Måling av resultater fra. fra investeringseiendom.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Måling av resultater fra. fra investeringseiendom."

Transkript

1 Finans Måling av resultater fra investeringseiendom Internasjonalt er det blitt lansert en rekke ulike standarder som tar utgangspunkt i begrepet «virkelig verdi» for investeringseiendom. Artikkelen tar for seg innholdet i International Accounting Standards 40 (Investment ), International Standards 7th Edition 2005 (IVS) og revised Global Investment Performance Standards (GIPS). Autorisert finansanalytiker Jørn Gunnar Kleven Han er leder av Norske Finansanalytikeres Forenings kmomité for avkastningsmåling (GIPS-komité) «Virkelig verdi» av fast eiendom har de senere år utviklet seg til å bli en realøkonomisk størrelse som er gitt betydelig oppmerksomhet som indikator for økonomisk utvikling. I oktober 2003 arrangerte for eksempel IMF (International Monetary Fund) og BIS (Bank of International Settlement) for første gang en egen konferanse som i sin helhet var viet utvikling i indikatorer for pris på fast eiendom og finansiell stabilitet. Denne artikkelen gir en innføring i internasjonale standarder med hovedmålsetning om å tilrettelegge for ensartet måling og presentasjon av historiske investeringsresultater fra investeringseiendom. Utgangspunktet for de fleste standarder innen finansiell rapportering er å fremme transparens og sammenlignbarhet av oppnådde resultater i den hensikt å styrke investorens tiltro til de rapporterte opplysninger og data. Dette gjelder som regel uavhengig av om standarden er myndighetspålagt eller lansert av bransjeorganisasjoner for å fremme selvregulering innad i bransjen. Prinsipper for fastsettelse av «virkelig verdi» på investeringseiendom vil påvirke størrelsen på rapportert egenkapital. Artikkelen vil i hovedsak drøfte begrepet «virkelig verdi» sett fra en egenkapitalinvestors side, selv om betingelser og verdi av fremmed- og lånekapital ofte også er knyttet opp mot en investeringseiendoms verdi. Artikkelen gir en overordnet presentasjon av innholdet i: International Accounting Standards 40 (Investment ), International Standards 7 th Edition 2005 (IVS) og revised Global Investment Performance Standards (GIPS) kapittel 6. Andre aktuelle standarder som ikke blir gjennomgått er: Best Practices Policy Recommendations 1) (utgitt av European Public Real Estate Association) og INREV Guidelines 2) (European Association for Investors in Non-listed Real Estate Vehicles) og Real Estate Information Standards 3) (National Council of Real Estate Investment Fiduciaries). De sistnevnte standarder fortsetter med blant annet «formatkrav» og krav til tilleggsopplysninger, der henholdsvis US GAAP og IFRS ikke dekker dette tilfredsstillende. IAS 40 Investment International Financial Reporting Standards (IFRS), utarbeidet av IASB, er pliktig for konsernregnskapet til de fleste norske børsnoterte foretak fra regnskapsåret 2005, og for konsernregnskapet til alle norske børsnoterte foretak fra IFRS kan anvendes i konsernregnskapet til alle øvrige norske foretak fra regnskapsåret 2005 samt anvendes i selskapsregnskapet til de fleste norske foretak fra regnskapsåret fra samme tidspunkt. Investeringseiendom er i IAS 40 definert som eiendom (tomt eller bygning eller del av bygning, eller begge deler) som benyttes (av eieren eller av leietakeren i henhold til en finansiell leieavtale) for å opptjene leieinntekter eller for verdistigning på kapital eller begge deler. Investeringseiendom genererer stor sett kontantstrømmer som er uavhengig av de andre eiendelene som foretaket innehar. Dette skiller investeringseiendom fra eierbenyttet eiendom. Eiendom som selges som del av ordinær virksomhet dekkes ikke av IAS 40. Eiendom som tilvirkes for salg, er dekket av IAS 2 (Beholdninger). Videre er eiendom som utvikles til investeringseiendom, ikke omfattet av IAS 40. Eiendom som utvikles med henblikk på utleie eller verdistigning, er dekket av IAS 16 (Eiendom, anlegg og utstyr). IAS 40 inneholder bestemmelse for innregning, måling og opplysninger om investeringseiendom. Som grunnlag for måling av en investeringseiendoms verdi kan man velge mellom «virkelig verdi» eller anskaffelseskostnad. Etter førstegangs innregning må det valgte måleprinsippet benyttes frem til avhendelse eller bruksendring av eiendommen. Endring av måleprinsipp er kun mulig dersom endringen innebærer en mer hensiktsmessig presentasjon. Vide- 10 Revisjon og Regnskap

2 Finans re skal det svært gode grunner til for å gå fra «virkelig verdi» til anskaffelseskost. Fravær av markedstransaksjoner eller lignende er ikke tilstrekkelig grunn for å skifte måleprinsipp, når «virkelig verdi» først er valgt som måleprinsipp. Valg av hovedregel for måleprinsipp må anvendes for alle selskapets investeringseiendommer. Ved valg av anskaffelseskostnad som måleprinsipp kommer man uansett ikke utenom å fastsette investeringseiendommens «virkelige verdi». I henhold til IAS 40.79e skal «virkelige verdi» presenteres i note, dersom anskaffelseskostnad er benyttet til måling. Videre finnes det en spesialbestemmelse i IAS om at man i unntakstilfeller kan unnlate å måle den enkelte eiendom til virkelig verdi innenfor «virkelig verdi»- modellen. Denne bestemmelsen kan kun påberopes når sammenlignbare markedstransaksjoner er sjeldne, og alternative pålitelige estimater av «virkelig verdi» ikke er tilgjengelig. Restverdi på slik eiendom skal antas å være null når avskrivning er foretatt. Bestemmelsen er en unntaksbestemmelse og presumsjonen i IAS 40 er at «virkelig verdi» kan fastsettes, uavhengig av om dette er ønskelig eller oppleves som komplisert. For slike eiendommer er det også unntak fra å opplyse om virkelig verdi i note. Tabell 1: «Virkelig verdi» versus anskaffelseskostnad for investeringseiendom Modell «Virkelig verdi» Modell Anskaffelseskostnad IAS 40 IAS 40 / IAS 16 / IAS 36 Balanseført verdi = «virkelig verdi» på balansedagen Verdiendringer innregnes i resultatet Ingen avskrivninger Balanseført verdi = anskaffelseskostnad minus eventuell senere akkumulert avskrivning og tap ved verdifall Netto nedskrivning over resultatet Avskrivninger over resultatet di» skal gjenspeile eiendomsspesifikke forhold og ikke foretakspesifikke forhold, slik som ved vurdering av verdifall på eiendeler (IAS 36). Norsk regnskapsregulering har hittil ikke hatt egen definisjon eller regler for behandling av investeringseiendom. Investeringseiendom har normalt vært klassifisert som «varige driftsmidler», med unntak av livsforsikringsselskaper og pensjonskasser som har vært henvist til å måle investeringseiendom til «virkelig verdi». Mens «virkelig verdi» var noe man under norsk regnskapsregulering tidligere testet ved vurdering av gjenvinnbart beløp (verdifall på eiendommer), er det for foretak som avlegger regnskap etter IFRS en størrelse man regelmessig må ta standpunkt til, enten gjennom valg av «virkelig verdi»-modell, alternativt ved utarbeidelse av noteopplysninger under modell for anskaffelseskostnad. IAS og (e) oppfordrer til bruk av uavhengig og kvalifisert takstmann for fastsettelse av «virkelig verdi». Det er lagt opp til negativ bekreftelse dersom slik takstmann ikke er benyttet ved måling av investeringseiendommens verdi. Metoden og de betydeligste forutsetningene som er benyttet ved fastsettelsen av virkelig verdi skal etter IAS (d) i tillegg opplyses om i note. I tillegg skal det foretas avstemming mellom de balanseførte verdiene av investeringseiendom i begynnelsen og slutten av perioden, hvor effekter av verdiregulering, virksomhetssammenslutninger med mer fremgår, IAS Jeg vil avslutningsvis under gjennomgangen av IAS 40 referere til internasjonale undersøkelser som har studert avvik mellom kalkulert «virkelig verdi» på investeringseiendom og påfølgende realisert salgssum for den samme eiendom. Royal Institute of Chartered Surveyors i England (RICS) 4) har siden 1980-tallet studert avvik mellom beregnet «virkelig verdi» og EGENKAPITALINVESTOR: Artikkelen drøfter begrepet «virkelig verdi» av investeringseiendom hovedsakelig sett fra en egenkapitalinvestors side. faktisk salgspris for til sammen transaksjoner, alle i UK. I undersøkelsen forsøkte man å korrigere for generelle markedsbevegelser mellom siste estimerte «virkelige verdi» og tidspunktet for salg. Beregnet «virkelig verdi» er et surrogat for en observerbar markedstransaksjon for en identisk eiendel på balansedagen. «Virkelig verdi» er i IAS 40.5 definert som «det beløp en eiendel kan omsettes for i en transaksjon på armlengdes avstand mellom velinformerte frivillige parter». Verdien skal gjenspeile markedsverdi på balansedagen og være uten fradrag for eventuelle transaksjonsutgifter. «Virkelig ver- Phone: (+47) Fax: (+47) Utfordringer relatert til IFRS-2, IAS 32 eller IAS 39? Vi er i dag størst i Norden innen software, outsourcing og rådgivnings-tjenester relatert til administrasjon av aksjebasert avlønning. Vår software Norse Options håndterer alle aspekter av aksjebasert avlønning i en og samme web-baserte plattform. Vi utfører også komplekse verdivurderinger ihht IAS 32 og 39. Revisjon og Regnskap

3 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Figur 1: Gjennomsnittlig avvik mellom beregnet «virkelig verdi» og faktisk salgspris. Kilde: RICS and sale price report 2005 Det er verdt å merke seg at gjennomsnittlig realisert salgspris både absolutt og gjennomsnittlig for alle år ligger over beregnet «virkelig verdi». I løpet av perioden er avviket redusert. RICS antar at bakgrunnen for at selger oppnår høyere salgspris enn først estimert skyldes den psykologiske sperren mot å selge eiendommen til «under takst». For eiendommer med lavere faktisk verdi enn estimert verdi blir det ikke salg, og utvalget blir underrepresentert for slike verdsettelser. Videre har mindre eiendommer større avvik mellom beregnet «virkelig verdi» og salgspris enn større eiendommer Gjennomsnittlig differanse (absloutt) International Standards Seventh Edition 2005 (IVS) International Standards Committee 8) (IVSC) ble grunnlagt i 1981 som The International Asset Standards Committee (TIAVSC). I 1994 skiftet komiteen navn til dagens betegnelse. IVS sorterer under kategorien selvregulering. IVSC samarbeider med IASB for å påse at IVS og IFRS er i overensstemmelse med hverandre. Basis for Conclusions B-52 til B-54 i IAS 40 refererer blant annet til IVS som rammeverk for fastsettelse av «virkelig verdi». IVS inkluderer også anbefalinger for verdsettelse av virksomhet, landbruk, mineraler, oljeforekomster med mer. IVS dekker også andre formål enn finansiell rapportering, som utarbeidelse av lånedokumenter og andre former for bekreftelser knyttet til eiendeler. For å påberope seg at IVS er fulgt, må i tillegg til selve prosedyrene for innhenting og fastsettelse av verdien, de overordnede forutsetningene og vilkårene i standarden oppfylles («code of conduct» og «applications», se figur 2). Både IFRS og IVS har som utgangspunkt at «virkelig verdi» i så stor utstrekning som mulig skal baseres på objektive observerbare variabler, og i så liten utstrekning som mulig på subjektive virkelighetsoppfatninger. Begge standarder gjør et klart skille mellom Market («value-in-exchange») og Bruksverdi («value-in-use»). «Virkelig verdi» skal således gjenspeile eiendomsspesifikke forhold og ikke foretaksspesifikke forhold. Selskapet skal kalibrere sine teknikker og forståelse av «virkelig verdi» ved å etterprøve sin rapporterte «virkelige verdi» mot senere observerbare transaksjoner, se figur 1. Anbefalingen om kontinuerlig kalibrering innebærer at man 9) : «.start doing valuations with whatever you have and over time by noting and identifying the difference between your valuations and concluded prices in the market». IVS inneholder et eget kapittel om nåverdiberegning. Etter mitt syn er dette emnet dekket bedre i IAS 36 vedlegg A (verditap på eiendeler). IVS er på til sammen 460 sider og fortjener betydelig grundigere gjennomgang enn det som er mulig i en generell artikkel om investeringseiendom. «Smoothing and lagging» av «virkelig verdi» Internasjonalt har det vært utført betydelig forskning på området «smoothing and lagging» av beregnet «virkelig verdi» av investeringseiendom i forhold til faktisk oppnådd salgspris. «Smoothing» betyr at de faktiske eiendomsverdiene varierer mer enn de beregnede verdiene. «Lagging» betyr at den beregnede eiendomsverdien alltid er på etterskudd i forhold til den som kan realiseres ved salg. Bakgrunnen for «smoothing and lagging» antas blant annet å være at verdsettelsesprosesser ofte tar tid, og at markedsinformasjon dermed forsinkes i selve prisingen av eiendommen. «Smoothing», eller glatting av verdivariasjoner, antas å ha sin bakgrunn i at enkelte eiere ønsker å benytte skjulte reserver til inntektsutjevning over investeringens levetid. Enkelte undersøkelser som har korrigert for «lagging»-effekten konkluderer med at avvik mellom beregnet «virkelig verdi» og faktisk salgspris ikke er større enn det man ser ved børsintroduksjoner av nye selskaper, uavhengig av bransje 5). Tabell 2: Virkelig verdi i IVS 7 th Edition MARKET VALUE IVS 7 th Edition for finansiell rapportering Metode Anvendelse Dekket i IVS Dekket i IFRS (eks.) Kapitalisering av netto inntekts- og kontantstrømmer. Komparativ analyse ved konvertering av estimater for fremtidige inntekts- og kontantstrømmer til virkelig verdi ved omregning via multiplikator, diskonteringsrente (DCF) eller yield. Parametrene skal baseres på observerbare markedsbetingelser. Egen Guidance Note 9 for nåverditeknikker. IAS 40.36, IAS 36 vedlegg A (bruksverdi via nåverditeknikk) Boken bør være obligatorisk for enhver som i sin regnskapsavleggelse, verdifastsettelse eller kontrollhandling er henvist til Sammenlignbar transaksjon. Komparativ analyse i forhold til nylig gjennomførte eller planlagte transaksjoner mellom velinformerte og frivillige parter på armlengdes avstand. Ekstrapolering av verdi ved justering for lokalisering, aktivt marked og øvrige betingelser for aktuell eiendel i forhold til sammenligningsobjektet. Deler av Guidance Note 1,4,5,6. IAS 40.36, IAS Avskrevet gjenanskaffelseskostnad (DRC). Gjeldende kostnad for å reprodusere eller replikere en tilsvarende eiendel i tilsvarende forfatning og tilstand. Forbehold spesialiserte eiendeler hvor tilgjengelig informasjon for alternativ beregning av virkelig verdi ikke er tilgjengelig. Den beregnede verdien skal testes i forhold til løpende inntjening for eiendelen. Egen Guidance Note 8. 12

4 å ta standpunkt til begrepet Fair (IVS bruker betegnelsen Market ). Structure of the Standards Document Non-Market Components Det kan for øvrig nevnes at både Deloitte 6) og PwC 7) i sine «Manual and Model IFRS Statements gjør henvisninger til IVS for fastsettelse av Fair». Fundamentals Types History, Introduction, Constitution, Organisation and Format of Standards, General Concepts and Principles Code of Conduct Real Personal Businesses Financial Interest in Market Other Than Communicating the Market in Use Investment or Worth Non-Market Going- Concern Insurable I forbindelse med konvergeringsprosjektet mellom IASB (IFRS) og FASB (US GAAP) har IVSC en viktig rolle med hensyn til global harmonisering innen anbefalinger for fastsettelse av Fair / Market. I den anledning har IVSC og The Appraisal Foundation 12) i USA inngått en intensjonsavtale med dette formål. Standards Standard 1 Market s Applications Guidance Notes With Paper Addenda Application for Financial Reporting of Real Business Reviewing of Agricultural Properties of Lease Interests Standard 2 Non-Market s Consideration of Hazardous and Toxic Substances in of Specialized Trading Application for Lending Purposes of Plant and Equipment Cost Approach for Financial Reporting (DRC) Mass Appraisal for Taxation in Emerging Markets Glossary of Terms See Non- Market Chart of Intangible Assets Discounted Cash Flow Analysis of Properties in Extractive Industries (Oil / Mining) Standard 3 Reporting of Personal Figur 2: Skjematisk oversikt over oppbyggingen av IVS 7 th Edition 2005 Assessed, Rateable or Taxable Salvage Liquidation or Forced Sale Special Marriage Figur 3: Varianter av Non-Market-verdi i IVS 7 th Edition 2005 IVS skiller mellom intern og ekstern uavhengig kvalifisert takstmann i forhold til oppdragsgiver. Siden «code of conduct» alltid må overholdes av den som påberoper seg IVS, legges det til grunn at intern og ekstern uavhengig kvalifisert takstmann i de fleste tilfeller kan likestilles, dersom dette ikke er regulert av nasjonale retningslinjer. 13

5 Global Investment Performance Standards (GIPS) GIPS Standards ble først lansert i 1999, og senere utvidet med virkning fra 2005 til å omfatte investeringer i fast eiendom og private equity. GIPS Standards er lansert og vedlikeholdt av CFA Institute 10) i USA. Den er anbefalt som standard for presentasjon og beregning av historiske investeringsresultater i 25 land på 4 kontinenter. De fleste land det er naturlig å sammenligne seg med har innført standarden for selvreguleringsformål. I Norge er Norske Finansanalytikeres Forening (NFF) sponsor av standarden. GIPS Standards kan betraktes som anbefalte prospektkrav for den som forvalter kapital som tredjemannsvirksomhet. Tidsvektet og pengevektet avkastning Kapittel 6 i GIPS Standards regulerer presentasjon og beregning av investeringsresultater fra direkte investering i eiendom samt investeringsresultater i eiendomsporteføljer. Børsnoterte eiendomsaksjer og gjeldspapirer, hvis verdi er sterkt avhengig av en eiendoms verdi, er ikke omfattet av kapittel 6 i GIPS Standards. Noterte verdipapirer er derimot omfattet av de generelle bestemmelsene i GIPS Standards. Kapittel 6 dekker således eierinteresser i fast eiendom hvor det ikke regelmessig stilles markedspriser. GIPS Standards krever at eiendommens verdi måles til «virkelig verdi», og at ekstern uavhengig kvalifisert person foretar verdsettelsen minst hver 36. måned. Definisjonen av «virkelig verdi» er tilnærmet identisk med IAS 40 og IVS. Hver enkelt eiendom skal verdivurderes minst hver 12. måned. Fra 1. januar 2008 skal hver eiendom verdsettes hvert kvartal. For å gjøre historisk avkastning av investering i fast eiendom sammenlignbar med alternative investeringsformer er man pålagt å anvende en tidsvektet avkastningsberegning i GIPS Standards. I tillegg er man anbefalt å beregne porteføljens / investeringens internrente. R 1+ r )*(1 + r )...*...(1 + r ) 1 [ ] t = ( 1 2 n R t = tidsvektet avkastning for hele historikken t Tidsvektet og pengevektet avkastningsmåling r i = avkastning i delperiode i n = periode n Produktet R t er avhengig av de ulike periodeavkastningene (r i ). For sluttproduktet R t utgjør 5 % i periode 1 like meget som 5 % i periode n. Produktet R t er således uavhengig av om porteføljeavkastningen på 5 % oppstår i en portefølje med verdi på 100 Mkr i periode 1 eller i en portefølje på 10 Mkr i periode n. For å beregne en korrekt tidsvektet avkastning er man avhengig av å kjenne porteføljens verdi rett før porteføljen har avgang eller tilgang av kapital. Å fremskaffe verdien av porteføljen på kort varsel kan i mange tilfeller være kostbar og tidkrevende. Feil eller unøyaktighet i verdsettelsen av porteføljen vil påføre porteføljen feil akkumulert avkastning i de tilfeller der det forekommer kontantstrømmer til / fra porteføljen innen feilen eller unøyaktigheten reverseres. De fleste børsindekser i verden er basert på en tidsvektet tilnærming. MV1 MV0 R t = 1+ MV0 MV = markedsverdi K = kontantstrøm I en pengevektet beregning vil resultater oppnådd med stor investert kapital påvirke avkastningen mer enn resultater oppnådd med mindre investert kapital. Internrente er en pengevektet beregning. K1 IR = K0 + 1 (1 + r) r = internrente K = kontantstrøm evt. sluttverdi MVn MVn 1 K * MVn 1 + Kn 1 K2 + (1 + r) 2 Kn +... (1 + r) n n 1 1 *100 Videre kreves det at metoden og prosedyren for å fastsette eiendommens verdi blir oppgitt. Kilde for verdsettelse (intern eller ekstern) skal oppgis, samt andelen som er verdsatt av ekstern uavhengig kvalifisert person, samt frekvensen for bruk av slik ekstern bistand. For å gjøre historisk avkastning av investering i fast eiendom sammenlignbar med alternative investeringsformer er man pålagt å anvende en tidsvektet avkastningsberegning ved presentasjon av historiske investeringsresultater. I tillegg er man anbefalt å presentere porteføljens/investeringens internrente (se egen faktaboks). Man er også pålagt å separere det årlige resultatet i direkteavkastning og verdiregulering. Videre er man anbefalt å oppgi avkastningen for kun realiserte investeringer i porteføljen. Bakgrunnen for denne anbefalingen er at brukeren av informasjonen skal presenteres resultater som er basert på faktiske kontantstrømmer, og ikke estimerte sluttverdier. Når det skal utføres avkastningsberegning av en partiell del av virksomheten eller porteføljen, er det viktig å ha en korrekt håndtering av alle former for generalposter, som fellesinvesteringer, felleskostnader, bank og valutasikring. Videre er det anbefalt at direkteavkastning og verdiregulering i eiendomsporteføljer blir sammenlignet mot egnede referanseindekser, for eksempel IPD Norsk Eiendomsindeks. Investment Databank 11), IPD, er den ledende leverandøren av eiendomsindekser i Europa og har vært i Norge siden IPD Norsk Eiendomsindeks måler avkastningen på direkte investeringer som er eid gjennom hele året/kvartalet (avhengig av frekvens for verdsettelse), uten betraktninger av belåning. Indeksen skiller mellom direkteavkastning og verdiendring, og tar for seg fire ulike segmenter i det norske eiendomsmarkedet. I 2005 besto indeksen av 563 eiendommer til en totalverdi på 85,7 mrd. Indeksen uttrykker den passive avkastningen av fast eiendom, såkalt «standing property». Indeksen inkluderer ingen effekter av eiendomsutvikling, ei heller kostnader ved erverv av eiendom. Ordinære børsindekser bestående av børsnoterte eiendomsselskaper er sjelden egnet til å beskrive en investeringseiendoms verdiutvikling. Til dette er børsindeksene for eiendomsselskap for urepresentative ved at de inkluderer annen aktivitet enn selve eierskapet til investeringseiendom samt at finansieringsstruktur inkluderes i verdi- 14

6 Finans endringen. Videre er det ikke mulig å uttrykke et enkelt segments verdiutvikling ved børsindekser for eiendomsselskaper. UTVIKLING AV EIENDOM RESULTAT / AVKASTNING I PERIODE TRANSAKSJONER RESULTAT / AVKASTNING FRA «STANDING PROPERTY» - IPD indeks DIREKTE AVKASTNING INNTEKTER KOSTNADER FREMTIDIG NETTO LEIENIVÅ NÅTID VALUTA ENDRING I VERDI / KAPITAL FREMTID ENDRING I KRAV TIL «YIELD» Kilde: IPD Databank. Justert og tilpasset av forfatter. Residual eller restpost er utelatt av pedagogiske årsaker. Figur 4: Konseptmodell for presentasjon av resultater fra investeringseiendom GIPS Standards Avslutning De største utfordringene fremover innen rapportering og måling av investeringseiendom vil nok være praktiseringen av «virkelig verdi». Anvendelse av markedsverdiprinsippet krever på de fleste områder en utstrakt grad av skjønnsmessige vurderinger. Som det forhåpentligvis har fremgått av denne artikkelen, er det utarbeidet en rekke anbefalinger på dette området for å bistå regnskapsavleggeren, investoren, revisoren og eiendomsforvalteren i dette arbeidet. Kildehenvisninger: 1) 2) 3) 4) 5) Loughran and Ritter (2004), Why has IPO Underpricing Changed over time?, Financial Management, Vol. 33, No.3 page ) Model IFRS Financial Statements (Dec. 2005) published by Deloitte. 7) PwC Manual of Accounting-IFRS for the UK, paragraph published ) Sponsor av standarden i Norge er Norges TakseringsForbund 9) Sitat fra artikkel på IVSCs hjemmeside: «s for company balance sheets, following the adoption of IFRS» 10) 11) 12) Full oversikt med Uni Økonomi Kun kr *,- for komplett regnskap- og økonomisystem inkludert timeregistrering. Med over 15 års erfaring fra regnskapsbransjen vet vi hvor viktig det er å være forberedt på stadige endringer. Vi arbeider kontinuerlig med å tilpasse systemene for våre kunder. Slik kan du som vår kunde alltid være godt rustet mot nye krav og lovendringer. Kontakt en av våre dyktige medarbeidere i dag for en uforpliktende gjennomgang av din bedrifts behov: Tlf økonomisystemer fra start til børs *15 000=1bruker, =2brukere, =3 brukere, rabatterte priser ved 4+ brukere, be om spesialtilbud unimicro.no Revisjon og Regnskap

Oslo, 20. juni 2005. Kommentar på forslag til endring av forskrift om prospekt for verdipapirfond og forskrift om periodisk rapportering.

Oslo, 20. juni 2005. Kommentar på forslag til endring av forskrift om prospekt for verdipapirfond og forskrift om periodisk rapportering. Finansdepartementet v/ Finansmarkedsavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Oslo, 20. juni 2005 Kommentar på forslag til endring av forskrift om prospekt for verdipapirfond og forskrift om periodisk rapportering.

Detaljer

Nordic Financials ASA 3. kvartal 2015

Nordic Financials ASA 3. kvartal 2015 Om selskapet Nordic Financials ASA er et norsk allmennaksjeselskap som ble stiftet som et aksjeselskap ved utfisjonering fra Nordisk Finans Invest AS den 28. september 2011, og omdannet til allmennaksjeselskap

Detaljer

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Generell informasjon Ferd AS er et norsk familieeid investeringsforetak med hovedkontor i Strandveien 50,Lysaker. Selskapet utøver langsiktig og aktivt

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 12. Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009)

Norsk RegnskapsStandard 12. Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009) Norsk RegnskapsStandard 12 Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009) Virkeområde 1. Denne standarden regulerer i hvilke tilfeller det skal gis særskilte opplysninger

Detaljer

Verdsettelse av investeringseiendom

Verdsettelse av investeringseiendom Offentlig rapport Verdsettelse av investeringseiendom Finanstilsynets observasjoner og vurderinger 2 Finanstilsynet 1 Gjennomføring og avgrensning Finanstilsynet har foretatt en gjennomgang av verdsettelse

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo. Oslo 19.11.2002. Deres ref: 99/1294 FM JOE

Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo. Oslo 19.11.2002. Deres ref: 99/1294 FM JOE Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Oslo 19.11.2002 Deres ref: 99/1294 FM JOE Høring: Forslag til forskrift etter lov 12. juni 1981 nr 52 om verdipapirfond - forvaltningsselskapers informasjonsplikt

Detaljer

NOR/309R1142.00T OJ L 312/09, p. 8-13

NOR/309R1142.00T OJ L 312/09, p. 8-13 NOR/309R1142.00T OJ L 312/09, p. 8-13 Commission Regulation (EC) No 1142/2009 of 26 November 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

NOR/307R0610.00T OJ L 141/07, p. 46-48

NOR/307R0610.00T OJ L 141/07, p. 46-48 NOR/307R0610.00T OJ L 141/07, p. 46-48 COMMISSION REGULATION (EC) No 610/2007 of 1 June 2007 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

IFRS Transition Document

IFRS Transition Document 1 IFRS Transition Document Innledning... 3 Effekter av overgangen til IFRS... 4 Endringer i regnskapsprinsipper...5 Regnskapsprinsipper under IFRS... 6 Balanse IFRS 01.01.2007... 8 Balanse IFRS 31.12.2007...

Detaljer

Trond Kristoffersen. Klassifikasjon. Finansregnskap. Balansen. Aksjer 4. Egenkapital og gjeld. Aksje. Klassifikasjon, jf. rskl.

Trond Kristoffersen. Klassifikasjon. Finansregnskap. Balansen. Aksjer 4. Egenkapital og gjeld. Aksje. Klassifikasjon, jf. rskl. Trond Kristoffersen Finansregnskap Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd Balansen Egenkapital

Detaljer

3.4.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1004/2008. av 15. oktober 2008

3.4.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1004/2008. av 15. oktober 2008 Nr. 21/223 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1004/2008 2014/EØS/21/34 av 15. oktober 2008 om endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med

Detaljer

NOR/306R0708.00T OJ L 122/06, p. 19-23

NOR/306R0708.00T OJ L 122/06, p. 19-23 NOR/306R0708.00T OJ L 122/06, p. 19-23 Commission Regulation (EC) No 708/2006 of 8 May 2006 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

VEDLEGG A LEVERANSEBESKRIVELSE

VEDLEGG A LEVERANSEBESKRIVELSE ANSKAFFELSESNR.: A 92911 Verdivurdering Side 1 av 5 VEDLEGG A LEVERANSEBESKRIVELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn og formål med anskaffelsen... 2 2. Leveranseomfang... 2 3. Absolutte krav til leveransen...

Detaljer

Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS

Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS Forfattere: Anne-Cathrine Bernhoft, Anfinn Fardal Publisert: 2/2007 - Høringsutkast til veiledning for fond for urealiserte gevinster Norsk

Detaljer

NOR/307R0611.00T OJ L 141/07, p. 49-52

NOR/307R0611.00T OJ L 141/07, p. 49-52 NOR/307R0611.00T OJ L 141/07, p. 49-52 COMMISSION REGULATION (EC) No 611/2007 of 1 June 2007 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

Nr. 23/542 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1329/2006. av 8. september 2006

Nr. 23/542 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1329/2006. av 8. september 2006 Nr. 23/542 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 6.5.2010 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1329/2006 2010/EØS/23/70 av 8. september 2006 om endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtakelse

Detaljer

STATUSRAPPORT DUBAI REAL DEVELOPMENT HOLDING AS H2 2012

STATUSRAPPORT DUBAI REAL DEVELOPMENT HOLDING AS H2 2012 STATUSRAPPORT DUBAI REAL DEVELOPMENT HOLDING AS H2 2012 Siden sist Konseptuelle planer og regulering på Al Raha Beach er godkjent av Aldar. Markedet i Dubai viser bedring, stigende salgspriser for leiligheter

Detaljer

NOR/305R1751.00T OJ L 282/05, p. 3-8

NOR/305R1751.00T OJ L 282/05, p. 3-8 NOR/305R1751.00T OJ L 282/05, p. 3-8 Commission Regulation (EC) No 1751/2005 of 25 October 2005 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Konkrete problemstillinger...3 Tilleggsopplysninger...5

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1.

Detaljer

NOR/308R1263.00T OJ L 338/08, p. 25-30

NOR/308R1263.00T OJ L 338/08, p. 25-30 NOR/308R1263.00T OJ L 338/08, p. 25-30 COMMISSION REGULATION (EC) No 1263/2008 of 16 December 2008 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

Metodiske feilkilder ved avkastningsberegning

Metodiske feilkilder ved avkastningsberegning Utbredelsen av tilnærmede metoder for beregning av avkastning er stor. Problemet med disse tilnærmede metodene er at de har iboende svakheter ved avgang og tilgang av kapital i portefølgjen. Innledning

Detaljer

Bankenes sikringsfond - Høstkonferanse

Bankenes sikringsfond - Høstkonferanse Bankenes sikringsfond - Høstkonferanse Vurdering og presentasjon av utlån i regnskapet ny foreslått nedskrivningsmodell noteopplysninger IFRS 7 20. september 2010 PwC Agenda 1. IFRS 9 med vekt på vurdering

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom Informasjonsskriv Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning... 4 3.2.

Detaljer

Lov om regnskapsplikt. Ny regnskapslov

Lov om regnskapsplikt. Ny regnskapslov Lov om regnskapsplikt Ny regnskapslov Målsettinger med lovendring Gjennomføre EUs regnskapsdirektiv Tilpasning til internasjonale regnskapsregler (IFRS) Noen forenklinger for de minste selskapene, men

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

NOR/309R0636.00T OJ L 191/09, p. 5-9

NOR/309R0636.00T OJ L 191/09, p. 5-9 NOR/309R0636.00T OJ L 191/09, p. 5-9 COMMISSION REGULATION (EC) No 636/2009 of 22 July 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

Forskrift om endringer i forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder og enkelte andre forskrifter

Forskrift om endringer i forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder og enkelte andre forskrifter Forskrift om endringer i forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder og enkelte andre forskrifter Fastsatt av Finansdepartementet 3. november 2014 med hjemmel i lov 17. juli

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr. 7 (revidert) Høringsutkast (HU) Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen

Kommunal regnskapsstandard nr. 7 (revidert) Høringsutkast (HU) Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen Kommunal regnskapsstandard nr. 7 (revidert) Høringsutkast (HU) Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen Høringsutkast til revidert standard fastsatt av styret i Foreningen

Detaljer

Tabell 1: Eiendomsaksjer i FTSE All Cap, regioner og SPU referanseindeks for aksjer. Referanseindeks SPU. FTSE All Cap

Tabell 1: Eiendomsaksjer i FTSE All Cap, regioner og SPU referanseindeks for aksjer. Referanseindeks SPU. FTSE All Cap 4 Vedlegg: Tabeller og figurer Tabell 1 viser hvor stor andel eiendomssektorer utgjorde av henholdsvis fondets referanseindeks for aksjer, FTSE All Cap indeksen og ulike regioner per 25. Januar 2013. Vi

Detaljer

NOR/305R2106.00T OJ L 337/05, p. 16-19

NOR/305R2106.00T OJ L 337/05, p. 16-19 NOR/305R2106.00T OJ L 337/05, p. 16-19 Commission Regulation (EC) No 2106/2005 of 21 December 2005 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

Nr. 36/284 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1165/2009. av 27. november 2009

Nr. 36/284 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1165/2009. av 27. november 2009 Nr. 36/284 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 25.6.2015 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1165/2009 2015/EØS/36/30 av 27. november 2009 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding 1 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding 1 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding 1 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

Note 1 GENERELLE PRINSIPPER Regnskapet for 2009 er avlagt i samsvar med Finansdepartementets årsregnskapsforskrift 1-5 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder, IFRS. Ved bruk av forenklet

Detaljer

NOR/308R1262.00T OJ L 338/08, p. 21-24

NOR/308R1262.00T OJ L 338/08, p. 21-24 NOR/308R1262.00T OJ L 338/08, p. 21-24 COMMISSION REGULATION (EC) No 1262/2008 of 16 December 2008 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

IFRS Oppdatering. 22. oktober 2008

IFRS Oppdatering. 22. oktober 2008 IFRS Oppdatering. 22. oktober 2008 Nytt og obligatorisk fra 2008-regnskapet 2008-REGNSKAPET For regnskapsår som begynner fra og med Amendments to IAS 39 og IFRS 7: Reclassification of financial assets

Detaljer

Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskriften forsikringsselskaper

Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskriften forsikringsselskaper ø FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY Høringsnotat Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskriften forsikringsselskaper Små skadeforsikringsselskaper mv enkelte lettelser fra

Detaljer

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. Nedskrivning av anleggsmidler. (Oktober 2002, revidert august 2007 og september 2009)

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. Nedskrivning av anleggsmidler. (Oktober 2002, revidert august 2007 og september 2009) Foreløpig Norsk RegnskapsStandard (Oktober 2002, revidert august 2007 og september 2009) 1. Innledning Denne standarden omhandler nedskrivning av anleggsmidler. Alle varige driftsmidler og immaterielle

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER INNHOLD

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER INNHOLD 2 ISA 710 INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som begynner 1. januar 2010 eller

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2013

Kvartalsrapport Q1 2013 Kvartalsrapport Q1 2013 Resultatregnskap, balanse og noter KLP Kreditt AS RESULTATREGNSKAP KLP Kreditt AS Tusen kroner Noter 1. kvartal 2013 1. kvartal 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 9

Detaljer

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9.1 OBOS og OBOS konsern Det vises til årsrapporten for 2015 for nærmere omtale av resultatregnskap og balanse. Driftsinntektene økte med kr 3 159,7 mill. til

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

NOR/308R1261.00T OJ L 338/08, p. 17-20

NOR/308R1261.00T OJ L 338/08, p. 17-20 NOR/308R1261.00T OJ L 338/08, p. 17-20 COMMISSION REGULATION (EC) No 1261/2008 of 16 December 2008 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 3 Definisjoner... 3 Informasjon som skal presenteres i kontantstrømoppstillingen...

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Ny Norsk Bokføringsstandard NBS 5 Dokumentasjon av balansen (05.2013)

Ny Norsk Bokføringsstandard NBS 5 Dokumentasjon av balansen (05.2013) Ny Norsk Bokføringsstandard NBS 5 Dokumentasjon av balansen (05.2013) Innhold 1. Innledning og virkeområde 2. Lov og forskrift 3. Formål 4. Balanseposter og verdier 5. Ubetydelige balanseposter 6. Typer

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R1255.em OJ L 360/12, p. 78-144 COMMISSION REGULATION (EU) No 1255/2012 of 11 December 2012 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

Finanstilsynets kontroll med finansiell rapportering i 2014

Finanstilsynets kontroll med finansiell rapportering i 2014 Rundskriv Finanstilsynets kontroll med finansiell rapportering i 2014 RUNDSKRIV: 16/2014 DATO: 02.12.2014 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Utstedere på Oslo Børs og Oslo Axess og som har Norge som hjemstat FINANSTILSYNET

Detaljer

Fusjoner som er regnskapsmessige transaksjoner reguleres av kapittel 19 Virksomhetssammenslutninger og goodwill.

Fusjoner som er regnskapsmessige transaksjoner reguleres av kapittel 19 Virksomhetssammenslutninger og goodwill. 100N Fusjoner som regnskapsføres etter kontinuitetsmetoden Kapitlets virkeområde 100N.1 Dette kapitlet omhandler regnskapsføringen av fusjoner som ikke er en regnskapsmessig transaksjon, uavhengig av om

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 2

Statlig RegnskapsStandard 2 Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Informasjon som skal presenteres i kontantstrømoppstillingen... 3 Ikrafttredelse...

Detaljer

Rutiner for forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål, gjeld og langsiktige finansielle aktiva

Rutiner for forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål, gjeld og langsiktige finansielle aktiva Rutiner for forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål, gjeld og langsiktige finansielle aktiva Vedtatt i kommunestyret Utarbeidet av: Økonomiavdelingen Gjelder fra: Vedtatt

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0183.sd OJ L 61/13, p. 6-8 COMMISSION REGULATION (EU) No 183/2013 of 4 March 2013 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013

ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 Organisering Søgne kommunes forvaltningsfond ble etablert i juni 2003 som et kommunalt fond. Vedtekter og investeringsstrategi ble vedtatt av kommunestyret

Detaljer

NOR/310R0244.00T OJ L 77/10, p. 42-49

NOR/310R0244.00T OJ L 77/10, p. 42-49 NOR/310R0244.00T OJ L 77/10, p. 42-49 COMMISSION REGULATION (EU) No 244/2010 of 23 March 2010 amending Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

ODIN Eiendom. Fondskommentar juli 2015

ODIN Eiendom. Fondskommentar juli 2015 ODIN Eiendom Fondskommentar juli 2015 Fondets portefølje ODIN Eiendom - juli 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 7,4 prosent. Referanseindeksens avkastning

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Fordypningsseminar i IFRS 14. og 15. juni 2007

Fordypningsseminar i IFRS 14. og 15. juni 2007 Fordypningsseminar i IFRS 14. og 15. juni 2007 Overordnet gjennomgang av prosess og utfordringer i Lyse Hans Wilhelm Vedøy Fagansvarlig for regnskap og skatt i Lyse Energi AS Generelt om IFRS i Lyse Lyse

Detaljer

Regnskapstilsynets erfaringer. Nina Servold Oppi 11. September 2009

Regnskapstilsynets erfaringer. Nina Servold Oppi 11. September 2009 Regnskapstilsynets erfaringer Nina Servold Oppi 11. September 2009 Regnskapstilsynet Kredittilsynet fører kontroll med periodisk finansiell rapportering fra utstedere av omsettelige verdipapirer som er

Detaljer

Pressekonferanse 13. mai 2011. 1.kv.

Pressekonferanse 13. mai 2011. 1.kv. 211 Pressekonferanse 13. mai 211 1.kv. Fondets markedsverdi Kvartalstall. Milliarder kroner 3,5 3, 3 12 3,5 3, 2,5 2,5 2, 2, 1,5 1,5 1, 1, 5 5 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Kilde: NBIM Endring i markedsverdi

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19.

Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19. Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19. november 2015 Bedre byrom der mennesker møtes Agenda 1. Kort om

Detaljer

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 %

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 % 1. kvartal 2006 Olav Thon Eiendomsselskap oppnådde i 1. kvartal 2006 et tilfredsstillende resultat. Konsernets resultat før skatt ble kr 316 mill., hvorav verdiendringer på investeringseiendommer og finansielle

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijuster egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Folketrygdfondets Investeringsresultat

Folketrygdfondets Investeringsresultat Folketrygdfondets Investeringsresultat Fra 31.12.1997 til 31.12.2006 Folketrygdfondet har utarbeidet denne rapporten i samsvar med Global Investment Performance Standards (GIPS ) Side Porteføljegruppens

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

IFRS i norsk regnskapsregulering Finn Berg Jacobsen IASB Rammeverk Steinar S. Kvifte

IFRS i norsk regnskapsregulering Finn Berg Jacobsen IASB Rammeverk Steinar S. Kvifte Innhold IFRS i norsk regnskapsregulering.................... 21 Finn Berg Jacobsen 1 Hva er IFRS?................................. 22 2 Internasjonal harmonisering av norsk regnskapsregulering: Et kort

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Varige verdier og tydelige spor. Rapport for 1. halvår 2012. Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor

Varige verdier og tydelige spor. Rapport for 1. halvår 2012. Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor Varige verdier og tydelige spor Rapport for 1. halvår 2012 Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor 1 Ferds regnskap for 1. halvår 2012 Resultat 1.1. 30.6.2012 1.1. 30.6.2011 2011

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Årsrapport 2015 US Recovery AS

Årsrapport 2015 US Recovery AS Årsrapport 2015 US Recovery AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...6 Eiendeler...7 Egenkapital og gjeld...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...12 Årsrapport 2015, US Recovery

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 2012

Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 2012 Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 2012 Valutareservene skal kunne brukes til intervensjoner i valutamarkedet som ledd i gjennomføringen av pengepolitikken eller ut

Detaljer

Investorrapport H1-2015

Investorrapport H1-2015 Investorrapport H1-2015 Florida Eiendom Invest AS Florida Eiendom Holding KS (tidligere Florida Residential KS) Oslo, 21. august 2015 Status for investeringen The Bentley at Cobb s Landing (Tampa, Florida)

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 3. Hendelser etter balansedagen

Norsk RegnskapsStandard 3. Hendelser etter balansedagen Norsk RegnskapsStandard 3 (Oktober 1992, revidert november 2000, november 2003, august 2007, juni 2008 1 og januar 2014) Virkeområde 1. Denne standarden beskriver hvordan hendelser etter balansedagen skal

Detaljer

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Generell informasjon Ferd AS er et norsk familieeid investeringsforetak med hovedkontor i Strandveien 50,Lysaker. Selskapet utøver langsiktig og aktivt

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. April 2012 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 Selecta Ltd. April 2012 VEK

Detaljer

Forslag til ny tomtefestelov - økonomiske betraktninger

Forslag til ny tomtefestelov - økonomiske betraktninger Forslag til ny tomtefestelov - økonomiske betraktninger Denne er rapport er utarbeidet for Tomtefestealliansen. Deloitte har ikke noe ansvar overfor tredjeparter som får tilgang til rapporten. Rapporten

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 2008 var et svakt år for Victoria Eiendom, som følge av den negative utviklingen i eiendomsmarkedet. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2008 beregnet til

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 2007 BOLIG- OG NÆRINGSKREDITT ASA

RAPPORT 1. KVARTAL 2007 BOLIG- OG NÆRINGSKREDITT ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2007 BOLIG- OG NÆRINGSKREDITT ASA INNHOLD Styrets beretning...3 Noter til regnskapet...4 STYRETS BERETNING RESULTAT OG NØKKELTALL PR. 31. MARS 2007 BNkreditt oppnådde et resultat på

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

Månedsrapport 30.04.2016

Månedsrapport 30.04.2016 Avkastning i perioden Siste måned Siste kvartal Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK -68.723-68.723 291.460 622.356 511.511 5.832.436 Tidsvektet avkastning i % -0,19-0,19

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

- Q1. Storm Real Estate ASA januar mars 2016

- Q1. Storm Real Estate ASA januar mars 2016 - Q1 Storm Real Estate ASA januar mars 2016 Storm Real Estate er et investeringsselskap med fokus på eiendomssektoren. Strategien omfatter erverv og drift av egne eiendommer, samt kjøp av aksjer og obligasjoner

Detaljer

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010 Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA Per 1. desember 2010 Norge II Hendelser i 3. kvartal 2010 Eiendomsverdiene steg med 0,9 % i kvartalet - 17 av fondets 22 eiendommer hadde positiv verdiutvikling i kvartalet

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 20. Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. (Oktober 2010. Endelig desember 2012)

Norsk RegnskapsStandard 20. Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. (Oktober 2010. Endelig desember 2012) NRS 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta Norsk RegnskapsStandard 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta (Oktober 2010. Endelig desember 2012) Innledning 1. Et foretak kan ha regnskapsmessig

Detaljer

Pålitelige regnskaper Regnskapsrapportering og revisjon Finanstilsynets erfaringer. Anne Merethe Bellamy 9. september 2014

Pålitelige regnskaper Regnskapsrapportering og revisjon Finanstilsynets erfaringer. Anne Merethe Bellamy 9. september 2014 Pålitelige regnskaper Regnskapsrapportering og revisjon Finanstilsynets erfaringer Anne Merethe Bellamy 9. september 2014 Fra Finanstilsynets strategi delmål 6 Tilstrekkelig og pålitelig finansiell rapportering

Detaljer