Årsrapport 2012 / Annual Report 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2012 / Annual Report 2012"

Transkript

1 Årsrapport 2012 / Annual Report 2012

2 Hjemme har vi lagt vekt på å styrke relasjonene til våre viktigste klienter og spisse vår kompetanse inn mot markedssegmenter som viser en solid utvikling. In Norway we have focused on strengthening the relationships with our key clients and specialising our skills towards developing market segments. INNHOLD CONTENTS 3 GODT FORBEREDT 3 WELL PREPARED 6 CORPORATE FINANCE TRANSACTIONS 6 CORPORATE FINANCE TRANSACTIONS 8 PROJECT & ASSET TRANSACTIONS 8 PROJECT & ASSET TRANSACTIONS 10 TVISTELØSNING 10 DISPUTE RESOLUTION 12 INTERNASJONALT 12 INTERNATIONAL 14 KONTORENE VÅRE 14 OUR OFFICES 16 KOMPETANSE I SENTRUM 16 IT S A PEOPLES BUSINESS 20 KVALITETSKONTROLL 20 QUALITY CONTROL 22 ÅRSRAPPORT 22 ANNUAL REPORT 24 STYRET 24 THE BOARD 26 ÅRSREGNSKAP 26 FINANCIAL STATEMENTS Publisher WIKBORG, REIN & CO. DA Advokatfirma, JUNI 2013 Chief editor JON FREDØ Cover photo ILJA HENDEL Photos ERIK BURÅS (p 3, 4, 11), ILJA HENDEL (p 13, 18, 22, 25, 34) Layout & design LISE H. RØED Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 This annual report is produced by Wikborg Rein. The information in this report may not be reproduced without the written permission of Wikborg Rein.

3 Godt forberedt / Well prepared 2012 var et krevende år for norsk og internasjonalt næringsliv. Usikkerheten i verdensøkonomien fortsatte å sette sitt preg på en rekke av våre markeder, men året sett under ett ble likevel et godt år for Wikborg Rein. Vi har hatt en meget sterk utvikling ved kontorene i Shanghai, London og Bergen, mens våre øvrige kontorer har opprettholdt sine posisjoner. Det skal ikke legges skjul på at det ligger mye hardt og målrettet arbeid bak resultatene vi oppnådde i Ute har vi fokusert på å tilby vår spisskompetanse til markedssegmenter i vekst, i sterk konkurranse med noen av verdens ledende advokatfirmaer. Hjemme har vi lagt vekt på å styrke relasjonene til våre viktigste klienter og spisse vår kompetanse inn mot markedssegmenter som viser en solid utvikling. I tillegg har vi prioritert å videreutvikle våre systemer for kvalitetssikring et advokatfirma er aldri bedre enn kvaliteten på rådgivningen. Og vår klare ambisjon er at vi skal være best på kvalitet i Norge. Derfor har vi utnevnt en egen Risk & Quality-partner som skal arbeide med å forbedre våre forretningsprosesser og en fagansvarlig partner som skal sikre at vi opprettholder og utvikler vår posisjon som en ledende leverandør av juridiske tjenester. Vi mener vi er et foregangsfirma på dette området i det norske markedet. I tillegg har vi forsterket laget med en rekke dyktige advokater i løpet av I vårt 90. år teller vi 235 advokater. Utsiktene for 2013 er lovende, men vi ser et advokatmarked i endring, slik vi ser i andre markeder. Dette stiller krav til handlekraft og evne til å utvikle seg videre. Jeg er helt trygg på at Wikborg Rein er blant de advokatfirmaene som er best forberedt på og i stand til nettopp å takle disse endringene was a challenging year for Norwegian and international business. The uncertainty in the world economy continued to make a mark on several of our markets, but still, the year as a total was good for Wikborg Rein. We saw considerable development at our offices in Shanghai, London and Bergen, while our other offices maintained their positions. Behind the results we achieved in 2012 lies a lot of hard and work and dedication. Internationally we have focused on providing our expertise to market segments in growth, in competition with some of the world s leading law firms. In Norway we have focused on strengthening the relationships with our key clients and specialising our skills towards developing market segments. In addition, we have prioritised the development of our systems for quality assurance. A law firm is never better than the quality of their advice. And our clear ambition is to deliver the best quality in Norway. Therefore we have, as the only Norwegian law team, appointed a specialised Risk & Quality Partner who will focus on improving our business processes, as well as a Professional Competence Partner who will ensure that we maintain and develop our position as a leading provider of legal services. In addition, we have strengthened the team with a number of talented lawyers in We now count more than 235 lawyers. The outlook for 2013 is promising, but the law market is changing, not unlike other markets. This requires decisiveness and ability to develop further. I am quite confident that Wikborg Rein is well prepared and able to deal with these changes. Susanne M. Thore Managing Partner, Wikborg Rein

4

5

6 Corporate Finance Transactions OPPKJØPSTRANSAKSJONER I 2012 Transaksjonsmarkedet i 2012 for oppkjøp og fusjoner var preget av et jevnt og godt aktivitetsnivå. I dette markedet opplevde Wikborg Rein positiv utvikling. Samlet bisto Wikborg Rein ved 34 gjennomførte oppkjøpstransaksjoner i det norske markedet i 2012, flere enn noen gang tidligere. Transaksjonsverdi og transaksjonsantall sett under ett befestet Wikborg Rein sin posisjon som ett av Norges tre høyest rangerte juridiske transaksjonsmiljøer. I det noterte transaksjonsmarkedet bisto Wikborg Rein blant annet BASF ved oppkjøpet av Pronova BioPharma, Aker Biomarine ved fusjonen med Aker Seafoods Holding, samt CooperVision International ved oppkjøpet av Origo. Vi bisto også ved salg av aksjemajoriteten i Singapore-noterte STX OSV Holdings til Fincantieri Oil & Gas. Wikborg Rein var også involvert i en rekke betydelige unoterte transaksjonsprosesser. Fra de offentlig kjente prosesser kan nevnes at Wikborg Rein bisto Germanischer Lloyd ved sammenslåingen med Det Norske Veritas. På selgersiden bisto Wikborg Rein blant annet Niam ved salget av Sektor Gruppen og IK Investment Partners ved salget av Europris. Wikborg Rein opplevde også et godt år innen transaksjoner for næringseiendom hvor vi var involvert i mer enn 60 rene eiendomstransaksjoner med en samlet eiendomsverdi på mer enn NOK 20 milliarder. Blant transaksjonene er ACQUISITION TRANSACTIONS The transaction market for mergers and acquisitions in 2012 was characterized by a steady and high level of activity. In this market, Wikborg Rein experienced positive development. Overall, Wikborg Rein assisted with 34 acquisition transactions in the Norwegian market in 2012, more than ever before. The transaction value and transaction number as a whole strengthened Wikborg Rein s position as one of Norway s three highest ranked legal transaction environments. In the listed transaction market Wikborg Rein assisted i.a. BASF with the acquisition of Pronova BioPharma, Aker Biomarine the merger with Aker Seafoods Holding and Cooper Vision International with the acquisition of Origo. We also assisted with the sale of the majority stake in Singapore-listed STX OSV Holdings to Fincantieri Oil & Gas. Wikborg Rein was also involved in a number of significant unlisted transaction processes. From the publicly known processes may be mentioned that Wikborg Rein assisted Germanischer Lloyd s merger with Det Norske Veritas. On the seller side Wikborg Rein assisted i.a. Niamved s sale of the Sector Group and IK Investment Partners with the sale of Europris. Wikborg Rein also experienced a good year in commercial transactions, where we were involved in more than 60 real estate transactions with a total prop- Samlet bisto Wikborg Rein ved 34 gjennomførte oppkjøpstransaksjoner i det norske markedet i 2012, flere enn noen gang tidligere. Wikborg Rein assisted with 34 acquisition transactions in the Norwegian market in 2012, more than ever before. 6

7 - Outstanding in every respect Legal 500 on Wikborg Rein s Banking and Finance team ervervet av Statoilbygget på Fornebu, ervervet av flere store kjøpesentre fra DNB Livsforsikring for en investorgruppe, og salget av Pir-eiendommene i Trondheim. Vårt Bank og Finans-team opprettholdt posisjonen som ledende i Norge på rådgivning i transaksjonsfinansiering. Wikborg Rein er blant Norges største og ledende aktører innen juridisk transaksjonsrådgivning, og har bred erfaring fra nasjonale og internasjonale oppkjøpssituasjoner, auksjonsprosesser, fusjoner og innmatskjøp med noterte og unoterte selskaper. Vår internasjonale tilstedeværelse og våre tette internasjonale kontakter gjør at vi ved behov kan tilby særlig tilpasset rådgivning i internasjonale prosesser. Vår transaksjonsbistand er teambasert, og hvert team skreddersys for å sikre nødvendig kompetanse i den enkelte transaksjon. Kjernen i teamet vil typisk bestå av en eller flere advokater med lang transaksjonserfaring. For øvrig vil teamet støttes av advokater med spesialisering innen konkurranserett, arbeidsrett, skatterett og andre rettsområder etter behov. Teamets arbeid koordineres og ledes av en partner fra vår virksomhetsgruppe Corporate Finance transaksjoner, som også vil være klientens direkte kontaktperson. Våre M&A-klienter skal oppleve vår bistand som løsningsorientert, tilgjengelig, effektiv og kompetent. erty value of more than NOK 20 billion. Among the transactions are the acquisition of the Statoil premises at Fornebu, the acquisition of several large shopping malls from DNB Livsforsikring for a group of investors and the sale of the Pir properties in Trondheim. Our Banking and Finance team maintained its leading position in Norway for advice in financing transactions. Wikborg Rein is one of the largest and leading players offering legal assistance in all types of transactions, and has extensive experience in domestic and international acquisitions, bid processes, mergers and purchase of assets and liabilities of listed and unlisted companies. Our international presence and close international contacts enable us to provide specialized legal advice in a wide range of international transactions. Our transaction assistance is team based, and each team is tailored to bring the relevant expertise in to each transaction process. The core of the team typically consists of one or more lawyers with extensive transactional experience and particular expertise in corporate and tax law. The team is supported by lawyers specializing in competition law, labor law and other legal disciplines as required. The team s work is coordinated and managed by a partner from our Corporate Finance group, who also acts as the main contact person for the client. Our M&A clients value our solutionoriented, accessible, efficient and highly competent assistance. TOP 10 TRANSACTIONS/ Assistance to Germanischer Lloyd AG in its combination with Det Norske Veritas (conf value) Assistance to Niam Fond IV in the sale of Sektor Eiendomsutvikling (USD 1,2 billion) Assistance to STX Europe AS in the sale of 50,75% in STX OSV Holdings Limited to Fincantieri Oil & Gas Ltd (USD 695 million) Assistance to BASF in the takeover of Pronova BioPharma (USD 895 million) Assistance to A-pressen in the sale of its shares in TV2-Gruppen (USD 700 million) Assistance to IK Investment Partners in the sale of Europris Holding AS (conf value) Assistance to OSX Brazil SA in its USD 500 million bond issue (selected as Public Debt Deal of the Year in 2012 by Marine Money) Assistance to Sea Trucks Group Limited in its USD 575 million bond issue Assistance to Pareto Securities in the private placement in Det Norske Oljeselskap (NOK 1.1 billion) Acquisition of the Statoil premises at Fornebu 7

8 Project & asset transactions TRANSAKSJONER PROSJEKTER OG FINANSIERING I 2012 Første halvår av 2012 var preget av et forholdsvis høyt aktivitetsnivå i transaksjonsmarkedet innenfor sektorene energi, shipping og offshore. Aktivitetsnivået i andre halvår totalt sett var noe lavere. Wikborg Rein har en solid posisjon som rådgiver ved transaksjoner innen disse sektorene; Energi: Vi bistår løpende mange av de sentrale aktørene i kraftbransjen og har i 2012 bistått ved en rekke strategiske krafttransaksjoner. Dette omfatter salg av eiendeler og selskapsandeler samt betydelige obligasjonsutstedelser. Olje og gass: det har i 2012 vært høy aktivitet både hva angår selskapstransaksjoner og salg av eiendeler, samt på finansieringssiden. Samlet har vi hatt betydelig og økende aktivitet for energibransjen i Shipping og offshore: Bransjen var i 2012 dels preget av omfattende restrukturerings- og reforhandlingsprosesser og dels den høye aktiviteten innenfor obligasjonsmarkedet. Wikborg Rein var involvert i en rekke nasjonale og internasjonale obligasjonstransaksjoner i 2012 og har bistått både utstedere, långivere og tilretteleggere. En rekke av de transaksjoner der vi var involvert ble håndtert gjennom et samarbeid mellom våre kontorer i Norge og utlandet. Vi opplevde også en betydelig økning av oppdragsmengden for kinesiske finansinstitusjoner innenfor bl.a. skips- og riggfinansiering. PROJECT & ASSET TRANSACTIONS IN 2012 The first six months of 2012 the transaction market was characterised by a high level of activity and optimism among market players within the energy, shipping and offshore sectors. The second half of the year generally saw a lower level of activity. Wikborg Rein has a solid position as transactions advisor within these sectors; Energy: We assist several of the key players in the energy industry and in 2012 we assisted a number of strategic power transactions. This includes the sale of assets and business interests as well as significant bond issues. Oil and gas: the activity was high in 2012 both in terms of business transactions and asset sales, as well as on the financing side. Overall, we had significant and growing activity for the energy industry. Shipping and offshore: 2012 was partly characterised by extensive restructuring and renegotiation processes, and partly by the high activity in the bond market. Wikborg Rein were involved in several Norwegian and international bond transactions in 2012 and assisted both issuers, lenders and facilitators. A number of the transactions in which we were involved were handled across our offices in Norway and abroad. We also experienced a significant increase in the workload from Chinese financial institutions in areas such as ship and rig financing. Wikborg Rein var involvert i en rekke nasjonale og internasjonale obligasjonstransaksjoner i 2012 og har bistått både utstedere, långivere og tilretteleggere. Wikborg Rein was involved in several Norwegian and international bond transactions in 2012 and assisted both issuers, lenders and facilitators. 8

9 Fra de offentlig kjente transaksjoner kan nevnes Offshore Accommodations kjøp, finansiering og utleie av tre boliglektere, OSX USD 500 millioner obligasjonslån knyttet til finansieringen av FPSO OSX 3, Oro Negro Drillings obligasjonslån knyttet til finansieringen av to oppjekkbare rigger bygget ved Keppel FELS i Singapore, Floatel Internationals USD obligasjonslån bl.a. knyttet til finansieringen av boligriggen Floatel Victory. Innenfor prosjektfinansiering og lignende typer transaksjoner arbeider vi i team som settes sammen for å møte behovene i den enkelte sak. Som regel vil teamene ledes av en advokat med industrispesifikk transaksjonserfaring, med støtte fra firmaets selskaps- og skatterettsekspertise. Mange av våre prosjektfinansieringsadvokater har internasjonal erfaring og et bredt kontaktnett av advokater i jurisdiksjoner hvor Wikborg Rein ikke selv har kontor. Wikborg Rein besitter en betydelig kompetanse innenfor LNG-markedet og bistår regelmessig i saker knyttet til produksjon, kjøp, salg og transport av LNG. Vi benyttet 2012 til å styrke vår kompetanse og kapasitet innenfor dette området ved å ta opp Joe McGladdery som resident partner ved vårt Londonkontor. McGladdery har lang erfaring blant annet som internadvokat i et av verdens største LNG-rederier. Wikborg Rein er godt posisjonert for å yte effektiv og kompetent bistand innenfor alle områder av prosjektfinansiering og lignende typer transaksjoner i Publicly known transactions include Offshore Accommodations purchase, financing and leasing of three barges, OSX USD 500 million bond issue related to the financing of FPSO OSX 3, Oro Negro Drilling bonds for the financing of two jackup rigs built by Keppel FELS in Singapore, Floatel International s USD 200 million bond issue including related to the financing of housing rig Floatel Victory. Within project financing and similar types of transactions, we put together teams to meet the needs of each individual case. As a rule, teams are led by a lawyer with industry specific transaction experience, with support from the firm s corporate and tax expertise. Many of our project finance lawyers have international experience and a wide network of lawyers in jurisdictions where Wikborg Rein do not have offices. Wikborg Rein has considerable expertise in the LNG market and regularly assists in matters related to the production, purchase, sale and transportation of LNG. We strengthened our expertise and capacity in this area in 2012 by appointing Joe McGladdery as resident partner in our London office. McGladdery has extensive experience i.a. as an internal lawyer in the world s largest LNG shipping company. Wikborg Rein is well positioned to provide effective and competent assistance in all areas of project financing and similar types of transactions in

10 Dispute resolution 2012 var nok et år preget av høy aktivitet for Wikborg Rein innenfor området prosedyre og tvisteløsning. Vår kompetansegruppe for prosedyre består av 66 advokater. Vi opptrer for alle rettsinstanser og for voldgiftsdomstoler innenfor alle sivilrettslige områder. 17 av firmaets partnere har møterett for Høyesterett. Ved utgangen av 2012 reorganiserte vi firmaet. Advokater som har tvisteløsning som sitt hovedarbeidsområde inngår nå i én gruppe. Dette innebærer at gruppen har spisskompetanse innen tvisteløsning innen alle sentrale fagområder i tillegg til inngående bransjekompetanse innen blant annet shipping, offshore, energi, havbruk, medisin, industri, teknologi og offentlig virksomhet. Vi opplevde gjennom året spesielt høy aktivitet innenfor områdene olje- og gass, entreprise og konstruksjon/fabrikasjon, selskapsrett, skatte- og avgiftsrett og maritime næringer. Vår internasjonale tilstedeværelse medførte et betydelig antall oppdrag for utenlandske klienter. Wikborg Reins London-kontor har fokus mot Londons posisjon som internasjonalt senter for tvisteløsning, spesielt innenfor maritime næringer. Et utviklingstrekk har de senere årene vært tiltagende bruk av voldgift. Vi så denne utviklingen forsterke seg ytterligere i 2012, ikke minst gjelder dette for saker med en internasjonal tilknytning. I tillegg til oppdrag for norske voldgiftsdomstoler, opptrådte Wikborg Rein i 2012 også som prosessfullmektig i en rekke internasjonale voldgiftssaker. Wikborg Reins praksis innenfor området prosedyre og tvisteløsning er anerkjent av internasjonale rankingbyråer. Eksempelvis ble Wikborg Rein i 2013 topprangert innenfor kategorien Dispute Resolution i Legal 500. The year of 2012 was characterised by a high level of activity in the areas of litigation and dispute resolution for Wikborg Rein. Our expert group for dispute resolution and litigation consists of 66 dedicated lawyers. We appear before all courts and arbitral tribunals in all civil areas. 17 of the firm s partners are admitted to the Supreme Court. At the end of 2012 we reorganised the firm. All lawyers who have dispute resolution as their main field of work now form one group. This means the group has legal expertise within all main practice areas, as well as in-depth industry expertise within areas such as shipping, offshore, energy, aquaculture, medicine, industry, technology and the public sector. We experienced a particularly high level of activity in the oil and gas, construction/manufacturing, corporate, tax and duties and maritime industries throughout the year. Our international presence resulted in a significant number of assignments for overseas clients. Wikborg Rein s London office focuses on London s position as an international centre for dispute resolution, particularly in the maritime industries. We have seen an increasing use of arbitration in recent years. This trend continued in 2012, particularly in respect of cases with an international connection. In addition to assignments for Norwegian arbitration, Wikborg Rein also acted as counsel in numerous international arbitration proceedings in Wikborg Rein s experience within the areas of litigation and dispute resolution is recognised by international legal directories and recently resulted in a top ranking within Dispute Resolution in Legal 500 for Wikborg Reins fikk i 2013 topplassering i Legal 500 innen Dispute Reslolution. Wikborg Rein received a top ranking within Dispute Resolution in Legal 500 for

11 World class lawyers Chambers and Partners 11

12 A Norwegian law firm with a strong international presence Wikborg Rein er Norges eneste advokatfirma med tydelig internasjonal tilstedeværelse. Med en utenlandshistorie som strekker seg helt tilbake til 1956 med etablering i New York, har firmaet fulgt med i timen, også på forhold utenfor landets grenser. - Vår virksomhet har alltid vært internasjonalt rettet. Det begynte med skipsfarten og har forplantet seg videre gjennom andre store norske næringsgrener som energi, offshorevirksomhet, havbruk og etter hvert finans, sier partner Geir Sviggum, som er ansvarlig for utenlandsvirksomheten i Wikborg Rein. Fra kontoret i Shanghai er han ansvarlig for å sikre at utenlandsvirksomheten i Shanghai, Kobe, Singapore, London og Brasil kaster av seg i form av tett samarbeid på tvers av kontorer, landegrenser og fagområder. En virksomhet som i utgangspunktet var basert på at Wikborg Rein skulle følge norske klienter til utlandet, men som i stadig større utstrekning blir mer internasjonal. - Våre klienter blir også stadig mer internasjonale i sin tankegang, uavhengig om de har et norsk eller utenlandsk utgangspunkt. I Shanghai har vi nå en rekke større kinesiske selskaper på klientlisten. Dette er selskaper som også har en betydelig virksomhet i Europa, sier Sviggum. - Vi må være minst like internasjonale som våre klienter, forteller Sviggum og legger til at tilstedeværelsen ute skaffer oss en unik innsikt i trender og internasjonale forhold som før eller siden også Wikborg Rein is the only Norwegian law firm with an international presence. With a foreign history stretching back to 1956, with the establishment in New York, the firm has kept up to speed, also on international matters. - Our business has always been internationally oriented. It began with the shipping industry and has spread further through other major Norwegian industry sectors such as energy, offshore, aquaculture and eventually finance, says partner Geir Sviggum, who is responsible for Wikborg Rein s international operatons. From the Shanghai office, he is responsible for ensuring that the business in Shanghai, Kobe, Singapore, London and Brazil, profits in the form of close collaboration between offices, country borders and practice areas. A business that was originally based on Wikborg Rein following Norwegian clients abroad, but which now to an ever greater extent is becoming more international. - Our clients are also becoming more international in their thinking, regardless of whether they have a Norwegian or foreign base. In Shanghai we now have a number of major Chinese companies as clients. These companies also have significant operations in Europe, said Sviggum. - We must be at least as international as our clients, Sviggum said, adding that the international presence provides us with a unique insight into Hver dag konkurrerer vi med ledende utenlandske advokatfirmaer om klienter, oppdrag og kompetanse. Every day we compete with leading international law firms about clients, projects and expertise. 12

13 treffer hjemme. Selv om vi gjerne skulle ønske det, er det ikke slik at norsk rett nødvendigvis er førstevalget for utenlandske aktører som inngår kontrakter med norske selskaper, enten som kjøpere eller som selgere. Dette krever at vi også behersker for eksempel engelsk rett, sier Sviggum. På spørsmålet om ikke slagordet som av og til benyttes i utlandet er en smule pretensiøst, kommer det kontant fra Sviggum; hver dag konkurrerer vi med ledende utenlandske advokatfirmaer om klienter, oppdrag og kompetanse. En fantastisk utvikling ved kontorene våre utenfor Norge, der vi tar markedsandeler, bekrefter at det er noe ved den norske måten å drive advokatvirksomhet på som tiltaler store og krevende internasjonale klienter. trends and factors that sooner or later also come to Norway. Although we would wish for it, Norwegian law is not necessarily the first choice for foreign companies that enter into contracts with Norwegian companies, either as buyers or sellers. This requires that we practise for example English law, says Sviggum. When asked whether the international slogan is a bit pretentious, Sviggum replies; every day we compete with leading international law firms about clients, projects and expertise. A stunning development at our offices outside Norway, where we take market share, confirming that there is something about the Norwegian way of doing advocacy on appeals to large and demanding international clients. Geir Sviggum Managing Partner International 13

14 Kontorene våre/ Our offices OSLO Est Managing Partner Susanne M. Thore Advokater / Lawyers 134 BERGEN Est Managing Partner Stein Pettersen Advokater / Lawyers 53 LONDON Est Managing Partner Finn Bjørnstad Advokater / Lawyers 14 Wikborg Rein er Norges største og mest internasjonale forretningsadvokatfirma. I tillegg til hovedkontoret i Oslo, har vi kontorer i Bergen, London, Singapore, Shanghai og Kobe samt tilstedeværelse i Brasil gjennom vår samarbeidspartner Vieira Rezende. Vi bistår og rådgir nasjonale og internasjonale virksomheter i privat virksomhet og offentlig forvaltning. Vår ekspertise og erfaring bygges gjennom kontinuerlig utvikling av våre advokater, nære samarbeidsrelasjoner mellom våre kontorer samt et utstrakt nettverk i inn- og utland. Wikborg Rein is a leading Norwegian law firm with 235 lawyers working in our offices in Oslo, Bergen, London, Singapore, Shanghai and Kobe. We are also present in Brazil through an alliance with Vieira Rezende. Our unique and long-standing presence overseas enables us to offer our clients the benefit of our extensive international expertise. Headquartered in Oslo, we offer a full range of legal services to our domestic and international clients. Wikborg Rein er det største fullservice advokatfirmaet i Bergen med en sterk posisjon innen sjørett og rederivirksomhet, samt tilstøtende områder som verfts- og utstyrsindustri, bank og finans, offshore, havbruk og fiskeri, handel og industri og næringseiendom. Kontoret har i tillegg betydelig prosedyrekompetanse. Kontoret betjener både norske og internasjonale klienter og har hatt en kraftig vekst de siste årene. Wikborg Rein is currently the largest law firm in Bergen. The Bergen office is a full service practise while maritime law and shipping activities remain a core area of our practice together with a range of ancillary areas, such as the shipbuilding and equipment industry, offshore, bank and finance, fisheries and aquaculture, trade and industry, and real estate. Our lawyers also have extensive litigation experience and represent clients in both small-scale and large-scale litigation work. London-kontoret er spesialisert innen shipping, offshore og tvisteløsning. I tillegg bistår vi innen finansiering, corporate og ved transaksjoner på tvers av jurisdiksjoner og landegrenser. Londonkontoret har både engelske og norske advokater som til sammen besitter bred ekspertise. London-kontoret spiller også en sentral rolle i vår satsing på engelsk rett og bistår norske og internasjonale klienter på verdensbasis i tillegg til Londonmarkedet. The London office has notable expertise in shipping and offshore related work and dispute resolution services, as well as having the ability to assist on financing, corporate and cross-border transactions. The lawyers in London are both Norwegian and English and together they possess a broad range of expertise. The London office plays a key part in the provision of English law services and the team is fully integrated with the firm s other Norwegian and English lawyers in Norway, Singapore, China and Japan. 14

15 Etter nærmere 50 års tilstedeværelse i Asia, ble Wikborg Rein i 2011 kåret til Maritime Law Firm of the Year in Asia av anerkjente Lloyd s List. After almost 50 years of experience in Asia, Wikborg Rein won the Lloyd s List Award as Maritime Law Firm of the Year in Asia in SINGAPORE Est Managing Partner Per M. Ristvedt Advokater / Lawyers 13 SHANGHAI Est Managing Partner Geir Sviggum Advokater / Lawyers 12 KOBE Est Japan Representative Torgeir Willumsen Advokater / Lawyers 1 Singapore-kontoret er et fullservicekontor med fokus på bank finans, corporate, tvisteløsning, shipping, offshore olje og gass, prosjekter innen fornybar energi og infrastruktur og skatt. Kontoret arbeider tett samen med våre kontorer i Shanghai og Kobe. Vi bistår klienter innen engelsk rett, singaporiansk og norsk rett. Vi har i tillegg advokater som kan gi råd innen Hong Kong rett. The Singapore office provide clients with the highest quality English, Norwegian and Singaporean legal advice. We also have lawyers that are authorised to give Hong Kong legal advice. The main practice areas of our Singapore office are: Banking Finance, Corporate, Dispute Resolution, Offshore (oil and gas), Project Development/ Financing, Shipping and Tax. In short we are a full service law firm to our clients seeking assistance in Singapore and elsewhere in Asia. Shanghai-kontoret bistår internasjonale klienter med rådgivning innen etablerings- og reguleringsspørsmål i Kina samt kinesiske klienter som skal etablere seg internasjonalt. Våre klienter består av noen av verdens ledende aktører innen shipping, sjøforsikring, offshore olje og gass, teknologi, fiskeri og havbruk samt aktører innen bank og finans. Vi bistår primært innen maritime spørsmål, investeringsspørsmål, transaksjoner, selskapsrett og internasjonale handelsspørsmål. The Shanghai office advises our international clients on commercial entry and regulation in China, and works with Chinese companies on international expansion and operation. Our clients are some of the world s leading shipping, marine insurance, offshore oil and gas, high-tech, primary industries (including fisheries), and banking and finance companies. We support their work by advising on wet and dry maritime law, foreign direct investment, mergers and acquisitions, corporate law, and international trade law. Kobe-kontoret har tradisjonelt bistått rederier og assurandører som blir presentert for lasteskadekrav eller er involvert i ulike former for havarier i Asia. Kontoret er også ofte involvert ved leveringer av nybygg, særlig i Japan og Sør-Korea, samt ved kjøp og salg av annenhåndstonnasje hvor closingen finner sted i Nordøst-Asia. Kobe-kontoret bistår dessuten selskaper med ikke-maritim interesse eller tilknytning til Japan. The office has traditionally assisted shipowners and insurers presented with claims in Asia for cargo damage or various forms of average. The office is also often involved in the delivery of newbuildings, particularly in Japan and South Korea, and in the purchase and sale of second-hand tonnage when the closing takes place in North-East Asia. Additionally, the office offers assistance to companies with non-maritime interests in Japan. 15

16 Kompetanse i sentrum/ It s a people s business Wikborg Rein er en av landets ledende kunnskapsbedrifter med betydelig internasjonal suksess. Vi har 330 høyt kvalifiserte medarbeidere, hvorav 235 er advokater fordelt på seks kontorer i fem land. Arbeidsmiljøet i Wikborg Rein bærer preg av mangfold og speiler på mange måter den stadig mer internasjonale hverdagen i norsk næringsliv. Vi har over 25 nasjonaliteter representert, vi behersker et tyvetalls ulike språk og vi har spesialistteam innen engelsk, kinesisk, tysk, russisk og fransk rett. Vi legger stor vekt på riktig rekruttering av medarbeidere og vi arbeider systematisk med faglig videreutvikling gjennom en egen forretningsadvokatskole, utenlandsopphold ved våre kontorer og utplassering hos klienter. Målet er til enhver tid å kunne tilby våre klienter markedets beste kompetanse i form av skarpskodde jurister med solid forretningsmessig forståelse og teft. Wikborg Rein is one of Norway s leading knowledge-based companies with significant international success. We have 330 highly skilled employees, of which 235 are lawyers, located in six offices across five countries. Wikborg Rein s working environment is characterised by its diversity and reflects in many ways the Norwegian industry s increasingly international life. We represent more than 25 nationalities in our firm, we speak over twenty different languages and we have specialist teams in English, Chinese, German, Russian and French law. We place a great emphasis on recruiting and retaining talented individuals and we work systematically to assist lawyers with their professional development through our internal business lawyer school, the opportunity to work abroad at one of our international offices and secondments to key clients. Our goal is to always offer our clients the best expertise by highly competent lawyers with a solid business understanding and acumen. Arbeidsmiljøet i Wikborg Rein bærer preg av mangfold og speiler på mange måter den stadig mer internasjonale hverdagen i norsk næringsliv. Wikborg Rein s working environment is characterised by its diversity and reflects in many ways the Norwegian industry s increasingly international life. 16

17 PRACTICE AREAS/ Arbeidsrett/ Employment law Bank og finans/ Banking and finance Finans, pant og dekningsrett/ Finance, secuity and recovery Fiskeri og havbruk/ Fisheries and aquaculture Forsikringsrett/ Insurance law IP og teknologi/ IP and technology Kapitalmarked/ Capital markets Konkurranse og anskaffelser/ Competition law Kontraktsrett og entreprise/ Contract law and construction Miljørett/ Environmental law M&A/ M&A Næringseiendom/ Real estate Offentlige anskaffelser/ Public procurement Petroleum og energi/ Petroleum and energy Prosedyre/ Litigation and arbitration Restrukturering og konkurs/ Restructuring and insolvency Selskapsrett/ Corporate law Shipping Offshore/ Shipping Offshore Skatterett/ Tax PARTNERS/ OSLO Partnere Askheim, Lars Olav Backer, Jan L. Berger, Morten Hugo Bøe, Ketil E. Dahl, Torleif P. Eilertsen, Trond (H) Eriksrud, Sven (H) Færden, Anders W. (H) Gisvold, Marius M. Gjelsten, Gaute Goller, Morten (H) Grue, Cecilie Haga, Aadne M. Hagberg, Henrik Hanssen-Bauer, Ingvild Haugen, Ola (H) Haukali, Bernhard Holstrøm, Erlend W. Kildal, Andreas Kjørnæs, Arne Didrik (H) Koefoed, Einar L. Kvalheim, Cecilie Madsen, Leif Petter (H) Mathisen, Morten Lund Meyer, Gunnar (H) Mjaaland, Dag Myklebust, Anders Nisja, Ola Ø. (H) Opedal, Sigurd Owesen, Alexander W. Rabben, Jon (H) Rasmussen, Dag Erik Rasmussen, Johan Ravlo-Losvik, Line (dr. juris) Ravnaas, Ernst Rein, John A. (H) Riisnæs, Rolf (dr. juris) Sandvik, Jarle Erik Shetelig, Kaare Andreas (H) Slinning, Oddbjørn Sæhle, Per Anders Thore, Susanne Munch Zachariassen, Are BERGEN Partnere Axe, Øyvind Blaauw, Haakon (H) Bruland, Grunde Clausen, Jan Erik Eidsheim, Linn Hertwig Friis, Christian Frølich, Peter Heimset, Jon Lorentzen, Knud Meland, Øystein (H) Pettersen, Stein (H) Røberg, Geir Ove Skaar, Bjørn Frode Steinfeld, Dag (H) Strandborg, Per Magne Sørensen, Jonn Ola Truyen, Filip (dr. juris) Ørstavik, Lars Inge LONDON Partners Bjørnstad, Finn Calnan, Clare Grieveson, Chris Jardine-Brown, Rob Karlsen, Birgitte McGladdery, Joe SINGAPORE Partners Joiner, Robert Ong, Florence Ristvedt, Per M. (H) Wennevik, Siri PAN ASIA WIKBORG REIN LLC Partners Chee, Fang Theng Ho, June Tan, Clara SHANGHAI Partners Sviggum, Geir Sun, Yafeng 17

18

19

20 Kvalitetskontroll/ Quality Control KVALITET I ALLE LEDD Wikborg Rein har etablert egne funksjoner for kvalitetssikring av alle prosesser knyttet til firmaets kjernevirksomhet. I 2012 innførte Wikborg Rein, som det første advokatfirmaet i Norge, et formalisert Risk & Quality - system (R&Qsystem). R&Q-systemet har som formål å støtte styret, managing partner og ledelsen i å sikre at virksomheten utøves med tilfredsstillende kvalitet, og at vesentlige risikoforhold over tid er identifisert, vurdert og håndtert på en hensiktsmessig måte. En av firmaets mest erfarne partnere, John A. Rein (61), er utpekt som ansvarlig for denne funksjonen som R&Qpartner. I tillegg har firmaet ansatt en fagansvarlig partner som har hovedansvaret for å utvikle våre faglige produkter videre til å kunne konkurrere med de beste advokatfirmaene internasjonalt. - Vi ser at advokatvirksomhet blir stadig mer komplekst samtidig som de oppdragene vi blir engasjert på involverer stadig større verdier for våre klienter, sier Rein. Vi har satt av betydelige ressurser for å sikre at våre prosesser for gjennomføring av oppdrag skal være i ypperste klasse, legger han til. - Compliance påvirker våre klienters hverdag i stadig større grad. Vi bistår en rekke klienter i viktige compliancespørsmål. Det er mange gode grunner til at et advokatfirma bør ta sin egen medisin, sier Rein. Firmaets R&Q-system er utviklet med utgangspunkt i internasjonale standarder. Bakgrunnen for å rette blikket utenfor Norges grenser er at til tross for at juridisk rådgivning i utgangspunktet for- QUALITY IN ALL ASPECTS Wikborg Rein has established its own quality-control functions of all processes related to the firm s core business. In 2012, Wikborg Rein, as the first law firm in Norway, introduced a formalised Risk & Quality system (R&Q system). The R&Q system s intention is to support the board, managing partner and executive management to ensure that business is conducted with satisfactory quality and that significant risks are identified, assessed and managed in an appropriate manner over time. One of the firm s most experienced partners, John A. Rein (61), is designated as R&Q Partner. In addition, the company has hired a Professional Competence Partner who has the primary responsibility for further developing our professional products so that we can continue to compete with the top law firms internationally. - We see that law business is becoming more complex and the cases we are engaged in involve an increasing value for our clients, says Rein. We have allocated significant resources to ensure that our processes for handling cases will be second to none, he adds. - Compliance affects our clients everyday lives increasingly. We assist a variety of clients in key compliance issues. There are many good reasons why a law firm should take its own medicine, says Rein. The firm s R&Q system is developed based on international standards. We looked outside of Norwegian borders because despite the fact that legal advice mainly relates to national law, John A. Rein Risk & Quality Partner Lars Olav Askheim Corporate Competence Partner 20

Accounts. International Democrat Union

Accounts. International Democrat Union Accounts International Democrat Union 2011 Income statement NOTE OPERATING INCOME AND OPERATING EXPENSES 2011 2010 Membership subscriptions 2 424 179 2 450 015 Total operating income 2 424 179 2 450 015

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Hvordan unngå russisk rulett i kreditorforhandlinger

Hvordan unngå russisk rulett i kreditorforhandlinger Hvordan unngå russisk rulett i kreditorforhandlinger - slik sikres verdier utenfor skifteretten Oslo 2. mars 2016 Ståle Gjengset Finansiell restrukturering andre prosesser som ligner: Den løpende restrukturering

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

FARA ASA REPORT Q1 2009

FARA ASA REPORT Q1 2009 FARA ASA REPORT Q1 2009 HIGHLIGHTS FARA oppnår et positivt EBITDA i Q1 2009 En sterk ordreinngang på MNOK 45 i Q1 2009 Ordrereserven økt til MNOK 104 (94 i Q4 2008) + 11% Omsetning Q1, 2009 er MNOK 35,0

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

Det finnes uendelig mange løsninger

Det finnes uendelig mange løsninger Det finnes uendelig mange løsninger Vi finner din FOTO OLE MUSKEN HVA KAN VI GJØRE FOR DEG? Vi hjelper deg med å øke lønnsomheten og konkurranseevnen til din bedrift. Vi jobber systematisk og kreativt,

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS. Børge Gjeldvik Axess

WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS. Børge Gjeldvik Axess WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS Børge Gjeldvik Axess Slik ser vi ut i juli 2014 Employees: 357 Revenues: 100 mill USD 2014 Per June 2014: 30% of revenues and 40% of EBIT from international offices World

Detaljer

DNB Health Care. Helsesektoren En investors drøm. September Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care)

DNB Health Care. Helsesektoren En investors drøm. September Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care) DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm September 2017 Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care) Helse en investors drøm konsistent høyere avkastning enn markedet 10.9 % årlig avkastning 7.7 %

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Arctic Securities. 5. desember 2007

Arctic Securities. 5. desember 2007 Arctic Securities 5. desember 2007 Behandling av kraftkontrakter er regulert av regnskapsstandarden IAS 39 Hovedregel er at denne typen ikke-finansielle kontrakter skal inkluderes i regnskapet til virkelig

Detaljer

Ny personvernlovgivning er på vei

Ny personvernlovgivning er på vei Ny personvernlovgivning er på vei Er du forberedt? 23. august 2017 There are lines you cannot cross. There are rules to the game. But within the lines and following the rules, you are only limited by your

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered fice Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Trust in the Personal Data Economy Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Why does trust matter? 97% of Europeans would be happy for their personal data to be used to inform, make recommendations or add

Detaljer

Digital Transformasjon

Digital Transformasjon Digital Transformasjon HVORDAN KAN DU TA GREP OM DIGITALISERINGEN? KURT S. HELLAND EVRY Key Highlights # 1 Norway # 4 Sweden # 1 Financial Services in the Nordics NOR FIN Offices in9countries 9,100 employees

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk»

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Helge Ege, Statsautorisert revisor Deloitte avdeling Lyngdal 2 Vår rolle i tilsvarende klynger: Deloitte Bergen, sitter på spesialkompetanse,

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

FLAGGING NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR FLAGGING. eller "Selskapet"). 3,20 pr aksje:

FLAGGING NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR FLAGGING. eller Selskapet). 3,20 pr aksje: MeldingsID: 327238 Innsendt dato: 06.05.2013 08:34 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: REACH Reach Subsea ASA REACH

Detaljer

Vedlegg 1 / appendix 1 FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE, ORDINÆR GENERALFORSAMLING GLOBAL RIG COMPANY, 26 MAI 2009 Navn Aksjer/stemmer Representert ved SECTOR UMBRELLA TRUST-SECTOR SPECULARE PR EQ IV

Detaljer

Nøtteknekkeren fem år etter

Nøtteknekkeren fem år etter part of Aker Geir Arne Drangeid Konserndirektør kommunikasjon 13. april 2011 2011 Aker Solutions Film skal legges inn her Slide 2 Formidlingskraft Aker er en viktig hjørnestensbedrift i det norske samfunnet

Detaljer

The Board of Directors proposes that the general meeting pass the following resolution:

The Board of Directors proposes that the general meeting pass the following resolution: Vedlegg 1 - Forslag til vedtak Sak 3 - Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for Multiconsult ASA og konsernet for 2016 herunder disponering av årets resultat, samt behandling av redegjørelse

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

Gjenopprettingsplan DNBs erfaringer. Roar Hoff Leder av Konsern-ICAAP og Gjenopprettingsplan Oslo, 7. desember 2017

Gjenopprettingsplan DNBs erfaringer. Roar Hoff Leder av Konsern-ICAAP og Gjenopprettingsplan Oslo, 7. desember 2017 Gjenopprettingsplan DNBs erfaringer Roar Hoff Leder av Konsern-ICAAP og Gjenopprettingsplan Oslo, 7. desember 2017 Lik konkurranse krever full harmonisering av systemet Like definisjoner Konsistent bruk

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA

Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA Ålesund 3. oktober 2016 kl. 1000 HAVFISK ASA Dagsorden 1. Åpning og konstituering av generalforsamlingen, herunder valg av en person til å medundertegne protokollen

Detaljer

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 Introduction GEO ASA (GEO) was founded by DOF ASA in connection with the acquisition of Geo Group AS. At the time of acquisition, Geo Group AS consisted of

Detaljer

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Vigdis Bjørlo 2016-02-05 Suppliers' obligations in relation to the Construction Client Regulations

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa UNDERWRITING LIMITS The following tables show our financial and medical underwriting limits effective from 11 April 2016. FINANCIAL LIMITS Protection Financial evidence requirements Additional financial

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015 1 PETROLEUM PRICE BO ARD Our reference Date OED 15/712 15/06/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

Note 38 - Investments in owner interests

Note 38 - Investments in owner interests Note 38 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale Company Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Shares owned

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Finans

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM FM konferansen Oslo, 13 Oktober 2011 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06 Erick Beltran Ingenierio

Detaljer

DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm. Bergen 23.oktober 2017 Knut Bakkemyr, forvalter

DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm. Bergen 23.oktober 2017 Knut Bakkemyr, forvalter DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm Bergen 23.oktober 2017 Knut Bakkemyr, forvalter Helseindustrien er global, regulert og diversifisert Farmasi og biotek Konsumhelseprodukter Helse IT Generiske

Detaljer

Utvikling av skills for å møte fremtidens behov. Janicke Rasmussen, PhD Dean Master Tel

Utvikling av skills for å møte fremtidens behov. Janicke Rasmussen, PhD Dean Master Tel Utvikling av skills for å møte fremtidens behov Janicke Rasmussen, PhD Dean Master janicke.rasmussen@bi.no Tel 46410433 Skills project results Background for the project: A clear candidate profile is defined

Detaljer

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Avanserte Marine Operasjoner - Fra operasjon til skip og utstyr Dag McGeorge Ålesund, 1 Contents Introduction - Cheaper,

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

Who's next? Finansiell restrukturering hva, hvorfor, hvordan? Ståle Gjengset

Who's next? Finansiell restrukturering hva, hvorfor, hvordan? Ståle Gjengset Who's next? Finansiell restrukturering hva, hvorfor, hvordan? Ståle Gjengset Trysil, 11. mars 2017 Finansiell restrukturering andre prosesser som ligner: Den løpende restrukturering kontrakter, ansatte,

Detaljer

THE BOARD OF DIRECTORS STATEMENT REGARDING THE DETERMINATION OF SALARIES AND OTHER COMPENSATION TO THE MANAGEMENT

THE BOARD OF DIRECTORS STATEMENT REGARDING THE DETERMINATION OF SALARIES AND OTHER COMPENSATION TO THE MANAGEMENT Consideration of the Board of Directors statement regarding the determination of salaries and other remuneration to the management pursuant to Section 6-16a of the Norwegian Public Limited Companies Act

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

Quarterly report. 1st quarter 2012

Quarterly report. 1st quarter 2012 Quarterly report 1st quarter 2012 Group The Group s operating revenues in Q1 2012 were MNOK 145.0 compared to MNOK 155.2 last year. EBITDA was MNOK 6.1 compared to MNOK 2.4 last year. EBIT was MNOK 2.9

Detaljer

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011)

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) 1 Oppgaver Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til - generalforsamlingen

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

GDPR krav til innhenting av samtykke

GDPR krav til innhenting av samtykke GDPR krav til innhenting av samtykke OMG AS 2. november 2017 Basic personvern 2 Sentrale definisjoner personopplysningsloven 2 GDPR art. 4 Personopplysning Opplysninger og vurdering som kan knyttes til

Detaljer

NORMAN ASA. 1. halvår 2003 / 1 st half 2003

NORMAN ASA. 1. halvår 2003 / 1 st half 2003 NORMAN ASA 1. halvår 2003 / 1 st half 2003 Lysaker, 10. juli 2003 / 10 th July 2003 Norman med god lønnsomhet i et utfordrende marked Norman ASA hadde driftsinntekter på NOK 120,5 millioner i første halvår,

Detaljer

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Leif Arne Strømmen, SVP Projects, Oil & Gas and Marine Logistics, Kuehne+Nagel (AG & Co) KG

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Exam: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Eksamensdag: 1. juni 2011 Sensur

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002 Nera ASA PRESSEMELDING, 30. april 2002 Post Adresse Postboks 7090, 5020 BERGEN, Norge, Kontor Adresse Kokstadvn. 23, BERGEN, Norge, Tel.Nr. 55 22 51 00 Fax.Nr. 55 22 52 99 Hovedkontoret Nera ASA, 5020

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover. Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013

Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover. Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013 Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013 NCE-supported clusters NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren?

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Oslo Medtech facts & figures Founded

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan?

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Instituttsektoren - En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april 2011 Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Torstein Haarberg Konserndirektør SINTEF Materialer

Detaljer

NORMAN ASA. 2. kvartal 2002 / 2 nd Quarter 2002

NORMAN ASA. 2. kvartal 2002 / 2 nd Quarter 2002 NORMAN ASA 2. kvartal 2002 / 2 nd Quarter 2002 Lysaker, 11. juli 2002 / 11 th July 2002 Norman med 25% vekst og 22% EBITDA margin Norman ASA hadde driftsinntekter på NOK 61,7 millioner i 2. kvartal 2002.

Detaljer

BERGEN GROUP OMSTILLING OG NY GIV. Frokostmøte, tirsdag 25. november 2014 Øyvind Risnes, konserndirektør Organisasjon og samfunnskontakt

BERGEN GROUP OMSTILLING OG NY GIV. Frokostmøte, tirsdag 25. november 2014 Øyvind Risnes, konserndirektør Organisasjon og samfunnskontakt BERGEN GROUP OMSTILLING OG NY GIV Frokostmøte, tirsdag 25. november 2014 Øyvind Risnes, konserndirektør Organisasjon og samfunnskontakt 1 DISCLAIMER This company Presentation includes and is based, inter

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON360/460 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk Exam: ECON360/460 - Resource allocation and economic policy Eksamensdag: Fredag 2. november

Detaljer

Navamedic ASA Annual General Meeting. June 8, 2015

Navamedic ASA Annual General Meeting. June 8, 2015 Navamedic ASA Annual General Meeting June 8, 2015 Johan Reinsli Chairman of the Board Tom Rönnlund Chief Executive Officer Navamedic - Generalforsamling 8. juni 2015 1. Åpning av generalforsamlingen ved

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 13,9 8,8 15,0 9,2 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3 36,6 51,2 14,5 29,6 14,2 21,5 30,1 7,8 14,9 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Energi og bærekraft. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph.

Energi og bærekraft. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. Energi og bærekraft Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) @ThinaSaltvedt Interessen for energi smarte løsninger som digital energi, transport, energieffektivisering og energilagring

Detaljer

Status Aker Verdal Mai 2010

Status Aker Verdal Mai 2010 part of Aker Status Aker Verdal Mai 2010 Verdal Formannskap 6. mai 2010 Nina Udnes Tronstad President, Aker Solutions, Verdal 2010 Aker Solutions Financials AKSO total - Q1/2010 ED&S Subsea P&T P&C Revenue

Detaljer

Notat. Midtveisevalueringen av SFI - Tilbakemeldinger fra brukerpartnerne. Dato:

Notat. Midtveisevalueringen av SFI - Tilbakemeldinger fra brukerpartnerne. Dato: Notat Emne: Midtveisevalueringen av SFI - Tilbakemeldinger fra brukerpartnerne Dato: 23.3.2011 Som en del av grunnlagsmaterialet for Midtveisevalueringen har brukerpartnere i de 14 sentrene som ble evaluert,

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 gr.lag 100 200 Tabellen

Detaljer

Forberedelse til skolebesøk

Forberedelse til skolebesøk Engineering Challenge et læringsspill om ingeniøryrket Engineerium, Fornebu Slide 1 Innhold Verden trenger energi Hva er olje og gass Olje og gass i Norge Om olje- og gassbransjen Spennende muligheter

Detaljer

part of Aker Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 2011 Aker Solutions 2011 Aker Solutions

part of Aker Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 2011 Aker Solutions 2011 Aker Solutions Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Siv Grethe Hansen HVO HR direktør Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 Aker Solutions forretningsområde MMO Lang industrihistorie MMO = Maintenance, Modifications & Operations

Detaljer

Informasjonsdilemmaet ved vanskelig beslutninger

Informasjonsdilemmaet ved vanskelig beslutninger Informasjonsdilemmaet ved vanskelig beslutninger -hvordan forholde seg til den informasjonen som ikke er tilgjengelig 12 september 2017 Innhold Hva menes med informasjonsdilemmaet? Noen eksempler Hvordan

Detaljer

Report for the 2 nd quarter of 2008

Report for the 2 nd quarter of 2008 Report for the 2 nd quarter of 2008 Oslo, 07. juli, 2008 Andre kvartal 2008 ble Vismas beste noensinne. Både omsetning og resultat ble forbedret, målt mot samme kvartal i fjor. EBITDA ble på NOK 135m

Detaljer

-it s all about quality!

-it s all about quality! -it s all about quality! It s all about quality At Stavanger Maskinering, we specialise in the supply of high quality products to the oil industry. From the very start in 2001, we have been at the forefront

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD 1 PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 15/712 21/09/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

Report for the 2 nd quarter of 2009

Report for the 2 nd quarter of 2009 Report for the 2 nd quarter of 2009 Oslo, 09. juli, 2009 Andre kvartal 2009 ble nok ett sterkt kvartal for Visma. Både omsetning og resultat ble forbedret, målt mot samme kvartal i fjor. EBITDA ble på

Detaljer

Finansiell analyse og modellering for strategiske og finansielle beslutninger

Finansiell analyse og modellering for strategiske og finansielle beslutninger Finansiell analyse og modellering for strategiske og finansielle beslutninger Financial Advisory November 2012 Vi skreddersyr finansielle analyser for våre klienter Deloitte finansiell analyse og modellering

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 5,3 13,9 8,8 15,0 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 24,3 36,6 51,2 14,5 7,2 14,2 21,5 30,1 7,8 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Yrkesfaglig utvalg for bygg, industri og elektro

Yrkesfaglig utvalg for bygg, industri og elektro Yrkesfaglig utvalg for bygg, industri og elektro Utdrag fra mandat Utvalgene skal ta utgangspunkt i bransjens behov for kvalifiserte fagarbeidere. Utvalgene skal levere en rapport 01.03.2016 der de presenterer

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

FME-enes rolle i den norske energiforskningen. Avdelingsdirektør Rune Volla

FME-enes rolle i den norske energiforskningen. Avdelingsdirektør Rune Volla FME-enes rolle i den norske energiforskningen Avdelingsdirektør Rune Volla Når vi nå markerer åtte år med FME Har FME-ordningen gitt merverdi og i så fall hvorfor? Hvilken rolle har sentrene tatt? Våre

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

Grenland Group ASA Q2-2006

Grenland Group ASA Q2-2006 Grenland Group ASA Q2-2006 2. kvartals resultat 2006 Hallgeir Skogen President & CEO Magnar Brekka EVP & CFO 11. August 2006 Agenda Hovedpunkter Nøkkeltall Markedsutsikter Hovedpunkter HMS positiv utvikling

Detaljer

SAMMENDRAG.

SAMMENDRAG. SAMMENDRAG Om undersøkelsen KS ønsker å bidra til økt kunnskap og bevissthet rundt kommunesektorens bruk av sosiale medier 1 gjennom en grundig kartlegging av dagens bruk og erfaringer, samt en vurdering

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaljer

Håndtering av korrupsjonsrisiko ved internasjonal forretningsvirksomhet

Håndtering av korrupsjonsrisiko ved internasjonal forretningsvirksomhet Håndtering av korrupsjonsrisiko ved internasjonal forretningsvirksomhet Kyllingstad Kleveland advokatfirma DA v/advokatene Christopher L. Sveen og Nicolai Myren A World of Risk: Corrupt Environments 2

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

SeaWalk No 1 i Skjolden

SeaWalk No 1 i Skjolden SeaWalk No 1 i Skjolden August 2011 Luster Kommune Marked I løpet av de neste 10 år er verdens cruisemarked ventet å doble seg. Veksten forventes større i Europa enn i Kariben og USA. Markedet vil lete

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Innstilling fra valgkomiteen i Data Respons ASA til den ordinære generalforsamlingen den 16. april 2015.

Innstilling fra valgkomiteen i Data Respons ASA til den ordinære generalforsamlingen den 16. april 2015. Innstilling fra valgkomiteen i Data Respons ASA til den ordinære generalforsamlingen den 16. april 2015. Innledning Valgkomiteen i Data Respons ASA består av Haakon Sæter (leder), og Andreas Berdal Lorentzen.

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA OFFICE TRANSLATION PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I HIDDN SOLUTIONS ASA Den 16. mai 2017 kl. 10.00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Hiddn Solutions ASA, org nr. 979 867

Detaljer

Asset Management. Compliance og Operasjonell Risiko. Asle Bistrup Eide. Presentasjon i VFF den 28. november 2012

Asset Management. Compliance og Operasjonell Risiko. Asle Bistrup Eide. Presentasjon i VFF den 28. november 2012 Asset Management Compliance og Operasjonell Risiko Presentasjon i VFF den 28. november 2012 Asle Bistrup Eide A global manager with companies in Oslo, Stockholm, Bergen, Luxembourg, Chennai and Hong Kong

Detaljer