MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale."

Transkript

1 KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Før møtet - fra kl blir det orientering vedr. kulturskolen ved rektor Geir S. Toskedal. Hovedutvalgets møte starter kl SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 20/08 07/1084 FLYTTING AV KOMMUNAL BARNEHAGE FRA SONE 2 TIL SONE 3 21/08 08/1496 ORGANISERING AVALDSNES, MUSÈER OG REISELIV 22/08 08/489 VEDTEKTER KOMMUNALT FORELDREUTVALG 23/08 05/580 STRATEGI OG UTVIKLINGSPLAN I GRUNNSKOLEOPPLÆRINGEN /08 08/115 DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG FORENINGER /08 08/116 TILSKUDD TIL REPARASJON OG VEDLIKEHOLD /08 08/117 TILSKUDD TIL NÆRMILJØANLEGG /08 08/512 TILDELING AV MIDLER TIL FRILUFTSLIVSANLEGG

2 28/08 08/79 SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE TILTAK FØRSTE FORDELING 29/08 08/1544 STOKKASTRAND LEIKARRING - DANSEGRUPPE FOR FUNKSJONSHEMMEDE 30/08 07/1765 STAVANGER KURS OG REISESTIPEND 31/08 07/1765 NORDSTEAM 2008 I STAVANGER 32/08 07/1765 REISESTØTTE STAVANGER /08 08/772 TILSKUDD REKETRÅLEREN "RIMA" 34/08 08/246 KLAGE PÅ TILDELTE TRENINGSTIDER /08 07/3479 ENDRING I RETNINGSLINJER TILSKOTT FESTIVALER 36/08 08/499 REFERATSAKER - HSK /08 08/528 ØKONOMISK STATUSRAPPORT SKOLE OG KULTUR 38/08 08/526 EVENTUELT Karmøy rådhus, John K. Holvik leder Ørjan Røed skole- og kultursjef

3 Sak 20/08 FLYTTING AV KOMMUNAL BARNEHAGE FRA SONE 2 TIL SONE 3 Saksbehandler: Ragnhild Hovden Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 07/1084 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 20/08 Hovedutvalg skole og kultur / Formannskapet / Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Karmøy kommunestyre vedtar at den planlagte 6-avdelings barnehagen i Veakrossen i stedet bygges i sone 3, og da som 5-avdelings barnehage. 2. Prosjektet legges ut som totalentreprise med kostnadsramme på inntil Side 3 av 69

4 Sak 20/08 SAKSFRAMSTILLING Bakgrunn I kommunestyrets møte den , sak 7/07, ble det vedtatt å bygge ny kommunal barnehage i sone 2, både for å utvide tilbudet og til erstatning for dagens Markje barnehage. "For å kunne gjennomføre bygging av 6-avdelings kommunal barnehage, også til erstatning for Markje barnehage, vedtar kommunestyret: 1 - Det bygges ny kommunal barnehage i sone 2 på tomt som vist i reguleringsplan nr 2032: Veakrossen Vest, sykehjem m.m. 2 - Prosjektet legges ut som totalentreprise med kostnadsramme på inntil 24,5 millioner med fratrekk for investeringstilskudd anslagsvis kr 4,5 millioner. 3-11,40 pedagogstillinger og 10,65 assistentstillinger innarbeides i budsjett 2008 for å få full bemanning når barnehagen starter ordinær drift. 4 - Nettokostnader finansieres ved bruk av ubundet disposisjonsfond." Dette vedtaket hadde sammenheng med arbeidet med å rydde opp i barnehagestrukturen i Karmøy. Lokalisering ble vedtatt til Veakrossen i tilknytning til vedtatt sykehjem, og begrunnelsen var at det manglet barnehageplasser i dette området. I sak om bygging av ny barnehage ble det vist til at det da var rundt 280 plasser for lite i forhold til behovet. I mellomtiden har private barnehageutbyggere kjøpt tomter og opprettet flere barnehager i sonen. Tjøsvoll barnehage starter opp med tilbud til ca 100 barn på Åkrehamn, Steinarskogen barnehage starter opp med tilbud til ca 100 barn i Vedavågen og det er nylig vedtatt om at det skal bygges ny barnehage på Sletten i Vedavågen med tilbud til ca 100 barn. Når vi ser på tilgjengelige plasser i området og sammenligner med faktiske barn (dvs ikke kun ventelister, men faktisk fødte barn), ser situasjonen slik ut: Sone 2 barn m/ plass antall fødte barn barn uten plass Åkra Åkra sokneråd 53 Ryvingen 96 Åkrasanden 62 Tjøsvold 95 sum Sevland Sevland barnehage 67 sum Vea Vea 71 Sletten 0 Steinarskogen 70 Kommunal "Veakrossen inkl Markje 21 sum S um totalt i sonen ledige plasser Side 4 av 69

5 Sak 20/08 Tabellen over viser at det i sone 2 er 535 tilgjengelige barnehageplasser. Totalt antall barn i "barnehagealder" er 686. I praksis vil de fleste barn under 1 år av naturlige årsaker ikke være i barnehage. Sletten barnehage gir i tillegg plass til rundt 100 barn ekstra. Pr har vi den situasjon at vi har 200 ledige plasser i sone 2, da inklusive alle tilgjengelige plasser. Sone 3 barn m/plass antall fødte barn barn uten plass Kopervik Kopervik Menighets 27 Eidsbakkane 76 Østrem 115 Åsebøen 96 Rusvik 48 sum Tabellen viser at det i sone 3 Kopervik er 154 barn uten barnehageplass. De to tabellene viser at det er full barnehagedekning i sone 2, men ikke i sone 3. Dette er Rådmannens hovedbegrunnelse for å flytte planlagt barnehage fra sone 2 til sone 3. Vurdering av tomtealternativer i forhold til behovet Teknisk etat har i samarbeid med skole og kulturetaten vurdert ulike tomtealternativ i sone 3. Barnehagens beliggenhet, tomtestørrelse og tilgjengelighet er viktige faktorer. Fra 2009 vil det være en individuell rett til barnehageplass, og det betyr at det haster med å fullføre barnehageutbyggingen. 1. Tomt i Veakrossen Denne tomten ble vedtatt i forbindelse med sak om lokalisering, sammen med vedtak om sykehjem på Vea. Det er ikke lange avstanden fra Kopervik (der behovet er størst) til Veakrossen. Mange kan sikkert være tjent med barnehageplass i Veakrossen selv om de bor i Kopervik. Et alternativ er dermed å la den planlagte barnehagen i Veakrossen bygges der. 2. Tomt i Eidekrossen Denne tomten er lokalisert bak Betania og en kommunal bolig for PUH. Tomten er kommunal og ligger i en skråning mellom boligfeltet Eidsbakkane III og en balløkke bak Betania.. Tomten er vist som LNF-område i kommuneplanen, men grenser til byggeområder. Den blir vurdert av teknisk etat som grei adkomst for kollektivtransport, bil og gående/syklende, og har grei adkomst til turområder. 3. Tomt ved Sundsvegen, ca 450 m fra RV47 Denne tomten er i kommunalt eie og vist som fremtidig boligområde i kommuneplanen. Teknisk etat vurderer ingen arealbrukskonflikter. Den vurderes med grei adkomst for bil, gående/syklende samt kollektivtransport. Den har nærhet til turområde. Tidsfaktoren Tomt i Veakrossen er ikke overtatt fra private eigere, kjøpsforhandlingene er ikke ferdig. Tomt på Eide må reguleres fra LNF-område, men vurderes til å ligge i utkant av slike områder, siden tomten grenser mot boligareal og offentlig (kommunal bolig for PUH). Teknisk sjef vurderer her konflikt i forhold til LNF-område som en utfordring som kan skape forsinkelser i planprosessen. Side 5 av 69

6 Sak 20/08 Tomt ved Sundsvegen vurderes som å ikke ha utfordringer med henhold til arealbruk og er regulert til boligområde i kommuneplanen. Når vi tar tidsbruken med i betraktning, vurderer teknisk sjef at tomt ved Sundsvegen raskt kan reguleres til barnehageformål Størrelse på barnehagen Sone 2 ser ut til å få for mange plasser i forhold til antall fødte barn, dersom de planlagte private barnehagene blir bygd med den størrelsen vi har fått melding om. Sett i forhold til behovet for flere barnehageplasser i Sone 3 (Kopervik), kan en løsning være å bygge en 5-avdelings barnehage. Her blir den åpne avdelingen på Markje viderført som en av avdelingene. Dagens planlagte og vedtatte 6-avdelings barnehage omgjøres altså til 5- avdelings. Dette gir en besparelse på rundt 5 millioner. Avdeling for barn med særlig behov for hjelp og støtte er et behov som gjelder i stadig større grad. Det bygges nå slike avdelinger ved Kolnes barnehage og Avaldsnes barnehage, mens det lenger sør i kommunen ikke finnes slike lokaler. Ved å bygge med tanke på fleksibilitet, vil vi i en 5 avdelings barnehage ivareta behovene også for åpen barnehage og barn med spesielle behov. Rådmannens konklusjon På bakgrunn av tall som kommer frem i forbindelse med nye private barnehageprosjekt, faktisk fødselstall og tall fra barnehageopptak, ser vi at det ikke er barn igjen til flere barnehageplasser i sone 2. I sone 3 er det mangel på barnehageplasser. Rådmannen mener at det mest fornuftige da er å bygge vedtatt barnehage i sone 3 i stedet for i sone 2. Tomtealternativene viser følgende aktuelle tomter: - tomt ved Eide - tomt ved Sundsvegen - dagens tomt i Veakrossen Karmøy kommune bør la tidsaspektet veie tungt i vurderingen av valg av tomt. Rådmannen anbefaler at planlagt barnehage flyttes til tomt ved Sundsvegen, siden denne tomten vurderes som rask å regulere. Et alternativ er å bygge barnehagen på vedtatt tom i Veakrossen, men rådmannen mener at det mest fornuftige er å bygge barnehagen i Koperviksområdet, der behovet er størst. Rådmannen anbefaler samme barnehagekonsept som det som bygges i sone 1 ved Sørhåland. Dette vil være effektivt og tidsbesparende. Økonomisk ble det behov for tilleggsbevilgninger i etterkant av vedtak om barnehage i sone 1. Rådmannen anbefaler at pris for barnehageprosjekt i sone 2 må ses i sammenheng med faktisk pris for barnehageprosjekt i sone 1. Kostnadsrammen her viser kr , i følge kontrakt. Kommunestyret vedtok den en bevilgning på 24,5 millioner. For å komme i mål trengs det en tilleggsbevilgning på 3,5 millioner. Side 6 av 69

7 Sak 20/08 Barnehagen i sone 3 vil da få fire avdelinger for å ta unna barnehagekøene i tillegg til en åpen avdeling. Bygget for øvrig er så fleksibelt planlagt at det også kan gi rom for grupper av barn med særlige behov for hjelp og støtte.. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Side 7 av 69

8 Sak 21/08 ORGANISERING AVALDSNES, MUSÈER OG REISELIV Saksbehandler: Ørjan Røed Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 08/1496 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 21/08 Hovedutvalg skole og kultur / Formannskapet / Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Karmøy kommunestyre meiner det er viktig å få på plass ei ryddig organisering knytta mot dei ulike aktivitetane på Avaldsnes, og samtidig innordne andre naturlege aktivitetar. Avaldsnes arkeologi- og forskningsprosjekt er spesielt og så omfattande at ein framleis bør ha eit eige politisk utval som berre konsentrerer seg om dette prosjektet. 2. Karmøy kommunestyre vedtar at Nordvegen historiesenter, kommunen sine aktivitetar ved museea, Bukkøy, Magasingården og aktivitetane innan reiseliv blir samla i ei leiing som rapportere til skole- og kultursjefen. og dermed politisk lagt under hovudutval skole og kultur. 3. Utgangspunktet er at omorganiseringa skal skje innan dei stillingar som i dag er samla knytte til nemnde aktivitetar og verksemder. 4. Når det gjeld den praktiske utforminga av driftseininga, viser kommunestyret til den vedlagte organisasjonsplanen. Side 8 av 69

9 Sak 21/08 SAKSFRAMSTILLING 1. BAKGRUNN Avaldsområdet er rekna for å vera eit av dei av dei viktigaste nasjonalhistoriske områda i Noreg. Dei store gravhaugane i Avaldsnesområdet og Nord-Karmøy var dei første som vart utgravne i landet. Dette skjedde før kulturminnelova av 1905 før arkeologien var eit fag. Utgravingar kunne ha preg av reint gravrøveri, men rike funn førte til at Avaldsnes fekk stor merksemd hos historikarane. I dag er Avaldsnesområdet underlagt strenge vernereglar, og det vert sett klare krav til kva som kan tillatast når ein skal gjera inngrep i jorda eller sjøen. Etter som Avaldsnesprosjektet, etablert i 1993, har utvikla seg, har interessa for det historiske området auka betydeleg - både lokalt, regionalt og nasjonalt. Ein har fått god støtte frå det offentlege og frå næringslivet. I 2005 valde Rogaland fylkeskommune og Kulturdepartementet Avaldsnes til tusenårsstad for Rogaland. I tildelinga vert det føresett at ein skal bidra til at anlegg, institusjonar, kulturmiljø, naturområde av stor historisk, kulturell og miljømessig verdi blir tatt vare på og markert på sin særskild måte. Ein skal vidare ta vare på Avaldsnes sin betydning i nasjonen si historie og markerer dette ved etablering av eit senter, Nordvegen, for forsking og formidling av historie frå steinalder til nåtid. Avaldsnes har dei siste åra óg vore sterkt markert som utviklingsstad for opplevingar og turisme. Verksemda er basert på den historia som er knytt til staden lokalt, regionalt, nasjonalt og den rolle vårt område har spela frå dei tidlegaste tider då folk busette seg i landet. På Bukkøy er det etablert historisk leirskole i i eit tilnærma historisk autentisk miljø. Verksamda rundt Avaldsnes innheld i dag mange aktivitetar som har utvikla seg over tid, utan at ein har vurdert dei organisatoriske konsekvensane fullt ut. Vikinggarden er bygd ut og framstår i dag som ein innhaldsrik og autentisk gard frå vikingtida. Garden blir brukt til historisk leirskole i skoleåret, og her held den årlege Vikingfestivalen til. Vikinggarden blir besøkt av mange turistar i tillegg til at han er ein utfartsstad for turgåarar. Nordvegen historiesenter er i full drift og er ein attraksjon både for turistar og fastbuande i regionen. Omfattande arkeologiske utgravingar står for tur noko som vil føra til vidare utvikling innan vitskapleg arbeid, historia rundt staden, utstillingar og turisme. Den flotte driftsbygningen på prestegarden blir vurdert til annan bruk. Mange moglegheiter opnar seg for vidare utvikling av området. Rådmannen vil sjå på verksemdene i Avaldsnesområdet i forhold til andre musea i kommunen og kommunen sitt engasjement i reiselivsutviklinga, - om det er behov for å strukturere dette i høve til liknande aktivitetar som kommunen har ansvaret for. 2. VERKSEMDER a. Avaldsnes arkeologi- og forskningsprosjekt Prosjektet på Avaldsnes har vore hovedaktøren i den utviklinga som har føregått dei siste 15 åra. Dei har arbeidd med uteområdet, vikinggarden og ikkje minst Nordvegen Side 9 av 69

10 Sak 21/08 historiesenter. Vidare er forsking/arkeologi eit viktig arbeidsområde der det framleis gjenstår mykje og stort arbeid. Rådmannen ser det slik at Avaldsnes arkeologi- og forskningsprosjekt skal halda fram som eit sjølstendig prosjekt, framleis med eiga politisk styringsgruppe og med ansvar og organisering som i dag. Det er viktig også i framtida å halde trykket oppe i det viktige utviklingsarbeidet ein står framfor. b. Karmøy kulturopplevelser AS Karmøy kulturopplevelser AS er eit heilkommunalt selskap som er danna for å gjere Karmøy si kulturhistorie kjend, å utvikle kulturhistoriske opplevingar og å bidra til auka inntening for kulturhistoriske institusjonar. Karmøy kommune har gjort avtale med Karmøy kulturopplevelser AS om dagleg drift Nordvegen historiesenter. Karmøy kulturopplevelser sine oppgåver i høve til kommunen er avtalefesta i det som vedkjem Avaldsnesområdet. Ei ny vurdering må gjerast ved eventuelle nye kontraktsforhandlingar. c. Nordvegen historiesenter Senteret er bygningsmessig ferdigstilt. Det er gjennom alle dei åra Avaldsnesprosjektet har gått, utvikla mykje kompetanse knytt til styrande og utøvande organ. Prosjektet er ikkje ferdig utvikla. Nordvegen er ikkje ferdig, og mykje skal gjerast innan forsking, drift og utvikling. Sjølv om ein ikkje har nådd i mål med alt, er likevel så mykje etablert, at det er på tide å vurdera ei meir permanent organisering i ein breiare samanheng. d. Vikinggarden på Bukkøy Vikinggarden vert brukt til mange føremål og er ein del av heilskapen i Avaldsdnes arkeologi og forskningsprosjekt. Frå mars og ut oktober blir det drive historisk leirskole for alle 6. klassingar i Karmøy. I tillegg tar dei imot gjesteklassar frå andre kommunar. Vikinggarden dannar òg ei flott ramme om Vikingfestivalen. Elles er garden eit viktig element i turisme og markedsføring av kommunen. e. Magasingården og Visnes Leirskolen har internat til om lag 40 personar i Magasingården. Bygningsmassen gir elles rom til mange aktivitetar, mellom anna verksemda til Vikingklubben, alternativt skoleopplegg for vidaregåande skole og elles lokale tiltak. Det er i dag avtale mellom skole- og kultursjefen og Karmøy kulturopplevelser om utleige og drift av internatet i Magasingården. f. Musea Berre Nordvegen er i kommunalt eige. Dei andre musea i Karmøy er private institusjonar/stiftingar. Kommunen har likevel tatt ansvaret for det faglege innhaldet og utviklinga av museea. Gjennom dei siste åra har det vore lagt ned eit betydeleg arbeid i å ruste opp musea, oppdatere utstillingar og i enkelte tilfelle - fullstendig gjenoppbygging. Museumsdrift er krevande om ein skal gjera det på ein fagleg god måte. Dersom vi skal ha høg standard på dei, er det viktig at det er fagleg tyngd og plan over arbeidet. Side 10 av 69

11 Sak 21/08 Rådmannen vil understreke at vurderinga dreier seg om organiseringa av kommunen sine aktivitetar i høve til musea i Karmøy. Forholdet til Haugalandsmusea vert regulert i ein eigen avtale. g. Reiseliv Det er i skole- og kulturetaten avsett i stilling på om lag 50 % som arbeider med reiseliv. Det vert særleg arbeidd med marknadsføring, materiell og representasjon av kommunen i ulike reiselivssamanhengar. I og med at kommunen sine turistattraksjonar er så sterkt knytte til kulturen, meiner rådmannen det vil vera naturleg å vurdere denne verksemda i denne samanhengen. 3. VURDERING a. Rådmannen meiner at Avaldsnes arkeologi- og forskningsprosjekt er spesielt og så omfattande at ein framleis bør ha eit eige politisk utval som berre konsentrerer seg om dette prosjektet. Slik har det vore fram til nå, og det er ikkje tvil om at utvalet på denne måten har opparbeidd seg kompetanse ein sjeldan oppnår i andre samanhengar. Dagens utval er politisk toppa, og det er eit signal til andre medspelarar om at kommunen legg stor vekt på utvikling. Avaldsnes arkeologi- og forskningsprosjekt òg fram med rådgjevande faggruppe, nasjonal styringsgruppe og eigen prosjektleiar. Administrativt rapporterer prosjektleiaren til rådmannen. b. Karmøy kulturopplevelser AS er eit sjølstendig selskap som arbeider på avtalebasis. Kommunen er eigar av selskapet, og det er naturleg å ta det med i oversikten. Selskapet er kontraktsfesta til drifta av Nordvegen, og eventuelle endringar kan vurderast i høve til kontraktsforhandlingar. Slik situasjonen er i dag, finn rådmannen det naturleg at Karmøy kulturopplevelser AS held fram som i dag med eige styre og formannskapet som generalforsamling. c. Rådmannen ynskjer å sjå aktivitetane i Avaldsnes/Visnes-området i samanheng med kommunen sine aktivitetar på desse områda fragmenterte, noko som gir liten oversikt og uklare ansvarsforhold. Rådmannen meiner det vil vera mange fordelar med å ha ei samla leiing for dette, slik at innsatsen kan bli meir koordinert og meir oversiktleg. Ein vil difor foreslå å sjå Nordvegen historiesenter, aktivitetane ved musea, Bukkøy, Magasingården og kommunen sine aktivitetar i høve til reiseliv under ei leiing. Denne leiinga skal rapportere til skole- og kultursjefen og ha hovedutval skole og kultur som politisk organ. Med dette meiner rådmannen å oppnå ei betre ressursutnytting, skape klarare ansvarsforhold og ei betre koordinering i høve til andre aktørar. Rådmannen har som utgangspunkt at omlegginga skal føregå innanfor dei stillingar som er knytt til dei nemnde aktivitetane samla. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Side 11 av 69

12 Sak 22/08 VEDTEKTER KOMMUNALT FORELDREUTVALG Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B43 Arkivsaksnr.: 08/489 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 22/08 Hovedutvalg skole og kultur Forslag til vedtak: 1. Hovedutvalg skole og kultur godkjenner det framlagte forslaget til vedtekter for Karmøy kommunale foreldreutvalg Karmøy KFU. 2. Vedtektene evalueres høsten Skoleadministrasjonen innkaller til det første møtet i Karmøy KFU høsten Side 12 av 69

13 Sak 22/08 SAKSFRAMSTILLING I møte vedtok hovedutvalg skole og kultur at det skal opprettes et kommunalt foreldreutvalg i Karmøy. For å gi foreldreutvalget et utgangspunkt for arbeidet, foreslår skoleog kultusjefen at hovedutvalget vedtar vedtekter for utvalget. Vedtektene vurderes samtidig med ordningen med kommunalt foreldreutvalg, det vil si i løpet av høsten Utvalget skal i følge vedtaket fra hovedutvalget bestå av én FAU-representant fra hver skole, og skal ha et styre på 10 personer. Det er ulike kriterier knyttet til utvalget medlemmer i styret: Skoleslag, skolestørrelse og sone. Av skole- og kultursjefens forslag til vedtekter framgår det at det er FAU-lederne fra skolene som skal utgjøre foreldreutvalget. Dette vil sikre forankringen i de enkelte skolers formelle samarbeidsorgan både foreldreråd og samarbeidutvalg. Til sammen har Karmøy kommune 28 grunnskoler, hvorav 26 har aktive foreldreutvalg. Vedtaket som ble gjort innebærer at 10 av de 26 representantene det vil si 2/5 - utgjør et styre. Med et så pass stort og bredt sammensatt styre kan det være en fare for at det meste vil skje på styrenivå, slik at de øvrige medlemmene i foreldreutvalget blir lite involvert i sakene. Skole- og kultursjefen foreslår derfor at det i stedet opprettes et arbeidsutvalg på kun fire personer. Arbeidsutvalget vil stå for administrasjonen av det kommunale foreldreutvalget, mens det er selve foreldreutvalget som vil behandle sakene. Side 13 av 69

14 Sak 23/08 STRATEGI OG UTVIKLINGSPLAN I GRUNNSKOLEOPPLÆRINGEN Saksbehandler: Kjell Mangor Flotve Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 05/580 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 23/08 Hovedutvalg skole og kultur / Formannskapet / Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Karmøy kommunestyre vedtar planen Grunnskolen i Karmøy Strategi- og utviklingsplan Planen skal ivareta statlige og kommunale mål og prioriteringer, og rådmannen gis fullmakt til justeringer dersom endringer av mål og midler gjør dette nødvendig. 3. Økonomiske konsekvenser utover gjeldende budsjett, tas opp ved de årlige budsjettarbeider. Side 14 av 69

15 Sak 23/08 SAKSFRAMSTILLING Bakgrunn: Fra 2005 er det innført egengodkjenning for kompetanseutvikling i grunnskolen. Tidligere har staten ved utdanningsdirektøren vært godkjennende instans. Godkjenning baseres på en kommunalt utarbeidet Strategi og kompetanseutviklingsplan. Kommunestyret vedtok en tilsvarende plan i april 2007, sak 05/580, men det var kun en revisjon av planen vedtatt Den planen som legges frem nå, er en fullstendig ny plan, utarbeidet på grunnlag av Kunnskapsløftet og de statlige føringer som er gitt for utviklingsarbeid i skolen. Planens innhold deles i tre hovedbolker. Første inneholder utviklingsmål, prinsipper og strategier, del to beskriver prioriterte utviklingsområder, mens tredje delen tar for seg viktige tiltaksområder. Den raske samfunnsutviklingen setter krav til endringskompetanse og fleksibilitet. En læreplan har de siste 40 årene hatt ti års varighet. Karmøy har valgt å utvikle 3-årige planer for skoleutviklingen. Dette vil gi anledning til planlegge over en lengre periode, samtidig som et felles planverk for kommunen gir økte muligheter til samordning mellom skolene og kommunale støttefunksjoner, og til samarbeid mellom skoler om ulike tiltak. Barnehagene er blitt en del av utdannningsløpet ved at barnehagene fra høsten 2005 ble flyttet fra daværende Barne- og familedepartement til Kunnskapsdepartementet. For barn og unge er skolen en del av en lang læringsprosess som starter med barnehagen og ender med deltakelse i yrkes- og samfunnslivet. Gode overgangsordninger og samarbeid fra barnehage til videregående opplæring vil kunne skape kontinuitet i denne læringsprosessen. Den kommunale strategi- og utviklingsplanen skal være retningsgivende for utviklingsarbeidet i Karmøyskolen. En av skolens utfordringer er å gi alle elever en likeverdig opplæring og å medvirke til å redusere ulikheter mellom individ og grupper. Samtidig skal elevene få en opplæring de har nytte av i dagens samfunn. For å lykkes med disse utfordringene er kompetanseheving av skolens personale et viktig satsingsområde. I føringene fra staten legges det vekt på at kompetanseheving skjer ved hjelp av ulike virkemidler. Videreutdanning og etterutdanning er tiltak som Karmøy kommune har satset bredt på, og vi har et godt samarbeid mellom kommunene i Nord-Rogaland og med Høgskolen Stord-Haugesund. Departementet fremhever også den uformelle læringen som foregår ved blant annet å dele erfaringer og delta i utviklingsarbeid. Karmøy kommune vil derfor legge vekt på nettverksbygging og støtte til lokalt utviklingsarbeid for å bygge opp under kompetansehevingen blant skolens personale. I forbindelse med hovedtariffoppgjøret i 2006 ble partene pålagt å fremforhandle lokale arbeidstidsavtaler for utdanningspersonale i grunnskolen. Det ble satt som en forutsetning at nevnte arbeidstidsavtale skulle bygge på utviklingsmål for skolen, og at det skulle søkes å finne omforente mål fra partenes side. Disse målene er lagt til grunn for lokal arbeidstidsavtale. Side 15 av 69

16 Sak 23/08 Utvalget som har utarbeidet planen har bestått av representanter for arbeidstakerorganisasjonene, skolelederne på barnetrinn og ungdomstrinn, fagansvarlige på PPS og en pedagogisk veileder. I avtalen mellom arbeidstakerorganisasjonene og kommunene er det forutsatt at arbeidstidsavtalen bygger på utviklingsmål for skolen, og at det skulle søkes å finne omforente mål fra partenes side. Storparten av de oppsatte målene er omforente. Det er full enighet mellom KS og arbeidstakerorganisasjonene om å utnytte det lokale handlingsrommet, og at det er viktig å skape en kultur for å se muligheter. Derfor ble det bestemt at planen skulle få en innbydende lay-out og trykkes i så mange eksemplar at hver tilsatt i skolen får et eget eksemplar. Rådmannens konklusjon: Rådmannen mener at den vedlagt strategi- og utviklingsplanen er et godt grunnlag for å videreføre det gode arbeidet som blir gjort i skolen i dag. Planen peker på viktige satsingsområder, og gir premisser for hva vi vil med Karmøyskolen. Det er viktig at det i planen er blitt satt tydelige og konsentrerte utviklingsmål. Sammen med delplaner som vedtas for enkelte fagområder vil denne planen være grunnlagsdukomentet for det utviklingsarbeid som skal foregå i Karmøyskolen de neste tre skoleårene. Eventuelle økonomiske konsekvenser vil måtte bli en del av de årlige budsjettarbeidene framover. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Side 16 av 69

17 Sak 24/08 DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG FORENINGER 2008 Saksbehandler: Anine Kongshavn Arkiv: 223 C11 Arkivsaksnr.: 08/115 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 24/08 Hovedutvalg skole og kultur Forslag til vedtak: Hovedutvalg skole og kultur fordeler, utfra en totalvurdering hvor tiltak for barn og unge er prioritert høyest, driftstilskudd for 2008 til frivillige organisasjoner slik vedlagt oversikt viser. Tilskuddet skal belastes Følgende søknader er avslått: Byen vår Kopervik da organisasjonen får driftstilskudd fra budsjettposten til lokalmiljøgrupper, Karmøy brannidrettsgruppe er et bedriftsidrettslag, Jesu Baadn er for få, Stiftelsen Kirkens bymisjon, Rogaland har allerede egen avtale med Karmøy kommune og får et årlig driftstilskudd på over kr , Kopervik Sokn fordi soknet får tilskudd fra budsjettposten til enkeltorganisasjonene og Kolnes grendahus og Fosen bygdalag har for lav aktivitet i løpet av året. Side 17 av 69

18 Sak 24/08 SAKSFRAMSTILLING Denne tilskuddsordningen skal gå til tilskudd til frivillige organisasjoners ordinære drift. Til grunn for vurderingen legges virksomhetens størrelse, art, aktivitet, antall medlemmer og organisasjonens kapitalbehov. Videre vurderes hvilken andre ytelser organisasjonen får fra kommunen. Flere organisasjoner betaler husleie og det er tatt litt hensyn til dette, men tilskuddet dekker ikke nødvendigvis alle leiekostnadene. I fordelingen er organisasjoner med tilbud til barn og unge prioritert. 155 lag og organisasjoner har sendt inn søknader, 17 færre enn i fjor. 7 søkere har fått avslag. Alle søknader som gjelder idrett er sendt til Karmøy idrettsråd for uttale. Avslagsbegrunnelsen "For lav aktivitet" er at det ikke er noen faste ukentlige eller månedlige aktiviteter. I år er det ikke noen økning i tilskuddsordningen. Det er fordelt kr av totalt kr De resterende midlene, kr , er avsatt til eventuelle klager. Organisasjonene er delt inn i 19 ulike områder. Hver søker har fått en kort omtale. Vedlegg 1 er en oversikt over forslag til bevilgninger, hva som er bevilget de siste par årene, antall medlemmer, aldersfordeling samt inntekt og utgifter. Vedlegg 2 er vedtektene. Menigheter og lignende Menigheter utenfor statskirken får generell overføring fra det offentlige. 1. Sør Karmøy Adventistmenighet Har aktiviteter for barn, unge og voksne. Bibelundervisning hver lørdag, felles sammenkomster, og turer. Ungdomslag møtes hver annen lørdag. Forslag: kr Ebeneser, Skudeneshavn Barnemøter hver lørdag. "Tennplugg" annenhver mandag år, ungdommer hver fredag fra 13 år. Forslag: kr Sandhåland bedehus Søndagskole annenhver søndag, barneforening en gang i mnd, møter annenhver søndag. I tillegg fester og basarer. Ikke betalende medlemmer. Forslag: kr Troens ord Nye stoler i møtesalen. Ungdomssamlinger hver fredag. Meningheten møte hver helg. Barnemøter hver mandag 0-8 år. og hver tirsdg klasse. Forslag: kr Side 18 av 69

19 Sak 24/08 5. Zoar-Åkrehamn bedehus Bedehuset er bygdas hus - ingen forening står som eier. Barnefryd hver mandag. Jente- og guttelag annen hver mandag. Yngres hver onsdag. Ungdomsforening har temakvelder. Satser på musikk. Forslag: kr Ådland bedehus Flere organisasjoner eier huset. Trenger støtte til drift av aktiviteter for barn, unge og eldre gjennom hele uken. Forslag: kr Barnegrupper og lignenede 7. Elvisklubben, Norheim KFUK/KFUM Klubb for klassinger annenhver onsdag. Andakt og fri lek. Forslag: kr Formiddagstreffet Betel, Vedavågen Mor/barn treff hver 3. onsdag. Andakt, sang, lek. Forslag: kr FRIK - Karmøy Frikirkes barneklubb Fra 3. klasse. 18 klubbkvelder i Et tilbud for hele Karmøy. Forslag: kr Fyrlyset jentelag, Sævelandsvik Samling annenhver mandag år.. Hobbyaktiviteter. Forslag: kr Guttelaget Utsyn, Vedavågen Ønsker å kjøpe hobbyartikler, materiale og verktøy. Starter møtene med allsang, kort andakt før arbeid. Forslag: kr Guttelag, Sævelandsvik Innkjøp av div. halvfabrikata, div utflukter, nye spill. Forslag: kr Junior, Pinsemenigheten SAlen, Åkrehamn Barn 9-13 år. Møte hver tirsdag. Ulike aktiviteter - hobby, dans, film, kor etc. Forslag: kr Minior, Klippen Vea Barnearbeid 6-12 år. Samler inn penger til barn i slummen i Sao Paulo. Samling annenhver tirsdag. Forslag: kr Kornbåndet barnelag, Vedavågen Side 19 av 69

20 Sak 24/08 Møtene inneholder håndarbeid og hobbyvirksomheter. Små basarer. Forslag: kr Ljosheim barneforening Treff annenhver mandag. Starter med liten andakt og så lage forskjellige ting.. Ingen fast kontigent. Forslag: kr Yngres, Ljosheim Møte annenhver mandag. Sang, andakt, ulike aktiviteter. Forslag: kr Maxi Tua, Tuastad Hobbyklubb på Tuastad bedehus klasse. Støtte til spill, baller, redskaper og lignende. Forslag: kr Molin Yngreslag Klubb for barn klasse. Støtte til hobbymateriale og reise på leir. Forslag: kr Skudenes Yngres Hobbyaktiviteter, turer lokalt. Sang. 14 samlinger klasse hver torsdag. Forslag: Troens ord Karmøy Hver mandag møte for barn 0-8 år. Hver tirsdag juniormøte klasse. Spille og synge. Forslag: kr Ådland gutalag Kjøp av halvfabrikata. Leir på Solgry. Forslag: kr Åkra jente og guttelag Innkjøp av formingsmateriell år. Samling hver mandag. Forslag: kr Søndagsskoler 24. Karmel søndagsskole "Sprell levende" - 2 ganger i mnd. Frilek, sang, felleslek, felles aktiviteter, forming. Stor aktivitetet. Forslag: kr Regnbuelandet, Åkra kirke 22 søndag i Lek, kreativ undervisning og smågruppesamlinger. Stor gruppe. Forsalg: kr Sevland søndagsskole Drift av søndagskolen på Ljosheim i Sævelandsvik. Side 20 av 69

Formannskapets sakliste 01.06.04

Formannskapets sakliste 01.06.04 Page 1 of 48 Formannskapets sakliste 01.06.04 Utvalg: Møtested: Karmøy kommune Formannskapet Formannskapssalen Møtedato: Tirsdag 01.06.04Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

UTREDNING UNGDOMMENS HUS

UTREDNING UNGDOMMENS HUS VERDAL KOMMUNE UTREDNING UNGDOMMENS HUS I n n h e r r e d s a m k o m m u n e D a t o Side 0/34 Det er gjort enkelte beregninger på hva en rusavhengig koster samfunnet. Anslag fra Helsedirektoratet viser

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.08.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 01.06.2011 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

Tilskudd til lag og organisasjoner

Tilskudd til lag og organisasjoner Forvaltningsrevisjon Rapport Tilskudd til lag og organisasjoner Desember 2009 Sandnes kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/1943-21 Arknr.: F17 Saksbehandler: Kristian Seiersten BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 3/14 10.02.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 4/14 10.02.2014

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

Bygg- og anleggsplan Høringsutkast, datert 24.02.14

Bygg- og anleggsplan Høringsutkast, datert 24.02.14 Bygg- og anleggsplan Høringsutkast, datert 24.02.14 1.0 INNLEDNING/BAKGRUNN... 4 2.0 OM IDRETTSLAGET... 5 2.1 Kort historisk tilbakeblikk... 5 2.2 Organisering... 5 2.3 Medlemstall og aktive utøvere...

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30 Hattfjelldal kommune Side 1 av 30 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 1.0. Mål og bakgrunn for planen.4 1.1. Mål for planen for samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år...

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 1 KAPITTEL 1 INNLEDNING...3 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3. Relevant lovverk... 4 1.4 Statlige og kommunale føringer...

Detaljer

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Innhold Innledning 4 1 Visjon, verdigrunnlag og mål for oppvekstsektoren 5 1.1 Forholdet mellom ordinær undervisning og spesialundervisning

Detaljer

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016. Kvitsøy kommune

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016. Kvitsøy kommune BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 Kvitsøy kommune INNHOLDSFORTEGNELSE TEKSTDEL: BUDSJETT FOR 2013 - ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016... 3 GENERELT OM BUDSJETTET OG UTVIKLINGEN I KVITSØY KOMMUNENS ØKONOMISKE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET Spesialundervisning i grunnskolen Grong kommune N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 Forvaltningsrevisjon FORORD Forvaltningsrevisjon av spesialundervisning i grunnskolen

Detaljer

Kulturplan Søgne Disposisjon

Kulturplan Søgne Disposisjon Kulturplan Søgne Disposisjon Side DEL A: Bakgrunn og forståelseshorisont 2 1.0 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Organisering og planprosess 3 1.3 Mandat 4 2.0 Politisk og administrativ organisering 4 3.0

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I NES

FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I NES FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I NES 1. oktober 2008. 1 FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I NES Innhold: 1 Innledning. 3 1.1 Bakgrunn for utredningen. 3 1.2 Organiseringen av utredningsarbeidet. 3 2 Aktuelle bestemmelser

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BGR-14/564-46 106592/14 02.12.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 09.12.2014 Stavanger

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Ringerike kommune Boligsosial handlingsplan 2014-2022 16.9.2014 Saksprotokoll Arkivsaksnr.: 14/823-4 Arkiv: F17 &30 Sak: 133/14 Boligsosial hendlingsplan 2015-2022 Vedtak i Kommunestyret: 1. Ringerike

Detaljer

John Morten Laugsand, nestleder Marie Malum Thomas Talsnes Tove Solem Helgemo

John Morten Laugsand, nestleder Marie Malum Thomas Talsnes Tove Solem Helgemo MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Utvalg/styre/råd : Kontrollutvalget Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid : Torsdag 24. september 2009 kl 09.30 Møtested/lokaler Arkivsak : 289/2009

Detaljer

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad Sirdal kommune MØTEINNKALLING UTVALG: MØTESTED: FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad DATO: 19.06.2014 TIDSPUNKT: 12:00 Dersom noen er forhindret fra å møte, eller trenger vararepresentant i enkeltsaker, må

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Møteinnkalling. Kulturutvalget. Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00

Møteinnkalling. Kulturutvalget. Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00 Møteinnkalling Kulturutvalget Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00 Vi starter med følgende orienteringer kl. 17:00: Edvard Munch bakgrunnen for monument v/torill Stokkan Presentasjon

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer