Sluttrapport: Aid in Meeting (AiM) 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttrapport: Aid in Meeting (AiM) 2013"

Transkript

1 Sluttrapport: Aid in Meeting (AiM) 2013

2 Innholdsfortegnelse PROSJEKTGRUPPEN One Parent one Pig Kawempe Home Care Sanyu Babies home Fontes Foundation Mulige prosjektforslag Ubrukte prosjektmidler Kontaktinformasjon AIM KONFERANSEN 2013 Oppsummering av planlegging og gjennomføring Økonomi Evaluering og grad av måloppnåelse Tips og råd til neste år Kontaktinformasjon LEGAL AID Introduksjon Samarbeidspartnere Planlegging og forberedelser Arbeidet i Uganda Prosjektet vurdering og utfordringer Konklusjon Kontaktinformasjon

3 YOUTH PROJECT 1.0: Introduksjon til Youth Project Oversikt over prosjektukene : Innledning: Hva er Sponsor a Dream? : Kontrollrutiner : Skolebesøk : Hjemmebesøk : Kunstprosjekt: «The person I want to be» : Utfordringer for Sponsor a Dream og mulige løsninger : Fraflytting : Økende behov for støtte : For dårlig kommunikasjon mellom LCBS og CWD : Finansieringsutfordringer : Konkrete mål for Sponsor a Dream året 2013/ : Økonomi : Avsluttende evaluering: Sponsor a Dream : Innledning: Hva er TLC : Hvordan er TLC organisert : Arbeidsbeskrivelse i forkant av prosjektukene : Arbeidsbeskrivelse av prosjektukene : Arrangering av World Cup : Evaluering av samarbeidet med TLC 57 4: Anbefalinger til framtidige delegasjoner 58 2

4 Kommentar fra delegasjonsleder Dette er årets rapport for bistand- og kulturutvekslingsprogrammet, Aid in Meeting (AIM), som gjennomføres av studenter fra Bergen i regi av Lions Club Bergen Student(LCBS) og med støtte fra Lions Club Norge. Tiden fra utvelgelsen fram til avreise bærer preg av iherdig arbeid og kontinuerlig kommunikasjon med våre lokale samarbeidspartnere i Uganda. Årets prosjekter består av Legal Aid, Youth Project, Prosjektgruppen og AimAll, som er en bistandskonferanse som ble arrangert mot slutten av oppholdet. Delegatene har også kontinuerlig evaluert prosjektene underveis i oppholdet. Deres rapporter, samt forslag til endringer og forbedringer, er samlet i denne hovedrapporten Til slutt ønsker vi å rette en stor takk til Lions Club Norge med alle sine medlemmer. AIM2013 hadde ikke vært mulig å gjennomføre uten deres støtte! Prosjektene har vært utrolig lærerike og vi har møtt mange fantastiske mennesker som har bidratt til å gjøre dette til en uforglemmelig opplevelse for oss. For mer informasjon om delegasjonens aktiviteter kan dere også lese bloggen fra oppholdet på nettsidene til LCBS. Geir Colin Paulsen 13. November

5 Prosjektgruppen Skrevet av Pia Berg Theie og Tuva Jæger Prosjektet One Parent One Pig (Silent Voices) ble vurdert som en selvdrevent prosjekt av AiM-delgasjonen Årets gruppe har derfor blitt omdøpt til Prosjektgruppen, og fikk med det utvidede oppgaver og ett nytt fokusområde. Gruppens oppgave har i år vært todelt: Vårt besøk ved One Parent One Pig i Bushenyi var i all hovedsak en oppfølging med fokus på å sikre at prosjektet fortsatt er levedyktig og fungerende uten økonomisk oppfølging fra AiM, samt en kartlegging av eventuelle utbedringer som kunne igangsettes gjennom Silent Voices som driftsorganisasjon. I Bushenyi ønsket vi også å besøke og vurdere hvordan fjorårets prosjekter har fungert så langt. Den andre delen av arbeidet gikk ut på å lete aktivt etter potensielle nye prosjekter. Dette førte oss i møte med mange spennende mennesker, organisasjoner og prosjekter både i forkant og under vårt opphold i Uganda sommeren Rapporten er basert på våre observasjoner og evalueringer av prosjektet One Parent One Pig og andre prosjekter i Bushenyi, samt vårt arbeid med å aktivt oppsøke nye bistandsorganisasjoner og potensielle samarbeidspartnere for videre arbeid med AiM sommeren

6 One Parent one Pig Bakgrunn One Parent One Pig (heretter 1P1P) er et prosjekt startet for å generere inntekt for Silent Voices, en lokal organisasjon for foreldre og omsorgspersoner for døve barn i distriktet Bushenyi. Inntekten blir videre brukt til å dekke blant annet utgifter som transportkostnader slik at foreldre og omsorgspersoner har mulighet til å være deltagende ved møter, til organisasjonsutgifter og til å øke levestandard for familier med døve barn fra fem ulike distrikter i Bushenyi. Prosjektet startet med å gi en gris til hver deltakende familie, derav navnet 1P1P. Senere har prosjektet ekspandert og de fleste familiene har nå to eller flere griser. Familiene avler grisene og selger grisungene enten så fort de er gamle nok, eller etter å ha fetet dem opp for markedet. Prosjektet har vært evaluert som svært suksessfullt. Dette fordi det beskrives som effektivt og lønnsomt, med lite vedlikehold. Prosjektet utnytter også eksisterende og tilgjengelige ressurser noe som er med på å gjøre det bærekraftig. Familiene har en direkte påvirkningskraft i prosjektet og føler derfor en høy grad av eierskap og ansvar. 1P1P har gjennom lokalsamfunnets organisering og ledelse vist seg som et bærekraftig selvhjelpsprosjekt finansiert av LCBS, men i stor grad utviklet av lokalsamfunnet selv. Mål for besøket Vår plan i forkant at besøket hos Silent Voices og One Parent One Pig var i hovedsak å besøke så mange som mulig av familiene og skolene i de ulike distrikter hvor 1P1Pmodellen var implementert. På basis av fjorårets delegasjons arbeid og tilbakemeldinger ønsket vi å kartlegge hvorvidt prosjektet fortsatt var et fungerende selvdrevet prosjekt som ikke lenger var avhengig av finansiering fra LCBS, eller hvorvidt det eventuelt trengte ytterligere utbedringer eller endringer ved hjelp for å fungere optimalt. I tillegg hadde fjorårets Silent Voices gruppe vurdert mange nye muligheter for samarbeid og utvikling med Silent Voices, og også igangsatt noen prosjekter av noe mindre karakter. Vi hadde derfor med oss mange tips og tanker om mulig utvikling av samarbeidet, og ønsker om å følge opp fjorårets investeringer i ny utvikling. Dette var derfor noe vi var interessert i å se på mulighetene for, og kartlegge ytterligere. Våre tanker og holdninger i forkant av vår reise til Bushenyi handlet altså i stor grad om å forsøke å få et overblikk over 1P1P som prosjekt, men også om hvilke muligheter det finnes for samarbeid om nye prosjekter i Bushenyi, ettersom prosjektet ikke lengre er støttet økonomisk da det er selvdrevent etter AiMs kriterier. Oppholdet i Bushenyi Tiden vi tilbragte fysisk i Bushenyi var fra 27 juni 02 juli, men i forkant av dette hadde vi arbeidet tett opp mot Nathalie, vår kontaktperson i Silent Voices flere måneder i forkant av reisen. Hun ga oss oppdateringer om hvordan prosjektene fungerte per dags dato. Dette ga oss på forhånd et inntrykk av hva vi burde fokusere tiden vår på da vi var fysisk tilstede i Bushenyi, og hvordan de ulike prosjektene lå an i forhold til fjoråret. 5

7 I samarbeid med Nathalie ble vi enige om å bruke dagene i Bushenyi mest mulig effektivt ved å besøke både hjem til foreldre og barn som var en del av 1P1P, og noen av skolene de døve barna var elever ved. Dette både for å komme i kontakt med barna og observere hvordan de fungerte i skolemiljøet, men også for å danne oss et bedre bilde av hvordan både 1P1P og fjorårets nystartede prosjekter fungerer. Dette var en viktig del av oppholdet for oss ettersom vi ønsket å se på muligheter for videreutvikling av disse nye prosjektene. På vei mellom de ulike stoppene våre, la vi også inn flere stopp ved ulike Vocational Skills enheter. Dette er ulike lærlingplasser finansiert av Silent Support som er en britisk basert organisasjon for døve barn verden rundt. Programmet innebærer at et fåtall døve ungdommer som har droppet ut av skolegang og oppfyller diverse kriterier får mulighet til å arbeide i en slags praksisplass, hvor de får lære seg et yrke. Et slikt yrke kan være frisør, vever, sveiser osv. Nødvendig materiale anskaffes av Silent Support, og ved slutten av praksisperioden overføres materialet til neste praktikant. Gjennom lærlingperioden får lærlingen mulighet til å spare opp litt egenkapital slik at han eller hun forhåpentligvis kan starte for seg selv, eller kjøpe seg nødvendig utstyr og deretter søke jobb innenfor yrket. Vi ønsket også å videreføre tradisjonen fra fjorårets delegasjon med å arrangere en idrettsdag for barna. Aktivitetene besto av leker av ulik fysisk og kreativ art. Dette anser vi som samlende og motiverende for de døve barna da disse er en minoritet i det Ugandiske samfunn, og som ofte faller utenfor. Videre vil vi gå nærmere inn på hvilke erfaringer vi gjorde oss under de ulike besøkene i Bushenyi og hvilke tanker vi gjorde oss under og etter besøkene ved de familiene og skolene som er en del av 1P1P, men også ved de ny oppstartede tiltakene fra fjorårets delegasjon. Vi ønsker også å bringe frem noen av tankene vi har gjort oss om prosjektenes levedyktighet i fremtiden, og hvilke styrker og svakheter prosjektene står ovenfor per i dag. Kartlegging av One Parent One Pig Til tross for meget åpenhjertige og innbydende mennesker, både de som var engasjert i organisasjonen Silent Voices samt enkeltfamilier som var en del av prosjektet, viste det seg noe vanskelig å danne seg et klart bilde av hvordan prosjektet 1P1P fungerte på enkelte områder. Dette var noe vi i prosjektgruppen følte på underveis i oppholdet i Bushenyi. Grunnen til dette er at prosjektmodellen er implementert i et stort område med mange distrikter. Reisen mellom de ulike distriktene er ofte lang og veiene ikke alltid i like god stand. Dette betyr at vi til enhver tid var avhengig av transport gjennom Nathalie og Silent Voices for å nå de ulike familiene og de ulike skolene. Det ble derfor umulig å besøke alle, og inntrykket vi satt igjen med var at det heller ikke alltid var lett for de ulike distriktene å kommunisere seg imellom. Nathalie og Silent Voices lagde derfor en plan og kjørerute for oss slik at vi fikk besøkt og hilst på flest mulige parter gjennom oppholdet vårt. Dette betydde igjen altså at vi kun møtte noen familier, og besøkte noen skoler hvor de døve barna var elever, et utvalg gjort av organisasjonen. 6

8 Et annet moment som gjorde kartleggingsarbeidet noe utfordrende var at de færreste av familiene vi besøkte snakket engelsk, noe som gjorde at vi i stor grad ble avhengig av at sjåføren også fungerte som tolk. Til tross for disse utfordringene i kartleggingsarbeidet, kunne vi tydelig se hvordan det å være en del av prosjektet har vært med på å endre livet til mange familier og ikke minst de døve barna. Tilbakemeldingene vi fikk, både fra representanter i ledelsen for Silent Voices, familiene vi var i kontakt med og skolene hvor barna nå har undervisning å gå til, var utelukkende positive. Familiene fått en ekstra inntektskilde som for mange har vært helt essensiell. Prosjektet har også vært svært viktig som holdningsendring av synet på døve og utviklingshemmede som minoritet. Døve barn, som tidligere ikke har hatt mulighet til å gå på skole, deltar nå i undervisning hver dag. Tilbakemeldingene vi fikk både fra elever og lærere, om viktigheten av det å lære og sosialiseres med andre barn, var uvurderlig for en stigmatisert gruppe som døve og funksjonshemmede. Eventuelle utvidelser av prosjektet Bilde: En av grisene i 1P1P. Alle familiene vi besøkte har per i dag to eller flere griser eller geiter som er en uvurderlig inntektsgenererende kilde. Tilbakemeldingene vi fikk fra familiene var at dette var et antall griser som fungerte godt og at de færreste ønsket å utvide dyreholdet ytterligere. Flere familier mente de ville ha vanskelig for å ha nok mat til å fore grisene tilstrekkelig ved en utvidelse da dette i all hovedsak er matavfall fra husholdningen. Noen familier var også tvilende til at det fantes et stort nok marked til at en eventuell utvidelse ville lønne seg. Dette punktet var derimot ikke en bekymring ledelsen i organisasjonen kjente seg igjen i. Gjennom disse tilbakemeldingene er vår tolkning videre at One Parent One Pig er et svært godt fungerende prosjekt som har gitt nye muligheter til mange familier og barn. Organisasjonen Silent Voices med Nathalie samt prosjektgruppen med delegasjonsleder anser prosjektet som velfungerende slik det står i dag, og vi vurderer derfor ikke noen videre endringer eller utvidelse av prosjektet 1P1P. Dette betyr altså at vi i 2013 ikke støttet prosjektet med økonomiske midler, annet enn til aktivitetsdagen for de døve barna. 7

9 Vurdering av nye prosjekter Ettersom One Parent One Pig allerede før fjorårets delegasjons besøk ble ansett for å være et selvdrevent, gikk mye av fjorårets delegasjons oppgaver ut på å lete etter nye muligheter for å starte nye inntektsgenerende prosjekter i Bushenyi sammen med Silent Voices. Det ble blant annet gitt klarsignal til to av gruppene for deres forslag til nye prosjekter. Den ene gruppen fikk klarsignal på å starte One Parent One Goat, et prosjekt som fungerer etter samme modellen som 1P1P. Den andre gruppen valgte teltutleie. Vi besøkte begge de respektive gruppene for å følge opp utviklingen etter fjorårets delegasjons avreise. Bilde: En drektig geit under et av Prosjektgruppens besøk. Ettersom geiter går drektig i om lag 150 dager, 35 flere i forhold til griser, var kun de aller første geitene kommet til verden ved prosjektgruppens besøk, og disse var derfor fortsatt svært små. Det er enda noe tidlig å si noe konkret om hvordan dette prosjektet vil fungere ettersom ingen av husholdene så langt hadde solgt noen av geitene. Vi anbefaler derfor at dette er noe neste års delegasjon, AiM 2014, må vurdere. For øyeblikket er det fortsatt noen uklarheter rundt om dette vil være et prosjekt som vil fungere like godt som 1P1P. Dette blant fordi grisen går drektig i kortere tid, og føder langt flere per kull enn geiten. Griser kan også gå drektig dobbelt så mange ganger i året som en geit. Et annet moment går på pris, ettersom en grisunge kan selges for langt mer enn en geitunge. Disse tingene kan gjøre dyreholdet mindre lønnsomt på sikt. På en annen side kan dette vise seg å være en mulighet for et prosjekt som på sikt kan utvides til flere grupper ettersom modellen for prosjektet gjenkjennes fra 1P1P. One Parent One Goat har også mange andre positive sider lagt frem fra fjorårets delegasjon som var med på utvikling av prosjektet. Blant annet at prosjektet kan være et alternativ for muslimske familier som ikke ønsker å være en del av 1P1P. Også at prosjektet er selvdrevent og bygger på eksisterende ressurser og forsyninger, noe som gjør at prosjektet anses for å være bærekraftig på samme måte. 8

10 Den andre gruppen som startet med nye prosjekter igangsatt av fjorårets delegasjon var gruppen som startet teltutleie. Dette viste seg ved vårt besøk å være en stor suksess ettersom det ikke fantes noe tilsvarende tilbud i området før oppstarten. Gruppen meldte om at det hadde hatt rundt åtte utleier av teltet fra teltet ble innkjøpt i august 2012, og at mulighetene var såpass gode at ett telt ikke dekket etterspørselen. Lokale styresmakter hadde ved vårt besøk donert gruppen 2 mil. ug. shil. til innkjøp av et ytterligere telt som har en innkjøpspris på om lag 5 mil. ug. shil. Etter å ha utarbeidet en enighet med gruppen om at de trengte å utvikle en spareplan for eventuelle uforutsette utgifter som ville dukke opp gjennom utleie, bestemte vi i prosjektgruppen oss for å støtte gruppen med de resterende 3 mil. ug. shil. Dette var noe vi ønsket å gjøre ettersom vi kunne se potensiale og utbytte gruppen ville ha av å doble inntektene sine gjennom teltutleie. Dersom gruppen ikke hadde fått mulighet til å utvide seg i år, og utnytte fortrinnet de nå har på markedet finnes det muligheter for at andre aktører, som kunne tilby utleie i større skala, ville stikke av med majoriteten av kundene. Gruppen ønsker også på sikt og sette av penger til stoler som kan leies ut sammen med teltene. Aktivitetsdag Bilde: Nathalie gir ut informasjon til deltakerne under aktivitetsdagen. Det var viktig for årets delegasjon å organisere en aktivitetsdag for de døve barna ved de ulike skolene slik det ble gjort i fjor. Dette var noe barna signaliserte til oss at de hadde kost seg enormt med ved fjorårets besøk, og var noe de håpet å få være med på igjen. Aktivitetsdagen ble avholdt i en stor hage der hvor Nathalie fra Silent Voices til daglig driver barnehage. Rundt 80 skolebarn med respektive lærere deltok på aktivitetsdagen som bestod av leker som kanonball, stafett og tegning. Det ble også satt av tid til en varm lunsj og selvfølgelig premieutdeling. Denne dagen viste barna stor entusiasme. Både fordi det var en fridag hvor de fikk delta i lek og moro, men også fordi de fikk lov til å møte og omgås mange andre døve barn i ulik alder fra forskjellige distrikter i Bushenyi. Da vi i forkant av vårt besøk i Bushenyi var noe usikker på hvor store utgiftene til en slik aktivitetsdag ville bli, var vi i tvil om dette var noe vi hadde økonomi til å gjennomføre ettersom prisene for drivstoff er høye i Uganda, og distansene ofte lange. 9

11 Dette førte til at invitasjonene til aktivitetsdagen ble gitt noe sent, og noen av skolene hadde derfor kun med seg en gruppe elever. Flere kjøretøy ville medført en drastisk økning i kostnadene. Videre arbeid i Bushenyi Bilde: Stafett under aktivitetsdagen. Til tross for at prosjektet som startet AiMs arbeid i Bushenyi, 1P1P nå er selvdrevent og regnes for å være en suksess, så finnes det flere gode argumenter for å fortsette å sende prosjektgruppen til området. Argumentene for å utvide og arbeide ytterligere med de øvrige prosjektene, og nye prosjekter vil naturligvis være at Silent Voices er en organisasjon AiM og LCBS nå har samarbeidet tett med i mange år. Organisasjonen har derfor god oversikt over hvilke områder som det burde satses på, et godt innblikk i hvilke områder det bør arbeides med utvikling av samfunnet for døve, og en god innflytelse og et godt rykte blant medlemmer i organisasjonen. Slike forhold er verdifulle og tar lang tid å bygge opp og ikke minst opprettholde. Vår videre anbefaling vil også være at neste års delegasjon jobber tettere opp mot Bushenyi og prosjektene der, og bruker de verdifulle båndene og vårt gode rykte til videre utvikling av prosjekter i regionen Bushenyi. Både One Parent One Goat, og teltutleieprosjektet trenger oppfølgning. Et annet prosjekt som med fordel kan vurderes nærme å samarbeide med kan være Vocational Skills ettersom det her er stort behov for flere lærlingplasser. 10

12 Bilde: En ung kvinne som har fått opplæring i veving gjennom vocational training og lager her gensere i ull for skolebarn. Kawempe Home Care På leting etter potensielle nye prosjekter og samarbeidspartnere ble vi anbefalt av flere å kontakte Kawempe Home. Dette er en klinikk som ligger noe utenfor distriktet Kawempe i Kampala. Klinikken tilbyr gratis testing av HIV/AIDS samt behandling av pasienter med dette eller andre sykdommer som tuberkolose eller kreft. Kawempe driver også med palliativ behandling samt preventiv informasjonsarbeid for å synliggjøre risikoen for smitte ved ubeskyttet samleie. Organisasjonen startet opp i 2007 og har per i dag over 1500 pasienter og rundt 50 ansatte. Det meste av testing og behandling av pasienter foregår ved klinikken, men ansatte fra klinikken reiser også på hjemmebesøk i tilfeller hvor pasienter er for syke til å møte opp ved klinikken. Klinikken har for tiden kun sykepleiere og frivillige ansatt i fulltidsstillinger, og har kun en autorisert lege arbeidende deltid. Klinikken drives gjennom ulike midler og sponsoravtaler. De mottar noen midler fra lokalsamfunnet, men størsteparten av midlene kommer fra eksterne donorer og samarbeidspartnere som USAID, The great generation, Hope for children og Infectious diseases institute (IDI). Klinikken driver også flere uavhengige inntektsbringende prosjekter som griseoppdrett (driver i stor grad på samme måte som 1P1P), soppdyrking og smykkedesign. Kawempe drifter en rekke ungdomstiltak som Teen s club for unge født med HIV. Gruppen jobber for å øke bevissthet og redusere stigma rundt det å leve med HIV/Aids. 11

13 Det var svært imponerende å se hvordan de ansatte ved klinikken arbeidet. Klinikken arbeider svært effektivt og har utviklet godt fungerende systemer. Klinikken har svært gode resultater, og mange mennesker har fått livet sitt tilbake etter at de startet behandling ved klinikken. Dette har bidratt til at mange pasienter har blitt i stand til å ta vare på seg selv og leve et vanlig liv. Etter å ha vært i dialog med ledelsen og arbeidende ved klinikken forstod vi raskt at klinikken manglet tilstrekkelig økonomi til å behandle det økende antallet pasienter. Klinikkens håp for fremtiden var blant annet en lege ansatt på fulltid, en bil slik at klinikken mer effektivt kunne foreta hjemmebesøk og på sikt også en større klinikk slik at de kunne hjelpe flere mennesker. Vurdering Etter å ha besøkt Kawempe Home Care og tilbrakt tid sammen med de ansatte, ledelsen og pasientene ved klinikken var vi ikke i tvil om at klinikken kunne utgjort en god samarbeidspartner for AiM. Kawempe har vist stor interesse for samarbeid og vært åpne for tanker og ideer rundt tiltak fra vår side. De er også godt organiserte og flinke til å få pengene de mottar til å strekke langt. De har god kontakt med lokalsamfunnet som er svært positive til deres arbeid, og bidrar med mye frivillig arbeid. Til tross for dette konkluderte vi i prosjektgruppen med enighet at vi ikke ved nåværende tidspunkt ønsket å gå inn i noe samarbeid med Kawempe Home Care, dette av følgende grunner. Organisasjonen har allerede mange samarbeidspartnere og donorer som følger dem tett opp. Dog ikke med det klinikken anser som tilstrekkelig økonomisk støtte ved nåværende tidspunkt, men de er likevel i god dialog med samarbeidspartnerne og arbeider med utvikling av både gamle og nye prosjekter. Dette er donorer som allerede er svært involvert i å skape rammene for klinikkens drift og arbeid. Vår tyngstveiende grunn til å ikke gå inn i noe samarbeid med Kawempe Home Care handlet om AiM og prosjektgruppens budsjett. Ønskene for samarbeid med Kawempe Home Care på nåværende tidspunkt handlet i stor grad om økonomisk støtte til materielle ting som bil, større lokaler og bedre medisinsk utstyr. Dette er materielle ting langt utenfor våre rammer. I tillegg til at kostnadene er for høye, møter ikke disse behovene AiMs retningslinjer om bærekraftig utvikling og muligheter for selvdrevet utvikling ettersom klinikken på nåværende tidspunkt for eksempel ikke hadde noen avsatte midler som kunne dekke eventuelle uforutsette utgifter på slike donasjoner (skade på bil etc.). Vi vedtok at til tross for at dette er en flott organisasjon, vil pengene våre gjøre større forskjell gjennom andre prosjekter. Dersom man igjen skal ta kontakt med Kawempe Home Care for å undersøke et eventuelt samarbeid, anbefaler vi å titte på klinikkens ungdomstiltak, og forsøke å utvikle et nytt prosjekt sammen med organisasjon på dette området da dette på mange måter fremdeles er i oppstartfasen. 12

14 Sanyu Babies home Bilde: Et barn blir matet med flaske under besøket. Sanyu Babies Home er et barnehjem som ligger i hovedstaden Kampala i Uganda. Det er et av de få fungerende barnehjemmene i hele Uganda. Barnehjemmet kan ta opp til 60 barn i en alder fra 0 til 5 år. Barna de får inn, er enten plukket opp av politiet fra gaten og bragt til barnehjemmet, eller funnet liggende utenfor porten til barnehjemmet. De har utrolig stor pågang av barn, og dersom de ikke har plass til flere barn, må de prøve å få dem inn på et av de andre barnehjemmene i områdene rundt. Barnehjemmet ble startet for 82 år siden av Milned Wilfred Walker. Det styres av et styre av frivillige fra den anglikanske kirken i Uganda. Det nåværende styret ledes av pastor professor Samuel Luboga. Barnehjemmet finansieres fullt og helt av donasjoner fra enkeltindivider og organisasjoner. I tillegg er det konstant frivillige fra hele verden som jobber der for å få hjulene til å gå rundt. Dette er de avhengige av. Det er fire mammaer som jobber fulltid på rotasjon. Disse er som fostermødre for barna å regne; de skifter bleier, gir dem mat og legger de. I tillegg jobber de frivillige med det samme. Bleieskift, matlaging, vasking av klær og jobbing med å legge barna. Barnehjemmet har altfor få ansatte, og det merkes tydelig på barna, de er underernært på kos, og da vi kom dit ble vi nærmest overfalt av flere barn som ikke får noe oppmerksomhet til vanlig. Mangelen på ansatte gjør at barna hele tiden må forholde seg til nye frivillige. 13

15 Vi kom for å høre om barnehjemmet, og hvordan vi eventuelt kunne bidra, men ble med gang satt rett inn i arbeid som frivillige da de ikke hadde tilstrekkelig bemanning. Vi dusjet og badet barna, kledde på de, koste og lekte med de. Ut på ettermiddagen kom tiden da de skulle få måt. De minste fikk melk i flaske, og de litt eldre fikk først en porsjon med mat og så melk i flaske. Det var 60 hylende barn og totalt kaos. De som jobber der har ikke mulighet til å rekke alle barna som gråter og barna må derfor vente på sin tur. Det var et veldig sterkt syn, og her så vi tydelig hvor negativt det er at ikke har råd til å lønne flere som kunne jobbet der fast. Hvordan vi kan hjelpe: Å gå inn i et samarbeid med Sanyu Babies hadde uten tvil hjulpet disse barna til et bedre liv, nesten uansett hvordan og hvor mye man hadde støttet. Det er tydelig at alle smådonasjoner hjelper. Samtidig er det vanskelig å se for seg hvordan AIM kunne bidratt på bakgrunn av sine prinsipper. Viser her til prinsippene for Aid In meeting, et dokument fra When investing Lions assets AIM should prioritize sustainable or income-generating aid projects. Projects are developed in close cooperation with local organizations and contact with local organizations and contact persons to ensure lasting and sustainable results. The intention behind AIM should be to enable beneficiaries to help themselves rather than one-way aid or an aid-dependency approach. LCBS are expected to work closely with the beneficiaries in order to understand their needs and what they hope will come out of the project. This should also give the beneficiaries a strong sense of ownership to the project. The project should be extensive enough to allow for future as well as current participants of AIM to take part and learn from the project. New Lions project members will be made well aware of their responsibilities and the scope of the work. Som vi ser, er et av hovedprinsippene til AIM at man kan se for seg et bærekraftig og selvdrevent prosjekt i fremtiden. Et eventuelt samarbeid med Sanyu Babies Home måtte bestått av at AIM støtter barnehjemmet med noe de trenger og får bruk for i fremtiden. Eventuelt skape et samarbeid der AIM bidrar med midler for å hjelpe dem selv og tjene penger til å drive hjemmet. Igjen er dette vanskelig å se for seg, da vi ikke har noe konkret forslag til hva dette kunne vært. 14

16 For å inngå et eventuelt samarbeid med Sanyu må man ha en lengre dialog med ledelsen og få konkrete forslag til hva de kunne trengt hjelp til, og hvordan dette kunne lønnet de i fremtiden. Vi har dessverre ikke fått noen konkrete forslag da vi ikke hadde mer enn en dag på hjemmet, og da var ikke ledelsen tilstede. Vi har likevel fått input og sett tydelig hvordan det fungerer og hva som kunne vært bedre. Blant annet har ikke barna bleier. Det har ikke barnehjemmet råd til, så de bruker håndklær som de binder rundt livet. Dette er uhygienisk og barna går lenge uten å bytte. Å støtte med bleier er selvfølgelig noe en kunne gjort, men igjen er dette en forbruksvare, og ikke noe de videre kan tjene penger på selv. Man kunne eventuelt startet et fast innsamlingsarbeid i Norge der man samler inn penger til Sanyu, ikke nødvendigvis til bleier, men til hverdagslige ting hjemmet trenger generelt. Bare en liten norsk sum ville hjulpet. Vi anbefaler derfor at neste års delegasjon tar seg tid før de drar til å bestemme tydelig om man vil bruke midler og samle inn til et potensielt prosjekt med Sanyu, og tar kontakt med dem for å høre om det er noen mulighet for å støtte. Fontes Foundation Fontes Foundation er en liten, ikke statligstyrt organisasjon (NGO), som har styremedlemmer fra både Norge og Sveits, og som er registrert som en lokal NGO i Kampala i Uganda. De spesialiserer seg særlig på prosjekter som gir rent drikkevann til små landsbyer, og Lions Slemdal har vært med å sponse et slikt prosjekt i Queen Elizabeth National Park. Vi fikk forslag fra fjorårets delegasjon om å vurdere Fontes som en mulig samarbeidspartner. Vi besøkte derfor et av Fontes små prosjekter; nemlig et ungdomssenter som ble startet i 2012 i distriktet Bukasa. Ideen bak senteret skyldes den store mengden arbeidsløse ungdom i Kampala som sliter med å finne seg jobb. Dette gjelder også ungdom som har droppet ut av skolen. Undersøkelser viste at arbeidsgivere etterlyste ungdom som var motiverte, med kunnskaper om data, business, engelsk med mer. Senteret fokuserer på en tredelt opplæring. Tilegnelse av nødvendige kunnskaper, som datatrening, opplæring i gründerskap og oppstart av egen bedrift samt fokus på personlig utvikling. Konseptet er at etter intensiv opplæring vil deltakerne være bedre rustet som jobbsøkere, med en forståelse av hva en arbeidstaker ser etter, noen ekstra kunnskaper som får en til å skille seg ut, samt kunnskapen og forståelsen til å kunne starte opp sin egen bedrift, dersom en fortsatt ikke skulle få seg jobb. Senteret tilbyr to former for kurs. Et som går over fire måneder og et over 6 måneder. Målet med begge kursene er som sagt og få folk i arbeid eller starte egen bedrift etter kurset. Det korte kurset fokuserer på å lære ungdommen datakunnskaper eller engelsk, og begge kursene fokuserer på kvaliteter bedrifter ser etter. Det lengste kurset fokuserer mer på business og entreprenørskap. 15

17 Kursene er billige og har gode resultater. Da vi var der hadde de kun gjennomført ett 6 måneders kurs. Der hadde 9 av 12 fått jobb etter kurset. Dette viser at prosjektet fungerer som det skal, og hjelper ungdom å tilegne seg den kunnskapen de trenger for å komme seg ut i arbeidslivet. De har også eget drama og fotballag for å rekruttere og skape samhold i klassen. Fotballtreneren de bruker er en kjent tidligere fotballspiller, og dette motiverer ungdommen enda sterkere. De har maksimalt 100 studenter til sammen på kursene med en fordeling på 30 på de korte kursene, og 30 på 6 måneders kursene. De har også en egen internett bod der studentene kan benytte seg av pc når de ikke har undervisning. I ukedagene er det undervisning hver dag, og hver fredag blir det vist en film som er relevant for dem. En gang i måneden blir det leid inn en foredragsholder som snakker om aktuelle temaer. Da vi var der fikk vi være med på et foredrag om HIV/AIDS. Dette var veldig interessant både for oss, og spesielt for dem, da flere ungdom ikke har mye kunnskap om dette. Foredragsholderen var flink og brukte mange praktiske eksempler og leker for å aktivere studentene. Dette fungerte svært godt! Et problem for rekrutteringen av prosjektet er at ungdommene heller vil tjene litt penger nå, enn mye penger i fremtiden. Fontes jobber målrettet for å huke inn disse. Mulige prosjektforslag Det er flere muligheter for hvordan man kunne startet et samarbeid med Fontes. Studenter fra Norge kunne for eksempel reist ned og hatt et to ukers intensivkurs med opplæring i noe relevant; for eksempel grunderskap, data, grafisk design eller lignende. Regionskonsulenten for Fontes Foundation heter Lucrezia Kostler, hun er fra Sveits, men snakker norsk og er veldig motivert til å få til et samarbeid med AIM. I et evt prosjektsamarbeid vil hun antagelig være svært behjelpelig med å finne løsninger på hvordan man kan sette opp ett godt prosjekt. Fordeler: en godt etablert lokal organisasjon, som driver gjennomtenkt og bærekraftig bistand. Et prosjekt som jobber med problemstillinger og målgrupper som passer perfekt inn for AIM. En kontaktperson som vil være enkel å forholde seg til er positivt, samt et prosjekt som allerede er delvis etablert slik at det ikke vil stå og falle på AIM-delegasjonen dersom plutselig midler skulle bli kuttet ol. Ulemper: Litt uklart hva mottakerorganisasjonen forventer av AIM, pengestøtte ol, men dette kan avklares etter hvert. Vår konklusjon: Fontes sitt ungdommsenter vil være et veldig godt utgangspunkt med gode forutsetninger for et nytt prosjekt. Dette gjelder så lenge AIM får være med og sette vilkårene samt ikke må binde seg til å bidra med midler hvert år. 16

18 Vi anbefaler derfor absolutt at neste års delegater begynner tidlig med kontakt og oppfølging og videreutvikler et samarbeid med Fontes Foundation. For mer informasjon om Ungdomsprosjektet: Ubrukte prosjektmidler Det ble ikke startet opp noen nye prosjekter av Prosjektgruppen i årets delegasjon. Delegatene ble rammet av sykdom ved ankomst i Kampala etter oppholdet i Bushenyi. Dette gjorde at gruppen ikke rakk alt som var planlagt i forkant av oppholdet og en andel av prosjektmidlene ble derfor stående urørte. Sponsor a Dream, som er under Youth Project, er imidlertid under press pga fallende lønnsomhet på innsamlingsaksjonene hos LCBS og økende kostnader i Kampala pga inflasjon og at barna skal opp i klassetrinn. Prosjektgruppen ønsker derfor å overføre årets ubrukte prosjektmidler til Sponsor a Dream for å dekke økte framtidige kostnader. Vi anser det som viktigere å sikre kontinuitet i allerede eksisterende prosjekter framfor å risikere at disse går under ved å heller prioritere nye. 17

19 Kontaktinformasjon: Delegater: Tuva Jæger Pia Berg Theie One Parent One Pig: Nathalie Silent Voices, kontaktperson Kawempe Home Care: Sanyu Babies Home: Fontes Foundation: /

20 AiM All 2013 Skrevet av Marthe Asheim Underthun AiM All er en årlig konferanse for AiM delegasjonen og våre lokale samarbeidspartnere i Kampala, Uganda. Målet for konferansen er å skape et forum for diskusjon og dialog om bistand og utviklingsarbeid. Det skal være et møtested der ulike kulturer med et felles mål kan komme sammen for å utvikle nye ideer og starte samarbeid på tvers av organisasjoner. Håpet er at konferansen skal øke deltakernes kunnskapsnivå og gi gode holdninger i forhold til hva som er godt bistandsarbeid slik at deltakerne i etterkant av konferansen er godt rustet til å fortsette sitt arbeid. Konferansen har de siste årene blitt arrangert i den siste helgen AiM delegasjonen er i Uganda som en avslutning på oppholdet i Kampala. Alle deltakerne skal fortrinnsvis være involverte i en av AiM sine samarbeidsorganisasjoner (Lions, Leo, TLC, KCCC, AIESEC), hvis ikke jobbe i en organisasjon som driver med bistandsarbeid i lokalsamfunn. Alderen til deltakerne skal ideelt være mellom år. AiM konferansen 2013 AiM All 2013 ble avholdt i den siste helgen ( juli) av delegasjonens opphold i Uganda. Vi valgte, som i fjor, å holde konferansen på «Nabinoonya Beach resort» i Entebbe, omtrent en 45 minutters kjøretur fra Kampala. Avreise ble satt til fredag morgen, med utsjekk søndag rundt klokka Vi var 55 deltakere fra Norge og Uganda, der alle representerte sin organisasjon. I tillegg til våre lokale samarbeidspartnere var det delegater fra «Naguru teenage information and health centre» og «Lungujja community health caring organization». Tre studenter fra Lions Club Trondheim Student var i Uganda på tidspunktet og ble derfor også med på konferansen. Temaet for konferansen var i år «Empowering Communities for Sustainable Development». Bilde: God stemning under en av de første aktvitetene. AiMdelegat og Legal Aid Kristoffer er meget begeistret! 19

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

IAESTE jobb i Oman 2006

IAESTE jobb i Oman 2006 IAESTE jobb i Oman 2006 Som mange har innledet rapportene sine med før. Hvis du er i tvil om du skal reise til Oman, så er det ingenting å tenke på. Får du sjansen så reis! Oman er et utrolig vakkert land

Detaljer

DAGBOK. Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet.

DAGBOK. Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet. DAGBOK Uke 43: Torsdag 28/10 Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet. Uke 44: Mandag 1/11 Gruppen utformet den første statusrapporten til prosjektet.

Detaljer

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet Praksisrapport for praksisstudier i utlandet I tillegg til studiekrav skal studenter som har praksis i utlandet skrive en praksisrapport. Denne skal inneholde følgende momenter: 1. Innledning Student:

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

STUDENTRAPPORT. 2. Fortell om de praktiske forholdene ved vertsinstitusjonen

STUDENTRAPPORT. 2. Fortell om de praktiske forholdene ved vertsinstitusjonen STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University of Wollongong BY: Wollongong LAND: Australia UTVEKSLINGSPERIODE: Juli 2014 November 2014 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: 22/09-30/09

Detaljer

Undersøkelse om klimatoppmøtet

Undersøkelse om klimatoppmøtet Undersøkelse om klimatoppmøtet Tilbake til Velg resultat Antall svarpersoner: 46 5. Ja/nei-spørsmål Prosentsats Synes du forberedelsesdagen var vellykket? Ja 43,5% Nei 45,7% Ikke besvart 10,9% 6. Ja/nei-spørsmål

Detaljer

Vocational school abroad with a shadow teacher at home Yrkesfaglig skole i utlandet med en skyggelærer hjemme

Vocational school abroad with a shadow teacher at home Yrkesfaglig skole i utlandet med en skyggelærer hjemme Vocational school abroad with a shadow teacher at home Yrkesfaglig skole i utlandet med en skyggelærer hjemme Trinn: Engelsk, yrkesfaglige utdanningsprogram (Vg2). Tema: Elevene tilbringer opptil ett år

Detaljer

Boligassistenten i Stavanger (BAS) 2016

Boligassistenten i Stavanger (BAS) 2016 Boligassistenten i Stavanger (BAS) 2016 I regi av Velferdstinget i Stavanger Av: Tonje Hakvaag og Charlotte Søyland Rapport fra Boligassistenten i Stavanger Innhold DEL 1: PROSJEKTET... 3 1.1 KORT BESKRIVELSE

Detaljer

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England.

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University og Nottingham BY: Nottingham LAND: England UTVEKSLINGSPERIODE: 09.09.13 08.12.13 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Dro ned 1 uke før praksisstart

Detaljer

Evaluering av Jenter og teknologi høsten 2013 alle tiltak 61 svar, ikke alle har svart på alle spørsmålene

Evaluering av Jenter og teknologi høsten 2013 alle tiltak 61 svar, ikke alle har svart på alle spørsmålene Evaluering av Jenter og teknologi høsten 2013 alle tiltak 61 svar, ikke alle har svart på alle spørsmålene 1. Hvilket studieprogram går du på? 4 Dataingeniør 3 Elektro 6 Fornybar Energi 8 IT-støttet bedriftsutvikling

Detaljer

Evaluering av Faglig støtte i Jenter og teknologi høsten svarte på evalueringen

Evaluering av Faglig støtte i Jenter og teknologi høsten svarte på evalueringen Evaluering av Faglig støtte i Jenter og teknologi høsten 2013 36 svarte på evalueringen 1. Hvorfor meldte du deg på dette tilbudet? Fordi jeg er veldig glad for å kunne få ekstra hjelp med mattefaget,

Detaljer

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken Personportrett Rapport Håvard Risebrobakken Hva vil vi med filmen? Filmen Hverdag er et ti minutters personportrett om Roar Torgersen, og hans hobbyer. Roar er pensjonist, og har derfor mye tid han må

Detaljer

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen.

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen. M I D L A N D S C H I L D R E N H O P E P R O J E C T Midlands-fadder Skap en bedre verden et barn av gangen Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? - 100% av ditt donerte beløp vil gå direkte

Detaljer

Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter

Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter 2015-2017 KORT OM STRATEGIPROSESSEN Kvarterets strategi for 2015 2017 er utarbeidet på strategiseminar mandag 6. oktober. Det har i forkant blitt sendt ut

Detaljer

Utveksling i Danmark. Student: Maiken Aakerøy Nilsen. Praksisperiode: 15.04.13 07.06.13. Praksisplass: Odense Universitetshospital

Utveksling i Danmark. Student: Maiken Aakerøy Nilsen. Praksisperiode: 15.04.13 07.06.13. Praksisplass: Odense Universitetshospital Utveksling i Danmark Student: Maiken Aakerøy Nilsen Praksisperiode: 15.04.13 07.06.13 Praksisplass: Odense Universitetshospital Som student ved Universitetet i Nordland har man mulighet for å ta del av

Detaljer

My African Aid Organisation. My Home

My African Aid Organisation. My Home Årsrapport 2010 2010 Året 2010 har vært et meget godt år på alle måter. Vårt arbeid i Afrika har gått uten problemer. Vi ser gode resultater på jobben som gjøres, og barna gjør tydelig fremgang på skolen.

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss

BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss Plakater/flygeblad: Vi har laget 450 plakateksemplarer der hver av de 29 ansatte i bedriften vår har hengt opp plakater

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2014/5707 Klassering: F03 Saksbehandler: May Beate Haugan PROSJEKT «UNG I AKTIVT LIV» Rådmannens forslag til

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april Prosjektbeskrivelse 2009 Hammerfest 17 19 april En konferanse som retter seg mot ungdom i Barentshavregionen Stiftelsen Barentshavkonferanser planlegger nå arrangementet Barents Sea Youth Conference 2009

Detaljer

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 Foreldreforeningen har siden 1993

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

AID IN MEETING (AIM) SLUTTRAPPORT 2015

AID IN MEETING (AIM) SLUTTRAPPORT 2015 AID IN MEETING (AIM) SLUTTRAPPORT 2015 1 Innholdsfortegnelse: Innledende kommentar fra delegasjonsleder side 5 1. Delegasjonsleders rapport...side 6 1.1 Kort om delegasjonsleders oppgaver ----------------------------------------------side

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

STUDENTRAPPORT. 3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? BSY 340. Vi hadde hjemmeeksamen fra UIS når vi var i Lisboa.

STUDENTRAPPORT. 3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? BSY 340. Vi hadde hjemmeeksamen fra UIS når vi var i Lisboa. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: Escola superior de enfermagem de Lisoa BY: Lisboa LAND: Portugal UTVEKSLINGSPERIODE: 22/09/2014-12/12/2014 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Ja DITT

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

LCC Forum seminar og årsmøte 2015

LCC Forum seminar og årsmøte 2015 LCC Forum seminar og årsmøte Skreddersydd rapport Totalt antall besvarelser: 7 Er din organisasjon medlem i LCC Forum? Ja Nei Vet ikke Totalt antall svar: 7 Generert.. : av Del (seminar) torsdag. kl. -.

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig?

Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig? Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig? Innlevert av 5.trinn ved Brattås skole (Nøtterøy, Vestfold) Årets nysgjerrigper 2015 Ansvarlig veileder: Linda Helen Myrvollen Antall

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

MARCUS Kenneth, elsker du kona di?

MARCUS Kenneth, elsker du kona di? BACHELOR PARTY, THE Av: Paddy Chayevsky CHARLIE /Her kalt INT. HERRETOALETT. A small, white-tiled, yet somehow not too clean, men's room, two-urinal size. There is one washbowl with a small mirror over

Detaljer

Oppsummering av evalueringsskjema for Trøndelagsmøtet 2016 Det var totalt 91 personer som svarte på evalueringen. SPØRSMÅL: ANTALL: %

Oppsummering av evalueringsskjema for Trøndelagsmøtet 2016 Det var totalt 91 personer som svarte på evalueringen. SPØRSMÅL: ANTALL: % Oppsummering av evalueringsskjema for Trøndelagsmøtet 2016 Det var totalt 91 personer som svarte på evalueringen. SPØRSMÅL: ANTALL: % Antall som har deltatt tidligere: 52 57,1% Antall som ikke har deltatt

Detaljer

Sak 11/11: Hvordan øke rekrutteringen til ungdomsting?

Sak 11/11: Hvordan øke rekrutteringen til ungdomsting? Sak 11/11: Hvordan øke rekrutteringen til ungdomsting? Vedtak: UKM 2011 ber Ufung utarbeide strategier til bruk med hensikt å få flere delegater på UT i bispedømmene. Dette må skje i forlengelsen av dokumentet

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet SLUTTRAPPORT Prosjekt 2006/ 3 / 0154 Rullende livskvalitet LHL - Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Prosjektleder: Arnfinn Hansen, LHL Skjervøy Forord Prosjektet har samlet inn midler og skaffet

Detaljer

Handlingsplan for Kvarteret VÅRSEMESTERET 2015

Handlingsplan for Kvarteret VÅRSEMESTERET 2015 Handlingsplan for Kvarteret VÅRSEMESTERET 2015 OM HANDLINGSPLANEN Generalforsamlingen vedtok høsten 2011 en langsiktig strategi for perioden 2011-2015. For perioden 2015-2017 vedtar Generalforsamlingen

Detaljer

Høsthilsen 2013. Vi bygger Kalongo Kompetansesenter (KCC)

Høsthilsen 2013. Vi bygger Kalongo Kompetansesenter (KCC) Høsthilsen 2013 Kalongo Widows and Orphans Project (KWOP) har delt høstens nyheter med oss. I dette brevet kan du lese om siste nytt fra Uganda og se bilder av byggverket KCC, som er på god vei opp. Vi

Detaljer

Rusforebygging på 9. trinn

Rusforebygging på 9. trinn Rusforebygging på 9. trinn Sted: Dato: Kursnr.: Hva er Fristil? Fristil er et veletablert og effektivt rusforebyggende program for skolens 9. trinn. Fristil engasjerer elevene selv i rusforebyggingen,

Detaljer

Logg fra uke 2 i Cordoba

Logg fra uke 2 i Cordoba Logg fra uke 2 i Cordoba Uken har flydd av sted med mye aktiviteter og dårlig vær, men humøret har vært bra. Vi har begynt å få kontakt med de polske guttene og jentene her. Begge parter prøver å kommunisere

Detaljer

Diskusjonsgrunnlag til ettermøte i forbindelse med årsmøtet i Østlandske lørdag 29.03.08

Diskusjonsgrunnlag til ettermøte i forbindelse med årsmøtet i Østlandske lørdag 29.03.08 Diskusjonsgrunnlag til ettermøte i forbindelse med årsmøtet i Østlandske lørdag 29.03.08 Bakgrunn På siste barneleir hadde en del av de voksne lederne på leiren i Vegårdshei, et uformelt møte den siste

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

Søknad fra Jush'el a i Midt-Nor e til Levan er kommune om driftsstøtte for 2012

Søknad fra Jush'el a i Midt-Nor e til Levan er kommune om driftsstøtte for 2012 C Levanger kommune Levanger rådhushåkon Den Godes gt 30 7600 Levanger Søknad fra Jush'el a i Midt-Nor e til Levan er kommune om driftsstøtte for 2012 Jushjelpa i Midt-Norge søker med dette om kroner 20.000

Detaljer

Internasjonalt samarbeid ved bruk av etwinning

Internasjonalt samarbeid ved bruk av etwinning Internasjonalt samarbeid ved bruk av etwinning I faget Internasjonalt samarbeid legges det opp til at elever skal etablere kontakt med ungdommer i andre land og samarbeide om tema knyttet til kultur og

Detaljer

Dag 1. (fredag 14.3.08) Dag 2.(torsdag 20.3.08) Dag3.(fredag 21.3.08) Dag4.(tirsdag 25.3.08) Dag5.(Onsdag 26.3.08) Dag6.(Torsdag 27.3.

Dag 1. (fredag 14.3.08) Dag 2.(torsdag 20.3.08) Dag3.(fredag 21.3.08) Dag4.(tirsdag 25.3.08) Dag5.(Onsdag 26.3.08) Dag6.(Torsdag 27.3. Dag 1. (fredag 14.3.08) I dag hadde vi startmøte med oppdragsgiver og veileder. Det ble bestemt en del ting om prosjektet og om hva som er viktig i starten av en hovedoppgave. For mer info se møtereferatet

Detaljer

Kristoffer Berg 21. juli. En kjærlighetshistorie fra Utøya

Kristoffer Berg 21. juli. En kjærlighetshistorie fra Utøya Kristoffer Berg 21. juli En kjærlighetshistorie fra Utøya 2012 H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo www.aschehoug.no Tilrettelagt for ebok av Type-it, Trondheim 2012 ISBN 978-82-03-29368-9 Bibliotekutgave

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Navn Aldersgruppe Arena Varighet Antall deltakere. Pris pr uke Ferieklubb 3.-7. trinn Lura

Navn Aldersgruppe Arena Varighet Antall deltakere. Pris pr uke Ferieklubb 3.-7. trinn Lura Melding til utvalg for kultur og oppvekst 06.12.10 143/10 Til : Utvalg for kultur og oppvekst Saksbehandler: Roald Brekke Dato : 22.11.10 RAPPORT KONGESOMMER 2010 Bakgrunn Kongesommer er navnet på de tilbud

Detaljer

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 News Detail http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 Side 1 av 1 09.06.2015 Program og påmelding for RYLA 2014 DISTRIKTSNYTT 04.09.2013 Rotary Youth Leadership Award (RYLA) arrangeres

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

Positive homser, venner og familie - Møtes i Pinsen 2009.

Positive homser, venner og familie - Møtes i Pinsen 2009. * FORSIDE/INVITASJON Positive homser, venner og familie - Møtes i Pinsen 2009. QuickTime and a TIFF (Uncompressed) decompressor are needed to see this picture. Hivpositive med venner og familie inviteres

Detaljer

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no se mulighetene din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet avgjørende øyeblikk

Detaljer

Keum Gang Taekwondo - Norge : Sommerleir 2013 14.-16.juni Slåtthaughallen, Nesttun

Keum Gang Taekwondo - Norge : Sommerleir 2013 14.-16.juni Slåtthaughallen, Nesttun Keum Gang Taekwondo - Norge : Sommerleir 2013 14.-16.juni Slåtthaughallen, Nesttun Vi har herved gleden av å invitere dere til sommerleir på vestlandet; i Slåtthaughallen på Nesttun. Her kommer alle praktiske

Detaljer

MØTEREFERAT STYREMØTE AGENDA

MØTEREFERAT STYREMØTE AGENDA MØTEREFERAT STYREMØTE Til: Susanne,, Øyvind,,, Leon, Tove, Heidi, Nina Dato: 08. april Kl.: 19:15 Sted: Inndalsveien, hos Fremmøtte: (skype), Øyvind,, og Tove Ikke møtt: Susanne, Leon, Heidi og Nina AGENDA

Detaljer

Har$finskrevet$handlingsplan$for$høsten$basert$på$tilbakemeldinger$fra$førsteutkastet.&

Har$finskrevet$handlingsplan$for$høsten$basert$på$tilbakemeldinger$fra$førsteutkastet.& 26#13& KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER & LEDER Sittet%i%garderobe%og%billettbord%på%studentkampen,%og%hjalp%til%med%diverse%andre%ting.%Veldig%godt% fornøyd&med&dette&arrangementet.& Har$finskrevet$handlingsplan$for$høsten$basert$på$tilbakemeldinger$fra$førsteutkastet.&

Detaljer

Emballasje er en samlebetegnelse på innpakningsmateriale du kan bruke til å pakke produktet ditt i.

Emballasje er en samlebetegnelse på innpakningsmateriale du kan bruke til å pakke produktet ditt i. Emballasje fra Foodgarage. Foto/design: Scandinavian Design Group. Valg av emballasje kan være avgjørende for om salget av nettopp ditt produkt blir en suksess eller ikke. Det er emballasjen som kommuniserer

Detaljer

Partnerskapsmøte P 1824. fredag 11. september 2009

Partnerskapsmøte P 1824. fredag 11. september 2009 Partnerskapsmøte P 1824 fredag 11. september 2009 P 1824 unge sosialhjelpsmottakere Målsetting : redusere antall mottakere av øk. sosialhjelp i aldersgruppen 18 til 24 år, registrert ved utgangen av 2007,

Detaljer

TO KURS I PLANSMIER: RAKKESTAD, 30. JANUAR 4. FEBRUAR 2011

TO KURS I PLANSMIER: RAKKESTAD, 30. JANUAR 4. FEBRUAR 2011 Fra plansmia i Evje, januar 2010 TO KURS I PLANSMIER: RAKKESTAD, 30. JANUAR 4. FEBRUAR 2011 Etter vellykte plansmier i Gjerstad, Evje, Åfjord og Rissa 2009 og 2010 er det nå klart for den femte plansmia,

Detaljer

Ett semester ved University of Cape Town

Ett semester ved University of Cape Town Ett semester ved University of Cape Town Øystein Liltved Før man bestemmer seg for å dra på utveksling så føles det som et veldig stort valg, det gjorde det i alle fall for meg. Etter å ha vært på utveksling

Detaljer

MILES2SMILES. I trygge omgivelser kan barna på Miles2Smiles-senteret i Kampala leke og lære mens foreldrene er på jobb. MILES2SMILES RAPPORT 2012

MILES2SMILES. I trygge omgivelser kan barna på Miles2Smiles-senteret i Kampala leke og lære mens foreldrene er på jobb. MILES2SMILES RAPPORT 2012 MILES2SMILES RAPPORT 2012 I trygge omgivelser kan barna på Miles2Smiles-senteret i Kampala leke og lære mens foreldrene er på jobb. PROSJEKTNAVN: Miles2Smiles MÅLGRUPPE: Barn og mødre som jobber på markedene

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

The Rotary Foundation sberg. PETS Arendal mars 2015 DRFC Edrund Olaisen

The Rotary Foundation sberg. PETS Arendal mars 2015 DRFC Edrund Olaisen The Rotary Foundation sberg PETS Arendal mars 2015 DRFC Edrund Olaisen I dag ser vi på HVA er TRF? HVORDAN GJØR VI DETTE HER? HVORFOR GJØR VI DET? OBS OBS OBS DET ER VIKTIGERE AT DERE SPØR OG KOMMENTERER

Detaljer

Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1

Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1 Oslo 23. august 2012 Informasjonsskriv 1 av 2 Vedr: Samling 1 den 21-23 sep Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1 Hei Ung:leder! Gratulerer, du er tatt ut til vårt Ung:leder- program,

Detaljer

Kjære faddere og støttespillere

Kjære faddere og støttespillere Kjære faddere og støttespillere Nå står påsken for tur her hjemme og mange av oss ser frem til å markere høytiden. I Norge har vi tradisjon for å dra på påskefjellet sammen med familie og venner. På denne

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

Sluttrapport MARBORG TTV

Sluttrapport MARBORG TTV Sluttrapport MARBORG TTV Denne rapporten inneholder oppsummering for prosjektet MARBORG TTV for perioden juli - desember 2008, samt et kort tilbakeblikk på prosjektperioden 2005-2008 Innhold Oppsummering...

Detaljer

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Prosjektskjema for tilskudd til åpne møteplasser for barn og ungdom Kommune/bydel: Bergen kommune, Fana og Ytrebygda bydeler Prosjektnavn: Prosjektperiode (maksimalt

Detaljer

INFORMASJON OM ÅRETS HUDØYTUR - (mer info kommer senere) -VIKTIG INFO -PÅMELDING - HVA ER HUDØY - HVORFOR DRAR VI TIL HUDØY

INFORMASJON OM ÅRETS HUDØYTUR - (mer info kommer senere) -VIKTIG INFO -PÅMELDING - HVA ER HUDØY - HVORFOR DRAR VI TIL HUDØY INFORMASJON OM ÅRETS HUDØYTUR - (mer info kommer senere) -VIKTIG INFO -PÅMELDING - HVA ER HUDØY - HVORFOR DRAR VI TIL HUDØY Vi begynner å bli mange som reiser til Hudøy, og vi begynner etterhvert å få

Detaljer

Hvorfor Mission Adventures?

Hvorfor Mission Adventures? Hvorfor Mission Adventures? - bli bedre kjent med Gud og hverandre - se Jesus forandre mennesker via deg - handle på Guds Ord; ikke bare høre, men også gjøre (Jakob 1,22-25) - få nye utfordringer og oppleve

Detaljer

Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K

Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K Utgave 3 Ut Utgave Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K Vinger Hotell & Spa Kongsvinger 19.- 21. april 2013 Arrangør: Lions Club Odal Velkommen til Distriktsmøtet 2013 Det er en

Detaljer

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG DEN ER RIK, SOM TAKKER DEN SOM TAR IMOT CANETTI Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG Frivillig innsats gir

Detaljer

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Alle ungdommer i Foreningen for hjertesyke barn, har nå mulighet til å delta på leir som er arrangert av andre regioner

Detaljer

SØKNAD OM STØTTE TIL "MILJØTINGET" - INNLANDETS MILJØKONFERANSE FOR UNGDOM

SØKNAD OM STØTTE TIL MILJØTINGET - INNLANDETS MILJØKONFERANSE FOR UNGDOM Saknr. 4282/10 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Asbjørn Christiansen SØKNAD OM STØTTE TIL "MILJØTINGET" - INNLANDETS MILJØKONFERANSE FOR UNGDOM Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Referat OSSK 20 april 2013

Referat OSSK 20 april 2013 Referat OSSK 20 april 2013 Til stede Nestleder Sekretær Vara RKM HI & OI Aktivitetskomitèen Gjør det enkelt Fredagsgruppa Søndagsgruppa Veien til frihet Fly fri Sammen kan vi Club 67 Vennesla hæran Mandalsgruppa

Detaljer

Brukte studieteknikker

Brukte studieteknikker Brukte studieteknikker Forfattere Celine Spjelkavik Michael Bakke Hansen Emily Liane Petersen Hiske Visser Kajsa Urheim Dato 31.10.13! 1! Innhold 1. Problemstillinger...3 2. Innsamlingsstrategi.4 2.1 Metode..4

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

TIME SAMME DAG. Hvordan kom vi i gang. Erling Egenæs Spes. allmenn med. Skreia Legesenter. ee Grafisk design

TIME SAMME DAG. Hvordan kom vi i gang. Erling Egenæs Spes. allmenn med. Skreia Legesenter. ee Grafisk design TIME SAMME DAG Hvordan kom vi i gang Erling Egenæs Spes. allmenn med. Skreia Legesenter ee Grafisk design Skreia Legesenter Hvem er vi? 3 fastleger i full stilling 1 turnuslege 3 legesekretærer i lett

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG

VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG 2015 2020 Positiv - Inkluderende - Aktiv Innledning - hva gjør Fet IL til et unikt idrettslag? Fet IL er et fleridrettslag som samler flere idretter i Fet under samme

Detaljer

Styrets forslag til Handlingsplan for Norsk cøliakiforenings ungdom 2016 Landsmøtet 2015 Ålesund

Styrets forslag til Handlingsplan for Norsk cøliakiforenings ungdom 2016 Landsmøtet 2015 Ålesund Styrets forslag til Handlingsplan for Norsk cøliakiforenings ungdom 2016 Landsmøtet 2015 Ålesund Formål NCFU jobber for at det skal være så lett som mulig å være ung med cøliaki og DH. Vi skal lage sosiale

Detaljer

Taktisk brannventilasjon

Taktisk brannventilasjon Taktisk brannventilasjon Rapport studietur Uke 3, 2008 Tinglev, Danmark Odd Magnar Opgård, Varabrannsjef Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS Side 1 av 7 Innledning Etter å ha fått innvilget min søknad

Detaljer

Hvordan grafisk løsning av visittkort og brosjyrer vil framhevet Tøtta UB?

Hvordan grafisk løsning av visittkort og brosjyrer vil framhevet Tøtta UB? Hvordan grafisk løsning av visittkort og brosjyrer vil framhevet Tøtta UB? Rapport fra arbeidsuka Tidsrom: 13.03 17.03 Emil Enevoldsen Emil Enevoldsen 1 av 6 Forord 13 mars til og med 17 mars 2006 hadde

Detaljer

Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen. Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent

Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen. Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er møteleder og ordstyrer, Kommunikasjonsansvarlig er referent Enstemmig vedtatt

Detaljer

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår.

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Side 1 av 5 NØDROP FRA ØYSLETTA... Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Som innflytter i denne

Detaljer

Hva kan du forvente av EVS?

Hva kan du forvente av EVS? Hva kan du forvente av EVS? Aktiv Ungdom INFOPAKKE Del 1 Mai 2011 (Oversatt juni 2011) Innledning Dette dokumentet er tiltenkt volontører og organisasjoner involvert i Europeisk Volontørtjeneste (EVS).

Detaljer

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken:

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken: Rapport til Husbanken: Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet Regional konferanse: Universell utforming, drift og vedlikehold av veger og uteområder Rapportdato: september 2014 30. oktober

Detaljer

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret:

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret: 1 ÅRSPLAN 2011/2012. Presentasjon av personalet ved Kjøkkelvik skole. Gro Marie Bendixen Ann-Kristin Grimstad Anita Andersen Marny Askeland Ørjan Torsvik Sandy Fure Elin Haga Eva Mørner Anne Myksvoll Kristoffer

Detaljer

Dato fra 24. August til 19. Desember (ble vœrende en måneds tid etter skoleslutt i USA)

Dato fra 24. August til 19. Desember (ble vœrende en måneds tid etter skoleslutt i USA) AITeL Høgskolen i Sør- Trøndelag 7004 Trondheim Tlf. 73 55 90 00 RAPPORT ETTER UTENLANDSOPPHOLD Navn: Birgitte Fidjeland Adresse: Møllenberg gate 70 Postnr: 7043 Trondheim E-post: birgitte.fidjeland@gmail.com

Detaljer

Hva gjør Ungt Entreprenørskap

Hva gjør Ungt Entreprenørskap Hva gjør Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. UEs formål er i samspill

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

PROSJEKT SATS UNGT 2005-2006

PROSJEKT SATS UNGT 2005-2006 PROSJEKT SATS UNGT 2005-2006 MÅLSETNINGEN FOR ULLENSAKERSVØMMERNE Øke innflytelse for de aktive Øke eksisterende kompetanse og utdanne nye på instruktører / trenere Forbedring av prosesser i samspill med

Detaljer

Heltene. Damalie. Agnes

Heltene. Damalie. Agnes Heltene Vilje til endring Det er kvinnene i Afrika som er bærere av endring. De arbeider med jorda, og tar ansvar for sine barn og barnebarn. Og de arbeider for å bedre kvinners livsvilkår. Mange er enker,

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Evaluering av skolering i Kvalitetsforum

Evaluering av skolering i Kvalitetsforum Evaluering av skolering i Kvalitetsforum 3+3 2015-16 Skoleåret 2015-16 har Kvalitetsforum 3+3 invitert til og gjennomført skolering i å være kursholder i Ny GIV-metodikk for grunnleggende ferdigheter.

Detaljer

M4 Trening 22-23 November 2012. Fase 1: Treningsdag 1 og 2. Kristiansand 12.10.2012

M4 Trening 22-23 November 2012. Fase 1: Treningsdag 1 og 2. Kristiansand 12.10.2012 M4 Trening 22-23 November 2012 Kristiansand 12.10.2012 Jeg ser frem til å treffe dere i torsdag 22 og fredag 23 November. Nedenfor har jeg prøvd å beskrive opplæringsprosessen som vi ser for oss i M4.

Detaljer

Velkommen til barnekonferansen 7.-10. oktober 2010 i Oslo. Informasjonspakke

Velkommen til barnekonferansen 7.-10. oktober 2010 i Oslo. Informasjonspakke Velkommen til barnekonferansen 7.-10. oktober 2010 i Oslo Informasjonspakke Invitasjon til Framfylkingens barnekonferanse 7.-10. oktober 2010 i Oslo - meld dere på barnekonferansen før 6. september! Har

Detaljer

Rotary Ungdomsutveksling

Rotary Ungdomsutveksling PETS Distrikt 2275 en 2016/2017 Ellen R.O. Strand DYEO Rotarys formål: Å arbeide for internasjonal fred og forståelse gjennom vennskap - mellom mennesker - over landegrensene fra alle yrker ens formål:

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer