matchmaking program Krevende marked NORSK-RUSSISK NÆRINGSLIVSJOURNAL No Kommer russerne? Fra GOST til ISO Ikke bare Sjtokman

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "matchmaking program Krevende marked NORSK-RUSSISK NÆRINGSLIVSJOURNAL No 2 2008 Kommer russerne? Fra GOST til ISO Ikke bare Sjtokman"

Transkript

1 NORSK-RUSSISK NÆRINGSLIVSJOURNAL No Kommer russerne? Regelverket endres i 2010 Fra GOST til ISO Sertifisering i Russland Krevende marked Realistisk om risiki i Russland Ikke bare Sjtokman Statoil i St. Petersburg Pomorbyen ved Kvitsjøen Nordmenn i Arkhangelsk Flying start for dine Russlandsprosjekter matchmaking program

2 Norsk-Russisk Næringslivsjournal 2/2008 Fra redaksjonen: Økt SMB-samarbeid 4 Møter i Moskva Handelskammeret i dialog med to ledende næringslivsorganisasjoner i Russland 5 Fra GOST til ISO Sertifisering etter internasjonale standarder blir et must for stadig flere russiske bedrifter Kontakter og kontrakter St.Petersburg: nye samarbeidsmuligheter Etablering av et Informasjonssenter i Oslo Flying start for your business idea in Russia Et matchmaking program for norske SMBer Norsk-Russisk Handelskammer informerer Realistisk om risiki i Russland Administrative barrierer og korrupsjon er fortsatt blant de største hindringene for business i Russland Investorene vil komme på banen igjen Skal du kjøpe deg en Russlandsportefølje, bør du gjøre det nå, råder eksperten Kommer russerne? Regelverket som forenkler arbeidsinnvandring fra Russland kan bli endret i 2010 Det viktigste er tålmodighet Intervju med StatoilHydros landssjef i Russland Bengt Lie Hansen Statoil satser i St. Petersburg Murmansk-suksessen skal spres til Russlands nest største by Lær om Russland fra innsiden NHO med et nytt kurs for norske managere Russiske regioner: Arkhangelsk fylke Beskjeden samhandel med Norge: årsaker og status Nordmenn i Arkhangelsk Medlemmer i Norsk-Russisk Handelskammer NORSK-RUSSISK NÆRINGSLIVSJOURNAL Utgiver Norsk-Russisk Handelskammer Postboks 557 Sentrum, NO-0105 Oslo Besøksadresse: Tollbugaten 32, Oslo Telefon: Telefaks: E-post: Web: Redaksjon Ansvarlig redaktør: Jarle Forbord Journalist/fotograf: Katerina Smetanina Design Norsk-Russisk Handelskammer Opplag: eks (2/2008) Distribusjon Gratis distribusjon til medlemsbedrifter i Norsk-Russisk Handelskammer, andre Russlandsinteresserte bedrifter, organisasjoner, politiske partier, utvalgte komiteeer i Stortinget, fylkeskommuner, næringsforeninger, Innovasjon Norges og NHOs kontorer i Norge. I Russland distribueres journalen til russiske medlemsbedrifter og andre næringslivsaktører involvert i norsk-russisk samarbeid, utvalgte komiteer i den russiske nasjonalforsamlingen, fylkesadministrasjoner og regionale handelskamre. Innhold Journalen er tospråklig, med artikler på norsk og russisk. Redaksjonen ønsker en bred dekning når det gjelder norsk-russisk næringslivssamarbeid. Vi inviterer derfor alle aktører i Norge og Russland til å sende aktuell informasjon og forslag til artikler til redaksjonen, e-post nrcc.no. Copyright Alt innhold i journalen er produsert av Norsk- Russisk Handelskammer med mindre annet er oppgitt. Reproduksjon av artiklene og bildene er ikke tillatt uten utgiverens godkjennelse. Kilden må alltid oppgis. Annonser Valg av språket i annonser i journalen er opp til annonsøren. Redaksjon påtar seg ikke ansvar for innholdet i annonsene. ANNONSERING I NORSK-RUSSISK NÆRINGSLIVSJOURNAL Helside (204x291 mm, utfallende 216x303 mm) kr ,- (NRHKs medlemmer - kr ) Halvside, liggende (196x132 mm, utfallende 216x149 mm) kr ,- (NRHKs medlemmer - kr ) 1/4 side (93x128 mm eller 128x93 mm) kr ,- (NRHKs medlemmer - kr 7.000) Prisene er eksl. MVA Annonsøren står fritt til å velge språket i annonsen, men må oppgi om annonsen skal plasseres i den russiske eller i den norske seksjonen. Annonsene leveres som trykklare PDF-filer. Spørsmål angående annonsering i journalen kan rettes til NRHK: Tel E-post:

3 Norsk-Russisk Næringslivsjournal 2/2008 Møter i Moskva Økt SMB-samarbeid Norsk-Russisk Handelskammer (NRHK) fyller fem år 20. oktober. Siden oppstarten i 2003 er antallet medlemmer økt fra tjue til nærmere 130. Medlemmene står for hoveddelen av både eksport til og import fra Russland og utgjør en blanding av russiske og norske bedrifter, små og store, fra nord, vest og sørøst i Norge samt på russisk side i hovedsak fra Moskva og St. Petersburg. Nettverksarenaer er etablert i både Oslo, Moskva og i St. Petersburg. Forretningsdelegasjoner til det regionale Russland gjennomføres, og seminarer og fagkurs om det russiske markedet tilrettelegges både i Oslo og regionalt i Norge. NRHK har derved etablert arenaer hvor norske og russiske bedrifter kan motta informasjoner om respektive markeder og etablere nye forretningskontakter, selv om det for tiden er få russiske næringslivsaktører etablert i Norge. NRHK arbeider imidlertid for at dette skal kunne endres. I løpet av sommeren er foreningen satt bedre i stand til å understøtte medlemmene og deres interesser om et aktivt og produktivt samvirke med russisk industri, ved at StatoilHydro er kommet inn som hovedsponsor. Vi retter en takk til vår store medlemsbedrift og oppfordrer andre bedrifter til å slutte seg til som sektorsponsorer. Kamme-ret er som kjent en non-profitt forening, og bidragene fra våre hoved- og sektorsponsorer fører til at aktiviteten kan være høy og ikke minst til at medlemsavgiftene kan hol des på et nivå som gir mange SMBer muligheten til å delta. Har så norske SMBer noe i Russland å gjøre? Er ikke Russland et for komplisert marked, innvender mange. Russland er et krevende marked, men for den som tenker langsiktig, er det fortsatt store muligheter i de russiske nærmarkedsområdene. Russland utvikler for øvrig en industripolicy for små- og mellomstore bedrifter, og ulike ordninger iverksettes for å understøtte utviklingen av SMB-sektoren. Mange SMBer i nordlige deler av Norge har vist at de evner å operere i det russiske markedet, og vi registrerer også at mange flere bedrifter påbegynner en markedstilnærming mot andre geografiske områder i Russland utover det nære grenseområdet. Både SIVA og Innovasjon Norge er for øvrig aktivt til stede i Murmansk med så vel en Technopark som et innovasjonssenter og kan understøtte norske SMBer i det markedsområdet. Den erfaring norske SMBer igjennom år har bygget opp i Murmansk regionen, kan og bør derfor selskapene også anvende mot andre områder i det regionale Russland hvor avkastningen på investert kapital er større enn i storbyene Moskva og St.Petersburg. Et matchmaking program for norske små og mellomstore bedrifter, uavhengig av bransjer, er lansert av Nordområdesenteret i Bodø og NRHK. Programmet skal bidra til at den kulturelle terskelen som eksisterer mellom våre to land ikke virker uoverkommelig, og at SMBer mer aktivt kommer inn mot geografiske områder som Murmansk, Arkhangelsk, Karelen, Komi, Kaliningrad, St. Petersburg by og Leningrad fylke, samt Moskva-regionen. De siste ukers hendelser i finansnæringen har for øvrig på nytt bekreftet at internasjonal økonomi er tett vevet sammen og at russisk børs- og finansnæring er en del av den globaliserte økonomien. Vi mener derfor at jo bredere næringslivskontakter som utvikles mellom våre bedrifter, jo raskere vil identifisering av nye forretningsmuligheter konkretiseres, handelsforbindelser styrkes og samhandelen øke. Fordi, dersom vi sammenlikner norsk handel med Russland med våre nordiske naboers samhandel med den store naboen i Øst, viser tallene store forskjeller. I 2007 var for eksempel Norges samhandel med Russland på 17 mrd NOK, mens Sveriges samhandel på om lag 44 mrd NOK. Vi har med andre ord mye å ta igjen. Primo september hadde ledelsen i Norsk-Russisk Handelskammer (NRHK) samtaler med President Primakov i den russiske føderasjonens handelskammer i Moskva (RFCCI). Kammerets delegasjon ble ledet av styreformann Thomas G. Michelet. Flere rådsmedlemmer deltok også i møtet. I løpet av møtet drøftet partene spørsmål om status og perspektiver for norskrussisk samhandel og investeringsaktivitet. Partene fastslo at det nåværende nivået ikke gjenspeiler landenes gjensidige økonomiske og investeringsmessige potensial, og at økt innsats er påkrevd. Siden etableringen av kammeret i oktober 2003, har NRHK utviklet og styrket samarbeidet med de russiske handelskamrene, både på føderalt og regionalt nivå, forteller daglig leder i NRHK Jarle Forbord. Samarbeidet omfatter praktisk bistand til enkeltbedrifter som er medlemmer i NRHK og utvikling av samarbeidet handelskamrene imellom. Ansatte i de russiske handelskamrene deltar i et hospiteringsprogram organisert av NRHK i Norge hvor de får økt kunnskap om både Norge og norsk industri samtidig som de selv markedsfører eget fylkes industri overfor norske bedrifter. NRHK samarbeider dessuten med de russiske handelskamrene om tilrettelegging av seminarer, kurser og ved gjennomføring av delegasjonsreiser til det russiske markedet. Med sine 171 kontorer i alle Russlands administrative områder, vil Den russiske føderasjonens kammer for handel og industri (RF CCI) Den russiske føderasjonens handelskammer (RF CCI) har mer enn medlemmer i hele Russland og fungerer som en paraplyorganisasjon for 171 regionale handelskamre. Kammerets struktur omfatter flere voldgiftsdomstoler, Kommisjonen for kvalitetskontroll (Soyuzekspertiza), ett av Russlands største utstillingssentre (Expocentre), patentbyrå (Soyuzpatent) og flere andre velrenommerte institusjoner. RF CCI har flere komiteer som gir innspill til regjeringen under lovgivningsarbeid. FOTO: RF CCI Jarle Forbord, daglig leder i Norsk-Russisk Handelskammer Hovedsponsor av Norsk-Russisk Handelskammer: Kammeret har 16 representasjonskontorer i utlandet. RF CCI signerte en samarbeidsavtale med Norsk-Russisk Handelskammer ved oppstart av driften i NRHK. kamrene alltid kunne være til særlig nytte for våre medlemmer, ifølge Forbord. Sektorsponsorer av Norsk-Russisk Handelskammer: Bidragsytere til Reservefondet i Norsk-Russisk Handelskammer: FOTO: RF CCI LANDETS STØRSTE KAMMER: Den norske delegasjonen ble mottatt av president Jevgenij Primakov (i midten), Russlands tidligere statsminister, som i dag leder den russiske føderasjonens kammer for handel og industri. Partene ble også enige om å arrangere to konferanser i respektive land i løpet av 2009, delta i utstillinger i begge land samt øke informasjonsutvekslingen mellom kamrene. Det siste samarbeidsprosjektet mellom handelskamrene er introduksjon av et Match Making Program (MMP) for norske små- og mellomstore norske bedrifter som ønsker å gå inn i det rus

4 Norsk-Russisk Næringslivsjournal 2/2008 Norsk-Russisk Næringslivsjournal 2/2008 FOTO: KATERINA SMETANINA/NRHK siske markedet, men som føler at terskelen er vel høy. Primakov understreket viktigheten av tiltaket, og fant at det vil bidra til å styrke samarbeidsforholdene på bedriftsplanet ytterligere og for øvrig støtte opp om den russiske regjeringens og kammerets målsettinger om utvikling av en bredere SMB- sektor i russisk økonomi. Partene ble også enige om å avholde et årlig møte mellom ledelsen i det russiske handelskammeret og NRHK. Dette vil bidra til at norsk og russisk næringsliv kan drøfte muligheter og hindringer i samband med utøvelse av handel og investeringsaktiviteter mellom våre bedrifter på høyt nivå, forteller Forbord. Ledelsen i Norsk-Russisk Handelskammer besøkte også fungerende President Andrej Svinarenko i RSPP, Foreningen for russiske industriledere og entreprenører. Partene utvekslet informasjoner om respektive organisasjoner og drøftet ulike tiltak for et mulig samarbeid og ble enige om å videreutvikle de innledede relasjoner i tiden fremover. St. Petersburg: nye samarbeidsmuligheter St. Petersburg er det nordvestlige Russlands Venezia, grunnlagt av Peter den Store i Et stadig økende antall norske bedrifter vurderer St. Petersburg som et satsningsområde for aktivitet også mot sokkelen i Barentshavet og det meste av dagens sjømateksport til Russland leveres gjennom byen. Bilde (fra venstre til høyre): Daglig leder i NRHK Jarle Forbord, seniorrådgiver Galina Zakharova, avdelingsleder Sergej Nikolaev (Komiteen for utenriksrelasjoner, Regjeringen i St. Petersburg). SAMARBEID PÅ HØYT NIVÅ: Under møtet hos RSPP ble partene enige om å videreutvikle samarbeid mellom de to næringslivsorganisasjonene. RSPP Den russiske unionen av industrieiere og entreprenører (RSPP) ble etablert i Mer enn 120 regionale nærings- og bransjeforeninger i Russland er medlemmer i unionen, herunder foreninger innen maskinbygging, energisektor, finans, forsvarsindustri, næringsmiddelindustri og flere andre. Medlemmer av RSPP står for mer enn 60 % av Russlands bruttonasjonalprodukt. RSPP har avdelinger i alle regioner i Russland. Primo september gjennomførte NRHK møter i den nye nettverksarenaen etablert i byen og hadde møter med myndighetene i St. Petersburg for å drøfte forslag til aktiviteter i Oslo og St. Petersburg i forbindelse med realisering av et Informasjonssenter for St. Petersburg by i Norge som vil bli ledet av NRHK. Senteret skal legge NY ARENA: Norsk generalkonsul i St. Petersburg til rette for samarbeid Rune Aasheim holdt en velkomsttale på NRHKs mellom næringslivet i nettverksmøte. St. Petersburg og i Norge, herunder gjennom formidling av kontakter og forretningsforespørsler, spre informasjon om markedsmulighetene i St. Petersburg, samt bidra til at norske selskaper etablerer seg i dette området. FOTO: RSPP FOTO: KATERINA SMETANINA/NRHK Et matchmaking program (MMP) for norske bedrifter mot det russiske markedet lanseres i disse dager. Prosjektet gjennomføres av Norsk-Russisk Handelskammer (NRHK) og Nordområdesenteret for næringslivet ved Handelshøgskolen i Bodø og er finansiert av Det norske utenriksdepartementet (UD), Nordland fylkeskommune, NRHK, og omfatter også en mindre bedriftsandel. OPPSTART: Rekruttering av deltagerbedriftene til MMP er Norske bedrifter mottar gratis allerede i gang, sier prosjektleder Jørn Tverseth ved besøksreise til potensielle rus rådgivningsbistand under en NRHK. siske samarbeidsbedrifter. I starten er programmet åpent for eksisterende og nye medlemmer av NRHK og bedrifter lokalisert i Nordland fylke. Andre regioner kan bli med, forutsatt at de dekker sin del av medfinansieringen. Ulike modeller for regional finansiering kan anvendes. FOTO: NRHK Flying start for your business idea in Russia Målene med matchmaking programmet er å styrke verdiskapningen i russiske og norske bedrifter, fremme norske bedrifters investeringer i Russland og øke bedriftenes kompetanse om forretningsvirksomhet og markedsmuligheter i Russland og Norge. Programmet innrettes geografisk mot det primære nærmarkedsområdet for norsk næringsliv i dag, det nordvestlige distriktet i Russland som omfatter regionene Murmansk, Arkhangelsk, Nenets, Komi, Karelen, Leningrad, Kaliningrad, byene St. Petersburg og Moskva, samt Moskva-regionen. Unikt samarbeid i Russland Mange former for forretningssamarbeid kan inngås ved hjelp av prosjektet, alt fra investeringer til import, eksport og joint venture -avtaler. Det finnes heller ingen begrensninger for hvilke bransjer de deltagende bedriftene arbeider innenfor, men beslutning om deltagelse må være forankret i ledelsen i bedriften. På NRHKs hjemmesider kan man laste ned en detaljert informasjonsbrosjyre om programmet. Kontor i Oslo: Telefon: E-post: Ved hjelp av de russiske handelskamrenes bedriftsnettverk får norske små- og mellomstore bedrifter mulighet til å realisere partnersøk i Russland med gratis bistand fra aktører med lang erfaring fra og i det russiske markedet. En norsk bedrift som ønsker å samarbeide med en russisk forretningspartner, må innledningsvis fylle ut en bedriftsprofil. Denne oversendes programmets nasjonale koordinator i Russland, Vladimir Bagreev, som leder NRHKs representasjonskontor i Moskva. Koordinatoren videreformidler profilen til de russiske kamre, som gjennom sitt bedriftsnettverk vil identifisere aktuelle bedrifter fra sin region. De mottatte russiske bedriftsprofiler returneres til den norske bedriften, som da kan beslutte å gå videre med saken. Det unike ved identifiseringsarbeidet er bruken av de russiske kamre for handel og industri, sier den nytilsatte prosjektlederen Jørn Tverseth. Kamrene er representert i alle landets fylker og kjenner naturlig nok godt egne medlemmer som for tiden omfatter vel bedrifter. Veiledning fra erfarne profilene. rådgivere Dersom den norske bedriften er positiv til å gå videre med kontaktene, gjennomføres en besøksreise til aktuelle russis-ke samarbeidsbedrifter. Bedriften kan bringe med seg konsulenter fra Norge som har bred erfaring fra forretningsaktiviteter i Russland og som betales av MMP. Målet med besøksreisen er signering av en intensjonsavtale om forretningssamarbeid mellom norsk og russisk bedrift. Rimelig deltageravgift Deltageravgiften for den enkelte bedrift er satt til NOK som er svært rimelig for å få undersøkt bedriftens markedsmuligheter i et for de aller fleste ukjent marked, sier Tverseth. Rekruttering av deltagende bedrifter er allerede i gang: Med dette initiativet tilbys et interessant og nyttig verktøy for norske SMBer som ønsker forretningsutvikling mot det spennende russiske markedet. Slik kan dine Russlandsideer virkelig få en flying start, avslutter Jørn Tverseth som oppfordrer bedrifter til å ta kontakt for en samtale om deltagelse i programmet. Interesserte bedrifter kan ta kontakt på tel eller sende forespørsel til Ta kontakt med Norsk-Russisk Handelskammer: Kontor i Moskva: Telefon: E-post: I RUSSLAND: Leder for NRHKs kontor i Moskva Vladimir Bagreev skal sørge for oppfølging av Representant i Kaliningrad: Telefon: E-post: FOTO: NRHK

5 Norsk-Russisk Næringslivsjournal 2/2008 Norsk-Russisk Næringslivsjournal 2/2008 FOTO: IVAN SEMENETS/NHRK Vellykket delegasjonsreise til Krasnodar STORT OPPMØTE: Både regionale myndigheter og lokalt næringsliv viste stor interesse for det norske besøket. Her taler ambassadøren Øyvind Nordsletten (t.v.) foran mer enn 150 deltagere på mottagelsen den 20. mai NRHKs nye representant i Kaliningrad Norsk-Russisk Handelskammer har inngått en samarbeidsavtale med Hans-Olav Rekdal (bilde), seniorrådgiver for Green Reefers ASA og NRHKs styremedlem, som skal fungere som kammerets stedlige representant i Kaliningrad. Hans hovedoppgave blir verving av nye medlemmer og på sikt utvikling av en ny nettverksarena i regionen. Kaliningrad fylke er et unikt administrativt område i Russland som ligger fullstendig omringet av EU, noe som gjør det velegnet for utvikling av internasjonale prosjekter. Kaliningrad er også en viktig havn for transport av norske gods til Russland. Nettverkstur på Oslo-fjorden Riktig hyggelig! Dette var en enstemmig konklusjon fra flere av NRHKs medlemmer som deltok i kammerets sommerarrangement ombord MS Viking Saga den 13. juni 2008 i Oslo. Dette hyggelige sosiale arrangementet ble avholdt rett etter NRHKs årsmøte som fant sted samme dag i lokalene til NRHKs sektorsponsor, Eksportfinans. Trass i de truende regnbygene viste sola seg frem slik at deltagerne tilbrakte den tre timers lange fjordcruisen på dekket hvor de koste seg med reker, forfriskninger og samtaler med andre Russlandsinteresserte NRHKs medlemmer, rådsmedlemmer og inviterte gjester. Denne gangen rommet deltagerlisten flere enn 70 navn, slik at det var gode muligheter for nettverksbygging. Administrasjonen håper nå på en like stor oppslutning rundt NRHKs julemøte som er berammet til 3. desember. Russlands aller første spesielle økonomiske sone ble opprettet nettopp her, alt i I 2005 ble områdets status oppdatert i henhold til gjeldende regelverk som i dag gir investorene flere gunstige vilkår. Flere norske selskaper, blant annet innen landbruk og shipping, har allerede etablert seg i Kaliningrad. Mer enn hundre russiske selskaper deltok i møter og diskusjoner med den norske næringslivsdelegasjonen som besøkte Krasnodar den mai Delegasjonsreisen som ble tilrettelagt av Norsk-Russisk Handelskammer i samarbeid med Handelskammeret i Krasnodar, ble ledet av Norges ambassadør i Russland Øyvind Nordsletten. 25 representanter for norske bedrifter innen olje- og gass, eiendomsutvikling, landbruk og andre sektorer besøkte Krasnodar Kraj, som er ett av Russlands mest folkerike områder, for å lære mer om nye forretningsmuligheter. Regionen skal som kjent være vertskapet for vinter-ol i 2014 som skal avholdes i Sotsji, regionens nest største by. UT PÅ FJORDEN: Godværet var som bestilt for NRHKs sommerparty i Oslo-fjorden. FOTO: KATERINA SMETANINA/NRHK FOTO: KATERINA SMETANINA/NRHK Mang en norsk bedrift venter på innføring av nye regler i forbindelse med arbeidsinnvandring fra Russland. Vi har tatt kontakt med Arbeids- og inkluderingsdepartementet for å få oppdatert informasjon. Kommer russerne? I april i år presenterte arbeidsministeren Bjarne Håkon Hansen stortingsmelding nr. 18 ( ) om arbeidsinnvandring. Ett av hovedpunktene er enklere arbeidsflyt mellom Norge og Russland. Blant forslagene er endringer i reglene for ufaglært russisk arbeidskraft, forenklet saksbehandling og etablering av et servicekontor i Kirkenes som blant annet skal bistå russiske arbeidssøkere. I et elektronisk svar mottatt fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet ble det ved statssekretær Jan-Erik Støstad gitt en kort oppsummering av status i saken. Støstad opplyser at når det gjelder regelverksoppfølging vil dette skje i ny utlendingslov og forskrifter til denne som ventelig vil tre i kraft Når det gjelder meldingens forslag om russisk arbeidskraft, kan endringer skje tidligere fordi de kan gjøres i gjeldende utlendingsregelverk, ifølge Støstad. Lettere for ufaglærte Behovet for utenlandsk arbeidskraft i fiskeindustrien har de senere årene vært begrenset, særlig i Finnmark, opplyser departementet. Regjeringen vil, i tråd med nordområdestrategien, utvide ordningen til å gjelde flere sektorer enn fiskeindustrien. Tillatelsen skal gjelde for russere fra Barentsregionen og skal omfatte arbeidsplasser i de tre nordligste fylker. Det skal ikke kreves dokumentert kompetanse. Det vil bli opp til arbeidsgiverne å avklare om russerne de ansetter har tilstrekkelige ferdigheter for de aktuelle jobbene. Det skal fortsatt være en midlertidig arbeidstillatelse som ikke gir grunnlag for varig opphold. Kravet om arbeidsmarkedsmessig vurdering fra Arbeids- og velferdsetaten opprettholdes. Dette gjøres for å skjerme lokale arbeidssøkere fra å bli utkonkurrert av russiske arbeidssøkere. På samme måte vil krav til norske lønnsog arbeidsvilkår opprettholdes, opplyser AID. Kan jobbe på deltid Dagens regelverk for arbeidstillatelser setter krav om heltidsarbeid. Grunnen til kravet er at en arbeidsinnvandrer skal være i stand til å forsørge seg selv ved å arbeide. Dette hensynet har ikke samme vekt for russere som er bosatt i Russland, og bare pendler inn til Norge for å arbeide. Tvert i mot kan det være en fordel med deltidsarbeidstillatelser både for den enkelte som kan forbedre sin økonomi med inntekter fra Norge, og for næringer som kan få dekket etterspørsel etter arbeidskraft av mindre omfang, mener AID. Ordningen kan også fremme en ønsket utvidelse av økonomisk samhandel mellom Norge og Russland. De nærmere reglene om ordningen er under vurdering, ifølge Støstad. Det vil være et vilkår at grensependleren er bosatt i Russland, ikke i Norge. Det vil være krav om norske lønns- og arbeidsvilkår, og det må vurderes om det også her skal foretas en arbeidsmarkedsmessig vurdering fra Arbeids- og velferdsetaten før tillatelsen gis. Vi har også fått svar på en del spørsmål som opptar NRHKs medlemmer. Hvorfor omfatter ordningen bare de tre nordligste fylkene i Norge og de nordligste fylkene i Russland? Forslagene i stortingsmeldingen når det gjelder russere er satt inn i konteksten av Regjeringens nordområdestrategi. Denne strategien omhandler mye mer enn arbeidsinnvandring fra Russland og har som mål å legge til rette for vekst og utvikling i nordområdene og i grenseområdene til Russland. Russland er det eneste av våre naboland som ikke inngår i EØS/EFTA samarbeidet. Regjeringen ønsker derfor å øke samarbeidet i grenseområdene, dvs Nord-Norge og Nordvest-Russland. Hva med resten av Norge som også har stort behov for arbeidskraft? Forslagene i meldingen gjelder ufaglært arbeidskraft, som utvides til å gjelde innenfor alle typer næringer i nordområdene og det innføres en ny ordning med grensependlere. I gjeldende regelverk er det også en ordning for torghandlere fra Russland. Disse reglene begunstiger russere særskilt og gjelder ikke for borgere fra andre land utenfor EØS/EFTA-avtalen. Når det gjelder arbeidsinnvandring fra RUSSERE I JOBB Per ble det innvilget 783 arbeidstillatelser til russiske borgere (inkl. fornyelser) mot 1174 i hele Siden 2003 har UDI til sammen innvilget 5572 arbeidstillatelser til russiske borgere. De to største gruppene er spesialister eller faglærte (36 %) og sesongarbeidere (24 %). Resten er særskilte arbeidstillatelser til russere bosatt i Barentsregionen og andre typer tillatelser. De fleste russere jobber innen jordbruk og fiske, industriproduksjon, konsulentvirksomhet, gruvedrift og petroleumsvirksomhet, samferdels-, handels-, hotell- og restaurantvirksomhet. Kilde: UDI land utenfor EØS/EFTA-avtalen, er det i første rekke faglærte og spesialister det er behov for. Russere kan i likhet med andre borgere utenfor EØS/EFTA-området søke arbeid overalt i Norge etter reglene om faglært arbeidskraft. Hva er formålet med karanteneparagrafen for russiske fiskeindustriarbeidere i Nord-Norge og kan man forvente noen oppmykning på dette feltet? Midlertidig arbeidstillatelse for inntil to år, og muligheten for å søke om fornyelse etter ett års karantenetid hører til de generelle reglene om ufaglært arbeidskraft og gjelder ikke for russere spesielt. Det er i første rekke faglært arbeidskraft det norske arbeidsmarkedet har behov for, og det er ikke foreslått å gjøre endringer i reglene om ufaglært arbeidskraft. Heller er det ikke, som nevnt ovenfor, foreslått endringer når det gjelder arbeidsmarkedmessig vurdering før tillatelse gis. Når kan man forvente at endringene blir iverksatt? De generelle regelendringene, for eksempel forenkling i saksbehandlingsregler, vil skje i den nye utlendingsloven som ventelig trer i kraft Etablering av et servicekontor i Kirkenes er for tiden under vurdering.

6 10 Norsk-Russisk Næringslivsjournal 2/2008 Norsk-Russisk Næringslivsjournal 2/ Det viktigste er tålmodighet Intervju med StatoilHydros landssjef i Russland Bengt Lie Hansen. Det skrives og snakkes mye om Sjtokman, men mange kjenner lite til hva dette prosjektet egentlig betyr for StatoilHydro. Sjtokman-feltet er et av verdens største gassfelt som inneholder om lag like mye gass som det hittil er funnet på norsk sokkel. For StatoilHydro er deltagelsen i Sjtokman-utviklingen et naturlig skritt videre i nordområdene. Her kan vi benytte erfaringen og kompetansen fra krevende farvann som vi har opparbeidet oss fra norsk sokkel de siste 40 årene. Vi er i dag partner med Gazprom og Total i Shtokman Development AG (SDAG), som er operatør og ansvarlig for utbyggingen av fase en av Sjtokman. StatoilHydro personell jobber i dag i SDAG sammen med ansatte fra Total og Gazprom. Sammen planlegger vi prosjektet i detalj mot en endelig investeringsbeslutning som planlegges gjennomført i andre halvdel av StatoilHydros pressetalsmann har tidligere sagt at dere ikke har noe å frykte i Russland med tanke på konflikten mellom BP og TNK-BP. Betyr det at dere føler at dere har full støtte fra deres samarbeidspartner Gazprom? StatoilHydro har jobbet med olje og gass i Russland i snart 20 år, og vi har et langt perspektiv på våre aktiviteter i Russland. Vi følger selvsagt med på den politiske og forretningsmessige utviklingen i Russland, men det er vårt pågående nære forretningsamarbeid med russiske og andre selskaper i Russland vi konsentrerer oss om. Vi har full enighet om strategien for utviklingen av Sjtokman-feltet med både Gazprom og Total. Vi fortsetter å jobbe landsiktig med dette prosjektet, og vi ser på Gazprom som en meget god og kompetent samarbeidspartner. Etter at dere har signert en god avtale med Gazprom og Total, er det noe mer du ville ønsket deg på din Russlandsagenda? Vi har vært lenge i Russland og har blant annet utviklet virksomhet på Kharjaga-feltet. Vi har både produksjon på Kharjaga og planlegger utbyggingen av Sjtokman sammen med våre partnere. Vi ser også på andre muligheter for samarbeid i Russland, uten at jeg ønsker å utdype detaljer omkring dette. Opplever du dagens situasjon i Russland som stabil nok for å gjøre business her? Til dette vil jeg bare si ja. Vi har som sagt vært lenge i Russland som samarbeidspartner, og vi planlegger også å bli her lenge. Både Russland, Norge, russiske selskaper og StatoilHydro har utviklet seg mye de siste årene. Dette er naturlig for både samfunn og selskaper. Dere har samarbeidsavtaler (MoU) med fylkesadministrasjonene i Murmansk og Arkhangelsk. Hvilken verdi har disse avtalene for StatoilHydro? Vi er opptatt av å ha god kontakt med fylkesmyndighetene i Murmansk og Arkhangelsk. Vi har nylig fornyet våre samarbeidsavtaler med begge administrasjonene. Vi mener at vi gjennom denne kontakten øker forståelsen for vår virksomhet fra de lokale interessene. StatoilHydro mener vi kan bidra til å sikre en god utvikling av både leverandørindustrien og universitetsutdannelsen i disse to områdene. Vi ønsker med andre ord å hjelpe Nordvest-Russland til å være forberedt for utviklingen av petroleumsressursene i Barentshavet. Vi ønsker å dele vår erfaring fra utviklingen av norsk sokkel, og nå står Russland overfor den samme utviklingen til havs. Føler du at dere har støtte fra disse to regionene? Vi har samarbeidet nært med både Murmansk og Arkhangelsk i en rekke år. Vi opplever dialogen med myndighetene i Nordvest-Russland som svært god. StatoilHydro har også god kontakt med sentrale myndigheter i Norge og i Russland. Utdanningsprosjekter og utvikling av leverandørnettverk står sentralt i deres virksomhet i Nordvest-Russland. Har dere planer om å etablere samarbeidsprosjekter i andre regioner? Vi har konsentrert oss så langt om Nordvest-Russland, men vi har øynene oppe for at samarbeidet kan bli utvidet til andre regioner. Vi har riktignok også jobbet med leverandørutvikling i andre StatoilHydros landssjef i Russland Bengt Lie Hansen regioner. Dette fordi vi mener behovet for leveranser til offshoreprosjekter i Russland strekker seg utover Nordvest- Russland. Tidligere president Putin hadde i sin tid bare godt å si om norske olje- og gasselskaper som ikke går med nesen i skyene, men derimot er saklige og proffe. Dette synes jeg var hyggelig sagt. Vi forsøker å fokusere på arbeidsoppgavene, og har et oppriktig ønske om å dele våre erfaringer fra norsk sokkel med Russland. Dette opplever jeg også blir tatt godt imot både på industri- og myndighetsnivå i Russland. Vi mener samarbeid mellom våre to naboland er den beste måte å dele muligheter for ressursutnytting og ansvaret for miljø og samfunn i nord. Har du møtt den samme positive holdning? Hvilket rykte har norske bedrifter generelt sett i Russland? Jeg opplever at vi blir respektert av russerne, og at vi greier å samarbeide. Russerne verdsetter den kompetansen som vi har utviklet på norsk sokkel. Denne erfaringen vil være svært relevant for utvikling av ressursene i Barentshavet. Mitt inntrykk er derfor at vi blir møtt med positiv holdning. Vi respekterer de formelle spillereglene i landet og forsøker å samarbeide godt innenfor de gjeldende rammene i Russland. Både kommersielt, kulturelt og politisk. Er det noe du vil si til norske bedrifter som jobber eller har planer om å jobbe i Russland? At man kan ikke forvente raske resultater. Jeg tror at det som er viktigst er tålmodighet. FOTO: HELGE HANSEN/STATOILHYDRO FOTO: STATOILHYDRO Statoil satser i St. Petersburg Statoil-satsningen i Russland startet med is, pølser og bensin i verdens største by nord for polarsirkelen. Nå skal Murmansk-suksessen spres til St. Petersburg. I mars offentliggjorde Statoil-kjeden sine planer om å bygge 40 bensinstasjoner i Russlands nest største by. Satsningen i St. Petersburg vil komme som en naturlig fortsettelse av Statoil-eventyret i Murmansk som begynte for 15 år siden. Et stykke Norge Det var i 1993 at Statoils første bensinstasjon ble åpnet i Murmansk i Kolskij Prospekt, en av byens hovedgater. Norvezjskaja zapravka, den norske bensinstasjonen (i entall) ble fort et populært besøkssted for Murmansk-beboere som kom hit for å kjøpe en Leif Vidar-pølse, en Diplom Is eller rett og slett å ta et bilde. Noen av dem kjøpte bensin også. Statoils inntekter i Murmansk fra salg av butikkvarer var faktisk større enn fra salg av drivstoff i de første årene etter åpningen i 1993, forteller Thomas Grunde, President Statoil Energy & Retail Russia, det russiske datterselskapet av StatoilHydro på nedstrømssiden. Dette skyldtes trolig at Statoil var det eneste utsalget av skandinavisk standard i en by der tilbudet på varer og tjenester var begrenset på grunn av den vanskelige økonomiske situasjonen i landet på den tiden. For mange Murmansk-beboere er stasjonen derfor blitt et stykke Norge som de kunne besøke visumfritt. Fram til 2008 har Statoil bygget åtte stasjoner rundt i fylket, mens Murmansk-stasjonen på Kolskij prospekt forblir fortsatt en av byens severdigheter. Mest lønnsomme Statoils imperium omfatter 2300 bensinstasjoner i Norge, Sverige, Danmark, Polen, Litauen, Estland og Latvia, men det er russiske stasjoner som topper salgsstatistikken. Våre stasjoner i Murmansk er blant de mest lønnsomme i hele den internasjonale Statoil-kjeden, forteller Grunde. Inntektene fra butikksalget utgjør i dag % av den samlede inntekten, den høyeste andelen i kjeden. Dette til tross for at salgsvolumet av drivstoff per stasjon også er blant de høyeste i kjeden. Annerledes i dag Grunde forteller at St. Petersburg med sin geografiske nærhet til Skandinavia har vært på selskapets agenda siden tallet. Da ble planene av ulike grunner lagt på is. Men nå er det alvor. I løpet av femsyv år sikter Statoil på å bygge 40 stasjoner i byen og jobber nå aktivt med å skaffe tomter for utbyggingen. Selskapets inntog i St. Petersburg-markedet i dag blir imidlertid annerledes enn det på 90-tallet i Murmansk. Nordmenn kommer til å kappes om kundene med både Shell, Neste og flere russiske selskaper som til sammen har nærmere 400 bensinstasjoner i byen. Statoil ser etter tomter som har arealet mellom 2500 og 5000 kv. m, med vann, avløp og strøm, som utlyst på selskapets russiske hjemmeside Slike tomter koster i gjennomsnitt rundt to millioner dollar STATOIL I RUSSLAND OOO Statoil Energy and Retail Russia er et datterselskap av StatoilHydro som har ansvar for drift av bensinstasjoner og salg av oljeprodukter til sluttforbrukere, inkludert smøreolje, i Russland. Denne delen av StatoilHydros virksomhet drives fortsatt under Statoil-varemerket. Selskapet ble etablert i 2007 i forbindelse med StatoilHydros planlagte satsning i St. Petersburg-området. I dag har OOO Statoil Energy and Retail Russia 180 ansatte i Russland. Selskapets hjemmeside er ifølge forretningsavisen Vedomosti som tidligere har kommentert planene til Statoil. Prisene økte imidlertid med ca % siden i fjor, og fortsetter å øke, skriver avisen. Vi har noe å tilby Statoil-ledelsen har imidlertid en sterk tro på prosjektet. Det utelukkes heller ikke at det til og med kan bygges flere stasjoner i området og at selskapet vil gå inn i andre regioner. Markedet er i sterk vekst, men er fortsatt underforsynt, samt at kundetilbudet er underutviklet, sier Grunde. Derfor mener vi at det er plass til en betydelig økning i antall stasjoner i løpet av femsyv år uten at salgsvolumet per stasjon minker. Og da snakker vi om et salgsvolum som er langt høyere enn i Skandinavia. Vi vil etablere en levedyktig, langsiktig posisjon i markedet og fremtiden vil også vise om 40 stasjoner er tilstrekkelig. Vi har langtgående planer om å utvide nettverket til å dekke også andre regioner enn St. Petersburg og Leningrad fylke. Når det gjelder konkurranse, mener Grunde at Statoil kan måle seg med de beste i sin bransje i Europa. Det gjelder både tilbud av varer og tjenester, personalets serviceinnstilling og hvordan stasjonene fremstår. Det vi har sett på det russiske markedet styrker oss i troen på at vi har noe å tilby den russiske forbrukeren.

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

20. ÅRGANG. i såkorn. Motiver ungdommen. Skal landsdelen og petroleumsbransjen

20. ÅRGANG. i såkorn. Motiver ungdommen. Skal landsdelen og petroleumsbransjen Nr. 3 2010 FOKUS: NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 20. ÅRGANG -Nordområdene -Olje- og gassnæringa Ugress i såkorn Sparebank 1 Nord Norges heleide investeringsselskap, SNN Invest, har avskrevet hele 85 millioner

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NHOs kommentarer og forslag til Europautredningen på områder av betydning for norsk næringsliv. Mai 2012 Kontaktinformasjon:

Detaljer

Bjørn Hølaas om kraftutfordringer. Vibeke Tronstad Selnes om GRO. Christian Svanholm om Ny i NiT. t e m a : Kraft

Bjørn Hølaas om kraftutfordringer. Vibeke Tronstad Selnes om GRO. Christian Svanholm om Ny i NiT. t e m a : Kraft 5 07 i Bjørn Hølaas om kraftutfordringer Vibeke Tronstad Selnes om GRO Christian Svanholm om Ny i NiT t e m a : Kraft Møteplassen Fredagsforum: Hver fredag på Britannia Hotell, salong Wedel Jarlsberg klokken

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.EIERSKIFTENORGE.NO EIERSKIFTE Les om POLITISK DEBATTPANEL Vi har spurt politikerne om generasjonsskifte i Norge NYE EIERE?

Detaljer

6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE

6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE No.6/juni 2012 En temaavis om generasjons- og eierskifte DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET GENERASJONS- OG EIERSKIFTE 6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE TROND GISKE INVITERER TIL SAMARBEID

Detaljer

Veiskillet. Nytenking som nøkkelverdi. Misforstått miljøfokus

Veiskillet. Nytenking som nøkkelverdi. Misforstått miljøfokus Kundemagasin for Finale Systemer as / August 2011 Veiskillet Både regnskapsførere og revisorer står foran det de fleste betegner som de vanskeligste veivalgene i bransjens historie. SIDENE 10-27 Misforstått

Detaljer

Forstudie bærekraft programmet

Forstudie bærekraft programmet Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Rammer for arbeidet... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Formål... 6 1.3 Definisjon av begrepet bærekraftig reiseliv... 7 1.4 Definisjon av kommersielle virksomheter... 7 1.5

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

PERSPEKTIVER. Hva sjakk har til felles med business. Om USAs import hadde vært på sitt tradisjonelle, ville oljeprisen ligget nærmere 125 dollar.

PERSPEKTIVER. Hva sjakk har til felles med business. Om USAs import hadde vært på sitt tradisjonelle, ville oljeprisen ligget nærmere 125 dollar. PERSPEKTIVER Nyhetsmagasin fra KPMG Utgave 2 Oktober 2014 Thina Saltvedt og Julie Berg snakker om olje: Om USAs import hadde vært på sitt tradisjonelle, ville oljeprisen ligget nærmere 125 dollar. Sikkerhetsblemmene

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

har hentet kapital i utlandet. TEMA: Trondheimsbedrifter som Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering

har hentet kapital i utlandet. TEMA: Trondheimsbedrifter som Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering 4 07 i Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering Trond B. Brekke i Bernhd Brekke AS TEMA: Trondheimsbedrifter som har hentet kapital i utlandet. Møteplassen LEDER FOTO:

Detaljer

Jakten på kompetansen

Jakten på kompetansen 04 MERCUR 2014 Jakten på kompetansen Kåret til Norges beste økonomisystem for femte året på rad Få god arbeidsflyt med vårt brukervennlige og funksjonsrike økonomisystem. Vi har utviklet et økonomisystem

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen?

Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen? Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen? Mål: Øke fokuset på bedre tilrettelegging av kapital for kvinnelige gründere. Få frem løsninger i form av konkrete virkemidler

Detaljer

VINNER VINTEREN. Bekymring på gateplan SIDE 36-37. Renoverte taxinæringen SIDE 16-17. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

VINNER VINTEREN. Bekymring på gateplan SIDE 36-37. Renoverte taxinæringen SIDE 16-17. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen FEBRUAR 2011 VINNER VINTEREN Tromsø er den suverene vinterdestinasjonen i Nord- Norge for utenlandske turister. Men bak suksessen er antallet gjestedøgn stusselig

Detaljer

- en kjempeutfordring for flere enn eierne. Nå skal vi snakke om eierskifte INNHOLD

- en kjempeutfordring for flere enn eierne. Nå skal vi snakke om eierskifte INNHOLD T I X E rd Ve pn a k is gj g in m o n en r eie s te f i k r 3. 4.-5. 6.-8. Regiondirektør NHO Nordland Nå skal vi snakke om eierskifte Eierskifte en kjempeutfordring for flere enn eierne Finansiering av

Detaljer

Aktuelt. Sentrum Dyreklinikk: - LA-medlemskap gir oss et kvalitetsstempel. Nr. 1 mai 2008 Årg. 14

Aktuelt. Sentrum Dyreklinikk: - LA-medlemskap gir oss et kvalitetsstempel. Nr. 1 mai 2008 Årg. 14 Aktuelt Sentrum Dyreklinikk: - LA-medlemskap gir oss et kvalitetsstempel Økonomiforbundet: - Ingen annen arbeidsgiverforening har LAs kompetanse om regnskapsbransjen Arbeidsrettslige forhold: - Ferie arbeidsgivers

Detaljer

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17 Nr. 9-2013 - 96. årgang Nord- Norges finanstopp Side 17 N Y H E T E R Nå lager vi BankID 2.0! Thorbjørn Sundbøe er prosjektleder for «BankID 2.0», et av de største løftene som er gjort i BankID siden

Detaljer

Ullensaker er beredt! LES MER Side 8-11

Ullensaker er beredt! LES MER Side 8-11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 1 Mai 2010 10. årgang Opplag 17.000 Til næringslivet i timesregionen rundt

Detaljer

FULL FEST I PARTYMAN. Tel Tromsø? Brilliant satsing. Dialog med Dualog. Utgavens hovedtema: IT, internett og telekom. Suksess i Mosjøen:

FULL FEST I PARTYMAN. Tel Tromsø? Brilliant satsing. Dialog med Dualog. Utgavens hovedtema: IT, internett og telekom. Suksess i Mosjøen: VISJONÆRE NORDLANDSBANKEN side 3 Tel Tromsø? www.destinasjontromso.no RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ Suksess i Mosjøen: FULL FEST I PARTYMAN NR. 1, 2000 Brilliant satsing Tromsø-mannen Leif Erik Knutsen har

Detaljer

info Tema: Samfunnsansvar NR.5 2008 www.bergen-chamber.no -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere Støtte til lokalt kulturliv

info Tema: Samfunnsansvar NR.5 2008 www.bergen-chamber.no -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere Støtte til lokalt kulturliv info www.bergen-chamber.no Tema: Samfunnsansvar 05 NR.5 2008 Støtte til lokalt kulturliv Begrenset ansvar Kontantprinsippet -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere en saga blott hindrer veibygging

Detaljer

4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG

4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG SERVICE NR. 4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG. Private bedrifter, som for eksempel kantiner, sikkerhet og renhold, er i praksis utestengt fra å levere til Ullvål (bildet) og andre sykehus. Side 6-7. LEDER Å

Detaljer

Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land?

Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land? Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land? Kartlegging av hindringer og behov for tiltak i samarbeid med: Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land?

Detaljer

Ledere svikter ehandelen

Ledere svikter ehandelen nr 2 2004 årgang 2 Din guide til lønnsom ebusiness Ledere svikter ehandelen Lokker med ekstrainntekt Småbedriftenes IKT-løsning Alle kan nå lære seg data 110 0 11 1 00 01100 1 010 111 Lønnsomme portaler

Detaljer

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 ////////////////////

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 //////////////////// Bygg for fremtiden Innovasjon i nordisk byggsektor Synteserapport //////////////////// Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 Innhold 6 16 20 Forord side 3 Samlet innsats øker merverdi side

Detaljer

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene nr 02/2011 nytt fra Norsk teknologi økning i boligmarkedet og for yrkesbygg Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene SIDE 6 «Det totale markedet for tekniske installa sjoner i 2011 forventes

Detaljer

6TIPS TIL DEG SOM STÅR FORAN ET SKIFTE

6TIPS TIL DEG SOM STÅR FORAN ET SKIFTE Søk eksperthjelp Ta eierskifteproblematikken med banken DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Start i god tid Ta deg tid til gode forberedelser før et salg Modningsprosess La alle partene venne

Detaljer