SLUTTRAPPORT TIL NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENTET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SLUTTRAPPORT TIL NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENTET"

Transkript

1 SLUTTRAPPORT TIL NÆRINGS OG HANDELSDEPARTEMENTET FORELØPIG VERSJON UTKAST FOR TILBAKEMELDING OG INNSPILL RÅDGIVNING IFM BEDRIFTSØKONOMISK GJENNOMGANG AV STORE NORSKES PLANER FOR VIDERE KULLDRIFT PÅ SVALBARD Utarbeidet av

2 VIKTIG INFORMASJON Denne Rapporten inneholder en vurdering av Store Norske Spitsbergen Kullkompani AS ( SNSK eller Selskapet ) som er utarbeidet av Pareto Securities AS, Corporate Finance, i henhold til inngått mandatavtale mellom Pareto Securities AS ( Pareto ) og Nærings og handelsdepartementet datert 19. Desmber Pareto vil, i henhold til mandatavtalen, motta et honorar på totalt NOK for denne rapporten. Dette dokumentet er ikke ment å gi en komplett beskrivelse av alle faktorene som innvirker på Selskapet eller markedene selskapet opererer i. Denne Rapporten har ikke blitt gjennomgått eller registrert av noen offisiell myndighet eller børs. Mottakere av denne Rapporten må ikke reprodusere eller videreformidle denne i sin helhet eller deler av denne Rapporten til noen annen person uten å avklare i forkant med Pareto. Rapportens råd og innhold er basert på markedsmessig vurderinger og forutsetninger gjort per dato for denne rapporten i tillegg til informasjon mottatt fra SNSK. Denne Rapporten inneholder fremtidsrettet informasjon, inkludert estimater og forventninger til Selskapets fremtidige finansielle posisjon, forretningsstrategi, planer og mål. Slike fremtidsrettede utsagn involverer både kjente og ukjente risiki, usikkerheter og andre faktorer som kan endre de endelige resultatene eller utviklingen til Selskapet. Slike fremtidsrettede utsagn er basert på mangfoldige forutsetninger vedrørende Selskapets nåværende og fremtidige forretningsstrategi og den industrien Selskapet opererer i. Rapporten er ajourført frem til den dato som fremgår av Rapportens forside. Distribusjon av denne Rapporten skal ikke under noen omstendighet gi uttrykk for at det ikke kan ha skjedd forandringer i forhold vedrørende Selskapet eller andre forhold som er beskrevet i Rapporten, etter datering av denne Rapporten. Det tas således forbehold om at vesentlige forhold inntruffet etter denne dato kan ha betydning for vurderingen av Selskapet. Informasjon som er inkludert i denne Rapporten som kommer fra tredjepart har blitt korrekt gjengitt, og etter det Selskapet er kjent med og har mulighet til å kontrollere basert på den informasjonen som har blitt publisert av vedkommende tredjepart, har ingen informasjon blitt utelatt som gjør at den gjengitte informasjonen blir ukorrekt eller misvisende. Eventuelle tvister som måtte oppstå vedrørende denne Rapporten er undergitt norsk lov og underlagt norske domstolers eksklusive domsmyndighet. 2

3 Table of Contents 1 EXECUTIVE SUMMARY STORE NORSKE KONSERNET Selskapsoversikt Historie Aktivitet og prosjekter Kullproduksjon Kullressurser Kullundersøkelser Gullundersøkelser Strategi og planer SNSK og Svalbardsamfundet KULLMARKEDET Kulltyper Kullreserver Kullproduksjon og forbruk Kullpris GJENNOMGANG OG VURDERING AV DAGENS DRIFT Oversikt Vurdering av dagens drift SNSG Benchmarking Vurdering av optimale produksjonsnivåer og konsekvens for bemanningssituasjon Anbefalinger og konklusjon VURDERING AV LUNCKEFJELLPROSJEKTET Oversikt Forutsetninger og metodikk Scenariobeskrivelser Lønnsomhet og sensitivitet Vurdering av optimale produksjonsnivåer og konsekvens for bemanningssituasjon Anbefalinger og konklusjon OPPSUMMERING OG KONKLUSJON Dagens drift Lunckefjellprosjektet Vurdering av optimale produksjonsnivåer og konsekvenser for bemanningssituasjon Kommentarer og generelle betraktninger...46 DEFINISJONER

4 1 EXECUTIVE SUMMARY Dette sammendraget må leses som en introduksjon til rapporten som en helhet. De konklusjoner som det refereres til her må forstås i den sammenheng de fremkommer i i rapporten som helhet. Store Norske Spitsbergen Kullkompani AS (SNSK) er Norges eneste kullprodusent. Selskapet driver sin kullproduksjon gjennom datterselskapet Store Norske Spitsbergen gruvekompani AS (SNSG). Videre har selskapet aktivitet innen gullprospektering gjennom datterselskapet Store Norske Gull AS (SNG) og eiendomsaktivitet gjennom Store Norske Boliger AS (SNB). SNSG har gruvedrift fra Gruve 7 og Svea Nord. Fra Gruve 7 ble det i 2008 produsert tonn og fra Svea Nord ble det i 2008 produsert 3,3 millioner tonn. Kullprisen var i første halvdel av 2008 meget sterk, der referanseprisen til Store Norske (API2) var på nivåer over 200 USD/t. Siden høsten 2008 har kullprisen opplevd en kraftig korreksjon, og API2 er nå på 55 USD/t. SNSG selger kullet sitt til en pris på 17% over API2 grunnet høy kvalitet. SNSG har, med unntak av årene 2005 og 2006 som var preget av brannen i Svea Nord, hatt lønnsom drift siden Dette skyldes i stor grad en jevn stigning i kullprisen. I samme periode har kostnadene i selskapet økt. Dette gjør at selskapet nå har en kostnadsbase som forhindrer lønnsom drift fremover med dagens kullprisnivå. For 2009 har selskapet inngått finansielle kontrakter på kull på svært gunstige nivåer. Videre er det for 2009 avtalt kullsalg på priser over dagens markedspriser. Disse to faktorene til sammen er en viktig faktor for at selskapet forventes å levere sterke resultater i Herunder må det bemerkes at kontrakter for avtalt kullsalg kan bli kansellert, noe som vil kunne ha en substansiell negativ påvirkning på resultatet. Det er etter vår kjennskap ingen slike kanselleringer på nåværende tidspunkt. SNSG signaliserer at det kan komme, og det anbefales at selskapet overvåker situasjonen svært tett. SNSG har tatt konsekvensen av utviklingen i kullprisen og har iverksatt flere tiltak for å redusere kostnadsnivået. Utover iverksatte tiltak er det identifisert ytterligere tiltak for å redusere kostnadene i driften. Mange av selskapets største kostelementer er styrt av kontrakter med eksterne leverandører. Disse kontraktene har lang varighet og er på priser som ligger vesentlig over antatte kostnader i markedet. Det anbefales at SNSG søker å reforhandle disse på forretningsmessig basis. Videre indikerer en benchmark av effektiviteten ved Svea Nord mot seks sammenlignbare amerikanske gruver at det er rom for å forbedre effektiviteten i driften med 20%30%, noe som vil kunne bedre lønnsomheten ved Svea Nord. Basert på våre analyser av videre drift ved Svea Nord, gitt kontrakter for 2009, antatt kostnadsog effektivitetsforbedringer og antagelser for kullpris og valutautvikling, mener vi at det er potensial for fortsatt bedriftsøkonomisk lønnsom drift. Det må bemerkes at på dagens markedspris vil det være vanskelig å oppnå lønnsom drift ved Svea Nord. Våre analyser indikerer at driften ved Gruve 7 ikke synes å kunne være bedriftsøkonomisk lønnsom med antagelsene vi har lagt til grunn. Vi anbefaler derfor at SNSG gjør en grundig analyse for å vurdere den videre driften ved Gruve 7. På konsernnivå mener vi at satsingen innefor SNG bør vurderes. Denne type aktivitet er forbundet med høy risiko og lang vei frem til verdiskapning, og således ikke synes å være en riktig allokering av konsernets ressurser i dagens marked. Lunckefjellprosjektet er av SNSG betraktet som den neste ressursen som skal utvinnes etter at Svea Nord er utdrevet. Våre analyser viser at prosjektet er marginalt, og krever høye kullpriser for å være bedriftsøkonomisk lønnsom. Vår anbefaling er derfor at SNSG utvider et beslutningsunderlag for en mulig investering til også å innbefatte andre ressurser på Svalbard, for å kunne optimalisere en potensiell investering i fremtidige driftsområder. Fra et bedriftsøkonomisk perspektiv viser våre analyser at det vil lønne seg å produsere så mye som mulig fra både Svea Nord og Lunckefjell innenfor det nåværende logistikk tillater. Dette på grunn av det høye nivået av faste kostnader. Som en kommentar til dette er det en viss ikkekvantifiserbar opsjonsverdi i å redusere produksjon fra Svea Nord slik SNSG har planlagt, da dette gir tid til å kunne se an markedet og vurdere flere muligheter utover Lunckefjell for fremtidig drift. Våre anbefalinger innebærer at SNSG bemanningssituasjon vil være sammenlignbar med nåværende budsjetter fra selskapet. Bemanningen vil reduseres noe som følge av en eventuell nedlegging av Gruve 7 og SNG, men dette vil kunne oppveies dersom produksjon ved Svea Nord og Lunckefjell økes i forhold til nåværende budsjetter. 4

5 2 STORE NORSKE KONSERNET Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS ( SNSK ) ble opprettet i 1916, og er Norges eneste, og verdens nordligste, kullprodusent. SNSK har all sin kullproduksjon fra Svalbard. Selskapet produserte ca 3,4 millioner tonn kull i SNSK er 99,9% eiet av Staten ved Nærings og handelsdepartementet. De resterende aksjene eies av private aksjonærer med særlig interesse for Svalbard eller SNSK. 2.1 Selskapsoversikt SNSK er morselskapet i Store Norske Konsernet ( Store Norske ). SNSK har tre heleide datterselskaper: Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS ( SNSG ), som driver gruvedriften på Svalbard; Store Norske Boliger AS ( SNB ), som forvalter konsernets boligmasse; og Store Norske Gull AS ( SNG ), som driver letevirksomhet etter gull og andre metaller på Svalbard og i NordNorge. I tillegg eier SNSK 50% av Lompensenteret AS, som drifter forretningsbygg i Longyearbyen; og 32% av Materiallageret AS som driver utleie av eiendommer i Longyearbyen hvor Store Norske har sine kontorer. SNSG eier 15 % av Svea Tankanlegg, som skaffer, lagrer og distribuerer drivstoff i Svea. SNSK AS Morselskap Eiendommer / utmål Lompensenteret AS Andel 50 % Kontor/næring Lyb Store Norske Gull AS Andel 100 % Gull Svalbard Store Norske Boliger AS Andel 100 % Boligmasse SNSG AS Andel 100 % Svea Nord Grunn Svea Materiallageret AS Andel 32 % Kontor, kai Lyb Svea Tankanlegg AS Andel 15 % Tankanlegg Svea Store Norske har sitt hovedkontor i Longyearbyen. Operasjonell kullgruvedrift skjer på to steder på Svalbard: Gruve 7 i Adventdalen, 15 kilometer fra Longyearbyen; og Svea Nord som ligger 60 km sørøst for Longyearbyen. I 2007 ble det produsert omtrent tonn kull fra Gruve 7, og omtrent 3,3 millioner tonn produsert ved Svea Nord. I 2008 var den samlede produksjonen på omtrent 3,4 millioner tonn. Rett nord for Svea Nord ligger Lunckefjell, som er det neste forventede produksjonsområdet for selskapet. Kartet under viser de viktigste lokasjonene for selskapet på Svalbard. 5

6 Longyearbyen Gruve 7 Lunckefjell Svea Nord Kilde: SNSK Store Norske konsernet har i dag omtrent 400 ansatte. Mange av disse bor i Longyearbyen, men pendler til Svea med fly. Dog er flere av selskapets ansatte bosatt på det Norske fastland og reiser til Svalbard for å arbeide. Store Norske s styre består av: Bård Mikkelsen (Leder), LisbethIngrid Alnæs (Nestleder), Anne Cathrine Haadem, Bjørn Halfdan Martinsen, Grete Fossli, Henning Kløften, Ole Fredrik Hienn, og Thomas Hukkelås. Store Norske s ledelse består av Bjørn Arnestad (Adm. Direktør), Magne Larsen (Produksjonsdirektør), Nils Tokheim (Markedsdirektør), Ingrid Dahn (Personaldirektør), Sissel Danielsen (Økonomidirektør), Ester Knudsen (Eiendom og prospekteringssjef) og Einar Fjerdingøy (HMSsjef), Harry Higraff (Direktør Prosjekt og investeringsutvikling). 2.2 Historie Store Norske Spitsbergen Kulkompani A/S ble stiftet i november Bedriften overtok da kullgruvedriften etter det amerikanske selskapet Arctic Coal Company med John Munro Longyear i spissen. Siden den gang har Store Norske drevet kontinuerlig kullgruvedrift på Svalbard, med unntak av et opphold under andre verdenskrig da Svalbards befolkning ble evakuert til England. I tillegg til å drive kulldrift, sto selskapet i svært mange år for alle samfunnsoppgaver og styrte hele gruvesamfunnet. Selskapet drev blant annet skole, sykehus og butikk og var ansvarlig for all infrastruktur. Store Norske har vært et viktig virkemiddel i norsk Svalbardpolitikk, og myndighetene har alltid vurdert Store Norskes virksomhet i et videre perspektiv enn det rent bedriftsøkonomiske. På 90tallet har Store Norske gradvis gått over til å kun å konsentrere seg om gruvedrift, og samfunnsoppgaver og kommersiell virksomhet er overlatt til andre. Men fremdeles er Store Norske en viktig aktør for å beholde et stabilt, norsk samfunn på Svalbard. Det er siden 1916 blitt drevet kullgruvedrift av Store Norske fra tilsammen 10 gruver på Svalbard. Gruvene har vært nummerert fra Gruve 1 (og 1B) til Gruve 7, samt Svea Vest og Svea Nord. 6

7 Av viktige hendelser de siste årene bør det merkes at det i Svea Nord i 2005 var en brann som preget nyhetsbildet i Norge, og som ikke minst har preget selskapet i tiden siden. Natt til 30 Juli 2005, tok det fyr i et plastrør som tidligere på dagen hadde blitt sveiset sammen til full lengde på 1,3 km. Brannårsaken skyldes etter all sannsynlighet forhold ved sveiseprosessen. Brannen førte til at gruva ble evakuert uten fatale hendelser. Et langtekkelig slukningsarbeid fulgte, hvor blant annet den nedre del av gruva ble satt under vann. Slukningsarbeidet varte helt til februar 2006, og produksjonen kom i gang igjen i april 2006, åtte måneder etter at brannen brøt ut. 2.3 Aktivitet og prosjekter Store Norske driver i dag to gruver Gruve 7 og Svea Nord. Videre har selskapet igangsatt planleggingsarbeid for videre drift fra Lunckefjell som ligger nær Svea Nord Gruve 7 Gruve 7 ligger 15 kilometer fra Longyearbyen og har vært i produksjon siden 1975 og oppfaring siden Om lag 20 personer er ansatt i Gruve 7, og kullet fraktes med lastebil til Longyearbyen. I 2008 ble det produsert omtrent tonn kull i gruva. Av dette ble omtrent tonn levert til Longyearbyen Energiverk som er Norges eneste kullkraftverk og som sørger for elektrisitet og oppvarming i Longyearbyen. De resterende volumer blir skipet til kunder i Europa. Med dagens produksjonsvolum er det forventet at Gruve 7 har en gjenværende levetid på omtrent 20 år. Bilder fra gruvedriften på Svalbard. Kilde SNSK Fløtsen i Gruve 7 er Longyearfløtsen, og den er i gjennomsnitt 1,5 meter høy. Produksjonen drives etter Rom & Pilarmetoden, som innebærer at når man tar ut kull, settes det igjen kullpilarer som holder fjellet oppe. Til å drive ut kullet brukes en Continuous Miner (CM), som er en beltegående, elektrisk produksjonsmaskin som kan fjernstyres Svea Nord Gruva Svea Nord er kjernen i Store Norskekonsernets produksjon. Gruva ligger i Sentralfeltet, den største kullforekomsten som er avdekket på Svalbard noen gang. Hele Sentralfeltet er anslått å inneholde 72,5 millioner tonn kull, og Store Norske har beregnet at 32 millioner tonn er drivverdig i 7

8 Svea Nord. Fløtsen det drives fra i Svea Nord er Sveafløtsen, og i Sentralfeltet er den hele tre til fem og en halv meter høyt, noe som gjør det mulig å drive svært effektiv kullproduksjon. Adkomsten til Svea Nord er gjennom en tunell som går under den gamle Sveagruven, og denne ble åpnet i mai Tidligere adkomst var på en vei over breen, men denne utgjorde etter hvert en sikkerhetsrisiko for sjåfører og materiell ettersom breen smeltet. Oppfaring i gruva begynte i 2000, og full drift begynte i Gruva forventes å være utdrevet i 2013/2014 i henhold til selskapets nåværende produksjonsplaner. Bildet under viser adkomsten og tunellen inn i Svea Nord fra sekundæradkomsten ved Høganæs. Kilde: SNSK Produksjonsmetoden ved Svea Nord er såkalt strossedrift (Longwall Mining). Strossedrift innebærer at man driver parallelle tuneller inn i fjellet (oppfaring) ved bruk av CM, og deretter tar ut alt kullet mellom to og to stoller. Man starter strossedriften innerst i tunnelene og arbeider seg utover etter å ha montert trommelkuttmaskinen. I Svea Nord er hvert panel 250 meter bredt, og mellom 1,6 og 3,4 kilometer lange. 8

9 Kullag Stempel Trommelkuttmaskin Bånd for kulltransport Kilde: SNSK Som vist på illustrasjonen over beveger trommelkuttmaskinen langs strossa mens den kutter kull. Etter at trommelkutteren har passert et stempel vil dette flyttes et steg fremover, slik at det utdrevne området bak stempelet etter hvert vil kollapse. Trommelkuttmaskinen og stemplene beveger seg kontinuerlig fremover i strossa til denne er utdrevet. Kullet transporteres på bånd ut fra driftsstedet. Etter det demonteres utstyret, før det monteres på nytt i det neste panelet. Dette er en meget effektiv driftsmetode der fløtsen har de nødvendige dimensjoner for å understøtte en slik drift Lunckefjellprosjektet Lunkefjell ligger ca 3 kilometer nord for Svea Nord, på andre siden av Marthabreen. Hovedfløtsen er Longyearfløtsen (som i Gruve 7), mens Sveafløtsen er utviklet i mindre områder. Kullet har noe lavere brennverdi og høyere askeinnhold enn kullet fra Svea Nord. Kartet under viser Lunckefjells plassering i forhold til strossepanelene på Svea Nord. 9

10 Kilde: SNSK Lunckefjell er det naturlige videre utviklingsprosjektet for Store Norske grunnet den geografiske beliggenheten, da materiell, personell og kulltransport må gå gjennom hovedstollene i Svea Nord, og så på omtrent 2 kilometer vei over Marthabreen. Den forventede produksjonsmetoden i Lunckefjell vil være strossedrift, med noe bruk av CM hvor panelene ikke er lange eller brede nok til at strossedrift kan finne sted på en effektiv måte. Forventet oppstart vil i følge selskapets egne planer være i 2014, og gruven vil ha en levetid på 58 år (inkludert oppfaring), avhengig av valgt produksjonsvolum. Foreløpige beregninger tilsier et investeringsbehov i størrelsesorden NOK 1,2 milliarder for å sette Lunckefjell i drift. For en videre økonomisk vurdering av Lunkefjellprosjektet, se kapittel Kullproduksjon I grafen under vises historisk kullproduksjon for Store Norske fra 1981 til Man kan se at frem til år 2000 lå den årlige produksjonen på mellom og tonn kull per år. Fra år 2000 begynte man oppfaringen i Svea Nord, og Svea Vest hadde sitt siste produksjonsår. Økningen fra år 2000 og det høye produksjonsnivået er som en konsekvens av strossedriften ved Svea Nord. 10

11 Produksjonshistorikk Tonn Kilde: SNSK I grafen ser man og tydelig påvirkningen brannen i Svea Nord hadde på produksjonen i 2005 og 2006, samt produksjonen i rekordåret 2007 på over 4 millioner tonn. I 2008 hadde man en produksjon på omtrent 3,4 millioner tonn. 2.5 Kullressurser Selskapet har kjente gjenværende kullresurser på til sammen 41,4 millioner tonn. Svea Nord har den største ressursen, med 10,4 millioner tonn. I tillegg er det kjente ressurser på 6 millioner tonn i Svea Nord Randsone. Ved Lunckefjell er det kjente ressurser på 10 millioner tonn kull. Et videre boreprogram kan muligens øke størrelsen på denne forekomsten. I tabellen under vises Selskapets kullressurser per 1. Januar Område/Mektighet 2,5 3,8 m 1,3 2,5 Sum mill tonn Svea Nord Kjerne 10,4 10,4 Lunckefjell 10,0 10,0 Svea Øst 4,0 4,0 Svea Nord Randsone 6,0 6,0 Ispallen 2,0 9,0 11,0 Sum 12,4 29,0 41,4 Kilde: SNSK Kullundersøkelser Selskapet har gjort omfattende undersøkelser av ressurser på Svalbard, og i den senere tid spesielt i Svea området. Letevirksomhet gir selskapet god kunnskap om de ressurser som finnes på Svalbard, og videre drift kan muliggjøres. Som et konkret eksempel på dette kan Lunckefjell nevnes, da denne 11

12 forekomsten er identifisert, boret og undersøkt av selskapet geologer. Selskapet har til sammen 316 utmål på Svalbard. 2.7 Gullundersøkelser SNG, som er et heleid datterselskap av SNSK, har i de siste år konsentrert sin letevirksomhet rundt Karasjokområdet i Finnmark og Senja i Troms. I strategiplanen for selskapet, som ble vedtatt i av Styret i SNG, ble det besluttet at selskapets letemodeller skal omfatte gull, nikkel og platinagruppe elementer. Selskapet beskriver selv sine funn som lovende og med stort potensial. 2.8 Strategi og planer Store Norske har definert videre planer for sin drift i Svea Nord, der fokus er å redusere produksjonen noe for å kunne strekke ressursbasen til ut Selskapet planlegger deretter å fortsette produksjon fra Lunckefjellprosjektet med et planlagt produksjonsvolum på om lag 2,3 millioner tonn. Deretter er det planlagt produksjon fra Svea Øst og randsonene i Svea Nord, som på grunn av materiell og personelltransport til og fra Lunckefjell, må tas etter at Lunckefjell er utdrevet. På et senere tidspunkt forventes det å starte driften fra Ispallen. Videre er bedriften inne i en omfattende prosess for å effektivisere driften samt kutte kostnader. Kostnadskutt er planlagt gjennom både gjennom å redusere intern kostnadsbase, bruk av innleide tjenester og effektivisering av innkjøp og logistikk. Selskapet har påbegynt dette arbeidet, og allerede har flere ansatte fra Leonard Nilsen og Sønner (LNS) blitt overført til konsernet som et ledd i dette arbeid. Videre har selskapet initiert en prosess for å gjennomgå de avtalene som er inngått på frakt og salg av kull. 2.9 SNSK og Svalbardsamfundet I 2007 var det registrert ca 2600 fast bosatte på Svalbard, hvorav over 2000 bor i Longyearbyen. Store Norske er største arbeidsgiver på Svalbard. Ringvirkningene av konsernets virksomhet på Svalbard er av avgjørende betydning for å sikre stabilitet, arbeidsplasser og et levedyktig samfunn på Svalbard, og selskapet er bevisst på sin viktige rolle i denne sammenheng. 12

13 3 KULLMARKEDET Kull er en fellesbetegnelse på fossilt brennstoff, som hovedsakelig består av karbon, hydrogen og oksygen. Det er dannet av planterester, som med tid ble tildekket av andre sedimenter som forhindret forråtnelse og nedbryting. Etter millioner av år med trykk og varme omdannes planterestene til kull. Kull brukes i kraft, stål, og sementproduksjon, samt ved en rekke industrielle prosesser. I følge World Coal Institute står kull for 40% av verdens elektrisitetsproduksjon, og 25% av verdens energiproduksjon. I tillegg er kull verdens raskest voksende brennstoff, med en vekst på 35,1 % mellom 2001 og 2007, ifølge BP Statistical Review of World Energy 2008 ( BP 2008 ). 3.1 Kulltyper Det finnes flere typer kull, med forskjellige bruksområder. Forskjellen kommer som en følge av hvor mye trykk og varme kullet har blitt utsatt for, og for hvor lenge denne prosessen har tatt. Mye trykk og varme reduserer fuktigheten og øker karboninnholdet i kullet. Kull deles vanligvis inn i tre hovedkategorier i Norge: brunkull, steinkull og antrasitt. Brunkull (Lignitt) er et mykt kull med høy fuktighet og lavere karboninnhold. Brunkull regnes som en lav kvalitetskull og avgir større forurensing ved forbrenning. Steinkull har høyere karboninnhold og lavere fuktighet enn brunkull, og deles inn i subbituminøs og bituminøs, hvor bituminøst kull er den mest høyverdige kategorien av disse. Antrasitt er kulltypen med høyest karboninnhold og minst fuktighet. World Coal Institute bruker en litt annen inndeling, som vist i illustrasjonen under. Kilde: World Coal Institute 3.2 Kullreserver Kull finnes over store deler av verden. Av verdens samlede reserver på millioner tonn, har USA, Russland, Kina, Australia og Sør Afrika de største reservene, i følge BP Med dagens forbruk regnes verdens kullreserver å kunne vare i over 130 år. For oversikt over verdens reserver, se illustrasjon under. 13

14 Kilde: BP Statistical Review of World Energy Kullproduksjon og forbruk Kull produseres over store deler av verden. De største kullproduserende land i 2007 var Kina, USA, Australia, India, og Sør Afrika. Når det gjelder forbruk var Kina størst, etterfulgt av USA, India, Japan og Sør Afrika. Den største veksten i både produksjon og etterspørsel har kommet i Asia, alt i følge BP Australia er det landet som i 2007 eksporterte mest kull, etterfulgt av Indonesia og Russland. Japan var det landet som importerte mest kull i 2007, etterfulgt av Korea. Kilde: BP Statistical Review of World Energy 2008 Det er verdt å merke seg at mesteparten av kullforbruket finner sted i de land hvor det forbrukes, og det anslås at omtrent 15% av verdens produksjon eksporteres årlig. 14

15 Kullprisen har historisk vært mer stabil og ligget lavere enn prisen for olje (per energienhet). Kull har derfor historisk vært det billigste alternativer for kraftproduksjon i de fleste land, og dette forventes å vare i uoverskuelig fremtid. 3.4 Kullpris Prisen på kull blir satt internasjonalt, og har i de siste to år vært på historisk høye nivåer, på samme måte som oljeprisen. Men siden toppen som ble nådd i juli 2008, hvor StNSG sin referansepris på kull levert i Rotterdam ( API 2 ) ble handlet på USD 210 per tonn, har prisen på kull kommet ned igjen. Per 18 mars 2009 handlet API 2 til USD 55 per tonn (ned omtrent 74 % fra toppen). Kullet på Svalbard har et høyere energiinnhold enn API 2, og det handles derfor med en prisfordel, som i de seneste år har ligget på omtrent 17% over API 2 pris. Olje og kull har historisk hatt en sterk korrelasjon og API 2 kull har siden mars 2005 handlet 1,22x ganger USD Brent oljepris. Se grafisk fremstilling av forholdet under. API2 vs Brent 225 2,5 API USD/unit 125 1,5 ratio coal:oil Brent Coal/Oil Ratio 75 1 Average Coal/Oil ratio 25 0,5 mars 05 februar 06 februar 07 februar 08 januar 09 Kilde: Bloomberg, Thompson One, Pareto Research estimater Paretos API 2 kullprisestimat som brukes i de etterfølgende analysene i denne rapporten er basert på Paretos estimater på forventet oljepris og forholdet mellom oljeprisen og API 2 prisen de siste fire år. Basert på våre analyser ser vi det som rimelig å anta at API 2 prisen vil ligge om lag 20% over den forventede Brent prisen, som nylig ble nedjustert til følgende: Reduced Oil Price Assumptions (Pareto Research) $55/bbl in 2009 (old $70/bbl) $80/bbl in 2010 (unchanged) $80/bbl in 2011 (old $90/bbl) $80/bbl in 2012 (old $100/bbl) $80/bbl long term (unchanged) 15

16 Med bakgrunn i dette er vår priskurve for API 2 følgende: USD 66 for 2009 og USD 96 for 2010 og utover, som illustrert under. API 2 historisk pris og forventning 200 ESTIMAT 150 USD/t Kilde: Bloomberg, Thompson One, Pareto Research estimater 16

17 4 GJENNOMGANG OG VURDERING AV DAGENS DRIFT Store Norske har sin hovedaktivitet innenfor kullutvinning og salg. Denne aktiviteten er basert på drift fra Gruve 7 og Svea Nord som er organisert inn under datterselskapet SNSG. Alle ansatte i konsernet er fra 2009 ansatt i SNSG. Videre har Store Norske aktivitet innenfor mineralprospektering og eiendomsforvaltning, organisert i egne datterselskap, men uten ansatte. I den videre analysen i avsnitt 4.2 til 4.5 vil kun driften ved SNSG, og Svea Nord spesielt, behandles i detalj. I forbindelse med aktiviteten innenfor eiendomsforvaltning og gullprospektering er dette avgrenset til en omtale i avsnitt 4.1. Øvrige forretningsområder vil kommenteres der det er relevant, men begrenset til generelle betraktninger. 4.1 Oversikt Nedenfor følger en overordnet beskrivelse av driften ved de forskjellige forretningsområdene innenfor Store Norske konsernet utover SNSG. Eiendomsaktivitet Eiendomsaktiviteten i Store Norske håndteres i all vesentlighet gjennom de deleide selskapene Lompensenteret og Materiallageret, samt datterselskapet Store Norske Boliger AS. Store Norske Boliger AS har som formål å forvalte konsernets boligmasse, og leie ut boliger til konsernets ansatte og samarbeidspartnere. Selskapet forvalter om lag 400 boliger på Svalbard som leies ut til konsernselskapene for deres ansatte og ansatte i Leonard Nilsen og Sønner Spitsbergen (LNSS). Det er ingen ansatte i selskapet, da alle tjenester leies inn fra SNSG. Det meste av inntektene i selskapet er basert på internfakturering. Mineralprospektering Store Norske Gull Mineralprospektering i Store Norske er organisert under Store Norske Gull AS (SNG). Frem til 2008 var bemanningen innenfor prospektering ansatt i SNG, men fra 2009 ble disse ansatte overført til SNSG og tjenester utleid til SNG. Totalt er det budsjettert med 10 ansatte innenfor mineralprospektering i SNSG, hovedvekten av denne aktiviteten rettes mot SNG. SNG fokuserer i hovedsak på to prosjekter, et gullprosjekt i Finmark og et polymetallisk prosjekt ved Senja i Troms. Gjennom 2008 ble det søkt å finne strategisk partnere for SNG, der siktemålet var å identifisere partner som kunne skyte inn kapital til videre drift av selskapet mot en 50% eierandel. Grunnet finanskrisen i andre halvdel av 2008 lykkes ikke dette arbeidet. Selskapet har fortsatt en målsetning om å oppnå en slik løsning. Det er totalt 5 heltidsansatte innenfor prospektering, i tillegg leies det inn ekstern bistand tilsvarende 5 årsverk i forbindelse med sommeraktiviteten. Totalt utgjør dette en lønnskostnad for konsernet på om lag NOK 10 millioner. Til sammen er det planlagt aktiviteter de neste fem år som er budsjettert til en kostnad på NOK 40 millioner pr år. Det må bemerkes at dette ikke er vedtatt, slik at øvrige kostnadene utover de budsjetterte NOK 40 millioner for 2009 må godkjennes av konsernet. Totalt utgjør dette en forventet kapitalbruk for konsernet på om lag NOK 200 millioner for perioden 2009 til Dette tilsvarer om lag 15%20% av det anslåtte investeringsbehovet ved en mulig igangsettelse av Lunckefjellprosjektet. Selskapet beskriver sine funn som lovende og med stort potensial. Pareto vil fremheve at det knyttes svært stor usikkerhet til hvilke resultater den planlagte aktiviteten kan resultere i. Mineralprospektering er en kostnadsfull, tidkrevende og ikke minst spesialisert virksomhet, og sjansene for å lykkes med å bringe et eventuelt funn videre frem mot økonomisk lønnsom drift er liten. I dagens finansielle klima er det liten verdi i mineralprosjekter uten fremskreden utviklingsplan eller definerte reserver og ressurser, og dette vises klart i prisingen av prospekteringsselskaper på børsene verden over. Det er og vanskelig å se koblingen mellom mineralprospektering i NordNorge og konsernets øvrige kulldrift på 17

RAPPORT Andre kvartal og første halvår 2013. Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS

RAPPORT Andre kvartal og første halvår 2013. Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS RAPPORT Andre kvartal og første halvår 2013 Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS RAPPORT FOR ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2013 Økt kullproduksjon Fortsatt lave kullpriser Bemanningsreduksjon iverksatt

Detaljer

Forslag til løsning på. 16. januar 2015. krisen i Store Norske

Forslag til løsning på. 16. januar 2015. krisen i Store Norske Forslag til løsning på 16. januar 2015 krisen i Store Norske Tre krevende år for Store Norske Store Norske har som andre råvareselskaper hatt varierende lønnsomhet Kull en syklisk råvare; Store Norske

Detaljer

Store Norske fakta 2014

Store Norske fakta 2014 Store Norske fakta 2014 1. Store Norske oppdraget Fra Stortingsmelding nr. 13 (2010 2011) Aktivt eierskap: Formålet med statens eierskap i Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS er å bidra til at samfunnet

Detaljer

Kerosene = parafin 4

Kerosene = parafin 4 1 2 3 Kerosene = parafin 4 Eg. iso-oktan (2,2,4 trimetylpentan) og n-heptan 5 Tetraetylbly brukes ofte sammen med tetrametylbly som tilsetningsstoff til motorbrennstoffer (blybensin) for å øke oktantallet

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom Informasjonsskriv Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning... 4 3.2.

Detaljer

Store Norske fakta Juni 2015

Store Norske fakta Juni 2015 Store Norske fakta Juni 2015 Den aktuelle situasjonen Store Norske leverte i januar 2015 et forslag til løsning på selskapets økonomiske krise til næringsminister Monica Mæland. Medio mai fremmet departementet

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

Store Norske fakta August 2015

Store Norske fakta August 2015 Store Norske fakta August 2015 Den aktuelle situasjonen Store Norske leverte i januar 2015 et forslag til løsning på selskapets økonomiske krise til næringsminister Monica Mæland. Medio mai fremmet departementet

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1.

Detaljer

DNO ASA. Resultat 2. kvartal. 1. halvår

DNO ASA. Resultat 2. kvartal. 1. halvår DNO ASA Resultat 2. kvartal og 1. halvår 2000 STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2000 DNO ASA Den meget positive utviklingen for DNO konsernet fortsetter. Sammendrag (1999 tall i parentes) DNO

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding 1 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding 1 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding 1 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 6 11. februar 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA god jobbvekst, bra i bedriftene, men litt lavere enn ventet for industrien mens det er bedre

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 Presentasjon Farlig Avfall Konferanse Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 PRIVATE AND CONFIDENTIAL Altor Verdiskapning gjennom å bygge ledende selskaper Utvikle ledende

Detaljer

RAPPORT 4. kvartal 2014. Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS

RAPPORT 4. kvartal 2014. Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS RAPPORT 4. kvartal 2014 Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS Fallet i kullprisene forsterket seg gjennom fjerde kvartal ned til et nivå under 60 USD/t. Dette utløste en akutt økonomisk situasjon i SNSKs

Detaljer

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7 Månedsrapport 7/14 Den svenske Riksbanken overasket markedet Som vi omtalte i forrige månedsrapport ble markedet overasket av SSB s oljeinvesteringsundersøkelse og sentralbankens uttalelser på sist rentemøte

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

Store Norske en hjørnesteinsbedrift i omstilling

Store Norske en hjørnesteinsbedrift i omstilling Store Norske en hjørnesteinsbedrift i omstilling Presentasjon på UNIS 10.05.16 (Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøte for realfag) Wenche Ravlo, adm. dir. Hjørnesteinsbedrift?

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

FORELØPIGE RESULTATER FOR 1997

FORELØPIGE RESULTATER FOR 1997 FORELØPIGE RESULTATER FOR 1997 Leif Höegh & Co. (LHC) Konsernet oppnådde for 1997 et foreløpig driftsresultat før salgsgevinster og avskrivninger på NOK 719 millioner (NOK 651 millioner i 1996) og et driftsresultat

Detaljer

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003.

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003. HEX -FORELØPIG RESULTAT 2002 - FORTSATT VEKST Konsernet fikk i 4.kvartal en omsetning på 77,2 (73,4) MNOK og et driftsresultat før goodwillavskrivinger på 8,2 (11,6) MNOK. Total omsetning for 2002 ble

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

VERDISKAPINGSANALYSE

VERDISKAPINGSANALYSE NORSK VENTUREKAPITALFORENING VERDISKAPINGSANALYSE DE AKTIVE EIERFONDENE I NORGE SÅKORN, VENTURE OG BUY OUT Basert på regnskapstall for 2013 og utviklingen over tid. MENON BUSINESS ECONOMICS på oppdrag

Detaljer

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Resultat 3. kvartal 2011 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Hovedtrekk 3. kvartal 2011 Driftsinntekter på 714 millioner (701 millioner) Driftsresultat i 3. kvartal på 48,8 millioner

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø.

OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø. OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø. Torsdag 7.11 meldte OPEC at der ikke kommer noen kutt i produksjonen fra deres side. Dette påvirker kraftig en allerede fallende oljepris,

Detaljer

Takk for invitasjon til å komme på denne høringen for å svare på spørsmål om statens kjøp av aksjer i Aker Holding i 2007.

Takk for invitasjon til å komme på denne høringen for å svare på spørsmål om statens kjøp av aksjer i Aker Holding i 2007. UTKAST DTA 20.05.09 kl 0930 Statsråd Dag Terje Andersen Kontroll- og konstitusjonskomiteen 20. mai Takk for invitasjon til å komme på denne høringen for å svare på spørsmål om statens kjøp av aksjer i

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2008

1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2008 1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2008 RAPPORT 1. KVARTAL 2008 (Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i 2007) KONSERNRESULTAT Konsernresultatet før skatt og minoritetsinteresser pr 31.03

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 1996 LEIF HÖEGH & CO. ASA

RAPPORT 1. KVARTAL 1996 LEIF HÖEGH & CO. ASA RAPPORT 1. KVARTAL 19 LEIF HÖEGH & CO. ASA RAPPORT 1. KVARTAL 19 RAPPORT 1. KVARTAL Driftsresultatet for Leif Höegh & Co. (LHC) Konsernet i 1. kvartal ble NOK 156 millioner før avskrivninger (NOK 120 millioner

Detaljer

Månedsrapport 01/14. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 01/14. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 01/14 Markedskommentar Starten på det nye året har ikke bydd på de helt store store overraskelsene, utover en litt slapp børs åpning her hjemme. Etter en sterk avslutning i 2013 korrigerer

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

SIGMA H as Bergmekanikk

SIGMA H as Bergmekanikk H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H SIGMA H as Bergmekanikk RAPPORT vedrørende Analyse av mulig påvirkning fra ny parabolantenne ved EISCAT på gruvedriften i Store Norske Spitsbergen Grubekompanis

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT. A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

HALVÅRSRAPPORT. A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA HALVÅRSRAPPORT 2003 100 år A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2003 Fremgang for Alpharma Inc. i et utfordrende marked Alpharma-aksjen opp fra USD 11,91 til USD 20,45 (+71%) i første halvår

Detaljer

Investorrapport H1-2015

Investorrapport H1-2015 Investorrapport H1-2015 Florida Eiendom Invest AS Florida Eiendom Holding KS (tidligere Florida Residential KS) Oslo, 21. august 2015 Status for investeringen The Bentley at Cobb s Landing (Tampa, Florida)

Detaljer

Hvem er vi? Vi har brukt store ressurser på å utvikle det vi mener er markedsledende rapportering.

Hvem er vi? Vi har brukt store ressurser på å utvikle det vi mener er markedsledende rapportering. Hvem er vi? Vi er Norges ledende investeringsrådgiver for institusjonelle kunder. Løpende aktiva- og passivarapportering for nærmere 50 institusjonelle kunder. Vi sikrer optimal styring gjennom den beste

Detaljer

2. KVARTAL 2000. Oslo, 21. august 2000. Styret i BELSHIPS ASA

2. KVARTAL 2000. Oslo, 21. august 2000. Styret i BELSHIPS ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2000 2. KVARTAL 2000 RESULTATER Belships hadde i første halvår driftsinntekter på USD 30,3 millioner, fordelt med USD 16,2 millioner i 1. kvartal og USD 14,1 millioner i 2. kvartal.

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Ukerapport laks. Uke 35, 2011. Svak økning i spotprisene, men fall i forwardprisene

Ukerapport laks. Uke 35, 2011. Svak økning i spotprisene, men fall i forwardprisene Uke 35, 2011 Ukerapport laks Svak økning i spotprisene, men fall i forwardprisene Foto: Per Eide Studio, (c) Norwegian Seafood Export Council Anders M. Gjendemsjø Analytiker Mob. 95 70 60 20 anders.gjendemsjo@norne.no

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF. Oppsummering av årsoppgjørsrevisjonen 2013

Sykehuset Innlandet HF. Oppsummering av årsoppgjørsrevisjonen 2013 www.pwc.no Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Innlandet HF Mars 2014 Oppsummering av årsoppgjørsrevisjonen 2013 Innhold Sammendrag av vår rapportering Foretaksstyring Internkontroll i forretningsprosesser

Detaljer

Resultater 2. kvartal 2002

Resultater 2. kvartal 2002 Resultater 2. kvartal 2002 Presentasjon for analytikere Konsernsjef Rune Bjerke Mandag 19. august 2002 Konsernets resultat 2. kvartal 2002 Forbedringer i driften innen Kraftomsetning: reduserte kostnader,

Detaljer

Store Norske Gull AS

Store Norske Gull AS Store Norske Gull AS 1 Store Norske 2013 Store Norske konsern Store Norske konsernet er verdens nordligste gruveselskap og en hjørnestensbedrift på Svalbard. Svalbard er en norsk øygruppe i Arktis som

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

LEIF HÖEGH & CO. - RAPPORT PR. 1. KVARTAL 2000

LEIF HÖEGH & CO. - RAPPORT PR. 1. KVARTAL 2000 LEIF HÖEGH & CO. - RAPPORT PR. 1. KVARTAL 2000 Leif Höegh & Co. (LHC) Konsernet er under betydelig endring gjennom nylige oppkjøp av partneres eierandeler både i HUAL AS og Unicool Ltd. Fokus legges i

Detaljer

Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2006

Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2006 Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2006 Sammendrag Omlag 66 000 husholdningskunder skiftet leverandør i løpet av 2. kvartal 2006. Dette er en nedgang fra 1. kvartal 2006, da omlag 78 200 husholdningskunder

Detaljer

Bonus og incentiver Sissel Danielsen

Bonus og incentiver Sissel Danielsen Bonus og incentivordning i Store Norske Sissel Danielsen Disposisjon Innledning Om Store Norske Historisk tilbakeblikk Dagens lønnsordning Fremtidig resultatlønn Oppsummering og konklusjon Innledning Hensikten

Detaljer

Høringsnotat Til: Fra: Kopi: Dato: Sak: Sammendrag og konklusjon merkostnadene for Helse Midt-Norge Revisjon ambulanseplan 2010

Høringsnotat Til: Fra: Kopi: Dato: Sak: Sammendrag og konklusjon merkostnadene for Helse Midt-Norge Revisjon ambulanseplan 2010 Høringsnotat Til: Styret og administrasjonen i Helse Midt-Norge Fra: NHO Service Kopi: Dato: 13.04.2011 Sak: Evaluering av dagens ambulansedrift og kostnadsbildet i Helse Midt-Norge NHO Service er den

Detaljer

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 Eierstrategi for Lindum AS Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 1 Innledning Drammen kommune eier 100 % av Lindum AS («Lindum»), et selskap med virksomhet i en rekke ulike områder innenfor avfallsbransjen.

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 3. Hendelser etter balansedagen

Norsk RegnskapsStandard 3. Hendelser etter balansedagen Norsk RegnskapsStandard 3 (Oktober 1992, revidert november 2000, november 2003, august 2007, juni 2008 1 og januar 2014) Virkeområde 1. Denne standarden beskriver hvordan hendelser etter balansedagen skal

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

RESULTAT FOR TREDJE KVARTAL 2015

RESULTAT FOR TREDJE KVARTAL 2015 Pressemelding 28. oktober 2015 RESULTAT FOR TREDJE KVARTAL 2015 Statoil leverte et justert driftsresultat på 16,7 milliarder kroner før skatt, og et justert driftsresultat etter skatt på 3,7 milliarder

Detaljer

Underlagsmateriale til strategi for klima og miljø for Troms

Underlagsmateriale til strategi for klima og miljø for Troms 11/14 TROMS FYLKESKOMMUNE Underlagsmateriale til strategi for klima og miljø for Troms OVERORDNET SAMMENDRAG FRA PROSJEKT ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW

Detaljer

DNO ASA. Resultat 3. kvartal og pr. 30.09.99

DNO ASA. Resultat 3. kvartal og pr. 30.09.99 DNO ASA Resultat 3. kvartal og pr. 30.09.99 STYRETS KOMMENTARER Høyere oljepris har bidratt til økte inntekter fra olje og gass virksomheten i 3. kvartal 1999 og selskapets driftsresultat ble derfor bedre

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Investorrapport H2-2014

Investorrapport H2-2014 Investorrapport H2-2014 Florida Eiendom Invest AS Florida Eiendom Holding KS (tidligere Florida Residential KS) Oslo, 23. desember 2014 Status for investeringen The Bentley at Cobb s Landing (Tampa, Florida)

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Fornybar Energi I AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpukter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 5 Om rapporten 7

Detaljer

Regnskap etter tredje kvartal 2010 20-21. oktober 2010. Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan-Henry Melhus

Regnskap etter tredje kvartal 2010 20-21. oktober 2010. Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan-Henry Melhus Regnskap etter tredje kvartal 2010 20-21. oktober 2010 Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan-Henry Melhus Tredje kvartal 2010: Fortsatt svakt marked forventer oppgang utover i 2011 Viktige kontrakter vunnet

Detaljer

Solid oppgang på Oslo Børs gav årsbeste

Solid oppgang på Oslo Børs gav årsbeste OSEBX indeks Uke 7 1 11 11 11 11 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks, Endring sist uke,1 % Endring i år 1, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),7 Gjsn. P/E (basert på estimat) 11,7 Siste % sist

Detaljer

RESULTAT FOR ANDRE KVARTAL 2015

RESULTAT FOR ANDRE KVARTAL 2015 Pressemelding 28. juli 2015 RESULTAT FOR ANDRE KVARTAL 2015 Statoil leverte et justert driftsresultat på 22,4 milliarder kroner før skatt, og et justert driftsresultat etter skatt på 7,2 milliarder kroner

Detaljer

Driftsresultatet økte med 15% fra NOK 309 millioner i 1997 til NOK 356 millioner i 1998.

Driftsresultatet økte med 15% fra NOK 309 millioner i 1997 til NOK 356 millioner i 1998. Grunnlagt 1927 Postadresse: Postboks 2596 Solli, 0203 Oslo. Kontoradresse: Wergelandsveien 7, 0167 Oslo. Telex: 79 350 HSHIP. Telefon: 22 86 97 00. Telefax: 22 20 14 08. Organisasjonsnr: 921 482 957 MVA.

Detaljer

VARSEL OM VEDTAK NORLI/LIBRIS KOMMENTARER OG FORSLAG TIL AVHJELPENDE TILTAK

VARSEL OM VEDTAK NORLI/LIBRIS KOMMENTARER OG FORSLAG TIL AVHJELPENDE TILTAK Konkurransetilsynet Postboks 439 Sentrum 5805 Bergen Att.: Jostein Skår/Christian Lund OFFENTLIG VERSJON Vår ref: Deres ref: Oslo, 13. februar 2011 Saksansvarlig advokat: Trond Sanfelt VARSEL OM VEDTAK

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2005

Kvartalsrapport Første kvartal 2005 Kvartalsrapport Første kvartal 2005 Bankia Bank ASA HØYDEPUNKTER PR FØRSTE KVARTAL 2005 Resultat etter skatt hittil i år på 7,7 mill. kroner, mot 5,3 mill. kroner i tilsvarende periode året før. Santander

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Utarbeidet 24. september av handelsavdelingen ved :

Utarbeidet 24. september av handelsavdelingen ved : Rekordvarm sommer ga ikke rekordlave priser Kraftmarkedet har hatt stigende priser gjennom sommeren Norske vannmagasiner har god fyllingsgrad ved inngangen til høsten Forventes «normale» vinterpriser Utarbeidet

Detaljer

Hexagon Composites ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt ved fisjon og videreføring av unntak fra etterfølgende tilbudsplikt

Hexagon Composites ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt ved fisjon og videreføring av unntak fra etterfølgende tilbudsplikt Advokatfirmaet Schjødt AS v/advokat Thomas Aanmoen Sendes på e-post til thomas.aanmoen@schjodt.no Deres ref: Vår ref: Dato: 17.09.2014 Hexagon Composites ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt ved fisjon

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015 Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015 Beregnet verdijustert egenkapital per 30. juni 2015 er NOK 6,62, opp 3,5 % (utbyttejustert) i 2. kvartal. Det har i etterkant av 2. kvartal

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Sammenligning av kostnader innenfor deler av driftsområdet ved helseforetakene i Helse Nord for 2010

Sammenligning av kostnader innenfor deler av driftsområdet ved helseforetakene i Helse Nord for 2010 Møtedato: 28. september 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Jørn Stemland, 75 51 29 00 Dato: 16.9.2011 Styresak 101-2011 Sammenligning av kostnader innenfor deler av driftsområdet ved helseforetakene i Helse Nord

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Hans-Christian Berger, Didrik Thrane-Nielsen Dato: 30. august 2012

Hans-Christian Berger, Didrik Thrane-Nielsen Dato: 30. august 2012 Memo Til: Sykehuset Telemark HF / Konst. Økonomidirektør Dana Tønnessen Fra: Hans-Christian Berger, Didrik Thrane-Nielsen Dato: 30. august 2012 Vurdering av leieavtaler i Helse Sør-Øst Faktum Sykehus Telemark

Detaljer

HMS i Store Norske - Historikk -SveaNord - Sikkerhetsfokus

HMS i Store Norske - Historikk -SveaNord - Sikkerhetsfokus Store Norske Spitbergen Grubekompani AS NDT-konferansen Svalbard 2009 HMS i Store Norske - Historikk -SveaNord - Sikkerhetsfokus Enar J. Fjerdingøy HMS-sjef HMS-systemet i Store Norske HMS i Store Norske

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal 2015

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal 2015 30.06.2012 30.09.2012 31.12.2012 31.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 31.12.2013 31.03.2014 30.06.2014 30.09.2014 31.12.2014 31.03.2015 30.06.2015 Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal

Detaljer

Uke 24 2012. Uken som gikk Solid oppgang! 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0

Uke 24 2012. Uken som gikk Solid oppgang! 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 OSEBX indeks Uke 1 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 7, Endring sist uke,9 % Endring i år, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),1 Gjsn. P/E (basert på estimat) 9,7 Siste % sist uke % YTD FTSE

Detaljer

Aksjonærbrev. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende kontant utbetaling og mulighet til å videreføre investeringen

Aksjonærbrev. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende kontant utbetaling og mulighet til å videreføre investeringen Aksjonærbrev Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende kontant utbetaling og mulighet til å videreføre investeringen Styret i Deliveien 4 Holding AS 10. september 2015 1. INNLEDNING Den ekstraordinære

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

94. driftsår Selskapets foretaksnr.: 916 300 395 Aksjekapital: 164 490 000. 8. driftsår Selskapets foretaksnr.: 984 015 097 Aksjekapital: 150 100 000

94. driftsår Selskapets foretaksnr.: 916 300 395 Aksjekapital: 164 490 000. 8. driftsår Selskapets foretaksnr.: 984 015 097 Aksjekapital: 150 100 000 Store Norske Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS 94. driftsår Selskapets foretaksnr.: 916 300 395 Aksjekapital: 164 490 000 Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS 8. driftsår Selskapets foretaksnr.:

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o r t. 1. k v a r t a l 2 0 1 0

K v a r t a l s r a p p o r t. 1. k v a r t a l 2 0 1 0 K v a r t a l s r a p p o r t 1. k v a r t a l 2 0 1 0 1 Resultatregnskapet pr 31.03.2010 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt er pr 31.03.10 et overskudd på 4,785 mill. kroner mot et underskudd

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijuster egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013. SAK NR 47-2013 Virksomhetsrapportering pr 31.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013. SAK NR 47-2013 Virksomhetsrapportering pr 31. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013 SAK NR 47-2013 Virksomhetsrapportering pr 31.august 2013 Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon 2010 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 80,6 akkumulert for 2. kvartal 2010,

Detaljer

Med dette som bakteppe valgte Norges Bank å holde renten uendret på 0,75 % 17.desember. Hovedpunktene som ble nevnt i pressemeldingen var:

Med dette som bakteppe valgte Norges Bank å holde renten uendret på 0,75 % 17.desember. Hovedpunktene som ble nevnt i pressemeldingen var: Oljeprisen faller videre Uendret rente fra Norges Bank men nedjustering i rentebanen Svak forventet produksjonsvekst Svak konsumentindeks Litt opp på arbeidsledigheten Lave / Fallende renter Svak NOK og

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE

NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE 1 Innhold 1. Byggeprosjekter 2. Bybanen 3. Salgsmarkedet 4. Leiemarkedet BYGGEPROSJEKTER Byggeprosjekter Lønningen Areal ca. 3.500 kvm

Detaljer

Prising av Goodtech Interessenter AB og oppgjørsaksjer i Goodtech ASA

Prising av Goodtech Interessenter AB og oppgjørsaksjer i Goodtech ASA Tel: +47 2311 9100 Faks: +47 2311 9101 www.bdo.no Org.nr. 993 606 650 MVA BDO AS Vika Atrium Munkedamsveien 45 Postboks 1704 NO-0121 Oslo Til Generalforsamlingen i Goodtech ASA Prising av Goodtech Interessenter

Detaljer

Makroøkonomiske utsikter drivkrefter for varehandelen. Juni 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makroøkonomiske utsikter drivkrefter for varehandelen. Juni 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makroøkonomiske utsikter drivkrefter for varehandelen Juni 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom DN med ny # Det går bedre i verden lav oljepris hjelper godt for mange Verdensøkonomien støttes av oljeprisnedgang

Detaljer

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Norges Bank kuttet renten med 0,5 prosentpoeng til,5 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Rentemøtet. desember medførte at Norges Bank (NB) kuttet styringsrenten fra,50 % til,5 %.

Detaljer

FJERDE KVARTAL 2007. 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007.

FJERDE KVARTAL 2007. 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007. FJERDE KVARTAL 2007 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007. Beste resultat i selskapets historie med MNOK 28,4 i resultat etter skatt, en økning på 56,9 %. Økt antall selgere i USA med 4 selgere.

Detaljer

Salg av virksomheter - en overordnet beskrivelse av salgsprosessen

Salg av virksomheter - en overordnet beskrivelse av salgsprosessen Salg av virksomheter - en overordnet beskrivelse av salgsprosessen Mars 0 Enex AS www.enexcorp.no En salgsprosess er svært omfattende....og mange bedriftseiere tar høy risiko ved å styre prosessen på egenhånd

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer