Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen"

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: E-post Dato: Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Magnus Berdal Leder Rolv Kristen Øygard Nestleder Rannveig Brennhaug Medlem Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Merknader Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling - Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Per Magnus Berdal Rannveig Brennhaug Rolv Kristen Øygard Sign. Sign. Sign.

2 Saksliste Utvalgssaksnr ST 42/14 ST 43/14 ST 44/14 Innhold Lukket Arkiv- Saksnr. Referatsaker Dispensasjon for transport til hytte ved Langvatnet i Romsdalen landskapsvernområde Dispensasjon for transport av mat og oppakning for påska med snøskuter. Dispensasjon for oppretting og merking av pilegrimsrute frå Valldal til Lesja 2014/ / /774

3 NASJONALPARKSTYRE T FOR REINHEIMEN ARBEIDSUTVALET Sak Arkivsaksnr: 2014/ Sakshandsamar: Bjørn Dalen Dato: Utval Utvalssak Møtedato Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen 42/ Dispensasjon for transport til hytte ved Langvatnet i Romsdalen landskapsvernområde. Forvaltar si innstilling: Arbeidsutvalet i Reinheimen vedtek å gje Ingulf, Sigrid og Ivar Sletta, 6330 Verma, løyve til å nytte bil eller traktor for transport av ved og proviant fram til enden av køyrespor på nordsida av Langvatnet. Dispensasjonen er gitt med heimel i verneforskrifta for Romsdalen landskapsvernområde 3 pkt. 5.3, bokstav d. Vilkår All transport skal følgje veg og køyrespor fram til enden ved Langvatnet. Dersom det er planlagt lengre opphald i området, skal køyretøyet returnerast. Parkering skal begrensast til den tida som er knytt til sjølve transportoppdraget, og som er påkrevd for avlasting m.v. Det gis løyve inntil 3 turar-returar pr. år i perioden 2014 og 2015.Jf. Forvaltningsplanen. Køyringa må avklarast med SNO oppsyn (Thomas Rødstøl, tlf ) seinast dagen før køyringa finn stad. Løyvet til motorferdsel og køyrebok skal vere med under transporten. Køyrebok skal fyllast ut før turen startar. Køyrebok skal sendast forvaltningsmyndet innan 5.juli kvart år. Vi gjer merksam på at det må innhentast eventuelle nødvendige løyve til motorferdsel frå kommunen og grunneigar. Dokument i saka: Søknad dagsett motteke 27. mars 2014, frå Ingulf Sletta, 6330 VERMA. Søknaden er sendt via Rauma kommune og journalført hjå Fylkesmannen i Oppland den 10.april Søknaden Ingulf Sletta har søkt om løyve til å bruke bil og traktor til transport av ved og proviant til eigen hytte, gnr. 85/10 ved Langvatnet i Romsdalen landskapsvernområde. Det blir søkt om fleirårig løyve for perioden, og for 8 turar - returar.

4 Søknaden vert vurdert i samsvar med: 1. Forskrift for Romsdalen landskapsvernområde dagsett 24.november Naturmangfaldlova, dagsett 19, juni 2009 nr Forvaltningsplan for Reinheimen. Verneforskrift og verneformål og framlegg til forvaltningsplan Omsynet til verneverdiane i området er vurdert, særleg i forhold til landskap, dyreliv og friluftsliv, jf. verneforskrifta 2 og naturmangfaldlova 1(Formål), 4 og 5 (forvaltningsmål for naturtypar, økosystem og artar) samt 7(prinsipp for å ta offentleg avgjerd), jf (kunnskapsgrunnlaget og miljørettslege prinsipp). Formålet med Romsdalen landskapsvernområde er å verne om eit særprega og vakkert naturlandskap, samt ta vare på innslag av kulturlandskap som utgjer ein del av eit eigenarta i området. I tillegg ta vare på leveområda til villreinen. Etter verneforskrift for Romsdalen landskapsvernområde, er all motorferdsel i utgangspunktet forbode (verneforskrifta 3 pkt. 5.1, med unnatak gitt i pkt. 5.3.Tiltaket vil omfatte motorferdsel i landskapsvernområdet. Forvaltningstyremakta kan gje løyve til m.a.: Nødvendig bruk av bil eller traktor på barmark etter kartfesta/særskilt nemnte eksisterande køyrespor/traktorvegar for transport av materialar, brensel og utstyr til hytter, buer og setrer. Køyrespora/traktorvegane skal framgå av forvaltningsplanen. (verneforskrifta 3 pkt. 5.3 bokstav d). Det er søkt om å ha med anna personell. Vurdering Kart over det aktuelle området. Kart over det aktuelle området. Siste del av traseen (frå kvit firkant fjellstyrehytte køyrespor. Raud ring er tiltakhavars hytte I forvaltningsplan for Reinheimen heiter det mellom anna i kapitlet om Romsdalen landskapsvernområde: Motorferdsel langs køyrespor 3, pkt 5.3, d. Barmarktransport til hytter

5 Forvaltningsstyresmakta kan etter søknad gje løyve til barmarkstransport av ved, materialar, varer og utstyr til hytter langs etablerte vegar og langs eksisterande køyrespor, jf kart nr 8: frå Evensetra til Restjønna. innafor parkeringsplassen på Tunga innafor der stigen går opp til Vermevatnet Det følger ikkje parkeringsløyve med barmarktransportløyvet. Parkering skal begrensast til den tida som er knytt til sjølve transportoppdraget, og som er påkrevd for omlasting m.v. Dersom det er planlagt lengre opphald i området, skal køyretøyet returnerast. Forvaltningsplan set strenge krav til opphald med motorkøyretøy i verneområdet. Det er ikkje avdekt at tiltaket vil danne uheldig presedens sidan det er heimel for det i verneforskrifta og utdjupa i forvaltningsplan. Sidan det er eit etablert køyrespor fram til Langvatnet, vil heller ikkje tiltaket føre til nemneverdige påverknad på naturmiljøet eller på annan måte gå utover verneformålet. Kunnskapsgrunnlaget er godt. Det er praksis for denne transporten frå før vernet vart innført og det er ikkje avdekt negative sider ved den. Rapportar og dokument frå verneplanprosessen gjev kunnskap om området. I tillegg Naturbasen og årleg inspeksjonar av SNO oppsyn. Ut ifrå dette vurderer sekretariatet at kunnskapsgrunnlaget er oppfylt. Føre-var-prinsippet er vurdert som ikkje å ha relevans i denne saka. Området er brukt til friluftsliv Tiltaket vil ikkje føre til endring/slitasje/tap av naturmangfaldet ved transport på vinterføre. Sidan det er bilveg og køyrespor vil ikkje tiltaket føre til unødvendig slitasj. Når det er satt vilkår for eit tal avgrensa turar vil det heller ikkje føre til unødvendig mykje støy. Talet på hytter i området er fast og talet på turar er regulert i forvaltingsplanen, slik at den samla belastinga av motorferdsla er avgrensa og oversiktleg. Dei registrerte naturverdiane i området blir ikkje direkte påverka av motorferdsla. Ut ifrå ei samla vurdering meiner sekretariatet at tiltaket ikkje vil ha nemneverdig verknad på verneverdiane og at det derfor kan gjennomførast. Saksprotokoll i Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Vedtak Arbeidsutvalet i Reinheimen vedtek å gje Ingulf, Sigrid og Ivar Sletta, 6330 Verma, løyve til å nytte bil eller traktor for transport av ved og proviant fram til enden av køyrespor på nordsida av Langvatnet. Dispensasjonen er gitt med heimel i verneforskrifta for Romsdalen landskapsvernområde 3 pkt. 5.3, bokstav d. Vilkår All transport skal følgje veg og køyrespor fram til enden ved Langvatnet. Dersom det er planlagt lengre opphald i området, skal køyretøyet returnerast. Parkering skal begrensast til den tida som er knytt til sjølve transportoppdraget, og som er påkrevd for avlasting m.v. Det gis løyve inntil 3 turar-returar pr. år i perioden 2014 og 2015.Jf. Forvaltningsplanen. Køyringa må avklarast med SNO oppsyn (Thomas Rødstøl, tlf ) seinast dagen før køyringa finn stad. Løyvet til motorferdsel og køyrebok skal vere med under transporten. Køyrebok skal fyllast ut før turen startar. Køyrebok skal sendast forvaltningsmyndet innan 5.juli kvart år. Vi gjer merksam på at det må innhentast eventuelle nødvendige løyve til motorferdsel frå kommunen og grunneigar.

6 NASJONALPARKSTYRE T FOR REINHEIMEN ARBEIDSUTVALET Sak Arkivsaksnr: 2014/ Sakshandsamar: Bjørn Dalen Dato: Utval Utvalssak Møtedato Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen 43/ Dispensasjon for transport av mat og oppakning for påska med snøskuter. Forvaltar si innstilling Reinheimen nasjonalparkstyre v/arbeidsutvalet vedtek å gje Marit Tordhol, Kårstad, 2665 LESJA, løyve til transport av mat og oppakning til seter i Lordalen landskapsvernområde. Vedtaket er fatta med heimel i verneforskrift for Lordalen landskapsvernområde. 3 pkt. 5.3 bokstav b). Vilkår Det skal brukast leigekøyrar. Transportetappe skal følgje Lordalsvegen så langt råd er. Løyvet gjeld i perioden 17.april 20.april Løyvet gjeld for 2 turar-returar. Under køyring skal det takast særleg omsyn til naturmiljøet, særleg dyreliv, og friluftsliv. Køyringa må avklarast med SNO seinast dagen før køyring m.a. for å avklare omsynet til dyreliv, med evt. korreksjon av ruta. Kontaktperson er Per Olav Haugen, tlf: Køyrebok skal fyllast ut på førehand. Løyve til motorferdsel og køyrebok skal takast med under transport. Rapport om dato og stad for køyring skal sendast Reinheimen nasjonalparkstyre innan 5. juni Dokument i saka: Søknad dagsett 6.april 2014, frå Marit Tordhol, Kårstad, 2665 Lesja. Søknaden Marit Tordhol, Kårstad, 2665 Lesja søkjer om å få transportere at og oppakning til seter i Lordalen landskapsvernområde, i samband utleige i påska. Søknaden vert vurdert i samsvar med: 4. Verneforskrift for Lordalen landskapsvernområde dagsett 24.november Naturmangfaldlova, dagsett 19, juni 2009 nr Forvaltningsplan for Reinheimen.

7 Verneforskrift og verneformål og framlegg til forvaltningsplan Omsynet til verneverdiane i området er vurdert, særleg i forhold til landskap, dyreliv og friluftsliv, jf. verneforskrifta 2 og naturmangfaldlova 1(Formål), 4 og 5 (forvaltningsmål for naturtypar, økosystem og artar) samt 7(prinsipp for å ta offentleg avgjerd), jf (kunnskapsgrunnlaget og miljørettslege prinsipp). Etter verneforskrift for Lordalen landskapsvernområde er all motorferdsle forbode. Forvaltningsmyndet kan gje dispensasjon frå verneforskrifta i enkelte tilfelle m.a.til: Nødvendig transport av ved, materialar eller varer til buer og hytter, utkøyring av båt og nødvendig motorferdsel i samband med snømålingar o.l. på snødekt mark langs etablerte traséar eller ved lufttransport. (Verneforskrift for Lordalen landskapsvernområde 3 pkt. 5.3 bokstav b.) Vurdering I forvaltningsplan for Reinheimen heiter det: For Lordalen landskapsvernområde: Nødvendig transport av ved, material eller varar til buer og hytter med vidare Lordalen landskapsvernområde 3, pkt Motorisert ferdsel i utmark i Lordalen landskapsvernområde skal haldast på eit nødvendig minimum. Motorferdsel i samband med løyve etter verneforskrifta 3, pkt skal i regelen skje ved bruk av leigekøyrar. (jf. Nasjonal forskrift om motorisert ferdsel i utmark og på islagte vassdrag 5 a.). For å sikre fleksibilitet og å unngå unødig behandling av søknader, skal løyve gjevast for ei aktuell periode. Leigekøyrar/transportør skal varsle oppsynet på førehand i forhold til den aktuelle dagen når transporten skal skje for å hindre moglege ulemper for villreinen og for å halde oversikt over motorferdsel i verneområdet. Det skal førast køyrebok som skal sendast forvaltningsstyresmakta innan 5. juni kvart år. Denne søknaden gjeld transport med snøskuter av proviant til seter som blir leigd ut: - Frå brøyta veg ved Kvannbekkmyre i seter Lordalen landskapsvernområde Transport periode er: Talet på turar: 2 stk. Motorferdsel er i utgangspunktet forbode i verneområdet då dette kan ha negative effektar på verneverdiane gjennom forstyrring, slitasje og støy. Etter dispensasjon frå verneforskrifta kan forvaltningsstyresmakta gi løyve til aktiviteten. Dette inneber at transporten med snøskuter ikkje må stride mot verneformålet. Det er difor eit mål å minimere motorferdsel i verneområda og å avgrense motorferdsel til berre det mest naudsynte. Det går fram av naturmangfaldlova 8 at offentlege avgjerder som gjeld naturmangfaldet så langt det er rimeleg skal bygge på vitskapleg og erfaringsbasert kunnskap om naturmangfald, samt effekten av påverknader. Kunnskapen om naturmangfaldet i området er henta frå verneplan for Reinheimen, Naturbase, ArcGis prosjekt om hekkande rovfugl i Oppland, og tidlegare løyve til motorisert transport i området. Ein konstaterer at aktiviteten ikkje vil føre til inngrep i landskapet av nokon art. For naturopplevinga kan motorferdsel ha ein forstyrrande effekt. Med dei vilkåra som er sett i løyvet, vert motorferdsla avgrensa til det som er mest naudsynt og til tider som reinen ikkje er så sårbar. Ein vurderer at bruk av snøskuter ikkje vil medføre slitasje på vegetasjon slik at landskapet sin art og karakter vert endra vesentleg. Det meste av transporten følgjer ubrøyta bilveg. Transporten skal samordnast med annan transport i same området så langt leigekøyrar finn det praktisk mogleg, for å redusere talet turar til eit minimum. Forvaltningsstyresmakta har vurdert omsynet til verneverdiane i området, jf. verneforskriftene 2, og meiner tiltaket med dei vilkåra som er sette i løyvet eit avgrensa tidsrom ikkje kjem i strid med verneformålet. Avgrensa bruk av snøskuter for transport av ved og utstyr til nemnte bu, vil isolert sett ha liten effekt på natur-, og kulturlandskapet. Nasjonalparkforvaltaren legg til grunn at tiltaket åleine, med dei vilkåra som vert sette for løyvet, i liten grad vil påverke trua, nær trua eller verdifullt naturmangfald som er omfatta av verneformålet, og at føreliggjande kunnskap om naturmangfaldet i saka er i samsvar med krava som følgjer av naturmangfaldlova 8.

8 Sjølv om tiltaket isolert sett i liten grad vil påverke natur- og kulturlandskapet, må søknaden vurderast etter prinsippet om samla belastning. Lordalen landskapsvernområde (lvo) er verna gjennom verneplan for Reinheimen, saman med Ottadalen lvo, Finndalen lvo, Romsdalen lvo, Trollstigen lvo og Tafjorden Reindalen lvo og Brettingsmoen naturreservat. Ved vurderinga av samla belastning må desse verneområda sjåast i samanheng. Eksisterande påverknad i området er i hovudsak bygningar, beiting, utøving av tradisjonelt og enkelt friluftsliv, jakt og fiske. Nasjonalparkforvaltaren kan ikkje sjå at aktiviteten vil føre til auka motorferdsel i området. Med dei vilkåra som er sette meiner nasjonalparkforvaltaren at den samla belastninga av motorferdsla for transporten, og mogleg framtidig aktivitet i Lordalen landskapsvernområde vil vere akseptabel. Etter nasjonalparkforvaltaren si vurdering føreligg det tilstrekkeleg kunnskap om naturmangfaldet og kva effektar tiltaket vil ha på dette mangfaldet. Føre-var prinsippet vert difor ikkje vektlagt i saka. Det er ikkje aktuelt å stille fordyrande vilkår. Det er heller ikkje aktuelt å vurdere anna transportmiddel for gjennomføring av tiltaket. Etter å ha vurdert saka har nasjonalparkforvaltaren, særleg vektlagt at tiltaket ikkje strir mot verneformålet, og at tiltaket er nødvendig for tilkomst til lokaliteten. Ut ifrå dette meiner nasjonalparkforvaltaren at det med dei gitte vilkåra kan gjevast løyve til tiltaket. Saksprotokoll i Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Vedtak Reinheimen nasjonalparkstyre v/arbeidsutvalet vedtek å gje Marit Tordhol, Kårstad, 2665 LESJA, løyve til transport av mat og oppakning til seter i Lordalen landskapsvernområde. Vedtaket er fatta med heimel i verneforskrift for Lordalen landskapsvernområde. 3 pkt. 5.3 bokstav b). Vilkår Det skal brukast leigekøyrar. Transportetappe skal følgje Lordalsvegen så langt råd er. Løyvet gjeld i perioden 17.april 20.april Løyvet gjeld for 2 turar-returar. Under køyring skal det takast særleg omsyn til naturmiljøet, særleg dyreliv, og friluftsliv. Køyringa må avklarast med SNO seinast dagen før køyring m.a. for å avklare omsynet til dyreliv, med evt. korreksjon av ruta. Kontaktperson er Per Olav Haugen, tlf: Køyrebok skal fyllast ut på førehand. Løyve til motorferdsel og køyrebok skal takast med under transport. Rapport om dato og stad for køyring skal sendast Reinheimen nasjonalparkstyre innan 5. juni 2014.

9 NASJONALPARKSTYRE T FOR REINHEIMEN ARBEIDSUTVALET Sak Arkivsaksnr: 2014/774-0 Sakshandsamar: Bjørn Dalen Dato: Utval Utvalssak Møtedato Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen 44/ Dispensasjon for oppretting og merking av pilegrimsrute frå Valldal til Lesja. Forvaltar si innstilling Arbeidsutvalet i Reinheimen vedtek å gje løyve til merking av pilegrimslei gjennom Reinheimen nasjonalpark, Trollstigen landskapsvernområde, Romsdalen landskapsvernområde. Dette gjeld frå Valldal opp for Grønningsseter og til Brøste etter eksisterande vegar og stigar. Bakgrunnen for dispensasjonen er at hovedsakleg skal eksisterande Ålesund Sunnmøre turistforening (ÅST)-stig, som er godt etablert frå før, skal nyttast. Vedtaket er gjort med heimel i følgjande verneforskrifter: - Reinheimen nasjonalpark, 3 pkt. 1.3 bokstav f - Trollstigen landskapsvernområde 3 pkt. 1.3 bokstav k. - Romsdalen landskapsvernområde 3 pkt. 1.3 bokstav j. For vedtaket gjeld følgjande vilkår: 1. Traseen skal følgje eksisterande stigar, vegfar og vegar gjennom verneområda og der det er praktisk gjennomførleg, etter ÅST sine eksisterande stignett. 2. Det kan merkast med maling/eige merke, men slik at merkinga er reversibel. D.v.s. at det ikkje blir merka på store jordfaste steinar og berg.merknga skal etter ÅST-stig vera underordna ÅST si merking. Det kan setjast to merkestolpar i stigkrysset vest for Vakkerstølen der ÅST-stigen frå Tjønnebu kjem inn på ÅST-stigen frå Muldalen, og ved Tunga i enden av open køyreveg. 3. På austsida kan det setjast opp informasjonsskilt ved parkeringsplassen utanfor bommen på Tungavegen i Romsdalen landskapsvernområde. Plassering og utforming skal avklarast med nasjonalparkforvaltar. 4. På strekningar som i dag evt. er utan merking kan nasjonalparkforvaltaren saman med grunneigar og kommunen bestemme kva trase som skal brukast. 5. Merkinga skal følgje DNT s merke håndbok. 6. Forvaltningsmyndet kan krevje at skilt/merking blir flytta eller fjerna dersom erfaringa tilseier at plasseringa er uheldig. 7. Forvaltningsmyndet kan krevje at all merking vert fjerna og at pilegrimsleia vert nedlagt. 8. SNO skal kontrollere at tiltaket er i tråd med vedtaket.

10 Dokument i saka: Søknad dagsett 3.april 2014, frå Arbeidsgruppa for pilegrimslei Valldal Fokstugu Nidaros (Arbeidsgruppa). Søknaden vert vurdert i samsvar med: 1. Forskrift for Reinheimen nasjonalpark, dagsett 24.november Forskrift for Trollstigen landskapsvernområde dagsett 24.november 2006 dagsett 24.november Forskrift for Romsdalen landskapsvernområde dagsett 24.november Naturmangfaldlova, dagsett 19.juni 2009 nr Forvaltningsplan for Reinheimen. Søknaden Leia frå Valldal er planlagt å følgje eksisterande T-merka stig frå Grønningseter i Valldalen og vidare gjennom Steindalen til Tjønnebu som er ei sjøvbetjent ÅST-hytte. Frå Tjønnebu følgjer leia vidare T-merka ÅST-stig forbi Illstigvatnet og gjennom Børrebotn ned i Ulvådalen, der stigen går saman med stig frå Muldalen vidare til Vakkerstølen. Vakkerstølen er ei spesielt flott sjølvbetjent ÅST hytte med relativ stor overnattingskapasitet. Pilegrimsleia følgjer vidare den T- merka ÅST-stigen langs Ulvådalsvatnet til Tunga, og vidare bilvegen fram til Brøstet i Brøstdalen og Stuguflåten øvst i Romsdalen. Det er ÅST som har ansvaret for dei T-merka stigane i området. ÅST er kontakta om planane og er positiv til at pilegrimsleia nyttar trasé og tilrettelegging som ÅST har ansvar for i området. Sidan pilegrimsleia følgjer allereie T-merka ÅST-stig, vil merking av råket som pilegrimslei bli sparsam og underordna T-merkinga. Merkinga som pilegrimslei vil vere i samsvar med standardmerking av pilegrimsleier, men meir sparsam, sidan traséen allereie er merka med raude T-ar. I høgfjellet inneber det å nytte steinar/skiferheller der pilegrimslogoen er diskret påmalt med raud farge. Desse steinane blir sett opp som ein del av ei varde eller skiferhellene blir støtta opp med mindre stein. I skog og lavfjell kan det vere aktuelt å merke leia med standard merkestikkar som er raudmalt i toppen og har påskrudd eit lite plastmerke med pilegrimslogoen. Til å merke i skogen er det også pilegrimsmerke som kan festast til gjerdestolpar eller hengast i tre. Merkinga vil følgje standard merking av pilegrimsleier. Verneforskrift, verneformål og forvaltningsplan Reinheimen nasjonalpark med tilliggjande verneområde vart oppretta 24.november Forvaltninga av nasjonalparken er frå 2013 lagt til Nasjonalparkstyre for Reinheimen. Omsynet til verneverdiane i området er vurdert, særleg i forhold til landskap, dyreliv og friluftsliv, jf. verneforskrifta 2 og naturmangfaldlova 1(Formål), 4 og 5 (forvaltningsmål for naturtypar, økosystem og artar) samt 7(prinsipp for å ta offentleg avgjerd), jf (kunnskapsgrunnlaget og miljørettslege prinsipp). Formålet med Reinheimen nasjonalpark er å ta vare på eit stort, samanhengande naturområde, villreinstammen i Ottadalen nord, og i tillegg landskapsformer og geologiske lokalitetar. Etter verneforskriftene for Reinheimen verneområde er all merking av stigar i utgangspunktet forbode. Forvaltningsmyndet kan likevel i enkelte tilfelle gje dispensasjon til m.a.: I nasjonalparken: Oppsetting av skilt og merking av stiar i medhald av forvaltningsplanen. (Verneforskrift for Reinheimen nasjonalparker 3 pkt. 1.3 bokstav f.) I Trollstigen landskapsvernområde: Opparbeiding og merking av nye turstiar og løyper. (Verneforskrift for Trollstigen landskapsvernområde 3 pkt. 1.3 bokstav k). I Romsdalen landskapsvernområde: Opparbeiding og merking av nye turstiar og løyper. (Verneforskrift for Romsdalen landskapsvernområde 3 pkt. 1.3 bokstav j). Forvaltningsplan Når det gjeld løyve for merking av stigar må dette vurderast av nasjonalparkstyret. Om stigar i heiter det i planen:

11 Reinheimen nasjonalpark: Vedlikehald og ny tilrettelegging 3, pkt 1.2 b, 1.3 d og f. Ein ønskjer i utgangspunktet ikkje omfattande tilrettelegging for friluftslivet i nasjonalparken. Tilrettelegging bør samlast i randsonar og i område der det er eksisterande tilretteleggingstiltak. Med direkte heimel i verneforskrifta og i medhald av forvaltningsplanen kan det gjerast vedlikehald av eksisterande stigar med varding, bruer og klopper (Jf temakart nr 2). Forvaltningsstyresmakta kan vidare etter søknad gje løyve til merking av stigar og oppsetting av skilt i medhald av forvaltningsplanen (jf. kart nr. 2). Forvaltningsstyresmakta kan gje løyve til bygging av bruer og klopper. Det kan vere behov for tiltak for å kanalisere og trygge ferdsla eller hindre uheldig terrengslitasje. Ved vurdering av aktuelle tilretteleggingstiltak skal ein ta omsyn til forholda for landskap, naturmiljø og dyreliv slik at: Fysiske tilretteleggingstiltak ikkje blir skjemmande for omgjevnadene Det ikkje blir lagt til rette for ferdsel som kan medføre unødig slitasje på terrenget. Det ikkje blir lagt til rette for ferdsel som kan kome i konflikt med viktige viltområde som parings- og hekkeområde for fugl og leveområde for villrein. All tilrettelegging for friluftsliv i fjellet, som merking av stigar, stikking av skiløyper og bygging av bruer og klopper, skal vere i tråd med Direktoratet for naturforvaltning si handbok 27 Naturvennlig tilrettelegging for friluftsliv, 2001 (DN2001) og Merkehåndboka, DNT mfl 2002 (DNT 2002). Tilretteleggingstiltak skal utførast med vekt på omsyn til naturmiljøet og tilpassing til landskapet gjennom materialval og utforming. Ein bør helst nytte stadeigne materialar som tre og stein, men dette kan ein avvike frå av omsyn til tryggleik og vedlikehald. Trollstigen landskapsvernområde: Vedlikehald og ny tilrettelegging 3, pkt 1.2 b, 1.3 d og f. Ein ønskjer i utgangspunktet ikkje omfattande tilrettelegging for friluftslivet i nasjonalparken. Tilrettelegging bør samlast i randsonar og i område der det er eksisterande tilretteleggingstiltak. Med direkte heimel i verneforskrifta og i medhald av forvaltningsplanen kan det gjerast vedlikehald av eksisterande stigar med varding, bruer og klopper (Jf temakart nr 2) Forvaltningsstyresmakta kan vidare etter søknad gje løyve til merking av stigar og oppsetting av skilt i medhald av forvaltningsplanen (jf. kart nr. 2). Forvaltningsstyresmakta kan gje løyve til bygging av bruer og klopper. Reinheimen nasjonalpark. Det kan vere behov for tiltak for å kanalisere og trygge ferdsla eller hindre uheldig terrengslitasje. Ved vurdering av aktuelle tilretteleggingstiltak skal ein ta omsyn til forholda for landskap, naturmiljø og dyreliv slik at fysiske tilretteleggingstiltak ikkje blir skjemmande for omgjevnadene. Det ikkje blir lagt til rette for ferdsel som kan medføre unødig slitasje på Terrenget. Det ikkje blir lagt til rette for ferdsel som kan kome i konflikt med viktige viltområde som parings- og hekkeområde for fugl og leveområde for villrein. All tilrettelegging for friluftsliv i fjellet, som merking av stigar, stikking av skiløyper og bygging av bruer og klopper, skal vere i tråd med Direktoratet for naturforvaltning si handbok 27 Naturvennlig tilrettelegging for friluftsliv, 2001 (DN2001) og Merkehåndboka, DNT mfl 2002 (DNT 2002) Tilretteleggingstiltak skal utførast med vekt på omsyn til naturmiljøet og tilpassing til landskapet gjennom materialval og utforming. Ein bør helst nytte stadeigne materialar som tre og stein, men dette kan ein avvike frå av omsyn til tryggleik og vedlikehald. Romsdalen landskapsvernområde: Vedlikehald og ny tilrettelegging 3 pkt. 1.2, e, 1.3 j. Direkte heimla i verneforskrifta og i samsvar med forvaltningsplanen er vedlikehald

12 av merka stigar, løyper, bruer og skilt til den standarden som var på vernetidspunktet. Tiltak som er nødvendig for å halde stigar og råk opne for ferdsel er tillate. Det omfattar å fjerne greiner og trær i og nær stigen, tilretteleggje for kryssing av bekkar og våte parti med materialar ein finn i området, vedlikehalde bruer og vedlikehalde merking. Etter søknad kan gamle bruer byttast ut med bruer av tilsvarande storleik og funksjon. Forvaltningsstyresmakta kan gje løyve til enkle tiltak som kan styrke friluftslivet eller ei næringssatsing knytt til verneområdet eller som kan kanalisere ferdsla. Etter søknad kan forvaltningsstyresmakta gje løyve til ny tilrettelegging. Nye skilt og informasjonstavler skal følgje skiltmal utarbeidd av Direktoratet for naturforvaltning. Det skal som hovudregel ikkje vere fleire skilt på same stad. Ved merking av stigane skal det ikkje målast på jordfast stein eller berg. Tilretteleggingstiltak skal utførast med vekt på omsyn til naturmiljøet og tilpassing til landskapet gjennom materialval og utforming. Ein bør helst nytte stadeigne materialar som tre og stein, men ein kan avvike frå dette av omsyn til tryggleik og vedlikehald. All tilrettelegging for friluftsliv i landskapsvernområdet, som merking av stigar, stikking av skiløyper og bygging av bruer og klopper, skal vere i tråd med Direktoratet for naturforvaltning si handbok 27 Naturvennlig tilrettelegging for friluftsliv, 2006 (Direktoratet for naturforvaltning 2006) og Merkehåndboka, DNT mfl 2002 (DNT2002). Ny tilrettelegging under skoggrensa Forvaltningsstyresmakta kan etter søknad gje løyve til å rydde og merke både gamle og nye stigar dersom dette ikkje strir mot verneformålet. Romsdalen landskapsvernområde.-- Vurdering Kart over området: Kart som viser trase. Frå Ulvådalsvatnet er ruta i søknaden teikna langs stig om Kabben og nordover i inn på veg til Brøste Det blir søkt om følgjande tiltak:

13 Remerking av eksiserande turistforeiningstig slik at den blir dobbelt merkt med eksisterande T-merking og standard merking for pilegrimsleier, av underordna karakter. Bruk av same vardar,men og supplert med nye der det er behov for betre merking. Merkestikkar: I skogsterreng evt. å merke leia med standard merkestikkar som er raudmåla i toppen og har påskruva eit lite plastmerke med pilegrimslogoen. Merkestolpar for pilegrimsleia i stigkryss, ev. også tilvisingsskilt der det frå før er oppsett skilt i stigkrysset. Slike tilvisingsskilt vil vera etter nasjonal mal frå Innovativ fjellturisme. Pilegrimslogoen vil vera sentral på desse tilvisingsskilta. Dette gjeld to stader: - Stigkryss vest for Vakkerstølen der T-stigen frå Tjønnebu kjem inn på T-stigen frå Muldalen. - Tunga i enden av open køyreveg. Informasjonsskilt om leia på to stader: - I Valldalen ved Grønningseter utanfor verneområde. - Ved parkeringsplassen utanfor bommen på Tungavegen i Romsdalen landskapsvernområde. Villrein Tiltaket vil vera med å styrke bruken av området. Det er uklart kor mykje meir ferdsel tiltaket vil føre til. Ut ifrå ÅST sine statistikkar er det registrert overnattingar. Tjønnebu har eit belegg som ligg rundt overnattingar i året og Vakkerstølen har eit besøkstal på i underkant 900 stk pr. år. Det tilseier at ferdsla langs denne traseen frå vest til Vakkerstølen i dag er liten. Villreinen i Ottadalsområdet brukar området. Området er klassifisert som barmarksbeite med trekkområde rundt Skirifjellet, på austida, ved Kabben.I Nina-rapport 643 om kunnskap-status og leveområde for villreinen er det utpeikt eit fokusområde på strekninga Brøstdalen Reindalen. Det er kartlagt at trafikken på turisthyttene i området har auka siste åra. Endringane er størst lengst sør i området på Reindalsseter, Pyttbua og Vetldalshytta. Det meste av trafikken er i sumarhalvåret. Det er eit betydeleg tal på hytter og seterstølar innover Brøstdalen til Ulvådalsvatnet. Alle desse generer ein god del trafikk innover dalen og langs Ulvådalsvatnet til Vakkerstølen i tillegg. I 1999 vart det utsett 49 tamrein ved Trollstigen som skulle forville seg i området. Talet på dyr har halde seg lågt og stamma ser ikkje ut til å auke. Talet på dyr siste åra har lege på mellom dyr. Sjølv om tiltaket isolert sett i liten grad vil påverke natur- og kulturlandskapet, må søknaden vurderast etter prinsippet om samla belastning. Lordalen landskapsvernområde (lvo) er verna gjennom verneplan for Reinheimen, saman med Ottadalen lvo, Finndalen lvo, Romsdalen lvo, Trollstigen lvo og Tafjorden Reindalen lvo og Brettingsmoen naturreservat. Ved vurderinga av samla belastning må desse verneområda sjåast i samanheng. Eksisterande påverknad i området er i hovudsak bygningar, beiting, utøving av tradisjonelt og enkelt friluftsliv, jakt og fiske. Nasjonalparkforvaltaren ser at aktiviteten kan føre til auka ferdsle i området, men med bakgrunn i dagens bruk ser ein ikkje at ein auke med bakgrunn i oppmerking av eksisterande trase vil føre til så betydeleg auke at det vil gå utover verneføremålet. Med dei vilkåra som er sette meiner nasjonalparkforvaltaren at den samla belastninga av ferdsla og mogleg framtidig aktivitet i desse vereområda vil vere akseptabel. Om nødvendig kan ein be merkinga blir fjerna. Kunnskapsgrunnlaget er godt. Det er undersøkt og kartlagt tilstrekkeleg med kunnskap om området for å kunne gje ei vurdering av det søkte om tiltaket. Nasjonalparkforvaltaren ser på dobbeltmerking som er fordel sidan den samla belastninga på området vil bli meir konsentrert ved å ha merking ein stigtrase. I dette tilfelle meiner sekretariatet at bruk av føre var - prinsippet ikkje bør vektleggjast. Det er ikkje aktuelt å stille fordyrande vilkår. Det er heller ikkje aktuelt å vurdere andre trasear for gjennomføring av tiltaket.

14 Etter å ha vurdert saka har nasjonalparkforvaltaren, særleg vektlagt at tiltaket ikkje strir mot verneformålet. Ut ifrå dette meiner nasjonalparkforvaltaren at det med dei gitte vilkåra kan gjevast løyve til tiltaket. Saksprotokoll i Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Saksinformasjon Når det gjeld talet på år løyvet kan gjelde så kan ikkje det sitjande styre gje dispensasjon for meir enn for si styreperiode. Det vil i dette tilfelle seie til og med år Vedtak Arbeidsutvalet i Reinheimen vedtek å gje løyve til merking av pilegrimslei gjennom Reinheimen nasjonalpark, Trollstigen landskapsvernområde, Romsdalen landskapsvernområde. Dette gjeld frå Valldal opp for Grønningsseter og til Brøste etter eksisterande vegar og stigar. Bakgrunnen for dispensasjonen er at hovedsakleg skal eksisterande Ålesund Sunnmøre turistforening (ÅST)-stig, som er godt etablert frå før, skal nyttast. Vedtaket er gjort med heimel i følgjande verneforskrifter: - Reinheimen nasjonalpark, 3 pkt. 1.3 bokstav f - Trollstigen landskapsvernområde 3 pkt. 1.3 bokstav k. - Romsdalen landskapsvernområde 3 pkt. 1.3 bokstav j. For vedtaket gjeld følgjande vilkår: 9. Traseen skal følgje eksisterande stigar, vegfar og vegar gjennom verneområda og der det er praktisk gjennomførleg, etter ÅST sine eksisterande stignett. 10. Det kan merkast med maling/eige merke, men slik at merkinga er reversibel. D.v.s. at det ikkje blir merka på store jordfaste steinar og berg.merknga skal etter ÅST-stig vera underordna ÅST si merking. Det kan setjast to merkestolpar i stigkrysset vest for Vakkerstølen der ÅST-stigen frå Tjønnebu kjem inn på ÅST-stigen frå Muldalen, og ved Tunga i enden av open køyreveg. 11. På austsida kan det setjast opp informasjonsskilt ved parkeringsplassen utanfor bommen på Tungavegen i Romsdalen landskapsvernområde. Plassering og utforming skal avklarast med nasjonalparkforvaltar. 12. På strekningar som i dag evt. er utan merking kan nasjonalparkforvaltaren saman med grunneigar og kommunen bestemme kva trase som skal brukast. 13. Merkinga skal følgje DNT s merke håndbok. 14. Forvaltningsmyndet kan krevje at skilt/merking blir flytta eller fjerna dersom erfaringa tilseier at plasseringa er uheldig. 15. Forvaltningsmyndet kan krevje at all merking vert fjerna og at pilegrimsleia vert nedlagt. 16. SNO skal kontrollere at tiltaket er i tråd med vedtaket.

Delegert vedtak Delegasjonssak DS 25/15

Delegert vedtak Delegasjonssak DS 25/15 NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Brettingsmoen Naturreservat Landskapsvernområder: Tafjorden- Reindalen Trollstigen Romsdalen Lordalen Finndalen Ottadalen Odd Egil Myren Romsdalsvegen 3329 2667 LESJAVERK

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteprotokoll Utvalg: Møtested: E-post Dato: 10.02.2014 Tidspunkt: 12:00 Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Magnus Berdal Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteprotokoll Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 14.05.2014 Tidspunkt: 12:00 Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Magnus Berdal

Detaljer

Kopi til: Rauma kommune Vollan 8a 6300 ÅNDALSNES Miljødirektoratet Administrativ faggruppe Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Kopi til: Rauma kommune Vollan 8a 6300 ÅNDALSNES Miljødirektoratet Administrativ faggruppe Fylkesmannen i Møre og Romsdal NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Kopi til: Fylkesmannen i Oppland Miljødirektoratet Skjåk kommune Administrativ faggruppe NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN

Kopi til: Fylkesmannen i Oppland Miljødirektoratet Skjåk kommune Administrativ faggruppe NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Sak - Breheimen nasjonalpark - Transport av ved til hytte ved Kollungstjønn og Haukberghytta - Skjåk JFL

Sak - Breheimen nasjonalpark - Transport av ved til hytte ved Kollungstjønn og Haukberghytta - Skjåk JFL Postadresse Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Besøksadresse Skjåk utmarkssenter (v/skjåk Almenning), 2690 Skjåk og Luster kommune, Kommunehuset, 6868 Gaupne Kontakt Sentralbord: +47 61 26 60 00 Direkte: +47

Detaljer

Reinheimen NP - Romsdalen LVO - Dispensasjon - Motorferdsel snøskuter Storvassbua, Trollbua og Grovåskarsbua - Lars Fransplass

Reinheimen NP - Romsdalen LVO - Dispensasjon - Motorferdsel snøskuter Storvassbua, Trollbua og Grovåskarsbua - Lars Fransplass Postadresse Besøksadresse Norsk Fjellsenter, Brubakken 2, 2686 Lom Norsk Tindesenter Havnegata 2, 6300 Åndalsnes Kontakt Sentralbord: +47 Direkte: +47 http://www.nasjonalparkstyre.no/reinheimen Fremmerbrøste

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteprotokoll Utvalg: Møtested: E-post Dato: 10.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Magnus Berdal Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteprotokoll. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteprotokoll Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Funksjon Ivar Kvalen Leiar Sven Flo Nestleiar

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen. Utvalg: Møtested: E-post Dato: Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen. Utvalg: Møtested: E-post Dato: Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 24.01.2014 Tidspunkt: 11:00 Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 911 61 458. Saksliste Utvalgssaksnr

Detaljer

Løyve til motorferdsel med snøskuter til Sandvinsstølane ifolgefonna nasjonalpark. Delegert vedtak

Løyve til motorferdsel med snøskuter til Sandvinsstølane ifolgefonna nasjonalpark. Delegert vedtak Postadresse Folgefonna Nasjonalparkstyre Postboks 7310 5020 Bergen Besøksadresse Fjordglytt Skålagato 50 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 55 57 20 00 Direkte: +47 55 57 21 35 fmhopostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

Vilkår: Kopi til: Rauma kommune NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN

Vilkår: Kopi til: Rauma kommune NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - SØKNAD OM BRUK AV SNØSKUTER TIL FRAKT AV. Utskrift av saka følgjer vedlagd.

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - SØKNAD OM BRUK AV SNØSKUTER TIL FRAKT AV. Utskrift av saka følgjer vedlagd. Lordalen beitelag v. Ola Hareland 2666 LORA Att: SAKSHANDSAMAR: TROND STENSBY ARKIVKODE: 2014/393-432.3 DATO: 23.01.2014 REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - SØKNAD OM BRUK AV SNØSKUTER

Detaljer

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - BRUK AV SNØSKUTER FOR FRAKT AV VED OG SALTSTEIN. Med helsing

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - BRUK AV SNØSKUTER FOR FRAKT AV VED OG SALTSTEIN. Med helsing Geir Kornkveen 2666 LORA Att: SAKSHANDSAMAR: TROND STENSBY ARKIVKODE: 2014/142-432.3 DATO: 13.01.2014 REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - BRUK AV SNØSKUTER FOR FRAKT AV VED OG SALTSTEIN

Detaljer

Delegert vedtak Delegasjonssak DS 57 / 16

Delegert vedtak Delegasjonssak DS 57 / 16 NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Brettingsmoen Naturreservat Landskapsvernområder: Tafjorden- Reindalen Trollstigen Romsdalen Lordalen Finndalen Ottadalen Grytten Fjellstyre, Dagfinn Roald Postboks 207

Detaljer

Løyve til motorferdsel Delegert vedtak

Løyve til motorferdsel Delegert vedtak Postadresse Folgefonna Nasjonalparkstyre Postboks 7310 5020 Bergen Besøksadresse Fjordglytt Skålagato 50 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 55 57 20 00 Direkte: +47 55 57 21 35 www.nasjonalparkstyre.no/folgefonna/

Detaljer

Besøksadresse Norsk Fjellsenter, Brubakken Lom

Besøksadresse Norsk Fjellsenter, Brubakken Lom Postadresse Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Besøksadresse Norsk Fjellsenter, Brubakken 2 2686 Lom Kontakt Sentralbord: +47 61 26 60 00 Direkte: +47 fmoppost@fylkesmannen.no http://www.nasjonalparkstyre.no/reinheimen

Detaljer

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK - DISPENSASJON - MOTORFERDSEL TRANSPORT MED SNØSCOOTER AV UTSTYR, Med helsing

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK - DISPENSASJON - MOTORFERDSEL TRANSPORT MED SNØSCOOTER AV UTSTYR, Med helsing Lesjaskog beitelag Øygarden 2668 LESJASKOG Att: Att. Karl Øygarden SAKSHANDSAMAR: TROND STENSBY ARKIVKODE: 2014/110-432.3 DATO: 13.01.2014 REINHEIMEN NASJONALPARK - DISPENSASJON - MOTORFERDSEL - 2014-2018

Detaljer

Breheimen nasjonalparkstyre hadde møte 3.6.2014. I møte vart søknaden handsama.

Breheimen nasjonalparkstyre hadde møte 3.6.2014. I møte vart søknaden handsama. BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Strynefjellet landskapsverneområde Mysubytta landskapsvernområde Høydalen landskapsvernområde Mørkridsdalen landskapsvernområde Vigdalen landskapsvernområde Høyrokampen naturreservat

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteprotokoll Utvalg: Møtested: E-post Dato: 17.03.2014 Tidspunkt: 12:00 Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Magnus Berdal Leder

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på e-post eller tlf. 576 43 139

Detaljer

AU - Nasjonalparkstyre for Reinheimen

AU - Nasjonalparkstyre for Reinheimen Arbeidsutvalet Utvalg: Møtested: Telefon Dato: 22.03.2013 Tid: 10:00 11:30 Del 2 1 Saksliste Saksnr Innhold Lukket PS 9/13 Arild Fallingen. Søknad om bruk av snøskuter - retur av utstyrskasser. 2 Saksutredning

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen. Utvalg: Møtested: E-post Dato: Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen. Utvalg: Møtested: E-post Dato: Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 13.01.2014 Tidspunkt: 11:00 Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 91161458. Frist for votering via e-post:

Detaljer

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre Møteinnkalling Breheimen nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Svar per e-post, ekstraordinær sak. Dato: 03.07.2013 Tidspunkt: Saka vert avgjort per e-post til adresse: fmsfene@fylkesmannen.no Eventuelt

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteprotokoll Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Utvalg: Møtested: E-post, AU-møte nr. 6 Dato: 14.07.2015 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 09.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Delegert vedtak - Løyve til helikoptertransport i samband med sau i skårfeste - Buer landskapsvernområde og Folgefonna nasjonalpark

Delegert vedtak - Løyve til helikoptertransport i samband med sau i skårfeste - Buer landskapsvernområde og Folgefonna nasjonalpark Postadresse Folgefonna nasjonalparkstyre Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Folgefonnsenteret Skålafjæro 17 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 57 64 30 00 Direkte: +47 5557 2322 fmvlpost@fylkesmannen.no

Detaljer

Løyve til motorferdsel med helikopter i Folgefonna nasjonalpark og Buer landskapsvernområde - Norges geologiske undersøkelser

Løyve til motorferdsel med helikopter i Folgefonna nasjonalpark og Buer landskapsvernområde - Norges geologiske undersøkelser Postadresse Folgefonna Nasjonalparkstyre Postboks 7310 5020 Bergen Besøksadresse Fjordglytt Skålafjæro 17 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 55 57 20 00 Direkte: +47 55 57 21 35 fmhopostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

REINHEIMEN NP - DISPENSASJON - UTSKIFTING AV BRU - MOTORFERDSEL BRUK AV HELIKOPTER TIL FRAKT AV

REINHEIMEN NP - DISPENSASJON - UTSKIFTING AV BRU - MOTORFERDSEL BRUK AV HELIKOPTER TIL FRAKT AV Ålesund-Sunnmøre Turistforening Postb.:250 6001 ÅLESUND Att: SAKSHANDSAMAR: KRISTINE SØRLIE ARKIVKODE: 2015/3356-432.3 DATO: 16.06.2015 REINHEIMEN NP - DISPENSASJON - UTSKIFTING AV BRU - MOTORFERDSEL -

Detaljer

AU for Nasjonalparkstyret for Reinheimen har i møte 03.05.13, sak 11/13 fatta slik samrøystes vedtak:

AU for Nasjonalparkstyret for Reinheimen har i møte 03.05.13, sak 11/13 fatta slik samrøystes vedtak: NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre Møtested: E-post Dato: Tidspunkt: Svar per e-post så snart som råd. Utvalg:

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre Møtested: E-post Dato: Tidspunkt: Svar per e-post så snart som råd. Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Breheimen nasjonalparkstyre Møtested: E-post Dato: 14.03.2018 Tidspunkt: Svar per e-post så snart som råd. Eventuelt forfall må meldes snarest til 97737221. Vararepresentantar får

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Møteinnkalling Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Eventuelt forfall må meldast snarast. Vararepresentantar møter etter nærare beskjed.

Detaljer

Nasjonalparkstyret for Reinheimen har i møte , sak 3/13 gjort følgjande vedtak:

Nasjonalparkstyret for Reinheimen har i møte , sak 3/13 gjort følgjande vedtak: NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Med heimel i naturmangfaldlova 48 får Villreinutvalget for Ottadalsområdet dispensasjon frå verneforskriftene for

Med heimel i naturmangfaldlova 48 får Villreinutvalget for Ottadalsområdet dispensasjon frå verneforskriftene for Villreinutvalget for Ottadalsområdet 2690 SKJÅK Att: Att. Knut Granum SAKSHANDSAMAR: TROND STENSBY ARKIVKODE: 2014/143-432.3 DATO: 13.01.2014 REINHEIMEN - MOTORFERDSEL - VILLREINUTVALGET FOR OTTADALSOMRÅDET

Detaljer

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 15.06.2015 Tidspunkt: 10:00 Breheimen nasjonalparkstyre Styremedlemmane svarer på telefon om saka er ok. Kvar enkelt e-post med svar blir ført inn i Ephorte

Detaljer

Vår ref Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2009/55/44/ Bjørn Dalen. Saka gjeld: Rolv Kjeka - søknad om diverse køyring i verneområde-leigekøyring

Vår ref Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2009/55/44/ Bjørn Dalen. Saka gjeld: Rolv Kjeka - søknad om diverse køyring i verneområde-leigekøyring Page 1 of 6 Frå: Dalen, Bjørn Send: 30. mars 2009 12:22 Til: Brit Grønmyr; Direktoratet for naturforvaltning; Fylkesmannen i Oppland; Granum Knut; Kristin Sandnes ; KUR v/berit Fiksdal; Statens naturoppsyn-lokalt;

Detaljer

Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre Møteprotokoll Breheimen nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Svar per e-post, ekstraordinær sak. Dato: 03.07.2013 Tidspunkt: Svar per e-post 12:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Stølsheimen landskapsvernområde - melding om vedtak - enkel tilrettelegging av sti mellom Vatnane og Åsedalen

Stølsheimen landskapsvernområde - melding om vedtak - enkel tilrettelegging av sti mellom Vatnane og Åsedalen Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/stolsheimen

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:00 Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Mai Bakken Leder

Detaljer

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post Dato: Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post Dato: Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 17.09.2015 Tidspunkt: 12:00 Breheimen nasjonalparkstyre Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 97737221. Side1 Side2 Saksliste Utvalgssaksnr ST 35/15

Detaljer

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Avgjerd pr. e-post Dato: Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Avgjerd pr. e-post Dato: Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Breheimen nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Avgjerd pr. e-post Dato: 11.08.2016 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 97737221. Meld attende på fmopbda@fylkesmannen.no

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 7/18 Verneområdestyret for SVR

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 7/18 Verneområdestyret for SVR VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Delegert vedtak 7/18 Arkivsaksnr: 2018/770-0 Saksbehandler: Guro Sødergren Dato: 29.01.2018 Utvalg Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Fjordsenteret, Aurland Dato: 30.09.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Universitetet i Bergen v/ John Inge Svendsen 1. SAKSHANDSAMAR2 ØlSTElN AASLAND ARKIVKODEI 2015/10665-432.3 DATO: 11.08.2015

Universitetet i Bergen v/ John Inge Svendsen 1. SAKSHANDSAMAR2 ØlSTElN AASLAND ARKIVKODEI 2015/10665-432.3 DATO: 11.08.2015 Hattebergsdalen landskapsvernområde Ænesdalen landskapsvernområde "ondhusd ' landskapsvernområde Buer landskapsvernområde Y Kvinnherad kommune 1 2 AUG. 2015 Universitetet i Bergen v/ John Inge Svendsen

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 14.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 14.08.2014 Tidspunkt: Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre E-postbehandling Viser til vedlagt sak. På grunn av behov for rask oppfølging vert

Detaljer

Besøksadresse Norsk Fjellsenter, Brubakken Lom

Besøksadresse Norsk Fjellsenter, Brubakken Lom Postadresse Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Besøksadresse Norsk Fjellsenter, Brubakken 2 2686 Lom Kontakt Sentralbord: +47 61 26 60 00 Direkte: +47 fmoppost@fylkesmannen.no http://www.nasjonalparkstyre.no/reinheimen

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 02.07.2015 Tidspunkt: Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre e-postbehandling Vi har fått ei sak som krev rask avklaring. Gjeld helikoptertransport

Detaljer

Løyve til helikoptertransport i samband med forskning i Folgefonna nasjonalpark - Universitetet i Bergen

Løyve til helikoptertransport i samband med forskning i Folgefonna nasjonalpark - Universitetet i Bergen Institutt for geovitenskap og Bjerkenessenteret Universitetet i Bergen v/jostein Bakke Postboks 7803 5020 BERGEN Sakshandsamar Øistein Aasland Vår ref. 2017/2263-0 PRIMÆRKLASSERING Deres ref. Dato 24.03.2017

Detaljer

Kopi til: Fylkesmannen i Oppland. Miljødirektoratet. Lom kommune. Finndalen fjellstyre NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN

Kopi til: Fylkesmannen i Oppland. Miljødirektoratet. Lom kommune. Finndalen fjellstyre NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Besøksadresse Vestringsvegen Østre Gausdal

Besøksadresse Vestringsvegen Østre Gausdal Postadresse Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Besøksadresse Vestringsvegen 8 2651 Østre Gausdal Kontakt Sentralbord: +47 61 26 60 00 Direkte: +47 61 26 62 02 fmoppost@fylkesmannen.no http://www.nasjonalparkstyre.no/langsua

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Ar beidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparksty re Møtested: Luster/e-postbehandling Dato:

Møteinnkalling. Utvalg: Ar beidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparksty re Møtested: Luster/e-postbehandling Dato: Møteinnkalling Utvalg: Ar beidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparksty re Møtested: Luster/e-postbehandling Dato: 18.04.2013 Tidspunkt : Hastesak sendt ut på e-post og varsla med SMS. Saksliste

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteinnkalling. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteinnkalling Utvalg: Møtested:, E-post Dato: 11.07.2013 Tidspunkt: 14:00 Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 91161458. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Sak handsama per e-post Dato: Tidspunkt: 09:00 10:00

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Sak handsama per e-post Dato: Tidspunkt: 09:00 10:00 Møteinnkalling Breheimen nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Sak handsama per e-post Dato: 30.06.2016 Tidspunkt: 09:00 10:00 Eventuelt fråfall må meldast snarast på tlf. 90724490. Vararepresentantar møter

Detaljer

Vågå kommune Fellestenester

Vågå kommune Fellestenester Vågå kommune Fellestenester Steinar Håkenstad 2680 VÅGÅ Melding om vedtak Vår ref. Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2010/185/26/ Ingunn Moen Helland 01.02.2013 61293617 Søknad om dispensasjon for transport

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Aurland Fjordsenter, e-post Dato: 06.03.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf.99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Kopi til: Miljødirektoratet Rauma kommune Fylkesmannen i Møre og Romsdal Administativt kontaktutval NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN

Kopi til: Miljødirektoratet Rauma kommune Fylkesmannen i Møre og Romsdal Administativt kontaktutval NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Kopi til: Fylkesmannen i Oppland. Jan Petter Vad, Rauma kommune. Miljødirektoratet. Thomas Rødstøl, SNO. Per Olav Haugen, SNO

Kopi til: Fylkesmannen i Oppland. Jan Petter Vad, Rauma kommune. Miljødirektoratet. Thomas Rødstøl, SNO. Per Olav Haugen, SNO Wonderland AS v/ Tom Erik Heimen Att: SAKSHANDSAMAR: KRISTINE SØRLIE ARKIVKODE: 2014/5680-432.3 DATO: 08.09.2014 REINHEIMEN NP - DISPENSASJON - MOTORFERDSEL 2014 - LÅGTFLYGING OG LANDING FOR Å FRAKTE EI

Detaljer

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 02.11.2015 Tidspunkt: 10:00 Nasjonalparkstyret for Reinheimen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 468 97 683. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Trollstigen landskapsvernområde - Dispensasjon - restaurering av sel på Grønningsæter gnr.17 bnr.2 - Tor Bjarne Grønningsæter

Trollstigen landskapsvernområde - Dispensasjon - restaurering av sel på Grønningsæter gnr.17 bnr.2 - Tor Bjarne Grønningsæter Postadresse Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Besøksadresse Norsk Fjellsenter, Brubakken 2, 2686 Lom Norsk Tindesenter Havnegata 2, 6300 Åndalsnes Kontakt Sentralbord: +47 61 26 60 00 Direkte: +47 91557809

Detaljer

Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø

Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø Glommens og Laagens Brukseierforening Postboks 1209 2605 LILLEHAMMER Delegert vedtak 117/10 Vår ref Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2009/1071/89/N08 Bjørn Dalen 29.11.2010

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteprotokoll Utvalg: Møtested: E-post Dato: 18.02.2014 Tidspunkt: Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Magnus Berdal Leder Rolv

Detaljer

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - transport av materiale og proviant med traktor til Hjølmo

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - transport av materiale og proviant med traktor til Hjølmo Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE

FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE Hattebergsdalen landskapsvernområde Ænesdalen landskapsvernområde Bondhusdalen landskapsvernområde Buer landskapsvernområde Storm Adventures AS Sørumsvegen 4 2022 GJERDRUM

Detaljer

«Saka blir utsett, og det blir gjort ei synfaring i samband med eit styremøte hausten 2013.» Utskrift av saka følgjer vedlagd.

«Saka blir utsett, og det blir gjort ei synfaring i samband med eit styremøte hausten 2013.» Utskrift av saka følgjer vedlagd. NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre, AU

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre, AU Møteprotokoll Stølsheimen verneområdestyre, AU Utval: Møtestad: Telefonmøte, Aurland Dato: 20.02.2013 Tidspunkt: 09:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Hans Erik Ringkjøb Nestleder

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Myrkdalen Hotell Dato: Tidspunkt: 12:00 15:30

Møteinnkalling. Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Myrkdalen Hotell Dato: Tidspunkt: 12:00 15:30 Møteinnkalling Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Myrkdalen Hotell Dato: 21.06.2017 Tidspunkt: 12:00 15:30 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: 02.05.2017 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no. Vararepresentantar

Detaljer

Delegert vedtak Delegasjonssak DS / 7

Delegert vedtak Delegasjonssak DS / 7 NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Brettingsmoen Naturreservat Landskapsvernområder: Tafjorden- Reindalen Trollstigen Romsdalen Lordalen Finndalen Ottadalen Skjåk Almenning v/birgit Bilstad 2690 SKJÅK SAKSHANDSAMAR:

Detaljer

Reinheimen nasjonalpark - Dispensasjon - Plassering av kasse for oppbevaring av garn- og fiskeutstyr ved Leirungsvatnet - Roger Haugen

Reinheimen nasjonalpark - Dispensasjon - Plassering av kasse for oppbevaring av garn- og fiskeutstyr ved Leirungsvatnet - Roger Haugen Postadresse Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Besøksadresse Norsk Fjellsenter, Brubakken 2, 2686 Lom Norsk Tindesenter Havnegata 2, 6300 Åndalsnes Kontakt Sentralbord: +47 61 26 60 00 Direkte: +47 fmoppost@fylkesmannen.no

Detaljer

ÅLFOTBREEN VERNEOMRÅDESTYRE

ÅLFOTBREEN VERNEOMRÅDESTYRE ÅLFOTBREEN VERNEOMRÅDESTYRE Sogn og Fjordane Energi AS Bukta 6823 Sandane SAKSBEHANDLAR: ALF ERIK RØYRVIK ARKIVKODE: 2015/817-432.2 DATO: 24.04.2015 ÅLFOTBREEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE LØYVE TIL LANDING - SNØSCOOTER

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Aurland Fjordsenter, e-post Dato: 20.03.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylksmannen.no.

Detaljer

Partsbrev - Folgefonna Nasjonalpark - Kvinnherad - Organisert ferdsel - Ski & sail Rosendal

Partsbrev - Folgefonna Nasjonalpark - Kvinnherad - Organisert ferdsel - Ski & sail Rosendal Postadresse Folgefonna Nasjonalparkstyre Postboks 7310 5020 Bergen Besøksadresse Fjordglytt Skålafjæro 17 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 55 57 20 00 Direkte: +47 55 57 21 35 fmhopostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

«Lause kulturminner i nasjonalparkane»

«Lause kulturminner i nasjonalparkane» «Lause kulturminner i nasjonalparkane» - Verneforskrifter - Forvaltningsplaner - Naturmangfaldlova - Sakshandsaming Nasjonalparkforvaltere Kristine Sørlie, Reinheimen & Carl S. Bjurstedt, Dovrefjell Nasjonalparkstyra

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen. Utvalg: Møtested:, E-post Dato: 21.11.2013 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen. Utvalg: Møtested:, E-post Dato: 21.11.2013 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested:, E-post Dato: 21.11.2013 Tidspunkt: 12:00 Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Saksliste Utvalgssaksnr Innhold

Detaljer

Møteinnkalling. Hilmar Høl er kalla inn som vara for Gunn Åmdal Mongstad.

Møteinnkalling. Hilmar Høl er kalla inn som vara for Gunn Åmdal Mongstad. Møteinnkalling Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: Dato: 06.04.2017 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no. Vararepresentantar

Detaljer

Møteprotokoll. Ålfotbreen verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Ola Tarjei Kroken Bengt Solheim-Olsen Medlem

Møteprotokoll. Ålfotbreen verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Ola Tarjei Kroken Bengt Solheim-Olsen Medlem Møteprotokoll Ålfotbreen verneområdestyre Utval: Møtestad: Quality Hotel, Florø Dato: 23.11.2015 Tidspunkt: 10:30 12:30 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Ola Tarjei Kroken Medlem

Detaljer

Nærøyfjorden verneområdestyre - melding om vedtak - tilrettelegging av lagerrom på Salthella

Nærøyfjorden verneområdestyre - melding om vedtak - tilrettelegging av lagerrom på Salthella Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Vår ref Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2009/55/18/ Bjørn Dalen

Vår ref Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2009/55/18/ Bjørn Dalen Skjåk Almenning 2690 SKJÅK Vår ref Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2009/55/18/ Bjørn Dalen bjorn.dalen@skjaak.kommune.no 16.02.2009 Skjåk Almenning - søknad om å nytte snøscooter i utmark 2009 Vi viser

Detaljer

Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø

Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø Skjåk JFL 2690 Skjåk ove.john.plassen@skjaak.kommune.no Melding om vedtak Vår ref Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2012/8/44/K00 Tor Taraldsrud 11.07.2012 tor.taraldsrud@skjaak.kommune.no

Detaljer

Erfaringar frå arbeidet med forvaltingsplan for Reinheimen

Erfaringar frå arbeidet med forvaltingsplan for Reinheimen Erfaringar frå arbeidet med forvaltingsplan for Reinheimen Reinheimen verneverdiar og bruk Verneplanprosess Forvaltingsplan I Forvaltingsplan II Oppsummering Kristiansand 23.11.12 Trond Stensby Reinheimen

Detaljer

Tilsynsutvalet for Hardangervidda Telemark

Tilsynsutvalet for Hardangervidda Telemark Tilsynsutvalet for Hardangervidda Telemark Statkraft Energi AS Mårveien 16 3660 RJUKAN Dykkar ref: Vår ref Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2018/54-2 Bjørn Bjørnsen, tlf.35 08 25 73 K01 21.12.2018 Søknad

Detaljer

Viser til søknad av Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen har behandla saka i møte og gjort slik vedtak:

Viser til søknad av Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen har behandla saka i møte og gjort slik vedtak: NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN Gjendebu Turisthytte v/ styrar Lars Åge Hilde SAKSBEHANDLAR: KARI SVEEN ARKIVKODE: 2016/5941 - DATO: 26.10.2016 JOTUNHEIMEN NASJONALPARK - DISPENSASJON -

Detaljer

Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 3/18 Verneområdestyret for SVR

Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 3/18 Verneområdestyret for SVR VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Delegert vedtak 3/18 Arkivsaksnr: 2017/8074-0 Saksbehandler: Guro Sødergren Dato: 08.01.2018 Utvalg Verneområdestyret for SVR - delegert

Detaljer

«Saka blir utsett i påvente av ei prinsipiell avklaring i nasjonalparkstyret.»

«Saka blir utsett i påvente av ei prinsipiell avklaring i nasjonalparkstyret.» NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Reinheimen nasjonalpark - Dispensasjon - Plassering av garnkasse for lagring av garn og fiskeutstyr ved Leirungsvatnet - Tor-Arne Bakken

Reinheimen nasjonalpark - Dispensasjon - Plassering av garnkasse for lagring av garn og fiskeutstyr ved Leirungsvatnet - Tor-Arne Bakken Postadresse Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Besøksadresse Norsk Fjellsenter, Brubakken 2, 2686 Lom Norsk Tindesenter Havnegata 2, 6300 Åndalsnes Kontakt Sentralbord: +47 61 26 60 00 Direkte: +47 fmoppost@fylkesmannen.no

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Dette møtet har kun én sak på dagsorden (dispensasjonssak).

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Dette møtet har kun én sak på dagsorden (dispensasjonssak). Møteinnkalling Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Pr. e-post (hastesak) Dato: 09.01.2013 (se nedenfor) Tidspunkt: Kl. 13.00 (se nedenfor) Dette møtet har kun én sak på dagsorden

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre Utval: Møtestad: E-post, Aurland Dato: 05.07.2016 Tidspunkt: 14:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leder AUR Jan Geir

Detaljer

Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø

Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø Lesja fjellstyre 2665 LESJA Delegert vedtak Vår ref Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2009/55/17/ Bjørn Dalen 16.02.2009 bjorn.dalen@skjaak.kommune.no Saka gjeld: Reinheimen

Detaljer

AU-Nasjonalparkstyret for Reinheimen lempar på vilkåra i Nasjonalparkstyret for Reinheimen sitt vedtak frå , og gjer følgjande vedtak:

AU-Nasjonalparkstyret for Reinheimen lempar på vilkåra i Nasjonalparkstyret for Reinheimen sitt vedtak frå , og gjer følgjande vedtak: NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Arbeidsutvalet for nasjonalparkstyret har behandla saka ved e-post i dag, og gjort slik vedtak:

Arbeidsutvalet for nasjonalparkstyret har behandla saka ved e-post i dag, og gjort slik vedtak: NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN Norsk Luftambulanse v/ Ole Anders Listad SAKSBEHANDLAR: KARI SVEEN ARKIVKODE: 2015/3839 - DATO: 08.06.2015 JOTUNHEIMEN NASJONALPARK - DISPENSASJON - MOTORFERDSEL

Detaljer

6/2012 Formannskap 07.02.2012. Klage på delegert vedtak: Løyve til transport med snøskuter til Sterringen og Vesl-Lusa - Arild Fallingen/ Mona Bøhle

6/2012 Formannskap 07.02.2012. Klage på delegert vedtak: Løyve til transport med snøskuter til Sterringen og Vesl-Lusa - Arild Fallingen/ Mona Bøhle Miljø, Teknisk, Næring Arkivsak: 2011/1709-7 Arkiv: Saksbehandlar: Sander Sælthun Dato: 27.01.2012 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 6/2012 Formannskap 07.02.2012 Klage på delegert vedtak: Løyve

Detaljer

Nasjonalparkstyret for Reinheimen har i møte , sak 10/13 gjort følgjande vedtak:

Nasjonalparkstyret for Reinheimen har i møte , sak 10/13 gjort følgjande vedtak: NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre Møteprotokoll Stølsheimen verneområdestyre Utval: Møtestad: Kulturhuset, Voss Dato: 17.09.2013 Tidspunkt: 11:00 13:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Hans Erik Ringkjøb Nestleder

Detaljer

Stølsheimen landskapsvernområde - melding om vedtak - motorferdsel i samband med kvisting av skiløype

Stølsheimen landskapsvernområde - melding om vedtak - motorferdsel i samband med kvisting av skiløype Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/stolsheimen

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - AU Møtestad: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - AU Møtestad: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - AU Møtestad: E-postmøte Dato: 24.3.2015 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på e-post eller tlf. 57 64 31 39 / 47 63 91 65. Sven

Detaljer

Delegert vedtak - Dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - HOH motorferdsel - NIVA

Delegert vedtak - Dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - HOH motorferdsel - NIVA Postadresse Nærøyfjorden verneområdestyre Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 5764 3129 fmvlpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Saksbehandlar Ingvild Øyjordet Vår ref. 2017/ Dykkar ref. Dato

Saksbehandlar Ingvild Øyjordet Vår ref. 2017/ Dykkar ref. Dato Postadresse Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Besøksadresse Norsk Fjellsenter, Brubakken 2, 2686 Lom Norsk Tindesenter Havnegata 2, 6300 Åndalsnes Kontakt Sentralbord: +47 61 26 60 00 Direkte: +47 91557809

Detaljer

2/12 Søknad om motorferdsel på og vedlikehald av vegar i Traudalen Rygg og Grov sameige

2/12 Søknad om motorferdsel på og vedlikehald av vegar i Traudalen Rygg og Grov sameige STYRET FOR NAUSTDAL-GJENGEDAL LANDSKAPSVERNOMRÅDE Håkon Myrvang Ola Tarjei Kroken Oddmund Klakegg SAKSBEHANDLAR: ALF ERIK RØYRVIK ARKIVKODE: 2012/3162-432.2 DATO: 11.07.2012 NAUSTDAL-GJENGEDAL LANDSKAPSVERNOMRÅDE

Detaljer