samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997"

Transkript

1 samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997 Prinsipp- og arbeidsprogram Vedtatt på landsmøtet i Det norske Arbeiderparti November 1996 Arbeiderpartiets visjon er en rettferdig verden uten fattigdom, i fred og i økologisk balanse, der menneskene er frie og likestilte og har innflytelse på sine livsvilkår. Sosialdemokratiets grunnverdier Frihet, likhet og solidaritet er hovedprinsippene i det sosialdemokratiske verdigrunnlaget. Disse verdiene ligger til grunn for vår analyse av samfunnet og for utformingen av vår praktiske politikk. Verdiene kan ikke virkeliggjøres en gang for alle. Det vil være en vedvarende prosess. Vi lever i en tid preget av store muligheter og store farer. Miljøproblemer, fattigdom og masseutryddelsesvåpen truer nåværende og framtidige generasjoner. Samtidig skaper ny teknologi og ny kunnskap muligheter for en positiv utvikling. Sosialdemokratiet ser det som sin fremste oppgave å bruke

2 disse mulighetene til å skape en trygg framtid. I vår tids moderne og kompliserte samfunn er alle avhengige av hverandre. Vi oppnår mer ved å bestemme sammen. Derfor må samråderett være grunnlaget for politisk styring og menneskelig aktivitet. Dette innebærer at alle tar sin del av ansvaret og samarbeider forpliktende med andre for å skape en trygg verden og et trygt samfunn.ved å fatte beslutninger i fellesskap og bruke hverandres ressurser til beste for helheten, oppnår vi mer enn om hver enkelt kun forfølger sine snevre egeninteresser. Vi vil at samråderett skal ligge til grunn for styringen av nasjonen. Stat og privat næringsliv må virke sammen for en bærekraftig produksjon. Det er nødvendig med både marked og styring. Kapital og arbeid må gå sammen i kampen for full sysselsetting og et mer menneskelig arbeidsliv. På det internasjonale plan må den nasjonale selvråderetten utfylles av samråderett i spørsmål som landene bare kan finne løsninger på i fellesskap. Sterkest er ikke den som står alene, men den som erkjenner å være avhengig av andre - og som ser den grunnleggende verdien i at alle er likeverdige. Vi må forbedre vår evne lokalt, nasjonalt og internasjonalt til å ta hverandre med på råd, respektere og lære av hverandre. Bare ved å utvikle samråderett som en stadig høyere form for samarbeid og samspill, kan vi utløse mer vilje til fellesskap og deltakelse. Vi appellerer til alle mennesker om å avvise egoismen, og i stedet ta ansvar for at klodens ressurser brukes og fordeles slik at det blir mulig å skape et godt liv for alle. Likhet Alle mennesker er enestående og likeverdige. Derfor skal alle ha de samme mulighetene til menneskelig vekst og utfoldelse. Likhet forutsetter at ulike meninger, livssyn og kulturer møtes med toleranse og gjensidig respekt på grunnlag av universelle menneskerettigheter. Ingen skal utsettes for diskriminering. Likhet innebærer ikke at alle bør være like. Hver enkelt skal, ut ifra sine forutsetninger, ha rett til å utvikle sine evner. Dette legger grunnlaget for samfunn preget av mangfold. For å sikre alle like muligheter, er det nødvendig med rettferdig fordeling og sterke fellesskap som gir økonomisk og sosial trygghet. Samtidig er den enkeltes frihet en forutsetning for fellesskapets styrke. Slik er det et gjensidig forhold mellom den enkelte og fellesskapet. Frihet Alle skal ha frihet til utfoldelse og frihet fra undertrykking. Hver enkelt skal ha mulighet til å frigjøre engasjement og skaperkraft. Fordi alle er likeverdige, har ingen rett til å bruke sin frihet til å skape ufrihet for andre. Medmennesker må ikke reduseres til et middel for andres mål. Enhver har sin ukrenkelige vilje og verdighet. Den enkeltes frihet må ses i forhold til andre menneskers rettigheter. Hvis ikke innskrenkes friheten og mulighetene for alle. I samråd med andre kan det skapes løsninger som forener enkeltmenneskets interesser med fellesskapets. Frihet er en forutsetning for demokrati. Mennesket skal i fellesskap med andre styre sin egen hverdag og samfunnets utvikling. Stemmerett, tanke-, tro-, ytrings- og organisasjonsfrihet er nødvendige betingelser for å sikre alle rett til deltakelse når beslutninger skal fattes. Reelt demokrati forutsetter også sosial likhet og rettferdighet.

3 Solidaritet Solidaritet er vilje til å fordele slik at det oppnås frihet og likestilling mennesker imellom. Alle skal yte etter evne, og ressursene fordeles slik at de som har det dårligste utgangspunktet løftes. Solidaritet er også evne og vilje til å ta ansvar for hverandre. Felles mål oppnås best ved felles innsats. Alle mennesker er avhengige av andre og av fellesskapet. Samfunn basert på felles ansvar og solidarisk fordeling er derfor i alles egeninteresse. Solidariteten skal gjelde på tvers av alle samfunnsgrupper og grenser, og omfatte både dagens og morgendagens mennesker. Hensynet til naturen og fordelingen av begrensede ressurser stiller krav til den enkelte og setter grenser for individenes utfoldelse. Ingen har rett til å høste av ressursene på en slik måte at det går utover framtidige generasjoners mulighet til å dekke sine behov. Sosialdemokratiets arbeidsmåte Grunnverdiene skal inspirere til forbedringer og utvikling av samfunnet. Utfordringer som setter verdiene våre på prøve, vil alltid oppstå. Derfor er vår arbeidsmåte reformistisk. Det innebærer at vi bruker mulighetene utviklingen gir, og at vi har evne til samfunnskritikk, enten vi er i opposisjon eller har styringsansvaret. Sosialdemokratiet skal analysere og se hvilke forhold som til enhver tid hindrer menneskers likhet, frihet og solidaritet. Vi vil stadig definere nye mål og finne politiske virkemidler som realiserer våre verdier. En slik arbeidsform forutsetter at alle får mulighet til å bidra med sine erfaringer, synspunkter og forslag. Sosialdemokratiet skal være åpent og søkende. Bare slik er det mulig å finne nye løsninger og oppnå støtte i folket for å makte å styre samfunnet i riktig retning. Samfunnsforholdene endres stadig, og det er ikke mulig å overskue fullt ut hvordan beslutninger og vedtak vil virke i framtida. Derfor må også reformer som er gjennomført, vurderes på ny i forhold til om de oppfyller sine opprinnelige mål. Det norske sosialdemokratiet vil fremme folkestyre og sosial trygghet gjennom en sterk offentlig sektor og velferdsstat, og gjennom en klar forankring i folkelige organisasjoner med vekt på deltakelse, tilhørighet, ansvar og engasjement. Arbeiderbevegelsen er selv en bred folkelig bevegelse med vilje til politisk styring. Vi vil bevare sosialdemokratiet som en kraftfull politisk reformbevegelse. Da må vi både ta vare på vår vilje til politisk styring og vår folkelige forankring. For å beholde styringsevnen i en mer komplisert og sammensatt verden, der forandringene skjer stadig raskere, må vi tenke langsiktig og handle i forkant. Det er krevende å skape innsikt og forståelse for avgjørelser som på kort sikt kan være upopulære men som er nødvendige hvis vi skal leve opp til verdiene våre på lang sikt. Evne til å forandre forutsetter vilje til å prioritere. Uten ansvarlig styring av de økonomiske ressursene trues etablerte velferdsordninger og muligheten til å finne rom for nye velferdstilbud. Det er nødvendig å prioritere både i nedgangs og oppgangstider. I oppgangstider må evnen til ansvarlighet beholdes for å hindre at oppgangen undergraver seg selv. Vi må bruke økt verdiskaping til fellesskapets beste og ikke sløse den bort på uansvarlig privat eller offentlig forbruk. Et samfunn uten motsetninger finnes ikke. Det er heller ikke ønskelig fordi det er dynamikken i motsetningene som i stor grad er selve motoren i samfunnsutviklingen. Sosialdemokratiet ønsker derfor verken å utrydde motsetningene eller å dyrke dem. I stedet gjelder det å se mulighetene de gir for å finne nye løsninger. Dette gjelder både i motsetningen mellom arbeid og kapital, mellom marked og styring og mellom offentlig og privat sektor. Samtidig vil sosialdemokratiet ut ifra våre grunnverdier ta aktivt stilling

4 til konfliktene i samfunnet. Sosialdemokratiet har alltid advart mot å gjøre sosialisme til et system som har svar på alle problemer, og som forespeiler en motsetningsfri idealstat. En rekke regimer som har kalt seg sosialistiske, har i praksis stått for diktatur og undertrykking. Målet har helliget middelet. Frihet og alternative tanker ble undertrykt med sensur og vold. Resultatet ble menneskelige lidelser, sosial oppløsning, miljøkatastrofer og økonomisk og teknologisk stagnasjon. Sosialisme er ikke noe vi skaper en gang for alle. Det er en vedvarende prosess basert på grunnverdiene frihet, likhet og solidaritet. Sosialisme uten demokrati og frihet er en selvmotsigelse. Den sosialistiske idé kan derfor bare defineres som sosialdemokrati. På samme måte som sosialdemokratiet står opp mot de kommunistiske diktaturene, vender vi oss mot markedsliberalismen. Sosialdemokratiet står for folkevalgt styring ved en sterk offentlig sektor og en bevisst bruk av markedet kombinert med styring av markedskreftene. På den måten kan vi både utnytte markedets evne til verdiskaping og ta vare på det enkelte individs rettigheter, sikre fordelingen og hensynet til naturen. I et komplisert samfunn må stat og næringsliv, grupper og profesjoner, frivillige organisasjoner og offentlig sektor, samt arbeidstakere og kapitaleiere, samarbeide. Hvert enkelt menneske, alle grupper og nasjoner oppnår mer dersom vi er villige til å utfylle selvråderett med samråderett i spørsmål der det ikke er mulig å finne løsninger alene. Ved å bygge på samråderett og ved å stå på en konsekvent reformisme bygget på ansvarlighet og langsiktighet i beslutningene, kan mennesket selv skape sin historie også i det som kalles usikkerhetens og de store forandringenes tidsalder. Arbeiderbevegelsen har alltid bygget på omsorg og solidaritet med hverandre, men også på å ta ansvar. Alle må ta ansvar for seg selv og sine gjerninger, så langt man makter. Vi vil bekjempe rasisme, likegyldighet, diskriminering og selvgodhet. Vi må bry oss om våre medmennesker og stille krav til hverandre om respekt, toleranse, krav til innsats og medmenneskelighet. Familien har grunnleggende betydning for å skape tilhørighet, trygghet og gjensidig personlig ansvar. Velferdsløsningene må formes slik at de legger til rette for å fremme familiens rolle i det moderne samfunnet. Vi ønsker en prioritering av samfunnets ressursbruk som bidrar til å ta vare på naturen og vårt livsgrunnlag og som samtidig fremmer menneskelig utfoldelse, deltakelse og levende fellesskap. Vi vil fremme kvaliteten i menneskenes tilværelse og fortsatt arbeide for et forbruks og produksjonsmønster som tar hensyn til menneskenes reelle behov, og som ikke bare etterkommer det de rikeste av oss etterspør. Økt livskvalitet betyr større muligheter til å realisere seg selv, nyte godt av kulturgodene og til å være aktiv deltaker i nærmiljø og organisasjons og kulturliv. Troen på menneskets evne og vilje til å ta ansvar gjør at sosialdemokratiet er en framtidsrettet politisk bevegelse. Vi må evne å se farene i tiden. Men det viktigste er å bruke de mulighetene utviklingen skaper. Da beholder vi styringskraften. Sosialdemokratiets utfordinger Vi må se samfunnet i lys av våre grunnverdier. Med disse som utgangspunkt vil vi identifisere og beskrive hva som er de fremste utfordringene, legge strategier og utforme en praktisk politikk. Vi ser følgende utfordringer som de mest sentrale: En utvikling jorda kan tåle Et arbeidsliv med plass til alle Fordeling av velferd Gjensidighet mellom individ og fellesskap

5 En utvikling jorda kan tåle Sosialdemokratiets utfordring er å bekjempe fattigdom og bringe utviklingen på jorda i økologisk balanse. Dette kan bare skje ved at vi bygger på internasjonal samråderett. Vår klode er rik på naturressurser. Ny teknologi gjør det mulig å utvikle og utvinne ytterligere ressurser og råstoffer. Ett av våre største miljøproblemer er knyttet til at vi forvalter de fornybare ressursene på en uforsvarlig måte. Naturens rikdommer ødelegges gjennom forurensing av luft og vann og ved en forvaltning av plante og dyrearter som ikke er bærekraftig. Dette er i ferd med å forrykke selve balansen og samspillet i naturen. Vi bryter med naturens tålegrenser. Alle mennesker og folkeslag har et felles økologisk rom på deling. Det er ubalanse i fordelingen av ressursene. Forskjellen mellom de rikeste og de fattigste på kloden øker. Mens noen opplever overflod, lever en fjerdedel av verdens befolkning i absolutt fattigdom uten å få dekket sine mest grunnleggende behov. De som fra før har mest, tar en uforholdsmessig stor andel av jordas ressurser. Den urettferdige fordelingen og miljø-ødeleggelsene er ikke bare en utfordring for våre likhets og frihetsidealer her og nå, men også en trussel mot generasjonene som kommer etter oss. Mangelen på likhet og økologisk balanse utfordrer våre sosialdemokratiske verdier mer enn noe annet. I de rike landene er produksjon og forbruk basert på kortsiktig fortjeneste, på bruk og kast, anvendelse av store mengder energi og forurensende utslipp. I de fattige landene overbeskattes arter og jordsmonn for å sikre overlevelse fra dag til dag. En eksplosjonsartet befolkningsvekst bidrar ytterligere til dette. Slik synker en del folkegrupper lenger ned i fattigdommen. Samtidig begynner andre land å vokse seg ut av nøden. En rekke land som før var fattige, har de siste tiårene gjennomgått en økonomisk og sosial utvikling som har løftet flertallet av befolkningen ut av fattigdom, og sikret dem et minimum av velferd. Deres andel av verdensproduksjonen øker. Forventet levealder går opp, og andelen som har høyere utdanning stiger. Flere land nærmer seg en levestandard og et forbruksmønster tilsvarende det de rike landene har. Det er vanskelig å kritisere dette så lenge høyinntektslandene bare fortsetter å øke sitt forbruk. Forskerne gir imidlertid klar beskjed om at utviklingen fører galt av sted. Et stadig større forbruk av energi øker forbrenningen av fossile brensler, og dermed utslippet av blant annet karbondioksyd som gir global oppvarming og klimaendringer. Kjernekraftverk produserer radioaktivt avfall som kan skade alt liv i tusener av år fram i tid. Svovelutslipp gir sur nedbør, ødelegger livet i hav og vann og har lagt enkelte landområder så å si øde. Nye kjemiske stoffer introduseres uten at vi vet nok om mulige skadevirkninger av å ta dem i bruk. Innbyggere i byer over hele kloden plages av utslipp fra veitrafikken. En del av menneskenes kløkt og oppfinnsomhet misbrukes til å utvikle våpen som ikke bare skaper død og tap i øyeblikket, men som også har kapasitet til ødeleggelser som aldri lar seg gjenopprette. Når vi er stilt overfor en slik virkelighet, har vi bare ett valg. Vi må erkjenne at menneskene ikke er naturens herskere, men er skapninger som lever i og sammen med naturen. Vi må mobilisere for endringer. Det er summen av enkeltmenneskers handlinger som har skapt problemene. Nå befinner alle land og folk seg i et skjebnefellesskap. Aldri før har rettferdig fordeling og et demokrati som strekker seg utover hvert enkelt lands grenser, vært så nødvendig. Etter Berlinmurens fall og kommunismens sammenbrudd er enkelte områder av verden blitt roligere. Noen gamle konflikter er lagt til side. Men nye kriger og konflikter har brutt ut i mange tilfelle innenfor det enkelte lands grenser. Med utgangspunkt i etniske forskjeller, sosiale skiller eller tros og meningsforskjeller egges det til vold, krig og terrorisme. Mange som rammes av krig, undertrykkelse, sosial nød og miljø-ødeleggelser, tvinges til å flykte fra sine hjem og begi seg ut på leting etter trygghet og bedre kår.

6 Vi ser at undertrykking av folkegrupper og enkeltpersoner blir kalt «indre anliggende». Dette kan vi ikke akseptere fordi hvert enkelt individ er enestående med ukrenkelige rettigheter. Enhver har krav på å få disse beskyttet. Verdenssamfunnet må ha mulighet til å overprøve en stats suverenitet på eget territorium, dersom individers grunnleggende rettigheter krenkes. Økonomisk utveksling og internasjonal handel bidrar til økt kontakt på tvers av landegrensene. Men den økende handelen er også en utfordring for miljø, arbeidsplasser og sosiale ordninger. Likeså bidrar bedre transportmuligheter og stadig mer avansert informasjonsteknologi til å skape mer samarbeid og forståelse. En fri nyhetstjeneste gjør det vanskeligere for ethvert regime å holde tilbake informasjon. Men den frie informasjonsflyten gir også økte muligheter for udemokratiske krefter. Utfordringene knyttet til fordeling, fred og miljø gjør oss avhengige av hverandre på tvers av nasjonaliteter og folkegrupper. Derfor kan ikke løsningene finnes av landene hver for seg. I stedet trengs et forpliktende globalt samspill. Det er ingen utvei å prøve å skru klokka tilbake til en tid hvor landene var mindre avhengige av hverandres handlinger og utvikling. Verdenssamfunnet er i dag preget av at de fleste samarbeidsorganer er for svake. Dette gjør at landene i for stor grad avventer hverandres utspill og handlinger. I miljøpolitikken er få villige til å være blant de første som iverksetter tiltak som er riktige for kloden som helhet, fordi de er usikre på om andre land vil følge deres gode eksempel. Arbeidet med å innføre miljøavgifter, gjeldslettetiltak overfor de fattigste landene og en handelspolitikk mer på de fattige landenes premisser går sakte. Men de land som tar ansvar og ligger i forkant, vil skaffe seg et teknologisk og organisatorisk forsprang som er viktig i en verden der særlig de rike land uansett vil måtte foreta endringer i produksjon og levemåte. Vi trenger land som er villige til å gå foran i verdenssamfunnet. Men behovet for effektive regionale og globale samarbeidsorganer der landene kan føre felles diskusjoner, fatte felles beslutninger om handlinger og gå sammen om gjennomføringen av dem, er enda større. De forente nasjoner er i dag svekket av medlemslandenes manglende vilje til finansiering av FNs virksomhet, samt av landenes tilbakeholdenhet med å inngå avtaler og kompromisser som kan gå på bekostning av enkeltnasjoners særinteresser. Innsikten i hvor avhengige vi er av hverandre må gi endringer i de politiske institusjonene. Slik kan vi skape bedre muligheter for endringer i politikken. I internasjonale spørsmål må hensynet til landenes egne suverene beslutninger være underordnet hensynet til å fatte avgjørelser i fellesskap til beste for hele kloden. Vi må utvikle samarbeid som bygger på overnasjonalitet og samråderett. Det vil si at prinsippet om bindende flertallsbeslutninger også må aksepteres internasjonalt. Hvis ikke vil det i framtida bli de som ønsker minst samarbeid mellom nasjonene, foruten de sterkeste aktørene i det internasjonale markedet, som får prege utviklingen. Overnasjonale styringsmekanismer er avhengige av oppslutning blant folk i de ulike landene. Erkjennelsen av at det vi selv gjør påvirker andre, og at det andre gjør påvirker oss, er større enn den var før. Likevel er fellesskap noe de fleste forbinder med de nære omgivelsene, ikke med det internasjonale samfunnet. Det er derfor en krevende oppgave å lage politiske organer på tvers av landegrensene som har legitimitet til å fatte beslutninger på vegne av oss alle. Et arbeidsliv med plass til alle Sosialdemokratiets utfordring er å skape arbeid til alle og et arbeidsliv med mindre forskjeller og bedre miljø, der alle har mulighet til å påvirke egen arbeidssituasjon. arbeid er kilde til rettigheter, større muligheter og økt velstand. Arbeid til alle er det viktigste elementet i en politikk som sikrer økonomisk trygghet for den enkelte, rettferdig fordeling og et trygt fundament for velferdsordningene. Økt sysselsetting gir vekst i samfunnsøkonomien og mulighet til å kreve inn skatter og avgifter som kan finansiere felles velferd. Samspillet mellom arbeid og kapital gjør denne utviklingen

7 mulig. Det bygger på forhandlinger mellom likeverdige parter med staten som medspiller og garantist. Dette samspillet må fortsette. De siste årene har det gjennom solidaritetsalternativet, som er et samarbeid mellom partene i arbeidslivet og myndighetene, vært mulig å snu en utvikling med økende ledighet til økt sysselsetting og synkende ledighetstall. Arbeidtakerne forpliktet seg til solidaritet i lønnsoppgjørene, arbeidsgiverne forpliktet seg til å skape flere arbeidsplasser, og myndighetene forpliktet seg til å gjøre arbeidsmarkedstiltak og velferd bedre. En slik kollektiv fornuft har hele samfunnet fordel av. Derfor vil vi utvikle solidaritetsalternativet videre. Samarbeidet må fortsette også fordi det fortsatt er for mange som ønsker arbeid som ikke får det. Særlig er det avgjørende å hindre langtidsledigheten. Den har først og fremst strukturelle årsaker, som at de lediges utdannelse og bosted ikke står i forhold til de ledige jobbene. En viktig nøkkel til en god samfunnsutvikling ligger i menneskelig skaperkraft, kunnskap og i våre muligheter til å utvikle og utnytte ny teknologi. Arbeidslivet er en arena hvor menneskenes evner og kunnskaper tas i bruk til beste for den enkelte og for fellesskapet. Historisk handler vår kamp for rettferdig fordeling om kampen mellom arbeid og kapital. Denne fordelingskonflikten er ikke avskaffet. Vi må fortsatt utvikle demokratiske redskaper for styring og fordeling av kapitalen. Men i informasjonssamfunnet har utdanning enda større betydning for fordeling av inntekt og innflytelse. Derfor er det viktigere enn noen gang å gi alle mulighet til utdanning og kvalifisering. De raske endringene i samfunnet, informasjonsmengden og de teknologiske nyvinningene gjør at utdanning ikke lenger er noe den enkelte kan skaffe seg en gang for alle i barne og ungdomsårene. Muligheten til utdanning må gjelde hele livet igjennom. I dag er etter og videreutdanning i arbeidslivet svært skjevt fordelt. De som har mye utdanning fra før, får mest, og de som har minst, får minst. I tillegg har både næringslivet og offentlige virksomheter en systematisk tendens til å underinvestere i kunnskap for arbeidstakerne. Derfor er det behov for samarbeid der arbeidstakere, arbeidsgivere og staten i fellesskap tar ansvaret for utvikling og fordeling av ny kunnskap. Dette kan forebygge at forskjeller utdypes og at nye ulikheter oppstår. Kunnskap og kreativitet er produksjonsmidler som arbeidstakerne selv eier. Det er en eiendom ingen kan kommanderes til å gjøre bruk av. Derfor er en strategi for livslang læring og kvalifisering også en strategi for demokratisering av arbeidslivet. Arbeidet må organiseres slik at den enkelte får økt innflytelse i arbeidssituasjonen. Demokrati og samarbeid vil være en forutsetning for vekst og utvikling i virksomhetene. Det er store forskjeller knyttet til arbeidsmiljø og innflytelse arbeidstakere imellom. Dårlige arbeidsforhold er en utfordring fordi det både rammer den enkeltes livskvalitet og samfunnets bærekraft. Ofte er det slik at dårlig arbeidsmiljø og lav lønn henger sammen. Mange arbeidstakere må forlate yrkeslivet før de selv ønsker. Uføretrygding som følge av belastningslidelser og psykiske lidelser forekommer helt ned i årsalderen. Kvinner er særlig utsatt fordi mange er i yrker hvor det psykiske og fysiske arbeidsmiljøet er blant de tøffeste. Omsorgsyrkene hører med blant disse. Mange tilpasser seg med deltidsstilling, andre ødelegger helsa si, mens noen velger å trekke seg helt ut av yrkeslivet. Belastningen på kvinner er stor også fordi de fortsatt har flest oppgaver på hjemmebane, selv om nye generasjoner menn tar mer ansvar på dette området enn før. Eldre arbeidstakere er særlig utsatt fordi de har vært i arbeidslivet i mange år og kan ha vanskeligere for å mestre omstillinger. Retrettstillinger som de eldste tidligere kunne få de siste årene av yrkeslivet, finnes i stadig mindre grad på arbeidsplassene. Igjen blir løsningen for mange å gå over på uføretrygd eller førtidspensjon. Også mange innvandrere og flyktninger møter problemer på arbeidsmarkedet. Dette kan ha flere årsaker, blant annet vansker med godkjenning og konvertering av utenlandsk utdanning og

8 manglende norskkunnskaper. Begrepet arbeid betyr ikke bare lønnsarbeid. Arbeid er kilde til utvikling og verdiskaping i bred forstand. Dette er virksomhet som foregår også på andre arenaer enn i yrkeslivet, og som ikke lar seg måle i penger alene. Omsorg og utdanning er like verdifullt som det arbeidet som gir lønnsinntekt. Den enkeltes mulighet til utvikling er avhengig av at de ulike formene for arbeid ses i sammenheng, og at de lar seg kombinere på ulike stadier i livet. Det gode arbeid må gi rom for veksling mellom utdanning og yrke. Det må være plass også for kvinner og menn med omsorgsansvar, og for de som ikke er topp effektive. Arbeidstidsløsninger må være tilpasset folks livssituasjon. Ingen bør settes i en situasjon som gjør at de må velge mellom å få barn eller å være økonomisk selvstendige gjennom lønnsarbeid. Våre verdier om frihet, likeverd og solidaritet gjør at vi ikke kan godta et yrkesliv der det ikke er rom for alle som vil jobbe. Det gode arbeid må realiseres gjennom demokrati, mulighet til utdanning, arbeidstidsordninger som passer folks liv, og tilpassede arbeidsoppgaver. Dette kan vi få til gjennom politisk vedtatte velferdsordninger, men også ved fordeling av verdiskapingen i arbeidslivet. Overskuddet av vår felles arbeidsinnsats skal fordeles rettferdig. I et land hvor velstanden er stor, er ikke lønnsøkninger den eneste måten å ta ut overskudd på. Pensjon, tid til omsorg eller bedre mulighet til utdanning, er eksempler på alternative goder. Slik kan kapitalen tas i bruk til å skape velferd og nye arbeidsplasser. Kapitalen må fungere som et felles redskap i samfunnsbyggingen, og ikke høstes av kortsynte, profittorienterte eierinteresser. Blandingsøkonomien forutsetter at de som forvalter kapital er seg sitt samfunnsansvar bevisst. En slik holdning kan drives fram av en sterk fagbevegelse. Statlig eierskap i næringslivet kan bidra til det samme, og i tillegg sikre balanse mellom norsk og utenlandsk eierskap. Et annet område hvor samarbeid er helt nødvendig, er i forholdet mellom by og distriktsutvikling. Arbeiderpartiet har gjennom hele etterkrigstiden ført regionalpolitikk etter oppskriften «by og land, hand i hand». I stedet for å spille på motsetninger og konkurranseforhold mellom distriktene og bykommunene, bygger vi på at by og land er gjensidig avhengige av hverandre. Bare ved å ta i bruk hele landets ressurser er det mulig å bygge et tilstrekkelig næringsgrunnlag og ta vare på og utvikle kultur og velferd. Arbeiderpartiet vil opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret, både ved å skape nye arbeidsplasser og ved å utvikle primærnæringene. Likeverdige velferdstilbud skal fortsatt bidra til å opprettholde bosettingsmønsteret. Dette vil også gi mange unge med god utdanning et arbeidstilbud i flere kommuner, og dermed større frihet i valg av bosted. Forskjellene i levekår finnes i dag ikke først og fremst mellom by og land, men innen den enkelte region eller by. Innsatsen for å bedre levekårene må settes inn der tilbudet er dårligst, samtidig som tilbudet skal opprettholdes og videreutvikles der det i dag er godt. Fordeling av velferd Sosialdemokratiets utfordring er å sikre solidariteten i velferdssamfunnet og utjevne levekår. Vi vil gjøre valg som sikrer velferdsordningene våre i en situasjon hvor helse-, omsorgs og pensjonsforpliktelsene øker. den norske velferdsstaten skal omfatte alle. Velferdssamfunnet er bygget på at vi i fellesskap oppnår mer enn om hver enkelt er sin egen lykkes smed. Dersom denne innsikten skal prege samfunnet, må alle kjenne at de har en del i fellesskapet. Et velferdssamfunn der alle har rettigheter og plikter, er tryggere og mer rettferdig enn et samfunn der offentlige ordninger er basert på barmhjertighet og veldedighet overfor de som har minst. Velferdsordningene er vårt viktigste virkemiddel til utjamning og fordeling. De forskjellsbehandler til fordel

9 for de som i utgangspunktet trenger det mest. Det er nødvendig for å sikre like muligheter, utjevne sosiale forskjeller mellom folk og dermed skape trygghet. Vi kan ikke nøye oss med å bevare og forsvare etablerte trygder, overføringer og tjenester og de resultatene som er oppnådd. Sosialdemokratiet må evne å se hva som skaper forskjeller i dagens velferdssamfunn, og prioritere til fordel for de som har minst, slik at fordelingen stadig blir bedre. Dersom vi i stedet for å ta oss tid til å analysere ulikhetene, lytter til de som til enhver tid skriker høyest, risikerer vi å la misnøye skapt av stadig stigende forventninger hos de som har det bra, styre vår kurs. Forskjellene mellom de som mottar lønnsinntekt er mindre enn før. Men det vanskelige arbeidsmarkedet og den høye ledigheten på begynnelsen av 1990-tallet førte til at flere ble langvarig avhengige av ulike trygdeytelser, som gir lavere inntekt enn lønn. Samtidig har kapitalinntektene steget noe. I sum har dette ført til at forskjellen mellom de som har aller lavest og aller høyest inntekter, har steget noe. Arbeiderpartiet kan ikke akseptere at de økonomiske forskjeller mellom folk skal øke, og vil fremme tiltak for mer rettferdig fordeling. Levekårsproblemene til dem som har minst, er knyttet til mangel på arbeid, til livsfase, til utdanningsnivå, til sivil status, funksjonshemming og til etnisk bakgrunn. Det handler om et arbeidsliv med høye krav til formell kompetanse og effektivitet, om psykiske problemer, om rusmisbruk og om en tilværelse bygd på sosialhjelp eller trygd som det er vanskelig å komme ut av. Problemer har i tillegg en tendens til å hope seg opp hos noen grupper og enkeltpersoner. Vår utfordring må være å finne virkemidler og legge strategier for å skape mer likhet i menneskers livssjanser og levekår. Sosialdemokratiet godtar ikke at forskjellene øker eller at noen faller utenfor. Ulike velferdsordninger må veies mot hverandre når vi vil finne ut hvilke tiltak som er best egnet til å skape likhet. Trygde og kontantoverføringer er med på å sikre alle et minimum av velstand, men de kan også lett bli en sovepute og en erstatning for tjenester og tilbud som ikke eksisterer. Samtidig som kontantoverføringene øker, er ulikhet og mangler i tjenestetilbudet med på å befeste og skape forskjeller. Et barn i førskolealder som til tross for søknader ikke får barnehageplass, taper noe det er vanskelig å erstatte med høye kontantoverføringer. Arbeidsledighetstrygd er med på å berge økonomien til den enkelte ledige, men det er først og fremst tilbud om utdanning eller opplæring som kan få vedkommende over i arbeid igjen og dermed hindre at forskjellene utvides. Over en million av Norges befolkning mottar trygdeytelser, to millioner har lønnsarbeid. Forholdet mellom antallet som har lønnsarbeid og de som mottar trygd, vil bli enda skjevere et stykke ut i neste århundre. Som en følge av bedre sosiale og helsemessige forhold og fordi det fødes færre barn enn for noen tiår tilbake, vil andelen eldre øke. Behovet for helsetjenester og eldreomsorg vil bli større, og de som er pensjonister vil ha tjent opp rett til større utbetalinger fra folketrygden enn dagens eldre har. Økende pensjons og velferdsutgifter må dekkes av yrkesbefolkningen og fellesskapets sparing. Vi må gjøre fordelingspolitiske valg nå som kan sikre velferdssamfunnets økonomi inn i et nytt årtusen. Satsing på utdanning og forskning er utgifter til inntekts ervervelse. Det gir arbeidsplasser og økt verdiskaping, noe som er nødvendig for å bære velferdsordningene økonomisk. Erfaringene viser at land som har høy ledighet, også er tvunget til å skjære i velferden. Noen land er kommet inn i en ond sirkel der store underskudd i offentlige budsjetter tvinger fram stadig nye nedskjæringer med økende ledighet som resultat. Vårt alternativ må være å husholdere slik at velferdssamfunnet ikke kommer i en gjeldsklemme. Da må vi ha kontroll med både inntekts og utgiftssiden i det offentlige regnskapet. Dersom vi bevilger oss mer enn økonomien tillater, er det de som er mest avhengige av vår felles velferd, som taper mest. Da settes arbeidet for likhet i revers. Retten til hjelp ved sykdom er grunnleggende for like vilkår og livskvalitet. Ny teknologi og medisinske oppdagelser gjør det mulig å kurere flere sykdommer og lidelser. Men flere og bedre behandlingstilbud gir også økt etterspørsel og ventelister. Til tross for at det aldri er behandlet flere i norsk helsevesen, er ventetiden fortsatt for lang for mange pasienter. Nye behandlingsmetoder og flere eldre i befolkningen stiller krav om større bevilgninger til helse i årene som kommer. Samtidig utfordres vår evne til å

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling SKAPE OG DELE Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Detaljer

Plattform for regjeringssamarbeidet mellom Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet 2005-09

Plattform for regjeringssamarbeidet mellom Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet 2005-09 Plattform for regjeringssamarbeidet mellom Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet 2005-09 Innledning...2 Kapittel 1: Verdigrunnlag for et nytt flertall...3 Kapittel 2: Internasjonal

Detaljer

AUFs Arbeids- og prinsipprogram vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006. AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf.

AUFs Arbeids- og prinsipprogram vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006. AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf. vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006 AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf.no 1. AUFs Grunnsyn...2 1.1 En internasjonal bevegelse.....2 1.2 Et bærekraftig samfunn......2

Detaljer

DEN KATOLSKE KIRKES SOSIALLÆRE

DEN KATOLSKE KIRKES SOSIALLÆRE DEN KATOLSKE KIRKES SOSIALLÆRE Dette heftet er et sammendrag av Compendium of the Social Doctrine of the Church utgitt av Det pavelige råd for rettferdighet og fred. Den katolske kirkes sosiallære Dette

Detaljer

Unge Høyres Landsforbund 2010. Grenser for politikk

Unge Høyres Landsforbund 2010. Grenser for politikk Unge Høyres Landsforbund 2010 Grenser for politikk Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Unge Høyres verdigrunnlag og prinsipper... 3 Mennesket... 3 Samfunnet... 3 Politikken... 4 Privatlivet og det sivile

Detaljer

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Hvorfor enda en ideologidiskusjon? For vi er vel ikke på jakt etter en ny ideologi? En ideologi er noe helt annet enn et partiprogram. Ideologien

Detaljer

Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring. Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22.

Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring. Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22. Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22. juni 2010 2 Innholdsfortegnelse 1. Vårt utgangspunkt...3 2. Arbeid

Detaljer

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ Et debattnotat fra SVs arbeidsprogramkomite, 2013-2017 1 Til SVs lokal- og fylkeslag Oslo, 15. mai 2012 Kjære SVer! Vi går inn i en spennende og avgjørende

Detaljer

PRINSIPP- OG HANDLINGS PROGRAM 2015-2018

PRINSIPP- OG HANDLINGS PROGRAM 2015-2018 PRINSIPP- OG HANDLINGS PROGRAM 2015-2018 INNHOLD DEL 1: VISJON FOR SAMFUNNET... 3 DEL 2: SATSINGSOMRÅDER krav overfor myndighetene 2.1 Utviklingen av velferdsstaten... 4 2.2 Økonomisk og sosial trygghet...

Detaljer

Meld. St. 12. (2012 2013) Melding til Stortinget. Perspektivmeldingen 2013

Meld. St. 12. (2012 2013) Melding til Stortinget. Perspektivmeldingen 2013 Meld. St. 12 (212 213) Melding til Stortinget Perspektivmeldingen 213 Innhold 1 Utfordringer og valgmuligheter for norsk økonomi... 5 1.1 Mål og utfordringer... 5 1.2 Høy velstand i en omskiftelig verden...

Detaljer

Prinsipp- og handlingsprogram 2013 2017

Prinsipp- og handlingsprogram 2013 2017 PRINSIPP- OG HANDLINGSPROGRAM VEDTEKTER 2014 2017 Prinsipp- og handlingsprogram 2013 2017 omtanke solidaritet samhold Innhold Prinsipprogrammet... 3 Handlingsprogrammet... 8 Tariffpolitikk... 8 Likestilling

Detaljer

Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid

Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid SVs integreringspolitiske plattform vedtatt av SVs landsstyre 6. juni 2010 SVs mål er et solidarisk og inkluderende samfunn, der alle har like muligheter

Detaljer

Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017

Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017 Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017 Vi tar hele Norge i bruk 1. SENTERPARTIETS VERDIGRUNNLAG 5 LANGSIKTIG FORVALTNING... 5 SAMFUNNET BYGGES NEDENFRA... 6 DEMOKRATISK FELLESSKAP I NASJONALSTATEN...

Detaljer

SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013

SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013 SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013 Design: Grafisk Form Trykk: Birkeland Trykkeri Trykket på 100% resirkulerbart papir Opplag 5 000 2 SVs arbeidsprogram 2009 2013 Innhold Kapittel 1 Mer forandring!...

Detaljer

Utredninger fra arbeidsgrupper

Utredninger fra arbeidsgrupper PROSJEKT FORBUNDSalliansen Utredninger fra arbeidsgrupper Grunnlag for høring om sammenslåing 13. september 2012 2. utgave UTREDNINGER FRA ARBEIDSGRUPPER GRUNNLAG FOR HØRING OM SAMMENSLÅING 13. SEPTEMBER

Detaljer

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd Meld. St. 13 (2011 2012) Melding til Stortinget Samspill i praksis Innhold 1 Bedre helse og velferd et spørsmål om kompetanse... 7 1.1 Om meldingen... 10 1.2 Sentrale begreper... 10 Del I Utfordringen...

Detaljer

Meld. St. 33. (2011 2012) Melding til Stortinget. Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger

Meld. St. 33. (2011 2012) Melding til Stortinget. Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger Meld. St. 33 (2011 2012) Melding til Stortinget Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger Meld. St. 33 (2011 2012) Melding til Stortinget Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger 2 Meld. St. 33

Detaljer

SAK 7 FORSLAG TIL NYTT ARBEIDSPROGRAM FOR RØDT

SAK 7 FORSLAG TIL NYTT ARBEIDSPROGRAM FOR RØDT Rødts 4. Landsmøte 4. - 6. mai SAK 7 FORSLAG TIL NYTT ARBEIDSPROGRAM FOR RØDT Endelig forslag April 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL

Detaljer

UNGE VENSTRES POLITISKE PLATTFORM 2014-2016

UNGE VENSTRES POLITISKE PLATTFORM 2014-2016 UNGE VENSTRES POLITISKE PLATTFORM 2014-2016 BOKMÅL INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 TRE UTFORDRINGER UNGE VENSTRES LØSNINGER... 4 1. LIBERALISME... 6 1.1 LIBERALE RETTIGHETER... 7 1.1.1 Ytrings-,

Detaljer

Forslag til KrFUs hovedprogram 2014-2016

Forslag til KrFUs hovedprogram 2014-2016 Forslag til KrFUs hovedprogram 01-01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Innhold IDEOLOGI... GRUNNVERDIENE I DEN KRISTENDEMOKRATISKE IDEOLOGI... MENNESKEVERD... NESTEKJÆRLIGHET... FORVALTERANSVARET... KRISTENDEMOKRATISKE

Detaljer

Kjærlighet i Sannhet Om helhetlig, menneskelig utvikling

Kjærlighet i Sannhet Om helhetlig, menneskelig utvikling Kjærlighet i Sannhet Om helhetlig, menneskelig utvikling Caritas in Veritate - et sammendrag av sentrale temaer i Pave Benedikts sosialencyklika Innhold Caritas Norge - forord Introduksjon Kap. 1 Budskapet

Detaljer

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER Arbeide~ R.8,fief o VARE ARGU MENTER 2 Kjære valgmedarbeider I dette heftet presenteres våre hovedargumenter til bruk i stortingsvalgkampen. Vi har lagt vekt på å konsentrere oss om de mest sentrale saksområdene,

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE. - et fyrtårn for helse og trivsel. Godkjent av Lindesnes kommunestyre i møte 21.06.07 og 15.11.07.

LINDESNES KOMMUNE. - et fyrtårn for helse og trivsel. Godkjent av Lindesnes kommunestyre i møte 21.06.07 og 15.11.07. LINDESNES KOMMUNE - et fyrtårn for helse og trivsel Foto: Rolf Dybvik Godkjent av Lindesnes kommunestyre i møte 21.06.07 og 15.11.07 Kommuneplan 2007 2018 De nye veiene Eventyr fra virkeligheten i Lindesnes

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

St.meld. nr. 15. Interesser, ansvar og muligheter. Hovedlinjer i norsk utenrikspolitikk (2008 2009)

St.meld. nr. 15. Interesser, ansvar og muligheter. Hovedlinjer i norsk utenrikspolitikk (2008 2009) St.meld. nr. 15 (2008 2009) Hovedlinjer i norsk utenrikspolitikk St.meld. nr. 15 (2008 2009) Hovedlinjer i norsk utenrikspolitikk Innhold Innledning............................ 7 5 Nordområdene vil fortsatt

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Fylkestingsprogram for Oppland SV

Fylkestingsprogram for Oppland SV 1 Fylkestingsprogram for Oppland SV 2007-2011 BOKMÅL Sosialistisk Venstreparti i Oppland Øvre Torvgate 24B Gjøvik Postboks 1192 2806 Gjøvik E-post: oppland@sv.no Hjemmeside: www.sv.no/oppland Tlf. 61 17

Detaljer