NEK Tous posters 60_80 sans logob.indd :28:09 EMC. NEK Tous posters 60_80 sans logo.indd :09:32

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NEK Tous posters 60_80 sans logob.indd 8 2014-03-05 15:28:09 EMC. NEK Tous posters 60_80 sans logo.indd 5 2014-03-05 15:09:32"

Transkript

1 NEK Tous posters 60_80 sans logo.indd :10:13 NEK Tous posters 60_80 sans logob.indd :27: :09:50 NEK Tous posters 60_80 sans logob.indd :28:09 NEK Tous posters 60_80 sans logob.indd :27:53 NEK Tous posters 60_80 sans logo.indd :09:32 NEK Tous posters 60_80 sans logob.indd :27:03 NEK Tous posters 60_80 sans logo.indd 3 NEK Tous posters 60_80 sans logo.indd :10:23 NEK Tous posters 60_80 sans logo.indd 1 NEK Tous posters 60_80 sans logo.indd :09:41 NEK Tous posters 60_80 sans logob.indd 6 Årsberetning 2013 Making electrotechnology work for you. Ekom Ex områder Eldrevet transport Maritime elinstallasjoner Making el Making electrotechnology work for you. Elektrisk utstyr Energiproduksjon Making electrotechnology work for you. EMC Making electrotechnology work for you. Velferdsteknologi Ma Overføring og distribusjon Industriautomasjon Making electrotechnology work for you. Making electrotechnology work for you. Lavspenningsinstallasjoner Making electrotechnology Alarmsystemer work for you.

2 I N N H O L D Side Styrets redegjørelse 2 Administrasjon 5 Styrets årsberetning 6 Budsjett og resultat, grafisk 9 Reelle utgifter NEK, grafisk 10 Generelt fra FG 2 11 Generelt fra arbeidet i EMC, FG 5 21 Årsrapport CENELEC 23 Årsrapport IEC 26 NEKs Representantskap 33 Styre og normkomiteer 34 Adresseliste, alfabetisk 51 Bedrifter og institusjoner med NEK-medlemmer 60 Komiteer pr. faggruppe 83 Beretninger fra Normkomiteene 87 Elektrotekniske publikasjoner bestillingsliste - sist i dokumentet

3 DETTE ER Selvstendig og nøytral organisasjon, opprettet i 1912 Består av representantskap, styre, sekretariat og normkomiteer Norsk fagorgan for elektroteknisk standardiseringsvirksomhet Norsk medlemsorgan i International Electrotechnical Commission, IEC Norsk medlemsorgan i Comité Européen de Normalisation Électrotechnique, CENELEC Norsk medlem i flere internasjonale sertifiseringssystemer Medeier i Standard Online AS Ansvarlig for Norske elektrotekniske normer Formidler salg av internasjonale og nasjonale elektrotekniske standarder, forskrifter, publikasjoner mv. Gir informasjon og veiledning om elektroteknisk standardiseringsarbeid Finansieres av medlemskontingenter, oppdragsmidler, offentlig tilskudd og salg av publikasjoner 105 normkomiteer ekspertengasjementer 50 normkomiteer uten medlemmer 11 ansatte Mai

4 STYRETS REDEGJØRELSE FOR VIRKSOMHETEN I 2013 Hovedtrekk NEK var også i 2013 preget av endringer på personellsiden. 12. august begynte fagsjef Arild Røed som leder for faggruppe 4; Elektriske installasjoner i Ex- og maritime områder. Han kom fra elektroleverandøren Proxll AS der han ledet et team med prosjektledere bl.a. innen samferdselsprosjekter som ladeinfrastruktur for elbiler, signalanlegg og autopassanlegg. Røed har også erfaring som produktansvarlig i Ensto Nor AS. Ensto er en anerkjent elektroleverandør i Europa som leverer høy- og lavspennings installasjonsmateriell. Røed har også solid bakgrunn fra Nemko AS. I løpet av 2013 lanserte NEK flere normer og normsamlinger i norsk oversettelse. Det henvises til styrets årsberetning hvor disse er gjengitt. Styret har i løpet av året avholdt fem styremøter og hatt 55 saker til behandling. Det har vært avholdt to representantskapsmøter og ett årsmøte. De viktigste sakene i tillegg til økonomi og løpende oppgaver har vært forberedelsene til og oppstart av felles databaseprosjekt, Sarepta, i samarbeid med Standard Norge og Standard Online AS. Økonomi NEKs økonomi har tradisjonelt fulgt en 4-års syklus med topper i 2002, 2006, 2010 og med forventet ny topp i Et solid driftsoverskudd i 2010 ble etterfulgt av et forventet underskudd i Tilsvarende var det forventet underskudd på den ordinære driften i Økt salg, særlig knyttet opp mot Standard Online AS og abonnementsordninger kombinert med kostnader under budsjett medførte at driften også i 2013 viste overskudd. Regnskapet for NEKs Fond for 2013 viser et resultat på 0,456 MNOK. Dette er på linje med tidligere år dersom vi ser bort fra IEC General Meeting i Oslo i Netto avkastning på Storebrand Garantikonto har vært 0,5 MNOK. Verdien på Storebrand Eiendomsfond falt med 0,299 MNOK i Vi mottok 0,273 MNOK i aksjeutbytte fra eiendomsfondet. Netto tap for eiendomsfondet ble dermed 0,026 MNOK. Verdien av aksjeposten er ved årsslutt 2,736 MNOK som er ca 55% av inngangsverdien på 5 MNOK. Kursen er 7,42 mot 8,23 i Årets resultat på 0,456 MNOK overføres egenkapitalen, som etter dette blir på 11,973 MNOK. NEK har et solid økonomisk fundament gjennom sin frie egenkapital og NEKs Fond. Fondet har vært bygget opp som et sikringsfond for NEKs drift og internasjonale forpliktelser, og representerte en økonomisk garanti for gjennomføringen av IECs General Meeting 2012 i Oslo, samtidig med NEKs 100-års jubileum. NEK har videre forpliktet seg til å dekke kostnadene ved det kommende presidentvervet i CENELEC for NEKs tidligere administrerende direktør, Tore B. Trondvold. Kostnadene ved dette prosjektet løper over en fireårsperiode hvorav 2012 var et såkalt president elect -år og er den ordinære presidentperioden. Kostnadene er anslått til kr 300 knok pr år, tilsammen inntil 1,2 MNOK over hele perioden. Vi ser at oppgavene knyttet opp mot dette vervet er økt som følge av generell økt aktivitet innen europeisk standardsiering. EU-kommisjonens aktiviteter, krav og forventninger påvirker de europeiske standardiseringsorganisasjonene. Kostnadene skal primært dekkes av NEKs Fond. NEKs solide økonomi gir rom for vekst. NEK har ikke økonomisk erverv som formål. I 2013 har administrasjon og styre bearbeidet og utviklet ny strategisk plan for perioden Planen viser til flere vekst- og satsingsområder. NEK vil bruke sin økonomi og kunnskap til ytterligere vekst på områder relevant for norsk industri, næringsliv og myndigheter. Strategiplan understreker NEKs internasjonale profil og tilknytning mot IEC og CENELEC. Dette krever et synlig og selvstendig NEK hvilket er understreket i strategiplanen

5 Forholdet til myndighetene NEK fikk i 2013 et offentlig tilskudd på 3,572 MNOK fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som er underlagt Justis- og politidepartementet (JD). Til sammenligning kan nevnes at verdien av det frivillige arbeidet normkomite-medlemmene nedlegger, antas å utgjøre minst tre ganger så stort beløp. Styret forventer at størrelsen på det offentlige tilskuddet skal følge konsumprisutviklingen fremover. Også i 2013 har NEK hatt løpende kontakt med NVE, Post- og teletilsynet, Petroleumstilsynet og Sjøfartsdirektoratet. Standardisering innen det elektrotekniske området dreier seg i høy grad om virkemidler for næringslivet og ikke bare om helse, miljø og sikkerhet. Uavhengig av de næringspolitiske erfaringer som er meddelt ovenfor hadde NEK i 2013 jevnlig kontakt også med NHD. NEK blir brukt som høringsinstans, særlig i saker vedrørende tekniske handelshindringer (TBT) innenfor standardiseringsog sertifiseringsområdet. Gjennom NEKs deltakelse i CENELEC Technical Board (BT) har vi også direkte kontakt med EFTA-sekretariatet og EU-kommisjonen. Normer og standarder har blitt et stadig viktigere henvisningsgrunnlag etter hvert som de offentlige forskriftene i elektroteknisk sektor i EØSlandene er gjort mer overordnede og generelle. Forholdet til de øvrige norske standardiseringsorganisasjonene NEK har hatt et nært samarbeid med så vel Standard Norge (SN) som Post- og teletilsynet (PT). Foruten alt praktisk samarbeid med SN ved å være samlokalisert, har vi gjensidig representasjon i repektive styre og representantskap, og PT har i mange år vært med i NEKs representantskap og styre. NEK eier sammen med SN Standard Online AS, som er vårt felles salgsselskap. Forholdet til Standard Online AS Omsetningen til Standard Online AS økte fra 83,9 MNOK i 2012 til 85,8 MNOK i Årsresultatet inklusive finans og etter skatt ble -609 knok som er svakere enn budsjett. Egenkapitalandelen i selskapet er 29,2% av totalkapitalen, som er nedgang fra Selskapet har hatt en anstrengende likviditet i annt halvår. Dette henger sammen med store it-investeringer, svakere salg enn påregnet samt kostnader ved skifte av administrerende direktør. Standard Online har i 2013 betalt 6,366 MNOK i royalty til NEK. I 2012 var beløpet 6,342 MNOK. Styret har i 2013 bestått av Trine Tveter (SN) styreleder, Birger Hestnes (NEK) nestleder, Jacob Mehus (SN), Ann Christina Dybwad (eget firma) og Thomas Vikanes (Gyldendal Rettsdata) som styremedlemmer. NEKs eierandel i Standard Online AS er 20%. Samarbeid med medlemspartene NEK har innledet en serie med tettere møter med NEKs medlemsparter. Hensikten er informasjonsspredning men like viktig er å fange opp markedsmessige behov slik at NEK kan innrette sin virksomhet til medlemmenes beste. Initiativet til tettere samarbeid er godt mottatt og blir videreført i Nordisk samarbeid Det har også i 2013 vært et godt samarbeid mellom de nordiske medlemsorganisasjonene i IEC og CENELEC. Stadlar, den islandske standardiseringsorganisasjonen, inviterte til NOREK 2013 i Reykjavik. NOREK-medlemmene søker også å møtes regelmessig i forbindelse med CENELECs BTmøter. Tema er da aktuelle saker av felles interesse på det forestående BT-møtet, samt saker som påvirker de enkelte standardiseringsorganisasjoner og CENELECs fremtid

6 Europeisk og internasjonalt samarbeid EU-parlamentet vedtok ny europeisk standardiseringsforordning 11. september Det legges stor vekt på standardiseringens betydning hva gjelder å skape konkurransekraft for bedriftene gjennom for å sikre fri flyt for produkter og tjenester. Forordningen anerkjenner de europeiske standardiseringsorganisasjonenes viktighet og betydning for at politiske mål skal oppnås. Forordningen ønsker også å styrke relasjonen mellom teknologisk innovasjon og utvikling mellom akademia og industrien. Samtidig stilles det krav om oppfyllelse av grunnleggende prinsipper som åpenhet, transparens, uavhengighet og interessentstyrt. Verd å merke seg er at den også gjelder tjenester. Formelt har forordningen ennå ikke trådt i kraft i Norge og gjelder derfor ikke for NEK. Det har tatt lenger tid enn forvent å tilpasse til norsk lovgivning men det forventes at den med hjemmel i EØS-avtalen vil bli implementert i løpet av NEK har likevel forberedt seg på lik linje med våre europeiske søsterorganisasjoner og rapporterer til CENELEC i henhold til felles regelverk. CENELECs 53. generalforsamling (Assemblé General = AG) ble arrangert i København 20. juni. I tillegg til de lovbestemte sakene som valg av styre samt godkjenning av regnskap for 2012 og budsjett for 2014, ble også samarbeidet mellom CEN og CENELEC diskutert. Begge organisasjoner har bearbeidet strategiplaner og disse er senere bearbeidet og vedtatt i ekstraordinære generalforsamlinger i november For CENELEC er det viktig at linken mot IEC ytterligere blir styrket og kommende implementeringsplan legger vekt på dette. Spesielt for CENELEC, herunder også NEK, er at ca 80% av europiske normer har sitt opphav i IECs tekniske komitéer. CENELEC er fra 1. januar 2013 ledet av norsk president, Tore B. Trondvold, tidligere styreleder og administrerende direktør i NEK. IECs 77. årlige hovedmøte, General Assembly (GM) ble arrangert i New Dehli oktober. Organisasjonen har nå 60 medlemsland med fulle rettigheter. Med sine 22 assosierte medlemmer og 83 affilierte medlemmer omfatter IEC-familien 165 land. Europeiske og internasjonale møter i Norge NEK arrangerte ingen større internasjonale møter i Norge i Flere komitéer har hatt arbeidsmøter i Norge. Implementerte Norske Elektrotekniske Normer pr : Publikasjoner fra IEC implementert totalt 7225 Amendments fra IEC implementert totalt 1013 Publikasjoner fra IEC implementert i Amendments fra IEC implementert i Publikasjoner fra CENELEC implementert totalt 7215 Amendments fra CENELEC implementert totalt 1260 Publikasjoner fra CENELEC implementert i Amendments fra CENELEC implementert i Publikasjoner fra NEK implementert totalt 147 Amendments fra NEK implementert totalt 0 Publikasjoner fra NEK implementert i Amendments fra NEK implementert i Antall gyldige NEK-publikasjoner Antall gyldige NEK-amendments

7 Implementeringen blir kunngjort elektronisk på NEKs hjemmeside under fanen Standarder på høring og deretter Forslag og nye standarder fra NEK, i venstre kolonne. Dette er en rasjonell og lite kostnadskrevende måte å informere på, samtidig som utgivelsesfrekvensen den senere tid er øket fra kvartalsvis til månedlig. Implementeringen blir kunngjort elektronisk på NEKs hjemmeside under Produkter/Meddelelser/EU-direktiv > NEK Meddelelser - Høring og nye normer. Dette er en rasjonell og lite kostnadskrevende måte å informere på, samtidig som utgivelsesfrekvensen den senere tid er øket fra kvartalsvis til månedlig. Katalog 2012 over gjeldende Norske Elektrotekniske Normer er gratis nedlastbar fra NEKs hjemmeside. Administrasjon NEKs personale bestod av følgende fast ansatte personer ved utgangen av desember 2013: Birger Hestnes Leif T. Aanensen Arild Røed Hans Habbestad Per Magne Tveiten Marianne Dahl Kristin Grevle Haug Sidsel Holand Marianne Krosby Kari Pedersen Daglig ledelse, administrasjon, eksterne relasjoner Elektriske forsynings- og lavspenningsanlegg Maritime installasjoner og utstyr i eksplosjonsfarlige områder Fornybar energi og høyspenningsanlegg Elektroniske apparater, IT-utstyr, EMC Sekretærarbeide, voteringer og møtearrangementer Salg, markedsføring og informasjon Økonomi og regnskap IT-ledelse IT-drift, kataloger og databaser I tillegg har NEK leiet inn ekstra kapasitet til drift av spesielle komitéer og prosjekter i

8 Forskrift Lavspenningstavler Del Del NCK STYRETS ÅRSBERETNING 2013 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk Elektroteknisk Komite, NEK, er det norske fagorganet for elektroteknisk standardiseringsvirksomhet og er en nøytral og selvstendig organisasjon. NEK utgjør samtidig Den norske nasjonalkomité for International Electrotechnical Commission, IEC, samt for European Committee for Electrotechnical Standardization, CENELEC. Virksomheten har sitt kontor i Strandveien 18 på Lysaker i Bærum kommune. Styrets sammensetning Styret har i 2013 bestått av: Trond Sollie Torbjørn Hoffstad Anne Sofie R. Risnes Mona Askmann Ivar Granheim Helge Topp Bjørn Spongsveen Leif T. Aanensen Birger Hestnes Styreleder Nestleder Styremedlem (t.o.m mars) Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem (valgt av og blant de ansatte) t.o.m februar Styremedlem (valgt av og blant de ansatte) f.o.m mars Adm. dir. med møteplikt og talerett uten stemmerett. Marit Laumann har vært 1. varamedlem, Snorre Frydenlund har vært 2. varamedlem og Gunnar Aalde har vært 3. varamedlem hele året. Alle har hatt møte- og talerett. Trine Tveter har vært observatør med møte- og talerett fra Standard Norge. Hovedtrekk fra virksomheten NEK har hatt ansvaret for sekretariatene for IEC TC 18 og IEC TC 73. Tidligere administrerende direktør Tore B. Trondvold har i 2013 vært president i CENELEC. NEK har i hht avtale med Tore B. Trondvold innen gitt ramme påtatt seg økonomiske forpliktelser som vervet medfører i perioden I 2013 ga NEK ut følgende publikasjoner: NEK 439-A: og kanalskinnesystemer - A NEK EN : Sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg -- krav NEK FEK:2013-1: Generelle om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr Ved utgangen av 2013 hadde NEK 157 normkomiteer (NK). Disse var totalt bemannet med 444 eksperter med til sammen 652 NK-engasjementer. NEK implementerte 521 publikasjoner inkludert 65 amendments fra IEC og 458 publikasjoner inkludert 112 amendments fra CENELEC i I tillegg utga NEK 3 egne publikasjoner i Totalt 1-6 -

9 - 0,250 antall implementerte publikasjoner (inklusive amendments) ved årsskiftet 2013/2014 var fra IEC 7225 og fra CENELEC 7215 og fra NEK 147 (totalt publikasjoner). Med støtte fra Språkrådet fortsatte arbeidet med å utgi norskspråklige termer i lecs termdatabase Electropedia. Oversettelsene er basert på engelse IEC-termer. Termene oversettes både til bokmål og nynorsk. Forsknings- og utviklingsaktiviteter NEK har for tiden ingen pågående forsknings- eller utviklingsaktiviteter. Økonomi Sum driftsinntekter er regnskapsført med 18,991 MNOK mot budsjett 15,615 MNOK. Tilsvarende er de totale driftskostnadene 19,242 MNOK mot budsjett 18,396 MNOK. Dette gir et driftsresultat på MNOK mot budsjett -2,781 MNOK, dvs et positivt avvik på 2,531 MNOK. Finansresultatet ble 0,903 MNOK og resultat etter finans ble 0,652 MNOK, noe som er 3,434 MNOK bedre enn budsjett. I driftskostnadene er 0,362 MNOK inkludert for CENELEC presidentvervet mot budsjett 0,300 MNQK. Videre drift NEK fikk i 2013 et offentlig tilskudd på 3,572 MNOK fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Det er bekreftet at det ikke foreligger planer om å endre størrelsen på tilskuddet vesentlig i de nærmeste år. Med en egenkapital ved årsskiftet 2013/2014 på MNOK mener styret at forutsetningen for fortsatt drift er til stede. Årsregnskapet for 2013 er satt opp under forutsetning av videre drift i Arbeidsmiljø I 2013 var det totale sykefraværet på 1,9 %. Det totale sykefraværet i 2012 var 1,0 %. Totalt egenmeldingsfravær i 2013 var 1,1 % mot 0,8 % i NEK har bedriftslegeordning og arbeider kontinuerlig med å forbedre arbeidsmiljøet. Likestilling NEK hadde pr ti fast ansatte medarbeidere, fem kvinner og fem menn. Totalt har det i 2013 blitt utført 8,6 årsverk. NEKs styre hadde pr syv faste medlemmer, fem menn og to kvinner. Forøvrig har NEKs styre kvinner som varamedlem og observatør. Selskapets ledelse foretar en løpende vurdering av behovet for likestillingstiltak. Ledelsen har ikke funnet det nødvendig å gjennomføre særskilte tiltak. Ytre miljø NEK driver ingen virksomhet som direkte påvirker det ytre miljø, og har ingen andre utslipp enn det som følger av vanlig kontorvirksomhet. Men, indirekte bidrar NEK positivt ved sin deltakelse i najsonalt og internasjonalt standardiseringsarbeid positivt til vern av miljøet innen elektroteknisk sektor

10 3 Styreleder t Styremedlem 1 I styret for Norsk Elektroteknisk Komite 7 Lysaker rj jv-- Styremedlem Styremedlem Ivar Granheim styremedlem Tro Sollie 1orbjrn Hof&tad Lef T. Aanensen l(,1jna Askmann Marit Laumann Bir Hestnes Adm. direktør Styremedlem

11 Ord.avskrivn. Kontorutgifter Prosjektkostn. Maskiner, inv. Kostnader NEK 2013 Budsjett Resultat Telekom., porto Royalty, forsikr. Møter Publikasjoner Kurs-/seminar Reiser, støtte Kontingenter Lokalkostnader Innleide tjenester Sos. kostnader Lønn, honorar - 9 -

12 Royalty,forsikr. Ord.avskrivn. NEK Reelle utgifter Kontingenter Kurs/prosjekt Møter Reiser, støtte Telekom.,porto Kontorutg. Innleide tjenester Maskin, inv. Lokaler, etc. Sos. Utgifter Lønn, hon. Publikasjoner

13 Generelt fra FG 2s område Meningen er at følgende artikler kan plasseres inn «der de naturlig hører hjemme». Publikasjoner innen forsynings- og lavspenningsanlegg Det har vært hektisk aktivitet hos NEK i rapporteringsåret. I løpet av rapporteringsåret ble følgende NEK-publikasjoner sluttført innen området forsynings- og lavspenningsanlegg: NEK EN Sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg. NEK 439 Elektriske lavspenningstavler og kanalskinnesystem del A. Dette er en normsamling bestående av NEK EN , -2, -3. NEK EN er den såkalte «tavlenormen», som setter krav til utførelse og testing av elektriske tavler og kanalskinnesystemer. En rekke publikasjoner har vært i prosess i hele 2013, med sikte på fastsettelser i Blant disse er NEK 399 Tilknytningspunkt for el- og ekomnett. Denne normen skal bidra til å definere en nasjonal standard for innføring av el- og ekom, samt plassering av energimåler i boligbygg. NEK 400 elektriske lavspenningsanlegg. Denne normsamlingen tar sikte på fortsatt å definere praksis for å oppnå tilfredsstillende elsikkerhet ved utførelse av elektriske lavspenningsanlegg. NEK 405 om elkontroll i bolig og næringsbygg. Normserien inneholder krav foretak og personell som skal gjennomføre elkontroll, krav til metode og gir også krav om eksamensbevis eller sertifisering av foretak/personell. NEK 439 Elektriske lavspenningstavler og kanalskinnesystem del B. Denne inneholder NEK EN , -5, -6 og NEK IEC/TS som er resten av normene innen serien NEK 900 Elektriske jernbaneinstallasjoner. Denne normsamlingen tar sikte på å definere en god standard for elsikkerhet for kontaktledningsanlegg innen jernbane. De ovennevnte publikasjoner fastsettes etter planen på vårparten. NEKs forum NEK hadde i rapporteringsåret to aktive fora: Elbilforum Smart Grid forum Formålet med forumene er å koordinere NEKs berørte komiteer i forhold til problemstillinger som går på tvers av komitegrensene. Temaene «Elbil» og «Smart Grid» er eksempel på slike. NEK har gjennomført analyser som konkluderer med behov for at komitelederne fra berørte komiteer møte for å utveksle informasjon og for å kunne dra veksler på hverandres kompetanse. Stikkordet er koordinering. I tillegg til komitelederne er også forumet åpnet for andre toneangivende aktører innen feltet. Dette er gjort for å styre komiteenes muligheter for å knytte kontakter og for å påvirke

14 sentrale aktører på området til å øke forståelsen om bruk av standarder som en foretrukket løsning for de omtalte områdene. I tillegg ser NEK forumene som en arena for rekruttering av nye medlemmer til komiteene. Nordisk elbilkonferanse i Oslo NEK var vertskap for et nordisk standardiseringsmøte om elbil. Dette ble avviklet i august Det var deltakere fra Danmark, Sverige og Finland samt en rekke norske delegater. Formålet med konferansen var å drøfte utfordringene med introduksjon av et stort antall elbiler i nettet og hvordan standardiseringsarbeidet kan bidra til å løse disse utfordringene. NEK var godt fornøyd med arrangementet og fikk en rekke positive tilbakemeldinger fra deltakerne. Guider for arbeid i høy- og lavspenningsanlegg I forbindelse med fastsettelse av NEK EN Sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg, var NEK i dialog med NELFO og Energi Norge om de såkalte guidene for arbeid i eller drift av henholdsvis høy- og lavspenningsanlegg. De to organisasjonene hadde hatt en sentral rolle ved utarbeidelsene av siste utgaver av guidene i NEK besluttet i samråd med de ovennevnte å sende ut en åpen invitasjon til deltakelse i revisjonsarbeidet for ovennevnte guider. Samtidig inviterte NEK andre aktører til å påta seg sekretariatsarbeidet for revisjonsprosessene. Energi Norge påtok seg sekretariatsarbeidet for «høyspenningsguiden» og NELFO tilsvarende for «lavspenningsguiden». NEK tillot etter avtale bruk av elementer fra NEK EN i guidene, for å knytte dokumentene enda tettere sammen. Revisjonsarbeidet ble gjennomført med bred deltakelse fra elektrobransjen. «Høyspenningsguiden» ble fastsatt rett over nyttår 2014, mens «lavspenningsguiden» ble ferdig i april NEK 405-serien NEK ønsker å knytte noen ord til ovennevnte normserie. Dette er en normserie som inneholder krav foretak og personell som skal gjennomføre elkontroll, krav til metode og gir også krav om eksamensbevis eller sertifisering av foretak/personell. Serien har vært meget omstridt i deler av elektrobransjen. NEK la derfor sammen med komiteledelsen ned en del arbeid i å søke løsning på saken. Utbredelsen og bruk av normserien hadde åpenbart blitt sterkt redusert som følge av meningsbrytningene. En større grad av enighet var derfor sterkt ønskelig. En rekke aktører var involvert i prosessen og man opplevede en sterk vilje hos alle parter til å komme til enighet. Høsten 2013 kom komiteen frem til et kompromiss som fikk full tilslutning. NEK har opplevd at revisjon av NEK 405-serien som har pågått i kjølevannet av kompromisset har vært preget av godt samarbeidsklima og mål om å komme frem til konsensus. NEK vil berømme partenes vilje til å finne frem til en løsning alle kunne leve med. Revidert utgave av NEK 405 forventes å foreligge i løpet av april

15 Elsikkerhetskonferansen 2013 Tradisjonen tro arrangerte NEK Elsikkerhetskonferanse i Arrangementer holdes annethvert år og tar opp tema innen hele NEKs virksomhet. Blant temaene under konferansen kan nevnes: Energiforsyning Ekom Elbil Spenningskvalitet, lyn og overspenninger Jordfeil og overspenninger Ex-anlegg Nye publikasjoner fra NEK NEK var godt tilfreds med arrangementet, foredragsholderne og lokalitetene. Evalueringen i ettertid gav gjennomgående gode tilbakemeldinger. Elsikkerhetskonferansen i 2013 samlet i underkant av 150 deltakere. NEK 900 Elektriske jernbaneinstallasjoner Det var med entusiasme NEK mottok ønsket fra om at NK 9 om at ville utgi en ny normsamling NEK 900 Elektriske Jernbaneinstallasjoner. Initiativtaker i NK 9 var representanten fra DSB. Komiteens beslutning ledet til at et arbeid ble igangsatt for å realisere ønsket. Utviklingen av samlingen, som utelukkende er basert på internasjonales standarder, skjedde i et tett samarbeid mellom NEK og komiteen. Samlingen er det første skritt mot bedre tilrettelegging av elektrotekniske normer for det norske jernbanemiljøet. NK 9 Elektrisk utstyr for baner, har deltakere fra myndigheter, infrastruktureiere, operatører, rådgivende ingeniører og leverandørindustrien. NEK som gjesteskribent NEK har ved to anledninger bidratt som gjesteskribent i publikasjonen «Elsikkerhet», som utgis av DSB. I artiklene har NEK redegjort for siste tids utvikling i standardiseringsarbeidet som ligger tett opp til DSBs arbeidsområdet. Artiklene understreker samtidig det tette samarbeidet som er mellom direktoratet og NEK. DSB har i sin rolle som regelverksutvikler støttet seg på en rekke av NEKs publikasjoner. Dette har i vesentlig grad bidratt til å forenkle regelverket. NEK 400 Landbruk I løpet av 2013 startet NEK opp et prosjekt kalt «NEK 400 Landbruk». Initiativet til prosjektet kom fra Landbrukets Brannvernkomite (LBK) og ble senere anbefalt som prosjekt fra NK 64s side. NEK 400 Landbruk er ment å bli en teknisk spesifikasjon for planlegging, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske installasjoner i landbruksbygninger. Spesifikasjonene er ment for alle som er involvert i en byggeprosess av landbruksbygninger, dvs. planleggere, elektroentreprenører, rådgivende ingeniører, montører, entreprenører, byggherrer, eiere/oppdragsgivere og brukere. Utviklingsarbeidet skjer i tett samarbeid med LBK og andre sentrale parter i landbruket. Produktet forventes sluttført ultimo

16 NEK 400 revisjonsprosess i 2013 NEK 400 uten sammenlikning den mest brukte elektrotekniske normsamling har vært til revisjon i Det er en viktig normsamling for elektrobransjen, noe den omfattende spredningen tyder på. Det anslås at NEK 400 danner grunnlaget for verdiskapning i størrelsesorden 20 milliarder kroner årlig. Tidligere utgaver ble publisert i 1998, 2002, 2006 og siste utgave var gjeldende fra Normsamlingen har hatt en revisjonssyklus på fire år for å fange opp endringer i underlaget til normsamlingen. Neste utgave, som vil være nummer fem i rekken vil publiseres 3. juni Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg, som forvaltes av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, viser til normsamlingen NEK 400 som en metode for å oppfylle forskriftens krav til elsikkerhet. Henvisningen ble første gang foretatt i 1998 og er siden opprettholdt. NEK 400 består av åtte deler. Delene 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7 bygger i sin helhet på internasjonale normer vedtatt etter fastlagte prosedyrer. Ett unntak foreligger for NEK som omhandler lade-punkt for elbil. Her har komiteen NK 64 foretatt noen justeringer, i tråd med erfaring og i samforståelse med DSB. Del 8 inneholder utelukkende nasjonale normer som er utviklet og forvaltet av NK 64. De dekker områder hvor det ikke finnes adekvate internasjonale normer. NEK gjennomførte en høring på dokumentene i perioden 13. september 13. desember Det kom inn i alt 15 høringssvar. Arbeidet har fortsatt i 2014, med sikte på fastsettelse i mai Spesialtema: Den produserende konsument «prosument» Man kan bare venne seg til ordet med en gang. Det er satt sammen ordene av «produsent» og «konsument». Prosumentene er ikke bare passiv mottaker av energi fra netteier, men har også lokal produksjon. I Europa ligger Tyskland i fronten av denne utviklingen - «Energiewende» heter politikken. Det dreier seg om en storstilt omstilling fra atomkraft og fossilt brensel til fornybar energi. Tyskerne har foretatt massive investeringer, både av virksomheter og private huseiere. Utviklingen er stimulert av gunstige vilkår og garantier fra myndighetene. Produksjonskapasiteten er nå så betydelig at kraftverk som baseres på fossil brensel har blitt tvunget til produksjonsstans over lange perioder. Det skyldes at energiprodusenter av fornybar energi gis prioritet ved overkapasitet. Trenden som beskrives over skaper helt nye utfordringer sett fra et elsikkerhetsperspektiv. «Frakoblet er ikke nødvendigvis frakoblet», hevdes det. Energiflyten går ikke lenger bare en vei, men på kryss og tvers. Selv om hovedvern er koblet fra, og intet hentes ut fra netteier, kan det fortsatt være lokal produksjon av kraft og anlegget kan være spenningssatt. Er de norske elektriske anleggene tilrettelagt for denne nye virkeligheten? I flere europeiske land selges solcelleanlegg for lokalproduksjon, hvor bruker kobler til anlegget ved å plugge inn en stikkontakt. Da er det ikke alltid like enkelt å holde styr på om anlegget er frakoblet eller ikke. Mange tenker vel at solcelle ikke er en aktualitet for

Internasjonalt normarbeid

Internasjonalt normarbeid Internasjonalt normarbeid Tore Trondvold Adm. direktør Norsk Elektroteknisk Komite DLE-konferansen 2010-09-14 Norsk Elektroteknisk Komite 1 Verdens standardiseringslandskap World Standardization Cooperation

Detaljer

Norsk Elektroteknisk Komite

Norsk Elektroteknisk Komite Norsk Elektroteknisk Komite NEK i korte trekk Norsk Elektroteknisk Komite, NEK, ble opprettet i 1912 og er det eldste standardiseringsorganet i Norge. NEK er en selvstendig og nøytral organisasjon med

Detaljer

Norsk Elektroteknisk Komite

Norsk Elektroteknisk Komite Norsk Elektroteknisk Komite NEK i korte trekk NEK, Norsk Elektroteknisk Komite, ble opprettet i 1912 og er det eldste standardiseringsorganet i Norge. NEK er en selvstendig og nøytral organisasjon med

Detaljer

NEK 400 - Elektriske bygningsinstallasjoner. Om NEKs rolle. Om normsamlingen NER 400 - Elektriske bygningsinstallasjoner

NEK 400 - Elektriske bygningsinstallasjoner. Om NEKs rolle. Om normsamlingen NER 400 - Elektriske bygningsinstallasjoner N: NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE The Norwegian National Committee of The International Flectrotechnical Commission, IEC The European Committee for Electrotechnical Standardization, CENE[EC Til høringsinstansene:

Detaljer

NEK Tous posters 60_80 sans logob.indd 8 2014-03-05 15:28:09 EMC. NEK Tous posters 60_80 sans logo.indd 5 2014-03-05 15:09:32

NEK Tous posters 60_80 sans logob.indd 8 2014-03-05 15:28:09 EMC. NEK Tous posters 60_80 sans logo.indd 5 2014-03-05 15:09:32 NEK Tous posters 60_80 sans logo.indd 9 2014-03-05 15:10:13 NEK Tous posters 60_80 sans logob.indd 4 2014-03-05 15:27:27 2014-03-05 15:09:50 NEK Tous posters 60_80 sans logob.indd 8 2014-03-05 15:28:09

Detaljer

Norsk Elektroteknisk Komite. Elsikkerhetskonferansen

Norsk Elektroteknisk Komite. Elsikkerhetskonferansen Norsk Elektroteknisk Komite Elsikkerhetskonferansen 2013 1 Elsikkerhetskonferansen 2013 Det globale marked - Salg av produkter, systemer og tjenester innen el og ekom står for en betydelig del av verdenshandelen.

Detaljer

NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE. Arild Røed Fagsjef Maritimt og Ex

NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE. Arild Røed Fagsjef Maritimt og Ex NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE Arild Røed Fagsjef Maritimt og Ex IEC et verktøy Om IEC Hvordan skaffe seg informasjon? Hvordan påvirke IEC? Hvem påvirker? OM IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

Detaljer

Høring NEK 400 landbruk

Høring NEK 400 landbruk Til høringsinstansene: Se vedlagte distribusjonsliste 6. august 2015 Your ref. Our ref. 2015-NK64-01-LTA Høring NEK 400 landbruk NEK 400 landbruk er en teknisk rapport/spesifikasjon utviklet innenfor rammen

Detaljer

05.03.2016. En verden av standarder. Fremtidens biler. Kilde: Gizmag, Eagle 360

05.03.2016. En verden av standarder. Fremtidens biler. Kilde: Gizmag, Eagle 360 En verden av standarder Fremtidens biler Kilde: Gizmag, Eagle 360 1 Rimac 1088 hk elbil Kjernevirksomhet «Drifter» norsk standardisering innen elektrofaget Fremmer norsk innflytelse Fremmer bruk av internasjonale

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ARBEID I NEKs NORMKOMITEER

RETNINGSLINJER FOR ARBEID I NEKs NORMKOMITEER RETNINGSLINJER FOR ARBEID I NEKs NORMKOMITEER Disse retningslinjene ble fastsatt av styret i Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) 2011-10-21 og gjelder for normkomiteenes gjennomføring av normarbeidet i NEK.

Detaljer

1 Formål Standard Norge er en nøytral og uavhengig medlemsorganisasjon for standardisering.

1 Formål Standard Norge er en nøytral og uavhengig medlemsorganisasjon for standardisering. 1 av 6 Vedtekter Vedtektene ble fastsatt på stiftelsesmøte i Standard Norge i juni 2003. De er senere endret på årsmøtene i 2006, 2012 og 2015. Følgende vedtekter vil gjelde fra årsmøtet 2016. 1 Formål

Detaljer

Hvorfor driver vi standardisering?

Hvorfor driver vi standardisering? Kjernevirksomhet «Drifter» norsk internasjonal el- og ekom standardisering Fremmer norsk innflytelse Fremmer bruk av internasjonale standarder i Norge 2 Hvorfor driver vi standardisering? Standardisering

Detaljer

Hva sier NS-EN 1717 om krav til tilbakeslagssikring?

Hva sier NS-EN 1717 om krav til tilbakeslagssikring? 31. august 2015 Hva sier NS-EN 1717 om krav til tilbakeslagssikring? OG LITT OM STANDARDER OG STANDARD NORGE Litt om standarder og Standard Norge 01 Standarder bidrar til.. Bærekraft Innovasjon Forenkling

Detaljer

NEK 700 - kort fortalt

NEK 700 - kort fortalt NEK 700 - kort fortalt En leseveiledning Innledning Det kan være krevende å sette seg inn i NEK 700 om man ikke er kjent med strukturen i dokumentet. Normsamlingen dekker prosjektering og installasjon

Detaljer

NEK 400 landbruk. NEK TS 400 landbruk:2016. Trygge elektriske anlegg i driftsbygninger og veksthus. Norsk elektroteknisk spesifikasjon

NEK 400 landbruk. NEK TS 400 landbruk:2016. Trygge elektriske anlegg i driftsbygninger og veksthus. Norsk elektroteknisk spesifikasjon NEK TS 400 landbruk:2016 NEK 400 landbruk Trygge elektriske anlegg i driftsbygninger og veksthus Norsk elektroteknisk spesifikasjon NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE NEK TS 400 landbruk:2016-1 - NEK 400 landbruk

Detaljer

NEK 405 serien, elkontroll - bedre elsikkerhet

NEK 405 serien, elkontroll - bedre elsikkerhet NEK 405 serien, elkontroll - bedre elsikkerhet Bakgrunn og formål Ordningen Nytt tillegg (Landbruk) Ny delnorm (NK 405-10) NEK 405-0 (egenkontroll av bolig) Jørn Holtan Formann i NEK Jørn Holtan 1 Bakgrunn

Detaljer

NEK 400 Elektriske bygningsinstallasjoner

NEK 400 Elektriske bygningsinstallasjoner Til høringsinstansene: Se vedlagte distribusjonsliste 7. september 2017 Your ref. Our ref. 2017-NK64-01-LTA NEK 400 Elektriske bygningsinstallasjoner Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (fel) har

Detaljer

NEK Elsikkerhetskonferansen 2013 Siste nytt innen elektroteknisk teknologi, regelverk og standarder/normer

NEK Elsikkerhetskonferansen 2013 Siste nytt innen elektroteknisk teknologi, regelverk og standarder/normer Siste nytt innen elektroteknisk teknologi, regelverk og standarder/normer Oslo Kongressenter 26. og 27. november 2013 Målgruppe Konferansen retter seg mot alle virksomheter innen elektrobransjen og er

Detaljer

MASKINER og ELEKTRISKE INSTALLASJONER PÅ MASKINER

MASKINER og ELEKTRISKE INSTALLASJONER PÅ MASKINER REGELVERK SOM GJELDER FOR MASKINER og ELEKTRISKE INSTALLASJONER PÅ MASKINER Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Enhet for elektriske anlegg 17.10.2008 07:11 Oversikt Ansvar

Detaljer

Elsikkerhetskonferansen 2013

Elsikkerhetskonferansen 2013 Elsikkerhetskonferansen 2013 Oslo Kongressenter 26. - 27. november påmelding: www.nek.no Tirsdag 26. november 2013 første sesjon: Åpning, elsikkerhet, lavspenningsanlegg generelt, NEK 399, NEK 400, NEK439

Detaljer

Tilknytningspunkt for el- og ekomnett Del 1: Boliger

Tilknytningspunkt for el- og ekomnett Del 1: Boliger NEK 399-1:2014 1. utgave Norsk elektroteknisk norm Tilknytningspunkt for el- og ekomnett Del 1: Boliger NEK har opphavsrett til denne publikasjon. Ingen del av materialet må reproduseres på noen form for

Detaljer

N,, Bakgrunn og begrunnelse for forslaget. NEK 399 - Tilknytningspunkt for el og ekom - boligbygg. Om NEKs rolle

N,, Bakgrunn og begrunnelse for forslaget. NEK 399 - Tilknytningspunkt for el og ekom - boligbygg. Om NEKs rolle I NK N,, NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE The Norwegian National Committee of The International Electrotechnical Commission, IEC The European Committee for Electrotechnical Standardization, CENELEC KONTOR/OFFICE:

Detaljer

To høringer elkontroll i landbruket samt for fiske, fangst og lastefartøy

To høringer elkontroll i landbruket samt for fiske, fangst og lastefartøy Til høringsinstansene, se distribusjonsliste 12. mai 2017 Your ref. Our ref. NK219/H001-2017 To høringer elkontroll i landbruket samt for fiske, fangst og lastefartøy Norsk Elektroteknisk Komite inviterer

Detaljer

Verdiskapende standardisering. Nasjonal strategi for standardisering (sammendrag)

Verdiskapende standardisering. Nasjonal strategi for standardisering (sammendrag) Verdiskapende standardisering Nasjonal strategi for standardisering (sammendrag) 2 Med liberalisering av internasjonal handel og økende globalt samarbeid øker interessen for standardisering i mange land.

Detaljer

Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge

Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge Disse reglene er fastsatt av Standard Norges styre som gjeldende for administrasjonens og standardiseringskomiteenes gjennomføring av standardiseringsarbeidet

Detaljer

Trine Tveter adm. direktør

Trine Tveter adm. direktør Trine Tveter adm. direktør Standard Norge Privat og uavhengig medlemsorganisasjon Etablert i 2003 En samling av fire standardiseringsorganisasjoner (den eldste etablert i 1923) Utvikler standarder på de

Detaljer

Norsk Elektroteknisk Komite 1

Norsk Elektroteknisk Komite 1 Norsk Elektroteknisk Komite 1 Formålet med SG slik NEK ser det Økt prosessorkra8 og kommunikasjon i hele verdikjeden skal gi mer intelligent forvaltning av energiressursene og dermed bedre totaløkonomi.

Detaljer

Tilknytningspunkt for el og ekom - NEK 399-1 og NEK 399-2

Tilknytningspunkt for el og ekom - NEK 399-1 og NEK 399-2 Tilknytningspunkt for el og ekom - NEK 399-1 og NEK 399-2 Hvem står bak NEK 399? NEK 399 forvaltes av komiteen NK 301 Inngår i NEKs struktur av 500 eksperter fra norsk næringsliv fordelt på 100 komiteer

Detaljer

Hva er en harmonisert standard?

Hva er en harmonisert standard? Januar 2014 Hva er en harmonisert standard? JACOB MEHUS, STANDARD NORGE Standard Norge Privat, uavhengig og non-profit medlemsorganisasjon Etablert i 2003 - med røtter tilbake til 1923 Utvikler standarder

Detaljer

NK64 NEK 400 Tolkninger, siste nytt - plan mot NEK 400:2018

NK64 NEK 400 Tolkninger, siste nytt - plan mot NEK 400:2018 NEK 400 Tolkninger, siste nytt - plan mot NEK 400:2018 Eirik Selvik Formann NK64 Godt mottatt NEK 400:2014 Erfaringer Generelt lite spørsmål til NK64 Ingen av type Hvordan kan jeg tilfredsstille ny norm

Detaljer

Fagsjef - Lavspenning og forsyningsanlegg 19 Stein Klevan NEK Fagsjef - Ekom 20 Hans Habbestad NEK Fagsjef - Fornybar energi og forsyning

Fagsjef - Lavspenning og forsyningsanlegg 19 Stein Klevan NEK Fagsjef - Ekom 20 Hans Habbestad NEK Fagsjef - Fornybar energi og forsyning Deltakere Nr Navn Organisasjon NK verv 1 Espen Masvik DSB Medlem NK 99 2 Atle Årnes Datatilsynet 3 Øystein Gåserud NVE Leder NK 99 4 Karl Erik Ellingsgård NVE 5 Arne Venjum NVE Medlem NK 301 6 Heidi Kvalvåg

Detaljer

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender?

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Norges rolle i en klimavennlig energiframtid 22. september 2009 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk

Detaljer

Tommy Skauen. Grønne bygg: Henger «elektro forskriftene» med?

Tommy Skauen. Grønne bygg: Henger «elektro forskriftene» med? Tommy Skauen Grønne bygg: Henger «elektro forskriftene» med? Infratek Elsikkerhet AS Sakkyndig kontrollselskap 71 ansatte Kontor Oslo og Sarpsborg Tjenester DLE-tjenester Kontroll av kwh-målere Kontroll

Detaljer

Elkontroll i bolig og næringsbygg

Elkontroll i bolig og næringsbygg NEK 405:2015 Samlet utgave Norsk elektroteknisk norm Elkontroll i bolig og næringsbygg Kompetansekrav, metode, eksamens- og sertifiseringsordning NEK har opphavsrett til denne publikasjon. Ingen del av

Detaljer

ER REGELVERKET TILPASSET NYE ENERGIKILDER OG NYE FORBRUKSMØNSTRE??

ER REGELVERKET TILPASSET NYE ENERGIKILDER OG NYE FORBRUKSMØNSTRE?? Brannvernkonferansen 2014 ER REGELVERKET TILPASSET NYE ENERGIKILDER OG NYE FORBRUKSMØNSTRE?? Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS)

Detaljer

Strøm på avveie. Hvilke utfordringer skaper solcellepaneler og lading av el-biler for sikkerheten? Kjetil Solberg. Brannvernkonferansen 28.

Strøm på avveie. Hvilke utfordringer skaper solcellepaneler og lading av el-biler for sikkerheten? Kjetil Solberg. Brannvernkonferansen 28. Strøm på avveie Hvilke utfordringer skaper solcellepaneler og lading av el-biler for sikkerheten? Kjetil Solberg Brannvernkonferansen 28.april 2015 Oversikt Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar

Detaljer

ICS Erstatter NEK EN :2004. Norsk versjon. Sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg - Del 1: Generelle krav

ICS Erstatter NEK EN :2004. Norsk versjon. Sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg - Del 1: Generelle krav NORSK NORM EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM Mars 2013 NEK EN 50110-1 ICS 29.240.01 Erstatter NEK EN 50110-1:2004 Norsk versjon Sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg -

Detaljer

En viktig normsamling for bransjen

En viktig normsamling for bransjen NEK 440:2011 Stasjonsanlegg med nominell spenning over 1 kv AC En viktig normsamling for bransjen Sjefingeniør Øystein Gåserud DSB 1 Hva er NEK 440 2 NEK 440 Normen NEK 440:2011 er utarbeidet av NEK/NK99.

Detaljer

INTEGRASJON AV DISTRIBUERT ENERGIPRODUKSJON. Av Leif T. Aanensen, Norsk Elektroteknisk Komite

INTEGRASJON AV DISTRIBUERT ENERGIPRODUKSJON. Av Leif T. Aanensen, Norsk Elektroteknisk Komite INTEGRASJON AV DISTRIBUERT ENERGIPRODUKSJON Av Leif T. Aanensen, Norsk Elektroteknisk Komite Sammendrag I dette essayet drøftes det hvordan lokal energiproduksjon vil kunne påvirke den norske energiforsyningen.

Detaljer

Elsikkerhetskonferansen 2011

Elsikkerhetskonferansen 2011 Elsikkerhetskonferansen 2011 NEK 405-serien, erfaringer og innhold Brann som samfunnsproblem Hvert år omkommer mellom 50 og 70 mennesker i brann i Norge, og de materielle tapene beløper seg til mellom

Detaljer

Manglende retning - er en nasjonal smartgridstrategi veien å gå? Presentasjon Smartgrid-konferansen 2015-09-15

Manglende retning - er en nasjonal smartgridstrategi veien å gå? Presentasjon Smartgrid-konferansen 2015-09-15 Manglende retning - er en nasjonal smartgridstrategi veien å gå? Kjell Sand Grete Coldevin Presentasjon Smartgrid-konferansen 2015-09-15 1 Strategi - framgangsmåte for å nå et mål [ Kilde:Bokmålsordboka]

Detaljer

Energi, klima og miljø

Energi, klima og miljø Energi, klima og miljø Konsernsjef Tom Nysted, Agder Energi Agder Energi ledende i Norge innen miljøvennlige energiløsninger 2 Vannkraft 31 heleide og 16 deleide kraftstasjoner i Agder og Telemark 7 800

Detaljer

NEK 400:2010 Hvorfor ny utgave nå igjen? Jørn Holtan NEK

NEK 400:2010 Hvorfor ny utgave nå igjen? Jørn Holtan NEK NEK 400:2010 Hvorfor ny utgave nå igjen? Jørn Holtan NEK 1 NEK 400 hvorfor revisjoner hvert 4. år? Siste revisjon av NEK 400 kom i sommer. Da var det gått fire år siden siste revisjon. Kan det være nødvendig

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

Kjell Bendiksen. Det norske energisystemet mot 2030

Kjell Bendiksen. Det norske energisystemet mot 2030 Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030 Brutto energiforbruk utvalgte land (SSB 2009) Totalt Per person Verden er fossil (80+ %) - Norge er et unntak! Fornybarandel av forbruk - EU 2010 (%)

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

Innlegg om: Nasjonale og internasjonale standarder betydning for et åpent marked hvordan lages de og hvordan blir de brukt

Innlegg om: Nasjonale og internasjonale standarder betydning for et åpent marked hvordan lages de og hvordan blir de brukt Konkurransetilsynets seminar: Konkurranseproblemer i det norske programvaremarkedet Innlegg om: Nasjonale og internasjonale standarder betydning for et åpent marked hvordan lages de og hvordan blir de

Detaljer

Av André Indrearne, Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet AS

Av André Indrearne, Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet AS Av André Indrearne, Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet AS Sammendrag Norske nettselskap opplever i dag stor interesse og etterspørsel om informasjon vedrørende mikroproduksjon. Lokal produksjon som en

Detaljer

Elektriske installasjoner ombord i skip og fartøyer

Elektriske installasjoner ombord i skip og fartøyer NEK 410-2:2010 Norsk versjon Norsk elektroteknisk norm Elektriske installasjoner ombord i skip og fartøyer Del 2: Valg og installasjon av kabel, styremaskiner, elektrisk fremdrift, tankskip, skip som fører

Detaljer

Vedtekter for itsmf Norge

Vedtekter for itsmf Norge Vedtekter for itsmf Norge Innhold Vedtekter for itsmf Norge... 1 1. Navn... 2 2. Formål... 2 3. Virksomhet... 2 4. Struktur... 2 5. Medlemmer... 2 6. Generalforsamling... 3 7. Ekstraordinær generalforsamling...

Detaljer

Faglig ledelse i sakkyndig virksomhet Storefjell, 12. mars 2009 Standarder Jan G. Eriksson, Standard Norge

Faglig ledelse i sakkyndig virksomhet Storefjell, 12. mars 2009 Standarder Jan G. Eriksson, Standard Norge Faglig ledelse i sakkyndig virksomhet Storefjell, 12. mars 2009 Standarder Jan G. Eriksson, Standard Norge Faglig ledelse i sakkyndig virksomhet - Standarder - Jan G. Eriksson 1 Temaer i presentasjonen

Detaljer

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 LYSKULTUR Note 2016 2015 Salgsinntekt 7 120 581 6 962 127 Annen driftsinntekt 5 725 662 252 Sum driftsinntekter

Detaljer

DSBs HENVISNING TIL STANDARDER I ELFORSKRIFTENE

DSBs HENVISNING TIL STANDARDER I ELFORSKRIFTENE Eliaden 2014 DSBs HENVISNING TIL STANDARDER I ELFORSKRIFTENE Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet for elektriske anlegg

Detaljer

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter Global Future VENNEFORENING VEDTEKER 5.3. Medlemsåret skal være det samme som regnskapsåret, fra 1.januar t.o.m. 31. desember. 1 Navn Global Future VENNEFORENING 1. Foreningens navn er Global Future Venneforening

Detaljer

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge?

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? 08.02.2013 - Zero Emission Resource Organisation (ZERO) Premiss: vi må etablere et marked for bygningsmonterte solceller i Norge. I våre naboland

Detaljer

Oversikt over energibransjen

Oversikt over energibransjen Oversikt over energibransjen Hovedverdikjeden i energiforsyningen Kraftproduksjon Kraftnett Kraftmarked Middelårsproduksjon: 123 TWh Sentralnett: 132 420 kv Regionalnett: 50 132 kv Distribusjonsnett: 11

Detaljer

IEA-REWP Renewable Energy Working Party. Andreas Bratland, Forskningsrådet

IEA-REWP Renewable Energy Working Party. Andreas Bratland, Forskningsrådet IEA-REWP Renewable Energy Working Party Andreas Bratland, Forskningsrådet REWP, IEAs «paraplykomite» på fornybar energi Mandat Funksjoner Medlemmer, struktur og prosesser Strategi 2013-2015 Global energiutvikling

Detaljer

NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI?

NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI? NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI? KONSERNSJEF BÅRD MIKKELSEN OSLO, 22. SEPTEMBER 2009 KLIMAUTFORDRINGENE DRIVER TEKNOLOGIUTVIKLINGEN NORGES FORTRINN HVILKEN ROLLE KAN STATKRAFT SPILLE?

Detaljer

Innkalling til Årsmøte 2008

Innkalling til Årsmøte 2008 Faggruppe for energi, industri og miljø Innkalling til Årsmøte 2008 Faggruppe for Energi, Industri og Miljø (FEIM) Tekna Oslo avdeling Onsdag 13. februar 2008 kl. 1800, i Ingeniørenes Hus Styret ønsker

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Strategiplan 2014 2018

Strategiplan 2014 2018 Strategiplan 2014 2018 Revisjonsdato: 2013-12-06 Standardisering innen el og ekom 1 Innhold Innledning... 3 Visjon... 4 Misjon... 4 Verdigrunnlag... 4 Forretningside... 4 Rammebetingelser for NEK... 5

Detaljer

NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE. Arild Røed Sekretær IEC TC 18 Fagsjef NEK

NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE. Arild Røed Sekretær IEC TC 18 Fagsjef NEK NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE Arild Røed Sekretær IEC TC 18 Fagsjef NEK INTERNASJONAL STANDARDISERING IEC TC 18 Elektriske installasjoner på skip og mobile og faste offshoreinnretninger (IEC TC 18 website)

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

Klimasporingsprosjektet

Klimasporingsprosjektet Klimasporingsprosjektet Bakgrunn, mål, forutsetninger og utfordringer Ivar Jachwitz Standard Norge 1 Standarder bidrar til; et effektivt samfunn og et konkurransedyktig næringsliv internasjonal markedsadgang

Detaljer

Sterk vekst gir tidenes resultat

Sterk vekst gir tidenes resultat FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS-KAPITAL PÅ OVER 2 500 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE OG ET OMFATTENDE

Detaljer

Årsmelding Norges Verdensarv 2012

Årsmelding Norges Verdensarv 2012 Årsmelding Norges Verdensarv 2012 1. Organisasjon Norges Verdensarv (NVA) er en forening for verdensarvstedene i Norge, og ble stiftet på Røros 4. desember 2007. Norges Verdensarv har som formål å ivareta

Detaljer

NEK 900 Elektriske Jernbaneinstallasjoner

NEK 900 Elektriske Jernbaneinstallasjoner NEK 900 Elektriske Jernbaneinstallasjoner Geir L. Eriksen Senioringeniør Jernbaneverket Stab Sikkerhet Arbeidet i JBV i snart 44 år og vært formann for NEK NK9 i ca 20 år I begynnelsen var det. Dagens

Detaljer

NEK 400 Bolig. Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET

NEK 400 Bolig. Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET NEK 400 Bolig Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet for elektriske anlegg

Detaljer

Kraftforsyningen og utbyggingsplaner. Rune Flatby Direktør konsesjonsavdelingen

Kraftforsyningen og utbyggingsplaner. Rune Flatby Direktør konsesjonsavdelingen Kraftforsyningen og utbyggingsplaner Rune Flatby Direktør konsesjonsavdelingen Ny utbygging viktige drivere Lite nettinvesteringer siden 1990 Flere regioner med svak kraftbalanse Forventet økt uttak i

Detaljer

Årsmøte i Norges Verdensarv den 9. juni 2009

Årsmøte i Norges Verdensarv den 9. juni 2009 Årsmøte i Norges Verdensarv den 9. juni 2009 Sak 3. Årsberetning 2008 Innhold 1. Organisasjon 2. Administrasjon 3. Møtevirksomhet, kontakt og samarbeid 4. Økonomi 5. Personell, miljø og sikkerhet 6. Likestilling

Detaljer

EUs energipolitikk. Marit Engebretsen Energiråd EU-delegasjonen. 19. november 2008

EUs energipolitikk. Marit Engebretsen Energiråd EU-delegasjonen. 19. november 2008 EUs energipolitikk Marit Engebretsen Energiråd EU-delegasjonen Fokus i EUs energipolitikk Energiforsyningssikkerhet Klimaendring og bærekraftig energi EUs lederskap, konkurranseevne og industriell utvikling

Detaljer

Veiledning om samfunnsansvar NS-ISO 26000

Veiledning om samfunnsansvar NS-ISO 26000 Veiledning om samfunnsansvar NS-ISO 26000 Hege Thorkildsen hth@standard.no Handelshøyskolen BI 2. februar 2011 Handelshøyskolen BI - 2. februar 2011 1 Standard hva er nå det? Beskriver et produkt et system

Detaljer

Rammevilkår for en ny næring

Rammevilkår for en ny næring Rammevilkår for en ny næring Mette Kristine Kanestrøm Avdelingsleder Offshore Vind Lyse Produksjon AS Styremedlem ARENA NOW Vindseminar Bergen 8.mars 2010 Innhold Lyse Produksjons satsning på offshore

Detaljer

Elsikkerhet den norske modellen

Elsikkerhet den norske modellen Elsikkerhet den norske modellen Avd.dir. Torbjørn Hoffstad 1 Litt historie 1882 De første forskriftene for elektriske anlegg, laget på grunnlag av engelske forskrifter, ble vedtatt av de private brannforsikringsselskaper.

Detaljer

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

[ Fornybar energi i Norge en

[ Fornybar energi i Norge en [ Fornybar energi i Norge en kartlegging av aktivitet og omfang ] MENON-publikasjon nr. 4/2008 Mars 2008 Av Erik W. Jakobsen Gjermund Grimsby Rapport skrevet på oppdrag for KlimaGevinst MENON Business

Detaljer

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Foreslått vedtatt av generalforsamlingen 19. april 2012 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Navn og forretningskontor Selskapets navn er Gjensidige Forsikring ASA. Selskapet

Detaljer

Veiledning for kontroll med etterlevelse av faglige virkeområder

Veiledning for kontroll med etterlevelse av faglige virkeområder Veiledning for kontroll med etterlevelse av faglige virkeområder En underenhet i et konsern/foretak som ikke har egen faglig ansvarlig og som følgelig ikke selvstendig kan påta seg oppdrag, skal være registrert

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Muligheter for regelverkspåvirkning i EU gjennom standardiseringsarbeidet i CEN/CENELEC

Muligheter for regelverkspåvirkning i EU gjennom standardiseringsarbeidet i CEN/CENELEC Muligheter for regelverkspåvirkning i EU gjennom standardiseringsarbeidet i CEN/CENELEC ARBEIDET I CEN MED MÅLEMETODE FOR PARTIKKEL UTSLIPP FRA OVNER FYRT MED FAST BRENSEL (VEDOVNER) Standardiseringsorganisasjoner

Detaljer

Internasjonale trender

Internasjonale trender Redaktør kapittel 1, seniorrådgiver Kaja Wendt Internasjonale trender Indikatorrapporten 215 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 24. september 215 Internasjonale trender i FoU, BNP og publisering

Detaljer

Eidsiva Energi AS. Presentasjon til Hedmark fylkesting 19. april 2016

Eidsiva Energi AS. Presentasjon til Hedmark fylkesting 19. april 2016 Eidsiva Energi AS Presentasjon til Hedmark fylkesting. april 6 Fakta om Eidsiva Finanssjef Mette Hoel Norges femte største energiselskap Ca. 4 milliarder i omsetning Ca. 3 millioner kroner i utbetaling

Detaljer

NEK 400 bolig. NEK TS 400 bolig:2016. Planlegging, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger

NEK 400 bolig. NEK TS 400 bolig:2016. Planlegging, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger NEK TS 400 bolig:2016 NEK 400 bolig Planlegging, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger Norsk elektroteknisk spesifikasjon NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE NEK TS

Detaljer

Standard hva er nå det?

Standard hva er nå det? Veiledning i om NS-ISO 26000 Hege Thorkildsen hth@standard.nono Handelshøyskolen BI 2. februar 2011 Handelshøyskolen BI - 2. februar 2011 1 Standard hva er nå det? Beskriver et produkt et system en arbeidsprosess

Detaljer

Standarder som virkemiddel i oppdrettsnæringen. Om NS 9415 og ny HMSstandard

Standarder som virkemiddel i oppdrettsnæringen. Om NS 9415 og ny HMSstandard Standarder som virkemiddel i oppdrettsnæringen Om NS 9415 og ny HMSstandard Bergen 21. oktober 2004 v/knut Jonassen Presentasjon av Standard Norge 1 Standard Norge Privat og uavhengig medlemsorganisasjon

Detaljer

Artikkel 1 Navn og formål

Artikkel 1 Navn og formål Revidert siste gang April 2009 Artikkel 1 Navn og formål Seksjon 1 Navn Organisasjonens navn er TETRA-forum Norge. Seksjon 2 Formål Organisasjonens hovedformål er å være en viktig bidragsyter i arbeidet

Detaljer

Mars 2014. Standard Norge NS 8360 BIM OBJEKTER BJØRN BRUNSTAD

Mars 2014. Standard Norge NS 8360 BIM OBJEKTER BJØRN BRUNSTAD Mars 2014 Standard Norge NS 8360 BIM OBJEKTER BJØRN BRUNSTAD Mange standarder og mange mennesker 16 000 gyldige standarder og tilsvarende dokumenter 1 200 standarder lagd nasjonalt i Norge 2 100 norske

Detaljer

Fag styrker Tekna. Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård

Fag styrker Tekna. Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård Fag styrker Tekna Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård Fag er viktig del av Tekna Var grunnlaget for foreningen fra opprettelsen Er i dag en hovedpilar sammen med lønnssiden Har

Detaljer

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering En nasjonal forskningssatsing i regi av NSG er basert på nasjonal konsensus blant partene og organiseres som

Detaljer

NEK 400 Bolig Teknisk spesifikasjon REGELVERKET

NEK 400 Bolig Teknisk spesifikasjon REGELVERKET NEK 400 Bolig Teknisk spesifikasjon REGELVERKET Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet for elektriske anlegg (ELA) 03.09.2012

Detaljer

Uttalelse fra FUSen, om «Mindre justering av plusskundeordningen»

Uttalelse fra FUSen, om «Mindre justering av plusskundeordningen» Uttalelse fra FUSen, om «Mindre justering av plusskundeordningen» 31 Aug 2015 31.08.2015 Thor Christian Tuv 1 Bakgrunn, kommentar NVE har sendt på høring en «Mindre justering av plusskundeordningen». Dette

Detaljer

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene Årsmøtesak 5 Forslag til endring i statuttene Ved forrige endring i statuttene i 2009 var tanken å harmonere INs statutter til ICOMOS statutter. Det har vært en innskjerping på hvor lenge et medlem kan

Detaljer

Nasjonale og internasjonale standardiseringsorganisasjoner

Nasjonale og internasjonale standardiseringsorganisasjoner Nasjonale og internasjonale standardiseringsorganisasjoner IEC CENELEC ISO CEN ITU ETSI Norsk Elektroteknisk Komite Standard Norge Post- og teletilsynet Hva er CEN? Etablert på 70-tallet 30 nasjonale medlemmer

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 (Rev. 2015-02-05) Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. MÅL FOR PERIODEN 2012-2017... 2 2.1 Medlemmene... 2 2.2 Økonomi...

Detaljer

Styremedlem Atle Stensland gikk ut av styret etter 4 år. Styret takker Atle for innsatsen i denne perioden.

Styremedlem Atle Stensland gikk ut av styret etter 4 år. Styret takker Atle for innsatsen i denne perioden. Årsrapport NAS 2007 Styrearbeidet gjennom året Styret i NAS har i 2007 avholdt 9 styremøter. På det første møtet i januar var både det gamle og nye styret tilstede, samt vararepresentanter og revisor.

Detaljer

230/400 V TN-SYSTEM EN SELVFØLGE I ALLE NYE BYG- NINGER? Av Leif T. Aanensen, Norsk Elektroteknisk Komite og Eirik Kvinge Skogseth, student NTNU

230/400 V TN-SYSTEM EN SELVFØLGE I ALLE NYE BYG- NINGER? Av Leif T. Aanensen, Norsk Elektroteknisk Komite og Eirik Kvinge Skogseth, student NTNU 230/400 V TN-SYSTEM EN SELVFØLGE I ALLE NYE BYG- NINGER? Av Leif T. Aanensen, Norsk Elektroteknisk Komite og Eirik Kvinge Skogseth, student NTNU Sammendrag Dette er et debattinnlegg hvor forfatterne trekker

Detaljer

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN HEDMARK SPAREBANKSTIFTELSE Stiftet 29. oktober 2015 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-2 Firma og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse. Stiftelsens

Detaljer

2.1.1 Den internasjonale elektrotekniske komité (IEC) 2.1.2 TC77

2.1.1 Den internasjonale elektrotekniske komité (IEC) 2.1.2 TC77 Kurs: EMC leksjon 2 Lærere: Stein Øvstedal (steino@iet.hist.no) Dato: febr. 2002 INNHOLD: 2 Standarder... 1 2.1 Standardiseringsorganisasjonene.... 1 2.1.1 Den internasjonale elektrotekniske komité (IEC)...

Detaljer