Veileder. Veien til gode IFU/OFU-prosjekter. Innovasjon i samarbeid skaper suksess

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veileder. Veien til gode IFU/OFU-prosjekter. Innovasjon i samarbeid skaper suksess"

Transkript

1 Veileder Veien til gode IFU/OFU-prosjekter Innovasjon i samarbeid skaper suksess

2 Har du et forsknings- og utviklingsprosjekt med internasjonalt potensial? IFU/OFU brukes aktivt av små og mellomstore bedrifter. Vi gir tilskudd til et betydelig antall prosjekter årlig. Lær mer om dine muligheter.

3 IFU/OFU - uavhengig av bransje og tid Lær mer om hva som ligger til grunn for gode samarbeidsløp med pilotkunder. Det er ingen søknadsfrist, og vi behandler søknader fortløpende.

4 Vårt bidrag i IFU/OFU-prosjekter Formålet med IFU/OFU Hensikten med IFU-kontrakter 1. Utvikle konkurransedyktige produkter og løsninger i et internasjonalt marked 2. Utvikle industrielle nettverk og miljøer 3. Gi leverandørbedriftene tilgang til ny kompetanse, globale nettverk, strategiske partnere og internasjonale markeder gjennom et forpliktende samarbeid Hensikten med OFU-kontrakter 1. Utvikle konkurransedyktige produkter og løsninger i et internasjonalt marked 2. Bidra til nye løsninger og økt kvalitet i offentlig sektor 3. Skape et forpliktende og målrettet samarbeid mellom norske innovative leverandørbedrifter og norske offentlige virksomheter (kommuner, fylkeskommuner, statsetater, sykehus, forsvaret m.fl.) Det er ingen tematiske eller geografiske begrensninger. Vi ser etter de beste prosjektene! Viktige kjennetegn Nytt produkt/ny tjeneste Risikoavlastning Reduserte utviklingskostnader Referanse Markedsintroduksjon Markedskompetanse Skreddersydd løsning Innovativ og moderne løsning Styrket utviklingskompetanse En kompetent leverandør Vinn-vinn for partene Vi finansierer gode prosjekter Vi tilbyr tilskudd til bedrifter som satser på innovasjon for å utvikle nye produkter, løsninger eller tjenester i samarbeid med en kundepartner. Du får mer enn finansiering Veiledning, kompetanse og kvalitetssjekk Hjelp til forretningsutvikling Kartlegging av markedspotensial Tilgang til internasjonale nettverk 5

5 IFU/OFU - en ordning for små og mellomstore bedrifter IFU/OFU utnyttes i hovedsak av små og mellomstore bedrifter. Det innvilges over 300 mill. kroner til over 200 IFU/OFUprosjekter årlig. Innvilget beløp over 250 ansatte ansatte STØRRELSE ansatte 5-10 ansatte under 5 TILSKUDD IFU/OFU-programmet kan støtte utviklingsprosjekter fra idéfase/forundersøkelse fram til markedsklar prototyp/nullserie. Tilskudd gis i hovedsak til små og mellomstore bedrifter (SMB) med kompetanse, evne og kapasitet til å løse utviklingsbehov hos krevende kundepartnere. Leverandørbedriften i IFU/OFU-prosjektet er tilskuddsmottaker og det er leverandørbedriftens andel av det totale prosjektbudsjettet som legges til grunn for beregning av tilskudd. Ordningen for forsknings- og utviklingskontrakter, IFU/OFU, er en markeds- og behovsdrevet innovasjonstjeneste rettet mot næringslivet og det offentlige. Programmet fremmer utvikling av nye produkter, tjenester og løsninger nasjonalt og internasjonalt. Helse er et av satsningsområdene. Størrelsen på tilskuddene vurderes utifra hva som er nødvendig for å utløse prosjektene og av begrensninger gitt av statsstøtteregelverket. For å kvalifisere til tilskudd, må resultatet av utviklingsprosjektet representere et innovasjonsløft og en nyhet i markedet. Resultatet må ha et betydelig marked utover leveransen til kundepartneren. 5

6 Hva kan du få ut av en IFU- eller OFU-kontrakt? Programmet stimulerer til innovativt og nært utviklingssamarbeid i krevende forsknings- og utviklingsprosjekter mellom to eller flere parter. Det bygger på en kontraktfestet og målrettet samarbeidsavtale, en IFU/OFU-kontrakt, mellom partene. IFU/OFU begrepsavklaringer IFU/OFU-programmet: Innovasjon Norges program som tilbyr IFU/OFUsamarbeid til næringslivet og offentlige virksomheter. IFU: Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter. OFU: Offentlige forsknings- og utviklingskontrakter. IFU-kontrakten inngås mellom en leverandørbedrift og en eller flere pilotkunder i privat sektor. OFUkontrakten inngås mellom en leverandørbedrift og en eller flere offentlige virksomheter. Leverandørbedriften kan gjerne samarbeide med en eller flere underleverandører. Tilskuddet fra Innovasjon Norge bidrar til å avlaste risiko og legge til rette for å utløse krevende utviklingsprosjekter. Innovasjon Norge bidrar også med veiledning i forretningsutvikling og innovasjon fra idé til marked. Programmets mål er å bidra til utvikling av nye produkter, tjenester eller løsninger som fører fram til internasjonal markedssuksess. I vår vurdering av prosjektene legger vi vekt på innovasjonshøyde, internasjonalt markedspotensial og gjennomføringsevne. Partene skal oppnå gjensidig nytteverdi av samarbeidet med hensyn til produktspekter, kompetanse, organisering og markedsføring. Programmet er åpent for alle bransjer. Det er ingen søknadsfrist. Inspirasjon og verktøy På www. innovasjonnorge.no/fou kan du blant annet: Lære mer om andre bedrifters suksess med IFU/OFU Lære mer om hvordan du kan kvalifisere Finne søknadsmal og nyttige verktøy Komme i kontakt med din kunderådgiver IFU/OFU-prosjekt: Fellesbetegnelse for IFU/OFU-prosjekter. IFU/OFU-kontrakt: En bindende samarbeidsavtale (FoU-kontrakt) mellom pilotkunder og en leverandørbedrift om gjennomføring av et IFU/OFU-prosjektsamarbeid. Andre sentrale begrep Offentlig virksomhet/etat: Offentlige etater på kommunalt, fylkeskommunalt og statlig nivå og forvaltningsbedrifter, statsforetak og offentlige aksjeselskaper, forutsatt at disse ikke driver i konkurranse med private aktører i markedet. Produktutvikling; En fellesbetegnelse på utvikling av nye produkter, tjenester, prosesser, systemer og metoder. Utløsende: Innovasjon Norges tilskudd er avgjørende for oppstart og gjennomføring av utviklingsprosjektet. Innovasjonsløft: Nytt produkt eller ny teknologi/løsning, eller kombinasjon av kjente teknologier, som ikke tilbys i markedet. Forretningsstrategi: Bedriftens forretningsmodell og strategi, herunder en hvordan resultatet av IFU/OFU-prosjektet skal markedsføres og selges. 6

7 Innovasjon i samarbeid skaper suksess Typiske sluttresultater kan være: 1. Et produkt eller en prototyp som er en første versjon av en enhet som enten kan markedsføres som eget produkt eller inngå i et større systemprodukt. 2. En programvare (software) som representerer en selvstendig forretningsidé, og som kan markedsføres som et selvstendig produkt. 3. En systemintegrasjon der mer eller mindre ferdig utviklede enkeltprodukter skal settes sammen for å danne et nytt system med vesentlige nye egenskaper. 4. En ny produksjonsprosess eller lignende. 5. En ny metode Det er de beste IFU/OFU-prosjektene som gis prioritet, uavhengig av faglig fokus og satsingsområder. IFU/OFU-forprosjekt Innovasjon Norge kan gi tilskudd til et forprosjekt dersom vi anser dette som nødvendig. Formålet med et IFU/OFU-forprosjekt er å avgjøre om det er grunnlag for å igangsette et IFU/OFU-hovedprosjekt eller ikke. En søknad til forprosjekt skal inneholde en skisse til et hovedprosjekt og kan f.eks. omfatte avklaringer for valg av en eller flere krevende kundepartnere, teknologi- og markedsvurderinger. Aktiviteter som kan inngå omfatter: Markedsscan for å avklare potensial osv. Valg av kundepartner Innledende forhandlinger/rolleavklaringer med valgt kundepartner Tilrettelegging av underlag for utarbeidelse av hovedsøknad Teknologiavklaring, bl.a. om teknologien/produktet allerede finnes i markedet, osv. Aktiviteter som ikke inngår i et forprosjekt: Generelt partnersøk Teknologiutvikling Utarbeidelse av søknad for et IFU/OFUhovedprosjekt Kontraktsforhandlinger med kundepartner Omfattende markedsundersøkelser eller messer Oppstart av hovedprosjekt Hvor langt går et IFU/OFUprosjekt? Et IFU/OFU-prosjekt kan føres helt frem til en før-kommersiell prototyp, (produkt, prosess eller systemløsning). Det kan også inneholde uttesting og oppfølging av om prototypen oppfyller spesifikasjonene, inklusive nullserieproduksjon. Dette er i henhold til EØSregelverket for forskning, utvikling og innovasjon. Det kan ikke gis støtte til lansering i markedet eller markedsføringsaktiviteter. 7

8 IFU/OFU sett i sammenheng med andre ordninger Oslo børs Business Angels Venture Capital & PE Såkornfond Investinor Kommersielle kilder Etablerertilskudd Forskningsmidler Miljøteknologiordningen IFU/OFU INs risikolåneordning Internasjonal vekst Forny BIA Distriktsutviklingsmidler Ikke-kommersielle kilder Skattefunn Skatteinsentiv Idé Utvikling Markedsintroduksjon Vekst 8 IFU/OFU fokuserer på små og mellomstore bedrifter. Vi hjelper bedrifter gjennom krevende faser av utviklingsforløpet. Det er rom for flere type størrelse på bedriftene. Man bør gjøre seg kjent med sentrale kriterier og vilkår. Vi skal være utløsende for igangsetting av prosjekter med stor nyhetsverdi. 8

9 IFU/OFU-kontrakt Tilbud: Nytt/forbedret produkt/løsning Behov: Dekkes ikke av eksisterende tilbud i markedet Kompetent norsk leverandørbedrift Pilotkunden - kundepart SMB med vekstambisjoner - Teknologi - Løsningskonsept/kompetanse - Gjennomføringsevne Markedsdrevet innovasjon - Innovasjonshøyde - Markedspotensial - Gjennomføringsevne - Utløsende for prosjektet Privat eller offentlig virksomhet - Spesifikasjoner - Referanse - Markedskanal Innovasjon i samarbeid skaper suksess Partene i utviklingssamarbeidet betegnes som leverandørbedrift og pilotkunde. Leverandørbedriftens rolle er å utvikle en ny løsning, nytt produkt eller tjeneste som kundebedriften har behov for. Pilotkunden skal være en aktiv, krevende kunde som deltar i prosjektet, slik at leverandørbedriften utvikler en løsning/et produkt i henhold til kundebedriftens behov. Leverandørbedriften må være registrert i det norske foretaksregisteret (Brønnøysund-registrene). Leverandørbedriften kan ha utenlandsk eier, men det er et overordnet prinsipp at en vesentlig del av verdiskapning skal skje i Norge. Leverandørbedriften (søker) Leverandørbedriften står som søker på vegne av hele IFU- eller OFU-prosjektet. Det omfatter også kundepartners innsats og rolle i prosjektet. Et konsortium eller bedriftsnettverk som samarbeider kan også utgjøre leverandørpartneren i et IFU/OFU-prosjekt. 9 Pilotkundene kan være norske eller utenlandske bedrifter, eller norske eller utenlandske offentlige virksomheter. Pilotkundes bidrag i prosjektet i form av arbeidsinnsats og finansiering må utgjøre minimum 20 % av de totale godkjente prosjektkostnadene. En av bedriftene, eller et eget samarbeidsselskap, må stå som søker og søke på vegne av hele konsortiet/nettverket. Det må foreligge en avtale som regulerer ansvar og rettigheter mellom de samarbeidende partene. 9

10 Innovativt og krevende samarbeid er avgjørende for å lykkes Pilotkunden (kundepart) Regelverk for offentlige anskaffelser Pilotkunden kan være en offentlig virksomhet og/eller en privat virksomhet. Partneren skal være krevende i rollen som kunde. Gjennom kunnskap om markedet skal pilotkunden delta aktivt i utviklingsprosjektet ved bl.a. å bidra til å konkretisere spesifikasjonene, å være en viktig referansekunde og å styrke markedssiden. Dette innebærer å fungere som en markedskanal eller på annen måte utnytte eget nettverk. Kundepartneren må ha tilstrekkelige ressurser i form av kompetanse og økonomi til å kunne gjennomføre IFU/OFU-prosjektet. Det forutsettes at kundepartneren har en ryddig organisasjon og gode beslutnings- og gjennomføringsrutiner. Offentlige etater er pålagt å følge Lov og forskrift om offentlige anskaffelser OFU-prosjekter omfattes ikke av anskaffelsesforskriften. Denne har et unntak for forsknings- og utviklingstjenester når oppdragsgiver ikke fullt ut betaler for tjenesten eller den ikke fullt ut tilfaller oppdragsgiver til bruk i hans virksomhet, jf. 1-3(2)g. Dersom den offentlige virksomheten i etterkant av et vellykket OFU-prosjekt beslutter å foreta en anskaffelse, så gjelder vanlige anbudsregler. Virksomheten utarbeider selv spesifikasjonene, gjerne ytelsesbaserte. Den utnytter selvfølgelig den kompetansen den har tilegnet seg gjennom OFU-prosjektet. OFU-bedriften konkurrerer på like vilkår med andre bedrifter. Når offentlige aktører er kundepartnere, har disse potensial som et effektivt virkemiddel for å stimulere til næringsutvikling og forbedre og effektivisere offentlig sektor. OFU kontrakter med offentlige kunder er spesielt aktuelt innen tunge offentlige investeringsområder som helsesektoren, forsvar, veianlegg, byggevirksomhet, jernbane og IKT-investeringer. 10

11 Samarbeid med pilotkunder utenfor Norge Norsk næringsliv konkurrerer i dag i stor grad på internasjonale markeder. I mange tilfeller er det norske markedet for lite til at en norsk kundebedrift kan fylle rollen som krevende kunde og markedsutvikler. Gjennom IFU/OFU-ordningen tilbys norske bedrifter et virkemiddel for samarbeid også med bedrifter som befinner seg i utlandet med adgang til internasjonale markeder. IFU/OFU-ordningen kan benyttes i et samarbeid mellom en norsk bedrift og utenlandske bedrifter uten tilknytning til Norge. Innovasjon Norges utekontorer kan bidra til å finne gode utenlandske partnere og nettverkskontakter samt å få tilgang til markedskunnskap. Utenlandske forsvarsleverandører som pilotkunde Ved kjøp av forsvarsmateriell fra utlandet, blir det utløst særlige krav om industrielt samarbeid (gjenkjøp). Utenlandske bedrifter som har slike gjenkjøpsforpliktelser mot Norge vil kunne være attraktive deltakere i IFU/OFU-kontrakter. Den utenlandske kunden vil kunne få avskrevet deler av sin gjenkjøpsforpliktelse ved å delta i IFU/OFU-prosjekter, forutsatt at løsningen/produktet som utvikles dekkes av teknologiområdene i Forsvarets Bestemmelser for industrielt samarbeid ved forsvarsanskaffelser fra utlandet, noe som må godkjennes av Forsvarsdepartementet. I forbindelse med industrielle prosjekter til forsvarssektoren gjelder spesielle regler. Ta kontakt med IFU/OFU-teamet ved Innovasjon Norges hovedkontor for nærmere informasjon. I og med at IFU/OFU-prosjektene varierer sterkt med hensyn til omfang og kompleksitet, er det opp til partene selv å finne en formålstjenlig organisering av prosjektet. Det anbefales likevel at samarbeidspartnerne danner en egen prosjektstyringsgruppe bestående av representanter fra kunde- og leverandørbedrift. Utviklingsprosjektet rapporterer til denne styringsgruppen. Det har vist seg formålstjenlig at prosjektledelsen legges til leverandørbedriften gjennom en egen prosjektleder, og at leder av styringsgruppen hentes fra kundebedriften. Innovasjon Norge ønsker i spesielle tilfeller å delta i styringsgruppen som observatør. 11

12 Størrelse på tilskudd følger EØS-regelverket, hvor SMB-begrepet står sentralt. Leverandørbedriften må ha kompetanse til å løse utviklingsbehov hos en eller flere kundepartnere. Leverandørbedriften(e) er normalt en SMB. Store bedrifter kan også søke under særskilte betingelser, se omtale nedenfor. EØS-definisjon av SMB: maks. 250 ansatte, maks. årsomsetning på 50 millioner euro eller maks. balanse på 43 millioner euro. Videre kan inntill 25% av aksjekapitalen eller stemmerettighetene være eid eller kontrollert av en stor bedrift. Den nevnte 25%-regelen gjelder ikke for offentlige investeringsselskaper, non-profit forskningsinstitusjoner, venturekapitalselskaper eller business angels dersom de ikke har en bestemmende innflytelse, dvs. de kontrollerer mindre enn 50% av aksjekapitalen. EØS-regelverket opererer med tre kategorier av bedrifter: små, mellomstore og store bedrifter, hvor små og mellomstore bedrifter faller under SMB-definisjonen. Små bedrifter har mindre enn 50 ansatte og en årlig omsetning eller balanse som ikke må overstige 10 millioner euro. EØS-regelverkets definisjon av små, mellomstore og store bedrifter: Bedriftsstørrelse Antall ansatte Maks. årlig omsetning Maks. Balanse små opp til 50 10M 10M mellomstor M 43M stor Ved beregning av antall ansatte og beløpsstørrelser benyttes hele årsverk og siste godkjente årsregnskap. 12

13 OFU-prosjekter er i større grad enn IFU-prosjekter åpne for store bedrifter som leverandører. Om store bedrifter i IFU/OFU-sammenheng Store bedrifter vil kunne dra nytte av IFU/OFU-programmet ved å legge utviklingsprosjekter til mindre bedrifter og på den måten nyte godt av tilskuddene som gis til sistnevnte. Spesielt vil dette være nyttig dersom mindre bedrifter besitter unik kompetanse/kunnskap på det aktuelle produktområdet. Store leverandørbedrifter (over 250 ansatte) som søker om IFU/OFU-tilskudd, vil som hovedregel bli tilbudt betinget innovasjonslån. Dette fordi et IFU/OFUtilskudd, sett i forhold til akseptabel risiko for bedriften, ikke er utløsende for prosjektet i samme grad som for mindre bedrifter. Store bedrifter har større mulighet til å betjene lån og stille med tilstrekkelig sikkerhet for prosjekter som er markedsnære og prioritert av ledelsen. Tilskudd til store bedrifter skal følgelig bare skje helt unntaksvis. Det kan gjelde en stor leverandørbedrift som trekker med seg flere mindre norske underleverandører i utviklingsarbeidet. Det må føre til betydelige positive ringvirkninger for underleverandørene i form av økte markedsmuligheter eller teknologioverføring. En liten bedrift som er klassifisert som en stor bedrift etter statsstøttereglene som følge av at den er en spin-off fra en stor bedrift som fortsatt sitter på store eierinteresser, kan dog i spesielle tilfeller gis tilskudd hvis spin-off bedriften har en selvstendig forretningsidé som ligger utenfor moderbedriftens, og hvor et IFU/OFUtilskudd er direkte utløsende for igangsetting av prosjektet. Dette gjelder når de gjennomfører krevende utviklingsprosjekter med betydelige samfunnsøkonomiske ringvirkninger. Begrunnelsen for dette kan være at store offentlige fellesløsninger ofte krever inngrep med tyngre leverandører. Det offentlige som krevende kunde er avhengig av leverandørsikkerhet og har mindre mulighet for å ta risiko. Enkeltpersonforetak En leverandørbedrift som er et enkeltpersonforetak, kan også inngå en OFU- eller IFU-kontrakt så lenge selskapet er registrert i Foretaksregisteret og fyller vanlige betingelser til drift, bemanning og kapital. Uavhengighet mellom leverandørbedrift og kundebedrift Normalt skal det ikke være eierforhold mellom leverandør og den krevende kundepartneren. I enkelte tilfeller kan kravet fravikes noe hvis det eksisterer særskilte tungtveiende grunner og da spesielt på områder hvor det er snakk om utvikling innenfor nye, krevende forretningsområder. Men kundepartneren kan ikke ha en styrende innflytelse, og eierandelen i leverandørbedriften må være under 25%. Denne definisjonen av uavhengighet er også i samsvar med EØS regelverket. Gjennomføringsevne Leverandørbedriften må kunne demonstrere gjennomføringsevne ikke bare i utviklingsprosjektet, men helt fram til markedet. Det kreves at bedriften presenterer en forretningsmodell som beskriver hele prosessen fram til marked og salg, og at den også disponerer tilstrekkelige ressurser til en aktiv markedsutvikling. Ta kontakt med Innovasjon Norge for å avklare om leverandørbedriften er søknadsberettiget. 13

14 Miljø, helse og omsorg og forsvar er viktige innsatsområder hvor IFU- og OFU-kontrakter kan tas i bruk. Innenfor det offentlige er også tunge investeringsområder som byggevirksomhet, samferdsel og IKT spennende muligheter. kunde prosjekt kunde marked referansekunde marked Kommersialisering av resultater av IFU/OFU-prosjekter IFU/OFU-tjenesten har ikke bare produktutvikling som resultatmål, men også at produktet skal bli markedsført og solgt. Innovasjon Norge kan ikke støtte utvikling av produkter/løsninger som ikke har klare markedsmål. Markedsmulighetene utover kundebedriften er derfor av stor betydning for beslutning om tilskudd. Kundebedriften har også selv interesse av at produktet oppnår suksess i markedet. Den vil kunne ønske å delta i markedsføring og salg eller å markedsføre produktet på egenhånd i utvalgte markeder. Det bør i slike tilfeller velges en samarbeidsform som gir vinn-vinn løsninger for begge parter. 14

15 Felles målsetting og felles ambisjoner er viktig for suksess i prosjektet IFU/OFU-kontrakten I planleggingen av risikopregede utviklingsprosjekter er det viktig å klarlegge forutsetninger, premisser og potensial før det konkrete samarbeidsprosjektet startes opp. Merk at forholdet mellom partene skal reguleres i en egen avtale, en IFU- eller OFU-kontrakt. Mal og veiledning for utvikling av kontrakter finnes i både norsk og engelsk versjon på Det er opp til partene å utarbeide en avtale som er tilpasset det enkelte, konkrete samarbeidsprosjektet. Innovasjon Norge har rett til innsyn i avtalen/kontrakten for å sikre at intensjonene i IFU/OFU-ordningen ivaretas. Kritiske suksessfaktorer i kontrakten: 1. Hvordan skal resultater etter samarbeidet utnyttes? 2. Hvem har eiendomsretten, eller bruksretten? 3. Er det noen avtale om royalties? 4. Hvilke klausuler gjelder for overtakelse av prototypeløsningen? 5. Hva er avtalt ved vellykket/mislykket prosjekt? 15

16 Forklaring av viktige kostnadstyper hos søkerbedrift Kategori År 1 År 2 År 3 Søkerbedrifts kostn. Andre kostnader og kjøpte tjenester Sum Personalkostnad (tid) lokaler Instrument og utstyr Konsulentbistand Andre adm. utgifter Andre driftsutgifter Forklaring Godkjent timesats for egeninnsats (tid) er 1 promille av årslønn oppgitt per person eller gruppe av personer. Kostnader direkte relatert til prosjektadministrasjon, møter osv. i prosjektet tas med i regnskapet med tid og/eller egne midler. Her føres kun utgifter til leie av spesielle lokaler som er nødvendige for gjennomføring av prosjektet, ikke kontorlokaler osv. der kostnaden er inkludert i timesatsen for egeninnsats. Her fordeles pro rata mellom IFU/OFUprosjektet og annen virksomhet der disse benyttes. Her kan også kostnader vedrørende overtagelse av patenter, lisenser og FOU resultater tas med. Her tas med kjøp av forskningsresultater, teknisk kompetanse, patenter og lignende. Her legges inn kostnader i forbindelse med reiser, avvikling av eksterne møter og lignende. Her tas med eventuelle kostnader til materiell, kjemikalier osv. Kostnader I selve IFU/OFU-prosjektet kan de godkjente kostnadselementene grovt sett deles i egeninnsats (tid) og egne midler (direkte utlegg). I søknaden skal en føre opp kostnadene per kalenderår for de enkelte deltagerne. Merk at kostnader hos pilotkunde også skal dokumenteres for å se totalprosjektets omfang. Ta gjerne kontakt med ditt distriktskontor for en gjennomgang av spørsmål knyttet til budsjettoppsett. Offentlige FOU-tilskudd skal stimulere til økt forsknings- og utviklingsinnsats. Viktige å huske: 1. Det beregnes tilskuddsandel kun av Innovasjon Norges godkjente prosjektkostnader. 2. Pilotkunde må bidra både med tid og kapital, og delta med en balansert innsats. Pilotkundens innsats skal utgjøre minimum 20% av de totale prosjektkostnader i form av tid og kapital. 3. Alle prosjektkostnader oppgis (hos leverandør og kunde) 4. Skill mellom prosjektkostnad og annen drift som er utenfor prosjektet 5. Forklar hvordan tilskudd er utløsende for prosjektet 6. Fysiske investeringer i bygg, produksjonsutstyr eller andre normale investeringsvarer faller normalt utenfor kostnadsgrunnlaget for IFU/OFU-prosjektet. 16

17 Markeds- og vekststrategi er vesentlig i vurdering av en IFU/OFU-søknad Både bedriftsøkonomi og samfunnsøkonomi er en viktig del av dokumentasjonen som ligger i søknaden Leverandørbedriften (søkerbedriften) må fremlegge en forretningsstrategi som viser hvordan markedsføring og salg skal foregå, herunder ressursene og markedskompetansen bedriften besitter. Samarbeid med kundebedriften vil være en viktig del av forretningsmodellen. Kundepartneren kan fungere både som markedskanal og som en viktig referanse for leverandørbedriften. Leverandørbedriften skal ha tilfredsstillende beskrivelser, dokumentasjon, kildekoder mv. i forhold til immaterielle rettigheter, produksjonsmetoder/- systemer osv. som utvikles under, eller utgjør en del av prosjektet. Dette må oppbevares på betryggende måte. Innovasjon Norge kan også kreve at det blir avgitt nødvendige erklæringer vedrørende immaterielle rettigheter. Jfr. Innovasjon Norges standardvilkår og veiledende kontraktsmal for IFU/OFU- kontrakter. Dokumentasjon Prosjektsøknad Leverandørbedriften står som søker og som ansvarlig for rapportering om fremdrift og økonomi til Innovasjon Norge gjennom prosjektperioden. Forholdet mellom leverandørbedriften og pilotkunden reguleres av samarbeidsavtalen (IFU- eller OFU-kontrakten). Innovasjon Norges søknadsbehandling krever: Prosjektsøknaden - et dokument som beskriver selve IFU/OFU-prosjektet. Dette dokumentet skal inneholde nøkkelinformasjon til bruk ved Innovasjon Norges behandling av søknaden. Elektronisk søknadsmal som finnes på skal benyttes. Intensjonsavtale eller IFU/OFU-kontrakt Dersom IFU/OFU-kontrakten ikke er ferdigstilt på søknadstidspunktet, må det som et minimum foreligge en intensjonsavtale mellom partene. IFU/OFU-kontrakten skal foreligge hos Innovasjon Norge før første utbetaling av tilskudd. Søknaden formuleres enkelt og konsist, slik at målsetningen med prosjektet klart fremkommer. Søknaden skal besvare følgende: Innovasjonshøyde og nyhetsgrad Markedspotensial og lønnsomhet Gjennomføringsevne, faglig og økonomisk Partnerne Utløsing av prosjektet Miljøaspekt Kvinneprofil Samfunnsansvar («Corporate Social Responsibility») Innovasjon Norge vil kunne bistå i prosessen. Ta gjerne kontakt i tidlig fase for å få gode råd og innspill før søknaden sendes. 17

18 Viktige sjekkpunkter for vellykkede prosjekter Kunder 1. Hvem er bedriftens kunder? Hvordan bygger bedriften tillit? 2. Hva er kundens behov? 3. Hvordan opprettholdes kunderelasjoner over tid? 4. Hva tilbyr bedriften kundene? 5. Hvilke verdier skaper bedriften for kundene? 6. Hvorfor skal kunden velge bedriftens produkt? Kanaler og partnere 1. Hvordan beskriver bedriften sitt marked? 2. Hvordan skal de bli kjent med og kjøpe ditt produkt? 3. Hvor eller på hvilken måte leverer bedriften tjenester? 4. Hvilke kanaler bruker bedriften for å kommunisere verdiløftet? 5. Hvilke partnere og leverandører samarbeider bedriften med? Innovasjon Norge veileder deg gjerne i disse spørsmålene Konkurrenter 1. Hvem er dine viktigste konkurrenter? 2. Hvorfor blir disse valgt? 3. Hvordan skal du være annerledes eller mer attraktiv enn konkurrentene? Kapital 1. Hvordan skaper bedriften inntekter fra kjernevirksomheten? 2. Hvordan skapes eventuelt andre inntekter? 3. Hvilke typer kostnader må bedriften påta seg for å følge sin forretningsmodell? 18

19 Viktige sjekkpunkter for vellykkede prosjekter Innovasjonshøyde og nyhetsgrad 1. Finnes et liknende produkt på markedet? 2. Finnes en liknende løsning eller prosess på markedet? 3. Har bedriften søkt patent? Hvorfor ikke? 4. Er det andre patenter som kan innvirke på bedriften? Markedspotensial 1. Lønnsomhet - Er det beregnet internrente, nåverdi eller payback? 2. Hvem er konkurrentene? Hva gjør bedriften for å posisjonere seg? 3. Marked - Har bedriften dokumentasjon på markedspotensial og andeler? 4. Konkurranseevne Har bedriften en plan for økonomi og utrulling? 5. Norsk verdiskapning Hva er bedrifts- og samfunnsøkonomisk virkning? 6. Grad av dokumentasjon Hva har bedriften av relevant informasjon? Gode svar på disse tre sjekkpunktene vil vektlegges i søknadsprosessen Gjennomføringsevne 1. Finansiering - Hvordan står prosjekt i forhold til størrelse på søker/kunde? 2. Egenkapital - Er det tilstrekkelig kapital til utvikling og markedsintroduksjon? 3. Forankring - Er det tilstrekkelig forankring i styre og ledelse? 4. Kompetanse Er det tilstrekkelig dokumentasjon på både teknologi- og markedskompetanse hos bedriften? 5. Reelt samarbeid Vil din krevende kundepart bidra aktivt med egeninnsats i tillegg til kapital? 19

20 Viktige sjekkpunkter for vellykkede prosjekter Partnerne (pilotkunde) 1. Rolle Ansvar og bidrag hos pilotkunde er dokumentert? 2. Soliditet Har leverandørpartner (SMB) god gjennomføringsevne, solide referanser og økonomi? 3. Internasjonalt marked Vil pilotkunden bidra til internasjonal markedssuksess? 4. Kompetanse Har partnerne nødvendig markeds- og teknologikompetanse? 5. Arbeidsinnsats Er det balansert innsats hos søkerbedrift og pilotkunde? Utløsning av prosjektet 1. «Utløsende» - Hvorfor er Innovasjon Norges støtte kritisk/viktig? 2. Risiko - Hvordan er dette beskrevet og planlagt løst? 3. Balansert risiko Hvordan er tilskuddet utløsende for å redusere risiko? Godt samarbeid forutsetter klare roller, tydelig ansvarsfordeling, tett dialog samt løpende evaluering og foredling av prosjektet. Annet 1. Miljøkrav Er prosjektet innenfor aksepterte miljøkrav og standarder? 2. Kvinneprofil - Er det 30% kvinnedeltakelse i ledelse eller styre? 3. Samfunnsansvar Ivaretar bedrift og prosjekt mennesker, samfunn og miljø? 4. Fleksibilitet Er planen robust nok til å takle uforutsette endringer? 5. Markedsrealisering Er det ved ferdigstilling utviklet prosesser og dokumentasjon, og oppnådd tilstrekkelig mobilisering av organisasjonen? 20

21 Små og mellomstore bedrifter har prioritet, mens store bedrifter unntaksvis kan finansieres via IFU/OFU-støtte. Det er prosjektets potensial og arbeidet nedlagt i IFU/OFU-arbeidet som vil være avgjørende. Det forutsettes at søkeren fremlegger en aktivitetsplan og finansieringsplan for utviklingsprosjektet som viser den totale innsats fra partene i prosjektet Søknaden skal vise hvordan prosjektet finansieres mellom partene basert på oppsettet som finnes i søknadsmalen for IFU/OFU. Viktig inndeling av et prosjekt De fleste IFU/OFU-prosjekter omfatter kun eksperimentell utvikling/prototyping. Dersom prosjektene også inneholder et element av industriell forskning, må prosjektbudsjettet deles opp i en forskningsdel og en utviklingsdel før beregning av støttebeløp. Eksperimentell utvikling/prototyping: Anvendelse av kjent vitenskapelig, teknologisk eller kommersiell kunnskap og ferdigheter som har som mål å skape nye, endrete eller forbedrete produkter, produksjonsmetoder eller tjenester. Det inkluderer også utvikling av kommersielt anvendelige prototyper og pilotprosjekter. Leverandørbedriften i IFU/OFU prosjektet er tilskuddsmottaker og det er leverandørbedriftens andel av det totale prosjektbudsjettet som legges til grunn for beregning av tilskudd. Tabellen under er iht. EØS-regelverkets tillatte maksimumssatser. I det hvite feltet er også vist tilskuddssatser vi normalt tillater for IFU/OFU forprosjekter (omtalt foran). Tilskudd skal avlaste risiko, kompensere for markedssvikt og være utløsende for igangsettelse av forsknings- og utviklingsprosjekter som gjerne har en del risiko. Prinsipper for beregning av tilskuddet I Innovasjon Norges søknadsbehandling legges det vekt på: Grad av markedssvikt dvs. betydningen av et tilskudd Balansert arbeidsinnsats både kapital og arbeidsinnsats er viktig Helhetsvurdering på søknadsgrunnlaget og tilgjengelig dokumentasjon. Husk: Skattefunn skal alltid utnyttes der det er relevant før utmåling av IFU/OFU tilskudd, og mulighet for Skattefunn finansiering må avklares tidlig i søknadsprosessen. Se: Støtten til FoU kan økes med 15% dersom det er et reelt samarbeid mellom to uavhengige parter hvorav den ene er en SMB (< 250 ansatte) eller befinner seg i utlandet, og ingen av virksomhetene bidrar med mer enn 70% av prosjektkostnadene. Innovasjon Norge avgjør og godkjenner dette fra sak til sak. Husk: Innovasjon Norge avgjør hva som er tilstrekkelig tilskudd for å være utløsende og dette kan derfor ligge under oppgitte maksimumssatser i tabellen. Husk: prinsippet om balansert arbeidsinnsats mellom søkerbedrift og pilotkunde. Eventuelle inntekter ved senere salg av prototypen eller kommersiell utnyttelse av piloten må trekkes fra de støtteberettigete kostnadene. Forsøksproduksjon, inklusiv testing, er også støtteberettiget forutsatt at dette ikke skjer rent kommersielt. Rutinemessige eller regelmessige endringer av produkter, produksjonsmetoder eller tjenester er ikke omfattet selv om dette kan innebære forbedringer. 21

22 Våre retningslinjer er basert på EØS-regelverket IFU/OFU-tilskuddets varighet De fleste utviklingsprosjekter går over 1 til 3 år. Generelt gjelder det at prosjektene skal ha tilstrekkelig finansiell basis helt fram til markedet. Ved milepælfinansiering stiller Innovasjon Norge seg fritt til å gå videre i prosjektet ved hver milepæl. Hver milepæl skal fullfinansieres. Hele prosjektet og Innovasjon Norges totale medvirkning skal framgå ved første gangs behandling av søknaden. Standardvilkår ved tildeling av tilskudd Dersom søknad om tilskudd innvilges, vil Innovasjon Norge benytte standardvilkår for forsknings- og utviklingskontrakter ved tildeling av midlene. I tillegg kan det knyttes enkelte særvilkår til prosjektene. Disse kan bli drøftet med partene før Innovasjon Norge foretar en sluttbehandling av prosjektsøknaden. Vilkår for utbetaling Innovasjon Norge forholder seg primært til søker (leverandørbedriften) i utviklingsprosjektet. Et krav om utbetaling av tilskudd fra Innovasjon Norge vedlegges et samlet prosjektregnskap som også skal attesteres av kundepartneren. Tilskuddet utbetales etterskuddsvis i tråd med fremdriften i prosjektet og i tilknytning til avtalte milepæler. Maksimalt 90% av tilskuddet kan utbetales før sluttrapport med revisorbekreftet regnskap foreligger og kan godkjennes. Ved spesielle behov og etter avtale kan inntil 30% av tilskuddet utbetales forskuddsvis, jf. standardvilkårene. Sluttrapporten skal inneholde oppdatert informasjon om forretningsmodellen og planer for markedslanseringen av produkt eller løsning. Standardvilkårene finner du på 22

23 Ta kontakt med ditt nærmeste Innovasjon Norge kontor. Innovasjon står høyt på dagsorden, og Innovasjon Norge er organisert for å gi lokale ideer globale muligheter. Du kan gjerne også utfordre oss i IFU/OFUteamet på hovedkontoret i Oslo Hvordan kan vi: 1. Bidra til å øke tilfanget av gode prosjekter/søknader? 2. Synliggjøre resultater av kommersialisering av FOU og entreprenørskap? 3. Etablere dialog og samarbeid med Forskningsrådet på programnivå og ved arrangementer? 4. Kontinuerlig drive tjenesteutvikling og faglig utvikling? 23

24 Mange veier fører til et vellykket prosjekt Besøk oss på Utviklet i samarbeid med:

Innovasjon i samarbeid skaper suksess Veien til IFU/OFU-prosjekter

Innovasjon i samarbeid skaper suksess Veien til IFU/OFU-prosjekter Innovasjon i samarbeid skaper suksess Veien til IFU/OFU-prosjekter 5 fordeler for bedrifter Industrielle og offentlige forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU) brukes aktivt av små og mellomstore

Detaljer

Veien til IFU/OFU-prosjekt INNOVASJON I SAMARBEID SKAPER SUKSESS

Veien til IFU/OFU-prosjekt INNOVASJON I SAMARBEID SKAPER SUKSESS Veien til IFU/OFU-prosjekt INNOVASJON I SAMARBEID SKAPER SUKSESS 2 5 FORDELER FOR BEDRIFTER industrielle og offentlige forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU) brukes aktivt av små og mellomstore

Detaljer

Veileder 2012 Veien til gode IFU/OFU-prosjekter

Veileder 2012 Veien til gode IFU/OFU-prosjekter Veileder 2012 Veien til gode IFU/OFU-prosjekter I 2011 bevilget vi 320 millioner kroner til over 200 IFU/OFU-prosjekter med godt potensial til internasjonal markedssuksess. Mars 2012 Vi finansierer Norges

Detaljer

Innovasjon gjennom samarbeid

Innovasjon gjennom samarbeid Innovasjon gjennom samarbeid Forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU) Hva er det? Hvilke muligheter gir kontraktene din bedrift? Tips til deg som vurderer et utviklingsprosjekt Et forpliktende samarbeid

Detaljer

Innovasjon Norges virkemidler til FoUoI

Innovasjon Norges virkemidler til FoUoI Innovasjon Norges virkemidler til FoUoI 11. februar 2014 VEKST I BEDRIFTER Foto: CC by DVIDSHUB Hvem er Innovasjon Norge? 750 ansatte i alle fylker og i over 30 land Stiftet i 2003 som særlovsselskap sammenslåing

Detaljer

OFU Kontrakter - Mulighetens marked? Trondheim, 9. oktober 2012 Marianne von Krogh, spesialrådgiver VEKST I BEDRIFTER. Foto: CC by DVIDSHUB

OFU Kontrakter - Mulighetens marked? Trondheim, 9. oktober 2012 Marianne von Krogh, spesialrådgiver VEKST I BEDRIFTER. Foto: CC by DVIDSHUB OFU Kontrakter - Mulighetens marked? Trondheim, 9. oktober 2012 Marianne von Krogh, spesialrådgiver VEKST I BEDRIFTER Foto: CC by DVIDSHUB Hvem er Innovasjon Norge? 750 ansatte i alle fylker og i over

Detaljer

Forskning- og utvikling

Forskning- og utvikling Forskning- og utvikling VEKST I BEDRIFTER Sortland og Svolvær, mars 2014 Foto: CC by DVIDSHUB Innovasjon Norges oppdrag Å fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet Flere

Detaljer

FoU i din bedrift hvordan skaffe kompetanse og finansiering? Hilde Ulvatne Marthinsen Hans Olav Bråtå

FoU i din bedrift hvordan skaffe kompetanse og finansiering? Hilde Ulvatne Marthinsen Hans Olav Bråtå FoU i din bedrift hvordan skaffe kompetanse og finansiering? Hilde Ulvatne Marthinsen Hans Olav Bråtå Region Beløp (1000 kr) Agder 13 685 Hovedstaden 28 190 Innlandet 15 416 Oslofjordfondet 33 833 Midt-Norge

Detaljer

Virkemidler for å støtte preklinisk og klinisk utprøvning. Wilhelm R. Wold, spesialrådgiver Innovasjon Norge Oslo, Akershus og Østfold (OAOS)

Virkemidler for å støtte preklinisk og klinisk utprøvning. Wilhelm R. Wold, spesialrådgiver Innovasjon Norge Oslo, Akershus og Østfold (OAOS) Virkemidler for å støtte preklinisk og klinisk utprøvning Wilhelm R. Wold, spesialrådgiver Innovasjon Norge Oslo, Akershus og Østfold (OAOS) November 2009 Virkemidler for støtte til produktutvikling SkatteFunn

Detaljer

IFU/OFU: Forskning- og utviklingskontrakter. Mai 2014 VEKST I BEDRIFTER. Foto: CC by DVIDSHUB

IFU/OFU: Forskning- og utviklingskontrakter. Mai 2014 VEKST I BEDRIFTER. Foto: CC by DVIDSHUB IFU/OFU: Forskning- og utviklingskontrakter VEKST I BEDRIFTER Mai 2014 Foto: CC by DVIDSHUB Hvem er Innovasjon Norge? 750 ansatte i alle fylker og i over 30 land Stiftet i 2003 som særlovsselskap sammenslåing

Detaljer

Forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU) - det lønnsomme samarbeidet.

Forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU) - det lønnsomme samarbeidet. Forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU) - det lønnsomme samarbeidet. Per Niederbach, spesialrådgiver 12. mars 2008 Alle kunder gir næring - bare krevende kunder gir læring! IFU/OFU er en tilskuddsordning

Detaljer

Forpliktende samarbeid er lønnsomt

Forpliktende samarbeid er lønnsomt Forpliktende samarbeid er lønnsomt Veileder til samarbeid rundt krevende forskningsutviklingsprosjekter. Januar 2009 1 Forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU) er et tilskuddsprogram fra Innovasjon

Detaljer

Forskning- og utvikling

Forskning- og utvikling Forskning- og utvikling VEKST I BEDRIFTER Skattefunndag Narvik, 27.04.16 Foto: CC by DVIDSHUB Hvem er Innovasjon Norge? 700 ansatte i alle fylker og i over 30 land Stiftet i 2003 som særlovsselskap sammenslåing

Detaljer

IFU/OFU-ordningen ++ LUEN-samling Narvik, 21.11.2012. Odd Ståle Dalslåen IN Troms

IFU/OFU-ordningen ++ LUEN-samling Narvik, 21.11.2012. Odd Ståle Dalslåen IN Troms IFU/OFU-ordningen ++ LUEN-samling Narvik, 21.11.2012 Odd Ståle Dalslåen IN Troms Innovasjon Norge Særlovselskap eid av NHD og Fylkeskommunene Bidrar til nyskaping i norsk næringsliv Bidrar til at norske

Detaljer

Tilskudd til fremtidens løsninger

Tilskudd til fremtidens løsninger Tilskudd til fremtidens løsninger VEKST I BEDRIFTER Foto: CC by DVIDSHUB Gode innovasjonsprosjekt i næringslivet Vi går i dialog og utfordrer bedriftene Våger du å tenke innovativt? Har du internasjonale

Detaljer

OFU- kontrakter: Forskning- og utviklingskontrakter 5. februar 2013. Stein Ivar Strøm VEKST I BEDRIFTER. Foto: CC by DVIDSHUB

OFU- kontrakter: Forskning- og utviklingskontrakter 5. februar 2013. Stein Ivar Strøm VEKST I BEDRIFTER. Foto: CC by DVIDSHUB OFU- kontrakter: Forskning- og utviklingskontrakter 5. februar 2013 VEKST I BEDRIFTER Stein Ivar Strøm Foto: CC by DVIDSHUB Innovasjon står høyt på dagsorden Myndigheter, kommuner (KS) og næringsliv (NHO)

Detaljer

Støtteordninger fra Innovasjon Norge

Støtteordninger fra Innovasjon Norge Støtteordninger fra Innovasjon Norge nopparit/istock/thinkstock Bjørn Aage Seem Holmen, 18.11.2014 Hva har jeg tenkt å snakke om? IFU/OFU-ordningen Miljøteknologiordningen Bedriftsnettverk Pluss litt til

Detaljer

IFU/ OFU 2009: Satsing på helse og omsorg. Oddbjørn Clausen Programansvarlig Forsknings- og utviklingskontrakter, IFU/OFU 4.

IFU/ OFU 2009: Satsing på helse og omsorg. Oddbjørn Clausen Programansvarlig Forsknings- og utviklingskontrakter, IFU/OFU 4. IFU/ OFU 2009: Satsing på helse og omsorg Oddbjørn Clausen Programansvarlig Forsknings- og utviklingskontrakter, IFU/OFU 4.februar 2009 Industriell- og Offentlig Forsknings- og Utviklingskontrakt (OFU/IFU)

Detaljer

Ofte stilte spørsmål om Innovasjonsprosjekter i BIA

Ofte stilte spørsmål om Innovasjonsprosjekter i BIA Ofte stilte spørsmål om Innovasjonsprosjekter i BIA Søkere og deltakere Kan et forskningsmiljø søke på vegne av en gruppe bedrifter? Hvor mange bedrifter bør være med i et prosjekt? Må vi samarbeide med

Detaljer

HiG 17.02.2010. Truls Terje Hoel

HiG 17.02.2010. Truls Terje Hoel HiG 17.02.2010 Truls Terje Hoel INNHOLD 1. LITT OM INNOVASJON NORGE 2. PRINSIPPER FOR DELTAGELSE 3. VIRKEMIDLER - LÅN OG TILSKUDD - STIPEND 4. OFU/IFU 2 Prinsipper Vi går inn i prosjekter som gir økt innovasjon

Detaljer

Miljøteknologi og IFU

Miljøteknologi og IFU Miljøteknologi og IFU Støtte til utvikling og demonstrasjon av miljøteknologi VEKST I BEDRIFTER Innovasjon Norge realiserer verdiskapende næringsutvikling i hele landet ca. 6 000 000 000 kroner årlig Flere

Detaljer

Innovasjon gjennom samarbeid

Innovasjon gjennom samarbeid Innovasjon gjennom samarbeid Logistikkdagen 2011 Erlend Ystrøm Haartveit Quality hotell, Sarpsborg, 4. mai 2011 Innovasjon Norges formål: Fremme bedrifts og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i

Detaljer

WORKSHOP 3. februar 2014

WORKSHOP 3. februar 2014 WORKSHOP 3. februar 2014 Næringsrettet energiforskning VEKST I BEDRIFTER Roger Hatling, seniorrådgiver Innovasjon Norges oppdrag Å fremme bedrifts-og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet

Detaljer

Utviklingsprosjekter for verdiskaping i framtidens Norge

Utviklingsprosjekter for verdiskaping i framtidens Norge Utviklingsprosjekter for verdiskaping i framtidens Norge IFU/OFU, Miljøteknologiordningen nopparit/istock/thinkstock Program 1. Forsknings- og utviklingskontrakter v/ivar Skjerve, Innovasjon Norge 2. Miljøteknologiordningen

Detaljer

Finansieringsseminar Norwegian smart care cluster

Finansieringsseminar Norwegian smart care cluster Finansieringsseminar Norwegian smart care cluster Innovasjon Norge Rogaland www.innovasjonnorge.no Fokusområder Entreprenørskap Vekstbedrifter Klynger / innovasjonsmiljø/ nettverk Photo: Steinsvik AS 5

Detaljer

Innovasjon Norge Hedmark

Innovasjon Norge Hedmark Innovasjon Norge Hedmark Hva vi kan tilby for å bidra til økt vekst i din bedrift - Frokostmøte i Brumunddal Næringshage 20.02.2014 Innovasjon Norge «kortversjonen» www.innovasjonnorge.no Kan Innovasjon

Detaljer

Marin FoU satsning - Sidsel Lauvås

Marin FoU satsning - Sidsel Lauvås Marin FoU satsning - Sidsel Lauvås 31.08.2011 Innovasjon Norges mål for sjømatnæringen Innovasjon Norge har som mål å bidra til økt verdiskaping og lønnsomhet i sjømatnæringen Derfor gir vi støtte til

Detaljer

Workshop Innovasjon Norge

Workshop Innovasjon Norge nopparit/istock/thinkstock Workshop Innovasjon Norge Støtteordninger Oslo, 12. mai 2015 Det offentlige støtteapparatet: Hvem finansierer hva OG FOR HVEM? Forskningsrådet: Forskning og utvikling som bidrar

Detaljer

Det kan gis inntil 50 % støtte av de støtteberettigede kostnadene for industriell forskning.

Det kan gis inntil 50 % støtte av de støtteberettigede kostnadene for industriell forskning. Seleksjonskriterier Er bedriften en SMB? (Ja/Uavklart/Nei) Er bedriften tilknyttet regionen det søkes støtte fra? (Ja/Delvis/Nei) Er krav til egenandel fra næringslivet oppfylt? (Ja/Nei) Er prosjektet

Detaljer

OFU/IFU, LÅN SKATTEFUNN LILLEHAMMER 16.04.2013

OFU/IFU, LÅN SKATTEFUNN LILLEHAMMER 16.04.2013 OFU/IFU, LÅN SKATTEFUNN LILLEHAMMER 16.04.2013 VEKST I BEDRIFTER Foto: CC by DVIDSHUB Innovasjon Norges rolle Fremme bedrifts og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet Utløse ulike distrikters

Detaljer

Offentlige og Industrielle Forsknings- og Utviklingskontrakter (OFU/IFU). Miljøteknologiordningen pilot og demonstrasjonsprosjekter.

Offentlige og Industrielle Forsknings- og Utviklingskontrakter (OFU/IFU). Miljøteknologiordningen pilot og demonstrasjonsprosjekter. Offentlige og Industrielle Forsknings- og Utviklingskontrakter (OFU/IFU). Miljøteknologiordningen pilot og demonstrasjonsprosjekter. Innhold Innledning IFU/OFU- tjenesten Investeringer i forsking og utvikling

Detaljer

Prosjektbeskrivelse forprosjekt

Prosjektbeskrivelse forprosjekt DISTRIKTFORSK FORREGIONEN Prosjektbeskrivelse forprosjekt Prosjektbeskrivelsen skal være på maks 5 sider. OBS! Siste side er veiledning. Slett denne og hjelpespørsmål før du leverer prosjektbeskrivelsen.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR OFU-SAMARBEID OG REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

RETNINGSLINJER FOR OFU-SAMARBEID OG REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RETNINGSLINJER FOR OFU-SAMARBEID OG REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 1. Hva er en offentlig forsknings- og utviklingskontrakt (OFU)? En offentlig forsknings- og utviklingskontrakt (OFU) er en kontrakt

Detaljer

Innovasjon Norges Støtteordninger

Innovasjon Norges Støtteordninger Innovasjon Norges Støtteordninger JoinGame Workshop 23. oktober 2008 Offentlige og Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter (OFU/IFU) Oktober 2008 Innovasjon & Virkemidler generelt og IFU/OFU Kommersialisering

Detaljer

Nytt fra Innovasjon Norge. v/ Seniorrådgiver Tom-Ivar Bern

Nytt fra Innovasjon Norge. v/ Seniorrådgiver Tom-Ivar Bern Nytt fra Innovasjon Norge v/ Seniorrådgiver Tom-Ivar Bern Innovasjon Norge er i endring 1. Endring er naturlig etter 10 år. 2. Ny Regjering 3. Ny AD og ny styreleder 4. Statsbudsjett 2015 innebærer mer

Detaljer

Innovasjon Norges virkemiddelapparat - muligheter for støtte til prosjekter i farmasøytisk produksjon

Innovasjon Norges virkemiddelapparat - muligheter for støtte til prosjekter i farmasøytisk produksjon Innovasjon Norges virkemiddelapparat - muligheter for støtte til prosjekter i farmasøytisk produksjon 16. Juni 2010, LMI, Ole Johan Borge, Ph.D. Side 1 Disposisjon 1. Om Innovasjon Norge 2. INs virkemidler

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer... 3 1.1 Bakgrunnen for prosjektet var følgende:... 3 1.2

Detaljer

Offentlige og Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter (OFU/IFU)

Offentlige og Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter (OFU/IFU) Offentlige og Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter (OFU/IFU) Januar 2008 Det lønnsomme samarbeidet Nytt eller forbedret produkt/tjeneste/prosess/metode Kompetent norsk leverandør OFU/IFU Internasjonalt

Detaljer

Innovasjon Norge. Eierskiftealliansen Ulrik Hammervold.

Innovasjon Norge. Eierskiftealliansen Ulrik Hammervold. Innovasjon Norge Eierskiftealliansen 17.02.2016 Ulrik Hammervold www.innovasjonnorge.no Vi skal realisere verdiskapende næringsutvikling i hele landet Flere gode gründere Flere vekstkraftige bedrifter

Detaljer

Virkemidler for bærekraftig prosessindustri. PROSIN konferansen Fevik 16-17. august 2012 Spesialrådgiver Tor Mühlbradt

Virkemidler for bærekraftig prosessindustri. PROSIN konferansen Fevik 16-17. august 2012 Spesialrådgiver Tor Mühlbradt Virkemidler for bærekraftig prosessindustri PROSIN konferansen Fevik 16-17. august 2012 Spesialrådgiver Tor Mühlbradt Norge har et attraktivt og komplett virkemiddelapparat for en miljøbevisst og fremtidsrettet

Detaljer

Vi har virkemidlene - Innovasjon Norge følger opp regjeringens satsing. Innovasjonskonferansen 2010 Hans Martin Vikdal, divisjonsdirektør

Vi har virkemidlene - Innovasjon Norge følger opp regjeringens satsing. Innovasjonskonferansen 2010 Hans Martin Vikdal, divisjonsdirektør Vi har virkemidlene - Innovasjon Norge følger opp regjeringens satsing Innovasjonskonferansen 2010 Hans Martin Vikdal, divisjonsdirektør Store utfordringer.. - 2020 perspektivet Sterk vekst i behovet for

Detaljer

Velferdsteknologi: Moglegheiter og utfordringar. Reidun Nesheim, Innovasjon Norge 24. Februar, 2015

Velferdsteknologi: Moglegheiter og utfordringar. Reidun Nesheim, Innovasjon Norge 24. Februar, 2015 Velferdsteknologi: Moglegheiter og utfordringar Reidun Nesheim, Innovasjon Norge 24. Februar, 2015 Velferdsteknologi Teknologiske løysingar enkeltindivid kan nyttiggjere seg av for å; - auke eigenmeistring/vere

Detaljer

Om leverandørdialog og samspill i offentlige anskaffelser

Om leverandørdialog og samspill i offentlige anskaffelser Om leverandørdialog og samspill i offentlige anskaffelser Dialogkonferanse Lokaliseringsløsninger i kommunal helse- og omsorgstjeneste, Trondheim 19. mars 2015 Smartere innkjøp. Sørge for bedre og mer

Detaljer

Næringsutvikling og virkemidler Storfjord 21. august 2013 Hans- Tore Nilsen

Næringsutvikling og virkemidler Storfjord 21. august 2013 Hans- Tore Nilsen Næringsutvikling og virkemidler Storfjord 21. august 2013 Hans- Tore Nilsen Agenda: Litt om Innovasjon Norge Våre tjenester Hva er et godt prosjekt for Innovasjon Norge? Statens redskap i næringsutviklingen

Detaljer

Finansieringskilder - utstyrsutvikling

Finansieringskilder - utstyrsutvikling Finansieringskilder - utstyrsutvikling KDV- seminar 12. okt. 2010 VEKST I BEDRIFTER flere bedrifter skal vokse gjennom økt innovasjonsevne og takt, og oppnå internasjonal konkurranseevne Stein Ivar Strøm

Detaljer

Finansiering og rådgivning ved utvikling av ny teknologi Hvordan kan offentlige tjenester bidra i utviklingsløpet? - Ola Kr. Rusaanes, Moss 12.03.

Finansiering og rådgivning ved utvikling av ny teknologi Hvordan kan offentlige tjenester bidra i utviklingsløpet? - Ola Kr. Rusaanes, Moss 12.03. Finansiering og rådgivning ved utvikling av ny teknologi Hvordan kan offentlige tjenester bidra i utviklingsløpet? - Ola Kr. Rusaanes, Moss 12.03.2014 VEKST I BEDRIFTER Foto: CC by DVIDSHUB Hvem er Innovasjon

Detaljer

Virkemiddelapparat og finansiering. Hans Emdal 06. JANUAR 2013

Virkemiddelapparat og finansiering. Hans Emdal 06. JANUAR 2013 Virkemiddelapparat og finansiering Hans Emdal 06. JANUAR 2013 Formålsparagrafen til Innovasjon Norge EWOS og Global Fish i Florø REC wafer Vest Busscar Innovasjon Norge skal fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk

Detaljer

INs grønne tjenester. Ålesund, mai 2015. Jan Børre Rydningen. www.innovasjonnorge.no

INs grønne tjenester. Ålesund, mai 2015. Jan Børre Rydningen. www.innovasjonnorge.no INs grønne tjenester Ålesund, mai 2015. Jan Børre Rydningen www.innovasjonnorge.no Innovasjonsaktiviteter for 16,7 mrd kroner Stortinget bevilger: 2,8 mrd. Kr. Innovasjon Norge leverer: 6,1 mrd. Kr. Næringslivet

Detaljer

INSPO seminar Sortland 25.aug. 2015

INSPO seminar Sortland 25.aug. 2015 INSPO seminar Sortland 25.aug. 2015 Roger Hatling, sen.rådg. www.innovasjonnorge.no Innovasjon Norges oppdrag: Å fremme bedrifts- og samfunnsøk. lønnsom næringsutvikling i hele landet Flere gode gründere

Detaljer

Utviklingsprosjekter for verdiskaping i framtidens Norge

Utviklingsprosjekter for verdiskaping i framtidens Norge Utviklingsprosjekter for verdiskaping i framtidens Norge IFU/OFU, Miljøteknologiordningen, EU Oslo 27. mars 2014 nopparit/istock/thinkstock Stortinget har gitt Innovasjon Norge et oppdrag For å løse det,

Detaljer

Nye landsdekkende såkornfond

Nye landsdekkende såkornfond Nye landsdekkende såkornfond Felles fylkesutvalg for Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder Stein Jodal, Fondsforvaltning 24. januar 2013 2 Fra gryende idé til markedssuksess Oslo børs Business Angels Såkornfond

Detaljer

Policy Miljøteknologiordningen 2015

Policy Miljøteknologiordningen 2015 Policy Miljøteknologiordningen 2015 Overordnet gjelder INs finansieringsstrategi og policy for finansierings-virksomheten 2015. Miljøteknologiordningen bidrar til risikoavlastning for bedrifter som utvikler

Detaljer

Innovasjon Norge Hedmark. - Hva vi kan tilby for å bidra til økt vekst i din bedrift

Innovasjon Norge Hedmark. - Hva vi kan tilby for å bidra til økt vekst i din bedrift Innovasjon Norge Hedmark - Hva vi kan tilby for å bidra til økt vekst i din bedrift Formål Innovasjon Norges formål er å være statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling

Detaljer

LUEN-seminar 25.10.2011

LUEN-seminar 25.10.2011 LUEN-seminar 25.10.2011 Odd Ståle Dalslåen INNOVASJONS- MILJØER Bedriftssamarbeid - strategiske allianser og Joint Venture Bedriftssamarbeid vs alenegang Økt konkurransekraft/samarbeid som vekststrategi

Detaljer

Innovasjon Norge v/lilly Berland Hva kan innovasjon Norge bidra med?

Innovasjon Norge v/lilly Berland Hva kan innovasjon Norge bidra med? Innovasjon Norge v/lilly Berland Hva kan innovasjon Norge bidra med? Den lille pengekvelden Tvedestrand 24.04 2017 www.innovationnorway.no Formål Innovasjon Norge er staten og fylkeskommunenes virkemiddel

Detaljer

Studententreprenørskap Pilot FORNY StudENT 2016-II

Studententreprenørskap Pilot FORNY StudENT 2016-II Studententreprenørskap Pilot FORNY StudENT 2016-II Agenda Praktisk informasjon om FORNY StudENT Studentenes rolle Universitetets/høyskolens rolle Prosjekteksempler Vurderingskriterier Utforming av søknad:

Detaljer

Innovative offentlige anskaffelser og leverandørdialog.

Innovative offentlige anskaffelser og leverandørdialog. Innovative offentlige anskaffelser og leverandørdialog. Hvordan gjør vi det? Basis 1 Nasjonalt program for leverandørutvikling Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser - fremtidsrettede og bedre

Detaljer

Utviklingsprosjekter for verdiskaping i framtidens Norge

Utviklingsprosjekter for verdiskaping i framtidens Norge Utviklingsprosjekter for verdiskaping i framtidens Norge IFU/OFU, Miljøteknologiordningen, EU nopparit/istock/thinkstock Formål: Innovasjon Norges formål er å være statens og fylkeskommunenes virkemiddel

Detaljer

Finansiering. Virkemiddel. Mål. Innovasjon Kommersialisering Risikoavlastning Likviditetstilførsel. Samfinansiering med bank og eigenkapital

Finansiering. Virkemiddel. Mål. Innovasjon Kommersialisering Risikoavlastning Likviditetstilførsel. Samfinansiering med bank og eigenkapital Finansiering Virkemiddel Marknadslån Risikolån Tilskot Mål Innovasjon Kommersialisering Risikoavlastning Likviditetstilførsel Samfinansiering med bank og eigenkapital Innovasjon i samarbeid skapar suksess

Detaljer

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Innhold Litt om innovasjon Litt om Innovasjon Norge Litt om samarbeid Noen eksempler

Detaljer

Kystskogkonferansen 2017 Hva kan Innovasjon Norge bidra med? Roar Flatland IN Agder

Kystskogkonferansen 2017 Hva kan Innovasjon Norge bidra med? Roar Flatland IN Agder Kystskogkonferansen 2017 Hva kan Innovasjon Norge bidra med? Roar Flatland IN Agder Hva er riktig om mulighetene i Innovasjon Norge Økt verdiskaping er alltid viktigste kriterium Bærekraft skal alltid

Detaljer

Førkommersielle anskaffelser i spesialisthelsetjenesten Hvorfor og hvordan?

Førkommersielle anskaffelser i spesialisthelsetjenesten Hvorfor og hvordan? Førkommersielle anskaffelser i spesialisthelsetjenesten Hvorfor og hvordan? Innovasjon i helsesektoren Det er store utfordringer innen helse- og omsorgsektoren og behov for innovasjon for å bidra til løsninger.

Detaljer

Innovasjon Norges virkemidler for å støtte bedrifter i 2012. 8. mars 2012 Ole Johan Borge, Ph.D.

Innovasjon Norges virkemidler for å støtte bedrifter i 2012. 8. mars 2012 Ole Johan Borge, Ph.D. Innovasjon Norges virkemidler for å støtte bedrifter i 2012 8. mars 2012 Ole Johan Borge, Ph.D. Disposisjon: 1. Litt om: - Meg - Deg - IN 2. «Kaffekoppen» 3. Markedsorientering 4. IPR 5. INs virkemidler

Detaljer

Innovasjon Norges muligheter for å bidra til utvikling av treforedlingsindustrien

Innovasjon Norges muligheter for å bidra til utvikling av treforedlingsindustrien Innovasjon Norges muligheter for å bidra til utvikling av treforedlingsindustrien Skog og Tre 2012 Per Niederbach, Divisjonsdirektør The gap flere mennesker, mindre ressurser 9 mrd mennesker i 2050 øker

Detaljer

InnoMed. - Orientering om InnoMeds virksomhet og forprosjekter i regi av InnoMed. Helsedirektoratet og Innovasjon Norge

InnoMed. - Orientering om InnoMeds virksomhet og forprosjekter i regi av InnoMed. Helsedirektoratet og Innovasjon Norge InnoMed - Orientering om InnoMeds virksomhet og forprosjekter i regi av InnoMed Helsedirektoratet og Innovasjon Norge Kort om InnoMed Nasjonalt kompetansenettverk InnoMed er et nasjonalt kompetansenettverk

Detaljer

Statsstøtte. Anne Solheim, koordinator FORREGION

Statsstøtte. Anne Solheim, koordinator FORREGION Statsstøtte Anne Solheim, koordinator FORREGION Hva er statsstøtte? Støtte fra Forskningsrådet er statsstøtte når den blir gitt til et «foretak»; en aktør som driver økonomisk aktivitet ved å tilby varer

Detaljer

Innovasjon Norge. OCC, OMT og NNN 7. mai 2013. Ole Johan Borge. ph.d., avdelingsleder helse og IKT

Innovasjon Norge. OCC, OMT og NNN 7. mai 2013. Ole Johan Borge. ph.d., avdelingsleder helse og IKT Innovasjon Norge OCC, OMT og NNN 7. mai 2013 Ole Johan Borge ph.d., avdelingsleder helse og IKT Agenda 1. Om IN 2. Hva skal til for åkvalifisere for INs tjenester 3. Tilskudd og lån 4. Rådgivning Victoria

Detaljer

Økte rammer til Innovasjon Norge

Økte rammer til Innovasjon Norge Økte rammer til Innovasjon Norge Økt innovasjon i næringslivet Innovasjon Norge har fått en betydelig økning i sine låne-, tilskudds- og garantirammer til å styrke nyskaping og utvikling i næringslivet

Detaljer

Innovasjon Norge - Støtteordninger i Oslo og Akershus. Presentasjon 30.08.2004 TEKNA Gründergruppe

Innovasjon Norge - Støtteordninger i Oslo og Akershus. Presentasjon 30.08.2004 TEKNA Gründergruppe Innovasjon Norge - Støtteordninger i Oslo og Akershus Presentasjon 30.08.2004 TEKNA Gründergruppe Innovasjon Norge Stiftet 19. desember 2003 som særlovsselskap Startet sin virksomhet 1. januar 2004 Overtok

Detaljer

Innovasjon Norge.

Innovasjon Norge. Innovasjon Norge www.innovasjonnorge.no Formål : Få kunnskap som øker sjansen for å lykkes som gründer. Få informasjon om etablerertilskudd. Vår strategi 2013-2016 Formål: Innovasjon Norges formål er å

Detaljer

Velkommen til SEMINAR. i Kunnskapsparken. www.kunnskapsparken.com

Velkommen til SEMINAR. i Kunnskapsparken. www.kunnskapsparken.com Velkommen til SEMINAR i Kunnskapsparken www.kunnskapsparken.com HVA KAN HØGSKOLE-OG FORSKNINGSMILJØET BIDRA MED FOR BEDRIFTENE PÅ HELGELAND? 09.05 Lei en forsker nesten gratis! Informasjon om støtteordninger

Detaljer

VIRKEMIDLER GI DIN BEDRIFT NYE MULIGHETER

VIRKEMIDLER GI DIN BEDRIFT NYE MULIGHETER VIRKEMIDLER GI DIN BEDRIFT NYE MULIGHETER Seniorrådgiver Svein Hallbjørn Steien, Innovasjon Norge 06.12.2006 TEKMAR 2006 BRITANNIA,TRONDHEIM Marin sektor - nasjonalt - naturgitte fordeler Verdens nest

Detaljer

Oversikt over ulike nasjonale FoUvirkemidler for næringsmiddelindustrien - fokus på Matprogrammet

Oversikt over ulike nasjonale FoUvirkemidler for næringsmiddelindustrien - fokus på Matprogrammet Oversikt over ulike nasjonale FoUvirkemidler for næringsmiddelindustrien - fokus på Matprogrammet Linda Granlund, PhD Leder Forskning og Ernæring, Mills DA Side 1 Agenda BIP KMB Forskerprosjekter SFI Skattefunn

Detaljer

Mal for søknad fra industrien om støtte til samarbeidsprosjekt.

Mal for søknad fra industrien om støtte til samarbeidsprosjekt. Mal for søknad fra industrien om støtte til samarbeidsprosjekt. 1. SØKER Navnet på søker 1.1 Kontaktinformasjon Søker/prosjektansvarlig Postadresse Kommune Organisasjonsnummer Telefon E-post Kontaktperson

Detaljer

Veiledning til utfylling av framdriftsplan/prosjektplan

Veiledning til utfylling av framdriftsplan/prosjektplan Veiledning til utfylling av framdriftsplan/prosjektplan Framdriftsplanen i søknadsskjemaet vil både bli å finne i kontraktsdokumentet og i framdriftsrapporten, og det er derfor svært viktig at den er utfylt

Detaljer

Det lønner seg å tenke. nytt

Det lønner seg å tenke. nytt Det lønner seg å tenke. nytt Hva er SkatteFUNN? SkatteFUNN er en offentlig støtteordning som skal bidra til økt nyskaping og innovasjon i norsk næringsliv. Formålet er at prosjekter som godkjennes skal

Detaljer

Miljøteknologiordningen

Miljøteknologiordningen Miljøteknologiordningen Pilot og demonstrasjonsanlegg for miljøteknologi Bodø 15.4.16 Roger Hatling, seniorrådgiver www.innovasjonnorge.no Vi er tilstede i hele Norge + ca. 30 utekontorer Våre eiere: NFD

Detaljer

Vurdering av Innovasjonsprosjekt. Juni 2012

Vurdering av Innovasjonsprosjekt. Juni 2012 Vurdering av Innovasjonsprosjekt Juni 2012 Innovasjonsprosjekt i næringslivet Innovasjon = verdiskapende fornyelse Innovasjonen FoUprosjektet Innovasjonsprosjekt i næringslivet skal utløse FoU-aktivitet

Detaljer

Bruker i fokus etterspørselsdrevet innovasjon i EU

Bruker i fokus etterspørselsdrevet innovasjon i EU Bruker i fokus etterspørselsdrevet innovasjon i EU Open Days Telemark 15.11.12 Eva Camerer, Seniorrådgiver EU Innovasjon Norge Bakgrunn Europe 2020-5 hovedmål ARBEID 75% av befolkningen mellom 20-64 skal

Detaljer

DEMO 2000 Store muligheter for petroleumsnæringen. Anders J. Steensen

DEMO 2000 Store muligheter for petroleumsnæringen. Anders J. Steensen DEMO 2000 Store muligheter for petroleumsnæringen Anders J. Steensen Nye ideer og teknologi hva kan Forskningsrådet bidra med? Om Forskningsrådet Tall og fakta Forskningsrådets virkemidler Åpne (tematisk

Detaljer

Retningslinjer for disponering av Skogtiltaksfondets midler

Retningslinjer for disponering av Skogtiltaksfondets midler , Revidert 5.juni 2015 Retningslinjer for disponering av Skogtiltaksfondets midler Utdrag fra Vedtekter for Skogtiltaksfondet 1 1. Fondets formål Skogtiltaksfondets formål er å bidra til finansiering av

Detaljer

Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser

Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Fremme innovasjon og innovative løsninger

Detaljer

Miljøteknologiordningen

Miljøteknologiordningen Miljøteknologiordningen Formål Innovasjon Norge er staten og fylkeskommunenes virkemiddel for lønnsom næringsutvikling over hele landet Hovedmål Innovasjon Norges virkemidler og tjenester skal skape flere

Detaljer

Vi gjør norsk næringsliv bedre

Vi gjør norsk næringsliv bedre Vi gjør norsk næringsliv bedre Lean Forum Innlandet 8.September 2011 v/direktør Torunn Aass Taralrud Innovasjon Norge Oppland Hva gjør vi Bidrar til nyskaping i norsk næringsliv Bidrar til at norske bedrifter

Detaljer

ULS prosjektleder-samling

ULS prosjektleder-samling ULS prosjektleder-samling Krav til SkatteFUNN-prosjekter og finansiering Arnljot Skogvang 20.3.2004 Agenda SkatteFUNN ordningen generelt Hva må søknaden inneholde? Finansiering noen fallgruver På næringslivets

Detaljer

Trefiber. Workshop Byggenæring Skogbasert næring Virkemidler for små og store innovasjoner Krister Moen

Trefiber. Workshop Byggenæring Skogbasert næring Virkemidler for små og store innovasjoner Krister Moen Trefiber Workshop Byggenæring Skogbasert næring Virkemidler for små og store innovasjoner Krister Moen Vi utløser bærekraftige innovasjoner 2 Innovasjon Norges Bioøkonomisatsing Innovasjon i samspill Et

Detaljer

Offentlig finansiering av FoU. Virkemiddelapparatet

Offentlig finansiering av FoU. Virkemiddelapparatet Offentlig finansiering av FoU Virkemiddelapparatet Offentlig støtte til foretak er forbudt! Unntak er likevel gitt blant annet for å ha mulighet til å fremme viktige samfunnshensyn som utvikling av distriktene,

Detaljer

Grønn vekst. Konferanse om energiøkonomisering Longyearbyen 03.12. www.innovasjonnorge.no

Grønn vekst. Konferanse om energiøkonomisering Longyearbyen 03.12. www.innovasjonnorge.no Grønn vekst Konferanse om energiøkonomisering Longyearbyen 03.12. www.innovasjonnorge.no Om oss Innovasjon Norge er staten og fylkeskommunenes virkemiddel for lønnsom næringsutvikling over hele landet

Detaljer

VRIs virkemidler og statsstøtteregelverket

VRIs virkemidler og statsstøtteregelverket VRIs virkemidler og statsstøtteregelverket Prosjektledersamling for VRIs samhandlingsprosjekter 23.3.2011 Line Hallenstvedt Bjørvik, Norges forskningsråd, Juridisk avdeling Disposisjon Innføring i regelverket

Detaljer

Hvordan skrive en god søknad? Tor Mjøs (tmj@rcn.no) 29.04.2015

Hvordan skrive en god søknad? Tor Mjøs (tmj@rcn.no) 29.04.2015 Hvordan skrive en god søknad? Tor Mjøs (tmj@rcn.no) 29.04.2015 Typiske innovasjonsprosjekter Tidlig fase av innovasjonsløpet, begrunnet ut fra de muligheter som åpner seg for innovasjon hos bedriften(e)

Detaljer

Verktøy for forretningsmodellering

Verktøy for forretningsmodellering Verktøy for forretningsmodellering Referanse til kapittel 12 Verktøyet er utviklet på basis av «A Business Modell Canvas» etter A. Osterwalder og Y. Pigneur. 2010. Business Model Generation: A Handbook

Detaljer

Samarbeid og støtteordninger

Samarbeid og støtteordninger Samarbeid og støtteordninger Leif Bakløkk Vegdirektoratet Tek-T Hvor kan pengene hentes? Norges Forskningsråd Innovasjon Norge Nordisk InnovationsCenter Interreg NordFOU EU s rammeprogram (EU 7FP) Etatsprosjekter

Detaljer

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til forprosjekt og etablering av Onner Invest AS Utrykte vedlegg: - Prosjektplan. Hamar,

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til forprosjekt og etablering av Onner Invest AS Utrykte vedlegg: - Prosjektplan. Hamar, Saknr. 12/1043-5 Ark.nr. 037 &40 Saksbehandler: Espen Køhn Regional medfinansiering forprosjekt Onner Invest AS Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

FORNY StudENT. Odd M Reitevold, spesialrådgiver Norges forskningsråd

FORNY StudENT. Odd M Reitevold, spesialrådgiver Norges forskningsråd FORNY StudENT Odd M Reitevold, spesialrådgiver Norges forskningsråd FORNY StudENT Støtte for Masterstudenter/-kandidater med en god ide som de ønsker å gjøre business ut av Inntil 1 mill kr pr. prosjekt

Detaljer

Søknadstype: Regionalt bedriftsprosjekt

Søknadstype: Regionalt bedriftsprosjekt Søknadstype: Regionalt bedriftsprosjekt I det følgende beskrives krav for søknadstypen. Dersom ikke alle krav gitt for søknadstypen og/eller i utlysningen er oppfylt, blir søknaden avvist. Det kan forekomme

Detaljer

Kommunalt næringsfond:

Kommunalt næringsfond: Kommunalt næringsfond: Målet med det kommunale næringsfondet er å synliggjøre kommunens støtte til næringsutvikling og nyskaping. Næringsfondet skal i hovedsak benyttes til næringsutvikling i forhold til

Detaljer

Innovasjon i norsk trenæring. Trevaredagene 2013 6 7 februar

Innovasjon i norsk trenæring. Trevaredagene 2013 6 7 februar Innovasjon i norsk trenæring Trevaredagene 2013 6 7 februar Hva er Innovasjon Norge? Vi bistår kundene fra idé til marked Oslo børs Business Angels Venture Capital & PE Såkornfond Investinor Kommersielle

Detaljer

Kort og godt - opplevelsesproduksjon

Kort og godt - opplevelsesproduksjon Kort og godt - opplevelsesproduksjon Stimulere de beste prosjektene innen konseptuering av salgbare pakker av opplevelser rettet mot kortferiemarkeder Forpliktende samarbeid mellom ulike aktører for å

Detaljer

Veileder til E-søknad

Veileder til E-søknad Veileder til E-søknad Innovasjon Norge tar kun imot elektroniske søknader gjennom vår søknadsportal på nettet. I høyre marg i søknadsskjemaet finner du ulike hjelpetekster som sier noe om hva som skal

Detaljer

Nedenfor vises skjermbilder av det elektroniske skjemaet og hvilken informasjon som skal legges inn.

Nedenfor vises skjermbilder av det elektroniske skjemaet og hvilken informasjon som skal legges inn. VRI bedriftsmidler Veiledning til elektronisk søknadsskjema Søknaden består av et elektronisk søknadsskjema og en prosjektbeskrivelse. Når du søker må alle felter fylles ut. Nedenfor vises skjermbilder

Detaljer