Ny praksis om styreansvar og annen oppdatering i selskapsrett

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny praksis om styreansvar og annen oppdatering i selskapsrett"

Transkript

1 Ny praksis om styreansvar og annen oppdatering i selskapsrett Av advokat Linn Hoel Ringvoll 1 BAKGRUNN Det siste året har ny rettspraksis og regelendringer innenfor selskapsrett vært preget av den generelle usikre økonomien i verden. Her hjemme har dette blant annet manifestert seg i en relativt stort antall styreansvarssaker i domstolsapparatet. Typisk for disse sakene, er at konkursboet eller enkeltforfølgende kreditor holder styret eller styremedlemmer ansvarlig for økonomisk tap som styremedlemmene gjennom uaktsomme eller forsettelige handlinger har påført vedkommende kreditor(er) gjennom handlinger foretatt i selskapets navn. I én av disse sakene vant Kluge-advokat Lars Ivar Nyland nylig, på vegne av entreprenøren Rune Ødegård AS, frem med et personlig krav på vel 5 mill kroner mot styreleder i Estatia Resort Trysil AS. Grunnlaget for kravet var manglende garantistillelse i et byggeprosjekt. Fordi entreprenøren også gikk konkurs som følge av tapet i Estatia-konkursen, var det konkursboet som var part da styrelederen i Estatia Trysil, Christian Wessel ble dømt i Borgarting lagmannsrett i sommer. Dommen er nå rettskraftig etter at Høyesterett besluttet ikke å slippe inn Wessels anke. I tillegg til saker om styreansvar, har det siste selskapsrettsåret vært preget av en rekke endringer i detaljregelverket som gjelder finansinstitusjoner, banker, verdipapirforetak, pensjon og forsikringsselskaper. Disse endringene hører snarere til verdipapirretten og finansretten, og er holdt utenfor dette notatet. Det har også kommet mye detaljendringer knyttet til regnskap som ikke er tatt med her. Den generelle usikkerheten i de finansielle markedene har tydelig ført med seg en oppfatning om behov for sterkere regulering av og strengere krav til banker og finansinstitusjoner. Det er mulig at et generelt større forkus på kontroll og rapporteringsplikter har smittet over på alminnelige selskaper også, for vi har i tillegg til flere styreansvarssaker her hjemme også notert oss flere saker om krav om granskning etter aksjeloven ( asl ) I det følgende gir vi en oversikt over rettslige endringer og presiseringer innenfor hva vi gjerne betegner som den snevre selskapsretten, herunder endringer og praksis knyttet til aksjelovene, de øvrige selskapslovene, corporate governance, kortfattet om børs- og verdipapirrett, samt relevante oppdateringer fra EU/EØS. Nyhetsbrevet omfatter perioden fra medio 2011 til november 2012.

2 2 AKSJELOVENE 2.1 Minimum aksjekapital justert ned til kroner Ved lovendringer i aksjeloven, allmennaksjeloven og foretaksregisterloven som trådte i kraft 1. januar 2012 ble minstekravet til aksjekapital satt ned fra NOK til NOK Lovendringen innebærer også at innskutt aksjekapital kan benyttes til å dekke utgifter til stiftelsen av aksjeselskaper, som for eksempel utgifter til bistand fra advokat og revisor ved stiftelsen, såfremt utgiftene ikke overstiger aksjeinnskuddet. Endringen innebærer videre at også finansinstitusjoner, og ikke bare revisorer, kan bekrefte at selskapet har mottatt den innskutte aksjekapitalen. Formålet med endringen var blant annet å stimulere til flere etableringer av bedrifter i aksjeselskaps form. Kravet til minste aksjekapital er tidligere satt ned i flere andre europeiske land, blant annet i Sverige, Finland og Danmark. 2.2 Fusjon og fisjon Ved endringslov 24. juni 2011 nr 31 er det gjort en rekke endringer i aksjeloven og allmennaksjelovens regler om fusjon og fisjon, herunder nye 14-11a og 14-11b om hhv Særlige regler for likedelingsfisjon og Fisjon når de overtakende selskapene eier samtlige aksjer i det overdragende selskapet. Det er også gitt nye saksbehandlingsregler både for fusjon og fisjon, med forenklet prosess og reduserte krav til dokumentasjon. Blant annet er det ikke lenger krav om rapport og redegjørelse fra styret og dertil hørende bekreftelser i likedelingsfisjoner, hvilket i seg selv er en vesentlig forenkling. Lovendringene er en del av gjennomføring av direktiv 2009/109/EF. 2.3 Nærstående asl/asal 1-5 Endringslov 24. juni 2011 nr 33 endret nærstående-definisjonen i 1-5 første og andre ledd, ved at selskap der vedkommende selv eller noen som er nevnt i [nr 1 til 4 / nr 1 og 2], har slik bestemmende innflytelse som nevnt i 1-3 er tilføyd. Nærståendedefinisjonen omfatter dermed ikke lenger bare fysiske personer, men også de selskaper som disse fysiske personene kontrollerer. 2.4 Transaksjoner mellom nærstående Eidsivating lagmannsrett (Øyern Panorama) asl 3-8: Ved anke over fordelingskjennelse etter tvangssalg av fast eiendom påsto panthaver Bo Klokt AS på tredje prioritet at pantsettelsene på første og andre prioritet i favør av hhv Sparebanken Hedmark og Svea Finans NUF var ugyldige etter asl 3-8. Konsekvensen av slik ugyldighet ble anført å være at Bo Klokt AS skulle rykke opp på første prioritet. Lagmannsretten kom til at det bare var aksjeselskapet selv debitor, Øyern Panorama AS, som hadde eid den pantsatte eiendommen før tvangssalget, eventuelt dets konkursbo, som kunne påberope ugyldighet etter asl 3-8. Selskapets kreditorer eller aksjonærer var dermed avskåret fra å gjøre ugyldighetskrav gjeldende etter bestemmelsen. Avgjørelsen er i tråd med tidligere rettspraksis.

3 2.5 Forskjellsbehandling av aksjonærer Frostating lagmannsrett (Rem Offshore): Beslutning av generalforsamlingen i Rem Offhore ASA om deling av selskapet mellom majoritetsaksjonærene Åge Remøy og Solstad Rederi AS, på bekostning av minoritetsaksjonærene. Lagmannsretten uttalte at regelen i asl 5-21 om flertallsmisbruk må oppfattes som en sikkerhetsventil og at det må tillates forskjellsbehandling så lenge forskjellsbehandlingen er saklig begrunnet i selskapets interesser. Kravet om ugyldighet fremsatt av minoritetsaksjonærene ble ikke tatt til følge. Retten uttalte også at det er tilstrekkelig at flertallets beslutning er egnet til å skape en fordel for selskapet; det er ikke nødvendig at fordelen har materialisert seg. Frostating lagmannsrett saksbehandlingsfeil ved generalforsamlingsbeslutning (Br Hanssens): Generalforsamlingen i Brødrene Hanssens Anleggsdrift AS fattet vedtak om salg av fast eiendom til to aksjonærer til verdi under halvparten av reell verdi. Summarisk beslutningsprosess og mangelfull informasjon til en mindretallsaksjonær førte til at beslutningen ble ansett ugyldig etter asl Tolkning av vedtekter omgåelse av stemmerettsbegrensninger HR 26. oktober 2012 (Nordavis): Ved tolkningen av vedtektsbestemmelser om stemmerettsbegrensninger i Nordavis AS, ble alle aksjonærer som var konsernselskaper i konsernet Polaris Media ASA ansett som én aksjonær. Generalforsamlingsvedtak der Polaris-selskapenes stemmer hadde utgjort det nødvendige stemmeflertallet, ble dermed ansett ugyldig. HR viste til at stemmerettsbegrensningen i Nordavis vedtekter skulle hindre konsentrasjon av aksjonærinnflytelse, og at spredningssalg fra én aksjonær til egne konsernselskaper kun for å kunne stemme for aksjer som i realiteten var kontrollert av ett selskap, ville være en rettsstridig omgåelse av stemmerettsbegrensningen. 2.7 Aksjelovens saksbehandlingsregler Borgarting lagmannsrett saksbehandlingsfeil ved styrebeslutning (LingVitae): Styret i LingVitae Holding AS vedtok i 2009 å gjennomføre granskning i selskapet. Advokatfirmaet Haavind ble kontaktet og engasjert for granskningsoppdraget. Selskapet nektet imidlertid å betale Haavind s salær under henvisning til at de personene som engasjerte Haavind ikke hadde kompetanse til å forplikte LingVitae. Styrebeslutningen om å iverksette granskning ble tatt i møte innkalt av ordinært styremedlem 5 dager før møtet ble avholdt og uten styrets leder til stede. Retten la til grunn at det forelå saksbehandlingsfeil da møtet skulle ha vært innkalt av styreleder, det skulle vært gitt en ukes frist etter innkallingen før møtet (i henhold til styreinstruks), og beslutningsgrunnlaget var tynt. Saksbehandlingsfeilen kunne imidlertid bare føre til ugyldighet dersom feilen hadde hatt innvirkning på vedtaket, hvilket retten kom til at den ikke hadde. LingVitae var dermed forpliktet til å betale Haavinds salær.

4 2.8 Styreansvar ansvar etter asl 17-1 Borgarting lagmannsrett (Rostad Bygg): Erstatningskrav fra enkeltforfølgende kreditor Herføll Gruppen AS mot flere styremedlemmer ifm konkurs. Erstatningskravet kunne ikke reduseres til det mertapet som Herføll Gruppen hadde lidt etter at selskapet ble insolvent, i det det ikke var oppbudsplikten som var det riktige utgangspunktet for erstatningsberegningen, men hva som ville ha skjedd dersom Herføll Gruppen hadde fått korrekt informasjon om medkontrahentens økonomiske situasjon. Retten vurderte for øvrig også om Herføll Gruppens krav ikke kunne fremmes fordi konkursboet hadde gått til sak mot de samme styremedlemmene med krav om erstatning på grunnlag av at de hadde drevet virksomheten videre etter insolvens på kreditorenes regning. Retten kom til at kravene ikke var identiske og at fellesforfølgningen ikke var til hinder for at særkrav kunne fremmes. Dommen illustrerer blant annet at det i styreansvarssaker hvor debitor har gått konkurs, er viktig å utforme og identifisere kravet som den enkeltforfølgende kreditoren gjør gjeldende på en slik måte at det kan holdes fra et eventuelt krav som fremmes av konkursboet mot de samme styremedlemmene. Høyesterett A (sak 2010/1948) - (Helios): Ansvar for styreleder i den næringsdrivende stiftelsen Helios. Styreformannen hadde opptrådt uaktsomt og ansvarsbetingende ved at en innskuddsordning for Helios leverandører, kunder og forbrukere ble opprettholdt etter at økonomien i stiftelsen var sterkt svekket. Styreleder ble (ikke overraskende) ikke hørt med at han manglet erfaring som styremedlem, og at hans deltakelse i styret skyldtes vedtektenes krav om at det blant styremedlemmene skulle være tre ansatte. Hålogaland lagmannsrett (OOO Nordland): Avtale om kjøp av aksjene i det skipseiende selskapet OOO Nordland, ble inngått mellom Solstrand AS, Tromsø Consulting Group AS og Technonor AS. Etter avtalen skulle Technonor overføre eierandeler i OOO Nordland til Tromsø Consulting Group mot et vederlag som skulle betales samlet fra Solstrand til Technonor. Solstrand og Technonor hadde omtrent på samme tidspunkt inngått en annen avtale om et annet skip, og Technonor mente at Solstrand hadde misligholdt denne avtalen. Med grunnlag i dette misligholdet mente Technonor seg berettiget til ikke å utlevere eierandelene i OOO Nordland til Tromsø Consulting Group. Retten kom for det første til at Technonor ikke med rette, og med grunnlag i Solstrands pretenderte mislighold av den andre avtalen, kunne tilbakeholde eierandelene som Tromsø Consulting Group hadde krav på. Retten kom videre til at det forelå erstatningsansvar for styreleder og daglig leder i Technonor jf asl 17-1, da disse ikke hadde sørget for å levere motytelsen etter at vederlag var betalt til selskapet. Uttalt at levering av motytelse i henhold til avtale var en så grunnleggende forretningsmessig plikt, at det måtte foreligge ansvar og at det ikke kunne være aktuelt med lemping av ansvaret.

5 2.9 Morselskaps ansvar for datterselskaps forpliktelser ansvarsgjennombrudd Hålogaland lagmannsrett krav om lønn (Røros flyservice): Krav om lønn gjort gjeldende mot morselskapet Røros Flyservice AS etter at arbeidsgiver og datterselskapet Bardufoss Flyservice AS gikk konkurs. Lagmannsretten gjennomgår Kongeparkendommen, Minnor-dommen og Rt s. 306 om ansvarsgjennombrudd for miljøansvar, som er de tre sentrale høyesterettsavgjørelsene når det gjelder ansvarsgjennombrudd. Lagmannsretten uttalte følgende: Så langt lagmannsretten har brakt i erfaring, finnes det fortsatt ingen høyesterettsdom som uttrykkelig bygger på ansvarsgjennombrudd. ( ) Lagmannsretten finner ikke å kunne legge til grunn at Rt innebærer at det gjelder andre vilkår for ansvarsgjennombrudd enn ellers, når arbeidstakeres rettigheter står opp mot det viktige samfunnshensyn det også er, å stimulere til etablering av risikofylt virksomhet ved at aksjeeiers ansvar for selskapets forpliktelser er begrenset. I den konkrete avveining kan det ikke utelukkes at hensynet til arbeidstakeres rett til lønn kan veie tungt. Lagmannsretten kom likevel til at kravet mot morselskapet ikke kunne tas til følge. Anke til Høyesterett ble ikke tillatt fremmet Krav fra aksjonærene mot tredjepart asl 17-6 (Alu Safe): Rt Erstatningsrett. Selskapsrett. Fiskeriaksjeselskapet Alu Safe AS fikk etter klage til Fiskeridepartementet over et negativt vedtak i Fiskeridirektoratet, rett til deltakelse i deltakerregulert fiske. Alu Safe og hovedaksjonæren Steinar Bastesen fremmet krav mot staten om erstatning for driftstap i perioden da direktoratets vedtak sto ved lag. Spørsmålene for Høyesterett var for hovedaksjonærens del om kravet mot staten hadde erstatningsrettslig vern, og for selskapets del om kravet var foreldet. For hovedaksjonærens del uttalte Høyesterett enstemmig at når søknaden var fremmet av selskapet, måtte dette også legges til grunn for de rettigheter og forpliktelser tillatelsen ga grunnlag for. Asl 17-6 ga ikke hjemmel for at hovedaksjonæren kunne fremme direkte krav mot den påståtte skadevolder. For selskapets vedkommende var stevning tatt ut 49 dager etter utløpet av treårsfristen i foreldelsesloven 9 nr. 1. En slik periode ble med noe varierende begrunnelser akseptert som nødvendig områdingstid etter direktoratets vedtak. Kravet var da ikke foreldet. Hovedaksjonærens anke ble forkastet. For selskapets del ble lagmannsrettens dom opphevet. Særmerknader fra to dommere om foreldelsesspørsmålet. Uttalt om aksjonærens erstatningsmessige krav etter asl 17-6: Etter sin ordlyd gir føresegna ikkje nokon heimel for at ein aksjeeigar eller ein kreditor fremjar eit slikt krav. I juridisk teori har det vore drøfta om utsegnene i proposisjonen byggjer på ein føresetnad om at 17-6 er ein slik heimel. Ulike synsmåtar har vore gjorde gjeldande. Eg går ikkje inn på desse. Om det var meininga å etablere ei ordning med slike direktekrav, hadde det etter mitt syn vore grunn for lovgivaren å uttale det direkte i lova. Særleg må det vere tilfelle når det her er tale om ein regel som i tilfelle ville gripe sterkt inn i grunnleggjande prinsipp når det gjeld rettsstillinga for eit aksjeselskap. Eg viser her til det eg tidlegare har sitert frå Rt Mitt syn er såleis at aksjelova 17-6 ikkje er sjølvstendig heimel for direktekrav frå aksjeeigarar, selskapskreditorar og andre for selskapet sine krav, men at føresegna gjeld også for slike krav, der det på anna grunnlag måtte vere heimel for slike.

6 2.11 Utbytte Rt s tolkning av asl 8-1 andre ledd (Rasmussen): Høyesterett la til grunn at det ved utdeling av utbytte ikke kunne tas hensyn til kapitalforhøyelse som var foretatt etter 1. januar, men før den aktuelle ekstraordinære utbytteutdelingen. Utdelingen var derfor selskapsrettslig delvis ulovlig og aksjonæren fikk ikke medhold i krav om skjerming for denne delen av utbyttet. Agder lagmannsrett minoritetsaksjonærenes behov for avkastning Fastsettelse av utbytte etter asl 8-4 (Bergshav): Lagmannsretten kom til at asl 2-2 andre ledd forutsetter at selskapet skal betale utbytte til aksjonærene med mindre noe annet er bestemt i vedtektene. Det ble også lagt vekt på minoritetsaksjonærens behov for avkastning og at forholdene ellers tilsa at det ble fastsatt et utbytte. Selskapets likviditet tilsa isolert sett at det ikke ble utbetalt utbytte, men dette kunne ikke være avgjørende da selskapet for øvrig var svært solid og likviditetsmangelen i stor grad skyldtes majoritetsaksjonærens disposisjoner Styreleders legitimasjon Frostating lagmannsrett (Blaadalen): Aksjer i selskapet Blaadalen Eiendom AS ble tvangssolgt. Etter at budet var stadfestet, kjøpesummen innbetalt og det var avholdt ekstraordinær generalforsamling, inngikk den registrerte styrelederen i Blaadalen Eiendom en kjøpekontrakt om salg av Blaadalen Eiendoms eiendommer. Lagmannsretten kom til at kjøpekontrakten var ugyldig da den regisrtrerte styrelederen i Blaadalen Eiendom ikke hadde kompetanse til å selge selskapets eiendommer uten den nye aksjonærens samtykke. Styrelederen hadde dermed overskredet sin myndighet etter asl 6-28 og kontrahenten var klar over dette, slik at det ville stride mot redelighet å gjøre avtalen gjeldende etter asl Høyesteretts ankeutvalg U (sak 2011/814) (Vie Eiendom): Begjæring om tvangssalg ble forkynt for styrelederen i Vie Eiendom, jf domstolloven 191. Samme dato som forkynnelsen skjedde, ble det registrert ny styreleder i selskapet. Opplysningen om ny styreleder var på forkynningstidspunktet registrert, men ennå ikke kunngjort; praksis i registeret er at registreringer som gjennomføres en gitt dato, kunngjøres rett før midnatt samme dato. Registreringsdokumentene (herunder firmaattest) produseres på samme tidspunkt som kunngjøringen. Etter foretaksregisterloven 10-1 første ledd, har en opplysning i foretaksregisteret legitimasjonsvirkning når opplysningen er registrert der. Dette gjelder i følge forarbeidene til loven også når registreringen ikke er kunngjort. Ankeutvalget viste til behovet for en praktisk anvendelig regel, og la til grunn at legitimasjonsvirkningen av registrerte opplysninger faller bort fra det tidspunkt endringer av tidligere registrerte opplysninger er kunngjort, eller senest ved midnatt den dagen endringen er registrert. I den konkrete saken var forkynnelsen dermed skjedd til rette vedkommende.

7 2.13 Regnskaps- og revisjonsplikt Unntak fra revisjonsplikten Fra og med 1. mai 2011 kan generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring gi styret fullmakt til å treffe beslutning om at selskapets årsregnskaper ikke skal revideres dersom følgende kumulative vilkår er oppfylt, jf aksjeloven 7-6 første ledd: Driftsinntekter fra selskapets samlede virksomhet er mindre en NOK 5 mill Selskapets balansesum er mindre enn NOK 20 mill, og Gjennomsnittlig antall ansatte ikke overstiger ti årsverk. Dette gjelder ikke selskaper som er pliktige å utarbeide konsernregnskap og aksjeselskaper som er morselskap. Hvis styret beslutter at selskapet ikke skal revideres, og vilkårene for dette på tidspunktet er oppfylt, men senere blir endret, skal selskapets regnskap for påfølgende regnskapsår revideres, jf asl 7-6 annet ledd. Dersom det er utstedt fullmakt til styret som nevnt, kan denne senere tilbakekalles av generalforsamlingen jf asl 7-6 tredje ledd. Det kreves da tilslutning fra mer enn en tredjedel av aksjekapitalen eller stemmene som er representert på generalforsamlingen, alternativt av en slik andel av aksjekapitalen eller stemmene som kan forhindre vedtektsendring etter asl 5-18 tredje ledd. Styret kan også gis fullmakt som nevnt allerede i stiftelsesdokumentet, jf asl 7-6 fjerde ledd. Når styret er gitt fullmakt som nevnt, skal dette uavhengig av fullmaktens grunnlag, meddeles til Foretaksregisteret, og fullmakten kan ikke anvendes før den er registrert hos Foretaksregisteret, jf asl 7-6 femte ledd. Også dersom vilkårene for revisjonsfritak ikke lenger er oppfylt med den følge at årsregnskapet igjen skal revideres, skal dette meddeles til Foretaksregisteret. Merk at dersom foretaket skal gjennomgå transaksjon som krever revisorbekreftelse etter loven, så må det beregnes lenger tid til forberedelse for å få slik revisorbekreftelse på plass, enn det som ellers må påregnes for reviderte selskaper Forenklet revisorkontroll Som en konsekvens om reglene om unntak fra revisjonsplikten, er det også innført regler om forenklet revisjonskontroll, jf asl 7-7, 7.8 og 7.9. Dersom det er truffet beslutning om unntak fra revisjonsplikten, så kan en aksjonær fremsette forslag om at selskapets årsregnskap fra forrige regnskapsår underlegges forenklet revisorkontroll, jf asl 7-7 første ledd. Et slikt forslag fra aksjonær kan fremsettes på ordinær generalforsamling, eller på ekstraordinær generalforsamling hvor dette fremkommer av innkallingen. Dersom forslag om forenklet revisjonskontroll får tilslutning fra minst en tidel av den aksjekapitalen som er representert på generalforsamlingen, skal tingretten, på begjæring fra en eller flere aksjeeiere, beslutte at det skal gjennomføres forenklet revisjonskontroll, jf asl 7-7 andre ledd. Forenklet revisjonskontroll skal gjennomføres av en ansvarlig revisor utpekt av tingretten, jf asl 7-7 tredje ledd. Godtgjørelsen til revisor fastsettes av tingretten, og kostnadene bæres av selskapet jf asl 7-7

8 fjerde ledd. Loven åpner også for at revisor kan kreve at det på forhånd deponeres et beløp, og tingretten avgjør om slik deponering kan finne sted. Formålet med den forenklede revisorkontrollen er å avdekke eventuelle forhold som gir grunn til å tro at selskapets regnskap ikke er utarbeidet i samsvar med lovens krav, jf asl 7-8 første ledd. For revisors gjennomføring av forenklet revisorkontroll gjelder reglene for god revisjonsskikk, jf asl 7-8 andre ledd. Etter at revisor har avsluttet kontrollen, skal han avgi en skriftlig uttalelse om forhold som måtte være avdekket ved kontrollen, jf asl Når uttalelsen er avgitt, skal tingretten innkalle til generalforsamling for behandling av denne. 3 BØRS- OG VERDIPAPIRRETT 14. juli 2011 trådte endringer i børsens regler om løpende forpliktelser for selskaper notert på Oslo Børs og Oslo Axess i kraft. Endringene gjelder følgende punkter: Krav til revisjonsutvalg Krav til minste kursverdi Forslag og beslutninger i styret, generalforsamling eller annet selskapsorgan om endringer i styre, av daglig leder og finansdirektør skal offentliggjøres straks Plikten til å redegjøre for selskapets prinsipper om foretaksstyring i årsberetningen tatt inn som løpende forpliktelse I tillegg er det innført krav om å gjennomføre due diligence som del av opptaksprosessen for Oslo Børs og Oslo Axess. Dette samsvarer i stor grad med tidligere praksis. Det er også innført mulighet for en raskere notering av aksjer, såkalt fast-track. I 2012 er det gjort endringer i prospektreglene, ny verdipapirfondlov er trådt i kraft, og det er innført krav om konsesjon for investeringstjenester med tilknytning til ansvarlige selskapsandeler (ANS, KS). For nærmere oppdatering på det verdipapirrettslige område, ta gjerne kontakt med advokat Atle Degré (kontaktdetaljer nedenfor). 4 STIFTELSE- SELSKAPS- SAMVIRKELOVENE 4.1 Samvirkeloven Plikt til å endre vedtekter og registrering innen 1. januar 2013 Dette punktet gjelder for så vidt ingen endring, men vi minner om at Samvirkeloven krever at alle virksomheter som faller inn under loven (herunder eksisterende samvirkelag, andelslag og andre selskaper med begrenset ansvar (BA)) og som faller inn under loven, senest innen 1. januar 2013 sørger for at vedtektene for virksomheten tilfredsstiller lovens krav og at virksomheten registreres som samvirkeforetak (SA) i henhold til loven. Blir nødvendige vedtektsendringer og omregistrering ikke gjennomført, skal tingretten etter melding fra Foretaksregisteret vedta foretaket oppløst. Samvirkeforetak kjennetegnes ved at medlemmene ikke hefter for foretakets forpliktelser utover verdien av eventuelt innskutt kapital, dette omtales gjerne som begrenset ansvar. Samvirkeforetakene har som

9 formål å fremme medlemmenes økonomiske interesser. Resultatet av driften i samvirkeforetaket vil enten bli liggende i foretaket eller fordeles blant medlemmene på bakgrunn av deres omsetning med samvirkeforetaket. Foretak med begrenset ansvar som ikke passer med denne modellen og/eller ikke driver i henhold til samvirkeprinsippene må da omdannes, gjerne til aksjeselskap. Omdannelse kan utløse skatt med mindre man ivaretar spesielle vilkår, herunder full kontinuitet på eiersiden, se bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet 25. mai Dersom foretaket eier fast eiendom, så må eiendommen overskjøtes etter omdanningen og det vil påløpe dokumentavgift med 2,5 % av verdien, se Det kan søkes dispensasjon fra Toll- og avgiftsdirektoratet, jf. dokumentavgiftsloven 3, og vi antar at flere BAer har søkt slik dispensasjon i forbindelse med omdanning fra BA til AS eller SA tidligere. Vi er imidlertid ikke kjent med hvilken praksis direktoratet har lagt seg på i disse sakene og det er ikke gjort noe generelt unntak fra avgiftsplikten i omdanningstilfellene. Alternativet til omdanning er at foretaket legges ned og slettes og driften starte opp i nytt selskap. Dette vil kunne utløse skatt for de eiendeler som realiseres når selskapet legges ned. 4.2 Stiftelsesloven Lovavdelingen la i uttalelse til grunn at konkurskarantene er til hinder ikke bare for styreverv i næringsdrivende stiftelser, men også i alminnelige stiftelser (stiftelsesloven 27 (1)). 5 CORPORATE GOVERNANCE 5.1 Endringer i NUES-anbefalingen Det ble gjort endringer i anbefaling for eierstyring og selskapsledelse vedtatt av Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) 21. oktober 2011 og 23. oktober De viktigste endringene er som følger: Følg eller forklar Prinsippet er utdypet i kommentarene og det er nå presisert at anbefalingen går lenger enn regnskapsloven når det gjelder de opplysningene som selskapet gir. Presisert at avvik skal begrunnes og at det skal redegjøres for hvordan selskapet har innrettet seg på annen måte Likebehandling og transaksjoner mellom nærstående Det fremgår nå at fravikelse av fortrinnsrett i emisjoner bør begrunnes, og at børsmeldinger om slike emisjoner bør inneholde denne begrunnelsen. Ingen materiell endring Valgkomité Utdypet i kommentarene hvilket innhold en innstilling fra valgkomiteen bør ha og at begrunnelsen i innstillingen bør være knyttet til de kriteriene som fremgår i kapittel 8 av anbefalingen om sammensetning av styret Bedriftsforsamling Det fremgår nå at anbefalingen om sammensetning av bedriftsforsamlingen bare gjelder for de selskapene som har bedriftsforsamling, samt presisert i kommentaren at det ikke skal regnes som avvik at et selskap ikke har bedriftsforsamling.

10 5.1.5 Styret Endring i kommentaren til styrets arbeid som reflekterer endringene i børsforskriften 1. juni 2010, som krever at alle utstedere med omsettelige verdipapirer notert på regulert marked skal ha et revisjonsutvalg eller lignende organ Risikostyring og intern kontroll Beskrivelsen av intern kontroll er tatt ut av anbefalingen fordi dette nå følger av regnskapsloven. Kommentaren som gjelder hva beskrivelsen bør inneholde, er beholdt Selskapsovertakelse Anbefalingen om at styret ikke bør forhindre eller vanskeliggjøre et overtakelsestilbud, er gjort absolutt. Det er tatt inn en anbefaling om avtaler mellom målselskap og tilbyder: Som hovedregel bør slike avtaler ikke hindre at målselskapet forsøker å skaffe konkurrerende bud. Heller ikke bør målselskapet tilby kompensasjon hvis budet ikke blir gjennomført, og i alle tilfeller bør slik kompensasjon være begrenset til tilbyders kostnader i forbindelse med tilbudet. Anbefalt at avtaler mellom målselskap og tilbyder som har betydning for hvordan markedet vurderer tilbudet, bør offentliggjøres. 5.2 Green Paper i EU om bedriftsledelse og selskapsstyring Europa-kommisjonen lanserte i april 2011 et Green Paper om bedriftsledelse og selskapsstyring for å bidra til økt fokus på corporate governance i europeiske virksomheter. Europaparlamentet uttalte seg om grønnboken i en ikke-lovgivende resolution 29. mars 2012, og etterlyste blant annet tema som ikke er behandlet i grønnboken, herunder styremedlemmers uavhengighet og interessekonflikt. Uttalt at EUs felles rammeverk for corporate governance bør få anvendelse for alle EUs noterte selskaper. Prosessen kan følges på 6 ANNET 6.1 Sammenkobling av selskapsregistre over landegrensene Det er fremsatt direktivforslag i EU om sammenkobling av selskapsregistre over landegrensene. Forslaget har til formål å lette adgangen til opplysninger i nasjonale registre for bedriftsinformasjon. Kommisjonen har foreslått at det opprettes et elektronisk nettverk mellom de nasjonale registrene og at det fastsettes en felles minstestandard for ajourførte opplysninger som skal være elektronisk tilgjengelige for tredjeparter over landegrensene. 6.2 Forslag om felleseuropeiske stiftelser Kommisjonen har over noe tid undersøkt om det bør etableres regler om en europeisk stiftelse (European Foundation Statute). Dette har i lang tid vært etterspurt av stiftelsesmiljøene, mens medlemsstatene i hovedsak har vært imot. Kommisjonen er opptatt av de vanskelighetene stiftelser møter når de driver grenseoverskridende virksomhet. Kommisjonen har gjennomført flere undersøkelser av om det vil være mulig og hensiktsmessig å etablere en egen europeisk stiftelsesform og det er store problemer knyttet til at det per i dag er store ulikheter mellom medlemsstatene når det gjelder hva som skal regnes som en stiftelse. Kommisjonen la 8. februar 2012 frem et forslag til en forordning om en ny europeisk stiftelsesform, European Foundation, forkortet FE. Forslaget fikk støtte i den økonomiske og sosiale komiteen i september i år, men lovgivningsprosessen er ikke ferdigstillet.

11 6.3 Norge bryter EØS-reglene ved å kreve stedlig momsrepresentant for utenlandske virksomheter i Norge I en begrunnet uttalelse fra 19. september 2012 konkluderer EFTAs overvåkningsorgan ESA med at Norge bryter EØS-reglene ved å stille krav om stedlig momsrepresentant for utenlandske virksomheter som ønsker å drive forretning i Norge. KLUGE har en stor corporate-avdeling med kontorer og advokater i Oslo, Bergen og Stavanger. Våre advokater rådgir i forbindelse med alle typer selskapsrettslige spørsmål, herunder stiftelse av selskap, endringer i eierforhold, løsning av aksjonærtvister, restrukturering, fisjoner og fusjoner, oppkjøp, utbytte og løpende selskapsrettslig rådgivning. Vi tar også løpende oppdrag for domstolene om selskapsrettslige spørsmål. Ved spørsmål ta kontakt med en av advokatene nedenfor. Atle Degré Partner Mob: Atle Degré har bakgrunn blant annet som juridisk direktør ved Oslo Børs i perioden Degré rådgir norske og utenlandske klienter innenfor selskapstransaksjoner, eierstyring og selskapsledelse og kapitalmarkedsrett. Frode Olsen Assosiert Partner Mob: Frode Olsen jobber særlig med problemstillinger i grenselandet mellom skatt, selskapsrett og regnskapsrett i tillegg til ren transaksjonsrådgivning, herunder utarbeidelse av kontrakter og kontraktsforhandlinger samt vurderinger av skattemessige forhold knyttet til transaksjoner. Linn Hoel Ringvoll Advokat Mob: Linn Hoel Ringvoll jobber med oppdrag innenfor bank/finansiering og selskapsrett, og har særlig kompetanse på internasjonale strukturer og tvister. Hun bistår jevnlig selskaper, aksjonærer og banker med strategisk og juridisk rådgivning, herunder utarbeidelse av selskapsdokumenter, låneavtaler og sikkerhetsdokumenter.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo Til aksjonærene i Storm Real Estate ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på Hotel Continental, Oslo Torsdag den 10. mai 2012,

Detaljer

Lovvedtak 47. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011)

Lovvedtak 47. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011) Lovvedtak 47 (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011) I Stortingets møte 5. april 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i revisorloven

Detaljer

VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA Sist oppdatert 02.03.2017 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Monobank ASA er opprettet den 28. mars 2014 og har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Bergen. Banken

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om endringer i aksjelovgivningen mv. (modernisering og forenkling)

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om endringer i aksjelovgivningen mv. (modernisering og forenkling) NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 71 Lov om endringer i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Til aksjeeierne i Norda ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Dato: Torsdag 20. juni 2013 kl 13:00 Sted: Advokatfirmaet Thommessen AS lokaler i Haakon VIIs gate 10 i Oslo Generalforsamlingen

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i NRC Group ASA Onsdag den 2. desember 2015 kl. 12:00, i selskapets

Detaljer

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere 31. mars 2000 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Nethouse AS innkalles til ordinær generalforsamling Onsdag 12. april 2000 kl 10.00 i Oslo Konserthus, Lille sal, hovedinngang fra Ruseløkkveien,

Detaljer

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 Dagens tema Betydelige endringer av aksjelovgivningen trådte i kraft den 1. juli 2013 Innebærer

Detaljer

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning Til aksjeeierne i igroup.no AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I igroup.no AS Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i igroup.no AS fredag den 7. april 2000 kl 10.00 i Sandviksveien

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Torsdag den 22. mai 2014 kl. 14.00, i selskapets lokaler, 5 etasje,

Detaljer

Forenkling og modernisering av den norske aksjeloven

Forenkling og modernisering av den norske aksjeloven Forenkling og modernisering av den norske aksjeloven Prop. 111L (2012-2013) Endringer i aksjelovgivningen mv. (forenklinger) Bakgrunn - Forslag til endringer i aksjelovgivningen mv.(forenklinger) i Prop.

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA Torsdag den 12. mai 2016 kl. 15:00, i selskapets lokaler,

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Torsdag den 29. april 2010 kl. 09.30, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Heading for the future...

REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Heading for the future... REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Heading for the future... REM OFFSHORE ASA - INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 11.MAI 2010 Til aksjonærer i Rem Offshore ASA INNKALLING

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Goodtech ASA. Sted: Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Dato: Fredag 25. april 2014 Kl.: 10:00

Detaljer

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA Nedenfor følger et sammendrag av enkelte norske juridiske problemstillinger i tilknytning til eie av aksjer i Hafslund ASA (nedenfor betegnet som

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017)

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017) VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA (Per 28. april 2017) Kap. 1 Firma. Forretningskontor. Formål. 1-1 Bankens navn er Skandiabanken ASA ( Banken ), og er stiftet den 17. april 2015. Banken har sitt forretningskontor

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Torsdag den

Detaljer

STORM REAL ESTATE AS. Åpningsbalanse ved omdanning til allmennaksjeselskap (ASA) per 31. mars 2010

STORM REAL ESTATE AS. Åpningsbalanse ved omdanning til allmennaksjeselskap (ASA) per 31. mars 2010 STORM REAL ESTATE AS Åpningsbalanse ved omdanning til allmennaksjeselskap (ASA) per 31. mars 2010 EIENDELER 000 USD Anleggsmidler Investering i datterselskap 5 Andre finansielle investeringer 16.296 Lån

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Goodtech ASA. Sted: Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Dato: Fredag 24. april 2015 Kl.: 13:00

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Torsdag den

Detaljer

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. Vedtekter for DNB ASA Vedtatt i ordinær generalforsamling 13. juni 2016. I. Foretaksnavn - Forretningskommune - Formål 1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA.

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA. INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA. Sted: På selskapets kontor i Ulsmågveien 7, 5224 NESTTUN Dato: 22. juni 2012

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Onsdag den 1. juni 2011 kl. 09.00, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

VEDTEKTER FOR. EASYBANK ASA (org. nr ) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR. EASYBANK ASA (org. nr ) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL VEDTEKTER FOR EASYBANK ASA (org. nr. 986 144 706) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Easybank ASA har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Oslo. Banken skal være et allmennaksjeselskap.

Detaljer

Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012

Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012 Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012 Informasjonssak 1. Januar 2008 trådte den nye samvirkeloven i kraft. I den står blant annet at eksisterende samvirkelag, andelslag

Detaljer

Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA (org nr.: 998 997 801) Sist endret 22.03.2017 1-1 Komplett Bank ASA er et allmennaksjeselskap. Bankens forretningskontor (hovedkontor)

Detaljer

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN HEDMARK SPAREBANKSTIFTELSE Stiftet 29. oktober 2015 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-2 Firma og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse. Stiftelsens

Detaljer

Insr Insurance Group ASA Generalforsamling. 24. mai 2017

Insr Insurance Group ASA Generalforsamling. 24. mai 2017 Insurance Group ASA Generalforsamling 24. mai 1. Åpning av møtet og registrering av fremmøtte aksjonærer Styreleder vil åpne generalforsamlingen. En registrering av møtende aksjonærer vil bli gjennomført.

Detaljer

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside.

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside. ERKLÆRING OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 2014 Scanship Holding ASA følger den til enhver tid gjeldende norske anbefaling for eierstyring og selskapsledelse og regnskapslovens 3-3b. Fullstendig anbefaling

Detaljer

Til aksjonærene i Scana Industrier ASA. Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i SCANA INDUSTRIER ASA. den 26. april 2006 kl. 15.

Til aksjonærene i Scana Industrier ASA. Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i SCANA INDUSTRIER ASA. den 26. april 2006 kl. 15. Til aksjonærene i Scana Industrier ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i SCANA INDUSTRIER ASA den 26. april 2006 kl. 15.00 i Løkkeveien 103, Stavanger. Følgende saker foreligger til

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING STORM REAL ESTATE ASA

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING STORM REAL ESTATE ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I STORM REAL ESTATE ASA Den 7. mai 2014 kl. 08.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA på Hotel Continental, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

Omdanning av andelslag til aksjeselskap

Omdanning av andelslag til aksjeselskap Omdanning av andelslag til aksjeselskap Bindende forhåndsuttalelser Publisert: 14.12.2012 Avgitt: 28.08.2012 (ulovfestet rett) Skattedirektoratet la til grunn at andelshaverne hadde nødvendig eiendomsrett

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i NEAS ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i NEAS ASA torsdag 12. april 2012 kl. 09.00 i selskapets hovedkontor i Arnstein Arnebergs vei

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I POWEL ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I POWEL ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I POWEL ASA Aksjonærene i Powel ASA innkalles til ekstraordinær generalforsamling ONSDAG 16. DESEMBER 2009 KL. 10:00 hos Powel ASA, Klæbuvn. 194, Trondheim.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NUTRI PHARMA ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NUTRI PHARMA ASA 1 av 8 Til aksjeeierne i Nutri Pharma ASA 28 april, 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NUTRI PHARMA ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Nutri Pharma ASA. Sted: Selskapets

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA

STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA 1. FORMÅL - UNNTAK 1.1 Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Serodus ASA. 1.2 Styret

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

Professor dr juris Geir Woxholth: Forelesninger over selskapsrett

Professor dr juris Geir Woxholth: Forelesninger over selskapsrett Professor dr juris Geir Woxholth: Forelesninger over selskapsrett DEL I: INNLEDNING 1.0 Selskapsretten 1.1 Rettslig plassering 1.2 Selskapsrettens betydning 1.3 Selskapsbegrepet 1.4 Selskapsdeltakerne.

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

Vedtekter for Sparebankstiftelsen SR- Bank

Vedtekter for Sparebankstiftelsen SR- Bank for Sparebankstiftelsen SR- Bank Vedtektene er endret siste gang 31.01.2012 (Godkjent av Finanstilsynet 03.02.2012) for Sparebankstiftelsen SR- Bank 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Firma og forretningskontor

Detaljer

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA.

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA. VEDTEKTER FOR SØRFOLD KRAFTLAG SA (vedtatt 29.6.2010) Vedtektsendring 10, 2. avsnitt vedtatt i årsmøte 9.6.2011 Vedtektsendring 8, 1. avsnitt vedtatt i årsmøte 21.6.2012 Vedtektsendring 12 vedtatt i årsmøte

Detaljer

Praktisk styrearbeid - styrets ansvar og rolle i stiftelser Arne Didrik Kjørnæs

Praktisk styrearbeid - styrets ansvar og rolle i stiftelser Arne Didrik Kjørnæs Stiftelseskonferansen 2015 21. og 22 april 2015 Praktisk styrearbeid - styrets ansvar og rolle i stiftelser Arne Didrik Kjørnæs 1 1 Corporate governance for stiftelser Corporate governance eller eierstyring

Detaljer

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA Eierstyring og selskapsledelse

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA Eierstyring og selskapsledelse OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA Eierstyring og selskapsledelse 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Olav Thon Eiendomsselskap ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse, samt retningslinjer

Detaljer

Lovvedtak 68. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013)

Lovvedtak 68. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013) Lovvedtak 68 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013) I Stortingets møte 30. mai 2013 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i aksjelovgivningen

Detaljer

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001 PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001 Den 19. april 2001 ble ordinær generalforsamling holdt i TOMRA SYSTEMS ASA under ledelse av styrets formann, Jan Chr. Opsahl. Møtet

Detaljer

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Navn og forretningskontor Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Vedtatt av generalforsamlingen (6. april 2017) Selskapets navn er Gjensidige Forsikring ASA. Selskapet er

Detaljer

VEDTEKTER VEDTATT I GENERALFORSAMLINGER

VEDTEKTER VEDTATT I GENERALFORSAMLINGER Vedtekter VEDTEKTER VEDTATT I GENERALFORSAMLINGER 27-2 - 1918, 12-11 - 1918 16-4 - 1920, 26-4 - 1922 30-4 - 1924, 20-3 - 1934 17-3 - 1937, 31-3 - 1939 9-11 - 1949, 14-4 - 1950 19-4 - 1955, 17-4 - 1958

Detaljer

«Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets navn er Aker ASA»

«Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets navn er Aker ASA» FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGENS BESLUTNINGER Sak 4. Endring av selskapets vedtekter. Vedtektenes 1 endres til å lyde som følger: «Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 SpareBank 1 SR-Bank ASA ( banken ) er opprettet 1. januar 2012 og har sitt forretningskontor- og hovedkontor i Stavanger.

Detaljer

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak:

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak: N O T A T TIL: FRA: EMNE: STYRET I SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT/NÆRINGSKREDITT ADMINISTRASJONEN EIERSTYRING DATO: 06. FEBRUAR 2012 Det er fastsatt at styrets årsberetning skal ha en oversikt over eierstyringen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROSENLUND ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROSENLUND ASA Til aksjeeierne i Rosenlund ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROSENLUND ASA Aksjeeierne i Rosenlund ASA innkalles til ordinær generalforsamling torsdag 30.august 2012 kl. 14:00 i selskapets

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjonærene i Aktiv Kapital ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2005 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Aktiv Kapital ASA således:

Detaljer

Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt studieår, vår 2014 Professor dr. juris Beate Sjåfjell

Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt studieår, vår 2014 Professor dr. juris Beate Sjåfjell Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt 1-4 5. studieår, vår 2014 Professor dr. juris Beate Sjåfjell Det juridiske fakultet i Oslo beate.sjafjell@jus.uio.no ssrn.com/author=375947 Pkt 1: Rettskilder

Detaljer

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Punkt 5 A Fullmakt om rettede emisjoner Styret har de siste årene hatt en generell fullmakt til å utvide aksjekapitalen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: torsdag den 28. mai 2015 kl. 13.00

Detaljer

Styrets rolle og ansvar Disposisjonen pkt. 5

Styrets rolle og ansvar Disposisjonen pkt. 5 Forelesninger i JUS5801 Selskapsrett 5. studieår, vår 2016 Styrets rolle og ansvar Disposisjonen pkt. 5 Professor dr. juris Beate Sjåfjell Det juridiske fakultet i Oslo b.k.sjafjell@jus.uio.no @BeateSjafjell

Detaljer

REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Holmefjordvegen 6 i Fosnavåg 7. juli 2009 kl 13.00 Heading for the future... Til aksjonærer i Rem Offshore ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR

Detaljer

Vesentlige endringer i tilbudspliktsreglene

Vesentlige endringer i tilbudspliktsreglene Vesentlige endringer i tilbudspliktsreglene - frokostmøte for Norske Finansanalytikeres Forening 22. januar 2008 (korrigert versjon) Atle Degré, Juridisk direktør, Oslo Børs Lars Knem Christie, Partner,

Detaljer

Undervisning JUR vår selskapsrett valgfag. Fremdriftsplan (anslagsvis) Konsern. 1. Konserndefinisjonen

Undervisning JUR vår selskapsrett valgfag. Fremdriftsplan (anslagsvis) Konsern. 1. Konserndefinisjonen 1 Undervisning JUR 5801 - vår 2009 - selskapsrett valgfag Fremdriftsplan (anslagsvis) Mandag 2. mars Konsern 1. Konserndefinisjonen 1.1. Mor- og datterselskaps selskapsform 1.2. Tilknytningsforholdet Eks.:

Detaljer

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl i selskapets lokaler i Brynsalleen 2, Oslo.

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl i selskapets lokaler i Brynsalleen 2, Oslo. Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 15.februar 2006 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl. 16.30 i selskapets

Detaljer

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap 9. oktober 2014 VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap Kap. 1 Firma. Formål. Kontorkommune 1 AS... er stiftet den... Selskapets formål er å... (Formålsparagrafen må være

Detaljer

ODFJELL SE PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

ODFJELL SE PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 ODFJELL SE PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 6. mai 2015 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Odfjell SE på selskapets kontor i henhold til innkallelse av 11. april 2015. I overensstemmelse

Detaljer

Etter vedtektenes 7 skal generalforsamlingen ledes av styrets leder eller den generalforsamlingen velger.

Etter vedtektenes 7 skal generalforsamlingen ledes av styrets leder eller den generalforsamlingen velger. Side 1 av 8 Innkalling og agenda til ordinær generalforsamling 2014 for Hafslund ASA torsdag 8. mai 2014 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, 0277 Oslo Side 2 av 8 TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I NAVAMEDIC Eierstyring og Selskapsledelse (ES) i Navamedic skal styrke tilliten til selskapet og bidra til størst mulig verdiskaping over tid. Formålet med ES er å klargjøre

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Til aksjonærene i Rocksource ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ekstraordinær generalforsamling vil bli avholdt Onsdag, 23. februar 2011 kl 1100 CET i Shippingklubben,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA holdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo 30. april 2009

Detaljer

P R O T O K O L L FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING NORGESGRUPPEN ASA

P R O T O K O L L FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING NORGESGRUPPEN ASA P R O T O K O L L FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORGESGRUPPEN ASA Den 2. juni 2005 ble det avholdt ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA i Parkveien 61 i Oslo. 1. Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

Innkalling. Ordinær generalforsamling 2012 Infratek ASA onsdag 09. mai 2012 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo

Innkalling. Ordinær generalforsamling 2012 Infratek ASA onsdag 09. mai 2012 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo Innkalling Ordinær generalforsamling 2012 Infratek ASA onsdag 09. mai 2012 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder Generalforsamlingen

Detaljer

#Oppdatert 2016 Selskapsfinansierte erverv av aksjer

#Oppdatert 2016 Selskapsfinansierte erverv av aksjer #Oppdatert 2016 Selskapsfinansierte erverv av aksjer Partner Advokat : Terje Gulbrandsen Hovedproblemstilling Hva kan målselskapet - AS B - bidra med i forbindelse med finansieringen av kjøpers erverv

Detaljer

Veileder til forskrift 30. november 2007 nr om unntak fra aksjeloven 8-10 og allmennaksjeloven 8-10

Veileder til forskrift 30. november 2007 nr om unntak fra aksjeloven 8-10 og allmennaksjeloven 8-10 200703878-7 17.12.2007 Veileder til forskrift 30. november 2007 nr. 1336 om unntak fra aksjeloven 8-10 og allmennaksjeloven 8-10 Dette er en veiledning for å utdype innholdet i de enkelte bestemmelsene.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Torsdag den

Detaljer

Deres ref. Deres brev Vår ref. Dato 08/4897 FM TYH / FNH/HH / vedlegg 2 EK

Deres ref. Deres brev Vår ref. Dato 08/4897 FM TYH / FNH/HH / vedlegg 2 EK 14taw- Sparebankforeningen The Norwegian Savings Banks Asaoeiatbn Finansdepartementet Finansmarkedsavdelingen Postboks 8008 Dep. 0030 Oslo ---.,..,..a -..._.-_, :.17L,AFi'M;E jrt 22. DES. 2008 Ø. Deres

Detaljer

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Foreslått vedtatt av generalforsamlingen 19. april 2012 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Navn og forretningskontor Selskapets navn er Gjensidige Forsikring ASA. Selskapet

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse i Navamedic

Eierstyring og selskapsledelse i Navamedic Eierstyring og selskapsledelse i Navamedic Eierstyring og Selskapsledelse (ES) i Navamedic skal styrke tilliten til selskapet og bidra til størst mulig verdiskaping over tid. Formålet med ES er å klargjøre

Detaljer

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE VEDLEGG TIL DAGSORDEN SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Lerøy Seafood

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 Aksjeeierne i Schibsted ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling tirsdag 30. april 2013 kl 10:30 i selskapets

Detaljer

Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse

Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse Hurtigguider - rammeverk Sist redigert 20.06.2012 Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse Her får en rask oversikt over innholdet i anbefalingen, samt henvisinger til kilder med mer detaljert

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i selskapets lokaler i Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo (oppgang A, 5. etasje).

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i selskapets lokaler i Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo (oppgang A, 5. etasje). Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes tirsdag den 27. mai 2014, klokken 16:30 i selskapets

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA ( Selskapet ) den 24. mai 2017 kl 10:00 (norsk tid) i kontorlokalene til Selskapet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA. Ordinær generalforsamling avholdes

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA. Ordinær generalforsamling avholdes Til aksjeeierne i Wilson ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA Ordinær generalforsamling avholdes Torsdag 12. mai 2016 kl 12.00 i selskapets lokaler i Bradbenken 1, Bergen Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Idex ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: Onsdag 12. september 2007 kl. 09.00 på Felix

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET ULSRUD SA

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET ULSRUD SA VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET ULSRUD SA 1. Selskapsform og foretaksnavn Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er SA. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i TECO Coating Services ASA holdes på selskapets kontor i.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i TECO Coating Services ASA holdes på selskapets kontor i. Til aksjeeiere i TECO Coating Services ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i TECO Coating Services ASA holdes på selskapets kontor i Lysaker Torg 8 1366 Lysaker 22. juni

Detaljer

TGS-NOPEC GEOPHYSICAL COMPANY ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

TGS-NOPEC GEOPHYSICAL COMPANY ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING TGS-NOPEC GEOPHYSICAL COMPANY ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA, org.nr 976 695 372 ("Selskapet") for 2017 ble avholdt den 9. mai

Detaljer

Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt 3-4 (oppdatert) 5. studieår, vår 2014 Professor dr. juris Beate Sjåfjell

Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt 3-4 (oppdatert) 5. studieår, vår 2014 Professor dr. juris Beate Sjåfjell Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt 3-4 (oppdatert) 5. studieår, vår 2014 Professor dr. juris Beate Sjåfjell Det juridiske fakultet i Oslo beate.sjafjell@jus.uio.no ssrn.com/author=375947 Pkt

Detaljer

F U S J O N S P L A N

F U S J O N S P L A N Vedlegg nr 1 F U S J O N S P L A N MELLOM Energiselskapet Buskerud AS (som det overtagende selskap) og Drammen Kraftnett Holding AS (som det overdragende selskap) Undertegnet av styrene i Energiselskapet

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA.

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Styret i Eidesvik Offshore ASA innkaller herved til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA mandag 14. mai 2012 kl 15.00 i Langevåg

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

1 Forelesningenes innhold. Den videre fremstilling

1 Forelesningenes innhold. Den videre fremstilling Disposisjon for Forelesninger i selskapsrett, 3.avd., høsten 2008 (Hedvig Bugge Reiersen, stipendiat) 1 Forelesningenes innhold. Den videre fremstilling 2 Området for selskapsretten 2.1 Hva reguleres i

Detaljer

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i AKVA group ASA torsdag 19. mai 2011 kl 10.00 i selskapets lokaler i Nordlysveien 4 i Bryne.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Tirsdag den

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i Thon Conference Centre Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i Thon Conference Centre Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo. Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes mandag den 15. juni 2009, klokken 1630 i Thon Conference

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på Til aksjonærene i Storm Real Estate ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på Høyres Hus, Stortingsgata 20, Oslo Torsdag den

Detaljer

ODFJELL SE PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017

ODFJELL SE PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017 ODFJELL SE PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017 11. mai 2017 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Odfjell SE på selskapets kontor i henhold til innkallelse av 19. april 2017. I overensstemmelse

Detaljer

CORPORATE GOVERNANCE PARETO BANK ASA

CORPORATE GOVERNANCE PARETO BANK ASA CORPORATE GOVERNANCE PARETO BANK ASA 1. FORMÅL Pareto Bank ASA er en forretningsbank med tillatelse til å drive bank og tilby nærmere angitte investeringstjenester. Banken er etablert i norge og er underlagt

Detaljer

Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA (org nr.: 998 997 801) Sist endret 26.10.2017 1-1 Komplett Bank ASA er et allmennaksjeselskap. Bankens forretningskontor (hovedkontor)

Detaljer

STYRESEMINAR Moss Industri- og Næringsforening Hotell Refsnes Gods 21.4.2015

STYRESEMINAR Moss Industri- og Næringsforening Hotell Refsnes Gods 21.4.2015 STYRESEMINAR Moss Industri- og Næringsforening Hotell Refsnes Gods 21.4.2015 1 STYRELEDERSKOLEN «En utviklings- og nettverksarena for styrer og styrers arbeid.» 2 STYRELEDERSKOLEN Praktisk orienterte intensivseminarer

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Fusjon engelsk Ltd NUF og norsk AS Sktl. kap 11-1 jf. 11-2 flg. Et engelsk Ltd-selskap, skattemessig hjemmehørende i Norge,

Detaljer