55 representanter. ordfører Rolf Erling Andersen. 13 representanter. ordfører Rolf Erling Andersen. Gustav Søvde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "55 representanter. ordfører Rolf Erling Andersen. 13 representanter. ordfører Rolf Erling Andersen. Gustav Søvde"

Transkript

1 Politisk ledelse BYSTYRE 55 representanter ordfører Rolf Erling Andersen FORMANNSKAP 13 representanter ordfører Rolf Erling Andersen KONTROLLUTVALG Magnhild Holmberg HOVEDUTVALG HELSE- OG VELFERD Heidi Hamadi HOVEDUTVALG OPPVEKST Hedda Foss Five HOVEDUTVALG TEKNISK Gustav Søvde HOVEDUTVALG UTVIKLING OG KULTUR Knut Einar Aas ADMINISTRASJON OG LIKE- STILLINGSUTVALG Ingjerd B. Martinsen Bystyret er kommunens øverste organ og velges hvert 4. år. For perioden har det følgende sammensetning: ARBEIDERPARTIET (21) Rolf Erling Andersen Hedda Foss Five Arnulf Rafgård Knut Einar Aas Odin Adelsten Bohman Ingjerd B. Martinsen Torunn Hauen Aks Unni Thorkildsen Tore Frank Pedersen Dler Khurshidi Jan Helge Knutsen Harald Christiansen Arne Wallin Siv Dalen Borgen Maja Foss Five Ole Geir Hoppestad Sigmund Steenbuch Øistein Andersen Arnt Halvor Haugen Ann-Mari F. Knutsen Dagfinn Øksenholt SENTERPARTIET (1) Trond Ballestad UANVHENGIG AV PARTI (1) Even Ulsnæs FREMSKRITTS- PARTIET (14) Lars Lindskog Vidar Berg Jørn Inge Næss Nils Olav Skilbred Dag Christoffer Kise Karianne Hansen Turid Killie Hilde T. Brekke Øyvind Andersen Åge Mathisen Stein Olav Aasland Thor Arild Bolstad Mia Jacobsen Jan Ove Lia HØYRE (6) Jon Olav Stensrød Emilie C. Schäffer Atle Aastad Ragnar Sten Bjørge Kari Lise Holmberg Lisbeth Drageset VENSTRE (3) Geir Arild Tønnessen Gustav Søvde Susanne Rimestad KRISTELIG FOLKEPARTI (5) Hilde Øvrebø Gro Eva Linna Knut Janøy Hans Edvard Askjer Kjetil Ask SOSIALISTISK VENSTREPARTI (4) Heidi Hamadi Åse Gro Bakke Frida Sviland Halvor Ringhus Fet skrift = formannskapsmedlemmer

2 INNHOLD 3 Rådmannens innledning 4 Årets arbeidsplass Årets medarbeider 5 Økonomisk analyse og finansområdet 19 Likestilling 25 Miljø 29 Rådmann IT-enheten GKI Innkjøp Grenlandssamarbeidet Kommuneadvokaten NAV Næringsenheten 43 Økonomidirektør økonomienheten bykassa 51 Personaldirektør helse-, miljø- og sikkerhetsenheten (HMS) organisasjonsutviklingsenheten servicesenteret personaldirektørens stab 59 Oppvekst barnehage skole funksjonshemmede barn og unge (SAMBA) hjelpetjenester for barn og familie fagrelatert stab 67 Helse og velferd institusjonsområde 1 institusjonsområde 2 hjemmetjenesteomr. 1 hjemmetjenesteomr. 2 boligområde 1 boligområde 2 rus og psykisk helsearbeid helse og rehabilitering kultur og aktivitetstilbud nærmiljøtiltak fellestjenester 77 Bydrift administrasjon utbygging eiendom renovasjon maskin vann og avløp drift og anlegg brann og feier 91 Kultur 99 Byutvikling 107 Interkom. samarbeid, vertskommune Kommunale foretak Interkommunale selskaper (IKS) Eierandeler i aksjeselskaper 122 Nøkkeltall En organisasjon for framtida 2009 sto i omorganiseringens tegn. Bakgrunnen for omorganiseringen var et ønske om sterkere fokus på: Ressursbruk i forhold til løpende inntekter Kvalitetsdokumentasjon Visjon og strategi for kommunens utvikling Samhandling enhetene imellom Ledelsesstruktur Skien har valgt en modell med tydelige ansvars- og ledelsesnivåer, og vi har ikke ønsket en flat organisasjon med store rapporteringsspenn. Vi har tro på at denne modellen gjør oss bedre rustet for framtida. Omorganiseringer skaper ofte uro i organisasjonen. Derfor er det særlig hyggelig at vår medarbeiderundersøkelse viser at på tross av å ha gjennomført en stor omstilling, så ligger resultatene helt på landsgjennomsnittet for kommune-norge. Dette sier oss at vi har ansatte som er omstillingsdyktige og lojale, og som håndterer utfordringene på en god måte var et tøft år for Skien kommune. For å gi gode nok grunnleggende velferdstjenester var vi tvunget til å prioritere strengt og redusere på en del tiltak. Dette resulterte i at vi for første gang på mange år ikke har hatt en vekst i antall ansatte. Økonomisk ble 2009 et brukbart år for oss. Mest gledelig er det at helse og velferd styrer godt etter bystyrets vedtak innen økonomi og kvalitet markerte den fysiske sammenslåingen av statlige og kommunale tjenester gjennom NAV. Et flott bygg midt i sentrum huser mer enn 200 ansatte. Samarbeidet mellom kommune og stat har fått en god start og gir forventninger om flere i arbeid og færre på sosialhjelp framover vil av mange huskes best på grunn av finanskrisen. Vi i offentlig sektor har sluppet unna de store utfordringene og unngått oppsigelser og permisjoner. Vi har gode og trygge arbeidsplasser, og vi skal klare å bevare denne tryggheten i årene framover. Men vi må ikke glemme at dette forplikter. Det stilles stadig større krav og forventninger til våre tjenester, og vi kan ikke vente en fortsatt like stor vekst i våre ressurser de neste årene avdekket store utfordringer innen barnevern og forbyggende barne- og ungdomsarbeid. Om dette skyldes generelle trender i samfunnet eller vårt fokus på disse områdene er usikkert. Jeg er imidlertid helt sikker på at vår nye organisering innen oppvekst-området vil sikre at vi får utnyttet våre ressurser best mulig, og at vi er godt rustet til å utvikle et Skien der barn og unge skal få enda bedre oppvekstvilkår. Knut Wille Rådmann

3 Årets arbeidsplass Årets leder FRA JURYEN Juryen vil takke for alle gode forslag som er sendt inn. Det var en utfordrende jobb å finne frem til årets vinnere. I år deles det ut pris til Årets Arbeidsplass og Årets Leder. De prisene som deles ut i dag blir gitt til en person og en arbeidsplass som har utmerket seg litt ekstra, og vi gratulerer prisvinnerne. Skien, Lisbeth Drageset, Dler Kurshidi, Ingjerd B. Martinsen Årets arbeidsplass Skien Servicesenter Årets arbeidsplass har gjennom et stort engasjement for kundene oppnådd svært gode resultater i brukerundersøkelser. Dette gjelder så vel ut mot brukerne som internt mot kommunens forskjellige avdelinger. Alle ansatte har en særdeles god serviceinnstilling, de har kundene i sentrum! Avdelingen har lite fravær, liten turn over, og de ansatte har evnen til å tilegne seg kunnskap raskt. Skien kommunes innbyggere er svært tilfreds med den tjenesten som utføres her. Årets leder Tore Haukvik, kommunalsjef Helse- og Velferd Årets leder har stor fokus på sine medarbeidere, sprer positivitet i en tøff omstilling for sitt område, han er en kunnskapsrik, blid og imøtekommende person. Årets leder har hatt og har store utfordringer innen sitt område, men har vist at med pågangsmot, kunnskap, stor erfaring og ydmykhet for sine ansattes erfaring og kunnskap, har disse utfordringene kunnet løses på en god måte. side 4

4 HOVEDMÅL: De løpende driftsutgifter skal tilpasses driftsinntektene. Netto driftsresultat må stå i forhold til behov for egenkapital til investeringene og behov for avsetninger slik at ikke kapitalkostnadene reduserer fremtidige driftsoverskudd. Økonomisk analyse Finansområdet

5 Økonomisk analyse Innledning Analysen av regnskapstallene for Skien kommune viser at driftsnivået sett i forhold til inntektsnivået ikke vil være bærekraftig på sikt. De løpende driftsutgiftene er fortsatt høyere enn de løpende driftsinntektene selv om snuoperasjonen har gjort gapet mindre. I tillegg har rente- og avdragsvirkingene av de siste årenes store investeringer slått inn. De to siste årene er underskuddet i driften løst ved at det er inntektsført store beløp av fond. På sikt gir dette innvirkning også på renteinntektssiden Merverdiavgiftskompensasjonen fra de siste års store investeringer har også bidratt til muligheten ved å holde det høye driftsnivået. Investeringsregnskapet er lagt fram med underskudd på 58,1 millioner. Det vil som regel alltid være avvik i investeringsregnskapet, dette fordi prosjektene løper over flere år, og det ikke alltid er sammenheng mellom tidspunkt for når utgiftene og inntektene påløper. Størsteparten av underskuddet ligger på prosjekt Fritidsparken og Mælaskolen. Driftsregnskapet Driftsregnskapet Regn. Regn. Regn. Regn. Regn. % endr. Tall i mill. kroner Driftsinntekter , , , , ,3 16,1% - Driftsutgifter (inkl. kalk.avskrivinger) 2 168, , , , ,3 14,3% = Brutto driftsresultat 44,2-56,3 65,3 89,2 31,1 + Finansinntekter -93,1-219,9-200,7-128,2-111,7-44,3% - Finansutgifter 78,0 116,0 139,7 209,7 170,2 21,9% + kalkulatoriske avskrivinger -66,9-75,4-87,6-107,2-121,2 38,5% = Netto driftsresultat -37,8-235,7-83,3 63,5-31,6 Brukt slik: + Sum bruk av avsetninger -13,5-35,9-48,8-148,3-56,6 66,9% - finansiering av utgifter i investeringsregnskapet 5,1 42,6 50,7 1,2 4,8-41,6% - dekning av tidl. års undersk. 0 - avsetn. til fond/likv.reserven 25,2 228,9 81,4 83,6 83,5 2,6% Ikke disp. oversk.(-)/undersk. (+) -21,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Kilde: Regnskap pr Hovedmål De løpende driftsutgifter skal tilpasses driftsinntektene. Netto driftsresultat må stå i forhold til behov for egenkapital til investeringene og behov for avsetninger slik at ikke kapitalkostnadene reduserer fremtidige driftsoverskudd. Departementet anbefaler at netto driftsresultat bør være på 3% av driftsinntektene. Dersom driftsresultatet ligger under 3% betyr det at verdiene forringes. Dette fordi avdragene på lån ligger inne i kommuneregnskapene. Etter departementets beregninger tilsvarer 3% netto driftsresultat et nullresultat i privat virksomhet. Hensikten med dette målet er å opprettholde den finansielle styrken i budsjettene. side 6

6 økonomisk analyse / finans side 7 Netto driftsresultat Det viktigste målet for økonomisk balanse netto driftsresultat, som viser hvor mye som kan disponeres til avsetninger og investeringer etter at driftsutgifter og renter og avdrag er betalt har vist en nedgang i perioden. Selv om de løpende utgiftene har ligget høyere enn de løpende inntektene, har finansområdet de fleste årene bidratt positivt slik at netto driftsresultat har vist et overskudd. Nivået på netto driftsresultat påvirkes av utbytter og høye renteinntekter av Skagerakmidler, og økningen av rentekostnader. Netto driftsresultat for Skien utgjør ca. 1,8% av driftsinntektene, en forbedring fra 2008 hvor det var på -2,4%. For øvrig var 2008 et år som viste lave netto driftsresultater for hele kommunesektoren. Tabellen under viser Skien kommune sammenlignet med gjennomsnittet av alle kommuner i gruppe 13 (definert av SSB), i Telemark og i landet utenom Oslo. Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter Skien -1,9% -0,2% 1,3% 1,0% 0,3% 1,8% 9,9% 3,3% -2,3% 1,8% Gruppe 13 2,4% 2,0% -0,3% 1,7% 1,9% 3,9% 5,4% 1,8% -1,0% 2,4% Fylket 0,3% 0,2% -0,9% 2,2% 0,7% 3,9% 8,6% 3,8% -2,5% 3,1% Landet u/ Oslo 2,5% 1,90% 0,1% 0,6% 2,0% 3,5% 5,2% 1,9% -0,6% 2,7% Kilde: KOSTRA Tallene over viser at kommunens muligheter for å dekke egenkapitalbehovet / økningen i renter og avdrag er redusert, men viser en liten forbedring fra 2008 til Hva bruker Skien kommune pengene på? Samlede brutto driftsutgifter var i ,9 milliarder. Ser vi på fordelingen per tjenesteområde (kostradefinisjon), viser det at størst andel av utgifter blir brukt innenfor pleie og omsorg (29%), grunnskole (23%) og barnehage (10%). Se figur under. Fordelingen av netto driftsutgifter vil gi et annet bilde, særlig for områder som helt eller delvis finansieres av øremerkede midler og/eller brukerbetalinger. Dette gjelder spesielt barnehager samt vann, avløp og renovasjon. Brutto driftsutgifter 2009 fordelt prosentvis per tjenesteområde Vann-, avløp- og renovasjonsavfall 5% Sosialtjenesten 6% Samferdsel 2% Adm. styring og fellesutgifter 6% Barnehager 10% Barnevern 3% Grunnskoleopplæring 23% Pleie- og omsorg 29% Kultur 4% Annen kommunal virksomhet 9% Kommunehelse 3%

7 Prioritering og enhetskostnader Under følger en tabell med utvalgte nøkkeltall fra Kostra. Denne sier litt om Skiens prioriteringer de fire siste år, og forskjeller mellom Skien og kommunegruppen som er mest lik Skien, og landsgjennomsnittet. Gj.snitt Gj.snitt % endr. kom.- landet gr. 13 u/oslo Skien Skien Skien Skien Skien Finansielle nøkkeltall Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 9,9 3,3-2,3 1,8 2,4 2,7 Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter 168,9 188,3 190,8 194,5 174,4 173,4 Frie inntekter i kroner per innbygger ,6% Netto lånegjeld i kroner per innbygger ,5% Prioritering Netto driftsutg. per innb. 1-5 år i kroner, barnehager ,8% Netto driftsutg. til grunnskoleoppl., per innb år ,8% Netto driftsutg. pr. innb. i kroner, kommunehelsetj ,2% Netto driftsutg. pr. innb. i kroner, pleie- og omsorgtj ,1% Netto driftsutg. til sosialtj. pr. innbygger år ,1% Netto driftsutg. per innbygger 0-17 år, barneverntj ,7% Netto driftsutg. til administrasj. og styring i kr. pr. innb ,6% Dekningsgrad Andel barn 1-5 år med barnehageplass 72,9 85,8 87,6 88,3 0,8% 89 89,2 Andel elever i grunnsk. som får spesialunderv., prosent 4,8 5,9 7,2 7,9 9,7% 6,9 7,6 Legeårsverk pr innb., kommunehelsetjenesten 7,8 7 7,9 7,9 0,0% 8,6 9,3 Fysioterapiårsverk per innb., kommunehelsetj. 8,2 7,6 7,8 6,6-15,4% 8,4 8,3 Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner 72,8 98,3 99, ,5% 93,8 93,8 Andel innb. 80 år og over som er beboere på institusjon.. 8,4 9,7 16,2 67,0% 13 14,3 And. sosialhj.smottakere i ald år, av innb år 4,5 4,3 4,1 4,4 7,3% 3,8 3,7 Andel barn med barneverntiltak ift. innb år 4,8 4,8 4,8 5,1 6,3% 3,9 4,2 Lengde kommunale veier og gater i km pr innb ,9 7,9 0,0% 5,6 8,8 Sykkel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar per innb ,0% Produktivitet/enhetskostnader Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage ,5% Korrigerte brutto driftsutg. til grunnskole, per elev ,3% Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.til 7.årstrinn 14,3 14, ,2 1,4% 14,2 13 Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.til 10.årstrinn 17,6 17,5 16,4 18 9,8% 16 14,6 Korr. bto driftsutg pr. mottaker av kjernetjenester til hjemmeboende ,3% Korr. brutto driftsutg., institusjon, pr. kom. plass ,3% Årsgebyr for vannforsyning (gj. rapporteringsåret+1) ,0% Årsgebyr for avløpstjenesten (gj. rapporteringsåret+1) ,0% Årsgebyr for avfallstjenesten (gj. rapporteringsåret+1) ,0% Gj.sn. saksbehandlingstid, byggesaker (kalenderdager) ,7%.... Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, vedtatte reguleringsplaner (kalenderdager) ,6%.... Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, kartforretning (kalenderdager) ,5% Brutto driftsutg. i kr pr. km kommunal vei og gate ,3% Kilde: Kostra side 8

8 økonomisk analyse / finans side 9 Oversikten over viser at Skien er en kommune med lave frie inntekter, selv om disse økte en del i Det lave inntektsnivået gir et utgangspunkt med mindre midler til fordeling. De store investeringene de siste årene gir også såpass stor vekst i renter og avdrag at det vil bli enda mindre til fordelingen. Tabellen over viser likevel at Skien bruker mer på en del tjenesteområder enn kommuner vi kan sammenlikne oss med. Dette er muliggjort ved at Skien får såpass høye renteinntekter og utbytte fra Skagerak, og at vi har hatt fond som er brukt til å finansiere løpende driftsutgifter. Tabellen over viser at Skiens snuoperasjon på slutten av året 2008 har gitt effekt. Spesielt kan en se dette innenfor pleie- og omsorg i tabellen over, mens det fortsatt har vært stor vekst innenfor barnevern og sosialtjenesten. Realistiske budsjetter Realistiske budsjetter er en forutsetning for god økonomistyring. Det er brukt mye tid på arbeid med å nå dette målet de siste årene, og spesielt årene 2007 og I tillegg er det lagt opp til at enhetsledere skal ha et større eierforhold til sine budsjetter blant annet gjennom en stor enhetsledersamling. Den største utfordringen på dette området har ligget på pleie- og omsorg, og resultatet i 2009 viser at dette området har oppnådd en god forbedring på økonomistyringssiden. Rammestyring enhetsrammer Innføring av enhetsrammer som prinsipp er innført for å få mer fokus på økonomiske resultater. Ved å endre fokus fra sektor til enhet er det lagt opp til at enhetsledere får et overordnet faglig/administrativt og økonomisk ansvar for sin enhet. Regnskapet for 2009 viser at ca halvparten av enhetene har overskudd på tilsammen 62 millioner kroner. Disse midlene er ikke avsatt. Tilsvarende har ca halvparten av enhetene et underskudd. Ser man bort fra VARF-området, ligger underskuddene for disse enhetene på 80 millioner kroner. Det er nok slik at fordelingen av budsjettet mellom enheter innenfor enkelte kommunalsjefsområder fortsatt ikke har vært helt reelt slik at antall enheter med over- og underskudd ville gått ned dersom man gikk igjennom tallene med en vurdering på hvilke over- og underskudd som skyldes drift, og hvilke som skyldes intern budsjettpraksis. Det er med bakgrunn i rammestyringsmodellen opprettet et eget fond, Enhetenes overskuddsfond. Dette fondet er styrket med vel 36 mill. kroner i 2006 og 36,2 mill. kroner i Det er også brukt av fondet de siste årene. For regnskapsåret 2008 ble det ikke satt av til fondet før etter at bystyret behandlet budsjettet. De kommunalsjefsområdene som gikk med underskudd dekket dette i 2009, og de som gikk med overskudd i 2008 fikk dette avsatt til fondet. I regnskapsdokumentet finnes det en egen tabell som viser status på enhetenes overskuddsfond. Spesielle forhold for regnskapsåret 2009 Regnskapet for 2009 ble avlagt i balanse. Brutto driftsresultat er igjen negativt, det vil si at de løpende driftsinntektene er lavere enn de løpende driftsutgiftene. Bortsett fra regnskapsåret 2006, har de løpende driftsinntekter ikke vært tilstrekkelig til å finansiere de løpende driftsoppgavene. Dette ses i tabellen øverst ved at brutto driftsresultat er negativt i årene 2003 til 2005 og 2007 til Det var budsjettert med bruk av fond på 69 mill. kr for å få budsjettet i balanse. Regnskapet viste et resultat som var bedre enn budsjett, slik at det kun var behov for 31 mill. Merverdiavgiftskompensasjon: Siden 2004 har kommunene mottatt merverdiavgiftskompensasjon for driftsutgifter og investeringsutgifter. Til sammen er følgende beløp inntektsført som løpende driftsinntekter:

9 Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet SUM TOTAL Det foreligger nå et vedtak om å endre praksis slik at merverdiavgiftskompensasjon for investeringer ikke lenger skal tillates inntektsført i driften. Hvis dette hadde vært innført med virkning for 2009, ville de løpende driftsinntektene vært vel 54 mill. kroner lavere. Skien kommune mottak midler i tiltakspakken. Disse har økt inntektssiden og utgiftssiden engangs. Det gjenstår noen midler, disse er satt av til fond. Inntektsutjevning/rammetilskudd og skatt: Inntektsutjevningen er utformet som en ren omfordelingsordning mellom kommunene. Kommuner som har en skatteinntekt under 93,5% av gjennomsnittlig skatteinntekt mottar inntektsutjevning. Skien kommune hadde en skatteinngang på kun 86,3% av landsgjennomsnittet, noe som er svært lavt for en bykommune av Skiens størrelse. Skatteinngangen har vist en nedadgående trend i perioden 04-08, men en økning i Etter inntektsutjevningen ble kommunen hevet til 94,2% av landsgjennomsnittet i sum skatt- og inntektsutjevning. Tall i mill. kroner (innt/merinnt. -) Regn 05 Regn 06 Regn 07 Regn 08 Regn 09 Budsj 09 Avvik Skatteinntekter Rammeoverføringer * Skatt i % av landsgj.snitt 88,60% 87,50% 85,40% 82,70% 86,30% *) budsjettet over er fratrukket krisepakkemidler på 34,3 mill som er budsjettert på art for rammeoverføring Samlet sett vokste kommuneskattene med 5,9% i Den sterke veksten har i stor grad sammenheng med at skatteørene ble satt opp fra 2008 til 2009 (fra 12,05 øre til 12,8 øre). Årsaken til en såpass høy justering av skatteøre var å kompensere for fjerning av selskapsskatt og målet om at kommuneskattene i makro skal utgjøre 45% av samlede driftsinntekter. Skattene for 2009 har variert betydelig fra måned til måned og gjorde det vanskelig å forutse sluttresultatet. Spesielt avtok skatteveksten på slutten av året. Utbytte Skien kommune mottok 61 mill. kroner i utbytte, bokført i driftsregnskapet for 2009, hovedsakelig fra Skagerrak Energi. Tabellen under viser utbytte de siste årene. Tall i hele tusen Skagerak utbytte Skagerak annet Gatelys Korreksjon Kontorbygg Kino BTV-fond Andre Sum utbytte fra selskaper side 10

10 økonomisk analyse / finans side 11 Tallet for 2003 inkluderer ekstrautbytte på 35 millioner hvorav 17 ble avsatt til fond for disponering i Tallet for 2005 inkluderer siste del av utbytte fra Skagerak vedtatt i desember 2005 på 32,9 mill. Dette beløpet er korrigert i 2006, da det skulle vært ført som inntekt i kapitalregnskapet. Dette fører til at utbytte i driften i 2006 blir på 32.9 mill., total 184 mill. For 2006 er det også mottatt midler som etter reglene er blitt bokført som inntekt i kapitalregnskapet på kr mill. Dette tallet består av eieruttak på 349 mill. og korreksjonen på 32,9 mill. Kr 349 mill. er avsatt til ubundet investeringsfond. Pensjonskostnader: Under vises en oversikt over kommunens pensjonsutgifter: Kommunens pensjonsutgifter (i tillegg påløper arbeidsgiveravgift) (tall i hele 1000) Endr Pensjonsinnskudd % Gruppeliv % Yrkesskade utover loven % Afp Skien kommunale pensjonskasse % Premieavvik % Amortisering % SUM % I 2009 har det vært en omlegging av regelverk for beregning av pensjonskostnader (krav avsetning til pensjonsfond er blitt mindre). Dette har påvirket resultatet i alle pensjonskassene. Det er bokført en inntekt på 31,8 mill.kroner i premieavvik (uten arb.g.avg). Dette kan betraktes som et lån som er inntektsført og som derfor påvirker resultatet positivt. Reglene for føring av pensjonskostnader ble endret fra regnskapsåret De nye reglene innebærer at det vil være forskjell mellom den betalte pensjonspremien og netto pensjonskostnad som skal vises som en utgift i regnskapet. Denne forskjellen kalles premieavvik og dette avviket skal håndteres slik at det kun er netto pensjonskostnad som belaster resultatet, mens premieavviket står oppført som en kortsiktig gjeld/kortsiktig fordring i balansen. Oversikt over premieavvik og amortisering : Amortisering er 1/15 av tidligere års premieavvik. Tall i hele tusen Premieavvik (inkl. arbeidsgiveravgift ) Årets premieavvik Statens Pensjonsk Årets premieavvik Skien komm. Pensj.k Årets premieavvik Kom.Landspensj.k Årets premieavvik - Sum Amortisering Amortisering Amortisering Amortisering Amortisering Amortisering Amortisering Sum amortisering

11 Denne tekniske endringen førte til at regnskapet for 2009 ble ca. 20,6 mill. kroner bedre enn det ville vært etter de gamle regnskapsreglene. Det finnes to alternative behandlingsmåter for premieavviket som står oppført i balansen. Den ene er å direkte resultatføre avviket året etter at det er oppstått. Den andre metoden er å føre 1/15 av premieavviket fra år en til utgift i år to osv. Vi har i Skien valgt å nedskrive beløpet med 1/15 hvert år. Dette kan betraktes som nedbetaling av lån, hvor lånet ble vel 36 mill. kroner høyere i løpet av 2009 slik at avdragene i årene framover vil øke. side 12

12 økonomisk analyse / finans side 13 Investeringsregnskapet Tall i hele tusen innt. og mindreforbruk (-) Regn 06 Regn 07 Regn 08 Regn 09 Budsj 09 Avvik Investeringer i anleggsmidler Utlån Avdrag på lån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån Renteinntekter, utbytte, eieruttak Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Disponering av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket (+) /udisponert (-) Kilde: Regnskap pr De største investeringene i 2009 har vært Gjerpen barneskole med 110 mill., vann- og avløp med 72 mill., Samba med 42 mill., Skien Fritidspark med 38 mill., flyktningeboliger med 31 mill. og ventilasjon/opprustning skolebygg med 28 mill. Av andre store saker som er ført i investeringsregnskapet er avvikling av likviditetsreserven med 60 mill. og styrking av egenkapitalen i Kontorbygg med 25 mill.? at investeringsregnskapet ikke kan forventes å legges fram i balanse hvert år da de fleste investeringsprosjekter går over flere år og finansiering i en del tilfeller først kan forventes å komme etter at prosjektet er ferdig (f.eks statlige midler til idrettstiltak) gir forståelse for kompleksiteten knyttet til investeringsregnskapet. Investeringsnivået har vært stort de siste årene, så også for 2009, hvor sum investeringer er på 462 mill. kroner. Totalt sett viser investeringsregnskapet et finansieringsbehov på 750 mill. kroner. Investeringsregnskapet for 2009 er teknisk sett gjort opp med et underskudd på vel 58 mill. kroner. Det er i utgangspunktet uproblematisk at investeringsregnskapet legges fram i noe ubalanse dersom bakgrunnen for dette er at finansieringen ikke påløper samme år som investeringsutgiften (f.eks statlige midler til idrettstiltak som først påløper etter at investeringsprosjektet er avsluttet). De fleste investeringsprosjekter løper over flere år, noe som øker kompleksiteten i forhold til avslutning av dette regnskapet. Isolert for 2009 er det en rekke prosjekter som viser underskudd og en del som viser overskudd. De største underskuddene i 2009 er Fritidsparken med 33 mill., Mælaskolen med 6,3 mill., Rødmyr industriområde med 5,7 mill. og kunstnerbanken med 4,2 mill. Avslutningen av investeringsregnskapet har de siste årene vært med på å forsinke avslutningen av kommunens regnskap, slik også i år. Det fører derfor til forsinkelser i arbeidet med analyse og årsmelding. Det har også vært mangelfull rapportering og avlegging av sluttregnskap i Det er nå tatt tak i dette problemet gjennom enkeltsaker, fokusering på rutiner og løpende rapportering. Det forventes derfor, gjennom de grep som nå er gjort, en større ryddighet i dette arbeidet ved neste regnskapsavslutning.

13 Balanseregnskapet I balanseregnskapet framkommer verdiene på kommunens eiendeler, gjeld og egenkapital. Balansen gir et bilde av utviklingen innenfor omløpsmidlene samt kort- og langsiktig gjeld. På dette grunnlaget foretas det er vurdering av kommunens likviditet. Balanseregnskapet Regn Regn Regn Regn Regn Tall i hele tusen Anleggsmidler Omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelse Kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkap Eiendeler pr. innbygger Langsiktig gjeld pr. innb Kilde: Regnskap pr Tradisjonelt har eiendeler i kommunenes balanse vært undervurdert. De siste revisjonene av de kommunale budsjett- og regnskapsforskrifter har ført til en bedre verdivurdering av kommunens eiendeler. Det er likevel grunn til å tro at de kommunale balanseregnskapene fortsatt ikke alltid gir et korrekt bilde av eiendelene, men for hvert år vil det bli bedre. Målet er at regnskapene skal gi et riktigst mulig bilde av den faktiske situasjonen. Følgende figur viser fordelingen av kommunes gjeld og egenkapital i 2009: Kortsiktig gjeld 6% Egenkapital 30% Pensjonsforpliktelse 29% Langsiktig gjeld 33% Et måltall er endring i arbeidskapitalen (omløpsmidler-kortsiktig gjeld). Det er den kapitalen kommunen har til rådighet når den skal gjøre sine utbetalinger på et bestemt tidspunkt. Tabellen under viser utviklingen i kommunens arbeidskapital: Tall i hele tusen Arbeidskapital Endring arbeidskapital Arbeidskapitalen viser at kommunen har tilstrekkelig likviditetsreserve til å unngå å ta opp ny gjeld for å dekke sine kortsiktige forpliktelser. Arbeidskapitalen har falt de siste årene med unntak av en økning i 2005 og side 14

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Endelige tall per 15. juni 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Dato: 24.2.2017 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Kart kommuner med svar Svar fra 196 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Fra: KS 24.2.2017 Regnskapsundersøkelsen 2016 - kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser»

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Innhold Arbeidsgruppen:... 2 Mandat arbeidsgruppe ressurser... 2 Innledning... 2 Økonomisk effekt av selve sammenslåingen... 2 Inndelingstilskuddet... 2 Arbeidsgiveravgiftssone...

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Dato: 3.3.2017 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Kart kommuner med svar Svar fra 205 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Regnskapsundersøkelsen 2016 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2013 Foreløpige tall per 18. mars 2014 Fylkesmannen i Telemark 2 Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14. Del 1: Økonomisk resultat (Årsmeldingens obligatoriske del) Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

55 representanter. ordfører Rolf Erling Andersen. 13 representanter. ordfører Rolf Erling Andersen

55 representanter. ordfører Rolf Erling Andersen. 13 representanter. ordfører Rolf Erling Andersen Politisk ledelse 2008 2011 BYSTYRE 55 representanter ordfører Rolf Erling Andersen FORMANNSKAP 13 representanter ordfører Rolf Erling Andersen KONTROLLUTVALG Magnhild Holmberg HOVEDUTVALG HELSE- OG SOSIAL

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10.

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10. Kommunalt Regnskap Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner Formannskapsmøte 31.10.2007 Ola Stene 1 Drifts- og investeringsregnskap Driftsregnskap Investeringsregnskap + Driftsinntekter + Brutto

Detaljer

Økonomisk grunnlag Kvinesdal og Hægebostad

Økonomisk grunnlag Kvinesdal og Hægebostad Innhold Økonomisk grunnlag... 2 Langsiktig gjeld... 2 Pensjon... 2 Anleggsmidler... 3 Investeringene er fordelt på sektorer i perioden 2016-2020... 3 Aksjer i Agder Energi... 4 Fondsmidler... 4 Oversikt

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008)

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008) - 18 - A1. Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern 48945 Moss 48782 Hamar 4,7 Rana A1. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 4,3 Bærum 48441 Lillehammer

Detaljer

Regnskap mars 2012

Regnskap mars 2012 Regnskap 2011 13. mars 2012 Hovedstørrelser i bykassens regnskap 2011 *inntekter med negativt fortegn Regnskap 2011 Budsjett 2011 Avvik Programområdene 1-14 2740,8 2793,7 52,9 Skatt og rammetilskudd -2571,2-2559,6

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BCO-14/1033-4 30016/14 11.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 06.05.2014 Stavanger

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Reviderte KOSTRA-tall 15.06.2009 ny rekkefølge

Reviderte KOSTRA-tall 15.06.2009 ny rekkefølge Utvalgte nøkkeltall, kommuner - nivå 1 Finansielle nøkkeltall Bto. driftsresultat i % av bto. dr.innt. -4,5-5,8 0,3-1,2 2,2 1,2-1,3 0,3 0,3 Nto. driftsresultat i % av bto. dr.innt. 0,3-1,1 1,5-1,6-0,8

Detaljer

KOSTRA-TALL Verdal Stjørdal

KOSTRA-TALL Verdal Stjørdal Utvalgte nøkkeltall 2006 Stjørdal,Verdal,Levanger,Steinkjer KOSTRA-TALL 2006 Gj.snitt landet utenom 1714 Stjørdal 1721 Verdal 1719 Levanger Gj.snitt 1702 kommune Steinkjer gruppe 08 Gj.snitt Nord- Trøndelag

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2014

KOSTRA NØKKELTALL 2014 KOSTRA NØKKELTALL 214 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 214 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 214 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 214. Tallene

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Drammen bykasse Foreløpig regnskap 2016 Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Driftsoverskudd i 2016 på 186 millioner kroner o Drammen bykasses foreløpige driftsregnskap for 2016 viser et netto

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2013 Endelige tall per 16. juni 2014 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Arbeidet med Økonomiplan

Arbeidet med Økonomiplan Arbeidet med Økonomiplan 2011-2014 Formannskapet 14.4.2010 Bakgrunnsmateriale Kommuneplanen 2008 2020 Kommunedelplanene Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Statlige reformer KOSTRA-tallene for 2009 Kommuneproposisjonen

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2012 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2012. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar

Detaljer

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1 Kommuneøkonomi Sentrale økonomiske begreper Styringsdokumentene hvordan henger disse sammen? Arbeidet med Økonomiplan og Budsjett 2012 Noen økonomiske størrelser 1 Drift eller investering?: Sentrale begreper

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2013

KOSTRA NØKKELTALL 2013 KOSTRA NØKKELTALL 2013 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2013 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 2013 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2013. Tallene

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 26.06.2015

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 26.06.2015 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 26.06.2015 Kommunenes gjeldsbelastning og økonomisk Kommunene har hatt en betydelig gjeldsvekst i de senere årene. Kommunenes konsernregnskapstall 1 for 2014 viser

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Fra: Avdeling for Kommuneøkonomi

Fra: Avdeling for Kommuneøkonomi Fra: Avdeling for Kommuneøkonomi 21.06.2017 Kommunenes gjeldsbelastning og økonomisk Kommunenes konsernregnskapstall 1 for 2016 viser at korrigert netto lånegjeld 2 utgjorde 74,6 pst av brutto, en økning

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Fra: Avdeling for Kommuneøkonomi

Fra: Avdeling for Kommuneøkonomi Fra: Avdeling for Kommuneøkonomi 24.06.2016 Kommunenes gjeldsbelastning og økonomisk handlingsrom Kommunene har hatt en betydelig gjeldsvekst i de senere årene, og veksten fortsatte også i 2015. Kommunenes

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2016 Foreløpige tall per 15. mars 2017 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2016

KOSTRA NØKKELTALL 2016 KOSTRA NØKKELTALL 2016 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2016 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig Engasjert KOSTRA NØKKELTALL 2016 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2011/277-12 Grethe Lassemo,35067109 004 21.03.2011 Kostra tal - vedlegg til årsmeldinga 2010 KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Årsmelding med årsregnskap 2016

Årsmelding med årsregnskap 2016 Årsmelding med årsregnskap 2016 Presentasjon for formannskapet 10.5.2017 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Innstilling til vedtak Formannskapet 10.05.2017 2 Prosess Årsregnskapet

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Vurdering for kommunen... 5 Hovedtall drift... 9 Investering, finansiering, balanse... 12 Grunnskole... 16 Barnehage... 30 Barnevern...

Detaljer

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Arkivsaksnr.: 13/1628-5 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Rådmannens

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2014 Foreløpige tall per 15. mars 2015 Fylkesmannen i Telemark 2 Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Årsmelding med årsregnskap 2015

Årsmelding med årsregnskap 2015 Årsmelding med årsregnskap 2015 Presentasjon for komiteene 09.05.2016 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Årsrapporter fra kommunalområdene Komiteene 09.05.2016 2 Prosess Årsregnskapet

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2015/24-21 Grethe Lassemo,35067109 200 17.03.2015 Kostratal - vedlegg til årsmelding 2014 KOSTRA - KOmmune STat RApportering.

Detaljer

Gjelder fra: Godkjent av: Berit Koht

Gjelder fra: Godkjent av: Berit Koht Dok.id.: 1.2.1.1.5.5 Regnskapet Utgave: 2.00 Skrevet av: Økonomisenteret Gjelder fra: 03.12.2014 Godkjent av: Berit Koht Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5 Generelt Regnskapet er en oppstilling

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2014 Endelige tall per 15. juni 2015 Fylkesmannen i Telemark 2 Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2012/294-16 Grethe Lassemo,35067109 200 03.07.2012 Kostra tal, vedlegg til årsmeldinga - retta utgåve KOSTRA

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

LL sin økonomiske situasjon. Presentasjon på strategikonferansen 17.6.

LL sin økonomiske situasjon. Presentasjon på strategikonferansen 17.6. LL sin økonomiske situasjon Presentasjon på strategikonferansen 17.6. lysbilde Kommende års hovedutfordringer: Jfr presentasjoner om: Avfallsanlegget, Havn, Vg avd, Evt flytting av biblioteket, Kunsthall,

Detaljer