intenational Maitime Bueau (IMB) to establish the Piacy Reoting Cente to fight iacy and amed obbey against shis in. Fist oint of contact The IMB is at of the Intenational Chambe of Commece anti-cime am and has status as obseves in the IMO and in Inteol. It is a non-ofit oganisation that was established in to act as a focal oint in the fight against all tyes of maitime cime and malactice. Awae of the escalating level of iacy, it wanted to ovide a fee sevice to seafaes, and established an office manned hous a day whose main objective is to be the fist oint of contact fo the shimaste to eot an actual o attemted attack o just movements they find susicious. The Piacy Reoting Cente is oen /, days a yea, with thee shifts woking aound the clock. says Noel Choong. We ae eady at any time to initiate the ocess of esonse. Seafaes that feel they ae at isk can be assued that, wheeve they may be in the wold, they can call the PRC and thee will always be someone available to answe uestions, ovide suot, assist and advise. Infomation shaing The Piacy Reoting Cente ovides a numbe of sevices fee of chage to all shis iesective of thei owneshi o flag. They ae collating and disseminating infomation on iacy in all ats of the wold, and issue daily status eots on iacy and amed obbey to shis via boadcasts on the Inmasat-C SafetyNET sevice. Udates on iate elated activity is also ovided via the Intenet. Shis can have access to IMB s Live Piacy Ma. The cente ublishes comehensive uately and annual eots detailing iacy statistics. The infomation is shaed with the industy, law enfocement agencies and govenments in a tansaent and oen manne. PIRACY PRONE AREA. The Hon of Afica can be a dangeous aea fo shiing. The Piacy Reoting Cente aims to aise awaeness within the shiing industy of high isk aeas associated with iatical attacks and secific ots and anchoages associated with amed obbeies on boad shis. They wok closely with vaious govenments and law enfocement agencies and attemt to educe and ultimately eadicate iacy though the shaing of infomation. We ae neutal and able to wok with anyone, anywhee in the wold. Fo examle, we wok with Noth Koea and Ian egimes that some states fo vaious easons may have oblems with, Choong says and exlains the diffeence between the PRC and the ReCAAP Infomation Shaing Cente in Singaoe. ReCAAP is a goven mental oganization, and theefoe it is not so tansaent. Thee is a lot of olitics involved, he thinks. It is diffeent fo us. Photo: Bente amandussen Pessue The best fom of defence against iacy is to ensue that a theat of an attack is detected at an ealy stage. Most often the iates will abandon the attack as soon as they know they have been sotted. They will not attemt to follow you, says Choong. Mastes tansiting dangeous wates ae theefoe advised to kee a vigilant lookout. To know what to look fo is obviously of geat hel. The IMB Live Piacy Reot dislays all iacy and amed obbey incidents eoted to the PRC, waning maines to be exta cautious and to take necessay ecautions when tansiting aeas whee incidents have ecently occued. The eots ae sent via satellite, so they each shis in the affected aeas. The success of this system deends, of couse, on eots actually being filed. Moe than fifty ecent of all attacks go uneoted says Choong. Thee may be vaious easons fo this he exlains: The shi may be detained in ot duing the investigation and delays cost money; the shi mastes want to have a good ecod; o they simly think it is too much aewok. Not eoting, howeve, geatly unde mines the effots of the PRC. Ou success is always essue says Choong. Obviously, local coast guads ae unable to atol all thei wates at all times, and we use the eots to essue local govenments to focus thei effots in cetain aeas. When atol is u, attacks ae down and vice vesa. Although some flag states like the US aoves of and ecommends having ams on boad, the PRC does not suot that view. No ams no violence, says Choong and consides the uestion of who will be esonsible if weaons ae used. Thee is also a financial side to the Navigae - Navigae -

10 The fight against Piacy uestion, fo a shi that is detained fo such an investigation could be held fo a vey long time. Land based vigilance In a eal time attack we find the neaest law enfocing agency. Then we do what we can to hel them catch the iates and assist in binging them to justice, says Choong. We have a aid infomation flow, even if the oeation involves many counties. When the chemical tanke MT Steadfast was hijacked in Indonesian wates on its way to Singaoe, the PRC coodinated the esonse fom thei office in Kuala Lumu. The iates wee weaing olice unifoms and the Maste thought it was an insection, Choong says. The iates took contol of the shi. What they didn t know was that it was fitted with a shi tacking system. When the shi-ownes noticed the shi deviate fom its ageed couse, they contacted the PRC eoting the vessel s osition and couse. Seeing that the tanke was headed fo Vietnam, we contacted the Vietnamese authoities who, knowing the shis osition, wee able to locate and boad the shi, he says. The iates wee aested and the cew whee eleased unhamed. This shows how vigilance by the shi-ownes o oeatos is as necessay as fo the cew when a vessel is sailing in wates identified as a Piacy Pone Aea. Diffeent kinds of iates Piates in diffeent ats of the wold have vey diffeent conditions unde which they oeate. Hee in Asia thee ae stict laws and unishment fo iacy. It is diffeent in Somalia whee iates know they will not be caught, says Choong. Thee is no cental govenment o olice foce in Somalia, so iacy is a low isk occuation with high etuns. Piates get money, nice houses and etty gils. The PRC classifies thee kinds of iates. The fist ae ootunistic small gous out to steal what they can. It doesn t matte how much o little they steal, though. The oint is that membes of the cew may be hut o killed, because they always have some fom of weaon, Advice to Mastes The best fom of defence is to ensue that a theat of an attack is detected at an ealy stage - hence a oe all ound lookout using all available means is of vital imotance. Follow comany and shi secific ocedues. Follow advice in IMO cicula MSC./Cic. ( June ). Be awae of the sea aeas and ots affected by iacy and amed obbey. Bief the cew: Tell them to be vigilant and infom the bidge/duty office of anything susicious o not nomal. The attitude This will not haen to me should be stongly discouaged. Conduct a dill io to enteing a high isk aea. This will ensue emegency communication ocedues ae tested and contact infomation is eadily available. Ensue all cew ae fully awae of alam ocedues and muste stations. Keeing in mind multi-national cews - all intenal communications should be caied out in the woking language of the shi. Adjust shi outines io to enteing high a isk aea to ensue well ested and additional cew on watch at all times. Ensue blind sots and dak aeas ae lit u. (Ensue lighting does not hame safe navigation and lookout duties.) Ensue the deck watch wok in ais at all times. Ensue ounds on deck ae taken at iegula intevals. Reoting fom deck to bidge at egula intevals. If eoting not done, it is the fist indication that thee is something wong. Be esecially vigilant duing watch change ove times. Conside watchkeees on deck - secue access into the accommodation, bidge, steeing gea oom and engine oom. Rig and essuise fie hoses io to enty into high isk aeas. Deending on shi tye man the engine oom. Kee secuity/ugency messages eady to tansmit while tansiting high-isk aeas. Kee imotant telehone numbes eady at hand, esecially those of CSO, Flag State and the Piacy Reoting Cente (PRC). Have a designated communications office. This will ensue the maste is able to concentate and deal with the situation athe than being distacted by communication ocedues. If alicable, kee emegency checklist eady at hand Test the SSAS as euied by manufactue. It is vital that all incidents (actual, attemted o just susicious) ae eoted to the PRC. Mastes should evaluate the situation and eot the incident as soon as it develos, this will ensue that thee is time fo assistance to be made available. In the event of attack:. Raise alam and muste the cew.. Incease seed.. Commence evasive manoeuves and use bow wave and sten wash to event the small boats aoaching close to the shi.. Identify the mothe vessel, if thee is one, and move away fom it.. Steam away fom land.. Head into the sea and swell. This makes it moe difficult fo boats to come alongside. In the event of iates boading and gaining contol of the bidge it is essential to ty to kee calm and follow the instuctions of the iates in ode to avoid hysical confontation. The maste should at all times endeavou to kee the vessel in command to event collision o gounding. says Choong. It is like a bugla coming into you home. You wouldn t like it no matte what. The second kind is inteested in stealing the cago. The thid and most dangeous kind of iates ae the ones that will hijack the shi, eithe to claim ansom o sell the vessel. They might even use the shi to commit faud. Changing the identity of a vessel is done by cutting away the embossed name and eainting. As soon as they have done that, the vessel is as good as theis, says Choong. Unless you look at the engine numbe, the shi cannot be identified. The owne might not even ecognize his own vessel. The PRC will, on a chageable basis, investigate and ty to locate vessels which have illegally deviated fo insuance uoses o fo illegally selling cago. Infomation costs When tying to locate a missing vessel, the PRC elies on infomation fom eole who have seen o head things. But fo them to come fowad thee must be some incentive. Infomants will only act on ewad, says Noel Choong. We ay fo infomation, because it comes uicke that way. Ou success ate is vey high; %. But we have to ay fo it. Infomants will send us a message that they have seen something. Then we will go to the insuance undewites and ask if they ae willing to ay a ewad, he says. Rewads can be substantial amounts of money, but comaed to losing the vessel it ays. Meeting the infomants is not altogethe a isk fee business. We usually make aangements fo meeting at laces like aiots, Choong says. Some of them want to meet in the jungle. We d athe not do that, because we don t know who we ae meeting. They may be bad guys. They may even be iates themselves. Fo this eason Choong and his colleagues at the office efe not to have thei hotogahs taken as it might be make thei wok less safe. My infomant in Thailand tells me that it only costs USD to have someone killed, so we ae not taking any chances, Choong says. Obviously, the infomants themselves ae also living dangeously. Some ae killed. That s the isk they have to take. We cannot guaantee thei safety, he states and says they often don t know the tue identity of the infomants. We don t oeate with eal names. We get an account numbe and if the infomation leads to the ecovey of the vessel, we advice the undewites to ay. The infomants have to tust us just as we have to tust them. If a shi is held hostage, ansom is nomally aid by the shi-ownes themselves. It is a difficult choice. You ae suoting iacy if you ay, says Choong. This obviously encouages iates to go on so ayment will often be done uietly. The undewites don t want to show that they ae aying, he says. They can be sued late if the money is used by teoists. But I cannot see how else to etieve the shi and cew without aying, unless you use militay foce. Noel Choong thinks that the only way to solve the oblem of iacy is to wok on land. Piacy must be made unishable, he says. The isk must be so high that the iates no longe think the ewad is woth it. CHANGING THE IDENTITY of a shi is done by cutting the embossed name and eainting. Illustation hoto: PRC MARITIME KURS ved Høgskolen i Ålesund Høgskolen i Ålesund ha studente og ansatte. Vi e et sentalt kometansemiljø i egionen og holde til i flotte lokale km fa Ålesund sentum. Høgskolen i Ålesund tilby et bedt sekte av oeasjonell tening. Vi stille med solid faglig kometanse og modene maitime simulatoe. Aktuelle omåde e: DP - alt fa basis til etening PosRef Avansete maitime oeasjone ECDIS / Elektoniske katsysteme - IMO Modellkus TECDIS oduktsesefikk utsjekk Avansete maitime oeasjone (i simulato) Tankeman OSV Basiliansk såk og kultu Infomasjon og åmelding: +, Intenett: maitim.hials.no Navigae - Navigae -

11 Rush ette båtføebevis i somme Femdeles mange tusen uten bevis Rundt esone e nå innehave av et båtføebevis. Men femdeles e det kanskje like mange aktuelle kandidate uten bevis, foutsatt at de føe båte som omfattes av åbudet. Bjate Amble, infomasjonskonsulent Sjøfatsdiektoatet Undediektø Bjøn Ree i avdeling fo Sjøvett og fitidsfatøy i Sjøfatsdiektoatet e svæt fonøyd nå han kikke å statistikken ove det stoe antallet som ha avlagt båtføeøven i å ette at den ble gjot obligatoisk fa. mai. Hele nye båtføebevis, olyse han. - Men alleede i og va det mange elde som avla båtføeøven fodi de todde det ville bli obligatoisk fo alle født i elle senee. Da vedtaket viste seg å gjelde de som e født og senee, dabbet inteessen av i den elde guen, fotelle Ree. Kamanje Han e svæt fonøyd med den gode esonsen å kamanjen som ble kjøt våen fo å få flest mulig ynge til å skaffe seg båtføebevis. I fohold til de te foegående åene, vise kuvene en batt stigning fo månedene mai, juni og juli i å. - Det e tydelig at vi med kamanjen fikk vekket mange av dem som til da hadde utsatt å ta beviset. Det e vel også slik at de fleste ikke ta en slik øve fø de må, sie han. Det e enda ikke tatt noen avgjøelse om det vil bli en tilsvaende ny kamanje våen. - Uansett komme en eventuell kamanje ikke til å bli så omfattende som den vi hadde i vå, sie Ree. - I føste omgang komme vi nok til å øve å få slie til med edaksjonell omtale i media, med åminnelse om å ta båtføeøven fo dem som e i den aktuelle guen. Voksende gue Uansett ette hvet som åene gå vil antall og andel båtføee med båtføebevis øke kontinuelig. Båtføeøvens innvikning i fohold til sikkehet å sjøen vil defo også bli gadvis stekee og stekee. Bjøn Ree to ikke at økningen i antall båtføee med bevis vil gi en kaftig eduksjon av døds ulykke knyttet fitidsbåte. Han anta at en eduksjon å - osent e sannsynlig. Med cika omkomne i gjennomsnitt ålig, vil det kunne innebæe ett fæe dødsfall. - Dødsfallene knyttes oftest til fall ove bod elle ved at båte kante. Vi ha dessuten en mengde fitidsbåte som kjøe å gunn, enten med lav elle høy hastighet. Vi fovente at det ette hvet kan bli fæe slike ulykke som vanligvis skyldes dålig kunnska om navigeing og dålig sjømannska ja, kanskje ti osent eduksjon, sie han. Holdninge I tillegg til kunnskaen båtføee få gjennom båtføeøven, vike det holdningsskaende abeidet også stekt inn å ulykkesstatistikken. Ree vise Illustasjonsfoto: Ant Skiftestad blant annet til at det e blitt me buk av flyteveste og minde buk av alkohol i fitidsbåt. - Svæt få av dem som ha omkommet de siste åene ha væt åviket av alkohol. De siste ti åene ha dette fobedet seg betydelig, konstatee han fonøyd. Stoe flee De som fedes å sjøen med fitidsbåt ha imidletid en eell og økende isiko fo å bli stoet. Både olitiet og Kystvakten holde jevnlige kontolle. Den som da e født ette, føe en båt som e ove åtte mete elle ha en moto stekee enn hestekefte, og ikke ha båtføebevis - kan bli ilagt en saftig bot. Men båtføebevis hjele ikke fo den som kjøe uaktsomt elle ha omille. - Da kan det bli tale om inndagning av båtføebeviset og eventuelt ta av etten til å føe fitidsbåt fo en viss eiode, sie undediektø Bjøn Ree. FORNØYD. Undediektø Bjøn Ree i avdeling fo Sjøvett og fitidsfatøy i Sjøfatsdiektoatet e godt fonøyd med at så mange ha skaffet seg båtføebevis i å. Foto: Bjate Amble UNIFORMER FOR SJØ OG LAND Unifomsjakke i skinn. Codua unifomsjakke. Røff og slitestek. Avtagbat fleecefó gjø jakken til en helåsjakke. Unifomskjote i /% bomull/olyeste, easy cae, antikøllbehandlet stoff. Kakiskjote, kote eme. Unifomsbukse, easy cae. Unifomsbukse, ull/ol. Natogensee med und- elle v-hals, nå også i sot. Nato zi, sot. Distinksjone. Seviceunifome. Vi ønske alle en iktig god jul og et godt nytt å! Besøk vå nettbutikk elle ing oss: Post- og besøksadesse: Makom Unifome AS, Akeshusstanda, N- Oslo Tlf: Fax: Og. Se detalje og komlett utvalg å Navigae -

12 Safety management on Nowegian contolled shis Reoting actices IF SOMETHING GOES WRONG, a tusting elationshi among the cewmembes and shoe esonnel makes it moe likely that a coect eot will be given. Illustation hoto: Håkon Skashaug, Photo contest fo seafaes deend on tust Unde-eoting and inaccuate eots eesent a challenge to successful safety management. Feedback, develoment of safety measues, cew stability and a tusting shiboad elationshi ae all instumental in develoing a system that eally woks. Helle A. Oltedal, Doctoal Reseach Fellow, Maitime Safety, Stod/Haugesund Univesity College The ISM code euies all shiing comanies to develo, imlement and maintain a safety management system. The intention to imove the cews safety is well known and few will disute the imotance of having safe woking conditions on boad. Safety management, as descibed in the ISM Code, is founded on a linea causality whee futue events ae edicted and evented by analyzing data fom ast oeational exeiences - failues as well as successes. One undelying assumtion is that seious injuies and accidents may be evented by leaning and eflecting uon incidents with little o no injuy o damage. Following fom this citical euiement is the eliability and accuacy of inut data, that is nea miss and accidents eots. Conseuently, the conestone of an efficient safety management system is the cews eoting actices. Inaccuate and uneliable data In a suvey caied out in, the data ointed to a situation with substantial undeeoting. Some % of the esonding cew stated that they neve o only sometimes eoted mino incidents o nea misses. Moeove, ove one thid admitted to sometimes o always changing the eots to make themselves look bette, to esent a bette state of affais than was in fact the case, o to cove u thei own mistakes. Unde-eoting undemines the foundations on which any safety management system is constucted. If exeience data fom oeations ae not eoted, then ast mistakes cannot be used as a basis fo imovement. Maybe even moe seious is that the eots the safety manages have to wok with, and which ae submitted to analysis, cannot be tusted. On aveage, one thid of them do not descibe what eally haened, and it is imossible to know which ae faulty and which ae coect. It is difficult, if not imossible, to efom sufficient safety management unde such cicumstances, such as efoming tend analysis o ioitizing measues. This leaves us with an imotant uestion: what can be done to imove the situation? The statistical analysis indicates that thee is an inteelationshi between eoting actices and feedback given to the eote. Consult the cew Relevant feedback on eoted conditions is consideed a motivating facto, as the cew undestands the elevance of the eoting and see that it is taken seiously. A ositive elationshi between eoting feuency and feedback is also shown in ou data. Teatment of eots and develoment of safety measues ae nomally done by shoe esonnel. The degee to which seafaing esonnel ae involved in these ocesses vaies within comanies. Howeve, the statistics indicate that safety measues ae egaded as moe elevant when the seafaes get involved in the develoment of ISM manuals, which includes the ocedual system and checklists. Shiboad feedback is given by the catain o shiboad management, who in tun eceive the infomation fom the shoe-side of the comany. Thus the uality of feedback given is not only deendent uon the shi management, but also the shoe-side s oientation towads safety. Some comanies stive fo a contolling aoach, whee the tendency is to develo yet moe ocedues and checklists to contol the cew s behaviou. Howeve, feedback in the fom of new safety measues should be used with caution, and should be embaced by the cew as meaningful. If not, these measues may be sabotaged and a geneal eluctance towads the safety management systems as a whole may Navigae -

13 develo. Fo examle, many do not see the oint in weaing helmets in all situations on deck. On one shi the cew even stoed laying table tennis. The table was located in the foecastle, and wheneve they wanted to lay they had to gea u in full safety euiment to get thee. Do such absolute measues make sense, o should the cew themselves be given the ootunity to diffeentiate between situations with otential fo head injuy o not? The cew aticiating in this suvey wee asked to give thei eason fo violating ocedues. About ecent claimed that the ocedues did not wok as intended, and as a conseuence wee not followed. This state of affais may have aisen eithe because the cew wee not being consulted, thei exeience was not taken seiously, o insufficient allowance was made fo the secific cicumstances that aly to secific woking situations on the vessel in uestion. A blame cultue The statistical analysis showed a elationshi between a blame cultue and the tendency to massage the eots. Those who wee most likely to fix u the eots to cove thei own mistakes did, to a lage degee, eceive thei comany as moe eoccuied with lacing blame than finding the cause of the eoted event. Moeove, when asked to give a eason fo not eoting an incident, about ecent stated fea of negative eactions as the eason, and ecent wee afaid that the infomation in the eot could be used against them. A comany olicy of constantly develoing new ocedues and checklists may also be eceived as belonging to a blame cultue imlying cew shotcomings as the cause of eo. In othe wods, the comany is saying You did something wong and we have to make sue that you neve do that again. With human eo cited as the cause of failue, the tendency is fo safety measues to seek to contol human behaviou with ocedues and checklists. Then, when the eal cause is found to lie elsewhee in the oganization, such measues may clealy not be the answe to the undelying oblem and incidence of failue, and accidents will continue to occu. This may develo into a cycle of blame, whee - the next time human eo is cited as the cause of failue - the situation aeas wose because the cew have aleady been waned. Moeove, constantly toent of new safety measues may be eceived as less and less meaning ful, and thus futhe undemining the safety system as moe ocedues ae violated and less safety infomation eoted. Ticking boxes and checklists can neve elace good taining, cometence and seamanshi. All this may be seen as a vicious cycle that undemines and degades safety. To beak this cycle, it should be ecognized that human actions ae almost always constained by factos beyond an individual s immedi ate contol, and most human failue does not esult fom intentional actions. Peole cannot easily avoid actions which Statistical backgound The statistical data used ae deived fom a suvey caied out in. A total of uestionnaies wee distibuted to tankes and bulk caies, of which vessels etuned a total of comleted foms, which gives a faily good vessel esonse ate of. ecent and an individual esonse ate of e cent. All esonses wee submitted to statistical analysis in ode to assess the elationshi between eoting actices and the othe vaiables in the data mateial. When eading the esults in the aticle, it is imotant to emembe that these ae all means, and they do not show the geat vaiation found fom vessel to vessel and comany to comany. Fo moe infomation about the eseach, contact they did not intend to efom in the fist lace. Also, among a numbe of causes of eo ae those that ae esonal, task-elated, situational and oganizational. Thus if one single cause of human o esonal eo is singled out, othe influencing factos may not be catued, which also might be too comlex fo any individual to gas. Finally, each vessel has diffeent constellations of cew, with diffeent backgounds, exeience and cometence. Thus, in such cicumstances, it may not be meaningful to develo one set of standadized measues to fit all. Safety could be managed moe efficiently if cews wee allowed to make local adjustments. Moeove, ticking boxes and checklists can neve elace good taining, cometence and seamanshi. Cew stability and tust Although the vessels aticiating in this eseach all had Nowegian ownes, most of the aticiating cew wee not Nowegian, and without fixed emloyment. When all the Nowegian seafaes nomally have a fixed schedule sailing at the same vessel, the majoity of the non- Nowegian seafaes did not, and they wee also less familia with thei shi management. Howeve, cew stability and the ootunity to develo inteesonal elationshi with fellow cewmembes and management is imotant fo eoting actices. The statistical esults also suggested inceased eoting feuency fo those cewmembes who have woked with thei shi management fo one yea o moe. Aaently the effect of being familia with you management is lage fo those who ae moving fom the categoy neve o seldom to sometimes eot. In othe wods, if you exeience a cew that neve o only seldom eot nea-misses o incidents, the eason may be lack of continuity and stability in the wok foce at that aticula vessel. Leadeshi and management have vaious facets and include social skills such as team building, consideation of othes, conflict esolution and so on. I would suggest that such social skills ae of aticula imotance within this maitime setting, and should be given moe imotance in leadeshi and manageial taining. When at sea, both wok and leisue time haen at the same time, with few and limited ossibilities to inteact with the suounding wold. In such settings, leadeshi and mana gement style influences wok and social life in a moe all-embacing manne, including the inteesonal elations hi among cew membes. The statistical esults also stengthen the idea that a good inteesonal elationshi among the cewmembes inceases the likelihood of inceased eoting feuency. A tusting elationshi is a key facto in getting individuals to eot thei own mistakes and othe exeiences. In daily oeations, it also eflects the degee to which the cew shaes safety-elated infomation when changing shifts, when efoming safe job analysis, and moe infomal ocesses of shaing safety-elated infomation duing oeations. Fo both subodinate, Foto: Fed Olsen / tlf. sueio and manageial ositions, additional challenges may aise in elation to multinational cew and unstable cewing with low stability within teams. When signing on a new shi, new cew will be unfamilia with the shi management s and closest sueio s management style as well as fellow cewmembes and the on-boad woking climate. The seafaes euie time to familiaize and adjust to the new situation. Fo instance, if the shi management on the seafaes evious vessel wee blame oiented, this seafae will most likely join the new vessel with this latest exeience in mind, and be cautious about eoting his own mistakes fo fea of being blamed o sanctioned. In time, the seafae will lean how the management is oiented on that aticula vessel. The oblem is even moe onounced when the seafae is constantly changing vessel, with new management each sailing BRAND ELEMENTS LOGO WITH ITS TAGLINE eiod, and thus has to go though this familiaization ocess each time. How to wok with safety management In this aticle weaknesses with the cuent situation in safety management at sea ae identified, and may be summed u in following lines. Safety management cannot be adeuately efomed without accuate infomation fom oeations. The cew s exeiences, and judgment as ofessionals, ae the most valuable souce in etieving the infomation necessay. Thus, the cew s exeience and ofessional judgment should be taken seiously in the ocesses of leaning fom the ast, and shoe esonnel need to listen. Moeove, it is imotant that cew have woking conditions whee this exeience can be communicated and discussed with a genuine undelying intention to lean not lacing blame. Move Fowad with Confidence Logo with left tagline Use: font of cooate document O font of a single document Navigae - Navigae -

14 Velfeden Hunde å til tjeneste fo leselystne sjøfolk NYE BØKER OM BORD. Katein Eling Sandviknes (til venste) og stuet Bøge Tokellsen å Nomand Pacific e sent å å se hva som finnes i bokkassene som Line Myklebust fa Velfeden ha tatt med. Den statlige odningen med bibliotekbøke til sjøfolk kunne makee hundeåsjubileum høsten. Teje J. Eiksen, senioådgive, undeavdeling Abeids- og levevilkå, Sjøfatsdiektoatet Odningen med et eget bibliotek fo sjøfolk e like oulæ i dag som den alltid ha væt. Ettesøselen ette bokeske vise tydelig at sjøfolk sette sto is å tilbudet om lesestoff. Boka e en viktig kilde til ekeasjon og olysning, samtidig som den sette folk i stand til å flytte tankene ove å noe annet i en elles esset hvedag. Odningen va fa høsten oganiset gjennom en komité Statens vandebiblioteke fo sjømænd fa davæende Sjøfatskontoet i Deatementet fo handel, sjøfat og industi. I den føste komiteen va det i følge vedtektene en eæsentant fo deatementet, en fo skibsedene, en fo sjømandsstanden, en fo sjømandsmissionen og to bibliothekkyndige medlemme. Ove hele veden I eglementets stå det beskevet at udlaan, indleveing og ombytte af bogkasse skje i Kistiania ved komitéens konto, i de støe noske havnebye hos skibstilsynsmændene og i de vigtigste utenlandske sjøhavne ved de noske konsulate. I va dette havnene i Kjøbenhavn, Hambug, Rottedam, Antween, Achangel, London, Cadiff, Liveool, Newcastle o. T., Leith, Le Have, Bilbao, Lissabon, Genua, Bangkok, Saigon, Hong Kong, Shanghai, Cae Town, New Yok, San Fancisco, Monteal, Havana, Rio de Janeio, Buenos Ayes, Montevideo, Valaaiso, Melboune og Sidney. Disse havnene eflektete godt noske skis fatsomåde, og det ble etablet et svæt bedt tilbud nå det gjaldt byttestasjone. Påasselige med smitte Odningen ble oganiset ved at man om bod hadde en ansvalig fo utlånene. Bogkasse udlaanes gatis til føee af noske skibe i udenigs fat. Skibsføeen ved sin kvitteing ovetage ansvaet fo den udlaante bogkasse oveenstemmende med nævæende eglement. Kassenes hentning fa og ilandbingelse til udlaanstation besøges af skibet. I denne eioden måtte altså skiene selv søge fo å hente og binge bokkassene til byttestasjonen. Innholdet i kassene va delvis donasjone, men også noen innkjøte bøke, og samtlige kasse hadde en innholdsbeskivelse. Man va å denne tiden svæt otatt av sjøfolks helse, og eglementets inneholdt bestemmelse om smittefae de det hete: Til foebyggelse af smittefae skal udlaansstationene aase at ingen bogkasse udlaanes til skib, de aa eise til kolea-, est- elle koesmittet sted Indlevees kasse fa skib, de komme fa saadanne stede, elle som unde eisen ha havt smitsom sygdom ombod, skal udlaansstationens bestye (aa bibliothekenes egning) lade kassen desinficee aa betyggende maade, om detil e anledning, og i modsat fald enten obevae den i nogen tid inden nyt udlaan elle sende den hjem elle videe med skibet. TUNG LITTERATUR. Wilhelmsenskiet Taonga fikk æen av å få den føste leveingen av bøke fa Velfedskontoet fo handelsflåten. I va bokkassene så stoe og tunge at det måtte to mann til fo å håndtee dem. Statens velfedskonto fo handelsflåten, senee Velfedstjenesten fo handelsflåten, ble oettet ved en egen velfedslov i, og bibliotektjenesten ble oganiset sammen med all velfed til sjøfolk i en ny etat. Sjøfolks helse sto stekt i fokus også i denne eioden, og mangeåig helsediektø Kal Evang va den føste fomannen i velfedsådet. Det nye velfedsabeidet som ble oganiset av noske myndighete i samabeid med sjøfolkenes og edenes oganisasjone tok i hovedsak sikte å å nå te mål:. Å gi sjøfolkene så vidt mulig samme adgang til sosiale gode som den hjemmevæende befolkning.. Å beskytte sjøfolkene mot de sesielle fae og åkjenninge som sjømannsyket føe med seg.. Å hinde at sjøfolkene bli intenasjonaliset i ond fostand, dvs. otløse. Nå det gjaldt unkt én va det bolig fohold i utenlandske havne og utdannelse og olæing som sto høyest å ioiteingslisten sammen med sjømannsidett og muligheten til å låne og lese bøke leie av den mentale helse. Stoe kasse Bokkasse n. én i den nye oganisasjonen ble levet om bod i Wilhelmsens ski Taonga i Oslo høsten. Kassene va av et betydelig fomat, og det måtte to til fo å behandle dem. Av aktiske hensyn, og ikke minst med tanke å velfedsseketæenes ygge, ble kassene ette hvet standadiset i et noe minde fomat, og åsatt håndtak slik at en eson kunne bæe dem. Hve kasse kunne beholdes om bod inntil ett å, og hve bok ble anbefalt utlånt i maks en måned. I låneeglene finne vi femdeles begensninge i fobindelse med helse. Alle om bod kunne låne bøke unntatt e de som lide av smittsom sykdom. Innholdet i kassene foandet kaakte i den nye oganisasjonen. De fleste bøkene ble ette hvet innkjøt, og donasjonene ble fæe. Dette høynet kvaliteten å bøkene. Tilbudet skulle væe like bedt som ved et vanlig folkebibliotek, og man skulle ikke dive sensu av enkeltbøke. Bøke som va eesentet å de hjemlige biblioteke va i utgangsunktet også å finne i Velfedens kasse. Selvfølgelig kunne ikke alle bøke kjøes inn, men da va det budsjettet som va begensningen. Bedt utvalg Bedden av litteatu i en kasse va både en styke og en svakhet i denne eio Navigae - Navigae -

15 Velfeden den. Pinsiet va slik at alle skulle finne minst én bok i kassen som asset dees smak. Da utvalget va så bedt klagde mange å at det va alt fo lite av de mest oulæe bøkene. Dette hadde også sammenheng med at kassene ette hvet ikke hadde innholdsfotegnelse, og man kunne bytte kasse med en byttestasjon uten at de nødvendigvis va fulle. De mest oulæe bøkene fotsatte sin vanding om bod å skiet, og esten ble byttet ut. Staten hadde en egen innkjøsodning av bøke som bibliotekene fikk gatis, men disse gatisbøkene høte som egel ikke til de mest ettesute utgavene. Det ande nye i denne tiden va at Velfeden i langt støe gad foetok JUBILEUMSVEGG. I anledning hundeåsjubileet fo boktjenesten ha Velfeden laget en egen utstillingsvegg, som fotelle litt av tjenestens lange histoie. byttene ved egne skisbesøk i de mange havnene man hadde oettet velfedskontoe elle klubbe. I eioden fa til hadde man å det meste velfedsstasjone og knat utsendte velfedsseketæe til å betjene skiene. Dette kom i tillegg til lokalansatte og betjening ved klubbene i utlandet samt bemanningen å hovedkontoet. Ved stasjonene som hadde klubbe va det egne lesevæelse elle bibliotek. De kunne sjøfolkene selv velge, ut fa et støe utvalg, hvilke bøke man ønsket å ha med om bod. I bibliotektjenestens tedje fase ble velfedstjenesten som et eget ogan nedlagt, noe som utløste stoe oteste fa sjøfolkene. Det ble betydelige innskjæinge da tjenesten fa. janua ble undelagt Sjøfatsdiektoatet. Fa en budsjettost å omlag te millione i, måtte man fa ned å omtent en tedjedel til innkjø av bøke. I dag e budsjettet å om lag kone. Rasjonaliseing Det stoe aaatet til velfedstjenesten, med stasjone og klubbe, ble innskenket til fem egne stasjone som lå i Abedeen, Pot Said, Rottedam, San Fancisco og Yokohama. De to sistnevnte e siden blitt nedlagt. Man kjøte også tjeneste fa sjømannskikene i Houston og Singaoe. Fo å klae seg med et lavee budsjett, va det nødvendig å asjonalisee tjenesten stekt. Blant annet ble eskene mye minde og tilasset skienes noe lavee noske besetning. På den måten ble det oftee bytte og økt sikulasjon av bokmassen. Mange bytte foegikk diekte mellom skiene. Innholdet ble også stekt foandet. Med et makant lavee budsjett kunne man ikke ha det samme bede utvalget som tidligee, og innkjøene ble sisset mot den mest oulæe delen av litteatuen. Imidletid innføte man en bestillingsodning å bøke som kunne ivaeta sesialønske om noe smalee litteatu som ikke va dekket i kassene. PAKKER BOKKASSER. Teje J. Eiksen og Line Myklebust i Velfeden vise fam noen av de mest oulæe bøkene som skal sendes ut til leselystne sjøfolk. Med den multinasjonale besetningen man ette hvet fikk ble også engelske ocketbøke et satsingsfelt. Dette va fo å styke engelskkunnskaen hos de mange femmedsåklige om bod, og deved øke sikkeheten. Det e dessuten bygd o et sesialbibliotek å sjøelatet litteatu, kigslitteatu og olitisk litteatu. Disse omfatte også en del gamle klassiske bøke man kun ha ett eksemla av, og som e svæt vanskelige å femskaffe. Instucto Utlån av bøke fa sesialbiblioteket må defo etunees til hovedkontoet i Haugesund. Et lite antall lydbøke eksistee også i det nåvæende tilbudet, og det vudees om man skal utvide tilbudet til digitale lydbøke. Seagull AS euies instuctos to join ou taining section in Hoten. The focus will be on develoing and conducting couses on the subject of Tankeman Highest Gade cetification fo oil, gas and chemical. Fo futhe infomation egading the osition lease contact: Diecto Taining Content, Bjake Jakobsen tlf. + o Manage Couses Andes Bunvoll tlf. +. Please enclose you CV and aly fo the osition as soon as ossible to We offe good ension scheme, geat location by the sea, fee aking, comany cabin and gym membeshi. He kan man bytte bøke Abedeen Pot Said Rottedam Houston Mongstad Navik Odda Singaoe Ski som ikke kan dekkes i utlandet ved egne stasjone kan bestille bøke diekte fa Sjøfatsdiektoatets hovedkonto i Haugesund. Disse bli sendt til edeiet som må stå fo videebefodingen av bøkene til skiene. Bokeskene bli distibuet til noskegistete ski, men å foesøsel kan de noske bøkene også distibuees til nodmenn om bod å noskeide ski. Poulæ og vellykket odning Det ålige utlånet i boktjenesten fo sjøfolk ligge i dag stabilt å omtent bind som bli egistet i diektoatet. I tillegg komme alle bytte diekte mellom ski, agente og ande som ikke egistees. Dette utlånet e å støelse med et lite folkebibliotek, så man kan tygt konkludee med at noske sjøfolk e leselystne og sette is å undeholdning, senning og avslaing mellom to eme. Den lange histoien vise tydelig at odningen med bibliotektjeneste fosjøfolk ha væt vellykket, og at den femdeles dekke behovet den va ment fo. Seagull AS, located in Hoten, is the ecognized global leade in comute based, intenet and onboad taining fo seafaes. Founded in Seagull has gown into a dynamic intenational comany. Ou commitment to oviding oweful, leading edge technology solutions makes Seagull the taining atne of choice by the wold s most successful shiing comanies. Seagull has emloyees in offices in Noway, UK, Poland, Gemany, Geece, Singaoe, Jaan and USA. Ou softwae oducts ae used by vessels woldwide and we ae exeiencing a steady gowth. Ou headuate in Hoten consist of emloyees with an excellent woking envionment. See moe details about the osition at: Navigae - Navigae -

16 PAPPA PÅ BOKS FRA FILMSKAPERNE BAK JUNO OG LITTLE MISS SUNSHINE Film Sevice fo Seafaes Fo moe infomation and film eviews, lease see Get thilled with these acclaimed titles in the Film Rental evice The ucoming titles fo next yea offe eole caught in exteme situations: escaing unaway tains, ast lives, had ocks o the CIA, and dealing with the mystey of concetion. BOYS ON THE TOWN. A team of lifelong fiends and bankobbes until one of them falls in love with a hostage. Photo: Wane Bos. Pictues HUMAN SCIENTIC SPECIMENS IN NEVER LET ME GO. Is this the laboatoy whee we wee ceated? Photo: th Centuy Fox OLD BOYS. MSSRS Malkovich, Feeman and Willis team u as CIA agents on the un. Photo: Summit Entetainment Tine Cain Tynes, Adviso, deatment fo woking and living conditions, NMD Red This is the stoy of Fank Moses (Buce Willis), a fome black-os CIA agent, who is now living a uiet life. That is, until the day a hi-tech assassin shows u intent on killing him. With his identity comomised and the life of the woman he caes fo, Saah (May-Louise Pake), endangeed, Fank eassembles his old team of CIA s to agents (Mogan Feeman, John Malkovich and Helen Mien). The secets they know just made them the Agency s to tagets. Now famed fo assassination, they must use all of thei collective cunning, exeience and teamwok to stay one ste ahead of thei deadly usues and stay alive. To sto the oeation, the team embaks on an imossible, coss-county mission to beak into the to-secet CIA headuates, whee they will uncove one of the biggest consiacies and cove-us in govenment histoy. hous hous takes us on a memoable jouney, which is not easy when most of the movie takes lace with a vitually immobile heo taed unde a ock. This is the new film fom Danny Boyle, the Academy Awad winning diecto of last yea s Best Pictue, Slumdog Millionaie. Now he has adated the tue-life stoy of mountain climbe Aon Ralston s ( James Fanco) emakable adventue to save himself afte a fallen boulde cashes on his am and tas him in an isolated canyon in Utah. Ove the next five days Ralston examines his life and suvives the elements to finally discove he has the couage and the wheewithal to exticate himself by any means necessay, scale a foot wall and hike ove eight miles befoe he is finally escued. BETWEEN A ROCK AND A HARD PLACE. James Fanco stas as Ralston, an Ameican mountain climbe who had to amutate his own am to get loose fom a cliff in HOURS :. Photo: th Centuy Fox Thoughout his jouney, Ralston ecalls fiends, loves (Clemence Poesy), family, and the two hikes (Ambe Tamblyn and Kate Maa) he met befoe his accident. Will they be the last two eole he eve had the chance to meet? Boyle has made a visceal, thilling stoy that will take an audience on a neve befoe exeienced jouney and ove what we can do when we choose life. The Town Academy Awad winne Ben Affleck ( Good Will Hunting, Gone Baby Gone ) diected and stas in The Town, a damatic thille about obbes and cos, fiendshi and betayal, love and hoe, and escaing a ast that has no futue. Doug MacCay (Ben Affleck) had a chance of success, a chance to escae following in his fathe s ciminal footstes. Instead, he became the leade of a cew of uthless bank obbes, who ide themselves on taking what they want and getting out clean. Howeve, eveything changed on the gang s last job when they took a hostage: bank manage Claie Keesey (Rebecca Hall). When they discove she lives in Chalestown, they want to check out what she might have seen. Doug seeks out Claie, who has no idea that the chaming stange is one of the men who teoized he only days befoe. As his elationshi with Claie deeens into a assionate omance, Doug wants out of this life and the town. But with the Feds, led by Agent Fawley (Jon Hamm), closing in and the gang uestioning his loyalty, Doug ealizes that getting out will not be easy and, wose, may ut Claie in the line of fie. Any choices he once had have boiled down to one: betay his fiends o lose the woman he loves. Black Swan Diecto Daen Aonofsky s new film is a sychological thille set in the wold of New Yok City ballet. Though this is not a ballet movie, but a teifying jouney though the syche of a young balleina whose staing ole as the dulicitous DISCOVERS HER INNER BLACK SWAN. When Natalie Potmas has to comete fo a at in the ballet Swan Lake, she finds a dak side of heself. Photo: th Centuy Fox Navigae - Navigae -

17 Film Sevice fo Seafaes swan ueen tuns out to be a at fo which she becomes fighteningly efect. Black Swan follows the stoy of Nina (Natalie Potman), a balleina in a ballet comany whose life, like all those in he ofessions, is comletely consumed with dance. She lives with he obsessive fome balleina mothe Eica (Babaa Heshey), who exets a suffocating contol ove he. When atistic diecto Thomas Leoy (Vincent Cassel) decides to elace ima balleina Beth Macintye (Winona Ryde) fo the oening oduction of thei new season, Svan Lake, Nina is his fist choice. But Nina has cometitions in a new dance, Lila (Mila Kunis), who imesses Leoy as well. Svan Lake euies a dance who can lay both the White Swan with innocence and gace, and the Black Swan, who eesents guile and sensuality. Nina fits the White Swan ole efectly, but Lily is the esonification of the Black Swan. As the two young dances exand thei ivaly into a twisted fiendshi, Nina begins to get moe in touch with he dak side - a ecklessness that theatens to destoy he. Neve Let me Go In this highly acclaimed novel Kazuo Ishiguo ceates a emakable stoy of love, loss and hidden tuths. In it he osed the fundamental uestion: What makes us human? In the adation we meet Kathy (Caey Mulligan), Tommy (Andew Gafield) and Ruth (Keia Knightley) who live in a wold and a time that feel familia to us, but ae not uite like anything we know. They send thei childhood at Hailsham, a seemingly idyllic English boading school. When they leave the shelte of the school and the teible tuth of thei fate is evealed to them, they must also confont the dee feelings of love, jealousy and betayal that theaten to ull them aat. The Switch This is a comedy whee we meet neuotic, self-absobed and essimistic Wally Mas (Jason Bateman). The one SWITCHING. Maybe I ll swa my sem fo anothe s - and have a family! Photo: Miamax UNSTOPPABLE. Runaway tains neve cease to entetain us. Photo: th Centuy Fox bight sot is his best fiend Kassie (Jennife Aniston), beautiful, funny and single. She, unfotunately fo Wally, is content being just fiends and single. When Kassie announces that she wants to have a baby, she wants him to hel he find M. Pefect Sem Dono, not be M. Pefect Sem Dono. Befoe long, Kassie finds the efect dono in the fom of chaming, Nodiclooking Roland (Patick Wilson). At Kassie s insemination aty, thown by he best fiend Debbie (Juliette Lewis), Wally makes what is suely a life-changing switch, then asses out and emembes nothing. Kassie s lan moves ight along - she becomes egnant and haily moves back home to Minnesota to aise he baby. Seven yeas late she moves back to New Yok, and Wally, still neuotic and still single, gets acuainted with Kassie s ecicious - though slightly neuotic -son, Sebastian (Thomas Robinson). The two hit it off, and Wally stats sending moe time with Sebastian. Wally becomes moe and moe intigued, and confused, by how familia Sebastian seems, even though Sebastian seems to undestand vey clealy he came fom a seed guy and has no eal fathe. Unstoable Tony Scott, the diecto of The Taking of Pelham has once again teamed u with Denzel Washington on a unaway tain. A aiload comany fantically woks to event an unmanned, half-mile-long feight tain, nicknamed The Beast, caying combustible liuids and oisinius gas fom wiing out a heavily oulated city. A vetean locomotive enginee (Washington) and a young tain conducto (Chis Pine) chase the unaway tain in a diffeent locomotive in ode to bing the unaway unde contol and sto it befoe it is too late. Close elationshis fo a safe wold. Lloyd s Registe has been oeating in Noway fo ove yeas since the fist office oened in Begen on Febuay,. Today we have an intenational netwok of moe than, eole acoss offices. This global each gives us an univalled view of the maketlace and the technical develoments shaing today s maine industy. It also ensues that, wheeve you ae, we will be neaby and able to aly a genuine undestanding of local issues and hel you oeate moe safely and sustainably. Lean moe about ou global netwok go to Sevices ae ovided by membes of the Lloyd s Registe Gou. COL_LR_Maine_close_Navigae_x.indd // : Navigae - Navigae -

18 Velfeden Tim og tivsel gi gode esultate MATEN ER VIKTIG, fo et godt kosthold bida både til økt tivsel og god helse. SYKKELGRUPPA e kla til innsats, og skal sykle fa Begen til Voss. Fa venste: Egil Kvinge, Gei Atle Divenes, Jan Kenneth Østevold, Aild Sivetsen og Eiik Kalve. PÅ FJELLTUR. Stymann Ann Kistin Henes og maskinsjef Kal Ove Kalve va blant dem som gikk til Folgefonna. Den samlede innsatsen ha gitt meget gode esultate i fom av støe oveskudd, fæe kilo, bede fysikk og støe utholdenhet. Slikt vise seg å sykefavæsstatistikken. Mens sykefavæet i esten av flåten lå å, osent i, va det bae, osent å MF Stod. sosialt samvæ ha besetningen å MF Stod blitt en meget sammensveiset gjeng. Vi få håe at flee ski la seg insiee av esultatene, og sette i gang tilsvaende tiltak. Å få til så gode esultate som dette e ikke lett, og føst og femt foutsettes det at alle om bod e med og bida, hve å sitt vis. Om bod å MF Stod ha de satset stot å fom og fellesska. Det ha esultet i gode økonomiske esultate og tilnæmet null sykefavæ. Kaae Hausken, ådgive, undeavdeling Abeids- og levevilkå, Sjøfatsdiektoatet Besetningen om bod å MF Stod sendte inn sine føste timaote i, og fikk da egistet hele sju av Sjøfatsdiektoatets sykkellakette. Så va de i gang! Sykkelklubb Tide Maitime Sykkelklubb ble statet, og selv om fomen ikke va å to hos alle i begynnelsen, ble de ette hvet flinke og utholdende sykliste, takket væe et godt oganiset samlet olegg å landeveien. I tillegg ble det syklet godt og lenge å timsykkelen om bod. Mange akete også bilen og begynte å sykle elle jogge til jobben. Et av målene de satte seg va å delta i det mil lange sykkelittet fa Begen til Voss i. Samtlige åmeldte fa sykkelklubben stilte til stat og fullføte med stil, til toss fo at det va knallhadt å komme seg o det veste stekket langs de lange, seige bakkene mot Kvamskogen. Vant Sjøtimkonkuansen Tugue ble også oettet, og flee gikk både -fjells og -fjellstuen undt Begen. Dessuten ha denne guen en ålig eksedisjon til Fonnabu å toen av Folgefonna. Demed ble den innaotete timinnsatsen fo så sto at MF Stod like godt vant hele Sjøtimkonkuansen. Om dette va et mål i seg selv skal væe usagt, men esultatet ha blitt et uvanlig godt abeidsmiljø om bod å skiet. - Vi ha hatt veldig mange fine hyttetue sammen i fieiodene, noe som ha styket samholdet å jobb, fotelle katein Eiik Kalve. Vi ha fått en felles inteesse og en hobby som ha gjot samholdet og tivselen bede enn noen gang. Satt is å Det e tydelig å se at besetningens initiativ og engasjement gav gode esultate. Redeiet ha absolutt satt is å det imoneende engasjementet fa alle om bod, og som takk fo innsatsen tildelte konsensjef Bjøn-Ove Bønes dem hele,- kone til velfedstilbud. Disse midlene ble delt å hve enkelt som ønsket å delta i tiltaket ved at de fikk dekket kjø av timutsty. Bønes mente at mannskaet å MF Stod bido med sin ositive innsats og holdning til å øke tivsel og bede miljø fo fellesskaets og edeiets beste. Han hået at åskjønnelsen ville bida til at engasjementet ble oettholdt, og at det kanskje ville gi ingvikninge i esten av flåten. Insiasjon Gjennom disse felles aktivitetene og samlingene med innlagte hyttetue og HAR DET KJEKT SAMMEN. Det e ikke vanskelig å se at både samhold og humø e å to hos besetningen å MF Stod. Fa venste Bjøn Ove Hegland, Eiik Kalve (katein), Jan Kenneth Østevold, Gunna Eiken og Egil Kvinge. Navigae - Navigae -

19 Velfeden Husk Fotokonkuansen fo sjøfolk! Line Myklebust, føstekonsulent, undeavdeling Abeidsog levevilkå, Sjøfatsdiektoatet Det e ennå tid til å sende inn bilde til åets fotokonkuanse. Se gjennom bildene du ha tatt i løet av det siste ået, og send inn dine bidag til: innen. desembe! Alle som e åmønstet et noskegistet elle noskeid ski kan delta med inntil ti digitale bilde. Motivet må væe hentet fa det maitime miljøet om bod, i fitid, i havn elle i abeid. Stadig flee velge å vente helt til siste liten med å sende inn sine bilde, og undetegnede fykte lav deltakelse helt til midten av desembe. Da leie nemlig bildene å stømme inn. Så fo odens skyld minne vi om at det e mulig å sende inn bidag gjennom hele ået. Fagjuy Juyen som skal vudee bildene e sammensatt av eesentante fa lokalavis, fotoelatet bedift og Maitimt Foum og Navigae. I janua hvet å gå de gjennom de innsendte bildene og velge ut fem vinnee. Deette bli ytteligee ti bilde valgt ut til Hedelig omtale. Disse fotsette videe til den nodiske fotokonkuansen som ha finale i febua. De nodiske landene bytte å å væe vetskasland, og Danmak e neste land ut. Fine emie Alle som delta i konkuansen få tilsendt Sjøfatsdiektoatets Fotodilom, og det bli fine emie til de fem vinnebildene i den noske finalen. I tillegg kan man altså få ny vinnesjanse i den nodiske finalen. Om ikke man e så heldig å vinne, e det likevel stoe mulighete til å få se bildet sitt å tykk, fo Sjøfatsdiektoatet buke gjene innsendte bidag i sine egne ublikasjone, blant annet i vå kalende som du finne sammen med dette bladet. Mann ove bod-alam De siste åene ha flee titalls fiskee omkommet som følge av ulykke til havs. Teleno Maitim Radio ha defo utviklet et vaslingssystem som benytte VHF Data. Dette kan edde livet ditt om ulykken føst skulle væe ute. Stoe femdiftsmaskineiet alamsignal SendeS til næmeste kystadiostasjon diftssikket og effektivt edde liv! Bestill Navigae - BILDER BLIR BRUKT. Maianne Hoves flotte bilde av en delfin fikk æen av å yde fosiden å neste ås kalende fa Sjøfatsdiektoatet. Tlf:

20 Velfeden Velfedens kontaktstasjon i Houston Dagens avise å int Pe Eik Nielsen ådgive undeavdeling Abeids- og levevilkå, Sjøfatsdiektoatet Sjømannskiken i Houston ha i flee å væt en av velfedens kontaktstasjone, og det e nå installet inte de slik at sjøfolk kan få tykket dagens avise. Dette gjelde ski som e inne i Houston Shi Channel, Texas City elle Galveston. Man kan også bytte bøke både noske og engelske. Vi henstille til skiene om å sende e-ost med ønskede avise og eventuelt om de ønske bøke, til: Oljebyen Houston Houston e USAs oljehovedstad og vennskasby med den noske oljebyen Stavange. THE LONE STAR STATE. Texas enslige stjene vaie i vinden sammen med det noske og ameikanske flagget uten fo sjømannskiken i Houston. KLAR MED DAGENS NYHETER. Staben å sjømannskiken med nytykte avise. Fa venste: Fedik og Ingvild Fallegåd, Ingid Søhus og Linda Øyen, samt Pe Eik Nielsen fa Sjøfatsdiektoatet. Foan fa venste: Kai Danielsen, Eiik Aadland-Tael og Teje Øyen. Med sine to millione innbyggee e Houston den fjede støste byen i USA. Ove fem tusen nodmenn e bosatt he, og Statoil ha et stot konto i byen. Favæ av sental eguleing ha gjot at Houston mangle et tyisk sentumsomåde, og femstå som et stot, sammenvokst omåde av foskjellige foetningsdistikte og fostede. Havnen i Houston e en av USAs støste, og i tok den i mot nesten ski med til sammen millione tonn last. He finne vi The Houston Intenational Seafae s Cente de blant annet Velfeden hadde sitt konto og idettsanlegg i mange å. I dag e det este fa foskjellige kistne tossamfunn som stå fo diften og foeta skisbesøk. Ette staten i ha senteet hatt me enn én million besøkende, og selv om liggetiden e blitt kotee og kotee e senteet fotsatt meget godt besøk. He finnes det estauant, telefonbokse, biljad, fotballbane (som sjelden e i buk) og svømmebasseng. Den støste sonsoen til senteet va den utflyttede nodmannen Howad T. Tellesen. ILDSJEL. Pasto Rives Patout ha væt lede av senteet i ove å. Besøk å Begen Maitime Skole Fotball va oulæt da kommende sjøfolk fikk esentet fitidstilbud. Pe Eik Nielsen ådgive undeavdeling Abeids- og levevilkå, Sjøfatsdiektoatet Det e alltid hyggelig å bli invitet til Begen Maitime Skole. Fo tedje å å ad stilte Sjøfatsdiektoatet o med en esentasjon av Velfeden BLIVENDE SJØFOLK. Entusiastiske eleve ved Begen Maitime Skole. Nodisk idettsmøte Unde det ålige nodiske idettsmøte i Gøtebog i novembe oveakte Tobjøn Husby fa Velfeden en koi av SS Matha til diektøen fo Rosenhill Intenasjonale Sjømannsklubb, Agneta Swensson. Det ble også aanget en Mathakveld med ove deltakee å fo de omlag elevene å linjen fo kommende matose og motomenn. Læe Edga Togeison e imus moto fo invitasjonen da han se det som svæt viktig at elevene få et innblikk i hva slags fitidstilbud de kan fovente seg nå de e fedig med utdannelsen og mønste å et ski. Det mest oulæe innslaget va ikke oveaskende idettstjenesten og sesielt Nodsjøcuen i fotball. Vi håe skolen stille fotballag til neste ås Nodsjøcu og kan utfode Kamsund Videegående Skole blant skolene. senteet, de den gamle filmklassikeen ble vist til sto fonøyelse som alltid. Unde samme idettsmøte mottok Velfedens Kaae Hausken en okal fa den danske velfedssjefen Søen Søensen fo sin innsats gjennom ove å fo nodisk idettssamabeid. Noske velfedsstasjone Nowegian Govenment Seamen s Sevice Banch offices Abedeen Regent Quay, Abedeen-AB BE, Scotland Phone and fax: (+-) Mobile hone: (+-) Pot Said Palestine St., P.O. Box, Pot Said, Egyt. Phone: (+-) Fax: (+-) Mobile hone: (+) Rottedam Schiehavenkade EZ Rottedam, Nedeland Phone: (+-) Fax: (+-) Mobile hone: (+-) Kontakte/Contacts Antween Noose Zeemanskek Italielei, Antween, Belgia Tel: (+) Hambug Die Nowegische Seemannskiche Ditma Koel Stasse D- Hambug. Tyskland Tel: (+) Houston Nowegian Seamen s Chuch, Young Steet, Pasadena, Tx, USA Phone: (+-) Fax: (+-) Singaoe Nowegian Seamen s Mission, -A, Pasi Panjang Rd., Singaoe Phone: (+) Fax: (+) Mongstad Seamen s club, Statoil Mongstad, Anleggsleien, Mongstad Phone: (+) Fax: (+) Navik Intenational Seamen s Cente, Kongensgt., P.O. Box, Navik Phone: (+) Fax: (+) Odda Seamen s welfae contact, P.O. Box, Odda Phone: (+) Les me om tilbudene å You will find moe infomation on ou web site Navigae - Navigae -

21 Maitime Milestones Finding Longitude H - THE MOST IMPORTANT CLOCK EVER MADE. John Haison s fouth attemt at making a maine timekeee ovided the solution to the longitude oblem. Photo: F- National Maitime Museum, Geenwich, London The accuate detemination of longitude is one of the most imotant milestones in the histoy of navigation. Fo this, all seafaes owe a debt of gatitude to an th centuy English caente. Bente Amandussen, edito Navigae The at of navigating a vessel on the high seas euies knowledge and actice, but most imotant of all is to know whee you ae. The osition of a vessel is exessed in latitude and longitude - the fome in degees noth o south of the euato, the latte in degees east o west of Geenwich in London. Fo ove a decade maines have been able to find thei location using the Global Positioning System. Pio to GPS, and its edecessos LORAN, Decca and OMEGA, maine navigatos used the movement of celestial objects togethe with an accuate clock to detemine the osition of a vessel. If, fo examle, the local time is found to be two hous behind GMT then the vessel is degees west of London, as each hou euals degees of longitude. Finding local time is not aticulaly difficult, as noon can be detemined by measuing the sun at its highest oint, o at night the altitude of cetain easily ecognised bight stas. The Boad of Longitude As Euoean sea tade to Asia, the Fa East and the Ameicas inceased duing the s the need to ovide navigatos with a method of finding thei longitude became eve moe essing. The science of astonomy blossomed in Euoe duing that centuy and many felt that the geat cosmic clock of the eve cicling sky would ovide a means of establishing the time ecisely. Royal Obsevatoies wee established at Pais and London secifically to chat the heavens and solve the longitude oblem. Imagine a navigato onboad a shi, not having seen land fo many weeks, aoaching a coast and not knowing whee he was about to make landfall. In, that was the fate of a fleet of five Bitish naval shis aoaching the Bitish Isles fom the south. They had been sailing in fog fo twelve days. The Admial called his navigatos togethe and they laced the fleet futhe west in the Bay of Biscay than it actually was. The fleet set a couse fo Plymouth, but this couse lead the ill fated fleet to the Scilly Isles, still weathed in fog. On the night of Octobe nd, fou of the five shis wee wecked on the teacheous ocks that suound those islands. Only one maine suvived, ove two thousand eished. It was the geatest loss of life eve to occu in Bitish wates and was due to a miscalculation of longitude. It was this incident, moe than any othe that esuaded the Bitish Paliament to ceate the Boad of Longitude, which had as its bief to find a Pactical and useful method fo the detemination of longitude at sea. The ewad fo anyone able to satisfy the Boad by detemining longitude to within degee was,. Smalle sums could be awaded fo lesse degees of accuacy, down to degee. Twenty thousand ounds was a tuly vast sum of money in and attacted all manne of schemes, some based on oo science, some based on oo technology, and some that wee just lain cackot. Cazy caes Numeous schemes fo the detemination of longitude wee oosed. Common to seveal of them was a method fo tansmitting the time in London to a vessel at sea. A oosal fom the ealy th centuy was to ancho shis at mile intevals acoss the Atlantic Ocean. At midnight local time, a cannon would fie a yotechnic shell into the ai which would exlode at an altitude of feet. This flae could then be seen fo a adius of miles. The navigato of a shi cossing the Atlantic would kee a lookout fo a flae at local midnight and could stee his shi fom flae to flae in the same way that a coastline at night can be navigated fom lighthouse to lighthouse. The cost of euiing, manning, maintaining and otecting a chain of shis stetching fom England to the Caibbean would be enomous, and the idea was neve taken u, though had lobbying of the idea by the mechant shiing association did lead to the establishment of the Longitude Boad. A oosal fom the th centuy owes moe to alchemy than technology. Si Kenelm Digby discoveed owde of symathy duing a jouney in southen Fance. This owde, when sinkled on a wound caused it to heal moe uickly. Digby efomed a alou tick to demonstate the efficacy of the owde by sinkling the owde on a bandage fom the wound, o the knife used in the sugey. The atient would usually jum and shout in ain when this haened. The owde of symathy could be used to establish longitude by fist wounding a dog and then lacing it onboad a shi. At noon in London the owde of symathy was sinkled onto the knife used to wound the dog and the dog would then yel and jum, thus signalling the time to the navigato on boad. A caente tuns clockmake Onto this scene stes John Haison, fom Lincolnshie in the Noth of England. He tained as a caente but tuned to making clocks at the age of. Not knowing how to wok with metal, he made his clocks out of wood including the cogwheels and axels, and invented a new tye of escaement that tuned out to be extemely accuate. In he had built a endulum clock that ket time within one second a month. By comaison a chea uatz watch tyically has a vaiation of seconds a month. A yea io to the comletion of this - the most accuate clock in Bitain - Haison head about the longitude ize and began thinking eanestly about a clock that could kee Geenwich Time fo weeks on boad a olling and tuning sailing shi on a voyage acoss the Atlantic. A THE ROYAL OBSERVATORY in Geenwich was established in by King Chales II so as to find out the so much desied longitude of laces fo the efecting of the at of navigation. Photo: Bente Amandussen Navigae -

22 Maitime Milestones Potugal, on HMS Centuion. The voyage south had favouable winds and took only one week. Unfotunately the clock efomed eatically on this leg of the jouney. The etun voyage had most unfavouable winds and took a month, but the clock woked well. As the shi aoached the south coast of England a headland was sighted. The catain believed it to be The Stat, but Haison, using time ket by his clock laced the shi sixty miles futhe west. The headland was identified as The Lizad, and Haison was shown not only to be coect, but evented the shi unning agound on the teacheous shoals that suound The Lizad. A PERFECTIONIST. It took him nealy all his life, but clockmake John Haison neve gave u until he had made a chonomete that could kee accuate time at sea. In this int we can see H lying on the table beside him while H, in its oiginal case, stands behind him. Photo: National Maitime Museum, Geenwich, London endulum clock could not be used onboad a shi at sea, the olling of the shi distubed the swing of the endulum, which in tun affected the accuacy. This had been discoveed when Chistian Huygens, the invento of the endulum clock sent his clocks on seveal sea voyages in the s. Haison thought and sketched fo fou yeas and went to London in to esent to the Longitude Boad his idea fo an accuate clock without a endulum. Somewhat disaointed he found that the Boad had neve consideed a oosal in the yeas since it was ceated. Haison went to the Astonome Royal, Edmund Halley (the discovee of the comet named afte him), who was a membe of the boad. Halley believed that the idea had some meit, and advised Haison to visit Geoge Gaham, a enowned London watchmake, instument make and a Fellow of the Royal Society. The two men met at Gahams sho at ten o clock the next moning. They discussed the idea until eight o clock in the evening, and Haison was then invited fo dinne. When he left that evening he had a use of golden guineas fom Gaham - an inteest fee loan to be eaid when he could affod it. Five yeas late, Haison etuned to London with his fist maine chonomete late to be known as the H. It was the size of a kitchen table, centimetes in evey dimension and the movement alone weighed kilos, but tests by Haison on land and on a ive bage showed that it ket time to within thee seconds e day even when ocked vigoously. In the chonomete togethe with Haison was sent to Lisbon, Pefectionism Safely back in London, Haison attended the next meeting of the full Boad of Longitude. The membes believed that he would ask fo a full tial of H to the West Indies. Howeve, Haison believed that the chonomete had deficiencies, and that as H was a ototye he would like to make anothe clock that would not only coect these deficiencies, but also be moe comact. He was given, and fou yeas late aeaed in font of the Boad with his second chonomete, H. This clock clealy shows its aentage but is not simly moe comact than H, it also has bette temeatue comensation. Haison had ealised why H had efomed eatically on the Lisbon voyage. When a vessel tuns, centifugal foce affects the clock s oscillating balance. A sailing shi has to tack to maintain its couse in anything othe than a following wind, so a clock using an oscillating balance simly could not be used. H was neve tested at sea. Instead Haison asked the boad fo and moe time to oduce anothe clock. He was to send nineteen yeas woking on his next chonomete and eceived five gants of fom the Longitude Boad duing this eiod. The esult was a clock x centimetes and weighing kilos. It used two lage balance wheels and incooated temeatue comensation by bimetallic sti and caged ball beaings, both a wold fist. While Haison was constucting H he had a ocket watch made to his H - A WORK OF ART. Haison s fist timekeee is unaffected by the motion of a shi owing to its two inteconnected swinging balances. It comensates fo changes in temeatue and thanks to extensive anti-fiction devices, uns without any lubication. Although it did manage to kee bette time at sea than any evious clocks, the H was not accuate enough. It was also imactically lage, but it is undeniably an object of beauty. Photo: A National Maitime Museum, Geenwich, London design by the London watchmake John Jeffeies. This watch had two innovations: Maintaining owe, so that fo the fist time a watch ket going whilst being wound; and a bimetallic haising to comensate fo the vaiations in temeatue that caused even the best watches of the day to vay by ten seconds e day e degee. By most of the wok on H was finished and Haison, eve the efectionist, looked fowad to the next challenge. Based on his exeience with the Jeffeies ocket watch, he felt that it was ossible to make an accuate clock based on a watch mechanism. He sent the next two yeas making H - widely egaded as the most imotant clock eve made. All of the evious timeieces wee monstes in comaison. H looked like an ovesized watch, centimetes in diamete and weighing. kilos. In the Boad of Longitude authoised a tial of both H and H, this time to the Caibbean. Haison, who was then yeas old, sent his son William, but decided to emove H fom the test and send only H. When William Haison eached Jamaica it was found that H WOODEN CLOCK. John Haison was a caente and made his fist clocks out of wood, including the cogwheels and axels. Photo: Bente Amandussen HARRISON S LAST CHRONOMETER. H is Haison s ultimate maine timeiece, seen hee in its oiginal case. Though simle in extenal design than H, H had bette themal comensation and was a moe accuate timeiece. Photo: Bente Amandussen had only lost five seconds duing a sea voyage of days. This coesonded to a longitude eo of one mile. Unfotunately, the Longitude Boad egaded this as just lucky and demanded anothe tial. In William Haison accomanied H on a voyage to Babados. This time the watch had lost seconds coesonding to a longitude eo of ten miles. Finally successful Desite being tested on two voyages acoss the Atlantic, the Longitude Boad still efused to ewad Haison the ize, howeve they did give him, as at ayment. He was to eceive the est when he dismantled H and ovided detailed dawings of it, so othe watchmakes could coy it. Haison also had to make two coies of H himself. In the meantime H was to be subjected to a ten month long test by the Astonome Royal Nevil Maskelyn. Maskelyn did not undestand the concet of a watch s going ate, that is to say a fixed eo of a cetain numbe of Navigae - Navigae -

23 Maitime Milestones seconds e day stated by the make. At the end of the ten month long test he onounced H hoelessly inaccuate and Haison did not eceive the emaining, of the ize. In the meantime he had comleted H, a coy of H, but with bette temeatue comensation. He etitioned King Geoge III who ageed to test H esonally. THE INSPIRATION. This ocket watch, made by John Jeffeies to Haisons design made Haison believe that a watch mechanism could be made accuate enough to win the Longitude ize. Photo: Bente Amandussen Chonometes in the Pacific Ove a eiod of ten weeks in the summe of, H was found to be accuate within / second e day. The King s eot was sent to Paliament who awaded Haison, in time fo his th bithday. Haison lived fo anothe thee yeas. Within a few decades of his death, chonometes became standad euiment on boad all naval shis and they became inceasingly common on mechant vessels in the ealy nineteenth centuy. One can only seculate as to how many lives have been saved by Haison s geat invention. Build the euiements of the futue into you fleet today. Some of the fist chonometes went on long voyages aound the wold. If they only could seak, they would have fantastic stoies to tell. Lacum Kendall, a London watchmake, was commissioned by the Longitude Boad to make thee coies of H. The fist of these, known as K, was given to James Cook fo his second voyage of discovey, which was to attemt to find Tea Austalis, a hitheto undiscoveed continent at the bottom of the wold. Cook s log of the thee yea long voyage in Pacific and Antactic wates feuently aises the chonomete which gave him a uick and easy detemination of longitude, comaed with the luna distance method, which he also tested. Cook was so enamoued with K that he efused to etun it when the voyage was ove. A coesondence between himself and the Admialty ove the chonomete has Cook claiming that it had disaeaed. In one lette he had mislaid it, in the next his dog had buied it in the gaden, and in anothe his wife had taken it out with the laundy. He must miaculously have ecoveed it though, because he took K with him on his thid voyage to the Pacific whee it woked efectly. Cook was killed by the natives in Hawaii on the th Febuay. Late that day, the office on watch discoveed that the chonomete had stoed at the time Cook was killed. The second chonomete made by Kendall was an attemt to simlify Haison s design, in ode to seed u oduction. He had sent two and a half yeas making K. Whilst K had cost, K cost only. In the chonomete was assigned to HMS Bounty, on an exedition to Tahiti unde the command of William Bligh. He ecoded that K had a vaying inaccuacy of between. and seconds e day. As is well known thee was a mutiny on boad the Bounty and afte casting Bligh and membes of the cew adift, the mutinees sailed HMS Bounty to Pitcain Island, and buned the shi afte stiing it of eveything useful, including K. Twenty yeas late, the Catain of the Toaz, the fist shi to make landfall on Pitcain Island, taded a silk hand kechief fo the chonomete. The Toaz then sailed on to Juan Fenandez Island whee the cew wee detained and the goveno confiscated the chonomete. It next tuned u in Concecion, Chile, in the hands of a Chilean muletee. When he died, his family sold it to a local watchmake. A Bitish Naval Catain visiting the ot ecognised the chonomete, bought it and etuned it to Bitain. It can now be seen alongside Haison s timeieces at the Royal Obsevatoy in Geenwich. K DRAMATIC HISTORY. Kendall s second clock ended u on Pitcain afte the mutiny on HMS Bounty. Photo: A National Maitime Museum, Geenwich, London DNV seving the Maitime industy It s about leadeshi. No one knows what the futue holds. Actually, in shiing we do know uite a bit. We know it will hold moe egulations and moe demands fo envionmentally sustainable and efficient oeations in shot moe challenges to deal with. You vessels may be intended fo to yeas of oeation. As a leading classification society, DNV is at the foefont of develoments. We can hel you build the euiements of the futue into you fleet today, so you can go ahead with confidence. Classification Cetification Statutoy Sevices Maitime Consulting Navigae - Navigae -

24 NORSK SENTER FOR MARITIM MEDISIN NORWEGIAN CENTRE FOR MARITIME MEDICINE Sjukdom hos sjøfolk Nå helsa vet ei sak fo ande Kvat å oleve sjømenn å få eit helseoblem. Sjølv om tilstanden ikkje e så alvoleg at den ville medføt ending i eit abeidstilhøve å land, kan den gjea det å sjøen. Kava til helse gje nemleg sjømannen si helse til eit søsmål som angå ande enn han sjølv. Alf Magne Honeland, leia Nosk sente fo maitim medisin og leia av fagnemnda fo helsesake Chaiman Nowegian Cente fo Maitime Medicine and head of the Aellate Body fo health mattes Sjølv om du som sjømann til dagleg klae abeidet ditt godt og kjenne deg i fin fom tass i ein eventuell diagnose, kan det henda at kava i ein naudssituasjon e vanskelegae å klaa. Risikoen fo å bli akutt sjuk, måtta ovelata abeidet til ande og tengja tilsyn av ande kan medføa at du vet ein tyggleiksisiko. Det same gjeld desom du må evakueast elle skiet må gå til anna hamn. Du få gjene ta ein esonleg isiko, men ikkje desom det gå ut ove ande elle tygg dift av skiet. Absolutt elle elativt? Foskift om helseundesøkelse av abeidstakee å ski oeee med både absolutte og elative nektingsgunna. Men lista ove tilstande som kan elle skal medføa nekting av helse eklæing hjå sjømannslegen e ikkje komlett, sidan det finst alt fo mange sjukdoma som me kan koma ut fo. Same kva som stå i lista, e det den oveodna aagafen,, som gjeld. Alle tilhøve skal vudeast ette odlyden de. Sjømannen skal ikkje vea ein tyggleiksisiko fo ande om bod elle fo tygg dift av skiet. Ein absolutt nektingsgunn bety at sjømannslegen ikkje ha noko val. Han e nøydd å skiva ut udyktighetseklæing. Ein elativ nektingsgunn bety at sjømannslegen e ålagd å gjea ei vudeing av om sjømannen kan tillatast å seila elle må nektast. Nå du ikkje få helseeklæing Du kan søkja Sjøfatsdiektoatet si fagnemnd om fåvik få egelveket. Desom du søkje e det viktig at du få med olysninga i søknaden som gunngjev at du ikkje e til fae fo ande om bod elle fo sikke dift av skiet, sjølv om du ha ein diagnose som skal medføa nekting ette vedlegget til foskifta. Fagnemnda skal nemleg vudea om du fylle kava ette i foskifta. Denne aagafen kan fagnemnda ikkje gjea fåvik få. Sjømannslegen kan innvilga ei utsett iveksetjing av vedtaket i maksimum seks månade. Det kan bee gjeast desom du søkje om fåvik få kava i helsefoskifta, og skie elle eia må vea infomet om kva det gjeld og vea samde i at vedtaket vet gjeven utsett iveksetjing. Dessutan må sjømannslegen tu at det e fosvaleg å la deg seila til fagnemnda ha HELSEUNDERSØKING. Fo sjøfolk e ikkje helsa bee ein ivatsak. HEALTH CHECK. Fo seafaes, health is not just a ivate matte. avgjot saka. Ei slik utsetjing av iveksetjinga e ikkje det same som at du kan vea sikke å kva vedtak fagnemnda vil koma fam til. Saksbehandling i fagnemnda I skivande stund ligg det ingen sake i fagnemnda som kan fedigbehandlast. Cika ti sake vente å tilleggsolysninga. Illustasjonsfoto: Alf Magne Honeland Desse sakene kunne nok voe fedig handsama desom dei hadde innehalde tilstekkelege olysninga. Gjennomsnittleg tid få fagnemnda få saka til den e fedig skiven e daga. I tillegg gå det noko tid til ostgang og inten behandling i Sjøfatsdiektoatet fø og ette. Det bety at du stot sett vil ha sva innan ein månad ette at søknad e innsendt, desom den inneheld alle dei olysninga fagnemnda teng. Seafaes health When you health is not just you own concen Evey yea seafaes exeience health oblems. Even if the condition is of a mino natue, and would not imede woking on land, it might do so at sea. Health euiements make seafaes health a uestion that concens not just themselves. Even though you manage you wok well and feel in good shae desite a ossible diagnosis, you may not be able to handle an emegency situation at sea. The isk of falling suddenly ill, needing medical cae and having to leave you wok to othes, means you eesent a safety isk. The same alies in an evacuation situation o if the shi needs to be diveted to anothe ot. You ae allowed to take a eso nal isk, but you ae not allowed to isk othe eole s health o endange the safe oeation of the shi. Absolute o elative? The Nowegian egulations concening health euiements use tems like absolute containdication and elative containdication against issuing health cetificates. Howeve, the list of health comlaints that may o will esult in denial of health cetificates is not comlete, because of the huge numbe of ossible conditions. Regadless of what is on the list, all seafaes must meet the euiements of Aticle in the egulations. All conditions shall be assessed accoding to this: The seafae shall not be a safety isk to othes o to the safe management of the shi. An absolute containdication means that the examining docto has no choice. He is obliged to issue a declaation of unfitness, wheeas a elative containdication means that the docto is instucted to make a esonal assessment of whethe o not the seafae can be declaed fit fo wok on boad. What if you do not get a health cetificate? You may aly to the Nowegian Maitime Diectoate s Aellate Body fo an exemtion fom the egulations. If you do, be sue to include infomation about why, desite you condition, you neithe eesent a isk to othe eole on boad no to the safe management of the shi. The Aellate Body will assess whethe you meet the Navigae - Navigae -

25 NORSK SENTER FOR MARITIM MEDISIN NORWEGIAN CENTRE FOR MARITIME MEDICINE Foskift om helseundesøkelse av abeidstakere å ski. Nå fåvik vet innvilga, vet det oftast sett vilkå som gjeld stilling om bod, fatsomåde, ko lang tid helse eklæinga skal vea gyldig, kav om kontolla, nye vudeinga, elle ande sesielle vilkå. I cika osent av sakene vet søknaden om fåvik ikkje imøtekomen.. Fomål Foskiften skal sike at abeidstakene e helsemessig skikket til tjeneste om bod og ikke utgjø en fae fo ande elle fo sikke dift av fatøyet. Kva bø du gjea? Føst og femst: les i foskifta. Det e den du bli vudet ette nå du søkje om fåvik. Søknaden skal stilast til Sjøfatsdiektoatet og sendast gjennom sjømannslegen, som skal syta fo at saka e tilstekkeleg olyst til at den kan handsamast. Buk litt tid å å skilda kva det e som tilseie at du e god nok ette, sjølv om du ikkje ofylle kava i vedlegget til foskifta. Tenk deg inn i fagnemnda sin situasjon. Kvifo skal nemnda tu at du e fisk nok? Sjømannslegen skal geia ut dei medisinske tilhøva og leggja til ette fo fagnemnda si vudeing og må sjølvsagt også ha fo auga. Sjølv om helsa svikta e det ikkje nødvendigvis slutt å abeid å sjøen. BEHANDLA I FAGNEMDA. Hittil i å ha sake voe behandla. Dei fleste vat innvilga å vilkå. PROCESSED IN THE APPELLATE BODY. So fa this yea cases have been ocessed. Most wee ganted on secial tems. Ein absolutt nektingsgunn bety at saka må avgjeast endeleg av fagnemnda, ikkje av sjømannslegen. Også nekting ette elative nektingsgunna kan klagast inn fo Fagnemnda, elle fåvik kan omsøkjast. DI DÅRLEGE HELSE KAN SETTE ANDRE I FARE. Sjølv om du til dagleg klae abeidet ditt godt tass i ein eventuell diagnose, kan det henda du vet ein tyggleiksisiko i ein naudssituasjon. YOUR BAD HEALTH CAN PUT OTHERS AT RISK. Even though you coe well with you daily wok desite a ossible diagnosis, you may eesent a safety isk in an emegency situation. euiements in Aticle of the egulations. An exemtion fom this Aticle cannot be ganted. The medical examine can decide that the declaation of unfitness shall not ente into foce until the Aellate Body has eached a decision, but not fo moe than six months. This may only be done with the infomed consent of the shi s maste o the shi-owne. In addition, the medical examine must find that it is safe to let you wok on boad in this eiod. This must not be egaded as an indication of the final deci sion of the Aellate Body. Case management in the Aellate Body At esent thee ae no alications that can be finalized by the Aellate Body, while aoximately ten cases ae awaiting sulementay infomation. The aveage time it takes to ocess a case is a fotnight. In addition, you have to exect some time fo mail and intenal ocessing in the Nowegian Maitime Diectoate. This means that if all the necessay infomation is included, you can exect to be infomed about the decision within one month afte the alication is submitted. When alications ae ganted, this is usually on a conditional basis, whee secific conditions aly to osition on boad, sailing aea, the validity eiod of the health declaations, need fo follow-u and examinations, o othe secific conditions. Aound % of the alications ae not ganted. What should you do? Fist and foemost: ead the fist Aticle of the egulations. This is the basis fo assessment when you aly fo an exemtion. The alication must be submitted to the Nowegian Maitime Diectoate, and shall be sent via the aoved medical examine who must ovide sufficient infomation and documentation. Please descibe in detail why you think you meet the euiements in Aticle even if you do not meet the euiements of the Annex to egulation. Ty to imagine how the Aelate Body will ead you alication. Even if you health is failing, this does not necessaily mean that you have to give u you caee at sea. If you medical condition is an absolute containdication, the final decision ests with the Aelate Body, not the medical examine. Even denial on the basis of elative containdication may be sent to the Aelate Body as a comlaint o an alication fo exemtion. Regulation concening the medical examination of emloyees on shis Object The object of this Regulation is to ensue that emloyees ae medically fit fo sevice on boad shi and do not ose a isk to othes o to the safe oeation of the vessel. Tema: Målgue: Sjøhelsekonfeansen Maitime Labou Convention (MLC ) komme! Hva vil MLC bety fo deg og din oganisasjon? Nødvendige tiltak fo å væe fobeedt. Beslutningstakee i edeie og abeidstakeoganisasjone Myndighete. Ansvalige fo og esonell innenfo maitime oeasjone, helse, miljø og sikkehet, esonal og oganisasjon, velfed Sted: Begen - mas Illustasjonsfoto: Alf Magne Honeland Navigae - Navigae -

26 Sjøsikkehetskonfeansen Tenk sikkehet! Å ta sikkehetmessige utfodinge å alvo og å ta lædom av efainge va viktige temae å Bjate Amble, infomasjonskonsulent Sjøfatsdiektoatet åets Sjøsikkehetskonfeanse i Haugesund QUIZ. Mange av de besøkende å Sjøsikkehetskonfeansen ville gjene øve seg å Sjøfatsdietoatets uiz.. og. setembe. Statistiske undesøkelse vise at det e, gange faligee å jobbe å et fiskefatøy enn å jobbe offshoe i oljebansjen, olyste undediektø Las Alvestad i Sjøfatsdiektoatet. Statistikken han viste til efeee til ykes død i eioden -. Da omkom esone i ykesguen fiske og fangst. Sammenlignet med å jobbe i landbuket e det, gange faligee å væe fiske. Men også innen de foskjellige flåteguene i fiskeinæingen vaiee isikoen fo å miste livet å jobben. Høyest isiko ha de som jobbe i sjakflåten. De e det ti gange så falig som å jobbe offshoe. Som ansatt i havfiskeflåten deimot, e det bae, gange faligee enn offshoe. Utviklingen Alvestad tok blant annet fo seg utviklingen i aotete esonulykke i eioden -. Den vise en nedgang fa cika ulykke med esonskade i å til skade FORTALTE OM FARE. Det e ti gange så falig å jobbe i sjakflåten enn å jobbe offshoe i oljebansjen, olyste undediektø Las Alvestad i Sjøfatsdiektoatet. i. Regnet i fohold til åsvek vise statistikken en nedgang i skadefekvens e tusen åsvek - fa til ni i eioden -. Fosamlingen fikk også en gjennomgang av esultatene fa uanmeldte tilsyn om bod i fiskeflåten de siste a åene. Nå det gjelde ednings dakt om bod vise tallene fa at nesten osent av fatøy mellom og mete ikke hadde tilfedsstillende edningsdakt kla til buk. Fo fatøy ove mete sto det vee til, de va de nesten halvaten som ikke hadde edningsdakt kla til buk. Ikke alle fiskebåteiee ha ettekommet ålegg som de ha fått ette tidligee tilsyn. Omlag ti osent av åleggene til fatøy mellom og mete va ikke ettekommet i. Fo de støe fatøyene ove mete va botimot osent av åleggene ikke ettekommet. Han viste til Fiskalagets landsstyevedtak fa febua, de styet esisee at de mene alvo med å sette en null-visjon som mål nå det gjelde skade og abeidsulykke blant ykesfiskene. Han takk blant annet fam den times obligatoiske sikkehetsolæingen fo fiskee som ha eksistet siden. Dessuten komme et obligatoisk times eetisjonskus som skal tas innen åtte å. Fouten nødvendige fedighete gi disse kusene fiskene økt bevisst het om sikkehet. Chales A. Aas kom til slutt med et tankekos, og minnet om at de mest ulykkesutsatte fiskene ha de minst stabile inntektene til å dekke økte kostnade, som gebye, avgifte, egenkontolle, og så videe. De mest utsatte fiskene må legge båten i o og avstå fa inntekt, i tillegg til at de få kostnade med egenandele å sikkehetsolæingen. De mest utsatte ha også fæest jobbaltenative, esisete Aas. Læ av nestenulykkene Kystdiektø Kisti Slotsvik tok også utgangsunkt i en nullvisjon fo sjøulykke. - Vi skal ikke ha sjøulykke i Noge som medføe ta av liv, alvolig esonskade elle fouensning. E dette et uonåelig mål? sute hun. Hun ofodet til å sette mennesket, og dets begensninge, i sentum. Dessuten må man fokusee å å læe av de alvolige ulykkene, og de som kunne blitt alvolige. Ta lædom av nestenulykkene, ofodet Slotsvik. HAR NULLVISJON. Chales A. Aas i Noges Fiskalag undesteket lagets steke engasjement fo HMS. Piattusselen Det e få tegn til beding nå det gjelde iatviksomhet veden ove. Se man å de ulike iatutsatte omådene undt i veden, så vise tallene at iatviksomheten holde stand til toss fo en ekke ulike tiltak. Hittil i å e det kjente hendelse i omådene utenfo Somalia, kjente hendelse utenfo Nigeia og om lag tilfelle i søøst Asia. - Dette e uovekkende tall, sesielt med tanke å at iatene den siste tiden ha væt stoet av dålig væ. I flee omåde gå man nå inn i en eiode med oligee væ. Vi e edd dette vil gi en negativ utvikling i antall ange, sa senioådgive Moten Alsake Lossius fa Sjøfatsdiektoatet. Han takk sesielt fem Nigeia som et omåde med en sælig negativ utvikling. Dette begunnet han med at iatangeene he i støe gad kjennetegnes av gov vold. Lossius gikk også gundig inn i abeidet med foebygging av iatange. He ble oblematikk som bevæning og intenasjonalt fokus å iatviksomhet også belyst. Fiskalagets null-visjon Rådgive Chales A. Aas i Noges Fiskalag esisete at laget ha hatt et langvaig og stekt engasjement innen omådene helse, miljø og sikkehet. Noges Fiskalag ha også som en av sine ogave å edusee isikoen fo ta av liv og helse. - Fiske skal toss alt væe et levebød, ikke en dødsåsak, sa Aas. LÆR AV NESTENULYKKER ofodet kystdiektø Kisti Slotsvik. ADVARTE MOT PIRATER. Moten Alsake Lossius fa Sjøfatsdiektoatet så ingen snalig løsning å iattusselen. Navigae - Navigae -

27 R hos e s e g Sel handle fo e vå St Høghl n Tjeldhl n Veiviseen fo alle som fedes å sjøen! u B Boken innholde blant annet: Gunnleggende begee buemål og tidsmål til sjøs lengdemål fat/distanse/tid magnetkomass kusetting h i favann med osisjonsbesemmelse eiling og avstand navigeing nattseilas støm seilas i tange favann seilas i havne manøveing av lite ved badelasse hutiggående båte fatsgense føstehjel bod ove mann fatøy i gov sjø fotøying havai m.m. fosiking maitim odliste om: I tillegg til infomasjon sjøkat Elektoniske og analoge h Fy og meke iogmh fiskeigense Teitoial l Den nasjonale edningstjeneste h Navigasjonssysteme Meteoologi, oseanogafi geodesi, Miljøvenbestemmelse d d Sjøveisegle signaleing Flagg og Distanse og omegningstabelle infomasjon Fo me h mh R Iflesa St G St St S Sk M S ho lm en e a v ½ E ('E) W h G fs Rødøya W AVE M Ny odatet Moskenstaumen utgave! Helle UTG C R Søfallet Buvå Tøfallet NDE ÅTTE Nodskallen lm o h CM Buholm MY skallan CY CMY Skitenskavhl an an Buhl K S Sh SP Fohammabåen Fohammaen Avløys neset Skavholmen Slåklakkan Iso s Mosken W Nodhandtaen Kolskjan R Austlibåan an Skavhl Bunskallen Søhandtaen G Slåklakkskallen Hekkelen Småskj an W Kalvvikskallan Langumhl n Båke Slettgjedskallen Flima bann. Illustasjonsfoto: Hans-Pette Sandseth Ytetusskallen Flesa Fl R s Vesetskallen Tusskallan Stabben Seiskallen Snøskitan Y a fl e Veste ynt Iflesa til Øste t ynt Søholmen g Langt å vei ble foskiften ofattet til å inneholde nye kav om skumslukkeanlegg fo ski som skal fakte akket falig gods. Dette e helt klat en uiktig foståelse, fodi kavet lenge ha stått i en annen fo SP Uiktig foståelse S Skallen Djubåen Sh Kolfjellet Skiten h G h m h h hg G Søhl n G Hva ha vi så sett i kjølvannet av den nye foskiften? Jo, vi ha sett at edeiene mente det va nødvendig med en omfattende ombygning av fejeflåten, og vi ha sett at tansot av nedkjølte gasse ha esultet i sinte sjåføe som ikke fikk væe med feja. Fo å etablee hvo mange ski som faktisk måtte utstyes med skumslukningsanlegg, ha vi i dialog med næingen foeslått endinge i foskiften fo tansot av falig gods å kotee stekninge å ski uten skumslukningsanlegg. Dette vil medføe at ombyg ningsbehovet vil edusees vesentlig. Nå det gjelde foskiftens kav om assasje begensning knyttet til tansot av nedkjølte og bennbae gasse, invitees i disse dage industien til å foeslå konsekvenseduseende tiltak som muligens kan dagens kav medføe at vi vil vudee å nytt. Helle Fl() s St Mulig ny vudeing om tidligee skal tansot av akket falig gods i utgangsunktet følge SOLAS ka. VII del A og Intenational Maitime Dangeous Goods-koden (IMDG-koden). Foskiften e hamoniset med Øste sjøavtalen, som e en avtale fo tansot av akket falig gods mellom land som ha gense til Østesjøen. Avtalen tilleme IMDG-kodens egle med vei eglene og vise til den euoeiske avtalen om tansot av falig gods å vei (ADR). Kot sagt, den nye fo skiften e tuftet å egelveket fo tansot av falig gods å vei og sjø. åne kyst ske m en no to hefte sjone d o lika t lle f faende g ub ø stabe at o ske sjøka vann ge fo sj k e ø j d i s T e n o i k n s n t i o e telse Ette log ove n oko a g f f S o Kat e l o Symb Sh assisteende sjøfatsdiektø in d lysn ge o Langesun inneli n Alm skegense æens ev d J ven A S angesun v Stad B L æens e vik es J nden d Rø lv Sta gen og A Jakobse e in s d n e Lø vik ndenes G ayen ø R A M ad n og Jan Svalb dinge Svalbad Lø d med Holmsundet Sh Den skift. Det ble bae flyttet ove til den nye foskiften fo å bede bukevennligheten. I tillegg ha vi tidli gee disenset fa dette kavet. Det ble også ofattet slik at det va nye kav i foskiften i fobindelse med fo eksemel tansot av nedkjølte gasse. Men dette va helle ikke nye kav. Imidletid hadde det he blitt gitt disensasjone i et stot omfang, slik at næingen ofattet egelveket som nytt. Sjøfatsdiektoatet ønske ikke lenge å ha SP et disensasjonsvelde knyttet til en foskift et SP fohold som næingen synes e en fobeding. S Sigud Gude, sjone a k i Publ noske los ge I desembe ble det fastsatt en ny foskift om tansot av falig gods. Foskiften ofylte et lenge uttalt ønske fa næingen om å samle foskiften fo tansot av falig gods å lasteski og assasjeski, og samtidig foenkle kaittelet om tansot av akket falig gods å assasjeski i inneniksfat. P Tansot av falig last et nd su id e B R sf g e t h - la Vå d en all k ge fo Lo n de tod Navigae - n la Sh d o SKUMSLUKNING UNDER UTPRØVING. En skumslukningsgadin stoe effektivt sedning av N R

28 Kustilbud ved unik miljøsimulato i Røvik Kan gi minde utsli og lavee bunkesutgifte En unik simulato e nylig tatt i buk å Sikkehetssenteet ved Yte Namdal Fagskole i Røvik. Simulatoen kan hjele edeiene til å sae bunkes, samtidig som utsli av miljøgasse og giftstoffe edusees mest mulig. EcoShi kalles kustilbudet Bjate Amble, infomasjonskonsulent Sjøfatsdiektoatet som e knyttet til buk av simulatoen. Avdelingslede Pe Olav Jakobsen og oveingeniø John H. Johansen ved Sjøfatsdiektoatets stasjon i Røvik fikk demonstet simulatoen unde et besøk ved Sikkehetssenteet i novembe. De fikk et veldig ositivt inntykk, og fikk ved selvsyn se at små justeinge å ådag og itch kan gi stoe utslag i bunkesfobuk, utsli av avgasse og miljøgifte. Realistisk - Simulatoen vike veldig ealistisk, man kunne nesten to at man befant seg å sjøen og ikke å landjoda, sie de, og legge til at simulatoens enhete ha alt nødvendig utsty som man finne å en skisbo. Fatøyene som e lagt inn å simulatoen e eksisteende fatøy med tilhøende maskinei og oellanlegg. Data fa maskineiet, som e lagt til gunn fo hve simuleing e hentet inn fa de aktuelle motoodusentene. Navigatøe og eleve Sikkehetssenteet vil gjennomføe EcoShi-kus fo navigatøe og annet esonell som vil ha nytte av det. Den skal også bukes fo eleve som gjennomføe navigatøutdannelse ved skole. Simulatoen ha en isla å fem millione kone, og e utstyt med ogamvae som e utviklet av Tansas i samabeid med Sikkehetssenteet i Røvik. Den e den eneste i sitt slag. - Hvis det skal la seg gjøe å edusee utsliene av giftstoffe og miljøgasse, samtidig som en edusee bunkesfobuket, tengs det en ending i adfed nå det gjelde kjøing av fege og hutigbåte, skistye som disse kusene føst og femst e innettet å, sie Jakobsen og Johansen. Daglig lede ved sikkehetssenteet, Gunna Hemming, åeke at i følge klimaaoten Klimaku synes fatsotimaliseing å væe det eneste tiltaket som faktisk gi en samfunnsøkonomisk gevinst. Positive eaksjone Sikkehetssenteet i Røvik ha mottatt mange ositive tilbakemeldinge ette at de tok i buk simulatoen. Blant annet ha Redeienes Landsfoening signaliset at de e svæt ositive til slike tiltak og engasjement som kan gi en me miljøvennlig skisfat. KLARE TALL. Simulatoen fotelle hvodan kjøingen åvike utsli. Det svenske Fejeedeiet e blant dem som ha besøkt sikkehetssenteet og studet simulatoen. De ha vist sto inteesse fo det de ha sett at de med noen minde justeinge kan edusee utsliene og samtidig sae bunkes. Senteet vil nå i samabeid med Fejeedeiet tilettelegge olæingen slik at edeiets fatøy vil væe i buk å simulatoen, med tanke å kus fo ansatte navigatøe. Sikkehetssenteet sie de ha obsevet at sammenstøt med kaie e et oblem undt om i landet. Desom næingen e inteesset, kan senteet vudee å bygge ut tilbudet til å omfatte kus som kan edusee denne tyen sammenstøt. STØ KURS. Sikkehetssenteet vudee å lage kus fo å edusee sammenstøt med kai. DEMONSTRASJON. Posjektlede fo EcoShi, Gunna Hemming (høye) og simulatoansvalig Båd Godage (venste) e stolte ove å kunne vise fam simulatoen til John H. Johansen (midten) fa Sjøfatsdiektoatet. BERØMT SKYLINE. John H. Johansen fa Sjøfatsdiektoatet fikk øve seg å å navigee hutigbåt i havnebassenget i Hong Kong. Navigae -

29 Sikkehet i fiskeflåten Sikkehet handle om å buke hodet HØY RISIKO. Fiskee e en ykesgue som e sælig utsatt fo abeidsulykke, så det gjelde å tenke sikkehet. Illustasjonsfoto: Halvad Aasjod, fotokonkuansen fo sjøfolk Sikkehet deie seg om å føle seg tygg i det man gjø, og menneskes vudeing av hvodan de best foholde seg til de fae de faktisk stå ovenfo e næt knyttet til dette. Tine Thovaldsen, stiendiat i sosialantoologi, SINTEF Fiskei og havbuk Sjøfatsdiektoatet ha de siste åene økt fokuset å sikkehet i fiskeflåten gjennom tiltak som uanmeldte tilsyn og kav om sikkehetsstyingssystem. Økt fokus fa myndighetenes side gjø at noske fiskee innlemmes i de kav til systematisk sikkehetsabeid som kjennetegne modene nosk abeidsliv. Helse, miljø og sikkehet skal måles, dokumentees og settes føst å agendaen. Love og egle e tiltak som skal bida til økt sikkehet. Nå tilsyn avdekke at egelveket ikke alltid etteleves til fulle, foklae man det ofte med dålige holdninge til sikkehet elle manglende sikke hetskultu. Men fiskene å sin side, oleve ikke nødvendigvis manglende ofølging av kav og åbud som komme utenfa som uttykk fo dålige holdninge til sikkehet. I et ågående foskningsosjekt om sikkehet i fiskeflåten sette SINTEF Fiskei og havbuk blant annet fokus å hvodan olevelse av isiko e koblet til esonlige efainge og vudeinge. I osjektet ha fokus væt ettet mot aktiv deltakelse i hvedagslivet å ulike fatøy, obsevasjon av abeidet, samt intevju med både fiskee og ande som abeide med sikkehet i fiskeflåten. En slik tilnæming gi konket kunnska om hvodan sikkehet håndtees i det daglige. Oleves ikke så falig Desom man se å statistikkene ove ulykke og dødsfall i fiskeinæingen, vil man konkludee med at fiskeyket innebæe høyee isiko enn ande yke. Men selv om sannsynligheten fo ulykke e høy, vise foskning at slike statistiske isikovudeinge ikke nødvendigvis sammenfalle med hvedagslige vudeinge og olevelse av fae. Individuelle efainge, esonlige egenskae og asekte ved abeidsmiljøet foøvig sille en vesentlig olle i olevd isikofoståelse. Bilkjøing e et dagligdags eksemel som kan belyse foholdet mellom fomelle isikovudeinge og olevd isikofoståelse næmee. Bilkjøing e, statistisk sett, noe av det mest isikable mange av oss gjø i det daglige. Likefullt oleve ikke de fleste sjåføe bilkjøing som falig. Denne ofatningen kan knyttes til både efaing, mesting og kontoll. Læingsosesse gjø at bilkjøingen næmest automatisees, og fykten som e knyttet til bilkjøingen synes å fosvinne i takt med at mestingsfølelsen øke. Dette eksemlet kan også belyse fiskees foståelse av isiko i abeidet. Selv om fiskeyket statistisk sett innebæe høy gad av isiko, uttykke fiskene selv at de ikke tenke så mye å at det de gjø e falig. At man jevnt ove ikke oleve abeidet som falig, bety likevel ikke det samme som at man ikke e otatt av sikkehet. Fiskee som ha sitt abeid å sjøen ha føstehånds kjennska til de fae de stå ovenfo, og vet av efaing at sjøen som abeidslass må esektees. Fo å håndtee fae ta de en ekke foholdsegle nå det komme til sikkehet. Hva disse bestå i, e knyttet til den enkeltes olevelse av fae, og detil vudeing av nødvendige tiltak. Slike ivate vudeinge kan foklae hvofo noen fiskee ikke nødvendigvis se behovet fo alle egle og åbud, til toss fo at de e ment å bede sikkeheten om bod. Paktisk kunnska Fiskeens tilvæelse kan beskives som å leve i to vedene; en å land og en til sjøs. Livet ombod e adskilt fa landlivet i kotee og lenge eiode. Dette legge amme fo et tett, lukket abeidsmiljø hvo aksis e næt knyttet til det enkelte fatøy, diftsfom og fiske. I fiskeyket e kunnska og aksis to side av samme sak, og nykomlingene læe gjennom aksis at de må ha esekt fo sjøen som abeidslass, fo væ og vind og fo keftene som e i sving. Ombod i et fiskefatøy må man væe i takt med bølgene, væe en del av de foandelige omgivelsene, og meste den bevegelige omvedenen. Abeidet e fysisk og olæingen skje i det daglige. Paktiske fedig hete e en foutsetning fo å kunne utføe abeidet, og fiskee gi ofte uttykk fo at man må væe å sjøen fo å fostå hva det deie seg om: Olæingen foegå ombod. E man ny må man se å hva som skje og hvodan ting gjøes, til man få innblikk. De som komme om bod e ikke fedig utlæte nå de komme. Dekket bukes til olæing. Man få øve seg, og så komme man inn i det ette hvet. Siden slutten av -tallet ha også obligatoisk sikkehetsolæing fo fiskee væt et viktig bidag og sulement til den olæingen som foegå ombod. Sikkehetsolæing fo fiskee ha stekt fokus å den aktiske biten i undevisningen. Kusdeltagene ta del i ealistiske øvelse som gjenseile hvedagslivet hvo fiskeen selv e den som e utsatt desom uhellet e ute. Ta vae å hveande Foskning vise at sikkehetskultu e et bege som tillegges ulikt innhold avhengig av hvem man sø. I fiskeens hvedag e sikkehet en del av helhetlig aksis ombod. Fiskene må foholde seg til faen fo esonulykke, men åeke også at de må tenke å isikoen fo dålig fangst, små kvote, lave ise, dålig væ, skade å fatøy og buk og så videe. Deltakelse i fisket vise at muntlige isikovudeinge inngå som en del av den daglige diften nå usikkehet elle falige situasjone ostå. At det handle om å buke hodet e et vanlig utsagn nå fiskee ate om sikkehet i abeidet fo eksemel landligge nå væet e dålig elle det å slå følge med en kameatbåt å sjøen. Unde Noges kystfiskalags åsmøte i Svolvæ i mai, ekte en av fiskene fa tale stolen å noen fohold som ette hans mening søge fo sikkehet: Det e snakk om å buke sunn fonuft og høe å væmeldinga. Man tjene å å gå flee båte i lag, det føles som en sikkehet, og man ta vae å hveande. Sikkehet e et felles mål Både myndighete og fiskee ha et felles mål om en tygg og sikke hvedag fo alle som abeide i fiskeinæingen. Ved å oettholde fokuset å sikkehet, gjennom tilsyn og en god dialog omking tiltak som kan bida til en tygg abeidshvedag fo fiskene, ha man gode foutsetninge fo å nå dette målet. Navigae -

30 Ny bok Kommentae til skissikkehetsloven Senioådgive Teje Henes Pettesen i Næings- og handelsdeatementet og ofesso ved Nodisk institutt fo sjøett, Hans Jacob Bull, ha skevet en fyldig kommentautgave til skissikkehetsloven. Boken, som e utgitt av Fagbokfolaget, ble esentet å et boklanseingssemina å Univesitetet i Oslo den. novembe. Boken å hele side inneholde gundige kommentae til skissikkehetsloven av med senee endinge, føst og femst bygget å foabeidene og aksis. Loven femstå å mange måte som en ammelov, og boken ha defo også en gjennomgang av det omfattende og komlekse foskiftsveket som e hjemlet i loven. Siden loven ha sin bakgunn i et bedt LANSERTE NY BOK. Hans Jacob Bull (til venste) og Teje Henes Pettesen ha skevet en fyldig kommentautgave til skissikkehetsloven. Bente Amandusen Redaktø Navigae, Sjøfatsdiektoatet intenasjonalt egelvek, fastsatt av IMO, ILO og EU, edegjø boken dessuten detaljet fo dette. Hans Jacob Bull va lede av Skissikkehetslovutvalget, mens Teje Henes Pettesen va medlem av utvalget, onevnt av Sjøfatsdiektoatet, og hadde hovedansvaet i deatementet fo utabeidelsen av lovoosisjonen. Han ha tidligee abeidet i diektoatet. På boklanseingesseminaet va sjøfatsdiektø Olav Akselsen blant foedagsholdene som kommentete boken og som undesteket betydningen av at en så viktig lov som skissikkehetsloven, nå e behandlet i en bokutgave. Boken omhandle Intenasjonalt egelvek Redeiets likte: Sikkehetsstying. Teknisk og oeativ sikkehet Pesonlig sikkehet Miljømessig sikkehet Sikkehets- og teobeedska Tilsyn Fovaltningstiltak Administative sanksjone Staffansva Kystveket e en nasjonal etat fo kystfovaltning og samfedsel til sjøs. Etaten ha ansva fo fiskeihavne, falede, navigasjonsinstallasjone, lostjeneste og tafikkontoll. Viksomheten dekke også maitim sekto av nasjonal tansotlan samt myndighets- og fovaltningsogave i tilknytning til love og egelvek fo havne, falede og loslikten. Kystveket ha også ansva fo statens beedska mot akutt fouensning. STATSLOS ASPIRANTER Kystveket skal, med fobehold om endelig godkjenning fa Kystvekets hovedkonto, ta inn statslosasiante fa. oktobe Fo fullstedig kunngjøing og elektonisk søknad med CV henvises til Søknadsfist:.. Kontaktinfo: Tommy Haugsnes, senioådgive. Tlf: / ARBEIDSOPPGAVER Losen skal gi åd til skisføeen med hensyn til fatøyets femdift, navigeing og manøveing. Losen e ansvalig fo losingen. Losen skal samabeide med noske myndighete som Fosvaet, Sjøfatsdiektoatet, Toll, Politi m.m. og aotee fohold som kan væe av betydning fo sikkehet og miljø og medvike til at lovbudd avdekkes. KVALIFIKASJONER Fo å kunne søke som statslosasiant, må Fo å kunne søke som statslosasiant, må søkeen fylle følgende minstekav: Må inneha navigatøsetifikat som gi ett til å væe ovestymann å ethvet ski av hvilken som helst støelse i uinnskenket fat. Må ha bestått eksamen som keves fo å få ett til å væe skisføe å ethvet ski av hvilken som helst støelse i uinnskenket fat. Må ha minst ås fatstid som ansvashavende vaktoffisese å bo, elle ovestymann å ski ove BT, elle minst ås sjømilitæ fatstid i tilsvaende stillinge. Effektiv ombodvæende tjeneste skal summees fo å væe tellende. PERSONLIGE EGENSKAPER Gode samabeids og kommunikasjonsevne Evne til å abeide selvstendig. Gode evne til kontaktskaing Aktuelle kandidate vil bli innkalt til abeidssykologiske teste og intevju i løet av febua - ail Disse kandidatene må kunne femlegge: Helseeklæing fo losasiante (skjema LB) utstedt av autoiset sjømannslege, navigatøsetifikat, fats-ogave og vitnemål skal ikke sendes med søknaden, men tas med ved eventuell innkalling til intevju. I TILLEGG TIL OPPLÆRING TILBYR VI: Det tas sikte å at. deleksamen avholdes ette ca - månedes olæing. I olæingstiden fem til bestått. deleksamen vil statslosasianten væe tilsatt som statslosasiant. Ette bestått. deleksamen tilsettes statslosasianten som statslos og lønnes deette. Betingelsen fo tilsetting som statslos e bestått eksamen, og at asianten bli sikkehetsklaet. Det tas fobehold om at statslosen ikke kan åegne oveføing elle tilsetting i annen sjøtafikkavdeling fø ette å fa føste deleksamen. På bakgunn av et esonalolitisk mål om at abeidsstyken skal gjenseile befolkningssammensetningen geneelt, både nå det gjelde kjønn og kultuelt mangfold, ofodes kvinne og esone med minoitetsbakgunn til å søke stillingene. Klikk deg inn å fo utfyllende stillingstekst og fo å søke å stillingen Navigae - Navigae -

31 Sjøfatsdiektoatet vant Haugaland HMS abeidsmiljøis Sjøfatsdiektoatet fikk isen fo et målettet, systematisk og keativt HMS-abeid. Bente Amandusen Redaktø Navigae, Sjøfatsdiektoatet - Vi hadde flee veldig gode kandidate til isen i å. Åets vinne ha satt seg høye mål fo HMSabeidet, og vi finne at HMS e en integet del av diften, sa daglig lede i Haugaland HMS, Johannes Beivik. - Sjøfatsdiektoatet buke abeidsmiljøabeid fo å skae gode vilkå fo alle ansatte, men også fo å skae om fo den kvalitet og effektivitet som e nødvendig fo at etaten skal klae å gjennomføe ogavene sine. Sjøfatsdiektoatet scoe høyt å alle kiteiene vi ha lagt til gunn fo isen. Glad fo utmekelsen Det va sjøfatsdiektø Olav Akselsen som tok i mot isen. - Vi e svæt glade fo at det HMS-abeidet vi ha gjot, ha blitt lagt meke til, sa han. - Det e jo esonene hos oss som utføe den jobben vi e satt til å gjøe, defo e vi veldig otatt av å legge til ette fo gode abeidsvilkå. Alle ansatte i Sjøfatsdiektoatet sille en viktig olle fo å sike at etaten nå sitt oveodnede mål om sikkehet i skisfaten. De esultatene som samfunnet keve av oss medføe betydelig fokus å kvalitet og esisjon i våt abeid. Foutsetningen e en stategisk tenkende og motivet oganisasjon av ledee og medabeidee. Dette kan bae etablees gjennom et godt og inkludeende abeidsmiljø som sette fysiske og sykososiale betingelse i system. Egen HMS-håndbok Sjøfatsdiektoatet ha en egen helse, miljø og sikkehetshåndbok. Målsettingen e å sike et abeidsmiljø som gi gunnlag fo en helsefemmende og meningsfylt abeidssituasjon og full tygghet mot fysiske og sykiske skadevikninge. Dette vil diektoatet onå gjennom systematisk HMS-abeid, ved å bede kunnskae og holdninge om systeme og vikemidle som binge tivsel, tygghet og lavt sykefavæ. Diektoatet ha utabeidet sin egen Hustavle med ti ting som skal bida til det gode abeidsmiljøet. Hustavlen gå som skjemsae hos alle, og søge fo stadige åminnelse. Viksomheten dele også ut sin egen intene HMS-is til den avdelingen som hvet å utmeke seg å omådet. Miljøfytån Sjøfatsdiektoatet ønske å ha en miljøvennlig dift, samt en tydelig og dokumentet miljøofil. Diektoatets hovedkonto i Haugesund ble setifiset som Miljøfytån i august. Miljøfytån e en nasjonal setifiseingsodning ettet mot viksomhete i ivat og offentlig sekto. Fo å bli setifiset stilles det bansjekav til miljøledelse, blant annet abeidsmiljø og HMS-tiltak, ARBEIDSMILJØPRIS. Daglig lede i Haugaland HMS, Johannes Beivik, oveakte HMS-isen til sjøfatsdiektø Olav Akselsen som va stolt og glad ove å ta i mot isen, som i å e en statuett i stein designet av Steina Ivesen Reklamebyå. Foto: Hedda Gi GLADE VINNERE. Sjøfatsdiektø Olav Akselsen (bakest til venste) med et knie av sine medabeidee. Fa venste: Cecilia Giad, Ann Kain Fosse, John Malvin Økland, hovedveneombud Stine Nebø med statuetten, Helena Helgesen, José Ventua, Svein David Medhaug, John Kistian Fosen og Kistine Beistand. Foto: Bjate Amble miljøhensyn ved offentlige anskaffelse, ENØK-tiltak, miljøhensyn ved tansot og avfallshåndteing. Fo diektoatet innebæe setifiseingen en ekke tiltak, deiblant økt buk av telefonmøte, kildesoteing av avfall, samt eduset buk av ai og støm. En tivelig abeidslass Sjøfatsdiektoatet ha en ekke abeidsmiljøtiltak, blant annet et eget abeidsmiljøutvalg som ha etablet en handlingsog ofølgingslan fo sitt ovevåkende, ofølgende og foebyggende HMSabeid. Det legges sto vekt å god dialog og godt samabeid mellom ledelse og medabeidene i diektoatet, blant annet i et eget medbestemmelsesfoum, de de ansatte sikes innflytelse i abeidet. Alle nyansatte i etaten gå å kus de man fokusee å kommunikasjon og et godt abeidsmiljø. Diektoatet e også veldig otatt av å beholde sine elde medabeidee, og ha en senioolitikk de intensjonen e å motivee og legge til ette fo at elde medabeidee skal bli lengst mulig i jobb. I tillegg til de odinæe velfedsmidlene til tivselsfemmende tiltak å abeids lassen, e det satt av et eksta belø å,- kone e ansatt til tiltak fo å femme godt abeidsmiljø. God fysisk fom e viktig, og Sjøfatsdiektoatet ha et stot timom de de ansatte kan tene i fitiden. Bediftsidettslaget Maitim tilby en ekke foskjellige aktivitete fo de sotslige. Man ha også kunstfoening, bidgeklubb, seilklubb, eget ko og ockeband, og til og med en stikke klubb. Setifiseing av ISM evisoe Quality Management Cetification tilby akkeditet setifiseing av ISM evisoe. Akkediteing bety at setifikatene e autoiset og setifiseingen e unde ovevåkning av noske myndighete ved Nosk Akkediteing. Dette gi også setifikatene intenasjonal gyldighet. Et akkeditet setifikat e nyttig dokumentasjon å esonlig kometanse. Quality Management Cetification e alene om å kunne utstede akkeditete ISM eviso setifikate i Noge. Fo å bli setifiset må man ha efaing med evisjon, ha deltatt å et godkjent evisjonsledekus og bestå ISM eviso eksamen. Næmee detalje finnes å Quality Management Academy e foeløig den eneste i Noge som tilby godkjent ISM evisjonsledekus fo akkeditet setifiseing. Det neste kuseet gå å Teneife... Me infomasjon finnes å elle ta kontakt å Navigae - Navigae -

32 Nytt fa IMO DE Ny olakode ta fom IMOs undekomité fo design og utsty (DE) hadde sin. sesjon fa. til. oktobe i London. Delegasjonen ble ledet av assisteende sjøfatsdiektø Sigud Gude. Sakene handlet blant annet om den nye olakoden, fouensning, døe å assasjeski og Haakon Stohaug, senioådgive, undeavdeling Intenasjonalt miljø- og sikkehetsabeid, Sjøfatsdiektoatet livedningsutsty. Polakoden Den nye olakoden vil gjelde ski som navigee i olae støk, det vil si både Aktis og Antaktis. Koden vil inneholde tilleggskav til skisutsty, systeme og dift til de kav som alleede femgå av eksisteende IMO-instumente som SOLAS, MARPOL og ande. Koden vil væe målbaset og vil ette seg mot isiki som e sæskilte fo dift i olae favann - som miljøfohold og at man oeee fjent fa kjente fohold. Abeidet, som ledes av Tuid Steme fa Sjøfatsdiektoatet, gjode gode femskitt unde DE og koden begynne å ta fom. En koesondansegue, ledet av Noge, vil fotsette abeidet fem til DE i mas. Fouensning Retningslinje fo tilleggsutsty fo å ogadee oljefilteingsutsty ble diskutet. Det ble enighet om at det ikke skulle væe kav om dette utstyet og at det ikke skulle ha tilbakevikende kaft. Mange delegasjone uttykte bekyming fo foeslått kav om å ha eseve dele til ovevåkings- og kontollsysteme fo oljeutsli. Det nevnes i aoten fa møtet at DE ikke kan anbefale at det skal væe kav om esevedele. Vanntette døe En abeidsgue ble etablet fo å gjøe fedig MSCsikulæe om etningslinje om åne, vanntette døe å assasjeski. Slike døe tillates i henhold til SOLAS å ånes fo assasjegjennomgang elle holdes åne desom det foegå abeid i næheten av døen. Utfodingen ha væt å bli enige om hva abeid i næheten av døen skal fostås som. Noge mene intensjonen med denne tillatelsen va at døene kunnes holdes åne ved eaasjone og vedlikehold de assasje mellom vanntette avdelinge e nødvendig av aktiske åsake. Vi mene at en utvidet tillatelse skal keve analyse av flyteegenskae uansett oeasjonsomåde, og at døene bø lukkes i isikoomåde. Retningslinjene deimot keve kun at en isikoevalueing sammen med en flytbahetsvudeing gjennomføes desom man skal inn i isikoomåde. Noge mene at sikulæet gå fo langt i å la vanntette døe væe åne og ha esevet seg mot dette sikulæet. Beskyttelse mot støy Standade fo støybeskyttelse femgå av IMO-esolusjon A. fa og e moden fo evisjon. Resolusjonen e ikke bindende. EU og Noge ønske å edusee støygensene samt gjøe esolusjonen bindende. Geneelt ble det støttet at støygensene bli bindende. Det ble bestemt å etablee en koesondansegue koodinet av Danmak som skal aotee til DE i mas neste å. Livedningsutsty Det va flee agendaunkte som dekket dette. Blant annet e det en diskusjon om man skal keve fohåndslaging av ecovey systems slik at ski kan bistå i edningsaksjone. Det e mye motstand mot dette, inkludet fa Noge. En ekke oganisasjone foeslo i stedet å ende ISM-koden fo å gjøe ansva og osedye klaee ved edningsaksjone. Det ble ikke enighet denne gangen om man skulle gå den funksjonelle elle eskitive veien, og DE vil foeslå fo Sjøsikkehetskomiteen å utsette datoen fo fedigstillelse med ett å. Nå det gjelde agendaunktet om utvikling av et nytt ammevek fo livedningsutsty gå det å utvikling av funksjonelle kav. Jaan hadde sendt inn et dokument som vil væe gunnlag fo denne saken femove. Testing av livedningsutsty i henhold til IMOesolusjon MSC.() ble også diskutet, sælig den såkalte swam -testen. Undekomiteen foetakk foslag til en tekst som ligne den fo edningsbåte. Endingene vil bli sendt til Sjøsikkehetskomiteens. sesjon fo vedtak. Det va også en diskusjon om oblemene man ha funnet ved testing av veste mot en såkalt RFD, efeence test devices, fodi metoden gi like dålige esultate som den tidligee metoden. I tillegg savne industien klae eskitive kav som vesten skal tilfedsstille. Videe diskusjon skal finne sted å DE. Nå det gjelde testing av fee-fall - livbåte e det flee egle i SOLAS som dekke denne tye livbåte, og det e blitt uklat om det e kav om full launch. Det va enighet om at det må en ending til i SOLAS fo å klagjøe dette. MSC Noge fikk full støtte å MSC (Maitime Safety Committee) fo sitt foslag om at IMOs undekomité fo stabilitet, lastelinje og sikkehet å fiskefatøy (SLF) Ombygging av oljetankski En edaksjonsgue gjode abeidet fedig med en omfoent fotolkning (unified inteetation) om anvendelsen av SOLAS, MARPOL og lastelinjekav til ombygging av tankski med enkeltskog til tankski med dobbeltskog og bulkski. Noge måtte esevee seg mot esultatet fodi vi mene at om man bygge om et tankski til et bulkski, så må det kunne tilfedsstille kavene som om det va et nytt bulkski. Den omfoente fotolkningen vil ikke gjelde alleede inngåtte avtale om ombygging. Utkastet til MSC-MEPC sikulæe vil bli sendt til Sjøsikkehetskomiteens. sesjon og Maine Envionment Potection Committee s. sesjon i fo godkjennelse. Endinge i IMO esolusjon A. En edaksjonsgue gjode fedig endinge til ovennevnte esolusjon, som omhandle det såkalte Enhanced Suvey Pogamme. Hensikten e å hamonisee denne esolusjonen med klasseselskaenes IACS UR Z, samt sike konsistens mellom kav til enkeltskog og dobbeltskog. Full støtte til nosk foslag om ankehåndteingsfatøy Noge fikk gjennomslag fo sitt foslag om utvikling av stabilitetskiteie og skissesifikke etningslinje fo fatøy som e engasjet i tauing og ankehåndteingsoeasjone. Sigud Gude, assisteende sjøfatsdiektø skal utvikle globale stabilitetskiteie fo fatøy engasjet i tauing og ankehåndteingsoeasjone, slik at skissesifikke oeasjonelle etningslinje fo disse fatøyene kan utabeides. Foslaget e en ofølging av anbefalingene fa undesøkelseskommisjonen som ble nedsatt ette ulykken med Boubon Dolhin i de åtte menneske mistet livet. Undesøkelseskommisjonen avdekket blant annet at fatøy som håndtee stadig tynge slee- og løfteoeasjone ikke e tilstekkelig dekket i eksisteende egelvek. Det e komliset å fastslå hvo stoe kefte som vike å et fatøy unde slike oeasjone og fatøysesifikke oeasjonelle begensninge vil øke sikkeheten å denne tyen fatøy betaktelig. På en dilomatkonfeanse i Manila i juni i å, vedtok IMO å inkludee etningslinje fo olæing av offisee å fatøy som e engasjet i ankehåndteingsoeasjone i den evidete STCWkonvensjonen. Dette va også ette foslag fa Noge, som en del av ofølgingen ette Boubon Dolhin-ulykken. Navigae - Navigae -

33 Gjennomslag fo noske foslag i IMO Nowegian Maitime Diectoate Nytt seilingssystem utenfo Sø-Noge Fa. juni skal det innføes et system med seilings lede utenfo kysten av Vestlandet og Sølandet. Seilingsledene e i all hovedsak lagt utenfo teitoialfavannet, og innebæe at isikotafikk flyttes lenge ut fa kysten, samtidig som tafikken seaees. T iltaket gjelde fo alle tankski og ande fatøy å. buttotonn elle me som gå i tansitt langs noske Bjate Amble, infomasjonskonsulent kysten, elle i inte Sjøfatsdiektoatet nasjonal tafikk til elle fa en nosk havn. - Systemet innebæe at skistafikk som medføe fouensningsfae flyttes lenge ut fa kysten. Dette bida til å styke sjøsikkeheten og sike noske myndig hete bede esonstid ved fae fo akutt fouensning, sie fiskei- og kystministe Lisbeth Beg-Hansen i en kommenta. De nye systemene fo tafikkseaa sjon i Sø-Noge komlettee de som alleede e i kaft i nod. Efaingene fa Nod-Noge e svæt gode. Alle analyse som e foetatt i fobindelse med abeidet, sammen med den økte statlige sleebåt beedskaen, vise at sannsynligheten fo ulykke og oljeutsli vil bli vesentlig eduset. Noge ha demed fått fullt gjennom slag i FNs sjøfatsoganisasjon IMO fo sitt foslag om etableing av et system med seilingslede. De noske foslagene e utabeidet av en osjektgue ledet av Kystveket, Sjøfatsdiektoatet, fiskei næingen, etoleumsindustien, sjø Sjøfatsdiektoatet e et fovaltnings ogan unde lagt Næings- og handels deatementet og Miljøvendeatementet med myndighetsansva ovefo nosk egistete ski og utenlandske ski som anløe noske havne. Sjøfatsdiektoatets oveodnede mål e å væe synlig og tydelig aktø fo sjøsikkehet i et ent miljø. FORNØYD. - Tiltakene vil bida til å edusee sannsynligheten fo ulykke og oljeutsli langs kysten av Vestlandet og Sølandet, sie fiskei- og kystministe Lisbeth Beg-Hansen. Foto: Scanix/Statsministeens konto mannsoganisasjone, miljøvenoganisa sjone og skisfatsnæingen. Tiltakene medføe ikke betydelig økt seilingsdistanse og e lagt i god av stand til fiskei- og etoleumsaktivitet og såbae omåde. Dette ivaeta de med hensynet til beøte inteesse å en god måte. Tiden e en viktig fakto fo å unngå en skisulykke, men også fo å få å lass nød vendig utsty fo å begense konsekvensene av en ulykke. Bede vaslingstid gi økte mulighete til å få å lass et sleefatøy og nødvendig oljevenutsty. Rutetiltakene bida således til å gi ande sjøsikkehets- og oljeventiltak økt effekt. Region Nod Region sø Stasjon Tondheim Postboks, Tondheim T: F: Stasjon Oslo Postboks Sentum, Oslo T: F: Stasjon Røvik Postboks, Røvik T: F: Stasjon Lavik Postboks, Lavik T: F: Stasjon Sandnessjøen Postboks, Sandnessjøen T: F: Stasjon Kistiansand S Postboks, Kistiansand S T: F: Stasjon Bodø Postboks, Bodø T: F: Stasjon Stavange: Postboks Sentum, Stavange T: F: Stasjon Navik Fagenesveien, Navik T: F: Stasjon Haugesund Postboks, Haugesund T: F: Stasjon Svolvæ Postboks, Svolvæ T: F: Stasjon Begen Postboks, Begen T: F: Stasjon Hastad Postboks, Hastad T: F: Stasjon Floø Postboks, Floø T: F: Stasjon Tomsø Postboks, Tomsø T: og F: Stasjon Ålesund Kongensgt., Ålesund T: F: Stasjon Hammefest Postboks, Hammefest T: F: Stasjon Kistiansund N Postboks, Kistiansund N T: F: Stasjon Båtsfjod Postboks, Båtsfjod T: F: NAvigae Utgive/Publishe: Sjøfatsdiektoatet/ Nowegian Maitime Diectoate. Fosidebilde: Illustasjonsfoto: MAERSK. Ansvalig edaktø/edito-in-chief: Eilif Fjon. Redaktø/Edito: Bente Amandussen. Ovesette/Tanslato: Bente Amandussen. Annonse/Ads: TeaMedia, Oslo Toe E. Busengdal, Telefon: Mobil: Telefax: E-ost: Gafisk fomgivning/design and layout: Oktan - Reidun Naen, Haugesund Bok & Offset. Tykk/Pint: Haugesund Bok & Offset Bladet utkomme kvatalsvis. The Magazine is issued fou times yealy. Olag/Ciculation: ca. Alle edeie med noskegistete fatøy å bt. og ove tildeles te eksemlae e fatøy uteniks, ett e fatøy inneniks, fo uten ett til edeiet. Ett eksemla tildeles kontoll-liktig assasjefatøy, lasteski å bt og deove, fiske- og fangstfatøy å, mete og deove, samt uteniks stasjone og abeidskontoe. Sikulasjon om bod: Skisføe skal besøge distibusjon av det innstiftede bilaget om love og foskifte til besetnings medlemme i ledende stillinge. Skisføe skal også besøge obevaing av bilaget. Samtidig anmodes skisføe elle ande som motta bladet, å la det sikulee blant besetningsmedlemene. Sjøfatsdiektoatet: Besøksadesse/Visiting addess: Smedasundet A Postadesse/Postal addess: Postboks, N- Haugesund Telefon: Telefaks: E-ost: Intenett: Bestilling av bladet ettes til dokumentasjons-senteet i Sjøfatsdiektoatet. Redaksjonen avsluttet:.. ISSN-n - Beedskastelefon Statens katvek Sjø Ringe man Sjøfatsdiektoatet utenom etatens åningstide bli man satt ove til beedskastelefonen. Beedskastelefonen bli besvat av en vaktlede og e fobeholdt aoteing av ulykke og hendelse som involvee noskegistete fatøy og utenlandske fatøy i noske favann. Fo ikke å blokkee beedskastelefonen esisees det at alle andehenvendelse til Sjøfatsdiektoatet skal skje i administasjonens kontotid. Emegency telehone Denne e som følge: Fa. til.:. til. Fa. til.:. til. These ae as follows: Setembe to May:. hs. to. hs. May to Setembe:. hs. to. hs. When calling the Maitime Diectoate outside of office hous, you will be tansfeed to the emegency telehone. The emegency telehone is answeed by a watch leade and is eseved fo the eoting of accidents and incidents involving shis egisteed in Noway and foeign shis in Nowegian wates. In ode not to block the emegency telehone it is emhasized that all othe communication with the Maitime Diectoate must take lace duing the administation s office hous.

34 Kusdeltakene gi oss E det noen som ha bede scoe enn oss? Sikkehetssenteet Røvik (SSR) ble etablet i, og ha utviklet seg til å bli et sente med høy faglig kometanse innen utdanning av sjøfolk. Vi ha i dag godkjenning å alle kus som omhandle STCW konvensjonen og vi e ISO -godkjent av Bueau Veitas. Vi ha lagt ned mye abeid i hvodan vi kan tilettelegge kusingen til beste fo edeiene. Dette ha medføt at vi ha en del akkeløsninge som kan væe av inteesse. Vi utvikle nye kus ette hvet som behovene dukke o, og vi tilettelegge gjene kus og olæing som edeiene kan ha sesielle behov fo. Vi holde kus de det asse best fo edeiene. Vi se fam til å bli bede kjent med ditt fatøy elle dees edei. SSR ha en målsetting om minimum % scoe å tilbakemeldinge fa våe kusdeltakee. Dvs. at i gjennomsnitt skal kusdeltakene ulle en e å teningen. I fikk vi en scoe å,% - dvs. kaakteen,. I ble ca. sjømenn kuset av Sikkehetssenteet Røvik. Disse fikk muligheten til å evaluee kusene gjennom å sette kaaktee å vå innsats, fa til. Diagammet vise esultatene fa disse evalueingene. På gunnlag av hva dee selv mene om Sikkehetssenteet Røvik, velge vi å komme med følgende åstand: Våe kunde e meget godt fonøyd med oss! Sikkehetssenteet Røvik vudee kontinuelig sin kusotefølje, både nå det gjelde kvalitet og is. Siden vi alleede vet at våe kunde e meget godt fonøyd med kvaliteten vi levee, kan vi også gjøe dee omeksomme å at Sikkehetssenteet Røvik også e stekt konkuansedyktige nå det gjelde is. Summen av god kvalitet og gode ise gjø at vi sette oss stadig høyee mål. Våt mål e stadig å bli bede, og gjennom å nå denne målsettingen skal vi også væe blant de alle beste sikkehetssentene i Noge! Kusmateiell og utsty Kusinnhold og elevans Gjennomfoeing av kus Instuktoeens kometansefomidling Nyttevedi av kuset Gjennomsnitt kaaktee,,,,,, S E T E N K H A N D L E! O B S E R VA C O N S I D E R A A G E! Kus våen : SIKKERHETSSENTERET Sikkehetssenteet RØRVIK Tel: + E-ost: Nett: ss.ntfk.no RETRENING fo offisee som ikke ha oettholdt sin ykeskometanse de siste å. Reetisjon av sikkehetskus i fokant av kusene. Stattidsunkt:. janua,. mas og. mai ASSESSORKURS fo hutigbåt Tidsunkt: Avtales diekte med SSR RETRENING fo hutigbåt Tidsunkt: Uke, og HURTIGBÅTKURS Tidsunkt: Uke og IMO IMO IMO / Medisinsk behandling Redningsfakoste Hutiggående mobbåt Cowd & Cisis GOC ROC ASH (HMS - kus) Tidsunkt: Se fullstendig kusovesikt å våe nettside: ss.ntfk.no YTRE NAMDAL FAGSKOLE Nautisk linje Sikkehetssente Adesse: YNVS, Røvik Noway

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Trust in the Personal Data Economy Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Why does trust matter? 97% of Europeans would be happy for their personal data to be used to inform, make recommendations or add

Detaljer

Macbeth: Frozen Scenes

Macbeth: Frozen Scenes Macbeth: Frozen Scenes Using Frozen Scenes There are several ways to use these scenes 1. Along with the scene one can give the students the lines from the play and ask them to perform their scene with

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College The behavior of the reindeer herd - the role of the males Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management University of Tromsø Sami University College Masters student at Department

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset PARABOLSPEIL Stå foran krysset på gulvet og se inn i parabolen. Hvordan ser du ut? Still deg bak krysset på gulvet. Hva skjer? Hva skjer når du stiller deg på krysset? Still deg bak krysset Det krumme

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER Read Online and Download Ebook SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER DOWNLOAD EBOOK : SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Utstyr for avstandsmåling Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Dommersamlingen 2012 Regulert i R 14-3 Kunstige hjelpemidler, uvanlig utstyr og uvanlig bruk av utstyr Anmerkning: Komiteen kan lage en

Detaljer

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe CARING OMSORG Is when we show that we care about others by our actions or our words Det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør PATIENCE TÅLMODIGHET Is the ability to wait for

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Siden vi i det siste har vært ganske mange på treningene, har det vært litt kaos, og vanskelig å få trent bra. Derfor vil jeg her forklare noen regler som dere

Detaljer

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne Consequences Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne KRL Filosofi og etikk reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt. gjøre rede

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283, HØST 16 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 =

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Exam: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Eksamensdag: 1. juni 2011 Sensur

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Dannelse på norsk fra ord til handling Professor Ove Jakobsen HHB/UiN Frihet med ansvar Om høyere utdanning og forskning i Norge NOU 2000:14 Det er

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Katalognummer 01. Happy small feet. Størrelse/Size: 50x70cm - Pris / Price 500 nok. Størrelse/Size: 20x29cm - Pris / Price 200 nok

Katalognummer 01. Happy small feet. Størrelse/Size: 50x70cm - Pris / Price 500 nok. Størrelse/Size: 20x29cm - Pris / Price 200 nok Katalognummer 01 Happy small feet Food is not the only necessity which starving children need. Keeping their skin, body and feet healthy is one of the necessities. The new blankets and shoes provided by

Detaljer

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL Å ta ansvar refleksjon som grunnlag for læring Geir Lieblein, IPV På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL 11.08.2014 Refleksjon Individuelt og sammen Agroecology MSc vårt konseptuelle

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT 1 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Utsatt eksamen i: ECON2915 Vekst og næringsstruktur Eksamensdag: 07.12.2012 Tid for eksamen: kl. 09:00-12:00 Oppgavesettet er på 5 sider Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i MAT2400 Analyse 1. Eksamensdag: Onsdag 15. juni 2011. Tid for eksamen: 09.00 13.00 Oppgavesettet er på 6 sider. Vedlegg: Tillatte

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv 1 Emnedesign for læring: Et systemperspektiv v. professor, dr. philos. Vidar Gynnild Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 In its briefest form, the paradigm that has governed

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017 Enkel og effektiv brukertesting Ida Aalen LOAD.17 21. september 2017 Verktøyene finner du her: bit.ly/tools-for-testing Har dere gjort brukertesting? Vet du hva dette ikonet betyr? Mobil: 53% sa nei Desktop:

Detaljer

Ny personvernlovgivning er på vei

Ny personvernlovgivning er på vei Ny personvernlovgivning er på vei Er du forberedt? 23. august 2017 There are lines you cannot cross. There are rules to the game. But within the lines and following the rules, you are only limited by your

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Avanserte Marine Operasjoner - Fra operasjon til skip og utstyr Dag McGeorge Ålesund, 1 Contents Introduction - Cheaper,

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt. Wenche Koldingsnes

Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt. Wenche Koldingsnes Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt Wenche Koldingsnes Skåring av sykdomsaktivitet og skade I oppfølging av pasienter med vaskulitt er vurdering og konklusjon vedr. sykdomsaktivitet

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF234 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER DOWNLOAD EBOOK : SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL EDITION) BY ANDREAS GODE

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

KVINNELIG OMSKJÆRING MER ENN BARE LEMLESTELSE?

KVINNELIG OMSKJÆRING MER ENN BARE LEMLESTELSE? KVINNELIG OMSKJÆRING MER ENN BARE LEMLESTELSE? Kommunesamling tema folkehelse og barn og ungdom Trondheim, 20. november Thea Grydeland Ersvik thea.grydelandersvik@gmail.com / t.g.ersvik@nkvts.unirand.no

Detaljer

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23 UTKAST ENGLISH VERSION EKSAMEN I: MOT100A STOKASTISKE PROSESSER VARIGHET: 4 TIMER DATO: 16. februar 2006 TILLATTE HJELPEMIDLER: Kalkulator; Tabeller og formler i statistikk (Tapir forlag): Rottman: Matematisk

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

Appendix B, not for publication, with screenshots for Fairness and family background

Appendix B, not for publication, with screenshots for Fairness and family background Appendix B, not for publication, with screenshots for Fairness and family background Ingvild Almås Alexander W. Cappelen Kjell G. Salvanes Erik Ø. Sørensen Bertil Tungodden This document shows screenshots

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS Postponed exam: ECON420 Mathematics 2: Calculus and linear algebra Date of exam: Tuesday, June 8, 203 Time for exam: 09:00 a.m. 2:00 noon The problem set covers

Detaljer

FLAGGING NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR FLAGGING. eller "Selskapet"). 3,20 pr aksje:

FLAGGING NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR FLAGGING. eller Selskapet). 3,20 pr aksje: MeldingsID: 327238 Innsendt dato: 06.05.2013 08:34 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: REACH Reach Subsea ASA REACH

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Kuldehypersensitivitet og konsekvenser for aktivitet En tverrsnittsstudie av pasienter med replanterte/revaskulariserte fingre Tone Vaksvik Masteroppgave i helsefagvitenskap Institutt for sykepleievitenskap

Detaljer

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet.

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. TDT445 Øving 4 Oppgave a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. Nøkkel: Supernøkkel: Funksjonell avhengighet: Data i en database som kan unikt identifisere (et sett

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

How we connect online and offline

How we connect online and offline How we connect online and offline Hvordan bruke tekstene til å besvare oppgavene? Introduksjonen til temaet: This year s topic is how we connect with people, both online in the virtual world of the internet,

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015 1 PETROLEUM PRICE BO ARD Our reference Date OED 15/712 15/06/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Sauda, 21. september 2011 Grete Solli, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst Magne Paulsrud, seniorrådgiver, Initiativ for etisk handel Helse Sør-Øst: nye etiske

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

Perpetuum (im)mobile

Perpetuum (im)mobile Perpetuum (im)mobile Sett hjulet i bevegelse og se hva som skjer! Hva tror du er hensikten med armene som slår ut når hjulet snurrer mot høyre? Hva tror du ordet Perpetuum mobile betyr? Modell 170, Rev.

Detaljer

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning Styrke- og utvalgsberegning Geir Jacobsen, ISM Sample size and Power calculations The essential question in any trial/analysis: How many patients/persons/observations do I need? Sample size (an example)

Detaljer

80. Lincoln to Parklands

80. Lincoln to Parklands 80. Lincoln to Parklands Valid from 8 December 2014 Bus route: LincoIn University X Lincoln Township Prebbleton Westfield Riccarton X Christchurch Hospital X Central Station X Eastgate Shopping Centre

Detaljer

TFY4170 Fysikk 2 Justin Wells

TFY4170 Fysikk 2 Justin Wells TFY4170 Fysikk 2 Justin Wells Forelesning 5: Wave Physics Interference, Diffraction, Young s double slit, many slits. Mansfield & O Sullivan: 12.6, 12.7, 19.4,19.5 Waves! Wave phenomena! Wave equation

Detaljer

Contingent Liabilities in Norwegian Local Government Accounting. Redress Programs Relating to Institutional Child Abuse

Contingent Liabilities in Norwegian Local Government Accounting. Redress Programs Relating to Institutional Child Abuse Contingent Liabilities in Norwegian Local Government Accounting Redress Programs Relating to Institutional Child Abuse telemarksforsking.no Telemarksforsking What is Redress Programs Relating to Institutional

Detaljer

Livets slutt i sykehjem pasienters og pårørendes forventninger og erfaringer En syntese av kvalitative studier

Livets slutt i sykehjem pasienters og pårørendes forventninger og erfaringer En syntese av kvalitative studier Delprosjekt 1 Livets slutt i sykehjem pasienters og pårørendes forventninger og erfaringer En syntese av kvalitative studier Anette Fosse 1,2 Margrethe Aase Schaufel 3 Sabine Ruths 1,2 Kirsti Malterud

Detaljer

Examination paper for SØK2009 International Macroeconomics

Examination paper for SØK2009 International Macroeconomics Department of Economics Examination paper for SØK2009 International Macroeconomics Academic contact during examination: Joakim Prestmo Phone: 73 59 83 37 Examination date: 04.12.2015 Examination time (from-to):

Detaljer

Audun Mortensen Fire dager i Berlin

Audun Mortensen Fire dager i Berlin AV SAMME FORFATTER Alle forteller meg hvor bra jeg er i tilfelle jeg blir det (poesi, 2009) Roman (roman, 2010) Aaliyah (poesi, 2011) The Collected Jokes of Slavoj Žižek (prosa, 2012) 27 519 tegn med mellomrom

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen HOW TO GET TO TØI TØI s offices are located on the 5th and 6th floors of the CIENS building in the Oslo Research Park (Forskningsparken). We recommend that one uses the subway (T-bane), tram or bus to

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

Safety a t t h e f A c t o r y

Safety a t t h e f A c t o r y Safety a t t h e f A c t o r y Sikkerhet på fabrikken Safety at the factory NÅ har du god tid til å lese denne brosjyren! I en krisesituasjon har du ikke like god tid You have plenty of time to read this

Detaljer

Nøtteknekkeren fem år etter

Nøtteknekkeren fem år etter part of Aker Geir Arne Drangeid Konserndirektør kommunikasjon 13. april 2011 2011 Aker Solutions Film skal legges inn her Slide 2 Formidlingskraft Aker er en viktig hjørnestensbedrift i det norske samfunnet

Detaljer

Instructions for the base (B)-treatment and the elicitation (E)-treatment of the experiment

Instructions for the base (B)-treatment and the elicitation (E)-treatment of the experiment Appendix Instructions for the base (B)-treatment and the elicitation (E)-treatment of the experiment We here provide the instructions given to the participants at the beginning of the session and throughout

Detaljer

What is is expertise expertise? Individual Individual differ diff ences ences (three (thr ee cent cen r t a r l a lones): easy eas to to test

What is is expertise expertise? Individual Individual differ diff ences ences (three (thr ee cent cen r t a r l a lones): easy eas to to test Expertise in planning & estimation What is it and can one improve it? Jo Hannay (Simula) 1 What is expertise? Individual differences (three central ones): easy to test Personality easy to test Intelligence

Detaljer

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for telematikk EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Contact person /

Detaljer

Eksamensoppgåver H07/ Eksamensoppgaver H07

Eksamensoppgåver H07/ Eksamensoppgaver H07 Eksamensoppgåver H07/ Eksamensoppgaver H07 Engelsk Fagkoder: AA6074/AA6078 AA6082/AA6092 AA6083/AA6093 Fagnavn: 2 Engelsk 1+2 E+P 3 Engelsk A, skriftlig E+P 3 Engelsk B, skriftlig E+P ( E = Elevar/Elever.

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Personvernreglenes betydning for stordata, analyse, AI, agreggerte data, etc

Personvernreglenes betydning for stordata, analyse, AI, agreggerte data, etc Personvernreglenes betydning for stordata, analyse, AI, agreggerte data, etc Eva Jarbekk Tekna, 7. september 2017 Hva gjelder GDPR egentlig for? Ikke for anonyme data Med anonyme data kan man gjøre hva

Detaljer

Part 6. katrineklarer.com /2017/10/16/part-6/ Katrine

Part 6. katrineklarer.com /2017/10/16/part-6/ Katrine Part 6 katrineklarer.com /2017/10/16/part-6/ Katrine 16. oktober 2017 Okei dere, da har dere en liten skapning foran dere, som dere kanskje har gjettet hva er? Men nå skal vi altså få hele greia til å

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Eksamen i: ECON1210 - Forbruker, bedrift og marked Eksamensdag: 26.11.2013 Sensur kunngjøres: 18.12.2013 Tid for eksamen: kl. 14:30-17:30 Oppgavesettet er

Detaljer

Avdelingslederen den nye pedagogiske lederen?

Avdelingslederen den nye pedagogiske lederen? Møte i kvalitetsnettverket, Skien 17. september 2015 Avdelingslederen den nye pedagogiske lederen? Førsteamanuensis Marit Aas Marit.aas@ils.uio.no Agenda 10.00-11.00: Internasjonale trender og politikkutforming

Detaljer

Gir vi de resterende 2 oppgavene til én prosess vil alle sitte å vente på de to potensielt tidskrevende prosessene.

Gir vi de resterende 2 oppgavene til én prosess vil alle sitte å vente på de to potensielt tidskrevende prosessene. Figure over viser 5 arbeidsoppgaver som hver tar 0 miutter å utføre av e arbeider. (E oppgave ka ku utføres av é arbeider.) Hver pil i figure betyr at oppgave som blir pekt på ikke ka starte før oppgave

Detaljer

Windlass Control Panel

Windlass Control Panel SIDE-POWER 86-08955 Windlass Control Panel v1.0.2 Windlass Systems Installasjon manual SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 w w w. s i d e

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

«Nett for enhver pris»

«Nett for enhver pris» Norges energidager 2015 «Nett for enhver pris» Fri flyt av energi - den femte frihet eller -landeplage? Petter Støa SINTEF Energi Brussel Vi er norske, men skal og må agere i Europa Teknologi for et bedre

Detaljer