Måling av resultater fra. fra investeringseiendom.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Måling av resultater fra. fra investeringseiendom."

Transkript

1 Finans Måling av resultater fra investeringseiendom Internasjonalt er det blitt lansert en rekke ulike standarder som tar utgangspunkt i begrepet «virkelig verdi» for investeringseiendom. Artikkelen tar for seg innholdet i International Accounting Standards 40 (Investment ), International Standards 7th Edition 2005 (IVS) og revised Global Investment Performance Standards (GIPS). Autorisert finansanalytiker Jørn Gunnar Kleven Han er leder av Norske Finansanalytikeres Forenings kmomité for avkastningsmåling (GIPS-komité) «Virkelig verdi» av fast eiendom har de senere år utviklet seg til å bli en realøkonomisk størrelse som er gitt betydelig oppmerksomhet som indikator for økonomisk utvikling. I oktober 2003 arrangerte for eksempel IMF (International Monetary Fund) og BIS (Bank of International Settlement) for første gang en egen konferanse som i sin helhet var viet utvikling i indikatorer for pris på fast eiendom og finansiell stabilitet. Denne artikkelen gir en innføring i internasjonale standarder med hovedmålsetning om å tilrettelegge for ensartet måling og presentasjon av historiske investeringsresultater fra investeringseiendom. Utgangspunktet for de fleste standarder innen finansiell rapportering er å fremme transparens og sammenlignbarhet av oppnådde resultater i den hensikt å styrke investorens tiltro til de rapporterte opplysninger og data. Dette gjelder som regel uavhengig av om standarden er myndighetspålagt eller lansert av bransjeorganisasjoner for å fremme selvregulering innad i bransjen. Prinsipper for fastsettelse av «virkelig verdi» på investeringseiendom vil påvirke størrelsen på rapportert egenkapital. Artikkelen vil i hovedsak drøfte begrepet «virkelig verdi» sett fra en egenkapitalinvestors side, selv om betingelser og verdi av fremmed- og lånekapital ofte også er knyttet opp mot en investeringseiendoms verdi. Artikkelen gir en overordnet presentasjon av innholdet i: International Accounting Standards 40 (Investment ), International Standards 7 th Edition 2005 (IVS) og revised Global Investment Performance Standards (GIPS) kapittel 6. Andre aktuelle standarder som ikke blir gjennomgått er: Best Practices Policy Recommendations 1) (utgitt av European Public Real Estate Association) og INREV Guidelines 2) (European Association for Investors in Non-listed Real Estate Vehicles) og Real Estate Information Standards 3) (National Council of Real Estate Investment Fiduciaries). De sistnevnte standarder fortsetter med blant annet «formatkrav» og krav til tilleggsopplysninger, der henholdsvis US GAAP og IFRS ikke dekker dette tilfredsstillende. IAS 40 Investment International Financial Reporting Standards (IFRS), utarbeidet av IASB, er pliktig for konsernregnskapet til de fleste norske børsnoterte foretak fra regnskapsåret 2005, og for konsernregnskapet til alle norske børsnoterte foretak fra IFRS kan anvendes i konsernregnskapet til alle øvrige norske foretak fra regnskapsåret 2005 samt anvendes i selskapsregnskapet til de fleste norske foretak fra regnskapsåret fra samme tidspunkt. Investeringseiendom er i IAS 40 definert som eiendom (tomt eller bygning eller del av bygning, eller begge deler) som benyttes (av eieren eller av leietakeren i henhold til en finansiell leieavtale) for å opptjene leieinntekter eller for verdistigning på kapital eller begge deler. Investeringseiendom genererer stor sett kontantstrømmer som er uavhengig av de andre eiendelene som foretaket innehar. Dette skiller investeringseiendom fra eierbenyttet eiendom. Eiendom som selges som del av ordinær virksomhet dekkes ikke av IAS 40. Eiendom som tilvirkes for salg, er dekket av IAS 2 (Beholdninger). Videre er eiendom som utvikles til investeringseiendom, ikke omfattet av IAS 40. Eiendom som utvikles med henblikk på utleie eller verdistigning, er dekket av IAS 16 (Eiendom, anlegg og utstyr). IAS 40 inneholder bestemmelse for innregning, måling og opplysninger om investeringseiendom. Som grunnlag for måling av en investeringseiendoms verdi kan man velge mellom «virkelig verdi» eller anskaffelseskostnad. Etter førstegangs innregning må det valgte måleprinsippet benyttes frem til avhendelse eller bruksendring av eiendommen. Endring av måleprinsipp er kun mulig dersom endringen innebærer en mer hensiktsmessig presentasjon. Vide- 10 Revisjon og Regnskap

2 Finans re skal det svært gode grunner til for å gå fra «virkelig verdi» til anskaffelseskost. Fravær av markedstransaksjoner eller lignende er ikke tilstrekkelig grunn for å skifte måleprinsipp, når «virkelig verdi» først er valgt som måleprinsipp. Valg av hovedregel for måleprinsipp må anvendes for alle selskapets investeringseiendommer. Ved valg av anskaffelseskostnad som måleprinsipp kommer man uansett ikke utenom å fastsette investeringseiendommens «virkelige verdi». I henhold til IAS 40.79e skal «virkelige verdi» presenteres i note, dersom anskaffelseskostnad er benyttet til måling. Videre finnes det en spesialbestemmelse i IAS om at man i unntakstilfeller kan unnlate å måle den enkelte eiendom til virkelig verdi innenfor «virkelig verdi»- modellen. Denne bestemmelsen kan kun påberopes når sammenlignbare markedstransaksjoner er sjeldne, og alternative pålitelige estimater av «virkelig verdi» ikke er tilgjengelig. Restverdi på slik eiendom skal antas å være null når avskrivning er foretatt. Bestemmelsen er en unntaksbestemmelse og presumsjonen i IAS 40 er at «virkelig verdi» kan fastsettes, uavhengig av om dette er ønskelig eller oppleves som komplisert. For slike eiendommer er det også unntak fra å opplyse om virkelig verdi i note. Tabell 1: «Virkelig verdi» versus anskaffelseskostnad for investeringseiendom Modell «Virkelig verdi» Modell Anskaffelseskostnad IAS 40 IAS 40 / IAS 16 / IAS 36 Balanseført verdi = «virkelig verdi» på balansedagen Verdiendringer innregnes i resultatet Ingen avskrivninger Balanseført verdi = anskaffelseskostnad minus eventuell senere akkumulert avskrivning og tap ved verdifall Netto nedskrivning over resultatet Avskrivninger over resultatet di» skal gjenspeile eiendomsspesifikke forhold og ikke foretakspesifikke forhold, slik som ved vurdering av verdifall på eiendeler (IAS 36). Norsk regnskapsregulering har hittil ikke hatt egen definisjon eller regler for behandling av investeringseiendom. Investeringseiendom har normalt vært klassifisert som «varige driftsmidler», med unntak av livsforsikringsselskaper og pensjonskasser som har vært henvist til å måle investeringseiendom til «virkelig verdi». Mens «virkelig verdi» var noe man under norsk regnskapsregulering tidligere testet ved vurdering av gjenvinnbart beløp (verdifall på eiendommer), er det for foretak som avlegger regnskap etter IFRS en størrelse man regelmessig må ta standpunkt til, enten gjennom valg av «virkelig verdi»-modell, alternativt ved utarbeidelse av noteopplysninger under modell for anskaffelseskostnad. IAS og (e) oppfordrer til bruk av uavhengig og kvalifisert takstmann for fastsettelse av «virkelig verdi». Det er lagt opp til negativ bekreftelse dersom slik takstmann ikke er benyttet ved måling av investeringseiendommens verdi. Metoden og de betydeligste forutsetningene som er benyttet ved fastsettelsen av virkelig verdi skal etter IAS (d) i tillegg opplyses om i note. I tillegg skal det foretas avstemming mellom de balanseførte verdiene av investeringseiendom i begynnelsen og slutten av perioden, hvor effekter av verdiregulering, virksomhetssammenslutninger med mer fremgår, IAS Jeg vil avslutningsvis under gjennomgangen av IAS 40 referere til internasjonale undersøkelser som har studert avvik mellom kalkulert «virkelig verdi» på investeringseiendom og påfølgende realisert salgssum for den samme eiendom. Royal Institute of Chartered Surveyors i England (RICS) 4) har siden 1980-tallet studert avvik mellom beregnet «virkelig verdi» og EGENKAPITALINVESTOR: Artikkelen drøfter begrepet «virkelig verdi» av investeringseiendom hovedsakelig sett fra en egenkapitalinvestors side. faktisk salgspris for til sammen transaksjoner, alle i UK. I undersøkelsen forsøkte man å korrigere for generelle markedsbevegelser mellom siste estimerte «virkelige verdi» og tidspunktet for salg. Beregnet «virkelig verdi» er et surrogat for en observerbar markedstransaksjon for en identisk eiendel på balansedagen. «Virkelig verdi» er i IAS 40.5 definert som «det beløp en eiendel kan omsettes for i en transaksjon på armlengdes avstand mellom velinformerte frivillige parter». Verdien skal gjenspeile markedsverdi på balansedagen og være uten fradrag for eventuelle transaksjonsutgifter. «Virkelig ver- Phone: (+47) Fax: (+47) Utfordringer relatert til IFRS-2, IAS 32 eller IAS 39? Vi er i dag størst i Norden innen software, outsourcing og rådgivnings-tjenester relatert til administrasjon av aksjebasert avlønning. Vår software Norse Options håndterer alle aspekter av aksjebasert avlønning i en og samme web-baserte plattform. Vi utfører også komplekse verdivurderinger ihht IAS 32 og 39. Revisjon og Regnskap

3 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Figur 1: Gjennomsnittlig avvik mellom beregnet «virkelig verdi» og faktisk salgspris. Kilde: RICS and sale price report 2005 Det er verdt å merke seg at gjennomsnittlig realisert salgspris både absolutt og gjennomsnittlig for alle år ligger over beregnet «virkelig verdi». I løpet av perioden er avviket redusert. RICS antar at bakgrunnen for at selger oppnår høyere salgspris enn først estimert skyldes den psykologiske sperren mot å selge eiendommen til «under takst». For eiendommer med lavere faktisk verdi enn estimert verdi blir det ikke salg, og utvalget blir underrepresentert for slike verdsettelser. Videre har mindre eiendommer større avvik mellom beregnet «virkelig verdi» og salgspris enn større eiendommer Gjennomsnittlig differanse (absloutt) International Standards Seventh Edition 2005 (IVS) International Standards Committee 8) (IVSC) ble grunnlagt i 1981 som The International Asset Standards Committee (TIAVSC). I 1994 skiftet komiteen navn til dagens betegnelse. IVS sorterer under kategorien selvregulering. IVSC samarbeider med IASB for å påse at IVS og IFRS er i overensstemmelse med hverandre. Basis for Conclusions B-52 til B-54 i IAS 40 refererer blant annet til IVS som rammeverk for fastsettelse av «virkelig verdi». IVS inkluderer også anbefalinger for verdsettelse av virksomhet, landbruk, mineraler, oljeforekomster med mer. IVS dekker også andre formål enn finansiell rapportering, som utarbeidelse av lånedokumenter og andre former for bekreftelser knyttet til eiendeler. For å påberope seg at IVS er fulgt, må i tillegg til selve prosedyrene for innhenting og fastsettelse av verdien, de overordnede forutsetningene og vilkårene i standarden oppfylles («code of conduct» og «applications», se figur 2). Både IFRS og IVS har som utgangspunkt at «virkelig verdi» i så stor utstrekning som mulig skal baseres på objektive observerbare variabler, og i så liten utstrekning som mulig på subjektive virkelighetsoppfatninger. Begge standarder gjør et klart skille mellom Market («value-in-exchange») og Bruksverdi («value-in-use»). «Virkelig verdi» skal således gjenspeile eiendomsspesifikke forhold og ikke foretaksspesifikke forhold. Selskapet skal kalibrere sine teknikker og forståelse av «virkelig verdi» ved å etterprøve sin rapporterte «virkelige verdi» mot senere observerbare transaksjoner, se figur 1. Anbefalingen om kontinuerlig kalibrering innebærer at man 9) : «.start doing valuations with whatever you have and over time by noting and identifying the difference between your valuations and concluded prices in the market». IVS inneholder et eget kapittel om nåverdiberegning. Etter mitt syn er dette emnet dekket bedre i IAS 36 vedlegg A (verditap på eiendeler). IVS er på til sammen 460 sider og fortjener betydelig grundigere gjennomgang enn det som er mulig i en generell artikkel om investeringseiendom. «Smoothing and lagging» av «virkelig verdi» Internasjonalt har det vært utført betydelig forskning på området «smoothing and lagging» av beregnet «virkelig verdi» av investeringseiendom i forhold til faktisk oppnådd salgspris. «Smoothing» betyr at de faktiske eiendomsverdiene varierer mer enn de beregnede verdiene. «Lagging» betyr at den beregnede eiendomsverdien alltid er på etterskudd i forhold til den som kan realiseres ved salg. Bakgrunnen for «smoothing and lagging» antas blant annet å være at verdsettelsesprosesser ofte tar tid, og at markedsinformasjon dermed forsinkes i selve prisingen av eiendommen. «Smoothing», eller glatting av verdivariasjoner, antas å ha sin bakgrunn i at enkelte eiere ønsker å benytte skjulte reserver til inntektsutjevning over investeringens levetid. Enkelte undersøkelser som har korrigert for «lagging»-effekten konkluderer med at avvik mellom beregnet «virkelig verdi» og faktisk salgspris ikke er større enn det man ser ved børsintroduksjoner av nye selskaper, uavhengig av bransje 5). Tabell 2: Virkelig verdi i IVS 7 th Edition MARKET VALUE IVS 7 th Edition for finansiell rapportering Metode Anvendelse Dekket i IVS Dekket i IFRS (eks.) Kapitalisering av netto inntekts- og kontantstrømmer. Komparativ analyse ved konvertering av estimater for fremtidige inntekts- og kontantstrømmer til virkelig verdi ved omregning via multiplikator, diskonteringsrente (DCF) eller yield. Parametrene skal baseres på observerbare markedsbetingelser. Egen Guidance Note 9 for nåverditeknikker. IAS 40.36, IAS 36 vedlegg A (bruksverdi via nåverditeknikk) Boken bør være obligatorisk for enhver som i sin regnskapsavleggelse, verdifastsettelse eller kontrollhandling er henvist til Sammenlignbar transaksjon. Komparativ analyse i forhold til nylig gjennomførte eller planlagte transaksjoner mellom velinformerte og frivillige parter på armlengdes avstand. Ekstrapolering av verdi ved justering for lokalisering, aktivt marked og øvrige betingelser for aktuell eiendel i forhold til sammenligningsobjektet. Deler av Guidance Note 1,4,5,6. IAS 40.36, IAS Avskrevet gjenanskaffelseskostnad (DRC). Gjeldende kostnad for å reprodusere eller replikere en tilsvarende eiendel i tilsvarende forfatning og tilstand. Forbehold spesialiserte eiendeler hvor tilgjengelig informasjon for alternativ beregning av virkelig verdi ikke er tilgjengelig. Den beregnede verdien skal testes i forhold til løpende inntjening for eiendelen. Egen Guidance Note 8. 12

4 å ta standpunkt til begrepet Fair (IVS bruker betegnelsen Market ). Structure of the Standards Document Non-Market Components Det kan for øvrig nevnes at både Deloitte 6) og PwC 7) i sine «Manual and Model IFRS Statements gjør henvisninger til IVS for fastsettelse av Fair». Fundamentals Types History, Introduction, Constitution, Organisation and Format of Standards, General Concepts and Principles Code of Conduct Real Personal Businesses Financial Interest in Market Other Than Communicating the Market in Use Investment or Worth Non-Market Going- Concern Insurable I forbindelse med konvergeringsprosjektet mellom IASB (IFRS) og FASB (US GAAP) har IVSC en viktig rolle med hensyn til global harmonisering innen anbefalinger for fastsettelse av Fair / Market. I den anledning har IVSC og The Appraisal Foundation 12) i USA inngått en intensjonsavtale med dette formål. Standards Standard 1 Market s Applications Guidance Notes With Paper Addenda Application for Financial Reporting of Real Business Reviewing of Agricultural Properties of Lease Interests Standard 2 Non-Market s Consideration of Hazardous and Toxic Substances in of Specialized Trading Application for Lending Purposes of Plant and Equipment Cost Approach for Financial Reporting (DRC) Mass Appraisal for Taxation in Emerging Markets Glossary of Terms See Non- Market Chart of Intangible Assets Discounted Cash Flow Analysis of Properties in Extractive Industries (Oil / Mining) Standard 3 Reporting of Personal Figur 2: Skjematisk oversikt over oppbyggingen av IVS 7 th Edition 2005 Assessed, Rateable or Taxable Salvage Liquidation or Forced Sale Special Marriage Figur 3: Varianter av Non-Market-verdi i IVS 7 th Edition 2005 IVS skiller mellom intern og ekstern uavhengig kvalifisert takstmann i forhold til oppdragsgiver. Siden «code of conduct» alltid må overholdes av den som påberoper seg IVS, legges det til grunn at intern og ekstern uavhengig kvalifisert takstmann i de fleste tilfeller kan likestilles, dersom dette ikke er regulert av nasjonale retningslinjer. 13

5 Global Investment Performance Standards (GIPS) GIPS Standards ble først lansert i 1999, og senere utvidet med virkning fra 2005 til å omfatte investeringer i fast eiendom og private equity. GIPS Standards er lansert og vedlikeholdt av CFA Institute 10) i USA. Den er anbefalt som standard for presentasjon og beregning av historiske investeringsresultater i 25 land på 4 kontinenter. De fleste land det er naturlig å sammenligne seg med har innført standarden for selvreguleringsformål. I Norge er Norske Finansanalytikeres Forening (NFF) sponsor av standarden. GIPS Standards kan betraktes som anbefalte prospektkrav for den som forvalter kapital som tredjemannsvirksomhet. Tidsvektet og pengevektet avkastning Kapittel 6 i GIPS Standards regulerer presentasjon og beregning av investeringsresultater fra direkte investering i eiendom samt investeringsresultater i eiendomsporteføljer. Børsnoterte eiendomsaksjer og gjeldspapirer, hvis verdi er sterkt avhengig av en eiendoms verdi, er ikke omfattet av kapittel 6 i GIPS Standards. Noterte verdipapirer er derimot omfattet av de generelle bestemmelsene i GIPS Standards. Kapittel 6 dekker således eierinteresser i fast eiendom hvor det ikke regelmessig stilles markedspriser. GIPS Standards krever at eiendommens verdi måles til «virkelig verdi», og at ekstern uavhengig kvalifisert person foretar verdsettelsen minst hver 36. måned. Definisjonen av «virkelig verdi» er tilnærmet identisk med IAS 40 og IVS. Hver enkelt eiendom skal verdivurderes minst hver 12. måned. Fra 1. januar 2008 skal hver eiendom verdsettes hvert kvartal. For å gjøre historisk avkastning av investering i fast eiendom sammenlignbar med alternative investeringsformer er man pålagt å anvende en tidsvektet avkastningsberegning i GIPS Standards. I tillegg er man anbefalt å beregne porteføljens / investeringens internrente. R 1+ r )*(1 + r )...*...(1 + r ) 1 [ ] t = ( 1 2 n R t = tidsvektet avkastning for hele historikken t Tidsvektet og pengevektet avkastningsmåling r i = avkastning i delperiode i n = periode n Produktet R t er avhengig av de ulike periodeavkastningene (r i ). For sluttproduktet R t utgjør 5 % i periode 1 like meget som 5 % i periode n. Produktet R t er således uavhengig av om porteføljeavkastningen på 5 % oppstår i en portefølje med verdi på 100 Mkr i periode 1 eller i en portefølje på 10 Mkr i periode n. For å beregne en korrekt tidsvektet avkastning er man avhengig av å kjenne porteføljens verdi rett før porteføljen har avgang eller tilgang av kapital. Å fremskaffe verdien av porteføljen på kort varsel kan i mange tilfeller være kostbar og tidkrevende. Feil eller unøyaktighet i verdsettelsen av porteføljen vil påføre porteføljen feil akkumulert avkastning i de tilfeller der det forekommer kontantstrømmer til / fra porteføljen innen feilen eller unøyaktigheten reverseres. De fleste børsindekser i verden er basert på en tidsvektet tilnærming. MV1 MV0 R t = 1+ MV0 MV = markedsverdi K = kontantstrøm I en pengevektet beregning vil resultater oppnådd med stor investert kapital påvirke avkastningen mer enn resultater oppnådd med mindre investert kapital. Internrente er en pengevektet beregning. K1 IR = K0 + 1 (1 + r) r = internrente K = kontantstrøm evt. sluttverdi MVn MVn 1 K * MVn 1 + Kn 1 K2 + (1 + r) 2 Kn +... (1 + r) n n 1 1 *100 Videre kreves det at metoden og prosedyren for å fastsette eiendommens verdi blir oppgitt. Kilde for verdsettelse (intern eller ekstern) skal oppgis, samt andelen som er verdsatt av ekstern uavhengig kvalifisert person, samt frekvensen for bruk av slik ekstern bistand. For å gjøre historisk avkastning av investering i fast eiendom sammenlignbar med alternative investeringsformer er man pålagt å anvende en tidsvektet avkastningsberegning ved presentasjon av historiske investeringsresultater. I tillegg er man anbefalt å presentere porteføljens/investeringens internrente (se egen faktaboks). Man er også pålagt å separere det årlige resultatet i direkteavkastning og verdiregulering. Videre er man anbefalt å oppgi avkastningen for kun realiserte investeringer i porteføljen. Bakgrunnen for denne anbefalingen er at brukeren av informasjonen skal presenteres resultater som er basert på faktiske kontantstrømmer, og ikke estimerte sluttverdier. Når det skal utføres avkastningsberegning av en partiell del av virksomheten eller porteføljen, er det viktig å ha en korrekt håndtering av alle former for generalposter, som fellesinvesteringer, felleskostnader, bank og valutasikring. Videre er det anbefalt at direkteavkastning og verdiregulering i eiendomsporteføljer blir sammenlignet mot egnede referanseindekser, for eksempel IPD Norsk Eiendomsindeks. Investment Databank 11), IPD, er den ledende leverandøren av eiendomsindekser i Europa og har vært i Norge siden IPD Norsk Eiendomsindeks måler avkastningen på direkte investeringer som er eid gjennom hele året/kvartalet (avhengig av frekvens for verdsettelse), uten betraktninger av belåning. Indeksen skiller mellom direkteavkastning og verdiendring, og tar for seg fire ulike segmenter i det norske eiendomsmarkedet. I 2005 besto indeksen av 563 eiendommer til en totalverdi på 85,7 mrd. Indeksen uttrykker den passive avkastningen av fast eiendom, såkalt «standing property». Indeksen inkluderer ingen effekter av eiendomsutvikling, ei heller kostnader ved erverv av eiendom. Ordinære børsindekser bestående av børsnoterte eiendomsselskaper er sjelden egnet til å beskrive en investeringseiendoms verdiutvikling. Til dette er børsindeksene for eiendomsselskap for urepresentative ved at de inkluderer annen aktivitet enn selve eierskapet til investeringseiendom samt at finansieringsstruktur inkluderes i verdi- 14

6 Finans endringen. Videre er det ikke mulig å uttrykke et enkelt segments verdiutvikling ved børsindekser for eiendomsselskaper. UTVIKLING AV EIENDOM RESULTAT / AVKASTNING I PERIODE TRANSAKSJONER RESULTAT / AVKASTNING FRA «STANDING PROPERTY» - IPD indeks DIREKTE AVKASTNING INNTEKTER KOSTNADER FREMTIDIG NETTO LEIENIVÅ NÅTID VALUTA ENDRING I VERDI / KAPITAL FREMTID ENDRING I KRAV TIL «YIELD» Kilde: IPD Databank. Justert og tilpasset av forfatter. Residual eller restpost er utelatt av pedagogiske årsaker. Figur 4: Konseptmodell for presentasjon av resultater fra investeringseiendom GIPS Standards Avslutning De største utfordringene fremover innen rapportering og måling av investeringseiendom vil nok være praktiseringen av «virkelig verdi». Anvendelse av markedsverdiprinsippet krever på de fleste områder en utstrakt grad av skjønnsmessige vurderinger. Som det forhåpentligvis har fremgått av denne artikkelen, er det utarbeidet en rekke anbefalinger på dette området for å bistå regnskapsavleggeren, investoren, revisoren og eiendomsforvalteren i dette arbeidet. Kildehenvisninger: 1) 2) 3) 4) 5) Loughran and Ritter (2004), Why has IPO Underpricing Changed over time?, Financial Management, Vol. 33, No.3 page ) Model IFRS Financial Statements (Dec. 2005) published by Deloitte. 7) PwC Manual of Accounting-IFRS for the UK, paragraph published ) Sponsor av standarden i Norge er Norges TakseringsForbund 9) Sitat fra artikkel på IVSCs hjemmeside: «s for company balance sheets, following the adoption of IFRS» 10) 11) 12) Full oversikt med Uni Økonomi Kun kr *,- for komplett regnskap- og økonomisystem inkludert timeregistrering. Med over 15 års erfaring fra regnskapsbransjen vet vi hvor viktig det er å være forberedt på stadige endringer. Vi arbeider kontinuerlig med å tilpasse systemene for våre kunder. Slik kan du som vår kunde alltid være godt rustet mot nye krav og lovendringer. Kontakt en av våre dyktige medarbeidere i dag for en uforpliktende gjennomgang av din bedrifts behov: Tlf økonomisystemer fra start til børs *15 000=1bruker, =2brukere, =3 brukere, rabatterte priser ved 4+ brukere, be om spesialtilbud unimicro.no Revisjon og Regnskap

Oslo, 20. juni 2005. Kommentar på forslag til endring av forskrift om prospekt for verdipapirfond og forskrift om periodisk rapportering.

Oslo, 20. juni 2005. Kommentar på forslag til endring av forskrift om prospekt for verdipapirfond og forskrift om periodisk rapportering. Finansdepartementet v/ Finansmarkedsavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Oslo, 20. juni 2005 Kommentar på forslag til endring av forskrift om prospekt for verdipapirfond og forskrift om periodisk rapportering.

Detaljer

Nordic Financials ASA 3. kvartal 2015

Nordic Financials ASA 3. kvartal 2015 Om selskapet Nordic Financials ASA er et norsk allmennaksjeselskap som ble stiftet som et aksjeselskap ved utfisjonering fra Nordisk Finans Invest AS den 28. september 2011, og omdannet til allmennaksjeselskap

Detaljer

Extractive Activities IASB Discussion paper April Aase Aamdal Lundgaard Deloitte

Extractive Activities IASB Discussion paper April Aase Aamdal Lundgaard Deloitte Extractive Activities IASB Discussion paper April 2010 Aase Aamdal Lundgaard Deloitte Norsk oljeregnskapsforening 15.06.2010 Agenda - Exctractive activities Discussion paper Bakgrunn Omfang Spørsmål som

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 12. Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009)

Norsk RegnskapsStandard 12. Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009) Norsk RegnskapsStandard 12 Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009) Virkeområde 1. Denne standarden regulerer i hvilke tilfeller det skal gis særskilte opplysninger

Detaljer

NOR/309R T OJ L 21/09, p

NOR/309R T OJ L 21/09, p NOR/309R0069.00T OJ L 21/09, p. 10-15 COMMISSION REGULATION (EC) No 69/2009 of 23 January 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

Verdsettelse av investeringseiendom

Verdsettelse av investeringseiendom Offentlig rapport Verdsettelse av investeringseiendom Finanstilsynets observasjoner og vurderinger 2 Finanstilsynet 1 Gjennomføring og avgrensning Finanstilsynet har foretatt en gjennomgang av verdsettelse

Detaljer

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Generell informasjon Ferd AS er et norsk familieeid investeringsforetak med hovedkontor i Strandveien 50,Lysaker. Selskapet utøver langsiktig og aktivt

Detaljer

NOR/309R T OJ L 314/09, p

NOR/309R T OJ L 314/09, p NOR/309R1164.00T OJ L 314/09, p. 15-20 COMMISSION REGULATION (EC) No 1164/2009 of 27 November 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

NOR/309R1142.00T OJ L 312/09, p. 8-13

NOR/309R1142.00T OJ L 312/09, p. 8-13 NOR/309R1142.00T OJ L 312/09, p. 8-13 Commission Regulation (EC) No 1142/2009 of 26 November 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

NOR/307R0610.00T OJ L 141/07, p. 46-48

NOR/307R0610.00T OJ L 141/07, p. 46-48 NOR/307R0610.00T OJ L 141/07, p. 46-48 COMMISSION REGULATION (EC) No 610/2007 of 1 June 2007 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

Oversikt over endringer i IFRS pr. 11. april 2016:

Oversikt over endringer i IFRS pr. 11. april 2016: Oversikt over endringer i IFRS pr. 11. april 2016: Vi gjør oppmerksom på at nye og endrede standarder og tolkningsuttalelser må godkjennes av EU før de kan tas i bruk. I enkelte tilfeller kan EU ha innvendinger

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0313.sd OJ L 95/13, p. 9-16 COMMISSION REGULATION (EU) No 313/2013 of 4 April 2013 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation

Detaljer

NOR/306R T OJ L 247/06, p. 3-8

NOR/306R T OJ L 247/06, p. 3-8 NOR/306R1329.00T OJ L 247/06, p. 3-8 Commission Regulation (EC) No 1329/2006 of 8 September 2006 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Norsk Oljeregnskapsforening Kristiansand 20 mai 2003

Norsk Oljeregnskapsforening Kristiansand 20 mai 2003 Norsk Oljeregnskapsforening Kristiansand 20 mai 2003 Utvikling i regnskapsprinsipper for olje- og gassindustrien Fra NGAAP til IFRS fra 2005 Periodisering av friinntekt i skattekostnaden Aase Aa. Lundgaard

Detaljer

~ HØRINGSNOTAT ~ Kredittilsynet 12. februar Innledning

~ HØRINGSNOTAT ~ Kredittilsynet 12. februar Innledning Kredittilsynet 12. februar 2009 ~ HØRINGSNOTAT ~ UTKAST TIL FORSKRIFT OM BEREGNING AV KAPITALAVKASTNING I LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER MV. 1. Innledning Beregning av kapitalavkastningsrente og gjennomsnittsrente

Detaljer

Trond Kristoffersen. Klassifikasjon. Finansregnskap. Balansen. Aksjer 4. Egenkapital og gjeld. Aksje. Klassifikasjon, jf. rskl.

Trond Kristoffersen. Klassifikasjon. Finansregnskap. Balansen. Aksjer 4. Egenkapital og gjeld. Aksje. Klassifikasjon, jf. rskl. Trond Kristoffersen Finansregnskap Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd Balansen Egenkapital

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/2113 of 23 November 2015 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/2113 of 23 November 2015 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in COMMISSION REGULATION (EU) 2015/2113 of 23 November 2015 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R1374.sd OJ L 346/13, p. 38-41 COMMISSION REGULATION (EU) No 1374/2013 of 19 December 2013 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo. Oslo 19.11.2002. Deres ref: 99/1294 FM JOE

Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo. Oslo 19.11.2002. Deres ref: 99/1294 FM JOE Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Oslo 19.11.2002 Deres ref: 99/1294 FM JOE Høring: Forslag til forskrift etter lov 12. juni 1981 nr 52 om verdipapirfond - forvaltningsselskapers informasjonsplikt

Detaljer

IFRS Transition Document

IFRS Transition Document 1 IFRS Transition Document Innledning... 3 Effekter av overgangen til IFRS... 4 Endringer i regnskapsprinsipper...5 Regnskapsprinsipper under IFRS... 6 Balanse IFRS 01.01.2007... 8 Balanse IFRS 31.12.2007...

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 2 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 2. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

NOR/306R0708.00T OJ L 122/06, p. 19-23

NOR/306R0708.00T OJ L 122/06, p. 19-23 NOR/306R0708.00T OJ L 122/06, p. 19-23 Commission Regulation (EC) No 708/2006 of 8 May 2006 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

Enkelte regnskapsmessige forhold basert på regnskapskontrollen i 2012

Enkelte regnskapsmessige forhold basert på regnskapskontrollen i 2012 Rundskriv Enkelte regnskapsmessige forhold basert på regnskapskontrollen i 2012 RUNDSKRIV: 19/2012 DATO: 08.11.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Utstedere på Oslo Børs og Oslo Axess og som har Norge som hjemstat

Detaljer

NOR/307R0611.00T OJ L 141/07, p. 49-52

NOR/307R0611.00T OJ L 141/07, p. 49-52 NOR/307R0611.00T OJ L 141/07, p. 49-52 COMMISSION REGULATION (EC) No 611/2007 of 1 June 2007 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

3.4.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1004/2008. av 15. oktober 2008

3.4.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1004/2008. av 15. oktober 2008 Nr. 21/223 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1004/2008 2014/EØS/21/34 av 15. oktober 2008 om endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen...

Detaljer

Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS

Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS Forfattere: Anne-Cathrine Bernhoft, Anfinn Fardal Publisert: 2/2007 - Høringsutkast til veiledning for fond for urealiserte gevinster Norsk

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

NOR/305R1751.00T OJ L 282/05, p. 3-8

NOR/305R1751.00T OJ L 282/05, p. 3-8 NOR/305R1751.00T OJ L 282/05, p. 3-8 Commission Regulation (EC) No 1751/2005 of 25 October 2005 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

KRS 5: Endring av regnskapsprinsipper, regnskapsestimater og korrigering av tidligere års feil

KRS 5: Endring av regnskapsprinsipper, regnskapsestimater og korrigering av tidligere års feil KRS 5: Endring av regnskapsprinsipper, regnskapsestimater og korrigering av tidligere års feil Utskriftsdato: 16.12.2017 08:28:34 Status: Gjeldende Dato: 8.10.2010 Utgiver: Foreningen for god kommunal

Detaljer

VEDLEGG A LEVERANSEBESKRIVELSE

VEDLEGG A LEVERANSEBESKRIVELSE ANSKAFFELSESNR.: A 92911 Verdivurdering Side 1 av 5 VEDLEGG A LEVERANSEBESKRIVELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn og formål med anskaffelsen... 2 2. Leveranseomfang... 2 3. Absolutte krav til leveransen...

Detaljer

Nr. 23/542 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1329/2006. av 8. september 2006

Nr. 23/542 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1329/2006. av 8. september 2006 Nr. 23/542 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 6.5.2010 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1329/2006 2010/EØS/23/70 av 8. september 2006 om endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtakelse

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1260/2008. av 10. desember 2008

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1260/2008. av 10. desember 2008 Nr. 56/1745 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1260/2008 2014/EØS/56/45 av 10. desember 2008 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Konkrete problemstillinger...3 Tilleggsopplysninger...5

Detaljer

STATUSRAPPORT DUBAI REAL DEVELOPMENT HOLDING AS H2 2012

STATUSRAPPORT DUBAI REAL DEVELOPMENT HOLDING AS H2 2012 STATUSRAPPORT DUBAI REAL DEVELOPMENT HOLDING AS H2 2012 Siden sist Konseptuelle planer og regulering på Al Raha Beach er godkjent av Aldar. Markedet i Dubai viser bedring, stigende salgspriser for leiligheter

Detaljer

NOR/308R1263.00T OJ L 338/08, p. 25-30

NOR/308R1263.00T OJ L 338/08, p. 25-30 NOR/308R1263.00T OJ L 338/08, p. 25-30 COMMISSION REGULATION (EC) No 1263/2008 of 16 December 2008 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

NOR/310R T OJ L 157/10, p. 3-6

NOR/310R T OJ L 157/10, p. 3-6 NOR/310R0550.00T OJ L 157/10, p. 3-6 COMMISSION REGULATION (EU) No 550/2010 of 23 June 2010 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 244/2010. av 23. mars 2010

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 244/2010. av 23. mars 2010 25.6.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 37/169 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 244/2010 2015/EØS/37/20 av 23. mars 2010 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av

Detaljer

NOR/310R T OJ L 186/10, p

NOR/310R T OJ L 186/10, p NOR/310R0633.00T OJ L 186/10, p. 10-13 COMMISSION REGULATION (EU) No 633/2010 of 19 July 2010 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

Kontroll av finansiell rapportering

Kontroll av finansiell rapportering Kontroll av finansiell rapportering Cermaq ASA Postboks 144 Sentrum 0102 OSLO Saksbehandler: Dag Steiner-Hansen Dir. tlf.: 22 93 98 32 Vår referanse: 14/8980 Dato: 16.12.2014 1. Innledning Finanstilsynet

Detaljer

Bankenes sikringsfond - Høstkonferanse

Bankenes sikringsfond - Høstkonferanse Bankenes sikringsfond - Høstkonferanse Vurdering og presentasjon av utlån i regnskapet ny foreslått nedskrivningsmodell noteopplysninger IFRS 7 20. september 2010 PwC Agenda 1. IFRS 9 med vekt på vurdering

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1.

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Innhold Side 1. Generell informasjon 3 2. Forskjeller mellom NGAAP og IFRS 4 3. Avstemming resultatregnskap 2004 6 4. Avstemming balanse

Detaljer

Metodiske feilkilder ved avkastningsberegning

Metodiske feilkilder ved avkastningsberegning Utbredelsen av tilnærmede metoder for beregning av avkastning er stor. Problemet med disse tilnærmede metodene er at de har iboende svakheter ved avgang og tilgang av kapital i portefølgjen. Innledning

Detaljer

NOR/305R2106.00T OJ L 337/05, p. 16-19

NOR/305R2106.00T OJ L 337/05, p. 16-19 NOR/305R2106.00T OJ L 337/05, p. 16-19 Commission Regulation (EC) No 2106/2005 of 21 December 2005 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

Lov om regnskapsplikt. Ny regnskapslov

Lov om regnskapsplikt. Ny regnskapslov Lov om regnskapsplikt Ny regnskapslov Målsettinger med lovendring Gjennomføre EUs regnskapsdirektiv Tilpasning til internasjonale regnskapsregler (IFRS) Noen forenklinger for de minste selskapene, men

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 662/2010. av 23. juli 2010

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 662/2010. av 23. juli 2010 Nr. 58/565 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 662/2010 2015/EØS/58/66 av 23. juli 2010 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments-

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1751/2005. av 25. oktober 2005

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1751/2005. av 25. oktober 2005 19.2.2009 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 9/317 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1751/2005 2009/EØS/9/31 av 25. oktober 2005 om endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtakelse av

Detaljer

Nedskrivning av anleggsmidler

Nedskrivning av anleggsmidler Kommunal regnskapsstandard nr 9 (KRS) Fastsatt som KRS av styret i Foreningen GKRS 17.12.2015, med virkning fra regnskapsåret 2016. 1. INNLEDNING OG BAKGRUNN 1. Denne standarden omhandler nedskrivning

Detaljer

NOR/309R0636.00T OJ L 191/09, p. 5-9

NOR/309R0636.00T OJ L 191/09, p. 5-9 NOR/309R0636.00T OJ L 191/09, p. 5-9 COMMISSION REGULATION (EC) No 636/2009 of 22 July 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

- Noteinformasjon om investeringseiendom -

- Noteinformasjon om investeringseiendom - Handelshøyskolen BI Masteroppgave - Noteinformasjon om investeringseiendom - Skrevet av: Studiested: BI Oslo Innleveringsdato: 02.09.2013 Veileder: Finn Espen Sellæg Eksamenskode og navn: GRA 19204 Endelig

Detaljer

Nordic Financials ASA - 1. kvartal 2015

Nordic Financials ASA - 1. kvartal 2015 Om selskapet Nordic Financials ASA er et norsk allmennaksjeselskap som ble stiftet som et aksjeselskap ved utfisjonering fra Nordisk Finans Invest AS den 28. september 2011, og omdannet til allmennaksjeselskap

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom Informasjonsskriv Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning... 4 3.2.

Detaljer

Noter til avstemming av overgangen til IFRS:

Noter til avstemming av overgangen til IFRS: Noter til avstemming av overgangen til IFRS: 1. Cruiseskipet Braemar og riggen Bulford Dolphin er under NGAAP vurdert til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte ordinære avskrivninger og eventuelle nedskrivninger.

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016

Detaljer

Note 1 GENERELLE PRINSIPPER Regnskapet for 2009 er avlagt i samsvar med Finansdepartementets årsregnskapsforskrift 1-5 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder, IFRS. Ved bruk av forenklet

Detaljer

Tabell 1: Eiendomsaksjer i FTSE All Cap, regioner og SPU referanseindeks for aksjer. Referanseindeks SPU. FTSE All Cap

Tabell 1: Eiendomsaksjer i FTSE All Cap, regioner og SPU referanseindeks for aksjer. Referanseindeks SPU. FTSE All Cap 4 Vedlegg: Tabeller og figurer Tabell 1 viser hvor stor andel eiendomssektorer utgjorde av henholdsvis fondets referanseindeks for aksjer, FTSE All Cap indeksen og ulike regioner per 25. Januar 2013. Vi

Detaljer

NOR/309R T OJ L 314/09, p

NOR/309R T OJ L 314/09, p NOR/309R1171.00T OJ L 314/09, p. 43-46 COMMISSION REGULATION (EC) No 1171/2009 of 30 November 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

NOR/308R1262.00T OJ L 338/08, p. 21-24

NOR/308R1262.00T OJ L 338/08, p. 21-24 NOR/308R1262.00T OJ L 338/08, p. 21-24 COMMISSION REGULATION (EC) No 1262/2008 of 16 December 2008 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

Alternative resultatmål

Alternative resultatmål Alternative resultatmål - Tegner du et riktig bilde? November, 2016 Alternative resultatmål nye krav Innledning Regnskapsreglene, eksempelvis IFRS, dekker ikke alle rapporteringsønsker foretakene har.

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 707/2004. av 6. april 2004

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 707/2004. av 6. april 2004 Nr. 54/859 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 707/2004 2007/EØS/54/27 av 6. april 2004 om endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments-

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

UEN. UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017

UEN. UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017 UEN UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017 Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Avkastning og aksjekurs 6 Finansiering 8 Regnskap 10 Kontakt 13 Klikk for å hoppe til ønsket kapittel Hjem Sammendrag

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2006

Kvartalsrapport 3. kvartal 2006 Kvartalsrapport 3. kvartal 2006 Kjøpesentrene i Steen & Strøm har i 3. kvartal hatt en økning i butikkomsetningen med 6,3 %. Driftsinntektene i Steen & Strøm utgjorde i samme periode NOK 407,4 mill. Dette

Detaljer

Forskrift om endringer i forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder og enkelte andre forskrifter

Forskrift om endringer i forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder og enkelte andre forskrifter Forskrift om endringer i forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder og enkelte andre forskrifter Fastsatt av Finansdepartementet 3. november 2014 med hjemmel i lov 17. juli

Detaljer

Nr. 36/284 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1165/2009. av 27. november 2009

Nr. 36/284 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1165/2009. av 27. november 2009 Nr. 36/284 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 25.6.2015 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1165/2009 2015/EØS/36/30 av 27. november 2009 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr. 7 (revidert) Høringsutkast (HU) Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen

Kommunal regnskapsstandard nr. 7 (revidert) Høringsutkast (HU) Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen Kommunal regnskapsstandard nr. 7 (revidert) Høringsutkast (HU) Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen Høringsutkast til revidert standard fastsatt av styret i Foreningen

Detaljer

NOR/304R T OJ L 111/04, p. 3-17

NOR/304R T OJ L 111/04, p. 3-17 NOR/304R0707.00T OJ L 111/04, p. 3-17 Commission Regulation (EC) No 707/2004 of 6 April 2004 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

IFRS Oppdatering. 22. oktober 2008

IFRS Oppdatering. 22. oktober 2008 IFRS Oppdatering. 22. oktober 2008 Nytt og obligatorisk fra 2008-regnskapet 2008-REGNSKAPET For regnskapsår som begynner fra og med Amendments to IAS 39 og IFRS 7: Reclassification of financial assets

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1703 of 22 September 2016 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1703 of 22 September 2016 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1703 of 22 September 2016 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK 112.863 310.960 310.960 450.834 1.010.059 Tidsvektet avkastning i % 0,43 1,21 1,76 4,03 Referanseindeks

Detaljer

NOR/308R1261.00T OJ L 338/08, p. 17-20

NOR/308R1261.00T OJ L 338/08, p. 17-20 NOR/308R1261.00T OJ L 338/08, p. 17-20 COMMISSION REGULATION (EC) No 1261/2008 of 16 December 2008 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

GANGER ROLF ASA. Noter til avstemming av overgangen til IFRS: (Ajour pr )

GANGER ROLF ASA. Noter til avstemming av overgangen til IFRS: (Ajour pr ) GANGER ROLF ASA Noter til avstemming av overgangen til IFRS: (Ajour pr 30.09.05) 1. Riggen Bulford Dolphin er under NGAAP vurdert til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte ordinære avskrivninger og eventuelle

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2013

Kvartalsrapport Q1 2013 Kvartalsrapport Q1 2013 Resultatregnskap, balanse og noter KLP Kreditt AS RESULTATREGNSKAP KLP Kreditt AS Tusen kroner Noter 1. kvartal 2013 1. kvartal 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 9

Detaljer

Kontroll av finansiell rapportering

Kontroll av finansiell rapportering Kontroll av finansiell rapportering P/F Bakkafrost Bakkavegur 8 FO-625 Glyvrar FAROE ISLANDS Saksbehandler: Anna Frantzen Dir. tlf. 22 93 97 46 Vår referanse: 14/8158 Dato: 25.03.2015 1. Innledning Finanstilsynet

Detaljer

NOR/310R0244.00T OJ L 77/10, p. 42-49

NOR/310R0244.00T OJ L 77/10, p. 42-49 NOR/310R0244.00T OJ L 77/10, p. 42-49 COMMISSION REGULATION (EU) No 244/2010 of 23 March 2010 amending Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International

Detaljer

Nedskrivning av anleggsmidler

Nedskrivning av anleggsmidler Kommunal regnskapsstandard nr 9 Foreløpig standard (F) September 2008 1. INNLEDNING OG BAKGRUNN 1. Denne standarden omhandler nedskrivning av anleggsmidler. Standarden gir veiledning til hvordan virkelig

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK 208.584 487.219 1.803.480 688.678 7.635.916 Tidsvektet avkastning i % 0,44 1,18 4,90 1,73

Detaljer

VEILEDNING TIL KRT 1003

VEILEDNING TIL KRT 1003 VEILEDNING TIL KRT 1003 OM SKJEMA Skjemaet skal besvares av foretak ved Oslo Børs som utsteder aksjer, obligasjoner og/eller grunnfondsbevis og som har Norge som hjemstat. Alle utstederforetak notert 31.

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0183.sd OJ L 61/13, p. 6-8 COMMISSION REGULATION (EU) No 183/2013 of 4 March 2013 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Rutiner for forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål, gjeld og langsiktige finansielle aktiva

Rutiner for forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål, gjeld og langsiktige finansielle aktiva Rutiner for forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål, gjeld og langsiktige finansielle aktiva Vedtatt i kommunestyret Utarbeidet av: Økonomiavdelingen Gjelder fra: Vedtatt

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding 1 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding 1 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding 1 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 3 Definisjoner... 3 Informasjon som skal presenteres i kontantstrømoppstillingen...

Detaljer

FORELØPIG STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

FORELØPIG STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 FORELØPIG STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning 2 Mål 2 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Konkrete problemstillinger 3 Overgangsbestemmelser 7 Iverksettelse

Detaljer

Høringsnotat. Høringsnotatom endringeri årsregnskapsforskriftene for forsikringsselskaperog pensionsforetak. Tiipas ing tuendn ge IFRS

Høringsnotat. Høringsnotatom endringeri årsregnskapsforskriftene for forsikringsselskaperog pensionsforetak. Tiipas ing tuendn ge IFRS FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY Høringsnotat Høringsnotatom endringeri årsregnskapsforskriftene for forsikringsselskaperog pensionsforetak Tiipas ing tuendn ge IFRS 2 I Finanstilsynet

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste kvartal Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK -97.666-97.666-236.026 1.254.530-5.166 5.210.080 Tidsvektet avkastning i % -0,28-0,28-0,67

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

KRS 9 (F) Nedskrivning av anleggsmidler

KRS 9 (F) Nedskrivning av anleggsmidler KRS 9 (F) Nedskrivning av anleggsmidler Utskriftsdato: 6.2.2018 07:51:50 Status: Historisk Dato: 25.9.2008 Nummer: KRS 9 Utgiver: Foreningen for god kommunal regnskapsskikk Dokumenttype: Prosess Opphør:

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer