1. Innledning Bakgrunn for KVU-arbeidet Bred politisk vilje til å prioritere havromsteknologi Politisk forankring...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Innledning... 1. 1.1 Bakgrunn for KVU-arbeidet... 1. 1.2 Bred politisk vilje til å prioritere havromsteknologi... 2. 1.2.1 Politisk forankring..."

Transkript

1

2

3 i INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning Bakgrunn for KVU-arbeidet Bred politisk vilje til å prioritere havromsteknologi Politisk forankring Nasjonal forsknings- og industriforankring Europeisk forankring Forankring i utdannings- og forskningsstrategi ved NTNU og SINTEF Prosessen og organisering av arbeidet Beslutninger og videre prosjektfremdrift Behovsanalysen Formål med analysen Dagens fasiliteter kort overblikk Marinteknisk Senters rolle og oppgaver Marinteknisk Senter (MTS); kort beskrivelse Dagens infrastruktur i Marinteknisk Senter Aktiviteter, oppdrag og kunder ved Marinteknisk Senter Institutt for marin teknikk MARINTEK - noen nøkkeltall Eierforhold og fordeling av kostnader og inntekter Fagmiljøene i tilknytning til anleggene på Brattøra - SeaLab SINTEF Fiskeri og havbruk AS SINTEF Marin miljøteknologi NTNU Senter for fiskeri og havbruk NTNUs satsingsområde Marin Trondheim Biologiske Stasjon (TBS) Advanced Underwater Robotics Laboratory (AUR-Lab)... 28

4 ii 2.5 Konkurrenter i FoU-markedet Skipsteknologi og olje/gass Fiskeri, havbruk Kystsoneutvikling Kartlegging, overvåkning, forvaltning og utvikling av havrommet Hovedsvakheter ved dagens anlegg Tyholt-anleggene Svakheter med laboratoriene i tilknytning til SeaLab Overordnede utfordringer til havs og i kystnære områder Grunnleggende utviklingstrender fram mot 2020 og Problemstillinger knyttet til forskjellige næringer og aktiviteter FoU-etterspørselstrender fram mot Utvikling i totalmarkedet oppsummering Skipsfart og skipsbygging Offshore olje- og gassutvinning Fornybar havenergi (offshore vindkraft og havenergi) Fiskeri og havbruk Arktiske forhold Andre havromsrelaterte aktiviteter Utdanning og kompetanse innen marin teknikk i Norge Interessenters behov Strategidokumentet Samfunnsmål for virksomheten Effektmål Usikkerhet og kritiske suksessfaktorer Kravdokumentet Generelle krav til teknologi Krav til FoU-kompetanse og verktøy knyttet til de ulike applikasjonsområder... 77

5 iii Skipsteknologi Olje og gass Havbasert fornybar energi, inkl. vind Fiskeri og havbruk Andre havromsrelaterte aktiviteter Spesielle krav og funksjoner under arktiske forhold Krav til laboratorier og andre eksperimentelle anlegg Hydrodynamiske laboratorier Konstruksjonslaboratorium Energilaboratorium Laboratorier og anlegg for fiskeri og havbruk Fullskala målinger og kontroll; feltstasjon ( sjølaboratorium ) Eksperimenter med arktiske problemstillinger Krav til utvikling og anvendelse av moderne regneverktøy Krav til driftsøkonomi og effektivitet ved senteret Krav til hensiktsmessig organisering Føringer fra NTNUs styre Mulighetsstudien Rom for få slike sentre i verden Hoveddelen av et norsk senter må ligge i Norge Deler av senteret kan ligge i utlandet, eller man kan få utenlandske partnere til Norge Trondheim er den beste lokaliseringen i Norge Hva senteret konkret bør inneholde må vurderes i alternativanalysen Organisering og finansiering av senteret må vurderes i KS2-prosessen Referanser

6 iv Definisjoner og forkortelser Følgende begreper som benyttes i dokumentet er definert: Tabell 0.1 Begreper og definisjoner i rapporten. Begrep Marin Maritim Marin teknologi Marin virksomhet Maritim virksomhet Maritime operasjoner Marine operasjoner Havrommet Havromsteknologi Definisjon Omfatter alt som lever i eller hører til havet Betegner sammenheng med havet Kunnskap om hvordan konstruksjoner skal utformes for definerte oppgaver, og motstå og eventuelt gjøre nytte av miljøet til havs. Marin teknologi er et delområde innen havromsteknologien. Teknisk/administrativ aktivitet knyttet til drift av utstyr og enheter til havs Produksjon og tjenesteyting, der sjøtransport eller arbeid til havs er en viktig del. Omfatter støtteaktiviteter til marin virksomhet, herunder verfts- og utstyrsproduksjon. Teknisk/administrativ drift som har sammenheng med fartøyers virksomhet til havs (oftest sjøtransport), der varigheten av en kjede av enkeltaktiviteter er lang og planlegging/beslutninger og vurderinger gjøres på forhånd, av ledelse/organisasjon på land. Utførelse av forhåndsdefinerte og ofte ikke rutinepregete oppgaver til havs av kort varighet, der menneskelige beslutninger og handlinger underveis inngår. Spesialisert utstyr benyttes og miljølaster gir begrensninger for beslutninger og utførelse. Detaljnivå i oppgavedefinisjon kan variere. Med havrommet menes havets overflate, havdypene samt de geologiske formasjonene på havbunnen. Havromsteknologi er settet av teknologier som kreves for å gjøre bruk av havrommets ressurser og muligheter på en miljørobust måte. Marin teknologi er et delområde innen havromsteknologien.

7 v Tabell 0.2. Liste med forkortelser benyttet i rapporten. ACE AT AUR-Lab AUV BAT BOE BOP CeMARE CeSOS CFD CMR CSSRC CREATE CTL DHI DHL DNV DP DTU EER EREC EU-OEA FAO FE FME FMB AquaCulture Engineering Arktisk teknologi Applied Underwater Robotics Laboratory Autonomous Underwater Vehicle Institutt for bygg, anlegg og transport Barrel Oil Equivalent Blow-Out Preventer Ny SFF-søknad til oppfølging av CeSOS Centre for Ships and Ocean Structures Computational Fluid Dynamics Christian Michelsens Institutt Statlig kinesisk modelltank Senter for forskningsdrevet innovasjon i havbruksteknologi Coal to Liquids Dansk miljø innenfor kystsoneutvikling Nederlandsk miljø innenfor kystsoneutvikling Det Norske Veritas Dynamisk Posisjonering Danmarks Tekniske Universitet Escape, Evaquation and Rescue European Renewable Energy Council European Ocean Energy Association FNs matvareorganisasjon Finite Element Senter for fornybar energi Faggruppe for marin byggteknikk

8 vi GEO GMES GTL HSVA HUB IEA IFE IRIS IMO IMT INSEAN IO ITTC IVT LDV KMB-prosjekt MB MCD MC-lab MIT MSFD MTS M.Sc NFR NGL NINA NIVA NOWITEC Group on Earth Observations Global Monitoring for Environment and Security Gas to Liquids Konkurrent til Marintek i Hamburg Maritime Knowledge Hub Professorat International Energy Agency Institutt for energiteknikk International Research Institute of Stavanger FNs maritime organisasjon Institutt for Marin Teknikk Italiensk samarbeidspartner for Marinteknisk Senter Integrerte Operasjoner International Towing Tank Conference NTNUs fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Laser Doppler Velocimeter Kompetanseprosjekt med brukermedvirkning Marin byggteknikk Marine Coastal Development Marine Cybernetics laboratorium Massachusetts Institute of Technology EUs marine forvaltningsstrategi Marinteknisk Senter Master of Science Norges forskningsråd Natural Gas Liquids (kondensat) Norsk Institutt for Naturforskning Norsk Institutt for Vannforskning Norwegian Research Centre for Offshore Wind Technology

9 vii NRC NTH NTNU NTU OTRC PhD PHRI PIV ROV SFF SMS SSO SSPA TBS TLP TUHH UAV UNIS VIV VVT Kanadisk miljø innenfor kystsoneutvikling Norges Teknisk Høyskole Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Nanyang Technological University, Singapore Offshore Technology Research Center, Texas, USA Doktorgrad(sutdanning) (Doctor of Philosophy) Japansk miljø innenfor kystsoneutvikling Particle Imaging Velocimetry Remotely Operated Vehicles Senter for fremragende forskning Ship and Maneuvering Simulator Centre Surveillance, Simulation and Operation SSPA AB (svensk konkurrent til MARINTEK) Trondhjem Biologiske Stasjon Tension Leg Platform Hamburg Tekniske Universitet Unmanned Air Vehicles Universitetssenteret på Svalbard Virvelinduserte Vibrasjoner Variable Valve Timing

10 1 1. Innledning 1.1 Bakgrunn for KVU-arbeidet Norge har i generasjoner vært en maritim stormakt. Det skyldes vår nærhet til og avhengighet av havet kombinert med langsiktig tenkning, modige beslutninger og marinteknisk kunnskap og kompetanse. Maritim virksomhet i Norge sysselsatte i 2009 i underkant av personer og bidro med ca. 130 mrd. NOK i brutto verdiskaping, noe som tilsvarer ca. 8 prosent av total verdiskaping eksklusive olje- og gassvirksomheten og offentlig sektor (Menon, 2011). Havromsteknologi og marin teknologi og kompetanse er også en kritisk innsatsfaktor innenfor offshore olje og gass, samt fiskeri- og oppdrettsvirksomhet. Nye næringer som for eksempel fornybar havenergi krever betydelig kunnskap og innovasjon. Havrommet har bidratt til velstandsutviklingen i Norge i generasjoner og ført til at norsk industri i dag er verdensledende innenfor en rekke av de havromstilknyttede næringene. Marin teknologi i flerfaglighet med andre disipliner har gjort dette mulig. Havrommet er viktig for å kunne møte de store globale utfordringene relatert til mat, energi og klima. Fornybar havenergi er et område i rivende utvikling. Mer enn halvparten av jordas overflate er dekket av hav med dyp større enn 3000 meter. Vi vet lite om dette havrommet, men vet at det i fremtiden vil være viktig å gjøre bruk av ressursene på disse dypene på en bærekraftig måte for å møte de store globale utfordringene. Utvikling av marin teknologi og havromsteknologi for øvrig vil være en viktig innsatsfaktor i dette arbeidet. Fagmiljøene ved MARINTEK og NTNU, som utgjør dagens Marinteknisk Senter er sammen med deler av SINTEF i dag internasjonalt ledende innen viktige deler av havromsteknisk forskning og utvikling. Forskningslaboratoriene på Tyholt i Trondheim har vært grunnstammen i det arbeidet som disse institusjonene har utført. Deler av anlegget er 70 år gammelt, og tilfredsstiller ikke kravene til et fremtidig verdensledende kunnskapssenter innen havromsteknologi. Man opplever at utenlandske aktører går forbi Norge med hensyn til havromsteknisk kunnskap, laboratorier m.m. Man vet ikke i dag hvilke behov for kunnskap om havrommet som vil etterspørres i årene fremover, men det er åpenbart at et kunnskaps- og teknologisprang vil finne sted innenfor utforsking av havrommets ressurser og muligheter. Den foreliggende konseptvalgutredningen identifiserer behovene og kravene som må innfris for at Norge også i fremtiden skal være internasjonalt ledende på å gjøre bruk av havrommets ressurser og muligheter. Kunnskap vil være nøkkelen i dette arbeidet. Fremtidens Kunnskapssenter for Havromsteknologi vil være navet i en slik satsing. De faglige utfordringene som må løses vil kreve flerfaglighet i sin tilnærming, noe det er lagt stor vekt på i dokumentet.

11 2 Arbeidet tar utgangspunkt i konklusjonene fra en forstudie som ble gjennomført i (se kapittel 1.5), og fokuserer på de tematiske områdene og virksomhetene innenfor primært det marintekniske feltet som finnes i Trondheim i dag. Dette innebærer en viss innsnevring av det tematiske feltet i forhold til forstudien, som begrunnes i resultatet av en prosess som en naturlig del av konseptvalgutredningen for realitetsorientering av konseptet for et fremtidig kunnskapssenter. 1.2 Bred politisk vilje til å prioritere havromsteknologi NTNU, MARINTEK og /Ocean Space Centre er nevnt en rekke ganger i ulike offentlige dokumenter de senere årene. Dette viser at det har vært stor politisk oppmerksomhet om prosjektet, noe som danner et viktig bakteppe for KVU-arbeidet Politisk forankring I innstillingen fra Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité (Innst. S. nr. 232 ( ) til regjeringen Bondeviks Forskningsmelding 2005 Om vilje til forsking (St. meld. nr. 20 ( ) heter det bl.a.: Komiteen viser til at NTNU og Marintek i Trondheim representerer Europas tyngste maritimt tekniske forskningsmiljø. Komiteen mener flere land, deriblant EU-landene, bør inviteres til å trekke større veksler på det norske miljøet. Komiteen ber derfor Regjeringen arbeide for at Marintek kan bli et europeisk forskningslaboratorium. I Maritim Strategi 2007: Stø kurs. Regjeringens strategi for miljøvennlig vekst i de maritime næringer (NHD, 2007) er ett av flere hovedmål at Norge skal bli verdensledende på maritim forskning og innovasjon. Det heter bl.a.: Det er gjennom årene gjennomført tunge investeringer i eksperimentell infrastruktur i forskningsmiljøene ved MARINTEK og NTNU i Trondheim. Disse er i dag internasjonalt ledende innen sine felt. Det er imidlertid etter hvert behov for betydelige oppgraderinger og nyinvesteringer for at miljøene skal kunne opprettholde sin internasjonale konkurransekraft og tilby den norske næringen attraktive forskningstjenester. Regjeringen vil oppgradere og styrke den maritime forskningsinfrastrukturen ved MARINTEK. Året etter gjentok regjeringen dette i Innovasjonsmeldingen 2008 Et nyskapende og bærekraftig Norge (St. meld. nr. 7 ( )) og gikk videre: For at forskningssenteret og laboratoriene i Trondheim fortsatt skal kunne opprettholde sin internasjonalt ledende posisjon er det viktig at de tilfredsstiller de norske maritime næringenes behov i dag og i årene som kommer. Samtidig ble det gitt en bevilgning fra Nærings og handelsdepartementet til en forstudie for å konkretisere planene om et nytt marinteknisk kunnskapssenter i Trondheim. I Regjeringens Maritime strategi 2009 Stø kurs 2 år etter (NHD, 2009) pekte regjeringen på at Gjennom MARINTEK SINTEF og NTNU i Trondheim har Norge et verdensledende forskningsmiljø. For å styrke dette har myndighetene gitt tilsagn til forprosjektet Den tredje

12 3 bølgen [Ocean Space Centre] ( ). Prosjektet skal kartlegge behovet for oppgradering av MARINTEKs infrastruktur for testing og forskning. I Forskningsmeldingen 2009 Klima for forskning (St.meld.nr 30 ( )) henviste Regjeringen til at offentlig-privat samarbeid (OPS) vil kunne bidra til å realisere forskningsinfrastruktur som har stor betydning for næringslivet og offentlige forskningsmiljøer. Forskningsinstituttet Marintek og Institutt for marin teknikk ved NTNU har sammen med næringslivet tatt initiativ til å utrede muligheten for et neste generasjons forsknings- og laboratoriesenter i havrommet. Målet for dette kunnskapssenteret er å styrke Norges posisjon som maritim nasjon. I tillegg vil et slikt senter gi muligheter for å studere sentrale problemstillinger som har stor betydning for miljø og klima, for balansert utnyttelse av maritime ressurser, for tilgang til energi og for utvikling i nordområdene. Dagens maritime infrastruktur i Trondheim har begrensninger. Det er blant annet identifisert et behov for større vanndyp for å gjennomføre gode simuleringer med mer troverdige resultater enn det som laboratoriene i Trondheim kan tilby. Regjeringen har gått inn med 8 millioner kroner i et forprosjekt som skal vurdere mulighetene for å realisere visjonen om et nytt maritimt kunnskapssenter. I Regjeringens nordområdestrategi Nye byggesteiner i nord (departementene, 2009) heter det at kunnskap er nøkkelen til næringsutvikling i nordområdene. Bare ved å bygge kunnskap for, om og i nord kan vi utnytte disse områdenes unike muligheter, og løse utfordringer vi står overfor i nord. Om er det uttalt at Norge skal videreføre og befeste sin posisjon som en innovativ maritim nasjon. Derfor er det gitt tilsagn til et forprosjekt for neste generasjons forsknings- og laboratoriesenter (Den tredje Bølgen). Regjeringens Petroleumsmelding En næring for framtida om petroleumsvirksomheten (Meld. St. 28 ( )) heter det bl.a. at «Norge har høy kompetanse innen forskning, teknologi og innovasjon knyttet til havet. Et viktig norsk miljø på området er i Trondheim. Gjennom etablering av eksperimentell infrastruktur i forskningsmiljøene ved Marinteknisk Senter i Trondheim har MARINTEK og NTNU blitt internasjonalt ledende innen sine felt. Oppgraderinger er viktig for at slike forskningsmiljøer skal kunne tilby sine kunder, for eksempel innen petroleumsnæringen, attraktive forskningstjenester. Det er bakgrunnen for at Regjeringen har, sammen med næringsliv og fagmiljøer, finansiert en forstudie som kartlegger behovet for oppgradering av forskningsinfrastrukturen ved Marinteknisk Senter. Miljøene i Trondheim arbeider med å realisere et framtidig kunnskapssenter knyttet til havromsteknologi, Ocean Space Centre, i byen.» I dokumentet Næringsutvikling og grønn vekst Regjeringens strategi for miljøteknologi (departementene, 2011) heter det under avsnittet om "Forskning og kompetanseutvikling" bl.a. at "Meldingen viser også til at SINTEF-Marintek utreder mulighetene for å etablere et nytt nasjonalt marinteknisk forskningssenter et «Ocean Space Center» ".

13 4 Videre heter det i meldingen at: Etter initiativ fra nærings- og handelsministerens Strategiske råd for maritim utvikling (MARUT) har de maritime næringene utarbeidet forslag til en helhetlig miljø- og innovasjonsstrategi frem mot 2020, kalt Maritim 21. Ambisjonen er at Norge skal bli det mest attraktive lokaliseringslandet for globalt, kunnskapsbasert og miljørobust maritimt næringsliv og strategien prioriterer nødvendige teknologi- og innovasjonsområder. Maritim21 legger grunnlaget for det videre arbeidet på feltet maritim miljøteknologi" Nasjonal forsknings- og industriforankring I rapporten Verktøy for forskning. Nasjonal strategi for forskningsinfrastruktur (NFR, 2008) påpekes det at krevende maritime operasjoner i tilknytning til offshore, utvikling og testing av innovativ skipsdesign og materialbruk innen maritim sektor vil kreve tilgang til omfattende testfasiliteter og utstyr. Laboratoriene på Marinteknisk Senter er også tatt inn som del av Norsk veikart for forskningsinfrastruktur (Norges forskningsråd, 2010). Innenfor dette programmet er det søkt om midler til å oppgradere eksisterende anlegg inntil neste generasjons senter kan bli realisert. Andre initiativ som berører områder og tema med direkte relevans for Fremtidens Kunnskapssenter for Havromsteknologi er anbefalinger fra de strategisk rådgivende organene Maritim21, OG21 og Energi21. Mandatet til disse organene er å etablere en helhetlig og industriforankret nasjonal strategi som sikrer at de nasjonale aktørene er samlet om felles mål, retning og prioriteringer innen de respektive bransjene, og at forskningstemaene og FoUutfordringene forankres i industrien. I lanseringsrapporten for Maritim21 (2010) (www.maritim21.no) skisseres det sju innsatsområder med tilhørende aktiviteter og forventede resultater. Tilknyttet innsatsområdet kunnskapsnav og infrastruktur anbefaler Maritim21 å etablere Ocean Space Centre og tilhørende nettverk for å kunne drive forskning, utvikling og undervisning på høyeste internasjonale nivå. I strategidokumentet til OG21 (2010) (www.og21.org) understrekes det at forskningsinstituttene og universitetene utgjør en viktig del av den norske petroleumsklyngen og for å løse de utfordringene OG21 har identifisert så er det viktig at instituttsektoren fokuserer på (a) utdanning og rekruttering av petroleumsforskere, (b) oppbygging av solide nasjonale forskningsgrupper som kan hevde seg internasjonalt, (c) bygging, oppgradering og vedlikehold av en forskningsinfrastruktur i verdensklasse, og (d) samarbeid med næringen om kompetanseprogrammer og anvendt forskning samt testing og pilotdemonstrasjon. Energi21 (www.energi21.no) som omfatter fornybar energi, energisystemer, energieffektivisering, og karbonfangst og -lagring, legger til grunn at innovasjonene skjer i nettverk som inkluderer forskning, utvikling og demonstrasjon mer eller mindre samtidig ( ). God infrastruktur for forskning og demonstrasjon vil være viktig.

14 5 En annen referanse er Havbruk 2020 Grensesprengende hvis... En foresightanalyse om norsk havbruk utarbeidet av Norges forskningsråd og Innovasjon Norge (NFR, 2004). 1.3 Europeisk forankring Norge, representert ved Norges forskningsråd, Kunnskapsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet (FKD), har tatt initiativ til forskningsprogrammet Joint Programming Initiatives Healthy and Productive Seas and Oceans, forkortet JPI Oceans. I alt 17 europeiske land samt EU-kommisjonen har sluttet seg til dette initiativet for å være med på å utvikle en felles plattform for å finne løsninger for bærekraftig bruk av havets ressurser og teknologiutvikling, samtidig som hensynet til det marine miljøet ivaretas. Norge koordinerer arbeidet sammen med Spania og Belgia. Målet er at dette skal bli den største koordinerte og integrerende satsingen på marin og maritim forskning og utvikling noensinne. JPI som arbeidsform innebærer at nasjonale forskningsprogrammer, infrastruktur, bevilgninger med mer koordineres for å oppnå gode resultater. Gjennom koordinerte aktiviteter, som utlysninger av midler til FoU-prosjekter, nettverksaktiviteter, bevilgninger til infrastrukturprosjekter og stipendordninger skal JPI-ene skape kunnskapsgrunnlag for politikkutforming. JPI-ene kan ta i bruk alle former for virkemidler. I EU-rapportene Healthy and Productive Seas and Oceans (JPI Oceans, 2010) 1, A European Strategy for Marine and Maritime Research (EU, 2008) 2 og A vision for strengthening world-class research infrastructures in the ERA (EU, 2010) 3 påpekes følgende forhold knyttet til marin forskning og forskningsinfrastruktur: Behov for økt vitenskapelig kunnskap om (a) marine systemer (oseanografisk og biologisk), (b) interaksjon mellom hav og klima, endringer i havnivå, kystlinjeerosjon og marine økosystemer, og (c) legge til rette for utvikling av nye produkter, tjenester og næringer basert på havrommets ressurser. Dette omfatter blant annet fiskeri og havbruk, biomasse til energiproduksjon, shipping, olje/gassutvinning, mineralutvinning, fornybar energiproduksjon, CO2-lagring, mv. For å løse disse behovene trengs det bl.a. å utvikles systemer for måling og overvåkning av hav og kystlinje, utvikles bedre modeller for simulering, beregning og prediktering innen en rekke fagfelt, samt å legges til rette for økt utforskning av havrommet både med utgangspunkt i politiske og regulatoriske føringer, og gjennom 1 Healthy and Productive Seas and Oceans: A Joint Programming Initiative to meet the Grand Challenge regarding European Seas and Oceans. (EU, Joint Programming Initiative, 2010) (www.jpi-oceans.eu) 2 A European Strategy for Marine and Maritime Research: A coherent European Research Area framework in support of a sustainable use of oceans and seas, COM(2008) 534 final (EU, 2008). 3 A vision for strengthening world-class research infrastructures in the ERA: Report of the Expert Group on Research Infrastructures (EU, 2010).

15 6 europeisk koordinert FoU-innsats og oppbygging av nødvendige laboratorier og testfasiliteter. Langsiktig satsing på utdanning, forskerrekruttering og oppbygging av europeiske, multi-sektorielle Centres of Excellence vil være avgjørende faktorer for å lykkes. Energiforsyning og utvikling av bærekraftig ny energiproduksjon, herunder vindkraft, solenergi og havenergi, er en av Europas viktigste utfordringer for fremtiden. Etablering av nødvendig forskningsinfrastruktur vil være så ressurskrevende at koordinert innsats og internasjonalt samarbeid on a grand scale vil være helt avgjørende for å løse fremtidens energiutfordringer. Det er også etablert flere andre relevante initiativ innen EU-systemet, bl.a.: Europe A European Strategy for smart, sustainable and inclusive growth, COM (2010) AQUAculture infrastructures for EXCELLence in European Fish research. Et EU prosjekt som samler alle ledende infrastrukturer og laboratorier for havbruksforskning i Europa. 1.4 Forankring i utdannings- og forskningsstrategi ved NTNU og SINTEF I 2009 startet Institutt for marin teknikk ved NTNU prosjektet Fremtidens Marinstudium. Arbeidet har som overordnet mål å foreslå endringer og tiltak som skal bidra til å sikre at NTNU også i fremtiden vil utdanne sivilingeniører i marin teknikk og havromsteknologi med den kvalitet og de ferdigheter som samfunnet og næringen har behov for. NTNU ønsker å se strategisk og visjonært på utformingen av studier innen marin teknikk i et års perspektiv. En endelig anbefaling er ventet høsten IVT-fakultetet ved NTNU (Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi) har nedsatt et utvalg som har utarbeidet en strategi for utvikling av laboratoriene ved fakultetet. En av konklusjonene er en anbefaling om fortsatt satsing på laboratorier som en integrert del av virksomheten. NTNU vedtok i 2009 en strategiplan for Marine Coastal Development 4. Planen støtter blant annet opp under etableringen av Ocean Space Centre. I tillegg er det en rekke pågående og planlagte forsknings- og utviklingsprosjekter som vil være direkte relatert til, evt. være forløpere til aktivitetene i et fremtidig Ocean Space Centre. Et slikt initiativ er SmartCoast som har som mål å etablere en integrert utstyrsplattform for marin tverrfaglig forskning, utdanning og utvikling der SINTEF, NTNU, NINA og NIVA er partnere. Et annet er NTNUs etablering av "Advanced Underwater Robotics Laboratory" (AUR-lab) som er en tverrfaglig satsing mellom IMT, Institutt for Kybernetikk, Institutt for 4 Strategic Research Area NTNU Marine Coastal Development: Science Plan 2020 Vision and Strategic Research Agenda

16 7 elektronikk og telekommunikasjon, CESOS, Institutt for Biologi og Vitenskapsmuseet (marin arkeologi) med fokus på undervanns robotikk. Ocean Space Centre er også forankret i SINTEF-konsernets strategiske satsingsområder, senest omtalt i SINTEFs Melding om forskning og innovasjon (2010). 1.5 Prosessen og organisering av arbeidet Det ble i gjennomført en forstudie for å vurdere grunnlaget for et marinteknisk kunnskapssenter i Trondheim. Forstudien ble finansiert av Nærings- og handelsdepartementet (NHD), næringslivet og kunnskapsmiljøene. Sluttrapporten fra forstudien ble oversendt Nærings- og handelsdepartementet i januar 2010 (MARINTEK, 2010). På bakgrunn av denne ble det besluttet å utarbeide en Konseptvalgutredning (KVU) for å vurdere ulike alternativer for å realisere et i Trondheim. Nærings- og handelsdepartementet ga MARINTEK i oppdrag å lede arbeidet med å utarbeide KVU-en. Prosjektarbeidet startet i januar 2010 og ble avsluttet i september En rekke institusjoner og personer har bidratt i arbeidet med KVU-en. Figur 1.1 viser den formelle organiseringen av prosjektarbeidet. Figur 1.1: Prosjektorganisasjonen. Styret MARINTEK Prosjektansvarlig (AD) Prosjektleder Referansegruppe Prosjektgruppe (MARINTEK/NTNU/SINTEF) Innleide ressurser Figur 1.1 viser at styret i MARINTEK er ansvarlig for utarbeidelsen av KVU-en overfor NHD. Prosjektansvarlig for arbeidet hos MARINTEK er adm. dir., mens prosjektleder har vært Dr Atle Minsaas. Han har knyttet til seg en prosjektgruppe med representanter fra

17 8 MARINTEK, NTNU og SINTEF. Prosjektgruppa har hatt bistand fra innleide, eksterne ressurser fra flere konsulentselskaper. Prosjektet har knyttet til seg en referansegruppe bestående av Ulstein Group, Statkraft, Statoil, Det Norske Veritas, Havforskningsinstituttet, Teekay, SINTEF og NTNU. I tillegg har man som del av utredningsarbeidet gjennomført en utstrakt møtevirksomhet og kommunikasjon med et stort utvalg øvrige aktører innen industri og akademia. Denne kontaktflaten har vært viktig både for å få innspill til utredningsarbeidet og for å forankre prosjektet. NHD har hatt ansvaret for å forankre KVU-prosessen hos andre berørte fagdepartement, i første rekke Fiskeri- og kystdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Olje- og energidepartementet. Det har vært avholdt flere møter mellom departementene. 1.6 Beslutninger og videre prosjektfremdrift KVU-en oversendes Nærings- og handelsdepartementet Departementet har deretter ansvaret for den videre fremdriften av prosjektet, herunder å sørge for ekstern kvalitetssikring (KS1), behandling i Regjeringen og eventuelt å fremme forslag til bevilgning for Stortinget for en detaljprosjekteringsfase med ekstern kvalitetssikring (KS2). Det er antatt at eventuell byggeaktivitet tidligst kan komme i gang i 2015.

18 9 2. Behovsanalysen 2.1 Formål med analysen Behovsanalysen skal kartlegge og beskrive bakgrunnen for tiltaket, dvs. hvorfor en vurderer å etablere et. Analysen skal i henhold til retningslinjene beskrive hva som er det prosjektutløsende behov, hvilke positive konsekvenser som det er behov for å maksimere og hvilke negative konsekvenser det evt. er behov for å minimere. Kartlegging av interessenter/aktører er også en viktig del av behovsanalysen. Avhengig av type tiltak og sektor kan ulike framgangsmåter benyttes. Siden dagens Marinteknisk Senter for en stor del opererer i konkurranseutsatte markeder har kartlegging av fremtidig etterspørsel stått sentralt ved utarbeidelsen av behovsanalysen. Dette er gjort gjennom kartlegging av sentrale utviklingstrender innenfor relevante sektorer, og samtaler med nøkkelkunder, samarbeidspartnere m.m. Det er imidlertid både krevende og til dels umulig å vurdere hvilke typer forsknings- og utredningstjenester som vil etterspørres fram mot Historien viser blant annet at det sannsynligvis vil oppstå nye næringer med til dels andre forskningsbehov enn de en i dag kan se for seg. Det er derfor av avgjørende betydning å satse på fleksible tekniske anlegg som lett kan omstilles for å møte endringer i markedets behov. En slik fleksibilitet har vært avgjørende for den suksessen Marinteknisk Senter hittil har hatt. Kartlegging av konkurrentenes ståsted og fremtidige planer har også stått sentralt. Dette er også svært krevende, ettersom informasjon om planer er noe som man ikke offentliggjør før eventuelle investeringer er vedtatt. 2.2 Dagens fasiliteter kort overblikk Dagens anlegg i Trondheims-området som vil inngå i et nytt Kunnskapssenter for Havromsteknologi er følgende: Marinteknisk Senter (MTS) på Tyholt i Trondheim består av forskningsinstituttet MARINTEK samt av Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) sitt institutt for marin teknikk. I tillegg er NTNUs Centre for Ships and Ocean Structures (CeSOS), et Centre of Excellence, også lokalisert der. MTS representerer den vestlige verdens største undervisnings- og forskningssenter innen marin teknikk, med et anerkjent høyt faglig nivå innen flere felt. Sentret inneholder flere store og små laboratorier. SeaLab er et fellesnavn på flere relaterte SINTEF- og NTNU-institutter og avdelinger med laboratorier, som i 2005 ble samlet under ett tak på Brattøra i Trondheim. o SINTEF Fiskeri og havbruk AS er et forskningsinstitutt med aktiviteter innen fiskeriteknologi, havbruksteknologi, prosessteknologi og marin ressursteknologi, og gjennomfører bl.a. internasjonale prosjekter og

19 10 rådgivningsoppdrag. Instituttet disponerer flere laboratorieanlegg lokalt i Trondheim og i Hirtshals i Danmark, samt storskalaanlegget ACE (AquaCulture Engineering) utenfor kysten av Trøndelag. o SINTEF Marin miljøteknologi er en avdeling i SINTEF Materialer og kjemi med aktiviteter innen eksperimentelle overvåknings- og modelleringsstudier i forbindelse med akutte og regulære utslipp av olje og kjemikalier til marint og terrestrisk miljø. o Institutt for biologi v/ Seksjon for marin vitenskap ved NTNU er også representert ved SeaLab, med fokus på en bærekraftig forvaltning, produksjon og utnyttelse av biologiske marine ressurser. NTNUs Senter for fiskeri og havbruk utgjør en av avdelingene, og det er utstrakt samarbeid med SINTEF lokalt. De disponerer også forskningsskipet Gunnerus. Trondheim Biologiske Stasjon (TBS), som ligger ved sjøkanten i Trondheims-fjorden et par kilometer nordvest for bysentrum, er et senter for NTNUs marinbiologiske forskning. Det inneholder en rekke sjøvannsfasiliteter og egen kai med to forskningsfartøy tilgjengelig, deriblant Gunnerus se over. 2.3 Marinteknisk Senters rolle og oppgaver Marinteknisk Senter (MTS); kort beskrivelse Marinteknisk Senter består som nevnt av to deler: MARINTEK og Norges teknisknaturvitenskapelige universitet (NTNU) ved Institutt for marin teknikk (IMT). MARINTEK driver næringsrettet strategisk forskning, anvendt forskning og kommersiell oppdragsvirksomhet innenfor marin teknikk. NTNUs hovedfokus er høyere utdanning innen marin teknikk på MSc- og PhD-nivå. Den strategiske forskningen er en fellesarena for begge parter, og det er etablert felles strategier for næringsrettet strategisk forskning. De marintekniske laboratoriene eies av NTNU og opereres av MARINTEK i samarbeid med NTNU. MARINTEK og IMT utgjør til sammen et av de sterkeste utdannings- og forskningsmiljøene innenfor marin hydrodynamikk og marine konstruksjoner på verdensbasis. Laboratoriene brukes av forskere på MARINTEK og NTNU i forsknings- og utdanningsøyemed. Videre benyttes de gjennom betalte forskningsprosjekter av norsk og internasjonal industri, norske myndigheter mv. Dette representerer den største bruken av fasilitetene. Forskere fra andre norske institusjoner har også tilgang til anleggene på samme vilkår som andre eksterne brukere. Gjennom internasjonalt forskningssamarbeid er laboratoriene også i noen grad tilgjengelige for forskere fra andre land, for eksempel gjennom EU-finansierte prosjekter. Samarbeidet fungerer som indikert av prinsippene i Figur 2.1.

20 11 Figur 2.1: Samarbeidet mellom MARINTEK og NTNU innenfor MTS. Kilde: MARINTEK Spredning av resultater og kunnskap skjer gjennom publisering i internasjonale forskningstidsskrifter og konferanser basert på de ulike studiene og prosjektene som gjennomføres i laboratoriene. Men vel så viktig er at bruken av resultatene har stor nytte for kundene og samfunnet gjennom nye investeringsprosjekter. Laboratoriene er sentrale leverandører av kunnskap om ny teknologi til de tre største eksportindustriene i Norge, nemlig offshore olje og gassutvinning, fiskeri og akvakultur samt maritim (skip og skipsfart) Dagens infrastruktur i Marinteknisk Senter Marinteknisk Senter er en laboratorietung infrastruktur. Skipsmodelltanken ble åpnet 1. september 1939 og var en nasjonal satsing for å opprettholde og styrke Norges rolle som skipsfartsnasjon. Av de totale investeringskostnadene på ca. 1,4 mill. NOK var halvparten finansiert gjennom gaver fra næringslivsaktører, og resten via statsbudsjettet. Laboratoriene ble forsterket i 1967 ved påbygg av en kavitasjonstunnel for å kunne tilby en komplett pakke innenfor motstand og propulsjon av skip. På 1970-tallet startet næringslivsaktørene et nytt innsamlingsprosjekt for å få realisert et komplett marinteknisk senter på Tyholt som kunne samle den skipstekniske utdannelsen ved daværende NTH og Skipsteknisk Forskningsinstitutt som var blitt opprettet av daværende Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd i Næringslivets bidrag til et konstruksjons- og maskinerilaboratorium og utdanningssenter utgjorde ca. 25 mill. av en investering på i alt ca. 75 mill. NOK. I 1979 ble skipsmodelltanken forlenget med 85 meter. I 1981 ble Havbassenget åpnet. Begge disse investeringene ble finansiert over statsbudsjettet. Igjen var det en stor satsing for å sikre Norges rolle som maritim nasjon som senere også viste seg å være avgjørende for å kunne

Ocean Space Centre. Fremtidens kunnskapssenter for havromsteknologi. Marintekniske dager 2013, Trondheim, 9. oktober 2013

Ocean Space Centre. Fremtidens kunnskapssenter for havromsteknologi. Marintekniske dager 2013, Trondheim, 9. oktober 2013 Ocean Space Centre Fremtidens kunnskapssenter for havromsteknologi Marintekniske dager 2013, Trondheim, 9. oktober 2013 Atle Minsaas og Øyvind Hellan MARINTEK Havrommet utgjør 70% av jordas overflate Ocean

Detaljer

Ocean Space Centre. Forstudie. Framtidens marintekniske kunnskapssenter. Presentasjon for felles Formannskapsmøte

Ocean Space Centre. Forstudie. Framtidens marintekniske kunnskapssenter. Presentasjon for felles Formannskapsmøte Ocean Space Centre Forstudie Framtidens marintekniske kunnskapssenter Presentasjon for felles Formannskapsmøte Dr Atle Minsaas MARINTEK Trondheim, 5. mars 2010 Atle.Minsaas@marintek.sintef.no Skipsmodelltanken

Detaljer

strategi har et SFF for å ivareta kunnskaper og ferdigheter

strategi har et SFF for å ivareta kunnskaper og ferdigheter 1 Hva slags strategi har et SFF for å ivareta kunnskaper og ferdigheter som er bygget opp? ved T. Moan 2 Innhold CeSOS - Målsetting - Strategi - Personell-nettverk - Kunnskapshåndtering Strategier for

Detaljer

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS. Velkommen. Tyholt, 9. oktober 2014

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS. Velkommen. Tyholt, 9. oktober 2014 Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS Velkommen Tyholt, 9. oktober 2014 Agenda 09.30 Velkommen/presentasjonsrunde Oddvar Eide, Adm.dir. MARINTEK 09.45 MARINTEK og erobringen av havrommet Jo Stein Moen,

Detaljer

Havromsteknologi. Frode Iglebæk. Impello Management AS. 10. juni 2015 I M P E L L O. Impello Management AS

Havromsteknologi. Frode Iglebæk. Impello Management AS. 10. juni 2015 I M P E L L O. Impello Management AS Havromsteknologi Frode Iglebæk Impello Management AS 10. juni 2015 1 Havrommet består av: Havets overflate Havdypene Geologiske formasjoner på havbunnen 2 Havrommet Havene dekker 2/3 av jordoverflaten 80

Detaljer

1. Innledning Bakgrunn for KVU-arbeidet Bred politisk vilje til å prioritere havromsteknologi Politisk forankring...

1. Innledning Bakgrunn for KVU-arbeidet Bred politisk vilje til å prioritere havromsteknologi Politisk forankring... i INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 1 1.1 Bakgrunn for KVU-arbeidet... 1 1.2 Bred politisk vilje til å prioritere havromsteknologi... 2 1.2.1 Politisk forankring... 2 1.2.2 Nasjonal forsknings- og industriforankring...

Detaljer

Fremtidens kunnskapssenter for havromsteknologi

Fremtidens kunnskapssenter for havromsteknologi Fremtidens kunnskapssenter for havromsteknologi Ocean Space Centre Status og veien videre Presentasjon for Regionalt nettverk for sikkerhet, kontrollrom og fjernstyring Trondheim, 6. mars 2014 Dr Atle

Detaljer

Ocean Space Centre Fremtidens kunnskapssenter for havromsteknologi

Ocean Space Centre Fremtidens kunnskapssenter for havromsteknologi Ocean Space Centre Fremtidens kunnskapssenter for havromsteknologi Status og veien videre Orientering for Trondheimsregionen - regionrådet Orkanger, 1. mars 2013 Dr Atle Minsaas Atle.Minsaas@marintek.sintef.no

Detaljer

Ny marin satsing og forskningsagenda

Ny marin satsing og forskningsagenda 1 Ny marin satsing og forskningsagenda Harald Ellingsen Institutt for marin teknikk Høstkonferansen Frøya Torsdag 8. nov. 2012 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU mars 2 Institutt for marin

Detaljer

Dette er SINTEF Mai Teknologi for et bedre samfunn

Dette er SINTEF Mai Teknologi for et bedre samfunn Dette er SINTEF 2011 Mai 2011 Vår visjon: Vår rolle Skape verdier gjennom kunnskap, forskning og innovasjon Levere løsninger for bærekraftig utvikling Utvikle og drifte forskningslaboratorier Sette premisser

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

Erobringen av havrommet

Erobringen av havrommet Erobringen av havrommet Kristiansund, 22. januar 2015 Jo Stein Moen Kommunikasjonssjef, MARINTEK Bergen, 2006 Trondheim, 2005 Marinteknisk senter, Tyholt Velkommen til Marinteknisk senter Norsk Marinteknisk

Detaljer

Samspill med næringen for innovative løsninger

Samspill med næringen for innovative løsninger Samspill med næringen for innovative løsninger Yngvar Olsen Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Storby Marin seminar: Et marint kunnskapsløft Hvordan skal vi hevde Norge i den internasjonale

Detaljer

NTNU S-sak 37/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet RE/LTS Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 37/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet RE/LTS Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 37/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 01.06.11 RE/LTS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: NTNUs behov i Ocean Space Centre N O T A T Tilrådning: Styret vedtar de beskrevne behov

Detaljer

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene?

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Presentasjon på Haugesundkonferansen 8. februar 2012 Kjell Røang Seniorrådgiver Innovasjon - En operativ definisjon Innovasjoner er

Detaljer

Velkommen til Tyholt!

Velkommen til Tyholt! Velkommen til Tyholt! Næringsforeningen i Trondheimsregionen Fagråd havbruk og fiskeri 12. mai 2015 Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt MARINTEK og erobringen av havrommet Kommunikasjonssjef Jo Stein

Detaljer

En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi for det 21. århundre

En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi for det 21. århundre En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi for det 21. århundre MarSafe North 26/10/2011 1 Visjon Nøkkeldrivere mot 2020 Strategiske innsatsområder Implementeringsplan Kostnader Virkemidler

Detaljer

Blå leverandørindustri Virkemidler for koordinert FoU innen marin, maritim og offshore næring

Blå leverandørindustri Virkemidler for koordinert FoU innen marin, maritim og offshore næring Blå leverandørindustri Virkemidler for koordinert FoU innen marin, maritim og offshore næring Husøy 22. august 2014 Christina Abildgaard, Dr. scient, avdelingsdirektør Glipper det for forsknings- og virkemiddelaktørene

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Teknologi erobrer havrommet

Teknologi erobrer havrommet Teknologi erobrer havrommet Fremtidens kompetanse for forvaltning og utnyttelse av havrommets ressurser Averøy, 26. august 2015 Jo Stein Moen Kommunikasjonssjef, MARINTEK Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt

Detaljer

Ocean Space Centre. Fremtidens kunnskapssenter for havromsteknologi

Ocean Space Centre. Fremtidens kunnskapssenter for havromsteknologi Ocean Space Centre Fremtidens kunnskapssenter for havromsteknologi Forsknings- og teknologisentre for fremtiden Næringslivets Hovedorganisasjon Oslo, 10. april 2015 Dr Atle Minsaas Spesialrådgiver Atle.Minsaas@marintek.sintef.no

Detaljer

CenSES innovasjonsforum. Tone Ibenholt,

CenSES innovasjonsforum. Tone Ibenholt, CenSES innovasjonsforum Tone Ibenholt, 7.12.2011 To gode grunner for å jobbe med innovasjon og kommersialisering Temperaturøkning på mellom 3,5 og 6 grader vil få dramatiske konsekvenser Åpner enorme markeder:

Detaljer

LNG skip fra Statfjord B i 1979

LNG skip fra Statfjord B i 1979 Instituttets utvikling i en skiftende verden LNG skip fra 1970 Verdens største tankskip ble bygd på Rosenberg i 1951 Statfjord B i 1979 O. M. Faltinsen Institutt for Marin Teknikk NTNU Fra skip til kyst-

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Et oppdrag fra i samarbeid med MARUT MARINTEK 1 Bakgrunn Maritim21 er valgt som begrep for en En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing.

Detaljer

Akademisk frihet under press

Akademisk frihet under press Akademisk frihet under press 17.November 2015 Unni Steinsmo October 2015 Dette er SINTEF Overgangen til en bærekraftig økonomi Our responsibility: To take care of the environment, To manage the resources,

Detaljer

MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner

MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner Presentasjon for Logistikkforeningen Frokostseminar 17. februar 2009 Frøydis Gaarder MAROFF Innhold Målgrupper Historikk i programmet Nasjonal maritim

Detaljer

Havteknologi - kan havbruk høste fra offshore og maritime næringer? TEKMAR 2015 1. desember 2015

Havteknologi - kan havbruk høste fra offshore og maritime næringer? TEKMAR 2015 1. desember 2015 Havteknologi - kan havbruk høste fra offshore og maritime næringer? TEKMAR 2015 1. desember 2015 Atle Minsaas, PhD Vice President Strategic R&D MARINTEK Potensiale for utvikling på tvers av næringene Oppdraget

Detaljer

Hvordan kan forskningsinstituttene bidra til at Norge blir en ledende kunnskapsnasjon?

Hvordan kan forskningsinstituttene bidra til at Norge blir en ledende kunnskapsnasjon? Hvordan kan forskningsinstituttene bidra til at Norge blir en ledende kunnskapsnasjon? L a r s H o l d e n S t y r e l e d e r F o r s k n i n g s i n s t i t u t t e n e s f e l l e s a r e n a, FFA,

Detaljer

Forskning og innovasjon i samarbeid med privat og offentlig sektor.

Forskning og innovasjon i samarbeid med privat og offentlig sektor. Forskning og innovasjon i samarbeid med privat og offentlig sektor. Mai 2013 Konserndirektør Hanne Rønneberg, SINTEF RIFs høstmøte 19.november 2013 Teknologi for et bedre samfunn SINTEF er et flerfaglig

Detaljer

Norge som internasjonalt ledende havbruksnasjon Forskningsrådets rolle. Adm.direktør Arvid Hallén

Norge som internasjonalt ledende havbruksnasjon Forskningsrådets rolle. Adm.direktør Arvid Hallén Norge som internasjonalt ledende havbruksnasjon Forskningsrådets rolle Adm.direktør Arvid Hallén Forskning og næring skjer innenfor politiske rammer Suksesshistorie både for verdiskaping og forskning I

Detaljer

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR FORSKNINGS INFRASTRUKTUR HANDLINGSPLAN 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN HANDLINGSPLAN FOR FORSKNINGSINFRASTRUKTUR 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN 2 FORSKNINGS- INFRASTRUKTUR Universitetet i Bergens

Detaljer

The Ocean Space Centre

The Ocean Space Centre The Ocean Space Centre Hvor historikk og framtid samles i ny forskning Haugesund-konferansen 2014 5. Februar 2014 Direktør Oddvar Aam MARINTEK Oddvar.Aam@marintek.sintef.no Til refleksjon og ettertanke

Detaljer

Status for Forskningsrådets nordområdesatsing. Ved Adm. Dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd

Status for Forskningsrådets nordområdesatsing. Ved Adm. Dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Status for Forskningsrådets nordområdesatsing Ved Adm. Dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Rammevilkår for satsingen ved start i 2005 Globale perspektiv Klima og ressurser Nasjonale perspektiv Suverenitet,

Detaljer

MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner

MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner Presentasjon på næringslivets dag i Agder 24. mai 2017 Sesjon MAROFF Sigurd Falch, programkoordinator MAROFF s hovedmålgrupper Rederier Verft Utstyrsleverandører

Detaljer

SINTEF Fiskeri og havbruk

SINTEF Fiskeri og havbruk SINTEF Fiskeri og havbruk Europas ledende teknologiske forskningsmiljø rettet mot fiskeri og havbrukssektoren SINTEF Fiskeri og havbruk AS 8 Vi står foran et hav av muligheter. Vår kunnskap og vår erfaring

Detaljer

Refleksjoner om kunnskapsstrategi, regional rolle og utvikling

Refleksjoner om kunnskapsstrategi, regional rolle og utvikling Refleksjoner om kunnskapsstrategi, regional rolle og utvikling Seminardag TFoU 5 mars 2013 Sigmund Kvernes Direktør regional utvikling SINTEF og styremedlem TFoU Et kunnskapsbasert Norge regional fokus

Detaljer

Vedlegg 4 Notat 1. Kvalitetssikring (KS1) av tilpasset KVU for Ocean Space Centre. Vedlegg 4 Notat 1 1

Vedlegg 4 Notat 1. Kvalitetssikring (KS1) av tilpasset KVU for Ocean Space Centre. Vedlegg 4 Notat 1 1 Vedlegg 4 Notat 1 Kvalitetssikring (KS1) av tilpasset KVU for Ocean Space Centre Vedlegg 4 Notat 1 1 Om Atkins og Oslo Economics Atkins Norge er et av Norges ledende konsulentselskaper innen rådgivning,

Detaljer

Haugesundkonferansen 2013 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Petter Aasen

Haugesundkonferansen 2013 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Petter Aasen Haugesundkonferansen 2013 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Petter Aasen Fylkesmannen i Oslo og Akershus 23.11.2012 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Det er få som velger maritim utdannings og karrierevei.

Detaljer

Hva forstås med? Et nasjonalt initiativ for forskning knyttet til funksjonelle materialer og nanoteknologi

Hva forstås med? Et nasjonalt initiativ for forskning knyttet til funksjonelle materialer og nanoteknologi Hva forstås med? Et nasjonalt initiativ for forskning knyttet til funksjonelle materialer og nanoteknologi Initiativet ble fremmet september 2000 og overlevert Regjeringen februar 2001. FUNMATs prosjekter

Detaljer

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender?

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Norges rolle i en klimavennlig energiframtid 22. september 2009 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk

Detaljer

Listerkonferansen 2009 Prosin: Forskning for fremtidens industri. Felles teknologiplattform for prosessindustrien i Norge

Listerkonferansen 2009 Prosin: Forskning for fremtidens industri. Felles teknologiplattform for prosessindustrien i Norge Listerkonferansen 2009 Prosin: Forskning for fremtidens industri. Felles teknologiplattform for prosessindustrien i Norge Avdelingsdirektør Eirik Normann Forskningsrådet Et par innledende observasjoner

Detaljer

Foto: Dale Sanders / Masterfile (RM)

Foto: Dale Sanders / Masterfile (RM) Foto: Dale Sanders / Masterfile (RM) Oddvar Inge Eide, administrerende direktør MARINTEK Jo Stein Moen, kommunikasjonssjef MARINTEK Erobringen av havrommet Norge er først og fremst et havland. Norges framtid

Detaljer

Samarbeid om forvalting av Havrommet. Per Magne Einang Senterleder Smart Maritime SFI Forum 2016

Samarbeid om forvalting av Havrommet. Per Magne Einang Senterleder Smart Maritime SFI Forum 2016 Samarbeid om forvalting av Havrommet Per Magne Einang Senterleder Smart Maritime SFI Forum 2016 Samarbeid i Havrommet Deltakere SSF AMOS SFI Smart Maritime SFI EXPOSED SFI MOVE NTNU OCEANS Havrommet Ocean

Detaljer

HAVKOMPETANSE. Fremtidens kunnskapssenter i 2020? Verftskonferansen 5.november 2013 Unni Steinsmo Konsernsjef SINTEF. Teknologi for et bedre samfunn 1

HAVKOMPETANSE. Fremtidens kunnskapssenter i 2020? Verftskonferansen 5.november 2013 Unni Steinsmo Konsernsjef SINTEF. Teknologi for et bedre samfunn 1 HAVKOMPETANSE Fremtidens kunnskapssenter i 2020? Verftskonferansen 5.november 2013 Unni Steinsmo Konsernsjef SINTEF. 1 SINTEF1950 2010: Fra oppdragskontor ved NTH til et av Europas største oppdragsforskningsselskaper

Detaljer

SINTEF ÅLESUND ROLLE I NYSKAPNING OG OMSTILLING

SINTEF ÅLESUND ROLLE I NYSKAPNING OG OMSTILLING SINTEF ÅLESUND ROLLE I NYSKAPNING OG OMSTILLING Henning Borgen Administrerende Direktør SINTEF Organisasjon Board SINTEFs council CEO CFO Staff SINTEF Building and infrastructure SINTEF Digital SINTEF

Detaljer

NTNUS LEDERSAMLING. Alexandra Bech Gjørv

NTNUS LEDERSAMLING. Alexandra Bech Gjørv 1 NTNUS LEDERSAMLING Alexandra Bech Gjørv 2 Litt om ledelse i det komplekse samfunn Sette retning og avklare handlingsrom Informere, koordinere og skaffe nødvendige avklaringer Spille på styrker, gi fersk

Detaljer

Vedlegg 1 Gjennomføring av oppdraget. Kvalitetssikring (KS1) av tilpasset KVU for Ocean Space Centre

Vedlegg 1 Gjennomføring av oppdraget. Kvalitetssikring (KS1) av tilpasset KVU for Ocean Space Centre Vedlegg 1 Gjennomføring av oppdraget Kvalitetssikring (KS1) av tilpasset KVU for Ocean Space Centre Om Atkins og Oslo Economics Atkins Norge er et av Norges ledende konsulentselskaper innen rådgivning,

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi NOTAT Til: Avdelingsstyret Dato: 17.09.08 Fra: Dekan Saksbehandler: Gunnhild Oftedal Sak: 22/08 Endring av fremtidig satsningsområde Forslag til vedtak:

Detaljer

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Verdiskapingsforum, UiS, 27.april Anne K Fahlvik, divisjonsdirektør innovasjon Forskningsrådets strategi 2015-2020 Forskning for

Detaljer

Offshore vindkraft. Peter M. Haugan Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) og Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen

Offshore vindkraft. Peter M. Haugan Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) og Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen Offshore vindkraft Peter M. Haugan Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) og Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen Forskningsdagene 2009, Bergen Slide 1 / 28-Sep-09 Fossile brensler

Detaljer

Kompetansetiltak i klyngen. Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund

Kompetansetiltak i klyngen. Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund 1 Kompetansetiltak i klyngen Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund 2 Hvorfor er bedriftene så opptatt av kompetanse i vår næring? Konkurransefortrinnet til Norge er utelukkende

Detaljer

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå?

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Statssekretær Jens Revold Kunnskapsdepartementet UHRs seminar om internasjonalisering av forskning 9. juni 2008 Forskningsinvesteringer globalt 2 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Hvorfor søke eksterne midler?

Hvorfor søke eksterne midler? Hvorfor søke eksterne midler? Randi Søgnen Dir., Adm. dir. stab Hva er eksterne midler? alt som ikke er finansiert over institusjonenes grunnbevilgning. Og kildene? Forskningsråd Fond/stiftelser Internasjonale

Detaljer

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU Strategiplan: Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU 2009-2013 1 Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved

Detaljer

MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner

MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner Workshop, Tromsø 8. juni 2017 Kjell Røang, seniorrådgiver Hovedmål MAROFF skal støtte forskning og utvikling som bidrar til økt verdiskaping for den maritime

Detaljer

Metier og Møreforsking Molde Bedre prosjekter! Metier AS og Møreforsking Molde AS 1

Metier og Møreforsking Molde Bedre prosjekter! Metier AS og Møreforsking Molde AS 1 Kvalitetssikring fase 1 (KS1 Konseptvalg) av Ocean Space Centre Rapport til Nærings- og handelsdepartementet og Finansdepartement Metier og Møreforsking Molde Bedre prosjekter! Metier AS og Møreforsking

Detaljer

Mandat for Innsatsgruppe Energibruk Energieffektivisering i industrien

Mandat for Innsatsgruppe Energibruk Energieffektivisering i industrien Mandat for Innsatsgruppe Energibruk Energieffektivisering i industrien Bakgrunn I november 2007 sluttførte innsatsgruppen for Energibruk sitt strategidokument med forslag til nye forskningsstrategier og

Detaljer

Internasjonalisering. August 2013

Internasjonalisering. August 2013 1 Internasjonalisering 2 Internasjonal handlingsplan 2011 2014 Internasjonalisering skal integreres i all faglig aktivitet i alle NTNUs fagmiljøer Internasjonalisering er et virkemiddel for å oppnå kvalitet

Detaljer

Norsk utdanning og forskning fra hvileskjær til styringsfart? Adm.direktør Eva S. Dugstad Institutt for energiteknikk

Norsk utdanning og forskning fra hvileskjær til styringsfart? Adm.direktør Eva S. Dugstad Institutt for energiteknikk Norsk utdanning og forskning fra hvileskjær til styringsfart? Adm.direktør Eva S. Dugstad Institutt for energiteknikk Institutt for energiteknikk (IFE) www.ife.no Bredt energiteknologisk FoU-miljø Olje,

Detaljer

Forskningsrådet hva kan vi bidra med for å støtte opp under gode prosjektforslag?

Forskningsrådet hva kan vi bidra med for å støtte opp under gode prosjektforslag? Forskningsrådet hva kan vi bidra med for å støtte opp under gode prosjektforslag? Forskningsrådet er involvert på mange områder 900 millioner til Innovasjonsprosjekter i næringslivet utlyses i 2015 Søknadsfrist

Detaljer

Finansiell støtte til forskning og innovasjon. Kjell Røang, Seniorrådgiver Forskningsrådet

Finansiell støtte til forskning og innovasjon. Kjell Røang, Seniorrådgiver Forskningsrådet Finansiell støtte til forskning og innovasjon Kjell Røang, Seniorrådgiver Forskningsrådet Innovation Union Scoreboard 2014 17. plass Det norske paradoks 25 20 15 10 5 0 R&D % GDP 21 Industry % GDP 18 Innovative

Detaljer

MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner

MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner Presentasjon på Maritim Innovasjon 2009 13. mars 2009 Sigurd Falch Programkoordinator MAROFF Innhold Målgrupper Nasjonal maritim strategi Aktiviteter og

Detaljer

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. Vi utvikler samfunnet gjennom forskning og innovasjon, med internasjonalt ledende kompetanse innenfor naturvitenskap, teknologi, samfunnsvitenskap

Detaljer

Havet og kystens avslutningskonferanse Hurtigruten april Christina I.M. Abildgaard Dr.scient, avdelingsdirektør

Havet og kystens avslutningskonferanse Hurtigruten april Christina I.M. Abildgaard Dr.scient, avdelingsdirektør Havet og kystens avslutningskonferanse Hurtigruten 7.-9. april 2015 Christina I.M. Abildgaard Dr.scient, avdelingsdirektør Roma-deklarasjonen Melding fra Europas marine forskere Delivering impact, global

Detaljer

Hva trenger Norge? Abelias 10 forslag for kunnskapsvekst

Hva trenger Norge? Abelias 10 forslag for kunnskapsvekst Hva trenger Norge? Abelias 10 forslag for kunnskapsvekst Utfordringene Det er en sammenheng mellom forskning og utvikling (FoU) og økonomisk vekst. Land som fornyer næringslivet gjennom FoU og moderniserer

Detaljer

Innspill til utvikling av strategi for forskning og høyere utdanning på Svalbard UNIS fremtidige rolle

Innspill til utvikling av strategi for forskning og høyere utdanning på Svalbard UNIS fremtidige rolle Innspill til utvikling av strategi for forskning og høyere utdanning på Svalbard UNIS fremtidige rolle Harald Ellingsen, direktør Universitetssenteret på Svalbard, UNIS Hvorfor en strategi for forskning

Detaljer

UMBs forskningsstrategi. Hva har vi lært? Hva må vi satse på?

UMBs forskningsstrategi. Hva har vi lært? Hva må vi satse på? UMBs forskningsstrategi Hva har vi lært? Hva må vi satse på? 2111 2005 2 Forskningsstrategi Felles strategi for UMB: Rettet mot samfunn og politikere. Kan i liten grad brukes som styringsverktøy Instituttstrategi:

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi 2016 2022 Struktur strategi VISJON SCENARIO Forskning Utdanning Forskerutdanning Kommunikasjon og formidling Organisasjon og arbeidsplass Forskning

Detaljer

Relevante virkemidler for FoU Narvik Bjørn G. Nielsen Regionansvarlig Nordland

Relevante virkemidler for FoU Narvik Bjørn G. Nielsen Regionansvarlig Nordland Relevante virkemidler for FoU Narvik 27.4.2016 Bjørn G. Nielsen Regionansvarlig Nordland Hovedpoenger i min presentasjon 1. Nordland i et næringsrettet FoU perspektiv 2. Relevante virkemidler for finansiering

Detaljer

Søkekonferanse 16.-17. april 2013 Måling og forbedring i bygg- og eiendomsnæringen. Siri Hustad, Brukerstyrt innovasjonsarena

Søkekonferanse 16.-17. april 2013 Måling og forbedring i bygg- og eiendomsnæringen. Siri Hustad, Brukerstyrt innovasjonsarena Søkekonferanse 16.-17. april 2013 Måling og forbedring i bygg- og eiendomsnæringen Siri Hustad, Brukerstyrt innovasjonsarena Forskningsrådets meny Skattefunn Nærings ph.d Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA)

Detaljer

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Forretningsmuligheter og forskningsutfordringer Norsk Klimastiftelse Anne Jorun Aas Anne Jorun Aas, Daglig leder SIGLA as Arbeidserfaring COO Scatec AS SVP Strategy and Organization

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

NTNU som drivkraft i regionalt samarbeid

NTNU som drivkraft i regionalt samarbeid NTNU som drivkraft i regionalt samarbeid Nettverkssamling for alumner, Gjøvik 27.04.16 Johan Einar Hustad, prorektor nyskaping NTNUs visjon: Legge premisser for kunnskapsutviklingen Skape verdier: økonomisk,

Detaljer

Norsk teknologi erobrer havrommet Hvordan spille hverandre gode?

Norsk teknologi erobrer havrommet Hvordan spille hverandre gode? Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS Norsk teknologi erobrer havrommet Hvordan spille hverandre gode? Kommunikasjonssjef Jo Stein Moen SINTEF-seminar Fjell, 18.november 2011 Sannhetens ord "I den

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 98/17 28.09.2017 Dato: 15.09.2017 Arkivsaksnr: 2015/11293 Utviklingsavtale 2018 - Utkast Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

SIU Studentmobilitet med Brasil Science Without Borders og andre muligheter Internasjonaliseringskonferansen 2013 Jon Gunnar Mølstre Simonsen

SIU Studentmobilitet med Brasil Science Without Borders og andre muligheter Internasjonaliseringskonferansen 2013 Jon Gunnar Mølstre Simonsen SIU Studentmobilitet med Brasil Science Without Borders og andre muligheter Internasjonaliseringskonferansen 2013 Jon Gunnar Mølstre Simonsen 2 Regjeringens Brasil-strategi Høyere utdanning og internasjonalisering

Detaljer

Kunnskapsbasert reiselivsutvikling- Hva er det?

Kunnskapsbasert reiselivsutvikling- Hva er det? Kunnskapsbasert reiselivsutvikling- Hva er det? Einar Lier Madsen Reiselivskonferansen 2017 Stormen kulturhus, Bodø 19. sept. 2017 Innhold 1. Hvorfor er det viktig? 2. Erfaringer fra forskningsprogrammet

Detaljer

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut 06.03.13 1. Bærekraftig vekst i nord Norut er Nord-Norges eldste og største anvendte forskningsog innovasjonskonsern med selskaper i Alta, Narvik og

Detaljer

Hva er et Joint Programming Initiative? Gudrun Langthaler

Hva er et Joint Programming Initiative? Gudrun Langthaler Hva er et Joint Programming Initiative? Gudrun Langthaler 29.03.2011 Konsekvensene av klimaforandringene Cordis.europa.eu Matsikkerhet og -trygghet Energiforsyning og sikkerhet Tu.no Helse og velferd Ideen

Detaljer

Energi21- energiforskning for det 21 århundre

Energi21- energiforskning for det 21 århundre Energi21- energiforskning for det 21 århundre Lene Mostue direktør Energi21 25-Year Anniversary Conference: Nordisk Energiforskning 25.-26. oktober 2010 Hva er energi21(1) Nasjonal strategi for energisektoren

Detaljer

NORSK SJØFARTSNÆRING -bidrag til en nasjonal maritim strategi sett fra nord. Professor, dr. ekon. Odd Jarl Borch Handelshøgskolen i Bodø

NORSK SJØFARTSNÆRING -bidrag til en nasjonal maritim strategi sett fra nord. Professor, dr. ekon. Odd Jarl Borch Handelshøgskolen i Bodø NORSK SJØFARTSNÆRING -bidrag til en nasjonal maritim strategi sett fra nord Professor, dr. ekon. Odd Jarl Borch Handelshøgskolen i Bodø Karakteristika ved nord-norsk maritim næring Fortrinn Spesialisert

Detaljer

Hvordan beholde de kloke hodene og aktivitet i regionen?

Hvordan beholde de kloke hodene og aktivitet i regionen? Røroskonferansen 11022011 Reidar Bye SINTEF Hvordan beholde de kloke hodene og aktivitet i regionen? Teknologi for et bedre samfunn TEMA 1. Regionen(e) 2. Globale trender - samfunnsutfordringene 3. Trøndelag

Detaljer

Centre for Digital Life Norway (DLN) Ny utlysning av forskerprosjekter. Spesialrådgiver Øystein Rønning, 17. august 2016

Centre for Digital Life Norway (DLN) Ny utlysning av forskerprosjekter. Spesialrådgiver Øystein Rønning, 17. august 2016 Centre for Digital Life Norway (DLN) Ny utlysning av forskerprosjekter Spesialrådgiver Øystein Rønning, 17. august 2016 Centre for Digital Life Norway (DLN) Existing Projects DigiSal: Towards the Digital

Detaljer

Forskning flytter grenser. Arvid Hallén, Forskningsrådet FFF-konferansen 27. sept 2011

Forskning flytter grenser. Arvid Hallén, Forskningsrådet FFF-konferansen 27. sept 2011 Forskning flytter grenser Arvid Hallén, Forskningsrådet FFF-konferansen 27. sept 2011 Forskningsrådets hovedperspektiv - kunnskap trumfer alt Utvikle egen kunnskap Tilgang til andres kunnskap Evne til

Detaljer

Forskningsstrategi

Forskningsstrategi Forskningsstrategi 2017-2025 Om forskningsstrategien Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus (SUS), gir i dag spesialisthelsetjenester til en befolkning på 360 000, og har cirka 7500 medarbeidere.

Detaljer

Hvordan kan norske bedrifter bli verdensledende innen miljøteknologi

Hvordan kan norske bedrifter bli verdensledende innen miljøteknologi Hvordan kan norske bedrifter bli verdensledende innen miljøteknologi Næringskonferansen 2016 Kongsberg 13. april 2016 Per Morten Vigtel Miljøteknologi som norsk satsingsområde Kongsberg er et av Norges

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 92/16 25.08.2016 Dato: 12.08.2016 Arkivsaksnr: 2014/11584 Universitetet i Bergens infrastrukturutvalg, aktiviteter og planer Henvisning

Detaljer

Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE)

Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) Forskningssenter for Miljøvennlig Energi (FME) Kristin Guldbrandsen Frøysa Daglig leder NORCOWE Bergen Næringsråd 8. mars 2010 Slide 1 / 17-Mar-10 Miljøvennlig

Detaljer

Energiforskningskonferansen 21.mai 2015 Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) Om utlysningen i 2015

Energiforskningskonferansen 21.mai 2015 Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) Om utlysningen i 2015 Energiforskningskonferansen 21.mai 2015 Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) Om utlysningen i 2015 Tone Ibenholt, FME-koordinator ti@rcn.no Forskningssentre for miljøvennlig energi åtte sentre

Detaljer

Språkbankens sommerseminar Om språkteknologiens muligheter i Forskningsrådet. Avdelingsdirektør Jon Holm 6. juni 2011

Språkbankens sommerseminar Om språkteknologiens muligheter i Forskningsrådet. Avdelingsdirektør Jon Holm 6. juni 2011 Språkbankens sommerseminar Om språkteknologiens muligheter i Forskningsrådet Avdelingsdirektør Jon Holm 6. juni 2011 Norges forskningsråd vitenskap energi, ressurser og miljø Adm.dir. Stab samfunn og helse

Detaljer

Instituttene svarer på langtidsplanen

Instituttene svarer på langtidsplanen Instituttene svarer på langtidsplanen Lars Holden Styreleder Forskningsinstituttenes fellesarena, FFA, adm. dir., Norsk Regnesentral FFAs årskonferanse Oslo, 3. mai 2016 Instituttenes prosjektinntekter

Detaljer

Erfaringer fra en vertsinstitusjon. FME Avlsutningkonferanse, 22. mai, 2017 Kristin Guldbrandsen Frøysa/Arvid Nøttvedt, CMR

Erfaringer fra en vertsinstitusjon. FME Avlsutningkonferanse, 22. mai, 2017 Kristin Guldbrandsen Frøysa/Arvid Nøttvedt, CMR Erfaringer fra en vertsinstitusjon FME Avlsutningkonferanse, 22. mai, 2017 Kristin Guldbrandsen Frøysa/Arvid Nøttvedt, CMR FME ordningen Forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME) er en konsentrert

Detaljer

Større og smartere - havbruksteknologi på eksponerte lokaliteter. Verftskonferansen 2015, Ålesund 04.11.2015 Senterleder EXPOSED, Hans Bjelland

Større og smartere - havbruksteknologi på eksponerte lokaliteter. Verftskonferansen 2015, Ålesund 04.11.2015 Senterleder EXPOSED, Hans Bjelland Større og smartere - havbruksteknologi på eksponerte lokaliteter Verftskonferansen 2015, Ålesund 04.11.2015 Senterleder EXPOSED, Hans Bjelland DN, 12. oktober 2015 Norges lange kyst gir store muligheter

Detaljer

Årsrapport 2012 Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur (2009-)

Årsrapport 2012 Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur (2009-) Årsrapport 2012 Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur (2009-) Året 2012 Den viktigste aktiviteten i 2012 har vært arbeidet med utlysning med søknadsfrist 17.oktober og påfølgende søknadsbehandling.

Detaljer

VRI Møre og Romsdal. VRI og NCE. - roller og erfaringer. Prosjektet er støttet av. Norges forskningsråd og Møre og Romsdal fylkeskommune

VRI Møre og Romsdal. VRI og NCE. - roller og erfaringer. Prosjektet er støttet av. Norges forskningsråd og Møre og Romsdal fylkeskommune VRI og NCE - roller og erfaringer Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd og Møre og Romsdal fylkeskommune 1 NCE Maritime : Visjon Den maritime klyngen på Møre skal i løpet av 10 år anerkjennes som

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 64/13 Teknologisenter for Petroleumsindustrien ephortesak: 2013/2716 Saksansvarlig: Rolf Ljøner Ringdahl, ressursdirektør Møtedag: 03.10.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Maritim Marin - Ingeniør Helse Business & Marketing. Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK)

Maritim Marin - Ingeniør Helse Business & Marketing. Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK) Høgskolen i Ålesund Maritim Marin - Ingeniør Helse Business & Marketing Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK) ABF Forskning & Innovasjon Næringsog arbeidsliv AMO AHF AIR AIM Bachelor Bioingeniør, Bioteknologi

Detaljer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Et nytt kompetansesenter-program i Norge Motiv og ambisjoner Stockholm, 2. november 2005 Norge må bli mer konkurransedyktig, innovasjon liggere lavere enn inntektsnivå

Detaljer

Utenriksdepartementet. Kunnskaps diplomati. En verden i endring. Signe A. Engli, Næringspolitisk seksjon. Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet. Kunnskaps diplomati. En verden i endring. Signe A. Engli, Næringspolitisk seksjon. Utenriksdepartementet Kunnskaps diplomati En verden i endring Signe A. Engli, Næringspolitisk seksjon Norsk økonomi Halvert oljepris Etterspørselen fra oljenæringen vil avta Mange bedrifter står overfor krevende omstillinger

Detaljer