PROSJEKTPLAN INNFØRING OG BRUK AV NASJONAL VEGDATA BANK (NVDB) I OS KOMMUNE.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSJEKTPLAN INNFØRING OG BRUK AV NASJONAL VEGDATA BANK (NVDB) I OS KOMMUNE."

Transkript

1 PROSJEKTPLAN INNFØRING OG BRUK AV NASJONAL VEGDATA BANK (NVDB) I OS KOMMUNE. Oversikt over revisjoner Nr Dato Endring Opprinneleg dokument Diverse endringar i dokument etter vedtak om innføring. Framdriftsplan og ansvarlig er oppdatert Oppdatering av framdriftsplan Oppdatering av framdriftsplan Diverse endringar i dokumentet. Bakgrunn Os kommune har trong for eit system for drift og forvaltning av kommunale vegar i Os kommune. NVDB er i dag brukt av Statens vegvesen for riksvegar og fylkesvegar, og nokre kommunar brukar også NVDB. Nasjonal Veg Data Bank (NVDB) er eit dataverktøy for effektiv drift, forvaltning og utvikling av heile det offentlege vegnettet med tilhøyrande fagdata på ein samfunnsnyttig måte. Omgrepet NVDB vert nytta om ein database med vegnett og fagdata, samt tekniske løysingar som gjer det mogeleg å bruka og oppdatera dette datagrunnlaget. NVDB har stadfesta data som eigner seg godt til presentasjon og redigering i kartklientar. Data i NVDB er kalla fagdata. Dette kan vera konkrete ting som skilt, rekkverk, stikkrenner, vegdekker etc., men også meir abstrakte ting som Fartsgrense, ÅDT (ÅrsDøgnTrafikk) osv. Fagdata inkluderer eigenskaper til vegelementene, til dømes rekkverk av stål, at stikkrenna har diameter 100 mm osb. Bruk av NVDB kan mellom anna gje kommunen: Ein stad å lagre alle data om vegnettet Oversikt over alle vegelementer Einskapleg handtering av vegnettet. Kvalitetsoversikt over dei økonomisk mest viktige elementa. Einskapleg rapportering i Kostra. Ved å auka kvalitet på registreringar kan dette gje synergieffektar også for planavdelinga og Kart og oppmålingsavdelinga, samt at det vil verta enklare med informasjon til publikum, entreprenørar, andre etatar osb.

2 Status på eksisterande fagdata Vegnett (VBASE): VBASE er ein landsomfattande digital vegdatabase for alle kjørbare vegar lengre enn 50 meter. VBASE har informasjon om kor vegen er, type veg og kva namn den har. I tillegg til at alle veger har koordinatar for senterlinje, har dei også ein vegreferanse. Vegreferansen er ein oppslagsnøkkel i NVDB-databasen. Vegreferansen er sett saman av fleire element, som fylke, kommune, vegkategori, vegstatus, vegnummer, parsell og meter. Til dømes: 1653 KV10312 hp=1 m=1200. Oppdatering av VBASE vert gjort av kommunen som og legg inn alle kommunale veger. Statens kartverk er originaldatavert, så kommunen får berre lagt inn endringsdata mot VBASE og så mot NVDB når STK sender datasettet for oppdatering. Oppdatering skjer 1 gong pr år. Raske oppdateringar av vegnettet er ein føresetnad for aktiv bruk av NVDB, sidan alle registreringar er avhengig av at vegnettet er oppdatert. Statens kartverk vil koma oss i møte og vil tilby oss fleire oppdateringar pr år. Dei vil ta initiativ til eit møte der vi kan avklara detaljar. Os kommune ynskjer på sikt å stå for oppdateringane av vegnettet sjølv. På grunn av utfordringar med sjølve programvaren for dette (vegnettseditoren), er dette vanskeleg å få til no, men det skal koma ein ny versjon mot slutten av Os kommune ynskjer då å få opplæring og starta eigen oppdatering. FKB data Felles kartdatabase (FKB) er ein samling datasett på vektorform. Dei viktigaste objekta (m.a. bygning, veg og eigedom) vert ajourført kontinuerleg ved kommunane si sakshandsaming. Nokre av objekta vert registrert i NVDB i tillegg til FKB. Kommunen tar seg av oppdatering av FKB-Vegnett inkl VSIT (fartsgrense, bruksklasse osb.). Det er ingen kopling mellom VBASE og VSIT utover at VBASE vert sjekka mot VSIT kvar gong vi har nykartlegging. Kommunen mottar dessverre aldri endringar frå Statens Vegvesen for ajourhold, sjølv om dette strengt tatt er lagt inn i avtaleverket rundt Geovekst. Mogelegheit for import av aktuelle FKB data til NVDB må sjekkast. Fagdata: Nokre vegobjekt er registert i andre system, det gjeld overvatn (kum, rørleidning) i VA register. Alle objekt for lukka system når det gjeld overvatn vert registrert i VA-register (originaldatavert). Det vil verta vurdert om det eventuelt er mogeleg og ynskjeleg å importera/synkronisera til NVDB for vidare bearbeiding der. Opne grøfter som høyrer til veg vert registrert direkte i NVDB Elles er ingen vegobjekt registrert formelt i dag. Kommunale fagdata som allerede er med i NVDB er: Ulykker (kvalitet og rutinar vert sjekka av Torbjørn) Fartsgrenser Innkjøring forbudt, fysiske sperringer og svingerestriksjoner Aksellastrestriksjoner Høydebegrensninger

3 Kvalitet og oppdateringsrutinar på desse fagdata vert sjekka av samferdsleavdelinga (med unnatak av ulykker) samstundes med registrering av desse.

4 Lokalt ambisjonsnivå Det vert tilråda å ikkje ha for høgt ambisjonsnivå i starten. Nivå 2 (middels) er vedteke. Dette omfattar følgjande objekt: Avrenning frå vegbane/vegskulder Open drenering, djup sidegrøft Stikkrenne Asfaltdekker Siktsoner, i vegkryss mellom vegar Kantstein Rekkverk Skilt Vegbom Veglys Ansvar for registrering av objekta ligg på Samferdsleavdelinga (unnateke der det er gitt anna ansvar) Når det gjeld eventuell bruk av NVDB-verktøy som PMS (Pavement Management System) til bruk for dekkeoppfølging og NorTraf (trafikkdatabasen) som vert brukt til trafikkberekningar og ÅDTbelegging, vert ikkje desse tekne i bruk no. Må vurderast på eit seinare tidspunkt. Det må sterkt vurderast om det skal utførast fotografering og måling av dekketilstanden og vegen sitt sideterreng og ulike objekt. Dette kan gjera registreringsarbeidet meir effektivt og truleg gje ein god oversikt over dekketilstanden. Det må takast stilling til korleis kommunen skal tilby kartverk som viser vegane med tilhøyrande vegnummer, hp og metrering. Ein moglegheit er å tilpassa dagens web-kart, eller å etablera andre løysingar. Det må løpande takast stilling til kva typer vegdata som vi ynskjer å presentera for innsyn til innbyggarane. Dette er vurderingar som må gjerast kontinuerleg og minst vera basert på kvalitet på registrerte data og behov hjå innbyggarane. Det er oppretta ei NVDB gruppe for koordinering av kommunen sin bruk av NVDB: Deltakare er: Marianne Kramer, prosjekteigar Terje Myking, Superbruker frå samferdsleavdelinga Torbjørn Steffensen, kart og oppmåling Robert Flister, teknisk drift I tillegg er representant for utbyggere (prosjektavdelinga) og byggsak invitert. Aktuelle ressursar og kompetanse Dataverktøy: Alt dataverktøy er gratis å bruka med unnatak av Vegviseren og Vegfoto.

5 Vegkart Innsynsbrukarar brukar dette som utgangspunkt. Trengs det annan programvare vert dette vurdert. NVDB 123 Brukast til normal oppdatering av fagdata. Praktisk registering kan utførast på kontoret saman med vegbilder eller på vegen enten direkte i NVDB 123, eller ved registrering i Excel rekneark, enten direkte på PC eller på papir for seinare registrering i NVDB 123 eller via Excel. Kan også brukast til innsyn viss ikkje vegkart er tilstrekkeleg. Bør vurderast installert på alle PC-ar som vert brukt av innsynsbrukarar. FUNKRA Kan vera aktuelt å nytta for å ta ut rapportar på mengde og tilstand for vegobjekter. Elrapp kontroll Kan vera aktuelt å nytta for å registrera tilstand på vegen og eventuelle avvik i denne. VegReg Kan vera aktuelt å nytta for masseregistreringar direkte ute på vegen. Gisline I Gisline kan det installerast tilleggsprogramvare slik at det er mogleg å arbeida mot NVDB. Dette er svært ynskjeleg og må vurderast. Gisline kan brukast både til innsyn, oppdatering av både fagdata og vegnett. Vegviseren og Vegfoto Vegviseren er program for identifisering av vegident med GPS. Vegfoto er program for å ta bilete med stadfesting av vegident på sjølve bilete. Desse er installert på mobiltelefonar som kjører ANdroid. Dei kostar ca kr 2 500,- pr stk. Desse bør driftsleiar og dei fleste driftsoperatørane ha. Triona AS er leverandør av desse programma. Personell Vegnett (VBASE), Torbjørn Steffensen. Kompetanse OK. FKB data, Torbjørn Steffensen. Kompetanse OK. Vegnett (VBASE), Mona Hovdenes. Kompetanse OK. FKB data, Mona Hovdenes. Kompetanse OK. Fagdata Terje Myking. Superbrukar. Kompetanse OK. Jan T. Lund, driftsleiar. Oppdateringsbrukar, treng opplæring i bruk av program Robert Flister. Oppdateringsbrukar. Kompetanse, treng opplæring i bruk av program Elisabeth Thommassen. Oppdateringsbrukar. Kompetanse, treng opplæring i bruk av program Mona Hovdenes. Oppdateringsbrukar. Kompetanse, treng opplæring i bruk av program Driftsoperatørar Samferdsle, tilsette teknisk drift med behov for innsyn. Innsynsbrukar. Kompetanse, treng opplæring i bruk av program.

6 Framdriftsplan/vegen vidare Oppgave Frist Ansvar Beslutning om å ta i bruk. Vedteken Utførd MAKR Forberede/opprette avtale med Statens vegvesen Utførd TEMY Organisere NVDB-gruppe lokalt Utførd TEMY/ Sikre nødvendig forankring i organisasjonen. MAKR Oppnevne de som har kompetanse og interesse for arbeid med vegdata og kart. Utarbeide mandat og tildele ansvar i gruppa Status Vbase/vegnett Utførd TST Geodataavdelingen sjekker kvaliteten på kommunens Vbase. OK Kontrollere om Vbase er à jour i forhold til meldte korreksjoner. OK, endringar vert meld løpande til Torbjørn Skaff oversikt over manglende 50-metersveger eller andre lenker (snuhamre, plasser etc.). Torbjørn sjekkar. OK Status for eksisterende kartdata Stedfestet informasjon finnes flere steder (VA, VSIT, Veglys, Bruer) og med ulik kvalitet. Bruer som er registrert i bruregister (BRUTUS) vert overført automatisk. Bilder Finn alle typer kartdata som måtte være tilgjengelig i andre løsninger (ledningskart, eiendomsinformasjon, temadatabaser). OK Eksiterende data kontrolleres mot krav til datakvalitet som stilles i NVDB. OK Behov og muligheter for justeringer klareres. Dette bør gjøres i samarbeid med Geodataavdeling. OK Å fotografere hele vegnettet vha. for eksempel ViaPhoto er raskt og gir stor nytte. Ved å ha et oppdatert fotogalleri over hele vegnettet tilgjengelig har man rask tilgang til informasjon ifra kontorplassen sin. Opplæring Gjennom avtalen med Statens vegvesen eller en privat aktør er prinsippene for opplæring og support nedfelt. Sett opp opplæringsprogram for aktuelle brukernivå Velg miljø som skal gjennomføre opplæringen Opprett kontaktlinje for support og brukerstøtte Teknisk etablering Etablere teknisk infrastruktur Installer nødvendig NVDB-programvare Etabler brukere. Oppdateringsbrukere OK. Evt. anskaffelse og installasjon av ekstra programvare og registreringsutstyr Utarbeide behov og anvendelse i kommunen Beskriv bruksområder og behov for applikasjoner. Hvilke data må da registreres? Hva har vi allerede? Program for registrering Utarbeid konkret arbeidsprogram for hvilke data som skal skaffes og hvordan registrering og innlegging skal finne sted o Fra eksisterende oversikter med eventuelle justeringer o Fra FKB (ny flyfotografering om nødvendig) o Fra nye registreringer Utførd Avtale inngås Utførelse vår Oppdateringsbrukere TST/ TEMY/ ROF TST/ TEMY TEMY TEMY Utførd TEMY/ TEMY

7

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Informasjonsforvaltning i offentleg sektor Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Forord Det har lenge vore klart at offentleg sektor må nytte informasjonen sin på ein betre måte for å bli meir effektiv, gi betre

Detaljer

Eksempelsamling med kommentarar. Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd

Eksempelsamling med kommentarar. Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd Eksempelsamling med kommentarar Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd SSØ 01/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord God statleg styring føreset

Detaljer

trategisk plan for pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no

trategisk plan for pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no trategisk plan for edagogisk Strategisk plan bruk for av IKT pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 2010 2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no Innhaldsliste Strategisk plan for pedagogisk bruk av IKT

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget

Det offentlige kartgrunnlaget Det offentlige kartgrunnlaget Innhold, rutiner og ansvar Rapport til Miljøverndepartementet Kartverket 20. mai 2012 Side 1 av 44 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 6 2.1 INNLEDNING... 6 2.2 LOV OG

Detaljer

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE 1 INNLEIING Handlingsplanen er laga med bakgrunn i Kapittel 9a i opplæringslova. 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskular

Detaljer

System for oppfølging av driftskontrakter - SOPP Versjon 5

System for oppfølging av driftskontrakter - SOPP Versjon 5 System for oppfølging av driftskontrakter - SOPP Versjon 5 V D r a p p o r t Vegdirektoratet Nr.35 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen Byggherreseksjonen September 2011 VD rapport VD report Tittel

Detaljer

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland 2 Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Innholdsfortegnelse Innleiing... 3 KAPITTEL

Detaljer

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Dette er sluttrapport etter forstudien i prosjektet Sogn LMS. Prosjektet har som føremål å greie ut, planlegge og utvikle eit lokalmedisinsk senter

Detaljer

«Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3)

«Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3) Kvinge, L. M. Ek, C.E., Olsen Bøe, T., Kolnes, M., Hundseid, E. & Vikse, I. «Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3) 1 Helsetorgmodellen rapport (2013/3)

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs Opplæringsloven 9a-3,2ledd Godkjent av leiinga sep. 2010 Revidert juni 2014 Føreord av rektor: Mobbing skjer dessverre på kvar einaste skule. Konsekvensane av å

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

Strategi for Språkrådet 2013 2015. Vedteken av styret i Språkrådet 21. februar 2013

Strategi for Språkrådet 2013 2015. Vedteken av styret i Språkrådet 21. februar 2013 Strategi for Språkrådet 2013 2015 Vedteken av styret i Språkrådet 21. februar 2013 Språksituasjonen og språkpolitikken Språksituasjonen i Noreg er i endring. Norsk med dei mange dialektane og dei to skriftlege

Detaljer

Krav til en vertsorganisasjon i Feide

Krav til en vertsorganisasjon i Feide Krav til en vertsorganisasjon i Feide veiledning Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Senterets oppgave er å bidra til at bruken

Detaljer

STORD KOMMUNE. Rapport. Prosjekt " Modell for bustadbygging" Stord oktober 2009. "Der alle skulle tru at nokon kunne bu

STORD KOMMUNE. Rapport. Prosjekt  Modell for bustadbygging Stord oktober 2009. Der alle skulle tru at nokon kunne bu STORD KOMMUNE Rapport Prosjekt " Modell for bustadbygging" Stord oktober 2009 "Der alle skulle tru at nokon kunne bu I 7 Bakgrunn Stord kommune søkte 10.10.08 om kompetansemidlar frå Husbanken Region Vest

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksframlegg Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksnr Utvalsnamn Møtedato Sak 2015/26 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 06. mai 2015 Saksbehandlar: Dag Hårstad/ Espen Remme Arkivreferanse:

Detaljer

Vekt på forskning. Nytt system for dokumentasjon av vitenskapelig publisering. Innstilling fra faglig og teknisk utvalg til UHR

Vekt på forskning. Nytt system for dokumentasjon av vitenskapelig publisering. Innstilling fra faglig og teknisk utvalg til UHR Nytt system for dokumentasjon av vitenskapelig publisering Innstilling fra faglig og teknisk utvalg til UHR Versjon: 12. november 2004 2 Forord Denne rapporten er utarbeidet av Universitets- og høgskolerådet

Detaljer

Bruk av tvang i psykisk helsevern

Bruk av tvang i psykisk helsevern Internrevisjonen Bruk av tvang i psykisk helsevern Helse Vest RHF, september 2014 INNHALD Målgruppene for denne rapporten er styret og revisjonsutvalet på regionalt nivå, styra i helseføretaka, formelt

Detaljer

IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID

IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID Av Sigrun K. Ertesvåg & Svein Størksen Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og

Detaljer

Statlege verksemder som vurderer å etablere ein internrevisjonsfunksjon

Statlege verksemder som vurderer å etablere ein internrevisjonsfunksjon Rettleiar Veileder Statlege verksemder som vurderer å etablere ein internrevisjonsfunksjon DFØ 12/2011, 1. opplag Forord Å ta stilling til om verksemda skal etablere ein internrevisjonsfunksjon, er ei

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

Oversikt over interkommunalt samarbeid

Oversikt over interkommunalt samarbeid Oversikt over interkommunalt samarbeid Hjartdal kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 727 004 2007 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillingar...1 1.3 Avgrensing...1

Detaljer

Kravet til skoleeiers «forsvarlige system»

Kravet til skoleeiers «forsvarlige system» Veileder om Kravet til skoleeiers «forsvarlige system» i henhold til opplæringsloven 13-10 Innhold Forord 4 Innledning 5 Elementer i et forsvarlig system 6 Systemkrav som virkemiddel for kvalitetsutvikling

Detaljer

Plansatsinga i Møre og Romsdal fylke Frå forvaltning til utvikling?

Plansatsinga i Møre og Romsdal fylke Frå forvaltning til utvikling? Notat nr. 9/2007 Jørgen Amdam, Johan Barstad, Finn Ove Båtevik og Geir Tangen Plansatsinga i Møre og Romsdal fylke Frå forvaltning til utvikling? 2007 VOLDA Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar

Detaljer

Eigedomstvistar og matrikkelsystem

Eigedomstvistar og matrikkelsystem Vitenskapelig bedømt (refereed) artikkel Leiv Bjarte Mjøs and Hans Sevatal: Boundary disputes and cadastral systems KART OG PLAN, Vol. 71, pp. 151 171, P.O.B. 5003, NO-1432 Ås, ISSN 0047-3278 In Norway

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

Samfunnsmessige konsekvenser av ulikt innsatsnivå i drift og vedlikehold

Samfunnsmessige konsekvenser av ulikt innsatsnivå i drift og vedlikehold Samfunnsmessige konsekvenser av ulikt innsatsnivå i drift og vedlikehold Veg- og ferjerapport Nr 1-2006 Vegdirektoratet Veg- og trafikkavdelingen Seksjon for veg- og ferjeforvaltning Dato: 2006-08-15 Samfunnsmessige

Detaljer

Ide Camp 2011. Rapport nr: Dato: 21. mars 2011 Utarbeida av: Cecilie Ukvitne, Egil Selvåg og Yngve Tranøy

Ide Camp 2011. Rapport nr: Dato: 21. mars 2011 Utarbeida av: Cecilie Ukvitne, Egil Selvåg og Yngve Tranøy Ide Camp 2011 Rapport nr: Dato: 21. mars 2011 Utarbeida av: Cecilie Ukvitne, Egil Selvåg og Yngve Tranøy Utkast 1: Resultat frå Ide Camp 2011 Side i INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEIING 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2

Detaljer