1. INNLEDNING. 2. Vi mener at regjeringenbør lage en ny og omfattende , og at. Çà!:'.,,... rl,,'iombudet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. INNLEDNING. 2. Vi mener at regjeringenbør lage en ny og omfattende , og at. Çà!:'.,,... rl,,'iombudet"

Transkript

1 Çà!:'.,,... rl,,'iombudet Barne-, I i kesti ll i n gs- og i n kl uderi n gsdepartementet Sendt via www. reqierinqen. no Deres ref Vår ref. Sak nr: Saksbehandler: Morten Grandal Dir.tlf: l Dato: Forbru kerom budets høri n gsuttalelse ti I Difis ra pport om gjen nomgan g av forbrukerapparatet 1. INNLEDNING Vi viser til høringsbrevet av 18. mai 2015, hvor Difis rapport om gjennomgang av forbrukerapparatet sendes på høring. Forbrukerombudet (FO) er positive til den gjennomgangen av forbrukerapparatet som nå er igangsatt. Hvis man skal gjøre endringer av organiseringen, så bør det imidlertid være fordi man kan sannsynliggjøre en klar forbedringsgevinst. Vi er enige i enkelte av forslagene i Difi-rapporten, men vi har også forslag til andre løsninger. Her er Forbrukerombudets forslag til konkrete forbedringer av forbrukerapparatet 1. Vi mener at Forbrukerrådets (FR) forbrukerpolitiske avdeling vil styrkes ved at den skilles ut som en frittstående interesseorganisasjon, som f. eks. kan hete <<Forbrukernes lnteresseorganisasjon>. Dette vil gi en tydeligere og sterkere forbrukerstemme enn i dag, fordi interesseorganisasjonen kan være fri og uavhengig, og vil slippe å ta forvaltningsrettslige hensyn. Se punkt nedenfor. 2. Vi mener at regjeringenbør lage en ny og omfattende <Forbrukerklagenemnd>, og at mekling av tvister og informasjon til forbrukere bør skilles, slik at mekling legges til sekretariatet til FTU (<Forbrukerklagenemnda>>), mens ansvaret for å gi informasjon tilforbrukere beholdes i FR. Se punkt nedenfor. Forbrukerombudet. Sandakerveien 138, 0484 Oslo. Telefon 23 40O 600. Telefaks E-post lntemett wr nry.forbrukerombudet.no. Foretaksnummer

2 3. Dersom man skiller ut FR forbrukerpolitisk og legger tvisteløsning til en utvidet <Forbrukerklagenemnd>, foreslår vi at det resterende forbrukerapparatet samles i ett organ ved at FO, FR forbrukerservice og Forbruker Europa går sammen i et <nytt FO>. Modellen ligner på Difis "Modell med funksjonsspesialiseringr>, men altså med noen justeringer. Se punkt nedenfor. 4. Dersom man ikke samler forbrukerapparatet i et felles organ, men i stedet beholder FO og FR forbrukerservice/forbruker Europa som selvstendige organer, mener vi det bør etableres en formell samarbeidsavtale mellom FO og FR, for å klargjøre rolle- og arbeidsfordeling mellom organene og utad til forbrukere, næringsdrivende og media. Se punkt nedenfor. 5. Uansett hvilken løsning man velger bør det etableres et felles kontaktpunkt for forbrukerne. Se punkt nedenfor. 6. Det bør uansett etableres et tettere og mer formalisert samarbeid mellom BLD og forbrukerapparatet. Se punkt nedenfor. 7. Navnet <Forbrukerombudet> bør videreføres uansett valg av løsning. Se punkt nedenfor. 8. Det bør vurderes å effektivisere ressursbruken ved å redusere antallet regionskontorer, slik at man kan frigjøre ressurser som kan brukes til økt tilsynsarbeid, informasjon og tvisteløsning. Se punkt nedenfor. 9. Markedsrådet bør eventuelt gå inn i en ny felles klagenemnd for flere tilsyn, eller sakene bør gà for Oslo tingrett. Se punkt nedenfor. 2. NÆRMERE OM FORBRUKEROMBUDET (FO) 2.1 lnnledning Hovedfokus i rapporten er Forbrukerrådets organisering, og da særlig spørsmålet om den forbrukerpolitiske virksomheten bør skilles ut som et eget organ. Ettersom forslagene i rapporten også berører Forbrukerombudet i vesentlig grad, finner vi det hensiktsmessig innledningsvis å trekke frem viktige sider ved Forbrukerombudets virksomhet, som vi mener er viktige i helhetsvurderingen av hvordan det fremtidige forbrukerapparatet bør se ut. Vi kommer tilbake med kommentarer til Difis forslag nedenfor i punkt 3. 2

3 2.2 Forbrukerombudets mandat FO er en tilsynsmyndighet, som fører tilsyn med at de næringsdrivendes markedsføring og avtalevilkår ikke er i strid med markedsføringsloven. Markedsføringsloven regulerer all kommunikasjon mellom næringsdrivende og forbruker, fra reklame, via salgsprosess og standardkontrakter til kundeoppfølging. Loven er av preventiv art: den skal sørge for at forbrukerne kan ta kjøpsbeslutninger på riktig og informert grunnlag, og hindre at det oppstår tvister i etterkant av kjøpet som følge av villedende og urimelig kommunikasjon. Markedsføringsloven er bransjenøytral, og gjelder alle livsområder forbrukerne ferdes på. Forbrukerombudet er med andre ord et tilsyn med tilsvarende generelt ansvarsområde som Konkurransetilsynet, men ombudetfører tilsyn ut fra forbrukerhensyn. Mens Konkurransetilsynets mandat er å vurdere om det er god nok konkurranse i markedene, er FOs mandat å vurdere om markedene, til tross for god konkurranse, fungerer på tilfredsstillende måte for forbrukerne som skal ferdes i disse markedene. God konkurranse er som hovedregel en forutsetning for at markedet også er godt for forbrukerne, slik at både det arbeidet Konkurransetilsynet gjør generelt, og det arbeidet sektorspesifikke tilsyn som Finanstilsynet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), er til fordel for forbrukerne. Men det er ikke alltid slik at markedet fungerer for forbrukerne. Selv om det f.eks. anses å være god nok konkurranse i TV-markedet, vil ikke denne konkurransen komme forbrukerne til gode dersom operatørene opererer med lange bindingstider, lange oppsigelsestider, høye oppsigelsesgebyrer, tvungent koblingssalg etc. Da ligger det i Forbrukerombudets mandat å forsøke å fjerne disse hindringene ved hjelp av markedsføringsloven, slik at forbrukerne rent faktisk får benyttet seg av den konkurransen som finnes. På denne måten utfyller og korrigerer FO konkurransemyndighetene og de sektorspesifikke tilsynene. I tillegg til àtøre tilsyn med markedsføringsloven, fører FO også tilsyn med spesiallovgivning som finansavtaleloven kapittel 3 (kredittavtaler mv.), angrerettloven, forskrift om alternativ behandling, visse bestemmelser i kringkastingsloven, tekstilforskriftene, visse bestemmelser i loven om e-handel samt "svartebørsloven". FO fører også tilsyn med annen ufravikelig forbrukerlovgivning gjennom det såkalte lovstridsprinsippet, som går ut på at brudd på slik lovgivning også som hovedregel vil være i strid med markedsføringsloven. Vi fører også tilsyn med at forbrukerne blir kjent med og lettere får benyttet seg av de rettighetene de har etter generell og spesiell kontraktsrett gjennom tilsynet vårt med standardkontrakter. 2.3 Organisering og prioritering Tiltross for et svært stort arbeidsfelt, har FO bare totalt2t ansatte og et årlig budsjett pà23 mill. Det er nødvendig med strenge prioriteringer for å oppnå effektivt tilsyn innenfor disse moderate rammene. a J

4 Hovedprioriteringene de siste årene har vært saksområder som har størst økonomisk betydning for flest forbrukere: finansielle tjenester (bankavtaler, kreditt, betalingsformidling, forsikring), bolig (eie og leie) og IKT (tele, TV, bredbånd). Dette er i seg selv store områder som krever omfattende fagkompetanse dersom FO skal drive troverdig og effektivt tilsyn overfor aktørene i disse markedene. FOs tilsyn bygger på tradisjonell rettsanvendelse, og alle saksbehandlerne i FO er jurister, herunder ombudet selv og ledergruppen (unntatt avdelingsdirektør administrasjon). FO har bygget opp juridisk fagkompetanse og erfaring som gjør oss til et av Norges fremste fagmiljøer innen markedsrett. Vi har formelle samarbeidsavtaler med Finanstilsynet og Nkom, noe som bidrar både til bedre og mer effektiv håndheving og bedre ressursutnyttelse på henholdsvis finans- og ekommarkedet. Tatt i betraktning den enorme mengden av markedsføring og standardkontrakter, og en stadig utvidelse av tilsynsoppgaver fra EU, må FO dessverre nedprioritere mange saker og hele fagområder ut fra ressurshensyn. 2.4 Tilsyn og ombud FO ble etablert i Siden den gang har markedsføringsloven gradvis fått strengere sanksjoner, blant annet hjemmeltil å ilegge forbudsvedtak med tvangsmulkt og fatte vedtak om overtredelsesgebyr, jf. mfl. SS I mange saker er det snakk om å fastsette omfattende økonomiske sanksjoner mot både firmaer og personer, og overtredelsesgebyr regnes også som straff etter EMK. Selv om FO i navnet er et ombud, er det ingen tvil om at FO som en følge av endringene i markedsføringslovgivningen de siste 20 årene har utviklet seg til en typisk tilsynsmyndighet. Tilsynsoppgavene følger klart av blant annet mfl. $ 34: <Forbrukerombudet skalføre tilsyn med at bestemmelser idenne lovens kapittel 1 til 5, eller bestemmelser gitt i medhold av denne loven, overholdes. Forbrukerombudet skal videre føre slikt tilsyn som Forbrukerombudet er tillagt efter annet regelverk. Forbrukerombudet fører tilsyn etter ovennevnte bestemmelser ut fra hensynet til forbrukerne. [...].v FO er dermed et tilsyn på lik linje med blant annet Konkurransetilsynet, Finanstilsynet, Datatilsynet, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Norges vassdrags- og energidirektorat, Medietilsynet og Lotteritilsynet. 4

5 FO er imidlertid også et ombud for forbrukerne, ettersom vi målbærer forbrukernes interesser ved at tilsynet skjer <ut fra hensynet til forbrukerne)). Forbrukerombudet skiller seg imidlertid fra de andre ombudene ved at vi ikke har noen pådriverrolle for å ivareta bestemte hensyn eller formål utover det som øvrige tilsynsmyndigheter har. I realiteten er kanskje Forbrukerombudets rolle som pådriver innen vårt ansvarsområde mer begrenset enn for andre tilsyn, ettersom Forbrukerrådet har hatt en så betydelig pådriverrolle på forbrukersiden. Forbrukerombudet har selv definert og avgrenset sin pådriverrolle i pkt. 3 i strategiplanen fra Her går det frem at all virksomhet som har karakter av påvirkning skal skje i forlengelsen av Forbrukerombudets tilsynsarbeid. Nærmere bestemt skal FO 1) i forhandlinger med næringsdrivende og bransjeorganisasjoner anvende det skjønnsmessige handlingsrommet i lovverket til beste for forbrukerne (noe som er alminnelig juridisk metode), 2) vi skal skrive gode høringsuttalelser på saksfeltsom er viktige for områder vi fører tilsyn med, og ta initiativ til ny eller endret lovgivning på områder som vi gjennom vårt tilsyn avdekker ikke er godt nok fra et forbrukersynspunkt (alminnelig for alle tilsyn), 3) vi skal delta i arbeidsgrupper og lovutvalg hvor det anses relevant ut fra våre prioriterte oppgaver (alminnelig for alle tilsyn) og 4) vi skal aktivt følge opp internasjonale prosesser som får betydning for utviklingen av norsk forbrukerlovgivning og -praksis innen EU og evt. andre internasjonale fora (alminnelig for alle tilsyn). Moderne tilsynsmyndigheter tar i stadig større grad i bruk nye virkemidler og arbeidsmetoder Det synes å være en generell oppfatning at den tradisjonelle tilsynsmodellen, som går ut på å først og fremst gripe inn med sanksjoner og forby virksomhet, ikke er den beste måten å oppnå formålet med tilsynsarbeidet på. Vi ser at flere tilsyn går inn og forhandler konstruktive løsninger så langt det er mulig innenfor lovens rammer, istedenfor kun å forby lovstridig handling. Vi ser også en vridning i retning av at tilsynsvirksomhetene driver mer informasjonsarbeid for å spre kunnskap om lovgivning, slik at de næringsrivende lettere får kjennskap til relevant lovgivning og hvordan denne håndheves. Når Difi i sin rapport viser til at FO bruker media i større grad enn andre tilsyn, ser det ut til at tendensen er at de andre tilsynene også går i retning av mer aktiv bruk av media. Det vil være offentlighetsloven som setter grensene for hvilken informasjon som kan gis på hvilken måte til enhver tid, og så lenge man følger denne, er vårt synspunkt at offentlig informasjonsvirksomhet fra tilsynsmyndigheter er et samfunnsgode. 2.5 InternasjonaliseringogEU-lovgivning Etter som Difi i sin rapport tar for seg internasjonalisering som et særlig tema, vil vi også understreke FOs viktige rolle i internasjonalt arbeid, og da spesielt det europeiske arbeidet. 5

6 En stor del av det regelverket FO fører tilsyn med - både markedsføringsloven og spesiallovgivningen - er implementering av EU-direktiver og forordninger, herunder blant annet direktivet om urimelig handelspraksis, direktivet om urimelige avtalevilkår, forbrukerkredittdirektivet og forbrukerrettighetsdirektivet. FOs tilsynsoppgaver følger i stor grad av forpliktelser Norge er pålagt som følge av EØSavtalen. EU-kommisjonen har de siste årene i økende grad satt fokus på behovet for bedre rettigheter og beskyttelse av forbrukeres interesser, samt effektiv håndheving av dette regelverket for å bidra til et mer velfungerende indre marked. Hjørnesteinen i denne strategien er den såkalte CPC-forordningen ( /EF). Gjennom denne forordningen pålegges alle EUIEØS-landene å etablere et system for effektiv beskyttelse av forbrukernes kollektive interesser. Det skjer ved at det føres tilsyn med at næringsdrivende overholder kravene som følger av 17 forskjellige forordninger og direktiver som inneholder regler som gir rettigheter til forbrukere og beskytter forbrukerinteresser. Det er også i forbindelse med EUkommisjonens store satsing på "Digital Single Market" satt i gang arbeid med å utforme et direktiv om forbrukeres rettigheter ved lgøp av digitale ytelser, samt en revidering av forbrukerkjøpsdirektivet. Disse rettsaktene vil etter hvert også komme inn under CPCforordningen med tilhørende krav om at nasjonale tilsynsmyndigheter som Forbrukerombudet driver effektivt tilsyn med at regelverket overholdes. Forbrukerombudets arbeid som tilsynsmyndighet har, som følge av den nevnte utviklingen, endret seg vesentlig de siste årene. Vi utfører nå i stadig større grad arbeid som er initiert av nettverket av europeiske tilsynsmyndigheter som er oppnevnt gjennom CPC-forordningen. Som en del av dette arbeidet er vi forpliktet til å behandle klager på norske næringsdrivende fra andre lands tilsynsmyndigheter. Det settes også i gang flere prosesser hvor tilsynsmyndigheter fra flere land sammen tar initiativ overfor bestemte bransjer eller større næringsdrivende hvor man har registrert de samme overtredelsene i mange europeiske land. A oppfylle forpliktelsene som følger av CPC-forordningen er både tid- og ressurskrevende for FO. Vi vil derfor understreke at det er viktig å ha dette aspektet med seg i vurderingen av hvordan det norske forbrukerapparatet bør organiseres. I tillegg til det pålagte arbeidet gjennom EØS-avtalen, er det viktig å delta i påvirkningen av utformingen av EU-regelverket slik at reglene blir best mulige sett fra et forbrukerståsted, og også å delta i utviklingen av praksis isamråd med andre land og EU-kommisjonen. Samarbeid med forbrukerombudene i de andre nordiske landene er viktig både for mer effektiv utnyttelse av ressurser, men også for å bidra til at det stilles samme krav til aktører som opererer i hele Norden. Forbrukerombudet deltar også i et globalt samarbeidsfora av tilsynsmyndigheter (ICPEN) for både å lære, lære bort og samordne tilsyn på tvers av landegrenser. Når viktige markedsaktører er globale, bør også tilsynsmyndighetene samarbeide for å stille samlede eller uniforme krav til dem. Forbrukerombudet har også, når ressurshensyn har gjort det mulig, deltatt i OECD. Vi ser at vår tilsynserfaring kommer godt med som faktagrunnlag når politikkområder skal utformes. 6

7 FOs begrensede ressurser, både i penger og antall ansatte, gjør at vi p.t. ikke deltar i OECD. I valget mellom å drive tilsyn (kjerneoppgave) og å påvirke internasjonal regelverksutforming, må vi først og fremst velge tilsyn. 3 MERKNADER TIL FORSLAG TIL ORGANISERING AV FORBRUKERAPPARATET 3.1 lnnledning Difi konkluderer med at forbrukerapparatet fungerer bra, og at de ulike virksomhetene oppnår gode resultater hver for seg, men at samlet sett fremstår apparatet som fragmentert og lite kostnadseffektivt. Difi har derfor gitt flere anbefalinger for å forbedre apparatet, blant annet at FR forbrukerpolitisk skilles ut som et selvstendig organ, samt at myndighets- og forvaltningsoppgavene samles i et felles organ under BLD. Difi har drøftet tre alternative løsninger for hvordan dette kan organiseres: 1. <Direktoratsmodellen> 2. <Modell med funksjonsspesialisering>, og 3. <Dagens modell med justeringer>. Difi har fokusert på at alternativene skal oppfylle sentrale forvaltningsfaglige kriterier, herunder:. tydelighet i rolle- og ansvarsfordelingen mellom institusjonene. faglig legitimitet og styring o effektiv ressursbruk, og o ivareta BLD sitt styringsbehov Vi er enig i at dette er viktige kriterier, men vi vil også legge til et kriterium som åpenbart må veie tungt når man skal vurdere organiseringen av forbrukerapparatet: a Hva som vil være den enkleste og beste løsningen for forbrukerne Vi vil i det følgende ta for oss temaene i Difis rapport. Noen av forslagene er vi enige i, og på andre områder foreslår vi andre forbedringer. 3.2 Forbrukerombudets forslag til organisering av forbrukerapparatet interesseorqan isasion 7

8 For forbrukerne er det viktig at det finnes en sterk stemme som kan fremme forbrukernes interesser overfor næringsliv og myndigheter. Det er denne rollen FRs forbrukerpolitiske avdeling (FR forbrukerpolitisk) har i dag. Vi er enig med rapporten i at FR forbrukerpolitisk bør skilles ut og bli en frittstående interesseorganisasjon utenfor staten. Dette vil etter vår mening gi en tydeligere og sterkere forbrukerstemme enn i dag, fordi interesseorganisasjonen kan være fri og uavhengig, og slippe å ta forvaltningsrettslige hensyn. Etter vårt syn kan den nye organisasjonen f. eks. gis navnet <Forbrukernes lnteresseorganisasjon> ((Flu). Navnet vil gjøre det klart at det er snakk om en forbrukerpolitisk rnferesseorganrsasjon, og ikke et forvaltningsorgan eller et tilsyn. En uavhengig interesseorganisasjon vil løse dagens hovedutfordring med at FR både har interessepolitiske oppgaver og forvaltningspolitiske oppgaver. Kombinasjonen av interesseorganoppgaver og forvaltningsoppgaver kan lett skape en uryddig rolleblanding, som kan svekke FRs legitimitet og till t, jf. Difi-rapporten s. 41 og s. 44. Det er f. eks. uheldig at FR som forvaltningsorgan kan drive lobbyvirksomhet overfor stortingspolitikere, uten at forvaltningsloven og offentlighetsloven følges, med den konsekvens at offentligheten ikke får innsyn i hva som diskuteres, og uten at det gis anledning til kontradiksjon slik at motforestillinger og motargumenter kan fremsettes. Vi er også enig i at lobbyvirksomheten blir særlig problematisk når resultatet av denne er at nye forvaltningsoppgaver legges til FR, jf. f. eks. prosessen omkring ny dagligvareportal. En uavhengig interesseorganisasjon vil også sørge for at man får en <vaktbikkje> for FRs servicedel. Det er viktig at forbrukerne gjennom en slik interesseorganisasjon står fritt til å kunne kritisere alle deler av forvaltningen, også bistanden som offentlige organer gir forbrukere, dersom man ser behov for det. Slik er det ikke i dag. En utskillelse vil også være i samsvar med organiseringen ellers i Europa, hvor forbrukerorganisasjoner er uavhengige av staten Hva gjelder finansiering er det viktig med en tilstrekkelig og god finansiering, slik at man sikrer en sterk interesseorganisasjon. Vi er derfor i utgangspunktet positive til en delvis statsstøttet stiftelsesform som Difi foreslår. I tillegg er det mulig å se for seg at man får et visst krav til egenfinansiering, noe vi kommer tilbake til nedenfor. Hva gjelder demokratisk forankring av den nye interesseorganisasjonen - dvs. hvem som skal bestemme hva <Forbrukernes lnteresseorganisasjon> skal mene - er vi enig i at dette kan gjøres gjennom styresammensetning og budsjettbehandling i Stortinget. Det fordrer imidlertid at styret utvides noe og at det gis føringer på hvilke målgrupper og organisasjoner som skal være representert i styret. Det bør dessuten vurderes hvordan Fls planer og resultater skal behandles i Stortinget. I tillegg bør det vurderes andre måter å få inn <publikums stemme> i planleggingen av hva Fl skal beskjeftige seg med. 8

9 Det bør også ses på hvordan Fl skalforholde seg til andre interesseorganisasjoner som opptrer på forbrukernes vegne. Skal f.eks. arbeidet i Fl avgrenses mot disse, eller skal det etableres samarbeid? Forbrukerrådet har i medieoppslag vist til at FR forbrukerpolitisk ikke bør skilles fra FR forbrukerservice fordi denne koblingen etter Forbrukerrådets syn gir viktige bidrag til det interessepolitiske arbeidet, og fordi Forbrukerrådet mener at veilednings- og tvisteløsningsarbeidet også gir en god indikasjon på hvilke type saker forbrukerne er opptatt av. Men Difi har i rapporten på s. 41 pekt på at det i praksis ikke er noen klar sammenheng mellom type saker som forbrukerne klager på og sakene Forbrukerrådet jobber med politisk. Difi viser til at mens lgøp av bruktbil og håndverkertjenester dominerer klagesakene, er det andre typer saker Forbrukerrådet er opptatt av i det politiske arbeidet. Etter Forbrukerombudets syn vil en bedre demokratisk forankring som berørt ovenfor, gi den nye interesseorganisasjonen tilstrekkelig god kontakt med forbrukere og sørge for informasjon om hva forbrukerne er opptatt av og har behov for. I tillegg vil interesseorganisasjonen kunne ha god kontakt og dialog med forbrukere gjennom å tilby juridisk rådgivning og prosessbistand til sine medlemmer, slik som eksempelvis NAF, se nedenfor i punkt Det kan også diskuteres hvorvidt Fl skal ha representanter i tvistenemnder. Allerede i dag er FR forbrukerpolitisk sin virksomhetsretning styrt av langt flere forhold enn klagene fra forbrukere. Det ligger en bred samfunnsanalytisk vurdering til grunn for hvor det er viktig å gå inn og jobbe på forbrukernes vegne. Etter vårt syn bør FRs meklingsvirksomhet legges til et nytt og utvidet Forbrukertvistutvalg (FTU), som omfatter alle forbrukertvister og som skifter navn til <Forbrukerklagenemndan, slik som vi har foreslått i høringsuttalelsen av , som er vedlagt. Ved å skille ut mekling og legge det til FTU, vil man løse utfordringen med at FR blir ansett for ikke å være en tilstrekkelig nøytral part i meklingene, jf. innvendingene fra næringslivet om at FR kan oppfattes som <forbrukers advokat>, jf. NOU 2010:11 Nemndsbehandling av forbrukertvister. Vi viser også til Difis rapport på s. 40 hvor det heter: <Sentrale aktører, bàde fra næringslivet og fra forvaltningen, stiller imidlertid spørsmål om Forbrukerràdet kan utøve rollen som nøytraltvisteløser nàr det samtidig er en aktiv interessepolitisk aktør som skal ivareta forbrukerhensyn.)) Vi viser her til Forbrukerombudets høringsuttalelse av , hvor vi tar til orde for at forslaget om minimumsløsning med mekling ved FRs Tromsø-kontor ikke er en tilfredsstillende løsning for norske forbrukere. Vi foreslo derfor at regjeringen nå bør lage et helhetlig system for utenrettslig tvisteløsning, hvor man bygger ut Forbrukertvistutvalget til å bli en omfattende <Forbrukerklagenemnd>> som sikrer nemndsbehandling av alle typer forbrukertvister. En slik nemnd vil ha likhetstrekk med ARN i Sverige og FKN i Danmark. 9

10 32 3FR forbruke rse rvtce ôn ker Eurooa semles i <<nve FO> Dersom man skiller ut FR forbrukerpolitisk og legger mekling til sekretariatet til FTU, så foreslår vi at forbrukerapparatet kan samles i ett organ, ved at FO, FR forbrukerservice og Forbruker Europa går sammen i et <nytt FO>. Modellen ligner på Difis <Modell med funksjonsspesialisering >. Man beholder navnet <Forbrukerombudet>, som da vil passe enda bedre hvis man får inn sivilrettslig klagemottak og informasjon tilforþrukere også. Ettersom navnet <FR> da forsvinner, vil dagens navneforvirring være løst. (Se mer om navn i punkt nedenfor.) <Nye FO> ledes av et Forbrukerombud, og man slår sammen/utvider ledergruppen, juridisk enhet, kom m u nikasjonsenhet og admi nistrasjon. Man oppretter fagavdelinger i <nye FO>: - Tilsyn med markedsføring og avtalevilkår (fortsettelse av dagens FO) - Opplysning og informasjon til forbrukere (tidligere FR forbrukerservice) - Forbruker Europa Hovedlinjene i en slik ny organisering kan illustreres ifølgende figur: Bt-D Sekretariat for < Forbr uker klage rì\,nìiì(l(ì), o8 M r ketl:r årlet Forbru kerom budet i i svr, nt,, i rlt,tr Kt'tl:lo, rrrrì, rtl v r,r it,viìk.r r I lt)r)ly\lì n l rrrl r ì[otllìrìsl()rì rl i,r', [p r. i 11 l 1i16,, i ur oo., i F, r il uket,ìn.iiysr, r.,rl lrrrt, j ì M r kr,tl.,frt rt.rier ] Kort fremstilling av de ulike avdelingene: Opplvsning oo informasion til forbrukerne Forbrukerne som ringer til <nye FO> vil bli satt direkte i kontakt med avdelingen for tilsyn dersom henvendelsen gjelder markedsføring eller avtalevilkår, og til avdelingen for informasjon dersom det gjelder sivilrettslige spørsmå. Forbrukerne vil få informasjon og veiledning til å vurdere hva de bør og kan gjüe, og om de i det hele tatt har en god nok sak å gå videre med. F. eks. vil informasjon om angrerett gi mange forbrukere hjelp til å komme 10

11 seg ut av en uønsket avtale. Dersom henvendelsen f. eks. gjelder en forbruker som har kjøpt en bruktbil, vil <<nye FO> typisk kunne gi råd om: 1) hvilke rettsregler som gjelder 2) hvilke krav som stilles til å bevise feil og mangler 3) hvorvidt forbrukeren basert på det opplyste/oversendte pr. epost vil ha en prosedabel sak eller ikke, og 4) hvordan forbrukeren må gå frem for å sikre sitt krav (rettidig reklamasjon, innhente sakkyndig vurdering etc.), hvilken nemnd som vil kunne behandle saken, f. eks. den nye <Forbrukerklagenemnda>. Slik informasjon kan gis på telefon/epost, og vil kunne gjøres raskt. Vi bemerker at FO også i dag i mange saker gir sivilrettslige råd til forbrukerne, typisk fordi forbrukeren også har sivilrettslige spørsmål som har oppstått som følge av brudd på lovgivningen FO fører tilsyn med. Forbrukere som trenger mer rådgivning ut over generell informasjon om hva som følger av gjeldende rett, og en rask vurdering av hvorvidt de har en sak å gå videre med, vil måtte henvende seg andre stederfor å få dekket dette behovet. Det kan f. eks. tenkes at den nye <Forbrukernes lnteresseorganisasjon> kan tilby rådgivning og prosessbistand til sine medlemmer på samme måte som NAF gjør i dag. En slik medlemsfordel kan være attraktiv for mange forbrukere, og kan være en måte å gjøre det lettere å få betalende medlemmer. lnformasion imedia Difi peker i sin rapport på at det kan være overlapp i informasjonen som blir gitt fra hhv FO og FR i media i dag. Når det gjelder denne type overlapp mellom FO og FR forbrukerpolitisk, vil det i denne modellen løses ved at FR forbrukerpolitisk ikke lenger vil fremstå som en otfentlig myndighet fordi det er skilt ut som eget organ og har skiftet navn. Når det gjelder overlapp mellom FO og FR service vil problemet løses ved at informasjonen, ifølge denne modellen, vil komme fra ett og samme organ. Forbruker Europa Som Difi peker på i rapporten på s. 52 øker antall transaksjoner som foregår over nettet og/eller ved hjelp av digitale løsninger. Forbrukerapparatet må derfor rigges for å kunne håndtere flere og mer komplekse netthandelssaker i årene fremover - nasjonalt og på tvers av grenser. Ved å legge Forbruker Europa til <nye FO> vil man kunne hente ut synergieffekter ved at tilsyn og forbrukerinformasjon legges til samme organ. Markedsportaler FR har i dag ansvar for Finansportalen.no og Hvakostertannlegen.no. Det arbeides med å utvikle ny strømprisportal og å utvide Finansportalen til å omfatte pensjon. I tillegg ligger det ifølge rapporten an til at FR også kan få ansvaret for å etablere en <dagligvareportal>. Etter vårt syn er det stor forskjell på disse portalene, og ansvaret for disse kan tenkes å ligge l1

12 enten hos <nye FO>r, hos <Forbrukernes lnteresseorganisasjon> eller hos bransjeorganisasjoner. Vi vil derfor ikke ta stilling dette nå, men blir gjerne med på å drøfte dette på et senere tidspunkt, herunder muligheten for at dette kan deles opp og ligge flere steder. Faktainnhentinq Etter vårt syn er det ikke behov for å ha langsiktig forskning i <nye FO). Slik forskning tror vi vil være bedre ivaretatt i et eget organ. Men det kan vurderes om det er hensiktsmessig å bygge opp en <fakta- og analyseavdeling> i <nye FO). Vi har iflere saker sett behov for økonomisk og/eller teknisk utredning, f. eks. hvordan konkrete markeder fungerer. Men det kan være at dette behovet for utredning i konkrete saker best løses ved å innhente bistand eksternt, f. eks. fra et forskningsorgan eller konsulentfirma, og at det ikke er behov for å ha en fast intern avdeling for dette. Vi blir gjerne med på å diskutere dette nærmere. Lokaliserinq Det er viktig at FO ligger i Oslo, i nærhet til departementene og de store næringsdrivende og deres organisasjoner (NHO, Virke, Finans Norge, Finansieringsselskapenes Forening, Eiendom Norge, ANFO mv.). FO gjennomfører hvert år hundrevis av møter med næringsdrivende, dels fordi det følger av markedsføringsloven at Forbrukerombudets hovedarbeidsmetode er forhandlinger med næringslivet, og dels fordi vi har jevnlige kontaktog dialogmøter med hele bransjer eller enkeltaktører. Det er svært viktig for alle parter at FO har nærhet til store næringslivsaklører for å kunne drive tett dialog for eventuelt å oppnå endringer i selskapenes praksis uten å måtte fatte formelle vedtak. A kunne fortsette å benytte denne effektive arbeidsformen er derfor av stor betydning for Forbrukerombudets måloppnåelse. Dagens plassering er i tillegg viktig for å beholde kompetente jurister og annet personell, og for å sikre fortsatt god rekruttering. Det kan imidlertid diskuteres hvorvidt deler av forbrukerapparatet kan legges til ulike steder i landet, men vi er enig med Difi i at man bør jobbe for å finne en løsning som sikrer mest mulig effektiv ressursbruk. Fordeler med <nve FO> Nevnte forbedringer vil etter vårt syn i stor grad løse flere av de utfordringene som Difi har pekt på, og vi mener grepene samlet sett vil bidra til:. økttydelighet i rolle- og ansvarsfordelingen mellom institusjonene. økt faglig legitimitet og styring. mer effektiv ressursbruk. ivaretakelse av BLD sitt styringsbehov. enklest og best system for forbrukerne (kontakt, informasjon og tvisteløsning) t2

13 Man slipper overlappende roller og oppgaver, og man kan hente ut synergieffekter mellom klagemottak, tilsyn og politikkutforming/prioritering i <nye FO>. Videre vil det antakelig være rom for en viss grad av effektivisering av administrative funksjoner. Man får også mulighet for bedre balansering og styring av ressurser mellom preventivt tilsynsarbeid og etterfølgende tvisteløsning. Det vil gi bedre muligheter enn i dag for kommunikasjon mellom BLD og <nye FO>, ettersom Forbrukerombudet vil lede hele enheten. Dette kan genere kunnskap og råd om politikkutvikling og gjennomføring av forbrukerpolitikken, samt gi bedre mulighet for påvirkning innad i regjeringen og overfor EU Formell samarbeidsavtale mellom FO oq FR Dersom man ikke skiller ut mekling fra FR forbrukerservice, og ikke samler forbrukerapparatet i ett felles organ, men i stedet beholder FO og FR forbrukerservice (inkl. mekling) /Forbruker Europa som selvstendige organer, mener vi at samarbeidet og oppgavefordelingen mellom FO og FR forbrukerservice kan reguleres gjennom en formell samarbeidsavtale mellom organisasjonene hvor man koordinerer strategier, oppgaver og informasjonsutveksling. FO og FR har i mange år samarbeidet godt i prosjekter og i enkeltsaker, f. eks. i Uno Life-saken, som både omhandlet brudd på markedsføringsloven og sivilrettslige krav fra forbrukere om å få pengene tilbake. En formell samarbeidsavtale vil styrke og avklare samarbeidet ytterligere. Hovedinnholdet i en slik samarbeidsavtale vil være at FO som tilsynsmyndighet er ansvarlig lor à gjøre de nærmere vurderingene av hvordan regelverket man fører tilsyn med skal forstås. Dette formidles så til FR, som baserer sin informasjon til forbrukerne på FOs utredninger, og som legger dette til grunn i sin rådgivning og mekling. FO har inngått flere formelle samarbeidsavtaler med andre forvaltningsorganer, herunder med Finanstilsynet og NKOM. Dette har fungert godt og har medført bedre informasjonsutveksling og bedre koordinering av tilsynsvirksomhetene. Vi understreker at en slik samarbeidsavtale mellom FO og FR fordrer at FR forbrukerpolitisk ikke inngår i FR Felleskontaktpunkt Uansett løsning bør det vurderes å opprette et felles kontaktpunkt for mottak av spørsmål og klager fra forbrukere. Det vil gjøre det enklere for forbrukere, næringsdrivende og media, som etter å ha tatt kontakt enten vil få svar på henvendelsen sin direkte eller bli overført til riktig sted. Et slikt felles kontaktpunkt kan enkelt etableres selv om deler av forbrukerapparatet er lokalisert på ulike steder. Man kan se hen til den helt nye svenske løsningen med <Hallå konsument)), som er en opplysningstjeneste tilforbrukere, og som koordineres av Konsumentverket. Her kan forbrukerne få informasjon om lgøp av varer og tjenester, avtalevilkår, reklamasjoner mv. Formålet er à gjøre det enklere for forbrukerne ved at de kan henvende seg ett sted, fordi <Hallå konsument> samarbeider med organer som f. eks. Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Finansinspektionen, Konsument Europa, Kronofogden, Pensionsmyndigheten og 13

14 Post- och telestyrelsen. "Hallå konsument" samarbeider også med byråer som Konsumenternas Bank- och finansbyrå og Konsumenternas försäkringsbyrå. Uansett løsning mener vi det også er naturlig å se på ulike muligheter for å styrke BLDs rolle som forbrukerpolitisk aktør. Dette kan gjøres ved enkle grep som å formalisere samarbeidet mellom BLD og FO/FR, f. eks. ved å gjennomføre faste møter med informasjonsutveksling og diskusjoner med BLD om pågående saker og prosesser, slik at BLD i større grad enn i dag kan gi faglige styringssignaler til forbrukerapparatet. Men det er likevel viktig at man viderefører den faglige uavhengigheten som et tilsyn bør ha. Difi har pekt på at det kan være vanskelig å få gjennomslag for forbrukersaker i regjeringen Vi mener derfor det kan være naturlig å vurdere hvilket departement forbrukerspørsmål bør høre inn under. Det er ulike departementer som har ansvaret for forbrukersaker i ulike europeiske land Navnet <Forbrukerombudet> videreføres Etter vårt syn både kan og bør navnet <<Forbrukerombudeb under alle omstendigheter videreføres. Navnet er godt innarbeidet og har høy troverdighet, og det samme navnet brukes på de tilsvarende tilsynsmyndighetene i Sverige, Danmark og Finland. Det er også et viktig poeng at forbrukere hver eneste dag tar kontakt med Forbrukerombudet for spørsmå, informasjon og klage på markedsføring eller avtalevilkår. Navnet på virksomheten må speile den tette kontakten med forbrukerne, og gjøre det lett å forstå at dette er riktig sted for forbrukere å henvende seg. Navnet <ombud> gjør det lett for forbrukere å forstå at de kan ta kontakt. Den tette kontakten med forbrukerne skiller seg fra andre tilsynsmyndigheter, f. eks. NKOM eller Finanstilsynet, som i mindre grad har daglig kontakt med forbrukere. Dersom man likevel skalvurdere å skifte navn til noe som gjenspeiler at virksomheten i hovedsak er et tilsyn, foreslår vi f. eks. <Forbrukertilsynet> eller <Forbrukermyndigheten>. Det er i alle fall avgjørende at navnet inneholder <Forbruker), og navnet må heller ikke være for snevert slik at det ikke omfatter viktige sider ved den virksomheten som drives. Rapporten nevner <Markeds(førings)tilsyn) som et mulig forslag til nytt navn. Etter vårt syn er ikke det et godt alternativ, dels fordi navnet ikke omfatter det viktige tilsynet med urimelig avtalevilkår, dels fordi navnet ikke inneholder <forbruker> og dels fordi navnet sannsynligvis vil medføre at man også får henvendelser fra næringsdrivende som klager på konkurrenter. Heller ikke <Direktorat> vil være et godt navn, fordi det ikke er naturlig for forbrukere å ringe et direktorat for hjelp eller klage på forbrukerproblemer FRsreqionskontorer Vi er enig med rapporten i at det bør vurderes å redusere antall distriktskontorer. Ved å ha færre og større kontorer vil man spare midler som følge av redusert husleie, stedlig ledelse og administrasjonskostnader. En reduksjon av antall distriktskontorer vil frigjøre ressurser som kan ogbør brukes til økt tilsynsarbeid, informasjon og tvisteløsning. t4

15 3.2.9 Markedsrådet Hva gjelder Markedsrådet viser vi til Forbrukerombudets høringsuttalelse til forslaget om ny Konkurranseklagenemnd av , som er vedlagt, hvor vi foreslår at klager på FOs vedtak enten bør gà til Oslo tingrett eller til en ny Konkurranseklagenemnd. For det tilfelle at Markedsrådet består, mener vi det er viktig at det fortsatt er lokalisert i Oslo. Det avholdes gjennomgående muntlige forhandlinger i MR, og de fleste store selskapene som det behandles saker mot har kontor i Oslo. Det er derfor klart mest samfunnsøkonomisk at sakene prosederes i Oslo. Dersom departementet ønsker at vi skal utdype nærmere de synspunktene vi har gitt uttrykk for i dette høringssvaret, står vi selvsagt til disposisjon. nnlig hilsen Gry erg forbrukerombud Vedlegg: Bilag 1 FOs høringsuttalelse om klageorganer for forbrukersaker av þ Forbrukeronùudets høringsuttalebe om k] Bilag 2 FOs høringsuttalelse om ny Konkurranseklagenemnd av Forbrukeronbudets høringsuttalebe om n 15

16

17 i3ìr-r 6 1 FORBRUKEROMBUDET Barne-, likestillings- og in kluderingsdepartementet Sendt pr. epost til: Deres ref Vår ref. Sak nr: Saksbehandler: Morten Grandal Dir.tlf: l Dato: Høringsuttalelse - forslag til ny lov om klageorganer for forbrukersaker 1. lnnledning Jeg viser til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets høringsbrev av med forslag til ny lov om klageorganer for forbrukersaker, med tilhørende forskrift. Forslaget er av meget stor betydning for norske forbrukere. Gjennom erfaringene fra mitt arbeid som forbrukerombud har jeg fått innsikt i hvordan tvisteløsningssystemet fungerer i dag, og jeg har ut fra dette gjort meg tanker om hvordan detbør fungere ifremtiden. Forbrukerombudet driver preventiv forbrukerbes( ttelse gjennom å forsøke å stoppe villedende markedsføring og urimelige avtalevilkår på alle de markedene som forbrukerne opptrer på, og dermed bidra til å redusere antallet potensielle tvister. Dette er viktig for forbrukerne og for at markedene skalfungere best mulig, og dette arbeidet sparer forbrukerne og samfunnet for store tvistebeløp hvert eneste år. Det er positivt at tvisteløsningssystemet skal bygges ut, men jeg mener også at det nå fremover bør diskuteres hvor store ressurser som skal brukes til etterfølgende opprydding ved mekling og tvisteløsning, sammenlignet med forebyggende arbeid som Forbrukerombudet kan bidra med. Min hovedkommentar til forslaget er at man nå burde bruke denne anledningen til å lage et helhetlig system for utenrettslig tvisteløsning, hvor man bygger ut Forbrukertvistutvalget til å bli en mer omfattende <Forbrukerklagenemnd> for å sikre nemndsbehandling av alle typer forbrukertvister. Forslaget om en minimumsløsning med mekling i Forbrukerrådet er etter mitt syn ikke en tilfredsstillende løsning for norske forbrukere. Dette utdypes nedenfor. 2. Merknader til forslaget 2.1 Behov for et helhetliq svstem for utenrettsliq tvisteløsninq Det er viktig at forbrukerne gis adgang til god og effektiv utenrettslig klagebehandling. Det er viktig for den enkelte forbruker, for at markedene skal fungere best mulig og for å avlaste domstolene. Det synes å være relativt bred enighet om at nemndsbehandling av forbrukertvister i Norge i hovedsak er velfungerende. Dersom en forbruker har en tvistesak som faller utenfor nemndsbehandling, er alternativet å klage/stevne den næringsdrivende til forliksrådeutingretten, med den prosessrisiko det medfører, herunder risiko for å bli ilagt Forbrukerombudet ' Sandakerveien 1 38, 0484 Oslo. Telebn Telefaks Forbrukerornbudet Trondheim 'Dronningens gate 108 (inngang fra Borkeplassen), Trondhdm E-post no. fnternett wwwforbrukerombudet,no. Forctaksnummer

18 erstatningsansvar for den næringsdrivendes saksomkostninger dersom forbruker ikke vinner frem med sitt krav. Mange forbrukere vil antakelig derfor avstå fra å forfølge sitt krav i saker som faller utenfor nemndsystemet, særlig i saker med lav tvistesum. Det utenrettslige tvisteløsningssystemet i Norge strekker seg tilbake til opprettelsen av Forbrukertvistutvalget (FTU) i Siden den gang har det kommet til en rekke lovbaserte, avtalebaserte og bransjefinansierte tvisteløsningsnemnder, og systemet har etter hvert vokst seg temmelig stort og uensartet, uten en overordnet og helhetlig tilnærming. Dette var litt av bakgrunnen for at det i 2009 ble nedsatt et utvalg som skulle vurdere systemet. Forbrukerombudet deltok i utvalget (heretter benevnt <Utvalget>), som skrev NOU 2010:11 Nemndsbehandling av forbrukeñvister, som forslaget nå delvis bygger på. Utvalget foreslo at FTUs saklige kompetanse skulle utvides til også å omfatte avhending av fast eiendom etter avhendingsloven og oppføring av ny bolig etter bustadoppføringsloven. Utvalget foreslo videre at all saksforberedelse, herunder mekling, skal gjøres i FTU. Utvalget foreslo også at det ikke skulle opprettes alternative meklingsorgan, men at mekling bør skje i tilknytning til saksforberedelse i den enkelte nemnd. Utvalget foreslo at Forbrukertvistutvalget endrer navn til <<Forbrukerklagenemnda)), og forslo en ny <lov om nemndsbehandling av forbrukertvister>, forko rtet <forbru kertvistloven >. I Utvalgets mandat (NOU 2O10:11, s. 7) heter det blant annet: <Det er ikke foretatt noen systematisk og helhetlig gjennomgang av det utenreftslige tvisteløsningstilbudet siden de første elementene i dette ble etableñ for drøyt 30 âr siden.>> Videre: 2007 <A få rett- når du har rett>] konkluderer med at det <SlFO-rapporten [nr. 4 - utenrettslige tvistetilbudet har fâtt et sammensatt og tilfe preg.)) I NOUen på s. 55 heter det også: <Det kan synes noe tilfeldig hvilke saker som behandles av FTU og hvilke som behandles ien av de fivillige nemndene. Dette er uheldig fordidet kun er avgjørelser fra FTU som har retts- og tvangskrav, slik af drsse sakene fär et bedre rettsvem enn andre.>t I høringsnotatet fra departementet av heter det på s. 1 31: <Bakgrunnen var at dette tilbudet hadde vokst frem over en trettiärsperiode uten en helhetlig plan.> I høringsnotatet på s. 5 heter det videre at oppfølgningen av NOU 2010:11 har awentet ADR-direktivet og ODR-forordningen. Etter mitt syn burde man derfor nå benytte anledningen til å se det utenrettslige tvisteløsningssystemet i Norge under ett, i en overordnet sammenheng, for å lage et best mulig system for forbrukerne. Jeg er overrasket over og kritisk til at man i stedet beholder det I Det bemerkes at det foreligger to versjoner av høringsnotatet (én versjon oversendt fra departementet og én versjon på departementets hjemmeside) med ulik sidenummerering og nummering av overskrifter. Forbrukerombudet bygger på den oversendte versjonen. 2

19 eksisterende systemet, kun supplert med en minimumsordning med mekling for <restsakene), noe som etter mitt syn ikke vil være et godt nok tilbud til forbrukerne Det er videre uheldig at departementet i denne omgang bare sender på høring forslag til lov om klageorganer for forbrukersaker, samtidig som det planlegges en ny høring på et senere tidspunkt om en ny lov om FTU. Etter mitt syn burde man gjøre dette samlet, da dette er spørsmål som henget nøye sammen. Høringsfristen for det foreliggende forslaget bør derfor utsettes til høringsfristen for ny FTU-lov, slik at høringsinstansene kan vurdere de to forslagene samlet. Det bemerkes også at det i forslag til statsbudsjett ble bevilget penger til meklingsløsningen samtidig som forslaget ble sendt på høring. Det kan derfor synes som om høringsrunden er mer av formell enn reell karakter, noe som etter mitt syn er underlig ettersom man nå foreslår en løsning som awiker vesentlig fra det som ble foreslått av Utvalget i NOU 2010:11. Rent prinsipielt mener jeg at alle tvister av en viss økonomisk betydning som forbrukere har mot næringsdrivende, bør kunne behandles i en fuistenemnd. Etter min oppfatning vil det beste alternativet være å bygge ut FTU til en <Forbrukerklagenemnd>, som da behandler alle typer tvister mellom forbrukere og næringsdrivende, samt en rekke tvister mellom forbrukere, f. eks. K øp og salg av bolig etter avhendingsloven. <Forbrukerklagenemnda>> bør organiseres med flere avdelinger som behandler hver sine bransjer/saksområder. Disse kan f. eks. hete <Forbrukerklagenemnda, avdeling Finans>, <Forbrukerklagenemnda, avdeling Tran sport>, < Forbru kerklagenem nda, avdeling Bol ig > osv. Man kan tenke seg at flere av dagens nemnder kan videreføres som en avdeling under <Forbrukerklagenemnda>. Det bør også opprettes en avdeling som fungerer som en <<restnemnd> for de saker som faller utenfor avdelingene. Videre bør det helt klart være et felles sekretariat for <<Forbrukerklagenemnda), men man kan godt se for seg at mange av de ansatte i dagens ulike sekretariater kan ansettes i det nye, felles sekretariatet. Dermed vil man videreføre meget av den kompetanse og erfaring som er opparbeidet. I korte trekk mener jeg man kan se for seg følgende system for <Forbrukerklagenemnda>: - Det bør være en felles inngang/portal hvor forbrukere ledes videre til riktig avdeling. - Et felles, samlokalisert sekretariat som mottar klager/henvendelser og forbereder sakene. - Det opprettes en avdeling som fungerer som en <<restnemnd> for de sakene som ikke hører inn under andre avdelinger. - Leder av hver avdeling bør væ e dommer. - Nemndsmedlemmene bør oppnevnes av Kongen i statsråd for en bestemt periode - Medlemmene skal ikke være partsrepresentanter. - Ved behov for fagekspertise, kan sekretariatet innhente dette i saksforberedelsen. - Bransjene bør pålegges å bidra økonomisk, og forbrukerne kan eventuelt avkreves et mindre beløp igebyr. J

20 - Det kan eventuelt settes en nedre og øvre grense for tvistesum/tvistegjenstand, avhengig av hvilke saksområder man snakker om. - <Forbrukerklagenemndas> vedtak har retts- og tvangskraft. En betydelig fordel med en slik modell er at den i all hovedsak vil være regulert i én lov og én forskrift. Aktørene trenger da kun å forholde seg til én og samme regulering, og man unngår det fragmentariske bildet man har i dag. Dette vil innebære en betydelig rettsteknisk forenkling, som vil bidra til à gjøre den utenrettslige tvisteløsningen enklere, mer oversiktlig, mer forutberegnelig og mer effektiv. En annen betydelig fordel er at man får én nettside/portal å forholde seg til, f. eks. <<www.forbrukerklagenemnda.no>. Dette vil gjøre det lettere for forbrukerne å orientere seg Det vil også bli langt enklere å finne frem til nemndspraksis, og dette øker sannsynligheten for en ensartet praksis og saksbehandling. Et sentralt spørsmål er naturligvis hvor mye en slik modell med <<Forbrukerklagenemnda> vil koste, sammenlignet med dagens ordning. Den økonomiske kostnaden ved å bygge ut <Forbrukerklagenemnda> til å behandle alle tvistesaker på forbrukerområdet, vil isolert sett bli dyrere enn dagens FTU-ordning. Men jeg mener man må sette opp et samlet regnestykke over hva dagens FTU-ordning koster, og hva bransjen betaler for dagens avtalebaserte og bransjebaserte nemnder, samt hva det er beregnet å koste med mekling i Forbrukerrådet. Et slikt samlet regnestykke er viktig for å vise den totale kostnaden pr. år for dagens løsning, og for å vurdere hvorvidt det med forslaget om <<Forbrukerklagenemndr> kan bli et mer kostnadseffektivt system, fordi man får et felles sekretariat og man effektiviserer saksforberedelsen, og fordi man unngår dobbeltbehandling ved at det først skal mekles hos Forbrukerrådet og så saksbehandles i nemndene. Jeg mener det er viktig nå å gjøre en grundig vurdering av hvordan fellesskapets midler blir brukt til utenrettslig tvisteløsning, slik at man kan finne en best mulig løsning. Som nevnt mener jeg også at de ulike bransjene bør bidra økonomisk, hvilket vil utgjøre en betydelig del av finansieringen, i tillegg til at det kan avkreves et mindre beløp i gebyr fra forbrukerne. 2.2 Forslaqet om minimumsløsninq med meklinq i Forbrukerrådet I høringsnotatet heter det at det norske systemet ikke fullt ut oppfyller kravene etter ADRdirektivet og ODR-forordningen, fordi rettsaktene pålegger myndighetene å tilby forbrukere utenrettslig klagebehandling på de fleste områder. Departementet foreslår derfor at mekling i Forbrukerrådet trer inn som tilbud på alle områder hvor det ikke foreligger et annet notifisert tilbud. Videre heter det at ADR-direktivet overlater til medlemslandene å organisere utenrettslig klagebehandling, og at direktivet legger opp til 3 hovedmodeller: 1) Mekling 2) Nemnd med bindende avgjørelse 3) Nemnd med rådgivende uttalelse Forutsatt at mekling oppffller direktivet, så er det etter mitt syn uheldig at Norge skal velge en minimumsmodell som ikke sikrer forbrukere at tvisten deres blir tatt stilling til gjennom at det fattes vedtak i en nemnd. Dersom saker kun skalvære gjenstand for mekling og ikke nemndsvedtak, vil dette medføre en fare for at det ikke dannes ensartet praksis på området og at det ikke vil bli kjent for andre enn partene i den enkelte sak hva utfallet av tvisten blir. 4

Høringsuttalelse - forslag til ny lov om klageorganer for forbrukersaker

Høringsuttalelse - forslag til ny lov om klageorganer for forbrukersaker Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Sendt pr. epost til: postmottak@bld.dep.no Deres ref. Vår ref. Dato: 14/2625 Sak nr: 14/1865-2 Saksbehandler: Morten Grandal 08.12.2014 Dir.tlf: 46 62

Detaljer

Utkast Lov om klageorganer for forbrukersaker

Utkast Lov om klageorganer for forbrukersaker Utkast Lov om klageorganer for forbrukersaker Kapittel 1 Innledende bestemmelser 1. Formål 2. Virkeområde 3. Definisjoner Kapittel 2 Godkjenning av tvisteløsningsorgan 4. Godkjenning 5. Rapportering og

Detaljer

Høring - Forslag til ny lov om klageorganer for forbrukersaker. høringsbrev av 8.10.2014 vedrørende ovennevnte høring.

Høring - Forslag til ny lov om klageorganer for forbrukersaker. høringsbrev av 8.10.2014 vedrørende ovennevnte høring. Advokatforeningen Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Også sendt pr. e-post: ostmottak bld.de.no Deres ref.: Dok. nr.: 186730 Saksbehandler: Trude Molvik 04.12.2014

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om endringer i markedsføringsloven og angrerettloven (håndhevingsreglene)

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om endringer i markedsføringsloven og angrerettloven (håndhevingsreglene) NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 49 Lov om endringer i

Detaljer

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato EP PSW/HEA/mk /ANUARK,Z 7.02.

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato EP PSW/HEA/mk /ANUARK,Z 7.02. 2 B FEB 2012 DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201107199 EP PSW/HEA/mk 201104452-/ANUARK,Z

Detaljer

Nytt meklingstilbud 19.06.2015

Nytt meklingstilbud 19.06.2015 Nytt meklingstilbud 19.06.2015 Forbrukerrådet blir meklingsorgan Forbrukerrådets oppgave som meklingsorgan på «nye områder» vil bli lovpålagt og vil derfor ikke trenge godkjenning, men notifiseres som

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FORBRUKERRÅDETS MEKLING

RETNINGSLINJER FOR FORBRUKERRÅDETS MEKLING RETNINGSLINJER FOR FORBRUKERRÅDETS MEKLING JULI 2016 Innhold 1. Hva kan behandles i Forbrukerrådet?... 3 2. Hva kan det ikke klages på?... 3 3. Hvem kan klage?... 3 4. Hvordan innleveres klagen?... 3 5.

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato: Morten Foss Sak nr: 08/ Høring - Forslag til forskrift om ny flyklagenemnd

Deres ref. Vår ref. Dato: Morten Foss Sak nr: 08/ Høring - Forslag til forskrift om ny flyklagenemnd Eforbrukerombudet SAMFEFibSEESØbPARTE NTET AVD./SEK.: S.BEH.: Samferdselsdepa rtementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO S.NFt.: - 2 JUNI 2008 AVSKREVET: Deres ref. Vår ref. Dato: Morten Foss Sak nr: 08/529-2

Detaljer

FORBRUKEROMBUDET. Forbrukerombudets høringsuttalelse til forslag t felles likestillings- og diskriminer ngslov. lnnledning

FORBRUKEROMBUDET. Forbrukerombudets høringsuttalelse til forslag t felles likestillings- og diskriminer ngslov. lnnledning ç) FORBRUKEROMBUDET Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Sendt via www.regjeringen.no Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 1512226-3 07.01.2016 Saksbehandler: Eli Bævre Dir.tlf: 46 81 80 63

Detaljer

Linda Olsen. Utenomrettslig klagebehandling i de nordiske land

Linda Olsen. Utenomrettslig klagebehandling i de nordiske land Linda Olsen Utenomrettslig klagebehandling i de nordiske land Oversikt over systemer for utenrettslig klagebehandling i de nordiske landene Knytte dette til flysektoren og egne erfaringer 2 Hvorfor er

Detaljer

Varsel om sak for Markedsrådet med påstand om vedtak om tvangsmulkt markedsføringsloven 39 jf. 42

Varsel om sak for Markedsrådet med påstand om vedtak om tvangsmulkt markedsføringsloven 39 jf. 42 Tesla Motors Norway AS Bekkenstenveien 15 0976 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Paal G. Simonsen Sak nr: 15/1199-30 24.06.2016 Saksbehandler: Gustav Norman Dir.tlf: 93 08 10 40 Varsel om sak for Markedsrådet

Detaljer

Høringsuttalelse - Forslag til ny regulering av markedsføring rettet mot barn og unge av usunn mat og drikke

Høringsuttalelse - Forslag til ny regulering av markedsføring rettet mot barn og unge av usunn mat og drikke Helse- og omsorgsdepartementet Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 12/1152-2 06.09.2012 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Høringsuttalelse - Forslag til ny regulering av markedsføring

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FORBRUKERRÅDETS MEKLING

RETNINGSLINJER FOR FORBRUKERRÅDETS MEKLING RETNINGSLINJER FOR FORBRUKERRÅDETS MEKLING Desember 2016 Innhold 1. Hvilke klagesaker behandles i Forbrukerrådet... 3 2. Hvilke klagesaker kan ikke behandles i Forbrukerrådet... 3 3. Hvem kan klage...

Detaljer

Skisse til forbedret selvreguleringsordning. Utarbeidet av ANFO, Virke og NHO Mat og Drikke

Skisse til forbedret selvreguleringsordning. Utarbeidet av ANFO, Virke og NHO Mat og Drikke Skisse til forbedret selvreguleringsordning Utarbeidet av ANFO, Virke og NHO Mat og Drikke 1 ANFO, Virke og NHO Mat og Drikke har i dette dokumentet utarbeidet en skisse til forbedret selvreguleringsordning.

Detaljer

Høring - om endringer i markedsføringslovens håndhevingsregler. Vi viser til Barne- og likestillingsdepartementets brev 17. oktober 2016 med vedlegg.

Høring - om endringer i markedsføringslovens håndhevingsregler. Vi viser til Barne- og likestillingsdepartementets brev 17. oktober 2016 med vedlegg. Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 DEP 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato 16/2012 16/6594 - TJU 14.12.2016 Høring - om endringer i markedsføringslovens håndhevingsregler Vi viser til Barne-

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet

Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 25.06.2014 Vår ref.: 14-796/HH Deres ref.: 13/3244 SL UR/KR Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet

Detaljer

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43 Haugesund Dialog AS Haraldsgata 195 5525 HAUGESUND Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/151-189 Saksbehandler: Anna Stabell 06.02.2014 Dir.tlf: 46 81 80 63 Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl

Detaljer

I det følgende vil vi kommentere ulike forslag som vi mener er av særlig betydning for våre klienter.

I det følgende vil vi kommentere ulike forslag som vi mener er av særlig betydning for våre klienter. Justis- og beredskapsdepartementet Oslo, 15. desember 2017 HØRING FORSLAG TIL NY FINANSAVTALELOV Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) viser til høringsbrev av 07.09.2017 vedrørende forslag til ny finansavtalelov.

Detaljer

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO S7:). 5/F-zoif 2b/li - Deres ref Vår ref Dato 201100081-/UBEFJS 11/610 JCW.05.2011 Høring

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato: 12/185 KSJ Sak nr: 12/

Deres ref. Vår ref. Dato: 12/185 KSJ Sak nr: 12/ r forbrukerombudet Finansdepartement Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Sendt pr. e-post til: ostmottak fin.de.no Deres ref. Vår ref. Dato: 12/185 KSJ Sak nr: 12/262-3 24.04.2012 Saksbehandler: Morten Grandal

Detaljer

Nasjonal høring - forslag til forordning om rettigheter for båtpassasjerer til sjøs og på innenlandske vannveier om endring av forordning 2006/2004

Nasjonal høring - forslag til forordning om rettigheter for båtpassasjerer til sjøs og på innenlandske vannveier om endring av forordning 2006/2004 Sjøfartsdirektoratet Postboks 4104 2307 HAMAR Deres ref. Vår ref. Dato: 200836753-17 Sak nr: 10/112-2 15.02.2010 Saksbehandler: Frøydis Gjems-Onstad Dir.tlf: 46 62 80 01 Nasjonal høring - forslag til forordning

Detaljer

Samtidig foreslås å oppheve forskrift nr. 309 om norsk ansvarlig organ for

Samtidig foreslås å oppheve forskrift nr. 309 om norsk ansvarlig organ for Notat Dato: 21.11.2012 Saksnr.: 12/7171 Høringsnotat - forslag om endringer i lov om merking av forbruksvarer og opphevelse av forskrift om norsk ansvarlig organ for EUs miljømerke, gebyrer, standardkontrakt

Detaljer

6 forord. Oslo, 1. juli 2016 Morten Grandal og Frode Elton Haug

6 forord. Oslo, 1. juli 2016 Morten Grandal og Frode Elton Haug Forord Markedsføringsretten oppstiller bestemmelser for næringsdrivendes handelspraksis og markedsføring overfor forbrukere og konkurrenter. Formålet med denne boken er å gi en innføring i markedsføringslovens

Detaljer

Høringssvar - EU-kommisjonens forslag til ny forordning om forbrukervernsamarbeid

Høringssvar - EU-kommisjonens forslag til ny forordning om forbrukervernsamarbeid Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 16/1252-4 30.06.2016 Saksbehandler: Frode Elton Haug Dir.tlf: 98 66 05 66 Høringssvar - EU-kommisjonens

Detaljer

Innst. 244 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 32 L ( )

Innst. 244 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 32 L ( ) Innst. 244 L (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Prop. 32 L (2015 2016) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Lov om klageorganer for forbrukersaker (gjennomføring

Detaljer

Vedrørende markedsføring av bolig - villedende prisantydninger

Vedrørende markedsføring av bolig - villedende prisantydninger ihus Grünerløkka Postboks 2030 Grünerløkka 0505 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Ada Kjenner Sak nr: 12/2260-11 06.02.2013 Saksbehandler: Hanne Winther Martinusen Dir.tlf: 48 24 78 31 Vedrørende markedsføring

Detaljer

1 Ot.prp. nr. 58 (2002-2003), pkt. 12.2.1 (s. 68).

1 Ot.prp. nr. 58 (2002-2003), pkt. 12.2.1 (s. 68). Forbrukerrådet Postboks 4594 Nydalen 0404 OSLO 17.08.05 Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon kommentarer til utkast Det vises til Forbrukerrådets oversendelse av utkast til avtale og drift av

Detaljer

Utkast ny lov om Forbrukerklageutvalget

Utkast ny lov om Forbrukerklageutvalget Utkast ny lov om Forbrukerklageutvalget 1 Virkeområde Forbrukerklageutvalget behandler klager: a) om kjøp av ting til forbruker, og om ytelser som selgeren eller andre har påtatt seg overfor kjøperen i

Detaljer

Uttalelse - forslag til ny forordning om forbrukervernsamarbeid

Uttalelse - forslag til ny forordning om forbrukervernsamarbeid Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato 16/00004-3 05.07.2016 Uttalelse - forslag til ny forordning om forbrukervernsamarbeid Ansvarlig myndighet: Barne-

Detaljer

Vurdering av standardkontrakt - mfl. 22

Vurdering av standardkontrakt - mfl. 22 Stiftelsen Einar Granum Kunstfagskole Maridalsveien 17C 0178 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Ottar Svein Gjerde Sak nr: 13/1452-2 Saksbehandler: Hanne Winther Martinusen 23.09.2013 Dir.tlf: 48 24 78 31

Detaljer

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser.

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Sendes elektronisk Dato: 13.10.2015 Vår ref.: 15-1570-1 Deres ref.: 15/3114 Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Vi

Detaljer

Saksbehandler:Ragnar Wiik Vår dato: Vår referanse:

Saksbehandler:Ragnar Wiik Vår dato: Vår referanse: Barne-, likestillings-og inkluderingsdepartementet Hilde Merethe Berg Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Saksbehandler:Ragnar Wiik Vår dato: 06.02.12. Vår referanse: Det vises til departementets brev av 05.12.2011

Detaljer

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet KONGELIG RESOLUSJON Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Statsråd: Rigmor Aasrud Ref nr.: Saksnr.: 12/49 Dato: 22.06 2012 Forskrift om endringer i forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser

Detaljer

HØRING - FORSLAG OM ENDRINGER I REGLENE OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

HØRING - FORSLAG OM ENDRINGER I REGLENE OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 Oslo Også sendt per e-post: postmottak@nfd.dep.no Deres ref.: 15/1998-1 Dato: 21. august 2015 Vår ref.: 204370 HØRING - FORSLAG OM ENDRINGER I REGLENE

Detaljer

Stabburets kampanje Kjøp 3 Idun ketchup og få filmen Det regner kjøttboller - Ny kampanje Kjøp 3 Nora saft - få gavekort

Stabburets kampanje Kjøp 3 Idun ketchup og få filmen Det regner kjøttboller - Ny kampanje Kjøp 3 Nora saft - få gavekort Stabburet AS Postboks 711 1411 KOLBOTN Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/815-12 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Stabburets kampanje Kjøp 3 Idun ketchup og få filmen

Detaljer

Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev til kraftleverandører

Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev til kraftleverandører Til alle norske kraftleverandører Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/2610-1 18.12.2015 Saksbehandler: Guro Nygaard Lysdahl Dir.tlf: Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev

Detaljer

Orienteringsbrev Medvirkeransvar ved publisering av villedende og ulovlig markedsføring av slankemidler

Orienteringsbrev Medvirkeransvar ved publisering av villedende og ulovlig markedsføring av slankemidler Til ansvarlig redaktør Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 12/1151-2 28.06.2012 Saksbehandler: Hanne Winther Martinusen Dir.tlf: 48 24 78 31 Orienteringsbrev Medvirkeransvar ved publisering av villedende

Detaljer

Vår ref. Sak nr: 15/2304-2 Saksbehandler: Brit Røthe Dir.tlf: 45 49 00 40

Vår ref. Sak nr: 15/2304-2 Saksbehandler: Brit Røthe Dir.tlf: 45 49 00 40 c-~ FORBRUKERO MB UD ET Justis- og beredskapsdepartementet Lovavdelingen 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Sak nr: 15/2304-2 Saksbehandler: Brit Røthe Dir.tlf: 45 49 00 40 Dato: 12.02.2016 Høring - forslag

Detaljer

BOLIG 1 'Z 7 3. Postmottak BLD :DE-PART:"

BOLIG 1 'Z 7 3. Postmottak BLD :DE-PART: Postmottak BLD Fra: Per Jæger [Per.Jaeger@boligprodusentene.no] Sendt: 2. mai 2011 13:25 Til: Postmottak BLD Kopi: Svein Gloslie Emne: Tvistenemnder Vedlegg: Scan 00206B5B0A0D110502105402 from E4702-1_1.pdf

Detaljer

JUST1SDEPARTEMENTET 12 NUV ARKZZbuE:

JUST1SDEPARTEMENTET 12 NUV ARKZZbuE: JUST1SDEPARTEMENTET Justisdepartementet PB 8005 Dep 0030 Oslo SAKSW: AVD1cONT/BrHr DUK,NR 12 NUV 7009 CZ, ARKZZbuE: Oslo, 10.11.2009 Vår ref.: EK Deres ref.: 200903639 E0 KG/an Høring Offentlige undersøkelseskommisjoner

Detaljer

Høringsuttalelse til høringsnotat av 15. november 2012:

Høringsuttalelse til høringsnotat av 15. november 2012: Høringsuttalelse til høringsnotat av 15. november 2012: «Endringer i organiseringen av Likestillings- og diskrimineringsnemnda endringer i diskrimineringsombudsloven og diskrimineringsombudsforskriften»

Detaljer

Høringsnotat. Utkast til ny lov om klageorganer for forbrukersaker

Høringsnotat. Utkast til ny lov om klageorganer for forbrukersaker Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Høringsnotat Utkast til ny lov om klageorganer for forbrukersaker 1 Innledning... 6 1.1 Etablering av et nytt og forbedret klagebehandlingstilbud på

Detaljer

Høring om endringer i markedsføringslovens håndhevingsregler

Høring om endringer i markedsføringslovens håndhevingsregler Høring om endringer i markedsføringslovens håndhevingsregler 1 Innledning... 4 1.1 Hvorfor foreslås det endringer?... 4 1.2 Forslaget i hovedtrekk... 4 2 Prosessen frem til høringsnotatet... 7 3 Oppbygningen

Detaljer

Høring om endringer i markedsføringslovens håndhevingsregler

Høring om endringer i markedsføringslovens håndhevingsregler Høring om endringer i markedsføringslovens håndhevingsregler 1 Innledning... 4 1.1 Hvorfor foreslås det endringer?... 4 1.2 Forslaget i hovedtrekk... 4 2 Prosessen frem til høringsnotatet... 7 3 Oppbygningen

Detaljer

DET KONGELIGE FORNYINGS- OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMENT. Deres referanse Vår referanse Dato 2009/00371 ME/ME3 CLH:elt dAKH

DET KONGELIGE FORNYINGS- OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMENT. Deres referanse Vår referanse Dato 2009/00371 ME/ME3 CLH:elt dAKH DET KONGELIGE FORNYINGS- OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMENT Kultur- Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO 1 3. rir. 2' 9 200? 27 f--.95,-t Deres referanse Vår referanse Dato 2009/00371 ME/ME3

Detaljer

Høring Forslag til Europaparlaments- og rådsdirektiv om kredittavtaler i forbindelse med fast eiendom til boligformål (COM (2011) 142 final)

Høring Forslag til Europaparlaments- og rådsdirektiv om kredittavtaler i forbindelse med fast eiendom til boligformål (COM (2011) 142 final) DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201103032 11/1870 JCW,R5.05.2011 Høring Forslag til Europaparlaments- og rådsdirektiv om

Detaljer

Høring - Endringer i markedsføringslovens håndhevingsregler

Høring - Endringer i markedsføringslovens håndhevingsregler Barne- og likestillingsdepartementet Sendt pr. e-post: postmottak@bld.dep.no Deres ref.: 16/2012 Dato: 28. november 2016 Vår ref.: 231091 Høring - Endringer i markedsføringslovens håndhevingsregler 1.

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 17/1544 EP HEA/bj 17/

Deres ref. Vår ref. Dato 17/1544 EP HEA/bj 17/ Justis- og beredskapsdepartementet v/lovavdelingen Deres ref. Vår ref. Dato 17/1544 EP HEA/bj 17/00043 23.03.2017 Forslag til forskrift om god kredittmarkedsføring Ansvarlig myndighet: Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

Barne-, likestilling- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo

Barne-, likestilling- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Barne-, likestilling- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Høringsuttalelse fra Norsk Fosterhjemsforening Forslag til endringer i forskrift 18. desember 2003 nr. 1659 om fosterhjem

Detaljer

Merknader til Advokatlovutvalgets utredning NOU 2015:3 Advokaten i samfunnet med forslag til regelverk

Merknader til Advokatlovutvalgets utredning NOU 2015:3 Advokaten i samfunnet med forslag til regelverk Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Vår dato: 22.12.2015 Deres dato: 13.05.2015 Vår referanse: 15/3271-2 Deres referanse:15/3004 Merknader til Advokatlovutvalgets utredning NOU

Detaljer

Oppgitt tema: «Hvordan kan vi virke bedre sammen for å bidra til en forutsigbar og forståelig ordning?»

Oppgitt tema: «Hvordan kan vi virke bedre sammen for å bidra til en forutsigbar og forståelig ordning?» Oppgitt tema: «Hvordan kan vi virke bedre sammen for å bidra til en forutsigbar og forståelig ordning?» Øyvind Bernatek, direktør sekretariatet for Statens helsepersonellnemnd, Klagenemnda for behandling

Detaljer

Utsendelse av markedsføring fra dinvalentine.no

Utsendelse av markedsføring fra dinvalentine.no Baez Limited 192, Old Bakery Street Valletta, VA VLT 1455, Malta Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 11/404 14 25.02.2011 Saksbehandler: Bård Solem Dir.tlf: 45 49 00 19 Utsendelse av markedsføring fra dinvalentine.no

Detaljer

MOTTATT 9 DES2015. DSS: Skanning. Pogtboks 8011 Dep Dato:

MOTTATT 9 DES2015. DSS: Skanning. Pogtboks 8011 Dep Dato: MOTTATT 9 DES2015 DSS: Skanning Helsedirektoratet Helse-og omsorgsdepartementet De-'95 '9-5 15/2389 Vår ref.: 15/8089-3 Saksbehandler: Ann-Kristin Wassvik Pogtboks 8011 Dep Dato: 02.12.2015 0030 OSLO Høringsuttalelse

Detaljer

Høring forslag til ny lov om Forbrukerklageutvalget med forskrifter

Høring forslag til ny lov om Forbrukerklageutvalget med forskrifter Høring forslag til ny lov om Forbrukerklageutvalget med forskrifter 1 Bakgrunn... 4 2 Sammendrag... 6 3 Nærmere om EU-rettsaktene... 8 3.1 Direktivet... 8 3.2 Forordningen... 8 4 Forbrukerrådet og Forbrukertvistutvalget...

Detaljer

Markedsføring av gullkjøp - orienteringsbrev til bransjen

Markedsføring av gullkjøp - orienteringsbrev til bransjen Etter adresseliste Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 12/1197-1 06.07.2012 Saksbehandler: Simen Grønn Kleveland Dir.tlf: 46 81 80 63 Markedsføring av gullkjøp - orienteringsbrev til bransjen 1. Innledning

Detaljer

Mandat for utvalget Relevante hensyn ved revisjonen

Mandat for utvalget Relevante hensyn ved revisjonen Mandat for utvalget Regjeringen har besluttet å oppnevne et offentlig utvalg som skal foreta en gjennomgang av lov 5. mars 2004 nr. 12 om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger

Detaljer

Forslag til ny lov om behandling av personopplysninger

Forslag til ny lov om behandling av personopplysninger Justis- og beredskapsdepartementet Forslag til ny lov om behandling av personopplysninger Personvernkonferansen 8. desember 2017 Anne Sofie Hippe, fung. Lovrådgiver, Oversikt Kort om personvernforordningen

Detaljer

Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0033 OSLO

Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0033 OSLO W Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0033 OSLO Vår ref.:1506244-2 - 414.2 Vår dato: 29.2.2016 Deres ref.: 15/4361 Deres dato: 30.11.2015 Saksbehandler: Kristina Mari Rognmo Svar på høring

Detaljer

Tilsyn med reklame i redaksjonelle medier - skjult reklame og skille mellom redaksjonelt innhold og reklame

Tilsyn med reklame i redaksjonelle medier - skjult reklame og skille mellom redaksjonelt innhold og reklame Verdens Gang AS Postboks 1185 Sentrum 0107 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 16/1123-1 20.05.2016 Saksbehandler: Eli Bævre Dir.tlf: 468 18 063 Tilsyn med reklame i redaksjonelle medier - skjult reklame

Detaljer

Temaark: Kontroll med foretakssammenslutninger Rev.dato: Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5

Temaark: Kontroll med foretakssammenslutninger Rev.dato: Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5 Tittel: Dok.nr: VU002 Temaark: Kontroll med foretakssammenslutninger Rev.dato: 25.04.2017 Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5 INNHOLD 1 BAKGRUNN... 2 2 KONKURRANSEANALYSE OG EFFEKTIVITETSGEVINSTER...

Detaljer

Markedsføring fra Nuform - mfl. 2 og 3 og angrerettloven 11 jf. 3

Markedsføring fra Nuform - mfl. 2 og 3 og angrerettloven 11 jf. 3 Nuform Pb. 33 Søreidgrend 5895Bergen Sak nr:09/527-11 26.05.2009 Markedsføring fra Nuform - mfl. 2 og 3 og angrerettloven 11 jf. 3 Som dere vil være godt kjent med fører Forbrukerombudet tilsyn med at

Detaljer

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO DET KONGELIGE JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref.vår ref. 201100081-/UBEFJS201101081- /NNO Dato 16.05.2011 Høring - NOU

Detaljer

Høring: Effektivisering av håndhevingen på diskrimineringsområdet - forslag til endringer i håndhevingsapparatet på diskrimineringsområdet

Høring: Effektivisering av håndhevingen på diskrimineringsområdet - forslag til endringer i håndhevingsapparatet på diskrimineringsområdet Barne- og likestillingsdepartementet Att: Forbruker-, rettighets- og likestillingsavdelingen høringen sendes kun digitalt Deres ref: 16/2687 Vår ref: 207.12/ abb Dato: 30.11.2016 Høring: Effektivisering

Detaljer

Saksbehandlingsregler for Finansklagenemnda

Saksbehandlingsregler for Finansklagenemnda Saksbehandlingsregler for Finansklagenemnda 1. Generelt Finansklagenemnda behandler klager som gjelder tvister av rettslig karakter som springer ut av kontraktsforhold med finansselskap som nevnt i Finansklagenemndas

Detaljer

Mandat for et lovutvalg til å revidere forvaltningsloven. 1. Bakgrunnen for oppnevningen av utvalget

Mandat for et lovutvalg til å revidere forvaltningsloven. 1. Bakgrunnen for oppnevningen av utvalget Mandat for et lovutvalg til å revidere forvaltningsloven 1. Bakgrunnen for oppnevningen av utvalget Forvaltningsloven var ved sin vedtakelse den første norske loven med alminnelige krav til forvaltningens

Detaljer

Høring Dekning av rettskostnader etter nemndsuttalelser

Høring Dekning av rettskostnader etter nemndsuttalelser a STATENS CP PENSIONSKASSE Finansdepartementet Postboks 8008 Dep. 0030 OSLO Vår referanse: 12/091128 Saksbehandler: Rachel Husebø Chambenoit Juridisk seksjon - Forsikringsavdelingen Telefon: 22 24 17 18

Detaljer

Instruks om utredning av statlige tiltak (utredningsinstruksen)

Instruks om utredning av statlige tiltak (utredningsinstruksen) Instruks om utredning av statlige tiltak (utredningsinstruksen) Fastsatt ved kongelig resolusjon 19. februar 2016 med hjemmel i instruksjonsmyndigheten. Fremmet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Detaljer

Retningslinjer. Retningslinjer for overholdelse av konkurranselovgivningen. i NHO

Retningslinjer. Retningslinjer for overholdelse av konkurranselovgivningen. i NHO Retningslinjer Retningslinjer for overholdelse av konkurranselovgivningen i NHO Disse retningslinjer er ikke ment å gi et uttømmende bilde av all gjeldende konkurranselovgivning da de ikke er en håndbok,

Detaljer

Merknader til forslag til ny lov om Forbrukerklageutvalget med forskrifter

Merknader til forslag til ny lov om Forbrukerklageutvalget med forskrifter Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Saksbehandler: Gyrid Giæver Epost: gyrid.giaver@forbrukerradet.no Vår dato: 21.10.2015 Vår referanse: 15/5743-2 Deres dato:

Detaljer

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Spaceworld Megastore Storgata

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Spaceworld Megastore Storgata Spaceworld Norge AS Postboks 6219 Etterstad 0603 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/1100-1 29.05.2015 Saksbehandler: Morten Grandal Dir.tlf: 46 62 80 01 Markedsføring og salg av forsikringsavtaler

Detaljer

På vegne av Unios tillitsvalgte i Forbrukerrådet oversendes de tillitsvalgtes høringssvar.

På vegne av Unios tillitsvalgte i Forbrukerrådet oversendes de tillitsvalgtes høringssvar. 1:1Unio Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 OSLO s."- z) 0 7_oi,.)04 11i? / -2 / Vår saksbehandler: Kopi til Vår dato 02.05.2011 Vår referanse 2007-0063 Deres referanse

Detaljer

Standardvilkår for bruk av mobiltelefon. Varsel om sak for Markedsrådet

Standardvilkår for bruk av mobiltelefon. Varsel om sak for Markedsrådet Telenor Norge AS - privatmarked Kristin Bergfjord Snarøyveien 30 1331 FORNEBU Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 11/1776-11 24.09.2012 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Standardvilkår

Detaljer

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Lefdalbutikker

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Lefdalbutikker Lefdal Elektromarked AS Postboks 153 1471 LØRENSKOG Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/1097-1 29.05.2015 Saksbehandler: Morten Grandal Dir.tlf: 46 62 80 01 Markedsføring og salg av forsikringsavtaler

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1530-3 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1530-3 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Kims Norge AS Postboks 4272 Nydalen 0401 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1530-3 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Kims - markedsføring av konkurranse på chipsposer

Detaljer

Vår ref.dato: Sak nr: 11/ Høring - Finanskriseutvalgets utredning - NOU 2011: 1

Vår ref.dato: Sak nr: 11/ Høring - Finanskriseutvalgets utredning - NOU 2011: 1 forbrukerombudet Finansdepartement Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref.dato: Sak nr: 11/302-202.05.2011 Saksbehandler: Frode Arnesen Dir.tlf: 45 21 21 76 Høring - Finanskriseutvalgets utredning

Detaljer

Markedsføring av kreftbehandling i utlandet

Markedsføring av kreftbehandling i utlandet OncoloMed AS Luramyrveien 40 4313 SANDNES Sendt per e-post til: info@oncolomed.no Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 17/1324-2 06.06.2017 Saksbehandler: Nina Elise Dietzel Dir.tlf: 45 49 00 31 Markedsføring

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Guro Håve úr Árantsstovu Arkiv: A20 &13 16/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Guro Håve úr Árantsstovu Arkiv: A20 &13 16/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Guro Håve úr Árantsstovu Arkiv: A20 &13 16/2926-2 Dato: 30.05.2016 HØRING - ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN OG FRISKOLELOVEN - SKOLEMILJØ Utrykt vedlegg: Høringsnotat

Detaljer

MARKEDSFØRING OG INNGÅELSE AV AVTALER OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT MARKEDSFØRINGSLOVEN

MARKEDSFØRING OG INNGÅELSE AV AVTALER OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT MARKEDSFØRINGSLOVEN Etter adresseliste Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 05/2067 14.09.2005 Saksbehandler Ingrid Sandvei MARKEDSFØRING OG INNGÅELSE AV AVTALER OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT MARKEDSFØRINGSLOVEN

Detaljer

Tilsyn med brukeromtaler på

Tilsyn med brukeromtaler på Stormberg AS Barstølveien 86 4636 KRISTIANSAND S Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 16/1422-1 30.06.2016 Saksbehandler: Eli Bævre Dir.tlf: 46 81 80 63 Tilsyn med brukeromtaler på http://www.stormberg.com/no/

Detaljer

Lovvedtak 54. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 244 L ( ), jf. Prop. 32 L ( )

Lovvedtak 54. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 244 L ( ), jf. Prop. 32 L ( ) Lovvedtak 54 (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 244 L (2015 2016), jf. Prop. 32 L (2015 2016) I Stortingets møte 3. mai 2016 ble det gjort slikt vedtak til lov om klageorganer for

Detaljer

Innledningsvis viser vi også til våre tidligere innlegg om temaet, senest notat av 3. mars 2014 med videre henvisninger.

Innledningsvis viser vi også til våre tidligere innlegg om temaet, senest notat av 3. mars 2014 med videre henvisninger. Notat Til Advokatlovutvalget Fra Advokatforeningen Saksbehandler Toralf Wågheim Dato 3. juni 2014 Docsnr. 178745/v1 Emne Organisering av disiplinær- og tilsynssystem 1. Innledning Vi viser til vårt møte

Detaljer

Vedtak - Endelig kontrollrapport - Flekkefjord kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

Vedtak - Endelig kontrollrapport - Flekkefjord kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet Flekkefjord kommune Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD Deres referanse Vår referanse Dato 15/3356 14/00404-9/KBK 30.04.2015 Vedtak - Endelig kontrollrapport - Flekkefjord kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

Detaljer

Varsel om foreleggelse av sak for Markedsrådet med påstand om vedtak om overtredelsesgebyr - markedsføringsloven 11 og 15 jf.

Varsel om foreleggelse av sak for Markedsrådet med påstand om vedtak om overtredelsesgebyr - markedsføringsloven 11 og 15 jf. M Quest AS Høgliveien 30 1850 MYSEN Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 11/996-547 30.09.2011 Saksbehandler: Tage Eriksen Dir.tlf: 91 88 40 15 Varsel om foreleggelse av sak for Markedsrådet med påstand om

Detaljer

Saksbehandler: Marianne Støa Arkivsaksnr.: 16/ Dato:

Saksbehandler: Marianne Støa Arkivsaksnr.: 16/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marianne Støa Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/4589-1 Dato: 23.05.16 Høring - forslag til endringer i opplæringsloven og friskoleloven nytt kapittel om skolemiljø Sett

Detaljer

Nærings- og fiskeridepartementet Statsråd : Monica Mæland. KONGELIG RESOLUSJON Ref nr: Saksnr: 14/3894 Dato:

Nærings- og fiskeridepartementet Statsråd : Monica Mæland. KONGELIG RESOLUSJON Ref nr: Saksnr: 14/3894 Dato: Nærings- og fiskeridepartementet Statsråd : Monica Mæland KONGELIG RESOLUSJON Ref nr: Saksnr: 14/3894 Dato: 09.05.2014 Oppnevning av et utvalg for å vurdere konkrete løsninger for etableringen av et uavhengig

Detaljer

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/ Dato:

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/12270-2 Dato: 21.09.12 KLAGENEMNDSORDNINGEN - KONSEKVENSER AV LOVENDRINGER FOR KLAGESAKSBEHANDLING I HELSE- OG OMSORGSSAKER

Detaljer

Høring - ny lov om Forbrukerklageutvalget med forskrifter

Høring - ny lov om Forbrukerklageutvalget med forskrifter postmottak@bld.dep.no Deres ref. Vår ref. Saksbehandler: Dato: 14/3576 15/1274-3 Åse Ulvin 19.10.2015 Tlf.: 47 48 63 52 Høring - ny lov om Forbrukerklageutvalget med forskrifter Innledning Vi viser til

Detaljer

Krav til markedsføring av hastighet - mfl. 6, 7 og 8

Krav til markedsføring av hastighet - mfl. 6, 7 og 8 Telenor Norge AS Postboks 800 1331 FORNEBU Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/2074-1 12.10.2015 Saksbehandler: Ida Småge Breidablikk Dir.tlf: 45 21 22 78 Krav til markedsføring av hastighet - mfl. 6,

Detaljer

Notat. Til Dato Saksnr. Nærings- og fiskeridepartementet / Direktorat for e-helse Mona Holsve Ofigsbø Christine Bergland

Notat. Til Dato Saksnr. Nærings- og fiskeridepartementet / Direktorat for e-helse Mona Holsve Ofigsbø Christine Bergland Til Dato Saksnr Nærings- og fiskeridepartementet 03.03.2016 15/188-5 Fra Saksbehandler Ansvarlig Direktorat for e-helse Mona Holsve Ofigsbø Christine Bergland Notat Høringssvar om forslag til lov for gjennomføring

Detaljer

Høring - Europakommisjonens forslag til regelverk for utenomrettslig løsning av forbrukertvister (COM /2 og COM /2)

Høring - Europakommisjonens forslag til regelverk for utenomrettslig løsning av forbrukertvister (COM /2 og COM /2) Fra: Øvergård Trine-Lise Sendt: 9. februar 2012 14:53 Til: Postmottak BLD Emne: Høring - Europakommisjonens forslag til regelverk for utenomrettslig løsning av forbrukertvister (COM 2011 793/2 og COM 2011

Detaljer

Tilsyn med brukeromtaler på nettsiden

Tilsyn med brukeromtaler på nettsiden Ellos Norway AS Postboks 210 1411 KOLBOTN Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 16/1399-1 30.06.2016 Saksbehandler: Eli Bævre Dir.tlf: 46 81 80 63 Tilsyn med brukeromtaler på nettsiden www.ellos.no 1. Innledning

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSREKOMMANDASJON. av 4. april 2001

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSREKOMMANDASJON. av 4. april 2001 25.7.2002 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 37/145 KOMMISJONSREKOMMANDASJON 2002/EØS/37/35 av 4. april 2001 om prinsipper for utenrettslige organer med ansvar for å løse forbrukertvister

Detaljer

Klage på delvis avslag på begjæring om innsyn - Konkurransetilsynets sak 2003/255

Klage på delvis avslag på begjæring om innsyn - Konkurransetilsynets sak 2003/255 Arntzen de Besche Advokatfirma AS v/advokatfullmektig Thea S. Skaug PB 2734 Solli 0204 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 200503082 20. mars 2006 Klage på delvis avslag på begjæring om innsyn - Konkurransetilsynets

Detaljer

HØRING - INNFØRING AV OVERTREDELSESGEBYR M.V. I FLERE LOVER MED FOLKEHELSEFORMÅL M.V.

HØRING - INNFØRING AV OVERTREDELSESGEBYR M.V. I FLERE LOVER MED FOLKEHELSEFORMÅL M.V. Lab Norge Laboratorieleverandørene Helse- og omsorgsdepartementet Pb 8011 Dep 0030 OSLO Oslo 30.8.2017 HØRING - INNFØRING AV OVERTREDELSESGEBYR M.V. I FLERE LOVER MED FOLKEHELSEFORMÅL M.V. Vi viser til

Detaljer

Høring - NOU 2009:14 - Et helhetlig diskrimineringsvern. Det vises til brev fra Barne- og likestillingsdepartementet datert 26. juni 2009 m/ vedlegg.

Høring - NOU 2009:14 - Et helhetlig diskrimineringsvern. Det vises til brev fra Barne- og likestillingsdepartementet datert 26. juni 2009 m/ vedlegg. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 200902447 200903653-/OTF 12.01.2010 Høring - NOU 2009:14 - Et helhetlig diskrimineringsvern Det vises

Detaljer

Forbrukerombudets høringsuttalelse til forslag om endringer i markedsføringslovens håndhevingsbestemmelser

Forbrukerombudets høringsuttalelse til forslag om endringer i markedsføringslovens håndhevingsbestemmelser Barne- og likestillingsdepartementet Sendt via Regjeringen.no Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 16/2119-2 28.11.2016 Saksbehandler: Morten Grandal Dir.tlf: 46 62 80 01 Forbrukerombudets høringsuttalelse

Detaljer

Saksbehandlingsregler for Finansklagenemnda

Saksbehandlingsregler for Finansklagenemnda Saksbehandlingsregler for Finansklagenemnda Saksbehandlingsreglene er fastsatt av styret 21. januar 2011 basert på følgende bestemmelser i vedtektene: 1-2, 3-4, 4-2, 4-3 og 4-4 1. Generelt Finansklagenemndas

Detaljer

Høringsnotat Rammer for overtredelsesgebyr etter forslag til ny verdipapirregisterlov

Høringsnotat Rammer for overtredelsesgebyr etter forslag til ny verdipapirregisterlov I J Høringsnotat Rammer for overtredelsesgebyr etter forslag til ny verdipapirregisterlov 1. Innledning En arbeidsgruppe nedsatt og ledet av Finanstilsynet på oppdrag fra Finansdepartementet ("arbeidsgruppen")

Detaljer

Konkurranse og konflikt erfaringer med KOFAs avgjørelser

Konkurranse og konflikt erfaringer med KOFAs avgjørelser Konkurranse og konflikt erfaringer med KOFAs avgjørelser Avfallsdagene 08.03.2012 Myhre & Co Advokatfirma v/ Trine Friberg Skaug Tidligere høyesterettsdommer Georg Fredrik Rieber-Mohn 4 lagdommere 1 professor

Detaljer

VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT

VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT INNHOLD OG FORMÅL Næringsdrivende benytter i økende grad Internett til å innhente og ta i bruk personopplysninger fra forbrukere.

Detaljer