Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2014/2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2014/2015"

Transkript

1 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Norwegian University of Life Sciences Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2014/2015

2 Innhold: Felles for Campus Ås og Campus Adamstuen Velkommen 4 Studentenes informasjonstorg(sit) 6 Studentbevis 8 NMBUs IT-tjenester 10 Studenttinget NMBU 12 Campus Ås 14 Kart Campus Ås 16 Semesterregistrering Campus Ås 18 Universitetsbiblioteket 22 Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) 24 Studentlivet på Ås 26 Campus Adamstuen 28 Kart Campus Adamstuen 30 Campus Adamstuen 32 Studentliv på Adamstuen 34

3 Content: Generel University Information Welcome 5 Student Information Centre (SiT) 7 Student Identification 9 NMBUs IT services 11 Student Parliament NMBU 13 Campus Ås 14 Map Campus Ås 16 Semester Registration Campus Ås 20 University Library 23 The University Foundation for Student Life (SiÅs) 25 Student Activities at Ås 27 Campus Adamstuen 28 Map Campus Adamstuen 30 Campus Adamstuen 33 Student life at Adamstuen 35

4 Velkommen til NMBU Norges miljøog biovitenskapelige universitet! Et nytt universitet med stolte tradisjoner 4 Vi ønsker deg velkommen til studiestart ved NMBU, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Vi er glade for at du har valgt studier ved vårt universitet og vil tilbringe noen av de kanskje mest betydningsfulle årene i ditt liv hos oss. Vi ber deg bruke tiden godt både faglig og sosialt. Studiene hos oss skal gi deg godt grunnlag og relevant kunnskap for et framtidig yrkesliv. Fagområdene ved universitetet er skreddersydd for at du kan bidra til å løse mange av de største utfordringene vi står overfor både nasjonalt og internasjonalt: Miljø, klima, fornybar energi, teknologiutvikling, ressursøkonomi, bruk og vern av natur, matsikkerhet og mattrygghet og dyre- og folkehelse. Innovasjon og gründervirksomhet er også satsingsområder ved universitetet. NMBUs visjon er «Kunnskap for livet» i dobbelt forstand. Vi ønsker å gi deg et kunnskapsgrunnlag som du kan bygge på resten av livet, og en utdanning som bidrar til løsninger som sikrer livsgrunnlaget for kommende generasjoner. 1. januar 2014 ble UMB og Norges veterinærhøgskole slått sammen til NMBU. Fram til 2019 vil undervisningen foregå på to campuser; i Oslo og på Ås. Du vil nyte godt av at NMBU er et lite og oversiktlig, men mangfoldig universitet med sterke fagmiljøer. Dette gir grunnlag for svært god kontakt mellom lærer og student og god faglig oppfølging. Du vil møte dedikerte forelesere som ønsker at du skal lære mest mulig og som både vil støtte deg, men også stille krav til din innsats. Å tilegne seg ny kunnskap er både krevende og spennende. Krevende fordi du må arbeide systematisk og målrettet med fagene, og din egen innsats vil være avgjørende for utbyttet av studietiden. Og spennende fordi en ny kunnskapsverden vil åpne seg for deg. Student- og læringsmiljøet ved begge de to institusjonene er blant de beste i landet. Vi ønsker at du skal være med på å danne et felles ny kultur tuftet på det beste fra begge de to institusjonene. Du vil møte en internasjonalt studentmiljø med studenter fra svært mange nasjoner, og du kan få et faglig nettverk fra hele verden. Vi oppfordrer deg til å delta i det sosiale studentmangfoldet ved universitetet, studentsamfunnet, studentdemokratiet og i noen av de mange lag og foreninger. Det sosiale rundt studentlivet vil også være en viktig del av helheten i utdannelsen din, og prøv å finne den gode balansen mellom moro og alvor. For å gi deg en god start og innføring i alt du bør vite som ny student, er det etablert en fadderordning. Fadderne dine vil guide deg gjennom den første tiden, og det blir arrangert en rekke arrangementer som gjør at du raskt blir kjent med medstudenter og livet på universitetet. Og er det noe du lurer på, må du ikke nøle med å spørre. Vi er her for å hjelpe deg. Lykke til! Vennlig hilsen Halvor Hektoen Prorektor

5 Welcome to NMBU! Norwegian University of Life Sciences, A new university with proud traditions We welcome you to the start of your studies with NMBU, the Norwegian University of Life Sciences. We are so delighted that you have chosen our university and hope to ensure that we can contribute to some of the most meaningful years of your life. We ask that you use this time well, from both an academic and social standpoint. Your studies here shall equip you with a good foundation and relevant knowledge for your future professional life. The academic fields at the university are tailor-made to address many of the major challenges we are facing nationally and internationally: environment, climate, renewable resource energy, technological advancement, resource economics, use and protection of nature, food security and food safety and animal and public health. Innovation and entrepreneurship are also a focal point for the university. NMBU s vision statement Knowledge for life has two meanings. We hope to give you a knowledge base that you can continue to build on for the rest of your life and an education that will contribute to solutions that ensure the livelihoods of future generations. On 1 January 2014, UMB and the Norwegian School of Veterinary Science merged to become NMBU. All lectures will continue to take place on two campuses, Oslo and Ås, until You can take advantage of the fact that NMBU is a small and close knit but diverse university with a strong academic environment. This allows for a high level of interaction between professors and students, assuring good professional supervision. You will meet dedicated professors who want you to learn as much as possible and will both support you and also require input from you. Acquiring knowledge is both challenging and exciting. Challenging, because you must work systematically and purposefully in your subjects and your own efforts will be critical to get the most out of your studies. And exciting because a new world of knowledge will open itself to you. Student life and the learning environment with the two institutions has been amongst the best in the country. We hope that you will participate in creating a common new culture based on the best from both of the two institutions. You will find yourself in an international environment with students from a great number of nations where you can establish a professional network. We encourage you to actively participate in the student community, student democracy and other local organizations. The social side of your student life will also be an important part of the comprehensiveness of your education, so join in and try to find a good balance between fun and studies. We are committed to taking good care of you as a new student. Through the buddy scheme you will receive mentors who will guide you through the beginning stages. You will benefit by attending many events and learn the basics of everything you should know as a new student. Do you have any questions? Please ask. We are here to help you. Good luck! Best regards, Halvor Hektoen Prorector 5

6 Studentenes informasjonstorg(sit) Studentenes Informasjonstorg er NMBUs Orakeltjeneste. 6 Du spør, vi svarer. Vet vi ikke svaret selv, vet vi hvem som kan. Du finner Studentenes Informasjonstorg (SiT) i 1. etasje i Økonomibygningen. På våre nettsider no/sit finner du det meste du trenger av informasjon om våre tjenester. SiT tilbyr blant annet følgende tjenester: Svar på spørsmål om betaling av semesteravgift, studentweb, timeplan, studiehåndboka, eksamenspåmelding, endring av eksamensmelding, semesterkort, karakterutskrifter og ulike administrative skjema. Videre gir SiT generell studieveiledning. Trenger du spesiell tilrettelegging i studiene, eller generelle informasjon om lån og stipend, ett kart over campusene eller universitetets samarbeid med helsetjenesten i Ås, eller har du lyst på ett - to semester på delstudie i utlandet, kan vi hjelpe deg på SiT. De fleste spørsmål er stilt før. Svar på de mest stilte spørsmålene finner du på våre nettsider Finner du ikke svar der, er du selvfølgelig velkommen til å besøke oss. Åpningstid: mandag til fredag kl Du kan kontakte SiT på eller ringe på

7 Student Information Centre (SiT) The Student Information Centre (SiT) is NMBU s in-house oracle. You ask We will answer. Perhaps we do not know the answer ourselves, but we always know who does. The Student Information Centre (SiT) is located on the ground floor of the Economy Building, right in the centre of the NMBU campus. If you cannot visit us in person, you ll find much of our information on our website: 7 A wide variety of service SiT can help you with information about: Semester fees, studentweb, schedules, course catalogue, exam registrations and class re-registration, student ID, grade transcripts, counselling and student administrative forms. If you need special accomodations during exams due to a disability, or general information about loans and stipends, maps of the two campuses or the university collaboration with Health Care Center in Ås, or if you are interested in studying abroad for a semester or two, we help you at SiT. You can find the answers to most questions on our website - However, if you can t find what you are looking for, you are more than welcome to visit us personally! Contact the Student Information Centre by at or call us at

8 Studentbevis Student Fornavn Etternavn Norwegian student identity card Carte détudiant Norvegianne Studentnummer Brukernavn Ugyldig som studentbevis uten semesterkort Signatur Lånekassen Du kan søke stipend og lån straks du er tatt opp ved NMBU. Bruk nettsøknad Her kan du også sjekke hva resultatet har blitt eller hvor lenge du må vente. Dette finner du på Dine sider. Semesterkort Cirka fem virkedager etter du har gjennomført semesterreistreringen får du tilsendt en utskrift med informasjon og semesterkortet ditt i posten. Ta godt vare på dette! Semesterkortet sammen med studentkortet ditt er ditt bevis overfor reisebyråer, museer osv. på at du er student dette semesteret! Et gyldig semesterkort er en bekreftelse på at du har betalt semesteravgiften det aktuelle semesteret er registrert som student det aktuelle semesteret har studierett ved NMBU Studentkort har flere funksjoner. Kortet fungerer som legitimasjon på NMBU, som elektronisk nøkkel til flere bygninger og spesialrom og som lånekort til biblioteket. Studentkortet kan lades med penger og brukes på printere. Les mer på support.nmbu.no. Studentkortet fås hos datatjenesten i 1.etg i TF-bygningen. Det vil bli tatt bilde av deg ved utstedelse av studentkortet. Gyldig legitimasjon må vises for å få kort. Alle studenter ved NMBU må gjennomføre et obligatorisk brannvernskurs i løpet av første semester for å kunne ha tilgang til bygninger ved NMBU. Forsikring Studenter er ikke forsikret gjennom universitetet, og alle studenter oppfordres å tegne egen ulykkesforsikring. Mange fagorganisasjoner har gode forsikringsavtaler. Norsk student-organisasjon NSO har også et gunstig forsikringstilbud for studenter.

9 Student Identification Student Fornavn Etternavn Norwegian student identity card Carte détudiant Norvegianne Studentnummer Brukernavn Ugyldig som studentbevis uten semesterkort Signatur Photo identification must be presented to obtain student card. State Educational Loan Fund Students entitled to loans and grants from the State Educational Loan Fund (Lånekassen) can apply as soon as one has been accepted at NMBU. Use the web application form at Semester Card About five working days after you have completed your semester registration, you will be sent your semester card. Be sure to keep the card in a safe place - it is your proof that you are actually a student this semester, and your student card is not valid without! Student ID The student ID has several functions. It is your on-campus ID and key-card, and functions as your library card at NMBU. The student ID card can be charged with money, which can be used for printing. Read more at support. nmbu.no. On campus Ås, your student card can be obtained on the ground floor in the TF-Building. A new photo is taken for the student card. Proof of identity/picture identification must be presented to obtain your student ID card. 9 A valid semester card confirms that you: have paid the current semester fee are registered as a student in the current semester have the right to study at NMBU All students must take an obligatory fire safety course in the first semester to get access to NMBU s buildings. Insurance Students are not insured through the university and all students are encouraged to obtain their own accident insurance. Many union organisation have good insurance policies. The Norwegian Student Organization NSO also has an affordable insurance deal for students.

10 NMBUs IT-tjenester support.nmbu.no 10 Som student på NMBU får du tilgang til en rekke forskjellige IT-tjenester, som du vil få bruk for under studietiden her på NMBU. På NMBU finnes det en datatjeneste, der du kan få hjelp til å koble deg til trådløst internett på campus (Eduroam), internett på SiÅs hybler, tilkobling til hjemmeområder, bruk av studentepost osv. Datatjenesten kan også ellers hjelpe deg med generelle PC problemer som måtte oppstå under studietiden på NMBU. Kontaktinformasjon Datatjenesten Kontor: 1.etg i TF-bygningen(IMT) Ås, ved siden av Datasalene TF01 og TF02. E-post: Telefon: Web: support.nmbu.no Facebook: https://www.facebook.com/datatjenesten Datatjenesten holder stengt sommer, jul og i påskeferien. Brukerkonto Alle studenter har en brukerkonto, med et tilhørende passord. På start.nmbu.no kan du aktivere brukerkontoen din. Husk å legge merke til hva brukernavnet ditt er i det du lager passord. Når du aktiverer brukerkontoen, godkjenner du også NMBUs IKT-reglementet. E-post Alle studenter får en e-postadresse. NMBU forutsetter at du leser e-posten din regelmessig (også i ferier). NMBU sender offisielle og bindende beskjeder bare til din NMBU e-postadresse. E-posten vil være: Du trenger kun nettilgang for å lese din epost, link: https://webmail.nmbu.no/ Office365 Gjennom webmailen har du som student automatisk tilgang til office365 med programmer som Microsoft Word, Excel og PowerPoint. Du kan bruke den web-baserte løsningen med Onedrive eller laste ned Office-programmene på egen datamaskin gratis. Mer informasjon om office365 finnes på support.nmbu.no Hjemmeområdet Alle studenter får sitt eget hjemmeområde(z-området). Dette er ditt personlige hjemmeområde og ingen andre vil ha tilgang til dette område. Når du logger inn på en datasal pc så vil område hete (Z:) under Min Datamaskin. Trådløst internett På campus benyttes Eduroam for trådløs tilkobling. Dette er den samme som benyttes på de fleste høyskoler og universiteter i Norge. Denne må settes opp manuelt ved første tilkobling. Datasaler finnes ved de fleste institutter. Dersom det viser seg at du ikke automatisk har fått adgang til instituttets datasal, må du henvende deg til resepsjonen ved ditt institutt. Maskiner på datasaler er tiltenkt faglig aktivitet, og man har derfor begrensede rettigheter på maskinen. Print Spredt rundt på campusene er det printere som studenter kan benytte seg av. For å printe benyttes studentkortet. Besøk support.nmbu.no for mer informasjon om hvordan printsystemet fungerer.

11 NMBUs IT services support.nmbu.no As a student at the University of Life Sciences (NMBU), a number of IT-services will be available to you. NMBU provides computer services, where you as a student can get help with connecting to the wireless internet on campus (Eduroam), internet in SiÅs apartments, connecting to your home area, the use of the student service etc. The Computer Service will also be able to help you with other computer problems that may occur, while you are a student at the NMBU. Contact Information Office: Ground floor in TF-building (IMT) Ås, next to the computer labtf01 and TF02. Phone: Web: support.nmbu.no Facebook: https://www.facebook.com/datatjenesten Computer service is closed during summer, Christmas and Easter holidays. User Account All students have a user account, with one password. On start.nmbu.no, you can activate you user account, by setting the password. Take note of your username, as you set your password. When you activate your user account, you automatically accept the IT-rules and regulations for NMBU. All students are given an address. NMBU requires that you read your regularly, also in the vacation periods. NMBU sends official and binding messages to your address. Your address will be: nmbu.no To read your , go to Office365 All students have access to office365 through webmail. Programs like Microsoft Word and Excel are available for use through the web-based solution with OneDrive. You may also download these programs to your personal computer free of charge. Additional information about office365 can be found on support.nmbu.no Home Disk All students are given a home disk area. This is your personal area on the server. It cannot be accessed by anyone but you. When logging in to UMB computers, this area will be labelled Z: under My Computer Wireless Internet On campus you can use Eduroam for wireless access. This network is also used on most colleges and universities in Norway. You will have to set up this connection manually, on first use. The network is accessible in most university buildings. Computer Labs are located in most departments. If you are not automatically granted access to the department computer lab, please contact the reception at your institute. The computers in these labs are for educational use only. Your user rights are therefore limited. Print There are printers available for student use. To print with your student card visit support.nmbu.no for more information about how the printing system works. 11

12 Studenttinget NMBU 12 Miljøet og engasjementet blant studentene ved NMBU er kjent for å være veldig bra, men har du tenkt over hvordan det har blitt slik? For å opprettholde det glødende engasjementet og sikre fortsatt innflytelse trengs det innsats fra studentene. Vi i Studenttinget jobber for å gjøre studiehverdagen for alle NMBU-studenter bedre, og vil gjerne ha deg med på laget! Gjennom Studenttinget NMBU og Universitets- og høgskoleloven er studentene ved NMBU representert i alle råd, utvalg og styrer ved universitetet, og er med og påvirker sin egen studiehverdag. Er ikke det flott! Virksomheten til Studenttinget NMBU foregår både på instituttnivå, og sentralt på universitetet. Klassetillitsvalgte, studenter i diverse utvalg på instituttet og sentralt på universitetet gjør en utrolig viktig jobb for studentene. Har du lyst til å se hvordan NMBU fungerer bak fasaden? Har du lyst til å jobbe for at de internasjonale studentene ved NMBU får et bra opphold, og at norske studenter får lyst til å reise til spennende destinasjoner? Har du lyst til å bidra til å gjøre studiehverdagen bedre for deg selv og dine medstudenter? Har du lyst til å få erfaringer du garantert vil få bruk for i arbeidslivet, og som er etterspurt? Har du lyst til å bidra til at oppstartsperioden for nye studenter ved NMBU blir så bra som mulig? Har du lyst til å representere NMBU-studentene nasjonalt og internasjonalt? Har du lyst til å være blant dem som har en stemme NMBU-ledelsen lytter til? Da bør du bli med i Studenttinget NMBU! Gjennom å engasjere deg i studentpolitikken får du innsikt i det som skjer på NMBU, i tillegg til at du får unik erfaring du virkelig vil ha glede av resten av livet! Hvor finner du oss? Studenttingets arbeidsutvalg er ansvarlige for den daglige driften av Studenttinget NMBU og består av seks studenter, hvorav to jobber heltid og tre deltid for studentene ved NMBU. Kontoret til Studenttinget finner du i første etasje i Studentposten på campus Ås. Der er alltid døren åpen og en rykende varm kopp kaffe venter. På Adamstuen deler Studenttinget kontor med Veterinærmedisinsk studentforening, og du finner de i bygg 15. Studenttingets arbeidsutvalg kan svare på de fleste spørsmål du måtte ha. Hvis de ikke har svaret selv, så vet de hvem som kan hjelpe deg! Studenttinget kan også kontaktes på følgende måte: studentstyret.nmbu.no Følg oss på Instagram! og få et innblikk i hva vi driver med!

13 Student Parliament NMBU Student life at Ås is known to be very good, but does this happen by itself? Through the Student Parliament NMBU, students are represented in all of the university s committees, advisory boards and in the University Board, and can therefore influence most decisions. We would like to have you on our team! Activities of the Student Parliament are carried out both at the department level and centrally at the university. Class representatives, student representatives in various committees at the departments and centrally at the university carry out an important task on behalf of all students. Would you like to find out how the university works be hind the scenes? Would you like to be involved in assuring that the international students enjoy their stay at NMBU, and that Norwegian students get the opportunity to travel? Would you like to be part of making student life better for your fellow students? Would you like to obtain experiences that you are guaranteed to use in your future career? Would you like to contribute to making the initial period for new students as good as possible? Would you like to be able to influence your own everyday studies? Would you like to be part of EVERYTHING that is going on at the university? Then you should become involved in the Student Parliament NMBU! By participating in the Student Parliament you will get insight into how the institution functions and you will get experience that will be to your advantage the rest of your life. Still wondering about something? The Student Board is responsible for the daily running of the Student Parliament NMBU and consists of 6 students, two work who fulltime on behalf of the students at NMBU. The Student Parliament office is located on the first floor of the student post office building on Campus Ås. At Campus Adamstuen, the Student Parliament shares an office with the Veterinary Student Union located in building 15. The door is always open and a fresh cup of coffee awaits those who stop by! The Student Parliament can answer most of your questions or refer you to someone who is able to help you! You can reach the Student Parliament as follows: studentstyret.nmbu.no Follow us on Instagram! and get an idea of the issues we deal with! 13

14 14

15 Campus Ås 15

16 Kart / Map Campus Ås 16 Vollebekk forsøksgård Vollebekk Experimental Farm 1 Nofima Norwegian Food Research Institute 2 Husdyrfagbygningen Animal Science Building 3 Stoffskiftebygningen Breeding Barn 4 Driftsbygningen Farm Building 5 SHF - verkstedet Engineering Workshop 6 Sauefjøset Sheep Barn 7 Tallefjøset Deep Litter Barn 8 Grisehuset Piggery Building 9 Geitefjøset Goat House 10 Husdyrmiljøbygningen Experimental Barn 11 Kyllinghuset Controlled Climate Chickenhouse 12 Nordskogen - arboret Nordskog Arboretum 15 Fjernvarmeanlegget Heating plant 16 Åkebakke barnehage Åkebakke Kindergarten 18 Låven Barn 19 Parkgården Parkgården Building 26 Økonomibygningen Economy Building 27 Tivoli Tivoli Building 28 Cirkus - sentraladministrasjon Cirkus (Main Administration) 29 Resepsjon Reception NMBU 29 Urbygningen Clock Building 30 Tårnbygningen Tower Building 31 Skoggården Skoggården Building 32 Verkstedbygningen Workshop Building 33 Jordfagbygningen Soil Science Building 35 KA-bygningen KA - Building 36 Boksmia, Rotator Smithy (bookshop, copying services) 37 SiÅs Bolig SiÅs Housing 37 Studentsamskipnaden University Foundation for Student Life 38 Vitenparken 39 Svanedammen Swan Pond 40 Bioteknologibygningen Biotechnology Building 44 Meieribygningen Dairy Building 45 Meierimuseet Dairy Museum 46 Pentagon og Pomona studentby Pentagon, Pomona Student Village 47 GG-hallen Athletics Hall 48 Studentsamfunnet Student Union Building 49 Aud Max Auditorium Maximum 50 TF-bygningen TF Building 51 Rosariet Rosarium 52 Bioforsk Plant Protection Building 53 Skog og landskap Norwegian Forest Research Institute 54 Sørhellinga Sørhellinga Building 55 Gjesteboliger Guest residences 56 Studentboliger Student residences 57 Kommandanten Kommandanten Building 57 Lusitania Lusitania Building 59 SKP (Veksthusa) Centre for Plant Research 61 Fruktlageret Fruit Store Building 62 Fruktkonserveringa Fruit Preserving Building 63 Planteskolen Plant Nursery School Building 64 Botanisk klimalaboratorium Botanical Climate Laboratorium 65 Kirkejordet Greenhouses 66 Ormen Lange Ormen Lange Building 67 Akropolis Akropolis 67b Kirkejordet Nord Greenhouses 68 Ås kirke Ås Church 69 Norderås Norderås 70 Ås Gård Ås Farm 71 Informasjonstavle Information Board i Parkering Parking P Stengt for biltrafikk Closed to all traffic I

17 I I I I I I I I I I I I I I I I 1 Pomona

18 18 Semesterregistrering Campus Ås

19 Semesterregistrering - må gjøres hvert semester 1. Logg deg inn på StudentWeb med ditt fødselsnummer (11 siffer) og din PIN-Kode som du fikk tilsendt på giroblanketten for semseteravgift. 2. Utdanningsplan del 1 styrer deg gjennom registreringsstegene. 3. Utdanningsplan del 2 vises kun til gradsstudenter. Den må GODKJENNES hvert semester. Endringer til din utdanningsplan gjøres av din studieveileder. 4. Sjekk meldinger for oppmelding til eksamener. Husk at du må være undervisningsmeldt og vurderingsmeldt for å være oppmeldt til eksamen. 5. Betal semesteravgift hvert semester. Ved opptak får du tilsendt giroblanketten, og deretter finner du betalingsopplysninger her. Når du har gjennomført stegene 1-5 er du semesterregistrert. Siste frist for semesterregistrering: Høstsemesteret 1. september Vårsemesteret 1. februar 19 Siste frist for oppmelding til eksamener: Augustblokk 14. august Høstparallel 1. september Januarblokk 1. desember Vårparallell 1. februar Juniblokk 1. april

20 20 Semester Registration Campus Ås

21 Semester Registration - must be completed every semester. 1. Log onto the StudentWeb with your Norwegian Personal Identification number and pin code provided on the semester fee invoice. In som case, these numbers will be provided by the Student Information Centre (SiT) to international and/or exchange students. 2. Individual Education Plan 1 will guide you through the registration steps. 3. Individual Education Plan 2 appears only for degree seeking students. The education plan must be CONFIRMED every semester. Only your student adviser can make changes to the education plan. 4. Check that you are registered for classes and exams. Remember that you must be registered for both the class and exam to be officially registered. 5. Pay the semester fee every semester. In your registration packet a semester fee invoice is enclosed, or you can access payment details here. NOTE: Exchange Students must not pay the semester fee. Once you have completed steps 1-5, you will be officially registered for the semester. Deadlines for semester registration are: Autumn Semester 1 September Spring Semester 1 February Deadlines for exam registration are: August Block 14 August Autumn Parallel 1 September January Block 1 December Spring Parallel 1 February June Block 1 April 21

22 Universitetsbiblioteket Campus Ås Hvor finner du oss? Hovedbiblioteket ligger i Tårnbygningen. I tillegg har noen institutter egne bibliotek. Nofima, Bioforsk og Skog og landskap har også bibliotek på campus. 22 Hva kan vi tilby? Det elektroniske universitetsbiblioteket er åpent 24 timer i døgnet, og gir tilgang til ca 7400 tidsskrifter i fulltekst, kvalitetssikrede nasjonale og inter-nasjonale faglige databaser, viktige oppslagsverk og ordbøker. Utlån av bøker, tidsskrifter, master- og hovedoppgaver m.m. Det som ikke finnes ved NMBU kan som regel skaffes som lån eller kopi fra andre bibliotek. Alle studenter blir automatisk registrert som lånere ved biblioteket, og studentkortet fungerer som lånekort, med bestillingsmulighet i BIBSYS. Vi hjelper deg med litteratur- og informasjonssøking i form av kurs og veiledning. Kursene vil være svært nyttige for deg når du skal begynne å skrive oppgaver. De annonseres på universitetsbibliotekets nettsider. Kontakt oss: Tårnbygningen, 1. etasje. Åpningstid: mandag til fredag kl (15.00). Telefon: Epost: Fax: Universitetsbibliotekets nettside

23 University Library Campus Ås Where are the libraries? The main library is located on the ground floor of the Tower Building. In addition, some departments have their own libraries. Other on-campus libraries can be found at Nofima Food, Norwegian Institute for Agricultural and Environmental Research and The Norwegian Forest and Landscape What can we do for you? NMBU libraries provide access to about 7400 full-text journals, quality-assured national and international scientific databases, important works of reference and dictionaries 24 hours a day! Of course, you can borrow books, theses and other documents. Whatever we don t have in our own collection, we usually can borrow or copy from other libraries. All students are automatically registered as library users and your student ID acts as your library card. You are also able to order material via BIBSYS. We can help you to search for literature and information by giving advice and offering courses. Our courses are especially useful when you start working on term papers, theses, etc. All courses are announced on the University Library website. Please contact us: Tower Building, ground floor. Opening hours: Monday - Friday 09:00 15:45 (15:00). Phone: Fax: Please visit the University Library homepage at: 23

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2013/2014. Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2013/2014. Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2013/2014 Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences Velkommen til UMB! Vi er utrolig stolte og glade for at

Detaljer

Studentevaluering av utvekslingsopphold 2012-13. Rapport med utgangspunkt i studentenes evaluering

Studentevaluering av utvekslingsopphold 2012-13. Rapport med utgangspunkt i studentenes evaluering Studentevaluering av utvekslingsopphold 2012-13 Rapport med utgangspunkt i studentenes evaluering Innhold 1. Innledning... 3 2. Om utvekslingsvirksomheten... 3 3. Om evalueringen... 4 3.1 Generell beskrivelse...

Detaljer

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge April 2006 Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011 Praying for a better future The Roma Outreach 2011 I bønn for en bedre framtid Arbeid blant romfolket 2011 MILJØMERKET 241 Trykksak 709 Frelsesarmens sosialtjeneste 2011 Fotografer: Layout: Trykk: Side

Detaljer

Medlemmer av Generalforsamlingen i Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo

Medlemmer av Generalforsamlingen i Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo Til: Medlemmer av Generalforsamlingen i Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo SAKSPAPIRER TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Dato: 24. Oktober 2013 Tid: 17:00 Sted: BI Nydalen auditorium B1-020 AGENDA:

Detaljer

Norsk Studentunion -stiftet 1936 -

Norsk Studentunion -stiftet 1936 - Det kongelig norske kunnskapsdepartementet 04.03.08 Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Innspill til Stortingsmelding om internasjonalisering av utdanning Norsk Studentunion Norsk Studentunion (NSU) er kjent med

Detaljer

søndag 28. september 2014 kl. 12.00 16.00

søndag 28. september 2014 kl. 12.00 16.00 With English section! (see page 20) ÅPENt universitet Foredrag, opplevelser og aktiviteter for alle aldersgrupper søndag 28. september 2014 kl. 12.00 16.00 www.uis.no/openuis Forsidefoto: Elisabeth Tønnessen

Detaljer

-Lønnsoppgjøret. - Følg med på tiden på din rute!

-Lønnsoppgjøret. - Følg med på tiden på din rute! BuDKAnalen Nr. 2-2014 Medlemsblad for distribusjonsklubben i Aftenposten Newsletter for all members of the union, DKA -Lønnsoppgjøret -Ruterevisjoner på gang - Følg med på tiden på din rute! budkanalen

Detaljer

H & K. Havn og Kirke. i Los Angeles/ San Pedro Nr 1-2014

H & K. Havn og Kirke. i Los Angeles/ San Pedro Nr 1-2014 H & K Havn og Kirke Sjømannskirken i Los Angeles/ San Pedro Nr 1-2014 1 HAvn & Kirke kommer ut med 4 nummer i året.opplag: 3,000 Ansvarlig Redaktør: Line Kvalvaag. Redaktør: Kristian Kvalvaag. Translator:Erling

Detaljer

Please see english version of this information following the norwegian pages. BLI KJENT MED BARDØLA. www.bardola.no

Please see english version of this information following the norwegian pages. BLI KJENT MED BARDØLA. www.bardola.no Please see english version of this information following the norwegian pages. BLI KJENT MED BARDØLA www.bardola.no Velkommen til Bardøla! Velkommen til oss! Mange positive tilbakemeldinger viser at medarbeidernes

Detaljer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Mer enn bare fotball... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball More than just football... An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Lena Sayed 1 Forord Frelsesarmeens gatefotball er et lavterskeltilbud

Detaljer

Anne Margrethe Sønneland og Lene Østby

Anne Margrethe Sønneland og Lene Østby Anne Margrethe Sønneland og Lene Østby RAPPORT 2011/2 Å reise for å lære Internasjonal utveksling som del av studiet i sosialt arbeid Anne Margrethe Sønneland og Lene Østby Å reise for å lære Internasjonal

Detaljer

Verdi kr 40,00/Token Fee kr 40.00. PM-International AG. PM-International AG. Simple. Successful.

Verdi kr 40,00/Token Fee kr 40.00. PM-International AG. PM-International AG. Simple. Successful. Verdi kr 40,00/Token Fee kr 40.00 PM-International AG PM-International AG Simple. Successful. 1 Markedsføring og salg av høykvalitative produkter for helse, skjønnhet og velvære. Verden over. Market leader

Detaljer

Nye boligløsninger for eldre og folk flest

Nye boligløsninger for eldre og folk flest NIBR-rapport 2013:19 Lene Schmidt Arne Holm Torunn Kvinge Siri Nørve BOLIG+ Nye boligløsninger for eldre og folk flest BOLIG+ Nye boligløsninger for eldre og folk flest Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport

Detaljer

FASTE, LAVE PRISER. Velkommen til KIWI Hemsedal. og Norges tøffeste garantier

FASTE, LAVE PRISER. Velkommen til KIWI Hemsedal. og Norges tøffeste garantier GUIDE 2009/2010 FASTE, LAVE PRISER og Norges tøffeste garantier Velkommen til KIWI Hemsedal Mandag - onsdag.. 8-21 torsdag - fredag.. 8-23 Lørdag......... 8-20 Søndag....... 10-20 Vi har utkjøring av varer.

Detaljer

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Au pairordningen skal gi unge mennesker mellom 18 og 30 år en mulighet til å lære

Detaljer

Blizzard. - Har ikke Diablo III - Funnet i junkfolder Pluss - Troverdig link

Blizzard. - Har ikke Diablo III - Funnet i junkfolder Pluss - Troverdig link I kjølvannet av denne mailen (som helt opplagt er fake) foretok jeg noen undersøkelser. Det viste seg at lille Tanya fra Russland et sted ikke finnes og de som svarer får bilder av en eller annen fotomodell

Detaljer

Graviditet, fødsel og barseltid i Norge Pregnancy, birth and the postnatal period in Norway

Graviditet, fødsel og barseltid i Norge Pregnancy, birth and the postnatal period in Norway Graviditet, fødsel og barseltid i Norge Pregnancy, birth and the postnatal period in Norway ENGELSK / NORSK Utgitt av Sosial- og helsedirektoratet 2006 IS-1396 ENGELSK/NORSK Skrevet av Synne Holan Oversatt

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Trondheim

Universitetsbiblioteket i Trondheim Universitetsbiblioteket i Trondheim Elektronisk formidling av artikkelkopier med utgangspunkt i trykt tekst av Bjørn L. Hegseth, Liv Gaustad, Sigurd Johansen, Else-Mari Leirvoll, Birgit Storleer, Sven

Detaljer

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge NIBR-rapport 2012:5 Susanne Søholt Aadne Aasland Knut Onsager Guri Mette Vestby Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts-Norge Andre publikasjoner fra

Detaljer

Prosjekt utveksling 2013

Prosjekt utveksling 2013 Prosjekt utveksling 2013 Prosjektgruppa Erlend Ese (prosjektleiar) Helene Navdal AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG OR2-300 PROSJEKT Prosjekt utveksling 2013 HiSF @ SDSU Referanseside TITTEL RAPPORTNR.

Detaljer

Adm. Direktør Leder av Læringsmiljøutvalget Studiedirektør

Adm. Direktør Leder av Læringsmiljøutvalget Studiedirektør Trivselsundersøkelsen 2007 Universitetet for miljø- og biovitenskap Nils Dugstad Daniel Huth Ommundsen Siri Margrethe Løksa Adm. Direktør Leder av Læringsmiljøutvalget Studiedirektør 2 Sammendrag Landsdekkende

Detaljer

Februar 2008 HVEM FÅR ÅRETS ABELPRIS?

Februar 2008 HVEM FÅR ÅRETS ABELPRIS? INFOMAT Februar 2008 Kjære leser! Siden sist har Stjernø-utvalget lagt fram sin innstilling, med blandet mottakelse i sektoren. Dette INFOMAT bringer utdrag av sammendraget. Det er høysesong for priser

Detaljer

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2007 Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge FORUS

Detaljer

En velvillig og oppmerksom tilhører

En velvillig og oppmerksom tilhører Her kan det evt. stå en tekst om innholdet i rapporten. Den kan variere i lengde og det skulle være nok plass innenfor dette feltet. Her kan det evt. stå en tekst om innholdet i rapporten. Den kan variere

Detaljer

INNHOLD UNINETT ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD 5 ÅRET 2003 5 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET

INNHOLD UNINETT ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD 5 ÅRET 2003 5 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET ÅRSRAPPORT 2003 ANNUAL REPORT 2003 UNINETT ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD CONTENTS INNHOLD 5 ÅRET 2003 5 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET 9 DETTE ER UNINETT 10 VIRKSOMHETEN 10 FELLES VERDIGRUNNLAG

Detaljer

Vedleggshefte. til Regionrådets årsmelding for 2013

Vedleggshefte. til Regionrådets årsmelding for 2013 Vedleggshefte til Regionrådets årsmelding for 2013 ÅRSRAPPORT FOR PROSJEKTER/TILTAK SOM HAR MOTTATT TILSKUDD FRA REGIONRÅDET 1. Prosjektnavn:. Vekst og kunskapsutvikling i landbruket (BondeGLØd)... 2.

Detaljer

Grane-feltet offisielt åpnet 6. november

Grane-feltet offisielt åpnet 6. november Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Grane-feltet offisielt åpnet 6. november Esso Energi leverandør av fyringsolje, parafin og dieselprodukter Jotun og 4-D ESSO NORGE AS FORUS Grensev.

Detaljer

Biodrivstoff i EU en interessant utfordring Første lærlinger offshore i Esso Norge 2009 året med de mange petroleumsjubileene

Biodrivstoff i EU en interessant utfordring Første lærlinger offshore i Esso Norge 2009 året med de mange petroleumsjubileene Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Desember 2009 Forus Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Esso Norge AS An ExxonMobil Subsidiary Oslo Drammensv. 149 Postboks 350

Detaljer

Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner

Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner Marit K. Helgesen Hege Hofstad Lars Christian Risan Ingun Stang Grete Eide Rønningen Catherine Lorentzen Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner Folkehelse og forebygging.

Detaljer