Regionalt-/fylkeskommunalt bompengeselskap i Møre og Romsdal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regionalt-/fylkeskommunalt bompengeselskap i Møre og Romsdal"

Transkript

1 notat Frå: Samferdselsavdelinga, Magne Vinje Til: Samferdselsavdelinga, Arild Fuglseth Dato: Ref: /2010, 113/N00 Regionalt-/fylkeskommunalt bompengeselskap i Møre og Romsdal Sammendrag... 2 Bakgrunn og utfordringer... 2 Bompengefinansiering i dag... 3 Vegdirektoratet og prosjektgruppens rapport... 3 Vegmyndighetenes holdning og initiativ... 3 Anbefalt organisering (nasjonal arbeidsgruppe)... 4 Fylkesrådmannen sine kommentarer til anbefalt løsning... 4 Fylkeskommunalt bompengeselskap i Møre og Romsdal... 5 Organisering/struktur... 5 Eierforhold... 6 Kompetanse og driftsmessige forhold... 7 Finansieringsopplegget... 7 Avsluttende kommentarer... 8 Postadresse: Fylkeshuset, 6404 Molde Besøksadresse: Julsundvn 9 Telefon: Telefaks: e-post:

2 Sammendrag I dag er det egne aksjeselskap som står for finansiering og innkreving av bompenger i hvert sitt prosjekt. Som følge av dette, hevder Vegdirektoratet, har administrasjonskostnadene økt uforholdsmessig mye, ikke minst fordi hvert enkelt selskap har behov for styre, revisjon, daglig ledelse m. m. I Møre og Romsdal er det i dag 6 bompengeselskap i drift. Disse omsatte i 2009 for ca 200 millioner kroner. Aktiviteten ser imidlertid ut til å kunne øke betydelig. I den nærmeste 10 årsperiode kan det bli lansert helt eller delvis bompengefinansierte vegprosjekt til en kostnad på milliarder. Møre og Romsdal fylkeskommune har derfor reist spørsmålet om det er behov for å profesjonalisere og effektivisere også bompengevirksomheten i Møre og Romsdal. Et arbeid ledet av Statens vegvesen med bidrag fra Hordaland, Buskerud og Sør-Trøndelag fylkeskommuner konkluderer med at større bompengeselskaper kan bidra til en effektiv bompengeforvaltning. Det anbefales derfor at det etableres ett fylkeskommunalt eid bompengeselskap i hvert fylke. Alle fylkets prosjekter skal driftes i dette ene selskapet. Modellen som er foreslått med å samle alle prosjekt i ett selskap er krevende i forhold til å unngå kryssubsidiering og kan lett bli et lite oversiktelig selskap. Fylkesrådmannen i Møre og Romsdal foreslår derfor at fylkets bompengeordning organiseres i et konsern med morselskap og et datterselskap for hvert prosjekt. Administrasjon og kompetansen bør i utgangspunktet bygges opp i morselskapet og være tilgjengelig for prosjektene i de ulike datterselskap. All fakturering bør være basert på kostnadsdekning. Konsernmodellen er klart å foretrekke i forhold til å oppnå riktig kostnadsdeling mellom prosjektene, risiko for kryssubsidiering og ikke minst når det gjelder å være oversiktlig både for eiere, myndigheter, långivere, garantister og trafikanter. I forhold til dagens ordning er det sannsynlig at bompengevirksomheten i Møre og Romsdal gjennom en slik modell vil kunne bygge opp større kompetanse, virksomheten vil i større grad kunne profesjonaliseres, sannsynligvis også til lavere kostnader. Bakgrunn og utfordringer I løpet av de siste årene har antall bompengeprosjekt i Norge økt til nærmere 50, og svært mange står i planleggingsfasen. I dag er det egne aksjeselskap som står for finansiering og innkreving i hvert av disse prosjektene. Som følge av dette, hevder Vegdirektoratet, har administrasjonskostnadene økt uforholdsmessig mye, ikke minst fordi hvert enkelt selskap har behov for styre, revisjon, daglig ledelse m. m. Selskapene er ofte nystartede for hvert prosjekt og har ofte ikke tilstrekkelig profesjonell kompetanse på de oppgavene selskapet er satt til å utføre. Et arbeid ledet av Statens vegvesen med bidrag fra Hordaland, Buskerud og Sør-Trøndelag fylkeskommuner konkluderer med at en god effektivisering av bompengeforvaltningen kunne være å opprette større bompengeselskap. Med slike selskap vil man kunne profesjonalisere ledelse og drift, utnytte stordriftsfordeler og ivareta kundens behov på en langt bedre måte enn det rundt 50 mindre selskap kan. Møre og Romsdal fylkeskommune har reist spørsmålet om hvordan dette eventuelt kan gjøres i Møre og Romsdal. 2

3 Bompengefinansiering i dag Selv med økte statlige økonomiske rammer har den lokale viljen til å ta i bruk bompenger økt, både nasjonalt og i Møre og Romsdal. For å få forsert utbyggingen av vegnettet, kollektivinfrastrukturen og styrket drift av kollektivtransporten, legges det i Norge i dag opp til å utnytte en stor del av det bompengepotensialet som finnes, forutsatt at det er lokalpolitisk vilje til dette. Det innebærer en høy bompengeandel der potensialet er stort. Hvert bompengeprosjekt er i dag organisert i et aksjeselskap. Dette selskapet skal til enhver tid være majoritetseid av fylkeskommuner og/eller kommuner, og flertallet av styret i dette selskapet skal være oppnevnt av disse eierne. Beslutningsprosessen for prosjektene er slik at når prosjektet ansees for å være modent, sender selskapet en bompengesøknad til Statens Vegvesen, dvs. det søkes om å få etablere prosjektet som et bompengeprosjekt med tillatelse til å kreve inn bompenger for å nedbetale de lån som må tas opp for å finansiere prosjektet. Vegvesenet sender saken på høring til berørte kommuner/fylkeskommuner. Etter at regionkontoret i Statens vegvesen har behandlet saken sendes den over til Vegdirektoratet for videre behandling. Deretter går saken til Samferdselsdepartementet og Regjering for til slutt å bli endelig vedtatt i Stortinget. Sett bort fra statstilskudd, ferjesubsidier, kommunale tilskudd m. m. finansieres bompengeprosjektene i hovedsak gjennom opptak av lån kombinert med en symbolsk sum i aksjekapital. Aksjekapitalen tilbakebetales med 80 % av økningen i konsumprisindeksen i perioden. Normalt har ikke bompengeprosjektene i Møre og Romsdal latt seg finansiere i det ordinære bank-/finansmarked. Derfor har fylkeskommunen stilt opp med garantier for låneopptak. Dette har vært helt nødvendig, ikke bare for i hele tatt å få lån, men også for å få de billigste lånene. I Møre og Romsdal er det i dag 6 bompengeselskap i drift. Disse omsatte i 2009 for ca 200 millioner kroner. Ut over dette er det i Møre og Romsdal svært mange bompengeprosjekt som enten ligger på tenkestadiet eller er i planleggingsfasen. Disse representerer investeringskostnader på milliarder kroner. Selv om mange av disse neppe blir realisert er det grunn til å tro at det i kommende 10-års periode vil bli lansert helt eller delvis bompengefinansierte vegprosjekt til en kostnad på milliarder. Vegdirektoratet og prosjektgruppens rapport Vegmyndighetenes holdning og initiativ Forannevnte struktur og oppgavefordeling har stort sett fungert bra. Vegdirektoratet har imidlertid løpende stilt spørsmål ved om bompengeselskapene har nødvendig kompetanse og om de driftes effektivt nok. I St.meld. nr Nasjonal transportplan skriver Samferdselsdepartementet bl. a.: Drifts- og administrasjonskostnadene utgjør i dag omlag 12 pst av inntektene. Det må kontinuerlig arbeides for å få disse kostnadene ned. I dag er det et eget bompengeselskap for hvert enkelt prosjekt. Utviklingen bør gå i retning av fylkesvise/regionale bompengeselskap, for derigjennom å få redusert kostnadene.dersom man ikke ser en nedgang i innkrevingskostnadene, vil regjeringen vurdere andre måter å organisere innkrevingen av bompenger på, for eksempel gjennom etablering av et nasjonalt bompengeselskap. 3

4 I budsjettproposisjonen for 2010 gjentas mye av dette; Innkrevingskostnadene for bompengeanlegg i Norge varierer betydelig. I gjennomsnitt utgjør innkrevingskostnadene pst. av bompengeinntektene. Dette er lavt sammenliknet med tilsvarende ordninger i andre land, men fortsatt for høyt. Samferdselsdepartementet er opptatt av at mest mulig av de innkrevde midlene skal gå til vegutbygging, og det arbeides for å få kostnadene ned. Som en del av dette arbeidet har Samferdselsdepartementet bedt Statens vegvesen utrede muligheten for å erstatte det store antall bompengeselskap som fins i dag, med et mindre antall regionale bompengeselskap, jf. St.meld. nr. 16 ( ) Nasjonal transportplan En viktig forutsetning i denne forbindelsen er at økonomien i de forskjellige prosjektene holdes atskilt, slik at det ikke oppstår noen form for kryssubsidiering. En grunnleggende forutsetning er å beholde lokal forankring av prosjektene. Statens vegvesen har i første omgang vært i kontakt med fylkeskommunene i Hordaland, Buskerud og Sør-Trøndelag, som alle har vist interesse for å opprette regionale bompengeselskap. Vegvesenet er nå i ferd med å opprette en arbeidsgruppe med deltagere fra de nevnte fylkeskommunene og Statens vegvesen. Arbeidet skal være ferdig innen Det foreligger nå en anbefaling fra en arbeids-/prosjektgruppe som har utredet dette. Prosjektgruppen har vært ledet av Vegdirektoratet med representanter også fra Sør-Trøndelag, Buskerud og Hordaland fylkeskommuner. Målsettingen med arbeidet har vært å oppnå; Mer rasjonell/effektiv drift Mer profesjonell administrasjon Bedre håndtering av prosjektene i planleggings-/driftsfasen Mer aktivt eierskap fra fylkeskommunene etter forvaltningsreformen. Anbefalt organisering (nasjonal arbeidsgruppe) Anbefalt måte å organisere virksomheten på, går i korthet ut på at det etableres ett fylkeskommunalt eid bompengeselskap i hvert fylke. Alle fylkets prosjekter skal driftes i dette ene selskapet. Berørte kommuner kan inviteres til å delta dersom det er ønskelig. Det er ikke ønskelig at næringslivet er på eiersiden i dette selskapet. Forutsetninger for en slik selskapsdannelse er at bompengeprosjektene fortsatt skal være basert på lokalt initiativ det skal ikke foregå kryssubsidiering mellom prosjektene og det skal være riktig kostnadsfordeling mellom prosjektene. Bompengeselskapenes rolle og ansvar er ellers tenkt å bli omtrent som i dag med egne strengt adskilte regnskap per prosjekt. Det er videre tenkt at dette bare vil gjelde nye prosjekt og at etablerte prosjekt vil gå som før til de er nedbetalt. Prosjektgruppen behandler i denne omgang bare de prinsipielle forhold knyttet til bompengeforvaltningen. I tillegg anbefales det at det utarbeides nye grunnleggende vilkår/krav som alle fylkeskommunale/regionale bompengeselskap skal akseptere og forholde seg til ved opprettelse og drift av slike selskap. Videre anbefales det at det utarbeides en mal for en prosjektspesifikk avtale som skal inngås mellom vegeier og det fylkeskommunale/regionale selskap for hvert bompengeprosjekt. Fylkesrådmannen sine kommentarer til anbefalt løsning Da modellen ble lansert ble den utfordret på minst to områder; 1. Drift/styring av prosjektene fjernes fra de som fikk det realisert og skal nedbetale dette. Det er et visst engasjement for at dette ikke skal skje. 2. Hvordan holde økonomi/ansvar til de ulike prosjekt fra hverandre. 4

5 Ad 1 Initiativet til bompengeprosjektene skal fortsatt tas lokalt. Men driften av selskapet vil nok sentraliseres til ett fylkeskommunalt selskap. Ad 2 Det er særlig i en situasjon med mislighold av et bompengelån der bank eller garantist retter krav mot selskapet at det er viktig å holde de andre prosjektene unna. Det er imidlertid trolig mulig å avtaleregulere dette på en slik måte at kryssubsidiering unngås. Når all aktivitet skal samles i ett selskap må det bli mange både intern- og eksternavtaler samt en rekke internregnskap. Det er viktig at selskapsstrukturen ikke fremstår som uoversiktlig/uklar verken for långivere eller garantister. Det er sannsynlig at en eventuell omorganisering av bompengeforvaltningen må forelegges Stortinget. Dette kan tidligst skje sent i vårsesjonen neste år. Deretter må standard krav/vilkår/avtaler utarbeides. Det er derfor grunn til å tro at en eventuell nyordning ikke kan tre i kraft før tidligst om 2 år. Fylkeskommunalt bompengeselskap i Møre og Romsdal Selv om de sentrale vedtak og nytt rammeverk ikke er på plass burde det ikke være noe i veien for at Møre og Romsdal innfører en ny ordning for bompengeforvaltningen. Denne må da ta utgangspunkt i dagens standard regelverk og dagens standard bompengeavtale. Nedenfor er det forsøkt å beskrive en slik ny ordning. Organisering/struktur Den nasjonale prosjektgruppen foreslår å legge alle bompengeprosjekt inn i ett selskap. Denne modellen er krevende i forhold til å unngå kryssubsidiering og kan som nevnt foran lett bli et lite oversiktelig selskap. Fylkesrådmannen i Møre og Romsdal foreslår derfor at fylkeskommunens bompengeordning heller organiseres i et konsern med morselskap og et datterselskap for hvert prosjekt. Se figuren nedenfor: Denne modellen er bedre enn prosjektgruppens forslag fordi den er mer åpen og oversiktlig både for myndigheter, eiere, långivere, garantister og ikke minst trafikanter. Den gir også offisielle regnskap for hvert prosjekt. Modellen er bare marginalt dyrere, noen tusenlapper per år i revisjonshonorar. Dersom det er viktig å begrense antall styremedlemmer kan det legges opp til at styret i morselskapet også blir styre i datterselskapene. 5

6 Konsernet bør først og fremst administrere nye bompengeprosjekt og først etter at Stortinget har vedtatt å bygge det ut. Det betyr at det fortsatt legges opp til at prosjektene skal initieres gjennom lokalt initiativ på samme måte som i dag. Det kan være vanskelig å tvinge etablerte bompengeselskap inn i denne strukturen. Men dersom det er ønskelig kan det gjøres svært enkelt gjennom at konsernets morselskap overtar aksjene i det etablerte selskap. Daglig leder i dette selskapet vil da også kunne være en ressurs for resten av konsernet. Eierforhold Morselskapet bør være majoritetseid av Møre og Romsdal fylkeskommune og morselskapetbør i utgangspunktet eie 100% av prosjekt-/datterselskapene. Dersom det er ønskelig kan berørte kommuner gjennom styrerepresentasjon og en mindre eierandel (maks 15%) delta i det enkelte datterselskap. Aksjekapitalen bør fortsatt tilbakebetales med 80% av økningen i konsumprisindeksen i perioden. Dette gir en positiv nominell avkastning for aksjeeierne, men negativ realavkastning. Private investorer inn som aksjonærer i bompengeselskapene? Sett bort fra statstilskudd, ferjesubsidier, kommunale tilskudd m. m. finansieres bompengeprosjekt i hovedsak gjennom opptak av lån kombinert med en symbolsk sum i aksjekapital. Aksjekapitalen tilbakebetales med 80 % av økningen i konsumprisindeksen i perioden. Dette gir en positiv nominell avkastning for aksjeeierne, men negativ realavkastning. I noen tilfeller har det vært utstedt B-aksjer/B-kapital uten stemmerett, som er forutsatt å bli tilbakebetalt krone for krone på slutten av prosjektets levetid (Atlanterhavstunnelen). Bompengeselskapene har vært sett på som idealistiske foretak, med en oppgave nemlig å realisere et spesielt prosjekt til lavest mulig kostnad. Det har ikke vært rom for utbytte eller noen form for ekstraordinær avkastning til selskapets eiere. Det har vært reist spørsmål om det bør åpnes for deltakelse fra private investorer på kommersielle vilkår i bompengeselskapene, gjennom utstedelse av B-aksjer uten stemmerett. Utstedelse av B-aksjer på kommersielle vilkår reiser en rekke spørsmål, herunder: Dersom bompengebransjen skal utstede aksjer på kommersielle vilkår så er det slik i finansmarkedet at skal bompengemarkedet trekke til seg investorer må forventet avkastning ligge over lånerenten. Dette fordi egenkapital bærer høyere risiko enn lån. Det er vanskelig å se hvorfor en aksjeinvestering i stedet for fylkeskommunalt garanterte lån skal gi billigere finansiering. Selv om private aksjonærer tildeles B-aksjer uten stemmerett vil A-aksjonærene ikke stå helt fritt i å gjøre vedtak som for eksempel skulle forverrer lønnsomheten i selskapet. Dette kan bryte med det stiftelsesgrunnlag som selskapet er basert på. Dersom det var private B-aksjer i Fastlandsfinans AS ville det ikke være noen selvfølge at A-aksjonærene kunne vedta å la kollektivtrafikken kjøre gratis gjennom Krifast. Dette fordi vedtaket strider mot stiftelsesgrunnlaget og ville svekke lønnsomheten for de private aksjonærene. Sannsynligvis måtte B-aksjonærene akseptere dette en for en og dersom de nektet måtte de innløses til en fremforhandlet pris. Problemstillingen kan bli reell på Atlanterhavstunnelen, der det er private B-aksjonærer. En innføring av AutoPASS vil sannsynligvis svekke økonomien i prosjektet. Offentlige midler stilles til disposisjon gjennom selskapets sikkerhetsnett. Det vil neppe være akseptabelt at det offentlige skulle dekke nedsiderisikoen og private aksjonærer nyter godt av oppsiden. I dag er det skarp konkurranse på i realiteten 100% av finansieringen, denne konkurransen vil kunne bli redusert. Det anbefales derfor at dagens ordning når det gjelder fylkeskommunalt garanterte lån samt eierforhold og avkastning på egenkapitalen videreføres. Dette er i særklasse den billigste finansiering og muliggjør realisering av flest prosjekt. 6

7 Å tillate private investorer å delta som aksjonærer på kommersielle vilkår vil fordyre prosjektene, det samme gjelder ved utstedelse av B-aksjer uten stemmerett. En kunne tenke seg at det utstedes B-aksjer på spesielt gunstige vilkår (les Atlanterhavstunnelen AS). Fravær av stemmerett er imidlertid som nevnt over ikke helt reell, særlig dersom det skal gjøres vedtak som svekker økonomien i selskapet. Dette må vurderes opp mot nytten av å motta slik kapital. Et alternativ kan også være at privat sektor yter selskapet lån på spesielle vilkår. Kompetanse og driftsmessige forhold Administrasjon og kompetanse bør i utgangspunktet bygges opp i morselskapet og være tilgjengelig for datterselskapene. I spesielle tilfeller der det er ressurser i et datterselskap bør disse kunne utnyttes i en ressurspool for hele konsernet. All fakturering bør være basert på kostnadsdekning. Selve driften av selskapene konkurranseutsettes som før. Morselskapet kan imidlertid, dersom det faller naturlig, også selge sin kompetanse til prosjektselskap der Stortinget foreløpig ikke har vedtatt utbygging. Alle selskapene må fellesregistreres i momsregisteret og morselskapet bør eie minst 85% av alle aksjene i datterselskapene. Finansieringsopplegget Dagens finansieringsordning når det gjelder bompengedelen bør i hovedsak videreføres, den er god og kan neppe gjøres bedre. Lån/aksjekapital Bompengedelen bør i hovedsak finansieres gjennom opptak av lån kombinert med en symbolsk sum i aksjekapital. Bompengeselskapene bør fortsatt sees på som idealistiske foretak, med en oppgave nemlig å realisere bompengeprosjekt til lavest mulig kostnad. Det bør ikke være rom for utbytte eller noen form for ekstraordinær avkastning til selskapets eiere. Lånegaranti De fleste bompengeprosjektene i Møre og Romsdal Fylke hadde ikke latt seg finansiere i det ordinære bank- /finansmarked. Det har derfor vært av avgjørende betydning at fylkeskommunen har stilt garantier for låneopptak. Dette har ikke bare ført til at selskapene har fått lån, men de har også fått de billigste lånene. Denne prosjektrisikoen bør fylkeskommunen fortsatt ta uten noen form for garantiprovisjon, se også nedenfor om sikkerhetsnett. Garantien bør gis som selvskyldnerkausjon og ikke simpel kausjon. Dette alene kan bety opp mot 50 rentepunkt lavere rente på lån. Siden lånet ofte er et fastrentelån må garantien dekke både hovedstol og risiko for over-/underkurs. Sikkerhetsnett Den forannevnte prosjektgruppe har også berørt prosjektenes sikkerhetsnett. Byggefasen: Her legger prosjektgruppen opp til følgende: Uten ekstern kvalitetssikring (KS2): Her gjelder to ulike prinsipp for hvordan kostnadsoverskridelser på bompengeprosjekt skal håndteres. Det som har vært vanlig tidligere, og som fortsatt brukes på prosjekt som ikke har gjennomgått ekstern kvalitetssikring (KS2), er at selskapet og vegeier deler ansvaret for kostnadsøkninger utover prisstigning med inntil 10% av anleggskostnadene i forhold til partenes andel av finansieringen. Kostnadsøkninger ut over 10% skal normalt dekkes 7

8 av vegeier. Bakgrunnen for dette er at det normalt er et krav om at usikkerhetsnivået i kostnadsanslaget som legges fram for Stortinget ikke skal overstige 10%. Med ekstern kvalitetssikring (KS2): For prosjekt som er underlagt ekstern kvalitetssikring (KS2) er usikkerhetsnivået vurdert på en annen måte. Her opereres det med styringsramme og kostnadsramme. Kostnadsøkninger (ut over styringsrammen) opp til kostnadsrammen skal deles mellom vegeier og selskapet etter partenes andel av finansieringen. Kostnadsøkninger ut over kostnadsrammen er vegeiers ansvar. Eksempel: Ett prosjekt er kostnadsberegnet til 500 mill kroner. Dette er finansiert gjennom 300 mill i bompenger og 200 mill fra vegeier, altså 60/40 bom/vegeier. Prosjektets kostnad ble til slutt 600 mill kroner, altså en sprekk på 100 mill, sett bort fra prisstigning. Ikke styrings- og kostnadsramme (dvs uten KS2): Økning opp til 10% av kostnadsoverslaget (500 mill * 10% = 50 mill kr) skal dekkes med 60% av selskapet (50 mill * 60% =30 mill) og 40% (50 mill * 40% =20 mill) av vegeier. Økning ut over 10% skal dekkes i sin helhet av vegeier (100 mill 50 mill =50 mill kroner). I dette eksempelet skal 30 mill av en kostnadsøkning på 100 mill dekkes av selskapet og 70 mill (20 mill + 50 mill) av vegeier. Styrings- og kostnadsramme (dvs med KS2): Styringsrammen/kostnadsoverslaget er fortsatt 500 mill, men nå etableres det en kostnadsramme på 540 mill. Økningen opp til kostnadsrammen dekkes med 60% av selskapet (40 mill * 60% =24 mill) og 40% (40 mill * 40% =16 mill) av vegeier. Økning ut over kostnadsrammen (600 mill 540 mill = 60 mill) dekkes i sin helhet av vegeier. I dette tilfelle skal 24 mill av en kostnadsøkning på 100 mill dekkes av selskapet og 76 mill (16 mill + 60 mill) av vegeier. Ordningen med å dekke selskapets rente- og administrasjonskostnader ved forsinket ferdigstillesle ut over 3 måneder bør også videreføres. Driftsfasen: Ved fare for mislighold av lån er det åpning for enten å forlenge innkrevingsperioden med inntil 5 år, øke takstene med inntil 20% eller begge deler. Er det fortsatt fare for mislighold bør vegeier stille midler til disposisjon, i prinsippet som en betinget refusjon. Mangler prosjektet 50 mill kroner for å bli nedbetalt tilføres dette slik at prosjektet kan stå på egne ben. Prosjektgruppen skriver bl. a.: Endringene i forhold til dagens situasjon vil være at staten må inn som ansvarlig hvis bompengeinntektene blir lavere enn forutsatt på et bompengeprosjekt på riksveg. Avsluttende kommentarer Konsernmodellen er klart å foretrekke i forhold til riktig kostnadsdeling, risiko for kryssubsidiering og når det gjelder å være åpen og oversiktlig både for eiere, myndigheter, långivere, garantister og ikke minst trafikanter. Når det gjelder det foreslåtte sikkerhetsnettet så praktiseres mye av dette i dag, men likevel, det er en klar forbedring særlig når det gjelder driftsfasen. Opplegget vil bidra til å ta bort den risiko som i dag ligger på fylkeskommunens egne budsjetter og løfte denne over på vegeier og vegbudsjettene, både fylkeskommunale og statlige, der den hører hjemme. Det er verdt å merke seg at dersom anbefalingen fra prosjektgruppen blir vedtatt så vil staten ta ansvar for både kostnadsøkning og lavere inntekter på riksveg der fylkeskommunen i dag garanterer for låneopptak. I forhold til dagens ordning vil bompengevirksomheten i en slik modell kunne driftes mer profesjonelt, sannsynligvis til lavere kostnader. Det vil også kunne bygges opp større kompetanse i et slikt system. 8

NY EIERMODELL FOR ADMINISTRASJONSSELSKAPET VEGFINANS AS

NY EIERMODELL FOR ADMINISTRASJONSSELSKAPET VEGFINANS AS Saknr. 11/3230-1 Ark.nr. Saksbehandler: Per Olav Bakken NY EIERMODELL FOR ADMINISTRASJONSSELSKAPET VEGFINANS AS Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Høring: Rapport med anbefaling om etablering av regionale bompengeselskap

Høring: Rapport med anbefaling om etablering av regionale bompengeselskap saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 15.01.2013 2972/2013 Magne Vinje/Stig Helle-Tautra Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 06.02.2013 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Høring:

Detaljer

Finansiering og utbygging av tiltak på fylkesveg Presterødbakken/kryss/gs veg

Finansiering og utbygging av tiltak på fylkesveg Presterødbakken/kryss/gs veg Arkivsak-dok. 201605245-1 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel og areal 07.06.2016 49/16 Fylkestinget 2015-2019 16.06.2016 43/16 Finansiering

Detaljer

Statens vegvesen. Mulighet for bompengefinansiering av trafikkløsning i Presterødbakken

Statens vegvesen. Mulighet for bompengefinansiering av trafikkløsning i Presterødbakken Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi til: Bypakke Tønsberg-regionen Statens vegvesen Region sør, Styrings- og strategistab Saksbehandler/telefon: Karl Sandsmark Vår dato: 12.04.2016 Vår referanse: 16/55426-2

Detaljer

Bompenger fra A til Å.

Bompenger fra A til Å. Bompenger fra A til Å. Lover, reguleringer, organisering Åge K. Jensen Faggruppeleder Statens vegvesen Vegdirektoratet Disposisjon Rammebetingelser Saksbehandlingen i bompengesaker Innhold krav til dokumentasjon

Detaljer

Fakta om bompenger. Hvorfor bompenger? Hvem bestemmer bruk av bompenger? Hvilke roller spiller de ulike aktørene i et bompengeprosjekt?

Fakta om bompenger. Hvorfor bompenger? Hvem bestemmer bruk av bompenger? Hvilke roller spiller de ulike aktørene i et bompengeprosjekt? Fakta om bompenger Utarbeidet for E6-forum Oppland, av Statens vegvesen v/e6 Biri-Otta-prosjektet og Oppland fylkeskommune. Det som fremgår her, er vanlig praksis for alle norske vegprosjekt. Her får du

Detaljer

LANGSUNDFORBINDELSEN - FINANSIERINGSTILTAK. Vedlegg til saken: A: Trykte vedlegg: - Statens vegvesen - Finansiering av FV 863 Langsundforbindelsen

LANGSUNDFORBINDELSEN - FINANSIERINGSTILTAK. Vedlegg til saken: A: Trykte vedlegg: - Statens vegvesen - Finansiering av FV 863 Langsundforbindelsen SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 09/544-19 Løpenr.: 5810/11 Arkiv: Q30 SAKSARKIV Saksbehandler: Jan Egil Vassdokken LANGSUNDFORBINDELSEN - FINANSIERINGSTILTAK Innstilling til v e d t a k: ::: Samferdselskomiteens

Detaljer

Ny organisering av bompengebransjen

Ny organisering av bompengebransjen Saknr. 16/12060-1 Saksbehandler: Rune Hoff Ny organisering av bompengebransjen Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget ønsker

Detaljer

Prop. 146 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av rv 23 Dagslett Linnes i Buskerud

Prop. 146 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av rv 23 Dagslett Linnes i Buskerud Prop. 146 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av rv 23 Dagslett Linnes i Buskerud Tilråding fra Samferdselsdepartementet 19. juni 2015, godkjent

Detaljer

Prop. 51 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 51 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 51 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av første utbyggingsetappe på E6 mellom Ringebu og Otta, strekningen Frya Sjoa i Oppland Tilråding

Detaljer

Fylkeskommunale/regionale bompengeselskap

Fylkeskommunale/regionale bompengeselskap Fylkeskommunale/regionale bompengeselskap Rapport fra arbeidsgruppe bestående av Statens vegvesen Buskerud fylkeskommune Hordaland fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Oslo, april 2010 1 Sammendrag

Detaljer

St.prp. nr. 59 ( ) Om utbygging og finansiering av E6 Øyer (Granrudmoen) Tretten i Øyer kommune i Oppland

St.prp. nr. 59 ( ) Om utbygging og finansiering av E6 Øyer (Granrudmoen) Tretten i Øyer kommune i Oppland St.prp. nr. 59 (2008 2009) Om utbygging og finansiering av E6 Øyer (Granrudmoen) Tretten i Øyer kommune i Oppland Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 3. april 2009, godkjent i statsråd samme dag.

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget 23.04.2015 Fylkestinget 30.04.2015

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget 23.04.2015 Fylkestinget 30.04.2015 Saksnr.: 2015/1108 Løpenr.: 35618/2015 Klassering: Q30 Saksbehandler: Lars Husvik Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget 23.04.2015 Fylkestinget 30.04.2015 Ny organisering

Detaljer

Organisering av bompengeforvaltningen

Organisering av bompengeforvaltningen Organisering av bompengeforvaltningen Morten Welde, Teknologi Trondheim Bompengekonferansen 2008, 10.-11. september Britannia Hotell, Trondheim 1 Bakgrunn Til tross for store og omfattende endringer i

Detaljer

Veipakke Salten AS - Søknad om omgjøring av garantier

Veipakke Salten AS - Søknad om omgjøring av garantier Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.09.2012 56188/2012 2010/4046 256 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/162 Formannskapet 10.10.2012 12/178 Bystyret 24.10.2012 Veipakke Salten AS -

Detaljer

Prop. 140 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 140 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 140 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av E16 på strekningen Bagn Bjørgo i Oppland Tilråding fra Samferdselsdepartementet 12. juni 2015,

Detaljer

St.prp. nr. 47 ( ) Om utbygging av rv 2 Kløfta Nybakk i Akershus

St.prp. nr. 47 ( ) Om utbygging av rv 2 Kløfta Nybakk i Akershus St.prp. nr. 47 (2003 2004) Om utbygging av rv 2 Kløfta Nybakk i Akershus Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 26. mars 2004, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) 1 Innledning Rv

Detaljer

Høring av rapport med anbefaling om etablering av regionale bomselskap

Høring av rapport med anbefaling om etablering av regionale bomselskap Saknr. 12/12447-5 Saksbehandler: Rune Hoff Høring av rapport med anbefaling om etablering av regionale bomselskap Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Prop. 6 S. ( ) Proposisjon til stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 6 S. ( ) Proposisjon til stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 6 S (2012 2013) Proposisjon til stortinget (forslag til stortingsvedtak) Finansiering av planlagt utbygging av fv. 33 på strekningen Skreifjella Totenvika i Østre Toten kommune i Oppland Tilråding

Detaljer

Passeringstak fv 34 Grime-Vesleelva

Passeringstak fv 34 Grime-Vesleelva Regionalenheten Søndre Land kommune Rådhuset, Hovsbakken 1 2860 HOV Vår ref.: 201200153-30 Lillehammer, 4. juni 2015 Deres ref.: Passeringstak fv 34 Grime-Vesleelva Vedlagt følger forslag til innstilling

Detaljer

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Formannskapet 28.10.08 108/08 Utvalg for byutvikling (melding)

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Formannskapet 28.10.08 108/08 Utvalg for byutvikling (melding) SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. Seksjonleder : 200703820 : E: Q10 : Håkon Auglend : Håkon Auglend Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Formannskapet 28.10.08 108/08 Utvalg for byutvikling

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/19 TID: 16.11.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

St.prp. nr. 41 ( ) Om utvidelse av bompengeinnkrevingen. for Kristiansund og Freis fastlandsforbindelse. (Krifast) i Møre og Romsdal

St.prp. nr. 41 ( ) Om utvidelse av bompengeinnkrevingen. for Kristiansund og Freis fastlandsforbindelse. (Krifast) i Møre og Romsdal Samferdselsdepartementet St.prp. nr. 41 (2007 2008) Om utvidelse av bompengeinnkrevingen på Kristiansund og Freis fastlandsforbindelse (Krifast) i Møre og Romsdal Tilråding fra Samferdselsdepartementet

Detaljer

E18 TVEDESTRAND - ARENDAL. NYE FORUTSETNINGER FOR FINANSIERING.

E18 TVEDESTRAND - ARENDAL. NYE FORUTSETNINGER FOR FINANSIERING. 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 28.01.2016 2015/1602-2745/2016 / 255 Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget E18 TVEDESTRAND - ARENDAL. NYE FORUTSETNINGER FOR FINANSIERING.

Detaljer

E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N. Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N. Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til Saknr. 10/7624-2 Ark.nr. Q10 Saksbehandler: Per Olav Bakken E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for

Detaljer

Prop. 176 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 176 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 176 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Revisjon og sluttføring av Østfoldpakka. Utbygging og finansiering av E18 på strekningene Riksgrensen Ørje og Knapstad Retvet

Detaljer

Prop. 171 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 171 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 171 S (2016 2017) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Finansiering av fv 33 på strekningene Skardtjernet Tonsvatnet og Bjørgokrysset Nedre Øydgarden i Oppland Tilråding fra Samferdselsdepartementet

Detaljer

Er veien videre klar?

Er veien videre klar? Er veien videre klar? Norvegkonferansen 2012 Trondheim 18. september 2012 Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Tall i mill. 2012 kr Veginvesteringer 2002-2012 30 000 2002 og 2003: Fylke 15 % Stat 85 % 2007,

Detaljer

Status Bypakke Nord-Jæren. Stine Haave Åsland 5. januar 2017

Status Bypakke Nord-Jæren. Stine Haave Åsland 5. januar 2017 Status Bypakke Nord-Jæren Stine Haave Åsland 5. januar 2017 Samferdselsdepartementets vurdering av Bypakke Nord-Jæren Ambisjonene i pakken er i tråd med de nasjonale målene for trafikkvekst i storbyområdene

Detaljer

Bompengeselskapenes organisering, ansvar og oppgaver

Bompengeselskapenes organisering, ansvar og oppgaver Bompengeselskapenes organisering, ansvar og oppgaver Fylkesrådmann Paul M. Nilsen Norvegkonferansen 20.9.2011 2 Litt historikk Bro- og tunnelselskapet A/S stiftet 18.12.1953 Formålsparagraf: «Selskapets

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HIHA-15/4469-2 37838/15 08.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 23.04.2015

Detaljer

St.prp. nr. 84 (2002 2003) Om utbygging av riksveg 544 Halsnøysambandet med delvis bompengefinansiering

St.prp. nr. 84 (2002 2003) Om utbygging av riksveg 544 Halsnøysambandet med delvis bompengefinansiering St.prp. nr. 84 (2002 2003) Om utbygging av riksveg 544 Halsnøysambandet med delvis bompengefinansiering Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 26. september 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen

Detaljer

Statens vegvesen. Plan for videre finansiering av ny rv. 2 Kløfta - Kongsvinger. Til behandling i kommunene Ullensaker, Nes, Sør-Odal og Kongsvinger

Statens vegvesen. Plan for videre finansiering av ny rv. 2 Kløfta - Kongsvinger. Til behandling i kommunene Ullensaker, Nes, Sør-Odal og Kongsvinger Statens vegvesen Plan for videre finansiering av ny rv. 2 Kløfta - Kongsvinger Til behandling i kommunene Ullensaker, Nes, Sør-Odal og Kongsvinger Statens vegvesen Region øst 5. november 2008 2 Sammendrag

Detaljer

Om utbygging og finansiering av rv 306 Kirkebakken Re grense i Vestfold

Om utbygging og finansiering av rv 306 Kirkebakken Re grense i Vestfold Samferdselsdepartementet St.prp. nr. 80 (2005 2006) Om utbygging og finansiering av rv 306 Kirkebakken Re grense i Vestfold Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 8. september 2006, godkjent i statsråd

Detaljer

4. Tønsberg kommune forskutterer eiendomskjøp og grunnerverv. Disse eiendommene skal i neste omgang overføres til Vestfold fylkeskommune.

4. Tønsberg kommune forskutterer eiendomskjøp og grunnerverv. Disse eiendommene skal i neste omgang overføres til Vestfold fylkeskommune. Side 1 av 11 Tønsberg kommune JournalpostID 16/30911 Saksbehandler: Jan Ronald Eide, telefon: 33 34 80 70 Rådmannen Bompengefinansiering av prosjektet Trafikkløsning i Presterødområdet Utvalg Møtedato

Detaljer

BOMPENGEFINANSIERING AV E 16 EGGEMOEN - OLUM. Lovhjemmel:

BOMPENGEFINANSIERING AV E 16 EGGEMOEN - OLUM. Lovhjemmel: Arkivsaksnr.: 11/2200 Lnr.: 17827/15 Ark.: N00 Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold BOMPENGEFINANSIERING AV E 16 EGGEMOEN - OLUM Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 16.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 16.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 16.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 52 23/ 78 45 51 93 eller til POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Forslag til omlagt takst- og rabattstruktur for bompengeinnkrevingen på strekningen Rv 4 Lunner grense - Jaren

Forslag til omlagt takst- og rabattstruktur for bompengeinnkrevingen på strekningen Rv 4 Lunner grense - Jaren Arkivsaksnr.: 06/169 Lnr.: 312/17 Ark.: PLAN 84 Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold Forslag til omlagt takst- og rabattstruktur for bompengeinnkrevingen på strekningen Rv 4 Lunner

Detaljer

Bompengereformen og Vegpakke Salten

Bompengereformen og Vegpakke Salten Rådmannen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.05.2017 23299/2017 2017/10690 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 06.06.2017 Bystyret 15.06.2017 Bompengereformen og Vegpakke Salten Rådmannens

Detaljer

Prop. xxx S (2012-2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. xxx S (2012-2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. xxx S (2012-2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av rv 4 på strekningene Lunner grense Jaren og Lygna sør i Oppland 1 1. Innledning Samferdselsdepartementet

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen «Adresselinje_1» «Adresselinje_2» «Adresselinje_3» «Adresselinje_4» «Adresselinje_5» «Adresselinje_6» Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Detaljer

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201002107-21 Arkivnr. 811 Saksh. Utne, Bente Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 18. 09.2013 25.09.2013 15.10.2013 VOSSAPAKKO

Detaljer

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200800701-29 Arkivnr. 800 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2013 20.06.2013 ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP

Detaljer

Strekningen E16 Kongsvinger-Slomarka - Forslag om omlegging av dagens takst- og rabattstruktur ved bomstasjonene

Strekningen E16 Kongsvinger-Slomarka - Forslag om omlegging av dagens takst- og rabattstruktur ved bomstasjonene Saknr. 17/306-3 Saksbehandler: Rune Hoff Strekningen E16 Kongsvinger-Slomarka - Forslag om omlegging av dagens takst- og rabattstruktur ved bomstasjonene Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Prop. 101 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 101 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 101 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Finansiering og utbygging av E16 på strekningen Fønhus Bagn i Sør-Aurdal kommune i Oppland Tilråding fra Samferdselsdepartementet

Detaljer

Vurdering av bompengepotensiale ved forlenget innkreving av bompenger til finansiering av fv. 107 Jondalstunnelen

Vurdering av bompengepotensiale ved forlenget innkreving av bompenger til finansiering av fv. 107 Jondalstunnelen Hordaland fylkeskommune Postboks 7900 5020 BERGEN Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region vest Kristian Bauge / 55516337 16/178774-2 14.03.2017 Vurdering

Detaljer

Arbeidsgruppe finansiering Ryfast

Arbeidsgruppe finansiering Ryfast Presentasjon av sluttrapport fra Arbeidsgruppe finansiering Ryfast April 2008 Liv Fredriksen Gruppeleder Mandat: Å utrede mulige finansieringsløsninger for byggekloss 2 i Ryfylkepakken dvs. Rv13 Ryfast,

Detaljer

Status for utbyggingen av E6 og E18 i Østfold 1.2 E E6. Samferdselsdepartementet St.prp. nr. 79 ( )

Status for utbyggingen av E6 og E18 i Østfold 1.2 E E6. Samferdselsdepartementet St.prp. nr. 79 ( ) Samferdselsdepartementet St.prp. nr. 79 (2006 2007) Revisjon og sluttføring av Østfoldpakka fase 1 utbygging og finansiering av prosjektet E18 Krosby- Knapstad plassering av bomstasjon på fylkesveg 311

Detaljer

Kristiansund. 6.september 2010

Kristiansund. 6.september 2010 Kristiansund. 6.september 2010 Antall prosjekter og selskaper vokser Vi blir målt på kostnader Til nå har det vært stor oppmerksomhet knyttet til spørsmål og utfordring mht. hvor mye kostnader det Til

Detaljer

Prop. 86 S. (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Bompengefinansiering av E18 Tvedestrand Arendal i Aust-Agder

Prop. 86 S. (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Bompengefinansiering av E18 Tvedestrand Arendal i Aust-Agder Prop. 86 S (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Bompengefinansiering av E18 Tvedestrand Arendal i Aust-Agder Tilråding fra Samferdselsdepartementet 18. mars 2016, godkjent

Detaljer

Innspill til ny organisering av bompengevirksomheten.

Innspill til ny organisering av bompengevirksomheten. Saknr. 15/1438-5 Saksbehandler: Rune Hoff Innspill til ny organisering av bompengevirksomheten. Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet mener at en videreføring av dagens modell med Vegfinans AS, slik det

Detaljer

Finansiering av Fv. 863 Langsundforbindelsen

Finansiering av Fv. 863 Langsundforbindelsen Finansiering av Fv. 863 Langsundforbindelsen Januar 2011 INNLEDNING OG ANBEFALNING...3 2. BAKGRUNN...4 Kommunedelplan...4 Reguleringsplan...4 Handlingsprogram for 2010 2019...5 3. PROSJEKTBESKRIVELSE...5

Detaljer

Vegdirektørens time Signaler og forventninger til bompengeprosjekter og bompengeselskapene. Fung. vegdirektør Lars Aksnes

Vegdirektørens time Signaler og forventninger til bompengeprosjekter og bompengeselskapene. Fung. vegdirektør Lars Aksnes Vegdirektørens time Signaler og forventninger til bompengeprosjekter og bompengeselskapene Fung. vegdirektør Lars Aksnes Innledning Bompenger blir et stadig viktigere instrument for vegfinansiering, tross

Detaljer

Bompengereformen - Nedre Glomma Bompengeselskap AS mulige inntreden i det regionale bompengekonsernet - Vegfinans AS

Bompengereformen - Nedre Glomma Bompengeselskap AS mulige inntreden i det regionale bompengekonsernet - Vegfinans AS Saksnr.: 2015/1108 Løpenr.: 49195/2016 Klassering: Q30 Saksbehandler: Marit Johanne Aarum Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget 09.06.2016 Fylkestinget 22.06.2016 Bompengereformen

Detaljer

Prop. 13 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til Stortingsvedtak)

Prop. 13 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til Stortingsvedtak) Prop. 13 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til Stortingsvedtak) Fellesprosjektet E6-Dovrebanen, utbygging og finansiering E6 Minnesund Skaberud Dovrebanen Langset Kleverud Tilråding fra

Detaljer

Bompengereformen - Østfold Bompengeselskap AS mulige inntreden i det regionale bompengekonsernet - Vegfinans AS

Bompengereformen - Østfold Bompengeselskap AS mulige inntreden i det regionale bompengekonsernet - Vegfinans AS Saksnr.: 2015/1108 Løpenr.: 49906/2016 Klassering: Q30 Saksbehandler: Marit Johanne Aarum Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget 09.06.2016 Fylkestinget 22.06.2016 Bompengereformen

Detaljer

Sak 100/11 Bypakke Bodø - utbygging, finansiering og fylkeskommunalt garantiansvar

Sak 100/11 Bypakke Bodø - utbygging, finansiering og fylkeskommunalt garantiansvar Komite for samferdsel Sak 100/11 Bypakke Bodø - utbygging, finansiering og fylkeskommunalt garantiansvar Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget mener at Bypakke Bodø vil bli en god veg- og

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Saksfremlegg Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

REDEGJØRELSE OM AKSJEINNSKUDD SOM SKAL GJØRES OPP VED TINGSINNSKUDD ETTER AKSJELOVEN 10-2 (3) JF. 2-6, SAMT LÅNEOPPTAK VED ERHVERV AV AKSJER

REDEGJØRELSE OM AKSJEINNSKUDD SOM SKAL GJØRES OPP VED TINGSINNSKUDD ETTER AKSJELOVEN 10-2 (3) JF. 2-6, SAMT LÅNEOPPTAK VED ERHVERV AV AKSJER Styresak 07/12. Til styret i Vegfinans AS REDEGJØRELSE OM AKSJEINNSKUDD SOM SKAL GJØRES OPP VED TINGSINNSKUDD ETTER AKSJELOVEN 10-2 (3) JF. 2-6, SAMT LÅNEOPPTAK VED ERHVERV AV AKSJER Beskrivelse av innskuddet

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013 Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 24.01.2013 2011/1743 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Torbjørn Larsen 77 02 30 04 Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Detaljer

Omlegging av takst og rabattsystemet for Halsnøysambandet

Omlegging av takst og rabattsystemet for Halsnøysambandet Kvinnherad kommune 5470 ROSENDAL Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region vest Kristian Bauge / 55516337 16/28476-67 31.03.2017 Omlegging av takst og rabattsystemet

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2003 2004).

St.prp. nr. 1 (2003 2004). St.prp. nr. 50 (2004 2005) Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 8. april 2005, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) 1 Innledning Samferdselsdepartementet legger i denne proposisjonen

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /2967

Ørland kommune Arkiv: /2967 Ørland kommune Arkiv: 026-2008/2967 Dato: 15.10.2008 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torbjørn Brandtsegg Saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret - Ørland kommune Bompengefinansiering - Fosenvegene As Vedlegg:

Detaljer

Finansiering av Fv. 863 Langsundforbindelsen

Finansiering av Fv. 863 Langsundforbindelsen Finansiering av Fv. 863 Langsundforbindelsen Januar 2011 Finansiering av Langsundforbindelsen 2 1. INNLEDNING OG ANBEFALNING... 3 2. BAKGRUNN... 4 Kommunedelplan... 4 Reguleringsplan... 4 Handlingsprogram

Detaljer

Høring - forslag til endring av Forskrift om betaling av bomavgift og tilleggsavgift

Høring - forslag til endring av Forskrift om betaling av bomavgift og tilleggsavgift Saknr. 16/6128-2 Saksbehandler: Rune Hoff Høring - forslag til endring av Forskrift om betaling av bomavgift og tilleggsavgift Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet mener at inntektene som Vegfinans AS

Detaljer

Saknr. 08/ Ark.nr. L12 Saksbehandler: Per Olav Bakken

Saknr. 08/ Ark.nr. L12 Saksbehandler: Per Olav Bakken Saknr. 08/8566-18 Ark.nr. L12 Saksbehandler: Per Olav Bakken RV 3 LØTEN-GRUNDSET - SØKNAD OM ØKNING AV RAMME FOR REFUSJON AV UTGIFTER TIL REGULERINGSPLANLEGGING KONTINUERLIG UTBYGGING AV RV 25/RV 3 STREKNINGEN

Detaljer

Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold

Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold Arkivsaksnr.: 12/2116 Lnr.: 22526/16 Ark.: PLAN 12/2116 Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold E16 Eggemoen - Olum. Lokalpolitisk behandling av bompengeutredningen Lovhjemmel: Rådmannens

Detaljer

BOMPENGEAVTALE mellom STATENS VEGVESEN og. BOMPENGESELSKAP AS (heretter Selskapet)

BOMPENGEAVTALE mellom STATENS VEGVESEN og. BOMPENGESELSKAP AS (heretter Selskapet) Mal fra bompengehåndboken av 2001 m/senere tilføyelser pr. 17.11.2008 BOMPENGEAVTALE mellom STATENS VEGVESEN og. BOMPENGESELSKAP AS (heretter Selskapet) Dette er en mal for avtaler mellom bompengeselskaper

Detaljer

Garanti Veipakke Salten AS, endring fra simpel garanti til selvskyldnergaranti.

Garanti Veipakke Salten AS, endring fra simpel garanti til selvskyldnergaranti. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.02.2015 13966/2015 2010/4046 256 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/47 Formannskapet 22.04.2015 15/34 Bystyret 07.05.2015 Garanti Veipakke Salten

Detaljer

OPS - gevinst sett fra et OPS-selskap

OPS - gevinst sett fra et OPS-selskap 1 OPS - gevinst sett fra et OPS-selskap Norsk Senter for Prosjektledelse Terramar AS Granfoss konferansesenter Onsdag 14. mai 2003 OPS og entreprenørene 2 OPS er generelt ikke noe være eller ikke være

Detaljer

Innst. S. nr. 130. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. St.prp. nr. 31 (2008 2009)

Innst. S. nr. 130. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. St.prp. nr. 31 (2008 2009) Innst. S. nr. 130 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen St.prp. nr. 31 (2008 2009) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om utvidelse av bompengeordningen

Detaljer

Sak 12/10 Utbygging og finansiering av RV 80 Løding - Vikan inkl. Tverlandsbrua. Fylkeskommunal garanti

Sak 12/10 Utbygging og finansiering av RV 80 Løding - Vikan inkl. Tverlandsbrua. Fylkeskommunal garanti JournalpostID: 10/5361 Komité for samferdsel Sak 12/10 Utbygging og finansiering av RV 80 Løding - Vikan inkl. Tverlandsbrua. Fylkeskommunal garanti Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget

Detaljer

Organisering av kommunens parkeringsvirksomhet

Organisering av kommunens parkeringsvirksomhet Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.07.2012 45294/2012 2012/5536 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/202 Formannskapet 21.11.2012 12/197 Bystyret 13.12.2012 Organisering av kommunens

Detaljer

Saksframlegg. BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972

Saksframlegg. BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972 Saksframlegg BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet er fornøyd

Detaljer

Finansiering og utbygging av rv 7 på strekninga Sokna Ørgenvika i Buskerud fylke

Finansiering og utbygging av rv 7 på strekninga Sokna Ørgenvika i Buskerud fylke Samferdselsdepartementet Prop. 157 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Finansiering og utbygging av rv 7 på strekninga Sokna Ørgenvika i Buskerud fylke Tilråding frå

Detaljer

Ifølge liste 15/1230 16.03.2015. Deres ref Vår ref Dato. Postadresse Kontoradresse Telefon* Saksbehandler 22 24 90 90 Tone Førland Org no.

Ifølge liste 15/1230 16.03.2015. Deres ref Vår ref Dato. Postadresse Kontoradresse Telefon* Saksbehandler 22 24 90 90 Tone Førland Org no. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/1230 16.03.2015 Ny organisering av bompengevirksomheten - Videre arbeid etter møte 24. februar 2015 Vi viser til møtet med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Detaljer

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Lilly Gunn Nyheim Medlem AP. Frå administrasjonen møtte på heile eller delar av møtet:

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Lilly Gunn Nyheim Medlem AP. Frå administrasjonen møtte på heile eller delar av møtet: Møteprotokoll Utval: Samferdselsutvalet Møtestad: Quality Hotel Alexandra, Molde Dato: 12.12.2016 Tid: 11:15 Protokoll nr: 9/16 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Kristin Marie Sørheim

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlande eining: Sakshandsamar/innvalsnr: Vår referanse: Dykkar referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlande eining: Sakshandsamar/innvalsnr: Vår referanse: Dykkar referanse: Vår dato: Statens vegvesen «Adresselinje_1» «Adresselinje_2» «Adresselinje_3» «Adresselinje_4» «Adresselinje_5» «Adresselinje_6» Behandlande eining: Sakshandsamar/innvalsnr: Vår referanse: Dykkar referanse: Vår

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-614, TI-&30 10/939 14/7525 Stian Skjærvik 13.11.2014 Service-/næringsbygg - avklaring eierskapsløsning Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Statens. Handlingsprogram (2010-2019) for fylkesvegnettet - samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene

Statens. Handlingsprogram (2010-2019) for fylkesvegnettet - samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene i^h HORDALAND FYLKESKOMMUNE Statens «Adresselinje_l» «Adresselinj e_2» «Adresselinje_3» «Adresselinj e_4» «Adresselinje_5» «Adresselinje_6» -7 JULI 2008 Arkivnr. /}. Ssksh. Eksp. * U.off. Behandlende enhet:

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Prop. 134 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av Bypakke Grenland fase 1 i Telemark

Prop. 134 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av Bypakke Grenland fase 1 i Telemark Prop. 134 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av Bypakke Grenland fase 1 i Telemark Innhold 1 Innledning... 5 2 Lokalpolitisk behandling...

Detaljer

Finansiering av ROVAR

Finansiering av ROVAR Finansiering av ROVAR Rapport fra arbeidsgruppen Juni 2005 1. Bakgrunn og innledning Styringsgruppen nedsatte i møte den 27. april 2005 en arbeidsgruppe som skal utrede og fremme forslag til finansieringen

Detaljer

B 4/13 Forslag til vedtektsendringer i TrønderEnergi AS

B 4/13 Forslag til vedtektsendringer i TrønderEnergi AS B 4/13 Forslag til vedtektsendringer i TrønderEnergi AS Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret i TrønderEnergi AS 08.02.2013 B 4/13 Forslag til vedtak Framlagte forslag til vedtak ble vedtatt med tillegg

Detaljer

Dansk Folketings transportutvalgs besøk i Oslo 4.januar 2012

Dansk Folketings transportutvalgs besøk i Oslo 4.januar 2012 Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 143 Offentligt Dansk Folketings transportutvalgs besøk i Oslo 4.januar 2012 Fjellinjen hvilke mandat og rolle har vi? v/anne-karin Sogn Fjellinjen AS 2 Et aksjeselskap,

Detaljer

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2017/2992-2 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Omlegging av takst og rabattstruktur Namdal bompengeselskap Utvalg

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak/innstilling: Trondheim kommune går ikke i en dialog med Holtålen kommune om kjøp av A-aksjer i TrønderEnergi AS.

Saksframlegg. Forslag til vedtak/innstilling: Trondheim kommune går ikke i en dialog med Holtålen kommune om kjøp av A-aksjer i TrønderEnergi AS. Tilbud om kjøp av A-aksjer i TrønderEnergi AS Arkivsaksnr.: 10/27762 Saksframlegg ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: Trondheim kommune går ikke i en dialog med

Detaljer

Presentasjonens innhold:

Presentasjonens innhold: Presentasjonens innhold: -Bompengefinansiering i Norge -Kostnader ved bompengefinansiering -Kostnadsstudie/modell for driftskostnader -Konklusjoner/anbefalinger -Videre arbeid Bompengefinansiering i Norge

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 Rådmannens innstilling: 1. Det vises til vedlagt utredning fra Statens Vegvesen, region nord 2. Skånland kommune ber om at det

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 27.04.2016

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 27.04.2016 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 27.04.2016 Møtested: Asker rådhus. Knud Askers vei 25, Asker Møterom: Asker Møtedato: 27.04.2016 Tid: 15:00 17:00 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Garanti Veipakke Salten AS, endring fra simpel garanti til selvskyldnergaranti.

Garanti Veipakke Salten AS, endring fra simpel garanti til selvskyldnergaranti. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.02.2015 13966/2015 2010/4046 256 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/47 Formannskapet 22.04.2015 Bystyret 07.05.2015 Garanti Veipakke Salten AS,

Detaljer

Fosenvegene AS Ei tim te by n. Daglig leder Knut Sundet

Fosenvegene AS Ei tim te by n. Daglig leder Knut Sundet Fosenvegene AS Ei tim te by n Daglig leder Knut Sundet Utbedring Fv 30 Støren Røros «RUTE 30» www.fosenvegene.no www.fosenvegene.no Fra idé til handling PÅSTAND «Den som mener at fylkeskommunen skal stå

Detaljer

Bompengefinansiering ny E6 Ranheim Åsen (- Steinkjer)

Bompengefinansiering ny E6 Ranheim Åsen (- Steinkjer) Bompengefinansiering ny E6 Ranheim Åsen (- Steinkjer) Orientering for Levanger kommunestyre Arild Nygård - fagansvarlig bompengeprosesser Levanger 10. mai 2017 Hva sier Meld. St. 25 (2014-2015) om hvordan

Detaljer

Tjøme kommune. Finansiering av planleggingsmidler i bypakke for Tønsbergområdet. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 16.03.

Tjøme kommune. Finansiering av planleggingsmidler i bypakke for Tønsbergområdet. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 16.03. Tjøme kommune JournalpostID: 16/1899 Saksbehandler: Laila Rognaldsen, telefon: 33 06 78 14 Økonomi Finansiering av planleggingsmidler i bypakke for Tønsbergområdet. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret

Detaljer

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 KOPERVIK IDRETTSLAG - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN

Detaljer

Strekningen E6 Dal-Kolomoen - Forslag om omlegging av dagens takst- og rabattstruktur ved de seks bomstasjonene

Strekningen E6 Dal-Kolomoen - Forslag om omlegging av dagens takst- og rabattstruktur ved de seks bomstasjonene Saknr. 17/305-2 Saksbehandler: Rune Hoff Strekningen E6 Dal-Kolomoen - Forslag om omlegging av dagens takst- og rabattstruktur ved de seks bomstasjonene Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra samferdselskomiteen. St.prp. nr. 50 ( )

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra samferdselskomiteen. St.prp. nr. 50 ( ) Innst. S. nr. 200 (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra samferdselskomiteen St.prp. nr. 50 (2004-2005) Innstilling fra samferdselskomiteen om utbygging av E18 Bjørvikaprosjektet i Oslo Til Stortinget

Detaljer

St.prp. nr. 74 (2000-2001)

St.prp. nr. 74 (2000-2001) St.prp. nr. 74 (2000-2001) Om delvis bompengefinansiert utbygging av deler av riksveg 4 i Oppland Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 27. april 2001, godkjent i statsråd samme dag. Kapittel 1 St.prp.

Detaljer

Innst. 169 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Prop. 50 S (2014 2015)

Innst. 169 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Prop. 50 S (2014 2015) Innst. 169 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Prop. 50 S (2014 2015) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om utbygging og finansiering av

Detaljer

Vedlegg 1 Utdypende beskrivelse av viktige føringer for utforming av bompengeordninger i byomra der

Vedlegg 1 Utdypende beskrivelse av viktige føringer for utforming av bompengeordninger i byomra der Vedlegg 1 Utdypende beskrivelse av viktige føringer for utforming av bompengeordninger i byomra der En enkel vurdering av de viktigste føringene for utforming av bompengeordninger i byområdet er foretatt

Detaljer