RÅDMANN. Årsrapport Foto: Anders Martinsen fotografer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RÅDMANN. Årsrapport 2014. Foto: Anders Martinsen fotografer"

Transkript

1 RÅDMANN Årsrapport Foto: Anders Martinsen fotografer

2 Innholdsfortegnelse 1 RÅDMANNENS KOMMENTAR POLITISK OG ADMINISTRATIV ORGANISERING Politisk organisering per Administrativ organisering per OPPFØLGING AV KOMMUNEPLANEN Byen som drivkraft Byen det er godt å leve i Klimabyen En kommune i utvikling Rammebetingelser Arbeidsgivervirksomheten Drivkraft i utvikling av effektive og brukervennlige tjenester Egenkontroll Konsulentbruk OPS Offentlig-Privat-Samarbeid Samfunnssikkerhet HOVEDTALLSANALYSE Innledning Driftsregnskapet Investeringer Likviditetssituasjonen Bykassens fondsavsetninger Bykassens langsiktige gjeld og rente- og avdragsutgifter KOSTRA SAMMENLIGNINGER AV ENKELTE NØKKELTALL I STORE BYER Netto driftsresultat Frie inntekter per innbygger Netto utgifter per innbygger Kort om de største tjenestene Netto driftsutgifter per innbygger til pleie- og omsorg Netto driftsutgifter per innbygger 6-15 år til grunnskolesektoren Oppsummering RAPPORTERING FRA SEKTORENE OPPVEKSTSEKTOREN Arbeidsgivervirksomheten - periodemål Oppfølging av kommuneplanens satsingsområder periodemål og driftsmål Sektorens totale netto- og brutto driftsramme Barnehagetjenestene Skoletjenestene Barne- og familietjenesten Endrede forutsetninger - innsparingstiltak Investeringsbudsjett Oppfølging av vedtatte verbalforslag Oppfølging av Plan- og utredningsprogram HELSE- OG SOSIALSEKTOREN Arbeidsgivervirksomheten Oppfølging av kommuneplanens satsningsområder periodemål Avviksanalyse drift regnskapsmessig resultat Investeringsbudsjett Budsjettendringer

3 6.2.6 Sektorens disposisjonsfond Oppfølging av verbalforslag Plan og utredningsprogram KULTUR Arbeidsgivervirksomheten periodemål Oppfølging av kommunens satsingsområder periodemål og driftsmål Sektorens totale netto driftsramme Endrede forutsetninger innsparingstiltak Investeringsbudsjett Oppfølging av vedtatte verbalforslag Oppfølging av Plan- og utredningsprogram TEKNISK SEKTOR Arbeidsgivervirksomheten Oppfølging av kommuneplanens satsingsområder periodemål og driftsmål Sektorens totale netto driftsramme Endrede forutsetninger innsparingstiltak Investeringsbudsjett Oppfølgning av vedtatte verbalforslag Oppfølging av plan- og utredningsprogram TEKNISK KRISTIANSAND EIENDOM Arbeidsgivervirksomheten periodemål arbeidsgiverpolitikken Kommuneplanens satsingsområder periodemål og driftsmål Sektorens totale netto driftsramme Endrede forutsetninger innsparingstiltak Investering - utfordringer og prosjekter Oppfølging verbalforslag Plan og utredningsprogrammet ORGANISASJONSSEKTOREN Arbeidsgivervirksomheten - periodemål Oppfølging av kommuneplanens satsingsområder periodemål og driftsmål Sektorens totale netto driftsramme Endrede forutsetninger - innsparingstiltak Investeringsbudsjett Oppfølging av vedtatte verbalforslag Oppfølging av plan- og utredningsprogrammet ØKONOMISEKTOREN Arbeidsgivervirksomheten Oppfølging av kommunens satsingsområder periodemål og driftsmål Sektorens totale driftsramme Endrede forutsetninger Investeringsbudsjett Oppfølging av vedtatte verbalforslag Oppfølging av Plan- og utredningsprogrammet

4 1 RÅDMANNENS KOMMENTAR er Grunnlovsjubileums år og dette er blitt markert med forskjellige arrangementer i løpet av hele året. Kultursektoren har hatt regien på dette. Rådhuskvartalet er ferdigstilt og det meste av administrasjonen er samlet under et tak. Vel organisert flytting og godt forarbeid gjorde flyttingen enkel og de fleste arbeidsoppgaver hadde få om noen stopp pga IT og telefonproblemer. har vært et godt år resultatmessig for Kristiansand, god økonomistyring så vel overordnet som i sektorer og enheter har gitt driften et overskudd. Selv om det har vært gode resultater, er kommunens reserver ennå ikke på det nivået som er ønsket. Sykefraværet sank i, noe som er svært gledelig. Flere sektorer og enheter har meget positiv utvikling. Det er å håpe at dette er en utvikling som vil fortsette. Helse og sosialsektoren har gjennom de siste par årene gjennomført en organisasjonsanalyse og reorganisering, denne er iverksatt i. Sektoren er den største i kommunen og har vært lagt ned at stort arbeid i hele prosessen. Barne- og familieenheten er flyttet fra Helse og sosialsektoren til Oppvekstsektoren. Dette for å få enhetlige ansvarsforhold fra kommunens organisasjon i forhold til barn og unge. I ble to viktige kommunedelsplaner lagt fram, Kvadraturplanen og planen for Vestre Havn. Utviklingen i Kvadraturen er positiv med hensyn til handel, men det står ennå mye ledige lokaler både for forretninger og kontorer. Teknisk sektor, ved Ingeniørvesenet, Har tatt fatt på en stor renoveringsjobb ved utskifting av vann og avløpsrør i Kvadraturen og nære områder som Lund. Dette er en meget omfattende jobb som vil strekke seg over flere år. Aldrende rør har skaffet store problemer med masseforskyvning ol spesielt i nordøstre del av Kvadraturen, der store hull åpnet seg i vegbanen. Det lagt ned et stort arbeid under utarbeidelsen av en ny felles Strategisk næringsplan for Kristiansand og de øvrige kommunene i knutepunktet. Denne er nå vedtatt i alle kommunene i Knutepunkt Sørlandet. Fremtidens byer er sluttført og prosjektet har resultert i betydelig redusert energi forbruk i vår kommune. Beredskapen er satt i fokus fra forskjellige sider, dels ved ebola-utbruddet og behovet for smittevern og dels i forbindelse med fremmedkrigere, IS veksten i Irak-Syria og radikaliseringen som har fulgt av denne. Bibliotekbesøket faller svakt, men andre aktiviteter i bibliotek-regi har god vekst. 50% økning på arrangementer, kurs og andre aktiviteter. 3

5 2 POLITISK OG ADMINISTRATIV ORGANISERING 2.1 Politisk organisering per Bystyret Antall repr. 53 Antall møter: 11 Antall saker: 208 Formanskapet Anntall repr. 13 Antall møter: 25 Antall saker: 137 Oppvekststyret Antall repr. 9 Antall møter: 12 Antall saker: 56 Helse og sosialstyret Antall repr. 9 Antall møter: 14 Antall saker: 62 Kulturstyret Antall repr. 9 Antall møter: 12 Antall saker: 80 Kommunalutvalget Antall repr. 7 Antall møter: 15 Antall saker: 67 Byutviklingsstyret Antall repr. 9 Antall møter: 19 Antall saker: Administrativ organisering per

6 3. OPPFØLGING AV KOMMUNEPLANEN Foto: Anders Martinsen fotografer

7 3.1 Byen som drivkraft «Kristiansand er et attraktivt landsdelssenter, kjennetegnet av høy kompetanse og nyskapende næringsliv» Regional samhandling strategisk aktivitet I forbindelse med høringsarbeidet til Utviklingsplan 2030 og Strategiplan har kommunen tatt et regionalt ansvar for å synliggjøre det kommunale perspektivet i fremtidens utvikling av helsetjenester. Det helhetlige utfordringsbildet er synliggjort gjennom analyser gjennomført av en ekstern part. Kommunen bidro med sentral kompetanse til henholdsvis ROS-analyse og samfunnsmessig konsekvensanalyse. Som del av dette arbeidet startet kommunen opp reguleringsplanarbeid for sykehusområdet og strategiarbeid for utvikling av Helsebyen på Eg. Det siste også som et supplement til byanalysen Universitetsbyen Kristiansand - utviklingsplan Helse- og sosialsektoren har lagt til rette for prosesser som har sikret felles innspill fra alle kommuner og spesialisthelsetjenesten i regionen til nasjonale plan og utredningsarbeid og deltatt i et samarbeid med øvrige knutepunktkommuner for å vurdere områder for bærekraftig oppgavefordeling mellom kommuner og sykehuset. Arbeidet er ikke avsluttet. I samarbeidsorganet «overordnet strategisk samarbeidsorgan (OSS)» er det besluttet å videreutvikle et fundament for å arbeide med en regional helsemelding. Denne skal i første omgang ha fokus på rusfeltet og psykisk helsefeltet. Gjennom utviklingsarbeid i sektoren, og den regionale rollen som leder av fagutvalget i OSS innen e- helse -og velferdsteknologi, har sektoren bidratt til viktig posisjonering for Kristiansand og Agder på sentrale arenaer for den nasjonale utviklingen på området. Kristiansand har som vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i spesielt prioritert interkommunalt samarbeid om prosjekt og fagutvikling innen velferdsteknologi. I er fagutvalg for kompetansedeling opprettet for hele Agder, og fagutvalg for rehabilitering i Knutepunkt Sørlandet. Gjennom Knutepunkt Sørlandet er det igangsatt prosjekt for koordinering av lærings- og mestringstilbud i kommunene, og prosjekt for samhandling i rehabiliteringsfeltet. Kristiansand har hatt prosjektledelsen for Strategiske næringsplan for Kristiansandsregionen som er en del av KMD s utviklingsprogram og utarbeidet i felleskap med alle kommunene i Knutepunkt Sørlandet. Regionalt næringsliv har gitt viktige innspill i arbeidet. Kristiansand som tyngdepunkt for næring, handel, kultur og opplevelse Kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre havn, del 1 ble vedtatt i. Planen gir forutsigbare rammer for utvikling av Kvadraturen. Arbeidet med del 2 av Kvadraturplanen, Vestre havn-delen, er godt i gang. Forslag til endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken ble sendt ut på offentlig ettersyn vinteren /2015. Saken har skapt stort engasjement. Satsing på Kvadraturen har også i vært gjennomgående. Foreløpige tall viser en økning av handelen i Kvadraturen, men noe mer beskjeden enn året før. Dette kan til en viss grad skyldes en økt konkurranse på detaljhandel. Utviklingen er uansett positiv, og det er ikke tegn på stagnasjon. Det pågår flere planarbeid og byggeprosjekt i Kvadraturen. Det er generelt høy aktivitet. Prinsipper for museumsutvikling i Kristiansand ble vedtatt i Bystyret og i Fylkestinget. Vest-Agdermuseets by- og brannhistorisk utstilling er lagt til rette for et stort publikum i Rådhuskvartalet. Biblioteket hadde 51 % vekst på antall besøkende på arrangement/kurs/aktiviteter. Prosjekt Odderøya er gjennomført og avsluttet. Videre arbeid følges opp gjennom driftsutvalget for Odderøya og kulturhistorisk gruppe som begge jobber etter vedtatt kulturstrategi. Prosjektet for oppfølging av Kvadraturplanen har resultert i mer tverrsektoriell samhandling og tettere dialog med foreninger og næringsliv. Byrommene, kulturaksen og adkomst til Odderøya og Kilden står i fokus. Området ved stranden i Gravane er opprustet. Arbeidet med høyhusutredningen startet høsten og planlegges ferdigstilt våren

8 Næringsutvikling Felles strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen ble utarbeidet og vedtatt i. Visjonen er at Kristiansandsregionen er Norges beste region å bo og arbeide i. Arbeidet med oppfølgende handlingsplaner ble påbegynt og skal vedtas i mars 2015 i alle 7 knutepunktkommunene. Prosessen med å fusjonere inkubatorselskapene Innoventus og Coventure ble intensivert og endelig besluttet i. Kommunen ved ordfører tok i initiativ til å etablere en møteplass for gründer og kapital som skal supplere øvrige arenaer i regionen. NODE-klyngen fikk GCE status som en av to klynger i Norge. (Global Center of Expertise). GCE - statusen innebærer økt satsing på FoU og nye markeder. UiA fikk tildelt det første SFI i landsdelen (Senter for Forskningsdrevet Innovasjon) som underbygger fremtidig satsing på FoU i teknologiklyngen NODE og ved UiA. Kristiansand kommune var for tredje år på rad prosjektleder for møteprogram og delegasjonsbesøk til OTC (årlig oljeteknologimesse) i Houston, i samarbeid med NODE og regionen for øvrig, samt Generalkonsulatet i Houston. Kristiansand kommune var også støttespiller og samarbeidspartner for NODE-klyngens deltakelse ved ONS (energi/oljemessen) i Stavanger i august. Ungt Entreprenørskap - prosjektet er gjennomført som planlagt med gode resultater. Turistkontor for Kristiansand er nå en del av vertskapet i kommunens rådhus. Ansvar for strategisk markedsføring av Kristiansandsregionen ligger hos landsdelsselskapet Visit Sørlandet. Kristiansand som kunnskapsby og attraktiv universitetsby Gjennom arbeidet med strategisk næringsplan ble det innledet et bredt prosjektsamarbeid med privat næringsliv, akademia og offentlige virksomheter. Prosjektet Kompetanseregion Kristiansand skal koordinere og implementere felles tiltak for å tiltrekke og beholde etterspurt arbeidskraft, kompetansebasert virksomhet og studenter i Kristiansandsregionen, gjennom bedre tjenester og mer profilert kommunikasjon. En utvidet internasjonal skole med 150 plasser ble ferdigstilt til skolestart. Handlingsplanen for oppfølging av melding om Universitetsbyen har virket i 3 år. Det overordnede samarbeidet på ulike områder er godt implementert og handlingsplanen følges bredt opp i sektorene og på universitetet. I har UiA i samarbeid med kommunen også fått utvidet aktivitetene rundt studiestart til flere aktiviteter i Kvadraturen. I er det gjort prinsippvedtak vedrørende omdanning av Agder naturmuseum og botaniske hage IKS til Universitetsmuseum. Forum for arealplan og infrastruktur har fått gjennomført en byanalyse og forslag til utviklingsplan 2040 for Universitetsbyen Kristiansand, vedtatt i. Den anbefaler et strategisk by-grep som vil åpne opp et nytt, urbant felt mellom campus og Kvadraturen for å koble de to bydelene sammen. Analysen gir føringer på det videre arbeidet med å utvikle universitetsbyen for alle partnerne i planarbeidet. Det er startet opp reguleringsarbeid for Lund torg med formål fortetting og å gjøre området mer brukbart for universitetsrelevant virksomhet/ studentboliger. Gimle aldershjem utvikles som et OPS-prosjekt av etablert eiendomsselskap med formål studentrelevant aktivitet. Samarbeidet mellom kommunen og UiA om studentoppgaver, praksis og hospitering er utviklet og det faglige samarbeidet er styrket. Det er søkt offentlig PhD knyttet til FliK-satsingen i samarbeid med UiA og helse- og sosialsektoren har fått godkjenning av offentlig PhD innen innovasjon i sektoren. Kommunen er i stigende grad aktuell både som søker og partner i forskningsprosjekt blant annet ved at forskningsrådet lyser ut prosjektmidler som kommuner kan søke på i samarbeid med forskningsmiljø. Det gjelder for eksempel innen ehelse- og velfersteknologi og innen forebygging og rehabilitering. Det er etablert trepartssamarbeid mellom kommunen, SSHF og UiA om konkrete prosjekter og strategiske satsinger. Samferdsel og transportknutepunkt Det er arbeidet for å posisjonere E39 som et viktig prosjekt for å binde sammen Kristiansandsregionen og Stavangerregionen. Arbeid knyttet til ny belønningsavtalen for transport er igangsatt. Målene for trafikkreduksjon nås, og planarbeidet er i rute. 7

9 Kommunedelplan for ny omkjøringsvei og ny vei til Kjevik og er under utarbeidelse med planlagt vedtak våren Det er tett samarbeid med Kristiansand havn om oppfølging av vedtaket om havnestruktur. Utredning av arealbehov Kongsgård/Vige er igangsatt, Kristiansand havn er i gang med strategisk havneplan, regulering ferjeterminal er under arbeid og tankanlegg på Kolsdalsodden er foreløpig avklart. Reguleringsplan for Gartnerløkka og jernbanestasjonen er i sluttfasen og blir lagt fram for politisk behandling på nyåret 2015, og plan for Kjoskrysset og Håneskrysset er vedtatt. Det er satt i gang arbeid med sykkelekspressveg for Kristiansand for en strekning på 2 mil fra Dyreparken til Andøya. Dette er nybrottsarbeid i Norge og vil være et viktig tiltak for å oppnå målene i Nasjonal transportplan. 3.2 Byen det er godt å leve i «Kristiansand er folkehelsebyen som inkluderer alle og gir rom for utfoldelse» Gode boforhold og bomiljø Uegnede boliger og utrygge bomiljø bidrar til å øke levekårsforskjeller. Med hensyn til strategisk boligsosialt arbeid har kommunen satset tverrsektorielt på tre ulike prosjektområder gjennom deltakelse i Husbankens boligsosiale utviklingsprogram. Følgende prosjekter er initiert i «Oppfølging i bolig», «Samhandling» og «Eie et hjem». Indikatorer for godt bymiljø og bomiljø er utviklet. Implementering av Sosial konsekvensanalyse (SMSverktøy) i alle kommunale planer testes ut på plan for Hamrevann og Kulturaksen. Kommunen har i henhold til utbyggingspolitikken satset på å klargjøre mange utbyggingsområder for utbygging gjennom regulering. Dette har bidratt til at målsettingen om bygging av boliger opp mot 800 enheter kan ivaretas. I ble det fullført 620 enheter. I har en også arbeidet for å realisere flere av de større utbyggingsområdene, herunder egne utbyggingsområder (Kroodden). Dette slik at reserven kan ivaretas på sikt. Boligprogrammet viser at boligreserven er ca og behovet er således dekt utover perioden Kristiansand har deltatt og sluttført storbyprosjektet «Boligbygging i storbyene - virkemidler og handlingsrom». Kommunen deltar også i storbyprosjektene «Boligutfordringer i storby» og «FOUboligkonsum» som skal sluttføres i Et forarbeid for et nytt storbyprosjekt om «Eldre og boligbehov i storbyene» er gjennomført. Kompetansen om boligbehov og som aktør og samarbeidspart i et urbant og regionalt boligmarked er satt fokus på Byggedagen. Det er startet opp en evaluering av utbyggingspolitikken fra 2007 som vil presenteres høsten Helsefremming, deltagelse og livskvalitet Fylkesmannen gjennomførte kartleggingstilsyn med kommunens folkehelsearbeid høsten. Resultatet var ingen avvik. Kommunen deltar i nasjonalt læringsnettverk «Gode pasientforløp» i regi av KS og har gjennomført tiltak vedrørende legemidler i forbindelse med den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen. Utviklingssenterets opplæring av ansatte gjennom fagkoordinatorer og ressurspersoner innen demens, kols, diabetes, smittevern, lindrende er videreført i. Det er igangsatt et arbeid med å finne ut hvordan kompetanse i bruk av teknologi og rehabiliteringstenkning kan spres til hele omsorgstjenesten. Kristiansand kommune har fått tilsagn på offentlig PhD som skal forske på effekter av forebyggende tiltak og gevinstrealisering ved innføring av ny teknologi. Øyeblikkelig hjelp døgn, ØHD (endret navn fra KØH) er etablert med drift fra oktober. Brutto utbetaling av sosialhjelp i var på 112,7 millioner mot 99,5 millioner i Til tross for en økning i utbetalinger, har tallet vært relativt stabilt for mottakere under 25 år på sosialhjelp. I har NAV gjennomført en rekke tiltak med tanke på å redusere kostnadene til sosialhjelpsutbetaling og andelen unge på denne ytelsen. De viktigste tiltakene som er utviklet er relatert til aktivitetskrav i form av jobbrelaterte kurs og arenaer for kartlegging og avklaring. Jobbhuset er etablert som eget tiltak fra 8

10 september. Jobbskole er utviklet som tilbud til de som dropper ut av videregående skole, mens NAV i skolen er iverksatt som et tiltak for å hindre frafall på et tidlig tidspunkt. Helsefremmende arbeid gjennom fysisk aktivitet og attraktive møteplasser Kommunen legger til rette for fysisk aktivitet for inaktive og risikoutsatte grupper blant annet gjennom tiltaket «aktiv hver dag» som er gruppetrening for innbyggere over 65 år. I var 18 grupper i gang. Gjennom frisklivsresepten rekrutteres deltakere, som ønsker å endre livsstil, til blant annet turgrupper. I var det omtrent 100 deltakere i disse. Kommunen har særlig prioritert brukere med livsstilsproblemer og inaktive. Det er startet utprøving av diagnosespesifikke treningstilbud for personer med kols, hjerneslag og Parkinsons sykdom. Kommunen har gjennom prosjekt «Friskus» igangsatt utprøvinger av treningstilbud for overvektige barn i samarbeid med lokale idrettslag. Kultursektoren arrangerer 52 ukentlige gruppetilbud for innbyggere som trenger ekstra tilrettelegging innenfor et bredt spekter av fysisk aktivitetstilbud. I tillegg gis det gruppetilbud innen musikk, dans og andre kulturopplevelser. En arbeidsgruppe har arbeidet med tilrettelegging for sosiale møteplasser og helsefremmende aktiviteter i området Gravane Bystranda. Et utviklingsarbeid er i gang på Bragdøya og Odderøya for blant annet å sikre tilgjengeligheten og øke bruken av friluftsområdene. Erfaringene fra «Gåstrategi for eldre» har resultert i utplassering av flere hvilebenker på aktuelle steder i kommunen. Snarveier er kartlagt i forbindelse med søknad om ny Bymiljøavtale. Kunnskap, læring og tidlig innsats Oppvekstsektoren har i hatt en stor satsning på inkluderende læringsmiljø (FLiK) for alle barn og unge i skole og barnehage. Satsingen startet høsten FLiK-satsningen innebærer en felles kompetanseheving for hele personalet i barnehager og skoler i Kristiansand. Satsingen har som mål å øke læringsutbyttet, redusere segregerende tiltak og skape læringsfellesskap som gir opplevd tilhørighet. Dette er til gode for alle barn og unge uansett bakgrunn, og kan virke forebyggende både på sosial utstøting, marginalisering og kriminalitet. Kriminalitetsforebygging Ny virksomhetsplan KRS-Politiet er implementert. Kriminalstatistikken for barn og unge i Kristiansand har aldri vært så lav som i. Det systematiske og intensive tverrfaglige arbeidet som har vært gjort over tid i kommunen kan trolig ha medvirket til de gode tallene. Det er en økning i registrerte saker i Kvadraturen i (blant unge) til tross for økt fokus på sentrumsproblematikk. Få av disse ungdommene bor i Kvadraturen. Ingen bydeler skiller seg ut med ungdomskriminalitet. I 2013 var det utfordringer knyttet til at flere ungdommer fra omkringliggende kommuner begikk kriminalitet i Kristiansand sentrum. Et tett samarbeid mellom krimteamet, SLT koordinatorene, politi og foreldregrupper i de ulike kommunene har bidratt til at dette ikke er en utfordring i dag. Lovbrudd begått av unge gjengangere under 18 år har hatt en ytterligere nedgang det siste året. I var det 15 gjengangere som stod for 111 forhold. Det er opprettet et tverrfaglig samarbeid rundt gjengangere som kan ha medvirket til disse resultatene. Det har ikke vært samme positive utvikling for ungdom i alderen Antall lovbrudd for denne aldersgruppa har vært stabilt høyt de siste årene. Kommunen har derfor opprettet et eget metodeutprøvningsprosjekt i for å teste ut om de metodiske grepene som er utarbeidet i forhold til unge under 18 år også kan overføres til denne gruppen. Kommunen jobber aktivt med informasjonsarbeid og kompetansehevingstiltak til 1.linjetjenesten blant annet gjennom større arrangementer som «InspirasjonsKilden». Kommunen deltar også i et forskningsprosjekt (tiltak 2 i den nasjonale handlingsplanen) som en av 5 erfaringskommuner. Dette bidrar til økt kompetanseutveksling for kommunen. Kommunen har i hatt et stort fokus på implementering av den nasjonale handlingsplanen for radikalisering og voldelig ekstremisme. I samarbeid med frivillige aktører, politi, statlige og kommunale aktører ble arbeidet med en veileder mot radikalisering og voldelig ekstremisme påbegynt. I tillegg har 9

11 kommunen utarbeidet rutiner for hvordan følge opp eventuelle fremmedkrigere eller personer som ønsker å delta i kamphandlinger. Likestilling, inkludering og mangfold Den regionale planen for likestilling, inkludering og mangfold , «LIM-planen», ble utarbeidet og vedtatt i begge fylkeskommunene i. Kristiansand kommune deltok ved utarbeidelse av planen både i arbeidende prosjektgruppe og som høringspart. Parallelt, og i samsvar med den regionale planen, ble Kristiansand kommunes felles strategi for likestilling, inkludering og mangfold «Det er mennesker det handler om!», utarbeidet med bred forankring og deltagelse. Utgangspunktet er at likestilling, i vidt perspektiv, er nødvendig for at samfunnet skal kunne dra nytte av ressursene som finnes, og at det er rettferdig at alle, uansett bakgrunn, kan delta med sine ressurser. Filmen «En by for alle» ble laget for å gi informasjon og skape interesse og motivasjon for å fremme likestilling. Politisk og administrativ ledelse i kommunen er sentrale bidragsytere. Den er i tillegg vist i flere internasjonale og nasjonale sammenhenger. Kristiansand kommune deltar i et 3-årig EØS-prosjekt om «Work Life Balance» i regi av KS. I juni var Kristiansand vertskap for de spanske deltakerne i prosjektet som var her på studietur. Det er også gjennomført et forprosjekt om likstillingssertifisering av bedrifter a la miljøsertifisering. Tema for - møtet i UBC, Commission on Gender Equality i Litauen, var hvordan man kan jobbe mot vold i nære relasjoner. Kristiansand deltar og er medarrangør for «Agder for Alle» og «InspirasjonsKilden». I har «Agder for Alle»- nettverket har vært en del av 10-årssatsningen for likestilling på Agder. Kristiansand var vertskap for nettverkssamling i juni med tema frivillighetens rolle i integreringsarbeidet. En rekke relevante integreringstema er tatt opp på «InspirasjonsKilden» s godt besøkte møter i. Frivillighet og demokratisk deltakelse Frivillige organisasjoner spiller en sentral rolle når det gjelder inkludering og integrering. I september arrangerte prosjektleder for strategien «Det er mennesker det handler om», i samarbeid med frivillighetskoordinator og rådgiver for flerkulturell dialog, en workshop med frivillige organisasjoner. Tema var hvordan organisasjonene kan få en mer mangfoldig medlemsmasse og nå fram til flere grupper i befolkningen med sine tilbud. Representanter fra mer enn 40 ulike organisasjoner, både «etnisk norske» og «innvandrerorganisasjoner» deltok med innspill. Disse følges opp i De fleste tjenesteområder har etablert formalisert samarbeid med frivillige og ideelle aktører, og det tildeles betydelige beløp til samarbeidsorganisasjoner særlig innen rusfeltet. Det er opprettet samarbeidsavtaler med ideelle organisasjoner i flere prosjekter. De kommunale frivilligsentralene, samt ordninger som lesevenn og leseombud, er også eksempler på kommunale tiltak som stimulerer til økt frivillig innsats. Frivilligsentralene ble i samorganisert med frisklivsentral og eldresenter i helsefremmingstjenesten for å bedre kunne synliggjøre muligheter for å drive frivillig arbeid. Formannskapet gjennomfører ett besøk pr år ute i bydelene for å få bedre kontakt med hvilke problemstillinger bydelene er opptatt av. Høsten ble dette gjennomført på Hellemyr. I er det utarbeidet en plan for dialog med innbyggerne til bruk i planprosesser. Arbeid med gjennomføring starter i Gjennom SMS-prosjektet ble det utviklet metoder for innbyggermedvirkning. Metoden har vært etterspurt både lokalt og nasjonalt. Pulserende kunst- og kulturliv med urbane kvaliteter og internasjonalt mangfold To viktige arenaer i bydeler med høy andel flerkulturell befolkning er modernisert. Blant annet har utleien av Slettheia grendehus økt med 23 % i. På Flekkerøy ble det startet opp en ny fritidsklubb. I løpet av året ble det avklart at Samsen kulturhus skal videreutvikles på dagens adresse og rehabiliteringsprosjekt er innarbeidet i handlingsprogrammet. Tilbudet om kulturgrupper til nyankomne flyktninger er videreført og utvidet. Gjennom omprioriteringer er Kulturskolens satsing på talentutvikling sikret for fremtiden. 10

12 Kommunen er partner i EU-prosjektet CreArt. Dette gir byens billedkunstnere unike tilbud om økt kompetanse og internasjonale nettverk. Hovedaktiviteten i har vært et gjestekunstnerprosjekt hvor fire kunstnere fra nettverket bodde og jobbet to måneder i Kristiansand. 28 % av kultursektorens bruttobudsjett er tilskudd som utbetales til store og små eksterne aktører i byens kunst og kulturliv, viktigst av disse er Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet, som mottok totalt 33,4 mill kr fra Kristiansand kommune i. 3.3 Klimabyen «Kristiansand er klimanøytral i år 2050 og har et næringsliv som er ledende innen fornybar energi og effektivisering» Bystruktur og transportsystem Framtidens bydel Bjørndalen er godkjent som pilotprosjekt i det nasjonale programmet Framtidens byer. Bydelen skal gjenspeile satsingsområdene i programmet som arealbruk og transport, forbruk og avfall, energi i bygg og klimatilpasning. Husbanken har gitt kompetansemidler til et prosjekt om bygningsintegrerte solceller hvor forskningsinstituttet Teknova har en sentral rolle. Det er innledet samarbeid med UiA, NTNU og Sintef om studentoppgaver og forskningsprosjekt knyttet til bydelen. Entreprenøren Skanska skal utvikle og bygge ut området. Forventet byggestart er i løpet av Hovedfokus i den nasjonale bymiljøavtale- satsingen er tiltak for å gjøre regionens by-, areal og transportutvikling mer klimavennlig. Arbeid med å utforme søknad for Bymiljøavtale for Kristiansandsregionen pågår. Tiltak for å nå målene i inneværende belønningsavtale inngår i arbeidet med bymiljøavtalen. Arbeid for å utvikle gode indikatorer for å følge med på om kommunen når klimamålene er i gang. Sykkelekspressvei med miljøskjerm i Narviksbakken og gang-/sykkelvei fra Hannevika til Kartheikrysset ble fullført i. Separert gang- og sykkelvei langs RV 9 Gartnerløkka- Jørgen Moes gate er påbegynt. Kommunedelplan for sykkelekspressveien, samt detaljregulering av strekningene Vollevannet-Oddemarka og Oddermarka-Elvegata er påbegynt. Det har blitt laget to fagrapporter som grunnlag for å prioritere sykkel- og gangetiltak til bymiljøavtalesøknaden. Fornybar energi og energieffektivisering Kommunen har satt seg klare mål til redusert energibruk i formålsbygg. Energiprogrammet startet i 2007, trinn 2 ble igangsatt i 2011 og trinn 3 i. Det er oppnådd reduksjoner i energiforbruk på trinn 1-3 på 27,6 til 31,3 prosent i. Kommunen har gjennomført to forbildeprosjekter i Framtidens byer, Rådhuskvartalet og Møllestua barnehage. Rådhuskvartalet er gjennomført som lavenergibygg med sterkt fokus på materialbruk, energiløsninger og miljøvennlig transport. Beregninger viser at Rådhuskvartalet i et livsløpsperspektiv, vil ha en reduksjon i klimagassutslipp på totalt tonn CO2 ekvivalenter. Dette er en reduksjon på 53 prosent sammenlignet med referansebygg. Byutvikling og byggevirksomhet, drift og forvaltning I ble Kristiansand kommunes klimaregnskap for 2013 fremlagt og viste en økning i utslippene fra drift og forvaltning, på ca. 1 %. Arbeid med ny klimaplan for Knutepunktet har oppstart i 2015 og vil bidra til å danne grunnlag for hvordan kommune og region strategisk kan jobbe videre for å redusere utslippene av klimagasser. Et miljøbevisst næringsliv er viktig for klimaarbeidet i regionen, derfor har kommunen i satt i gang et prosjekt sammen med næringsforeningen for å øke antallet virksomheter med miljøsertifisering. Dette samarbeidet inkluderer også Grønt senter hvor antall arrangementer rettet mot befolkning, næringsliv og organisasjonsliv er økende. I ble det gjennomført et 30-talls arrangementer om ulike temaer, som involverte mer enn 30 virksomheter og over 2000 deltakere. I startet også planleggingen av en solcelleinstallasjon ved Grønt Senter. Involvert i prosjektet er Kvadraturen og Tangen videregående skoler. Dette prosjektet har som mål å løfte kompetansen om solenergi i en region hvor vi har både produsenter og leverandører i et marked som er i enorm vekst internasjonalt. 11

13 Kommunen har jobbet med ny innkjøpsstrategi og fokus på samfunnsansvar, herunder miljø, er poengtert og vil bidra til stadig flere miljøvennlige innkjøp. Fornying av vann- og avløpsnettet generelt og separering av ledningsnettet i Kvadraturen spesielt, er sentrale klimatilpasningstiltak. 600 meter av ledningsnettet i Kvadraturen ble separert i, og fornyelsestakten av spillvannsledningsnettet lå på 0,92 %. Målet er å ligge på ca 1 % fornyelse pr år. Det har vært stort fokus på å redusere overvannsmengdene inn på spillvannsnettet, men dette er tid- og resurskrevende arbeid. 3.4 En kommune i utvikling Rammebetingelser Kristiansand kommune har hatt en positiv økonomisk utvikling, men ligger under de selvpålagte målene for økonomisk styring. Målet er at kommunens korrigerte netto driftsresultat bør være på 2 % av driftsinntektene, dvs. om lag 110 mill. kr årlig. Resultatet for ble et korrigert netto driftsresultat på 78,2 mill. kr, opprinnelig budsjett var på -10,9 mill.kr (se hovedtallsanalysen i kapittel 4 for nærmere redegjørelse). I budsjett var det vedtatt innsparingskrav i sektorene på 15 mill. kr i forhold til Årsaken til det gode resultatet er i hovedsak netto overskudd i sektorene på 56,7 mill. kr og bedring av netto finans på 8,2 mill. kr. Kommunen fikk på den annen side 13,2 mill. kr i redusert rammetilskudd. Det sentrale disposisjonsfondet bør ifølge vedtatte mål gradvis opparbeides til å utgjøre 2 % av sum driftsinntekter. dvs. om lag 110 mill. kr. Det sentrale disposisjonsfondet er pr på 12,4 mill. kr. Dette er lavt og langt unna målsettingen, men sektorene har fondsmidler på 137,3 mill. kr og det er avsatt 7,3 mill. kr på fond for forsikringssaker. Samlet sett er det dermed en brukbar reserve på disposisjonsfond. Kommunens lånegjeld er høy og har som følge av et meget høyt investeringsnivå de siste år økt betydelig. Det er derfor vedtatt en handlingsregel som setter et tak på netto lånegjeld tilsvarende planlagt lånegjeld i 2013 dvs. 5,3 milliarder kr. Kristiansand netto lånegjeld utgjør 5,299 mill. kr, hvilket er en økning på 9,1 mill. kr i forhold til Målet om å holde netto lånegjeld under 5,3 milliarder kr. er dermed oppfylt. Energiverksfondets disposisjonsfond er på 122,9 mill. kr pr , mens fondets investeringsfond utgjør 563,2 mill. kr. Bystyret vedtok at avkastningen ut over budsjettert realavkastning avsettes på bufferfond. Det er gjennomført. Fondet er på 30,4 mill. kr pr Akkumulert premieavvik minus avsatte midler på fond for amortisering av premieavvik skal opprettholdes på nivået i 2011 (243,5 mill. kr). Målet er ikke nådd i ved at underdekningen er på 11,9 mill. kr. Det er imidlertid i tråd med vedtatt HP der det er planlagt å nå målet i

14 3.4.2 Arbeidsgivervirksomheten Kristiansand kommune skal ha en organisasjon og en kompetanse som møter dagens og fremtidens krav, og et omdømme som en fremtidsrettet, kompetent og inkluderende organisasjon. Rekruttere og beholde medarbeidere Hovedutfordringer: Stor andel som jobber deltid, 68 % av kvinnene og 34 % av mennene. For stor andel medarbeidere som går for tidlig av med alderspensjon, AFP eller uførepensjon. Ny pensjonsordning kan føre til at folk velger alderspensjon i stedet for å stå i jobb ut over 67 år. Vanskeligere å rekruttere og beholde kvalifiserte medarbeidere i utsatte yrker som blant annet sykepleier, barnehagelærer og ingeniør. Mål i kommuneplanen: Ha gode strategier for å beholde og rekruttere dyktige arbeidstakere og bidra til at medarbeidere i alle livsfaser kan finne seg til rette i organisasjonen. Tiltak i perioden: Legge til rette for økt bruk av heltidsstillinger. Utøve en fleksibel arbeidsgiverrolle i henhold til livsfasepolitikken. Livsfaseplanen må gjøres kjent. Tiltakene prioriteres. Vurdere å utvide seniorpakke til å gjelde etter 67 år for å beholde ansatte lengre. Fokus på å beholde og rekruttere til fagområder som vi har vanskeligheter med å rekruttere til. Tabell: Bemanningsoversikt Enheter Årsverk Ansatte Sektor Økonomi ,8 70,6 71,6 63, Oppvekst Barnehage Skole Familie Helse/sosial Kultur ,8 147, * Teknisk KE Organisasjon , Kommunen Kilde: Personal- og lønnssystemet. Oppvekst er inkludert Barnehage, Familietjeneste og Skole. Teknisk er inkluder KE. *Kultur har i tillegg ca. 100 ansatte som går på timelister. Tabellen omfatter både faste og midlertidige ansatte. Det er en endring i bemanningen i Helse- og sosial fordi Familietjenesten flyttet fra sektoren over til Oppvekst i. Resultat «legge til rette for økt bruk av heltidsstillinger»: Deltidsarbeid er en utfordring for kommunen, spesielt blant kvinner. Det har vært fokus på temaet hos flere av sektorene, men det tar tid å få til endringer. Sektorer har temaet oppe på sine ledermøter og vil legge til rette for ansatte som ønsker høyere stilling eller heltidsstilling. Det er planlagt et heltidsprosjekt i Helse- og sosialsektoren. Siden det ser ut til at mye av deltidsarbeidet er frivillig, satses det også på å motivere medarbeidere til å øke sin stillingsprosent. 13

15 Tabell: Deltidsstillinger hos kvinner og menn, kommunenivå. Kvinner Menn Deltid >35 % -99 % 68 % 68 % 68 % 68 % 31 % 34 % 33 % 33 % 100 % (heltid) 32 % 32 % 32 % 32 % 69 % 66 % 67 % 67 % Kilde: Personal- og lønnssystemet Resultat «Utøve en fleksibel arbeidsgiverrolle i henhold til livsfasepolitikken. Livsfaseplanen må gjøres kjent. Tiltakene ses på og gjennomføres»: Arbeidet er satt på vent på grunn av igangsatt prosjekt for å se på personalpolitiske virkemidler, herunder stillingsbank og seniorpolitikk. Prosjektet skal ferdigstilles våren Resultat «Vurdere å utvide seniorpakke til å gjelde etter 67 år for å beholde ansatte lengre»: Arbeidet er satt på vent på grunn av igangsatt prosjekt for å se på personalpolitiske virkemidler, herunder stillingsbank og seniorpolitikk. Prosjektet skal ferdigstilles våren Resultat «Øke kunnskapen i organisasjonen om kommunens ordninger for medarbeidere i ulike livsfaser ved å informere på sektorenes ledermøter»: Enkelte sektorer og enheter har tatt tak i dette, men det avventes til prosjekt personalpolitiske retningslinjer er ferdig. Tabellen nedenfor viser andel ansatte over 62 år av totalt antall kvinner og menn. Det er liten endring. Det er ikke mulig å se ut fra utviklingen om tiltak som kommunen har for å beholde, har virkning. Sektorene ønsker å beholde denne gruppen lengre i jobb. Prosjekt personalpolitiske virkemidler er opptatt av å finne tiltak som fungerer. Tabell: Andel ansatte 62 år og eldre av totalt antall kvinner og menn i sektorene Kvinner Menn Sektor Økonomi 9 % 9 % 5 % 7 % 16 % 16 % 8 % 17,7 % Oppvekst 2 % 7 % 7 % 6,8 % 0 % 7 % 8 % 8,1 % Barnehage 4 % 5 % 5 % 5 % 0 % 0 % 0 % 0 % Skole 1 % 8 % 8 % 7,6 % 0 % 8 % 9 % 8,8 % Familietjenester 7 % 6,8 % Helse- og sosial 7 % 7 % 7 % 6,5 % 5 % 6 % 7 % 8,1 % Kultur 7 % 10 % 14 % 16,5 % 6 % 10 % 8 % 13,1 % Teknisk 23 % 7 % 9 % 10,7 % 18 % 12 % 13 % 14,1 % KE 0 % 11 % 8 % 11,3 % 0 % 12 % 14 % 10,3 % Organisasjon 14 % 13 % 7 % 6 % 4 % 10 % 7 % 8,2 % Kommunen 5 % 7 % 7 % 7 % 5 % 5 % 8 % 9,6 % Kilde: Personal- og lønnssystemet Likestilling, inkludering og mangfold Hovedutfordringer: 68 % av kvinnene jobber deltid. Lav andel kvinner i enhetslederstilling (58 %) sett i forhold til andel kvinner totalt i kommunen (77 %). Skjev kjønnsfordeling på arbeidsplassene i kommunen (77 % kvinner), spesielt i barnehage (95 %), grunnskole (73 %), helse- og omsorg (86 %) og teknisk (24 %) Lav andel enhetsledere med etnisk minoritetsbakgrunn. Mål i Kommuneplanen: Jobbe systematisk med likestilling, inkludering og mangfold 14

16 Tiltak i perioden: Sørge for økt kompetanse i organisasjonen innenfor området. Motivere kvinner til større stillingsprosent. Vurdere interne praksisplasser (i samarbeid med NAV) spesielt for personer med minoritetsbakgrunn eller redusert funksjonsevne. Tabell: Kjønnsbalanse, kommune og sektornivå Sektor kvinner menn kvinner menn kvinner menn kvinner menn Økonomi 68 % 32 % 69 % 31 % 70 % 30 % 67 % 33 % Oppvekst 78 % 22 % 79 % 21 % 79 % 21 % 79 % 21 % Barnehage 94 % 6 % 95 % 5 % 95 % 5 % 94 % 6 % Skole 72 % 28 % 73 % 27 % 73 % 27 % 73 % 27 % Helse/sosial 87 % 13 % 86 % 14 % 86 % 14 % 85 % 15 % Kultur 55 % 45 % 54 % 46 % 53 % 47 % 56 % 44 % Teknisk 24 % 76 % 24 % 76 % 26 % 74 % 36 % 64 % KE 56 % 44 % 54 % 46 % 51 % 49 % 52 % 48 % Organisasjon 63 % 37 % 59 % 41 % 56 % 44 % 52 % 48 % Kommunen 78 % 22 % 77 % 23 % 77 % 23 % 77 % 23 % Kilde: Personal- og lønnssystemet. Kommunen er en kjønnsdelt arbeidsplass hvor det er en overvekt av menn i tradisjonelt mannsdominerte yrker, det samme for kvinner og kvinnedominerte yrker. Både i forhold til arbeidsmiljø og tjenestelevering ønsker kommunen å ha en mer balansert fordeling mellom kvinner og menn. I har det vært arbeidet med å få ferdig strategisk plan for likestilling, inkludering og mangfold i kommunen, samt analysere tall fra deltakelse i prosjekt «Likestilte kommuner». Dette arbeidet er i gang og forslag til plan vil bli sluttbehandlet politisk våren Den strategiske planen vil være grunnlag for tiltak som innarbeides blant annet i handlingsprogram for Resultat «Sørge for økt kompetanse i organisasjonen innenfor området»: Den sektorovergripende ressursgruppen for likestilling, inkludering og mangfold har en viktig rolle når det gjelder å øke kompetansen i organisasjonen. Kommunen har vært pilotkommune i Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementets treårige program «Likestilte kommuner», dette er avsluttet fra departementets side. Prosjektet har gitt overraskende funn, for eksempel når det gjelder tildeling av liggedøgn til eldre menn og kvinner. Dette skal analyseres og vil føre til endringer i tjenesteleveringen, samt at tiltak vil bli innarbeidet i ulike styringsdokumenter. Etter arbeidet med «Fritt Valg», der gutter som hospiterte i barnehager satte fokus på flere sideeffekter av denne jobben, er arbeidet med likestilling videreført med fokus på holdningsarbeid blant personalet i barnehagene. I har et team bestående av en kvinnelig og en mannlig barnehagelærer fått opplæring og trening i hvordan få i gang refleksjon i personalet. Tabell: Andel kvinner og menn på ulike stillings- og utdanningsnivåer Stilling/utdanning kvinner menn kvinner menn kvinner menn Direktører 0 % 100 % 17 % 83 % 29 % 71 % Enhetsledere 58 % 42 % 59 % 41 % 61 % 39 % Høyskole/universitet 75 % 25 % 74 % 26 % 83 % 17 % Videregående skole 82 % 18 % 82 % 18 % 86 % 14 % Ufaglærte 82 % 18 % 81 % 19 % 77 % 23 % Kilde: Personal- og lønnssystemet. 15

17 Sammensetning av kvinner og menn på ulike stillings- og utdanningsnivåer viser endring, men totalt for hele kommunen er sammensetningen uendret. Sektorene prioriteter temaet og har vært med i arbeidet med å utarbeide strategisk plan for likestilling, inkludering og mangfold. Over tid er målet å få til en jevnere sammensetning mellom kjønnene. Tabell: Gjennomsnitt lønn kvinner og menn på ulike stillings- og utdanningsnivåer Stilling/utdanning kvinner menn kvinner menn kvinner menn Rådmann/direktører Enhetsledere Høyskole/universitet Videregående skole Ufaglærte Kilde: Personal- og lønnssystemet Tabellen viser at i toppledergruppa er lønnsnivået tilnærmet likt. For enhetsledere er det en viss forskjell mellom kvinner og menn. Kvinner tjener i snitt ca 92 % av menns lønn og det har vært liten endring i perioden 2012 til. En årsak er at enhetsledernivået omfatter svært ulike enheter med hensyn til kompleksitet, antall ansatte osv. For høyskole/universitetsgruppen er forskjellen mellom kvinner og menn minsket noe fra 2013 til. I gruppen for ansatte med videregående utdanning er det liten forskjell mellom kvinner og menn og liten endring fra 2013 til. I gruppen ufaglærte er trolig forklaringen at kvinnene har lengre ansiennitet enn mennene og derfor får høyere lønn. Resultat «Motivere kvinner til større stillingsprosent»: Enhetsledere har fokus på dette ved rekrutering til ledige stillinger. For raskere å få bedre resultater vil enkelte sektorer vurdere å igangsette eget prosjekt for å øke heltidsandelen. Resultat «Vurdere interne praksisplasser (i samarbeid med NAV) spesielt for personer med minoritetsbakgrunn eller redusert funksjonsevne»: IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) har deltatt i kommunens prosjektgruppe for likestilling, inkludering og mangfold og tatt opp hvor viktig integreringsarbeidet er. Arbeid gir trygge rammer, styrker språkferdigheter, tilrettelegger samfunnsdeltakelse, skaper nettverk, tilhørighet og rollemodeller, samt fremmer samhørighet. Kommunen har etablert utprøvingsplasser, men de er foreløpig ikke avsatt til personer med en spesiell etnisk bakgrunn eller funksjonsevne. Personalenheten har i samarbeid med sektorene kartlagt totalt antall og typer utprøvingsplasser i kommunen i. Fremover vil kommunen vurdere å etablere flere praksisplasser i tråd med blant annet mål i IA-avtalen. Kommunen vil også vurdere å se på hvordan man kan utnytte praksisplassene på en best mulig måte for personer med minoritetsbakgrunn, redusert funksjonsevne og andre utsatte grupper. Leder- og kompetanseutvikling Hovedutfordringer: Utfordring å sikre og utvikle kompetanse relatert til arbeidskraftbehovet og eksiterende og nye oppgaver for kommunen. For lite fokus på å utarbeide og følge opp kompetanseplaner i enkelte sektorer/enheter, jfr. MTU Mål i kommuneplanen (sammenfattet): Lederne har kompetanse gjennom relevante lederopplæringsprogrammer Kommunenes medarbeidere har kompetanse til å møte aktuelle utfordringer 16

18 Tiltak i perioden: Intensivere arbeidet med å utarbeide strategiske kompetanseplaner på enhetene. Økt fokus på kompetanseutvikling for alle ansatte. Videreutvikle lederopplæringsprogram. Være aktiv i forhold til å søke samarbeid om kompetanseutvikling med kunnskapsinstitusjoner, forskningsmiljøer og næringsliv, samt systematisk bruk av ressurspersoner i egen organisasjon. Resultat «Intensivere arbeidet med å utarbeide strategiske kompetanseplaner på enhetene. Økt fokus på kompetanseutvikling for alle ansatte.» Det foreligger ikke et samlet tall på antall enheter som har utarbeidet strategiske kompetanseplaner for. Muntlige tilbakemeldinger fra sektorene tyder på at det har vært arbeidet med temaet i, arbeidet vil fortsette i 2015, og skal etter hvert bli en del av ordinær drift i hver enhet. Resultat «Videreutvikle lederopplæringsprogram.» Personalenheten har fortsatt arbeidet med å utvikle LOP ved å tenke nye temaer og foredragsholder utfra hvilke utfordringer som preger lederrollene i sektorene/enhetene. Det har vært igangsatt ekstra LOP for mellomledere og programmet som helhet får udelt gode tilbakemeldinger. Det er viktig å tenke videreutvikling og temaet vil fortsatt ha fokus fremover. Resultat «Være aktiv i forhold til å søke samarbeid om kompetanseutvikling med kunnskapsinstitusjoner, forskningsmiljøer og næringsliv, samt systematisk bruk av ressurspersoner i egen organisasjon.» Flere av sektorene har utviklet et formelt samarbeid med Universitetet i Agder. Dette gjelder spesielt i forhold til yrkesgrupper som kommunen er opptatt av å rekruttere, men også innenfor forskning og næringsliv. Blant annet har kommunen fått godkjent doktorgradsstillinger i samarbeid med universitetet, som vil starte sitt forskningsarbeid i Helsefremmende arbeidsmiljø Hovedutfordringer: I enkelte deler av kommunen er det for høyt sykefravær. Årsakene til dette er ikke kjent, men det vil bli sett nærmere på. Systematisk HMS-arbeid, egne HMS-rutiner og obligatorisk opplæring av ledere er noe mangelfull. Mål i kommuneplanen: Medarbeidere gis rom for frihet, initiativ og medbestemmelse i eget arbeid. Ha et helsefremmende arbeidsmiljø og jobbe aktivt for å få ned sykefraværet. Tiltak i perioden: Øke kompetansen hos lederne på forebygging av sykefravær og oppfølging av de som blir sykmeldte, herunder bistand fra nærværsgruppen. Utarbeide IA-tiltaksplaner på enhetsnivå for å øke jobbnærværet. Planlegge og gjennomføre MU (medarbeiderundersøkelse) 2015 og deretter annet hvert år. Tilrettelegge for å få flere ansatte med nedsatt funksjonsevne jfr. IA-avtalen. Klargjøre flere arbeidsplasser/utprøvingsplasser i hver sektor Gjennomføre systematisk HMS-arbeid, (herunder plan for bistand fra bedriftshelsetjenesten). Resultat «Øke kompetansen hos ledere på forebygging av sykefravær og oppfølging av de som blir sykmeldte, herunder bistand fra nærværsgruppa. Tilrettelegge for å få flere ansatte med nedsatt funksjonsevne jfr. IA-avtalen. Klargjøre flere arbeidsplasser/utprøvingsplasser i hver sektor» Kommunen har inngått IA-avtale med forpliktelse til å utarbeide IA-handlingsplan. IA avtalens overordnede mål er å bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær og hindre utstøting og frafall i arbeidslivet. 17

19 Totalt fravær, samt korttid og lang tid på kommunenivå, fordelt på kvinner og menn: Sykefravær i kommunen Kvinner totalt fravær 9,80 % 9,30 % 9,08 % Korttidsfravær 1,90 % 1,80 % 1,70 % Langtidsfravær 7,90 % 7,50 % 7,38 % Menn totalt fravær 5,40 % 5,50 % 4,43 % Korttidsfravær 1,50 % 1,40 % 1,28 % Langtidsfravær 3,90 % 4,10 % 3,15 % Totalt fravær, alle 8,70 % 8,30 % 7,90 % Korttidsfravær 1,80 % 1,70 % 1,60 % Langtidsfravær 6,90 % 6,60 % 6,30 % Delmål I i IA-avtalen har som mål at fraværet skal ned til 8,1 %. Resultatet viser en nedgang til 7,9 %, noe som er veldig positivt. Tiltak som har vært gjennomført i har blant annet vært følgende: Nærværsgruppe som har jobbet direkte inn i enhetene med høyest fravær over tid. Forlengelse av ordningen med 50 egenmeldingsdager Inspirasjonsdag Utarbeide IA-handlingsplaner for hver sektor Opplæring i nye sykefraværsrutiner for ledere/tillitsvalgte/verneombud, Prosjekt i barnehage om helsefremmende tiltak, Halvårig orientering om sykefraværsutvikling for politikerne, Rapportering av sektorvis sykefravær og handlingsplan/tiltak i HAMU, Frokostseminar med fokus på helsefremming. Oversikt over fravær fordelt på sektornivå: Totalt fravær Økonomi 6,6 4,6 3,2 4,5 Oppvekst 7,4 8 7,9 7,4 * Barnehage 9,5 10,2 11,2 11,0 11,6 * Skole 6,1 6,4 6,9 6,8 6,2 * Barne- og familietjenester 5,2 Helse- og sosial 9,9 9,6 10,1 9,6 9,1 Kultur 6,3 6,1 7,4 5,4 5,9 Teknisk u/ke 5,2 5,1 5,4 4,2 4,6 KE 9,2 10,4 10,2 10,1 10,4 Organisasjon 6,6 5,4 5,0 5,4 Kommunen 8,1 8,2 8,7 8,3 7,9 Oversikten viser at de to største sektorene Oppvekstsektoren og Helse- og sosialsektoren har redusert fraværet. For de andre sektorene har samtlige hatt en økning fra 2013 til. Delmål II i IA-avtalen omhandler personer med redusert funksjonsevne, og gjennomførte tiltak i har blant annet vært: Kartlegging av antall utprøvingsplasser på sektorene, Omfordelingsråd/stillingsbank for omplassering av ansatte med endret arbeidsevne 18

20 Tabell: Ansatte som har fått nye arbeidsoppgaver i kommunen via Omfordelingsrådet Helsemessige årsaker Økonomiske årsaker Andre årsaker Totalt Kilde: Omfordelingsrådet Delmål III i IA-avtalen gjelder avgangsalder. Gjennomførte tiltak i har vært: Inngåelse av avtale om seniortiltak på de enkelte enheter Fokus på individuell tilrettelegging for seniorer Resultat «Utarbeide IA-tiltaksplaner på enhetsnivå for å øke jobbnærværet.» Det har ikke vært gjennomført systematisk kartlegging av antall enheter som har utarbeidet IAtiltaksplaner i. Imidlertid har det vært arbeidet med å endre arbeidet innenfor IA. Det har ført til at det er etablert et nytt IA-utvalg med representanter fra samtlige sektorer, hovedverneombudet, personalsjefen og NAV som skal arbeide for et mer systematisk IA-arbeid. Resultat «Planlegge og gjennomføre MU (medarbeiderundersøkelse) 2015 og deretter annet hvert år.» MU har vært gjennomført tidlig i Denne gang har det vært arbeidet i linje slik at sektorene hadde fullt ansvar for gjennomføring og oppfølging. Samtidig har representanter fra kommunen deltatt inn i KS sitt arbeidet for å utvikle en ny MU som kommunen vil vurdere å benytte neste gang i Resultat - Gjennomføre systematisk HMS-arbeid, (herunder plan for bistand fra bedriftshelsetjenesten). Bedriftshelsetjenesten (BHT/HMS) ferdigstilte samarbeidsplan/avtale med Kristiansand kommune i. Den viser hvordan BHT skal jobbe ut mot de ulike sektorene og hvilke områder som skal fokuseres på. Planen skal revideres hvert år. En organisasjon i utvikling Nr Periodemål Status 2013 Mål Resultat 1 Rekruttere og beholde Ha gode strategier for å beholde og rekruttere dyktige arbeidstakere og bidra til at medarbeidere i alle livsfaser kan finne seg til rette i organisasjonen. Indikator: Andel medarbeidere i heltidsstillinger o Kvinner Stolthet over egen arbeidsplass (MU) 41 % 32 % 4,9 43 % 5,0 39 % 32 % 2 Likestilling, inkludering og mangfold Jobbe strukturert for å oppnå høyere grad av likestilling, inkludering og mangfold Indikator: Balansert kjønnsfordeling mellom kvinner og menn. Andel kvinner. Balansert kjønnsfordeling mellom kvinner og menn i lederstillinger (her enhetsledernivået): Kvinner 77 % 59 % 76 % 77 % 61 % 19

RÅDMANN. Årsrapport 2010

RÅDMANN. Årsrapport 2010 RÅDMANN Årsrapport Forord Årsrapporten gir en oversikt over Kristiansand kommunes virksomhet i. Rapporten er konsentrert om følgende 3 hovedtemaer: resultatvurdering av måloppnåelse i forhold til vedtatt

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 1 Innledning Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Rådmannens forord... 4 Visjon og mål for Lillesand kommune... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlag... 5 Hovedmål for

Detaljer

Årsmelding for Drammen kommune 2010

Årsmelding for Drammen kommune 2010 Årsmelding for Drammen kommune 2010 Forsidebilde: Marienlyst skole, Norges første skole bygget med passivhusstandard. ÅRSMELDING 2010 DRAMMEN KOMMUNE INNHOLD side 3 Leseveiledning side 4 Innledning side

Detaljer

Årsrapport 2014. Innholdsfortegnelse

Årsrapport 2014. Innholdsfortegnelse Årsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Glimt fra 2014 Organisasjonskart 1 En handlekraftig samfunnsutvikler 2 Sammen for en levende by 3 Økonomisk resultat 4 Oppvekst og levekår 5 Bymiljø og utbygging 6 Kultur

Detaljer

Årsberetning 2014 VEKST OG UTVIKLING ÅRSBERETNING 2014 1

Årsberetning 2014 VEKST OG UTVIKLING ÅRSBERETNING 2014 1 Årsberetning 2014 VEKST OG UTVIKLING ÅRSBERETNING 2014 1 Innholdsfortegnelse I Oversikt og analyser 1.1 Innledning................................................... 5 1.2 Om virksomheten............................................

Detaljer

Årsrapport 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE

Årsrapport 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE Årsrapport ASKER MULIGHETENES KOMMUNE Innhold 1 ORGANISERING...6 1.1 Politisk struktur...6 1.2 Administrativ struktur...7 1.3 Eierstyring...7 2 VIRKSOMHETSSTYRING...8 2.1 Prinsipper for virksomhetsstyring...8

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

Økonomiplan 20112010-2013

Økonomiplan 20112010-2013 Økonomiplan 20112010-2013 - 2014 Budsjett 2010 Adm. forslag Budsjett 2011 Administrasjons forslag Innholdsfortegnelse 1 VEDTAK I KOMMUNESTYRET 20.12.2010... 5 2 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 3 ORGANISASJON

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

Budsjettdokument 2011

Budsjettdokument 2011 dokument 2011 Årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Ny badeplass for alle på Lillebanken Kulturhuset reiser seg på Malmø Rød løper for sykkelbyen Mandal Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 RÅDMANNENS

Detaljer

SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007

SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSMELDING 2007 - SØGNE KOMMUNE Regnskap 2007 - Rådmannens kommentarer side 2 Enhet for servicetorg/ bibliotek side 17 Enhet for kompetanseutvikling side

Detaljer

Årsmelding 2011. Årsmelding 2011. Hurum kommune

Årsmelding 2011. Årsmelding 2011. Hurum kommune Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Rapport fra tjenesteområdene måloppnåelse 2011...5 1.1 Administrasjon og politisk styring...5 1.2 Skoler...9 1.3 Barnehage...11 1.4 Helse, omsorg, rehabilitering- og habiliteringstjenester...13

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

14 Tertialrapport nr. 2 1

14 Tertialrapport nr. 2 1 14 Tertialrapport nr. 2 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Rådmannens kommentarer... 3 2.1 Overordnet vurdering av status per 2. tertial 2014... 3 2.2 Nøkkeltall... 5 2.3 Tvistesaker... 9 3 Samfunn... 10 3.1

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 2 ÅRSBERETNING - HOVEDTALL I REGNSKAPET...9 2.1 DRIFTSREGNSKAPET...9 2.2 ENHETENES

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE ÅRSMELDING 2014 INFORMASJON. www.ullensaker.kommune.no ÅRSMELDINGEN 2014 1

ULLENSAKER KOMMUNE ÅRSMELDING 2014 INFORMASJON. www.ullensaker.kommune.no ÅRSMELDINGEN 2014 1 ULLENSAKER KOMMUNE ÅRSMELDING 2014 INFORMASJON www.ullensaker.kommune.no ÅRSMELDINGEN 2014 1 Papir i en digital verden Du fikk antagelig denne årsmeldingen i postkassen. Det kan virke underlig i en tid

Detaljer

Årsmelding 2012. Del 2 Resultatenhetene

Årsmelding 2012. Del 2 Resultatenhetene Årsmelding Del 2 enhetene Innhold Innhold Politisk... 4 Rådmannens stab... 7 Arealplan...13 Service og kommunikasjon...17 Opplæring og oppvekst...21 Barnehage...28 Kultur...35 Pleie og omsorg...42 Levekår

Detaljer

RAPPORT 1. TERTIAL 2010

RAPPORT 1. TERTIAL 2010 RAPPORT 1. TERTIAL 2010 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 1.1 STYRINGSSYSTEMET... 4 1.2 OVERORDNET VURDERING AV STATUS PER 1. TERTIAL 2010... 4 2 SAMFUNN, TJENESTER OG BRUKERE... 6

Detaljer

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Den lille byen Svelvik, og dens evige kamp med å bli satt på kartet... Svelvik kommune Juni 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsmelding 2014 31. mars 2015

Årsmelding 2014 31. mars 2015 31. mars 2015 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 1.1 ØKONOMI... 5 1.2 SAMFUNN... 5 1.3 TJENESTER OG BRUKERE... 6 1.4 MEDARBEIDERE... 7 1.5 KOMMUNIKASJON OG INTERNE SYSTEMER... 7 2. ÅRSBERETNING

Detaljer

GRUE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010-2013

GRUE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010-2013 GRUE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010-2013 Utarbeidet: mai 2009 Behandling: formannskapet 2.6.2009, kommunestyret 22.6.2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING... 3 1.1. Generelt... 3 1.2. Arbeidet med økonomiplanen...

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

Årsrapport 2008. Fredrikstad kommune

Årsrapport 2008. Fredrikstad kommune Årsrapport 2008 Fredrikstad kommune INNHOLD RÅDMANNENS INNLEDENDE KOMMENTAR... 1 ORGANISERING... 3 Politisk organisering... 3 Administrativ organisering... 4 BALANSERT MÅLSTYRING... 5 SAMMENLIGNING MED

Detaljer

PS13/11Referatsaker. Side45

PS13/11Referatsaker. Side45 PS13/11Referatsaker Side45 Kulturkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2013 11905/2013 2012/1370 C03 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/5 Komitè for levekår 07.03.2013 STORMEN

Detaljer

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon 15.09.2011 Sarpsborg kommune Innhold 1. Mandat... 3 1.1 Avgrensninger... 3 2. Gruppas sammensetning og arbeid... 3 3. Arbeidsmetoder og

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014-2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014-2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014-2017 BUDSJETT 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 OPPBYGGING AV DOKUMENTET: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 består av 5 hoveddeler: Kommuneplanens samfunnsdel; Her beskrives

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE

FAKTA OM NES KOMMUNE FAKTA OM NES KOMMUNE... 1 Folketall 2009 2013... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 2 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer