Årsrapport 2012 / Annual Report 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2012 / Annual Report 2012"

Transkript

1 Årsrapport 2012 / Annual Report 2012

2 Hjemme har vi lagt vekt på å styrke relasjonene til våre viktigste klienter og spisse vår kompetanse inn mot markedssegmenter som viser en solid utvikling. In Norway we have focused on strengthening the relationships with our key clients and specialising our skills towards developing market segments. INNHOLD CONTENTS 3 GODT FORBEREDT 3 WELL PREPARED 6 CORPORATE FINANCE TRANSACTIONS 6 CORPORATE FINANCE TRANSACTIONS 8 PROJECT & ASSET TRANSACTIONS 8 PROJECT & ASSET TRANSACTIONS 10 TVISTELØSNING 10 DISPUTE RESOLUTION 12 INTERNASJONALT 12 INTERNATIONAL 14 KONTORENE VÅRE 14 OUR OFFICES 16 KOMPETANSE I SENTRUM 16 IT S A PEOPLES BUSINESS 20 KVALITETSKONTROLL 20 QUALITY CONTROL 22 ÅRSRAPPORT 22 ANNUAL REPORT 24 STYRET 24 THE BOARD 26 ÅRSREGNSKAP 26 FINANCIAL STATEMENTS Publisher WIKBORG, REIN & CO. DA Advokatfirma, JUNI 2013 Chief editor JON FREDØ Cover photo ILJA HENDEL Photos ERIK BURÅS (p 3, 4, 11), ILJA HENDEL (p 13, 18, 22, 25, 34) Layout & design LISE H. RØED Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 This annual report is produced by Wikborg Rein. The information in this report may not be reproduced without the written permission of Wikborg Rein.

3 Godt forberedt / Well prepared 2012 var et krevende år for norsk og internasjonalt næringsliv. Usikkerheten i verdensøkonomien fortsatte å sette sitt preg på en rekke av våre markeder, men året sett under ett ble likevel et godt år for Wikborg Rein. Vi har hatt en meget sterk utvikling ved kontorene i Shanghai, London og Bergen, mens våre øvrige kontorer har opprettholdt sine posisjoner. Det skal ikke legges skjul på at det ligger mye hardt og målrettet arbeid bak resultatene vi oppnådde i Ute har vi fokusert på å tilby vår spisskompetanse til markedssegmenter i vekst, i sterk konkurranse med noen av verdens ledende advokatfirmaer. Hjemme har vi lagt vekt på å styrke relasjonene til våre viktigste klienter og spisse vår kompetanse inn mot markedssegmenter som viser en solid utvikling. I tillegg har vi prioritert å videreutvikle våre systemer for kvalitetssikring et advokatfirma er aldri bedre enn kvaliteten på rådgivningen. Og vår klare ambisjon er at vi skal være best på kvalitet i Norge. Derfor har vi utnevnt en egen Risk & Quality-partner som skal arbeide med å forbedre våre forretningsprosesser og en fagansvarlig partner som skal sikre at vi opprettholder og utvikler vår posisjon som en ledende leverandør av juridiske tjenester. Vi mener vi er et foregangsfirma på dette området i det norske markedet. I tillegg har vi forsterket laget med en rekke dyktige advokater i løpet av I vårt 90. år teller vi 235 advokater. Utsiktene for 2013 er lovende, men vi ser et advokatmarked i endring, slik vi ser i andre markeder. Dette stiller krav til handlekraft og evne til å utvikle seg videre. Jeg er helt trygg på at Wikborg Rein er blant de advokatfirmaene som er best forberedt på og i stand til nettopp å takle disse endringene was a challenging year for Norwegian and international business. The uncertainty in the world economy continued to make a mark on several of our markets, but still, the year as a total was good for Wikborg Rein. We saw considerable development at our offices in Shanghai, London and Bergen, while our other offices maintained their positions. Behind the results we achieved in 2012 lies a lot of hard and work and dedication. Internationally we have focused on providing our expertise to market segments in growth, in competition with some of the world s leading law firms. In Norway we have focused on strengthening the relationships with our key clients and specialising our skills towards developing market segments. In addition, we have prioritised the development of our systems for quality assurance. A law firm is never better than the quality of their advice. And our clear ambition is to deliver the best quality in Norway. Therefore we have, as the only Norwegian law team, appointed a specialised Risk & Quality Partner who will focus on improving our business processes, as well as a Professional Competence Partner who will ensure that we maintain and develop our position as a leading provider of legal services. In addition, we have strengthened the team with a number of talented lawyers in We now count more than 235 lawyers. The outlook for 2013 is promising, but the law market is changing, not unlike other markets. This requires decisiveness and ability to develop further. I am quite confident that Wikborg Rein is well prepared and able to deal with these changes. Susanne M. Thore Managing Partner, Wikborg Rein

4

5

6 Corporate Finance Transactions OPPKJØPSTRANSAKSJONER I 2012 Transaksjonsmarkedet i 2012 for oppkjøp og fusjoner var preget av et jevnt og godt aktivitetsnivå. I dette markedet opplevde Wikborg Rein positiv utvikling. Samlet bisto Wikborg Rein ved 34 gjennomførte oppkjøpstransaksjoner i det norske markedet i 2012, flere enn noen gang tidligere. Transaksjonsverdi og transaksjonsantall sett under ett befestet Wikborg Rein sin posisjon som ett av Norges tre høyest rangerte juridiske transaksjonsmiljøer. I det noterte transaksjonsmarkedet bisto Wikborg Rein blant annet BASF ved oppkjøpet av Pronova BioPharma, Aker Biomarine ved fusjonen med Aker Seafoods Holding, samt CooperVision International ved oppkjøpet av Origo. Vi bisto også ved salg av aksjemajoriteten i Singapore-noterte STX OSV Holdings til Fincantieri Oil & Gas. Wikborg Rein var også involvert i en rekke betydelige unoterte transaksjonsprosesser. Fra de offentlig kjente prosesser kan nevnes at Wikborg Rein bisto Germanischer Lloyd ved sammenslåingen med Det Norske Veritas. På selgersiden bisto Wikborg Rein blant annet Niam ved salget av Sektor Gruppen og IK Investment Partners ved salget av Europris. Wikborg Rein opplevde også et godt år innen transaksjoner for næringseiendom hvor vi var involvert i mer enn 60 rene eiendomstransaksjoner med en samlet eiendomsverdi på mer enn NOK 20 milliarder. Blant transaksjonene er ACQUISITION TRANSACTIONS The transaction market for mergers and acquisitions in 2012 was characterized by a steady and high level of activity. In this market, Wikborg Rein experienced positive development. Overall, Wikborg Rein assisted with 34 acquisition transactions in the Norwegian market in 2012, more than ever before. The transaction value and transaction number as a whole strengthened Wikborg Rein s position as one of Norway s three highest ranked legal transaction environments. In the listed transaction market Wikborg Rein assisted i.a. BASF with the acquisition of Pronova BioPharma, Aker Biomarine the merger with Aker Seafoods Holding and Cooper Vision International with the acquisition of Origo. We also assisted with the sale of the majority stake in Singapore-listed STX OSV Holdings to Fincantieri Oil & Gas. Wikborg Rein was also involved in a number of significant unlisted transaction processes. From the publicly known processes may be mentioned that Wikborg Rein assisted Germanischer Lloyd s merger with Det Norske Veritas. On the seller side Wikborg Rein assisted i.a. Niamved s sale of the Sector Group and IK Investment Partners with the sale of Europris. Wikborg Rein also experienced a good year in commercial transactions, where we were involved in more than 60 real estate transactions with a total prop- Samlet bisto Wikborg Rein ved 34 gjennomførte oppkjøpstransaksjoner i det norske markedet i 2012, flere enn noen gang tidligere. Wikborg Rein assisted with 34 acquisition transactions in the Norwegian market in 2012, more than ever before. 6

7 - Outstanding in every respect Legal 500 on Wikborg Rein s Banking and Finance team ervervet av Statoilbygget på Fornebu, ervervet av flere store kjøpesentre fra DNB Livsforsikring for en investorgruppe, og salget av Pir-eiendommene i Trondheim. Vårt Bank og Finans-team opprettholdt posisjonen som ledende i Norge på rådgivning i transaksjonsfinansiering. Wikborg Rein er blant Norges største og ledende aktører innen juridisk transaksjonsrådgivning, og har bred erfaring fra nasjonale og internasjonale oppkjøpssituasjoner, auksjonsprosesser, fusjoner og innmatskjøp med noterte og unoterte selskaper. Vår internasjonale tilstedeværelse og våre tette internasjonale kontakter gjør at vi ved behov kan tilby særlig tilpasset rådgivning i internasjonale prosesser. Vår transaksjonsbistand er teambasert, og hvert team skreddersys for å sikre nødvendig kompetanse i den enkelte transaksjon. Kjernen i teamet vil typisk bestå av en eller flere advokater med lang transaksjonserfaring. For øvrig vil teamet støttes av advokater med spesialisering innen konkurranserett, arbeidsrett, skatterett og andre rettsområder etter behov. Teamets arbeid koordineres og ledes av en partner fra vår virksomhetsgruppe Corporate Finance transaksjoner, som også vil være klientens direkte kontaktperson. Våre M&A-klienter skal oppleve vår bistand som løsningsorientert, tilgjengelig, effektiv og kompetent. erty value of more than NOK 20 billion. Among the transactions are the acquisition of the Statoil premises at Fornebu, the acquisition of several large shopping malls from DNB Livsforsikring for a group of investors and the sale of the Pir properties in Trondheim. Our Banking and Finance team maintained its leading position in Norway for advice in financing transactions. Wikborg Rein is one of the largest and leading players offering legal assistance in all types of transactions, and has extensive experience in domestic and international acquisitions, bid processes, mergers and purchase of assets and liabilities of listed and unlisted companies. Our international presence and close international contacts enable us to provide specialized legal advice in a wide range of international transactions. Our transaction assistance is team based, and each team is tailored to bring the relevant expertise in to each transaction process. The core of the team typically consists of one or more lawyers with extensive transactional experience and particular expertise in corporate and tax law. The team is supported by lawyers specializing in competition law, labor law and other legal disciplines as required. The team s work is coordinated and managed by a partner from our Corporate Finance group, who also acts as the main contact person for the client. Our M&A clients value our solutionoriented, accessible, efficient and highly competent assistance. TOP 10 TRANSACTIONS/ Assistance to Germanischer Lloyd AG in its combination with Det Norske Veritas (conf value) Assistance to Niam Fond IV in the sale of Sektor Eiendomsutvikling (USD 1,2 billion) Assistance to STX Europe AS in the sale of 50,75% in STX OSV Holdings Limited to Fincantieri Oil & Gas Ltd (USD 695 million) Assistance to BASF in the takeover of Pronova BioPharma (USD 895 million) Assistance to A-pressen in the sale of its shares in TV2-Gruppen (USD 700 million) Assistance to IK Investment Partners in the sale of Europris Holding AS (conf value) Assistance to OSX Brazil SA in its USD 500 million bond issue (selected as Public Debt Deal of the Year in 2012 by Marine Money) Assistance to Sea Trucks Group Limited in its USD 575 million bond issue Assistance to Pareto Securities in the private placement in Det Norske Oljeselskap (NOK 1.1 billion) Acquisition of the Statoil premises at Fornebu 7

8 Project & asset transactions TRANSAKSJONER PROSJEKTER OG FINANSIERING I 2012 Første halvår av 2012 var preget av et forholdsvis høyt aktivitetsnivå i transaksjonsmarkedet innenfor sektorene energi, shipping og offshore. Aktivitetsnivået i andre halvår totalt sett var noe lavere. Wikborg Rein har en solid posisjon som rådgiver ved transaksjoner innen disse sektorene; Energi: Vi bistår løpende mange av de sentrale aktørene i kraftbransjen og har i 2012 bistått ved en rekke strategiske krafttransaksjoner. Dette omfatter salg av eiendeler og selskapsandeler samt betydelige obligasjonsutstedelser. Olje og gass: det har i 2012 vært høy aktivitet både hva angår selskapstransaksjoner og salg av eiendeler, samt på finansieringssiden. Samlet har vi hatt betydelig og økende aktivitet for energibransjen i Shipping og offshore: Bransjen var i 2012 dels preget av omfattende restrukturerings- og reforhandlingsprosesser og dels den høye aktiviteten innenfor obligasjonsmarkedet. Wikborg Rein var involvert i en rekke nasjonale og internasjonale obligasjonstransaksjoner i 2012 og har bistått både utstedere, långivere og tilretteleggere. En rekke av de transaksjoner der vi var involvert ble håndtert gjennom et samarbeid mellom våre kontorer i Norge og utlandet. Vi opplevde også en betydelig økning av oppdragsmengden for kinesiske finansinstitusjoner innenfor bl.a. skips- og riggfinansiering. PROJECT & ASSET TRANSACTIONS IN 2012 The first six months of 2012 the transaction market was characterised by a high level of activity and optimism among market players within the energy, shipping and offshore sectors. The second half of the year generally saw a lower level of activity. Wikborg Rein has a solid position as transactions advisor within these sectors; Energy: We assist several of the key players in the energy industry and in 2012 we assisted a number of strategic power transactions. This includes the sale of assets and business interests as well as significant bond issues. Oil and gas: the activity was high in 2012 both in terms of business transactions and asset sales, as well as on the financing side. Overall, we had significant and growing activity for the energy industry. Shipping and offshore: 2012 was partly characterised by extensive restructuring and renegotiation processes, and partly by the high activity in the bond market. Wikborg Rein were involved in several Norwegian and international bond transactions in 2012 and assisted both issuers, lenders and facilitators. A number of the transactions in which we were involved were handled across our offices in Norway and abroad. We also experienced a significant increase in the workload from Chinese financial institutions in areas such as ship and rig financing. Wikborg Rein var involvert i en rekke nasjonale og internasjonale obligasjonstransaksjoner i 2012 og har bistått både utstedere, långivere og tilretteleggere. Wikborg Rein was involved in several Norwegian and international bond transactions in 2012 and assisted both issuers, lenders and facilitators. 8

9 Fra de offentlig kjente transaksjoner kan nevnes Offshore Accommodations kjøp, finansiering og utleie av tre boliglektere, OSX USD 500 millioner obligasjonslån knyttet til finansieringen av FPSO OSX 3, Oro Negro Drillings obligasjonslån knyttet til finansieringen av to oppjekkbare rigger bygget ved Keppel FELS i Singapore, Floatel Internationals USD obligasjonslån bl.a. knyttet til finansieringen av boligriggen Floatel Victory. Innenfor prosjektfinansiering og lignende typer transaksjoner arbeider vi i team som settes sammen for å møte behovene i den enkelte sak. Som regel vil teamene ledes av en advokat med industrispesifikk transaksjonserfaring, med støtte fra firmaets selskaps- og skatterettsekspertise. Mange av våre prosjektfinansieringsadvokater har internasjonal erfaring og et bredt kontaktnett av advokater i jurisdiksjoner hvor Wikborg Rein ikke selv har kontor. Wikborg Rein besitter en betydelig kompetanse innenfor LNG-markedet og bistår regelmessig i saker knyttet til produksjon, kjøp, salg og transport av LNG. Vi benyttet 2012 til å styrke vår kompetanse og kapasitet innenfor dette området ved å ta opp Joe McGladdery som resident partner ved vårt Londonkontor. McGladdery har lang erfaring blant annet som internadvokat i et av verdens største LNG-rederier. Wikborg Rein er godt posisjonert for å yte effektiv og kompetent bistand innenfor alle områder av prosjektfinansiering og lignende typer transaksjoner i Publicly known transactions include Offshore Accommodations purchase, financing and leasing of three barges, OSX USD 500 million bond issue related to the financing of FPSO OSX 3, Oro Negro Drilling bonds for the financing of two jackup rigs built by Keppel FELS in Singapore, Floatel International s USD 200 million bond issue including related to the financing of housing rig Floatel Victory. Within project financing and similar types of transactions, we put together teams to meet the needs of each individual case. As a rule, teams are led by a lawyer with industry specific transaction experience, with support from the firm s corporate and tax expertise. Many of our project finance lawyers have international experience and a wide network of lawyers in jurisdictions where Wikborg Rein do not have offices. Wikborg Rein has considerable expertise in the LNG market and regularly assists in matters related to the production, purchase, sale and transportation of LNG. We strengthened our expertise and capacity in this area in 2012 by appointing Joe McGladdery as resident partner in our London office. McGladdery has extensive experience i.a. as an internal lawyer in the world s largest LNG shipping company. Wikborg Rein is well positioned to provide effective and competent assistance in all areas of project financing and similar types of transactions in

10 Dispute resolution 2012 var nok et år preget av høy aktivitet for Wikborg Rein innenfor området prosedyre og tvisteløsning. Vår kompetansegruppe for prosedyre består av 66 advokater. Vi opptrer for alle rettsinstanser og for voldgiftsdomstoler innenfor alle sivilrettslige områder. 17 av firmaets partnere har møterett for Høyesterett. Ved utgangen av 2012 reorganiserte vi firmaet. Advokater som har tvisteløsning som sitt hovedarbeidsområde inngår nå i én gruppe. Dette innebærer at gruppen har spisskompetanse innen tvisteløsning innen alle sentrale fagområder i tillegg til inngående bransjekompetanse innen blant annet shipping, offshore, energi, havbruk, medisin, industri, teknologi og offentlig virksomhet. Vi opplevde gjennom året spesielt høy aktivitet innenfor områdene olje- og gass, entreprise og konstruksjon/fabrikasjon, selskapsrett, skatte- og avgiftsrett og maritime næringer. Vår internasjonale tilstedeværelse medførte et betydelig antall oppdrag for utenlandske klienter. Wikborg Reins London-kontor har fokus mot Londons posisjon som internasjonalt senter for tvisteløsning, spesielt innenfor maritime næringer. Et utviklingstrekk har de senere årene vært tiltagende bruk av voldgift. Vi så denne utviklingen forsterke seg ytterligere i 2012, ikke minst gjelder dette for saker med en internasjonal tilknytning. I tillegg til oppdrag for norske voldgiftsdomstoler, opptrådte Wikborg Rein i 2012 også som prosessfullmektig i en rekke internasjonale voldgiftssaker. Wikborg Reins praksis innenfor området prosedyre og tvisteløsning er anerkjent av internasjonale rankingbyråer. Eksempelvis ble Wikborg Rein i 2013 topprangert innenfor kategorien Dispute Resolution i Legal 500. The year of 2012 was characterised by a high level of activity in the areas of litigation and dispute resolution for Wikborg Rein. Our expert group for dispute resolution and litigation consists of 66 dedicated lawyers. We appear before all courts and arbitral tribunals in all civil areas. 17 of the firm s partners are admitted to the Supreme Court. At the end of 2012 we reorganised the firm. All lawyers who have dispute resolution as their main field of work now form one group. This means the group has legal expertise within all main practice areas, as well as in-depth industry expertise within areas such as shipping, offshore, energy, aquaculture, medicine, industry, technology and the public sector. We experienced a particularly high level of activity in the oil and gas, construction/manufacturing, corporate, tax and duties and maritime industries throughout the year. Our international presence resulted in a significant number of assignments for overseas clients. Wikborg Rein s London office focuses on London s position as an international centre for dispute resolution, particularly in the maritime industries. We have seen an increasing use of arbitration in recent years. This trend continued in 2012, particularly in respect of cases with an international connection. In addition to assignments for Norwegian arbitration, Wikborg Rein also acted as counsel in numerous international arbitration proceedings in Wikborg Rein s experience within the areas of litigation and dispute resolution is recognised by international legal directories and recently resulted in a top ranking within Dispute Resolution in Legal 500 for Wikborg Reins fikk i 2013 topplassering i Legal 500 innen Dispute Reslolution. Wikborg Rein received a top ranking within Dispute Resolution in Legal 500 for

11 World class lawyers Chambers and Partners 11

12 A Norwegian law firm with a strong international presence Wikborg Rein er Norges eneste advokatfirma med tydelig internasjonal tilstedeværelse. Med en utenlandshistorie som strekker seg helt tilbake til 1956 med etablering i New York, har firmaet fulgt med i timen, også på forhold utenfor landets grenser. - Vår virksomhet har alltid vært internasjonalt rettet. Det begynte med skipsfarten og har forplantet seg videre gjennom andre store norske næringsgrener som energi, offshorevirksomhet, havbruk og etter hvert finans, sier partner Geir Sviggum, som er ansvarlig for utenlandsvirksomheten i Wikborg Rein. Fra kontoret i Shanghai er han ansvarlig for å sikre at utenlandsvirksomheten i Shanghai, Kobe, Singapore, London og Brasil kaster av seg i form av tett samarbeid på tvers av kontorer, landegrenser og fagområder. En virksomhet som i utgangspunktet var basert på at Wikborg Rein skulle følge norske klienter til utlandet, men som i stadig større utstrekning blir mer internasjonal. - Våre klienter blir også stadig mer internasjonale i sin tankegang, uavhengig om de har et norsk eller utenlandsk utgangspunkt. I Shanghai har vi nå en rekke større kinesiske selskaper på klientlisten. Dette er selskaper som også har en betydelig virksomhet i Europa, sier Sviggum. - Vi må være minst like internasjonale som våre klienter, forteller Sviggum og legger til at tilstedeværelsen ute skaffer oss en unik innsikt i trender og internasjonale forhold som før eller siden også Wikborg Rein is the only Norwegian law firm with an international presence. With a foreign history stretching back to 1956, with the establishment in New York, the firm has kept up to speed, also on international matters. - Our business has always been internationally oriented. It began with the shipping industry and has spread further through other major Norwegian industry sectors such as energy, offshore, aquaculture and eventually finance, says partner Geir Sviggum, who is responsible for Wikborg Rein s international operatons. From the Shanghai office, he is responsible for ensuring that the business in Shanghai, Kobe, Singapore, London and Brazil, profits in the form of close collaboration between offices, country borders and practice areas. A business that was originally based on Wikborg Rein following Norwegian clients abroad, but which now to an ever greater extent is becoming more international. - Our clients are also becoming more international in their thinking, regardless of whether they have a Norwegian or foreign base. In Shanghai we now have a number of major Chinese companies as clients. These companies also have significant operations in Europe, said Sviggum. - We must be at least as international as our clients, Sviggum said, adding that the international presence provides us with a unique insight into Hver dag konkurrerer vi med ledende utenlandske advokatfirmaer om klienter, oppdrag og kompetanse. Every day we compete with leading international law firms about clients, projects and expertise. 12

13 treffer hjemme. Selv om vi gjerne skulle ønske det, er det ikke slik at norsk rett nødvendigvis er førstevalget for utenlandske aktører som inngår kontrakter med norske selskaper, enten som kjøpere eller som selgere. Dette krever at vi også behersker for eksempel engelsk rett, sier Sviggum. På spørsmålet om ikke slagordet som av og til benyttes i utlandet er en smule pretensiøst, kommer det kontant fra Sviggum; hver dag konkurrerer vi med ledende utenlandske advokatfirmaer om klienter, oppdrag og kompetanse. En fantastisk utvikling ved kontorene våre utenfor Norge, der vi tar markedsandeler, bekrefter at det er noe ved den norske måten å drive advokatvirksomhet på som tiltaler store og krevende internasjonale klienter. trends and factors that sooner or later also come to Norway. Although we would wish for it, Norwegian law is not necessarily the first choice for foreign companies that enter into contracts with Norwegian companies, either as buyers or sellers. This requires that we practise for example English law, says Sviggum. When asked whether the international slogan is a bit pretentious, Sviggum replies; every day we compete with leading international law firms about clients, projects and expertise. A stunning development at our offices outside Norway, where we take market share, confirming that there is something about the Norwegian way of doing advocacy on appeals to large and demanding international clients. Geir Sviggum Managing Partner International 13

14 Kontorene våre/ Our offices OSLO Est Managing Partner Susanne M. Thore Advokater / Lawyers 134 BERGEN Est Managing Partner Stein Pettersen Advokater / Lawyers 53 LONDON Est Managing Partner Finn Bjørnstad Advokater / Lawyers 14 Wikborg Rein er Norges største og mest internasjonale forretningsadvokatfirma. I tillegg til hovedkontoret i Oslo, har vi kontorer i Bergen, London, Singapore, Shanghai og Kobe samt tilstedeværelse i Brasil gjennom vår samarbeidspartner Vieira Rezende. Vi bistår og rådgir nasjonale og internasjonale virksomheter i privat virksomhet og offentlig forvaltning. Vår ekspertise og erfaring bygges gjennom kontinuerlig utvikling av våre advokater, nære samarbeidsrelasjoner mellom våre kontorer samt et utstrakt nettverk i inn- og utland. Wikborg Rein is a leading Norwegian law firm with 235 lawyers working in our offices in Oslo, Bergen, London, Singapore, Shanghai and Kobe. We are also present in Brazil through an alliance with Vieira Rezende. Our unique and long-standing presence overseas enables us to offer our clients the benefit of our extensive international expertise. Headquartered in Oslo, we offer a full range of legal services to our domestic and international clients. Wikborg Rein er det største fullservice advokatfirmaet i Bergen med en sterk posisjon innen sjørett og rederivirksomhet, samt tilstøtende områder som verfts- og utstyrsindustri, bank og finans, offshore, havbruk og fiskeri, handel og industri og næringseiendom. Kontoret har i tillegg betydelig prosedyrekompetanse. Kontoret betjener både norske og internasjonale klienter og har hatt en kraftig vekst de siste årene. Wikborg Rein is currently the largest law firm in Bergen. The Bergen office is a full service practise while maritime law and shipping activities remain a core area of our practice together with a range of ancillary areas, such as the shipbuilding and equipment industry, offshore, bank and finance, fisheries and aquaculture, trade and industry, and real estate. Our lawyers also have extensive litigation experience and represent clients in both small-scale and large-scale litigation work. London-kontoret er spesialisert innen shipping, offshore og tvisteløsning. I tillegg bistår vi innen finansiering, corporate og ved transaksjoner på tvers av jurisdiksjoner og landegrenser. Londonkontoret har både engelske og norske advokater som til sammen besitter bred ekspertise. London-kontoret spiller også en sentral rolle i vår satsing på engelsk rett og bistår norske og internasjonale klienter på verdensbasis i tillegg til Londonmarkedet. The London office has notable expertise in shipping and offshore related work and dispute resolution services, as well as having the ability to assist on financing, corporate and cross-border transactions. The lawyers in London are both Norwegian and English and together they possess a broad range of expertise. The London office plays a key part in the provision of English law services and the team is fully integrated with the firm s other Norwegian and English lawyers in Norway, Singapore, China and Japan. 14

15 Etter nærmere 50 års tilstedeværelse i Asia, ble Wikborg Rein i 2011 kåret til Maritime Law Firm of the Year in Asia av anerkjente Lloyd s List. After almost 50 years of experience in Asia, Wikborg Rein won the Lloyd s List Award as Maritime Law Firm of the Year in Asia in SINGAPORE Est Managing Partner Per M. Ristvedt Advokater / Lawyers 13 SHANGHAI Est Managing Partner Geir Sviggum Advokater / Lawyers 12 KOBE Est Japan Representative Torgeir Willumsen Advokater / Lawyers 1 Singapore-kontoret er et fullservicekontor med fokus på bank finans, corporate, tvisteløsning, shipping, offshore olje og gass, prosjekter innen fornybar energi og infrastruktur og skatt. Kontoret arbeider tett samen med våre kontorer i Shanghai og Kobe. Vi bistår klienter innen engelsk rett, singaporiansk og norsk rett. Vi har i tillegg advokater som kan gi råd innen Hong Kong rett. The Singapore office provide clients with the highest quality English, Norwegian and Singaporean legal advice. We also have lawyers that are authorised to give Hong Kong legal advice. The main practice areas of our Singapore office are: Banking Finance, Corporate, Dispute Resolution, Offshore (oil and gas), Project Development/ Financing, Shipping and Tax. In short we are a full service law firm to our clients seeking assistance in Singapore and elsewhere in Asia. Shanghai-kontoret bistår internasjonale klienter med rådgivning innen etablerings- og reguleringsspørsmål i Kina samt kinesiske klienter som skal etablere seg internasjonalt. Våre klienter består av noen av verdens ledende aktører innen shipping, sjøforsikring, offshore olje og gass, teknologi, fiskeri og havbruk samt aktører innen bank og finans. Vi bistår primært innen maritime spørsmål, investeringsspørsmål, transaksjoner, selskapsrett og internasjonale handelsspørsmål. The Shanghai office advises our international clients on commercial entry and regulation in China, and works with Chinese companies on international expansion and operation. Our clients are some of the world s leading shipping, marine insurance, offshore oil and gas, high-tech, primary industries (including fisheries), and banking and finance companies. We support their work by advising on wet and dry maritime law, foreign direct investment, mergers and acquisitions, corporate law, and international trade law. Kobe-kontoret har tradisjonelt bistått rederier og assurandører som blir presentert for lasteskadekrav eller er involvert i ulike former for havarier i Asia. Kontoret er også ofte involvert ved leveringer av nybygg, særlig i Japan og Sør-Korea, samt ved kjøp og salg av annenhåndstonnasje hvor closingen finner sted i Nordøst-Asia. Kobe-kontoret bistår dessuten selskaper med ikke-maritim interesse eller tilknytning til Japan. The office has traditionally assisted shipowners and insurers presented with claims in Asia for cargo damage or various forms of average. The office is also often involved in the delivery of newbuildings, particularly in Japan and South Korea, and in the purchase and sale of second-hand tonnage when the closing takes place in North-East Asia. Additionally, the office offers assistance to companies with non-maritime interests in Japan. 15

16 Kompetanse i sentrum/ It s a people s business Wikborg Rein er en av landets ledende kunnskapsbedrifter med betydelig internasjonal suksess. Vi har 330 høyt kvalifiserte medarbeidere, hvorav 235 er advokater fordelt på seks kontorer i fem land. Arbeidsmiljøet i Wikborg Rein bærer preg av mangfold og speiler på mange måter den stadig mer internasjonale hverdagen i norsk næringsliv. Vi har over 25 nasjonaliteter representert, vi behersker et tyvetalls ulike språk og vi har spesialistteam innen engelsk, kinesisk, tysk, russisk og fransk rett. Vi legger stor vekt på riktig rekruttering av medarbeidere og vi arbeider systematisk med faglig videreutvikling gjennom en egen forretningsadvokatskole, utenlandsopphold ved våre kontorer og utplassering hos klienter. Målet er til enhver tid å kunne tilby våre klienter markedets beste kompetanse i form av skarpskodde jurister med solid forretningsmessig forståelse og teft. Wikborg Rein is one of Norway s leading knowledge-based companies with significant international success. We have 330 highly skilled employees, of which 235 are lawyers, located in six offices across five countries. Wikborg Rein s working environment is characterised by its diversity and reflects in many ways the Norwegian industry s increasingly international life. We represent more than 25 nationalities in our firm, we speak over twenty different languages and we have specialist teams in English, Chinese, German, Russian and French law. We place a great emphasis on recruiting and retaining talented individuals and we work systematically to assist lawyers with their professional development through our internal business lawyer school, the opportunity to work abroad at one of our international offices and secondments to key clients. Our goal is to always offer our clients the best expertise by highly competent lawyers with a solid business understanding and acumen. Arbeidsmiljøet i Wikborg Rein bærer preg av mangfold og speiler på mange måter den stadig mer internasjonale hverdagen i norsk næringsliv. Wikborg Rein s working environment is characterised by its diversity and reflects in many ways the Norwegian industry s increasingly international life. 16

17 PRACTICE AREAS/ Arbeidsrett/ Employment law Bank og finans/ Banking and finance Finans, pant og dekningsrett/ Finance, secuity and recovery Fiskeri og havbruk/ Fisheries and aquaculture Forsikringsrett/ Insurance law IP og teknologi/ IP and technology Kapitalmarked/ Capital markets Konkurranse og anskaffelser/ Competition law Kontraktsrett og entreprise/ Contract law and construction Miljørett/ Environmental law M&A/ M&A Næringseiendom/ Real estate Offentlige anskaffelser/ Public procurement Petroleum og energi/ Petroleum and energy Prosedyre/ Litigation and arbitration Restrukturering og konkurs/ Restructuring and insolvency Selskapsrett/ Corporate law Shipping Offshore/ Shipping Offshore Skatterett/ Tax PARTNERS/ OSLO Partnere Askheim, Lars Olav Backer, Jan L. Berger, Morten Hugo Bøe, Ketil E. Dahl, Torleif P. Eilertsen, Trond (H) Eriksrud, Sven (H) Færden, Anders W. (H) Gisvold, Marius M. Gjelsten, Gaute Goller, Morten (H) Grue, Cecilie Haga, Aadne M. Hagberg, Henrik Hanssen-Bauer, Ingvild Haugen, Ola (H) Haukali, Bernhard Holstrøm, Erlend W. Kildal, Andreas Kjørnæs, Arne Didrik (H) Koefoed, Einar L. Kvalheim, Cecilie Madsen, Leif Petter (H) Mathisen, Morten Lund Meyer, Gunnar (H) Mjaaland, Dag Myklebust, Anders Nisja, Ola Ø. (H) Opedal, Sigurd Owesen, Alexander W. Rabben, Jon (H) Rasmussen, Dag Erik Rasmussen, Johan Ravlo-Losvik, Line (dr. juris) Ravnaas, Ernst Rein, John A. (H) Riisnæs, Rolf (dr. juris) Sandvik, Jarle Erik Shetelig, Kaare Andreas (H) Slinning, Oddbjørn Sæhle, Per Anders Thore, Susanne Munch Zachariassen, Are BERGEN Partnere Axe, Øyvind Blaauw, Haakon (H) Bruland, Grunde Clausen, Jan Erik Eidsheim, Linn Hertwig Friis, Christian Frølich, Peter Heimset, Jon Lorentzen, Knud Meland, Øystein (H) Pettersen, Stein (H) Røberg, Geir Ove Skaar, Bjørn Frode Steinfeld, Dag (H) Strandborg, Per Magne Sørensen, Jonn Ola Truyen, Filip (dr. juris) Ørstavik, Lars Inge LONDON Partners Bjørnstad, Finn Calnan, Clare Grieveson, Chris Jardine-Brown, Rob Karlsen, Birgitte McGladdery, Joe SINGAPORE Partners Joiner, Robert Ong, Florence Ristvedt, Per M. (H) Wennevik, Siri PAN ASIA WIKBORG REIN LLC Partners Chee, Fang Theng Ho, June Tan, Clara SHANGHAI Partners Sviggum, Geir Sun, Yafeng 17

18

19

20 Kvalitetskontroll/ Quality Control KVALITET I ALLE LEDD Wikborg Rein har etablert egne funksjoner for kvalitetssikring av alle prosesser knyttet til firmaets kjernevirksomhet. I 2012 innførte Wikborg Rein, som det første advokatfirmaet i Norge, et formalisert Risk & Quality - system (R&Qsystem). R&Q-systemet har som formål å støtte styret, managing partner og ledelsen i å sikre at virksomheten utøves med tilfredsstillende kvalitet, og at vesentlige risikoforhold over tid er identifisert, vurdert og håndtert på en hensiktsmessig måte. En av firmaets mest erfarne partnere, John A. Rein (61), er utpekt som ansvarlig for denne funksjonen som R&Qpartner. I tillegg har firmaet ansatt en fagansvarlig partner som har hovedansvaret for å utvikle våre faglige produkter videre til å kunne konkurrere med de beste advokatfirmaene internasjonalt. - Vi ser at advokatvirksomhet blir stadig mer komplekst samtidig som de oppdragene vi blir engasjert på involverer stadig større verdier for våre klienter, sier Rein. Vi har satt av betydelige ressurser for å sikre at våre prosesser for gjennomføring av oppdrag skal være i ypperste klasse, legger han til. - Compliance påvirker våre klienters hverdag i stadig større grad. Vi bistår en rekke klienter i viktige compliancespørsmål. Det er mange gode grunner til at et advokatfirma bør ta sin egen medisin, sier Rein. Firmaets R&Q-system er utviklet med utgangspunkt i internasjonale standarder. Bakgrunnen for å rette blikket utenfor Norges grenser er at til tross for at juridisk rådgivning i utgangspunktet for- QUALITY IN ALL ASPECTS Wikborg Rein has established its own quality-control functions of all processes related to the firm s core business. In 2012, Wikborg Rein, as the first law firm in Norway, introduced a formalised Risk & Quality system (R&Q system). The R&Q system s intention is to support the board, managing partner and executive management to ensure that business is conducted with satisfactory quality and that significant risks are identified, assessed and managed in an appropriate manner over time. One of the firm s most experienced partners, John A. Rein (61), is designated as R&Q Partner. In addition, the company has hired a Professional Competence Partner who has the primary responsibility for further developing our professional products so that we can continue to compete with the top law firms internationally. - We see that law business is becoming more complex and the cases we are engaged in involve an increasing value for our clients, says Rein. We have allocated significant resources to ensure that our processes for handling cases will be second to none, he adds. - Compliance affects our clients everyday lives increasingly. We assist a variety of clients in key compliance issues. There are many good reasons why a law firm should take its own medicine, says Rein. The firm s R&Q system is developed based on international standards. We looked outside of Norwegian borders because despite the fact that legal advice mainly relates to national law, John A. Rein Risk & Quality Partner Lars Olav Askheim Corporate Competence Partner 20

General information. Content. Innhold. Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell

General information. Content. Innhold. Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell General information Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell Registered Office Martin Linges vei 25 Snarøya Norway Solicitors Advokatfirma Ræder, Wisløff,

Detaljer

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2007 Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge FORUS

Detaljer

Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia

Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia 2 1 foto: gr e the r ingda l Innhold Samspill og verdiskapning Interaction and value creation 2 Styrets beretning The Board of Directors Report 4 Resultatregnskap

Detaljer

COMPANY OVERVIEW Company overview Our business

COMPANY OVERVIEW Company overview Our business Home Company overview Key figures CEO's review IMS past achievements & future opportunities LNG fuelling our future Super Coolers Board's report Accounts - group Accounts - parent Auditor's report Responsibility

Detaljer

ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT

ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2009 ÅRSRAPPORT 2009 IDEX / annual report 2009 / English version 2 Business Contents English version Mission and vision 4 2009 key events 4 Market and outlook 7 Personal ID for the mass market

Detaljer

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil.

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil. Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Juni 2004 Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap Slagen med godt resultat også i 2003 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Ormen Lange

Detaljer

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Awards for Design Excellence Norwegian Design Council 2012 INNHOLD CONTENT Norsk designråd norwegian design council strategisk bruk av design gir nye

Detaljer

INNHOLD UNINETT ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD 5 ÅRET 2003 5 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET

INNHOLD UNINETT ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD 5 ÅRET 2003 5 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET ÅRSRAPPORT 2003 ANNUAL REPORT 2003 UNINETT ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD CONTENTS INNHOLD 5 ÅRET 2003 5 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET 9 DETTE ER UNINETT 10 VIRKSOMHETEN 10 FELLES VERDIGRUNNLAG

Detaljer

FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia. PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey

FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia. PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey ÅRSRAPPORT 2014 ANNUAL REPORT 2014 FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey INNHOLDSFORTEGNELSE TABLE OF CONTENTS STATKRAFTKONSERNET THE STATKRAFT

Detaljer

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER PERIOD: FROM AND INCLUDING 28 MAY 2003, TO AND INCLUDING 10 JUNE 2003

Detaljer

Sparer penger og miljøet

Sparer penger og miljøet Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Directorate 2 / 2011 12 20 32 Sikkerhet i fraktefarten Norge skal klatre på White list Det store oljeskiftet 8 Solstad-skip: Sparer penger og miljøet southern-marine.com

Detaljer

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge April 2006 Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Biodrivstoff i EU en interessant utfordring Første lærlinger offshore i Esso Norge 2009 året med de mange petroleumsjubileene

Biodrivstoff i EU en interessant utfordring Første lærlinger offshore i Esso Norge 2009 året med de mange petroleumsjubileene Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Desember 2009 Forus Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Esso Norge AS An ExxonMobil Subsidiary Oslo Drammensv. 149 Postboks 350

Detaljer

Verdi kr 40,00/Token Fee kr 40.00. PM-International AG. PM-International AG. Simple. Successful.

Verdi kr 40,00/Token Fee kr 40.00. PM-International AG. PM-International AG. Simple. Successful. Verdi kr 40,00/Token Fee kr 40.00 PM-International AG PM-International AG Simple. Successful. 1 Markedsføring og salg av høykvalitative produkter for helse, skjønnhet og velvære. Verden over. Market leader

Detaljer

EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT

EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato 11. januar 2013 EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT Ramboll Management Consulting

Detaljer

Grane-feltet offisielt åpnet 6. november

Grane-feltet offisielt åpnet 6. november Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Grane-feltet offisielt åpnet 6. november Esso Energi leverandør av fyringsolje, parafin og dieselprodukter Jotun og 4-D ESSO NORGE AS FORUS Grensev.

Detaljer

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Petter Aasen, Jorunn Møller, Ellen Rye, Eli Ottesen, Tine S. Prøitz

Detaljer

Mattea 3 000 days Loss Time Injury Free

Mattea 3 000 days Loss Time Injury Free Utgitt av Published by 2.2014 Vol. 62 TESS58 Bulk Carrier delivery The 57 572-dwt MV Lunita is the first of six bulkers contracted for delivery from Japanese yards from 2014-2017. Page 3+18-21. Mattea

Detaljer

TILTAK MOT TVANGS E KTESKAP I UTLENDINGS REGELVERKET

TILTAK MOT TVANGS E KTESKAP I UTLENDINGS REGELVERKET TILTAK MOT TVANGS E KTESKAP I UTLENDINGS REGELVERKET Hilde Lidén, Anja Bredal, Axel West Pedersen, Solveig Igesund og Anne Staver Rapport 2015:04 Institutt for samfunnsforskning Rapport 2015:4 Tiltak

Detaljer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Mer enn bare fotball... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball More than just football... An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Lena Sayed 1 Forord Frelsesarmeens gatefotball er et lavterskeltilbud

Detaljer

Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån

Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån R Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån Rapport 2012-07 Proba-rapport nr 2012-07, Prosjekt nr. 12009 ISSN: 1891-8093 LEB, SK/AG, 27.06.2012 Offentlig Rapport 2012-07 Kommunenes retningslinjer

Detaljer

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Awards for Design Excellence Norwegian Design Council 2010 INNHOLD CONTENT Norsk designråd norwegian design council strategisk bruk av design gir nye

Detaljer

Ugland buys seven large North Sea Barges. Contract signing of two state of the art bulk carriers

Ugland buys seven large North Sea Barges. Contract signing of two state of the art bulk carriers Utgitt av Published by 1.2013 Vol. 59 Contract signing of two state of the art bulk carriers With a number of energy conserving features, the two new vessels represent a further development of the TESS

Detaljer

Offentlige strategier for boligetablering blant etniske minoriteter

Offentlige strategier for boligetablering blant etniske minoriteter Susanne Søholt, Marit Ekne Ruud og Arne Holm Offentlige strategier for boligetablering blant etniske minoriteter 354 Prosjektrapport 2003 Prosjektrapport nr 254-2003 Susanne Søholt, Marit Ekne Ruud og

Detaljer

Nye boligløsninger for eldre og folk flest

Nye boligløsninger for eldre og folk flest NIBR-rapport 2013:19 Lene Schmidt Arne Holm Torunn Kvinge Siri Nørve BOLIG+ Nye boligløsninger for eldre og folk flest BOLIG+ Nye boligløsninger for eldre og folk flest Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport

Detaljer

Pareto World Wide Offshore AS. 2010 Kvartal 3

Pareto World Wide Offshore AS. 2010 Kvartal 3 Pareto World Wide Offshore AS 2010 Kvartal 3 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

NIBR-rapport 2009:34. Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo. De unge stemmene. Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker

NIBR-rapport 2009:34. Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo. De unge stemmene. Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo De unge stemmene Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker De unge stemmene Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo De unge stemmene Innflytelsesorgan for barn og

Detaljer

Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Authority 4 / 2012. 7) 8 Mange nybygg på gang. 22 Flere fritidsskippere

Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Authority 4 / 2012. 7) 8 Mange nybygg på gang. 22 Flere fritidsskippere navigare Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Authority 4 / 2012 7) 8 Mange nybygg på gang 14 Ny lov for sjøfolk 22 Flere fritidsskippere 24 Jobber for norsk flagg Våre produkter handler om lokalkunnskap

Detaljer

En velvillig og oppmerksom tilhører

En velvillig og oppmerksom tilhører Her kan det evt. stå en tekst om innholdet i rapporten. Den kan variere i lengde og det skulle være nok plass innenfor dette feltet. Her kan det evt. stå en tekst om innholdet i rapporten. Den kan variere

Detaljer

En kunnskapsbasert finansnæring i Norge

En kunnskapsbasert finansnæring i Norge Et kunnskapsbasert Norge En kunnskapsbasert finansnæring i Norge MENON-PUBLIKASJON NR. 16/2011 September 2011 av Leo A. Grünfeld, Lars E. Eide, Christian S. Mellbye og Erik W. Jakobsen Innhold 1. Innledning

Detaljer