Welcome to Norway Information for newly arrived immigrants on their rights, opportunities and responsibilities in Norwegian society

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Welcome to Norway Information for newly arrived immigrants on their rights, opportunities and responsibilities in Norwegian society"

Transkript

1 Welcome to Norway Information for newly arrived immigrants on their rights, opportunities and responsibilities in Norwegian society ENGELSK Til nyankomne innvandrere som kan få permanent opphold i Norge

2 Velkommen Welcome Norge ditt nye hjemland Du har valgt å flytte til Norge. I Norge vil du møte nye utfordringer, nye systemer og nye mennesker. Du vil bli kjent med nye verdier, tradisjoner og en ny kultur. Dette heftet vil hjelpe deg med å bli kjent med dine rettigheter, muligheter og plikter i Norge. Heftet skal gi deg svar på de mest grunnleggende spørsmålene du har om det å leve i Norge: Kan familien min besøke meg? Hva skal jeg gjøre hvis jeg blir syk? Må jeg betale skatt? Må barna mine gå på skole? Hvor finner jeg informasjon om utdanningsmuligheter og arbeidsmuligheter? Dette heftet og bøker om Norge vil hjelpe deg til å bli kjent med det norske samfunnet. Men for at du skal kunne trives i Norge, må du også lære deg norsk, lære mer om norsk kultur og det norske samfunnet og danne deg et nettverk av venner og bekjente. Ansvaret for innvandrerne I Norge er det flere som deler på ansvaret for innvandrere som kommer til landet. Det er Stortinget som har det politiske ansvaret for innvandringen og integreringen av innvandrere, og det er regjeringen som setter i verk Stortingets vedtak. Utlendingsdirektoratet (UDI) har ansvaret for å gjennomføre innvandringspolitikken, og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) har ansvaret for å gjennomføre integreringen av innvandrere som kommer til Norge, slik at innvandrerne føler seg inkludert i det norske samfunnet. Det er kommunene i Norge som har ansvaret for mange av de tjenestene du vil ha behov for. Et godt liv i Norge I alle land er språkkunnskap viktig for å bli en del av samfunnet. I 005 ble det innført rett og plikt til norskopplæring. Det betyr at du må delta i norskopplæring for å få permanent oppholdstillatelse i Norge. På norskopplæringen vil du også lære om norske lover og regler. Det er viktig at du respekterer og følger de norske lovene slik at du kan skape et godt liv i Norge for deg og familien din. I det norske samfunnet kan du være med og bidra med dine ressurser og ditt engasjement. Dersom du involverer deg aktivt i samfunnet, vil både du og Norge tjene på det. Landet tjener på det ved at du tilfører din kunnskap og din innsikt, og du tjener på det ved at du kan få et godt liv her. Det er derfor viktig at du gjør deg kjent med livet i landet. Ditt nye, gode liv i Norge starter med norskopplæring og samfunnsundervisning. Norway your new home country You have chosen to move to Norway. In Norway you will meet new challenges, new systems and new people. You will learn about new values and traditions and a new culture. This booklet will help you to find out about your rights, opportunities and responsibilities in Norway. It should answer the most fundamental questions that you have about living in Norway: Can my family visit me? What should I do if I get ill? Do I need to pay taxes? Do my children have to go to school? Where can I find information about education and job opportunities? This booklet and books about Norway will help you to get to know Norwegian society. But if you want to feel at home in Norway, you will also have to learn Norwegian, learn more about Norwegian culture and Norwegian society, and build up a network of friends and acquaintances. Responsibility for immigrants In Norway there are several institutions that share responsibility for immigrants who enter the country. There is the Storting the Norwegian parliament which has the political responsibility for immigration and the integration of immigrants, and there is the government, which implements the Storting s resolutions. The Norwegian Directorate of Immigration (UDI) is responsible for carrying out immigration policy, and the Norwegian Directorate of Integration and Diversity (IMDI) is responsible for integrating immigrants who come to Norway, so that they feel included in Norwegian society. It is the Norwegian municipalities (local authorities) that are responsible for many of the services that you will need. Enjoying a good life in Norway In all countries, knowing the local language is important for becoming part of the society. In 005, immigrants were given the right and duty to attend Norwegian lessons. This means that you must attend Norwegian lessons in order to gain permanent residence in Norway. At the Norwegian lessons, you will also learn about Norwegian laws and regulations. It is important that you respect and follow Norwegian laws, so that you can create a good life in Norway for you and your family. You can contribute to Norwegian society with your skills and commitment. If you get actively involved in society, both you and Norway will benefit. The country benefits from your knowledge and insight, and you benefit by enjoying a good life here. It is therefore important that you become familiar with life in Norway. Your new, good life in Norway starts with Norwegian lessons and classes on Norwegian society. Velkommen til Norge og lykke til i ditt nye hjemland! Welcome to Norway. We wish you success in your new home country!

3 Opphold i Norge Residence in Norway Fornyelse av oppholds- og arbeidstillatelse Oppholds- og arbeidstillatelsen din gjelder bare for år om gangen. Hvert år må du fornye tillatelsen din hos politiet, og det er viktig at du søker om fornyelse i god tid før tillatelsen går ut. Du må betale et gebyr for å søke om fornyet oppholds- og arbeidstillatelse. Politiet på hjemstedet ditt kan som oftest fornye tillatelsen din. Bosettingstillatelse Du kan søke om bosettingstillatelse når du har bodd i Norge i år. Bosettingstillatelse er en tillatelse som gir rett til å bo og arbeide i Norge på ubestemt tid. For å få bosettingstillatelse må du i utgangspunktet ikke ha vært ute av landet mer enn 7 måneder de siste årene. Personer med arbeidstillatelse som faglærte har større muligheter til å ha fravær fra Norge på grunn av arbeidsreiser. For å kunne få permanent opphold i Norge, og senere norsk statsborgerskap, må du heller ikke ha gjort noe straffbart. I tillegg må du ha gjennomført obligatorisk norskopplæring. Når du søker om bosettingstillatelse hos politiet, må du betale et gebyr for dette. Politiet kan som oftest selv behandle søknaden. Normalt faller bosettingstillatelsen bort dersom du oppholder deg utenfor Norge i år. Tap av tillatelser og utvisning Du mister oppholds-, arbeids- eller bosettingstillatelsen din hvis du har gitt myndighetene uriktige opplysninger. Dersom tillatelsen din blir inndratt, må du reise ut av Norge. Alle som bor i Norge må følge norske lover og regler. Du kan bli utvist dersom du bryter reglene i utlendingsloven eller blir dømt for en straffbar handling. Hvis du blir utvist, kan du ikke komme tilbake til Norge så lenge utvisningen din gjelder. Familieinnvandring Familieinnvandring betyr at noen i familien din kan flytte til Norge for å bo her. Tillatelse til familieinnvandring blir vanligvis gitt til ektefelle, egne barn og eldre, enslige foreldre. For at et familiemedlem skal kunne få innvilget familieinnvandring, må du som bor i Norge kunne forsørge familiemedlemmet økonomisk. Det er den som vil til Norge, som må søke om familieinnvandring ved nærmeste norske utenriksstasjon. Når søknaden er kommet inn fra utenriksstasjonen, vil du bli kalt inn av politiet i Norge til et intervju for å gi flere opplysninger. Hvis du vil vite mer om nære familiemedlemmer har rett til familieinnvandring til Norge fordi du bor her, må du ta kontakt med UDI. Det er UDI som bestemmer om en søknad om familieinnvandring blir innvilget eller ikke. Renewing your residence and work permits Your residence and work permits only last for year at a time. Each year you must renew your permits with the police, and it is important that you apply for renewal in plenty of time before the permits expire. You must pay a fee to apply for the renewal of your residence and work permits. In general, your local police station can renew your permits. Settlement permit You can apply for a settlement permit when you have lived in Norway for years. A settlement permit is a permit that allows you to live and work in Norway for an unlimited amount of time. In order to get a settlement permit, you must normally not have been outside Norway for more than 7 months during the past years. People with specialist work permits may be allowed to spend more time away from Norway than this because of business travel. To settle in Norway, and later to become a Norwegian citizen, you must not have committed a punishable offence. You must also have completed your compulsory Norwegian lessons. When you apply for a settlement permit from the police, you will have to pay a fee. In general, the police can process your application themselves. Your settlement permit will normally be cancelled if you stay outside Norway for years. Loss of permits and deportation You will lose your residence, work or settlement permit if you have given the authorities false information. If your permit is withdrawn, you must leave Norway. Everyone who lives in Norway must follow Norwegian laws and regulations. You can be deported if you break the rules of the Immigration Act or if you are found guilty of a punishable offence. If you are deported, you cannot return to Norway for the duration of your deportation. Family immigration Family immigration means that someone in your family can move to Norway to live here. A permit for family immigration is usually given to your spouse, your children and elderly, single parents. For a member of your family to be given permission for family immigration, you as the person living in Norway must be able to look after them financially. It is the person who wants to move to Norway who must apply for family immigration at the nearest Norwegian foreign service mission. When the application arrives from the Norwegian foreign service mission, you will be called in by the police in Norway for an interview where you will be asked for further information. If you want to find out more about which close relatives are entitled to a permit for family immigration into Norway because you live here, you must contact the UDI. It is the UDI that decides whether or not an application for family immigration should be accepted.

4 5 Besøksvisum Dersom noen i familien din trenger visum for å komme på besøk til Norge, må de levere en søknad om besøksvisum ved den norske utenriksstasjonen i landet der de bor. Besøksvisum kan normalt gis for inntil måneder om gangen. Visumet som gis vil gjelde i hele Schengen-området. Et visum som er gitt av et annet Schengen-land, vil også gjelde for besøk i Norge. Det er viktig at de som ønsker å besøke deg, søker i god tid før de ønsker å komme til Norge. Det er også viktig at de reiser ut av Schengen-området før visumet går ut. 6 Besøk fra visumfrie land Dersom personer fra visumfrie land ønsker å besøke deg i Norge, kan de gjøre det under forutsetning av at de har midler til å dekke reise og opphold. De som kommer til deg, har ikke lov til å oppholde seg i Norge eller i Schengen-området i mer enn sammenhengende måneder. Innen måneder må de derfor reise ut av Norge og Schengen-området. Personer på besøk har heller ikke lov til å arbeide i Norge. 7 Statsborgerskap Når du har bodd i Norge i 7 år, kan du normalt søke om å bli norsk statsborger. Det er egne regler for statsborgerskap for barn og for personer som er gift med nordmenn. 5 Visitor s visa If someone in your family needs a visa in order to visit you in Norway, they must apply for a visitor s visa at the Norwegian foreign service mission in their home country. A visitor s visa can normally be given for up to months at a time. The visa they receive can be used in the whole Schengen area. A visa given by another Schengen country will also allow them to visit Norway. It is important that the people who want to visit you apply in plenty of time before they want to come to Norway. It is also important that they leave the Schengen area before the visa expires. 6 Visits from visa waiver countries If people from visa waiver countries want to visit you in Norway, they can do so provided that they have funds to cover their travel and stay. Your visitors are not allowed to stay in Norway or in the Schengen area for more than months continuously. They must therefore leave Norway and the Schengen area within months. Visitors are not allowed to work in Norway. 7 Citizenship When you lived in Norway for 7 years, you can normally apply for Norwegian citizenship. There are separate citizenship rules for children and for people who are married to Norwegians. Mer informasjon om opphold i Norge Du kan få vite mer om opphold i Norge ved å ringe politiet på På finner du i tillegg kontaktinformasjon om politi- og lensmannskontorer i hele landet. Du kan også ringe Opplysningstjenesten i Utlendingsdirektoratet på telefon , sende en e-post til eller lese mer på More information about residency in Norway You can find out more about residency in Norway by calling the police on At you will also find contact details for police stations throughout Norway. You can also call the Norwegian Directorate for Immigration s Information Service for Applicants on , send an to or read more at

5 Den første tiden i Norge Starting life in Norway Kontakt med politiet Innen 7 dager etter ankomst til Norge må alle som får oppholdstillatelse i landet, møte opp og registrere seg hos politiet. På politistasjonen må du vise passet ditt eller annet legitimasjonspapir og gi alle nødvendige opplysninger. Hvis du ikke melder deg til politiet, oppholder du deg ulovlig i Norge. Det kan føre til at du blir utvist fra landet. Kontakt med folkeregisteret Innen 8 dager etter ankomst til Norge må alle møte opp og registrere seg hos folkeregisteret. Hos folkeregisteret må du vise passet ditt eller annet legitimasjonspapir. Folkeregisteret kan be om å få flere originaldokumenter slik at de kan ta kopi av dem og registrere deg. Etterpå vil folkeregisteret sende deg fødselsnummeret ditt. Medlemskap i folketrygden Alle som har lovlig opphold i Norge, og som er bosatt i Norge eller skal bo i landet i over år, er medlemmer i folketrygden. Oppfyller du disse kravene, er medlemskapet beregnet fra første dag du kommer til Norge. Medlemskap i folketrygden gir blant annet rettigheter som gjelder helsebehandling, økonomiske ytelser i ulike livsfaser, rett til pensjon og flere andre rettigheter. Tuberkuloseundersøkelse De fleste som skal oppholde seg i Norge i mer enn måneder, må undersøkes for tuberkulose. Du vil som oftest få et brev fra kommunen din med informasjon om når og hvor du skal møte opp for å ta prøven. Hvis du ikke mottar et slikt brev, bør du ta kontakt med helsesøsteren eller kommunelegen i kommunen der du bor. 5 Norskopplæring Du må delta på opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Les mer om dette i kapittelet om utdanning og skole. 6 Førerkort For å kjøre bil i Norge må du ha et gyldig førerkort. Hvis du har førerkort fra et annet land, må norske myndigheter godkjenne det. Contact with the police Within 7 days of arriving in Norway, everyone who receives a residence permit must go to the police to register themselves. At the police station, you must show your passport or other identification papers and provide all the necessary information. If you do not go to the police, you will be staying in Norway illegally. This may result in you being deported from the country. Contact with the Norwegian National Population Register Within 8 days of arriving in Norway, everyone must go to the Norwegian National Population Register ( Folkeregisteret ) to register themselves. You will need to show your passport or other identification papers to the National Population Register. The National Population Register can ask for additional original documents so that they can take copies of them and register you. The National Population Register will then send you your personal identity number. Membership of the Norwegian National Insurance Scheme Everyone who is legally resident in Norway, and who lives in Norway or who will live in the country for more than year, is a member of the Norwegian National Insurance Scheme. If you fulfil these requirements, your membership is calculated from your first day in Norway. Membership of the National Insurance Scheme entitles you to benefits such as healthcare, financial benefits at various stages of your life, the right to a pension and several other rights. Tuberculosis test Most people who are going to remain in Norway for more than months must be tested for tuberculosis. You will normally receive a letter from your local municipality with information about when and where you should go to take the test. If you do not receive this letter, you should contact the public health nurse or Chief Municipal Medical Officer where you live. 5 Norwegian lessons You must attend Norwegian lessons and classes on Norwegian society. Read more about this in the chapter on education and schools. 6 Driving licence In order to drive a car in Norway, you need to have a valid driving licence. If you have a driving licence from another country, the Norwegian authorities must first approve it. Mer informasjon om den første tiden i Norge Du kan få flere opplysninger om folkeregisteret på Du kan få flere opplysninger om folketrygden på Du kan få vite mer om førerkort og det å kjøre bil i Norge på eller på lokale trafikkstasjoner. More information about starting life in Norway You can get more information about the Norwegian National Population Register at You can get more information about the Norwegian National Insurance Scheme at Find out more about driving licences and driving a car in Norway at or at local traffic services offices.

6 Helse Health Helse i Norge Det norske helsevesenet legger vekt på å forebygge og behandle sykdommer. Å forebygge betyr å redusere risikoen for sykdom. Å behandle kan være å lindre eller helbrede når folk blir syke eller har blitt utsatt for ulykker. Taushetsplikt Det du forteller legen, blir ikke fortalt videre til andre personer eller myndigheter uten din tillatelse. Legen har taushetsplikt, og du kan trygt fortelle om dine problemer til legen. Lege Etter at du har registrert deg i folkeregisteret, får du et brev fra Trygdeetaten som forteller at du har mulighet til å velge fastlege i nærheten av der du bor. Du må ta kontakt med fastlegekontoret for å få tildelt en fastlege som da blir din faste lege som du skal bruke når du blir syk. Du kan selv velge om du vil ha en mannlig eller en kvinnelig lege. Hvis du får behandling hos andre leger, vil du måtte betale en høyere pris enn hos fastlegen. Dersom du trenger informasjon om trygdesystemet i Norge, kan du spørre fastlegen din. Barn under 6 år har rett til samme fastlege som foreldrene eller andre foresatte, men de kan også velge en annen fastlege enn den foreldrene har. Time hos lege Hvis du trenger lege, må du ringe og bestille time. De fleste legekontorer har åpent mellom klokken og 5.00 mandag til fredag. Hvis du er veldig syk, kan du som regel få time samme dag. Du må betale en egenandel når du blir behandlet av lege. Dersom du har time hos legen og ikke møter til avtalt tid, må du likevel betale for timen. 5 Legevakt Hvis du trenger lege utenom vanlig kontortid, må du ta kontakt med ditt lokale legevaktkontor eller ringe legevakten. Nummeret til legevakten der du bor, kan du finne i telefonkatalogen. Oppsøk legevakten bare hvis det er nødvendig, eller hvis du er i tvil om hvor alvorlig tilstanden er. 6 Medisiner Mange medisiner kan du bare kjøpe med resept fra lege, men det finnes også medisiner som du kan kjøpe fritt enten på apoteket eller på vanlige butikker. Legen din kan gi deg informasjon om hvor du kan kjøpe medisiner. Hvis du bruker medisiner for langvarig sykdom, vil legen din vurdere om du må betale full pris eller redusert pris på medisiner som legen skriver ut til deg. Healthcare in Norway Preventing and treating illnesses is very important to the Norwegian health service. By preventing we mean reducing the risk of illness. Treating can be providing relief to or curing people who become ill or who have an accident. Confidentiality What you tell your doctor will not be passed on to other people or to the authorities without your permission. Doctors have a duty of confidentiality, and you can safely tell your doctor about your problems. Doctors After you have registered with the Norwegian National Population Register, you will receive a letter from the National Insurance Service saying that you can choose a personal doctor close to where you live. You must contact your local doctors surgery (medical centre) to be allocated a personal doctor, who will then be the doctor you should go to when you are ill. You can choose whether you want to have a male or a female doctor. If you go to another doctor for treatment, you will have to pay more than if you go to your personal doctor. If you need information about the national insurance system in Norway, you can ask your personal doctor. Children under the age of 6 are entitled to have the same personal doctor as their parents or other guardians, but they can also choose to have a different personal doctor from the one their parents have. Doctors appointments If you need to see a doctor, you must phone to book an appointment. Most doctors surgeries (medical centres) are open between 8 a.m. and p.m., Monday to Friday. If you are very ill, you can usually get an appointment on the day you phone. You must pay a patient s contribution (fee) when you are treated by a doctor. If you have an appointment with a doctor and you do not come at the agreed time, you will still have to pay for the appointment. 5 Casualty clinics If you need a doctor outside normal office hours, you must contact your local casualty clinic or phone the doctor who is on call (can be contacted when the surgery is closed). You can find the telephone number of the local doctor on call in your telephone directory. Only contact the doctor on call if it is necessary, or if you are not sure how serious the condition is. 6 Medicines There are many medicines that you can only buy with a doctor s prescription, but there are also medicines that you are able to buy either from a pharmacy or from a normal shop. Your doctor can give you information about where you can buy medicines. If you are using medicines for a long-term illness, your doctor will decide whether you should pay the full price or a reduced price for medicines that the doctor prescribes for you.

7 7 Ring for Øyeblikkelig hjelp I kritiske tilstander eller livstruende situasjoner skal du straks ringe Øyeblikkelig hjelp på. Når du ringer, forklarer du hva som har skjedd, og oppgir adresse og telefonnummer. 8 Sykt barn og behandling på sykehus Yngre barn får behandling hos lege uten å betale egenandel. Når et barn blir innlagt på sykehus, er det vanlig at foreldrene eller en annen voksen er der sammen med barnet. 9 Valg av sykehus Hvis du trenger mer behandling enn fastlegen din kan gi deg, vil legen henvise deg til sykehus. Du kan selv velge hvilket sykehus du vil bli behandlet på. Fastlegen din kan gi deg mer informasjon om behandling på sykehus. 0 Psykiske problemer Noen mennesker er plaget av psykiske problemer, som for eksempel angst, depresjon eller andre psykiske sykdommer. Du kan oppsøke fastlegen din for både psykiske og fysiske problemer., Tannlege I Norge inngår ikke tannlegetjenester i fastlegeordningen. Hvis du trenger tannlege, må du selv ta kontakt med tannlege og bestille time.. Kjønnslemlestelse /omskjæring av kvinner Alle former for kvinnelig omskjæring er forbudt i Norge, også sunna. Ifølge norsk lov er omskjæring av kvinner eller medvirkning til omskjæring straffbart, selv når inngrepet er gjort i utlandet. Helsemyndighetene kan gi råd og hjelp til kvinner som har blitt utsatt for omskjæring. Du kan ta kontakt med fastlegen din dersom du har spørsmål om kjønnslemlestelse. 7 Phone for Ambulance services For critical conditions or in life-threatening situations, you should immediately phone the ambulance service on. When you call, explain what has happened, and give your address and telephone number. 8 Sick children and hospital treatment Children under the age of 7 can see a doctor free of charge. When a child is admitted to hospital, it is normal for the parents or another adult to be there with the child. 9 Choosing a hospital If you need treatment that your personal doctor cannot provide, your doctor will refer you to a hospital. You can choose the hospital where you want to be treated. Your personal doctor can provide you with more information about hospital treatment. 0 Mental health problems Some people suffer from mental health problems, such as anxiety, depression or other mental illnesses. You can visit your personal doctor for help with mental health issues as well as physical problems., Dentists In Norway, dental services are not part of the personal doctor scheme. If you need a dentist, you must contact a dentist to book an appointment yourself.. Genital mutilation / female circumcision All forms of female circumcision are illegal in Norway, including sunna circumcision. Under Norwegian law, female circumcision and complicity with female circumcision are punishable offences, even if the operation is carried out abroad. The health authorities can give advice and help to women who have been the victims of circumcision. You can contact your personal doctor if you have any questions about genital mutilation. Mer informasjon om helse For å få mer informasjon om fastlegeordningen kan du ringe fastlegekontoret på telefon , eller du kan kontakte trygdekontoret ditt på På disse nettsidene kan du finne telefonnummer og adresser til ditt lokale trygdekontor. More information about health For more information about the personal doctor scheme, you can phone the central office for the personal doctor scheme on , or you can contact your national insurance office at On this website you can find the telephone number and address of your local national insurance office.

8 Familie barn& & Family children Mange familieformer For å kunne gifte seg i Norge må begge parter være over 8 år. I Norge er det bare lov å ha én ektefelle. Begge ektefellene har ansvar for hverandre, og de har likt ansvar for barna. Mange i Norge bor sammen uten å være gift. Det kalles samboerskap. Mange samboere får barn. For at samboere skal ha likt ansvar for barna, må både mor og far skrive under på en avtale om felles foreldreansvar. Homofile par kan inngå partnerskap. Homofile i partnerskap har de samme rettighetene og pliktene som de som inngår ekteskap, men homofile kan ikke adoptere barn. Tvangsekteskap Alle kan selv bestemme hvem de vil gifte seg med, og det er forbudt å tvinge noen til å inngå ekteskap. Det er straffbart å tvinge noen til å gifte seg, og et ekteskap som har blitt gjennomført med tvang, kan bli gjort ugyldig. Separasjon og skilsmisse Hvis du ikke lenger vil leve sammen med ektefellen din, har du rett til separasjon eller skilsmisse. Separasjon betyr at ektefellene bor hver for seg i ett år før de får skilsmisse. Dersom du skal søke om separasjon eller skilsmisse, må du fylle ut et skjema og sende det til fylkesmannen. Hvis du og ektefellen din har barn under 6 år, må dere først møte til offentlig mekling for å finne den beste ordningen for barna. Du har rett til økonomisk støtte hvis du er alene med barn. Vold i familien I Norge er det forbudt å bruke vold mot ektefelle og barn. Foreldre har heller ikke lov til å slå barna sine som en del av barneoppdragelsen. Du kan få hjelp på et krisesenter hvis du blir slått eller mishandlet. Dersom du eller barna dine har blitt mishandlet av ektefellen din, kan du kreve skilsmisse uten å være separert først. 5 Graviditet Gravide har rett til gratis helsekontroll og legehjelp. Kontrollene skal sørge for at fosteret og moren har det bra. Helsestasjonen på hjemstedet ditt gir mye informasjon og hjelp til kvinner under svangerskapet. 6 Fødsel I Norge føder de fleste kvinner på sykehus, og barnets far eller en annen person kan være til stede under fødselen. Vanligvis er mor og barn dager på sykehuset etter fødselen. Folkeregisteret registrerer navn på alle nyfødte barn. Derfor må du sende en melding om barnets navn til folkeregisteret innen 6 måneder. Etterpå får du en fødselsattest for barnet. Many kinds of families In order to get married in Norway, you must be over 8 years old. In Norway you are only allowed to have one spouse. Both spouses are responsible for one another, and they have equal responsibility for their children. Many couples in Norway live together without being married. This is called cohabiting. Many cohabiting couples have children together. For cohabiting couples to have equal responsibility for their children, both the mother and father must sign an agreement on joint parental responsibility. Homosexual couples can enter into a registered partnership. Homosexual couples in registered partnerships have the same rights and responsibilities as married couples, but homosexual couples cannot adopt children. Forced marriage Everyone has the right to choose who they want to marry, and it is illegal to force someone to marry. It is a punishable offence to force someone to marry, and a forced marriage can be annulled. Separation and divorce If you no longer wish to live with your spouse, you have the right to separate or divorce. Separation means that the married couple live separately for a year before they get a divorce. If you want to apply for separation or divorce, you must complete a form and send it to the county governor. If you and your spouse have children under the age of 6, you must first go to public arbitration to find the best solution for your children. You are entitled to receive financial support if you are a single parent. Domestic violence In Norway, it is illegal to use violence against your spouse or children. Parents are not allowed to hit their children as part of their upbringing. You can receive help at a women s shelter if you are beaten or abused. If you or your children have been abused by your spouse, you can demand a divorce without first being separated. 5 Pregnancy Pregnant women are entitled to free health checks and treatment. The checks are to ensure that the unborn child and the mother are well. Local health services provide information and help to women during their pregnancy. 6 Giving birth In Norway, most women give birth at hospital, and the father of the child or someone else can be present during the birth. Normally the mother and child will stay at the hospital for days after the birth. The National Population Register registers the names of all newborn children. You must therefore inform the National Population Register of the child s name within 6 months. You will then receive a birth certificate for the child.

9 7 Abort I Norge kan gravide kvinner selv bestemme om de vil ha barnet eller ikke. En abort må skje innen. graviditetsuke. Hvis du ønsker å ta abort, må du ta kontakt med fastlegen din. 8 Barn Dersom du får barn, kan du eller ektefellen din få fri fra jobb og studier til barnet er rundt år gammelt. I familier der begge foreldrene er i arbeid, er det vanlig at andre passer barna etter det første året. Noen bruker dagmamma, og andre bruker barnehage. De fleste synes barnehage er fint fordi barna kan leke med andre barn og lære seg språket. Familier med barn har rett på økonomisk støtte. Du kan kontakte trygdekontoret for å få mer informasjon. I Norge må alle barn gå på skolen i minst 0 år. 9 Barn som trenger hjelp I noen familier kan det skje at et barn har det vondt eller ikke får den omsorgen barnet trenger. I slike situasjoner kan barnevernet ta kontakt med familien. Sammen med familien vil barnevernet prøve å løse problemene. Familien kan også selv be om hjelp fra barnevernet. 0 Eldre Mange eldre i Norge er aktive og bor for seg selv. For at eldre skal kunne bo hjemme lengst mulig, kan de få tilbud om hjelp i hjemmet. Hvis de eldre blir syke eller ikke kan klare seg selv, er det vanlig at de flytter til et sykehjem der de får stell og pleie., Dødsfall i familien Alle religioner og trossamfunn har egne og ulike tradisjoner og ritualer når det gjelder dødsfall og begravelser. I Norge er det begravelsesbyråene som informerer om hvordan en begravelse kan ordnes, og som arrangerer seremonien. I noen situasjoner er det mulig å søke Trygdeetaten om å få dekket utgifter til begravelse. 7 Abortion In Norway, pregnant women can choose whether they want to keep the child or not themselves. An abortion must be carried out by the th week of the pregnancy. If you wish to have an abortion, you must contact your personal doctor. 8 Children If you have a child, you or your spouse can have time off work or studying until the child is about one year old. In families where both parents work, it is normal that someone else looks after their children after the first year. Some people use a childminder, while others use a nursery school. Most people think that sending their children to a nursery school is a good idea, as their children can play with other children and learn the language. Families with children are entitled to financial support. You can contact your national insurance office for more information. In Norway all children must go to school for at least 0 years. 9 Children who need help In some families a child may be suffering or not receiving the care the child needs. In these situations, the child welfare services can get in touch with the family. Together with the family, the child welfare services will try to solve the problem. Families can also contact the child welfare services themselves. 0 The elderly Many older people in Norway lead active lives and live by themselves. In order to allow older people to live at home as long as possible, they are offered help at home. If older people become ill or cannot cope by themselves, it is normal for them to move to a nursing home where they can be looked after., Death in the family All religions and religious communities have their own different traditions and rituals for deaths and funerals. In Norway, funeral parlours provide information about how a funeral can be arranged and organise the ceremony. In some situations it is possible to apply for the National Insurance Service to cover the cost of a funeral. Mer informasjon om familie og barn Du kan få mer informasjon om separasjon og skilsmisse og om mekling på og på Her kan du også få en oversikt over familievernkontorer. Du kan lese mer økonomiske trygdeytelser og fastlegeordningen på Du kan også gå inn på Skatteetatens nettsider, for å lese mer om navn på nyfødte og prøving av ekteskapsvilkår. For å komme i kontakt med krisesenteret kan du ringe 0 0 eller gå inn på nettsiden More information about families and children You can get more information about separation, divorce and arbitration at and at Here you will also find a list of family counselling offices. You can read more about financial benefits available and the personal doctor scheme at You can also go to the Norwegian Revenue Service s website, to read about the naming of newborn children and verification of compliance with the conditions for marriage. To get in touch with a women s shelter you can phone 0 0 or go to the website

10 Skole & utdanning & Schools education Norskopplæring Norsk er viktig for å kunne forstå og bli forstått, for å ta utdanning, for å få jobb og for å kunne delta i det norske samfunnet. Derfor må alle innvandrere som kommer til Norge, lære norsk. Det gjelder både menn og kvinner. Både menn og kvinner må ha gjennomført norskopplæringen for å få permanent opphold i Norge (bosettingstillatelse) og senere norsk statsborgerskap. Les mer om det i kapittelet om opphold i Norge. Noen innvandrere har rett til å delta i introduksjonsordningen for nyankomne, og de får både norskopplæring og deltidsarbeid. De som ikke har rett til å delta i introduksjonsordningen, må delta i norskopplæring. Det blir arrangert norskopplæring for voksne innvandrere over hele landet. Etter å ha gjennomført opplæringen har du muligheter til både videre skolegang og arbeid. Norskopplæringen er gratis i de fleste tilfellene. Du kan få mer informasjon om dette ved å kontakte kommunens servicesenter eller voksenopplæringen i kommunen din. Grunnskole for barn Hvis du har barn som er 6 år eller eldre, må de gå på skolen, og de må gå på grunnskolen i 0 år. Du må kontakte nærmeste grunnskole eller kommunen din for å melde barna inn på skolen. De 7 første årene av grunnskolen kalles barneskole. De neste årene kalles ungdomsskolen. Skolen er gratis, og jenter og gutter går i samme klasse. Etter skoletiden kan barn opp til. klasse delta på skolefritidsordningen (SFO), men dette koster penger. Det brukes ikke skoleuniformer i Norge, og det er heller ikke karakterer eller eksamener i barneskolen. Det er viktig at skolen og foreldrene samarbeider om barnas utvikling og læring på skolen. Foreldrene har ansvaret for at barna går på skolen hver dag, og at de har med seg det de skal. Skolen forventer at foreldrene kommer på foreldremøter og foreldresamtaler på skolen. Du vil få innkalling til møter på skolen. Videregående skole Etter grunnskolen er det vanlig at barna fortsetter skolegangen sin på videregående skole. Ungdom har rett til å gå på videregående skole, men det er ikke obligatorisk. Også voksne som ikke har fullført videregående skole, har rett til å gå på videregående skole. På videregående skole kan elevene velge mellom forskjellige program som enten gir utdanning til yrker innen håndverk, industri og helse, eller som fører videre til høyskoler og universitet. De fleste videregående skolene er offentlige og gratis. Noen få er private, og der må elevene betale skolepenger. Du kan som voksen ta grunnskoleeksamen og senere å gå på videregående skole. Du kan få mer informasjon om dette på norskopplæringen. Norwegian lessons Norwegian is important for understanding and being understood, for getting an education, for getting a job and for participating in Norwegian society. This is why all immigrants who come to Norway have to learn Norwegian. This applies to both men and women. Both men and women must complete their Norwegian lessons in order to become permanent residents of Norway (get a settlement permit) and later to become a Norwegian citizen. Read more about this in the chapter on Norwegian residency. Some immigrants are entitled to participate in an introductory programme for new arrivals, and they will receive both Norwegian lessons and part-time work. Immigrants who are not entitled to participate in the introductory programme must attend Norwegian lessons. Norwegian lessons for adult immigrants are held throughout Norway. After completing the lessons, you can either continue your education or start work. In most cases, the Norwegian lessons are free of charge. You can get more information about this by contacting your local municipality s service centre or the adult education service in your municipality. Compulsory education for children If you have children who are above the age of 6, they must go to school, and they must attend compulsory education for 0 years. You must contact your nearest school or your municipality to register your children at the school. The first 7 years of compulsory education are called primary school. The next years are called lower secondary school. School is free of charge, and girls and boys share classes. After school hours, children up to year can participate in an afterschool programme (Skolefritidsordningen SFO), but you have to pay for this. School uniforms are not used in Norway, and primary school children do not receive grades or take exams. It is important that schools and parents co-operate in the development and education that children receive at school. Parents are responsible for making sure that their children go to school every day, and that they bring the things they need. Schools expect parents to come to parent meetings and discussions at school. You will be notified of meetings at the school. Upper secondary school After completing their compulsory education, it is normal for children to continue their education at upper secondary school. Young people are entitled to go to upper secondary school, but it is not compulsory. Adults who have not completed upper secondary education are also entitled to go to upper secondary school. At upper secondary school, pupils can choose between different programmes that either give them a vocational education in the trades, in industry or in the health sector, or that lead on to further education colleges and universities. Most upper secondary schools are state-run and free of charge. A few are private, and their pupils have to pay school fees. As an adult, you can take the exams which are normally taken on completing compulsory education, and then later go to upper secondary school. You can get more information about this at your Norwegian lessons.

11 Høyere utdanning og godkjenning av tidligere utdanning Hvis du vil ta høyere utdanning i Norge, kan du studere ved et universitet eller en høgskole. Det finnes høgskoler og universiteter over hele landet der du kan studere både akademiske fag og yrkesfag. Du må ha fullført videregående skole eller ha tilsvarende utdanning for å kunne studere. På norskopplæringen kan du få mer informasjon om dette og også om hvordan du får godkjent tidligere utenlandsk utdanning. 5 Andre utdanningsinstitusjoner Det er mange kommunale og private utdanningsinstitusjoner som har kurs i ulike fag. Blant annet kan du studere språk, data og andre praktiske og akademiske fag som er knyttet til arbeid eller hobby. Studieforbund og organisasjoner gir ofte ut oversikter over sine ulike tilbud, og du kan få nærmere informasjon ved å henvende deg til dem. Du må selv betale for kursene. Higher education and approval of your prior education If you want to receive higher education in Norway, you can study at a university or at a college of further education. There are colleges and universities throughout Norway where you can study both academic and vocational subjects. You must have completed upper secondary school, or have an equivalent educational background, in order to enter further education. You can get more information about this at your Norwegian lessons, as well as about how you can get any prior foreign education approved. 5 Other educational institutions There are many municipal and private educational institutions with courses in a range of subjects. You can, for example, study languages, IT and other practical and academic subjects that are related to your work or hobbies. Study associations and organisations often publish summaries of their various courses, and you can get more information by enquiring from them. You must pay for the courses yourself. Mer informasjon om skole og utdanning Her kan du få vite mer om norskopplæring: og Du kan lese mer om skole og utdanning på disse nettsidene: og Du kan lese mer om godkjenning av utenlandsk utdanning på og Du kan lese mer om lån til utdanning på More information about education and schools Here you can find out more about Norwegian lessons: and You can read more about schools and education on the following web sites: and You can read more about having your foreign education approved at and You can read more about student loans at

12 Arbeid & arbeidsmarked & Work job market Arbeid i Norge I Norge er det vanlig at alle voksne arbeider, og det gjelder både kvinner og menn. Du må arbeide for å kunne forsørge deg selv og familien din. Mange føler at arbeid også er viktig for identiteten og for egen utvikling. I tillegg får mange gode venner på jobben. Å finne jobb Når du skal søke arbeid, må du tenke over hva du vil jobbe med, og hvilke kunnskaper og erfaringer du har. Du må være innstilt på at du må søke flere jobber, og kanskje ta ulike typer jobber, før du får den jobben du ønsker deg. Nødvendige kunnskaper De fleste arbeidsgivere krever kunnskap i norsk. Du må derfor lære å snakke, lese og skrive norsk. Kommunen din kan gi deg informasjon om hvordan du kan delta i språkopplæring. Søk jobb flere steder Det er flere steder du kan lete etter jobb. På Internett kan du finne ledige stillinger som er utlyst. Også aviser har sider med ledige stillinger. Fordi bare cirka 0 prosent av alle ledige stillinger blir utlyst i aviser eller på Internett, kan det være en god idé å spørre dem du kjenner, om de har hørt om ledige jobber, og om hvordan de har fått jobben sin. Ta også direkte kontakt med bedrifter som du kunne tenke deg å arbeide for, og spør om det er ledige stillinger der. I tillegg søker mange jobb ved å legge inn CV-en sin på jobbsider på Internett eller ved å melde seg hos private vikar- og rekrutteringsbyråer. 5 Aetat Aetat er den offentlige arbeidsformidlingen i Norge. På ditt lokale Aetat-kontor kan du få oversikt over ledige stillinger som er utlyst. Ledige stillinger finner du også på Aetats internettsider. Du kan dessuten få informasjon om ledige stillinger ved å ringe Aetats servicesenter. Du har rett til å registrere deg som arbeidssøker i Aetats database. Du kan selv registrere deg via Internett, eller du kan gå til ditt lokale Aetat-kontor og få hjelp der til å registrere deg. På hvert kontor er det PC, Internett, telefon og kopimaskin som du kan bruke når du søker jobb. Aetat kan også bistå med ulike tiltak som kan hjelpe deg med å komme i jobb. Working in Norway In Norway it is normal for all adults to work, both women and men. You must work in order to be able to look after yourself and your family. Many people also feel that work is important for their sense of identity and personal development. Many people also make good friends at work. Finding a job When you are looking for work, you must think about the kind of work you want to do, and about the skills and experience you have. You must be prepared to apply for several jobs, and maybe take different kinds of jobs, before you find the right job for you. Necessary skills Most employers require a certain knowledge of Norwegian. You must therefore learn to speak, read and write in Norwegian. Your municipality can give you information about how you can attend language lessons. Look for jobs in several places There are several places you can look for a job. On the Internet, you can find job vacancies that have been advertised. Newspapers also have sections with job advertisements. Because only about 0 per cent of all job vacancies are advertised in the newspapers or on the Internet, it can be a good idea to ask friends and acquaintances whether they know about any vacancies, and about how they got their jobs. Also, contact companies that you would like to work for directly, and ask if they have any vacancies. Many people also look for jobs by putting their CV on job sites on the Internet or by going to private temping (temporary employment) and recruitment agencies. 5 Aetat Aetat is the government-run job centre in Norway. At your local Aetat office, you can find a list of job vacancies that have been advertised. You will also find vacancies on the Aetat website, and you can get information about vacancies by calling Aetat s service centre. You are entitled to register as a job seeker on Aetat s database. You can register yourself on the Internet, or you can go to your local Aetat office and get help registering there. Each office has a computer, Internet connection, telephone and photocopier that you can use when you are looking for work. Aetat can also help you with various measures that will help you to find a job.

13 6 Arbeidskontrakt Når du får en jobb, skal både du og arbeidsgiveren din skrive under på en arbeidskontrakt. I kontrakten skriver arbeidsgiveren din blant annet hva du skal jobbe med, hvor mye du skal få i lønn, hvor mange timer du skal arbeide, og hvilke regler som gjelder for oppsigelse av kontrakten. 7 Lønn, skatt og skattekort Lønn for arbeidet ditt vil bli utbetalt med faste mellomrom. De fleste arbeidsgivere ønsker å innbetale lønnen på bankkontoen din, og du må oppgi nummeret til bankkontoen din til arbeidsgiver. Du må også gi arbeidsgiveren din skattekortet ditt. Arbeidsgiveren din trekker skatt og pensjon av lønnen før den utbetales. På skattekortet ditt kan arbeidsgiveren se hvor mye som skal trekkes. Skattekort får du av likningskontoret i kommunen din, og det er likningskontoret som beregner hvor mye du må betale i skatt. Kontakt likningskontoret før du drar dit, og hør hvilke opplysninger de trenger for at du skal få skattekort. Du får nytt skattekort hvert år. Du kan også endre skattekortet ditt i løpet av året hvis det er nødvendig. 8 Selvangivelse En selvangivelse er en samlet oversikt over dine økonomiske forhold. Den er en enkel skatteberegning der det står hvor mye du har tjent i løpet av et år. Du vil få selvangivelsen din for året før i posten hver vår fra likningskontoret. Da skal du kontrollere at det som står der er riktig og sende den tilbake til likningskontoret. 9 Arbeidsledighet Hvis du blir arbeidsledig, kan du ha krav på å få utbetalt dagpenger. For å få utbetalt dagpenger er det forskjellige regler som du må følge, blant annet må du aktivt søke jobb. Det lokale Aetat-kontoret kan fortelle deg om reglene og gi deg råd om hva du kan gjøre. 6 Employment contract When you get a job, both you and your employer must sign an employment contract. In the contract, your employer will write what your work will involve, how much you will be paid, how many hours you will work, and the rules that will apply for termination of your contract. 7 Pay, tax and tax cards You will be paid for your work at regular intervals. Most employers like to pay your wages or salary into your bank account, and you must therefore give your bank account number to your employer. You must also give your tax card to your employer. Your employer deducts taxes and pension contributions from your wages before you are paid. Your tax card tells your employer how much to deduct. You will receive a tax card from the tax assessment office in your municipality, and the tax assessment office calculates how much tax you need to pay. Contact your tax assessment office before going there, and find out what information they need in order for you to get a tax card. You will receive a new tax card every year. You can also, if necessary, change your tax card during the year. 8 Tax return A tax return is an overall summary of your financial position. It includes a simple tax calculation which states how much you have earned over the course of a year. You will receive your tax return for the previous year from your tax assessment office each spring. You must then check that the information it contains is correct, and send it back to the tax assessment office. 9 Unemployment If you become unemployed, you may be entitled to receive unemployment benefit. In order to receive unemployment benefit, there are various rules that you must follow for example, you must actively be looking for work. Your local Aetat office can tell you about the rules and give you advice on what to do. Mer informasjon om arbeid og arbeidsmarkedet Du kan få mer informasjon om ledige stillinger og arbeid i Norge hos Aetat. Du kan enten ta kontakt med Aetats servicesenter på telefon eller lese mer på eller på Du kan lese mer om arbeid i Norge på og More information about work and the job market You can get information about job vacancies and working in Norway from Aetat. You can either telephone Aetat s service centre on or read more at or at You can read more about working in Norway at and

14 Økonomi forbruk& & Finances expenditure Kjøp og salg Du kan kjøpe og selge varer og tjenester så lenge du gjør det på en lovlig måte. Varer og tjenester du kjøper i Norge, vil sannsynligvis være dyrere enn det du er vant til. Derfor må du planlegge hvordan du og familien din skal bruke familiens inntekt. Tjenester Du må betale skatter og avgifter når du kjøper eller selger tjenester. Du kan derfor ikke utføre et arbeid for en annen person og ta betalt for det uten å betale skatt. Det er ulovlig å kjøpe og selge tjenester uten dokumentasjon (som for eksempel kvittering), og du risikerer straff hvis du gjør det. Regninger I Norge vil du få mange faste utgifter, som regninger på lån, husleie, strøm, telefon og andre ting du bruker. Regningene kommer periodevis og har frist for innbetaling. Holder du ikke betalingsfristen, må du betale ekstra gebyrer. Bank og bankkort Transaksjoner av penger og betaling blir ofte gjennomført gjennom kontakt med en bank. Derfor har de fleste i Norge en bankkonto. Bankene i Norge er private, og for å opprette en bankkonto må du selv ta kontakt med banken. Bankene gir råd om lån og sparing og administrerer kontoen din mot gebyrer. De fleste bankene tilbyr nettbanktjenester mot lavere gebyrer enn vanlige tjenester. Det er vanlig å bruke bankkort i Norge. Det er bankene som leverer ut bankkort, men det er ditt ansvar å bruke det riktig. Hvis du misbruker kortet eller mister det, er det deg det går ut over. 5 Lån De fleste i Norge trenger i løpet av livet å låne penger selv om de har en jobb. Kanskje du har tenkt å kjøpe bolig, men ikke har nok sparepenger? Eller du vil studere og har ikke penger til skolen? Hvis du vil låne penger, bør du snakke med banken din. Når du låner penger fra banken, Lånekassen eller andre lånegivere, er det ditt ansvar å følge betalingsavtalen. Gjør du ikke det, kan du få problemer med lånegiverne, og gjelden din kan bli enda større. Buying and selling You can buy and sell goods and services as long as you do so legally. Goods and services that you buy in Norway will probably be more expensive than you are used to. You must therefore plan how you and your family will use the family income. Services You must pay taxes and duties when you buy or sell services. You therefore cannot do paid work for another person without paying tax. It is illegal to buy and sell services without documentation (such as a receipt), and you may be prosecuted if you do this. Bills In Norway you will have many regular expenses, such as loan repayments, rent, electricity and telephone bills and bills for other services you use. Bills come at regular intervals and there is a date by which they have to be paid. If you do not pay them on time, you will have to pay extra charges. Banks and bank cards Money transactions and payments are often done through a bank. This is why most people in Norway have a bank account. Banks in Norway are privately run, and you must contact a bank to set up a bank account there. Banks provide advice on loans and savings, and manage your account in return for certain charges. Most banks offer Internet banking services with lower charges than for normal banking services. It is normal to use bank cards in Norway. Bank cards are issued by banks, but you must use them correctly. If you abuse your card or lose it, you will be held responsible. 5 Loans Most people in Norway need to borrow money at some point in their life, even if they have a job. Maybe you want to buy a home, but you don t have enough savings. Or you want to study, and can t afford the fees. If you want to borrow money, you should talk to your bank. When you borrow money from a bank, from the Norwegian State Educational Loan Fund or from other lenders, you are responsible for sticking to the repayment plan. If you do not do this, you may get in trouble with the lenders, and your debt may increase even more.

15 Samfunn & demokrati & Society democracy Befolkning Det bor cirka,6 millioner mennesker i Norge, og de fleste bor i de store byene. Oslo er hovedstaden i Norge og har cirka innbyggere. I Norge er det omtrent innvandrere fra over 00 land. De største innvandrergruppene kommer fra Pakistan, Sverige, Danmark, Irak, Vietnam, Somalia, Bosnia- Hercegovina, Iran, Tyrkia og Serbia og Montenegro. I Oslo bor det cirka innvandrere. Demokrati Norge er et demokrati. Det vil si at det er folket som velger hvem som skal bestemme, og folket velger representanter til Stortinget og til styrene i fylkene og kommunene. Norge er et monarki, men Kongen har ingen reell makt. Det er Stortinget og regjeringen som har størst politisk makt i landet. Lovene I Norge gjelder norsk lov, og lovene blir vedtatt av Stortinget. Alle som oppholder seg i Norge, må følge norske lover. Den som begår et lovbrudd, slipper ikke straff fordi han eller hun ikke kjenner loven. Samfunnsrettigheter I Norge har alle ytrings- og trykkefrihet. Det vil si at du kan si og skrive det du vil, du kan for eksempel kritisere eller protestere mot noe du synes er galt. Aviser, radio og TV er frie og ikke avhengige av hva myndighetene sier eller mener. Det er religionsfrihet i Norge. Det vil si at alle har rett til å følge sin religion. Den evangelisk-lutherske tro er den offisielle religionen i Norge, og de fleste nordmenn er medlemmer av statskirken. I Norge er det mange ulike religioner, men det finnes også en del mennesker som ikke har noen religion. I Norge kan ingen fengsles uten lov og dom. Det kalles rettssikkerhet og betyr at alle er beskyttet av lovene. Alle har mulighet til å få prøvd sakene sine for domstolene, og det offentlige må behandle alle personer og saker likt. Flere lover forbyr diskriminering i Norge. Det vil si at personer ikke skal behandles forskjellig. Ingen skal forfølges eller diskrimineres på grunn av sin religion, politiske overbevisning, etnisitet, nasjonalitet, kjønn, seksuelle legning, hudfarge, språk eller livssyn. Norge har også en lov om likestilling mellom kvinner og menn. Det betyr at kvinner og menn har samme rettigheter og plikter overalt i samfunnet og skal behandles likt. Population Approximately.6 million people live in Norway, and most people live in the big towns and cities. Oslo is the capital of Norway, and has a population of about 50,000 people. In Norway there are around 65,000 immigrants from over 00 countries. The biggest immigrant populations come from Pakistan, Sweden, Denmark, Iraq, Vietnam, Somalia, Bosnia-Herzegovina, Iran, Turkey and Serbia and Montenegro. In Oslo there are about 0,000 immigrants. Democracy Norway is a democracy. This means that the people choose who will govern them, and that the people choose representatives to the Storting the Norwegian parliament and for the county and municipal authorities. Norway is a monarchy, but the King has no real power. The Storting and the government are the most powerful political bodies in the country. Laws Norway is governed by Norwegian laws, which are adopted by the Storting. Everyone who lives in Norway must follow Norwegian laws. If you break the law, you will not escape punishment just because you were not aware of the law. Social rights In Norway everyone has freedom of speech and freedom of the press. This means that you can say and write what you want to. You can, for example, criticise or protest against things that you believe are wrong. Newspapers and radio and TV stations are free, and are not dependent on what the state says or thinks. There is freedom of religion in Norway. This means that everyone is entitled to follow their own religion. The Evangelical Lutheran faith is the official religion in Norway, and most Norwegians are members of the Church of Norway. In Norway there are many different religions, but there are also people who do not have a religion. In Norway, no one can be jailed without being tried and convicted. This is called the guarantee of due process, and means that everyone is protected by Norwegian law. Everyone can have their case heard by a court, and the authorities must treat all people and cases equally. Several laws prohibit discrimination in Norway. This means that people shall not be treated differently. No one shall be persecuted or discriminated against on account of their religion, political views, race, nationality, gender, sexual orientation, skin colour, language or personal beliefs. Norway also has a Gender Equality Act covering equal opportunity for women and men. This means that women and men have the same rights and responsibilities everywhere in society and shall be treated equally.

16 5 Velferd og skatt Alle må betale en del av arbeidsinntekten og formuen sin i skatt til staten og kommunen de bor i. Skattepengene går til å drive sykehus, barnehager, skoler, asylmottak, til å bygge veier og til mange andre samfunnsoppgaver. Ved å betale skatt bidrar alle til fellesskapet, og gjennom skatten er alle i Norge sikret en viss levestandard. Folk som ikke kan klare seg selv økonomisk, kan få hjelp fra trygdekontoret eller fra sosialkontoret i kommunen de bor i. Disse kontorene kan gi deg mer informasjon om hvordan du kan få hjelp hvis du trenger det. 5 Welfare and taxes Everyone must pay part of their income and wealth in tax to the state and municipality where they live. The tax revenues are used to run hospitals, nursery schools, schools and asylum centres, to build roads and for many other tasks that are important to society. By paying tax, everyone contributes to society, and through tax revenues everyone in Norway is ensured a certain standard of living. People who cannot cope financially themselves can get help from the national insurance office or from the social security office in the municipality where they live. These offices can give you more information about how you can get help if you need it. Norge Norway Mer informasjon om det norske samfunnet Mer informasjon om dine plikter og rettigheter finner du på og Mer informasjon om rettigheter og plikter kan du også finne i UDIs nettportal for nyankomne innvandrere, flyktninger og asylsøkere: Du kan lese mer om norske lover på Du finner informasjon om Stortinget, Norges lovgivende forsamling, på Du kan lese mer om regjeringen og regjeringens arbeid på Mer statistikk om innvandrere i Norge finner du på Norge.no er en offentlig publikumstjeneste som gir deg opplysninger om offentlige virksomheter, lover, regler, plikter og rettigheter i Norge. Du kan enten ringe på telefon eller lese mer på More information about Norwegian society You can find more information about your rights and responsibilities at and You can also get more information about rights and responsibilities at the UDI s Internet portal for newly arrived immigrants, refugees and asylum seekers, You can read more about Norwegian laws at You can find information about the Storting, the Norwegian legislative assembly, at You can read more about the government and its work at You will find more statistics about immigrants in Norway at Norge.no is a publicly run service that provides information about public companies, laws, rules, responsibilities and rights in Norway. You can either telephone on , or you can read more at

17 Trykk: Grafisk Partner Design: Blanke Ark Utgitt januar 006 ISBN For newly arrived immigrants who may gain permanent residence in Norway Printed in: Norwegian-English Norwegian-French Norwegian-Spanish Norwegian-Arabic Norwegian-Urdu Norwegian-Somali Norwegian-Thai Norwegian-Russian Norwegian-Polish To order more brochures: fax (7) Utlendingsdirektoratet Postboks 80 Dep. 00 Oslo Besøksadresse: Hausmannsgt., Oslo 00 Oslo Tlf:

Velkommen. Norge ditt nye hjemland. Et godt liv i Norge. Ansvaret for innvandrerne

Velkommen. Norge ditt nye hjemland. Et godt liv i Norge. Ansvaret for innvandrerne Velkommen 1 Norge ditt nye hjemland Du har valgt å flytte til Norge. I Norge vil du møte nye utfordringer, nye systemer og nye mennesker. Du vil bli kjent med nye verdier, tradisjoner og en ny kultur.

Detaljer

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Au pairordningen skal gi unge mennesker mellom 18 og 30 år en mulighet til å lære

Detaljer

I. Opphold i Norge A. Krav om arbeidstillatelse

I. Opphold i Norge A. Krav om arbeidstillatelse I. Opphold i Norge A. Krav om arbeidstillatelse Alle som skal arbeide i Norge må som hovedregel ha en arbeidstillatelse. Du trenger tillatelse selv om du skal arbeide uten å motta betaling. Bare noen få

Detaljer

Graviditet, fødsel og barseltid i Norge Pregnancy, birth and the postnatal period in Norway

Graviditet, fødsel og barseltid i Norge Pregnancy, birth and the postnatal period in Norway Graviditet, fødsel og barseltid i Norge Pregnancy, birth and the postnatal period in Norway ENGELSK / NORSK Utgitt av Sosial- og helsedirektoratet 2006 IS-1396 ENGELSK/NORSK Skrevet av Synne Holan Oversatt

Detaljer

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge NIBR-rapport 2012:5 Susanne Søholt Aadne Aasland Knut Onsager Guri Mette Vestby Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts-Norge Andre publikasjoner fra

Detaljer

Norsk Studentunion -stiftet 1936 -

Norsk Studentunion -stiftet 1936 - Det kongelig norske kunnskapsdepartementet 04.03.08 Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Innspill til Stortingsmelding om internasjonalisering av utdanning Norsk Studentunion Norsk Studentunion (NSU) er kjent med

Detaljer

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011 Praying for a better future The Roma Outreach 2011 I bønn for en bedre framtid Arbeid blant romfolket 2011 MILJØMERKET 241 Trykksak 709 Frelsesarmens sosialtjeneste 2011 Fotografer: Layout: Trykk: Side

Detaljer

STANDARD KONTRAKT FOR AU PAIR

STANDARD KONTRAKT FOR AU PAIR STANDARD KONTRAKT FOR AU PAIR STANDARD CONTRACT FOR AU PAIRS Kontrakten skal være tydelig og fullstendig utfylt. Vennligst bruk blokkbokstaver. The application must be filled in clearly and in full. Please

Detaljer

Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark

Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark Vilde Hernes Kristian Rose Tronstad Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark. Andre publikasjoner fra

Detaljer

Studentevaluering av utvekslingsopphold 2012-13. Rapport med utgangspunkt i studentenes evaluering

Studentevaluering av utvekslingsopphold 2012-13. Rapport med utgangspunkt i studentenes evaluering Studentevaluering av utvekslingsopphold 2012-13 Rapport med utgangspunkt i studentenes evaluering Innhold 1. Innledning... 3 2. Om utvekslingsvirksomheten... 3 3. Om evalueringen... 4 3.1 Generell beskrivelse...

Detaljer

-Lønnsoppgjøret. - Følg med på tiden på din rute!

-Lønnsoppgjøret. - Følg med på tiden på din rute! BuDKAnalen Nr. 2-2014 Medlemsblad for distribusjonsklubben i Aftenposten Newsletter for all members of the union, DKA -Lønnsoppgjøret -Ruterevisjoner på gang - Følg med på tiden på din rute! budkanalen

Detaljer

TAPTE BPA PROJECT MIDTSIDEMANNEN NICARAGUAS REVOLUSJON THE AU PAIR KVINNE KJENN DIN RETT. MAGASIN VISSTE DU DETTE OM DEPOSITUM?

TAPTE BPA PROJECT MIDTSIDEMANNEN NICARAGUAS REVOLUSJON THE AU PAIR KVINNE KJENN DIN RETT. MAGASIN VISSTE DU DETTE OM DEPOSITUM? årgang 2012 #1 utgave #5 juridisk rådgivning for kvinner stiftet 1974 MAGASIN KVINNE KJENN DIN RETT. NICARAGUAS TAPTE REVOLUSJON Sammen med kolleger fra Amnesty Internationals hovedkontor i London og Amnestys

Detaljer

En velvillig og oppmerksom tilhører

En velvillig og oppmerksom tilhører Her kan det evt. stå en tekst om innholdet i rapporten. Den kan variere i lengde og det skulle være nok plass innenfor dette feltet. Her kan det evt. stå en tekst om innholdet i rapporten. Den kan variere

Detaljer

Det riktige valget? Cecilie Øien og Synnøve Bendixsen. Det riktige valget?

Det riktige valget? Cecilie Øien og Synnøve Bendixsen. Det riktige valget? Denne studien belyser hvilke forhold som motiverer personer med utreiseplikt til å velge frivillig retur framfor å bli i Norge uten lovlig opphold. Retur av personer med endelig avslag på asylsøknad eller

Detaljer

Rom i Tiggerstaden. Romas in Tiger City* RAPPORT OM RUMENSKE ROM I OSLO REPORT ON ROMANIAN ROMA IN OSLO FRELSESARMEENS RUSOMSORG HØST 2013

Rom i Tiggerstaden. Romas in Tiger City* RAPPORT OM RUMENSKE ROM I OSLO REPORT ON ROMANIAN ROMA IN OSLO FRELSESARMEENS RUSOMSORG HØST 2013 Rom i Tiggerstaden RAPPORT OM RUMENSKE ROM I OSLO Romas in Tiger City* REPORT ON ROMANIAN ROMA IN OSLO FRELSESARMEENS RUSOMSORG HØST 2013 SALVATION ARMY SUBSTANCE ABUSE SERVICES AUTUMN 2013 Thov Midtsund

Detaljer

Å bli helsefagarbeider

Å bli helsefagarbeider Å bli helsefagarbeider En kvalitativ undersøkelse av overganger mellom skole og læretid, og mellom læretid og arbeidsliv blant ungdom i helsearbeiderfaget Asgeir Skålholt, Håkon Høst, Torgeir Nyen og Anna

Detaljer

Anne Margrethe Sønneland og Lene Østby

Anne Margrethe Sønneland og Lene Østby Anne Margrethe Sønneland og Lene Østby RAPPORT 2011/2 Å reise for å lære Internasjonal utveksling som del av studiet i sosialt arbeid Anne Margrethe Sønneland og Lene Østby Å reise for å lære Internasjonal

Detaljer

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge April 2006 Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Selvangivelsen 2009 Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende

Selvangivelsen 2009 Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende Selvangivelsen 2009 Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende Tax return 2009 Guidelines for foreign employees and self-employed persons Norsk (bokmål)/english Innhold:

Detaljer

Befolkningsstatistikk 1996 Hefte III Oversikt. Population Statistics 1996 Volume III Survey. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger

Befolkningsstatistikk 1996 Hefte III Oversikt. Population Statistics 1996 Volume III Survey. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger C 434 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Befolkningsstatistikk 996 Hefte III Oversikt Population Statistics 996 Volume III Survey Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger

Detaljer

Nye boligløsninger for eldre og folk flest

Nye boligløsninger for eldre og folk flest NIBR-rapport 2013:19 Lene Schmidt Arne Holm Torunn Kvinge Siri Nørve BOLIG+ Nye boligløsninger for eldre og folk flest BOLIG+ Nye boligløsninger for eldre og folk flest Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport

Detaljer

Mellom frihet og beskyttelse? Vold og seksuelle overgrep mot mennesker med psykisk utviklingshemming en kunnskapsoversikt

Mellom frihet og beskyttelse? Vold og seksuelle overgrep mot mennesker med psykisk utviklingshemming en kunnskapsoversikt Rapport 2 / 2013 Yngvil Grøvdal Mellom frihet og beskyttelse? Vold og seksuelle overgrep mot mennesker med psykisk utviklingshemming en kunnskapsoversikt Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk

Detaljer

TILTAK MOT TVANGS E KTESKAP I UTLENDINGS REGELVERKET

TILTAK MOT TVANGS E KTESKAP I UTLENDINGS REGELVERKET TILTAK MOT TVANGS E KTESKAP I UTLENDINGS REGELVERKET Hilde Lidén, Anja Bredal, Axel West Pedersen, Solveig Igesund og Anne Staver Rapport 2015:04 Institutt for samfunnsforskning Rapport 2015:4 Tiltak

Detaljer

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2013/2014. Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2013/2014. Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2013/2014 Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences Velkommen til UMB! Vi er utrolig stolte og glade for at

Detaljer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Mer enn bare fotball... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball More than just football... An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Lena Sayed 1 Forord Frelsesarmeens gatefotball er et lavterskeltilbud

Detaljer

Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån

Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån R Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån Rapport 2012-07 Proba-rapport nr 2012-07, Prosjekt nr. 12009 ISSN: 1891-8093 LEB, SK/AG, 27.06.2012 Offentlig Rapport 2012-07 Kommunenes retningslinjer

Detaljer

Offentlige strategier for boligetablering blant etniske minoriteter

Offentlige strategier for boligetablering blant etniske minoriteter Susanne Søholt, Marit Ekne Ruud og Arne Holm Offentlige strategier for boligetablering blant etniske minoriteter 354 Prosjektrapport 2003 Prosjektrapport nr 254-2003 Susanne Søholt, Marit Ekne Ruud og

Detaljer

Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner

Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner Marit K. Helgesen Hege Hofstad Lars Christian Risan Ingun Stang Grete Eide Rønningen Catherine Lorentzen Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner Folkehelse og forebygging.

Detaljer

NORSK. Innholdsfortegnelse

NORSK. Innholdsfortegnelse No r s k/en g l i s h Gj e l dunde rsoni ng Gj e l dunde rsoni ng Brevmaler LETTERTEMPLATES Sp ø rd i nk o n t a k t b e t j e n t f o råf i n n eu t o mo ge v e n t u e l t n å rv i b e s ø k e ra k k

Detaljer

Bostedsløse i Norge 2012 - en kartlegging

Bostedsløse i Norge 2012 - en kartlegging Evelyn Dyb Katja Johannessen Bostedsløse i Norge 2012 - en kartlegging Bostedsløse i Norge 2012 - en kartlegging Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2013:8 NIBR-rapport 2012:15 NIBR-rapport 2012:14

Detaljer