NAMSOS KOMMUNE. Rådmannens forslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NAMSOS KOMMUNE. Rådmannens forslag"

Transkript

1 NAMSOS KOMMUNE Rådmannens forslag

2 ÅRSREGNSKAP INNHOLD: Regnskap: Driftsregnskap Balanse Regnskapsskjema1A Drift Regnskapsskjema1B Drift Endring i arbeidskapital Anskaffelse og anvendelse av midler Investeringsregnskap Regnskapsskjema2A Investering Regnskapsskjema2B Investering Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Noter: 1. Endring i arbeidskapital 2. Pensjon 3a. Kommunensgarantiansvar 3b. Namsos kommunes deltakeransvar i IKS selskapene 4. Aksjer og andeler i varig eie 5. Interkommunalt samarbeid etter kommuneloven 6. Kapitalkonto 7. Bruk av og avsetning til fond 8. Langsiktig lån og avdrag 9. Selvkostområder 10. Antall årsverk og ytelser til ledende personer og revisor 11. Tidligere endringer i regnskapsprinsipp belastet likviditetsreserve 12. Negativ likviditetsreserve i balansen 13. Regnskapsmessigmerforbruk og udekket i investeringsregnskapet 14. Fordeling bruk - merverdiavgift 15. Netto driftsresultat 16. MNA Selvkostberegning 17. Anlegg 18. Statstilskudd innenfor rammeområdene 19. Rock City 20. Erstatninger 21. Leie / Leasingavtaler 22. Detaljert drift 23. Kostnadsfordelingsamkommune

3 Namsos kommune Driftsinntekter Driftsregnskap 2012 Noter Regnskap Revidert Opprinnelig Regnskap 2012 Budsjett Budsjett 2011 Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond 7, Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Overført til disposisjonsfond fra bundet fond 7 Avsetninger til disposisjonsfond 7, Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer/mindreforbruk

4 Namsos kommune Balanse 2012 Noter Regnskap 2012 Regnskap 2011 EIENDELER Anleggsmidler Herav: Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Aksjer og andeler Pensjonsmidler Omløpsmidler Herav: Kortsiktige fordringer Premieavvik Obligasjoner Kasse, postgiro, bankinnskudd SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Herav: Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk Udisponert i inv.regnskap 0 0 Udekket i inv.regnskap Likviditetsreserve Kapitalkonto Langsiktig gjeld Herav: Pensjonsforpliktelser Andre lån Kortsiktig gjeld Herav: Kassekredittlån 0 0 Annen kortsiktig gjeld Premieavvik SUM EGENKAPITAL OG GJELD MEMORIAKONTI Memoriakonto Herav: Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiene

5 Namsos kommune Regnskapsskjema 1A - Drift 2012 Regnskap Revidert Opprinnelig Regnskap Regnskap Utenfor rammeområder: 2012 Budsjett Budsjett Inntekts- og formueskatt Eiendomsskatt Konsesjonsavgift og konsesjonskraftinntekter Rammetilskudd Overføring til Midtre Namdal Samkommune Investeringskompensasjon Momskompensasjon Avskrivninger/kalk.rente Netto driftsinntekter Netto renteutgifter Netto gjeldsavdrag Netto finans Dekning av underskudd fra tidligere års regnskap 0 Bruk av bundet driftsfond 0 Avsetning bundet driftsfond Avsetning til disposisjonfond Bruk av disposisjonsfond Bruk bundet driftsfond Bruk av tidligere års overskudd Overføring til investeringsregnskapet Netto avsetninger Til fordeling rammeområder Netto driftsutgifter - Rammeområder Regnskapsmessig mer/mindreforbruk

6 Regnskapsskjema 1 B - Drift 2012 Namsos kommune Regnskap Revidert Opprinnelig Regnskap Regnskap 2012 Budsjett Avvik Budsjett Fellestjenester og administrasjon , NAV Oppvekst , Helse og omsorg , Kultur , Teknisk , Midtre Namdal Samkommune , Felles , Netto driftsutgifter ,

7 Namsos kommune Endring i arbeidskapital 2012 Endring i arbeidskapital: Regnskap 2012 Regnskap 2011 OMLØPSMIDLER Endring betalingsmidler Endring ihendehaverobl og sertifikater 0 0 Endring kortsiktige fordringer Endring premieavvik Endring aksjer og andeler ENDRING OMLØPSMIDLER (A) KORTSIKTIG GJELD Endring kortsiktig gjeld (B) ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B)

8 Namsos kommune Anskaffelse og anvendelse av midler 2012 Anskaffelse og anvendelse av midler: Regnskap Revidert Opprinnelig Regnskap 2012 Budsjett Budsjett 2011 Anskaffelse av midler Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler Endring i ubrukte lånemidler Endring i arbeidskapital Avsetninger og bruk av avsetninger: Avsetninger Bruk av avsetninger Til avsetning senere år Netto avsetninger Int overføringer og fordelinger Interne inntekter mv Interne utgifter mv Netto interne overføringer

9 Namsos kommune Investeringsregnskap 2012 Regnskap Revidert Opprinnelig Regnskap 2012 Budsjett Budsjett 2011 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter Utgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg Fordelte utgifter Sum utgifter Finanstransaksjoner Avdragsutgifter Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsetninger til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserve Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Dekket slik: Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån Overføringer fra driftsregnskapet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Bruk av likviditetsreserve Sum finansiering Udekket/udisponert

10 Namsos kommune Regnskapsskjema 2A - Investering 2012 Regnskap Revidert Opprinnelig Regnskap 2012 Budsjett Budsjett 2011 Investeringer i anleggsmidler jf. regnskapssjema 2B Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på lån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert

11 Regnskapsskjema 2B - Investering 2012 Namsos kommune Beløp i 1000 kr. Regnskap Revidert Opprinnelig Regnskap 2012 Budsjett Budsjett Utbygging bangsund skole KP09 Bangsund barnehage Namsos samfunnshus, kjøp/rehabilitering Bangsundhallen Tilbygg Fossbrenna barnehage Namsos U arbeidsplasser lærere Uteområder Namsos U Carport Helsedistrikt Utbedring Lonet avlastningsbolig Utbedring og salg Klingenbergveien Kleppen barnehage, bygn.m. tilpasning Inventar og utstyr skolene Ombygging Vestre Havn B/S-senter Solavskjerming bo-/servicesenter Pensjonistsenter, fasader Hurtigbåtrampe Reparasjoner brann Vestbyen skole Rehabilitering Namsoshallen Oasen, billettering/adgang Ny brannstasjon Flyktningeboliger Kulturhuset, utskriftning stoler Flytting av lagre Nytt nøkkelbokssystem Nye senger Helse og omsorg Flytting Kino til Rock City-bygget VL sanering Glassverkveien Vannforsyning URA Fiberkabel til Tavlåa Fordelingsprosjekt vann/avløp Vannledn. Vemundvik-Vikan Hovedplan vann Tilførselsledning tavlåa Hovedvannl. Klinga/bangsund Vannledning Bangsundbotn Hovedvannledn Sævik Sammenkbling Sørsia Nordsia vassverk VL lændgrenna Målekummer Bråten Vann til fjær og Reitan Reserve nødvannsforsyning for Tavlåa Vannkum og sluser Torskardfjell Arb. med Spillum renseanlegg Sanering Hildrums alle/ludv.kr OV Spillum Kai VA sanering Havikveien Pumpestasjon Kalvøya VA Gartnervegen Bangsund VA-sanering Hildrums Alle' VA sanering Ivar Aasens vei Va-anl. Nordahl Griegs veg VA-anl. Groftskaret VVA-anlegg Åsveien VA sanering Olav D vei Tiendeholmen renseanlegg Separering Furuveien

12 Beløp i 1000 kr. Regnskap Revidert Opprinnelig Regnskap 2012 Budsjett Budsjett VA-anlegg LOKstall/Lysstøperi Hovedplan Avløp Separering Brennhammergata VA-sanering svenskbyen Vemundvik VA oppgaradering og omlegging Damsikring Tavlåa Sanering Prestegårdsalleen Trafikksikkerhetstiltak Opparbeidelse parkeringsplass AMFI Damsikring Barstaddammen Rock City - Komplettering promenade og sjøfront Salg av boliger Salg av tomtegrunn Fossbrenna (2) 8453 Salg av tomt siktedukfabrikken (20) Kattmarkveien Biler og maskiner PIF Bygging av vei til robrygga Granåsen-Fossbrenna stolper lysløypa Erverv av vei vestre havn Kjøp av tomtegrunn Kjøp av bygrunn Digernesvegen - std.heving Kleppavegen - oppgradering Larsheimen - oppgradering Nordal Griegs veg - std.heving Spillumsvegen - std.heving Sven Oftedals veg - std.heving Autovern - std.heving Støttemurer - std.heving Geilin, Alfheim og Vestbyen - skole Frikirka - Tosidig bussholdeplass m/leskur Svea - Ensidig bussholdeplass m/leskur Coop Extra Spillum - Ensidig bussholdeplass m/leskur Elgstien Fossbrenna - Påstigningsplattform m/leskur Rådyrvegen Fossbrenna - Påstigningsplattform m/leskur D/S kai, Verftsgata - Ensidig bussholdplass m/leskur Namsos ungdomsskole - Sikring og delegjerde IKT-investering skole Visma Rekruttering ny brannbil utstyr kulturhuset Utendørsanlegg Kleppen Årets investering vannanlegg Årets investering avløpsanlegg Kjøp av brøyteskjær Biler og maskiner selvkost hjullaster KJøp av slamsugebil Flytting av 110 sentral Utbedringer Bastion Utstyr treningsstudio Oasen Brannbil Opprusting vemundvik kirke Fellesinnkjøp biler Brannbil/tankbil Nettbrett Folkevalgte Kjøp av tomt Namsos prestegård T O T A L T

13 1.1 A dministrativ organisering Organisasjonsplan for kommunens administrasjon: Rådmannensledergruppe består av rådmann, ass.rådmann, teknisk sjef, helse- og omsorgssjef, oppvekstsjef, kultursjef og økonomisjef HOVEDKART: Nivå 1: Ledelsen: Rådmann Stab, støtte og controller : Nivå 2: Resultatenhetene: Stab, Interne tjenester Økonomi controller / regnskap Teknisk Kultur Helse og omsorg Oppvekst Resultatenheter Resultatenheter Resultatenheter Resultatenheter Namsosbydrift Kultur Helsedistrikt sør Kommunale barnehager Eiendomsavdelingen Namsoskulturskole Namsossykeheim Høknesbarneskole Brann- og redningstjenesten Helsedistrikt vest Namsosungdomskole Byggesak,kart og oppmåling Fysio- og ergoterapitjenesten Vestbyenskole Helsestasjon Bangsundskole Høknesungdomsskole Namsosopplæringssenter Namsosbarneskole Otterøy skole Sørengetoppvekstsenter PPT Flyktningetjenesten

14 Regnskapsprinsipper og vurderingsregler (jfr. KRS 6) Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og viser alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse. Inntekter og utgifter plasseres tidsmessig i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet i året enten de er betalt eller ikke. Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk. Foreningen for God Kommunal Regnskapsskikk gir ut kommunale regnskapsstandarder (KRS). Pensjoner I henhold til 13 i årsregnskapsforskriften er driftsregnskapet belastet med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og blir inntekts- eller utgiftsført i driftsregnskapet med tilbakeføring igjen neste år/over de neste 15 årene (gjelder til og med 2010). Premieavvik påløpt fra og med 2011 tilbakeføres over 10 år. Bestemmelsene innbærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som anleggsmidler og langsiktig gjeld. Omløpsmidler Omløpsmidlene er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kommunen har ikke markedsbaserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje. Anskaffelseskost Ved lånefinansiering av investeringer er renteutgiftene lagt til anskaffelseskost i samsvar med anbefalt løsning i KRS nr. 2. Kommunens anleggsmidler er aktivert til brutto anskaffelseskost, dette i samsvar med anbefaling til kommunal regnskapsskikk nr 2. Prinsippendringer: For regnskapet 2010 foreligger det ingen prinsippendringer ut over at Midtre Namdal Samkommunes pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler er en del av Namsos kommune sine. Dette gjelder ansatte i samkommunen, som lønnes ut fra Namsos kommune. 14

15 Note 1 Endring arbeidskapital (F 5 nr 1) Balanseregnskapet - Beløp i 1000 kr. 2.1 Omløpsmidler 2.3 Kortsiktig gjeld Arbeidskapital Endring Drifts- og investeringsregnskapet - Beløp i 1000 kr. Anskaffelse av midler : Inntekter driftsregnskap Inntekter investeringsregnskap Innbet.ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler : Utgifter driftsregnskap Utgifter investeringsregnskap Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-) Endring arbeidskapital i balansen Note 2 Pensjon (F 5 nr 2) Generelt om pensjonsordningene i kommunen Kommunen har kollektive pensjonsforsikringer for sine ansatte i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK). Ordningene gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med folketrygdens ytelser utgjør en samlet bruttopensjon på 66% av pensjonsgrunnlaget. Framtidige ytelser innen pensjon blir utregnet ut fra tallet på opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ordningen sikrer en brutto utførepensjon på samme nivå som alderspensjonen, og omfatter i tillegg ektefelle- og barnepensjon. Framtidige premier vil påvirkes av risikomessig over- eller underskudd på nåværende og tidligere ansatte både i kommunen og i andre kommuner som inngår i ordningen. Premien vil også være påvirket av avkastning, lønnsvekst og utvikling i folketrygdens grunnbeløp. Ansatte som er i kommunens tjeneste ved fylte 62 år har også rett til avtalefestet pensjon (AFP) etter bestemte regler. AFP for år er ikke fullt forsikringsmessig dekket, og det er heller ikke på annen måte samlet opp fond til dekning av framtidige AFP-pensjoner. Periodisering av pensjon iht forskrift i forhold til kommunelovens bestemmelser Regnskapsføring av pensjon skjer ihht.forskrift om årsregnskap og årsberetning 13. Pensjonsforpliktelser, pensjonskostnad m m har betydelig usikkerhet i seg. Beregningsforutsetningene er fastsatt medhold av forskriften 13-5 og av pensjonsordningene. 15

16 Note 2 Pensjon (FKR 5 nr. 2) Generelt om pensjonsordningenei kommunen Kommunen har kollektive pensjonsordningeri Kommunal Landspensjonskasse(KLP) og Statens pensjonskasse (SPK) som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte. Pensjonsordningen omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjonog sikrer alders- og uførepensjon med samlet pensjonsnivå på 66% sammen med folketrygden. Pensjonene samordnes med utbetaling fra NAV. Regnskapsføringav pensjon Etter 13 i årsregnskapsforskriftenskal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnadersom er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Pensjonskostnadeneberegnes på en annen måte enn pensjonspremiensom betales til pensjonsordningen,og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to størrelsene. Forskjellen mellom betalt pensjonspremieog beregnet pensjonskostnadbetegnes premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet. Premieavviket tilbakeføres igjen neste år/over de neste 15 årene (gjelder til og med 2010). Premieavviket påløpt fra og med 2011 tilbakeføres over 10 år. Bestemmelseneinnbærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelserer oppført i balansen som henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld. Økonomiske forutsetninger ( 13-5): KLP SPK Andre Forventet avkastning pensjonsmidler 5,50 % 4,85 % Diskonteringsrente 4,50 % 4,50 % Forventet årlig lønnsvekst 3,16 % 3,16 % Forventet årlig G- og pensjonsregulering 3,16 % 3,16 % Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik pensjonsforpliktelser og estimatavvik (tall i hele tusen) Pensjonskostnad (F 13-1, C) Årets pensjonsopptjening, nåverdi Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning å pensjonsmidlene Administrasjonskostnader Netto pensjonskostnad (inkl. adm.) Betalt premie i året Årets premieavvik Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser, akkumulert premieavvik (F 13-1, E) Arb.giveravg. Arb.giveravg. Brutto påløpte pensjonsforpliktelser pr Pensjonsmidler pr Netto pensjonsforpliktelser pr Årets premieavvik Sum premieavvik tidligere år (pr ) Sum amortisert premieavvik dette året Akkumulert premieavvik pr Spesifikasjon av estimatavvik Pensjons- Pensjons- Pensjons- Pensjonsmidler forpliktelser midler forpliktelser Faktiske midler/forpliktelser ( forrige år) Estimerte midler/forpliktelser ( dette år) Årets estimatavvik (01.01.) Akkumulert avvik tidligere år ( dette år) Amortisert avvik dette år Akkumulert estimatavvik dette år

17 Note 3a Kommunens garantiansvar (F 5 nr 3) Gitt overfor - navn - Beløp i 1000 kr Utløper dato Etter lov om sosial omsorg MNA - Midtre Namdal Avfallsselskap MNA - Midtre Namdal Avfallsselskap MNA - Midtre Namdal Avfallsselskap MNA - Midtre Namdal Avfallsselskap MNA - Midtre Namdal Avfallsselskap Midtre Namdal Vekst Midtre Namdal Vekst Namsos Kirkelige Fellesråd Flatanger Vaskeri AS Namdal Rehabilitering IKS Namdal Rehabilitering IKS Namdal Rehabilitering IKS Namdal Rehabilitering IKS Namdal Rehabilitering IKS Rock City Sum garantiansvar Note 3b Namsos kommunes deltakeransvar i IKS selskapene. Deltakeransvar i hht IKS-loven IKSets gjeld pr Namsos andel pr IKSets udekket underskudd pr Selskap Eierandel Midtre Namdal Avfallsselskap IKS 34,90 % Museet Midt IKS 33,33 % Komrev Trøndelag IKS 7,84 % Komsek Trøndelag IKS 6,49 % Namdal Rehabilitering Høylandet eiendom IKS 23,08 %

18 Note 4 Aksjer og andeler i varig eie (F 5 nr 5) Selskapets navn Eierandeler Kostpris Balanseført verdi Balanseført verdi Namsos Industribyggeselskap AS Midtre Namdal Vekst AS Namsos Trafikkselskap ASA Namsos Samfunnshus AS Norske Skogindustrier ASA Biblioteksentralen AL Trønderfrukt BA Sørsiden Vasslag Filmparken AS Diverse borettslagsleiligheter Bangsund Utviklingslag AL Namsen Lakseakvarium AS Namdalsopplevelser BA Grong Skisenter AS Namdal Bomvegselskap AS Namsos Næringsselskap AS Salsnes Industribygg AS Namdal Rehabilitering Høylandet Drift IKS Namdal Rehabilitering Høylandet Eiendom IKS Namdalshagen AS Pyrosec Brann og vernetjenester AS Rock City AS Namsos kulturhus a.s OL trøndersk mat og drikke Rian Galleri Namdal Fylkesmuseum IKS - Museet Midt IKS NamNamdalen Kapital Nordtrøndersk kunstmuseum Bangsundhallen Friluft Sum aksjer KLP egenkapitalinnskudd KLP egenkapitalinnskudd KLP egenkapitalinnskudd KLP egenkapitalinnskudd KLP egenkapitalinnskudd KLP egenkapitalinnskudd KLP egenkapitalinnskudd KLP egenkapitalinnskudd KLP egenkapitalinnskudd KLP egenkapitalinnskudd Egenkapitalinnskudd KomRev IKS Egenkapitalinnskudd KomSek IKS Sum andeler Totalt

19 Note 5 Interkommunalt samarbeid etter kommuneloven 27 (F 12 nr.3) Interkommunalt tiltak jf KL 27 Beløp i kr. Drifts-utgifter inkl avsetninger til fond Driftsinntekter inkl bruk av fond Netto driftsresultat Nettoutgift i verts-kommunen Over-føringer til/fra deltakerkomm. Legevaktsamarbeid for Namdal (LINA) Brannvarslingssentralen (110 sentralen) Akuttberedskap for oljevern Skjenkekontrollen PPT Sum andre interkommunale ordninger Note 6 Kapitalkonto (F 5 nr 7) Beskrivelse - Beløp i 1000 kr. Debet Kredit Inngående balanse Salg av fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler 500 Av- og nedsk. fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportm Aktivering av fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportm Oppskriving av fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportm. Salg av utstyr, maskiner og transportmidler 0 Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner, trsp.midler 0 Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler 0 Salg av aksjer og andeler 0 Nedskrivning av aksjer og andeler 0 Kjøp av aksjer og andeler 20 Innbetaling av egenkapitalinnskudd til KLP Oppskrivinig av aksjer og andeler Avdrag på utlån (mottatte avdrag) Avskrivning sosiale utlån 321 Avskrivning andre utlån 123 Utlån Bruk av midler fra eksterne lån Avdrag på eksterne lån Urealisert kurstap valutalån Urealisert kursgevinst valutalån Pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpl. Utgående balanse Sum

20 Note 7 Bruk og avsetning av fond (F 5 nr 6) Fond - Beløp i 1000 kr Disposisjonsfond - kap. 256 Beholdning Bruk av fondet i driftsregnskapet Bruk av fondet i investeringsregnskapet Avsetninger til fondet Beholdning Bundne driftsfond - kap. 251 Beholdning Bruk av fondene i driftsregnskapet Overført til disposisjonsfond *) Bruk av fondene i investeringsregnskapet Avsetninger til fondene Beholdning Ubundne investeringsfond - kap. 253 Beholdning Avsetninger til fondene Bruk av fondene Beholdning Bundne investeringsfond - kap. 255 Beholdning Avsetninger til fondene Bruk av fondene 31 Beholdning Likviditetsreserve drift Beholdning flyttet til 2581(prinsippendringer) Bruk av likv.reserve drift Beholdning Likviditetsreserve investering Beholdning Avsetninger til likv.reserve investering Bruk av av likv.reserve investering Beholdning Udisponert resultat (mer- og mindreforbruk) Beholdning Årets udisponerte resultat (mer- eller mindreforbruk) Årets disponering av resultat (mer- eller mindreforbruk) Oppdekking i året Beholdning Udekket investeringsregnskapet Beholdning Inndekking forrige år Udekket investeringsregnskapet Oppdekking i året Beholdning

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 INNHOLD 2 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 HOVEDOVERSIKTER DRIFT... 5 HOVEDOVERSIKT INVESTERING... 7 HOVEDOVERSIKT BALANSE... 9 DRIFTSREGNSKAP... 11 SKJEMA 1B... 11 DETALJERT

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter... 5 1.1 Økonomisk

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSREGNSKAP Jessheim is og flerbrukshall Ullensaker kommune Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Innhold 1 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET... 2 2 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET...

Detaljer

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper NOTER Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper All tilgang og bruk av midler i løpet

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret ÅRSREGNSKAP Økonomisenteret 1 Innholdsfortegnelse Side Obligatoriske oversikter sskjema 1, drift 5 sskjema 2, investering 7 Økonomisk oversikt, drift 9 Økonomisk oversikt, investering 11 Økonomisk oversikt,

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15 Årsrapport 2014 59 ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets årsberetning 3 Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse Forskriftsbestemte noter 15 Øvrige noter i

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Arkivsak: 15/65 Møtedato/tid: 28.4.215, kl. 18: Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedeltakere: Ole Halvard Bondahl, leder Arnstein Trøite Ane Bondahl Marit J. Bårdsgård

Detaljer

Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim www.trondheim.kommune.no Årsregnskap 2013

Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim www.trondheim.kommune.no Årsregnskap 2013 Årsregnskap 213 Trondheim kommune, mars 214. Design: JJ Design AS. Foto: Carl-Erik Eriksson 1 Innledning 1.1 Om regnskapsavleggelsen 1.1.1 Årsoppgjørsdokumentene Årsoppgjørsdokumentene for Trondheim kommune

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune Årsberetning og regnskap asker mulighetenes kommune Forord Rådmannen legger i år frem årsberetning og regnskap for som et samlet dokument. Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2015 og sammen med

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD... 4 2. LIKESTILLING... 5 2.1 Kjønnsfordeling ansatte... 5 2.2 Lønn... 6 3. ETIKK... 7 4. INTERNKONTROLL... 8 5. UNIVERSELL UTFORMING...

Detaljer

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014 1 Innledning... 3 2 Hovedoversikter... 5 2.1 Driftsregnskap... 6 2.2 Investeringsregnskap... 7 2.3 Anskaffelse og anvendelse av midler... 8 2.4 Balanseregnskap... 9 2.5 Regnskapsskjema 1A - drift... 78

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Regnskap 2013. Sammen om Porsgrunn

Regnskap 2013. Sammen om Porsgrunn Sammen om Porsgrunn INNHOLDSFORTEGNELSE Note 0 Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering... 4 Regnskapsskjema 1A: Driftsregnskapet... 6 Regnskapsskjema 1B: Drift pr. rammeområde... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 20.05.2010 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013.

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2014 18737/2014 2014/1913 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/56 Bystyret 07.05.2014 Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Forslag

Detaljer

Årsregnskapet 2013. Akershus fylkeskommune. Tallregnskap med noter

Årsregnskapet 2013. Akershus fylkeskommune. Tallregnskap med noter Årsregnskapet Akershus fylkeskommune Tallregnskap med noter Side 2 av 123 Innhold sskjemaer ihht regnskapsforskriften... 5 sskjema 1A, driftsregnskapet... 5 sskjema 1B, driftsregnskapet... 5 sskjema 2A,

Detaljer

Årsrapport 2012. www.vfk.no

Årsrapport 2012. www.vfk.no Årsrapport www.vfk.no Innhold 1 2 3 4 5 FAKTA OM VESTFOLD FYLKESKOMMUNE... 5 ÅRSBERETNING... 8 2.1 Driftsregnskap... 8 2.2 Investeringsregnskap... 11 2.3 Balanse... 12 2.4 Nøkkeltall... 14 2.5 Etikk...

Detaljer

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning 44 Årsrapport 2013 Foto: Frank Andreassen m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning Organisasjonskart, Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Harstad-samfunnet

Detaljer

M Ø T E I N N K A L L I N G S A K S L I S T E

M Ø T E I N N K A L L I N G S A K S L I S T E M Ø T E I N N K A L L I N G Representantskapet 24.04.2014, kl. 14:30 Ski rådhus. Forfall meldes til brannsjefen. Den enkelte representant varsler selv sin varamedlem S A K S L I S T E 1/14 ÅRSREGNSKAP

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Årsberetning 2011. Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden

Årsberetning 2011. Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Årsberetning 2011 Stavanger kommune og kommunale foretak SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Årsberetning 2011 Stavanger kommune Kommunale foretak Begivenheter i 2011 Januar:

Detaljer

Regnskap og økonomisk analyse

Regnskap og økonomisk analyse Regnskap og økonomisk analyse I dette kapitlet omtales regnskapet for og utviklingstrekk ved kommunens økonomi de senere årene. Kapitlet er inndelt i en driftsdel, investeringsdel, balanseoppstilling og

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Møtetid: Havnestyresalen 26.02.2015 kl.16:00 OBS! OBS! Vi serverer et måltid varmmat i kantinen i 1. etg. fra kl. 15.30 16.00 Innkalling er

Detaljer

Ordfører Thor Lllehovde. Foto: Hedmarksuseet

Ordfører Thor Lllehovde. Foto: Hedmarksuseet Årsberetning RINGSAKER KOMMUNE 2006 Innholdsfortegnelse I Oversikt og analyser 1.1 Innledning 3 1.2 Virksomheten i 2006 4 1.3 Økonomisk analyse 8 1.4 Kort om finansforvaltningen 18 1.5 Avviksanalyse og

Detaljer