In'l~ vi ~kfll k/ellllc cl/er 0111 I'i er. li/ 1'1.,kul.se pil OH sch" hall.slcr ikkc ett ord 01/1 Ul del er i oss selv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "In'l~ vi ~kfll k/ellllc cl/er 0111 I'i er. li/ 1'1.,kul.se pil OH sch" hall.slcr ikkc ett ord 01/1 Ul del er i oss selv"

Transkript

1 e...oves a NUMMER 7 NOVEMBER ARGA NO Gled dere! Kmr IlOen kuli/lllmldere O.H Irl cl \'11:1',' ~1t1(1f!? Pi/ItIrn IIIcn!!/' Iytfe/ip, 1'1~ (l! lian kml (fci. l-!tm ~kre\' dci en gm/j.:. Det \'(11' i lnn'(" /il 1II(!IIi"hc' le" i hillli)! I del 4. k(/j)il1e1 Op' l (kr 4. l'erjci '1cr liml: ~(,I.rD DLRE / III RREN ALLT/I)! I",iell I'il Jeg ~i: GI!.!I/ dac.' lim- PI1lIl/H rell? Klm 1'1 kom IJ/lll1dern /i/ cl I'ære x/alle? SIl /17,. \'i 'c pi] O.l \ Id\', Ol-: sporre: Er l'i ul/ild glade? Svaret gir seg j'd,e/i': Vel er dl/xci' dll 1'1 er 'lire cl/a IrI\lc. Del e! daga da I'i hc/sl 1'1/ I'(Cf'l' fur O.H :.<'11'. Dl:! er dager da \'1 fola V~,' IUllnl fra glaele. 1/1''''01 IIlIr da n'/{, Pal/lll" cl/l'r "i? (,(1,. def al/ ti kollllllllllderc IlOen ril ti I'rt'r(' g/ade?\lcller 1)(11111/5 (1/ l'i,ika/ lale 101/1 01/1 I'i er "huk,cll' O/ll vi Ikke <:1 del Ska/ l'i selle IX! 0" d k/lll'll~ ~lilil, u~ IMI,' ' lill l'r (rwl u~ ~Umll/l'll?,\(:1, del er ikke,lik mell!, Ret1l bort~etl Ira al del I"I/h' ncr.: ~II/,uml et il"n' slik, wl dll" d" IleIlc ~it',molll~k/l" oss lihtd. hudde Palflll~ ((li/ grtmdig. feil, For loll'htme kall vi id ikke dirikere. Og In'l~ vi ~kfll k/ellllc cl/er 0111 I'i er fj!tujc eller ikke, sll er del id sd sd /lied rewlill/ci mallke gallger, 0':1 er 'kkc al/ild sd oppi/uli/fre"de d ~e lul H!g ~d\'. Det er ikke alflid mali bhr Klac) al' del, Mell del er!leller Ikke del PaulIIs ber oss om d "iore. lhm ~Icr ikke elt ord 01/1 li/ 1'1.,kul.se pil OH sch" hall.slcr ikkc ett ord 01/1 Ul del er i oss selv (U I'i.,kal lil/llc Mlede. I-Iall sicr: Gled dere i Herrell.' Å Klede leg i HerrelI er lide KU/lSke aj/llel em, d glede ~...}; l 'I.'~ selv. IIWI l'ii del sd si: d glede '>eg i Herr(:lI? For del forsle, sll flyt/es da blikkcr burt Ira OH seil', og lil }(:'/t). O~ I/d hcj.~y'mer lampen ti brcl/llc. Fo,. mlr I'i ser pli 1e!>/(s, srl kcm I"i ikke 11111',1:(1 (l se pet hvem 11.'\/1\ er, 1/1'(1 IlUlI har ~Jort, og II1'G IFor/s. s. 7) Ukel'd _,'tir oj'plou/rlllj.:cll der' r;/l'd dac.' Vær al/lid }!ladl!.1 S(l er de'l I'd I[,k al 1'1 l'fi III dt'l Iler Ik kl' i Ivr')!/! rckkl' er ~liakk 01/1 lo/d~.:,. IIl'1s del JuulrJe l'lul del,

2 INTERVJU MED menighetssoster Aud El :\1' Cl" ~:'Il..ldl'n rnl'nighct"o"h.' T'l'n ble inn'llt I Dt.- [Anc", M... ni~dl... 1 i AmI SlIlUn.!'>4.'1l dk.' lil d;lllli~...,,!oler Aud h.lr I..er!...'~ l"-'gt\'prog. Hun l'r blitt llink lil.'1. fol";"! dow ~ bli 101""'1.\11 Dl'! er... 1 bc'h.lgchg Iqln..prog hun h..,.., I IUI'»\. t.n dl-'nn... Ildcn er hun blitt kl... nt IllL'" forhol(lr.. nc blant de duvc. Ilun hal' Slor-O.. lo-omrthkt ~om.1rtx'llhlo:!t. der d...'! bur innp;'! dm l', Og rcdaklon.-n "lor henne - Hu ill",'r du III d.lglig...\).. 11.'1' Aud? - Dl..'\ \Jonerel". 0..'[ Lm \.'CI"e bl' sok til do\\.', -.om ber icg..kal komm...'. D...' "'.m '.cr...:\ for.. kidlig - l r.:l I..onkrel,,' k,,'pk-ic til..am!;ik. -Er rtm. ntghl~h..o"ll.'r ckt..;lmrnc som hjcmnwhjclp? Da.. mil...r "o~t...r Aud' - l\l.'i, JI.:g..bl ikk... gjon.' qorrengjoring dk'.. lupe ænmdcr. l\.kn del hender \..od plutselig \\ kcjom at jeg hidpcr m...d " h,:mdk dci'\om d~1...r mg~ p;lrurend... dier nærmesh' ~m Lm g,,,re d(.~l - H\ i.. noen blir lang\'arig ","k og må holde :-.engen hjemme, h\'a gjer du d;j ') - kg. gli' alminnelig..\'kl'plcl(': noen Ircnger \'''hk 0-\" klopp,.1i1"ik.t og hendc:r, la, h~\i..a.. k. '-:OI:n m!i ha "p"nler, og dl'l gir l..:g, kl!'..kifler banda... ier og. \Ielkr...ål'. Ihi\ den ",l.c:- cr for wak til ti,'ærc oppe, skaffer JC'g [Loge, 11\' :'1:1 kgl'i>c...ok? J.I, I(.'H t.)l~wr don,' lil lell... ctll'r a\ 1.lk og tung-l r..." da ">Om lolk. N>'ar dcl ~nl'ldcr ITlL"tIi..in, k,m jeg gi l<'ld og \C'ile(lning \cd bruk :"1\ dc foi' skjellige medi.. incr. _ Kan alle dll\": bl' om hlelp') - Ja,.llk dm'c ham bor i Slor Q"lo-omr:\dtJl, Il\"i" d... tår nocn lil å ring lit nwg (tlf ) ell...r lil do\ pre.. l konton,:l DL'lIe k.ln alle dm... "om bor I og..trijk..olll g''cmer t... 1l opptil b\'l'n Snu bladet, og du finner adl'l.'...er og lddon... r' p>'a...i.. t... "Il;... Et "PUi"lll:ll WlIl har oppttlll enkdle dm... foreldre: - i\iangl' do\'l! har hol'cnd...m1\ barn }\\ ~ til kan dcl "ære \ an..kc Jighcter med l...gchjdp ellcr med konl.ll.!. Kan du hjcljlc? - h, dl'1 kan jeg..om lolk og r:\dgin. r. - Er dl!! bcho\ for flere menigh, h..o"lrc for dove? - Ja, ab..olull, [ Finland Cl' det 9 mcnighcl" sostl''': for do\'c, og kan\kie ml'd tiden kunnl' \1 fj nac lib'tlende h..:r hjl!mm..:, La del bli en van... 1\ bnakl' menighl't~"(hler, for.. lillingen ":1' fn.:mdde:.. m Treng..:r du hjelp,..:\ hu..k på "o.. wj' Aud i Døveklrkcn, 2

3 ._-- - Bibel, bønn og salmebok 8/11 9/ I1 10/ I1 I1 / II 12/11 I3/1 I 14/11 15/ II 16/11 17/ / I l.'. Ircf. Tckst: Ap Salme Salme 84, 9-13 Job 5, k"'.40, 1--5,\lalt 22, Gud... loh 6, Rom. 13, 7--8 Rom Erc Ert S'llme 128 UkCtl5 lei/ul: kra\ Salme: Gud.. \ilje , 1_ _2 206, 3 ~8. 1_3 548, CHa, , l'. trcl 21/11 22:11 2.lill 24 Il 25/ /11 28/ I1 30, II 1/12 2: 12 3/12 \l.att, 9, \lau 9, Joh Joh S Joh. It S.dme 25, 1-5 Salme 25, adn'nt JfJh 18, ]3--37 SJlme S'llme \llka 5. I-J Jc J, :'\ Jc.." b43, 4 i ~17, 4-7 'i18. 1-' ~, J-4 Kongen kommer ] 7S, 4-5 7S /[ l ad\",'ol 5/12 6/12 Luk. [ m Vær bcn.:dl n:'lr Herren kommer Llik 12, Luk. 12, [ SI , E. Il --_...~

4 november _ 1977 de døves kirke i Trondheim Sonda!! 27. no\'t~mbcr fylkr Dø\~-kirkcn i Trondhdm se :'Ir. IXI t. r "kkur.l( r:'l da~~n for l~mtl..'ar..idt.'n.ti kirk~n ble innvil-t. Jubileet vil bli mark!'rl H'tI guthlic'n('.. t~ i Do\C's Kirke..ondag den li kl med t.'lterfolltendl:' kirkd.afk på. Mi.. jon..holellcl. Mangl' a\ don:pn... lt. nc i landet..ammen 1llt.,<1 hon~dpn. :-tcn h.1r :agl "li I nærvær Tl-gning..h>o1l'r for ddl;\~dw i det p;uulg\:ndl' sann-xr (kirkt.'k"ffl'n) l'1" opp..ij.t1 i Trondheim Om dorening~ lokak'. og prhl'll pr. 1)C1..on l'r kr Tl'gJllllg:-.li:-lcn \11 bli LIlmlra1t fl'\'dag 18. no\. Ut...'fIb\'..bot.'ndc "'om \il \.l'!"c Illt.-d. kan melde..eg.. kriftlig IOIlCn ncynle dalo lil: Haldor L. Elia"sl n. :ldr' Slubb",'in~n 28. 7(00 TROXDHEL\\ TeIefoll mellom kl : 075/37000 Tl'Iefon pri\.lt 07Sj \'l'nnlig'>l send nll"d kr. 2S.-..ammt.'n Ill(,'d p:\mcldingcn. Lurd.lg lo. nov, 1977 kl 12,00 vil det i forbmt!d... IIll'd klrkl jubir... L ' bh Ilf..-dl;'~t lr.m.. 1):'1 gr:i\'cn Iir dm'c PI'-..I 01;1\' Rmt.ld (Dl)\'eki rk..:m; h\l:a;mc.. ler) og p:'l gl"'a\'l-n til Ildmer Moe..om i l1l;llllo!": år \ar den.."' nlr,ir...' lx'r"'on n:\r lid gj.lldl dl t kilkdlgl' dll\...al'bcidt l i Noq~e. Bq~ge gl";;i\''>''':dcne IldIllneI',e~ 1'::'1 LlCk:lIlocn kil'kl-gflr'd i Trundh..:inl. Vi h:\pa p::'l god lil,lulninp: \'(,'<1 l11ark..:ringell.1\' 50 :\1" jubik""l bfl(le i klrh'n og (kl d1l rfoll,.'l.'lhk "am \,l'r, og l)ll.. kl r.llle hjertelig \'Clkamm..:n! f1i!...:n D~ DlJl't,~ \/","ij.:llctsrdtl l Trom/lIeim Konfirmanter i Oslo Folgende har mddt seg til konnrmantundl'n'i"'ningen. 'iom er \'cd do\ ",'k J.1..:kc len: Knul Tho~n. K\lIlc..d:l1. kn.. Chn'ili:lIl 8j~)rke, Holt..:r. Gunn:ll' Løken. Oslo. Torbiom ljan'>cn. Hobolv ILll\.:lrd Akl"'l:", \'alle. Sm Ilclle Aa'>s. Hokk..und. Ann Sofrl Iiam..:bdl..:n. GjIHik. Sandra Strom. Oslo. LlZ.\Ierete Pedl.'r<.en. Galterud. Ton~ Gnndcn. 1~1\'..:rllm. Ole K.rbtian Kal'l'ien, JOI1 Arnljot Vik, Stabekk LI o.., hll'ike p:'l dem i v:'lr bonn at de altlid vil,..oh: dil d... ksus Kri.,lus cr. DIS

5 NYTT FRA STAVANGER-MENIGHETEN N!I Il;lf og!>..'! vi flltt ck'klronisk orgel Og vi er glade. N::'I {'r dct mange tkre ~om foler musikken, og som del'fof hill' slønt: glede av ::'\. være 1I11.-d pfi ~Ud!\ljcncslene, Org-elt't kostet kr, ,-, men vi h:"lpcr p~ velvillig behandling i Stavanger kommunc og hos '1<\1' bankfornindc]<.,c Forø\Tig har vi allerede fått kr, fiol \'1\1'1 forsikring~~d ~kar. Vi!.~'ntes \'i hadde god grunn til ::'I kjøp..: nyll orgd, da dot gamle orgelet V;lr volvilligst lån l oss fra Sl. Johanne~ m..:nighet her i Slav,Hlgl'r. 1\1<0-11 d0t '>om leite mest, ~dd~llgclig, \'ar al flere døvc har gled..: ~I\' del nye orgelet. A. K. 13, no\'cmber kl. 11,00: DOH'pre'>t Hammer. Naltverd, "27. november Ollvcprcst r~hbvalg. GUDSTJENESTER l DE DØVES STAVANGER Menighetskl. 11,00: Kjuus, Il. {k~..:mbcr kl : D')\'eprt:~t Kjuus. 24. dc:>..:mbcr kl. 16,00: Dovepr;;:.."l Kiuu~, KIRKE NOVEMBER-DESEMBER 1977 ])meprc~t Kjuus har lrcfklid i De OØ\'l'S kirke hver tor-sdag kl ,00. Kan... Ilers trcfks pnval i i\llgknd~bakkcn S, 4030 Hinna. MENIGHETSRADSVALGET I OSLO Søndag den 23 oktober ble det holdi valg eltcr guebtjenesten ved hovcd~ prest Ducland. Del gamle menighel!>råekl for perioden fungerte som valgstyrc - førte lisle over slcmmcbcr.:ttigedc og leite opp stemnter, Del ble gitt 59 stcmrnc:><.-dkr, men I stemmeseddel ble forkastet. Følgende ble valgl: I. Arnfinn Rafo..", 2. Gunnar Valn, 3. Per Mchlum, 4, Evy Sch roder, 5 Hardls Albrigtsen. 6, Marit Nalum, 7, Aage Pcdllrsell, 8. Kl~ra Gjoc'n, 9. Tone Røn.ik, 10. Aslaug Klb..g.1.nl og Il. Bjørg Brnalhen. Dl' førsle 6 er fa.,lc medlemmer, og de øvrige 5 varamenn. Hovedprc~len <.'-r med i menighetsrådet i kraft av sitt embede [){;lt.: var på mange mmer et ovcrl"a.'>kcnde valg, for de fleste fulgle ikke valgkomil('cns foreslåt Le liste, men strøk mange navn. Seks av medlemmene for menighelsrådet 197&-1981 cr under 32 ~r,.,lik at del Cl' vd,kt yngste menighetsrm De Dove;., Mcnighct i Oslo har batl. Ungdomm{'n er p~ marsj fra Skolclag':l og inn i mt'nighctsrfldct. LAGET DIS. innbyr all borsclskadd ungdom \'elkommen lil mole hjemme hos Sissel Pre!>l i Tidcmannsgatc I (like \'ed Frogner pla:.s). Vi møll''> fredag 11. novcmbt:r kl. 19, Denne gang blir dd tak om nådegaver. 5

6 Litt om å vise omsorg Fn lovhndig "purlc for.\ pro\1:' 1I:..u,- _Mc",ter, h\'ill~l Cl' <1<." "tørste bud i lon"o? J~u!> s\'artc: Du..lai c1..ke Hc~n, dul Gfld, al hele dm 'Jd og al' hele dill..mn IXlh: Cl' det f"note og :.lorstc bud. Ml."n del Cl' el annet "Om Cl' Ilke,;\ <"01'1 Du skal c1..kc- dill r/este.'..om dl'g -.('1\-., (.\lallcu." ), Du skal dsh Er del mujill" :\ \",ere glad i nocn på konunando? Svaret må \ære nei- Vi l'l' ikke i.. land til ti likt.- alk mcnnc...l'r Cl' dl'm l'i 1~1I og "kil Ikkl" Kan ford"l. Alhk.:"",] sil'l" Jc.<;u'>.1I vi.. kal l.'i.. kl' våre mcdrncnn.:.... kcl - 01l>:'1 dl'lil vi ikkl' _t:\]er fjc"ci på,_ Noen al- o... Cl' SIO~. Noen al' oss Cl'...må. Gud l'il al \"l skal \-i~ org for hl'cl'and,,' unn.,cll...lorre!..cc heldig\'! lian '-il al li.. kal hjcl~ hwr,uldn.' III.1\ cn\omhcl og.. huic h'-crandl'c ~jcnnom lunge.. 'undl'r. Vi må han: hmh' på :u ne"ll"kjærlighl'1 ikke fur-..i 0ll frclll~' h.lr ml'c1 gode fuld...r å gjui-c. Omsorgen for Ol!' kj..l'rhgh"'t til l,'årt nl<xlm"'''"tk-...k...pfin!,""l Ul al, l,årl forhold lil Gud. lian moler o'>' med!'oin om..org og kja-rlighel. Vi.. k,d få gi ddei'\: al,' tid Gud gir o... I)cl l'l' lu.:rnmcli~ill',cl1,il l,'i L'f Guds hender og fuller, Vi er };lmit' 11,1It'", (//1(lrL', fordi (;wl t'r /!/ml i OH, Da k,ln vi I.l imut whil;l1eben til tienl'..le i Gud.. I'ike: G~ i fred og t jcn Herr..'n Ilwd gl..:(il'! A være kristen [kt C'r noen som h.lr den inn.. tilhngen at man forst må l,'æn.' full' kommen for m:," kan bli kri..ten '1.ua sk.ll l,'ære perfekt p:'l alle lenkeh~ og ulenkdi~ mo'lier, Slik at en krbtl'tl nænnc'>t..kulle 'ære en engcl fra Gud "'eget llc'd blant os.s. Aposlelen PauJu:-. talte om Veien, Kri..lenlin'l er en.,rik n-i, fordi JIlgl,:n av oss er blitt knslne a\ egen pre..w!>jon, Husk at troen cr en gal'c, Og hvordan bruker du og jeg <.om cr dopt, dcnn~ gaven fm Gud" Den og dt:n er kri.,ten, hkeh~1 Cl' han nen-os eller rar elkr vemme' lill' }:tja. men '...nk deg om han ikke l,ar krist...n l del hde Ialt - hvo~ dan ''Ilk han da 'ære? \leppe o...-dre. Hdkr ikke den p1stand...n "'1' riktig: han er r.lr, fordi han er krhlen, Ofle Cl' dl'!..lik ~It en Cl' rar fr.j for al,-, N:\l' han omvender..eg, plukker h,ln Ul be"'l'lllle ling i kri,tcntrocn og ol,l'rdn\'l'1' l.h:m. I ",C'd~1 for'"..iul' og krill~re dl'n og dcn for :\ l,.crl' l-ar,.. kal ;dlc wm er d(lpte og kflll oh' GLId, hjelp.:.. in ne.. tl', En kl'i'>i"'11 omsorg for alle mcnnl'.. k.er er nalul'lig og selvrolgchg dcn dag og den time \i fors!!lr al Gud kaller p:'l o... Kl/ukeletl. 6

7 Døves Ungdomsklubb htujdc 1"( kcf...1 I ~jcjlcrlo:<alcl I Duvckil'kcn IIrsd.'lg 20. september. Det var klubblcckn:n TerJ!." John-.c:n med nlt.'dhjclpcmc Pcr \Ichlurn, 1...\ '>C Ramfelt og EV\' Schrudl..'l" wm..toll for arrangement..., Dc...uh:n nocn unge '>Om hjalp rd mccl dekking og opprydding. Ja, lokalet ble n,'nl for Illc med 40 unge "om la i locg reker ug Joff, skylt ncd liled bru.. Kvelden.. OVCIT'hkcJ!,<.' var bt.~"k og: OPP\ "'"mg.:iv tryl'ekunstercn Tore Tarel1, ~m m.:m~ har 5e1t pj. TV, lian.. kunster vakte begeistring. Eller.. var det film og annen underholdning. Den alltid opphnnsomme klubbkdcr Terje planlegger all nu en julcfe'>t i Ungdom..klubbcn. Elle~ planlciurl~ del ct filmkurs, og Olav Vik og Swn Braathen fro Døves Filmklubb har ""gt '>1..."'8 villig ti. komme noen kvddcr for å in'ilrucrc de unge. En hyttclur cr planbgl med cn weekend på J\'k.!onali<l Do"ekateketell, GLED DERE fr", I,d(' 1 tiel bctlr Ir)r ok~d OH. OK da legner \"I merke Ill, ut JeSI/\ kom III lonle" i Ctl CIlt'Hc llet/slkl, d Irehe IIIt'I/I,,:\ker. Derfur gjordt' 1101/ bare 1:0l11 mot dem Ita" IlIOlle; der/or lot 11(1/' -Ho'}.: 1It'''Ke pfi korset, for Ul l'i~k"lio: /li Irr (U/Kong li/ Glid; der 10rl1O 1/(/11 opp fra de dade, for tj IHC (H~, at JUIIl ogsd kot! fore OH I\'er\ }.:JCII/lOtll dodel/. DETTE ER DLT JESUS TlI.Bl'R OSS. Om del hare Iwdde I'ærl el ClleSle ItleIl "e.\h pd jonk", sd hadde lum RJ0rt det \01l111Ie. Sd mve betyr ogs,j d" o~ jc~ for Jes/U. Derlor kull Palllll.s SI: Gled den' I HarLII al/mf. FordI del Jesu~ har ~jort, 0l: det JUl/l er, det er der ht'\tallll'k. IWIl~CIt JlI'a I'i foler, Det It, kllll \'1 Iwre la l 11I01, delte kall vi!jul"t'li /clfukk li/, Del er ikkt' \p"nmtll IlI'ordcm I'i er, Ille" om \'1 dptlt'r Oh for det Jesus \'i/ gi o_~\, OK IIdr \"I I!ior ild, kml \" Virkelig GIÆDC OSS l lierren ALLTID. Anders KIl/liS BARNEGRUPPENE OSLO MENIGHETEN B<lmc<lrbcidct er kommet l gang mt:d bam frol Skåda.lcn og Ila. Det er grupper med I alt 35 barn. Vi har fålt n\c bam og nye ledere Barne' l<..dc11le har vært r.am(et til felles mole I gang i måneden for å di<;klllen: opplegget og inndelingen, De pl<lnlcg~r ogs!l arrangementet på kommende fc<;tcr, Detle er en glcdehg gj~ming, ja, faktisk en av de Ole<.t gledelige som har hendt do\'c ml'nighcten. 0n!>kcmål er stottegrupper av foreldre, men ct visst probkm er jo a\'standcne og tiden, Det er Cl viktig arbekte bameled~mc har. Jeg setter opp Iisle o\'er dl'm: Tnne Hagen, Randi Chrislen \.Cn, Tone ROr>ik, En' Schrtider, Nora Edwarcbcn, Guro LIllehaug, Marit Nalum, Gt'rd Hansen, A'ilaug Kib..gård, Slig Lillehaug, Ame Hiorth, Helga ~'Io..l:ind Raen, Helga Hoye, KiJ'~ti Flalo, LasSl" Ramfelt, Kristin $\"Crri-.d6tlir, Berit 8l"rge, Ann Kri\lln Jcllum. La o~ huske dem i \-j,r bonn Don:katekete" 7

8 MENIGHETSFEST i 0:'>10 ~ondag d...-n 13. november Id 18 i Do\'Ckirk~n TJ 111\."(1 gawr lil aftentl"ckningen. På gjens'l1! VIGSel I OØVEKIRKEN I OSLO Ame Krj...lian Sl... nbcrg og M.n Odlt Lilshcim bl...' vi... 1 j Oslo d...)wkir"e fn.."(bg dell 2J... plemlx r. I'i "Ilskt:r (km l\'kl..t: ril "'ed frellliit/sdagell. MINNEORD Det Nordenfjelske Distrikt Alfn.-d Olhelius Andrca~'>Cn, liar...iad, r. 1'3-91, dodc 14/9, og bk bcgrn\'cl p...1 Fn."dl\ Klrk~g1Ird under... tor ddlakd~ 3\'...Iekt og \\.'nner. Del ble Il\."dlagl kran:'> fra H:tn.tad Dmdo~mng med IJ.kk for lrob... t \ lrl..e i for<.~ningen gi~nnom mangc ål \'j Iy~r fred owr han:,> mlllnc. A W. 50 dr den :W. november: Mana Clconn, Soh~ien ,10 Il. 60 dr den 10. no\'cmbcr: Fred H Soll':'>!, Marlin Sk:tt\rols\ci Il A, Oslo 9, 6() dr den 24. no\'embl.lr: Jan fredriksen, Solveien 117/119, 0:-10 Il. 65 dr den 7. dc:'>... rnbcr: Egil Andersen, Lillebergsvingen 16, dr den 10. dc~mbcr: Fritz Venner, Ra<i.arvelen 10, Oslo 11 ulg'l... hovedprellen!of" Notgel dov. Flgerborggl , til, KontIngenI kr 1S. pr I. PoUlliro nr Il:edtklor o""ek,'e\.:e, Odd lnge Sc:hrode' ll:edok510fl eoveprlll1enll Hovedprll~l for No.ge~ d",," Gudmund DUlllond. SolveIen 112 O. O~lo 11. llf (02) D:lvokap<:llon for O'llo"l.le! Slueli HOlilIholm. T>deme"d~g8te l, Oslo 2. tlf (02) Kat"kllten I De Oovn Men,ghel"r Qdd.I"SJt' Schreder, Tellen~e'en 26, 0,10 6 I>'en,gheluoller lo. S10.(ftlo Avd Sigurd"n. Suhml9lle Ilf (02) Do~.e" lo. VUI1.ndel ll:l'lln~.ld Hemmer, Trolli. 23, 5082 E,dwlllnll'''!. llf (05) D:weprell for Sl"""roger og ll:ogol"nd. Ande., KIVu~. AvglendlDokken 8, 4030 H;nne. III (045)88265 Do~eprnl for TrOl1dlll.g og Nord,Norge Adolf Welluen, 0110 Si<irlled, vei Trondheim, llf (075) SB6JO AlS Indwtrltrllkker/eC, Oslo

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER loo.m.03 TWOJENGELIGNET Be'renset 7034 TRONDHEIM NTH (07)59 49 25 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano.

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano. eg vn Norsk trd rr Mts Rstholm oprno 4 3 Ó # eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det ss 4 3 Ó eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det 6 fn nes n l t n tv Det nyt t å stre ve For d eg le v så Ó

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

Sosialpolitikk eller sosialpornografi?

Sosialpolitikk eller sosialpornografi? Sosialpolitikk eller sosialpornografi? Roel Puijk, Helge 0stbye og Else 0yen SOSIALPOLITIKK ELLER SOSIALPORNOGRAFI? En analyse av sosialpolitiske reportasjer i pressen UNIVERSITETSFORLAGET AS Bergen-Oslo-Stavanger-TromS0

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER 86.M.08 TI LOJENGELIGHET 7034 TRONDHEIM NTH 11 E: (07) 59 49 2 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling?

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling? H h l hl? Rl l j B R/l A Schch Sl Gl l Gl l h H? j B Bl All Rl A 2008 Tll j Al All P Vl Pll RAS 139 47,9 Bl Bhll RAS Al RAS 42 107 14,5 36,9 Tl 288 99,3 M S 2,7 Tl 290 100,0 D 290 l 171 V h l V h h U Rhlj

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

MERKNADER TIL KART OG TABELLER

MERKNADER TIL KART OG TABELLER MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater - Tilbake ende tall - Prognoser" legger Statistisk Sentralbyrå fram de viktigste resultater fra Folketellingen 960 for hver enkelt kommune. I

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

Hovedtekst: Luk 18,1-8 GT tekst: Jer 29,10-14 Epistel tekst: 1 Joh 5,13-15 Barnas tekst: Joh 20,24-31

Hovedtekst: Luk 18,1-8 GT tekst: Jer 29,10-14 Epistel tekst: 1 Joh 5,13-15 Barnas tekst: Joh 20,24-31 6. søndag i påsketiden (25. mai) Hovedtekst: Luk 18,1-8 GT tekst: Jer 29,10-14 Epistel tekst: 1 Joh 5,13-15 Barnas tekst: Joh 20,24-31 masekjerring 72 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: L UK

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser 14-15. mb 2011, fd økm Økm/ O u m m b m k u m ø 1 3. 0 4. 1 1 1. Nku øk budjmd d fuj kmm k budj/k d å å. 2. Nku øk md / md md - m d u m md. I d må d m k f båd f fø d fø. D k k få - md hk bø m fø d k k

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Røkt svinekam/ sommerkoteletter. fra ferskvaredisken -30% Stranda spekemat fra varmeskapet. ord.pris 19,9023,50/krt

Røkt svinekam/ sommerkoteletter. fra ferskvaredisken -30% Stranda spekemat fra varmeskapet. ord.pris 19,9023,50/krt Hdn bd md mny 46-53% Rø snm/ sommol od.ps 74,84,/ f fsdsn jld Tlbd -onsd mnd 55% 7 od.ps 17,/s Nyll yllnlå Gndos Snd spm f msp so l so l % 50-57% GJELDER HELE APRIL 1 od.ps 32,/s GRØNNSAKER OG URTER od.ps

Detaljer

Formelsamling for matematiske metoder 3.

Formelsamling for matematiske metoder 3. Formlsmli for mmis modr 3 f f Grdi Slrfl f r rdi f Risdrivr drivr il slrfl f i p o i ri r f f f os vor risvor r svor o r vil mllom rdi o risvor rivr v vorfl F m : F R F R vær diffrsirr i r F i d drivr

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SULITJELMA NÆRMILJØUTVALG - SØKNAD OM LÅN KR. 60.000, REGULERINGSPLAN NY BOLIGBYGGING I SULITJELMA

FAUSKE KOMMUNE SULITJELMA NÆRMILJØUTVALG - SØKNAD OM LÅN KR. 60.000, REGULERINGSPLAN NY BOLIGBYGGING I SULITJELMA SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I JouralpostID: 11/7465 I Arkiv sakid.: 1111073 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formanskap Sak nr.: 067/11 I FORMANNSKAP II I I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir I Dato: 29.08.2011

Detaljer

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene.

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene. KONSEPT/SITUASJON Slå u i KJØKK Ap lt u / v i SYK For å illutrr rhg utoppholdrlr (MUA) o hgd og v god vlitt hr dt litt utridt t opt o dlr opp utoppholdrlt i fir forjllig tr, hvor hvrt t hr uli tivittr

Detaljer

Den Hellige Ånd Åndens frukter, del III; Kjærligheten

Den Hellige Ånd Åndens frukter, del III; Kjærligheten Serie: Troens fundamenter; Filadelfia, Askim 15.02.2015 Den Hellige Ånd Åndens frukter, del III; Kjærligheten Av pastor Ole Sletten 1. Innledning Vi har nå i to søndager tatt for oss jordsmonnet som fruktbærende

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER Ved inngåelse av leieavtale skal det alltid utleveres husordensregler, vedlagt i denne permen. Samtlige leietakere og de leietakerne gir adgang til boligen er underlagt

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

LEITZ ICON SMART ETIKETTSKRIVER LIKE DIGITAL SOM RESTEN AV DIN VERDEN

LEITZ ICON SMART ETIKETTSKRIVER LIKE DIGITAL SOM RESTEN AV DIN VERDEN LIZ ICON MAR IKKRIVR LIK DIGIAL OM RN AV DIN VRDN Utskrift fra nettbrett, smarttelefon, PC & Mac WiFi KRIVR IKR PÅ ALL PRÅK & YMBOLR IKBRDD OPPIL 88 mm L A Alf Bjerckes vei 22 A N 0581 Oslo KUR IL ØRRL

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG 2796 Tekst og musikk Trygve Hoff Nordnorsk Julesalme Arrangement Ragnar Rasmussen ANTANDO MUSIKKORLAG Nordnorsk Julesalme 5 S A T B 10 c P U c c c A cappella Ooo Ó el Ó - sig - na du dag ov -er for -

Detaljer

B Be1jeningspanel brannalarm IO I. ga Brannslange - -

B Be1jeningspanel brannalarm IO I. ga Brannslange - - Aerobic, saltime H109 "" B0rsmokergoto 150 < a: j ::j a: ' z Remningsretning [ill R111mningsei O Manuell brannmelder ga Brannslange Nekkelboks B Be1jeningspanel brannalarm El30C El60C El30CJDs2,d0 [B30S]

Detaljer

FOLKETS PIMPER PØLSA!

FOLKETS PIMPER PØLSA! DET FINNES EN PØLSE MED 80% KJØTT, OG DET FINNES EN HEL VERDEN AV TILBEHØR. FOLKETS PIMPER PØLSA! Vi yn pøln frtjnr å få dn trni rin hburrn tcn. Drfr lnrr vi ått frh ppriftr til inpirjn! FOLKETS WIENER

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt:

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt: 16 0 N E R VÅ Bg 015 1. Nå k jg dg.... M Tdh 3. Opj Dd Odæ vk Ib T Ug. å P 9770443 A vd hjk bd 1 015 9 977030 Tdhjd jdæ uppv bå g b 015 19 977041 Høb 4 udhdg 015 199 9770511 Bv byk d Gåk Skpk 015 19 9770535

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

Så til spørsmålet: Hva er det vi holder på med? Nesten 2000 år siden Paulus levde? Hvordan har kirken og oppdraget til kirken utviklet seg?

Så til spørsmålet: Hva er det vi holder på med? Nesten 2000 år siden Paulus levde? Hvordan har kirken og oppdraget til kirken utviklet seg? Hva holder vi på med? Preken Stavanger Baptistmenighet Dato: Søndag 15. februar 2007 Tekst: Romerne 10, 14-17 Antall ord: 1976 14 Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en

Detaljer

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre.

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. Jeg en etterfølger Igangsetter Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. En lærling Herren Gud har gitt meg disiplers

Detaljer

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse REGJERINGENS MINERALSTRATEGI Næringsminister Trond Giske TEMA FOR FOREDRAGET Tradisjonell gruvedrift

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

Løsningsforslag til øving 11

Løsningsforslag til øving 11 OPPGVE Kommnar: Høgskoln Gjøk d. for kn. øk. og ldls amakk Løsnngsforslag l øng ll nkn r løs md "Ubsm koffsnrs mod" sl om også knn a bn Lagrangs mod. a ODE:. d nalbnglsr: ( ( Homogn løsnng: ( Ds. løsnngn

Detaljer

Kommunedelplan oppvekst 2012-2025

Kommunedelplan oppvekst 2012-2025 Klpl pp 2012-2025 f INNHOLD Klpl f pp 1. INNLEDNING... - 3-1.1 B... - 3-1.2 R føi... - 3-1.3 O pl... - 3-2. D ij... - 4-2.1 Bfliili... - 4-2.2 Gll... - 4-2.3 Uili j ølll y il ålpp... - 4-3. Lå, fl l lf...

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STEIGEN 1848 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STEIGEN 1848 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STEIGEN 1848 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO ERNADER TIL ART OG TABELLER I serien "Tellin.resultater - Tilbake ende tall - Prognoser"

Detaljer

Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen.

Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen. Nådegaver og Helbredelse. Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen. En bibelsk nytestamentlig menighet tror på og forkynner også denne bibelske sannhet om nådegaver og helbredelse. Dette

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8.

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8. 2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28 GT tekst: 1 Mos 32,24-30 NT tekst: Jak 1,2-8 Barnas tekst: Joh 3,1-8 Merket for livet 42 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: M A T T

Detaljer

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1.

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. Den Nytestamentlige Menighets Offertjeneste 1. Pet. 2:4 5 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240126 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07D 211/62 (06.01) A61K 31/16 (06.01) A61K 31/44 (06.01) A61K 31/0 (06.01) A61K 31/06 (06.01) C07D 7/277 (06.01)

Detaljer

Sammenligning av fjærkrefter ved ulike hjulaksler på El 17 2231

Sammenligning av fjærkrefter ved ulike hjulaksler på El 17 2231 I q6?9.l1.01s : S?9.t123.1 11S3 SaI,1 Sammenligning av fjærkrefter ved ulike hjulaksler på El 17 2231 slo - tta, F2-Fl tta - slo, Fl-F2 01.11 1990 NSB Bane, Engineeringffeknisk Laboratorium, oktober 1991

Detaljer

Vi en menighet. En vakker kropp. Se på illustrasjonen av sirkler ut fra korset. Hvor opplever du at du er for øyeblikket? Hvor vil du gjerne være?

Vi en menighet. En vakker kropp. Se på illustrasjonen av sirkler ut fra korset. Hvor opplever du at du er for øyeblikket? Hvor vil du gjerne være? Vi en menighet Ord-assosiasjon > Hvilke ord, ideer og tanker assosierer du med ordet menighet? > Hva assosierer du med familie? > For noen er det positivt ladet å tenke på kirken som familie, for andre

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr"/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f y@b@re K@&&M@@,6"/*/ * h / u @- 3, p 9R y@&w&&nykape?f \ O R D R E I S AK O \ \ 1 U \ E \OTEBOK PROTOKOLL FRAMTE: q4+p 5' ' 9 ' 9? ' M O T E D A T O :d m? ' M O T E S T E D F R A K L : q 9 0, 0 T L K L

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

T 2 KLUSS I VEKSLINGEN. 13

T 2 KLUSS I VEKSLINGEN. 13 T 2 KLUSS I VEKSLINGEN. 13 EFESERNE KLUSS I VEKSLINGEN Se for deg situasjonen. Paulus holder sin siste tale, ikke bare e er 3 år i Efesos, men e er å ha fullført si oppdrag om å være et vitne om Jesus

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

7 måter å være sammen med Gud på.

7 måter å være sammen med Gud på. 1 7 måter å være sammen med Gud på. Tale av Erna Søgaard Ultvedt på Gjerpen Misjonskirke søndag 10. nov 2013 Intro: Anne Kristin Fjellvang står bak i kirkesalen og synger vers 1 og 2 så kommer hun syngene

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

Info fra Statens naturoppsyn (SNO)

Info fra Statens naturoppsyn (SNO) S'.u''ls \ \.1'r lì ()l'l'5\ \ nfo fra Saens nauroppsyn (SNO) Vegar Pedersen Regional rowilansvarlig Oppgaver eer loven r li bakgrunn Srnxs N\T( R O''SYN Kjerneoppgaver "Skal-oppgaver" ivarea nasj onale

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

barnesiden Bokstavsalat: Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26)

barnesiden Bokstavsalat: Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26) barnesiden Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26) Bokstavene ble litt blandet. Her kan du skrive det riktig............... så kan du fargelegge bildet. I Bibelen finnes

Detaljer

G2-GUDSTJENESTE MED NATTVERD Kristi forklarelsesdag

G2-GUDSTJENESTE MED NATTVERD Kristi forklarelsesdag G2-GUDSTJENESTE MED NATTVERD Kristi forklarelsesdag PREKEN Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Markus 9, 2-13 KRISTI FORKLARELSESDAG Kirkeåret med sine tekster har en klar oppbygging. Det er delt i to hvor

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015 Misjonsbefalingene 7. juni 2015 Mosebøkene 1 Mos 12,3 - I deg skal alle slekter på jorden velsignes. 2 Mos 19,5-6: Dere skal være min dyrebare eiendom framfor alle folk; for hele jorden er min. Dere skal

Detaljer

c Jtkd) _ t~,. køalikl ~7;~*('.. ~ \" ~ ~ ORKEl [;;:JONNES [3;:JONNES MEK.VERKSTED AlS N-7320 FANNREM '1 O~ RESERVEDELER DELELISTE FOR

c Jtkd) _ t~,. køalikl ~7;~*('.. ~ \ ~ ~ ORKEl [;;:JONNES [3;:JONNES MEK.VERKSTED AlS N-7320 FANNREM '1 O~ RESERVEDELER DELELISTE FOR side,'2.19 c Jtkd) _ t~,. køalikl DELELSTE FOR ORKEl T RAK TOR T L HEN G E R E T93P plan 210x450 ml brems O~ Ved bestillinger er det vanligvis tilstrekkelig bare å oppgi delens nummer. Hvis bestilleren

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang

Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Skattejakt for 8-åringer Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Kort sagt Dette opplegget bygger på boka Skatten i Liljedal hvor de tre hovedpersonene

Detaljer

Åndelig omsorg. Sykehjemsprest Anne Jørstad Demensomsorgens ABC. Arendal 10. og 11. april 2014

Åndelig omsorg. Sykehjemsprest Anne Jørstad Demensomsorgens ABC. Arendal 10. og 11. april 2014 Åndelig omsorg Sykehjemsprest Anne Jørstad Demensomsorgens ABC Arendal 10. og 11. april 2014 Jeg vil ha dere med på Hva mener vi med åndelig omsorg? Hva med vår egen åndelighet? Hvordan kan vi støtte våre

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne?

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne? Disippelskap DHÅ fylt av DHÅ Hva er likt for alle: Rom 3,22-23: «det er ingen forskjell, alle har syndet og står uten ære for Gud. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114970 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07F 9/58 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01) A61P 19/02 (2006.01) A61P

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Medlemmer: Ove Eldøy, Hans Lie, Vidar Bakke, Kjetil Vignes, Bente Rolfsnes (referent), Atle Straume og Morgan Fjelde.

Medlemmer: Ove Eldøy, Hans Lie, Vidar Bakke, Kjetil Vignes, Bente Rolfsnes (referent), Atle Straume og Morgan Fjelde. Vår visjon er at nye mennesker skal komme til tro på Jesus og bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet. MØTEREFERAT - MENIGHETSRÅDET Sted: Draugveien 111 Tid: Onsdag

Detaljer

Er du glad i musikk? Ja, de aller fleste mennesker liker musikk.

Er du glad i musikk? Ja, de aller fleste mennesker liker musikk. Lovsangens betydning Tekst: Salme 100, 1-5 Dato: 14. mai 2006 Antall ord: 2093 Salme 100 La hyllingsrop lyde for Herren, hele jorden! 2 Tjen Herren med glede, kom fram for ham med fryd! 3 Kjenn at Herren

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

Når Gud er legen ...

Når Gud er legen ... Når Gud er legen... 1 Min sjel, lov Herren, glem ikke alle hans velgjerninger! Han tilgir all din skyld og leger all din sykdom. Salme 103,2.3 2 Når Gud er legen... Jeg holdt nettopp på å forberede meg

Detaljer

C 3342. Erik Hillestad, tekst Karoline Krüger, musikk Øyvind Kristiansen, arrangør. Rammet av Kjærlighet, Jakobmesse IV PARTITUR

C 3342. Erik Hillestad, tekst Karoline Krüger, musikk Øyvind Kristiansen, arrangør. Rammet av Kjærlighet, Jakobmesse IV PARTITUR C 3342 Erik Hillestad, tekst Karoline Krüger, musikk Øyvind Kristiansen, arrangør Rammet av Kærlighet, akomesse IV PARTITR CANTANDO MSIKKFORLAG AS WWWMSIKKFORLAGETNO Score 3 min Tårnmusikk 4 4 INTRO piano

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Forfatterens forord til den norske utgaven

Forfatterens forord til den norske utgaven Forfatterens forord til den norske utgaven 6 Klart lederskap J eg er svært glad for at denne boken nå utgis på norsk. Norge er et land med sterke tradisjoner for samarbeid innen ledelse og organisasjon.

Detaljer

Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997.

Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997. 1 Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997. Matt 13,24-30 24. Han la også fram en annen lignelse for dem og sa: "Himlenes rike

Detaljer

Fridahl' s Møbelhus AS Sjøgata 66 8200 Fauske L 01 SØKNAD OM ERVERVELSE A V TOMT FOR UTBYGGING.

Fridahl' s Møbelhus AS Sjøgata 66 8200 Fauske L 01 SØKNAD OM ERVERVELSE A V TOMT FOR UTBYGGING. /.. " MØBELRINGEN.L, Fridtlhl :ç VølJelhus-! "d'-p-ë Fridahl' s Møbelhus AS Sjøgata 66 8200 Fauske L 01 Iß-O Fauske Kommune Plan/næring Boks 93 8201 Fauske!C)/d1 ayb SØKNAD OM ERVERVELSE A V TOMT FOR UTBYGGING.

Detaljer

Gi det ene bladet videre til en venn som ber. - Den norske kirke har stor åndelig påvirkningskraft! - Ber i kirken, hver morgen!

Gi det ene bladet videre til en venn som ber. - Den norske kirke har stor åndelig påvirkningskraft! - Ber i kirken, hver morgen! Kirken.be Kyrkja.be PrayForNorway.com Gi det ene bladet videre til en venn som ber 1.årgang nr. 1, november 2009 - Den norske kirke har stor åndelig påvirkningskraft! - Ber i kirken, hver morgen! - Bønnearbeidet

Detaljer

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper EN GUD SOM SER UT SOM JESUS Og de problemene det skaper JOH 14,8-10 Da sier Filip: «Herre, vis oss Far, det er nok for oss.» 9 Jesus svarer: «Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge?

Detaljer