NEK Tous posters 60_80 sans logob.indd :28:09 EMC. NEK Tous posters 60_80 sans logo.indd :09:32

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NEK Tous posters 60_80 sans logob.indd 8 2014-03-05 15:28:09 EMC. NEK Tous posters 60_80 sans logo.indd 5 2014-03-05 15:09:32"

Transkript

1 NEK Tous posters 60_80 sans logo.indd :10:13 NEK Tous posters 60_80 sans logob.indd :27: :09:50 NEK Tous posters 60_80 sans logob.indd :28:09 NEK Tous posters 60_80 sans logob.indd :27:53 NEK Tous posters 60_80 sans logo.indd :09:32 NEK Tous posters 60_80 sans logob.indd :27:03 NEK Tous posters 60_80 sans logo.indd 3 NEK Tous posters 60_80 sans logo.indd :10:23 NEK Tous posters 60_80 sans logo.indd 1 NEK Tous posters 60_80 sans logo.indd :09:41 NEK Tous posters 60_80 sans logob.indd 6 Årsberetning 2013 Making electrotechnology work for you. Ekom Ex områder Eldrevet transport Maritime elinstallasjoner Making el Making electrotechnology work for you. Elektrisk utstyr Energiproduksjon Making electrotechnology work for you. EMC Making electrotechnology work for you. Velferdsteknologi Ma Overføring og distribusjon Industriautomasjon Making electrotechnology work for you. Making electrotechnology work for you. Lavspenningsinstallasjoner Making electrotechnology Alarmsystemer work for you.

2 I N N H O L D Side Styrets redegjørelse 2 Administrasjon 5 Styrets årsberetning 6 Budsjett og resultat, grafisk 9 Reelle utgifter NEK, grafisk 10 Generelt fra FG 2 11 Generelt fra arbeidet i EMC, FG 5 21 Årsrapport CENELEC 23 Årsrapport IEC 26 NEKs Representantskap 33 Styre og normkomiteer 34 Adresseliste, alfabetisk 51 Bedrifter og institusjoner med NEK-medlemmer 60 Komiteer pr. faggruppe 83 Beretninger fra Normkomiteene 87 Elektrotekniske publikasjoner bestillingsliste - sist i dokumentet

3 DETTE ER Selvstendig og nøytral organisasjon, opprettet i 1912 Består av representantskap, styre, sekretariat og normkomiteer Norsk fagorgan for elektroteknisk standardiseringsvirksomhet Norsk medlemsorgan i International Electrotechnical Commission, IEC Norsk medlemsorgan i Comité Européen de Normalisation Électrotechnique, CENELEC Norsk medlem i flere internasjonale sertifiseringssystemer Medeier i Standard Online AS Ansvarlig for Norske elektrotekniske normer Formidler salg av internasjonale og nasjonale elektrotekniske standarder, forskrifter, publikasjoner mv. Gir informasjon og veiledning om elektroteknisk standardiseringsarbeid Finansieres av medlemskontingenter, oppdragsmidler, offentlig tilskudd og salg av publikasjoner 105 normkomiteer ekspertengasjementer 50 normkomiteer uten medlemmer 11 ansatte Mai

4 STYRETS REDEGJØRELSE FOR VIRKSOMHETEN I 2013 Hovedtrekk NEK var også i 2013 preget av endringer på personellsiden. 12. august begynte fagsjef Arild Røed som leder for faggruppe 4; Elektriske installasjoner i Ex- og maritime områder. Han kom fra elektroleverandøren Proxll AS der han ledet et team med prosjektledere bl.a. innen samferdselsprosjekter som ladeinfrastruktur for elbiler, signalanlegg og autopassanlegg. Røed har også erfaring som produktansvarlig i Ensto Nor AS. Ensto er en anerkjent elektroleverandør i Europa som leverer høy- og lavspennings installasjonsmateriell. Røed har også solid bakgrunn fra Nemko AS. I løpet av 2013 lanserte NEK flere normer og normsamlinger i norsk oversettelse. Det henvises til styrets årsberetning hvor disse er gjengitt. Styret har i løpet av året avholdt fem styremøter og hatt 55 saker til behandling. Det har vært avholdt to representantskapsmøter og ett årsmøte. De viktigste sakene i tillegg til økonomi og løpende oppgaver har vært forberedelsene til og oppstart av felles databaseprosjekt, Sarepta, i samarbeid med Standard Norge og Standard Online AS. Økonomi NEKs økonomi har tradisjonelt fulgt en 4-års syklus med topper i 2002, 2006, 2010 og med forventet ny topp i Et solid driftsoverskudd i 2010 ble etterfulgt av et forventet underskudd i Tilsvarende var det forventet underskudd på den ordinære driften i Økt salg, særlig knyttet opp mot Standard Online AS og abonnementsordninger kombinert med kostnader under budsjett medførte at driften også i 2013 viste overskudd. Regnskapet for NEKs Fond for 2013 viser et resultat på 0,456 MNOK. Dette er på linje med tidligere år dersom vi ser bort fra IEC General Meeting i Oslo i Netto avkastning på Storebrand Garantikonto har vært 0,5 MNOK. Verdien på Storebrand Eiendomsfond falt med 0,299 MNOK i Vi mottok 0,273 MNOK i aksjeutbytte fra eiendomsfondet. Netto tap for eiendomsfondet ble dermed 0,026 MNOK. Verdien av aksjeposten er ved årsslutt 2,736 MNOK som er ca 55% av inngangsverdien på 5 MNOK. Kursen er 7,42 mot 8,23 i Årets resultat på 0,456 MNOK overføres egenkapitalen, som etter dette blir på 11,973 MNOK. NEK har et solid økonomisk fundament gjennom sin frie egenkapital og NEKs Fond. Fondet har vært bygget opp som et sikringsfond for NEKs drift og internasjonale forpliktelser, og representerte en økonomisk garanti for gjennomføringen av IECs General Meeting 2012 i Oslo, samtidig med NEKs 100-års jubileum. NEK har videre forpliktet seg til å dekke kostnadene ved det kommende presidentvervet i CENELEC for NEKs tidligere administrerende direktør, Tore B. Trondvold. Kostnadene ved dette prosjektet løper over en fireårsperiode hvorav 2012 var et såkalt president elect -år og er den ordinære presidentperioden. Kostnadene er anslått til kr 300 knok pr år, tilsammen inntil 1,2 MNOK over hele perioden. Vi ser at oppgavene knyttet opp mot dette vervet er økt som følge av generell økt aktivitet innen europeisk standardsiering. EU-kommisjonens aktiviteter, krav og forventninger påvirker de europeiske standardiseringsorganisasjonene. Kostnadene skal primært dekkes av NEKs Fond. NEKs solide økonomi gir rom for vekst. NEK har ikke økonomisk erverv som formål. I 2013 har administrasjon og styre bearbeidet og utviklet ny strategisk plan for perioden Planen viser til flere vekst- og satsingsområder. NEK vil bruke sin økonomi og kunnskap til ytterligere vekst på områder relevant for norsk industri, næringsliv og myndigheter. Strategiplan understreker NEKs internasjonale profil og tilknytning mot IEC og CENELEC. Dette krever et synlig og selvstendig NEK hvilket er understreket i strategiplanen

5 Forholdet til myndighetene NEK fikk i 2013 et offentlig tilskudd på 3,572 MNOK fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som er underlagt Justis- og politidepartementet (JD). Til sammenligning kan nevnes at verdien av det frivillige arbeidet normkomite-medlemmene nedlegger, antas å utgjøre minst tre ganger så stort beløp. Styret forventer at størrelsen på det offentlige tilskuddet skal følge konsumprisutviklingen fremover. Også i 2013 har NEK hatt løpende kontakt med NVE, Post- og teletilsynet, Petroleumstilsynet og Sjøfartsdirektoratet. Standardisering innen det elektrotekniske området dreier seg i høy grad om virkemidler for næringslivet og ikke bare om helse, miljø og sikkerhet. Uavhengig av de næringspolitiske erfaringer som er meddelt ovenfor hadde NEK i 2013 jevnlig kontakt også med NHD. NEK blir brukt som høringsinstans, særlig i saker vedrørende tekniske handelshindringer (TBT) innenfor standardiseringsog sertifiseringsområdet. Gjennom NEKs deltakelse i CENELEC Technical Board (BT) har vi også direkte kontakt med EFTA-sekretariatet og EU-kommisjonen. Normer og standarder har blitt et stadig viktigere henvisningsgrunnlag etter hvert som de offentlige forskriftene i elektroteknisk sektor i EØSlandene er gjort mer overordnede og generelle. Forholdet til de øvrige norske standardiseringsorganisasjonene NEK har hatt et nært samarbeid med så vel Standard Norge (SN) som Post- og teletilsynet (PT). Foruten alt praktisk samarbeid med SN ved å være samlokalisert, har vi gjensidig representasjon i repektive styre og representantskap, og PT har i mange år vært med i NEKs representantskap og styre. NEK eier sammen med SN Standard Online AS, som er vårt felles salgsselskap. Forholdet til Standard Online AS Omsetningen til Standard Online AS økte fra 83,9 MNOK i 2012 til 85,8 MNOK i Årsresultatet inklusive finans og etter skatt ble -609 knok som er svakere enn budsjett. Egenkapitalandelen i selskapet er 29,2% av totalkapitalen, som er nedgang fra Selskapet har hatt en anstrengende likviditet i annt halvår. Dette henger sammen med store it-investeringer, svakere salg enn påregnet samt kostnader ved skifte av administrerende direktør. Standard Online har i 2013 betalt 6,366 MNOK i royalty til NEK. I 2012 var beløpet 6,342 MNOK. Styret har i 2013 bestått av Trine Tveter (SN) styreleder, Birger Hestnes (NEK) nestleder, Jacob Mehus (SN), Ann Christina Dybwad (eget firma) og Thomas Vikanes (Gyldendal Rettsdata) som styremedlemmer. NEKs eierandel i Standard Online AS er 20%. Samarbeid med medlemspartene NEK har innledet en serie med tettere møter med NEKs medlemsparter. Hensikten er informasjonsspredning men like viktig er å fange opp markedsmessige behov slik at NEK kan innrette sin virksomhet til medlemmenes beste. Initiativet til tettere samarbeid er godt mottatt og blir videreført i Nordisk samarbeid Det har også i 2013 vært et godt samarbeid mellom de nordiske medlemsorganisasjonene i IEC og CENELEC. Stadlar, den islandske standardiseringsorganisasjonen, inviterte til NOREK 2013 i Reykjavik. NOREK-medlemmene søker også å møtes regelmessig i forbindelse med CENELECs BTmøter. Tema er da aktuelle saker av felles interesse på det forestående BT-møtet, samt saker som påvirker de enkelte standardiseringsorganisasjoner og CENELECs fremtid

6 Europeisk og internasjonalt samarbeid EU-parlamentet vedtok ny europeisk standardiseringsforordning 11. september Det legges stor vekt på standardiseringens betydning hva gjelder å skape konkurransekraft for bedriftene gjennom for å sikre fri flyt for produkter og tjenester. Forordningen anerkjenner de europeiske standardiseringsorganisasjonenes viktighet og betydning for at politiske mål skal oppnås. Forordningen ønsker også å styrke relasjonen mellom teknologisk innovasjon og utvikling mellom akademia og industrien. Samtidig stilles det krav om oppfyllelse av grunnleggende prinsipper som åpenhet, transparens, uavhengighet og interessentstyrt. Verd å merke seg er at den også gjelder tjenester. Formelt har forordningen ennå ikke trådt i kraft i Norge og gjelder derfor ikke for NEK. Det har tatt lenger tid enn forvent å tilpasse til norsk lovgivning men det forventes at den med hjemmel i EØS-avtalen vil bli implementert i løpet av NEK har likevel forberedt seg på lik linje med våre europeiske søsterorganisasjoner og rapporterer til CENELEC i henhold til felles regelverk. CENELECs 53. generalforsamling (Assemblé General = AG) ble arrangert i København 20. juni. I tillegg til de lovbestemte sakene som valg av styre samt godkjenning av regnskap for 2012 og budsjett for 2014, ble også samarbeidet mellom CEN og CENELEC diskutert. Begge organisasjoner har bearbeidet strategiplaner og disse er senere bearbeidet og vedtatt i ekstraordinære generalforsamlinger i november For CENELEC er det viktig at linken mot IEC ytterligere blir styrket og kommende implementeringsplan legger vekt på dette. Spesielt for CENELEC, herunder også NEK, er at ca 80% av europiske normer har sitt opphav i IECs tekniske komitéer. CENELEC er fra 1. januar 2013 ledet av norsk president, Tore B. Trondvold, tidligere styreleder og administrerende direktør i NEK. IECs 77. årlige hovedmøte, General Assembly (GM) ble arrangert i New Dehli oktober. Organisasjonen har nå 60 medlemsland med fulle rettigheter. Med sine 22 assosierte medlemmer og 83 affilierte medlemmer omfatter IEC-familien 165 land. Europeiske og internasjonale møter i Norge NEK arrangerte ingen større internasjonale møter i Norge i Flere komitéer har hatt arbeidsmøter i Norge. Implementerte Norske Elektrotekniske Normer pr : Publikasjoner fra IEC implementert totalt 7225 Amendments fra IEC implementert totalt 1013 Publikasjoner fra IEC implementert i Amendments fra IEC implementert i Publikasjoner fra CENELEC implementert totalt 7215 Amendments fra CENELEC implementert totalt 1260 Publikasjoner fra CENELEC implementert i Amendments fra CENELEC implementert i Publikasjoner fra NEK implementert totalt 147 Amendments fra NEK implementert totalt 0 Publikasjoner fra NEK implementert i Amendments fra NEK implementert i Antall gyldige NEK-publikasjoner Antall gyldige NEK-amendments

7 Implementeringen blir kunngjort elektronisk på NEKs hjemmeside under fanen Standarder på høring og deretter Forslag og nye standarder fra NEK, i venstre kolonne. Dette er en rasjonell og lite kostnadskrevende måte å informere på, samtidig som utgivelsesfrekvensen den senere tid er øket fra kvartalsvis til månedlig. Implementeringen blir kunngjort elektronisk på NEKs hjemmeside under Produkter/Meddelelser/EU-direktiv > NEK Meddelelser - Høring og nye normer. Dette er en rasjonell og lite kostnadskrevende måte å informere på, samtidig som utgivelsesfrekvensen den senere tid er øket fra kvartalsvis til månedlig. Katalog 2012 over gjeldende Norske Elektrotekniske Normer er gratis nedlastbar fra NEKs hjemmeside. Administrasjon NEKs personale bestod av følgende fast ansatte personer ved utgangen av desember 2013: Birger Hestnes Leif T. Aanensen Arild Røed Hans Habbestad Per Magne Tveiten Marianne Dahl Kristin Grevle Haug Sidsel Holand Marianne Krosby Kari Pedersen Daglig ledelse, administrasjon, eksterne relasjoner Elektriske forsynings- og lavspenningsanlegg Maritime installasjoner og utstyr i eksplosjonsfarlige områder Fornybar energi og høyspenningsanlegg Elektroniske apparater, IT-utstyr, EMC Sekretærarbeide, voteringer og møtearrangementer Salg, markedsføring og informasjon Økonomi og regnskap IT-ledelse IT-drift, kataloger og databaser I tillegg har NEK leiet inn ekstra kapasitet til drift av spesielle komitéer og prosjekter i

8 Forskrift Lavspenningstavler Del Del NCK STYRETS ÅRSBERETNING 2013 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk Elektroteknisk Komite, NEK, er det norske fagorganet for elektroteknisk standardiseringsvirksomhet og er en nøytral og selvstendig organisasjon. NEK utgjør samtidig Den norske nasjonalkomité for International Electrotechnical Commission, IEC, samt for European Committee for Electrotechnical Standardization, CENELEC. Virksomheten har sitt kontor i Strandveien 18 på Lysaker i Bærum kommune. Styrets sammensetning Styret har i 2013 bestått av: Trond Sollie Torbjørn Hoffstad Anne Sofie R. Risnes Mona Askmann Ivar Granheim Helge Topp Bjørn Spongsveen Leif T. Aanensen Birger Hestnes Styreleder Nestleder Styremedlem (t.o.m mars) Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem (valgt av og blant de ansatte) t.o.m februar Styremedlem (valgt av og blant de ansatte) f.o.m mars Adm. dir. med møteplikt og talerett uten stemmerett. Marit Laumann har vært 1. varamedlem, Snorre Frydenlund har vært 2. varamedlem og Gunnar Aalde har vært 3. varamedlem hele året. Alle har hatt møte- og talerett. Trine Tveter har vært observatør med møte- og talerett fra Standard Norge. Hovedtrekk fra virksomheten NEK har hatt ansvaret for sekretariatene for IEC TC 18 og IEC TC 73. Tidligere administrerende direktør Tore B. Trondvold har i 2013 vært president i CENELEC. NEK har i hht avtale med Tore B. Trondvold innen gitt ramme påtatt seg økonomiske forpliktelser som vervet medfører i perioden I 2013 ga NEK ut følgende publikasjoner: NEK 439-A: og kanalskinnesystemer - A NEK EN : Sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg -- krav NEK FEK:2013-1: Generelle om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr Ved utgangen av 2013 hadde NEK 157 normkomiteer (NK). Disse var totalt bemannet med 444 eksperter med til sammen 652 NK-engasjementer. NEK implementerte 521 publikasjoner inkludert 65 amendments fra IEC og 458 publikasjoner inkludert 112 amendments fra CENELEC i I tillegg utga NEK 3 egne publikasjoner i Totalt 1-6 -

9 - 0,250 antall implementerte publikasjoner (inklusive amendments) ved årsskiftet 2013/2014 var fra IEC 7225 og fra CENELEC 7215 og fra NEK 147 (totalt publikasjoner). Med støtte fra Språkrådet fortsatte arbeidet med å utgi norskspråklige termer i lecs termdatabase Electropedia. Oversettelsene er basert på engelse IEC-termer. Termene oversettes både til bokmål og nynorsk. Forsknings- og utviklingsaktiviteter NEK har for tiden ingen pågående forsknings- eller utviklingsaktiviteter. Økonomi Sum driftsinntekter er regnskapsført med 18,991 MNOK mot budsjett 15,615 MNOK. Tilsvarende er de totale driftskostnadene 19,242 MNOK mot budsjett 18,396 MNOK. Dette gir et driftsresultat på MNOK mot budsjett -2,781 MNOK, dvs et positivt avvik på 2,531 MNOK. Finansresultatet ble 0,903 MNOK og resultat etter finans ble 0,652 MNOK, noe som er 3,434 MNOK bedre enn budsjett. I driftskostnadene er 0,362 MNOK inkludert for CENELEC presidentvervet mot budsjett 0,300 MNQK. Videre drift NEK fikk i 2013 et offentlig tilskudd på 3,572 MNOK fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Det er bekreftet at det ikke foreligger planer om å endre størrelsen på tilskuddet vesentlig i de nærmeste år. Med en egenkapital ved årsskiftet 2013/2014 på MNOK mener styret at forutsetningen for fortsatt drift er til stede. Årsregnskapet for 2013 er satt opp under forutsetning av videre drift i Arbeidsmiljø I 2013 var det totale sykefraværet på 1,9 %. Det totale sykefraværet i 2012 var 1,0 %. Totalt egenmeldingsfravær i 2013 var 1,1 % mot 0,8 % i NEK har bedriftslegeordning og arbeider kontinuerlig med å forbedre arbeidsmiljøet. Likestilling NEK hadde pr ti fast ansatte medarbeidere, fem kvinner og fem menn. Totalt har det i 2013 blitt utført 8,6 årsverk. NEKs styre hadde pr syv faste medlemmer, fem menn og to kvinner. Forøvrig har NEKs styre kvinner som varamedlem og observatør. Selskapets ledelse foretar en løpende vurdering av behovet for likestillingstiltak. Ledelsen har ikke funnet det nødvendig å gjennomføre særskilte tiltak. Ytre miljø NEK driver ingen virksomhet som direkte påvirker det ytre miljø, og har ingen andre utslipp enn det som følger av vanlig kontorvirksomhet. Men, indirekte bidrar NEK positivt ved sin deltakelse i najsonalt og internasjonalt standardiseringsarbeid positivt til vern av miljøet innen elektroteknisk sektor

10 3 Styreleder t Styremedlem 1 I styret for Norsk Elektroteknisk Komite 7 Lysaker rj jv-- Styremedlem Styremedlem Ivar Granheim styremedlem Tro Sollie 1orbjrn Hof&tad Lef T. Aanensen l(,1jna Askmann Marit Laumann Bir Hestnes Adm. direktør Styremedlem

11 Ord.avskrivn. Kontorutgifter Prosjektkostn. Maskiner, inv. Kostnader NEK 2013 Budsjett Resultat Telekom., porto Royalty, forsikr. Møter Publikasjoner Kurs-/seminar Reiser, støtte Kontingenter Lokalkostnader Innleide tjenester Sos. kostnader Lønn, honorar - 9 -

12 Royalty,forsikr. Ord.avskrivn. NEK Reelle utgifter Kontingenter Kurs/prosjekt Møter Reiser, støtte Telekom.,porto Kontorutg. Innleide tjenester Maskin, inv. Lokaler, etc. Sos. Utgifter Lønn, hon. Publikasjoner

13 Generelt fra FG 2s område Meningen er at følgende artikler kan plasseres inn «der de naturlig hører hjemme». Publikasjoner innen forsynings- og lavspenningsanlegg Det har vært hektisk aktivitet hos NEK i rapporteringsåret. I løpet av rapporteringsåret ble følgende NEK-publikasjoner sluttført innen området forsynings- og lavspenningsanlegg: NEK EN Sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg. NEK 439 Elektriske lavspenningstavler og kanalskinnesystem del A. Dette er en normsamling bestående av NEK EN , -2, -3. NEK EN er den såkalte «tavlenormen», som setter krav til utførelse og testing av elektriske tavler og kanalskinnesystemer. En rekke publikasjoner har vært i prosess i hele 2013, med sikte på fastsettelser i Blant disse er NEK 399 Tilknytningspunkt for el- og ekomnett. Denne normen skal bidra til å definere en nasjonal standard for innføring av el- og ekom, samt plassering av energimåler i boligbygg. NEK 400 elektriske lavspenningsanlegg. Denne normsamlingen tar sikte på fortsatt å definere praksis for å oppnå tilfredsstillende elsikkerhet ved utførelse av elektriske lavspenningsanlegg. NEK 405 om elkontroll i bolig og næringsbygg. Normserien inneholder krav foretak og personell som skal gjennomføre elkontroll, krav til metode og gir også krav om eksamensbevis eller sertifisering av foretak/personell. NEK 439 Elektriske lavspenningstavler og kanalskinnesystem del B. Denne inneholder NEK EN , -5, -6 og NEK IEC/TS som er resten av normene innen serien NEK 900 Elektriske jernbaneinstallasjoner. Denne normsamlingen tar sikte på å definere en god standard for elsikkerhet for kontaktledningsanlegg innen jernbane. De ovennevnte publikasjoner fastsettes etter planen på vårparten. NEKs forum NEK hadde i rapporteringsåret to aktive fora: Elbilforum Smart Grid forum Formålet med forumene er å koordinere NEKs berørte komiteer i forhold til problemstillinger som går på tvers av komitegrensene. Temaene «Elbil» og «Smart Grid» er eksempel på slike. NEK har gjennomført analyser som konkluderer med behov for at komitelederne fra berørte komiteer møte for å utveksle informasjon og for å kunne dra veksler på hverandres kompetanse. Stikkordet er koordinering. I tillegg til komitelederne er også forumet åpnet for andre toneangivende aktører innen feltet. Dette er gjort for å styre komiteenes muligheter for å knytte kontakter og for å påvirke

14 sentrale aktører på området til å øke forståelsen om bruk av standarder som en foretrukket løsning for de omtalte områdene. I tillegg ser NEK forumene som en arena for rekruttering av nye medlemmer til komiteene. Nordisk elbilkonferanse i Oslo NEK var vertskap for et nordisk standardiseringsmøte om elbil. Dette ble avviklet i august Det var deltakere fra Danmark, Sverige og Finland samt en rekke norske delegater. Formålet med konferansen var å drøfte utfordringene med introduksjon av et stort antall elbiler i nettet og hvordan standardiseringsarbeidet kan bidra til å løse disse utfordringene. NEK var godt fornøyd med arrangementet og fikk en rekke positive tilbakemeldinger fra deltakerne. Guider for arbeid i høy- og lavspenningsanlegg I forbindelse med fastsettelse av NEK EN Sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg, var NEK i dialog med NELFO og Energi Norge om de såkalte guidene for arbeid i eller drift av henholdsvis høy- og lavspenningsanlegg. De to organisasjonene hadde hatt en sentral rolle ved utarbeidelsene av siste utgaver av guidene i NEK besluttet i samråd med de ovennevnte å sende ut en åpen invitasjon til deltakelse i revisjonsarbeidet for ovennevnte guider. Samtidig inviterte NEK andre aktører til å påta seg sekretariatsarbeidet for revisjonsprosessene. Energi Norge påtok seg sekretariatsarbeidet for «høyspenningsguiden» og NELFO tilsvarende for «lavspenningsguiden». NEK tillot etter avtale bruk av elementer fra NEK EN i guidene, for å knytte dokumentene enda tettere sammen. Revisjonsarbeidet ble gjennomført med bred deltakelse fra elektrobransjen. «Høyspenningsguiden» ble fastsatt rett over nyttår 2014, mens «lavspenningsguiden» ble ferdig i april NEK 405-serien NEK ønsker å knytte noen ord til ovennevnte normserie. Dette er en normserie som inneholder krav foretak og personell som skal gjennomføre elkontroll, krav til metode og gir også krav om eksamensbevis eller sertifisering av foretak/personell. Serien har vært meget omstridt i deler av elektrobransjen. NEK la derfor sammen med komiteledelsen ned en del arbeid i å søke løsning på saken. Utbredelsen og bruk av normserien hadde åpenbart blitt sterkt redusert som følge av meningsbrytningene. En større grad av enighet var derfor sterkt ønskelig. En rekke aktører var involvert i prosessen og man opplevede en sterk vilje hos alle parter til å komme til enighet. Høsten 2013 kom komiteen frem til et kompromiss som fikk full tilslutning. NEK har opplevd at revisjon av NEK 405-serien som har pågått i kjølevannet av kompromisset har vært preget av godt samarbeidsklima og mål om å komme frem til konsensus. NEK vil berømme partenes vilje til å finne frem til en løsning alle kunne leve med. Revidert utgave av NEK 405 forventes å foreligge i løpet av april

15 Elsikkerhetskonferansen 2013 Tradisjonen tro arrangerte NEK Elsikkerhetskonferanse i Arrangementer holdes annethvert år og tar opp tema innen hele NEKs virksomhet. Blant temaene under konferansen kan nevnes: Energiforsyning Ekom Elbil Spenningskvalitet, lyn og overspenninger Jordfeil og overspenninger Ex-anlegg Nye publikasjoner fra NEK NEK var godt tilfreds med arrangementet, foredragsholderne og lokalitetene. Evalueringen i ettertid gav gjennomgående gode tilbakemeldinger. Elsikkerhetskonferansen i 2013 samlet i underkant av 150 deltakere. NEK 900 Elektriske jernbaneinstallasjoner Det var med entusiasme NEK mottok ønsket fra om at NK 9 om at ville utgi en ny normsamling NEK 900 Elektriske Jernbaneinstallasjoner. Initiativtaker i NK 9 var representanten fra DSB. Komiteens beslutning ledet til at et arbeid ble igangsatt for å realisere ønsket. Utviklingen av samlingen, som utelukkende er basert på internasjonales standarder, skjedde i et tett samarbeid mellom NEK og komiteen. Samlingen er det første skritt mot bedre tilrettelegging av elektrotekniske normer for det norske jernbanemiljøet. NK 9 Elektrisk utstyr for baner, har deltakere fra myndigheter, infrastruktureiere, operatører, rådgivende ingeniører og leverandørindustrien. NEK som gjesteskribent NEK har ved to anledninger bidratt som gjesteskribent i publikasjonen «Elsikkerhet», som utgis av DSB. I artiklene har NEK redegjort for siste tids utvikling i standardiseringsarbeidet som ligger tett opp til DSBs arbeidsområdet. Artiklene understreker samtidig det tette samarbeidet som er mellom direktoratet og NEK. DSB har i sin rolle som regelverksutvikler støttet seg på en rekke av NEKs publikasjoner. Dette har i vesentlig grad bidratt til å forenkle regelverket. NEK 400 Landbruk I løpet av 2013 startet NEK opp et prosjekt kalt «NEK 400 Landbruk». Initiativet til prosjektet kom fra Landbrukets Brannvernkomite (LBK) og ble senere anbefalt som prosjekt fra NK 64s side. NEK 400 Landbruk er ment å bli en teknisk spesifikasjon for planlegging, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske installasjoner i landbruksbygninger. Spesifikasjonene er ment for alle som er involvert i en byggeprosess av landbruksbygninger, dvs. planleggere, elektroentreprenører, rådgivende ingeniører, montører, entreprenører, byggherrer, eiere/oppdragsgivere og brukere. Utviklingsarbeidet skjer i tett samarbeid med LBK og andre sentrale parter i landbruket. Produktet forventes sluttført ultimo

16 NEK 400 revisjonsprosess i 2013 NEK 400 uten sammenlikning den mest brukte elektrotekniske normsamling har vært til revisjon i Det er en viktig normsamling for elektrobransjen, noe den omfattende spredningen tyder på. Det anslås at NEK 400 danner grunnlaget for verdiskapning i størrelsesorden 20 milliarder kroner årlig. Tidligere utgaver ble publisert i 1998, 2002, 2006 og siste utgave var gjeldende fra Normsamlingen har hatt en revisjonssyklus på fire år for å fange opp endringer i underlaget til normsamlingen. Neste utgave, som vil være nummer fem i rekken vil publiseres 3. juni Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg, som forvaltes av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, viser til normsamlingen NEK 400 som en metode for å oppfylle forskriftens krav til elsikkerhet. Henvisningen ble første gang foretatt i 1998 og er siden opprettholdt. NEK 400 består av åtte deler. Delene 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7 bygger i sin helhet på internasjonale normer vedtatt etter fastlagte prosedyrer. Ett unntak foreligger for NEK som omhandler lade-punkt for elbil. Her har komiteen NK 64 foretatt noen justeringer, i tråd med erfaring og i samforståelse med DSB. Del 8 inneholder utelukkende nasjonale normer som er utviklet og forvaltet av NK 64. De dekker områder hvor det ikke finnes adekvate internasjonale normer. NEK gjennomførte en høring på dokumentene i perioden 13. september 13. desember Det kom inn i alt 15 høringssvar. Arbeidet har fortsatt i 2014, med sikte på fastsettelse i mai Spesialtema: Den produserende konsument «prosument» Man kan bare venne seg til ordet med en gang. Det er satt sammen ordene av «produsent» og «konsument». Prosumentene er ikke bare passiv mottaker av energi fra netteier, men har også lokal produksjon. I Europa ligger Tyskland i fronten av denne utviklingen - «Energiewende» heter politikken. Det dreier seg om en storstilt omstilling fra atomkraft og fossilt brensel til fornybar energi. Tyskerne har foretatt massive investeringer, både av virksomheter og private huseiere. Utviklingen er stimulert av gunstige vilkår og garantier fra myndighetene. Produksjonskapasiteten er nå så betydelig at kraftverk som baseres på fossil brensel har blitt tvunget til produksjonsstans over lange perioder. Det skyldes at energiprodusenter av fornybar energi gis prioritet ved overkapasitet. Trenden som beskrives over skaper helt nye utfordringer sett fra et elsikkerhetsperspektiv. «Frakoblet er ikke nødvendigvis frakoblet», hevdes det. Energiflyten går ikke lenger bare en vei, men på kryss og tvers. Selv om hovedvern er koblet fra, og intet hentes ut fra netteier, kan det fortsatt være lokal produksjon av kraft og anlegget kan være spenningssatt. Er de norske elektriske anleggene tilrettelagt for denne nye virkeligheten? I flere europeiske land selges solcelleanlegg for lokalproduksjon, hvor bruker kobler til anlegget ved å plugge inn en stikkontakt. Da er det ikke alltid like enkelt å holde styr på om anlegget er frakoblet eller ikke. Mange tenker vel at solcelle ikke er en aktualitet for

AMS + HAN. Om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker. Hoveddokument Versjon 2.0

AMS + HAN. Om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker. Hoveddokument Versjon 2.0 AMS + HAN Om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker Hoveddokument Versjon 2.0 Lilleaker, 22. januar 2015 Tittel AMS + HAN om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker Initiert av

Detaljer

Dette er Standard Norge

Dette er Standard Norge Årsrapport 24 Innholdsfortegnelse Dette er Standard Norge 3 Organisasjon og personale 4 Nøkkeltall 5 Styrets årsberetning for 24 6 Resultatregnskap 9 Balanse per 31. desember 24 1 Noter til regnskapet

Detaljer

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene nr 02/2011 nytt fra Norsk teknologi økning i boligmarkedet og for yrkesbygg Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene SIDE 6 «Det totale markedet for tekniske installa sjoner i 2011 forventes

Detaljer

Ny bransjeforening i Norsk Teknologi

Ny bransjeforening i Norsk Teknologi NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2008 VKE Ny bransjeforening Interimsstyret i VKE. Bak (fra v): Anders Bredesen (styreleder i VRF), Mats Eriksson (daglig leder i NVEF), Sturla Hyldmo (nestleder i VRF), Finn

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Energieffektivisering bør gi skattelette

Energieffektivisering bør gi skattelette nr 01/2011 nytt fra Norsk teknologi norsk teknologi ber regjeringen innføre energifunn Energieffektivisering bør gi skattelette SIDE 9 «Vi foreslår at EnergiFunn skal gjelde dokumenterte arbeidskostnader

Detaljer

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 ////////////////////

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 //////////////////// Bygg for fremtiden Innovasjon i nordisk byggsektor Synteserapport //////////////////// Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 Innhold 6 16 20 Forord side 3 Samlet innsats øker merverdi side

Detaljer

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 Omsorgsteknologi kan aldri erstatte de varme hendene, men omsorgsteknologien kan bidra til at det blir nok varme hender. Her er det intet enten eller, men et både og.

Detaljer

Foto: Sten Ivar Tønsberg

Foto: Sten Ivar Tønsberg Foto: Sten Ivar Tønsberg Årsberetning 2009 Innhold Banksjefens kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Regnskap for året 2009... 18 Eiendeler... 19 Gjeld og egenkapital... 20 Noter... 21 Kontantstrømanalyse...

Detaljer

nr 03/2012 nytt fra Norsk teknologi Kartleggingskonferansen: Fremtidens fagfolk er tverrfaglige Foto: Eltel

nr 03/2012 nytt fra Norsk teknologi Kartleggingskonferansen: Fremtidens fagfolk er tverrfaglige Foto: Eltel nr 03/2012 nytt fra Norsk teknologi Kartleggingskonferansen: Fremtidens fagfolk er tverrfaglige Foto: Eltel energieffektivisering Klimaforliket vil gi økonomisk vekst Olje- og energiminister Ola Borten

Detaljer

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning 89 Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning I Norges Banks strategi for utøvelse av eierskap 2007 2010 er det spesifisert seks satsingsområder for arbeidet. Fire av disse gjelder grunnleggende eierrettigheter,

Detaljer

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NHOs kommentarer og forslag til Europautredningen på områder av betydning for norsk næringsliv. Mai 2012 Kontaktinformasjon:

Detaljer

Medlemsinformasjon. Kvartalsrapport Q2 2013. Bedre klima, sikker forsyning, grønn vekst

Medlemsinformasjon. Kvartalsrapport Q2 2013. Bedre klima, sikker forsyning, grønn vekst Medlemsinformasjon Kvartalsrapport Q2 2013 Bedre klima, sikker forsyning, grønn vekst kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013 1 Innhold Produksjon og miljø...3 Vannkraft Revisjons- og vanndirektivprosjektet Sommerprosjekt:

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g Hvite sertifikater og energispareforpliktelser Innhold Sammendrag... 3 Innledning...4 Formål og definisjon...4

Detaljer

Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser

Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser Rapport utarbeidet av en nasjonal arbeidsgruppe opprettet høsten 2011 for utredning av innovative og

Detaljer

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100%

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% ÅRSRAPPORT 2011 1 OM NORCONSULT Norconsult er Norges og en av Nordens største tverrfaglige rådgivere rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering,

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

Vår fremtid og våre kunder 2 Hvilken fremtid skal vi forberede oss på? 2 Dette er våre kunder, og dette mener de om oss 10 Størst i Norge 12

Vår fremtid og våre kunder 2 Hvilken fremtid skal vi forberede oss på? 2 Dette er våre kunder, og dette mener de om oss 10 Størst i Norge 12 INNHOLD Vår fremtid og våre kunder 2 Hvilken fremtid skal vi forberede oss på? 2 Dette er våre kunder, og dette mener de om oss 10 Størst i Norge 12 Vår selskapsstruktur 22 Virkomhetsstyring i Gjensidige

Detaljer

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning 2013 Også i 2013 har utviklingen for energipriser, pris på elsertifikater, valutakurser og kraftbalansen vært i fokus.

Detaljer

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår 104. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2014. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2015... 1 Bankens virksomhet i 2014. 1 Virksomhetsstyring... 2 Eiendomsmegling... 3 Strategisk samarbeid

Detaljer

Innhold. Banksjefens kommentar... 3. Styrets beretning... 4. Resultatregnskap... 19. Eiendeler... 20. Gjeld og egenkapital... 21. Noter...

Innhold. Banksjefens kommentar... 3. Styrets beretning... 4. Resultatregnskap... 19. Eiendeler... 20. Gjeld og egenkapital... 21. Noter... Årsberetning 2007 Innhold Banksjefens kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 19 Eiendeler... 20 Gjeld og egenkapital... 21 Noter... 22 Kontantstrømanalyse... 50 Bankens tillitsvalgte...

Detaljer

VERDIPAPIRMARKEDET I PERIODEN...

VERDIPAPIRMARKEDET I PERIODEN... ÅRSBERETNING 2007 Innhold 1 INNLEDNING... 4 1.1 Formannen har ordet... 4 1.2 Forbundets tillitsvalgte og ansatte... 6 1.3 Medlemmer... 7 2 VERDIPAPIRMARKEDET I PERIODEN... 7 2.1 Rentemarkedet... 7 2.2

Detaljer

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no 2012 ÅRSRAPPORT * Innhold Spekters identitet 5 Styrets strategi 6 Arbeidslivspolitikken 8 Inntektspolitikken og overenskomstrevisjonen 2012 8 Arbeidstid 9 Pensjonsreformen 10 Fra IA til MOA 11 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Actakonsernet - IFRS 39. Acta Holding ASA - NGAAP 68

Actakonsernet - IFRS 39. Acta Holding ASA - NGAAP 68 ÅRSRAPPORT 2010. INNHOLDsfortegnelse. Fakta om Acta 3 Konsernsjefens kommentar 4 Årets høydepunkter 7 Hovedtall for Acta 8 Markeder 12 Porteføljekonto 14 Eiendomssalg i Sverige 15 Produkter 17 Tjenestetilbud

Detaljer

Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen?

Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen? Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen? Mål: Øke fokuset på bedre tilrettelegging av kapital for kvinnelige gründere. Få frem løsninger i form av konkrete virkemidler

Detaljer

Hovedpunkter 2009. yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning

Hovedpunkter 2009. yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning Årsrapport 2009 Hovedpunkter 2009 Innhold yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning yy Ny aksjonærstruktur yy Godt utgangspunkt for 2010 Finansiell kalender

Detaljer

KRANTEKNIKK ÆRESMEDLEM. Spesialisten som ble. Spesialtema: LASTEBILKRANER. MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004.

KRANTEKNIKK ÆRESMEDLEM. Spesialisten som ble. Spesialtema: LASTEBILKRANER. MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004. KRANTEKNIKK MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004 Spesialisten som ble ÆRESMEDLEM Spesialtema: LASTEBILKRANER Helli Grafi sk AS Velkommen etter! Utgitt av: Tekniske Foreningers Servicekontor

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2011

ÅRSBERETNING 2011 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2011 Årsmelding 2011 1 2 Navnene på styremedlemmene er fra venstre; Helge Vikra, Rita Kristin Øvrebø, Åse Marie Skeie, Reidun Kvinnesland (nestleder), Olav Munkejord, Inger Elise Netland Kolstø, Samson Wiig

Detaljer

N o r g e s f o r s k 2000 n i n g s r å d Å r s m e l d i n g 2 0 0 0 Årsmelding

N o r g e s f o r s k 2000 n i n g s r å d Å r s m e l d i n g 2 0 0 0 Årsmelding 2000 N o r g e s f o r s k n i n g s r å d Å r s m e l d i n g 2 0 0 0 Årsmelding nnhold Noen nøkkeltall 3 Forskning kommer hele samfunnet til gode Intervju med styreleder Frøydis Langmark og administrerende

Detaljer