PONUDA POTROŠNOG MATERIJALA ZA INSTRUMENTALNE LABORATORIJE 2010 /2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PONUDA POTROŠNOG MATERIJALA ZA INSTRUMENTALNE LABORATORIJE 2010 /2011"

Transkript

1 PONUDA POTOŠNOG MATEIJALA ZA INSTUMENTALNE LABOATOIJE 2010 /2011 INSPIISAN KVALITETOM M. Milankovića 25, N. Beograd Tel./Fax dokument je publikovan u PDF formatu -

2 TOP INSTUMENTALNE LABOATOIJE EFEENTNI STANDADI I MATEIJALI LGC STANDADS LGC Standards je vodeći svetski proizvođač referentnih materijala koji poseduje ISO Guide 34 za proizvodnju referentnih standarda. Pored toga, LGC Standards ima partnerski odnos sa drugim proizvođačima specijalizovanih materijala, tako da pruža najširu ponudu referentnih standarda na jednom mestu. CETAN BOČICE CETAN kapilarne boce su idealne za skladištenje isparljivih jedinjenja iz staklenih ampula, radnih i standardnih rastvora, ili uzoraka za čuvanje. Dostupne su u zapreminama od 1.5mL, 4.5mL i10ml. Prednosti CETAN kapilarnih boca: Gubici isparavanjem su eliminisani Nemogućnost prosipanja Minimalan rizik od kontaminacije Lako punjenje i uzimanje uzorka pomoću GC mikrolitarskog šprica Dokazano korišćenje od -30 C do +50 C Sve standarde koji su vam potrebni u obliku rastvora, LGC može da pripremi i isporuči u Certan bočici, čime izbegavate gubitke i kontaminaciju pri prebacivanju iz ampula! Bočice vam ostaju u laboratoriji za pripremu sekundarnih standarda. eferentni standardi zagadjivača Danas se u analitičkim laboratorijama ispituje preko različitih jedinjenja koji predstavljaju zagađivače životne sredine: pesticida, ugljovodonika, kongenera, PAH-ova, PCN i PCB-jeva, lako isparljivih jedinjenja VOC, fenola, bromnih derivata i metabolita, i ostalih. Ponudom su obuhvaćeni i referentni materijali ostalih proizvođača (BC, IMM, EM, Ultra, NIST, IPO, Cerilliant, Sigma...). LGC je jedinstven po tome što se na jednom mestu mogu nabaviti svi, kao originalne čiste supstance, kao rastvori pogodnih/ propisanih koncentracija ili kao mešavina više zagadjivača koji se zajedno pojavljuju ili ispituju (metode propisane po EPA, ASTM, DIN, ISO ili EN standardima). Matriks referentni materijali U standardu ISO t.5.9. Obezbedjenje poverenja u kvalitet rezultata ispitivanja postoji zahtev za sprovodjenje međulaboratorijskih ispitivanja. Za pripremu za akreditaciju se koriste referentni materijali koji u odgovarajućem matriksu sadrže supstance koje treba ispitivati. LGC ima širok izbor matriksa i na taj način vam omogućava da se pripremite proverite pouzdanost svojih rezultata pre akreditacionog tela, kao i da se pripremite i proverite poverenje korisnika svojih usluga. Uz matriks standard se dobije sertifikat sa rezultatima i detaljnim opisom metoda kojima je ispitivanje vršeno. Osim organskih, tu su i neorganski zagadjivači a ispitivanja obuhvataju i klasične metode i različite instrumentalne tehnike... Životna sredina: Hrana: Industrijski matriksi: Pijaća voda, kišnica, morska voda, sveža Mleko i mlečni proizvodi Veštačka đubriva voda Otpadna voda, kanali Meso i preradjevine Kamen, glina, minerali Sedimenti, zemljište iba i riblji proizvodi ude Biljke, trave, drveće, podvodno bilje Cerealije i žitarice Goriva i maziva Pepeli, filteri Voće i povrće Cement, staklo, keramika Sokovi, bezalkoholni napitci i alkoholna pića Plastika, boje i premazi INSPIISAN KVALITETOM 2

3 Botanički referentni standardi LGC je zastupnik američke kompanije ChromaDex koja proizvodi preko 3000 hemijskih i botaničkih standarda biljnog porekla. Osim pojedinačnih komponenata, tu su i ekstrakti, izolati, i kitovi potrebni za ispitivanje HPLC metodom. Od botaničkih standarda uobičajeni su standardi korena, lista, kore, cvetova i plodova, koji se isporučuju sa odgovarajućim sertifikatima analize po zahtevima Američke Herbalne Farmakopeje. Farmaceutski referentni standardi Svi proizvodjači lekova i kontrolne kuće koriste EP i USP referentne standarde koji su definisani odgovarajućim farmakopejskim monografijama. Medjutim, uz ove standarde se ne isporučuju ni sertifikati ni deklaracija o TOP INSTUMENTALNE LABOATOIJE EFEENTNI MATEIJALI ZA KLINIČKE I FOENZIČKE APLIKACIJE Predstavljamo referentne materijale LGC Standards koji imaju primenu u kliničkim i forenzičkim laboratorijama kao i pri testiranju zloupotrebe lekova u sportu. Izvestan broj forenzičkih referentnih supstanci uglavnom narkotici, anabolički steroidi, prekursori i droge su kontrolisane supstance. Uvoz i promet kontrolisanih supstanci su regulisani međunarodnim zakonima koji sprečavaju zloupotrebe. Laboratorije koje imaju potrebu za ovom vrstom supstanci treba da planiraju kvotu za svaku narednu godinu koja se prijavljuje INCB-u (International Narcotics Control Board ). Potom pri uvozu, krajnji korisnik daje izjavu o nameni SUPELAB-u koji dobija dozvole za uvoz od nadležnih institucija. KLINIČKE APLIKACIJE Analize elektrolita i ostalih metala u krvi, serumu i urinu Analize prisustva droga u serumu Analize faktora koagulacije eference Materials roku trajanja, tako da je njihova upotreba veoma ograničena sa aspekta velikih kontrolnih laboratorija. LGC je vodeći proizvodjač kako farmaceutskih nečistoća tako i farmakopejskih standarda. Njihova prednost nad EP/USP standardima se ogleda u tome što se uz standard, koji je u većim pakovanjima i po nižoj ceni, dobija i veoma sadržajan sertifikat o kvalitetu sa priloženim test hromatogramima i validnim rokom trajanja. Uz standarde nečistoća su priloženi i NM, FT I i UV spektri. Osim nečistoća koje farmakopeje propisuju, LGC nudi i sve druge nečistoće koje su vam potrebne za ispitivanja čistoće i stabilnosti sirovina i gotovih proizvoda. Safety Testing Analize metabolita i supstrata u serumu Analiza proteina u krvi i serumu Analiza non-peptide hormona u serumu... Identity Testing Process Development FOENZIČKE APLIKACIJE Analiza etanola u serumu i krvi Analize droga uključujući metabolite, nečistoće i denaturisane forme (benzodiazepini, kanabionidi, halucinogeni, opiati, steroidi, stimulansi..) Za sve ove analize nudimo čiste referentne supstance i referentne standarde u različitim biološkim matriksima (krv, urin, serum, kosa..) Sertifikat analize smeše standarda u nekom matriksu sadrži kompletan postupak pripreme, razdvajanja i analize svake komponente. To je međunarodno priznat postupak po kome se vrše i kružne laboratorijske analize (Proficiency Testing) tako da se mogu koristiti za pripremu za akreditaciju laboratorije. SUPELAB vas može povezati u sistem međunarodne laboratorijske kružne analize. Analytical Services eference Standards isk Managment Litigation Support INSPIISAN KVALITETOM 3

4 TOP INSTUMENTALNE LABOATOIJE STANDADI ZA HPLC DIJAGNOSTIKU ECIPE HPLC instrumenti su zauzeli veoma važno mesto i u medicinskoj dijagnostici. HPLC omogućava veoma selektivno i tačno određivanje u bilo kom matriksu. Osim u dijagnostici, koristi se za monitoring distribucije i raspoloživosti lekova u terapiji pacijenata. Kompanija ECIPE (ISO 9001 i ISO 13485) je osnovana 1982 u Minhenu, Nemačka, i jedna je od vo dećih snabdevača test kitovima i referentnim materijalima za HPLC i LC-MS/MS analize za kliničku dijagnostiku. Za HPLC analize koriste se unapred pripremljeni kitovi Clinep i ClinTox (obično za 100 analiza) koji se sastoje od: Specifične mobilne faze sa puferom i internim standardom eagensa Hardverskih komponenata koje su specifične za analizu (kolona sa test hromatogarmom, septe, tubinzi, filteri...) Kontrolnih matriksa (blankova) Kalibratora i referentnih standarda ANALIZE KOJE KITOVI POKIVAJU: 1. DIJAGNOSTIKA (Clinep Diagnostics) Alkoholizam, korišćenje antidepresiva, upotreba droga, prisustvo biogenih amina, dijabetes i poremećaji metabolizma,, 2. MONITOING TEAPIJSKE DOZE LEKA (Clinep TDM) Kitovi za antiaritmike, antiasmatike, antiepileptike, antipsihotike i imunosupresante 3. HUMANI BIOMONITOING (ClinTox ) Praćenje benzena i njegovih derivata i policikličnih ugljovodonika (PAH-ova) Posebno ističemo da za veliki deo ovih analiza postoje ClinMass kompletni kitovi za tandemske masene analize sa detaljnim aplikacijama. Osim kompletnih kitova u ponudi su i: ClinTest rastvori za oko 150 pojedinačnih analita ClinCal kalibratori, oko 200 analita u različitim matriksima, u urinu, plazmi, serumu ili krvi ClinChek kontrolni materijali - oko 300 analita u urinu, plazmi, serumu ili krvi SUPELAB Vam naravno nudi i HPLC sisteme i softwer koji podržava sve vaše kliničke analize! INSPIISAN KVALITETOM 4

5 SPECIJALNE HEMIKALIJE TCI- Tokyo Chemical Industry Co., Ltd TOP INSTUMENTALNE LABOATOIJE TCI - Tokyo Chemical Industry je kompanija sa pedesetogodišnjim iskustvom u proizvodnji laboratorijskih hemikalija. U njihovom proizvodnom programu se nalazi više od 21,000 uglavnom organskih hemikalija vrhunskog kvaliteta, koje imaju široku primenu od univerzitetskih do vrhunskih istraživačkih laboratorija. Preko 3000 originalnih proizvoda proizvodi samo TCI. Sve što ste do sada nalazili u katalozima Sigma Aldrich sada možete naći i kod nas. Proizvodi su klasifikovani po tome u kojoj se oblasti hemije koriste: Hemija materijala eagensi za organske sinteze Biohemija Analitička hemija BIOHEMIJA Šećeri, reagensi za Glyco-Chemistry & biologiju Nuklezidi, nukleotidi i reagensi amino kiselina Peptidi Enzimi Lipidi Terpeni Steroidi Fenilpropanoidi & Flavonoidi Alkaloidi Poliamini Vitamini eagensi za derivatizaciju GC Standardni materiali za GC eagensi za obeležavanje za HPLC Ion-Pair reagensi za HPLC eagensi za elektroforezu TLC boje Inhibitori eagensi za farmakološka istraživanja Surfakanti za biohemijska istraživanja ph Indicatori Antioxidanti ANALITIČKA HEMIJA Moderne metode analize zahtevaju analitičke reagense visokog kvaliteta da bi se mogli garantovati dobijeni rezultati. eagensi za derivatizaciju za MS Fluorescent Dyes Chemiluminescence Ligandi za farmaceutska istraživanja Prehrambene boje INSPIISAN KVALITETOM 5

6 TOP INSTUMENTALNE LABOATOIJE ASTVAAČI VISOKE ČISTOĆE LGC STANDADS LGC Picograde rastvarači za GC analize Svaka šarža podleže strogoj kontroli zbog potrebe za visokom čistoćom rastvarača koji se koriste za analizu tragova (pesticidi, PAHs, PCBs, PCDDs/PCDFs). Visok kvalitet LGC Picograde rastvarača je preporuka za njihovo koriščenje za GC analize tragova organskih zagađivača do ppb i ppt nivoa. Aceton GC 1000ml Kat.br Acetonitril GC 1000ml Kat.br Benzol GC 2500ml Kat.br Cikloheksan GC 1000ml Kat.br Dihlormetan GC 1000ml Kat.br Dimetil sulfoksid GC 1000ml Kat.br Etilacetat GC 2500ml Kat.br n-heksan GC 2500ml Kat.br Hloroform GC 2500ml Kat.br Izo-Propanol GC 1000ml Kat.br n-heptan GC 2500ml Kat.br n-oktan GC 1000ml Kat.br n-pentan GC 2500ml Kat.br Toluol GC 1000ml Kat.br LGC Optigrade - rastvarači za HPLC analize HPLC tehnika zahteva primenu rastvarača najvišeg kvaliteta. Procedure kontrole kvaliteta LGC-a osiguravaju konstantan visok kvalitet rastvarača. Svaka šarža se kontroliše rastvarač mora da ispunjava zahteve visokog nivoa UV-transmisije u opsegu od nm. Acetonitril HPLC 1000ml, 2500ml Kat.br Dietil etar HPLC 1000ml Kat.br Dihlormetan HPLC 2500ml Kat.br Etanol HPLC 1000ml Kat.br Izo-Propanol HPLC 2500ml Kat.br Metanol, grad.grade HPLC 2500m Kat.br N,N-Dimetilformamid HPLC 2500m Kat.br n-heptan HPLC 2500m Kat.br Voda HPLC 2500ml Kat.br Metanol LC-MS 1000ml Kat.br Acetonitril LC-MS 1000ml Kat.br Isporuku svih rastvarača prate odgovarajući sertifikati analize SPECIJALNI ASTVAAČI VOC n-pentan 1000ml Kat.br ULC MS Amonijum acetat 1000ml Kat.br ULC MS Mravlja kiselina 1000ml Kat.br ULC MS Trifluorosirćetna kiselina 1000ml Kat.br INSPIISAN KVALITETOM 6

7 LABOATOIJSKI EAGENSI I HEMIKALIJE VW TOP INSTUMENTALNE LABOATOIJE Kompanija VW nudi široku paletu laboratorijskih hemikalija u opsegu od tehničkih reagenasa pa sve do reagenasa visoke čistoće za analizu tragova i rezidua. Svaki proizvod je rigorozno testiran shodno svojim specifikacijama i vezan za svetski renomirane standarde kvaliteta kao sto su: ISO, ACS i Ph.Eur. Zbog izuzetnog kvaliteta mnogi kupci opisuju BDH Prolabo kao Merck po najnižoj ceni. VW Prolabo brend označava visok kvalitet po pristupačnoj ceni i sada je zahvaljujući SUPELAB-u dostupan u i našoj zemlji. Proizvodi su klasifikovani po stepenima čistoće i primeni. BDH - Prolabo asortiman obuhvata široku lepezu laboratorijskih reagenasa i hemikalija različitog kvaliteta: ¾ rastvarače visoke čistoće za HPLC, GC, MS i druge instrumentalne metode kao i kiseline visoke čistoće za AAS, ICP i itd. ¾ hemikalije p.a. kvaliteta (Normatom) ¾ hemikalije farmaceutskog kvaliteta ¾ hemikalije tehničkog kvaliteta ¾ ragensi za elektroforezu, molekularnu biologiju i biohemiju ¾ reagensi za histologiju i patologiju ¾ reagensi za mikrobiologiju i životnu sredinu Kiseline visoke čistoće BDH kiseline visoke čistoće se koriste za analizu tragova metala. Aplikacija: ICP i ICP-MS spektroskopija Plamena i grafitna atomska apsorpcija Atomska fluorescencija Jonska hromatografija Iz ponude izdvajamo: Sumpona kiselina NOMATOM 2500ml Kat.br Hlorovodonična kiselina SPECTOSOL 2500ml Kat.br U Sirćetna kiselina NOMATOM 2500ml Kat.br Azotna kiselina NOMATOM 2500ml Kat.br Sve neophodne informacije vezane za određenu hemikaliju možete naći u katalogu koji Vam može biti dostupan preko kompanije SUPELAB. INSPIISAN KVALITETOM 7

8 TOP INSTUMENTALNE LABOATOIJE INSPIISAN KVALITETOM EFEENTNI STANDADI ACCUSTANDAD ACCUSTANDAD je kompanija sa dugom i uspešnom tradicijom i u svojoj ponudi ima preko različitih standarda. ISO 9000 sertifikat NIST sertifikat za tehnologiju proizvodnje referentnih standarda ISO akreditacija za oblast testiranja referentnih standarda ISO Guide 34 za proizvodnju referentnih standarda SUPELAB vam na našem tržištu pruža mogućnost da nabavite standarde iz široke palete AccuStandard-a. AccuStandarde možete nabaviti kao jednokomponentne čiste supstance ili rastvore, smeše koje su predviđene metodama DIN, ISO, ASTM i drugim regulativama, kao i najtraženije smeše po EPA standardnim metodama. AccuStandard je celokupan asortiman podelio u više oblasti: 1. KONTOLA KVALITETA I POFICIENCY TESTING PT testovi za sertifikaciju AccuStandard ima najkompletniju liniju svih tipova WS (Water Supply) i WP (Water Pollution), PT testova (organski i neorganski parametri, smeše i setovi) i standarda za kontrolu kvaliteta. Neorganski Wet Chemical Standardi Sertifikovani standardi za mokre hemijske metode: fizičke osobine, sastav nemetala, BOD, COD, TOC Proizvode se od sirovina najvišeg kvaliteta prema ASTM, EPA i standardnim metodama za ispitivanje pijaće vode i otpadnih voda. Svi prolaze rigirozne procedure kontrole kvaliteta kao i ICP i IC standardi. Petrohemijski Quality Control Standardi AccuPetroCheck QC standardi pokazuju vrednosti koje će se dobiti AccuPetroTest standardi pokazuju opseg u kome se dobija tražena vrednost. 2. POJEDINAČNI OGANSKI STANDADI PCBs (svih 209 kongenera) AccuStandard je jedina kompanija koja sintetiše i prečišćava svih 209 individualnih kongenera. Dostupni su kao čiste supstance, u obliku rastvora i u smešama. Čistoća od 99% se određuje sa GC/FID i GC/MS a identifikacija - GC/MS. Dioxini, Dibenzofurani PAH-ovi, Nitro-PAH-ovi i njihovi derivati Standardi su dostupni individualno u obliku supstance ili rastvora i u obliku mikstura i kitova. Pesticidi i herbicidi AccuStandard nudi preko 3200 standarda pesticida u supstanci i u obliku rastvora, kao kitove, po internacionalnim metodama (EPA) i kao miksture. Eksplozivi AccuStandard je vodeća kompanija u oblasti standarda eksploziva u svom programu ima oko 600 standarda eksploziva i njihovih metabolita. Sintetizuje ih i na taj način ih čini dostupnim za upotrebu državno bezbednosne agencije, istraživačke laboratorije, monitoring 8

9 EFEENTNI STANDADI ACCUSTANDAD TOP INSTUMENTALNE LABOATOIJE Alergeni Allergen Check standardi zadovoljavaju visoke standarde u farmaceutskoj, kozmetičkoj i industriji hrane. Dostupni su u obliku čiste supstance ili u obliku rastvora. Analiza hrane eferentni standardi za analizu hrane: Standardi zasićenih i nezasićenih masnih kiselina Miksture biljnih i životinjskih masti Standardi vitamina Standardi konzervanasa, antioksidanasa, veštačkih boja i zaslađivača. Melamin NOVO! Aditivi u plastici 3. EPA METODE EPA metode se dele na organske i neorganske. U organske spadaju serije 500, 600, 1300, 1600, 8000 i CLP za analize pesticide, trihalometana, VOC-a, arahlora, fenola, karbamata i dr. u pijaćoj i otpadnoj vodi, zemljištu, sedimentima, blatu i čvrstim otpadima. Individualni standardi za EPA protokole CLP (Contract Laboratory Program) isparljive i poluisparljive supstance, pesticidi i PCBs. EPA metoda serija 500 standardne miksture za pijaću vodu EPA metoda serija 600 standardne miksture za otpadnu vodu EPA metoda serija 8000 standardne miksture za čvrst otpad EPA metoda serija 1600 miksture za pesticide i herbicide. 4. PETOHEMIJSKI STANDADI Posebna oblast koju AccuStandard pokriva je petrohemijska industrija. Možete naći standarde za preko 100 ASTM metoda, od D-56 do D-6591 za analize aromata, oksigenata, sumpora/azota, organometala i standarde za analize fizičkih osobina. 5. NEOGANSKI STANDADI Neogranski standardi su neophodni kod tehnika ICP, AAS, ICP/MS, Jonske hromatografije, metoda EPA/ASTM/CLP i mokrih hemijskih metoda EKSKLUZIVNO - ACCUSTANDAD NO-HAZ LINIJA ICP, AA i ICP/MS standardi visoke stabilnosti: zbog smanjenih troškova za opasnost u toku transporta, po ceni za 150 ml se dobije 500 ml rastvora standarda! sa koncentratom od 20ml se isporučuje prazna pre-washed, prelabeled HDPE boca (250 ml za 10,000 μg/ml; 500 ml za 25,000 μg/ml) sertifikovani u ISO 9001 & ISO QA/QC laboratorijama sertifikat analize sledljiv do NIST-a prati isporuku svakog standarda INSPIISAN KVALITETOM 9

10 TOP INSTUMENTALNE LABOATOIJE SETIFIKOVANI ELEKTOHEMIJSKI STANDADI HAMILTON / EAGECON SETIFIKOVANI ph PUFEI - eagecon ISO Sertifikovani, sledljivi do NIST-a eagecon-ovi puferi zadovoljavaju sve zahteve modernih laboratorija i elektrohemijskih metoda: Kalibracioni puferi za sve instrumente. Kontrolni standardi za sve aplikacije, pokrivaju ph opseg od ph1.00 do ph To omogućava korišćenje eageconovih pufera kao kontrolnih standarda za verifikaciju ph merenja za sve aplikacije. Stabilnost 2godine Na lageru: ph puferi sertifikovani na 20ºC - od ph 1 do ph 13, 500ml ph puferi sertifikovani na 25ºC - od ph 1 do ph 13, 500ml KONDUKTOMETIJSKI STANDADI - eagecon eagecon je svetski lider u proizvodnji konduktometrijskih standarda - 24 različitih vrednosti od ,000 μs/cm. Mogu se koristiti kao kalibracioni i kontrolni standardi. Standardizovani na 25 ºC sa tačnošću od +/- 1,0%. U ponudi: Standardne vrednosti: CSKC84 84 μs/cm 25ºC CSKCS 147 μs/cm 25ºC CSKCL 1,413 μs/cm 25ºC CSKC ,880 μs/cm 25ºC SETIFIKOVANI ph PUFEI - Hamilton ISO Sertifikovani, sledljivi do NIST-a. ok trajanja 5 godina U ponudi: Sertifikovani pufer ph ml Kat.br Sertifikovani pufer ph ml Kat.br Sertifikovani pufer ph ml Kat.br Sertifikovani pufer ph ml Kat.br Sertifikovani pufer ph ml Kat.br Sertifikovani pufer ph ml Kat.br INSPIISAN KVALITETOM 10

11 UV, AAS i PID lampe LAB HUT TOP INSTUMENTALNE LABOATOIJE U našem prodajnom programu se nalaze lampe najvišeg kvaliteta sa garancijom rada u vašim detektorima, sa istim ili boljim performansama od originalnih lampi. Deuteriumske, Ksenonske, Živine i Volfram lampe HCL - lampe sa šupljom katodom PID Lampe Deuteriumske, Ksenon, Živa i Volfram Lampe U ponudi su deuterium, ksenon, živa i volfram lampe za preko 700 detektora svih proizvođača instrumenata. Proizvođači lampi su vodeće kompanije u toj oblasti - Cathodeon, Heraeus, Hamamatsu, IST i Ushio. Garancija za sve deuterijumske lampe je 6 meseci od isporuke ili 1000 sati rada. Takođe su u ponudi LONGLIFE lampe čija je garancija 2000 sati rada ili 1 godina od isporuke. Lampe sa šupljom katodom Singl ili multi element lampe, nekodirane ili kodirane, 37mm (1.5") ili 50mm (2"), za aparate svih proizvođača Pie Unicam, Perkin Elmer, Shimadzu, Waters, Thermo, Agilent, Varian. Garancija za HCL lampe je 24 meseci od isporuke ili 5000mA sati rada. eferentni standardi fizičkih veličina Osim sertifikovanih referentnih standarda koje smo Vam ponudili, sertifikovanih pufera i konduktometrijskih standarda, u našoj ponudi su i drugi standardi za potvrđivanje fizičkih veličina koje se mere instrumentima: Optičke osobine: apsorpcija u UV, Vis, NI, I i aman spektroskopiji Luminescencija i fluorescencija Glowell 96 Well Microplate Standardi Termalne osobine DSC, tačke topljenja, mržnjenja, provodljivosti, otpornosti... Veličina čestica - latex sphere, polystyrene i kvarcni i stakleni standardi, monodisperzni i polidisperzni, za image analizu, za površine čestica i tvrdoću... Indeks refrakcije, provodljivost, viskozitet, molekulska težina, gustina, mehaničke osobine... Optički referentni materijali za UV apsorbancu, linearnost, transmisiju, talasnu dužinu, rasipanje i rezoluciju Standardi za sitanu analizu INSPIISAN KVALITETOM Standardi su u granicama mernih vrednosti i tačnosti koje zahtevaju svetske farmakopeje, a njihove sertifikate su izdali NIST, EM, BC, IMM... 11

12 TOP INSTUMENTALNE LABOATOIJE OPEMA ZA TANKOSLOJNU HOMATOGAFIJU ANALTECH Pogledajte naš interaktivni katalog na adresi ANALTECH - Američka kompanija koja je na tržištu skoro pola veka. Bavi se samo proizvodnjom opreme za tankoslojnu hromatografiju (TLC) i u tome je lider na američkom tržištu. U svom proizvodnom programu ima oko 500 vrsta TLC ploča, kao i ostalu opremu potrebnu za ispitivanje metodom tankoslojne hromatografije. TLC Ploče UNIPLATES - staklene ploče u dimenzijama 20x20, 20x10 i 10x10cm. Standardna debljina analitičkog sloja je 250 mikrona, preparativnog mikrona, a kod HPTLC mikrona. Čestice silica gela su 10-15µm, sa porama od 60Å. Analtech proizvodi i ploče sa zonom za koncentrovanje nanetog uzorka od 3cm na početku ploče (Preadsorbent UniplatesTM). Narezane staklene ploče koje se lako lome na željenu dimenziju, u trakama od 2,5 i 5cm. Adsorpcioni slojevi: Silica gel G&GF- silika gel sa dodatkom gipsa i sa fluorescinom. TLC ploča Silika gel G, staklo 20x20cm, 25kom Kat.br TLC ploča Silika gel GF, staklo 20x20cm, 25kom Kat.br HPTLC ploče impregnirane pogodnim ugljovodonikom koje su po osobinama slične sa HPLC C18 pakovanjem. Ploče sa modifikovanim adsorpcionim slojem (0.33% karbomerom, 5-10% magnezijum acetatom, 5% amonijum sulfatom, 1% kalijum oksalatom itd.). TLC ploča Silika gel impregniran ugljovodonikom HP-PSF, staklo 10x20cm, 25kom Kat.br TLC ploče Silika gel G, modifikovan sa 0.1 NaOH, staklo 5x20cm, 25kom Kat.br TLC ploče Silika gel G, modifikovan sa AgNO3, staklo 10x20cm, 25kom Kat.br Ploče sa čvrstim adsorpcionim slojem, sa organskim (HL&HLF) ili sa neorganskim (GHL&GHLF) puniocem su najrigidnije ploče koje se mogu naći na tržištu, visoko efikasne i pogodne za denzitometriju. TLC ploče Silika gel HL, staklo TLC ploče Silika gel HLF, staklo TLC ploče Silika gel GHL, staklo TLC ploče Silika gel GHLF, staklo 20x20cm, 25kom Kat.br x20cm, 25kom Kat.br x20cm, 25kom Kat.br x20cm, 25kom Kat.br Ostalo - Analtech nudi i ploče sa Avicelom (mikrokristalnom celulozom), DEAE prepariranom celulozom i aluminijum oksidom (G&GF). TLC ploče AVICEL, staklo TLC ploče Aluminijum oksid, staklo TLC ploče DEAE preparativna celuloza AVICEL F, staklo 20x20cm, 25kom Kat.br x20cm, 25kom Kat.br x20cm, 25kom Kat.br.36031AF ekvivalent za Merck-ove i MN ploče ekvivalent za G/GF, ali sa dodatkom za čvrstinu Fleksibilne TLC ploče se primenjuju na Al foliji ili poliesterstoj osnovi. Vrlo lako se mogu seći makazama i na taj način dobiti veći broj manjih ploča. Adsorpcioni sloj može biti silica gel, celuloza, aluminijum oksid. Debljina adsorpcionog sloja 100, 150, 200 mikrona. Broj ploča u pakovanju 25 ili 200 ploča. Ploče mogu da budu sa i bez fluorescina. TLC ploča, Silica gel, plastika 20x20, 25kom Kat.br TLC ploča, Silica gel modifikovan diolom,aluminijum 20x20, 25kom Kat.br TLC ploča, Celuloza, plastika 20x20, 25kom Kat.br TLC ploča, Silica gel, aluminijum 20x20, 200kom Kat.br INSPIISAN KVALITETOM 12

13 OPEMA ZA TANKOSLOJNU HOMATOGAFIJU ANALTECH TOP INSTUMENTALNE LABOATOIJE Oprema za razvijanje ploča i nanošenje uzorka TLC KADE TLC kade su napravljene od stakla. Dizajnirane su za razvijanje ploča dimenzija 10x10cm, 20x20cm i manje. TLC kade 70-36, 70-30, 70-20, karakteristične su po tome što u njih može stati aluminijumski držač za ploče, tako da Vaša obična kada postaje "multi plate" kada. Kat. br Kat. br Kat. br Kat. br Cilindrične TLC kade Kat. br (uz 70-20) TLC KAPILAE Kat. br Kat. br TLC kapilare 1µl 100kom. Kat.br TLC kapilare 2µl 100kom. Kat.br TLC kapilare 5µl 100kom. Kat.br TLC kapilare 10µl 100kom. Kat.br TLC AUTOSPOTTE je automatski aplikator koji se koristi za nanošenje uzoraka. Uz pomoć AUTOSPOT- TE-a potpuno se isključuju greške do kojih može doći prilikom ručnog nanošenja. Može se koristiti za nanošenje do 18 uzoraka u isto vreme. Aparat je dizajniran tako da se za nanošenje uzoraka koriste TLC špricevi sa teflonskim iglama sa tupim vrhom. Ovakva igla sprečava dodir čime se povećava reproduktivnost. Špricevi poseduju teflonski klip koji eliminiše problem kontaminacije metal-staklo. Špricevi su dostupni u sledećim zapreminama 10, 25, 50, 100 i 250 µl. Uzorci se mogu nanositi različitim brzinama u toku 3 minuta do 30 minuta. Ispod TLC ploča se nalazi grejač koji potpomaže isparavanje rastvarača. Temperatura grejača se može podešavati. Aparat radi isto sa jednim i sa više špriceva. Aparat ima digitalno očitavanje temperature. Posebno se mogže poručiti adapter za TLC ploče 5x20cm, 20x20cm i 10x20cm. INSPIISAN KVALITETOM 13

14 TOP INSTUMENTALNE LABOATOIJE OPEMA ZA TANKOSLOJNU HOMATOGAFIJU ANALTECH OPEMA ZA VIZUELIZACIJU TLC stakleni raspršivač Portabl UV lampa 4W TLC UV kabinet sa lampom, komplet Portabl UV lampa 6W Držač za UV lampu OSTALA OPEMA ZA TLC Kat.br Kat.br Kat.br Kat.br Kat.br Kutija za prskanje TLC ploča, 5 kom. Kat.br Držač za prskanje TLC ploča Kat.br Držač za sušenje i čuvanje TLC ploča Kat.br Kat.br Kat.br Kat.br TLC VIDEO DOKUMENTACIONI SISTEM Komplet opreme za kvalitetno i dugotrajno čuvanje sirovih podataka analize metodom tankoslojne hromatografije DOKUMENTACIONI SISTEM ZA TANKOSLOJNU HOMATOGAFIJU Digitalna kamera Minimum 105 boja i 12 megapiksela rezolucije Minimum 6x optički zoom, 4x digitalni zoom ezolucija po izboru: od 640 x 480 do 4000 x 3000 Kabinet za snimanje Crni zastor za potpunu izolaciju kabineta Uniformno osvetljavanje kabineta (2 x 254nm i 2x 365nm UV lampe pozicionirane na suprotnim stranama, 15W ) Emisioni filteri EtBr ed nm Uniformna bela osvetljenost prostora Software Softwerska kontrola funkcija kamere Windows based software koji ima uvid u snimak (live preview) Slika TLC ploče u boji Mogućnost podešavanja slike Mogućnost formiranja izveštaja Mogućnost korišćenja obrazaca Usaglašen sa 21CF Part 11 Lako prenosiva data stanica (notebook), komplet sa printerom u boji INSPIISAN KVALITETOM 14

15 APAATUE UNITED CHEMICAL TECHNOLOGIES TOP INSTUMENTALNE LABOATOIJE UCT (United Chemical Technologies) je jedna od vodećih kompanija u oblasti tehnologije ekstrakcije na čvrstoj fazi. Na tržištu su zastupljeni od 1986 godine. U svom prodajnom programu imaju SPE kolone, pribor za SPE, reagense za derivatizaciju, aparature za ekstrakciju pod povišenim pritiskom i u vakuumu... SISTEM ZA EKSTAKCIJU NA ČVSTOJ FAZI Ekstrakcija na čvrstoj fazi (Solid phase extraction) se koristi kod tečnih uzoraka za koncentrovanje razblaženih rastvora pre analize, i za izolovanje i njihovo prečišćavanje na taj način što se uklanjaju kontaminanti i ometajuće supstance iz multikomponentnih sistema. SPE označava razdvajanje komponenata iz tečnosti na čvrstom ekstrakcionom medijumu. SPE KOLONE Clean Screen - prave kolone koje se koriste za ekstrakciju droga (lekova). Ove kolone sadrže kopolimerne sorbente, hidrofobne i jonoizmenjivačke funkcionalne grupe koje su polimerizovane sa supstratom silike. Koriste se za prečišćavanje zbog izuzetne selektivnosti i reproduktivnosti u ekstrakciji kiselina, baza i neutralnih jedinjenja. Clean Screen DAU i THC kolone se najduže koriste pri kliničkim i forenzičkim analizama, odnosno: Pri obdukcijskoj analizi Kriminalističkim ispitivanjima Analizama droga u urinu Medicinskim farmakološkim ispitivanjima Pri testiranju zloupotrebe sportista na nedozvoljene supstance Laboratorijama koje se bave analizom biološkog materijala kod trkačkih konja XtrackT kolone koriste se u ekstrakciji kiselina, baza i neutralnih jedinjenja u viskoznim uzorcima kao što su krv i tkiva preminulih, amnionska tečnost, konjski urin, mekonijum. INSPIISAN KVALITETOM 15

16 TOP INSTUMENTALNE LABOATOIJE QUECHES UNITED CHEMICAL TECHNOLOGIES QuEChES - Quick, Easy, Cheap, Effective, ugged, Safe tehnika koja se koristi za ekstrakciju pesticida iz voća, povrća i drugih uzoraka hrane i životne sredine. U sprezi sa clean-up SPE metodom, koja se koristi za uklanjanje šećera, masti, organskih kiselina, sterola, proteina, pigmenata i viška vode, QuEChES tehnika predstavlja alternativu klasičnim tehnikama: tečno-tečnoj ekstrakciji i ekstrakciji na čvrstoj fazi. U centrifuškim tubama se u različitim odnosima nalaze: MgSO4 - uklanja višak vode PSA (primarni sekundarni amin) - uklanja šećere, masne kiseline, organske kiseline, antocijanidne pigmente C18 - uklanja nepolarne interference Carbon - uklanja pigmente, sterole, nepolarne interference Metoda se sastoji iz: Pripreme uzorka mlevenjem i ekstrakcije u pripremljenoj centrifuškoj kiveti Clean-up metode na dvofaznom SPE kertridžu Analize ekstrahovanog uzorka instrumentalnom metodom Quechers ChloroFiltr - koristi se za uklanjanje zelenog pigmenta (hlorofila) iz uzoraka; koristi se kao zamena za GCB. Quechers European - koristi se za analizu pesticida u hrani po EN15562 metodi. QuEChES Multi-packs - umesto već gotovih centrifuških kiveta, dobija se traženi sadržaj u hermetički zatvorenim aluminijumskim kesama sa praznim centrifuškim kivetama. ChloroFiltr UCT nudi različite QuEChES kivete koji sadrže pogodne sorbente za ekstrakciju pesticida iz različitih uzorka, veliki izbor gotovih pakovanja kao i specifičnih, po vašem zahtevu, zajedno sa gotovim aplikacijama ili razvojem metode ekstrakcije.. Multi-packs INSPIISAN KVALITETOM 16

17 SPE EKSTAKCIJA NA ČVSTOJ FAZI UNITED CHEMICAL TECHNOLOGIES TOP INSTUMENTALNE LABOATOIJE Čvrste faze - kompletna linija visoko kvalitetnih sorbenata je dostupna u pojedinačnim pakovanjima. Podela: ENVIO CLEAN čvrste faze koje se koriste za analize uzoraka iz životne sredine Naziv sorbenta Kataloški broj pakovanje ALUMINA Activity Super I, Acid ECALA00D 500g FLOISIL A Mesh ECFLO00D 500g E FLOISIL P ECFLS03K 3kg MAGNESIUM SULFATE ANHYDOUS (1 unit) ECMAG00D 500g NaCl ACS Grade ECNACL50K 50kg SILICA GEL Mesh ECSIOH03K 3kg SODIUM SULFATE ANHYDOUS ACS Grade Granular 60 Mesh ECSS10K 10kg Čvrsta faza na bazi silika-gela za punjenje kolona, sa modifikacijama SELECTASOB Bulk Packing Material CLEAN-UP Naziv sorbenta Kataloški broj pakovanje Aminopropyl - Anion Exchange, 40-63µm CUNAX00X 10g Aminopropyl + C8 - Copolymeric (Mixed Phase), 40-63µm CUNAX20C 100g Benzenesulfonic Acid (High Load)- Cation Exchange, 40-63µm CUBCXHL00K 1 Kg Benzenesulfonic Acid + C8 - Copolymeric (Mixed Phase), 40-63µm CUBCX20C 100g Benzenesulfonic Acid - Cation Exchange, 40-63µm CUBCX00C 100g Diethylamino - Anion Exchange, 40-63µm CUDAX00C 100g Hydrophobic - Alumina Base CUALB00C 100g Hydrophobic - C18, OCTADECYL Unendcapped, 40-63µm CUC1800X 10g Hydrophobic - Florisil P CUFLS00C 100g Hydrophobic - Pharma-Sil, 40-63µm PHSIL00K 1 Kg Čvrsta faza na bazi polimera, STYE SCEEN Polymeric Bulk Packing Material Naziv sorbenta Kataloški broj pakovanje Benzenesulfonic Acid SSBCX00X 10g everse Phase C18 SSC1800C 100g Benzenesulfonic Acid + C8 SSDBX00X 10g Polystyrene Divinylbenzene SSDVB00C 100g Quaternary Amine SSQAX00X 10g U ponudi imamo prazne staklene kolone sa fritom. INSPIISAN KVALITETOM 17

18 TOP INSTUMENTALNE LABOATOIJE EAGENSI ZA DEIVATIZACIJU GC UNITED CHEMICAL TECHNOLOGIES SELECTA-SIL - MSTFA, BSTFA, MTBSTFA, TMCS, TMPAH - reagensi za derivatizaciju imaju sledeće karakteristike: Povećavaju molekulsku težinu Snižavaju tačku ključanja Stvaraju specifične jone kod jedinjenja namenjenih za GC i GC/MS Prednost derivatizacije: Poboljšava razvijanje hromatograma - povećava isparljivost - redukuje intermolekularne vodonične veze separacija strukturno sličnih komponenti Poboljšava karakteristike masenog spektra - povećana masa fragmenata veći odnos signal/šum veća ujednačenost masa povećana osetljivost molekularnih jona Poboljšana termalna stabilnost pojedinih komponenti redukovana termalna degradacija povišena temperatura za ubrzanje analize Povećana produktivnost instrumenata manje reinjektovanja i ponavljanja veće poverenje u kvalitativnu i kvantitativnu analizu analita EAGENSI ZA SILIANJE MSTFA BSTFA MTBSTFA N-methyl-N-trimethylsilytrifluoroacetamide, 1g (10kom) N,O-bis(trimethylsilytrifluoroacetamide), 1g (10kom) N-methyl-N-(t-butyldimethylsilyl)-trifluoroacetamide, 1g (10kom) EAGENSI ZA ALKILOVANJE TPPAH PIA 0.2M Trimethylanilium hydroxide in methanol, 1g (10kom) Propionic anhydride, 1g (10kom) EAGENSI ZA ACILOVANJE MBTFA N-methyl-bis-trifluoroacetamide, 1g (10kom) TFAA Trifluoroacetic acid anhydride, 1g (10kom) PFAA Pentafluoropropionic acid anhydride, 1g (10kom) HFAA Heptafluorobutyric acid anhydride, 1g (10kom) INSPIISAN KVALITETOM 18

19 SPE EKSTAKCIJA NA ČVSTOJ FAZI UNITED CHEMICAL TECHNOLOGIES TOP INSTUMENTALNE LABOATOIJE Primena ostalih Clean Screen kolona: Clean Screen XCEL - Za ekstrakciju lekova u svakodnevnoj upotrebi, kao npr. benzodiazepina i opijata Clean Screen GHB - Patentiran za ekstrakciju etilen glikola, butan diola, gama hidroksi butirata i butirolaktona Clean Screen BNZ - Specifičan je za 7-amino klonazepam Clean Screen ETG - Koristi se za ekstrakciju etilglukuronida iz urina. Na bazi aktivnog uglja educed Solvent Volume - To su kolone tipa THC, DAU i C18 koje su prilagođene za ekstrakciju malom zapreminom rastvarača Clean Up kolone se koriste za razne vrste ekstrakcija. U ovu liniju proizvoda spadaju jonoizmenjivačke, hidrofilne, hidrofobne i kovalentne SPE kolone. Podela Clean Up kolona: Clean-Up Anion Exchange - koristi se za ekstrakciju visoko polarnih jedinjenja; treba voditi računa o ph i pka vrednostima Clean Up Carbon - koristi se za ekstrakciju polarnih organskih jedinjenja (nejonizovanih) Clean-Up Cation Exchange - koristi se za ekstrakciju nukleofila npr. amina, alkohola Clean Up Copolymeric - u svom sastavu sadrži polarne i nepolarne lance čime omogućava ekstrakciju neutralnih i polarnih analita (čest slučaj kada se neutralna osnovna supstanca metabolizuje i postane polarna) Clean Up Covalent - koristi se u visoko specifičnim ekstrakcijama nukleofila amina, npr.u anailizi proteina kao što su antitela itd. Clean Up Hydrophilic - koristi se za ekstrakciju hidrofilnih jedinjenja (npr.amini, jedinjenja sa OH grupama, CN grupama) Clean Up Hydrophobic - koristi se za ekstrakciju hidrofobnih jedinjenja (npr. nepolarnih ugljovodonika ) Styre Screen kolone za ekstrakciju u svom sastavu imaju stiren i divinilbenzen kopolimer koji na površini imaju vezane hidrofobne komponente i katjonske grupe, omogućavajući analize i kiselih, baznih i neutralnih komponenti na jednoj koloni. Imaju visok kapacitet za vezivanje analita (usled veličine čestica od 30 mikrona) te im je potrebno mnogo manje uzorka i vremena za analizu. Postoji veliki broj gotovih metoda i aplikacija za sve vrste laboratorija, koje možete dobiti besplatno uz kolone! INSPIISAN KVALITETOM 19

20 TOP INSTUMENTALNE LABOATOIJE PIPEMA UZOAKA - ŠPIC FILTEI CONUS / LABHUT Izbor pravog filtera je veoma važan za uzorak koji se filtrira jer različiti tipovi membrane daju različite rezultate. Najvažnije je osigurati da membrana ne reaguje sa uzorkom i da rastvarač koji se koristi ne utiče na integritet membrane. STEILNI ŠPIC FILTEI SA SULFONSKOM MEMBANOM (PES ) Hidrofilna membrana, ima nizak nivo vezivanja proteina i visok protok. Takođe je sertifikovana za pripremu uzoraka za jonsku hromatografiju. PES membrane imaju veću toplotnu rezistentnost od većine membrana. Koristi se za jake kiseline, alkohole, proteine, peptide. Ne koristi se za kiseline, ketone, estre, halogenovane ili aromatične ugljovodonike. Špric filter 25mm, 0.2µm, 100kom Kat.br. FSPS26 ŠPIC FILTEI SA NAJLONSKOM MEMBANOM (NY) Veoma čista hidrofilna membrana. Mehaničke osobine su joj veoma dobre i može se koristiti pri različitim aplikacijama. Ima dobru termičku stabilnost do 50 C. Koristi se za baze, većinu HPLC rastvarača, alkohole, aromatične ugljovodonike. Ne koristi se za kiseline, ketone, estre, halogenovane ili aromatične ugljovodonike. Špric filter 4mm, 0.2µm, 100kom Špric filter 4mm, 0.45µm, 100kom Špric filter 13mm, 0.2µm, 100kom Špric filter 13mm, 0.45µm, 100kom Špric filter 25mm, 0.2µm, 100kom Špric filter 25mm, 0.45µm, 100kom ŠPIC FILTEI SA TEFLONSKOM MEMBANOM (PTFE) Špric filter 4mm, 0.2µm, 100kom Špric filter 4mm, 0.45µm, 100kom Špric filter 13mm, 0.2µm, 100kom Špric filter 13mm, 0.45µm, 100kom Špric filter 25mm, 0.2µm, 100kom Špric filter 25mm, 0.45µm, 100kom Kat.br. FFNN0402 Kat.br. FFNN0445 Kat.br. FFNN1302 Kat.br. FFNN1345 Kat.br. FFNN2502 Kat.br. FFNN2545 Hemijski inertna membrana na gotovo sve rastvarače i može se koristiti pri radu sa agresivnim kiselinama i bazama. PTFE membrana je hidrofobna i zahteva prethodno kvašenje (korisćenjem male količine alkohola) pre korišcenja sa vodenim rastvorima uzoraka. PTFE filteri se takođe mogu koristiti pri sprečavanju prolaska vlage kroz vazdušne ventile. Koristi se za agresivne rastvarače, jake kiseline, alkohole, baze, aromatična jedinjenja. Ne koristi se za vodene rastvore uzoraka bez prethodnog kvašenja. Kat.br. FFPT0402 Kat.br. FFPT0445 Kat.br. FFPT1302 Kat.br. FFPT1345 Kat.br. FFPT2502 Kat.br. FFPT2545 ŠPIC FILTEI SA MEMBANOM SA EGENEISANOM CELULOZOM (C) Pogodna je za širok spektar laboratorijskih procedura, i idealana je za analize koje zahtevaju maksimalnu pokrivenost membrane uzorkom. Takođe ova membrana poseduje dobru rezistentnost na rastvarače i njenim korišćenjem se može raditi u širokom opsegu ph. Koristi se za proteine, peptide i ostale biomolekule. Ne koristi se za jake kiseline, hloroform, THF. Špric filter 25mm, 0.45 µm, 100kom Kat.br. FFC2545 ŠPIC FILTEI SA CELULOZNO ACETATNOM MEMBANOM (CA) Idealna je za vodene rastvore uzoraka. Ima veću hemijsku inertnost nego regenerisana celuloza. Koristi se za vodene rastvore uzoraka. Ne koristi se za organske rastvarače. Špric filter 25mm, 0.45 µm, 100 kom Kat.br. FFCA2545 INSPIISAN KVALITETOM 20

21 POTOŠNI MATEIJAL ZA APAATE ZA DISOLUCIJU LabHut TOP INSTUMENTALNE LABOATOIJE Ovom prilikom vam predstvljamo program potrošnog materijala za aparate (usaglašen sa U.S. Pharmacopea), koji je kompatibilan sa aparatima za disoluciju originalnih proizvođača: Caleva, Hanson, Distek, Zymark, Sotax, Pharmatest, VanKel, EWEKA Posude za disoluciju U ponudi su sve vrste posuda, svetle i tamne, staklene i plastične, u standardnim zapreminama od 1000 ml i u specifičnim, manjim i većim. Posude kompatibilne sa EWEKA aparatima Kat.br. Opis OEM ef GLA900-EW 1000ml Posude od providnog stakla GLA900-AW 1000ml Posude od tamnog stakla PLA900-EW 1000ml Posude od providne plastike GLA02K-EW 2000ml Posude od providnog stakla Posude kompatibilne sa PHAMATEST aparatima Kat.br. Opis OEM ef GLA900-PT 1000ml Posude od providnog stakla GLA900-AT 1000ml Posude od tamnog stakla PLA900-PT 1000ml Posude od providne plastike PLA900-AP 1000ml Posude od tamne plastike Takođe u svom prodajnom program firma LABHUT nudi i ostale delove za aparate za disoluciju: držače, korpice, filtere, mešalice SISTEM ZA FILTACIJU MOBILNE FAZE Sistem se sastoji od: Boca za vakuum, staklena, 500 ml, 1000 ml i 2000 ml Levak za filtraciju, 120 ml i 300 ml Membrane za filtraciju, 45µm, Ø 47mm, PTFE Membrane za filtraciju, 45µm, Ø 47mm, Nylon Vakuum pumpa Vakuum crevo INSPIISAN KVALITETOM 21

22 TOP INSTUMENTALNE LABOATOIJE VIALE, SEPTE, ZATVAAČI LA-PHA-PACK Kompanija La-Pha-Pack (DIN EN ISO 9001:2000) je originalni proizvođač potrošnog materijala za GC, HPLC i Headspace analize viala, septi, zatvarača, crimp kapica koji odgovaraju svim instrumentima na tržištu - Agilent, CTC, Perkin Elmer, Dionex, Shimadzu, Varian, Hitachi, Waters, Thermo. Viale su proizvedene od SCHOTT stakla prve hidrolitičke grupe. VIALE 2ml SA NAVOJEM ND9 I ODGOVAAJUĆI ZATVAAČI - kompatibilne sa skoro svim autosemplerima - Agilent, Shimadzu, Thermo, Varian, Waters... Viala 1,5 ml, tamna, label 100 kom Kat.br Viala 1,5 ml, svetla, label 100 kom Kat.br PP zatvarači sa centralnim otvorom (transparentni, plavi, crveni, crni, zeleni, žuti) PP zatvarači, 9mm, navoj, plavi, septa, PTFE/SIL 100 kom Kat.br PP zatvarači, 9mm, navoj, zeleni, septa, PTFE/SIL 100 kom Kat.br HEADSPACE (CIMP) VIALE ND 20-5ml, 10ml, 20ml, 50ml, zaobljeno ili ravno dno Headspace viala, 10ml, svetla 100kom Kat.br Headspace viala 10ml, tamna 100kom Kat.br Headspace viala, 20ml, svetla 100kom Kat.br Headspace viala, 50ml, svetla 100kom Kat.br Aluminiumske Headspace krimp kapice sa centralnim otvorom, ND 20 sa razlicitim septama PTFE/SIL, BUTIL, Al krimp kapica, centralni otvor, septa SIL/PTFE, Agilent 100kom Al krimp kapica, Pharma fix septa butyl/ptfe,100kom Kat.br Kat.br INSPIISAN KVALITETOM 22

23 VIALE, SEPTE, ZATVAAČI BOČICE SA NAVOJEM ZA ČUVANJE UZOAKA LA-PHA-PACK TOP INSTUMENTALNE LABOATOIJE Kompletan program viala sa navojem za čuvanje uzoraka različitih zapremina (2ml, 4ml, 8ml, 12ml, 16ml, 20ml, 30ml, 40ml i 60ml). Sve viale su proizvedene od stakla prve hidrolitičke grupe - svetlog i tamnog. Viala, 4ml, , svetla 100kom Kat.br Viala, 4ml, , tamna 100kom Kat.br Viala, 8ml, , svetla 100kom Kat.br Viala, 8ml, , tamna 100kom Kat.br Viala, 15ml, , svetla 100kom Kat.br Viala, 20ml, , svetla 100kom Kat.br Viala, 20ml, , tamna 100kom Kat.br Viala, 30ml, , svetla 100kom Kat.br Viala, 40ml, , svetla 100kom Kat.br Viala, 40ml, , tamna 100kom Kat.br Viala, 60ml, , svetla 100kom Kat.br I odgovarajići zatvarači sa navojem PP zatvarač, otvor, , PTFE/SIL 100kom Kat.br. VCA-1304 PP zatvarač, zatvoren, , PTFE/SIL 100kom Kat.br PP zatvarač, otvor, , PTFE/SIL 100kom Kat.br. VCA-1504 PP zatvarač, zatvoren, , PTFE/SIL 100kom Kat.br PP zatvarač, zatvoren, , BYTILED/PTFE 100kom Kat.br PP zatvarač, zatvoren, , PTFE/SIL 100kom Kat.br PP zatvarač, otvor, , PTFE/SIL 100kom Kat.br Držači za viale (Acrylic) 50 mesta prečnika 8.5 / 3mm, Kat.br mesta prečnika 12mm, Kat.br mesta prečnika 15.1mm, Kat.br mesta prečnika 24mm, Kat.br Nove PE-CUT septe za HPLC aplikacije Nov proizvod u prodajnom programu La-Pha-Pack -a je takozvana pre-cut septa. Silikon kao noseći materijal je sečen u tzv. Y-formi, ostavljajući pri tome PTFE podlogu netaknutu. Igla može lako da prodire kroz Y slit kod skoro svih septi različitih debljina. Na taj način se štiti uzorak od moguće kontaminacije. Najvažnije prednosti: Silikon kao noseći materijal je sečen u tzv. Y-formi, ostavljajući pri tome PTFE podlogu netaknutu Nema promene koncentracije Izbegava se kontaminacija komadima septe tokom prodora igle kroz nju Lakše prodiranje igle INSETI I ŠAMPANJ VIALE Ako nemate dovoljno uzorka za analizu, najbolje rešenje su viale sa nezavisnim ili integrisanim insertom, koji omogućavaju injektovanje iz 200mikrolitra! PIBO - KIMPEI, DEKIMPEI INSPIISAN KVALITETOM 23

24 TOP INSTUMENTALNE LABOATOIJE MIKOLITASKI ŠPICEVI MANUELNI I ZA AUTOSEMPLE HAMILTON Tokom godina kompanija HAMILTON (EN ISO 9001 / EN 46001) je postala lider u proizvodnji preciznih mikrolitarskih špriceva za manuelno injektovanje i za autosemplere, koji se koriste u laboratorijama širom sveta. Pored toga veliki deo proizvodnog programa čine HPLC kolone, GC kolone, senzori, kao i sertifikovani standardi za konduktivnost i ph. Za svaki isporučeni špric na vaš zahtev možete dobiti kalibracioni sertifikat. SEIJA 1700 GAS TIGHT Špricevi HAMILTON serije 1700 su dizajnirani tako da se koriste za radi sa tečnostima i gasovima (preciznost od ± 1% nominalne zapremine). Tečnost dolazi u dodir samo sa staklom i PTFE klipom. Zapremine: 10 μl,25 μl,50 μl,100 μl,250 μl i 500 μl Igla: fiksna, promenjiva, luer Aplikacija: Upotreba u dispenzerima Upotreba u autosemplerima i analizatorima Pipetiranje gasova Injektovanje uzoraka - GC, LC i TLC SEIJA GAS TIGHT HAMILTON serija 1000 se koristi za pipetiranje gasova i tečnosti u zapreminama od 1ml do 100ml. Špric je napravljen od borosilikatnog stakla a klip od teflona. Svi delovi koji su u dodiru sa uzorkom su ili od stakla ili od PTFE-a. Zapremine: 1ml, 1,25ml 2,5ml, 5ml, 10ml, 25ml, 50ml, 100ml Igla: fiksna, promenjiva, luer Aplikacija: Upotreba u dispenzerima Upotreba u analizatorima Pipetiranje korozivnih tečnosti Pipetiranje gasova (do 0.6 MPa) Injektovanje uzoraka - GC, LC, TLC i Headspace SEIJA 1000 i 1700 SampleLock TM syringes HAMILTON SampleLockTM mikrolitarski špric se koristi za skupljanje, skladištenje, transport i analizu tečnih i gasovitih uzoraka bez opasnosti od gubljenja isparavanjem ili kontaminacije okoline. Zapremine 50 μl, 100 μl, 250 μl, 500 μl, 1ml, 2,5ml, 5ml, 10ml, 25ml, 50ml, 100ml Aplikacija: Headspace Sakupljalje uzoraka iz okoline i njihovo skladištenje Injektovanje internih standarda Spajkovanje uzorka Mikrolitarski špricevi za GC i HPLC autosemplere U svom prodajnom programu kompanija Hamilton ima veliki broj zamenjivih špriceva za GC i HPLC autosemplere poznatih proizvođača: Agilent, Perkin Elmer, Shimadzu, Varian, Thermo, CTC, WATES INSPIISAN KVALITETOM 24

25 ISPITIVANJE OSPOSOBLJENOSTI PT šeme LGC STANDADS TOP INSTUMENTALNE LABOATOIJE Učešće u međulaboratorijskim upoređivanjima rezultata je preporučeno od strane akreditacionih tela laboratorijama koje su akreditovane po ISO/IEC Poslednjih godina u porastu je broj PT šema koje se organizuju. Kako u Srbiji još uvek nema akreditovanih provajdera, Superlab vam omogućava povezivanje sa LGC koji to radi u 130 zemalja i sa oko 6000 laboratorija. Ispitivanje osposobljenosti kroz učešće u međunarodnim PT šemama je jedan od osnovnih dokaza za potvrđivanje performansi laboratorije koja je učestvovala u njoj za obavljanje specifičnih testova ili merenja i usaglašenosti sa internacionalnim propisima i zahtevima. Hrana QCS Čokoladna šema QDCS Mlečna šema QGS - Želatinska šema QMAS Mesna šema QMS Mikrobiološka šema hrane Voda, zemljište, vazduh Aquacheck Vodena šema CONTENST Zemljišna šema STACKS Vazdušna šema QWAS Vodena mikrobiološka šema Piće QBS- Šema za piće BAPS Brewing šema DAPS Destilovana analitička šema MAPS Šema vrenja SUPS Šećerna šema Ostale PT šeme PACQS Šema za analizu čestica PHAMASSUE Farmaceutska šema QMIS Mikrobiološka šema QUATZ Forenzička toksikološka šema za analizu krvi TOYTEST Šemna za igračke hemijska i mikrobiološka ispitivanja čokolade i kakao praha hemijska i fizička ispitivanja putera, sira, kremova, mleka, jogurta, mleka u prahu mikrobiološka ispitivanja želatina u hrani hemijska i mikrobiološka ispitivanja mesa, ribe i njihovih prerađevina mikrobiološka ispitivanja obranog mleka u prahu i ovsenih pahuljica hemijska, fizička i ekotoksikološka ispitivanja čiste vode, otpadnih voda, otpadnog mulja, zemljišta hemijska i fizička ispitivanja zemljišta hemijska i fizička ispitivanja vazduha mikrobiološka ispitivanja vode u bazenu, pijaće vode, površinskih voda, otpadnih voda, mineralnih voda hemijska, mikrobiološka i fizička ispitivanja gaziranog pića, mineralne vode, voćnih sokova, piva (svetlo) hemijska, mikrobiološka analiza piva hemijska i fizička ispitivanja sokova, vina, likera, gaziranih alkoholnih pića hemijska i fizička ispitivanja ječma i sladi hemijska, mikrobiološka i fizička analiza šećera repe ili trske fizička analiza čestica u različititim uzorcima (lasersko odredjivanje veličine čestica) hemijska, mikrobiološka, fizička analiza i instrumentalna analiza farmaceutskih proizvoda mikrobiološka analiza vode i hrane hemijska analiza krvi na sadržaj droga hemijska i fizička analiza igračaka Pre nego što se uključite u šemu Superlab vam može obezbediti uzorke sa rezultatima iz prethodne šeme, kako bi proverili svoju spremnost da se uključite. Obezbeđujemo sve referentne standarde i naša metrološka laboratorija može izvršiti metrološko potvrđivanje svih odmernih sudova i aparata koje ćete koristiti. Pogledajte obim akreditacije naše metrološke laboratorije na sajtu ATSa, akreditacioni broj INSPIISAN KVALITETOM 25

26 TOP INSTUMENTALNE LABOATOIJE Siguran transport uzoraka EUOENGEL / LABCOLD Ukoliko vaši uzorci, biološki materijal, lekovi ili sličan materijal zahtevaju čuvanje u uslovima sa nižom temperaturom, onda se u toku transporta mora obezbediti hladni lanac ( ColdChain ). Sistem obezbeđivanja kvaliteta i nadzora temperature u toku transporta su regulisani Pravilnikom o Dobroj distributerskoj praksi. Frižideri sa fleksibilnim napajanjem 12V/24V ili 220V Frižideri koji sadrže termoelektrični element Lagani, sa kaišem preko ramena i unutrašnjom pregradom. Pogodni za prenos uzoraka na kraćim relacijama. Frižideri sa kompresorom - Veliki izbor dimenzija i načina za otvaranje vrata. azličiti modeli frižidera su pogodni za duži transport uzoraka ili robe, za distribuciju na više mesta ili gradova. Ovi frižideri imaju moćne kompresore koji su u stanju da dugo održavaju ispravne uslove transporta. Na displeju se očitava i zadata i postignuta temperatura. T0022/FDN T0056/FDN T0082/FDN F0140/NDN F0140/FDN Tip Top Loader Top Loader Top Loader Front Opening Zapremina Spoljne dimenzije 590x380x x500x x560x x620x710 Unutrasnje 290x230x x330x x370x x410x510 dimenzije Izolacija Termostat Digital Digital Digital Digital Snaga Vdc Vdc Vdc Vdc Vac Vac Vac Vac Tezina Temperatura >-24 C >-24 C >-24 C >-10 C >-21 C Maksimalna potrosnja 9A (12V) 9A (12V) 9A (12V) 9A (12V) 18A (12V) Kompresor 1xBD50F 1xBD50F 1xBD50F 1xBD50F 1xBD80F Opciono/na zahtev +40 C>24 C +40 C>24 C +40 C>24 C +30 C No >-10 C INSPIISAN KVALITETOM 26

27 MONITOING TEMPEATUE Datalogeri za transport DATALOGEI ZA LABOATOIJE Temperaturne trake hemijski indikatori opsega dozvoljene temperature, VCCM (-2 C do +8 C) Jednokratni logeri Q tag prate uzorke ili robu na dugim relacijama do 10 dana i ne vraćaju se. Pokazuju vreme i dužinu stanja alarma Višekratni USB logeri, programabilni, koji obezbeđuju numeričke i grafičke podatke tj dokaze o pravilnom transportu ili skladištenju. ELPO / VEITEQ Da bi ostvarili zahteve dobre laboratorijske prakse (DLP) neophodno je da u toku testova koji se vode u bilo kom temperaturnom režimu sve vrednosti budu praćene i da postoji pisani dokaz o tome. Zato se koriste kalibracioni, precizni datalogeri koji mogu memorisati vrednosti u toku testa i štampati. Mesečno praćenje uslova u frižideru, sa grafičkim podacima za svaki dan Alarmni logeri sa internom i eksternom sondom Izbor logera zavisi od zahtevanih radnih uslova, u zavisnosti od uređaja u kome se vrši nadzor temperature: frižider, zamrzivač, autoklav, sterilizator, peć za žarenje. TOP INSTUMENTALNE LABOATOIJE Q tag Datalogeri za kontinuirani monitoring - temperature i relativne vlažnosti u magacinima, proizvodnim pogonima, hladnim sobama i klima komorama Imaju softver za programiranje i očitavanje rezultata. eal time monitoring se obezbedjuje povezivanjem logera na kompjuter sa pratećim softverom koji osim nadzora može da vrši i alarmiranje SMS porukama Ili mailom. Povezivanje može biti direktno ili bežično (bluetooth, wireless, GPS, radio). INSPIISAN KVALITETOM 27

28 TOP INSTUMENTALNE LABOATOIJE BEZBEDNOST BEZ KOMPOMISA DÜPETHAL Centar za hazardne materije 3 u 1 Kabinet za kiseline i baze Sigurnosni kabinet Tip 90 za zapaljive rastvarače (90 minuta otpornost na vatru) Kabinet za toksične supstance, sa staklenim panelom KONTEJNE ZA HPLC OTPAD HDPE kolektor sa konekcijom za direktno sakupljanje zapaljivih i nezapaljivih tečnosti (HPLC rastvarača). Priključni mehanizam omogućava brzu i laku konekciju i diskonekciju sa HPLC-om. Sigurnosni ventili onemogućavaju isparenja ili curenje rastvarača. Spakovani kontejneri, u kutijama za skladištenje i transport. SEDSTVA ZA PVU POMOĆ Ispirači za oči - jednostruki, dvostruki, sa ili bez posude, za zid ili lavabo; transportni u varijanti sa tankom od PE ili nerđajućeg čelika Top view ISPIAČI ZA OČI TUŠEVI Jednostavne ispiralice za svaku laboratoriju! INSPIISAN KVALITETOM Tuševi i kombinovani tuševi sa ispiračem za oči INSPIISAN KVALITETOM 28

Mašina za sušenje Priručnik za korisnika Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DCY 7202 YW3 2960310952_SB/300715.

Mašina za sušenje Priručnik za korisnika Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DCY 7202 YW3 2960310952_SB/300715. Mašina za sušenje Priručnik za korisnika Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DY 7202 YW3 2960310952_SB/300715.1119 Molimo da prvo pročitate ovo uputstva za upotrebu! Poštovani kupče,

Detaljer

1 - Prvi deo upitnika

1 - Prvi deo upitnika Copyright! All rights reserved www.anestesi.no 2010- Serbo-Kroatisk side 1 av 6 Serbia Kroatia osnia Språk: Serbo-Kroatisk Oversatt av: Ivan uljovcic to: Juni 2010 1 - Prvi deo upitnika Del 1 Spørreskjema:

Detaljer

Kartlegging av leseferdighet Trinn 2 og 3 på bosnisk

Kartlegging av leseferdighet Trinn 2 og 3 på bosnisk Lærerveiledning Bosnisk, 2. og 3. trinn Lærerveiledning Kartlegging av leseferdighet Trinn 2 og 3 på bosnisk Priručnik za učitelje Ispitivanje sposobnosti čitanja 2. i 3. razred na bosanskom jeziku 2013

Detaljer

Činjenice o hepatitisu A, B i C i o tome kako izbjeći zarazu

Činjenice o hepatitisu A, B i C i o tome kako izbjeći zarazu Činjenice o hepatitisu A, B i C i o tome kako izbjeći zarazu Fakta om hepatitt A, B og C og om hvordan du unngår smitte Bosnisk/kroatisk/serbisk/norsk Hva er hepatitt? Hepatitt betyr betennelse i leveren.

Detaljer

METODE ISPITIVANJA SEMENA I NORME KVALITETA SEMENA. 1. Pribor, oprema i postupci koji prethode ispitivanju

METODE ISPITIVANJA SEMENA I NORME KVALITETA SEMENA. 1. Pribor, oprema i postupci koji prethode ispitivanju METODE ISPITIVANJA SEMENA I NORME KVALITETA SEMENA 1. Pribor, oprema i postupci koji prethode ispitivanju 1.1. Pribor za uzimanje uzoraka koristi se za uzimanje pojedinačnih uzoraka semena iz ambalaže,

Detaljer

Side 1 ARBEIDSBESKRIVELSE Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, UMB

Side 1 ARBEIDSBESKRIVELSE Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, UMB 1 EIDSBESKRIVELSE Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, UMB Metodenavn: Tryp IHA-nr.: 1051 1. Innledning/hensikt Metoden bestemmer totalinnholdet (totalt og fritt) tryp i fôr og faeces, ved basisk

Detaljer

Gamle prøver nye muligheter

Gamle prøver nye muligheter Gamle prøver nye muligheter Kromatografi i hverdagen Spesialkurs NITO Oslo, 4.2.2015 Peter Hemmersbach Oslo universitetssykehus og Farmasøytisk institutt Universitetet i Oslo 1 3 Dilemmaet for antidopingarbeidet

Detaljer

for your pleasure and health

for your pleasure and health for your pleasure and health Dobrodošli Ako Vam je potrebno mesto da pronađete svoj mir i obnovite energiju ili jednostavno želite da dragocene trenutke Vašeg slobodnog vremena provedete odmarajući i opuštajući

Detaljer

Hva bør man tenke på ved valg av kromatografi som analysemetodikk. Ingeborg Amundsen 4. februar 2015

Hva bør man tenke på ved valg av kromatografi som analysemetodikk. Ingeborg Amundsen 4. februar 2015 Hva bør man tenke på ved valg av kromatografi som analysemetodikk Ingeborg Amundsen 4. februar 2015 Agenda Kromatografiske metoder Ny analysemetode- viktige spørsmål Screening/bekreftelse Ny analysemetode-hvor

Detaljer

Eksperiment 10; Etersyntese: Alkylering av paracetamol til Phenacetin

Eksperiment 10; Etersyntese: Alkylering av paracetamol til Phenacetin Eksperiment 10; Etersyntese: Alkylering av paracetamol til Phenacetin Åge Johansen 6. november 2012 Sammendrag Rapporten omhandler hvordan en eter blir dannet fra en alkohol, ved hjelp av alkylering gjennom

Detaljer

Rasim_1:knjiga B5 8.7.2011 10:54 Page 1

Rasim_1:knjiga B5 8.7.2011 10:54 Page 1 Rasim_1:knjiga B5 8.7.2011 10:54 Page 1 Rasim_1:knjiga B5 8.7.2011 10:54 Page 2 IZDAVAČ: ZA IZDAVAČA: UREDNIK: RECENZENTI: LEKTOR I KOREKTOR: NASLOVNA STRANA: SLOG I PRELOM: ŠTAMPA: ZA ŠTAMPARIJU: TIRAŽ:

Detaljer

SLP deltakelse. Morten Bjørgen Norsk Akkreditering. Innhold. Definisjoner

SLP deltakelse. Morten Bjørgen Norsk Akkreditering. Innhold. Definisjoner SLP deltakelse Morten Bjørgen Norsk Akkreditering Innhold Definisjoner EAs SLP arbeidsgrupper SLP leverandører ISO/IEC 17025 og SLP deltakelse ILAC P9:1/2010 EA-4/18:2010 er Eksempel Definisjoner Ferdighetsprøving/Proficiency

Detaljer

Fasit oppdatert 10/9-03. Se opp for skrivefeil. Denne fasiten er ny!

Fasit oppdatert 10/9-03. Se opp for skrivefeil. Denne fasiten er ny! Fasit odatert 10/9-03 Se o for skrivefeil. Denne fasiten er ny! aittel 1 1 a, b 4, c 4, d 4, e 3, f 1, g 4, h 7 a 10,63, b 0,84, c,35. 10-3 aittel 1 Atomnummer gir antall rotoner, mens masse tall gir summen

Detaljer

ASTROLOGIJA I ANTROPOLOGIJA

ASTROLOGIJA I ANTROPOLOGIJA Miloš Bogdanović ASTROLOGIJA I ANTROPOLOGIJA Autor: Lektor: Recenzenti: Izdavači: Miloš Bogdanović, milos@enlite.org +381-(0)11-24-26-940, 064-15-15-092 Marija Bogdanović dr Goran Golubović, prof. psihologije

Detaljer

Bruk av plast i ventiler og instrumenter

Bruk av plast i ventiler og instrumenter Bruk av plast i ventiler og instrumenter Georg Fischer AS Jarle Zetterstrøm Salgssjef Oversikt Plastmaterialer PLAST MATERIALER Ventiler Kuleventiler Kuleventilens fordeler Økonomisk Vann applikasjoner

Detaljer

Rapport. Prøvetakings- og analysemetoder beste praksis (STAMI)

Rapport. Prøvetakings- og analysemetoder beste praksis (STAMI) Rapport Prøvetakings- og analysemetoder beste praksis (STAMI) Forord Alt er kjemi, og vi er omgitt av kjemikalier. Noen av disse er helsefarlige og kan gi sykdom og skade. Daglig dør det personer i Norge

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER STØKIOMETRI

FLERVALGSOPPGAVER STØKIOMETRI FLERVALGSOPPGAVER STØKIOMETRI Hjelpemidler: Periodesystem og kalkulator Hvert spørsmål har et riktig svaralternativ. Støkiometri 1 Bestem masseprosenten av nitrogen i denne forbindelsen: (N 2 H 2 ) 2 SO

Detaljer

4 KONSENTRASJON 4.1 INNLEDNING

4 KONSENTRASJON 4.1 INNLEDNING 4 KONSENTRASJON 4.1 INNLEDNING 1 Terminologi En løsning er tidligere definert som en homogen blanding av rene stoffer (kap. 1). Vi tenker vanligvis på en løsning som flytende, dvs. at et eller annet stoff

Detaljer

27. aug. 2003 Konsentrasjonsmål.

27. aug. 2003 Konsentrasjonsmål. 27. aug. 200 Konsentrasjonsmål. Introduksjon I laboratoriet skal vi lage mange typer løsninger: standarder, løsninger av syrer, løsninger av baser og buffere. For at du skal kunne lage og benytte disse

Detaljer

KJ2053 Kromatografi Oppgave 6: HPLC: Analyse av UV-filtere i Banana Boat solkrem Rapport

KJ2053 Kromatografi Oppgave 6: HPLC: Analyse av UV-filtere i Banana Boat solkrem Rapport KJ2053 Kromatografi Oppgave 6: HPLC: Analyse av UV-filtere i Banana Boat solkrem Rapport Pia Haarseth piakrih@stud.ntnu.no Audun Formo Buene audunfor@stud.ntnu.no Utført: 12. april 2013 Innhold 1 Resymé

Detaljer

Nye teknologier for regulering og rensing overvann. Daglig leder Finn Staff. ECOfilters a.s.

Nye teknologier for regulering og rensing overvann. Daglig leder Finn Staff. ECOfilters a.s. Nye teknologier for regulering og rensing overvann Daglig leder Finn Staff ECOfilters a.s. ECOfilters utvikler nå bl.a. løsninger for: Hindre oversvømmelser av overvann Effektiv drift av sandfangskummer

Detaljer

HPLC. Elueringsstyrken øker når løsningsmiddelet blir mindre polart i omvent fase kromatografi.

HPLC. Elueringsstyrken øker når løsningsmiddelet blir mindre polart i omvent fase kromatografi. 1 HPLC. Hvorfor separeres komplekse blandinger? Man er interessert i å analysere noen få stoffer i blandingen. Prøveinnføring: i løsning Temperatur: Rom temp. (evt opp til 60 C) Trykk: 30 300 bar Væskehastighet:

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER SYRER OG BASER

FLERVALGSOPPGAVER SYRER OG BASER FLERVALGSOPPGAVER SYRER OG BASER Hjelpemidler: Periodesystem og kalkulator Hvert spørsmål har et riktig svaralternativ. Når ikke noe annet er oppgitt kan du anta STP (standard trykk og temperatur). Syrer

Detaljer

Opplæring og kompetansekrav, klimaforskriften. v/ Rolf Skatvedt

Opplæring og kompetansekrav, klimaforskriften. v/ Rolf Skatvedt Opplæring og kompetansekrav, klimaforskriften v/ Rolf Skatvedt Det som tas inn må gå ut Behoveteråvitehva som går ut av avgass pipen. TOC TOC HCl HCl SO SO 2 2 HF HF H 2 O 2 NO NO x x CO CO Hg Hg Dust

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER I NATURFAG VG 1 - KJEMI

FLERVALGSOPPGAVER I NATURFAG VG 1 - KJEMI FLERVALGSOPPGAVER I NATURFAG VG 1 - KJEMI Naturfag kjemi 1 Hva er det kjemiske symbolet for jern? A) H 2 O B) Cu C) Fe D) Cd E) Mn Naturfag kjemi 2 Hvilken av reaksjonslikningene er balansert og viser

Detaljer

Mannich, Konvenagel, Claisen mm. C&SB, kap 2, del 3, s 139-157

Mannich, Konvenagel, Claisen mm. C&SB, kap 2, del 3, s 139-157 Mannich, Konvenagel, Claisen mm. C&SB, kap 2, del 3, s 139-157 Versjon: 12.03.2013 Bård elge off Forelesning: 12/3-2013 Kap 2, del 3 1 Innhold Mannich reaksjonen: b-aminoketoner Knovenagel kondensasjon

Detaljer

Hansker og deres anvendelsesområde. Mary Brennsund produktspesialist Personlig verneutstyr og rene miljøer

Hansker og deres anvendelsesområde. Mary Brennsund produktspesialist Personlig verneutstyr og rene miljøer Hansker og deres anvendelsesområde Mary Brennsund produktspesialist Personlig verneutstyr og rene miljøer Mary Brennsund Hansker Emner: - CE merkning av design - EN420 Generelle krav til beskyttelseshansker

Detaljer

M iljø b il G re n la n d A S M iljø In n o v a s jo n A S

M iljø b il G re n la n d A S M iljø In n o v a s jo n A S M iljø b il G re n la n d A S M iljø In n o v a s jo n A S G a s s E n e rg i k o n fe ra n s e, 1 0. J u n i 2 0 0 9 E v a S o ls k jæ r B o x a s p e n In n h o ld O m M iljø In n o v a s jo n C O 2

Detaljer

ŠKODA Rapid Spaceback MY 2016 - modeli. Cjenovnik vrijedi od 25.05.2015 ACTIVE ŠIFRA MODELA. SNAGA (kw) BROJ VRATA SNAGA (KS)

ŠKODA Rapid Spaceback MY 2016 - modeli. Cjenovnik vrijedi od 25.05.2015 ACTIVE ŠIFRA MODELA. SNAGA (kw) BROJ VRATA SNAGA (KS) ŠKODA Rapid Spaceback MY 2016 - modeli Cjenovnik vrijedi od 25.05.2015 ACTIVE ŠIFRA MODELA OPREMA MOTOR SNAGA (kw) SNAGA (KS) BROJ VRATA MJENJAČ CIJENA s PDV-om NH12L4 ACTIVE 1,6 MPI 81 110 5 5 brzina

Detaljer

Kap 4. Typer av kjemiske reaksjoner og løsningsstøkiometri

Kap 4. Typer av kjemiske reaksjoner og løsningsstøkiometri 1 Kap 4. Typer av kjemiske reaksjoner og løsningsstøkiometri Vandige løsninger; sterke og svake elektrolytter Sammensetning av løsninger Typer av kjemiske reaksjoner Fellingsreaksjoner (krystallisasjon)

Detaljer

NYERE NR. 108U251 107U251 99U251. De seneste utgavene av motorer kan ha inntil 15 bokstaver/siffer. Typisk nr. er ED13541U510256D. 13541 Bygglistenr.

NYERE NR. 108U251 107U251 99U251. De seneste utgavene av motorer kan ha inntil 15 bokstaver/siffer. Typisk nr. er ED13541U510256D. 13541 Bygglistenr. Perkins Økonomi-deler as er leverandør av originale Perkins motordeler til landbruket. Originale deler Motornummer Vi leverer originale Perkins-deler til landbruket i Norge. Vår avtale med Perkins-fabrikken

Detaljer

AKKREDITERINGSDOKUMENT TEST 003. Eurofins Norge AS. Landfalløya 26 3023 DRAMMEN

AKKREDITERINGSDOKUMENT TEST 003. Eurofins Norge AS. Landfalløya 26 3023 DRAMMEN Side 1 av 8 AKKREDITERINGSDOKUMENT TEST 003 Eurofins Norge AS Akkrediteringen omfatter P12 Kjemisk analyse, P16 Mikrobiologisk analyse og P30 Prøvetaking i henhold til de neste sidene i dette dokumentet.

Detaljer

Takk til. Kromatografisk separasjon og deteksjon. Disposisjon. Hvorfor separere stoffer? Hvordan separere stoffer? 03.02.2015.

Takk til. Kromatografisk separasjon og deteksjon. Disposisjon. Hvorfor separere stoffer? Hvordan separere stoffer? 03.02.2015. Kromatografisk separasjon og deteksjon Takk til Professor Leon Reubsaet, Farmasøytisk Institutt Elisabeth og Åse Marit Leere Øiestad, Avdeling for rusmiddelforskning og metodeutvikling, Folkehelseinstituttet

Detaljer

Kjemiske tegn Finn alle grunnstoffer med kjemisk tegn som begynner på a) A b) S 1.2

Kjemiske tegn Finn alle grunnstoffer med kjemisk tegn som begynner på a) A b) S 1.2 OPPGAVER (1 atomer, molekyler, ioner) 1.1 Kjemiske tegn Finn alle grunnstoffer med kjemisk tegn som begynner på a) A b) S 1.2 Atomkjernen Hva er antall protoner, nøytroner, nukleoner i 35 235 3 80 a) S

Detaljer

8. Ulike typer korrosjonsvern. Kapittel 10 Elektrokjemi. 1. Repetisjon av noen viktige begreper. 2. Elektrolytiske celler

8. Ulike typer korrosjonsvern. Kapittel 10 Elektrokjemi. 1. Repetisjon av noen viktige begreper. 2. Elektrolytiske celler 1 Kapittel 10 Elektrokjemi 1. Repetisjon av noen viktige begreper 2. Elektrolytiske celler 3. Galvaniske celler (i) Cellepotensial (ii) Reduksjonspotensialet (halvreaksjonspotensial) (iii) Standardhydrogen

Detaljer

Den foreliggende oppfinnelsen vedrører et kompleks av agomelatin og fremstilling derav.

Den foreliggende oppfinnelsen vedrører et kompleks av agomelatin og fremstilling derav. 1 Beskrivelse Teknisk område Den foreliggende oppfinnelsen vedrører et kompleks av agomelatin og fremstilling derav. Teknisk bakgrunn Strukturen av agomelatin (1), med det kjemiske navnet N-[2-(7-metoksy-1-

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-15-MG-000428-01. Í%R5vÂÂHi9ZÎ EUNOKR-00012691

ANALYSERAPPORT AR-15-MG-000428-01. Í%R5vÂÂHi9ZÎ EUNOKR-00012691 Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sa) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansa Kristiansa kommune Postboks 408, Lu 4604 KRISTIANSAND S Attn: Teknisk etat Gunnar Vestøl ANALYSERAPPORT

Detaljer

Biologisk monitering Analytiske utfordringer

Biologisk monitering Analytiske utfordringer Biologisk monitering Analytiske utfordringer Skaper, bruker og formidler kunnskap om arbeid og helse Forskningsdirektør Prof. Pål Molander 1,2 1 Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) 2 Kjemisk institutt,

Detaljer

Kapittel 17 Mer om likevekter

Kapittel 17 Mer om likevekter Kapittel 17 Mer om likevekter 1. Mer om syre-base likevekter - Buffer o Definisjon o Hvordan virker en buffer? o Bufferkapasitet o Bufferlignigen o Hvordan lage en buffer med spesifikk ph?. Titrerkurver

Detaljer

Kvantitative analyser av gentamicin og tobramycin i blod med LC-MS/MS

Kvantitative analyser av gentamicin og tobramycin i blod med LC-MS/MS Masteroppgave i legemiddelanalyse for graden Master i Farmasi. Kvantitative analyser av gentamicin og tobramycin i blod med LC-MS/MS Karina Nilsen Mai 29 Veiledere: Einar Jensen, Universitetet i Tromsø

Detaljer

Helsebygg Midt-Norge Fase II. Anbudsgrupper. Utvalg Prioritet: 1-Kjøpes Anbudsgruppe: 078A-Analysator, kromatografi.

Helsebygg Midt-Norge Fase II. Anbudsgrupper. Utvalg Prioritet: 1-Kjøpes Anbudsgruppe: 078A-Analysator, kromatografi. Utvalg Prioritet: 1-Kjøpes Anbudsgruppe: 078A-Analysator, kromatografi I denne anbudsgruppen ønskes opplæring av 4 brukere per atikkel. Opplæringen skal holdes i brukernes lokaler. 18.03.005 Fraksjonssamler

Detaljer

HISTORIKK UTVIKLINGEN AV FAGET

HISTORIKK UTVIKLINGEN AV FAGET Metodekurs i medisinsk biokjemi HISTORIKK UTVIKLINGEN AV FAGET Mandag 17. september Heidi Steensland Kvalitetsutvikling i det nordiske fagmiljøet 1940 1950 1960 Skandinavisk forening for klinisk kjemi.

Detaljer

Datablad. Elektromagnetisk forsterker type M2000 For alle målerør. Sigurd Sørum AS

Datablad. Elektromagnetisk forsterker type M2000 For alle målerør. Sigurd Sørum AS atablad Elektromagnetisk forsterker type M2000 For alle målerør Nøyaktighet ±0,25% Flow område 0,03 12 m/s N6 N2000 LC display Power supply 85 2 VC / 24 VC / 9 36 C IP67 hus USB interface Beskrivelse Forsterker

Detaljer

1. UTTAKSPRØVE. til den 44. Internasjonale Kjemiolympiaden 2012. i Washington DC, USA. Oppgaveheftet skal leveres inn sammen med svararket

1. UTTAKSPRØVE. til den 44. Internasjonale Kjemiolympiaden 2012. i Washington DC, USA. Oppgaveheftet skal leveres inn sammen med svararket Kjemi OL 1 UTTAKSPRØVE til den 44 Internasjonale Kjemiolympiaden 2012 i Washington DC, USA Dag: En dag i ukene 40-42 Varighet: 90 minutter Hjelpemidler: Lommeregner og Tabeller og formler i kjemi Maksimal

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG EKSAMEN I FAG SIK3038/MNK KJ 253 KROMATOGRAFI

LØSNINGSFORSLAG EKSAMEN I FAG SIK3038/MNK KJ 253 KROMATOGRAFI NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR ORGANISK KJEMI LØSNINGSFORSLAG EKSAMEN I FAG SIK3038/MNK KJ 253 KROMATOGRAFI (TOTAL 91p) Onsdag 3. juni 2009 Tid: kl. 9.00-13.00 Oppgave 1.

Detaljer

VANNKVALITET FOR IVAR VANN 2013 Snittverdier 2013

VANNKVALITET FOR IVAR VANN 2013 Snittverdier 2013 VANNKVALITET FOR IVAR VANN 2013 Snittverdier 2013 1. IVAR sanlegg Langevatn Tabell 1.1 Sensoriske parametere iht. drikkevannsforskrift Langevannverket 1 Farge mg/l Pt 20 3-17 1) 2 Lukt Terskelverdi 3 ved

Detaljer

AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING

AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING AVDELIG FR IGEIØRUTDAIG Emne: Analytisk kjemi Fagnr: L435K Faglig veileder: Hanne Thomassen Gruppe(r):2KA Dato: 15. desember 2005 Eksamenstid: 9.00-14.00 Eksamensoppgaven består av: Antall sider (inkl.

Detaljer

FLEKSIBLE TRANSPORTLØSNINGER FOR KJØLE- OG FRYSEVARER

FLEKSIBLE TRANSPORTLØSNINGER FOR KJØLE- OG FRYSEVARER PROFESJONELL MOBIL KJØLING KJØLE- OG FRYSEVARER LEGEMIDLER- OG SPESIALTRANSPORT FLEKSIBLE TRANSPORTLØSNINGER FOR KJØLE- OG FRYSEVARER EUROENGEL A WORLD OF COMFORT 2 PROFESJONELL MOBIL KJØLING KJØLE- OG

Detaljer

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. For å overvåke systemytelse for Access HIV combo-analysen. B71115A - [NO] - 2015/01

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. For å overvåke systemytelse for Access HIV combo-analysen. B71115A - [NO] - 2015/01 ACCESS Immunoassay System HIV combo QC4 & QC5 B22822 For å overvåke systemytelse for Access HIV combo-analysen. - [NO] - 2015/01 Access HIV combo QC4 & QC5 Innholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde... 3

Detaljer

Roth Gatevarmesystem. Prosjekterings- og mon te rings vei l ed ning

Roth Gatevarmesystem. Prosjekterings- og mon te rings vei l ed ning Roth Gatevarmesystem Prosjekterings- og mon te rings vei l ed ning Innhold side Roth SnowFlex 3 Fordeler i PEH 4 Fordeler i messing 4 Styring og regulering 4 Økonomi 4 Dimensjonering 5 Prinsippskisse 5

Detaljer

! " # $ #!!" #$ %&#"'

!  # $ #!! #$ %&#' !"#$#!!"#$%&#"' % ($ ) * %,, # # ($-.. * %,, # # ($ * - %,, # # ($/..,, */%/012"# & ' (!)"*,-. /0 / # 12# 3 4",56"78" "9,5):"5;

Detaljer

Organisk kjemi. Karbonforbindelsenes kjemi Unntak: Karbonsyre, blåsyre og saltene til disse syrene samt karbonoksidene

Organisk kjemi. Karbonforbindelsenes kjemi Unntak: Karbonsyre, blåsyre og saltene til disse syrene samt karbonoksidene Organisk kjemi Karbonforbindelsenes kjemi Unntak: Karbonsyre, blåsyre og saltene til disse syrene samt karbonoksidene Karbonets egenart Ingen andre grunnstoff har samme evne til å danne så mange stabile

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK.

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK. ASU-4 alarmsystem Tekniske spesifikasjoner Tilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø : 230Vac 50/60Hz : 15 VA : H x B x D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

Pure Lash +47 400 90 527 post@lacosmetica.no www.purelash.no

Pure Lash +47 400 90 527 post@lacosmetica.no www.purelash.no Pure Lash +47 400 90 527 post@lacosmetica.no www.purelash.no Hva er vippe extensions? Vippe extensioins er et naturlig resultat for de som ønsker lengre og fyldigere vipper. Single hår limes på dine egne,

Detaljer

SCRUBTEC 343 B. Stykliste Dansk. Model: SCRUBTEC 343 B SCRUBTEC 343 B OBC SCRUBTEC 343 COMBI

SCRUBTEC 343 B. Stykliste Dansk. Model: SCRUBTEC 343 B SCRUBTEC 343 B OBC SCRUBTEC 343 COMBI Model: OBC SCRUBTEC 343 COMBI Stykliste Dansk Indholdsfortegnelse Opløsningstank 3 VAKUUMSYSTEM 5 GENINDVINDINGSTANK 7 CHASSISSYSTEM BA 430S/510S 9 KONTROLPANELSAMLING 11 OPLØSNINGSSYSTEM 13 GUMMISKRABERSAMLING

Detaljer

VENTILPRISBOK 1/2004. Kule- Spjeld- Skyvespjeld- Nåle- Membran- Sete- Sluse- Instrument- Kap 1 Manuelle ventiler Side 7

VENTILPRISBOK 1/2004. Kule- Spjeld- Skyvespjeld- Nåle- Membran- Sete- Sluse- Instrument- Kap 1 Manuelle ventiler Side 7 Kap Manuelle ventiler Kule- - Skyvespjeld- Nåle- Membran- - Sluse- Instrument- Kap Manuelle ventiler Side 7 CIM 4 KULEVENTIL VENTILPRISBOK /2004 MESSING CIM0000 /4'' A CIM00002 3/8'' A CIM00003 /2'' A

Detaljer

Renseteknologi for sigevann Eksempler på nyere "konvensjonelle metoder"

Renseteknologi for sigevann Eksempler på nyere konvensjonelle metoder Renseteknologi for sigevann Eksempler på nyere "konvensjonelle metoder" Dr.ing. Lars J. Hem Aquateam Noen kritiske forhold ved rensing av sigevann Tradisjonelt: Fjerne BOD/COD/NH + 4 Utfelling av kalsiumkarbonat

Detaljer

5021 BERGEN 27910 5 + 1 Prosjekt./Rapport referanse: Jordprøver 29.05.2007 Rev. Nr.: Kundens bestillingsnr./ ref.: Utført av: Signatur:

5021 BERGEN 27910 5 + 1 Prosjekt./Rapport referanse: Jordprøver 29.05.2007 Rev. Nr.: Kundens bestillingsnr./ ref.: Utført av: Signatur: Kunde: HELSE BERGEN HF Att: Geir Pedersen Haukeland Universitessykehus Jonas Lies vei 68 Adresse: Molab as 8607 Mo i Rana Telefon: 75 13 63 50 Telefax: 75 13 68 31 Organisasjonsnr.: NO 953 018 144 MVA

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-12-MM-021178-01. Í%R5vÂÂ6f@jÎ EUNOMO-00065839. Ski kommune Driftssentralen Postboks 3010 1402 Ski Attn: Tor Ulvmoen

ANALYSERAPPORT AR-12-MM-021178-01. Í%R5vÂÂ6f@jÎ EUNOMO-00065839. Ski kommune Driftssentralen Postboks 3010 1402 Ski Attn: Tor Ulvmoen Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg. 965 141 618 MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Ski kommune Driftssentralen Postboks 3010 1402 Ski Attn: Tor Ulvmoen Tlf: +47 69 00 52 00 Fax: +47 69 27

Detaljer

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Før start 1. Kontroller at mottager (master) er tilkoblet i henhold til medfølgende skjema og at antennen

Detaljer

Innhold. Forord... 13

Innhold. Forord... 13 114-Legemiddelanalys.book Page 3 Monday, July 12, 2010 1:08 PM Innhold Forord................................................... 13 Kapittel 1: Innledning til legemiddelanalyse...................... 14

Detaljer

FFI RAPPORT EKSTRAKSJON AV FOSFONSYRER FRA VANNFASE VED HJELP AV FAST FASE EKSTRAKSJON

FFI RAPPORT EKSTRAKSJON AV FOSFONSYRER FRA VANNFASE VED HJELP AV FAST FASE EKSTRAKSJON FFI RAPPORT EKSTRAKSJON AV FOSFONSYRER FRA VANNFASE VED HJELP AV FAST FASE EKSTRAKSJON HANSEN Lise-Lotte, KALFJØS Hélen Therese, OPSTAD Aase Mari, RØEN Bent Tore, TØRNES John Aasulf FFI/RAPPORT-2000/04310

Detaljer

Program 22. Norske Symposium i Kromatografi

Program 22. Norske Symposium i Kromatografi Program 22. Norske Symposium i Kromatografi Søndag 10/1 2016 12.00-13.00 Registrering 14.00-16.00 Registrering 16.00-16.10 Velkommen - PARKSALEN Trond Bekker Larsen Seksjon: Nytt fra forskningsfronten

Detaljer

Kjemien stemmer KJEMI 1

Kjemien stemmer KJEMI 1 Figur s. 34 Egenskaper hos syrer / sure løsninger Smaker surt Endrer farge på indikatorer og noen plantefarger Egenskaper hos baser / basiske løsninger Smaker bittert Endrer farge på indikatorer og noen

Detaljer

Utfordringer i den daglige kromatografien

Utfordringer i den daglige kromatografien Utfordringer i den daglige kromatografien Undis Ellevog, M.Sc NITO, 04.02.2015 Senter for Psykofarmakologi Visjon: Den enkelte pasient skal få optimal behandling Legemiddelanalyser og farmakogenetiske

Detaljer

Kommer tid, kommer rεd

Kommer tid, kommer rεd olist (evt mannsgruppe) c Mel: Iver Kleive elst: Erik e rr: Nils raftεs Det oprano lt c enor ass c Piano/gitar Percussion - gitar c c P isper el c P - - - - ol (gr) ren- ner i et tom - fat i u-cum-ca -

Detaljer

KJ2053 Kromatografi Oppgave 7: Kapillærelektroforese: Separasjon av tre aromatiske aminosyrer ved kapillærelektroforese (CZE) Rapport

KJ2053 Kromatografi Oppgave 7: Kapillærelektroforese: Separasjon av tre aromatiske aminosyrer ved kapillærelektroforese (CZE) Rapport KJ2053 Kromatografi Oppgave 7: Kapillærelektroforese: Separasjon av tre aromatiske aminosyrer ved kapillærelektroforese (CZE) Rapport Pia Haarseth piakrih@stud.ntnu.no Audun Formo Buene audunfor@stud.ntnu.no

Detaljer

Medisinsk biokjemi, 2 nivå Utsendelse 3-2013

Medisinsk biokjemi, 2 nivå Utsendelse 3-2013 2013-06-24 Sluttrapport Ekstern kvalitetsvurdering Medisinsk biokjemi, 2 nivå Utsendelse 3-2013 Vedlagt oversendes bearbeidede resultater. Det var 149 laboratorier som deltok i denne utsendelsen, 145 fra

Detaljer

SJUENDE KOMMISJONSDIREKTIV 96/45/EF. av 2. juli 1996. om nødvendige analysemetoder for kontroll av kosmetiske produkters sammensetning(*)

SJUENDE KOMMISJONSDIREKTIV 96/45/EF. av 2. juli 1996. om nødvendige analysemetoder for kontroll av kosmetiske produkters sammensetning(*) Nr.5/135 SJUENDE KOMMISJONSDIREKTIV 96/45/EF av 2. juli 1996 om nødvendige analysemetoder for kontroll av kosmetiske produkters sammensetning(*) (Tekst som er relevant for EØS) KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE

Detaljer

GPS MAGNET MOTTAGER ANTENNE GPS mottaker antenn med 1,7m kabl og 6 pinn plugg. Til GSM A2G, GSM-A6A2 men også for PC. Type BR-305 Mål: 60x45x18mm.

GPS MAGNET MOTTAGER ANTENNE GPS mottaker antenn med 1,7m kabl og 6 pinn plugg. Til GSM A2G, GSM-A6A2 men også for PC. Type BR-305 Mål: 60x45x18mm. Bergen Hightech AS Prisliste A2G + HE77 + TR4E Alle prisene er oppgitt inkl. 25% MVA. Event. frakt kommer i tillegg. Det tas forbehold om feil i prisliste eller prisendringerendringer fra vår leverandør

Detaljer

Vann, ph, jord og jordanalyser. Norsk Landbruksrådgivning Viken v/ Torgeir Tajet

Vann, ph, jord og jordanalyser. Norsk Landbruksrådgivning Viken v/ Torgeir Tajet Vann, ph, jord og jordanalyser Norsk Landbruksrådgivning Viken v/ Torgeir Tajet Hva er vann? Vann = 2 hydrogenatomer + 1 oksygenatom = H2O Spesielt med vann Andre molekyler som er like lette (enkle) som

Detaljer

Kapittel 2 Atom, molekyl og ion. 1. Moderne beskrivelse av atom - Enkel oppbygning - Grunnstoff og isotoper - Navn på grunnstoff

Kapittel 2 Atom, molekyl og ion. 1. Moderne beskrivelse av atom - Enkel oppbygning - Grunnstoff og isotoper - Navn på grunnstoff Kapittel 2 Atom, molekyl og ion 1. Moderne beskrivelse av atom - Enkel oppbygning - Grunnstoff og isotoper - Navn på grunnstoff 2. Introduksjon til det periodiske systemet 3. Molekyl og ioniske forbindelser.

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

Instrumentering for ph turbiditet klorrest. Prosess Styring As Rune Heggelund

Instrumentering for ph turbiditet klorrest. Prosess Styring As Rune Heggelund Instrumentering for ph turbiditet klorrest Prosess Styring As Rune Heggelund Universaltransmitter SC200 Kan tilkobles et antall forskjellige sensorer. Har 1 eller 2 innganger, analoge eller digitale. Kan

Detaljer

SAKHALIN 1 GBS Concrete Project

SAKHALIN 1 GBS Concrete Project SAKHALIN 1 GBS Concrete Project SAFETY Høyt utviklet sikkerhetsarbeid Ledelse forplikter seg 4,5mill arbeidtimer 800 dager uten LTI Dødsulykke Barrierer blir krysset avhengig av deg selv -?? Regler,

Detaljer

Veiledning for forurensningsstandarder. Artikkelnummer: DD0000015_NO_Rev- 2011 Parker Hannifin Corporation www.parker.com/hfde

Veiledning for forurensningsstandarder. Artikkelnummer: DD0000015_NO_Rev- 2011 Parker Hannifin Corporation www.parker.com/hfde x Veiledning for forurensningsstandarder Artikkelnummer: DD0000015_NO_Rev- 2011 Parker Hannifin Corporation www.parker.com/hfde NORWEGIAN Innhold Innledning...2 Grunnleggende om forurensning...3 ISO-koder

Detaljer

Lipidklasser og fettsyresammensetning i brunpølse (Cucumaria frondosa)

Lipidklasser og fettsyresammensetning i brunpølse (Cucumaria frondosa) Lipidklasser og fettsyresammensetning i brunpølse (Cucumaria frondosa) Jan Roger S. Nicolaisen FAR-3901 Mastergradsoppgave i farmasøytisk analytisk kjemi Institutt for farmasi Det helsevitenskapelige fakultet

Detaljer

Xypex Admix Durability 5000

Xypex Admix Durability 5000 Xypex Admix Durability 5000 sammendrag Vurdering av Xypex i forhold til forlenget holdbarhet Oversikt over betongs holdbarhetstid Utvikling av en ny Xypex-tilsetning for å oppnå lengre brukstid Laboratorie

Detaljer

Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm

Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm Vers: 1.01 Telefon: 33 00 47 10 Fix Engros As Faks: 33 00 47 13 Postadresse: Andebuveien 78 3170 Sem Besøksadresse: Andebuveien 78 3170 Sem Org.nr:

Detaljer

Effekter av borreslam: Metaller fra borreslam:

Effekter av borreslam: Metaller fra borreslam: Effekter av borreslam: Er ilmenitt mindre skadelig enn barytt? Metaller fra borreslam: Utlekking fra partikler & opptak i dyr Input til ERMS IRIS-Biomiljø v/renée Katrin Bechmann Exposure system Stirrer

Detaljer

ABX Pentra Creatinine 120 CP

ABX Pentra Creatinine 120 CP 2015/09/18 A93A01276FNO A11A01933 27.5 ml 8 ml 400 Diagnostisk reagens for kvantitativ in vitro-bestemmelse av kreatinin i serum, plasma og urin ved hjelp av kolorimetri. Applikasjonsversjon Serum, plasma:

Detaljer

Innledning... 13 Noen be grep... 16 Mange muligheter... 17

Innledning... 13 Noen be grep... 16 Mange muligheter... 17 Innhold Innledning........................................... 13 Noen be grep........................................... 16 Mange muligheter....................................... 17 KAPITTEL 1 Hva skjer

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

VISUELL IDENTITET STANDARDER

VISUELL IDENTITET STANDARDER VISUELL IDENTITET STANDARDER Denne veiledningen er delt i tre deler: 1. Visuelle konstanter Målsatt logo definert i kontrastfarger. Denne delen viser alle detaljer om logo 2. Grunnleggende elementer Her

Detaljer

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse REGJERINGENS MINERALSTRATEGI Næringsminister Trond Giske TEMA FOR FOREDRAGET Tradisjonell gruvedrift

Detaljer

Bruksanvisning. Innhold

Bruksanvisning. Innhold Innhold 1. Start programmet 2. Start bilde 3. Kople PC, adapteret og timeren 4. Programer eller re-programer timer 4.1 Programering av Kontroll System 4.2 Fargekode kabler 5. Oppdatering av firmware på

Detaljer

Effekter og analyser av alkylfenoler. Stepan Boitsov Gruppe Marin Miljøkvalitet, HI

Effekter og analyser av alkylfenoler. Stepan Boitsov Gruppe Marin Miljøkvalitet, HI Effekter og analyser av alkylfenoler Stepan Boitsov Gruppe Marin Miljøkvalitet, HI 1 1 OVERSIKT AV PRESENTASJONEN Biologiske effekter av alkylfenoler Etablering og validering av analysemetoder for alkylfenoler

Detaljer

LINDBERG & LUND A.S Performance polymers Structural composites

LINDBERG & LUND A.S Performance polymers Structural composites LINDBERG & LUND A.S Performance polymers Structural composites Varmt- til kaldtherdende epoksy system basert på Araldite ESR3/Herder ESH3 + ACC 399 ------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

BRØNNVÆSKER Stavanger Offshore Tekniske Skole Kalhammervn. 54 4007 STAVANGER

BRØNNVÆSKER Stavanger Offshore Tekniske Skole Kalhammervn. 54 4007 STAVANGER BRØNNVÆSKER Stavanger Offshore Tekniske Skole Kalhammervn. 54 4007 STAVANGER Telefon: 51 50 03 00 Tittel Laboratorierapport 2 Dato 25.oktober 2007 Forfattere 6P, Gruppe 1: Endre Jacobsen Susanne Nøttveit

Detaljer

Side 1 ARBEIDSBESKRIVELSE Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, UMB

Side 1 ARBEIDSBESKRIVELSE Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, UMB 1 EIDSBESKRIVELSE Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, UMB Metodenavn: Aminosyreanaly - oksiderte prøver IHA-nr:1050 1. Innledning/hensikt Metoden bestemmer totalinnholdet (peptidbundede og frie)

Detaljer

VARME PUMPE SPLIT INVERTER luft/vann

VARME PUMPE SPLIT INVERTER luft/vann VARME PUMPE SPLIT INVERTER luft/vann PSHRI VARME PUMPE SPLIT INVERTER luft/vann Innhold: 1 Introduksjon 2 Kapasiteter og hoved karakteristik 3 Bruksområder 1 Introduksjon I mer en 30 år,har TECHNIBEL designet

Detaljer

Utviklingsprosjekter i Mo Industriinkubator. Prosjekter med FoU-fokus

Utviklingsprosjekter i Mo Industriinkubator. Prosjekter med FoU-fokus Utviklingsprosjekter i Mo Industriinkubator Prosjekter med FoU-fokus Forstudie for Biopelletsfabrikk i Mo Industripark Området for Pelletsfabrikk ConBio Dokument No: 002-10-004 Fact Finding Report 04-2010

Detaljer

Definisjoner Brønsted, 1923. En syre er et stoff som kan spalte av protoner En base er et stoff som kan ta opp protoner

Definisjoner Brønsted, 1923. En syre er et stoff som kan spalte av protoner En base er et stoff som kan ta opp protoner Syrer og baser Definisjoner Brønsted, 1923 En syre er et stoff som kan spalte av protoner En base er et stoff som kan ta opp protoner Syrer Genrelt uttrykk HB H + + B - syre H + + korresponderende base

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2342198 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07D 413/04 (2006.01) A61K 31/377 (2006.01) A61K 3/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.08.0

Detaljer

IFEA Sikkerhetssystemkonferansen

IFEA Sikkerhetssystemkonferansen 1 IFEA Sikkerhetssystemkonferansen Gardermoen 3.-4. Nov 2011 NTMOS H2S Ny halvlederteknologi for rask deteksjon Tradisjonelle måleprinsipper for deteksjon av gasser Katalytisk forbrenning: Måling av HC

Detaljer

Oppgave 10 V2008 Hvilket av følgende mineraler er en viktig byggestein i kroppens beinbygning?

Oppgave 10 V2008 Hvilket av følgende mineraler er en viktig byggestein i kroppens beinbygning? Hovedområde: Ernæring og helse Eksamensoppgaver fra skriftlig eksamen Naturfag (NAT1002). Oppgave 10 V2008 Hvilket av følgende mineraler er en viktig byggestein i kroppens beinbygning? A) natrium B) kalsium

Detaljer

BINGO - Kapittel 3. Molekylformel for metan (CH 4 ) Strukturformel for etan (Bilde side 46) Eksempel på sterk syre (Saltsyre)

BINGO - Kapittel 3. Molekylformel for metan (CH 4 ) Strukturformel for etan (Bilde side 46) Eksempel på sterk syre (Saltsyre) BINGO - Kapittel 3 Bingo-oppgaven anbefales som repetisjon etter at kapittel 3 er gjennomgått. Klipp opp tabellen (nedenfor) i 24 lapper. Gjør det klart for elevene om det er en sammenhengende rekke vannrett,

Detaljer

Å 1 2007..." 1 12 32

Å 1 2007... 1 12 32 : U E : U : E Å E I E : E Å Å E : O E Å E E Å E E Å E E E E Å E Å E : E E E U: Å : : E (I 22: 3) E : Å E E E U E Å Å Å : E : Å E : U : E Å U E Å Å Å Å E E Å E E ( 23 25) E E E Å E Å U Å Å E E (1) : (2)

Detaljer