Beregningsmodell for Finanstilsynets likviditetsindikator 1 og 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beregningsmodell for Finanstilsynets likviditetsindikator 1 og 2"

Transkript

1 Risikobasert tilsyn Beregningsmodell for Finanstilsynets likviditetsindikator 1 og 2 DATO:

2 1 Innledning Finanstilsynet har revidert metoden for å beregne likviditetsindikator 1 og 2, som angir hvor stor andel av bankenes illikvide eiendeler som er langsiktig finansiert med løpetid på hhv. over 1 år (indikator 1) og over 1 mnd. (indikator 2), jf. beskrivelse i Finanstilsynets likviditetsrisikomodul. Endringene er knyttet til: Beregning av konsoliderte 1 indikatorer for bankkonsern (morbank med heleid datterselskap 2 ) Beregning av konsoliderte indikatorer for banker med deleierskap i boligkredittforetak og andre banker. Justering for pantsetting av verdipapirer i tilknytning til lange F-lån. Justeringer knyttet til OMF-bytteordningen. Tidligere indikerte likviditetsindikatorene kun likviditetssituasjonen for den enkelte bank isolert, mens de reviderte indikatorene fokuserer på finansieringen av bankkonsern. Banker med større datterselskaper og banker som har en organisatorisk tilknytning til selskaper som kan påvirke bankens likviditetssituasjon har skapt behovet for å beregne likviditetsindikatorer for bankkonsern og banker med felleseide boligkredittforetak og banker. Spesielt er det de mange etableringer av boligkredittforetak med rett til å utstede obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) som har skapt et behov for å beregne likviditetssituasjonen på konsolidert basis. Begrunnelsen for dette er at morbanken vil kunne få finansieringsansvaret for hele bankkonsernet eller deler av felleseide finansforetak i en eventuelt presset likviditetssituasjon. Bytteordningen med staten og innføring av F-lån med lang løpetid gir også behov for justeringer i indikatorberegningene. Beregningen av likviditetsindikatorene slik det ble gjort tidligere fanget ikke opp de offentlige støtteordningene som ble innført i 4. kvartal 2008 på en tilstrekkelig måte. I den forrige beregningsmodellen ville lange F-lån bli registrert som en økning av lang funding, mens det ikke skjedde en tilsvarende oppjustering av illikvide aktiva for den delen av bankens verdipapirer som ble båndlagt eller pantsatt i tilknytning til opptaket av F-lånene 3. Det er tilsvarende problemstillinger knyttet til bytteordningen med staten. Med den struktur det tidligere har vært på rapporteringen til Finansdatabasen (ORBOF) har ikke konsolidering av likviditetsindikatorene vært mulig. Rapporteringen til ORBOF er derfor endret betydelig ved at det er innført en rekke nye koder slik at Finanstilsynet nå blir i stand til å beregne likviditetsindikatorer på konsolidert basis. Internasjonalt foregår det et arbeid med å utvikle en eller flere indikatorer som fokuserer på endringer i sammensetningen av balansen, og som skal benyttes av tilsynsmyndighetene til å evaluere likviditetssituasjonen i finansinstitusjoner. Planen er at en slik indikator skal beregnes av/for alle europeiske finansinstitusjoner på både på solo- og konsolidert basis. Dette er et internasjonalt arbeid under utvikling, men som ikke har kommer så langt at Finanstilsynet kan regne med å ta det i bruk i overskuelig framtid. Notatet er i det videre delt inn i tre deler. Første del gir en kort presentasjon av hovedtrekkene i beregningsmodellen. Den neste delen tar utgangspunkt i bankkonsern der datterselskaper er heleid av morbanken. Det gis en nærmere beskrivelse av enkeltpostene i indikatorene og de endringene som er gjort i forbindelse med revideringen. I tillegg gis det en beskrivelse av nødvendige justeringer (fratekk/elimineringer) knyttet til konsolideringen. Siste del gir en tilsvarende beskrivelse av enkeltpostene i indikatorene når banken er deleier i banker og boligkredittforetak. 1 Konsolideringen gjelder i denne sammenheng kun de postene som inngår i likviditetsindikatorene. Disse beregnes for banker, finansieringsselskaper og kredittforetak som rapporterer inn til ORBOF (med unntak av utenlandske filialer i Norge). 2 Gjelder kredittforetak, finansieringsselskaper og banker 3 I en tidligere periode ble nevneren i modellen tillagt de aktivaene som var båndlagt for å tilfredsstille det lovbestemt likviditetsreservekravet på 6 %. Dette tillegget ble tatt bort da lovkravet ble opphevet. 2 Finanstilsynet

3 2 Kort presentasjon av hovedtrekkene i beregningsmodellen Finanstilsynets beregningsmodell som ble benyttet frem til 2009 fokuserte på hvor langsiktig bankene var finansiert og på likviditetssituasjonen i den enkelt bank isolert. Revideringen av indikatorene er dels knyttet til endringer i selve beregningsmodellen og dels til at det nå fokuseres på bankkonsern, samt banker med deleierskap i bank/boligkredittforetak, og konsolideringsproblemstillinger knyttet til dette. Modellen beregner hvor stor andel av illikvide eiendeler som er langsiktig finansiert, dvs. med gjenstående løpetidslengde over 1 år (likviditetsindikator 1). Indikator 2 er identisk bortsett fra at tidsperioden det fokuseres på er endret fra 1 år til 1 måned. Beregningsmodellen er som følger: Likviditetsindikator 1(2) = Finansiering med gjenstående løpetid over 1 år (1 mnd.) Illikvide eiendeler Den nye indikatormodellen inneholder følgende for likviditetsindikator 1 (for likviditetsindikator 2 erstattes 1 år med 1 mnd.): Finansiering med løpetid over 1 år omfatter: Innskudd 4 og innlån fra kunder + obligasjonslån med gjenstående løpetid over 1 år + gjeld til kredittinstitusjoner med gjenstående løpetid over 1 år + ansvarlig lånekapital med gjenstående løpetid over 1 år + innskutt egenkapital + opptjent egenkapital. Illikvide eiendeler omfatter: Brutto utlån til kunder + brutto utlån til kredittinstitusjoner og innskudd i banker med gjenstående løpetid over 1 år + andre ihendehaverobligasjoner (begrenset til parter i ansvarlig lånekapital) + eierinteresser i konsernselskaper og tilknyttede selskaper + beholdning av aksjer i foretak i samarbeidsgruppe + realkapital + verdipapirer pantsatt eller byttet bort med gjenstående bindingstid over 1 år + pant knyttet til lån i Norges Bank med gjenstående bindingstid over 1 år. Poster som er lite likvide eller som det er lite aktuelt for bankene å selge er tatt med. Enkelte mindre, lite likvide poster er utelatt av forenklingshensyn. Tidligere var hele forskjellen mellom indikator 1 og 2 knyttet til telleren. Som det fremgår av ovenstående vil heretter også deler av postene i nevneren være løpetidsbestemte. Som følge av dette vil de nye likviditetsindikatorene ikke være direkte sammenlignbare (på absolutt nivå) med de tidligere likviditetsindikatorene som ble utarbeidet før revideringen. Nedenfor gjennomgås de enkeltpostene som inngår i likviditetsbrøken, herunder de endringer som har funnet sted som en del av revideringen. Se for øvrig vedlegg som viser kodelister til disse postene. I den praktiske utforming av beregningen for det enkelte bankkonsern kan det være nødvendig å benytte en vesentlighetsbetraktning for å bestemme hvilke selskaper i konsernet som skal tas med i beregningene. 4 Det er forutsatt at alle kundeinnskuddene er langsiktige Finanstilsynet 3

4 DEL I 3 Gjennomgang av enkeltpostene i likviditetsindikatorene for bankkonsern (morbank med heleid datterselskap) Justeringene knyttet til konsolideringen tar utgangspunkt i heleide datterseskaper. Når det gjelder deleide banker/boligkredittforetak se omtale under Gjennomgang av enkeltpostene i likviditetsindikatorene for banker med deleierskap i banker/boligkredittforetak. Indikatorens teller Finansiering med gjenstående løpetid over 1 år (1 måned) Innskudd og innlån fra kunder Omfatter: Innskudd kunder og Andre lån, kunder, dvs. innskudd fra privatkunder, premiefond, skattetrekkskonti, IPA innskuddspensjon, innskudd med børsavkastning, BSU, innlån fra kunder mm., inkludert staten gjennom OMF-bytteordningen. Innskudd og innlån fra kunder er summen av innskuddene/innlånene i morbank og eventuelle datterselskaper. Ettersom denne posten ikke dekker aktivitet mellom finansinstitusjoner, kommer det ingen fratrekk knyttet til konsolidering. I modellen teller alle innskudd fra kunder med. Som tidligere forutsettes det dermed at alle innskudd er stabile over en tidsperiode på minst 1 år. Begrunnelsen for å forutsette at kundeinnskuddene er stabile, er å unngå mange skjønnsmessige vurderinger for den enkelte bank, unngå å bruke parametre i beregningene som kan endre seg mye over tid og for å gjøre beregningsmodellen enklere og mer gjennomsiktig. Det kan likevel argumenteres for at kundeinnskudd utover innskuddsgarantien 2 mill. kroner ikke skal regnes som langsiktig finansiering, ettersom en kan anta at slike innskudd vil kunne være mer flyktige i et evt. stresset finansmarked. Unntaket vil være store tidsinnskudd med mer enn ett års (1 mnd.) bindingstid. Obligasjonslån Omfatter: Ihendehaverobligasjonslån med gjenstående løpetid over 1 år (1 mnd.). Obligasjoner utstedt av morbanken og datterselskaper konsolideres. Volumet som inngår er etter fratrekk for institusjonens tilbakekjøpte obligasjoner. Som konsekvens av konsolideringen fratrekkes obligasjonsgjeld det enkelte selskap i konsernet har til øvrige selskaper i bankkonsernet, herunder også morbankens beholdning av OMF-obligasjoner utstedet av boligkredittforetaket. Gjeld til kredittinstitusjoner Har tidligere omfattet netto gjeld til kredittinstitusjoner: Innskudd, kredittinstitusjoner, Andre lån, Norges Bank, Andre lån, øvrige kredittinstitusjoner, Utlån, kredittinstitusjoner (fratrekkes) og Innskudd i banker (fratrekkes). De tre første postene er penger banken har mottatt og de to siste er penger banken har plassert hos andre. Disse postene er løpetidsfordelt slik at det er netto gjeld over 1 år (for indikator 2 løpetid over 1 måned) som inngår i indikatoren. I de nye indikatorberegningene går en bort fra nettogjeld og benytter i stedet bruttogjeld. Dette er mer i tråd med hvordan en for øvrig har bygget opp indikatorberegningene. Siden en nå, som redergjort for senere, også får løpetidsbetingede aktivaposter inn i nevneren gjennom verdipapirer som gjøres illikvide for lengre tid gjennom pantsetting eller bytteordningen, legges på samme måte Utlån, kredittinstitusjoner og Innskudd i banker med gjenstående løpetid over 1 år (for indikator 2 løpetid over 1 måned) inn i nevneren. Dette for at beregningene skal bli mer stringente. 4 Finanstilsynet

5 Posten gjeld til kredittinstitusjoner i indikatorens teller omfatter nå kun midler banken har mottatt: Innskudd, kredittinstitusjoner, Andre lån, Norges Bank, Andre lån, øvrige kredittinstitusjoner med gjenstående løpetid over 1 år (1 mnd.). Herunder inngår langsiktige F-lån fra Norges Bank. Konsolideringen innebærer at en må trekke ut gjeld det enkelte selskap i konsernet har til øvrige selskaper i bankkonsernet. Tapsnedskrivninger på utlån (utgår) Tapsnedskrivninger inngikk i de gamle likviditetsindikatorene og omfattet: Nedskrivninger på individuelle utlån, Nedskrivninger på grupper av utlån og Nedskrivninger på utlån vurdert til virkelig verdi. Tapsnedskrivninger er tatt ut av telleren som egen post da det tas høyde for denne variabelen via andre poster. Tapsnedskrivningene representerer den delen av utlånene banken ikke regner med å få tilbake. Tapsnedskrivningene dekkes i nevneren ved at brutto utlån til kunder regnes som illikvide aktiva, og i telleren ved at (endringer i) tapsnedskrivninger føres mot egenkapitalen. Økning i tapsnedskrivningen vil, alt annet likt, redusere likviditetsindikatoren ved at egenkapitalen i telleren blir mindre. Imidlertid blir ikke effekten av tapsnedskrivningene i løpet av året fanget opp i egenkapitalen og følgelig i likviditetsindikatoren før i regnskapet per Det skyldes at endringer i tapsnedskrivningene i løpet av året kun føres mot opptjent resultat, som ikke inngår i indikatoren 6. Ansvarlig lånekapital Omfatter: Ansvarlig lånekapital med gjenstående løpetid over 1 år (1 mnd.). Ansvarlig lånekapital i morbanken og datterselskaper konsolideres. Beløpet som inngår i indikatoren er etter fratrekk for institusjonens tilbakekjøpte lån. I tillegg som konsekvens av konsolideringen må gjeld det enkelte selskap i konsernet har til øvrige selskaper i bankkonsernet elimineres. Egenkapital Omfatter: Aksjekapital mv., Annen innskutt egenkapital, Bundet opptjent egenkapital og Fri opptjent egenkapital. I den reviderte indikatoren inngår innskutt og opptjent egenkapital i morbanken og opptjent egenkapital i datterselskapet. Ved konsolideringen summeres morbankens innskutte egenkapital og mor- og datterselskapenes opptjente egenkapital. Når morbanken er eneeier av datterselskapet, vil posten egenkapital for bankkonsernet bestå av morselskapets samlede egenkapital samt opptjent egenkapital i datterselskap. Indikatorens nevner Illikvide eiendeler Brutto utlån til kunder Omfatter: Diskonteringskreditt, Kasse-, drifts- og brukskreditt, Byggelån, Nedbetalingslån og Leiefinansiering i morbanken og datterselskaper. Brutto utlån til kunder er summen av utlån til kunder i morbank og i eventuelle datterselskaper. For brutto utlån er det ikke behov for fratrekk knyttet til konsolideringen. Som for kundeinnskudd gjøres den forenkling at en forutsetter at hele utlånsvolumet er stabilt over tid. 5 Bankene rapporterer til ORBOF før endelig årsregnskap er avlagt. Det innebærer at enkelte disposisjoner som har betydning for likviditetsindikatorene, ikke bli fanget opp før i etterfølgende rapportering av 1. kvartal året etter (dette gjelder for eksempel utbytteutbetaling). 6 Opptjent overskudd inngår ikke i indikatoren av flere årsaker. Kvaliteten på anslaget for opptjent overskudd vil kunne variere fra selskap til selskap og bygge på ulike forutsetninger (enkelte avgjørende regnskapsdisposisjoner og vurderinger kan bli gjort mot slutten av året ved årsoppgjøret). I tillegg kjenner en ikke til selskapets disposisjoner av et eventuelt overskudd (eks. utbytteutbetaling) før ved årsoppgjøret. Finanstilsynet 5

6 Brutto utlån til kredittinstitusjoner og innskudd i banker (ny) Denne posten er en konsekvens av at posten Nettogjeld til kredittinstitusjoner etter revideringen er splittet opp i brutto fordringer og gjeld (omtalt tidligere). Omfatter: Utlån, kredittinstitusjoner og Innskudd i banker. Disse postene er løpetidsfordelt slik at det er innskudd/utlån til kredittinstitusjoner med bindingstid over 1 år (1 mnd.) som inngår i nevneren. I indikatorberegningene inngår summen av tilsvarende poster for det enkelte selskap i konsernet, fratrukket fordringer mellom selskaper i konsernet. Andre ihendehaverobligasjoner (parter i ansvarlig lånekapital) (ny) Omfatter: Parter i ansvarlig lånekapital. Andre ihendehaverobligasjoner dekker andre fordringer (dog begrenset til parter i ansvarlig lånekapital) et selskap har mot andre kredittinstitusjoner. Ved konsolidering summeres posten for det enkelte selskap i konsernet og fordringer mellom selskaper i konsernet fratrekkes. Eierinteresser i konsern og tilknyttede selskaper Omfatter: Aksjer mv. til anskaffelseskost, Aksjer mv. i gårdsselskap til anskaffelseskost, Eierinteresser utover anskaffelseskost, Eierinteresser i gårdsselskaper utover anskaffelseskost og Aksjer, andeler og grunnfondsbevis i konsern og tilknyttede selskaper. Bankkonsernets eierinteresser i konsern og tilknyttede selskaper konsolideres i indikatorberegningene. Ved konsolidering summeres morbankens og datterselskapenes eierinteresser og innskutt egenkapital til datterselskaper trekkes fra. Beholdning av aksjer i foretak Omfatter: Beholdning av aksjer i foretak i samarbeidsgruppe. Beholdning av aksjer i foretak summeres for morbank og datterselskaper. Det er ikke behov for fratrekk knyttet til konsolideringen. Realkapital Omfatter: Maskiner, inventar og transportmidler, Egne forretningsbygg og Annen fast eiendom i morbanken og datterselskaper. Poster som er lite likvide eller som det er lite aktuelt for bankene å selge, er tatt med. Enkelte mindre, lite likvide poster er utelatt av forenklingshensyn. Bankkonsernets realkapital er summen av realkapitalen i det enkelte selskapet i bankkonsernet. Pant knyttet til lån i Norge Bank (ny) Omfatter: Lån i Norges Bank tillagt verdien av haircut på pantsatte verdipapirer med gjenstående løpetid over 1 år (1 mnd.). Postene gjelder ordningen med pantsettelse av verdipapirer knyttet til opptak av lange F-lån i Norges Bank og andre pantsatte aktiva. Muligheten til å ta opp lange F-lån ble innført høsten 2008 og var følgelig ikke med i indikatorberegningene tidligere. Tidligere ble alle verdipapirer implisitt betraktet som likvide verdipapirer som derfor ble holdt utenfor nevneren i beregningen. Bankene har hele tiden hatt adgang til å pantsette verdipapirer i sentralbanker. Når slik pantsetting ikke har vært trukket inn som aktiva som betraktes som låst eller illikvide aktiva, er det fordi utlån fra sentralbanker har vært med kort løpetid. Sentralbanklånene har derfor blitt registrert med så kort tid til forfall at de ikke har gitt utslag på finansieringen som registreres i telleren i indikatorberegningen. Innføringen av lange F-lån og OMF-bytteordningen har endret dette forholdet. Lange F-lån registreres i beregningene som Gjeld til kredittinstitusjoner, og dette innebærer en styrking av bankens langsiktige finansiering. Siden en slik finansiering nøytraliseres av at det blir mer aktiva som bindes opp (likvide verdipapirer pantsettes og blir illikvid) frem til F-lånets forfall, er det viktig at den økte andelen illikvide eiendeler tas med som en økning av nevneren i indikatorene. I den grad egne OMFer 6 Finanstilsynet

7 (utstedet fra eget boligkredittforetak) benyttes som pant, trekkes disse imidlertid i fra, ettersom verdien av disse på konsolidert basis inngår i utlånsporteføljen som er overført til kredittforetaket. Bankene har anledning til å bytte ut pantet i sentralbanken og de legger vanligvis inn mye mer pant enn det som benyttes for trekk. Ved beregning av det faktiske tillegget i illikvide verdipapirer må det derfor tas utgangspunkt i de aktuelle F-lånenes størrelse for å få et bilde av hvor mye som båndlegges gjennom F-lånene. Ettersom banken fremover rapporterer til Finansdatabasen Pantsatte verdipapirer i Norges Bank både som regnskapsmessig verdi og verdi etter haircut, blir det mulig å beregne den andelen av regnskapsmessig verdi som er båndlagt, og som skal legges til nevneren. Virkningen for bankkonsernet blir summen av båndlagt pant i morbank og eventuelle datterbanker, med fratrekk for verdipapirer utstedt av mor eller datterselskap. For bankkonsern som har tatt opp lange F-lån er effekten isolert sett en marginal nedgang i indikatorverdiene (som følge av effekten av haircut). Banker som benytter egne OMFer som pant vil få en økning i likviditetsindikatorene. Verdipapirer pantsatt eller byttet bort for en periode lengre enn 1 år (1 mnd.)(ny) Omfatter: Verdipapirer og fordringer brukt i gjenkjøpsavtale med staten i forbindelse med OMFordningen og Andre pantsatte aktiva med gjenstående løpetid over 1 år (1 mnd.). Postene knyttes til bytteordningen med staten (OMF-bytteordningen). OMF-bytteordningen ble innført høsten 2008 og var følgelig ikke med i indikatorberegningene tidligere. For OMF-bytteordningen er problemstillingen den samme som for lange F-lån. Når banken benytter seg av bytteordningen med staten, båndlegges OMFene (kan ikke lenger selges i markedet) og verdien av disse legges derfor til i nevneren i indikatorberegningene som illikvide eiendeler (uten fratrekk for haircut). Egne OMFer (utstedet fra eget boligkredittforetak) trekkes imidlertid i fra, ettersom verdien av disse på konsolidert basis inngår i utlånsporteføljen som er overført til kredittforetaket 7. For bankkonsern som har benyttet eksterne OMFer i bytteordningen med staten er effekten isolert sett en marginal nedgang i indikatorverdiene (som følge av effekten av haircut). Banker som benytter egne OMFer i bytteordningen med staten vil få en økning i likviditetsindikatorene. Vedlegg 2 viser kodelisten for konsoliderte likviditetsindikatorer for banker med heleide datterselskaper. 7 Dersom banken har overført deler av utlånsmassen til boligkredittforetaket og boligkredittforetaket finansierer utlånsporteføljen ved å utstede OMFer til banken, vil disse OMFene elimineres på konsolidert nivå i balansen (bankens fordring mot boligkredittforetaket elimineres mot boligkredittforetakets gjeld til banken). Dvs. at balansen på konsolidert nivå kun vil vise utlånsmassen (som inngår i indikatorens nevner) og ingen egne OMFer. For eksternt utstedte OMFer (utstedt av eksterne boligkredittforetak og kjøpt i markedet) vil en ikke få en slik eliminering. Slike OMFer blir derfor stående i balansen også på konsolidert nivå. Det er derfor kun de sistnevnte OMFene som må inngå i indikatorens nevner som illikvide eiendeler. Finanstilsynet 7

8 DEL II 4 Gjennomgang av enkeltpostene i likviditetsindikatorene for banker med deleierskap i banker/boligkredittforetak Innledning I en del tilfeller antas det at deleierskap i andre selskaper kan påvirke bankens likviditetsrisiko. Bakgrunnen for dette er at eierbankene i krisetider kan risikere å måtte tilføre likviditet til et deleid selskap hvis dette får problemer. Å unnlate å stille opp for å sikre likviditeten kan være helt ødeleggende for tilliten til eierbankene. En kan anta at dersom tilliten blir borte, kan eierbankene selv få problemer med å hente inn nødvendig funding. For å forebygge fundingproblemer bør eierbankene følge opp utviklingen i likviditetsrisiko i deleide selskaper som kan påvirke bankens egen likviditetsrisiko. Dette kan dels være gjennom å påvirke likviditetsstyringen i det deleide selskapet, og det kan være gjennom å ta hensyn til denne tilleggsrisikoen i styringen av eierbankens likviditet. Derfor trekkes nå slike deleierskap inn i beregningene av likviditetsindikatorene. Jo større det deleide selskapet er i forhold til eierbanken og jo mer omfattende likviditetsrisikoen er, desto viktigere vil det være å trekke inn selskapet ved beregning av eierbankens samlede likviditetsrisiko. Denne problemstillingen vurderes å være mest aktuell for følgende deleierskap: Deleie av boligkredittselskaper (som Sparebank 1 Boligkreditt, Terra Boligkreditt og Verd Boligkreditt) Deleie av banker (som BN Bank og Bank 1 Oslo) I denne omgang ser en derfor bort fra andre selskaper der banken har eierinteresser, for eksempel finansieringsselskaper. Metode for bank-konsolidering 8 Det antas at likviditetsrisikoen i det deleide selskapet i prinsippet kan beregnes på samme måte som likviditetsrisikoen i et heleid selskap, og at man kan splitte denne likviditetsrisikoen på de forskjellige eierbankene. I det videre, når de forskjellige balansepostene skal gjennomgås, tas det derfor utgangspunkt i beskrivelsen av konsolideringsproblematikken slik denne er beskrevet tidligere for banker som er eneeier av datterselskaper. Når likviditetsrisikoen skal fordeles mellom de forskjellige eierbankene tas det utgangspunkt i to forhold: Bankenes eierandel i et deleid selskap ( X ). Bankenes overførte utlån til deleid selskap, som andel av det deleide selskapets totale utlånsvolum ( Y ). I boligkredittselskaper med rett til å utstede obligasjoner med fortrinnsrett antas det at eierne vil være ansvarlig for evt. nødvendig tilleggsfunding av de utlån som stammer fra/er formidlet fra den enkelte bank. Det antas at eierne i en krisesituasjon vil måtte komme til å stille opp med nødvendig funding i forhold til hvor mye utlån banken har lagt inn i selskapet. For bank nr. i kalles denne andelen faktor Y ij for i = 1, 2,,n, og j = 1, 2,.,k, og hvor i angir den enkelte eier av selskapet og j angir selskapet som skal trekkes inn i indikatorberegningene for eier i. Dersom bank i har flyttet utlån til et boligkreditt- 8 Konsolideringen gjelder som tidligere kun de poster som inngår i likviditetsindikatorene for banker, finansieringsselskaper og kredittforetak som rapporterer inn til ORBOF. 8 Finanstilsynet

9 selskap j som til sammen utgjør 5 prosent av boligkredittforetakets samlede utlånsmasse (Y ij = 5 %), vil banken i en krisesituasjon forventes å måtte være ansvarlig for 5 prosent av boligkredittforetakets funding. Dette innebærer samtidig at når et boligkredittforetak har f.eks. 100 mrd. i funding med løpetid over 1 år, er det i dette tilfellet 5 mrd. kroner som skal trekkes inn som lang, konsolidert funding for denne banken i likviditetsindikatoren. Ved fordeling av et deleid selskaps egenkapital, hybridkapital og realkapital må det derimot antas at situasjonen er en annen. Her må det antas at den enkelte eier vil være ansvarlig i forhold til eierandelen den enkelte bank har. Følgelig vil egenkapital i indikatorberegningene bli fordelt etter eierandel. I den videre fremstilling er denne eierandelen benevnt faktor X ij, hvor i og j angir det samme som tidligere angitt. Når banker sammen eier en bank, kan det trolig ikke argumenteres for at deler av utlånsmassen er knyttet til den enkelte eier på samme måte som for boligkredittforetak. I en slik situasjon blir det derfor nærliggende å anta at alle aktiva- og passivaposter splittes etter eierandel, altså etter faktor X ij. Det skal ikke settes en eksplisitt nedre grense for andel X og Y før konsolidering av likviditetsindikatorene er aktuelt. Det skal beregnes konsoliderte likviditetsindikatorer for alle banker som har en eierandel i de aktuelle boligkredittforetakene (Sparebank 1 Boligkreditt, Terra Boligkreditt og Verd Boligkreditt) og bankene (BN Bank og Bank 1 Oslo). Dette knyttes dels til at en kan automatisere beregningene av indikatorene så snart en kjenner eierandelene og andel av utlånsmassen. I tillegg vil likviditetsrisikoen for den enkelte bank ikke nødvendigvis kunne knyttes direkte til eierandelen eller andel av boligkredittforetakets samlede utlånsmasse, ettersom en relativt liten eierandel i et stort boligkredittforetak kan påføre en liten bank relativt stor likviditetsrisiko. I den praktiske tilnærmingen vil andel Y blir justert løpende basert på innrapporterte tall, mens X vil bli justert årlig (ved årsskiftet). Indikatorens teller Finansiering med gjenstående løpetid over 1 år (1 måned) Ved gjennomgang av de enkelte postene videre i notatet gjentar vi innledningsvis konklusjonen som gjelder når banken er eneeier av et datterselskap. Innskudd og innlån fra kunder Konklusjon når banken er eneeier: Innskudd og innlån fra kunder er summen av innskuddene i morbank og eventuelle datterselskaper. Ettersom denne posten ikke dekker aktivitet mellom finansinstitusjoner, kommer det ingen fratrekk knyttet til konsolidering. Konklusjon ved deleierskap i boligkredittforetak: Boligkredittforetaket vil ikke ha innskudd, så her er det kun bankens innskudd som kommer inn i beregningene. Konklusjon når deleierskapet gjelder en bank: Når en bank er deleier av en annen bank blir virkningen for eierbanken summen av kundeinnskuddene i banken og andelen X ij av kundeinnskuddet i den deleide banken. Obligasjonslån 9 Konklusjon når banken er eneeier: Obligasjoner utstedt av morbanken og datterselskaper konsolideres. Som konsekvens av konsolideringen fratrekkes obligasjonsgjeld det enkelte selskap i konsernet har til øvrige selskaper i bankkonsernet, herunder også morbankens beholdning av OMFobligasjoner utstedet av boligkredittforetaket. Konklusjon ved deleierskap i boligkredittforetak: Når en bank er deleier av et boligkredittforetak blir virkningen for eierbanken summen av obligasjoner utstedt av eierbanken og andelen Y ij av obligasjoner 9 Volumet av obligasjonslån som inngår i likviditetsindikatoren er etter fratrekk for institusjonens tilbakekjøpte obligasjoner. Finanstilsynet 9

10 utstedt av boligkredittforetaket. Som konsekvens av konsolideringen fratrekkes obligasjonsgjeld mellom banken og det felleseide boligkredittforetaket, herunder også bankens beholdning av OMFobligasjoner utstedt av boligkredittforetaket. Konklusjon når deleierskapet gjelder en bank: Når en bank er deleier av en annen bank blir virkningen for eierbanken summen av obligasjoner utstedt av eierbanken og andelen X ij av obligasjoner utstedt av felleseid bank. Som konsekvens av konsolideringen fratrekkes obligasjonsgjeld mellom banken og den felleseide banken. Gjeld til kredittinstitusjoner Konklusjon når banken er eneeier: Gjeld for morbanken og datterselskapet (mottatte midler) konsolideres. Konsolideringen innebærer at en må trekke ut gjeld det enkelte selskap i konsernet har til øvrige selskaper i bankkonsernet. Konklusjon ved deleierskap i boligkredittforetak: Når en bank er deleier av et boligkredittforetak blir virkningen for eierbanken summen av gjeld for eierbanken og andelen Y ij av gjelden i boligkredittforetaket. Som konsekvens av konsolideringen fratrekkes gjeld mellom banken og boligkredittforetaket. Konklusjon når deleierskapet gjelder en bank: Når en bank er deleier av en annen bank blir virkningen for eierbanken summen av gjeld for eierbanken og andelen X ij av gjelden til datterselskapet. Som konsekvens av konsolideringen fratrekkes gjeld mellom banken og den felleseide banken. Ansvarlig lånekapital Konklusjon når banken er eneeier: I den reviderte indikatoren inngår ansvarlige lån i morbanken og datterselskaper. Beløpet som inngår i indikatoren er etter fratrekk for institusjonens tilbakekjøpte lån. I tillegg må det som konsekvens av konsolideringen også fratrekkes gjeld det enkelte selskap i konsernet har til øvrige selskaper i bankkonsernet. Konklusjon ved deleierskap i både boligkredittforetak og bank: Her blir løsningen den samme for boligkredittforetak og deleid bank. Ved beregning av indikatoren blir ansvarlig lånekapital summen av ansvarlig lån i eierbanken og andelen X ij av ansvarlige lån i deleid selskap. I posten inngår også fondsobligasjoner (hybridkapital). Som konsekvens av konsolideringen må det fratrekkes gjeld mellom banken og det felleseide boligkredittforetaket/banken. Egenkapital Konklusjon når banken er eneeier: I den reviderte indikatoren inngår innskutt og opptjent egenkapital i morbanken og opptjent egenkapital i datterselskapet. Ved konsolideringen summeres morbankens innskutte egenkapital og mor- og datterselskapenes opptjente egenkapital. Når morbanken er eneeier av datterselskapet vil posten egenkapital for bankkonsernet bestå av morselskapets samlede egenkapital samt opptjent egenkapital i datterselskap. Konklusjon ved deleierskap i både boligkredittforetak og bank: I indikatoren summeres innskutt og opptjent egenkapital i banken og andel X ij av opptjent egenkapital i felleseid boligkredittforetak/bank. Indikatorens nevner Illikvide eiendeler Brutto utlån til kunder Konklusjon når banken er eneeier: Brutto utlån til kunder er summen av utlån til kunder i morbank og i eventuelle datterselskaper. Konklusjon ved deleierskap i boligkredittforetak: Brutto utlån til kunder er summen av utlån til kunder i morbank og andelen Y ij av utlånene i boligkredittforetaket. Konklusjon når deleierskapet gjelder en bank: Brutto utlån til kunder er summen av utlån til kunder i morbank og andelen X ij av utlånene i den deleide banken. 10 Finanstilsynet

11 Brutto utlån til kredittinstitusjoner og innskudd i banker (ny) Konklusjon når banken er eneeier: Denne posten, som dekker bankkonsernets fordringer mot andre kredittinstitusjoner er summen av tilsvarende poster for det enkelte selskap i konsernet fratrukket fordringer mot selskaper i konsernet som inngår i de konsoliderte likviditetsindikatorene. Konklusjon ved deleierskap i boligkredittforetak: Fordringer mot andre kredittinstitusjoner er summen av eierbankens fordringer mot andre kredittinstitusjoner og andelen Y ij av tilsvarende poster for boligkredittforetaket, fratrukket fordringer mellom banken og boligkredittforetaket. Konklusjon når deleierskapet gjelder en bank: Fordringer mot andre kredittinstitusjoner er summen av eierbankens fordringer mot andre kredittinstitusjoner og andelen X ij av tilsvarende poster i den deleide banken, fratrukket fordringer mellom banken og den felleseide banken. Andre ihendehaverobligasjoner (parter i ansvarlig lånekapital) (ny) Konklusjon når banken er eneeier: Andre ihendehaverobligasjoner er summen av tilsvarende poster for det enkelte selskap i konsernet fratrukket fordringer mot andre selskaper i konsernet. Konklusjon ved deleierskap i boligkredittforetak: I den grad et boligkredittselskap skulle ha denne type plasseringer er andre ihendehaverobligasjoner summen av eierbankens andre ihendehaverobligasjoner og andelen X ij av tilsvarende poster i boligkredittforetaket, fratrukket fordringer mellom banken og boligkredittforetaket. Konklusjon når deleierskapet gjelder en bank: Andre ihendehaverobligasjoner er summen av eierbankens andre ihendehaverobligasjoner og andelen X ij av tilsvarende poster i den deleide banken, fratrukket fordringer mellom banken og den deleide banken. Eierinteresser i konsern og tilknyttede selskaper Konklusjon når banken er eneeier: Bankkonsernets eierinteresser og aksjer er lik morselskapets og datterselskapets eierinteresser, minus innskutt egenkapital i datterselskaper. Konklusjon ved deleierskap i boligkredittforetak og bank: Summen av eierinteresser og aksjer i banken og andel X ij av tilsvarende eierinteresser i deleid selskap, med fratrekk for andel X ij av innskutt egenkapital i deleid boligkredittforetak/bank. Beholdning av aksjer i foretak (i samarbeidsgruppe) Konklusjon når banken er eneeier: Beholdning av aksjer i foretak i samarbeidsgruppe summeres for morbank og datterselskaper. Her er det ikke behov for fratrekk knyttet til konsolideringen. Konklusjon ved deleierskap i både boligkredittforetak og bank: Beholdningen av aksjer i samarbeidsgruppe er summen av eierbankens beholdning av aksjer og andelen X ij av tilsvarende poster i det deleide selskapet, med fratrekk for andel X ij av innskutt egenkapital i deleid boligkredittforetak/bank 10. Realkapital Konklusjon når banken er eneeier: Bankkonsernets realkapital er summen av realkapitalen i det enkelte selskapet i bankkonsernet. Konklusjon ved deleierskap i både boligkredittforetak og bank: Realkapitalen er summen av realkapitalen i eierbanken og andelen X ij av tilsvarende poster i det deleide selskapet. Her er det ikke behov for fratrekk knyttet til konsolideringen. Pant knyttet til lån i sentralbanker (ny) Konklusjon når banken er eneeier: Summen av båndlagt pant i morbank og eventuelle datterbanker, med fratrekk for verdipapirer utstedt av mor eller datterselskap. 10 For de bankene som rapporterer inn beløp på begge postene Eierinteresser i konsern og tilknyttede selskaper og Beholdning av aksjer i foretak (i samarbeidsgruppe) vil en ved beregningene av indikatorene sørge for at innskutt egenkapital i datterbanker/kredittforetak som inngår i de konsoliderte indikatorene blir trukket fra bare én gang. Finanstilsynet 11

12 Konklusjon når deleierskapet gjelder en bank (bare banker kan benytte F lån): Pantsatte verdipapirer i Norges Bank er summen av eierbankens båndlagte pant og andelen X ij av tilsvarende poster i den deleide banken. Verdipapirer pantsatt eller byttet bort for en periode lengre enn 1 år (1 mnd.) (OMF-bytteordningen) (ny) Konklusjon når banken er eneeier: Når banken benytter seg av bytteordningen med staten, båndlegges OMFene (kan ikke lenger selges i markedet) og verdien av disse legges derfor til i nevneren i indikatorberegningene som illikvide eiendeler (uten fratrekk for haircut). Egne OMFer (utstedet fra eget boligkredittforetak) trekkes imidlertid i fra ettersom verdien av disse på konsolidert basis inngår i utlånsporteføljen som er overført til kredittforetaket. Konklusjon ved deleierskap i boligkredittforetak: Båndlagte OMFer er summen av hva eierbanken har båndlagt i bytteordningen og andelen Y ij av tilsvarende poster for boligkredittforetaket. Egne OMFer (utstedt fra felleseid boligkredittforetak) trekkes imidlertid i fra, ettersom verdien av disse på konsolidert basis inngår i utlånsporteføljen som er overført til kredittforetaket. Fratrekket kan imidlertid maksimalt utgjøre samme beløp som summen av utlån som banken har overført til boligkredittforetaket. Båndlagte OMFer fra felles boligkredittforetak utover det som den enkelte bank har overført av utlån til boligkredittforetaket blir dermed inkludert i nevneren på lik linje med andre pantsatte verdipapirer kjøpt i markedet. Konklusjon når deleierskapet gjelder en bank: Båndlagte OMFer er summen av hva eierbanken har båndlagt i bytteordningen og andelen X ij av tilsvarende poster i deleid bank. OMFer den deleide banken har mottatt fra underliggende boligkredittforetak trekkes imidlertid i fra, ettersom verdien av disse på konsolidert basis inngår i utlånsporteføljen som er overført til kredittforetaket. Vedlegg 3 viser kodelisten for konsoliderte likviditetsindikatorer for banker med deleierskap i boligkredittforetak. 12 Finanstilsynet

13 VEDLEGG 1 Beregning av likviditetsindikatorer for en bank isolert. Likviditetsindikator 1 finansiering med gjenstående løpetid over ett år DEFINISJON RAPP KODE KODENAVN TELLER Innskudd, kunder* (66-69) Andre lån, kunder Innskudd og innlån fra kunder Obligasjonslån (66-69) Ihendehaverobligasjonslån (66-69) Innskudd, kredittinstitusjoner (66-69) Andre lån, Norges Bank (66-69) Andre lån, øvrige kredittinstitusjoner Gjeld til kredittinstitusjoner Ansvarlig lånekapital (66-69) Ansvarlig lånekapital Aksjekapital mv. og annen innskudd Innskutt egenkapital egenkapital Bundet opptjent egenkapital og fri Opptjent egenkapital opptjent egenkapital NEVNER Brutto utlån til kunder Utlån, kunder Brutto utlån til kredittinstitusjoner (66-69) Til kredittinstitusjoner og innskudd i banker (66-69) I banker Andre ihendehaverobligsjoner (parter i ansvarlig lånekapital) og Parter i ansvarlig lånekapital Eierinteresser i konsern og Aksjer mv. til anskaffelseskost og eierinteresser utover anskaffelseskost Aksjer, andeler og grunnfondsbevis i konsern og tilknyttede selskaper** tilknyttede selskaper Beholdning av aksjer i foretak I samarbeidsgruppe Realkapital Realkapital Vp. og fordringer brukt i gjenkjøps- Verdipapirer pantsatt eller byttet (66-69) avtale med staten i OMF-ordningen bort (66-69) Andre pantsatte aktiva Pant knyttet til lån i Norges Bank (66-69) Tillagt verdien av haircut*** * Kunder er definert ved sektorene 110, , ** Konsern og tilknyttede selskaper er definert ved sektorkode xx8/xx9 *** Beregnes ut i fra pantsatte verdipapirer i Norges Bank: *( / ) Finanstilsynet 13

14 Likviditetsindikator 2 finansiering med gjenstående løpetid over en måned DEFINISJON RAPP KODE KODENAVN TELLER Innskudd, kunder* (62-69) Andre lån, kunder Innskudd og innlån fra kunder Obligasjonslån (62-69) Ihendehaverobligasjonslån Sertifikatlån (62-69) Omsettelige sertifikater (62-69) Innskudd, kredittinstitusjoner (62-69) Andre lån, Norges Bank (62-69) Andre lån, øvrige kredittinstitusjoner Gjeld til kredittinstitusjoner Ansvarlig lånekapital (62-69) Ansvarlig lånekapital Aksjekapital mv. og annen innskudd Innskutt egenkapital egenkapital Bundet opptjent egenkapital og fri opptjent egenkapital Opptjent egenkapital NEVNER Brutto utlån til kunder Utlån, kunder (62-69) Til kredittinstitusjoner Brutto utlån til kredittinstitusjoner og innskudd i banker (62-69) I banker Andre ihendehaverobligsjoner (parter i ansvarlig lånekapital) og Parter i ansvarlig lånekapital Aksjer mv. til anskaffelseskost og eierinteresser utover anskaffelseskost Eierinteresser i konsern og Aksjer, andeler og grunnfondsbevis i tilknyttede selskaper konsern og tilknyttede selskaper** Beholdning av aksjer i foretak I samarbeidsgruppe Realkapital Realkapital Vp. og fordringer brukt i gjenkjøps- Verdipapirer pantsatt eller byttet (62-69) avtale med staten i OMF-ordningen bort (62-69) Andre pantsatte aktiva Pant knyttet til lån i Norges Bank (62-69) Tillagt verdien av haircut*** * Kunder er definert ved sektorene 110, , ** Konsern og tilknyttede selskaper er definert ved sektorkode xx8/xx9 *** Beregnes ut i fra pantsatte verdipapirer i Norges Bank: *( / ) 14 Finanstilsynet

15 VEDLEGG 2 Beregning av likviditetsindikator 1 for bankkonsern (bank, kredittforetak og finansieringsselskap). DEFINISJON TELLER Innskudd og innlån fra kunder Obligasjonslån Gjeld til kredittinstitusjoner RAPP Innskudd, kunder* (66-69) Andre lån, kunder (66-69) Ihendehaverobligasjonslån (66-69) Innskudd, kredittinstitusjoner (66-69) Andre lån, Norges Bank (66-69) Andre lån, øvrige kredittinstitusjoner Ansvarlig lånekapital (66-69) Ansvarlig lånekapital Aksjekapital mv. og annen innskudd Innskutt egenkapital egenkapital Bundet opptjent egenkapital og fri Opptjent egenkapital opptjent egenkapital NEVNER Brutto utlån til kunder Utlån, kunder Brutto utlån til kredittinstitusjoner og innskudd i banker (66-69) Til kredittinstitusjoner (66-69) I banker Andre ihendehaverobligsjoner (parter i ansvarlig lånekapital) og Parter i ansvarlig lånekapital Eierinteresser i konsern og tilknyttede selskaper 10 KODE - SUMMERES FOR MOR OG DATTER KODENAVN Aksjer mv. til anskaffelseskost og eierinteresser utover anskaffelseskost TIL FRATREKK Ingen 1.45 og 4.45 sektor xx8/xx9 Sektor xx8 og xx9 Sektor xx8 og xx9 Ingen Ingen Ingen Sektor xx8 og xx9 Sektor xx8 og xx9 FORKLARI Summen av in datterselskap Summen av o fratrukket finan Summen av g og datterselsk mor/datter Summen av a datterselskap Kun morbank Summen av o datterselskap Summen av u Summen av b innsk. i bank fratrukket lån/ Summen av lå fratrukket lån n for morbank og datterselskap til mor/datter Summen av e ierinteressene i morbank og datterselskap fratrukket innskutt egenkapital i datterselskapet Beholdning av aksjer i foretak I samarbeidsgruppe Ingen Summen av aksjer for morbank og datterselskap Realkapital Realkapital Ingen Summen av realkapital i morbank og datterselsk. Vp. og fordringer brukt i gjenkjøps- Verdipapirer pantsatt eller byttet bort (66-69) avtale med staten i OMF-ordningen (66-69) Andre pantsatte aktiva Pant knyttet til lån i Norges Bank (66-69) Tillagt verdien av haircut*** * Kunder er definert ved sektorene 110, , ** Konsern og tilknyttede selskaper er definert ved sektorkode xx8/xx9 *** Beregnes ut i fra pantsatte verdipapirer i Norges Bank: *( / ) Aksjer, andeler og grunnfondsbevis i konsern og tilknyttede selskaper** i datterselskap Sektor xx8 og xx9 Manuelt fratrekk NG TIL KONSOLIDERINGEN nskuddene/innlånene i morbank og (kun banker som har innskudd) bl.lånene i morbank og datterselsk. siering fra mor/datter jeld til kredittinstitusjoner i morbank ap fratrukket lån og innskudd fra nsvarlig lånekapital i morbank og fratrukket lån fra mor/datter ens innskutte egenkapital pptjent egenkapital i morbank og tlånene i morbank og datterselskap rutto utlån til kredittinstitusjoner og er for morbank og datterselskap innsk. til mor/datter Summen av båndlagt pant i morbank og datterselskap fratrukket verdipapirer til mor/datter Summen av lån for morbank og datterselskap fratrukket egne OMF stilt som sikkerhet Finanstilsynet 15

16 VEDLEGG 3 Beregning av likviditetsindikator 1 for bank med deleid OMF-foretak. (Beregning for deleide banker gjøres ved å kun benytte eierandeler, dvs. ikke andel Y - som beregnes fra 37-postene i rapport 11). DEFINISJON RAPP TELLER Innskudd, kunder* Innskudd og innlån fra kunder (66-69) Andel Y Andre lån, kunder Ingen Obligasjonslån (66-69) Andel Y Ihendehaverobligasjonslån (66-69) Innskudd, kredittinstitusjoner (66-69) Andre lån, Norges Bank Gjeld til kredittinstitusjoner (66-69) Andel Y Andre lån, øvrige kredittinstitusjoner Ansvarlig lånekapital (66-69) Andel X Ansvarlig lånekapital Innskutt egenkapital Gjelder kun banken Bundet opptjent egenkapital og fri Opptjent egenkapital Andel X opptjent egenkapital Ingen NEVNER Brutto utlån til kunder Andel Y Utlån, kunder Ingen Brutto utlån til kredittinstitusjoner og innskudd i banker KODE (SUMMERES FOR BANK OG BANKENS ANDEL I ANDEL X/Y FOR DELEID SELSK.) DELEID SELSK. KODENAVN (66-69) Til kredittinstitusjoner (66-69) Andel Y I banker Andre ihendehaverobligsjoner (parter i ansvarlig lånekapital) og Andel X Parter i ansvarlig lånekapital Eierinteresser i konsern og tilknyttede selskaper TIL FRATREKK FORKLA sektor 310 og sektor 310 og 390 sektor 310 og sektor og sektor 310 og 390 Summen banken Summe fratrukk selskap Summen deleid sel Summen selskap Aksjekapital mv. og annen innskudd egenkapital Ingen Kun ba Aksjer mv. til anskaffelseskost og eierinteresser utover anskaffelseskost Andel X av Aksjer, andeler og grunnfondsbevis i konsern og tilknyttede selskaper** Andel X Beholdning av aksjer i foretak i samarbeidsgruppe Andel X I samarbeidsgruppe Ingen 9.93 i deleid selskap Summen deleid s Summen Summen banker f lån/inns Summen fratrukk av lån for banken og andel Y i deleid selskap et lån mellom selskapene Summen av bankens beholdning av aksjer i samarbeidsgr. og andel X for deleid selskap Realkapital Andel X Realkapital Ingen Summen av realkapital for banken og andel X i deleid selsk. Vp. og fordringer brukt i gjenkjøps- Verdipapirer pantsatt eller byttet (66-69) avtale med staten i OMF-ordningen bort (66-69) Andel Y Andre pantsatte aktiva Pant knyttet til lån i Norges Bank (66-69) Gjelder kun banken Tillagt verdien av haircut*** Manuelt fratrekk * Kunder er definert ved sektorene 110, , ** Konsern og tilknyttede selskaper er definert ved sektorkode xx8/xx9 *** Beregnes ut i fra pantsatte verdipapirer i Norges Bank: *( / ) RING TIL KONSOLIDERINGEN av innskuddene i banken, og andre lån kunder i og andel Y i deleid selskap n av obl.lånene i banken og andel Y i deleid selskap, et bankens beholdning av VP utstedt av deleid av gjeld til kredittinstitusjoner i banken og andel Y i skap fratrukket gjeld mellom selskapene av ansv. lånekapital i banken og andel X i deleid fratrukket lån mellom selskapene nkens innskutte EK tas med av opptjent egenkapital i banken og andel X i elskap av utlånene i banken og andel Y i deleid selskap av brutto utlån til kredittinstitusjoner og innsk. i or banken og andel Y i deleid selskap fratrukket k. mellom selskapenen Summen av eierinteressene i banken og andel X i deleid selskap, fratrukket andel X av innskutt EK i deleid selskap Summen av båndlagt pant i banken og andel Y i deleid selskap fratrukket verdipapirer mellom selskapene Bankens pant knyttet til lån i Norges Bank, fratrukket egne OMF stilt som sikkerhet 16 Finanstilsynet

17

18 FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo

Beregningsmodell for Finanstilsynets likviditetsindikator 1 og 2

Beregningsmodell for Finanstilsynets likviditetsindikator 1 og 2 Risikobasert tilsyn Beregningsmodell for Finanstilsynets likviditetsindikator 1 og 2 DATO: 21.12.2009 1 Innledning Finanstilsynet har revidert metoden for å beregne likviditetsindikator 1 og 2, som angir

Detaljer

BEREGNINGSMODELL FOR FINANSTILSYNETS LIKVIDITETSINDIKATOR 1 OG 2

BEREGNINGSMODELL FOR FINANSTILSYNETS LIKVIDITETSINDIKATOR 1 OG 2 Finanstilsynet 26. september 2012 BEREGNINGSMODELL FOR FINANSTILSYNETS LIKVIDITETSINDIKATOR 1 OG 2 Innledning Finanstilsynet har revidert metoden for å beregne likviditetsindikator 1 og 2, som angir hvor

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Likviditet og soliditet

Likviditet og soliditet Norske banker og kredittforetak Likviditet og soliditet 2. kvartal 2016 DATO: 18.10.2016 2 Finanstilsynet Innhold 1 LIKVIDITETSRISIKO... 6 1.1 Situasjonen i penge- og kapitalmarkedene... 6 1.2 Likviditetsreserve...

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012

Regnskap 1. kvartal 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet eies av 85 sparebanker og 2 ansatte. Formål Eiendomskreditts

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 3. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 3. KVARTAL 2009 3. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 3. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

Modul for likviditetsrisiko

Modul for likviditetsrisiko Risikobasert tilsyn Modul for likviditetsrisiko Evaluering av likviditetsriskonivå DATO: 15.01.2015 SEKSJON/AVDELING: BANK Innhold 1 INNLEDNING 3 2 OPPSUMMERING 4 3 LIKVIDITETSBUFFER 5 3.1 Likviditetsbufferkravet

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 28,342 mill. mot NOK

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2012

Regnskap 3. kvartal 2012 Regnskap 3. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Eiendomskreditt ble etablert den 29.10.1997 og fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Eiendomskreditts formål er å yte mellomlange og

Detaljer

Aktuell kommentar. Hvordan påvirker markedsuroen finansieringskostnadene for norske bankkonsern?

Aktuell kommentar. Hvordan påvirker markedsuroen finansieringskostnadene for norske bankkonsern? Nr. Aktuell kommentar Hvordan påvirker markedsuroen finansieringskostnadene for norske bankkonsern? Av Jermund Molland og Monique Erard, Avdeling for Likviditetsovervåking, Norges Bank Finansiell stabilitet*

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Kredittforeningen for Sparebanker

Kredittforeningen for Sparebanker Kredittforeningen for Sparebanker Foreløpig resultat 2011 Resultatregnskapet KfS er i utgangspunktet et non-profit foretak hvor formålet er å skaffe medlemsbankene så gunstige innlån som mulig. Deler av

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal Kvartalsrapport 2013 1. kvartal DRIFTSRESULTAT Bankens driftsresultat etter skatt i første kvartal ble 4,07 millioner kroner, som er en økning på 1,32 millioner kroner sammenlignet med samme periode i

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Hovedveiledning NSFR Oppdatert 13. januar 2015

Hovedveiledning NSFR Oppdatert 13. januar 2015 Hovedveiledning NSFR Oppdatert 13. januar 2015 Innledning Definisjonen av NSFR NSFR skal belyse i hvilken grad institusjonen er langsiktig finansiert, og setter krav til institusjonens finansieringsstruktur

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013 NOTE Kontanter og fordringer på sentralbanken 69.519 62.304 59.340 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 235.160 339.059 222.727 Utlån til og fordringer på kunder 4 2.087.011 2.096.329 2.077.857

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2017

Delårsrapport 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017 Morbank 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 23 997 21 397 46 643 43 365 87 792 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 31.. Kvartal 2011 Landkreditt Bank Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Landkreditt Bank kan pr 30. september 2011 vise til et resultat på 41,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET 2 Hovedtall Tall i tusen kroner 1.kvartal 2015 1.kvartal 2014 2014 Resultatregnskap Resultat før skatt 9 524 12 296 42 540

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2017

Delårsrapport 1. kvartal 2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 Regnskap Morbank 1. Kvartal 1. Kvartal Året Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 22 646 21 969 87 792 Rentekostnader og lignende kostnader 9 067 10

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 7 Konsern...

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Årsrapport. Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning. Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078

Årsrapport. Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning. Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078 Årsrapport 2009 Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078 ÅRSBERETNING 2009 FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Virksomhet i 2009 Fana Sparebank Boligkreditt

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2012 2012 2011 2011 kr.1000 GFK kr.1000 GFK kr.1000 GFK Renteinntekter og lignende inntekter 32.170 4,64 30.432 4,22 123.905 4,45 Rentekostnader

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2010 1.kvartal Hele 2010 2009 2009 kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK Renteinntekter og lignende inntekter 30.478 4,04 41.334 5,54

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2012

Regnskap 1. halvår 2012 Regnskap 1. halvår 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt ble etablert den 29.10.1997 som et privat kredittforetak og fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2013

Regnskap 1. kvartal 2013 Regnskap 1. kvartal 2013 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet eies av 85 sparebanker og 2 ansatte. Formål Eiendomskreditts

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2015 Konsern Konsern 2014 2015 (alle tall i hele tusen) Note 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 69 Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner

Detaljer

2. kvartalsrapport 2008

2. kvartalsrapport 2008 2. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 2. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et overskudd på 3,5

Detaljer

Likviditet og soliditet

Likviditet og soliditet Norske banker Likviditet og soliditet 3. kvartal 2016 DATO: 08.12.2016 2 Finanstilsynet Innhold 1 LIKVIDITETSRISIKO... 7 1.1 Situasjonen i penge- og kapitalmarkedene... 7 1.2 Likviditetsreserve... 7 1.2.1

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Bedre driftsresultat enn samme periode i fjor Lik rentenetto som samme periode i

Detaljer

4. kvartalsrapport 2007

4. kvartalsrapport 2007 4. kvartalsrapport 2007 Foreløpig årsregnskap 2007 Banken der du treffer mennesker 4.kvartalsrapport og foreløpig årsregnskap 2007 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Tredje kvartal 214 Resultatpresentasjon 31.1.214 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, Fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2011 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2011 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.850 mill. som er en økning på kr. 65 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

Modul for likviditetsrisiko

Modul for likviditetsrisiko Risikobasert tilsyn Modul for likviditetsrisiko Evaluering av likviditetsrisikonivå DATO: 16.02.2016 SEKSJON/AVDELING: BANK Innhold: INNLEDNING 3 OPPSUMMERING 4 1 LIKVIDITETSBUFFER 5 1.1 Likviditetsreservekravet

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

3. kvartalsrapport 2010

3. kvartalsrapport 2010 3. kvartalsrapport 2010 Banken der du treffer mennesker 2 3. kvartalsrapport 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 36,8 MNOK pr 3.

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.154,7 1.884,3 1.896,7 Siste 12

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2016

Delårsrapport 3. kvartal 2016 Delårsrapport 3. kvartal 2016 Morbank 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2016 2015 Renteinntekter og lignende inntekter 21 964 24 371 65 329 74 059 97 193 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap Oslo,

Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap Oslo, Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap 2014 Oslo, 11.02.2015 Delårsrapport 4. Kvartal 2014 S1BV-konsernet: S1BV EM1 RH1 Kongsberg X X Mjøndalen X X Drammen X X X Horten X X X Tønsberg X X Sandefjord

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 1. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 1. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 1. kvartal Kvartalsrapport 1. kvartal BALANSEN Pr. 31.3.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.857 mill. som gir en økning på kr. 91 mill. (5,2%) på de siste 12 måneder.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak - ORBOF

Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak - ORBOF Finanstilsynet Gjelder f.o.m. desember 2012 Statistisk sentralbyrå Norges Bank Oppdatert 22. november 2012 Kodeliste for: 60 AVLEDET BALANSE MED UTVIDETE STATISTISKE KJENNETEGN (ÅR) Offentlig Regnskapsrapportering

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2011. 169. driftsår

Regnskap 1. kvartal 2011. 169. driftsår Regnskap 1. kvartal 2011 169. driftsår Hovedpunkter 1. kvartal 2011 Rentenetto økt fra siste kvartal 2010,og på linje med samme kvartal 2010 Utlånsvekst 19,5 % siste 12 mnd. Innskuddsvekst 14,2 % siste

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2011

Regnskap 3. kvartal 2011 Regnskap 3. kvartal 2011 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt ble etablert den 29.10.1997 som et privat kredittforetak og fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet

Detaljer

Kvartalsregnskap

Kvartalsregnskap Kvartalsregnskap 30.09.2009 1 Gran SpareBank - Kvartalsregnskap pr. 30.09.09 Generelle regnskapsprinsipper: Bankens kvartalsregnskap er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende lover og bestemmelser

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport pr. 30.9.2014 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige markeder, i tillegg

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2007

Delårsregnskap 3. kvartal 2007 Delårsregnskap 3. kvartal 2007 Delårsrapport 3.kvartal 2007 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2006. Regnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal Sparebank

Detaljer

Delårsrapport. 2. kvartal 2017

Delårsrapport. 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017 DELÅRSRAPPORT PR. 30.6.2017 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.389,4 2.154,7 2.244,5 Siste 12

Detaljer

Delårsrapport. 1 kvartal 2017

Delårsrapport. 1 kvartal 2017 Delårsrapport 1 kvartal 2017 DELÅRSRAPPORT PR. 31.3.2017 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.320,2 1.990,8 2.244,5 Siste 12 mnd.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR Saksnr. A2012 024 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2012 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. KVARTALSRAPPORT 2012 Resultat for første kvartal 2012 før skatt ble på 5,9 millioner kroner. Dette er 0,7 millioner kroner høyere enn samme periode i fjor. Resultatet

Detaljer

Delårsrapport. 3.kvartal Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 3.kvartal Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 3.kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 3.kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 3. kvartal

Detaljer