MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale."

Transkript

1 KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Før møtet - fra kl blir det orientering vedr. kulturskolen ved rektor Geir S. Toskedal. Hovedutvalgets møte starter kl SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 20/08 07/1084 FLYTTING AV KOMMUNAL BARNEHAGE FRA SONE 2 TIL SONE 3 21/08 08/1496 ORGANISERING AVALDSNES, MUSÈER OG REISELIV 22/08 08/489 VEDTEKTER KOMMUNALT FORELDREUTVALG 23/08 05/580 STRATEGI OG UTVIKLINGSPLAN I GRUNNSKOLEOPPLÆRINGEN /08 08/115 DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG FORENINGER /08 08/116 TILSKUDD TIL REPARASJON OG VEDLIKEHOLD /08 08/117 TILSKUDD TIL NÆRMILJØANLEGG /08 08/512 TILDELING AV MIDLER TIL FRILUFTSLIVSANLEGG

2 28/08 08/79 SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE TILTAK FØRSTE FORDELING 29/08 08/1544 STOKKASTRAND LEIKARRING - DANSEGRUPPE FOR FUNKSJONSHEMMEDE 30/08 07/1765 STAVANGER KURS OG REISESTIPEND 31/08 07/1765 NORDSTEAM 2008 I STAVANGER 32/08 07/1765 REISESTØTTE STAVANGER /08 08/772 TILSKUDD REKETRÅLEREN "RIMA" 34/08 08/246 KLAGE PÅ TILDELTE TRENINGSTIDER /08 07/3479 ENDRING I RETNINGSLINJER TILSKOTT FESTIVALER 36/08 08/499 REFERATSAKER - HSK /08 08/528 ØKONOMISK STATUSRAPPORT SKOLE OG KULTUR 38/08 08/526 EVENTUELT Karmøy rådhus, John K. Holvik leder Ørjan Røed skole- og kultursjef

3 Sak 20/08 FLYTTING AV KOMMUNAL BARNEHAGE FRA SONE 2 TIL SONE 3 Saksbehandler: Ragnhild Hovden Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 07/1084 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 20/08 Hovedutvalg skole og kultur / Formannskapet / Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Karmøy kommunestyre vedtar at den planlagte 6-avdelings barnehagen i Veakrossen i stedet bygges i sone 3, og da som 5-avdelings barnehage. 2. Prosjektet legges ut som totalentreprise med kostnadsramme på inntil Side 3 av 69

4 Sak 20/08 SAKSFRAMSTILLING Bakgrunn I kommunestyrets møte den , sak 7/07, ble det vedtatt å bygge ny kommunal barnehage i sone 2, både for å utvide tilbudet og til erstatning for dagens Markje barnehage. "For å kunne gjennomføre bygging av 6-avdelings kommunal barnehage, også til erstatning for Markje barnehage, vedtar kommunestyret: 1 - Det bygges ny kommunal barnehage i sone 2 på tomt som vist i reguleringsplan nr 2032: Veakrossen Vest, sykehjem m.m. 2 - Prosjektet legges ut som totalentreprise med kostnadsramme på inntil 24,5 millioner med fratrekk for investeringstilskudd anslagsvis kr 4,5 millioner. 3-11,40 pedagogstillinger og 10,65 assistentstillinger innarbeides i budsjett 2008 for å få full bemanning når barnehagen starter ordinær drift. 4 - Nettokostnader finansieres ved bruk av ubundet disposisjonsfond." Dette vedtaket hadde sammenheng med arbeidet med å rydde opp i barnehagestrukturen i Karmøy. Lokalisering ble vedtatt til Veakrossen i tilknytning til vedtatt sykehjem, og begrunnelsen var at det manglet barnehageplasser i dette området. I sak om bygging av ny barnehage ble det vist til at det da var rundt 280 plasser for lite i forhold til behovet. I mellomtiden har private barnehageutbyggere kjøpt tomter og opprettet flere barnehager i sonen. Tjøsvoll barnehage starter opp med tilbud til ca 100 barn på Åkrehamn, Steinarskogen barnehage starter opp med tilbud til ca 100 barn i Vedavågen og det er nylig vedtatt om at det skal bygges ny barnehage på Sletten i Vedavågen med tilbud til ca 100 barn. Når vi ser på tilgjengelige plasser i området og sammenligner med faktiske barn (dvs ikke kun ventelister, men faktisk fødte barn), ser situasjonen slik ut: Sone 2 barn m/ plass antall fødte barn barn uten plass Åkra Åkra sokneråd 53 Ryvingen 96 Åkrasanden 62 Tjøsvold 95 sum Sevland Sevland barnehage 67 sum Vea Vea 71 Sletten 0 Steinarskogen 70 Kommunal "Veakrossen inkl Markje 21 sum S um totalt i sonen ledige plasser Side 4 av 69

5 Sak 20/08 Tabellen over viser at det i sone 2 er 535 tilgjengelige barnehageplasser. Totalt antall barn i "barnehagealder" er 686. I praksis vil de fleste barn under 1 år av naturlige årsaker ikke være i barnehage. Sletten barnehage gir i tillegg plass til rundt 100 barn ekstra. Pr har vi den situasjon at vi har 200 ledige plasser i sone 2, da inklusive alle tilgjengelige plasser. Sone 3 barn m/plass antall fødte barn barn uten plass Kopervik Kopervik Menighets 27 Eidsbakkane 76 Østrem 115 Åsebøen 96 Rusvik 48 sum Tabellen viser at det i sone 3 Kopervik er 154 barn uten barnehageplass. De to tabellene viser at det er full barnehagedekning i sone 2, men ikke i sone 3. Dette er Rådmannens hovedbegrunnelse for å flytte planlagt barnehage fra sone 2 til sone 3. Vurdering av tomtealternativer i forhold til behovet Teknisk etat har i samarbeid med skole og kulturetaten vurdert ulike tomtealternativ i sone 3. Barnehagens beliggenhet, tomtestørrelse og tilgjengelighet er viktige faktorer. Fra 2009 vil det være en individuell rett til barnehageplass, og det betyr at det haster med å fullføre barnehageutbyggingen. 1. Tomt i Veakrossen Denne tomten ble vedtatt i forbindelse med sak om lokalisering, sammen med vedtak om sykehjem på Vea. Det er ikke lange avstanden fra Kopervik (der behovet er størst) til Veakrossen. Mange kan sikkert være tjent med barnehageplass i Veakrossen selv om de bor i Kopervik. Et alternativ er dermed å la den planlagte barnehagen i Veakrossen bygges der. 2. Tomt i Eidekrossen Denne tomten er lokalisert bak Betania og en kommunal bolig for PUH. Tomten er kommunal og ligger i en skråning mellom boligfeltet Eidsbakkane III og en balløkke bak Betania.. Tomten er vist som LNF-område i kommuneplanen, men grenser til byggeområder. Den blir vurdert av teknisk etat som grei adkomst for kollektivtransport, bil og gående/syklende, og har grei adkomst til turområder. 3. Tomt ved Sundsvegen, ca 450 m fra RV47 Denne tomten er i kommunalt eie og vist som fremtidig boligområde i kommuneplanen. Teknisk etat vurderer ingen arealbrukskonflikter. Den vurderes med grei adkomst for bil, gående/syklende samt kollektivtransport. Den har nærhet til turområde. Tidsfaktoren Tomt i Veakrossen er ikke overtatt fra private eigere, kjøpsforhandlingene er ikke ferdig. Tomt på Eide må reguleres fra LNF-område, men vurderes til å ligge i utkant av slike områder, siden tomten grenser mot boligareal og offentlig (kommunal bolig for PUH). Teknisk sjef vurderer her konflikt i forhold til LNF-område som en utfordring som kan skape forsinkelser i planprosessen. Side 5 av 69

6 Sak 20/08 Tomt ved Sundsvegen vurderes som å ikke ha utfordringer med henhold til arealbruk og er regulert til boligområde i kommuneplanen. Når vi tar tidsbruken med i betraktning, vurderer teknisk sjef at tomt ved Sundsvegen raskt kan reguleres til barnehageformål Størrelse på barnehagen Sone 2 ser ut til å få for mange plasser i forhold til antall fødte barn, dersom de planlagte private barnehagene blir bygd med den størrelsen vi har fått melding om. Sett i forhold til behovet for flere barnehageplasser i Sone 3 (Kopervik), kan en løsning være å bygge en 5-avdelings barnehage. Her blir den åpne avdelingen på Markje viderført som en av avdelingene. Dagens planlagte og vedtatte 6-avdelings barnehage omgjøres altså til 5- avdelings. Dette gir en besparelse på rundt 5 millioner. Avdeling for barn med særlig behov for hjelp og støtte er et behov som gjelder i stadig større grad. Det bygges nå slike avdelinger ved Kolnes barnehage og Avaldsnes barnehage, mens det lenger sør i kommunen ikke finnes slike lokaler. Ved å bygge med tanke på fleksibilitet, vil vi i en 5 avdelings barnehage ivareta behovene også for åpen barnehage og barn med spesielle behov. Rådmannens konklusjon På bakgrunn av tall som kommer frem i forbindelse med nye private barnehageprosjekt, faktisk fødselstall og tall fra barnehageopptak, ser vi at det ikke er barn igjen til flere barnehageplasser i sone 2. I sone 3 er det mangel på barnehageplasser. Rådmannen mener at det mest fornuftige da er å bygge vedtatt barnehage i sone 3 i stedet for i sone 2. Tomtealternativene viser følgende aktuelle tomter: - tomt ved Eide - tomt ved Sundsvegen - dagens tomt i Veakrossen Karmøy kommune bør la tidsaspektet veie tungt i vurderingen av valg av tomt. Rådmannen anbefaler at planlagt barnehage flyttes til tomt ved Sundsvegen, siden denne tomten vurderes som rask å regulere. Et alternativ er å bygge barnehagen på vedtatt tom i Veakrossen, men rådmannen mener at det mest fornuftige er å bygge barnehagen i Koperviksområdet, der behovet er størst. Rådmannen anbefaler samme barnehagekonsept som det som bygges i sone 1 ved Sørhåland. Dette vil være effektivt og tidsbesparende. Økonomisk ble det behov for tilleggsbevilgninger i etterkant av vedtak om barnehage i sone 1. Rådmannen anbefaler at pris for barnehageprosjekt i sone 2 må ses i sammenheng med faktisk pris for barnehageprosjekt i sone 1. Kostnadsrammen her viser kr , i følge kontrakt. Kommunestyret vedtok den en bevilgning på 24,5 millioner. For å komme i mål trengs det en tilleggsbevilgning på 3,5 millioner. Side 6 av 69

7 Sak 20/08 Barnehagen i sone 3 vil da få fire avdelinger for å ta unna barnehagekøene i tillegg til en åpen avdeling. Bygget for øvrig er så fleksibelt planlagt at det også kan gi rom for grupper av barn med særlige behov for hjelp og støtte.. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Side 7 av 69

8 Sak 21/08 ORGANISERING AVALDSNES, MUSÈER OG REISELIV Saksbehandler: Ørjan Røed Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 08/1496 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 21/08 Hovedutvalg skole og kultur / Formannskapet / Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Karmøy kommunestyre meiner det er viktig å få på plass ei ryddig organisering knytta mot dei ulike aktivitetane på Avaldsnes, og samtidig innordne andre naturlege aktivitetar. Avaldsnes arkeologi- og forskningsprosjekt er spesielt og så omfattande at ein framleis bør ha eit eige politisk utval som berre konsentrerer seg om dette prosjektet. 2. Karmøy kommunestyre vedtar at Nordvegen historiesenter, kommunen sine aktivitetar ved museea, Bukkøy, Magasingården og aktivitetane innan reiseliv blir samla i ei leiing som rapportere til skole- og kultursjefen. og dermed politisk lagt under hovudutval skole og kultur. 3. Utgangspunktet er at omorganiseringa skal skje innan dei stillingar som i dag er samla knytte til nemnde aktivitetar og verksemder. 4. Når det gjeld den praktiske utforminga av driftseininga, viser kommunestyret til den vedlagte organisasjonsplanen. Side 8 av 69

9 Sak 21/08 SAKSFRAMSTILLING 1. BAKGRUNN Avaldsområdet er rekna for å vera eit av dei av dei viktigaste nasjonalhistoriske områda i Noreg. Dei store gravhaugane i Avaldsnesområdet og Nord-Karmøy var dei første som vart utgravne i landet. Dette skjedde før kulturminnelova av 1905 før arkeologien var eit fag. Utgravingar kunne ha preg av reint gravrøveri, men rike funn førte til at Avaldsnes fekk stor merksemd hos historikarane. I dag er Avaldsnesområdet underlagt strenge vernereglar, og det vert sett klare krav til kva som kan tillatast når ein skal gjera inngrep i jorda eller sjøen. Etter som Avaldsnesprosjektet, etablert i 1993, har utvikla seg, har interessa for det historiske området auka betydeleg - både lokalt, regionalt og nasjonalt. Ein har fått god støtte frå det offentlege og frå næringslivet. I 2005 valde Rogaland fylkeskommune og Kulturdepartementet Avaldsnes til tusenårsstad for Rogaland. I tildelinga vert det føresett at ein skal bidra til at anlegg, institusjonar, kulturmiljø, naturområde av stor historisk, kulturell og miljømessig verdi blir tatt vare på og markert på sin særskild måte. Ein skal vidare ta vare på Avaldsnes sin betydning i nasjonen si historie og markerer dette ved etablering av eit senter, Nordvegen, for forsking og formidling av historie frå steinalder til nåtid. Avaldsnes har dei siste åra óg vore sterkt markert som utviklingsstad for opplevingar og turisme. Verksemda er basert på den historia som er knytt til staden lokalt, regionalt, nasjonalt og den rolle vårt område har spela frå dei tidlegaste tider då folk busette seg i landet. På Bukkøy er det etablert historisk leirskole i i eit tilnærma historisk autentisk miljø. Verksamda rundt Avaldsnes innheld i dag mange aktivitetar som har utvikla seg over tid, utan at ein har vurdert dei organisatoriske konsekvensane fullt ut. Vikinggarden er bygd ut og framstår i dag som ein innhaldsrik og autentisk gard frå vikingtida. Garden blir brukt til historisk leirskole i skoleåret, og her held den årlege Vikingfestivalen til. Vikinggarden blir besøkt av mange turistar i tillegg til at han er ein utfartsstad for turgåarar. Nordvegen historiesenter er i full drift og er ein attraksjon både for turistar og fastbuande i regionen. Omfattande arkeologiske utgravingar står for tur noko som vil føra til vidare utvikling innan vitskapleg arbeid, historia rundt staden, utstillingar og turisme. Den flotte driftsbygningen på prestegarden blir vurdert til annan bruk. Mange moglegheiter opnar seg for vidare utvikling av området. Rådmannen vil sjå på verksemdene i Avaldsnesområdet i forhold til andre musea i kommunen og kommunen sitt engasjement i reiselivsutviklinga, - om det er behov for å strukturere dette i høve til liknande aktivitetar som kommunen har ansvaret for. 2. VERKSEMDER a. Avaldsnes arkeologi- og forskningsprosjekt Prosjektet på Avaldsnes har vore hovedaktøren i den utviklinga som har føregått dei siste 15 åra. Dei har arbeidd med uteområdet, vikinggarden og ikkje minst Nordvegen Side 9 av 69

10 Sak 21/08 historiesenter. Vidare er forsking/arkeologi eit viktig arbeidsområde der det framleis gjenstår mykje og stort arbeid. Rådmannen ser det slik at Avaldsnes arkeologi- og forskningsprosjekt skal halda fram som eit sjølstendig prosjekt, framleis med eiga politisk styringsgruppe og med ansvar og organisering som i dag. Det er viktig også i framtida å halde trykket oppe i det viktige utviklingsarbeidet ein står framfor. b. Karmøy kulturopplevelser AS Karmøy kulturopplevelser AS er eit heilkommunalt selskap som er danna for å gjere Karmøy si kulturhistorie kjend, å utvikle kulturhistoriske opplevingar og å bidra til auka inntening for kulturhistoriske institusjonar. Karmøy kommune har gjort avtale med Karmøy kulturopplevelser AS om dagleg drift Nordvegen historiesenter. Karmøy kulturopplevelser sine oppgåver i høve til kommunen er avtalefesta i det som vedkjem Avaldsnesområdet. Ei ny vurdering må gjerast ved eventuelle nye kontraktsforhandlingar. c. Nordvegen historiesenter Senteret er bygningsmessig ferdigstilt. Det er gjennom alle dei åra Avaldsnesprosjektet har gått, utvikla mykje kompetanse knytt til styrande og utøvande organ. Prosjektet er ikkje ferdig utvikla. Nordvegen er ikkje ferdig, og mykje skal gjerast innan forsking, drift og utvikling. Sjølv om ein ikkje har nådd i mål med alt, er likevel så mykje etablert, at det er på tide å vurdera ei meir permanent organisering i ein breiare samanheng. d. Vikinggarden på Bukkøy Vikinggarden vert brukt til mange føremål og er ein del av heilskapen i Avaldsdnes arkeologi og forskningsprosjekt. Frå mars og ut oktober blir det drive historisk leirskole for alle 6. klassingar i Karmøy. I tillegg tar dei imot gjesteklassar frå andre kommunar. Vikinggarden dannar òg ei flott ramme om Vikingfestivalen. Elles er garden eit viktig element i turisme og markedsføring av kommunen. e. Magasingården og Visnes Leirskolen har internat til om lag 40 personar i Magasingården. Bygningsmassen gir elles rom til mange aktivitetar, mellom anna verksemda til Vikingklubben, alternativt skoleopplegg for vidaregåande skole og elles lokale tiltak. Det er i dag avtale mellom skole- og kultursjefen og Karmøy kulturopplevelser om utleige og drift av internatet i Magasingården. f. Musea Berre Nordvegen er i kommunalt eige. Dei andre musea i Karmøy er private institusjonar/stiftingar. Kommunen har likevel tatt ansvaret for det faglege innhaldet og utviklinga av museea. Gjennom dei siste åra har det vore lagt ned eit betydeleg arbeid i å ruste opp musea, oppdatere utstillingar og i enkelte tilfelle - fullstendig gjenoppbygging. Museumsdrift er krevande om ein skal gjera det på ein fagleg god måte. Dersom vi skal ha høg standard på dei, er det viktig at det er fagleg tyngd og plan over arbeidet. Side 10 av 69

11 Sak 21/08 Rådmannen vil understreke at vurderinga dreier seg om organiseringa av kommunen sine aktivitetar i høve til musea i Karmøy. Forholdet til Haugalandsmusea vert regulert i ein eigen avtale. g. Reiseliv Det er i skole- og kulturetaten avsett i stilling på om lag 50 % som arbeider med reiseliv. Det vert særleg arbeidd med marknadsføring, materiell og representasjon av kommunen i ulike reiselivssamanhengar. I og med at kommunen sine turistattraksjonar er så sterkt knytte til kulturen, meiner rådmannen det vil vera naturleg å vurdere denne verksemda i denne samanhengen. 3. VURDERING a. Rådmannen meiner at Avaldsnes arkeologi- og forskningsprosjekt er spesielt og så omfattande at ein framleis bør ha eit eige politisk utval som berre konsentrerer seg om dette prosjektet. Slik har det vore fram til nå, og det er ikkje tvil om at utvalet på denne måten har opparbeidd seg kompetanse ein sjeldan oppnår i andre samanhengar. Dagens utval er politisk toppa, og det er eit signal til andre medspelarar om at kommunen legg stor vekt på utvikling. Avaldsnes arkeologi- og forskningsprosjekt òg fram med rådgjevande faggruppe, nasjonal styringsgruppe og eigen prosjektleiar. Administrativt rapporterer prosjektleiaren til rådmannen. b. Karmøy kulturopplevelser AS er eit sjølstendig selskap som arbeider på avtalebasis. Kommunen er eigar av selskapet, og det er naturleg å ta det med i oversikten. Selskapet er kontraktsfesta til drifta av Nordvegen, og eventuelle endringar kan vurderast i høve til kontraktsforhandlingar. Slik situasjonen er i dag, finn rådmannen det naturleg at Karmøy kulturopplevelser AS held fram som i dag med eige styre og formannskapet som generalforsamling. c. Rådmannen ynskjer å sjå aktivitetane i Avaldsnes/Visnes-området i samanheng med kommunen sine aktivitetar på desse områda fragmenterte, noko som gir liten oversikt og uklare ansvarsforhold. Rådmannen meiner det vil vera mange fordelar med å ha ei samla leiing for dette, slik at innsatsen kan bli meir koordinert og meir oversiktleg. Ein vil difor foreslå å sjå Nordvegen historiesenter, aktivitetane ved musea, Bukkøy, Magasingården og kommunen sine aktivitetar i høve til reiseliv under ei leiing. Denne leiinga skal rapportere til skole- og kultursjefen og ha hovedutval skole og kultur som politisk organ. Med dette meiner rådmannen å oppnå ei betre ressursutnytting, skape klarare ansvarsforhold og ei betre koordinering i høve til andre aktørar. Rådmannen har som utgangspunkt at omlegginga skal føregå innanfor dei stillingar som er knytt til dei nemnde aktivitetane samla. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Side 11 av 69

12 Sak 22/08 VEDTEKTER KOMMUNALT FORELDREUTVALG Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B43 Arkivsaksnr.: 08/489 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 22/08 Hovedutvalg skole og kultur Forslag til vedtak: 1. Hovedutvalg skole og kultur godkjenner det framlagte forslaget til vedtekter for Karmøy kommunale foreldreutvalg Karmøy KFU. 2. Vedtektene evalueres høsten Skoleadministrasjonen innkaller til det første møtet i Karmøy KFU høsten Side 12 av 69

13 Sak 22/08 SAKSFRAMSTILLING I møte vedtok hovedutvalg skole og kultur at det skal opprettes et kommunalt foreldreutvalg i Karmøy. For å gi foreldreutvalget et utgangspunkt for arbeidet, foreslår skoleog kultusjefen at hovedutvalget vedtar vedtekter for utvalget. Vedtektene vurderes samtidig med ordningen med kommunalt foreldreutvalg, det vil si i løpet av høsten Utvalget skal i følge vedtaket fra hovedutvalget bestå av én FAU-representant fra hver skole, og skal ha et styre på 10 personer. Det er ulike kriterier knyttet til utvalget medlemmer i styret: Skoleslag, skolestørrelse og sone. Av skole- og kultursjefens forslag til vedtekter framgår det at det er FAU-lederne fra skolene som skal utgjøre foreldreutvalget. Dette vil sikre forankringen i de enkelte skolers formelle samarbeidsorgan både foreldreråd og samarbeidutvalg. Til sammen har Karmøy kommune 28 grunnskoler, hvorav 26 har aktive foreldreutvalg. Vedtaket som ble gjort innebærer at 10 av de 26 representantene det vil si 2/5 - utgjør et styre. Med et så pass stort og bredt sammensatt styre kan det være en fare for at det meste vil skje på styrenivå, slik at de øvrige medlemmene i foreldreutvalget blir lite involvert i sakene. Skole- og kultursjefen foreslår derfor at det i stedet opprettes et arbeidsutvalg på kun fire personer. Arbeidsutvalget vil stå for administrasjonen av det kommunale foreldreutvalget, mens det er selve foreldreutvalget som vil behandle sakene. Side 13 av 69

14 Sak 23/08 STRATEGI OG UTVIKLINGSPLAN I GRUNNSKOLEOPPLÆRINGEN Saksbehandler: Kjell Mangor Flotve Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 05/580 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 23/08 Hovedutvalg skole og kultur / Formannskapet / Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Karmøy kommunestyre vedtar planen Grunnskolen i Karmøy Strategi- og utviklingsplan Planen skal ivareta statlige og kommunale mål og prioriteringer, og rådmannen gis fullmakt til justeringer dersom endringer av mål og midler gjør dette nødvendig. 3. Økonomiske konsekvenser utover gjeldende budsjett, tas opp ved de årlige budsjettarbeider. Side 14 av 69

15 Sak 23/08 SAKSFRAMSTILLING Bakgrunn: Fra 2005 er det innført egengodkjenning for kompetanseutvikling i grunnskolen. Tidligere har staten ved utdanningsdirektøren vært godkjennende instans. Godkjenning baseres på en kommunalt utarbeidet Strategi og kompetanseutviklingsplan. Kommunestyret vedtok en tilsvarende plan i april 2007, sak 05/580, men det var kun en revisjon av planen vedtatt Den planen som legges frem nå, er en fullstendig ny plan, utarbeidet på grunnlag av Kunnskapsløftet og de statlige føringer som er gitt for utviklingsarbeid i skolen. Planens innhold deles i tre hovedbolker. Første inneholder utviklingsmål, prinsipper og strategier, del to beskriver prioriterte utviklingsområder, mens tredje delen tar for seg viktige tiltaksområder. Den raske samfunnsutviklingen setter krav til endringskompetanse og fleksibilitet. En læreplan har de siste 40 årene hatt ti års varighet. Karmøy har valgt å utvikle 3-årige planer for skoleutviklingen. Dette vil gi anledning til planlegge over en lengre periode, samtidig som et felles planverk for kommunen gir økte muligheter til samordning mellom skolene og kommunale støttefunksjoner, og til samarbeid mellom skoler om ulike tiltak. Barnehagene er blitt en del av utdannningsløpet ved at barnehagene fra høsten 2005 ble flyttet fra daværende Barne- og familedepartement til Kunnskapsdepartementet. For barn og unge er skolen en del av en lang læringsprosess som starter med barnehagen og ender med deltakelse i yrkes- og samfunnslivet. Gode overgangsordninger og samarbeid fra barnehage til videregående opplæring vil kunne skape kontinuitet i denne læringsprosessen. Den kommunale strategi- og utviklingsplanen skal være retningsgivende for utviklingsarbeidet i Karmøyskolen. En av skolens utfordringer er å gi alle elever en likeverdig opplæring og å medvirke til å redusere ulikheter mellom individ og grupper. Samtidig skal elevene få en opplæring de har nytte av i dagens samfunn. For å lykkes med disse utfordringene er kompetanseheving av skolens personale et viktig satsingsområde. I føringene fra staten legges det vekt på at kompetanseheving skjer ved hjelp av ulike virkemidler. Videreutdanning og etterutdanning er tiltak som Karmøy kommune har satset bredt på, og vi har et godt samarbeid mellom kommunene i Nord-Rogaland og med Høgskolen Stord-Haugesund. Departementet fremhever også den uformelle læringen som foregår ved blant annet å dele erfaringer og delta i utviklingsarbeid. Karmøy kommune vil derfor legge vekt på nettverksbygging og støtte til lokalt utviklingsarbeid for å bygge opp under kompetansehevingen blant skolens personale. I forbindelse med hovedtariffoppgjøret i 2006 ble partene pålagt å fremforhandle lokale arbeidstidsavtaler for utdanningspersonale i grunnskolen. Det ble satt som en forutsetning at nevnte arbeidstidsavtale skulle bygge på utviklingsmål for skolen, og at det skulle søkes å finne omforente mål fra partenes side. Disse målene er lagt til grunn for lokal arbeidstidsavtale. Side 15 av 69

16 Sak 23/08 Utvalget som har utarbeidet planen har bestått av representanter for arbeidstakerorganisasjonene, skolelederne på barnetrinn og ungdomstrinn, fagansvarlige på PPS og en pedagogisk veileder. I avtalen mellom arbeidstakerorganisasjonene og kommunene er det forutsatt at arbeidstidsavtalen bygger på utviklingsmål for skolen, og at det skulle søkes å finne omforente mål fra partenes side. Storparten av de oppsatte målene er omforente. Det er full enighet mellom KS og arbeidstakerorganisasjonene om å utnytte det lokale handlingsrommet, og at det er viktig å skape en kultur for å se muligheter. Derfor ble det bestemt at planen skulle få en innbydende lay-out og trykkes i så mange eksemplar at hver tilsatt i skolen får et eget eksemplar. Rådmannens konklusjon: Rådmannen mener at den vedlagt strategi- og utviklingsplanen er et godt grunnlag for å videreføre det gode arbeidet som blir gjort i skolen i dag. Planen peker på viktige satsingsområder, og gir premisser for hva vi vil med Karmøyskolen. Det er viktig at det i planen er blitt satt tydelige og konsentrerte utviklingsmål. Sammen med delplaner som vedtas for enkelte fagområder vil denne planen være grunnlagsdukomentet for det utviklingsarbeid som skal foregå i Karmøyskolen de neste tre skoleårene. Eventuelle økonomiske konsekvenser vil måtte bli en del av de årlige budsjettarbeidene framover. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Side 16 av 69

17 Sak 24/08 DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG FORENINGER 2008 Saksbehandler: Anine Kongshavn Arkiv: 223 C11 Arkivsaksnr.: 08/115 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 24/08 Hovedutvalg skole og kultur Forslag til vedtak: Hovedutvalg skole og kultur fordeler, utfra en totalvurdering hvor tiltak for barn og unge er prioritert høyest, driftstilskudd for 2008 til frivillige organisasjoner slik vedlagt oversikt viser. Tilskuddet skal belastes Følgende søknader er avslått: Byen vår Kopervik da organisasjonen får driftstilskudd fra budsjettposten til lokalmiljøgrupper, Karmøy brannidrettsgruppe er et bedriftsidrettslag, Jesu Baadn er for få, Stiftelsen Kirkens bymisjon, Rogaland har allerede egen avtale med Karmøy kommune og får et årlig driftstilskudd på over kr , Kopervik Sokn fordi soknet får tilskudd fra budsjettposten til enkeltorganisasjonene og Kolnes grendahus og Fosen bygdalag har for lav aktivitet i løpet av året. Side 17 av 69

18 Sak 24/08 SAKSFRAMSTILLING Denne tilskuddsordningen skal gå til tilskudd til frivillige organisasjoners ordinære drift. Til grunn for vurderingen legges virksomhetens størrelse, art, aktivitet, antall medlemmer og organisasjonens kapitalbehov. Videre vurderes hvilken andre ytelser organisasjonen får fra kommunen. Flere organisasjoner betaler husleie og det er tatt litt hensyn til dette, men tilskuddet dekker ikke nødvendigvis alle leiekostnadene. I fordelingen er organisasjoner med tilbud til barn og unge prioritert. 155 lag og organisasjoner har sendt inn søknader, 17 færre enn i fjor. 7 søkere har fått avslag. Alle søknader som gjelder idrett er sendt til Karmøy idrettsråd for uttale. Avslagsbegrunnelsen "For lav aktivitet" er at det ikke er noen faste ukentlige eller månedlige aktiviteter. I år er det ikke noen økning i tilskuddsordningen. Det er fordelt kr av totalt kr De resterende midlene, kr , er avsatt til eventuelle klager. Organisasjonene er delt inn i 19 ulike områder. Hver søker har fått en kort omtale. Vedlegg 1 er en oversikt over forslag til bevilgninger, hva som er bevilget de siste par årene, antall medlemmer, aldersfordeling samt inntekt og utgifter. Vedlegg 2 er vedtektene. Menigheter og lignende Menigheter utenfor statskirken får generell overføring fra det offentlige. 1. Sør Karmøy Adventistmenighet Har aktiviteter for barn, unge og voksne. Bibelundervisning hver lørdag, felles sammenkomster, og turer. Ungdomslag møtes hver annen lørdag. Forslag: kr Ebeneser, Skudeneshavn Barnemøter hver lørdag. "Tennplugg" annenhver mandag år, ungdommer hver fredag fra 13 år. Forslag: kr Sandhåland bedehus Søndagskole annenhver søndag, barneforening en gang i mnd, møter annenhver søndag. I tillegg fester og basarer. Ikke betalende medlemmer. Forslag: kr Troens ord Nye stoler i møtesalen. Ungdomssamlinger hver fredag. Meningheten møte hver helg. Barnemøter hver mandag 0-8 år. og hver tirsdg klasse. Forslag: kr Side 18 av 69

19 Sak 24/08 5. Zoar-Åkrehamn bedehus Bedehuset er bygdas hus - ingen forening står som eier. Barnefryd hver mandag. Jente- og guttelag annen hver mandag. Yngres hver onsdag. Ungdomsforening har temakvelder. Satser på musikk. Forslag: kr Ådland bedehus Flere organisasjoner eier huset. Trenger støtte til drift av aktiviteter for barn, unge og eldre gjennom hele uken. Forslag: kr Barnegrupper og lignenede 7. Elvisklubben, Norheim KFUK/KFUM Klubb for klassinger annenhver onsdag. Andakt og fri lek. Forslag: kr Formiddagstreffet Betel, Vedavågen Mor/barn treff hver 3. onsdag. Andakt, sang, lek. Forslag: kr FRIK - Karmøy Frikirkes barneklubb Fra 3. klasse. 18 klubbkvelder i Et tilbud for hele Karmøy. Forslag: kr Fyrlyset jentelag, Sævelandsvik Samling annenhver mandag år.. Hobbyaktiviteter. Forslag: kr Guttelaget Utsyn, Vedavågen Ønsker å kjøpe hobbyartikler, materiale og verktøy. Starter møtene med allsang, kort andakt før arbeid. Forslag: kr Guttelag, Sævelandsvik Innkjøp av div. halvfabrikata, div utflukter, nye spill. Forslag: kr Junior, Pinsemenigheten SAlen, Åkrehamn Barn 9-13 år. Møte hver tirsdag. Ulike aktiviteter - hobby, dans, film, kor etc. Forslag: kr Minior, Klippen Vea Barnearbeid 6-12 år. Samler inn penger til barn i slummen i Sao Paulo. Samling annenhver tirsdag. Forslag: kr Kornbåndet barnelag, Vedavågen Side 19 av 69

20 Sak 24/08 Møtene inneholder håndarbeid og hobbyvirksomheter. Små basarer. Forslag: kr Ljosheim barneforening Treff annenhver mandag. Starter med liten andakt og så lage forskjellige ting.. Ingen fast kontigent. Forslag: kr Yngres, Ljosheim Møte annenhver mandag. Sang, andakt, ulike aktiviteter. Forslag: kr Maxi Tua, Tuastad Hobbyklubb på Tuastad bedehus klasse. Støtte til spill, baller, redskaper og lignende. Forslag: kr Molin Yngreslag Klubb for barn klasse. Støtte til hobbymateriale og reise på leir. Forslag: kr Skudenes Yngres Hobbyaktiviteter, turer lokalt. Sang. 14 samlinger klasse hver torsdag. Forslag: Troens ord Karmøy Hver mandag møte for barn 0-8 år. Hver tirsdag juniormøte klasse. Spille og synge. Forslag: kr Ådland gutalag Kjøp av halvfabrikata. Leir på Solgry. Forslag: kr Åkra jente og guttelag Innkjøp av formingsmateriell år. Samling hver mandag. Forslag: kr Søndagsskoler 24. Karmel søndagsskole "Sprell levende" - 2 ganger i mnd. Frilek, sang, felleslek, felles aktiviteter, forming. Stor aktivitetet. Forslag: kr Regnbuelandet, Åkra kirke 22 søndag i Lek, kreativ undervisning og smågruppesamlinger. Stor gruppe. Forsalg: kr Sevland søndagsskole Drift av søndagskolen på Ljosheim i Sævelandsvik. Side 20 av 69

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Før møtet var det informasjon vedr. kulturskolen ved rektor Geir S. Toskedal.

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Før møtet var det informasjon vedr. kulturskolen ved rektor Geir S. Toskedal. KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 07.05.2008 Tid : Kl. 18.00 Til stede på møtet Medlemmer: 9 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 09.12.2009 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Geir Ove Valstad, Kåre Bakkevold. Gunvor R. Olsen, Johnny Stangeland.

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Geir Ove Valstad, Kåre Bakkevold. Gunvor R. Olsen, Johnny Stangeland. KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 07.03.07 Tid : Kl. 19.00 Til stede på møtet Medlemmer: 9 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 15/883

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 15/883 Reparasjon etter skade fra vanninntrenging fra bl.a. offentlig avløpsnett august 2013, samt forebyggende tiltak. Videre også nødvendig innvendig vedlikehold som nytt gulv m.m., ref. vedlagt plan. Ant.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Befaring: Tilbygg Lensvik barnehage Oppmøte Agdenes rådhus kl. 09.00. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Befaring: Tilbygg Lensvik barnehage Oppmøte Agdenes rådhus kl. 09.00. SAKSLISTE Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.04.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Spesialkonsulent Helge Rolf Naley Elin Davidsen møtte som sekretær.

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Spesialkonsulent Helge Rolf Naley Elin Davidsen møtte som sekretær. KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 23.05.07 Tid : Kl. 19.00 Til stede på møtet Medlemmer: 9 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Før møtet kl. 18.15 blir det orientering vedr. skolehelsetjenesten ved virksomhetsleder Aslaug Irene Skjold.

MØTEINNKALLING. Før møtet kl. 18.15 blir det orientering vedr. skolehelsetjenesten ved virksomhetsleder Aslaug Irene Skjold. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 18.04.07 Tid: Kl. 19.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.06.2008 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll hovedutvalg skole og kultur 26.05.04

Møteprotokoll hovedutvalg skole og kultur 26.05.04 Page 1 of 6 Møteprotokoll hovedutvalg skole og kultur 26.05.04 Karmøy kommune Side 8 av 8 Møtested: Til stede på møtet Formannskapssalen Møteprotokoll Hovedutvalg skole og kultur Møtedato: 26.05.04 Tid

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 29.03.06 Tid : Kl. 19.00 Til stede på møtet Medlemmer: 9 Forfall: Varamedlemmer: MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Fra adm. (evt.

Detaljer

Sakskart hovedutvalg skole og kultur 21.09.05

Sakskart hovedutvalg skole og kultur 21.09.05 : Sakskart hovedutvalg skole og kultur 21.09.05 Page 1 of 10 Sakskart hovedutvalg skole og kultur 21.09.05 Sak 0030/05 Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.09.05Tid:

Detaljer

Saksbehandler: Anine Kongshavn Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 15/45. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015

Saksbehandler: Anine Kongshavn Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 15/45. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anine Kongshavn Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 15/45 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2015 Forslag til vedtak:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Eldrerådet 01.12.2015. Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/4518. Utvalg: TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2015

SAKSFRAMLEGG. Eldrerådet 01.12.2015. Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/4518. Utvalg: TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/4518 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 01.12.2015 TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2015 Forslag til vedtak: Nr. Søker Tilskudd 2015 fra

Detaljer

Saksbehandler: Anine Kongshavn Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 16/8. Hovedutvalg oppvekst og kultur 06.04.2016

Saksbehandler: Anine Kongshavn Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 16/8. Hovedutvalg oppvekst og kultur 06.04.2016 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anine Kongshavn Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 16/8 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 06.04.2016 DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2016 Forslag til vedtak:

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET DEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4677 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 19.01.2016 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET DEN 01.12.2015 Forslag til vedtak: Eldrerådet godkjenner

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4448. Eldrerådet 27.01.2015 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL- ELDRERÅDET 09.12.

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4448. Eldrerådet 27.01.2015 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL- ELDRERÅDET 09.12. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4448 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 27.01.2015 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL- ELDRERÅDET 09.12.2014 Forslag til vedtak: Eldrerådet godkjenner

Detaljer

MØTEINNKALLING. I forkant av møtet kl. 18.00 - vil det bli informasjon vedr. Ungt entrepenørskap ved Finn Morten Jacobsen.

MØTEINNKALLING. I forkant av møtet kl. 18.00 - vil det bli informasjon vedr. Ungt entrepenørskap ved Finn Morten Jacobsen. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 03.05.06 Tid: Kl. 19.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

Saksbehandler: Skolefaglig rådgiver, Jan Woie FORDELING AV UNGDOMSRÅDETS MIDLER 2011. Rådmannens innstilling: Saken fremmes uten innstilling

Saksbehandler: Skolefaglig rådgiver, Jan Woie FORDELING AV UNGDOMSRÅDETS MIDLER 2011. Rådmannens innstilling: Saken fremmes uten innstilling Arkivsaksnr.: 11/329-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Skolefaglig rådgiver, Jan Woie FORDELING AV UNGDOMSRÅDETS MIDLER 2011 Rådmannens innstilling: Saken fremmes uten innstilling Saksutredning: Lunner ungdomsråd

Detaljer

Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19 /21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19 /21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.06.2010 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19 /21. Varamedlemmer møter kun etter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.2011 Tid : Kl. 18.00 20.40 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Holvik John K. AP Nestleder Valstad Geir

Detaljer

MØTEINNKALLING. Første timen avsettes til orientering om rådmannens forslag til budsjett 2008 og økonomiplan 2008 2011. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Første timen avsettes til orientering om rådmannens forslag til budsjett 2008 og økonomiplan 2008 2011. SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.10.07 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Svein Inge Austrheim. Rådmann, økonomisjef. Elin Davidsen møtte som sekretær.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Svein Inge Austrheim. Rådmann, økonomisjef. Elin Davidsen møtte som sekretær. KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.05.06 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Svein Inge Austrheim

Detaljer

Møteprotokoll hovedutvalg skole og kultur 15.12.04

Møteprotokoll hovedutvalg skole og kultur 15.12.04 Page 1 of 8 Møteprotokoll hovedutvalg skole og kultur 15.12.04 Karmøy kommune Side 11 av 11 Møtested: Til stede på møtet Holmen skole, Kopervik MØTEprotokoll Hovedutvalg skole og kultur Møtedato: 15.12.04

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1161. Hovedutvalg oppvekst og kultur 10.06.2015

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1161. Hovedutvalg oppvekst og kultur 10.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1161 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 10.06.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET I HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Mykje skole Møtedato: 25.04.2012 Tid : Kl. 18.00 ca. 20.10 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Holvik John K. AP Nestleder Sandslett Dag Magne KRF

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 17.00 18.00 Rådgivning i ungdomsskolen. Helge Kristiansen, rådgiver ved Åkra ungdomsskole orienterer.

MØTEINNKALLING. Kl. 17.00 18.00 Rådgivning i ungdomsskolen. Helge Kristiansen, rådgiver ved Åkra ungdomsskole orienterer. MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 08.06.2011 Tid: Kl. 18.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer

Detaljer

Kulturmidler 2013 Aktiviteter/omsøkt beløp Medl. Registrert i foreningsreg.

Kulturmidler 2013 Aktiviteter/omsøkt beløp Medl. Registrert i foreningsreg. Kulturmidler 2013 Aktiviteter/omsøkt beløp Medl. Registrert i foreningsreg. Busserullgjengen Sang og musikkgruppe 9 utøvere og 6 voksne. utviklingshemmede. Mange opptredener. Søker om støtte til utstyr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Håland skole Merk tid og sted! Møtedato: 22.04.2009 Tid: Kl. 19.00 Ekstraordinært møte

MØTEINNKALLING. Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Håland skole Merk tid og sted! Møtedato: 22.04.2009 Tid: Kl. 19.00 Ekstraordinært møte KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Håland skole Merk tid og sted! Møtedato: 22.04.2009 Tid: Kl. 19.00 Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Brit Lauvsnes Arkiv: 223 C00 Arkivsaksnr.: 15/9-23

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Brit Lauvsnes Arkiv: 223 C00 Arkivsaksnr.: 15/9-23 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Brit Lauvsnes Arkiv: 223 C00 Arkivsaksnr.: 15/9-23 Kulturmidlar 2015 TILRÅDING: Formannskapet vedtek slik tildeling av tilskot frå kommunale kulturmidlar 2015: Org. Tilskot2014:

Detaljer

SAKSLISTE. Saksbehandler: John Arve Hveding Arkiv: 223 C11 Arkivsaksnr.: 03/01161 Saksnr.: Utvalg: Møtedato:

SAKSLISTE. Saksbehandler: John Arve Hveding Arkiv: 223 C11 Arkivsaksnr.: 03/01161 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: Page 1 of 24 Sakskart Hovedutvalg skole og kultur 300403 Sak 0020/03 Side 12 av 1 Sak 0020/03 Karmøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 300403Tid:

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 48/06 06/2360

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 48/06 06/2360 KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.12.06 Tid: Kl. 19.15 NB! Merk tidspunkt. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Sakskart hovedutvalg skole og kultur 14.12.05 MØTEINNKALLING

Sakskart hovedutvalg skole og kultur 14.12.05 MØTEINNKALLING Page 1 of 8 Sakskart hovedutvalg skole og kultur 14.12.05 Utvalg: Møtested: Møtedato: Karmøy kommune MØTEINNKALLING Hovedutvalg skole og kultur Formannskapssalen 14.12.05Tid: Kl. 18.00 NB! Merk tiden Eventuelle

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/201. Hovedutvalg oppvekst og kultur 09.04.2014

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/201. Hovedutvalg oppvekst og kultur 09.04.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/201 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 09.04.2014 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR - 29.01.2014

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 10.11.2010 Tid : Kl. 18.00 19.40 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Holvik John K. AP Nestleder Valstad Geir

Detaljer

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 223 C85 Arkivsaksnr.: 15/4672. Hovedutvalg helse og omsorg 02.12.2015

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 223 C85 Arkivsaksnr.: 15/4672. Hovedutvalg helse og omsorg 02.12.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 223 C85 Arkivsaksnr.: 15/4672 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 02.12.2015 KOMMUNALT TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER - HELSE OG

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/2018 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 10.06.2014 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET 26.05.2014 Forslag til vedtak:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 02 eller formannskapskontoret 52 85 74 19/21.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 02 eller formannskapskontoret 52 85 74 19/21. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Utvalg for natur og miljø Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.04.2009 Tid: Kl. 13.30 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 02 eller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 6/06 05/3076 BARNEHAGESTRUKTUR I KARMØY - UTSATT SAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 6/06 05/3076 BARNEHAGESTRUKTUR I KARMØY - UTSATT SAK KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 22.02.06 Tid: Kl. 19.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg administrasjon 04.02.2015. Saksbehandler: Turid Sønstabø Arkiv: 461 Arkivsaksnr.: 15/306. Utvalg: FRAVÆRSSTATISTIKK 2014

SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg administrasjon 04.02.2015. Saksbehandler: Turid Sønstabø Arkiv: 461 Arkivsaksnr.: 15/306. Utvalg: FRAVÆRSSTATISTIKK 2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Turid Sønstabø Arkiv: Arkivsaksnr.: / Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg administrasjon.. FRAVÆRSSTATISTIKK Rådmannens forslag til vedtak: Fraværstallene tas til orientering. Saksfremlegget

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møterom 1, kommunehuset

Møteinnkalling. Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møterom 1, kommunehuset Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 7-9 Utvalg: Møtested: Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 14:00 TEMAMØTE: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møterom 1, kommunehuset Hovedutvalgene NMK, SBK og

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Lunner ungdomsråd. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Lunner ungdomsråd. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Lunner ungdomsråd MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Tirsdag 19.03.2013 kl. 09.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Ta

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Inger Elise Netland Kolstø. Fung. skole- og kultursjef Ørjan Røed. Elin Davidsen møtte som sekretær.

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Inger Elise Netland Kolstø. Fung. skole- og kultursjef Ørjan Røed. Elin Davidsen møtte som sekretær. KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 31.01.07 Tid : Kl. 19.00 Til stede på møtet Medlemmer: 9 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 14/221

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 14/221 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 14/221 KULTURMIDLER 2014 Rådmannens innstilling: I budsjettet for 2014 er det satt av kr. 95.000,- til kulturmidler. Dette

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.2011 Tid: Kl. 18.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.2011 Tid: Kl. 18. MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.2011 Tid: Kl. 18.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015

SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: 223 K11 Arkivsaksnr.: 15/676 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 KOMMUNALT TILSKUDD - FRILUFTSLIV 2015 Rådmannens forslag

Detaljer

Saksbehandler: Skolefaglig rådgiver, Jan Woie FORDELING AV UNGDOMSRÅDETS MIDLER 2010. Rådmannens innstilling: Saken fremmes uten innstilling

Saksbehandler: Skolefaglig rådgiver, Jan Woie FORDELING AV UNGDOMSRÅDETS MIDLER 2010. Rådmannens innstilling: Saken fremmes uten innstilling Arkivsaksnr.: 10/420-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Skolefaglig rådgiver, Jan Woie FORDELING AV UNGDOMSRÅDETS MIDLER 2010 Rådmannens innstilling: Saken fremmes uten innstilling Saksutredning: Lunner Ungdomsråd

Detaljer

MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST. Av 7 medlemmer var 7 tilstede (medregnet møtende varamedlemmer).

MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST. Av 7 medlemmer var 7 tilstede (medregnet møtende varamedlemmer). Sande kommune MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST Møtedato: 07.06.2011 Møtested: Møterom Limbazi Av 7 medlemmer var 7 tilstede (medregnet møtende varamedlemmer). Forfall: Møtende varamedlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rolf Arne Li, Grant Hinderaker, Sølvi Gressgård. Rådmann og formannskapssekretær

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rolf Arne Li, Grant Hinderaker, Sølvi Gressgård. Rådmann og formannskapssekretær KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.05.2008 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Bente Thorsen,

Detaljer

Status og hovedutfordringer - Karmøyskolen

Status og hovedutfordringer - Karmøyskolen 1 Status og hovedutfordringer - Karmøyskolen Elevtallsvekst og lite tilgjengelig ledig - stor vekst på fastlandssiden, Kopervik-området og Åkra-området 95 flere elever framover mot 23 - nær 8 flere elever

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Frøydis Falk Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 11/259

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Frøydis Falk Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 11/259 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frøydis Falk Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 11/259 KULTURMIDLER 2011. Innstilling: I budsjettet for 2011 er det satt av kr. 95.000 til kulturmidler. Dette fordeles

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/351-1 Arkivnr.: Saksbehandler: skolefaglig rådgiver, Jan Woie FORDELING AV UNGDOMSRÅDETS MIDLER 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: Saken fremmes uten innstilling. Side 1 av 7 Saksutredning:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/764. Formannskapet 09.03.2015

Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/764. Formannskapet 09.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/764 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 09.03.2015 TOMTEVALG - NY BARNEHAGE Rådmannens forslag til vedtak: 1. Formannskapet viser

Detaljer

Følgende fordeling av Ungdomsrådets midler for 2014 ble vedtatt:

Følgende fordeling av Ungdomsrådets midler for 2014 ble vedtatt: MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/351-2 Ark.: 243 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 1/14 Lunner ungdomsråd 18.03.2014 Saksbehandler: Jan Woie, skolefaglig rådgiver FORDELING AV UNGDOMSRÅDETS MIDLER 2014 LUNNER

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019 POLITISK BEHANDLING

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019 POLITISK BEHANDLING SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019 POLITISK BEHANDLING Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 12.11.2015, saksnr. 134/15 Behandling: Innstillingen enstemmig

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 10/15 BARN FRA GRATANGEN KOMMUNE MED BARNEHAGEPLASS I SKÅNLAND KOMMUNE - KOMMUNALT TILSKUDD

MØTEINNKALLING SAKLISTE 10/15 BARN FRA GRATANGEN KOMMUNE MED BARNEHAGEPLASS I SKÅNLAND KOMMUNE - KOMMUNALT TILSKUDD GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 18.05.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 29.01.2014 Tid : Kl. 18:00 ca 19.50 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Holvik John K. AP Forfall Medlem Ekornsæter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Lunner ungdomsråd MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, kommunestyresalen Mandag 15.03.2010 kl. 09.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 10/06 06/411 SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE TILTAK 2006

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 10/06 06/411 SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE TILTAK 2006 KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 29.03.06 Tid: Kl. 19.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

Sakskart hovedutvlag skole og kultur 20.10.04

Sakskart hovedutvlag skole og kultur 20.10.04 Page 1 of 6 Sakskart hovedutvlag skole og kultur 20.10.04 Utvalg: Møtested: MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.05.2008 Tid: Kl. 17.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 16.30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/414

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/414 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/414 KULTURMIDLER 2015 Rådmannens innstilling: I budsjettet for 2015 er det satt av 95.000 kroner til kulturmidler. Disse

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

VEKEPLAN: TRENING - KAMP

VEKEPLAN: TRENING - KAMP VEKEPLAN: TRENING - KAMP STRANDA FOTBALL 2014 Vekeplan 35 Veke: 35: 25.august 31.august DAG - TID AKTIVITET: KLASSE: ARENA: VARIABEL: Original: Veke 35 Klasse Merknad - Dommer Fergetider: Liabygda: 1615

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - FJELLSTØL SKI- OG FRILUFTSLIVSANLEGG - NYTT SERVICEBYGG - FINANSIERING ETTER NYE REGLER

SAKSPROTOKOLL - FJELLSTØL SKI- OG FRILUFTSLIVSANLEGG - NYTT SERVICEBYGG - FINANSIERING ETTER NYE REGLER SAKSPROTOKOLL - FJELLSTØL SKI- OG FRILUFTSLIVSANLEGG - NYTT SERVICEBYGG - FINANSIERING ETTER NYE REGLER Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 10.06.2015, saksnr. 28/15 Behandling: Innstillingen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Til medlemmer av Lunner ungdomsråd. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen. Tirsdag 18.03.2014 kl. 09.

MØTEINNKALLING. Til medlemmer av Lunner ungdomsråd. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen. Tirsdag 18.03.2014 kl. 09. Til medlemmer av Lunner ungdomsråd MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Tirsdag 18.03.2014 kl. 09.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen:

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015-2018

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015-2018 SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015-2018 Formannskapet behandlet saken den 10.11.2014, saksnr. 115/14 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommunestyre

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 27.09.2010 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 27.09.2010 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 27.09.2010 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Forfall meldes snarest på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Forfall meldes snarest på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 18.06.2013 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00620 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: OPPVEKST- OG KULTUR Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2013 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: OPPVEKST- OG KULTUR Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2013 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE Utvalg: OPPVEKST- OG KULTUR Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2013 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.04.2009 Tid: kl. 10.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.04.2009 Tid: kl. 10. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.04.2009 Tid: kl. 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL

KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.08.07 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 Forfall: Varamedlemmer: MØTEPROTOKOLL Formannskapet Fra adm. (evt. andre): Rådmannen Sissel

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.08.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Forfall: Nils-Olav Nøss (Ap) Vara som møter: Norvald Skåtøy (Ap) SAKLISTE

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.05.2014 Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.05.2014 Tid: 0900 Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET Møtested: Rådhuset : 27.05.2014 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77746000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

SULA KOMMUNE Formannskapet

SULA KOMMUNE Formannskapet SULA KOMMUNE Formannskapet TILLEGGSINNKALLING MØTE 4/15 Møtedato: 10.03.2015 Møtestad: Rådhuset - møterom i 4. etasje Møtetid: Kl. 17:00 Eventuelt forfall skal meldast til servicetorget, tlf 70 19 91 00.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.08.2008 Tid: kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.08.2008 Tid: kl. 19.00 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset : 19.08.2008 Tid: kl. 19.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806030 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2010 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2010 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2010 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra, Siv Helen Sigerstad(møtte kl. 12.15), Helge Johansen,

Detaljer

Søgne kulturskole Tilbud skoleåret 2011 2012

Søgne kulturskole Tilbud skoleåret 2011 2012 Tilbud skoleåret 2011 2012 eies og drives av Søgne kommune. Den ble opprettet i 1998. Kulturskolen er i prinsippet åpen for alle innbyggere i kommunen, men barn og ungdom er hovedmålgruppen. Hvorfor gå

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN - SKEISFLATEN

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN - SKEISFLATEN OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Luranetunet Møtedato: 07.04.03 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN -

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.11.06 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for oppvekst og omsorg

Møteprotokoll. Utvalg for oppvekst og omsorg Møteprotokoll Utvalg for oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 09.06.2015 Tidspunkt: 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Irene Halvorsen Kaasen Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 116/07 04/248 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 116/07 04/248 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.08.07 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857419/21 Varamedlemmer møter

Detaljer

Sakskart Hovedutvalg skole og kultur 19.03.03

Sakskart Hovedutvalg skole og kultur 19.03.03 Page 1 of 19 Sakskart Hovedutvalg skole og kultur 190303 Utvalg: Møtested: MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857344 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, leinesfjord Møtedato: 20.05.2009 Tid: Kl. 09:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, leinesfjord Møtedato: 20.05.2009 Tid: Kl. 09:00 STEIGEN KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, leinesfjord Møtedato: 20.05.2009 Tid: Kl. 09:00 Kl. 09:00-09:30: Generalforsamling i Steigen Vekst. Eventuelle forfall, samt

Detaljer

Gudstjenester i Norheim kirke:

Gudstjenester i Norheim kirke: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for Helse og omsorg Møtestad: Herøy rådhus, formannskapssalen Dato: 16.05.2013 Tid: 12:00 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere

Detaljer