SLUTTRAPPORT TIL NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENTET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SLUTTRAPPORT TIL NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENTET"

Transkript

1 SLUTTRAPPORT TIL NÆRINGS OG HANDELSDEPARTEMENTET FORELØPIG VERSJON UTKAST FOR TILBAKEMELDING OG INNSPILL RÅDGIVNING IFM BEDRIFTSØKONOMISK GJENNOMGANG AV STORE NORSKES PLANER FOR VIDERE KULLDRIFT PÅ SVALBARD Utarbeidet av

2 VIKTIG INFORMASJON Denne Rapporten inneholder en vurdering av Store Norske Spitsbergen Kullkompani AS ( SNSK eller Selskapet ) som er utarbeidet av Pareto Securities AS, Corporate Finance, i henhold til inngått mandatavtale mellom Pareto Securities AS ( Pareto ) og Nærings og handelsdepartementet datert 19. Desmber Pareto vil, i henhold til mandatavtalen, motta et honorar på totalt NOK for denne rapporten. Dette dokumentet er ikke ment å gi en komplett beskrivelse av alle faktorene som innvirker på Selskapet eller markedene selskapet opererer i. Denne Rapporten har ikke blitt gjennomgått eller registrert av noen offisiell myndighet eller børs. Mottakere av denne Rapporten må ikke reprodusere eller videreformidle denne i sin helhet eller deler av denne Rapporten til noen annen person uten å avklare i forkant med Pareto. Rapportens råd og innhold er basert på markedsmessig vurderinger og forutsetninger gjort per dato for denne rapporten i tillegg til informasjon mottatt fra SNSK. Denne Rapporten inneholder fremtidsrettet informasjon, inkludert estimater og forventninger til Selskapets fremtidige finansielle posisjon, forretningsstrategi, planer og mål. Slike fremtidsrettede utsagn involverer både kjente og ukjente risiki, usikkerheter og andre faktorer som kan endre de endelige resultatene eller utviklingen til Selskapet. Slike fremtidsrettede utsagn er basert på mangfoldige forutsetninger vedrørende Selskapets nåværende og fremtidige forretningsstrategi og den industrien Selskapet opererer i. Rapporten er ajourført frem til den dato som fremgår av Rapportens forside. Distribusjon av denne Rapporten skal ikke under noen omstendighet gi uttrykk for at det ikke kan ha skjedd forandringer i forhold vedrørende Selskapet eller andre forhold som er beskrevet i Rapporten, etter datering av denne Rapporten. Det tas således forbehold om at vesentlige forhold inntruffet etter denne dato kan ha betydning for vurderingen av Selskapet. Informasjon som er inkludert i denne Rapporten som kommer fra tredjepart har blitt korrekt gjengitt, og etter det Selskapet er kjent med og har mulighet til å kontrollere basert på den informasjonen som har blitt publisert av vedkommende tredjepart, har ingen informasjon blitt utelatt som gjør at den gjengitte informasjonen blir ukorrekt eller misvisende. Eventuelle tvister som måtte oppstå vedrørende denne Rapporten er undergitt norsk lov og underlagt norske domstolers eksklusive domsmyndighet. 2

3 Table of Contents 1 EXECUTIVE SUMMARY STORE NORSKE KONSERNET Selskapsoversikt Historie Aktivitet og prosjekter Kullproduksjon Kullressurser Kullundersøkelser Gullundersøkelser Strategi og planer SNSK og Svalbardsamfundet KULLMARKEDET Kulltyper Kullreserver Kullproduksjon og forbruk Kullpris GJENNOMGANG OG VURDERING AV DAGENS DRIFT Oversikt Vurdering av dagens drift SNSG Benchmarking Vurdering av optimale produksjonsnivåer og konsekvens for bemanningssituasjon Anbefalinger og konklusjon VURDERING AV LUNCKEFJELLPROSJEKTET Oversikt Forutsetninger og metodikk Scenariobeskrivelser Lønnsomhet og sensitivitet Vurdering av optimale produksjonsnivåer og konsekvens for bemanningssituasjon Anbefalinger og konklusjon OPPSUMMERING OG KONKLUSJON Dagens drift Lunckefjellprosjektet Vurdering av optimale produksjonsnivåer og konsekvenser for bemanningssituasjon Kommentarer og generelle betraktninger...46 DEFINISJONER

4 1 EXECUTIVE SUMMARY Dette sammendraget må leses som en introduksjon til rapporten som en helhet. De konklusjoner som det refereres til her må forstås i den sammenheng de fremkommer i i rapporten som helhet. Store Norske Spitsbergen Kullkompani AS (SNSK) er Norges eneste kullprodusent. Selskapet driver sin kullproduksjon gjennom datterselskapet Store Norske Spitsbergen gruvekompani AS (SNSG). Videre har selskapet aktivitet innen gullprospektering gjennom datterselskapet Store Norske Gull AS (SNG) og eiendomsaktivitet gjennom Store Norske Boliger AS (SNB). SNSG har gruvedrift fra Gruve 7 og Svea Nord. Fra Gruve 7 ble det i 2008 produsert tonn og fra Svea Nord ble det i 2008 produsert 3,3 millioner tonn. Kullprisen var i første halvdel av 2008 meget sterk, der referanseprisen til Store Norske (API2) var på nivåer over 200 USD/t. Siden høsten 2008 har kullprisen opplevd en kraftig korreksjon, og API2 er nå på 55 USD/t. SNSG selger kullet sitt til en pris på 17% over API2 grunnet høy kvalitet. SNSG har, med unntak av årene 2005 og 2006 som var preget av brannen i Svea Nord, hatt lønnsom drift siden Dette skyldes i stor grad en jevn stigning i kullprisen. I samme periode har kostnadene i selskapet økt. Dette gjør at selskapet nå har en kostnadsbase som forhindrer lønnsom drift fremover med dagens kullprisnivå. For 2009 har selskapet inngått finansielle kontrakter på kull på svært gunstige nivåer. Videre er det for 2009 avtalt kullsalg på priser over dagens markedspriser. Disse to faktorene til sammen er en viktig faktor for at selskapet forventes å levere sterke resultater i Herunder må det bemerkes at kontrakter for avtalt kullsalg kan bli kansellert, noe som vil kunne ha en substansiell negativ påvirkning på resultatet. Det er etter vår kjennskap ingen slike kanselleringer på nåværende tidspunkt. SNSG signaliserer at det kan komme, og det anbefales at selskapet overvåker situasjonen svært tett. SNSG har tatt konsekvensen av utviklingen i kullprisen og har iverksatt flere tiltak for å redusere kostnadsnivået. Utover iverksatte tiltak er det identifisert ytterligere tiltak for å redusere kostnadene i driften. Mange av selskapets største kostelementer er styrt av kontrakter med eksterne leverandører. Disse kontraktene har lang varighet og er på priser som ligger vesentlig over antatte kostnader i markedet. Det anbefales at SNSG søker å reforhandle disse på forretningsmessig basis. Videre indikerer en benchmark av effektiviteten ved Svea Nord mot seks sammenlignbare amerikanske gruver at det er rom for å forbedre effektiviteten i driften med 20%30%, noe som vil kunne bedre lønnsomheten ved Svea Nord. Basert på våre analyser av videre drift ved Svea Nord, gitt kontrakter for 2009, antatt kostnadsog effektivitetsforbedringer og antagelser for kullpris og valutautvikling, mener vi at det er potensial for fortsatt bedriftsøkonomisk lønnsom drift. Det må bemerkes at på dagens markedspris vil det være vanskelig å oppnå lønnsom drift ved Svea Nord. Våre analyser indikerer at driften ved Gruve 7 ikke synes å kunne være bedriftsøkonomisk lønnsom med antagelsene vi har lagt til grunn. Vi anbefaler derfor at SNSG gjør en grundig analyse for å vurdere den videre driften ved Gruve 7. På konsernnivå mener vi at satsingen innefor SNG bør vurderes. Denne type aktivitet er forbundet med høy risiko og lang vei frem til verdiskapning, og således ikke synes å være en riktig allokering av konsernets ressurser i dagens marked. Lunckefjellprosjektet er av SNSG betraktet som den neste ressursen som skal utvinnes etter at Svea Nord er utdrevet. Våre analyser viser at prosjektet er marginalt, og krever høye kullpriser for å være bedriftsøkonomisk lønnsom. Vår anbefaling er derfor at SNSG utvider et beslutningsunderlag for en mulig investering til også å innbefatte andre ressurser på Svalbard, for å kunne optimalisere en potensiell investering i fremtidige driftsområder. Fra et bedriftsøkonomisk perspektiv viser våre analyser at det vil lønne seg å produsere så mye som mulig fra både Svea Nord og Lunckefjell innenfor det nåværende logistikk tillater. Dette på grunn av det høye nivået av faste kostnader. Som en kommentar til dette er det en viss ikkekvantifiserbar opsjonsverdi i å redusere produksjon fra Svea Nord slik SNSG har planlagt, da dette gir tid til å kunne se an markedet og vurdere flere muligheter utover Lunckefjell for fremtidig drift. Våre anbefalinger innebærer at SNSG bemanningssituasjon vil være sammenlignbar med nåværende budsjetter fra selskapet. Bemanningen vil reduseres noe som følge av en eventuell nedlegging av Gruve 7 og SNG, men dette vil kunne oppveies dersom produksjon ved Svea Nord og Lunckefjell økes i forhold til nåværende budsjetter. 4

5 2 STORE NORSKE KONSERNET Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS ( SNSK ) ble opprettet i 1916, og er Norges eneste, og verdens nordligste, kullprodusent. SNSK har all sin kullproduksjon fra Svalbard. Selskapet produserte ca 3,4 millioner tonn kull i SNSK er 99,9% eiet av Staten ved Nærings og handelsdepartementet. De resterende aksjene eies av private aksjonærer med særlig interesse for Svalbard eller SNSK. 2.1 Selskapsoversikt SNSK er morselskapet i Store Norske Konsernet ( Store Norske ). SNSK har tre heleide datterselskaper: Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS ( SNSG ), som driver gruvedriften på Svalbard; Store Norske Boliger AS ( SNB ), som forvalter konsernets boligmasse; og Store Norske Gull AS ( SNG ), som driver letevirksomhet etter gull og andre metaller på Svalbard og i NordNorge. I tillegg eier SNSK 50% av Lompensenteret AS, som drifter forretningsbygg i Longyearbyen; og 32% av Materiallageret AS som driver utleie av eiendommer i Longyearbyen hvor Store Norske har sine kontorer. SNSG eier 15 % av Svea Tankanlegg, som skaffer, lagrer og distribuerer drivstoff i Svea. SNSK AS Morselskap Eiendommer / utmål Lompensenteret AS Andel 50 % Kontor/næring Lyb Store Norske Gull AS Andel 100 % Gull Svalbard Store Norske Boliger AS Andel 100 % Boligmasse SNSG AS Andel 100 % Svea Nord Grunn Svea Materiallageret AS Andel 32 % Kontor, kai Lyb Svea Tankanlegg AS Andel 15 % Tankanlegg Svea Store Norske har sitt hovedkontor i Longyearbyen. Operasjonell kullgruvedrift skjer på to steder på Svalbard: Gruve 7 i Adventdalen, 15 kilometer fra Longyearbyen; og Svea Nord som ligger 60 km sørøst for Longyearbyen. I 2007 ble det produsert omtrent tonn kull fra Gruve 7, og omtrent 3,3 millioner tonn produsert ved Svea Nord. I 2008 var den samlede produksjonen på omtrent 3,4 millioner tonn. Rett nord for Svea Nord ligger Lunckefjell, som er det neste forventede produksjonsområdet for selskapet. Kartet under viser de viktigste lokasjonene for selskapet på Svalbard. 5

6 Longyearbyen Gruve 7 Lunckefjell Svea Nord Kilde: SNSK Store Norske konsernet har i dag omtrent 400 ansatte. Mange av disse bor i Longyearbyen, men pendler til Svea med fly. Dog er flere av selskapets ansatte bosatt på det Norske fastland og reiser til Svalbard for å arbeide. Store Norske s styre består av: Bård Mikkelsen (Leder), LisbethIngrid Alnæs (Nestleder), Anne Cathrine Haadem, Bjørn Halfdan Martinsen, Grete Fossli, Henning Kløften, Ole Fredrik Hienn, og Thomas Hukkelås. Store Norske s ledelse består av Bjørn Arnestad (Adm. Direktør), Magne Larsen (Produksjonsdirektør), Nils Tokheim (Markedsdirektør), Ingrid Dahn (Personaldirektør), Sissel Danielsen (Økonomidirektør), Ester Knudsen (Eiendom og prospekteringssjef) og Einar Fjerdingøy (HMSsjef), Harry Higraff (Direktør Prosjekt og investeringsutvikling). 2.2 Historie Store Norske Spitsbergen Kulkompani A/S ble stiftet i november Bedriften overtok da kullgruvedriften etter det amerikanske selskapet Arctic Coal Company med John Munro Longyear i spissen. Siden den gang har Store Norske drevet kontinuerlig kullgruvedrift på Svalbard, med unntak av et opphold under andre verdenskrig da Svalbards befolkning ble evakuert til England. I tillegg til å drive kulldrift, sto selskapet i svært mange år for alle samfunnsoppgaver og styrte hele gruvesamfunnet. Selskapet drev blant annet skole, sykehus og butikk og var ansvarlig for all infrastruktur. Store Norske har vært et viktig virkemiddel i norsk Svalbardpolitikk, og myndighetene har alltid vurdert Store Norskes virksomhet i et videre perspektiv enn det rent bedriftsøkonomiske. På 90tallet har Store Norske gradvis gått over til å kun å konsentrere seg om gruvedrift, og samfunnsoppgaver og kommersiell virksomhet er overlatt til andre. Men fremdeles er Store Norske en viktig aktør for å beholde et stabilt, norsk samfunn på Svalbard. Det er siden 1916 blitt drevet kullgruvedrift av Store Norske fra tilsammen 10 gruver på Svalbard. Gruvene har vært nummerert fra Gruve 1 (og 1B) til Gruve 7, samt Svea Vest og Svea Nord. 6

7 Av viktige hendelser de siste årene bør det merkes at det i Svea Nord i 2005 var en brann som preget nyhetsbildet i Norge, og som ikke minst har preget selskapet i tiden siden. Natt til 30 Juli 2005, tok det fyr i et plastrør som tidligere på dagen hadde blitt sveiset sammen til full lengde på 1,3 km. Brannårsaken skyldes etter all sannsynlighet forhold ved sveiseprosessen. Brannen førte til at gruva ble evakuert uten fatale hendelser. Et langtekkelig slukningsarbeid fulgte, hvor blant annet den nedre del av gruva ble satt under vann. Slukningsarbeidet varte helt til februar 2006, og produksjonen kom i gang igjen i april 2006, åtte måneder etter at brannen brøt ut. 2.3 Aktivitet og prosjekter Store Norske driver i dag to gruver Gruve 7 og Svea Nord. Videre har selskapet igangsatt planleggingsarbeid for videre drift fra Lunckefjell som ligger nær Svea Nord Gruve 7 Gruve 7 ligger 15 kilometer fra Longyearbyen og har vært i produksjon siden 1975 og oppfaring siden Om lag 20 personer er ansatt i Gruve 7, og kullet fraktes med lastebil til Longyearbyen. I 2008 ble det produsert omtrent tonn kull i gruva. Av dette ble omtrent tonn levert til Longyearbyen Energiverk som er Norges eneste kullkraftverk og som sørger for elektrisitet og oppvarming i Longyearbyen. De resterende volumer blir skipet til kunder i Europa. Med dagens produksjonsvolum er det forventet at Gruve 7 har en gjenværende levetid på omtrent 20 år. Bilder fra gruvedriften på Svalbard. Kilde SNSK Fløtsen i Gruve 7 er Longyearfløtsen, og den er i gjennomsnitt 1,5 meter høy. Produksjonen drives etter Rom & Pilarmetoden, som innebærer at når man tar ut kull, settes det igjen kullpilarer som holder fjellet oppe. Til å drive ut kullet brukes en Continuous Miner (CM), som er en beltegående, elektrisk produksjonsmaskin som kan fjernstyres Svea Nord Gruva Svea Nord er kjernen i Store Norskekonsernets produksjon. Gruva ligger i Sentralfeltet, den største kullforekomsten som er avdekket på Svalbard noen gang. Hele Sentralfeltet er anslått å inneholde 72,5 millioner tonn kull, og Store Norske har beregnet at 32 millioner tonn er drivverdig i 7

8 Svea Nord. Fløtsen det drives fra i Svea Nord er Sveafløtsen, og i Sentralfeltet er den hele tre til fem og en halv meter høyt, noe som gjør det mulig å drive svært effektiv kullproduksjon. Adkomsten til Svea Nord er gjennom en tunell som går under den gamle Sveagruven, og denne ble åpnet i mai Tidligere adkomst var på en vei over breen, men denne utgjorde etter hvert en sikkerhetsrisiko for sjåfører og materiell ettersom breen smeltet. Oppfaring i gruva begynte i 2000, og full drift begynte i Gruva forventes å være utdrevet i 2013/2014 i henhold til selskapets nåværende produksjonsplaner. Bildet under viser adkomsten og tunellen inn i Svea Nord fra sekundæradkomsten ved Høganæs. Kilde: SNSK Produksjonsmetoden ved Svea Nord er såkalt strossedrift (Longwall Mining). Strossedrift innebærer at man driver parallelle tuneller inn i fjellet (oppfaring) ved bruk av CM, og deretter tar ut alt kullet mellom to og to stoller. Man starter strossedriften innerst i tunnelene og arbeider seg utover etter å ha montert trommelkuttmaskinen. I Svea Nord er hvert panel 250 meter bredt, og mellom 1,6 og 3,4 kilometer lange. 8

9 Kullag Stempel Trommelkuttmaskin Bånd for kulltransport Kilde: SNSK Som vist på illustrasjonen over beveger trommelkuttmaskinen langs strossa mens den kutter kull. Etter at trommelkutteren har passert et stempel vil dette flyttes et steg fremover, slik at det utdrevne området bak stempelet etter hvert vil kollapse. Trommelkuttmaskinen og stemplene beveger seg kontinuerlig fremover i strossa til denne er utdrevet. Kullet transporteres på bånd ut fra driftsstedet. Etter det demonteres utstyret, før det monteres på nytt i det neste panelet. Dette er en meget effektiv driftsmetode der fløtsen har de nødvendige dimensjoner for å understøtte en slik drift Lunckefjellprosjektet Lunkefjell ligger ca 3 kilometer nord for Svea Nord, på andre siden av Marthabreen. Hovedfløtsen er Longyearfløtsen (som i Gruve 7), mens Sveafløtsen er utviklet i mindre områder. Kullet har noe lavere brennverdi og høyere askeinnhold enn kullet fra Svea Nord. Kartet under viser Lunckefjells plassering i forhold til strossepanelene på Svea Nord. 9

10 Kilde: SNSK Lunckefjell er det naturlige videre utviklingsprosjektet for Store Norske grunnet den geografiske beliggenheten, da materiell, personell og kulltransport må gå gjennom hovedstollene i Svea Nord, og så på omtrent 2 kilometer vei over Marthabreen. Den forventede produksjonsmetoden i Lunckefjell vil være strossedrift, med noe bruk av CM hvor panelene ikke er lange eller brede nok til at strossedrift kan finne sted på en effektiv måte. Forventet oppstart vil i følge selskapets egne planer være i 2014, og gruven vil ha en levetid på 58 år (inkludert oppfaring), avhengig av valgt produksjonsvolum. Foreløpige beregninger tilsier et investeringsbehov i størrelsesorden NOK 1,2 milliarder for å sette Lunckefjell i drift. For en videre økonomisk vurdering av Lunkefjellprosjektet, se kapittel Kullproduksjon I grafen under vises historisk kullproduksjon for Store Norske fra 1981 til Man kan se at frem til år 2000 lå den årlige produksjonen på mellom og tonn kull per år. Fra år 2000 begynte man oppfaringen i Svea Nord, og Svea Vest hadde sitt siste produksjonsår. Økningen fra år 2000 og det høye produksjonsnivået er som en konsekvens av strossedriften ved Svea Nord. 10

11 Produksjonshistorikk Tonn Kilde: SNSK I grafen ser man og tydelig påvirkningen brannen i Svea Nord hadde på produksjonen i 2005 og 2006, samt produksjonen i rekordåret 2007 på over 4 millioner tonn. I 2008 hadde man en produksjon på omtrent 3,4 millioner tonn. 2.5 Kullressurser Selskapet har kjente gjenværende kullresurser på til sammen 41,4 millioner tonn. Svea Nord har den største ressursen, med 10,4 millioner tonn. I tillegg er det kjente ressurser på 6 millioner tonn i Svea Nord Randsone. Ved Lunckefjell er det kjente ressurser på 10 millioner tonn kull. Et videre boreprogram kan muligens øke størrelsen på denne forekomsten. I tabellen under vises Selskapets kullressurser per 1. Januar Område/Mektighet 2,5 3,8 m 1,3 2,5 Sum mill tonn Svea Nord Kjerne 10,4 10,4 Lunckefjell 10,0 10,0 Svea Øst 4,0 4,0 Svea Nord Randsone 6,0 6,0 Ispallen 2,0 9,0 11,0 Sum 12,4 29,0 41,4 Kilde: SNSK Kullundersøkelser Selskapet har gjort omfattende undersøkelser av ressurser på Svalbard, og i den senere tid spesielt i Svea området. Letevirksomhet gir selskapet god kunnskap om de ressurser som finnes på Svalbard, og videre drift kan muliggjøres. Som et konkret eksempel på dette kan Lunckefjell nevnes, da denne 11

12 forekomsten er identifisert, boret og undersøkt av selskapet geologer. Selskapet har til sammen 316 utmål på Svalbard. 2.7 Gullundersøkelser SNG, som er et heleid datterselskap av SNSK, har i de siste år konsentrert sin letevirksomhet rundt Karasjokområdet i Finnmark og Senja i Troms. I strategiplanen for selskapet, som ble vedtatt i av Styret i SNG, ble det besluttet at selskapets letemodeller skal omfatte gull, nikkel og platinagruppe elementer. Selskapet beskriver selv sine funn som lovende og med stort potensial. 2.8 Strategi og planer Store Norske har definert videre planer for sin drift i Svea Nord, der fokus er å redusere produksjonen noe for å kunne strekke ressursbasen til ut Selskapet planlegger deretter å fortsette produksjon fra Lunckefjellprosjektet med et planlagt produksjonsvolum på om lag 2,3 millioner tonn. Deretter er det planlagt produksjon fra Svea Øst og randsonene i Svea Nord, som på grunn av materiell og personelltransport til og fra Lunckefjell, må tas etter at Lunckefjell er utdrevet. På et senere tidspunkt forventes det å starte driften fra Ispallen. Videre er bedriften inne i en omfattende prosess for å effektivisere driften samt kutte kostnader. Kostnadskutt er planlagt gjennom både gjennom å redusere intern kostnadsbase, bruk av innleide tjenester og effektivisering av innkjøp og logistikk. Selskapet har påbegynt dette arbeidet, og allerede har flere ansatte fra Leonard Nilsen og Sønner (LNS) blitt overført til konsernet som et ledd i dette arbeid. Videre har selskapet initiert en prosess for å gjennomgå de avtalene som er inngått på frakt og salg av kull. 2.9 SNSK og Svalbardsamfundet I 2007 var det registrert ca 2600 fast bosatte på Svalbard, hvorav over 2000 bor i Longyearbyen. Store Norske er største arbeidsgiver på Svalbard. Ringvirkningene av konsernets virksomhet på Svalbard er av avgjørende betydning for å sikre stabilitet, arbeidsplasser og et levedyktig samfunn på Svalbard, og selskapet er bevisst på sin viktige rolle i denne sammenheng. 12

13 3 KULLMARKEDET Kull er en fellesbetegnelse på fossilt brennstoff, som hovedsakelig består av karbon, hydrogen og oksygen. Det er dannet av planterester, som med tid ble tildekket av andre sedimenter som forhindret forråtnelse og nedbryting. Etter millioner av år med trykk og varme omdannes planterestene til kull. Kull brukes i kraft, stål, og sementproduksjon, samt ved en rekke industrielle prosesser. I følge World Coal Institute står kull for 40% av verdens elektrisitetsproduksjon, og 25% av verdens energiproduksjon. I tillegg er kull verdens raskest voksende brennstoff, med en vekst på 35,1 % mellom 2001 og 2007, ifølge BP Statistical Review of World Energy 2008 ( BP 2008 ). 3.1 Kulltyper Det finnes flere typer kull, med forskjellige bruksområder. Forskjellen kommer som en følge av hvor mye trykk og varme kullet har blitt utsatt for, og for hvor lenge denne prosessen har tatt. Mye trykk og varme reduserer fuktigheten og øker karboninnholdet i kullet. Kull deles vanligvis inn i tre hovedkategorier i Norge: brunkull, steinkull og antrasitt. Brunkull (Lignitt) er et mykt kull med høy fuktighet og lavere karboninnhold. Brunkull regnes som en lav kvalitetskull og avgir større forurensing ved forbrenning. Steinkull har høyere karboninnhold og lavere fuktighet enn brunkull, og deles inn i subbituminøs og bituminøs, hvor bituminøst kull er den mest høyverdige kategorien av disse. Antrasitt er kulltypen med høyest karboninnhold og minst fuktighet. World Coal Institute bruker en litt annen inndeling, som vist i illustrasjonen under. Kilde: World Coal Institute 3.2 Kullreserver Kull finnes over store deler av verden. Av verdens samlede reserver på millioner tonn, har USA, Russland, Kina, Australia og Sør Afrika de største reservene, i følge BP Med dagens forbruk regnes verdens kullreserver å kunne vare i over 130 år. For oversikt over verdens reserver, se illustrasjon under. 13

14 Kilde: BP Statistical Review of World Energy Kullproduksjon og forbruk Kull produseres over store deler av verden. De største kullproduserende land i 2007 var Kina, USA, Australia, India, og Sør Afrika. Når det gjelder forbruk var Kina størst, etterfulgt av USA, India, Japan og Sør Afrika. Den største veksten i både produksjon og etterspørsel har kommet i Asia, alt i følge BP Australia er det landet som i 2007 eksporterte mest kull, etterfulgt av Indonesia og Russland. Japan var det landet som importerte mest kull i 2007, etterfulgt av Korea. Kilde: BP Statistical Review of World Energy 2008 Det er verdt å merke seg at mesteparten av kullforbruket finner sted i de land hvor det forbrukes, og det anslås at omtrent 15% av verdens produksjon eksporteres årlig. 14

15 Kullprisen har historisk vært mer stabil og ligget lavere enn prisen for olje (per energienhet). Kull har derfor historisk vært det billigste alternativer for kraftproduksjon i de fleste land, og dette forventes å vare i uoverskuelig fremtid. 3.4 Kullpris Prisen på kull blir satt internasjonalt, og har i de siste to år vært på historisk høye nivåer, på samme måte som oljeprisen. Men siden toppen som ble nådd i juli 2008, hvor StNSG sin referansepris på kull levert i Rotterdam ( API 2 ) ble handlet på USD 210 per tonn, har prisen på kull kommet ned igjen. Per 18 mars 2009 handlet API 2 til USD 55 per tonn (ned omtrent 74 % fra toppen). Kullet på Svalbard har et høyere energiinnhold enn API 2, og det handles derfor med en prisfordel, som i de seneste år har ligget på omtrent 17% over API 2 pris. Olje og kull har historisk hatt en sterk korrelasjon og API 2 kull har siden mars 2005 handlet 1,22x ganger USD Brent oljepris. Se grafisk fremstilling av forholdet under. API2 vs Brent 225 2,5 API USD/unit 125 1,5 ratio coal:oil Brent Coal/Oil Ratio 75 1 Average Coal/Oil ratio 25 0,5 mars 05 februar 06 februar 07 februar 08 januar 09 Kilde: Bloomberg, Thompson One, Pareto Research estimater Paretos API 2 kullprisestimat som brukes i de etterfølgende analysene i denne rapporten er basert på Paretos estimater på forventet oljepris og forholdet mellom oljeprisen og API 2 prisen de siste fire år. Basert på våre analyser ser vi det som rimelig å anta at API 2 prisen vil ligge om lag 20% over den forventede Brent prisen, som nylig ble nedjustert til følgende: Reduced Oil Price Assumptions (Pareto Research) $55/bbl in 2009 (old $70/bbl) $80/bbl in 2010 (unchanged) $80/bbl in 2011 (old $90/bbl) $80/bbl in 2012 (old $100/bbl) $80/bbl long term (unchanged) 15

16 Med bakgrunn i dette er vår priskurve for API 2 følgende: USD 66 for 2009 og USD 96 for 2010 og utover, som illustrert under. API 2 historisk pris og forventning 200 ESTIMAT 150 USD/t Kilde: Bloomberg, Thompson One, Pareto Research estimater 16

17 4 GJENNOMGANG OG VURDERING AV DAGENS DRIFT Store Norske har sin hovedaktivitet innenfor kullutvinning og salg. Denne aktiviteten er basert på drift fra Gruve 7 og Svea Nord som er organisert inn under datterselskapet SNSG. Alle ansatte i konsernet er fra 2009 ansatt i SNSG. Videre har Store Norske aktivitet innenfor mineralprospektering og eiendomsforvaltning, organisert i egne datterselskap, men uten ansatte. I den videre analysen i avsnitt 4.2 til 4.5 vil kun driften ved SNSG, og Svea Nord spesielt, behandles i detalj. I forbindelse med aktiviteten innenfor eiendomsforvaltning og gullprospektering er dette avgrenset til en omtale i avsnitt 4.1. Øvrige forretningsområder vil kommenteres der det er relevant, men begrenset til generelle betraktninger. 4.1 Oversikt Nedenfor følger en overordnet beskrivelse av driften ved de forskjellige forretningsområdene innenfor Store Norske konsernet utover SNSG. Eiendomsaktivitet Eiendomsaktiviteten i Store Norske håndteres i all vesentlighet gjennom de deleide selskapene Lompensenteret og Materiallageret, samt datterselskapet Store Norske Boliger AS. Store Norske Boliger AS har som formål å forvalte konsernets boligmasse, og leie ut boliger til konsernets ansatte og samarbeidspartnere. Selskapet forvalter om lag 400 boliger på Svalbard som leies ut til konsernselskapene for deres ansatte og ansatte i Leonard Nilsen og Sønner Spitsbergen (LNSS). Det er ingen ansatte i selskapet, da alle tjenester leies inn fra SNSG. Det meste av inntektene i selskapet er basert på internfakturering. Mineralprospektering Store Norske Gull Mineralprospektering i Store Norske er organisert under Store Norske Gull AS (SNG). Frem til 2008 var bemanningen innenfor prospektering ansatt i SNG, men fra 2009 ble disse ansatte overført til SNSG og tjenester utleid til SNG. Totalt er det budsjettert med 10 ansatte innenfor mineralprospektering i SNSG, hovedvekten av denne aktiviteten rettes mot SNG. SNG fokuserer i hovedsak på to prosjekter, et gullprosjekt i Finmark og et polymetallisk prosjekt ved Senja i Troms. Gjennom 2008 ble det søkt å finne strategisk partnere for SNG, der siktemålet var å identifisere partner som kunne skyte inn kapital til videre drift av selskapet mot en 50% eierandel. Grunnet finanskrisen i andre halvdel av 2008 lykkes ikke dette arbeidet. Selskapet har fortsatt en målsetning om å oppnå en slik løsning. Det er totalt 5 heltidsansatte innenfor prospektering, i tillegg leies det inn ekstern bistand tilsvarende 5 årsverk i forbindelse med sommeraktiviteten. Totalt utgjør dette en lønnskostnad for konsernet på om lag NOK 10 millioner. Til sammen er det planlagt aktiviteter de neste fem år som er budsjettert til en kostnad på NOK 40 millioner pr år. Det må bemerkes at dette ikke er vedtatt, slik at øvrige kostnadene utover de budsjetterte NOK 40 millioner for 2009 må godkjennes av konsernet. Totalt utgjør dette en forventet kapitalbruk for konsernet på om lag NOK 200 millioner for perioden 2009 til Dette tilsvarer om lag 15%20% av det anslåtte investeringsbehovet ved en mulig igangsettelse av Lunckefjellprosjektet. Selskapet beskriver sine funn som lovende og med stort potensial. Pareto vil fremheve at det knyttes svært stor usikkerhet til hvilke resultater den planlagte aktiviteten kan resultere i. Mineralprospektering er en kostnadsfull, tidkrevende og ikke minst spesialisert virksomhet, og sjansene for å lykkes med å bringe et eventuelt funn videre frem mot økonomisk lønnsom drift er liten. I dagens finansielle klima er det liten verdi i mineralprosjekter uten fremskreden utviklingsplan eller definerte reserver og ressurser, og dette vises klart i prisingen av prospekteringsselskaper på børsene verden over. Det er og vanskelig å se koblingen mellom mineralprospektering i NordNorge og konsernets øvrige kulldrift på 17

Årsberetning og regnskap. Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS Store Norske Boliger AS Store Norske Gull AS

Årsberetning og regnskap. Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS Store Norske Boliger AS Store Norske Gull AS Årsberetning og regnskap Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS Store Norske Boliger AS Store Norske Gull AS 2005 Store Norske Spitsbergen Kulkompani Aktieselskap

Detaljer

Årsberetning og regnskap. Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS Store Norske Boliger AS Store Norske Gull AS

Årsberetning og regnskap. Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS Store Norske Boliger AS Store Norske Gull AS Årsberetning og regnskap Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS Store Norske Boliger AS Store Norske Gull AS 2006 Store Norske Spitsbergen Kulkompani Aktieselskap

Detaljer

Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015

Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015 Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015 2015 Arbeidet med rapporten ble avsluttet 30. januar 2015. Forsidefoto: istockphoto.com Utforming: Malstrøm AS Trykk: BK Grafisk, Sandefjord Konjunkturrapport 2015

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY 05 www.skaugen.com Årsberetning 2005 Sammendrag I.M. Skaugen-gruppen (IMS) rapporterte et årsresultat på USD28,9 millioner i 2005 (før

Detaljer

Foto: Sten Ivar Tønsberg

Foto: Sten Ivar Tønsberg Foto: Sten Ivar Tønsberg Årsberetning 2009 Innhold Banksjefens kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Regnskap for året 2009... 18 Eiendeler... 19 Gjeld og egenkapital... 20 Noter... 21 Kontantstrømanalyse...

Detaljer

Prospekt PA Resources AB (publ.) Opptak til notering på SMB-listen ved Oslo Børs

Prospekt PA Resources AB (publ.) Opptak til notering på SMB-listen ved Oslo Børs Prospekt PA Resources AB (publ.) Opptak til notering på SMB-listen ved Oslo Børs Tilrettelegger Oslo, 10. oktober 2001 Innholdsfortegnelse 1 Ansvarsforhold... 2 2 Definisjoner og uttrykk... 3 3 Sammendrag...

Detaljer

Klæbu Sparebank Side 2

Klæbu Sparebank Side 2 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD Side STYRETS BERETNING Om målgruppen for årsberetningen 4 Rettvisende bilde 4 Om virksomheten 5 Rammevilkår 6 Økonomiske rammevilkår 6 Strategisk samarbeid og leverandørstrategi

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Investering i Næringseiendom

Investering i Næringseiendom Investering i Næringseiendom Rapport for Folketrygdfondet, høsten 2014 Utført av Akershus Eiendom AS 1 Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Bakgrunn... 4 3 Næringseiendom: introduksjon... 4 3.1 Innledning... 4

Detaljer

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Prospekt PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon II) av minimum 50 000 aksjer og maksimum 1 000 000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g Hvite sertifikater og energispareforpliktelser Innhold Sammendrag... 3 Innledning...4 Formål og definisjon...4

Detaljer

Årsrapport 2012. MøllerGruppen

Årsrapport 2012. MøllerGruppen Årsrapport 2012 MøllerGruppen OM MØLLERGRUPPEN MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DnB NOR Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 17. september 2010 1 av 94 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

INNHOLD Side STYRETS BERETNING ÅRSREGNSKAP 2013, KONTANTSTRØM OG NOTER REVISORS BERETNING 57 KONTROLLKOMITEENS BERETNING 59

INNHOLD Side STYRETS BERETNING ÅRSREGNSKAP 2013, KONTANTSTRØM OG NOTER REVISORS BERETNING 57 KONTROLLKOMITEENS BERETNING 59 ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD Side STYRETS BERETNING Om målgruppen for årsberetningen 4 Rettvisende bilde 4 Om virksomheten 5 Rammevilkår 6 Strategisk samarbeid og leverandørstrategi 8 Resultat og disponering

Detaljer

Statlig kjøp av posttjenester frem mot 2025

Statlig kjøp av posttjenester frem mot 2025 Statlig kjøp av posttjenester frem mot 2025 Utarbeidet på oppdrag for Norsk Post- og kommunikasjonsforbund (Postkom) OE-rapport 2015-1 Om Oslo Economics Oslo Economics utreder økonomiske problemstillinger

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

Næringskreditt Årsrapport 2014

Næringskreditt Årsrapport 2014 Næringskreditt Årsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Styrets beretning for årsregnskapet 2014 Nøkkeltall... 4 Sentrale hendelser i fjerde kvartal og i 2014... 4 Virksomhetens art og utvikling... 4 Årets

Detaljer

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Rapport 2008-011 Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Econ-rapport nr. 2008-011, Prosjekt nr. 56060 ISSN: 0803-5113 JHO/GHA/pil, ODN, 21. januar 2008 Ikke offentlig Modeller for

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DnB NOR Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 17. september 2009 1 av 85 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

Den nye forvaltningsorganisasjonen. bygge sin virksomhet på eksisterende kompetanse

Den nye forvaltningsorganisasjonen. bygge sin virksomhet på eksisterende kompetanse 74 Ti år med NBIM Det er ti år siden Norges Bank etablerte NBIM for å forvalte statens finansielle formue i utlandet. I sentralbanken er det utviklet en internasjonal forvaltningsbedrift som styrer etter

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2013

Årsregnskap og årsberetning 2013 Årsregnskap og årsberetning 2013 2 KEY FIGURES AND HIGHLIGHTS Key figures and highlights Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2013 2012 Driftsinntekter 64 880 64 181

Detaljer

Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge

Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge Norsk Sykepleierforbund og Den Norske Legeforening 20. desember 2010 KONFIDENSIELT OG RETTIGHETSBESKYTTET Enhver bruk av dette materialet uten særskilt

Detaljer

Privat eierskapsberetning

Privat eierskapsberetning Privat eierskapsberetning NHO Eierforums årsrapport over privat eierskap 2012 Innhold Forord... 3 Sammendrag... 5 1. Innledning... 6 2. Privat eierskap i norsk næringsliv... 8 2.1 Norsk privat eierskap:

Detaljer

Aker Kværner Holding AS v/bjarne Borgersen

Aker Kværner Holding AS v/bjarne Borgersen Notat Til: Fra: Kopi: Aker Kværner Holding AS v/bjarne Borgersen Aker Solutions ASA v/leif H. Borge (CFO) og Christopher L. Sveen (Chief Legal Counsel) Trond Brandsrud Dato: 18. desember 2013 Angående:

Detaljer

Årsberetning og årsregnskap 2011

Årsberetning og årsregnskap 2011 Årsberetning og årsregnskap 2011 2 Årsberetning Nøkkeltall og høydepunkter Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2011 2010 Driftsinntekter 91 444 75 754 Underliggende

Detaljer

DEL 1 : HOVEDSTYRETS BERETNING

DEL 1 : HOVEDSTYRETS BERETNING DEL 1 : HOVEDSTYRETS BERETNING 6 Hovedstyrets beretning Hovedstyret har den utøvende og rådgivende myndighet etter sentralbankloven. Det leder bankens virksomhet og forvalter dens midler. Etter lovens

Detaljer

Årsrapport 2009. Årsberetning 1

Årsrapport 2009. Årsberetning 1 Årsrapport 2009 3 Årsrapport 2009 Årsberetning 1 Statoil-aksjen 1 Resultatanalyse 2 Vår virksomhet 4 Kontantstrømmer 5 Likviditet og kapitalforhold 6 Avkastning på sysselsatt kapital 7 Forskning og utvikling

Detaljer

Skaper konkurransekraft, leverer nytte

Skaper konkurransekraft, leverer nytte YARA finansrapport 2011 Med grunnlag i en unik forretningsmodell er Yara dedikert til lønnsom vekst Skaper konkurransekraft, leverer nytte takket være sitt enestående globale nærvær kan Yara vise til sterke

Detaljer