Rådmannens forord. Ny rådmann tiltrådte Kommunestyret vedtok for 2014 et netto driftsresultat på -2 %, og rådmannen styrer mot dette.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rådmannens forord. Ny rådmann tiltrådte 13.08.2014. Kommunestyret vedtok for 2014 et netto driftsresultat på -2 %, og rådmannen styrer mot dette."

Transkript

1

2 Rådmannens forord Rådmannen legger med dette frem 2. tertialrapport for Rapporten avlegges i henhold til økonomireglement for Sørum kommune. Tertialrapporten er kommunens tilstandsrapport per Regnskapet er vurdert mot årets budsjett og periodisert budsjett. Rapporten er bygget opp på følgende måte: En generell gjennomgang av kommunens samlede virksomhet presentert iht. oppbygningen av kommunens styrings- og rapporteringssystem: 1. Finanskapitalen 2. Samfunnskapitalen 3. Natur- og miljøkapitalen 4. Brukerkapitalen 5. Humankapitalen 6. Strukturkapitalen Virksomhetsvise rapporter for alle kommunens 31 virksomheter organisert iht. kommunalsjefområdene: Omsorg og velferd, Utdanning og Familie og nærmiljø. Avdelingsvise rapporter for Plan, næring og kultur, Organisasjon og tjenesteutvikling, Kommunikasjons- og IKT-avdelingen og Økonomiavdelingen. Rapporter fra kommunens to foretak: Sørum kommunale eiendomsselskap KF og Sørum kommunalteknikk KF. Kommunens virke preges av sterk vekst med tilhørende fokus på å møte den økende befolkningens behov for gode tjenester. Dette gir seg blant annet utslag i mange og store investeringsprosjekter. Kommunens satsing på økt arbeidsnærvær har gitt resultater gjennom nedgang i sykefraværet med 0,5 % sammenliknet med 2. tertial Prosjektet «Barnehagene og skolen i Sørum Landets beste» er en stor satsing for kommunen. Arbeidet er i rute ved at to arbeidspakker er ferdigstilt i perioden. Rådmannen ønsker å trekke prosjektet sterkere frem i tiden som kommer. Kommunens økonomi er presset på grunn av veksten og det økonomiske handlingsrommet begrenset. Virksomhetene og avdelingene viser god budsjettdisiplin. Ny rådmann tiltrådte Kommunestyret vedtok for 2014 et netto driftsresultat på -2 %, og rådmannen styrer mot dette. Siri Gauthun Kielland rådmann

3 Sørum kommune Tertialrapport for 2. tertial 2014, perioden 1. mai 31. august Innhold: RÅDMANNENS FORORD 2 1. FINANSKAPITALEN 4 2. SAMFUNNSKAPITALEN 8 3. NATUR- OG MILJØKAPITALEN BRUKERKAPITALEN HUMANKAPITALEN STRUKTURKAPITALEN 22 VIRKSOMHETENES, DE ADMINISTRATIVE AVDELINGENES OG DE KOMMUNALE FORETAKENES RAPPORTER 28 VEDLEGG STRATEGISKE MÅL OG INDIKATORER

4 1. FINANSKAPITALEN Finanskapitalen synliggjør kommunens evne til å forvalte de økonomiske ressursene på en slik måte at de politisk vedtatte mål for den kommunale tjenesteytingen og utviklingen av lokalsamfunnet kan virkeliggjøres. Kapitalen måles ved årsresultat og gjeldsgrad. Driftsregnskapet Som vedlegg til dette avsnittet framlegges Budsjettoppfølging 2014 pr Kolonnen for revidert budsjett 2014 er kommunestyrets opprinnelig vedtatte budsjett justert for de budsjettendringer som kommunestyret, økonomi- og administrasjonsutvalget og de øvrige innstillingsutvalgene senere har gjort, i tillegg til administrative endringer. Budsjett pr er det periodiserte budsjettet, som representerer det forventede forbruket og de forventede inntektene ved utgangen av andre tertial. Prosentkolonnen angir hvor stor del av årsbudsjettet som det periodiserte budsjettet representerer. Regnskap pr viser de faktiske regnskapstallene ved utløpet av andre tertial. Prosentkolonnen angir her regnskapstallene i prosent av periodisert budsjett. Budsjettoppfølgingsrapporten viser et negativt avvik mellom periodisert budsjett og regnskapet med 4,0 millioner kroner for kommunen sett under ett, jfr. merknadene i vedlegget. NAV Sørum har varslet budsjettjusteringssak i oktober. Hjemmebaserte tjenester vurderer hvilke tiltak som kan iverksettes for å holde budsjettet. For øvrig rapporterer ingen av virksomhetene eller de administrative avdelingene avvik som ikke håndteres med iverksatte tiltak. Skatteinngang Den faktiske skatteinngangen i per utgangen av august er 267,6 mill mot budsjettert 266,2 mill. Skatteinngangen ligger dermed 1,4 mill høyere enn budsjettert. Finansforvaltning Økonomi- og administrasjonsutvalget har heller ikke i dette tertialet hverken benyttet sin fullmakt til å plassere overskuddslikviditet i markedet, fullmakten til å oppta lån til andre betingelser enn 20 års avdragstid og kort, flytende rente, eller fullmakten til å refinansiere lån. Rentebetingelser lånegjeld Nedenstående tabell viser kommunens samlede lånegjeld og rentebetingelsene p.t. Lånenr. Långiver Balanseført Hovedstol Tidsrom fra Tidsrom til Rentesats Varighet Snitt Margin Kommunalbanken Sørum kommune , ,327 0, Kommunalbanken Sørum kommune , ,602 0, Kommunalbanken Sørum kommune , ,483 0, Kommunalbanken Sørum kommune , ,362 0,40 Sertifikatlån DNB NO Sørum kommune ,77 3 mnd 0,154 0,05 Sertifikatlån DNB NO Sørum kommune ,90 3 mnd 0,165 0,15 Ajourført ,093 Balanseført: alle dellån er nå balanseført i kommunens regnskap Tidsrom fra: dato når oppført rentesats gjelder fra Tidsrom til: dato som oppført rentesats gjelder til (dvs dato for neste rentefastsettelse) Varighet: tidspunkt for når lånet skal tilbakebetales (eller senest må refinansieres) 4

5 Snitt: rentesats x hovedstol/total låneportefølje summen er gjennomsnittsrente for hele låneporteføljen Margin: långivers margin i forhold til 3 mnd NIBOR-rente Generell vurdering Budsjettoppfølgingen for andre tertial tyder på at virksomheter og administrative avdelinger har god kontroll på ressursbruken. Inntektssiden er også tilfredsstillende. Merforbruk på private barnehager tilsier dog at de kan bli utfordrende å oppnå budsjettert årsresultat for Vedlegg: Budsjettoppfølging 2014 pr

6 SØRUM KOMMUNE BUDSJETTOPPFØLGING 2014 KONTO- TEKST REVIDERT BUDSJETT % REGNSKAP % GRUPPE BUDSJETT PR PR Inntekter 30 Avgiftspliktig salg ,6 % ,8 % 31 Avgiftsfritt salg ,7 % ,2 % 32 Brukerbetaling ,5 % ,6 % 34 Frie inntekter: Skatt på formue, inntekt og eiendom ,8 % ,8 % Tilskudd fra staten ,5 % ,2 % 36 Leieinntekter ,7 % ,0 % 39 Andre driftsinntekter ,5 % ,1 % Sum inntekter ,5 % ,4 % Overføringer, tilskudd 44 Interne overføringer ,6 % ,4 % 45 Overføringer til private ,7 % ,4 % 46 Overføringer til lag/org ,8 % ,8 % 47 Interkommunale selskaper m.v ,0 % ,2 % 48 Stat, fylke, andre kommuner ,7 % ,6 % 49 Kommunale foretak/iks ,9 % ,3 % Sum overføringer, tilskudd ,1 % ,3 % Lønnskostnader 50 Honorar folkevalgte ,7 % ,5 % 51 Lønn til ansatte ,7 % ,5 % 52 Fordeler i arbeidsforhold ,7 % ,0 % 54 Avgift, pensjon ,7 % ,3 % 58 Offentlige refusjoner ,7 % ,4 % 59 Andre personalkostnader ,7 % ,1 % Sum lønnskostnader ,2 % ,6 % Andre driftskostnader 60 Avskrivninger ,9 % ,3 % 62 Merverdiavgift på anskaffelser ,7 % ,0 % 63 Kostnader lokaler ,7 % ,7 % 65 Inventar og utstyr ,7 % ,5 % 66 Vedlikehold ,7 % ,4 % 67 Fremmede tjenester ,9 % ,6 % 68 Rekvisita, matriell m.v ,7 % ,2 % 69 Telefon, porto m.v ,7 % ,5 % 70 Drift egne transportmidler ,7 % ,9 % 71 Reiser, diett m.v ,7 % ,0 % 73 Representasjon, bevertning ,7 % ,1 % 74 Kontingenter ,7 % ,4 % 75 Forsikringer ,8 % ,8 % 76 Driftsavtaler, lisenser (IKT) ,7 % ,8 % 78 Tap/tilbakeførte tap Sum andre driftskostnader ,7 % ,0 % DRIFTSRESULTAT ,9 % ,6 % 6

7 KONTO- TEKST REVIDERT BUDSJETT % REGNSKAP % GRUPPE BUDSJETT PR PR Finansielle inntekter/kostnader 80 Finansinntekter ,0 % Finanskostnader ,7 % Sum finansinntekter/kostnader ,3 % ,2 % Ekstraordinære inntekter/kostnader 84 Ekstraordinære inntekter ,7 % Ekstraordinære kostnader ,7 % Sum ekstraordinære innt./kostn Tilleggsbevilgninger 88 Tilleggsbevilgninger BUKS' bevilgningskonto Avsatt til nye/økte tiltak Innsparingskrav 0 0 Rammeendring 0 0 Sum tilleggsbevilgninger ÅRSRESULTAT Tilbakeførte avskrivninger Avdrag på lån MER-/MINDREFORBRUK Merknader: Ved utgangen av august er periodisert årsresultat 4,0 mill lavere enn budsjettert resultat. Inntektssiden viser 9,8 mill i merinntekter. Skatteinngangen ligger 1,4 mill høyere enn revidert budsjettert. Rammetilskuddet ligger derimot 3,8 mill lavere enn revidert budsjettert. Det er periodiseringsavvik på tilskudd til voksenopplæringen med 0,9 mill, statlige tilskudd/refusjoner med 1,5 mill (tilskudd økt lærertetthet), mottatte spillemidler 2,0 mill, revisjonen 2,3 mill og andre, litt mindre periodiseringsavvik. MVA-kompensasjon viser mindreinntekter med 1,2 mill (jfr andre driftskostnader). Overføringer og tilskudd viser merforbruk med 2,3 mill. Bidrag sosial omsorg viser merforbruk med 2,6 mill og driftstilskudd til private barnehager viser merforbruk med 2,9 mill. Tilskudd til kirkelig fellesråd for 2014 er utbetalt i sin helhet og viser et periodiseringsavvik på 2,1 mill. Lønnskostnader viser mindreforbruk med 1,4 mill. Effekten av årets lønnsoppgjør slår nå inn. Refunderte sykepenger er inntektsført med 22,0 mill, mot 19,2 mill på samme tidspunkt i Andre driftskostnader viser merforbruk med 3,1 mill. Merverdiavgift på anskaffelser viser mindrekostnader med 0,7 mill (jfr inntekter). Merkostnader til kjøp av vikartjenester utgjør 2,5 mill (jfr inntekter). Merkostnader på medfinansiering sykehustjenester utgjør 1,7 mill. Periodiseringsavvik på driftsavtaler/lisenser (IKT) utgjør 1,0 mill. Finansielle inntekter/kostnader viser mindreforbruk med 1,2 mill. Ekstraordinære inntekter/kostnader viser merforbruk med 8,0 mill som skyldes periodiseringsavvik. Rådmannens vurdering: Merforbruk på driftstilskudd til private barnehager, kombinert med at PBL har fått delvis medhold i en klagesak angående tilskuddene for 2011 og 2012 tilsier at det kan bli utfordrende å oppnå budsjettert årsresultat for

8 2. SAMFUNNSKAPITALEN Kommunen skal ha evne til å være en aktiv bidragsyter til utvikling av samfunnet. Overordnede planer Under samfunnskapitalen legges det vekt på at kommunen som organisasjon skal være bidragsyter til samfunnsutviklingen. Bevisstgjøring av verdien rundt gode lokalmiljø og gode oppvekstmiljø er av stor betydning for organisering, videreføring og utvikling av forbyggende arbeid både slik at barnas rettigheter og muligheter ivaretas i skole, hjem og fritid, men også slik at forebygging vektlegges i utvikling av Sørumsamfunnet for alle innbyggere, også inkludert kommunens infrastruktur. Befolkningsveksten gir mange utfordringer i forhold til å tilpasse tjenestetilbudet til etterspørselen og til kommunens økonomi både på kort og lang sikt. Pr 30.juni 2014 hadde innbyggertallet økt fra ved årsskiftet til Veksten har gitt kommunen mulighet til å bygge hensiktsmessige strukturer innenfor de ulike tjenesteområdene. Samtidig som befolkningsveksten er et viktig grunnlag for kommunens økonomiske utvikling, gir den et stadig større press på kommunens økonomi. Langsiktige strategiske, politiske beslutninger gjennom kommunens planarbeid er et viktig verktøy for å bidra til å styre utviklingen. Planstrategi for Sørum kommune ble vedtatt i desember 2012: Overordnede planer og Forventet Forventet Status pr strategier planoppstart vedtak Kommuneplan /2014 Ansvar: Plan, næring og kultur. Kommunestyrevedtak om oppstart sak 133/13. Planprogram vedtatt i sak 34 /14 og sendt på høring. Hovedtema vil være å styre utvikling og dimensjonering av service- og tjenestetilbud (skole, barnehage og helse/omsorg) i samsvar med befolkningsvekst og demografi sett i sammenheng med kommuneøkonomien. Ved offentlig ettersyn av planprogrammet ble det også bedt om innspill til kommuneplanens arealdel. Det kom inn 105 innspill som behandles politisk i 3.tertial. Det er svært stram framdriftsplan for å få planen Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 4 årig plan som rulleres hvert år Juni hvert år vedtatt i Ansvar: Rådmannen. Vedtatt å inkorporere følgende handlingsplaner: Boligsosial handlingsprogram Trafikksikkerhetsplanens handlingsdel Energi- og klimaplanens handlingsdel Kulturminnevernplanens handlingsdel Evt. andre handlingsplaner Tiltaksplanene vil bli vurdert i fht kommunens økonomiske rammer. Handlingsplanene er så langt ikke inkorporert i Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan Kommunedelplan for Folkehelse, idrett og fysisk aktivitet Ansvar: Plan, næring og kultur. Handlingsdelen rulleres årlig i forbindelse med spillemiddelsøknader. Kommunedelplan for Ansvar: Familie og nærmiljø med flere. 8

9 forebygging og folkehelse Kommunedelplan kulturminnevern Kommunedelplan Energi- og klimaplan Kommunedelplan Samferdselsplan Kommunedelplan Vannforvaltning Boligsosial handlingsplan Siste del av endret til 2014 Planprogrammet ble etter høringsrunde vedtatt i kommunestyresak 82/13. Kommunestyret i Sørum har i planstrategien vedtatt å forankre folkehelsearbeidet i alle deler av kommunens virksomheter ved å lage en kommunedelplan for forebygging og folkehelse Det er i forkant av høringen gitt informasjon om planen i alle innstillingsutvalg. Planen var på høring i juni. Forventet endelig behandling i november Ansvar: Plan, næring og kultur. Oppstartssak i kulturutvalget (KU) i sak 12/14. Forventet vedtak av revidert plan 4. tertial Gjeldende kulturminnevernplan er en god oppslagsbase som brukes aktivt ved alle relevante planer og byggesaker. Det er imidlertid behov for en tydeligere plan med klarere prioriteringer. Planen revideres for å sikre at kulturminner og kulturmiljøer blitt tatt med i planleggingen av fremtidens Sørum. KU vedtok å legge planprogrammet ut til offentlig ettersyn i august, 2017 endret til Forsinket sak 38/14. Frist for innspill i 3.tertial. Ansvar: Plan, næring og kultur. Rullering av handlingsplanen startet i Kommunestyret utsatte saken, sak 46/13. Etter en administrativ vurdering av behov og kapasitet foreslo rådmannen å framskynde oppstart av revidering av energi- og klimaplanen fra 2016 til Forventet vedtak i Arbeidet med planen kommer ikke i konflikt med annet planarbeid da energi- og klimaplanen er lagt til landbrukskontoret som nå har ansvar for klimaog energiarbeidet i Sørum. Miljø- og utviklingsutvalget (MU) vedtok å legge planprogrammet ut til offentlig ettersyn i august, sak 48/14. Frist for innspill i 3.tertial. Ansvar: Plan, næring og kultur i samarbeid med Sørum kommunalteknikk KF. Oppstart av plan var forutsatt tidlig i 2013 med vedtak i Av kommunestyresak 20/14 om prioritering av planoppgaver framgår det at planen først kan påregnes vedtatt i Det er utbetalt kr til konsulent for utkast til planprogram som nå foreligger. Kr dekkes av Statens Vegvesen forutsatt at kommunen investerer like mye i prosjektet. Dette er gjort som medgåtte timer for kommunens saksbehandlere innenfor rammen i Plan, næring og kultur og Sørum kommunalteknikk KF Ansvar: Plan, næring og kultur i samarbeid med Sørum kommunalteknikk KF Ansvar: Omsorg og velferd. Rullering igangsatt i Mandat for arbeidsgruppe er utarbeidet og det forventes at planen kommer til politisk behandling 2. halvår Se også rapporteringen «Planer og investeringer» vedrørende konkret oppfølging av planen. 9

10 Hovedplan vann Igangsatt 2012 Endret til 2014 Hovedplan avløp Juni 2012 Juni 2013 Endret til 2014 Ansvar: Sørum kommunalteknikk KF. Hovedplan Vann i Sørum vedtatt i styret for Sørum kommunalteknikk KF. Planen ble oversendelse til rådmann /PNK for innspill/ høring og innspill. Sluttbehandles i 2.halvår Ansvar: Sørum kommunalteknikk KF. Hovedplan avløp er startet. Planarbeidet omfatter revidering av saneringsplan, utbyggingsplan og overvannshåndtering. Ferdigstilles i løpet av Hovedplan veg Ansvar: Sørum kommunalteknikk KF. Starter når Hovedplan avløp nærmer seg sluttbehandling i løpet av Områdeplan for Sørumsand Igangsatt Des 2013 Ansvar: Plan, næring og kultur. Vedtatt planprogram sak 83/12. Parallelloppdrag som metode ble vedtatt i kommunestyresak 21/13. Gjennomført parallelloppdrag og omfattende medvirkning med stort engasjement. Parallelloppdrag for Sørumsand kr Områdeplan for Frogner Igangsatt Forsinket Ansvar: Plan, næring og kultur. Vedtatt planprogram sak 68/12. Oppsummering av innspill og statusrapportering til innstillingsutvalgene for miljø- og utvikling (MU) sak 12/13 og for kultur (KU) sak 2/13. Planen er forsinket og nedprioritert til fordel for kommuneplan, konferer også vedtak om prioritering av planer, kommunestyresak 20/14. Områdeplan for Orderudjordet næring Igangsatt Siste del 2013 Ansvar: Plan, næring og kultur. Gang- og sykkelveg er regulert. Fylkeskommunen har vedtatt delfinansiering. Kommunestyret har i forbindelse med forskuttering vedtatt at utbyggerne på Fossumjordet og Orderudjordet skal finansierer 50 % av gang- og sykkelveg fra Esso til Monsrudvegen. Fossumjordet reguleres i Ikke avklart når orderudjordet reguleres. Næringsstrategi 2013/ /2015 Ansvar: Plan, næring og kultur. Arbeidet med næringsstrategien er påbegynt. Legges fram til kommunestyret våren Kulturstrategi Januar Forsinket Strategi/plattform for samarbeid kommune og frivillige Ansvar: Plan, næring og kultur. Planarbeidet Avventer ny kultursjef. Høst Ansvar: Familie og nærmiljø. Frivilligstrategi ble vedtatt i kommunestyresak 106/13. Plan, næring og kultur (PNK) har i tillegg i 2. tertial arbeidet med planer innen følgende områder: 1. gangs behandling av boliger på Sandnes Gård, 2. gangs behandling av reguleringsplan Friggvegen, 1. gangs behandling reguleringsplan for Blaker bo- og omsorgssenter og Fjuk oppvekstsenter, 1.gangs behandling av utbyggingsavtale for Frogner sentrum, 2.gangs behandling reguleringsplan for Frogner sentrum med omlegging av Duevegen. Det vises for øvrig til vedlegg 1: Rapport om saker behandlet i Sørum kommunestyre. Næring Kommunens engasjement i utvikling av og samarbeid med næringslivet i kommunen har stått på dagsorden de siste årene. Det har ikke i perioden vært gjennomført egne brukerundersøkelser, men det er etablert månedlige møter mellom Sørum Næringsforum (SNF) og PNK ved leder og næringskonsulent. Møtene er ment å 10

11 skulle være et diskusjons- og samarbeidsforum mellom administrasjon og næringsliv for å identifisere mulige forbedringspunkter i næringslivets møte med kommunen. Sørum Næringsutvikling (SNU) er et samarbeidsprosjekt mellom kommunestyret og Sørum Næringsforum. SNU skal løfte ideer og skape debatt om hvordan vi kan styrke næringsutviklingen i kommunen. SNU har levert innspill til arealdelen i kommuneplanen og arrangert åpne møter om ulike temaer som landbruk, næringsutvikling, tettstedsutvikling og miljø. Næringsstrategien forventes å bli lagt fram til politisk behandling våren Samhandling og nettverk, interkommunalt samarbeid Sørum kommune vektlegger fortsatt samarbeid og aktivt utviklingsarbeid og erfaringsutveksling i ulike fora og med andre kommuner. Regional ressursgruppe med plansjefene i Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR) er en viktig ressurs for samarbeid og samordning av felles planutfordringer innen SNR- området. I denne perioden har rådmennene på oppdrag av styret arbeidet særskilt med utforming av forslag til felles grunnlag for uttalelse til plansamarbeidet. De faglige nettverkene og prosjekter etableres ofte med utgangspunkt i tjenesteproduksjonen/ utviklingsarbeid og kan utvikle seg til arbeid med konkrete interkommunale prosjekter. Av nye nettverk/ prosjekt i 2.tertial nevnes: HR-sjefene i KS. Nettverk for HR/personalsjefer i Akershus. Samarbeid med Fet og Aurskog Høland kommuner for å etablere et system for veiledning av barnehagelærere. «Vekslingsmodellen» prosjekt i regi av Akershus fylkeskommune vedr utprøving av en ny organisering av opplæringsløpet for lærlinger. Etter avtale med Akershus Energi har Nærmiljø hatt ansvaret for opplæring og ansettelse av badevakter på Rånåsfoss Familiebad. Barns og unges kommunestyre (BUKS) Det har vært ett møte i BUKS i mai. På dette møtet var det følgende orienteringssaker: Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune Årstema: Gjennomgang og evaluering Orientering om saker som har vært behandlet i BUKS Deretter gjennomførte BUKS en evaluering av året som har gått og representantene fikk utdelt attester. I august har vi forberedt oppstart av nytt BUKS-år. 11

12 3. NATUR- OG MILJØKAPITALEN Kommunen skal ha evne til å skape livskvalitet og forvalte og utvikle en positiv miljøarv til neste generasjon. Miljøarbeid og næring Alle fattede vedtak innen byggesak er i tråd med lover og regler for bærekraftig utvikling og vedtatte reguleringer i Sørum kommune. Landbruk arbeider også med miljø og bærekraftig utvikling i vannområdene og Klimanettverk Nedre Romerike. Plan, næring og kultur (PNK) har hatt sterkt fokus på klima- og miljøriktig utbyggingsmønster der det meste av utbyggingen rettes mot Sørumsand og Frogner gjennom plansamarbeidet og områdeplanarbeidet. Områdeplan for Sørumsand har vakt stor engasjement fra berørte innbyggere. Saker som angår tilrettelegging for kollektivutbygging (stasjonsutbygging og busstilbud) og sikkerhet for myke trafikanter har hatt høy prioritet. Kommunen følger opp dialogen med både Ruter og Jernbaneverket for å påvirke planer og tiltak. Samhandlingen foregår både i egne møter lokalt og i arbeidsgrupper. Konsekvenser for bærekraftig utvikling belyses i alle plansaker. Kommunen påser at det utarbeides risiko og sårbarhetsanalyser, og der det er lovpålagt konsekvensutredes planene. Både Plan, næring og kultur og Sørum kommunalteknikk KF deltar i oppfølging av EU-direktivet for vannforvaltning gjennom arbeidet med vannområdet Leira/Nitelva og vannområdet Øyeren. Det foregår også miljøarbeid i det jevne i alle virksomheter. Dette er viktig som holdningsskapende arbeidet og konkretiseres gjennom satsingsområder og aktiviteter i virksomhetene. Aktivitetssenteret bidrar til å holde Sørumsand ren for søppel. Arbeidsgruppe bestående av lærere og barnehagelærer har ferdigstilt undervisningsopplegget «Grønn plan» som er et opplegg for miljøopplæring i barnehage og skole. Arbeidet kom i gang etter initiativ fra SNU/Rotary. Flere barnehager og barneskole rapporterer at opplegget er tatt i bruk. Plan, næring og kultur (PNK) deltok også i år på Sørumsanddagene for å gjøre avdelingen kjent og for gå i dialog med innbyggerne blant annet om pågående planarbeid. Økonomiavdelingen og innkjøpsordningen tilstreber at lokale leverandører kan være med å inngi tilbud og anbud som utformes slik at det er mulig å bidra til en bærekraftig utvikling. Det arbeides med å redusere bestillingshyppighet av varer, noe som blant annet reduserer bilkjøring med tilhørende utslipp. Overgang til e-faktura, e-handel osv. gir mindre bruk av papir, toner, og lignende. Kulturlivet og frivilligheten Frivilligstrategien ble vedtatt i kommunestyresak 106/13. Strategien er førende for kommunens samhandling med frivillige, lag og foreninger. Det er nedsatt et arbeidslag som på bakgrunn av føringene i strategien skal utvikle samarbeidet med frivilligsentralen og frivilligheten på ulike områder. Kulturutvalget fordeling av kulturmidler i 2014 Formål Tilskudd Sum sang og musikk Kr

13 Sum kulturverntiltak Kr Sum samfunnshus Kr Sum velforeninger Kr Sum interesseorganisasjoner Kr Sum barn og unge Kr Sum skolekorps Kr Sum uten idrett Kr Sum idrett Kr I kulturutvalgets augustmøte ble Nadezda og Liubov Kalmykova tildelt ungdommens kulturstipend med kr til hver. Nærmiljø fikk i 2013 prosjektmidler fra Akershus fylkeskommune og helsedirektoratet for å innføre fritid med bistand. I 2014 fikk de ytterligere prosjektmidler for å implementere metoden også i andre virksomheter: Familiesenteret, Levekår, PPT og helsestasjonen. Flere virksomheter har frivillige til å bistå med ulike oppgaver f. eks. matombringing, lyttevenner, besøksvenner med mer. Ordningen med opplevelseskort administreres av Frivillsentralen. Kommunen er blant bidragsyterne til ordningen. Aktiv på dagtid startet som et tilrettelagt aktivitetstilbud i regi av Akershus Idrettskrets, og Sørum kommuner og idrettslag i kommunene. Aktivitetene som tilbys passer for alle uansett fysisk form, og de krever ingen forkunnskaper. Ved oppstart av nytt semester høsten 2014 ble tiltaket utvidet med samarbeid med Fet kommune. Innbyggerne i de to kommunene kan delta på tiltak i begge kommuner. til å omfatte i Sørum utvidet til å omfatte Fet sine innbyggere. Plan næring og kultur ved kultur deltar i flere prosjekter for å styrke kommunens engasjement i kulturarbeidet i kommunen: Kunst Skansen. Bidra til utvikling på Blaker skanse. Eight Amcars Club. Bidra til å utvikle prosjektet mot å opprette et bilhistorisk museum. Guttormsgaards Arkiver. Bidra til å videreutvikle Guttormsgaard sin samling. SørumFestivalen. Bidra i hovedstyret og med sekretær/koordinator. «Fetsund lenser og Nordre Øyeren Mulighetenes arena». 13

14 4. BRUKERKAPITALEN Kommunen skal ha evne til å skape nytte, tillit hos og samspill med innbyggerne og næringslivet. I sin rapportering er virksomhetene generelt opptatt av å gi gode tjenester til innbyggere og brukere. Det skjer en stadig forbedring og tilrettelegging for å få gitt det beste tilbudet innen de rammene hver virksomhet har. Flere virksomheter rapporterer at det oppleves krevende å klare å balansere mellom innbyggernes og brukeres behov og forventninger og virksomhetens rammer/muligheter. Den enkelte virksomhets resultater framgår av del 2. Tverrfaglig samarbeid Forebyggende arbeid og tverrfaglig samarbeid har over tid vært et satsingsområde for kommunen. Arbeidet synliggjøres blant annet via samarbeidsprosjekter både i utvikling/samordning av tjenester og i felles kompetanseutviklingstiltak. Det fokuseres særlig på ulike tiltak og prosjekter for å styrke «tidlig inn innsatsen» i barnehager og skoler, men også å nå foreldre/foresatt gjennom lavterskeltilbud så tidlig som mulig for å styrke dem i foreldrerollen. Samarbeid med foresatte er viktig for å finne fram til tiltak som bidrar til løsninger for familien. Familiesenteret, PPT, helsestasjonen og barnevernet er viktige samarbeidsparter og ressurspersoner for barnehager og skoler. Det forebyggende arbeidet er også et viktig element i samhandlingsreformen / pleie- og omsorgstjenestene. Oppsøkende virksomhet og hjemmerehabilitering er viktige element i dette arbeidet. Utarbeidelse av handlingsplan mot vold i nære relasjoner er et pågående tverrfaglig arbeid i samarbeid med Fet og Aurskog-Høland kommuner og lensmannsetaten. Planen har vært på høring i sommer og kommer til politisk behandling i november Tjenesteområdet Omsorg og velferd I mai ble det gjennomført brukerundersøkelser for hjemmetjenestens brukere og blant beboere og pårørende ved eldreinstitusjonene. Resultatet er ennå ikke helt ferdig analysert, men generelt er det gode resultater. Brukerne er noe mer fornøyd med tjenesten enn det pårørende uttrykker. Hver virksomhet utarbeider nå en tiltaksplan, og har i dette arbeidet spesielt fokus på brukermedvirkning. Oversikten viser resultatet for hele tjenesteområdet sammenlignet med gjennomsnitt for landet. Institusjon: Beboere Snitt Sørum Snitt Norge Resultat for beboeren 4,8 4,9 Trivsel 4,9 5,3 Brukermedvirkning 4,1 4,5 Respektfull behandling 5,2 5,4 Tilgjengelighet 4,6 4,9 Informasjon 4,2 4,7 Helhetsvurdering 4,7 5,4 Snitt 4,6 5,0 Kilde: bedrekommune.no N=40 Svarprosent 75 Institusjon: Pårørende Snitt Sørum Snitt Norge Resultat for beboeren 4,3 4,3 Trivsel 4,6 4,8 Brukermedvirkning 4,0 4,2 Respektfull behandling 4,8 5,1 Tilgjengelighet 4,4 4,6 Informasjon 4,1 4,4 Helhetsvurdering 4,8 5,0 Snitt 4,4 4,6 Kilde: bedrekommune.no N=59 Svarprosent 49 14

15 Brukere av hjemmetjenesten Snitt Sørum Snitt Norge Resultat for brukeren 4,8 5,1 Brukermedvirkning 4,2 4,5 Respektfull behandling 4,4 4,6 Tilgjengelighet 4,7 4,9 Informasjon 4,7 4,9 Helhetsvurdering 5,0 5,2 Snitt 4,6 4,9 Kilde: bedrekommune.no N=120 Svarprosent 37 Det interkommunale samhandlingsprosjektet mellom SNR-kommunene og Rømskog ble avsluttet pr Prosjektet kom med anbefalinger til videre oppfølging i kommunene. Kommunestyret behandlet saken i sitt junimøte og vedtok på hvilke områder Sørum skal utvikle i egen kommune og hvilke områder kommunen skal delta i videre interkommunalt samarbeid Kommunal akutt døgnenhet (KAD, tidligere ØHD) startet opp i juni på Lillestrøm. Det foreligger foreløpig ingen statistikk rundt bruken av enheten. Kommunene har i stor grad lagt til rette for å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehus. De to øremerkede plassene til utskrivningsklare pasienter ved Sørum sykehjem har fungert etter intensjonen og tjenesteområdet har etablert gode rutiner for mottak av pasienter og tilrettelegging av tilbud. Dette har medført at kommunen har få overliggende døgn på sykehus. Det gode arbeidet som gjøres, blir også lagt merke til av andre aktører som Ahus og nabokommuner. Forprosjekt for ny institusjon i Blaker er ferdigstilt. Av nettverk og prosjekter virksomhetene deltar i nevnes: SAMSA kompetanseheving mellom sykehjem og alderspsykiatrisk avdeling, Ahus. Prosjektavslutning i 2.tertial. Undervisningsopplegg for kommuner innen ALS i regi av Ahus. Sørum er med som pilotkommune. Oppstart av nytt nettverk innen palliativ behandling i Akershus. Tjenesteområdet Familie og nærmiljø Forebyggende arbeid er et satsingsområde for alle virksomhetene i Familie og nærmiljø. Det er iverksatt flere kurs og annen opplæring som har som siktemål å identifisere risikofaktorer tidlig, komme i dialog og få til et konstruktivt samarbeid. Utekontaktene har faste tider på ungdomsskolene, ungsomcafeen er godt besøkt og SLT-teamet (Samordningsmodell for Lokale, forebyggende Tiltak mot rus og kriminalitet) fanger opp forhold som kan være grunnlag for bekymring og innsats. Flere unge er kommet inn i et lag eller en organisasjon ved hjelp av ordningen Fritid med bistand. Det er startet et samarbeid med frivillige og grunneiere om merking av turstier. Kuskerudnebben friluftsbad hadde rekordbesøk i sommer. Dette er et flott tiltak for aktivitet, samvær og helse og fin læring for ungdom som får sommerjobb. Bassenget har vært åpent gratis for morgensvømming. Mange har benyttet muligheten. Arbeidslag for tilrettelagte aktiviteter arrangerte Sommerleker i mai. Det var stor deltakelse fra Sørum, Nes og Aurskog-Høland. 15

16 NAV-kontoret har et stort merforbruk på økonomisk bistand. Det frammes egen sak om budsjettjustering. Det er sammensatte årsaker til denne utviklingen. Noe kan forklares med demografiske forhold. Men det har også sammenheng med endringer i statens tiltakssatsing som ikke prioriterer mottakere av økonomisk sosialhjelp til NAV-tiltak som praksisplasser, lønnstilskudd, utdanning, arbeidsmarkedskurs. Arbeidsledighet har i dette tertial vist en oppgang. Så langt er det er noe utydelig om dette er langtidsledighet eller ledighet av kortere varighet. I 2. tertial har NAV Sørum arrangert jobbverksted. 135 ble invitert og 105 møtte. Målet er at arbeidssøkerne skal komme raskere ut i jobb. For å nå målet om arbeid først, må virksomheten få til et godt samarbeid med næringslivet. Det er opprettet et eget markedsteam. Videre satses det på tidlig inn i forhold til ungdom. Det er en utfordring å bidra til at personer som sliter på boligmarkedet får en trygg boligsituasjon. Økonomiske virkemidler som startlån og boligtilskudd blir vurdert særskilt når det gjelder barnefamilier. Ved utgangen av 2. tertial var kr av startlånsbudsjettet bundet opp i forhåndsgodkjenninger. Det gjenstod da kr i ubrukte midler. I løpet av 2. tertial 2014 ble det innvilget kr Av nettverk og prosjekter virksomhetene deltar i nevnes at Familiesenteret deltar i interkommunalt nettverk med Regionalsenter for BUP (barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk) i forbindelse med innføring av KOR (klient og resultatstyrt praksis). KOR er også en del av læringsnettverket i KS. Bruk av KOR (Klient og resultatstyrt praksis) er en lett tilgjengelig metode for å sikre brukermedvirkning, samtidig som den bidrar til kvalitetssikring, forbedring og økt effektivitet i tjenestene. Tjenesteområde utdanning Prosjektet «Barnehagene og skolen i Sørum Landets beste» er i rute i henhold til mandat og framdriftsplan. Det har vært relativt liten aktivitet i prosjektet i perioden på grunn av ferieavvikling i barnehager og skoler. To arbeidspakker er imidlertid ferdigstilt: Ressursteam i barnehage og inspirasjonskurs på høstens planleggingsdag. Ressursteam i skolene ble ferdigstilt i 1.tertial. Plan for samarbeid hjem skole er trykket og delt ut i alle virksomhetene. Følgende arbeidspakker er startet i perioden: Barnehagevandring, VOKAL i skole, Anvendelse PULS i skole, Revidert prosess i Opplæringsloven 9a- 3 og Revidert reglement for orden og oppførsel, Prosess for Vurdering for læring, Ekstern vurdering i barnehager og skoler, samt Lokal plan for veiledning av nyutdannede barnehagelærere. Deltakelse FOU-prosjektet EIKA er en del av prosjektet og utgiftene dekkes av prosjektet. EIKA står for Evidensinformert kvalitetsarbeid. Prosjektets hovedmål er å utvikle et nytt teknologisk og metodisk rammeverk for å optimalisere tilrettelegging for læring og kvalitetsarbeid i barnehager og skoler I 2.tertial er det regnskapsført utgifter på til sammen kr Utgiftene er knyttet til deltakelse i FOU-prosjektet EIKA for lederteamene i de fem virksomhetene Bingsfoss ungdomsskole, Fjuk skole, Sørum skole, Frogner barnehage, og Sennerud barnehage. Det er utgiftsført lisenser og sertifiseringer i IKT-verktøyene VOKAL og PULS, samt og fellessamlinger med veiledning i disse digitale verktøyene for alle virksomhetene. Det er gjennomført inspirasjonskurs for alle ansatte i barnehager og skoler i Sørum på felles planleggingsdag i august. I tillegg til utviklingstiltakene i prosjektet har det vært arbeidet mye med utvikling av rammene for SFO gjennom «Sørumstandard for SFO» som er vedtatt av kommunestyret. 16

17 Plan for kulturskolen er under utarbeidelse. Planarbeidet er presentert for kulturutvalget og oppvekstutvalget samt foreldreutvalget. Politisk behandling er planlagt høsten Forslag til strategi for Skåningsrud skole og ressurssenter er under arbeid. Misjonshusets barnehage A/S ble nedlagt Kommunen har ansvaret for å skaffe alternative plasser til de barna/familiene som ble berørt. Kommunen etablerte midlertidig drift i de samme lokalene i påvente på ferdigstillelse av Fjellbovegen barnehage og virksomhetsleder for Fjellbovegen fikk også lederansvaret for barnehagen mens den er i midlertidige lokaler. Kommunalsjef for utdanning sluttet Oppfølging av tjenesteområdet ble fordelt på kommunalsjef for omsorg og velferd og familie og nærmiljø i påvente av ny kommunalsjef. Nye programmer og prosjekter som skolene deltar i: Bingsfoss ungdomsskole deltar i prosjektet «Ungdomsskolen i utvikling»: En nasjonal satsing med tilbud om støtte til lokalt utviklingsarbeid i klasseledelse, regning, lesing og skriving. Melvold ungdomsskole deltok i forrige skoleår. Kommunen er påmeldt KS sitt Skoleeierprogram. Klagebehandling, klageordning for innbyggerne/ris og ros Klagebehandlingen gjelder både de formelle klagene på enkeltvedtak og mer mishagsytringer/klager på andre forhold. Siden kommunen i tillegg til å yte tjenester også er myndighetsutøver, vil det ikke være riktig eller mulig ikke å ha klagesaker. En del av klagene sendes fylkesmannen for avgjørelse. Fylkesmannens avgjørelser i saker om myndighetsutøvelse og lovforståelse kan ha betydning for seinere lokale avgjørelsene. Organisasjon- og tjenesteutviklingsavdelingen er klageinstans for barnehage og skolesaker og har behandlet en klage etter opplæringslova. Denne er ikke oversendt til Fylkesmannen. Innenfor barnehageområdet er det behandlet 3 klager, hvorav 1 er oversendt Fylkesmannen. Sørum kommune har så langt ikke mottatt svar på klagen. Tildelingsenheten har sendt fem klager til Fylkesmannen i To klagesaker er avgjort, og kommunen har fått medhold i begge. De 3 andre klagesakene avventes det svar fra Fylkesmannen. Nærmiljø har mottatt en klage på iverksettingen av vedtak om støttekontakt. Det er dialog med mor og søker å finne en omforent løsning. Bingsfosshallen har fått en klage på tildeling av halltid. Klager fikk en skriftlig begrunnelse og har ikke tatt saken videre. NAV Sørum mottok 11 klager på økonomisk sosialhjelp i perioden. Av disse er en trukket og en sendt til fylkesmannen. Frogner skole har mottatt sju klager i perioden. Klassesammensetning og skolemiljø har vært tema. Klassesammensetning er det ikke formell klageadgang på, men sakene har vært behandlet gjennom samtale og ny vurdering. I tillegg vil det bli gjort en vurdering av skolens retningslinjer på området. Sørumsand skole har fått en klagesak på vedtak i hht Opplæringsloven 5-1 spesialundervisning. Etter redegjøring fra skolen angående vedtak med tilhørende tiltak, opprettholdes vedtaket. Bingsfoss ungdomsskole har mottatt fem klager på standpunktkarakterer og disse er oversendt Fylkesmannen for endelig behandling. Skolen har også mottatt en klage i henhold til 9a i Opplæringsloven. Saken behandles i henhold til vedtatte rutiner. Plan, næring og kultur har i 2.tertial mottatt en klage på regulering behandlet politisk. Det er innkommet to klagesaker på byggesak. Disse vil bli behandlet av MU i 3. tertial. 17

18 Informasjon og dialog Høsten 2013 begynte arbeidet med å forankre og dyktiggjøre organisasjonen i både intern og ekstern kommunikasjon med bakgrunn i «Merkevare og kommunikasjonsstrategi med tiltaksplan 2014». Mål og tiltak for dette arbeidet er forankret i virksomhetsplanene for Arbeid med forbedring av kommunens hjemmeside pågår. Tidligere ble det på kommunes hjemmesider bare lagt ut postlister som en oversikt over kommunens inn- og utgående post/offentlige dokumenter. Nå legges offentlig inn- og utgående post/ dokumenter i sin helhet ut slik at interesserte kan lese hele saken uten å måtte be om innsyn. Dette gir økt innsikt og gjennomsiktighet/transparens i forvaltningen. Elektronisk ekspedering er innført. Dette gir gevinster i form av reduserte distribusjonskostnader. Det ble mottatt 655 elektroniske skjema fra innbyggere. Ellers er det gjennomført dialogmøter og folkemøter i forbindelse med utbyggingsprosjektene og utvikling av planer. 18

19 5. HUMANKAPITALEN Kommunen skal ha evne til å ta vare på medarbeidernes engasjement og kompetanse. Arbeidsgiverpolitikk Etiske retningslinjer ble vedtatt av kommunestyret i mars. Det er utviklet en etikkplakat med veiledning til alle virksomheter for å øke bevisstheten rundt dette arbeidet. Retningslinjene er fast tema på personalteamets lederopplæring for nye ledere. De fleste virksomhetene rapporterer at retningslinjene og etiske problemstillinger er gjennomgått. Fire lærlinger har gjennomført og bestått fagprøver i perioden. En av disse lærlingene er nå tilsatt i stilling i Sørum kommune. Det er tilsatt lærlinger i henhold til vedtatt opptaksplan for Kommunen deltar i prosjektet «Vekslingsmodellen» i regi av Akershus Fylkeskommune, som innebærer utprøving av en ny organisering av opplæringsløpet for læringer. Det er etablert en egen prosjektgruppe i Sørum kommune som skal ivareta Sørums oppgaver overfor fylkeskommunen og samarbeidskommunene. Det er utarbeidet ny studieplan som har vært på høring hos aktuelle instanser. Tre lærlinger er tilsatt og har undertegnet kontrakt iht. vekslingsmodellen. Det er gjennomført veilederkurs for veiledere i prosjektet. Trepartverkstedet har hatt et møte i perioden. Hovedtema for utvalgets arbeid er oppfølging av sykefraværsarbeidet. Ny IA-avtale ble signert i juni. Det er gjennomført en karlegging av uønska deltid blant deltidstilsatte i tjenesteområdet omsorg og velferd. Av de 303 medarbeiderne som var registret med deltidsstilling pr svarte 101 på undersøkelsen. 56 personer svarte at de ønsker økt stilling. 36 av disse svarte at de kun ønsket å øke sin nåværende stilling. Virksomhetslederne følger dette opp med egne rammer blant annet ved å vurdere økning av stillinger i forbindelse med utlysing. Kommunen sammen med landets øvrige kommuner mottok en begjæring om innsyn i alle ansattes lønn for mars. Kommunen avslo begjæringen. Avslaget ble påklagd og klager fikk medhold. Kommunen skal fatte nytt vedtak og gi ut liste med ansattes navn og bruttolønn for mars Kommunen vil sikre at taushetsbelagte opplysninger ikke gis ut. Kompetanseutvikling I henhold til strategisk kompetanseutviklingsplan er det i 2. tertial gjennomført 3-dagers HMS-kurs for nye verneombud og ledere, seniorkurs for medlemmer av SPK og KLP, 2 dager med kurstema «Hva gjør du når du er bekymret for barn», 2 dager med kurstema «Incest og seksuelle overgrep mot barn og unge», 1 grunnkurs i arkivsystemet Public 360, 1 kurs i offentleglova og forvaltningsloven, 1 kurs med tema «Lync for viderekomne», 2 kurs i SAMPRO (verktøy for individuell plan). I tillegg følger virksomhetene opp egne kompetanseplaner. Det er registrert 1365 kompetansedager så langt før all rapportering er fullført for 2.tertial. En god del av faglige nettverk både innad i kommunen og interkommunalt gir også kompetanseutvikling. 19

20 Personalet Ansatte pr Antall årsverk Antall ansatte Kommuneorganisasjonen 826, Kommunale foretak 79,3 83 Totalt 905, Ved utgangen av 1.tertial var det til sammenligning 890 årsverk fordelt på 1087 ansatte. Det er registrert to søknader om AFP i 2. tertial, en av disse omhandler delvis pensjon. AFPavgangene utgjør til sammen 1,5 årsverk. Det er registrert tre nye søknader om uførepensjon. Av disse omhandler to hel avgang og 1 delvis avgang. En av uføresøknadene er fra ansatt i tjenesteområdet omsorg og velferd, en fra tjenesteområdet familie og nærmiljø og en fra Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Det er brukt 5377,6 timer overtid i 2. tertial av Overtidstimene fordeler seg slik i organisasjonen: Omsorg og velferd: 2347, utdanning: 1281, Sørum kommunalteknikk KF: 844 og administrative avdelinger:360. De øvrige timene er fordelt på Sørum kommunale eiendomsselskap KF, familie og nærmiljø og revisjonen. Flere virksomheter rapporterer at det har vært vanskelig å rekruttere fagpersoner med 3-årig høgskoleutdanning i 2.tertial. medfører imidlertid ofte at det ikke er mulig å få tak i vikarer med 3-årig høgskoleutdanning. et et fordelt pr virksomhet, administrative avdelinger Idrettsparken barnehage 7,9 % Fjuk skole 5,0 % Sørvald bo og behandlingssenter 16,4 % Nordli barnehage 6,9 % Sørum kulturskole 0,4 % Demensenheten Sørvald 6,9 % Blaker barnehage 4,8 % Melvold ungdomsskole 4,3 % Sørum sykehjem 11,1 % Frogner barnehage 19,6 % Bingsfoss ungdomsskole 4,5 % Blaker aldersheim 3,9 % Sennerud barnehage 18,1 % Familiesenteret 13,7 % Fjuk bofellesskap 11,0 % Skåningsrund 4,5 % Helsestasjon- og skolehelsetjenesten 12,1 % Fjellbovegen/Misjonshuset 10,0 % ressurssenter og skole barnehage Voksenopplæringen 9,2 % Sørum barneverntjeneste 1,2 % Hjemmebaserte tjenester 12,2 % Frogner skole 4,9 % PPT 14,2 % Bo- og avlastningstjenesten 13,3 % Vesterskaun skole 8,2 % Levekår 2,8 % Plan, næring og kultur 1,5 % Sørum skole 7,1 % Nærmiljø 6,6 % Organisasjon og tjenesteutvikling 7,5 % Sørumsand skole 7,0% NAV Sørum 0,3 % Kommunikasjon og IKT 4,6 % Haugtun skole 6,8 % Tildelingsenheten 9,9 % Økonomi 8,1 % Rådmannsfunksjonen 0,0 % et i 2. tertial var på 6,8 %. Korttidsfraværet (1-16 dager) var på 1,4 % og langtidsfraværet (17 + dager) på 5,4 %. Det totale sykefraværet var 0,5 % lavere enn i 2. tertial virksomheter deltar i Nærværsprosjektet, fordelt på tre puljer. Pulje 3 har oppstart i september av 10 virksomheter/enheter i pulje 1 hatt en nedgang i sykefraværet i 2. tertial 2014, sammenlignet med 2. tertial De lokale tiltakene som er iverksatt i virksomhetene/enhetene synes å ha hatt en positiv effekt og medvirket til nedgangen i sykefraværet. Det høyeste fraværet i denne puljen i 2. tertial er i Botjenesten Bekkefaret. 20

21 1 av 4 virksomheter/enheter i pulje 2 har hatt en nedgang i sykefraværet i 2. tertial 2014, sammenlignet med 2. tertial Frogner barnehage hadde det høyeste fraværet i pulje 2 og Demensenheten Sørvald hadde det laveste fraværet. I regi av Nærværsprosjektet er det utarbeidet forslag til nye rutiner for oppfølging av sykemeldte som skal behandles i Arbeidsmiljøutvalget høsten Det er etablert et Avklaringsutvalg for sykemeldte, som erstatter det tidligere Tilretteleggingsutvalget. Utvalget har hittil behandlet ni saker. Langtidssykemeldte innkalles til utvalget etter 40 ukers sykefravær, og igjen fem måneder etter maksdato dersom de fortsatt er sykemeldte. Avklaringsutvalget er et samarbeid mellom organisasjons- og utviklingsavdelingen (OTU), NAV og hovedtillitsvalgt i Fagforbundet. Det fokuseres særskilt på oppfølging av gravide arbeidstakere for å øke nærværet deres. Prosjektet har mottatt økonomisk støtte fra Kommunal Landspensjonskasse og tilretteleggingstilskudd fra NAV for å leie inn jordmor i dette arbeidet. Avtalen innebærer at den gravide får tre obligatoriske samtaler med jordmor i løpet av svangerskapet. Prosjektet har tro på at dette kan bidra til å trygge de gravide, slik at den gravide kan stå lenger i arbeid. Arbeidsmiljøet Arbeidsmiljøundersøkelsen 2014 som viser situasjonen i 2013 ble som vanlig gjennomført i månedsskiftet januar/februar. Som oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelsen utarbeider virksomhetene og de administrative avdelingene egne HMS- planer. Fristen for å levere HMS-plan er hvert år. 21

22 6. STRUKTURKAPITALEN Kommunen skal ha evne til å tilrettelegge systemer og strukturer for effektiv bruk av de totale ressurser. Organisasjonen Ny rådmann tiltrådte medio august Vedtatt evaluering av ny organisasjon, er i samråd med ordfører utsatt til 3.tertial når ny rådmann tiltrer. Kommunalsjef for utdanning sluttet I påvente på ny kommunalsjef er ansvaret for dette tjenesteområdet fordelt mellom de to øvrige kommunalsjefene. Ny kommunalsjef tiltrer i oktober. Arbeidslag er opprettet med den hensikt at det skal bidra til økt kvalitet og ressurseffektivitet i tjenesteproduksjonen gjennom samhandling og tverrfaglig samarbeid der medarbeidernes samlede kunnskap og erfaring utnyttes for å oppnå best mulig resultat for brukeren. Pr var det etablert total 27 arbeidslag og rundt 130 medarbeider deltok. Prosjekt ble tatt opp andre pulje i kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD) utviklingsprogram «Saman om ein betre kommune». Kommunens prosjektavslutning var satt til , men framdriften ble forsinket på grunn av at prosjektleder var konstituert som rådmannprosjekt- og styringsgruppen har derfor rapportert til departementet at vi vil fortsette prosjektet ut i Det er ikke gjennomført organisasjonsendringer i perioden. Virksomhetene vurderer imidlertid hele tiden oppgaveløsningen sin for å få den mest mulig ressurseffektiv og hensiktsmessig i forhold til de tjenestene som skal ytes og foretar interne justeringer og fordelinger av oppgaver. Mål- og resultatstyring I forbindelse med omorganiseringen i 2012 ble det fokusert mye på behov for utvikling av kommunens styrings- og rapporteringssystem. Arbeidet med resultatindikatorer for økonomiplanperioden ble i første omgang sluttført ved behandling i kommunestyret. Som en del av vedtatt planprogram for kommuneplanen skal rådmannen utarbeide forslag til ny modell for mål- og resultatstyring. Teamet er drøftet i prosjektgruppen for kommuneplanarbeidet og rådmannens ledergruppe har startet arbeidet. Rådmannen vil komme med forslag til ny struktur i løpet av 3.tertial. Arbeidet med måloppnåelsene for de strategiske målene foregår på alle nivåer i organisasjonen. Tiltak og planer rapporteres administrativt i forbindelse med tertialrapporteringen. Måloppnåelse sett rapporteres i årsberetningen. Kvalitetsutvikling/internkontroll Nåværende sertifiseringen av kvalitetssystemet i henhold til NS-EN ISO 9001:2008 gjelder til Det er opprettet et overordnet kvalitetsutvalg samt kvalitetsutvalg for tjenesteområdene for å ivareta vedlikehold og utvikling av systemet. Oppfølgingsrevisjon ble gjennomført i mai og avvikene lukket i juni. Denne rapporten er videreformidlet til revisjonen og kontrollutvalget. Det har vært og er mye fokus på internkontroll, egenkontroll og risikovurderinger i den kommunale tjenesteytingen. Manglende dokumentasjon på risikovurderinger er den vanligste årsaken til avvik ved statlige tilsyn. Kvalitetssystemet har rutiner for dette, men de må utvikles og integreres bedre i systemet. I den perioden controller har vært konstituert som rådmann har en del av 22

23 oppfølgingsarbeidet blitt forsinket. Dette gjelder blant annet gjennomføring av internrevisjoner og utvikling av avvikssystem. Oppfølging av kvalitetsutvalgene og deres arbeid har blitt fulgt opp. Avvikshåndteringen er et uttrykk for internkontroll/ egenkontroll og stadig forbedringsarbeid. Avviksbehandling er viktig for å registre feil/mangler og å rette dem opp og inngår som et element i det å være en lærende organisasjon. De fleste avvik har relatert seg til tjenesteyting og arbeidsmiljø. Utfordringen er å iverksette korrigerende tiltak slik at avvikene ikke gjentar seg. Det vil være hovedfokuset framover. Videre er det behov for å forbedre selve systemet i samarbeid med leverandøren og kommunens IKT-avdeling. I 2013 ble det registrert 2655 avvik, i 1.tertial 1116 avvik og 2.tertial ble det registrert 847 avvik. Fylkesmannen gjennomførte tilsyn med barneverntjenestens arbeid med barn som bor i kommunale fosterhjem. Det ble ikke avdekket avvik den første kommune som så langt ikke hadde fått avvik i følge fylkesmannen. Ellers blir det jevnlig utført tilsyn. De hyppigste er arbeidstilsynet, branntilsyn, mattilsynet, el-tilsynet og farmasøytisk tilsyn. Dersom det gis avvik, lukkes de aller fleste i virksomheten. Hvis ikke det lar seg gjøre sendes de til aktuell kommunalsjef som vurderer videre saksbehandling. Garderober til hjemmetjenesten og lokaler til rehabiliteringsavdelingen ble fremmet i økonomiplanen på bakgrunn av pålegg fra arbeidstilsynet. Informasjonsteknologi (IKT) Arbeidet med fornying av kommunens visuell profil har pågått i perioden og er i sin sluttfase. Det pågår også arbeid med utvikling av kommunens hjemmesider for å gjøre dem mer brukervennlige. I tillegg til kontinuerlig kurstilbud innen bruk av IT-systemer, vektlegges også den daglige brukerstøtten. Antall henvendelser er økende samtidig som forventingene om rask hjelp også er økende. Det har ikke vært noen spesiell nedetid eller fall i tjenesteleveranser i perioden. IKT-prosjektene for utdanning går som planlagt. Utstyr for å på plass digital fremvisning til alle klasserom og enheter i barnehagene gjennomføres 3. tertial. Nytt skoleadministrativt system har vært på anbud og implementering gjennomføres 3. tertial. Økonomiavdelingen piloterer fremdeles nye løsninger for Visma. Det ble gjennomført en stor oppdatering til ny versjon av Visma i april/mai, samt at vi har testet mange andre nye endringer for leverandør. Investeringsprosjekt IKT 2014 Prosjekt Bevilgning Status pr IKT til grunnskolene og barnehagene En del fagsystemer innenfor utdanningsområdet fases ut av leverandøren, og det er behov for å gjennomføre et systembytte. I tillegg er det en del segmenterte systemer og kompliserte arbeidsprosesser innenfor skolene som burde kunne rekonstrueres i lys av bedre fagsystemer. Kr IKT til grunnskolene og barnehagene Kartlegge, analysere og gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre barn og unges digitale kompetanse og bidra til bedre læringsutbytte ved bruk av Kr Ansvar: Utdanning Prosjektet skal erstatte spesifikke fagsystemer i skoler og barnehager. Anbud på fagsystem er gjennomført og innføring skjer etter planen høsten Ansvar: Utdanning 1. Digitalt verktøy Det er investert i 105 nettbrett og 140 bærbare maskiner, samt ladestasjoner og annet tilleggsutstyr til skoler og barnehager. 23

24 IKT. Prosjektet skal konsentrere seg om tre hovedområder; 1. Digitale verktøy, 2. Digitale læremidler, arbeidsmetoder og muligheter for samarbeid om læring og 3. Kompetanseutvikling Velferdsteknologi Prosjektet skal identifisere og utforske relevante teknologier innenfor sporing og varsling, og teste dette ut i mindre skala. Prosjektet skal ikke innføre nye teknologier i driften, men skal teste ut mulige satsningsområder Kr Regnskap pr Kr ,50 2. Digitale læremidler, arbeidsmetoder og muligheter for samarbeid. Har innført Office 365 for alle elever i kommunen. Har anbefalt og investert i pedagogisk programvare til nettbrettene. 3. Kompetanseutvikling Pedagogisk IKT nettverk for skolene er opprettet og i drift. Kurs og nettverk for bruk av nettbrett i barnehage og skole gjennomføres fra og med uke 41. Ansvar Omsorg og velferd Forprosjekt etableres høsten 2013 og avsluttes høsten Prosjekt innen velferdsteknologi går etter planen. Noe forsinkelse på grunn av sykefravær/foreldrepermisjon, men andre løsninger er funnet. Prosjektgruppen har sett på andre kommuner, vært i kontakt med leverandører, deltatt på kurs/seminarer og prøvd ut teknologi for sporing og en legemiddeldispenser. Sluttføres innen Investeringsprosjekter bygg 2914 Investeringsprosjekt Økonomi Status Boligsosial handlingsplan - Friggveien Det er vedtatt å igangsette forprosjekt i Friggveien med til sammen 12 leiligheter, 8 leiligheter til funksjonshemmede, og 4 treningsleiligheter for unge med lav boevne. Bevilgede kr til planleggingsfasen. I kommunestyresak 44/14 ble bevilgning til planleggingsfasen økt med kr til kr Forprosjekt gjennomført, men på grunn av kostnader, tilbakemeldinger fra Husbanken og innspill i høringsperioden på reguleringsplanenes forslag til volum og høyde, har kommunestyret vedtatt å igangsette nytt forprosjekt med 8 boliger for funksjonshemmede. I tillegg igangsettes et prosjekt for å plassere 4 treningsleiligheter for ungdom innenfor kommunens eksisterende boligmasse. PLABY er styringsgruppe og behandlet nytt Frogner-Melvold 1 til 10 skole med kultursal Ferdigstilt til skolestart Prosjektet har svært stram framdrift, og krever stor grad av samspill og parallellitet. Vesterskaun 1-10 skole Ferdigstille 1 til 10 skole til I kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan har rådmannen foreslått utsatt ferdigstillelse Bevilget kr fram til og med detaljprosjektet. Bevilget kr til og med detaljprosjektet. Sak 13/14 forprosjekt i 2.tertial Behovsutredningen er ferdigstilt. Anbudskonkurranse gjennomført. Ansvaret for videre framdrift ble overført fra rådmannen til Sørum kommunale eiendomsselskap i kommunestyresak 39/14. Sak til kommunestyret i juni Første byggetrinn ferdigstilles PLABY er styringsgruppe Kommunestyresak 12/14: Vedtak av planprogram. Vesterskaun 1-10-skole bygges for to paralleller (20 klasser), men skal tilrettelegges for at skolen kan utvides til fire paralleller på et senere tidspunkt. Lokaliseringsalternativer utredes og skal vedtas i

25 Fjellbovegen barnehage med åpen barnehage Ny barnehage øverst i Vardefjellet til 120 barn samt åpen barnehage. Deler av lokalene skal kunne benyttes av nærområdet utenom barnehagens åpningstid. Fjuk oppvekstsenter Fjuk skole skal bygges om til oppvekstsenter som skal inneholde 70 barnehageplasser. Oppvekstsenteret skal stå klart til oppstart barnehageåret Innenfor konseptet skal flere forhold utredes: Møte mellom generasjoner og sambruk mellom nytt sykehjem og oppvekstsenter på Fjuk Forholdet til Skåningsrud skole og ressurssenter. Nytt sykehjem i Blaker Blaker bo- og omsorgssenter. Kommunestyret vedtok i sak 13/12 at ny institusjon i Blaker bygges i forbindelse med dagens Fjuk bofellesskap. Sykehjemmet skal stå ferdig til Samtidig avvikles Blaker aldersheim. Ny institusjon skal ha 37 sykehjemsplasser inkl. en flerbruksenhet på 5. Blaker barnehage Blaker barnehage skal rehabiliteres og utvides til 70 barnehageplasser. Byggearbeidet starter så snart Fjuk oppvekstsenter står klart, slik at oppvekstsenteret kan benyttes som midlertidige plasser under byggingen. Det er videre vedtatt at Nye Blaker barnehage skal stå klar til oppstart av barnehageåret 2016 Boligsosial handlingsplan forsterket boenhet Det ble vedtatt å bygge en forsterket boenhet med 4 leiligheter på samme tomt som ny institusjon i Blaker,, men dette er i kommunestyresak 13/12 blitt åpnet for å vurderes på nytt Kirkegårder, livsynsåpent seremonirom mm (3 prosjekt) Kommunestyret har vedtatt et Planleggingsfasen: Bevilget kr Det er bevilget en bruttoramme på kr (inkludert tomt) til bygging av barnehagen Bevilget kr til planleggingsfasen. Bevilget kr til planleggingsfasen. Bevilget kr Gjenstående bevilgning pr :kr Fordi prosjektet skal reduseres/omprosjekteres, vil det eventuelt bli bedt om økt bevilging i forbindelse med at mandatet fremmes. Planleggingsmidler til nytt sykehjem i Blaker inkluderer midler til forsterket bolig. Bevilgningen til planleggingsfasen på kr Gjenstående bevilgning pr PLABY er styringsgruppe Forprosjektet ble påbegynt i 2013, ferdigstilt medio mars Framdriftsplanen er svært stram. Vedtatt ferdigstillesdato PLABY er styringsgruppe Mandat vedtatt. Arbeid med behovsutredningen er startet. Reguleringsplan lag ut til offentlig ettersyn. Vedtatt ferdigstillesdato PLABY er styringsgruppe Forprosjektet avsluttes og behandles politisk i løpet av høsten. Reguleringsplan lagt ut til offentlig ettersyn. Vedtatt ferdigstillelsesdato PLABY er styringsgruppe Prosjektet er passivt p.t. Planleggingen av oppvekstsenteret på Fjuk prioriteres. Rehabilitering og utvidelse av barnehagen ved tatt i økonomiplan Vedtatt ferdigstillelsesdato PLABY er styringsgruppe Det er utfordringer å finne egnet tomt for dette botilbudet. Av kapasitetshensyn er dette prosjektet foreløpig ikke prioritert. Vedtatt ferdigstillelsesdato Prinsippsak for hovedprosjektet behandlet i juni Vedtatt ferdigstillelsesdato for oppgradering Frogner , Blaker , Sørum

26 »generasjonskløft» for alle kommunens tre gravplasser. Tiltak på Frogner og Sørumsand skoler til skoleåret 2014 Oppgradere SFO-kjøkkenene på begge skolene samt sørge for tilstrekkelig med klasseromskapasitet på Sørumsand skole og Frogner skole. Rådhus utomhus delområde II (øst) Oppgradere uteområdet rundt Sørum rådhus, med unntak av rådhusparken og hagen til Kuskerudgården : Kr Bevilget kr til gjennomføring av strakstiltak på Sørum kirkegård. Bevilget kr til gjennomføring av tiltak. Bevilget kr Hovedprosjektet har vært passivt siden våren ble det prioritert strakstiltak på Frogner og Sørum kirkegårder. Frogner er ferdigstilt, for Sørum er forprosjektet ferdig, tiltakene blir ferdigstilt i Økt klasseromskapasitet til skolestart ferdigstilt. Noe forsinkelse på ferdigstillelse av SFO-kjøkken og garderober på Sørumsand skole. Behovsutredning er avsluttet. Prosjektering foregår. Følgende vedtatte prosjekt er ikke igangsatt. Sørumsand skole, påbygg Aktivitetshus Sørumsand, (bør behandles sammen med Sørumsand skole) Boliger rusomsorg, vedtatt ferdigstillelsesdato Forsterket bolig, vedtatt ferdigstillelsesdato Bingsfoss ungdomsskole Voksenopplæringen Frogner barnehage Sykehjem/omsorgsboliger i Frogner, vedtatt ferdigstillelsesdato Sørumsand, ny barnehage Nytt rådhus/tilbygg Hjemmetjenesten garderober m.m. vedtatt ferdigstillelsesdato Rehabiliteringsenheten, adm. lokaler vedtatt ferdigstillelsesdato Prosjektet i regi av Sørum kommunalteknikk KF Investeringsprosjekter Økonomi Status Sandbakken del 1 Budsjett kr ,-, påløpt kr ,- Prosjektet gjøres i samarbeid med NRV og omfatter legging av ledninger langs FV 171 Prosjektet er ferdig. Det gjenstår kun Sandbakken del 2 Budsjett kr ,-, påløpt kr ,-. Driftskontrollanlegg Budsjett kr ,-, påløpt kr ,-. Overføringsledning Bruvollen- Sørumsand Budsjett kr ,-, påløpt kr ,-. Vannledning Orderud-Rainpower: Budsjett kr ,-, påløpt kr ,-. oppussinger som utføres sommer Prosjektet gjøres i samarbeid med Blaker Vannverk og omfatter avkloakkering av Sandbakkvegen og starten av Harkerudvegen. Oppstart desember 2013 Forventet avsluttet høst 2014 Anbudskonkurransen er ferdig. Fått inn 6 tilbud innen tilbudsfristen. Evalueringsmøtet avholdes 25. august for å bestemme tildeling av kontrakten Detaljprosjektering utført. Strekningen deles i 2 parseller. Første parsell startet opp i slutten av april 2014 og går i henhold til fremdriftsplan Forsterkning av vannforsyningen inn mot Sørumsand sentrum. Den nye ledningen vil også forsterke vannforsyningen over mot Sørum sykehjem. I tillegg vil den være klar til å forsyne Sørumsand Næring, og 26

27 Oppgradering driftssentralen: Budsjett kr ,-, påløpt kr ,-. fremtidig ny ledning fra driftssentralen/ Rainpower og ned til Skolevegen (I forbindelse med overføringsanlegg avløp fra Hogset til nytt renseanlegg). Prosjektet er i avslutningsfasen. Kun småoppgaver igjen. Prosjektkostnaden blir lavere enn budsjettert Driftssentralens kontorlokaler og garderobeanlegg skal oppgraderes og et nytt verksted skal bygges. Ved utgangen av 2013 sto verkstedet ferdig. Prosjektet fortsetter i 2014 med oppgradering av garderobeanlegg og øvrige lokaler. Er i sluttfasen med platebekledning utvendig Interkommunal innkjøpsordning Nedre Romerike (IINR) IINR har utfordringer med tanke på de forventninger kommunene har til tjenesteleveranse. Forventningene gjelder både kvantitet av avtaler og kvaliteten i kontraktsarbeidet. Det er derfor startet et arbeid som skal gi en bedret rolleavklaring mellom IINR og kommunenes innkjøpsrådgivere. Dette skal ende ut i en beskrivelse av oppgavene og en oppgavefordeling innen innkjøpsarbeidet. Det arbeides både med å bedre kommunikasjonen med kommunene om kapasiteten i innkjøpsarbeidet, herunder avdekke urealistiske forventninger, samt å bedre kvaliteten gjennom hele innkjøpsprosessen. Prosess med revidering av vertskommuneavtalen pågår. Kommunal innkjøpsansvarlig gir support for ansatte i spørsmål ang offentlige anskaffelser og avtaler og har i den forbindelse laget en innkjøpsside på Ansattportalen med informasjon om innkjøp og ehandel. Det er fokus på å øke bruken av ehandel og avdelingen har ansvar for support og drift av ordningen. Kommunal innkjøpsansvarlig har bidratt med rådgivning for virksomheter i flere anbudsprosesser og er Sørums representant i IINR og har ansvar for å følge opp rammeavtaler internt. Økonomiavdelingen behandler klager etter offentleglova: En klage på delvis avslag på innsyn fra Aftenposten på detaljpriser i kontrakter på håndverkertjenester. Kommunen fikk medhold av Fylkesmannen. En klage fra leverandør på innsyn i tilbudsdokumenter vedr barneverntjenester. Klager fikk delvis medhold hos Fylkesmannen, men innsynsbegjæringen er frafalt da de ikke fikk innsyn i priser. IINR/Sørum kommune ble innklaget til Kofa i sak om offentlig anbud: sak 13/04641 IINR 1304 Barnevernstjenester. Klagen ble avgjort av Kofa Klager anførte at IINR hadde brutt kravet til begrunnelse ved at innklagede ikke hadde gitt opplysninger om valgte leverandørers evaluerte pris. Klagenemnda fant at IINR hadde gitt tilstrekkelig begrunnelse etter forskriftens (1), og klagers anførsel førte ikke frem. 27

28 Virksomhetenes, de administrative avdelingenes og de kommunale foretakenes rapporter 28

29 Pedagogisk psykologisk tjeneste Virksomhetsleder Ragnhild Næprud PP- tjenesten er en kommunal tjeneste som er hjemlet i Opplæringslovens 5-6. Ut fra dette har tjenesten en todelt oppgave. 1. PPT er kommunens sakkyndige instans i fht flere rettigheter som er nedfelt i opplæringsloven. 2. PPT bistår også bh og skoler med kompetanseog organisasjonsutvikling. PPT tar i sitt strategiske arbeid hensyn til utfordringer i Tjenesteområdet Utdanning og tilstreber et godt samarbeid med skoler og barnehager. Fellesoppgaver som virksomheten har ansvaret for: Nevronettverk med andre kommuner gjennom PALS, nevronettverk sammen med Lillestrøm BUP og kommuner fra nedre Romerike, utviklingsteam innad i PPT som har reist rundt og intervjuet og delt erfaringer og fått informasjon om effektive organiseringer og metoder, styrers og rektors møter, rutinemøter med alle barnehagene, bortsett fra familiebarnehagene, og skoler, kriseteamet, SOteamet, kontaktpersoner på alle skolene, eier av arbeidslag «ressursteam i skoler og barnehager», leder av arbeidspakke «ressursteam i skoler og barnehager innen prosjektet Skolene og barnehagene landets beste», pilotprosjekt (samtaler med foresatte i barnehagene) i samarbeid med Familiesenteret. Fokus på ASK og Pegasus i barnehager (alternativ språkutvikling) Nye henvisninger: Fra skole: 16 Fra barnehage: 5 Revidert Budsjett Regnskap % budsjett Pr ,7 Korttidsfravær Langtidsfravær 3,5 % 15,3 % 18,8 % Har fokus på nærvær og har samarbeidet med rådgiver i OTU (ansvarlig for nærværsprosjektet). Langtidsfraværet vurderes ikke å være arbeidsrelatert. Viktige hendelser: Mål/utviklingsområder: Ressursteam er etablert på alle skoler. Dette er etablert som en arbeidspakke i prosjektet skolene og barnehagene landets beste. Startet arbeid sammen med familiesenteret med å etablere et ambulerende team for skolefravær. Startet arbeidet med å omorganisere virksomhetens arbeid til å bli team basert i soner Deltar i foreldreveiledning for foreldre med engstelige barn Kort resultatvurdering: Resultater er i samsvar med virksomhets kompetanseplanen 29

30 Familiesenteret Virksomhetsleder Torunn Raths Arbeide aktivt for å forebygge problemer knyttet til barns oppvekst og familieliv. Lett tilgjengelig tilbud til barn og unge opptil 20 år og deres familier. Driver Åpen barnehage to dager i uka. Har ansvar for De Utrolige Årene. Fellesoppgaver som virksomheten har ansvaret for: Koordineringsansvaret for samarbeider mellom BUP og Sørum kommune. En ansatt har ansvaret for veiledning av helsesøstrene. Viktige hendelser: Familiesenter har utvidet tilbudet til også å omfatte gruppe- og kurstilbud til foreldrene. Flere tilbud er gjennomført våren 2014 og er planlagt høsten Evalueringene viser at foreldrene setter pris på å møte likesinnede. I alt har Sørum kommune seks foreldreveiledning i gruppe høsten Nytt i år er at De Utrolige Årene 7 ukers-universal kurs gjennomføres i den enkelte barnehage både private og kommunale: Sørumsand barnehage våren 2014 for foreldre med barn i 3-4 års alder og i Idrettsparken barnehage høsten Kort resultatvurdering: Brukerne får rask hjelp ved henvendelser til Familiesenteret; kontakt skal være etablert innen 10 dager. I andre tertial 2014 var det 63 henvendelser, 143 i saker kom via samarbeidspartnere (skole, barnehage, PPT, barnevern, skolehelse, fastlege) og i hele 2014 var det 47 saker. Familiesenteret skal være forebyggende lavterskel tilbud, tilbyr et 8 timers primærtilbud. 22 % av familiene har fått tilbud som går utover tilbudet på 8 timer. Møteplass i Åpen barnehage brukes av stadig flere, i gjennomsnitt har det vært 19,2 barn per gang. I første tertial var det 18,5. Har ikke gjennomført foreldrekurs i perioden. Seks ulike tilbud starter i høst. Pilotprosjekt i tre barnehager er avsluttet og «Handlingsveilederen» er tatt i bruk. 28 pedagoger har fått to gruppeveiledning og en individuell veiledning. Det er gjort avtale med ytterligere ni barnehager for høsten Gjennom veiledningsarena BUP og Sørum kommune har det vært tre møter i perioden med konkret veiledning i sju konkrete saker. Har igangsatt samarbeid med Frivillighetssentralen om tiltak mot fattigdom. Arbeidet videreføres av eget arbeidslag. Indikatorer og nøkkeltall: Resultatmål Oppnådde mål Frist for kontakt innen % 93,5 % dager Tilbud til familier utover 8 20 % 22 % timer 4 avvik per ansatt Kort kommentar på resultat: Veldig fornøyd med fristen på 10 dager overholdes. Antall familier som trenger mer enn 8 timer er noe høyt, men lavere enn i 1. tertial hvor tallet var 25 %. Avvik brukes aktivt for å bedre kvaliteten på tilbudet ved Familiesenteret. Revidert Budsjett Regnskap % budsjett Pr Pga usikkerhet knyttet til sykefravær har det vært noe lavere bemanning i vår. Fra august er det igjen full bemanning som vil medføre økte lønnskostnader. Korttidsfravær Langtidsfravær 2,7 % 6,6 % 9,3 % Familiesenteret har kun 6,46 årsverk hvorav 3 har vært langtidssykmeldte på grunn av utredning/ behandling og kroniske sykdommer. 30

31 Helsestasjons og skolehelsetjenesten Virksomhetsleder Ragnhild Kollstuen Bidra til å forebygge sykdom og fremme god fysisk og psykisk helse hos blivende foreldre og barn/ungdom 0-20 år. Virksomheten har to helsestasjoner og helsestasjon for ungdom. Skolehelsetjeneste på samtlige barneskoler, ungdomsskoler og videregående skole. Fellesoppgaver som virksomheten har ansvaret for: Forebygging og kontroll av tuberkulose. Viktige hendelser: Oppstart av «Arbeidslag for rusmiddelkontroll av ungdom». Oppstart av prosjekt «Kvalitet i helsestasjons og skolehelsetjenesten». Arbeidstilsynet hadde tilsyn i juni. Ingen varsel om pålegg. Mål/utviklingsområder: 1. Utarbeide prosesser og rutiner som viser virksomhetens kvalitet og tjenestetilbud i kvalitetssystemet. 2. Kompetanseheving og kvalitetsforbedring innenfor utvalgte kjerneområder 3. Ha tjenestetilbud i tråd med lov/forskrift/styrende dokumenter. Kartlegge og vurdere internkontrollen i virksomheten, sett opp mot lov/forskrift og styrende dokumenter 4. Tydeligere forebyggende strategi 5. Tydelighet og tilgjengelighet til tjenestene for brukere og samarbeidspartnere 6. Igangsette arbeidslag i regi av virksomheten Kort resultatvurdering: 1. Alle ansatte er involvert i kvalitetsutviklingsprosjekt, ferdigstillelse Deltakelse i relevante kurs. Faglige drøftinger i fagmøter. Kvalitetsprosjektet er viktig faktor. 3. Tjenestetilbudet avviker fra anbefalt norm.fra Helsedirektoratet. Dette medfører at det er en utfordring å prioritere ressursene Avviksmeldinger viser ventetid for elever som henvender seg til helsesøster. 4. Tema i fagmøter og personalmøter. 5. Omdømme og kommunikasjonsplan er tema for personalseminar i september. 6. To nye arbeidslag er i gang. Indikatorer og nøkkeltall: Indikator: Nøkkeltall: Resultat: Hjemmebesøk til nyfødte innen 2 uker etter fødsel Indikator: 100 % Fødte barn 1. tertial: Sørumsand 32 Frogner hj.besøk 24 hj.besøk = 63 % Fullvaksinerte 2- åringer Indikator: >85 % Fullført helseundersøkelse av barn innen utgangen av 1. klasse Indikator: 100 % Antall 2- åringer Sørumsand 45 Frogner 47 Antall elever 1. klasse skoleåret 2013/2014 =238 Fullvaksinert = 92,4 % Gjennomført helseundersøkelse =97,9 % Kort kommentar på resultat: Målet for utførte hjembesøk er ikke nådd. Det skyldes stort press på tjenesten og bl.a. mer oppfølgingsarbeid av nyfødte og deres familier enn tidligere. Helsesøster i barneskolene håndterer mer enn dobbelt antall skolebarn enn anbefalt norm for tjenesten. Dette er bekymringsfullt, både i forhold til tilgjengeligheten til lavterskel helsetilbud, og at vi ikke har kapasitet til å utføre alle lovpålagte oppgaver. Revidert Budsjett Regnskap % budsjett Pr ,3 Korttidsfravær Langtidsfravær 1,3 % 10,3 % 11,6 % En ansatt langtidssykemeldt. 31

32 Sørum barneverntjeneste Virksomhetsleder Therese Rieber-Mohn Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge får riktig hjelp til rett tid. Kjerneoppgavene er i hovedsak saksbehandling etter Lov om barneverntjenester, herunder behandling av meldinger, undersøkelser, oppfølging og evaluering av tiltak, samt oppfølging av barn plassert utenfor hjemmet. Fellesoppgaver som virksomheten har ansvaret for: Tett samarbeid med andre virksomheter i kommunen vedrørende barn, unge og deres familier, slik som barnehager, skoler, familiesenteret, helsestasjonen osv. Tverrfaglig samarbeid, og tidlig innsats står i fokus. Viktige hendelser: Via ressursteamet tildelt kr ,- til kompetanseheving fra den statlige satsingen. Dette vil i hovedsak brukes på opplæring i Barnesamtalen. Mottatt 149 nye meldinger. Pga vakanser i forbindelse med permisjoner, er det en innleid konsulent til noen undersøkelser. Avtale vedrørende kjøp av barneverntjenester signert. Et meget tidkrevende arbeid. Tre barn har blitt akuttplassert i perioden, og det har vært en ankesak i Tingretten. Konstituert leder i det interkommunale ressursteamet er i gang, og det er ansatt en familieveileder som foreløpig jobber to dager per uke. Teamet har i perioden jobbet med 9 barn fra Sørum kommune; de fleste barn under 12 år. Mål/utviklingsområder: Ingen fristoversittelser i undersøkelser. Deltatt i Kvello grupper sammen med Aurskog- Høland og Fet kommuner, samt hatt fokus på utvikling av dette i fagmøter. Fokus på tiltaksplaner. Antallet er på vei nedover i slutten av august var det 15 barn uten tiltaksplan, og 3 som ikke oppfyller krav til evaluering. Det er ansatt veileder i fosterhjem i det Interkommunale ressursteamet, samt en tiltaksarbeider i 40% stilling Overgang til elektronisk i tertialet. Mapper er ryddet, og det har vært opplæring Jobber med hvordan vi på best mulig måte skal løse lovendringen hvor kommunen fikk ansvaret for tilsynet til de barn som er fosterhjemsplassert i kommunen. Det har vært gjennomført kurs for våre samarbeidspartnere som heter «Når barns atferd gjør deg bekymret». Kort resultatvurdering: Indikatorer og nøkkeltall: Meldinger Barn i tiltak Undersøkelser i gang Det har vært noe økning i meldinger siden 1. tertial, og ganske stor økning i pågående undersøkelser. Barn i tiltak er det samme som i 1. tertial. Revidert Budsjett Regnskap % budsjett Pr ,5 Virksomheten ligger godt innenfor budsjettet. Dette skyldes delvis overføringer fra den statlige satsingen, og vakante stillinger. Det er en del utestående som advokattjenester og Interkommunalt ressursteam. Korttidsfravær Langtidsfravær 1,5 % 0% 1,5 % et holder seg fortsatt lavt i virksomheten. Tidligere, og nåværende tiltak virker å ha effekt. 32

33 Levekår Virksomhetsleder Ellen Frosterød Legevakt Psykisk helse og rus Flyktningetjenesten Folkehelsekoordinator Kommuneoverlege Fastleger Fysioterapeuter Miljørettet helsevern Frisklivskoordinator Fellesoppgaver som virksomheten har ansvaret for: Psykososialt kriseteam Viktige hendelser: Arbeidet med frisklivssentral er i gang. Frisklivskoordinator ble ansatt 1. august Fått midler fra helsedirektoratet til en psykolog/ psykologspesialist i psykisk helse Forvaltningsrevisjon i flyktningetjenesten Oppfølging av plan for fysioterapi, politisk behandling Mål/utviklingsområder: Fremskaffe boliger og arbeid til flyktningene Lage fellesrutiner med alle samarbeidspartnere Gjennomføre vedtaksordninger i psykisk helse og rus Opprette frisklivssentral Utvikle et samarbeid mellom skolehelsetjenesten, fastleger og legevakt Opprette smittevernforum Kort resultatvurdering: Målene i virksomhetsplanen for Levekår 2014 er innfridd etter tidsplanen. Legevakthenvendelser mai til august 2014 Mai Juni Juli August Telefonhenvendelser Legekonsultasjoner Sykebesøk Spl. kons. fremmøte Trygghetsalarmer 249* 249* 249* 249* Totalt antall henv *Gjennomsnittlig antall trygghetsalarmer gjennom perioden Flyktningetjenesten I løpet av oktober 2014 vil Sørum kommune ha bosatt 9 personer. Kommunen tar også imot 4 familiegjenforente i Psykisk helse og rus Totalt for perioden Mottatte og registrerte søknader, januar august 2014 er 130. Det vil si 26 flere søknader som på samme tid i Revidert Budsjett Regnskap % budsjett ,4 På bakgrunn av en større etter regulering fra IMDI i juli, ble det prosentvise forbruket lavt. Dette er etter reguleringer fra Korttidsfravær langtidsfravær ,7 % 1,2 % 1,9 % 33

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06 Årsbudsjett 2007 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 13.12.06, sak 84, 85, 86 og 87/06 0 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Intern kontoplan...3

Detaljer

Årsbudsjett 2010 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 95, 96, 97 og 98/09

Årsbudsjett 2010 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 95, 96, 97 og 98/09 Årsbudsjett 2010 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 09.12.09, sak 95, 96, 97 og 98/09 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Intern kontoplan...

Detaljer

Rådmannens forord. Dialog med innbyggerne og brukere i plan- og utviklingsarbeid vektlegges.

Rådmannens forord. Dialog med innbyggerne og brukere i plan- og utviklingsarbeid vektlegges. 2 Rådmannens forord Det er ingen store endringer i organisasjonens arbeid i forhold til utviklingen i 2013. Rådmannen sluttet i perioden. Ny rådmann er tilsatt og tiltrer stillingen medio august. Sørum

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for barnehager og skoler

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for barnehager og skoler Forslag til planprogram Kommunedelplan for barnehager og skoler 2017-2029 26.4.2016 Forslag til planprogram for barnehager og skoler i Alta kommune Side 1 Innhold 1.0 Bakgrunn og forankring i kommunens

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret 09.09.14 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Institusjonstjenester Hjemmetjenester Helsetjenester Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30 EIDSBERG KOMMUNE Ungdomsrådet MØTEINNKALLING 02.05.2013/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.05.2013 Tid: 15.30 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen onsdag 08.05.13 kl 13.00 tlf.

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

PLANPROGRAM HELSE OG OMSORGSPLAN

PLANPROGRAM HELSE OG OMSORGSPLAN Langsiktig samordnet planlegging og tilstrekkelig kunnskap om utviklingstrekk som påvirker tjenestebehovet, er viktig for å opprettholde og utvikle en trygg og god helse-omsorgstjeneste. Helse og omsorgsplan

Detaljer

Kommunedelplan Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene

Kommunedelplan Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene Høringsutkast Kommunedelplan Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene 2017 2026 I planstrategi Bodø 2016-2020 beskrives flere av utfordringene på helse, omsorgs og sosialfeltet som Bodøsamfunnet står overfor.

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan - helse, omsorg og velferd

Planprogram for kommunedelplan - helse, omsorg og velferd Planprogram for kommunedelplan - helse, omsorg og velferd 2018-2025 Utkast til offentlig høring i perioden 19. april til 31. mai 2017 Planprogram for kommunedelplan for helse, omsorgs og velferdstjenester

Detaljer

Planprogram. Oppvekstplan

Planprogram. Oppvekstplan Planprogram Oppvekstplan 2017-2029 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Formål 3. Føringer for planarbeidet 4. Organisering av planarbeidet 5. Planprosess og medvirkning 6. Framdrift 7. Visjon 8. Fokusområder

Detaljer

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil

HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil Planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel 2014-2024 Høringsforslag vedtatt av FOS 16. oktober 2013 Høringsfrist: 28. november 2013 Innhold

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt.

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Saksfremlegg Arkivsak: 09/769 Sakstittel: ÅRSREGNSKAPET FOR 2008 K-kode: 212 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets foreløpige behandling:

Detaljer

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner.

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Hurum kommune Arkiv: 141 Saksmappe: 2012/942 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 08.10.2012 A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Saksnr

Detaljer

Kommunedelplan for helse og omsorg - handlingsdel. Rådmannens forslag FS FS KS

Kommunedelplan for helse og omsorg - handlingsdel. Rådmannens forslag FS FS KS 2018-2021 Forord Overordna mål for denne planen: Fra passiv mottaker til aktiv deltaker Handlingsdelen til kommunedelplanen beskriver strategier og tiltak som skal gjennomføres de 4 påfølgende årene. Kommunedelplan

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL Budsjett Pressekonferanse Rådmannens forslag

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL Budsjett Pressekonferanse Rådmannens forslag KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2017 2020 Budsjett 2017 Pressekonferanse Rådmannens forslag 01.11.16 1-års hjul 4-års hjul 1.tertialrapport Planstrategi 2.tertialrapport KHD, budsjett Kommuneplan Årsevaluering

Detaljer

Melding om oppstart av arbeid med kommunedelplan for Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene og høring av planprogram.

Melding om oppstart av arbeid med kommunedelplan for Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene og høring av planprogram. Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.10.2016 68613/2016 2015/427 144 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet 21.11.2016 Råd for funksjonshemmede 17.11.2016 Ruspolitisk

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Leirfjord kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Leirfjord kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Leirfjord kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 YHK 01.11.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Planlegging av

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan og utviklingsstyre 16/ Eide kommunestyre 16/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan og utviklingsstyre 16/ Eide kommunestyre 16/ Eide kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2016/817-10 Saksbehandler: Tove Venaas Herskedal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan og utviklingsstyre 16/48 01.12.2016 Eide kommunestyre 16/128 15.12.2016

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksframlegg Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2016 Vedlegg: Økonomi- og aktivitetsrapport per 30.04.2016. Andre

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den 17.12.14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Frogn kommune Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

Planstrategi for Kvitsøy kommune

Planstrategi for Kvitsøy kommune Planstrategi for Kvitsøy kommune Kommunal planstrategi er et hjelpemiddel for kommunen til å fastlegge planarbeidet som skal utføres 4 år frem i tid. Innhold 1. Innledning s 3 2. Plansystemet i Kvitsøy

Detaljer

Lunner kommune vedtar Kommunedelplan omsorg , versjon 103, datert 13.november 2016.

Lunner kommune vedtar Kommunedelplan omsorg , versjon 103, datert 13.november 2016. Arkivsaksnr.: 16/298 Lnr.: 21056/16 Ark.: 144 Saksbehandler: Konst. Virksomhetsleder Elin H Teslow Kommunedelplan Omsorg 2017-2020 Sluttbehandling Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Lunner kommune vedtar

Detaljer

Planprogram. for Kommunedelplan for helse og omsorg i Lindesnes kommune Endelig versjon vedtatt av Lindesnes Kommunestyre

Planprogram. for Kommunedelplan for helse og omsorg i Lindesnes kommune Endelig versjon vedtatt av Lindesnes Kommunestyre Planprogram for Kommunedelplan for helse og omsorg i Lindesnes kommune 2015 2026 Endelig versjon vedtatt av Lindesnes Kommunestyre 19.06.14 1 Innhold OM PLANARBEIDET... 2 MÅL FOR PLANARBEIDET... 3 FOKUSOMRÅDER

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Herøy kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 YHK 01.11.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 2/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 2/10 Sak 2/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 2/10 Sakstittel: RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN, PLANFORSLAG TIL HØRING Arkivsaknr: 09/3567 Saksbehandler: BAV/BAV/SBUGG Stine

Detaljer

Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel

Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel Kommunal planstrategi Kommuneplanens samfunnsdel Medvirkning Områdeplan Kleppestø «Tett på utviklingen tett på menneskene» Hva var planen? Hva gjorde vi? Hva

Detaljer

Slik gjør vi det i Sør-Odal

Slik gjør vi det i Sør-Odal Kommunal planstrategi Slik gjør vi det i Sør-Odal Erfaringer med forrige runde med planstrategiarbeidet Planrådgiver Ingunn Brøndbo Moss Sør-Odal kommune Den røde tråden Målet med presentasjon er å vise

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

Ny modell for SLT-arbeid i Sørum kommune. Vedtatt i politiråd

Ny modell for SLT-arbeid i Sørum kommune. Vedtatt i politiråd Ny modell for SLT-arbeid i Sørum kommune Vedtatt i politiråd 12.03.15 Vedtatt i politirådsmøte 12. mars 2015 Mål Gjennom et forpliktende tverrfaglig forebyggende samarbeid skal SLT-arbeidet bidra til å

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET ÅRSRAPPORT 2013 MED IA-HANDLINGSPLAN 2014

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET ÅRSRAPPORT 2013 MED IA-HANDLINGSPLAN 2014 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET ÅRSRAPPORT 2013 MED IA-HANDLINGSPLAN 2014 INNHOLD INKLUDERENDE ARBEIDSLIV... 1 Sykefravær... 1 Pensjon... 2 Handlingsplan for IA-avtalen 2014... 4 Delmål 1 Reduksjon i sykefraværet...

Detaljer

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Tertialrapport 2/2014 Personal Utdrag fra fokusområder Status tjenesteproduksjon i sektorer og staber Økonomi (drift, investeringer og

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGAN, ORDFØRER OG RÅDMANN

DELEGERINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGAN, ORDFØRER OG RÅDMANN Arkivsak-dok. 16/00158-6 Saksbehandler Helga Soldal Saksgang Møtedato Formannskapet 06.04.2016 Klima- og miljøutvalget 12.04.2016 Kultur-, familie- og nærmiljøutvalget 12.04.2016 Omsorg- og velferdsutvalget

Detaljer

Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014 2026 Forslag til planprogram februar 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE 3.3.16 God kobling mellom samfunnsdel og økonomiplan To prinsipielt forskjellige måter å bygge opp handlingsdel med økonomiplan i forhold til samfunnsdelens satsingsområder

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret 08.09.15 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

Saksprotokoll. Det ble fremmet følgende forslag til endringer til økonomiplanens økonomiske del: + 3

Saksprotokoll. Det ble fremmet følgende forslag til endringer til økonomiplanens økonomiske del: + 3 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 11.06.2008 Utvalgsak: 33/08 Arkivsak: 08/1750 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 20... SØRUM KOMMUNE Behandling: Følgende dokumenter ble

Detaljer

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus Kommunalt plansystem Nes kommune Akershus VEDATT I NES KOMMUNSTYRE 14.10. 2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Plansystemet... 3 2.1. Sammenhengen mellom planene... 3 2.2. Planlegging... 4 2.2.1 Planstrategien...

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring FE - 141, PLID

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring FE - 141, PLID SKIPTVET KOMMUNE Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring FE - 141, PLID - 20160003 16/521 Fastsetting av revidert planprogram for rullering av kommuneplanen for Skiptvet kommune

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/ Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/ Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/2276-5 Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø Hovedutvalg for

Detaljer

Harstad kommune Dok.id.: V Side: Målekart. 1.1 Felles målekart for alle enheter

Harstad kommune Dok.id.: V Side: Målekart. 1.1 Felles målekart for alle enheter Harstad kommune Dok.id.: V.10-20 Side: 1 1. Målekart 1.1 Felles målekart for alle enheter Felles målekart utrykker resultatmål (hva skal oppnås), suksessfaktorer (hva må vi lykkes med) og indikatorer (hva

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Enhet for Støttefunksjoner

Enhet for Støttefunksjoner VIRKSOMHETSPLAN 2012 Enhet for Støttefunksjoner Sist revidert: 8. feb. 2012 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Ansvarsområde og organisering...

Detaljer

Forslag til planstrategi for Fauske kommune

Forslag til planstrategi for Fauske kommune Forslag til planstrategi for Fauske kommune 2017-2020 Kommunal planstrategi for Fauske kommune 1.Innledning Arbeidet med planstrategi omfatter en gjennomgang av plansystemet der det skal vurderes om det

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret 17.9.13 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Siden gjeldende kommuneplan er under rullering, og Vegårshei kommunestyre skal vedta

Detaljer

Årsbudsjett 2010. Bingsfosshallen i Sørum KF

Årsbudsjett 2010. Bingsfosshallen i Sørum KF Årsbudsjett 2010 Bingsfosshallen i Sørum KF Styrets forslag 22. okt 2010 Utskrift av vedtak i sak 22/09 av 22. oktober 2009 i Bingsfosshallen i Sørum KF Vedtak: Styret i Bingsfosshallen i Sørum KF vedtok

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument Strategidokument 2017-2020 14.11.2016 1 Utgangspunktet er politisk vedtatt Må legge til grunn at gjeldende økonomiplan er en ferdig politisk prioritert plan, både hva gjelder mål, tiltak og økonomi. Det

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON NORD-FRON KOMMUNE

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON NORD-FRON KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON NORD-FRON KOMMUNE Behandlet av Kontrollutvalget 18.6 2012. Plandokumentet er ført i pennen av Innlandet Revisjon IKS v/kristian Lein 1. Om plan for forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjonen

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214

Detaljer

Saksbehandlere: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandlere: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 16/1940 Lnr.: 19038/16 Ark.: 145 Saksbehandlere: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsprogram/økonomiplan 2017-2020 og årsbudsjett 2017 på høring Lovhjemmel: Arbeidet

Detaljer

Utdanningsområdet. Forhandlingsgrunnlag for tjenesteområdene 25.-26.02.16

Utdanningsområdet. Forhandlingsgrunnlag for tjenesteområdene 25.-26.02.16 Utdanningsområdet Forhandlingsgrunnlag for tjenesteområdene 25.-26.02.16 Nøkkeltall barnehage 2014 145 000 Netto driftsutgifter pr innbygger 140 000 135 000 130 000 125 000 120 000 115 000 110 000 20.01.15

Detaljer

Sakspapirer. Sakliste. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet.

Sakspapirer. Sakliste. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet. Side 1 av 23 Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 26.11.2008 Sakspapirer Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 26/08 08/4087 BUDSJETT 2009 FOR SØRUM KOMMUNE Innstilling ved høringsrunden: Økonomi-

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Rødøy kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 YHK 01.11.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 11.05.2017 Møtested:

Detaljer

Rådmannens forord En kommune i vekst

Rådmannens forord En kommune i vekst Rådmannens forord En kommune i vekst Sørum kommune er fortsatt en kommune i sterk vekst. Befolkningsveksten i 2013 var på 3,4 %. Befolkningsveksten gir mange utfordringer i det å klare å tilpasse tjenestetilbudet

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

Kommuneplan for Færder kommune

Kommuneplan for Færder kommune Kommuneplan for Færder kommune Planprogram - Kommuneplanens samfunnsdel - Utfyllende bestemmelser og retningslinjer til arealdelene - Arealplankartet for Tjøme vedtatt 03.09.2015 videreføres - Arealplankartet

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Saksfremlegg Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Sist revidert: 1. nov RISØR KOMMUNE

VIRKSOMHETSPLAN Sist revidert: 1. nov RISØR KOMMUNE VIRKSOMHETSPLAN 2011 Enhet for Støttefunksjoner Sist revidert: 1. nov. 2010 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Enhetens ansvarsområde og organisering...

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte?

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte?? Det er et spørsmål som sikkert mange medarbeidere

Detaljer

Virksomhetsplan for Barnehageseksjonen 2010

Virksomhetsplan for Barnehageseksjonen 2010 Virksomhetsplan for Barnehageseksjonen 2010 1 INNLEDNING... 3 1.1 Visjon, verdier og utfordringer... 3 1.2 Sørum kommunes strategiske mål- og resultatstyring. Det fullstendige balanseregnskapet (FBR)...

Detaljer

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Vedtatt KOMUT sak 85/15 den Arkivsak 2015/478

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Vedtatt KOMUT sak 85/15 den Arkivsak 2015/478 Aure kommune Planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2019 Vedtatt KOMUT sak 85/15 den 13.10.15 Arkivsak 2015/478 Innhold 1. Bakgrunn og formål... 3 2. Medvirkning... 4 3. Kartlegging...

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Foto: Ellen S. Karset Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 20-2025 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 2 3 RAMMER OG FØRINGER FOR PLANARBEIDET... 2 3.1 Innhold...2 3.2 Nasjonale

Detaljer

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14. Del 1: Økonomisk resultat (Årsmeldingens obligatoriske del) Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

Saman om eit betre omdøme

Saman om eit betre omdøme Saman om eit betre omdøme Overordnet prosjektplan Versjon 30.04.2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 3 Om Strand kommune... 3 Målsettinger... 4 Målbart utgangspunkt for prosjektstart... 4 Tiltak og milepæler...

Detaljer

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl LOKALT MÅLEKART 2011 Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl Kort beskrivelse av virksomhetens tjenesteområde: Virksomheten består av følgende avdelinger: Pedagogisk psykologisk tjeneste

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Vedtatt av/i: xx.xx.xxx

Vedtatt av/i: xx.xx.xxx Sør-Varanger kommune Vedtatt av/i: xx.xx.xxx Forslag oppstart planprogram for 2018 - Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Innhold 1. Innledning og bakgrunn...3 2. Planbehov... 4 2.1 Målsettinger...

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2010-2021 Forslag dat. 19.04.2010 Visjon: Klæbu en kommune i forkant Hovedmål: Klæbu skal være: - en selvstendig kommune som er aktiv i interkommunalt samarbeid - en aktiv næringskommune

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 141 Arkivsaksnr: 2017/1316-1 Saksbehandler: Inger Teodora Kværnø Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Formannskapet Kommunestyret Vurdering av mindre arbeidskrevende

Detaljer

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål 1 Generelt for alle enheter Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2015. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

Sel kommune Utskrift av møtebok. Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Arkivsak: 2013/268-36 Arkiv: 145 Saksbehandler: Dato: 08.11.

Sel kommune Utskrift av møtebok. Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Arkivsak: 2013/268-36 Arkiv: 145 Saksbehandler: Dato: 08.11. Sel kommune Utskrift av møtebok Arkivsak: 2013/268-36 Arkiv: 145 Saksbehandler: Solveig Nymoen Dato: 08.11.2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 116/13 Formannskapet 26.11.2013 55/13 Driftsutvalget 02.12.2013

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018. Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018. Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018 Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14 DAGSORDEN Innledning v/gh Utviklingstrekk og Rammebetingelser v/las Utfordringsbilde og mulighetsrom v/gh

Detaljer