TUNET AS ARBEIDSGLEDE. Velkommen et skritt videre med. Her kan du lese mer om :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TUNET AS ARBEIDSGLEDE. Velkommen et skritt videre med. Her kan du lese mer om :"

Transkript

1 Velkommen et skritt videre med TUNET AS Her kan du lese mer om : TUNET AS Tiltaket og nybegynnerinfo Vegard - en suksesshistorie Arbeidsreglement Rettigheter & Rapportering Hva kan du bruke tiden i TUNET til? Nyttig informasjon Tema 2010/2011 ARBEIDSGLEDE

2 INFORMASJON OM TUNET AS Tunet AS er en døråpner for personer som ønsker å komme ut i arbeid, ønsker en ny start og trenger støtte på veien mot målet. Daglig utfører vel 100 personer en jobb i TUNET AS. Vi arbeider for at du skal kunne få erfaring og lærdom som vil resultere i fast arbeid i det ordinære arbeidsmarkedet. Her blir du møtt som den du er - der du er i livet for øyeblikket. Her vil du finne noen som er interessert i deg og ser deg. Du vil få hjelp til å se muligheter, finne fram det beste i deg og bruke det til å komme videre. Våre yrkesveiledere vil gi deg støtte og hjelpe deg å sette mål for hvordan du skal komme et skritt videre i forhold til å skaffe deg jobb/utdanning. Gjennom kick-offkurs og arbeidspraksis vil du få hjelp til å gjenoppdage ditt eget potensial og komme i form til arbeidsmarkedet igjen. Vi vil bistå deg i ditt arbeid med å søke jobber og du vil få tett og systematisk oppfølging. I TUNET AS har vi årelang erfaring med dette og vi bistår deg individuelt! I henhold til din veibeskrivelse vil TUNET AS kunne være behjelpelig med å finne arbeid til deg ute i det ordinære arbeidsmarkedet. Dersom du har innvilget uførepensjon og ønsker deg en lettere jobb på dagtid, har vi mulighet til å ansette deg med en liten bonuslønn. Høres dette interessant ut? Kontakt NAV eller TUNET AS direkte. Veldig mange har gitt oss tilbakemelding på at de har oppdaget nye sider ved seg selv og sågar lært å stole på seg selv og andre mennesker igjen. I tillegg til at du lager din plan for veien videre, vil du i TUNET AS arbeide i en av våre mange avdelinger, avhengig av ditt ønske og ledige muligheter i en kortere periode. TUNET AS holder flere kurs internt. Det kan være seg kurs i grunnleggende data eller kurs i hvordan man søker jobb. Ønsker du litt mer informasjon om de enkelte tiltakene, er det bare å klikke deg inn på

3 BRUK TIDEN I TUNET - TIL BESTE FOR DEG SELV! Den tiden du tilbringer i tiltak hos TUNET AS kan utgjøre en stor forskjell for hvordan ditt yrkesrettede livsløp vil utarte seg fremover. Derfor er det lurt å bruke oss for det vi er verdt! Her er noen konstruktive muligheter ved å bruke tiden i Tunet så godt som mulig: Arbeidspraksis Kvalifisering til forskjellige arbeidsoppgaver Lære å bruke data som verktøy Lære å søke jobber med ny CV og søknad Utforske jobbmuligheter Utforske jobbmengde Noen å tenke nytt sammen med En ny start i arbeidslivet Forbedret livskvalitet Få kolleger og nye sosiale innspill Snakk med andre i lignende livssituasjon Få nøytral, dokumentert vurdering av arbeidsevne Hva er viktig for deg?

4 DETTE SKJER MENS DU ER I TUNET: Merk! Dette er en generell og skjematisk framstilling. Alle prosesser blir individuelt tilpasset hver enkelt arbeidssøker. Første samtale med omvisning, arbeidsavtale, taushetserklæring m.m. Utdeling av arbeidstøy og nøkkel til garderobeskap Arbeidspraksis: I avtalt arbeidsstasjon I bedrift Arbeidstid Lage aktivitetsplan Månedlige samtaler med Yrkesveileder Egenevalueringsskjema Evaluering av aktivitetsplan og målsettinger Rapport til NAV Tilbud om kurs i: Jobbsøk Data Målsettingsarbeid Kommunikasjon og samarbeid Personlig økonomi SLUTTSAMTALE med sluttrapport til NAV ORDINÆRT ARBEIDE/ ANNET TILTAK

5 ARBEIDSREGLEMENT FOR ARBEIDSSØKER I TUNET AS 1 Virkeområde Arbeidsreglementet gjelder for alle med arbeidspraksis i TUNET AS. 2 Formål Arbeidsreglementet skal regulere viktige sider ved arbeidssøkernes rettigheter og plikter i TUNET AS. 3 Arbeids- og hviletider Arbeidssøkernes tiltaksdeltakers arbeids og hviletid skal være i samsvar med Arbeidsmiljøloven, overenskomster og tariffavtaler. Rammene eller klokkeslettene skal være kjent for alle arbeidssøkere. 4 Generelle plikter Arbeidssøkerne har en generell lojalitetsplikt overfor bedriften, og skal ikke opptre på en slik måte at den kan skade bedriften eller dens anseelse. Arbeidssøkerne skal opptre korrekt og høflig mot alle de kommer i kontakt med under utførelse av arbeidet, og bidra til å nå de mål som er satt opp for bedriften. Alle arbeidssøkere skal møte punktlig ved arbeidstidas begynnelse og skal ikke forlate arbeidet i arbeidstida uten samtykke. Den som blir forhindret fra å møte til forutsatt tid, skal snarest melde fra til bedriften om forfallet og årsaken til dette. Alt sykefravær skal godtgjøres ved egenmelding eller sykemelding i samsvar med de til enhver tid gjeldende regler, se paragraf Arbeidsmiljøloven. Arbeidet skal utføres i samsvar med lover, forskrifter, instrukser og andre bestemmelser gitt av bedriften eller overordnet myndighet. se paragraf Arbeidsmiljøloven. Arbeidssøkerne skal også forplikte seg til å delta aktivt med oppdatering og videreutvikling av intern-kontroll rutinene. Inventar, utstyr, maskiner og verktøy og andre av bedriftens eiendeler skal behandles med forsiktighet. Arbeidssøkerne skal vise aktsomhet og medvirke til at ulykker og helseskader unngås. Påbudt personlig verneutstyr og andre verneinnretninger skal holdes i stand og brukes som anvist. Grov uaktsomhet kan føre til erstatningskrav. Misbruk av rusmidler og beruselse i tjeneste anses som en alvorlig forseelse, som fører til avskjedigelse. 5 Helse og attføring Hvis en arbeidssøker er hemmet i sitt yrke som følge av ulykke, sykdom, slitasje eller lignende vil bedriften, så langt det er mulig, iverksette de nødvendige tiltak for at arbeidssøkerne skal kunne få ytterligere tilrettelagte arbeidsoppgaver. 6 Taushetsplikt og opplysninger til pressen Arbeidssøkere i bedriften skal alltid være varsomme med å bringe videre opplysninger de har fått i sin arbeidspraksis. Opplysninger til pressen om konkrete saker kan ikke gis av andre enn styret eller daglig leder. 7 Ferie Ferie ordnes i samsvar med overenskomst med NAV Elverum. 8 Permisjoner For permisjoner gjelder bestemmelsene til NAV Elverum. 9 Lønn Arbeidssøkerne mottar ikke lønn fra Tunet AS, men mottar økonomiske ytelser fra NAV Elverum. 10 Avslutning i tiltaket Det er den aktuelle veileder ved NAV Elverum /Tunet AS i samarbeid med den enkelte arbeidssøker som tar opp og avgjør spørsmål om avslutting av oppholdet i Tunet AS. Etter endt opphold får arbeidssøkeren en sluttattest og kopi av sluttrapport. NAV Elverum får kopi av attest og original av sluttrapport. Fastlege og Tunet AS får en kopi. 11 Avskjedigelse/suspensjon Bedriften kan avskjedige en arbeidssøker med påbud om øyeblikkelig fratreden dersom denne har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annen vesentlig mislighold av tilsettingsavtalen, eksempel dersom arbeidssøker: Uten rimelig grunn nekter eller med forsett unnlater å rette seg etter ordre fra overordnede Setter seg opp mot overordnet Gjentatte ganger og tross mottatt advarsel unnlater å møte fram til arbeidet i rett tid. Møter beruset fram til arbeidet eller nyter rusmidler i arbeidstiden. Gjentatte ganger forstyrrer ro og orden på arbeidsplassen. Forgår seg grovt eller gjentatte ganger oppfører seg slik at det kan føre for folks liv eller helse, eller forstørre ødeleggelser av eller skade på gods.

6 HELSE MILJØ OG SIKKERHET TUNET AS skal være en åpen, lojal, tillitsfull og fordomsfri bedrift som gjennom meningsfullt arbeid i et trygt, inkluderende og kreativt miljø, skal fremme de ansattes helse og trivsel. Alle ansatte har et ansvar for å fremme et trygt og godt arbeidsmiljø. Daglig leder har det øverste ansvaret for HMS - arbeidet. Verneombudets oppgave er å se til at dette fungerer tilfredsstillende og er i tråd med gjeldende regelverk. Rutiner Verneombudspermen med HMS lovgivning står i resepsjonen. Der finnes også oversikt over bedriftens stoffkartotek og rutiner for årlig gjennomføring av vernerunder. Informasjonen fra vernerunden gjennomgås i felles personalmøte. Ansatte har et ansvar i forhold til å avdekke feil og mangler innenfor HMS lovgivningen. Organisering av HMS - arbeidet ved TUNET AS Daglig leder Kersti Grindalen Daglig leders stedfortreder Torger Engeland Verneombud Øyvind Nyhuus Brannvernleder Solveig Rismyhr Brann Det er viktig at alle er seg sitt ansvar bevist. Uforsiktighet, uforsvarlighet og uvitenhet, er viktige stikkord med tanke på hvordan en brann kan starte. Fokus på sikkerhet Elektriske apparater; slå av, ta ut støpslet når vi går fra jobb. Unngå å bruke mye skjøteledninger, doble kontakter, arbeid med åpen flamme, løsemidler, levende lys og lignende. Vaskemaskiner og tørketromler, rens lo filtre regelmessig, forlat aldri huset med en vaskemaskin/oppvaskmaskin som står på. Kast alle filler med selvantennelige løsemidler og teakolje, faxeolje i spesialdunker. Lukk dører mellom rom for å dempe en spredning av en evt. brann. Les branninstruksen Den som opptager brann melder fra til andre i lokalet. Yrkesveilederne sørger for å få alle ut av lokalet. Den som opptager brann er ansvarlig for å ringe brannvesenet eller delegere dette videre. Samlingssted er parken foran Sparebanken. En av yrkesveilederne tar med seg oppmøtelista som er i resepsjon til oppmøteplassen. Opptre rolig. Pulverslukkeapparat kan brukes ved brann i klær og på mennesker. Har man ikke slokkeapparat, legges vedkommende ned på golvet og rulles rundt. Legg et teppe over vedkommende og stryk bort flammene fra halsen og ned. CO2 slukkeapparater kan brukes til til datamaskiner, kopimaskiner og lignende som ikke tåler pulver. Ikke bruk CO2 på mennesker og dyr, da det kan sgjøre skade (72 minusgrader). Vann kan brukes til å slokke med hvis man får finfordelt det nok. Vær obs på spesielle væsker som fett, smult, smør - bruk et (brann)teppe i stedet. Ved gass/propanbrann, steng lekkasjen, fjern alle antenningskilder. Branninstrukser, brannslukkeapparater og tegninger med rømningsplan er satt opp rundt i bygget. Gjør deg kjent med hvor du finner slokkeapparater og rømningsplaner. Førstehjelp Ved sykdom/skade kontakt nærmeste yrkesveileder slik at den eventuelt kan varsle pårørende. Viktig at man gjør en innsats hvis man er den som kommer først til skadestedet. Gi nødvendig og øyeblikkelig hjelp. Eventuelt start førstehjelp (munn til munn, hjertekompresjon, sideleie) Skjerm av vedkommende for publikum. Ved behov ring 113 eller deleger dette videre Si hvem du er, hvor du ringer fra og hva som har skjedd. Medisinskap finner du på klargjøringa, rammeverkstedet, verkstedet, kjøkkenet i kafeen og på gamle kursrom i 2. etg. Rapportering av arbeidsskade Ved en eventuell skade på jobb, fylles skademeldingsskjema ut av den skadede, ansvarlige yrkesveileder og eventuelle vitner. Samme dag som skaden har skjedd, leveres skjemaet til daglig leder eller stedfortreder. Daglig leder varsler NAV, forsikringsselskap og arbeidstilsyn i de tilfeller dette er nødvendig. Brann 110 Politi 112 Ambulanse 113 Du finner mer opplysning om HMS-arbeid på

7 RETTIGHETER OG PLIKTER FOR DEG SOM ER I ET ARBEIDSTILTAK Tilrettelegging Mens du er i tiltak har du rett til en arbeidshverdag som er tilrettelagt for deg. Dette gjelder arbeidsoppgaver, arbeidstid, opplæring og veiledning. Du må gi de opplysninger vi trenger for å gi god veiledning og tilrettelegging. Oppmøte For at vi skal kunne kartlegge din arbeidsevne og gi riktige råd, er det viktig at du møter opp til avtalt tid. Arbeidstiden din bør være på minimum 50%. Det kan hende du må være på jobb selv om du har vondt eller ikke føler deg i form. Dersom du er for syk til å møte på jobb må du straks melde fra om det. Sykefravær dokumenteres ved egenmelding og sykmelding som ellers i arbeidslivet. Stønad Alle som deltar i tiltak i Tunet får økonomisk stønad fra NAV. Hva slags stønad hver enkelt får og hvor mye, kan variere noe. I noen tilfeller kan man miste stønad hvis man ikke møter til avtalt tid. Hvor mye fravær som skal til før det kuttes i stønaden avhenger av hva slags avtale du har med NAV. Dersom du alltid melder fra om fravær og møter opp når du er frisk nok til det, er dette som regel ikke noe problem. Spørsmål om stønad kan du ta opp med din veileder på NAV. Ferie og fritid Dersom du jobber full stilling er arbeidstiden på 37,5 timer pr uke. Du har som hovedregel fri alle helger, men vil bli spurt om å jobbe enkelte lørdager. Du har fri alle helligdager og offentlige høytidsdager (f.eks 17. mai og 1. juledag). Du har rett til ferie som andre arbeidstakere, men har som hovedregel ikke rett til stønad fra NAV når du tar ferie. Derfor er det mange som velger å ikke ta ferie mens de er i tiltak i Tunet. Klageadgang Dersom du er misfornøyd med den tjenesten du får er det viktig at vi får vite det. Det enkleste er å ta saken opp med den det gjelder. Dersom du føler at du ikke når fram kan du levere en skriftlig klage. Skriv ned hvem du er, hva du er misfornøyd med og hvordan du ønsker at problemet skal løses. Klagen leverer du i posthylla til daglig leder. Hun vil ta opp saken med alle involverte, kalle deg inn til en samtale og sørge for at du får et svar. Dersom du vil klage på et vedtak gjort av NAV, har de egne skjema for dette. Det får du ved å henvende deg på NAV-kontoret eller på Personvern Det er frivillig å gi fra seg informasjon, jfr. Personopplysningsloven 19, bokstav d. For at vi skal kunne behandle opplysninger om deg, må du gi et skriftlig samtykke på dette. Samtykkeerklæringen fra deg er bare gyldig dersom den er tilstrekkelig informativ, klart definert og frivillig underskrevet. I henhold til Personopplysningsloven (POL) 19 og 20 skal du informeres om at det samles inn opplysninger om deg, hva som er formålet og hvem de leveres videre til. Du har rett til å kreve innsyn etter spesielle regler, jfr. 18 (POL) samt kreve retting etter 27 og 28 (ibid.). I TUNET AS er det hensiktsmessig at yrkesveilederen kjenner arbeidssøkeren så godt som mulig. Dette innebærer at man må skaffe til veie informasjon både fra deg selv og andre parter som har hatt en eller annen form for kontakt med deg, for eksempel skole, NAV, lege, evt. tidligere arbeidsgivere og så videre. Opplysningene brukes for å kunne gi deg best mulig hjelp i prosessen for å nå ditt mål, ut fra din egen handlingsplan. Opplysningene kan omhandle navn, adresse, personnummer, vitnemål, attester, referanser, diagnose (evt. psykolograpporter/andre medisinske opplysninger), inntektskilde og navn på andre hjelpeinstanser som er inne i bildet. Opplysningene blir lagret så lenge det har betydning for formålet. Når det ikke lenger har betydning for formålet blir opplysningene anonymisert og all den skriftlige dokumentasjonen blir sendt tilbake til NAV lokalt. Alle de ordinære ansatte i TUNET AS (yrkesveiledere, avdelingsledere og dagligleder) har taushetsplikt etter Forvaltningsloven 13. Taushetserklæring Mens du er i Tunet vil kanskje andre fortelle deg om sine helseproblemer eller annet som ingen utenfor huset trenger å vite. Derfor ber vi også deg om å skrive under en taushetserklæring. Rapportering For at NAV skal kunne gi deg riktig stønad og riktig bistand videre trenger de en tilbakemelding fra oss om hvordan din arbeidshverdag fungerer. Derfor vil din yrkesveileder skrive en rapport hver 3. eller 6. mnd (avhengig av hvilket tiltak du er i), og når du slutter. Du får selv lese rapporten før den sendes til din veileder på NAV. Legen din får en kopi. Rapporten inneholder informasjon om arbeidsoppgaver og arbeidstid, hvilke mål du har satt deg og hvilke du har nådd, hva du er flink til og hvilke utfordringer du har, f.eks i forhold til helse. Rapporten skal gi en objektiv vurdering av dine styrker, utfordringer og arbeidsmuligheter. Trening Ved Tunet er vi av den oppfatning at god fysisk helse er viktig for å kunne stå i en arbeidssituasjon. Som arbeidssøker ved Tunet kan du dermed få gjennomført en funksjonsvurdering. Den vil kartlegge dine fysiske forutsetninger for å kunne jobbe. Treningsrommet i Gamle Trysilvei 3 kan benyttes av alle arbeidssøkere, og individuelle treningsplaner lages etter ønske. Hver onsdag er det i tillegg en gruppetime i regi av Tunet ved Karma Fitness. Det er fellesavgang fra butikken kl 13:10 og det vil være fokus på kondisjon, styrke og smidighet.

8 Likeverdig behandling Alle deltakere har rett til likeverdig behandling uavhengig av alder, funksjonshemming, kjønn, rase, religion/ tro og seksuell legning. Alle har rett til å få oppgaver de mestrer, nye utfordringer og den veiledning som er nødvendig og hensiktsmessig for stadig å kunne ta et skritt videre i arbeidslivet. Alle har rett til å bli møtt med respekt og toleranse, og å bli tatt på alvor i sin livssituasjon. At du blir tatt på alvor innebærer blant annet at vi skal lytte til det du forteller og til dine spørsmål, og at du får svar på det du lurer på. Du skal få tilbakemeldinger på hva du er flink til og hvordan du kan utvikle deg videre. Yrkesskadeforsikring Alle arbeidssøkere i tiltak inne på Tunet er dekket av yrkesskadeforsikring hos KLP Skadeforsikring, i henhold til Lov om yrkesskadeforsikring av 16. Juni Forsikringen omfatter yrkesskade og yrkessykdom. Arbeidsklær Alle arbeidssøkere skal bruke Tunets arbeidstøy.

9 INDIVIDUELL TILRETTELEGGING - JA TAKK! Uansett hvilket tiltak du som deltaker er tilsluttet, blir arbeidsoppgaver, arbeidstid og øvrige arbeidsrelaterte forhold tilrettelagt dine forutsetninger for å gjennomføre arbeidet. Deltakere i de forskjellige tiltak har varierende arbeidskapasitet. Yteevnen kan også variere over tid. Dette er forhold som TunetAS til enhver tid fovrsøker å forholde seg til, på en måte som gagner hver enkelts målsetting for deltakelse i våre tiltak. Du har dermed muligheten til å gjennomføre en arbeidsdag hos oss på dine egne premisser. Dette gjelder også for dem som ikke tilfredsstiller produktivitetskravene de vil bli stilt ovenfor som arbeidstakere i en ordinær bedrift. Videre så arbeider vi med individuelle aktivitetsplaner, som kvalifiserer både arbeidsrelatert utvikling såvel som personlig og sosial utvikling. Individuelle aktivitetsplaner i attføringsløpet er et vesentlig verktøy, inndelt i hovedmål som nedbrytes i realistiske delmvål for å sikre den enkeltes følelse av mestring. GJØR DET SOM VIRKER! Daglig leder for TUNET AS, Kersti Grindalen, tror det er fornuftig å gjøre prosessen så enkel som mulig for arbeidssøkerne: - Vi fokuserer på det som virker - kontra det som ikke virker, forteller hun. - Gjør du noe som virker i forhold til å komme ut i arbeidslivet igjen, så fortsett med det! Gjør man noe som ikke virker, må man endre på det man gjør - eller det man tenker om det man gjør, forklarer hun. - Det er her vi i TUNET har vært flinke til å fokusere. Endringsprosesser er vanskelige, men vi gir ikke opp! Å være arbeidssøker på leting etter nye veger er en tøff jobb, men vi lover å være der for deg gjennom hele prosessen.

10 Rett innstilling betyr SUKSESS I ARBEIDSLIVET For Vegar Frøhaug (29) var det en fullstendig holdningsendring som skulle til før han ble klar for det ordinære arbeidsliv igjen. Nå jobber han på Bowling 1 i Elverum og stortrives. - Å gå hjemme uten å ha noe å gjøre var som å invitere til dypdykk i egen psyke. Det kan gjøre deg virkelig trist og selvopptatt! Vegar er smertelig klar over hvordan det er å føle seg usikker, deppa og fullstendig ubrukelig. Han gikk på yrkesrettet attføring fra NAV og hadde vært gjennom en del kurs og praksis andre steder før han ble henvist til TUNET AS. - Mitt første møte med TUNET var ikke positivt, men det hadde lite med TUNET å gjøre, påpeker han, - Jeg tenkte «Nå kommer jeg ikke lavere på samfunnets rangstige!» Så innstillingen min var helt feil, skjønner du. ganger, smiler Vegar. - Men jeg fikk også lov til å ha det vanskelig, ha problemer. og jeg skjønte etterhvert at jeg bare måtte ut i arbeid. Vegar fikk jobb i Tunet Cafe (Arbeid med Bistand) og trivdes godt etterhvert. - Jeg hadde sosialiseringsproblemer, forteller han åpent. Gjennom tiden i TUNET har han klart å bygge seg opp med både selvtillit og en endret innstilling: - Å ha mot til å ta ansvar for egne valg, forklarer han, i trygge omgivelser - det har gitt meg et helt annet syn på meg selv, mine muligheter og begrensninger. Hadde det ikke vært for denne prosessen, så vet jeg ikke hvor jeg hadde vært i dag! Jeg hadde ikke hatt det så bra som jeg har det nå, det er i alle fall sikkert. Vegar var innom flere arbeidsstasjoner, både kopisentral og verksted, før ting begynte å endre seg. - Det var en prosess som skjedde gradvis. Jeg ble utfordret - og det likte jeg selvfølgelig ikke. Ingen liker å få et spark bak! Jeg gikk skikkelig på trynet flere Vegar har en viktig beskjed til de som kommer i tiltak hos TUNET: - Det er en lang prosess, man er usikker, det er mye som skjer og mange følelser involvert. Bruk tid - og husk at det er ditt valg!

11 Arbeidsglede Våg å være ærlig våg å være fri våg å føle det du gjør si det du vil si. Kanskje de som holder munn er reddere enn deg? Der hvor alt er gått i lås må noen åpne vei. Våg å være sårbar ingen er av stein Våg å vise hvor du står, stå på egne bein. Sterk er den som ser seg om og velger veien selv. Kanskje de som gjør deg vondt er svakest likevel? Våg å være nykter våg å leve nå. Syng, om det er det du vil gråt litt om du må. Tiden er for kort til flukt, bruk den mens du kan. Noen trenger alt du er og at du er sann! Hans Olav Mørk ARBEIDSGLEDE Hva som er arbeidsglede varierer fra menneske til menneske, men noen definisjoner kan være: Ha nok å gjøre Føle engasjemnet Ha rom til å feile Bli verdsatt og akseptert for den man er Føle at man behersker jobben og at arbeidsdagen går som den skal Få bekreftelse og anerkjennelse LIVSKVALITET Livskvalitet kan være så mangt. Din livskvalitet vil være basert på dine omgivelser og egne valg du tar. Livskvalitet betyr den verdi mennesker opplever at tilværelsen har, alt fra fysisk eller psykisk velvære til evne til å utføre meningsfylte aktiviteter og virksomheter. Å leve er en kunst som alle må lære, men som ingen kan lære bort. Henry Havelock Ellis Av alle gleder i livet er arbeidsgleden den varigste. Henry Heerup En meningsfylt hverdag? Vi i TUNET AS mener at det å ha en jobb der man opplever trivsel, mestring og utfordringer, er viktig for livskvaliteten. Vi kommer til å stille deg noen spørsmål om dette: Hva er livskvalitet for deg? Hva kan du gjøre for å øke din livskvalitet?

12 YRKESVEILEDERE I APS/AVKLARING Rune Rindalsholt Født og oppvokst i Ulsteinvik på Sunnmøre, bor alene og har en datter. Flyttet til Elverum i oktober Av utdannelse har jeg 3 årig videregående, studentfagkurs hos Wang`s og Mellomfag i Bedriftsøkonomi (BI). Har arbeidet som selger og snekker men har det meste av min yrkeserfaring fra lederstillinger i hotell og restaurant. Mine hobbyer er : Jakt og litt fisking, veteranbiler og motorsykler og å reise på turer til nye steder, samt å dra på rockekonserter og festivaler. Erica Pop Født og oppvokst i Romania Utdannet fysioterapeut. Bodde og jobbet 6 år i USA før jeg flyttet til Norge sammen med familien i 2007 Er gift, har to døtre. Er i dag yrkesveileder APS, ansvar for funksjonsvurdering, veiledning egentrening og oppfølging attføringsfaglig arbeid. Har vært ansatt i Tunet AS siden februar Interesse: familie, kultur, musikk, språk. Behersker norsk, engelsk, ungarsk og rumensk. Reidun F. Hyväri 50 år og bor i Hamar. Er samboer med Odin (katteprinsen) Født og oppvokst i Tønsberg med røtter fra Stor Elvdal. Der har jeg en hytte som jeg bare elsker å tilbringe feriedager i. Vinter er det bortover og nedoverski, sommer blir det fjelltur, bærturer og seterturer. Fiske i elver og vann er også kos.bodd mesteparten av mitt voksne liv i Göteborg, som er en yndet feriested for meg. Har 2 voksne barn. Er utdannet i Sverige som undersköterska, og jobbet på Sanderud i mange år. Har også en utdannelse innen samfunnsfag med ledelse, kommunikasjon, personalutvikling med mer fra Høgskolen i Hedmark. Er glad i å lese krim, ta bilder og ihuga guitarherospiller. Ellers så blir det en del konserter innen blues, rock og jazz i løpet av året med gode venner og familie. Tore Løfmann Hansen Gift og to voksne barn. Utdannet skogbruksingeniør fra Gjøvik ingeniørhøgskole Har vært ansatt i bedriften siden juni Er i dag yrkesveileder APS, medansvarlig Rammeverkstedet. Interesser: Bor på et småbruk i Sørskogbygda. Har laftet opp flere hus på eiendommen. Jakt og friluftsliv er en viktig del av meg, samt trening og avl av travhest. Trives når jeg kan arbeide med hendene. Hege Eek Gift og 2 barn. Utdannet ergoterapeut fra Queen Margaret College University, Edinburgh Scotland Ansatt i bedriften siden mai Har nå stillingen som attføringsansvarlig for APS og avklaringstiltaket i Tunet AS, også ansattes valgte representant i bedriftens styre. Interesser: Familien er veldig viktig for meg og liker all aktivitet som tillater oss å være sammen. Glad i å reise og se nye steder. Alltid vært glad i å trene, men de siste årene har det nok ikke blitt så mye som ønsket. Synes det er artig med interiør og design, noe som fører til mye ommøblering hjemme. Som regel i godt humør og er utrolig god på dårlige vitser. Tor Ivar Breibrenna Gift med Elisabeth. Utdannet i Forsvaret og har jobbet der i 28 år. Begynte som befal og konverterte til sivil. Arbeidet innen grafisk i 25 år. På min fritid har jeg vært engasjert med forskjellige arbeid som har gitt meg mye tilbake med tanke på teamwork og personellbehandling. Her kan nevnes: Instruktør i Ringerike Turnforening. Klubbarbeider og klubbleder Hole Kommunale fritidsklubb. Områdesjef i Hønefoss HV-område. Sittet en periode i Ringerike kommunestyre. I dag er min hobbyinteresse fotografering, hus og hage og hundehold. Har hundene Nagi (Shäfer) og Mangas (Hovawarth). Sitter som nestformann i Norsk Hovawarth Klubb. Ble ansatt som yrkesveileder i Tunet AS 2007, med hovedansvar for Kopisentralen.

13 Gro Cecilie Bergby Født og oppvokst i Elverum. Bor på et lite småbruk i Hernes. Samboer med Henning. Har 2 stedøtre, 1 katt, grevling under låven og masse mus i veggene. Av utdanning har jeg 3 år på videregående, samt 1 år fagkurs for studenter med markedsføring på Wang Handelsskole. Arbeidserfaring og kurs innen forsikring, bank, salg, samt franchisedrift i Narvesen. -Og livets skole. ;) Har vært ansatt i Tunet og /Kopisentralen siden Har kurs i Adobe Indesign, et grafisk program som vi bruker på Kopisentralen. Er glad i svømming, vinteraktiviteter, fugler, hagearbeid, spise og fiske fisk, ferier på Veidholmen, sopplukking og konservering. Jeg er blid, positiv, barnslig, ærlig, rettferdig, engasjert og Kopisentralens petimeter. Det beste ved jobben min er det å kunne kombinere kreativ produksjon med å jobbe med mennesker. Tunet er en arbeidsplass med mange veldig forskjellige og flotte mennesker! Marianne Melby Gift og 3 barn. Av utdanning har jeg Handel og kontorfag, Allmennlærer/Adjunkt med fordypning i sosialpedagogikk, kroppsøving, kunst og håndverk. Videreutdanning i sosialpedagogikk og Naturfag Arbeidserfaring fra butikkarbeid i mange år(meny, tidligere Røhnes Super AS), pedagosisk leder i barneskole og v/hanestad Leirskole. I tillegg spinninginstruktør ved Spenst i 6 år. Jeg begynte i Tunet AS som kursinstruktør i 2005 og arbeider nå som Avdelingsleder i tiltaket APS og Avklaring. Mine interesser er oppussing av hus (innvendig) og hagearbeid. Liker å holde meg i fysisk form, helst i form av å gå turer, ski på vinter og sykkel sommerhalvåret. Er ellers glad i å lese, håndarbeid, lytte til musikk, friluftsliv og samvær med familie og venner.ellers er jeg en positiv, utadvent og blid person, som fungerer godt som lagspiller så vel som selvstendig arbeidende. Trives godt i miljøer med faglig kompetanse, og ser på egenutvikling som viktig. Sissel Grønberg Gift og bor i Elverum med 2 barn, mann og hund. Ansatt i bedriften siden Har stilling som yrkesveileder i APS og er i dag medansvarlig på utedager og for Candy Bouquet. Av utdannelse har jeg fagbrev i kontorfaget, Postskolen med opplæring i skranketjeneste og arbeidsledelse og Allmennlærer/Adjunkt. Vdereutdanning i sosialpedagogikk, spesialpedagogikk og karriereveiledning (livsløpsveiledning). Interesser: Like å holde meg i form, er glad i å lese, kunst- og håndverk, friluftsliv (fjellturer, sopplukking, jakt og fiske), og samvær med familie og venner Stijn Dubbelman Samboer og 2 barn. Utdannet fysioterapeut ved Høyskole i Amsterdam. Mang års motivasjons erfaring fra treningssenter bransjen i Oslo (bla avdelingsleder og personlig trener). Begynte i Tunet i april 2010 i tiltaket MAAL og er for tiden avdelingsleder i APS for arbeidsstasjonene i Hauggården. Har videre ansvar for gruppetreningstilbudet i Tunet. Intresser: Det som er igjen av tiden etter småbarn, hus, hage og jobb, liker jeg å bruke på trening (innendørs og utendørs), lek (bading, snowboard, med mer), lesing, fikle med tekniske duppeditter og alt annet som fanger min interesse der og da. Av person er jeg energisk, til tider utålmodig, utadvent og en smånaiv optimist. Lena Midtbøen 26 år og kommer fra Porsgrunn. Samboer med Stig Rune. Ble ansatt som yrkesveileder i Tunet juli Har utdannelse fra lærerhøgskolen i Elverum og politihøgskolen i Oslo. Før dette hadde jeg to år i forsvaret. Har hatt diverse jobber ved siden av utdannelsen. Har jobbet på Meny, G-sport, Esso og i hjemmesykepleien. Jeg er en av få som allerede i august gleder meg til snøen kommer. Dette fordi jeg kjører telemark-ski. Ellers er jeg glad i sykling, håndball og friluftsliv. Om sommeren har jeg det best hjemme i Porsgrunn med båtliv, sol (?) og bading. Trives med blide, dyktige og engasjerte folk rundt meg, noe det er masse av på Tunet.

14 TUNET AS Gjenbruksbutikk Makuleringssentral Kopisentral Catering og kafé Rammeverksted Utleie av kursrom og kafé Kursvirksomhet Transport og budtjeneste Nyttige nettadresser: Viktig regel! Ingen arbeidssøkere, arbeidstakere eller kursdeltakere får reservere eller kjøpe varer fra gjenbruksbutikken, klargjøringa eller transporten før varen har stått minimum en uke til salgs ute i butikken. Ser du en vare som du liker men som er kastet, ta en prat med yrkesveileder! Husk! Personalmøte - se oppslag på oppslagstavla ved resepsjonen! Skriv deg inn og ut i journalen ved siden av resepsjonen - hver dag! Les informasjon om pausetider, auksjoner m.m. på den store oppslagstavla ved resepsjonen.

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 29.05.07 sak 05/712 Ansvarlig for dokument: Kontorleder 1 ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV Jon Fiske Kartlegging og tiltak i NAV Kartlegging og behovsvurdering Generell kartlegging av situasjon, kompetanse, helse mm Mål: Skaffe arbeid / økt deltagelse Klarer du det uten bistand fra NAV? På «din

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR ASKIM ASVO AS

BRUKERHÅNDBOK FOR ASKIM ASVO AS 1 BRUKERHÅNDBOK FOR ASKIM ASVO AS 2 Innholdsfortegnelse: 1. INFORMASJON...3 1.1 MÅLSETTING...3 1.2 HISTORIKK...3 1.3 DAGENS SITUASJON...3 1.4 VISJON OG FORMÅL...4 1.5 INFORMASJON OG MEDVIRKNING...4 2.

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR AS NIPRO NORD-ODAL. (har sin hjemmel i Arbeidsmiljølovens 14-16.)

ARBEIDSREGLEMENT FOR AS NIPRO NORD-ODAL. (har sin hjemmel i Arbeidsmiljølovens 14-16.) ARBEIDSREGLEMENT FOR AS NIPRO NORD-ODAL (har sin hjemmel i Arbeidsmiljølovens 14-16.) Gyldig fra: 01.02.2009 Revisjon: 1.1 Godkjenningsdato: 01.02.2009 Godkjent av: For FLT: Vidar Pedersen.../... For Fellesforbundet:

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

Standard arbeidsavtale i Fundamentering AS

Standard arbeidsavtale i Fundamentering AS Skriftlig arbeidsavtale i henhold til arbeidsmiljølovens 14-5. BEDRIFT: Fundamentering AS Løvåsmyra 4 7072 HEIMDAL. Tlf.: 73 82 26 30 ARBEIDSTAKER: Navn: Adresse: Postnr.: Telefon: Personnr.: E-post :

Detaljer

APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet

APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet I kravspesifikasjonen fra NAV står følgende: «Tiltaket skal gi tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging. Tiltaket skal bidra til å prøve ut den enkeltes muligheter

Detaljer

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1.

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1. Arbeidsreglement Den formelle bakgrunn for utarbeidelsen av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven. Det heter i 70 at partene i den enkelte virksomhet skal fastsette reglement ved skriftlig avtale.

Detaljer

Varig Tilrettelagt Arbeid VTA

Varig Tilrettelagt Arbeid VTA Varig Tilrettelagt Arbeid VTA Søknaden må være fullstendig utfylt for at SISO Vekst AS skal kunne vurdere den. Det må legges ved dokumentasjon på medisinske opplysninger som ligger til grunn for innvilget

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt NORMALREGLEMENT Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter Arbeidsgivers plikter etter arbeidsmiljøloven Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av loven

Detaljer

KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB

KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB I kravspesifikasjonen fra NAV står følgende: «I arbeidsmarkedsbedriftene skal tiltaksdeltaker gis høyere reell og formell kompetanse gjennom tilrettelagt

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget, sak 0013/03, 05.06.04 Arbeidsreglement vedtatt i adm.utv. 05.06.2003 sak 0013/03 ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vår ref. Arkivkode

Detaljer

Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK

Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK Ke ska e jær når at Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid Heftet er ment for at du som medarbeider på en enkel måte skal kunne orientere deg om krav, forventninger

Detaljer

En døråpner til arbeidslivet

En døråpner til arbeidslivet En døråpner til arbeidslivet Informasjonsbrosjyre - Stavne Hva er Stavne? s. 3 APS Arbeidspraksis s.4 RBK Ung i jobb s. 5 AB Arbeid med bistand s. 6 Dagsverket s. 7 VTA Varig tilrettelagt arbeid s. 7 Kurs,

Detaljer

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Innhold 1. Formål med Vikarhåndboken 2. Vår organisasjon 3. Fordeler som vikar 4. I oppdrag for Emerio 5. Timelister og lønn 6. Skattekort 7. Arbeidstid 8.

Detaljer

Opplæring i bedrift i faget PTF

Opplæring i bedrift i faget PTF Opplæring i bedrift i faget PTF Arbeidshefte Navn:. Kjære elev! Når du nå skal prøve deg i arbeidslivet, vil vi først og fremst samarbeide om å gi deg erfaring i praktiske arbeidsoppgaver. Du kan lære

Detaljer

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune [02.04.12] PERSONAL Arbeidsreglement for ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 1. DEFINISJON Med kommune menes i dette reglement kommune, fylkeskommune, interkommunalt foretak.

Detaljer

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Innledning: Bergen kommune har som IA-virksomhet forpliktet seg til å jobbe målrettet for et mer inkluderende

Detaljer

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er tillitsvalgt

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er tillitsvalgt Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan For deg som er tillitsvalgt Innhold Eksempel - Tilrettelegging ved Norsk stein Konkrete tiltak for din arbeidsplass Eksempler på NAV-tiltak for bedre tilrettelegging

Detaljer

Er du syk og ikke kan møte på jobb skal du:

Er du syk og ikke kan møte på jobb skal du: Seadrills verdiplattform underbygger et arbeidsmiljø med ansvarsfulle og aktive medarbeidere. Vi tar vare på oss selv, og vi bryr oss om hverandre. Blir du syk, vil arbeidsgiver bidra til at du får god

Detaljer

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1-1 Formål Personalreglementet skal regulere forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere ved Interkommunalt

Detaljer

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr.

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr. s.1 av 6 Eksempel: Arbeidsreglement Trafikkskolens navn og org. nr. 1. Tilsetting Trafikklærer tilsettes og sies opp av trafikkskolens styre eller etter fullmakt av faglig/daglig leder. Ved tilsetting

Detaljer

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker Personalhåndbok - Vi har jobben du ønsker Innholdsfortegnelse Arbeidsavtale... 3 Taushetsplikt... 3 Oppdrag... 3 Timelister og lønn... 3 Overtid... 3 Skattekort... 3 Feriepenger... 4 Høytidsdager... 4

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt i Kirkelig fellesråd 13.11.2008 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap.

Detaljer

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no Sammen ser vi muligheter En allsidig attføringsbedrift Amento er en allsidig attføringsbedrift

Detaljer

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:..

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. HMS Håndbok Norsk Tattoo Union Fakta om Virksomheten Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. Bedriften har eget arbeidsreglement og alle ansatte har skriftlige arbeidsavtaler. Daglig

Detaljer

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010 VIKARHÅNDBOK 2010 Innhold 1. Formål med vikarhåndboken... 3 2. Om Think Silvercon... 3 3. Think Silvercon AS personalpolicy... 3 4. Ved ansettelse hos Think Silvercon... 3 5. Forventninger og muligheter

Detaljer

Generell informasjon. Verdier

Generell informasjon. Verdier w w w.pr im a- a s. n o Generell informasjon Prima er et aksjeselskap, stiftet i mars 1992. Selskapet eies av Trondheim kommune ( 60 % ) og Trondheim Røde Kors ( 40 %). Selskapets administrasjon samt en

Detaljer

IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE. Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum

IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE. Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum Pilotprosjekter - seks utvalgte fylker NAV Hadeland i samarbeid med Sykehuset Innlandet/ Gjøvik DPS og Psykisk Helse i Gran-,

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING Side: 1 av 8 1 OMFANG Reglementet gjelder for kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Fellesbestemmelsene 1 i Hovedtariffavtalen. 2 KUNNGJØRING Ledige stillinger skal kunngjøres

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE 1 Definisjoner Med kommune menes i dette reglement Levanger

Detaljer

REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE

REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE Annecke Brantsæter Jenssen 18. Juni Innhold Rekruttering - ansettelse Før ansettelse Selve ansettelsen Prøvetid Fravær Korreksjon og opphør av arbeidsforhold Navn

Detaljer

INFORMASJONSBREV NR. 1/ 2015

INFORMASJONSBREV NR. 1/ 2015 INFORMASJONSBREV NR. 1/ 2015 Vinn Industri Drammen AS Hei! Et riktig godt nytt år, og velkommen til et nytt spennende arbeidsår Informasjonsbrevet sendes ut 2 ganger per år. Neste utgave kommer i august

Detaljer

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00 Dette er NAV sine Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter hvor vi har tatt med det som spesielt gjelder for KIM-senterets tiltak Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Arbeid med bistand

Detaljer

Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid?

Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid? ØNSKER FLERE I ARBEID: Jon Fiske i NAV Arbeidsrådgiving skriver at det er ønskelig at flest mulig med ADHD kommer ut i jobb. Han mener det er viktig ikke å behandle personer ut fra diagnose, men ut fra

Detaljer

INFORMASJONSBREV JANUAR 2016

INFORMASJONSBREV JANUAR 2016 INFORMASJONSBREV JANUAR 2016 Vinn Industri Drammen AS Et riktig godt nytt år til alle På Vinn er vi godt i gang med et nytt spennende år og sender her ut informasjon for året som kommer. Her finner du

Detaljer

ANSETTELSES- OG ARBEIDSREGLEMENT

ANSETTELSES- OG ARBEIDSREGLEMENT e t t t t Z t AGDENES KOMMUNE ANSETTELSES OG ARBEIDSREGLEMENT Godkjent i administrasjonsutvalget 5/314 sak 2/14 Vedtatt i kommunestyret 19/314 sak 13/14 side i REDUSERT Innholdsfortegnelse 1 OMFANG 3 2

Detaljer

Langtidssykmeldte arbeidstakere. Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010

Langtidssykmeldte arbeidstakere. Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010 Langtidssykmeldte arbeidstakere Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010 Mål Gi grunnleggende kunnskaper om rettigheter og plikter i forhold til sykdom og uførhet Vise tillitsvalgte hvor du søker hjelp og informasjon

Detaljer

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale.

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Arbeidsreglement Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Vedtatt av administrerende direktør 31. april 2002 1. Formål

Detaljer

PENGESPILLAVHENGIGHET ARBEIDSLIVETS NYE UTFORDRING!!

PENGESPILLAVHENGIGHET ARBEIDSLIVETS NYE UTFORDRING!! BHT-AVISA Nr 1, Juni 2007 21. årgang PENGESPILLAVHENGIGHET ARBEIDSLIVETS NYE UTFORDRING!! Har du ansatte med økende sykefravær og korttidsfravær? Er det hyppige avbrekk? Forsvinner noen fra arbeidsplassen

Detaljer

Rutine for journalføring av dokumenter i personalmappe

Rutine for journalføring av dokumenter i personalmappe Rutine for journalføring av dokumenter i personalmappe Formål Personalmappene ble fullelektronisk fra 01.01.2013 Formålet med rutinene er å etablere et felles regelverk i Gran kommune for håndtering av

Detaljer

Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring. Karriereveiledning Utdanning. Samarbeid Rekruttering. -Vi ser muligheter!

Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring. Karriereveiledning Utdanning. Samarbeid Rekruttering. -Vi ser muligheter! Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring Kompetanse Jobbfrukt Veiledning Vaskeri Kurs Karriereveiledning Utdanning Samarbeid Rekruttering Formidling Funksjonsvurdering Jobbsøk Arbeidspraksis Tilrettelegging

Detaljer

Retningslinjer for vold, trusler og trakassering

Retningslinjer for vold, trusler og trakassering Retningslinjer for vold, trusler og ID Nfk.HMS.2.6.6 Versjon 1.00 Gyldig fra 01.02.2013 Forfatter Organisasjon- og personalseksjonen Verifisert Bjørnar Nystrand Godkjent Stig Olsen Side 1 av5 Vedtatt i

Detaljer

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan For deg som er arbeidsgiver Innhold Eksempel - Tilrettelegging ved K-team Konkrete tiltak for din arbeidsplass Eksempel - Tilrettelegging ved Kontorvarehuset Eksempler

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hilde Jappe Skjærmoen, Sidsel Dobak og Ingrid Kalfoss AV Arbeidslivssenter Oslo 06.12.11 Inkluderende arbeidsliv. Dette vet vi virker!

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne Historisk sett var arbeidsforhold et kontraktsforhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, hvor arbeidstakers

Detaljer

NAV som kjøper av grønne velferdstjenester.

NAV som kjøper av grønne velferdstjenester. NAV som kjøper av grønne velferdstjenester. Mora - 19. mars 2009. Magne Søvik, NAV Hedmark Innhold 1. Kort om NAV Hedmark 2. Innhold/ oppgaver i NAV kontorer 3. Arbeidsrettede tiltak ulike varianter 4.

Detaljer

INTRODUKSJONSPROGRAM FOR NYANSATTE

INTRODUKSJONSPROGRAM FOR NYANSATTE INTRODUKSJONSPROGRAM FOR NYANSATTE Målsettingen Den nyansatte skal føle seg velkommen til KanJa Nome AS og på arbeidsplassen/i tiltaket og få nødvendig informasjon og opplæring slik at den enkelte finner

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Jørgen Tømmerås Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy 16. Juni 2010 Kjernen i IA-arbeidet NAV, 21.06.2010 Side 2 Kjernen

Detaljer

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist Du er fast ansatt i Right Bemanning AS fra du har fått et aktivt oppdrag av oss. Vi utbetaler lønn/feriepenger, og vi innbetaler skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Selv om du er ansatt hos Right bemanning,

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud

Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009 v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Hva vi skal snakke om Sykefraværsoppfølging og et inkluderende arbeidsliv Nye sykefraværsregler og ulike roller

Detaljer

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune Meldal kommune 4. april 2006, versjon 3, redigert 18.06.13 HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE Meldal kommune Planstatus Fagplan Arkivsak og dato År/saksnummer 13/759 Vedtatt av Administrativt vedtatt 19.06.2013

Detaljer

Bedre når du er tilstede hver dag

Bedre når du er tilstede hver dag Helse, miljø og sikkerhet Bedre når du er tilstede hver dag Gode arbeidsplasser er helsefremmende Gode arbeidsplasser er helsefremmende 1 2 Bedre når du er tilstede hver dag Denne veilederen er laget som

Detaljer

Innvandrer på arbeidsmarkedet. Tor Noraas Scandic Dyreparken

Innvandrer på arbeidsmarkedet. Tor Noraas Scandic Dyreparken Innvandrer på arbeidsmarkedet Tor Noraas Scandic Dyreparken 23.09.2015 Dagens emner Tall og trender fra arbeidsmarkedet Lovregulering av arbeidslivet Partene i arbeidslivet Kulturforskjeller Jobbsøking

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET WWW.AURORA-VERKSTED.NO

NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET WWW.AURORA-VERKSTED.NO NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET HVEM ER STUDIO AURORA? STUDIO AURORA er en utviklingsbedrift som hjelper mennesker som vil prøve seg i - eller komme tilbake

Detaljer

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF 1 GENERELT OM ATTFØRINGS- OG SYKEFRAVÆRSARBEID 1.1 Målsetting Det skal så langt som mulig, legges til rette for at ansatte skal kunne beholde sitt

Detaljer

Leter du etter gode medarbeidere?

Leter du etter gode medarbeidere? Leter du etter gode medarbeidere? Vi tar jobben! Hvem er vi som ønsker oss en arbeidsgiver? Vi er kvalifiserte jobbsøkere Vi er motiverte Vi vil jobbe for å bevise at vi kan Vi vil bidra i samfunnet Vi

Detaljer

Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Se Intranett/personal

Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Se Intranett/personal Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Hva gjør du hvis du blir syk? Meld fra til arbeidsplassen første dag! Så tidlig som mulig første dag du er syk eller må være borte på grunn av barns

Detaljer

HÅNDBOK for arbeidstakere på VTA

HÅNDBOK for arbeidstakere på VTA HÅNDBOK for arbeidstakere på VTA Viktige adresser og telefoner Brenselsutsalget AS Fyllingsvn 11, 9900 Kirkenes Postboks 370 Tel. 78 99 25 09 Fax 78 99 37 57 E-mail: bjorn@brenselsutsalget.no Pasvik-gruppa

Detaljer

AB konferansen 2012. Utvalgte juridiske utfordringer ved advokat Terje Hovet

AB konferansen 2012. Utvalgte juridiske utfordringer ved advokat Terje Hovet AB konferansen 2012 Utvalgte juridiske utfordringer ved advokat Terje Hovet Aktuelle juridiske utfordringer AB deltakers forhold til arbeidsmiljølovens vernebestemmelser. Yrkesskadeforsikring for AB deltakere

Detaljer

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Bemanningshuset. Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske

Detaljer

Verneombudet Verneombudets oppgaver og rettigheter

Verneombudet Verneombudets oppgaver og rettigheter Verneombudet Verneombudets oppgaver og rettigheter Verneombudet er arbeidstakernes tillitsvalgte i arbeidsmiljøspørsmål Til ettertanke! Erfaring er ikke hva som hender oss, men hva vi gjør med det som

Detaljer

Rett behandling av sykefravær med registrering og håndtering av sykepenger.

Rett behandling av sykefravær med registrering og håndtering av sykepenger. RUTINER FOR SYKEFRAVÆR FORMÅL Sikre en forsvarlig oppfølging av sykemeldte i h.h.t. IA-avtale, arbeidsmiljøloven og arbeidsreglement. Det skal legges opp til dialog og aktive tiltak i sykemeldingsperioden,

Detaljer

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS Helse, miljø - og sikkerhetsplan Del 2 For firma Miljø og Høytrykk AS 1 1.0 Firmabeskrivelse 1.1 Presentasjon 1.2 Fakta om bedriften 1.3 Avtaler med kunden. 2.0 HMS politikk, ansvar, mål og strateg 2.1

Detaljer

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer

TESTGRUPPE Dine erfaringer som kursdeltaker hos oss etter 6 mnd.

TESTGRUPPE Dine erfaringer som kursdeltaker hos oss etter 6 mnd. TESTGRUPPE Dine erfaringer som kursdeltaker hos oss etter 6 mnd. Kjønn (4) 100 % Kvinne (0) 0 % Mann Alder 42-63 Måned & år skjema fylt ut april. 2015 Deltaker 1. Kvinne 45 år, sosionom i 100 % jobb. Hyppig

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven)

Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) loven) 1977 17. juni 2005 HMS-oppl opplæring 2009 PROGRAM 1245 1315 Innledning om Arbeidsmiljøloven loven Oppgaver: 1320-1400 Arbeid

Detaljer

Arbeidsreglement Tvedestrand kommune

Arbeidsreglement Tvedestrand kommune Tvedestrand kommune Arbeidsreglement Tvedestrand kommune Sist endret Januar 2011 Rådmannen Dokumentansvarlig: Rådmannen Opprettet 28.3.06 Vedtatt av Administrasjonsutvalget 28.3.06 Revisjon vedttt 18.1.11

Detaljer

Fakta om psykisk helse

Fakta om psykisk helse Fakta om psykisk helse Halvparten av oss vil oppleve at det i en kortere eller lengre periode fører til at det er vanskelig å klare arbeidsoppgavene. De aller fleste er i jobb på tross av sine utfordringer.

Detaljer

«Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming»

«Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming» «Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming» Tjenestedirektør Bjørn Gudbjørgsrud, Arbeids- og velferdsdirektoratet Mer om de ulike ordningene og henvendelser ved spørsmål: www.nav.no Arbeidslivet

Detaljer

Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet

Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet 3. mai 2011 Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet Agenda Et lite tilbakeblikk og status Hva kan NAV gjøre

Detaljer

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Innhold Forord Dette er forventet av deg dersom du blir syk Hovedprosess oppfølging av sykemeldte

Detaljer

Oppfølging av deltakere i AB Interne kravspesifikasjoner ved KIM-senteret.

Oppfølging av deltakere i AB Interne kravspesifikasjoner ved KIM-senteret. Oppfølging av deltakere i AB Interne kravspesifikasjoner ved KIM-senteret. 1. Før innsøkning 2. Mottatt søknad 3. Vedtak om inntak 4. Registrering i CAPITECH 5. Rådgivende Utvalg 6. Inntaksmelding 7. Oppstartsmelding

Detaljer

Leter du etter gode medarbeidere?

Leter du etter gode medarbeidere? Leter du etter gode medarbeidere? Vi tar jobben! Hvem er vi som ønsker oss en arbeidsgiver? Vi er kvalifiserte jobbsøkere Vi er motiverte Vi vil jobbe for å bevise at vi kan Vi vil bidra i samfunnet Vi

Detaljer

Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold

Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold Innhold... 1 Kapittel 2. Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter... 2 2-1.Arbeidsgivers plikter... 2 2-3.Arbeidstakers medvirkningsplikt...

Detaljer

Arbeidsreglementet er basert på normalreglementet som partene sentralt (KS og arbeidstakerorganisasjonene) er enige om.

Arbeidsreglementet er basert på normalreglementet som partene sentralt (KS og arbeidstakerorganisasjonene) er enige om. Arbeidsreglement 1. Arbeidsreglementet Arbeidsreglementet regulerer forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, der både den enkelte ansattes og Gausdal kommunes rettigheter og plikter vektlegges. Arbeidsreglementet

Detaljer

Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet?

Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet? Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet? Sykefravær et samfunnsproblem Forskning Utvikling av sykefraværet hos Tollpost Larvik 2007-2009 Utvikling medarbeidertilfredshet hos Tollpost

Detaljer

Arbeidsreglement. Reglement. - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen

Arbeidsreglement. Reglement. - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen Reglement Arbeidsreglement - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen Dato: 22.09.2014 Vedtaksnr. 14/23964 JpID: 14/25494 Dokumentansvarlig (Enhet): Personalseksjonen Revisjonsintervall:

Detaljer

Utplassering for elever

Utplassering for elever Utplassering for elever Arbeidsbok Elevens navn:. Bedrift:. Kjære elev! Vi ønsker deg velkommen til et lite innblikk i bransjen! Når du nå skal prøve deg i arbeidslivet, vil vi først og fremst samarbeide

Detaljer

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund Tema Samarbeid med næringsliv og arbeidsgivere. Hvordan kan vi gjennom individuell oppfølging av deltaker

Detaljer

Generelle kommentarer til bedriften/etaten når det gjelder hva som er positivt med arbeidsplassen. De ansatte opplyser:

Generelle kommentarer til bedriften/etaten når det gjelder hva som er positivt med arbeidsplassen. De ansatte opplyser: mdal BHT HMS -tjenester der du er, når du trenger det! Rapport fra kartlegging utført av Namdal bedriftshelsetjeneste Periode: Vinter 2012 Medarbeider NBHT: Anne Karin Livik Dato: 13.02.2013 58 ansatte

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456 Ungdom i arbeid Utgitt første gang i 1985 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim September 2002 Brosjyren er revidert og har fått ny layout.

Detaljer

Gravid og i arbeid. Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 post@gran.kommune.no www.gran.kommune.no

Gravid og i arbeid. Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 post@gran.kommune.no www.gran.kommune.no Gravid og i arbeid Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 post@gran.kommune.no www.gran.kommune.no Gran kommune vil som din arbeidsgiver gratulere med graviditeten. Kommunen håper

Detaljer

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet Norsk utgave Arbeidsmiljøloven for alle Best.nr. 584-NO Arbeidstilsynet Arbeidsmiljøloven Arbeidsmiljøloven skal sikre trygge tilsettingsforhold, et sikkert arbeidsmiljø og en meningsfylt arbeidssituasjon

Detaljer

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet?

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? Kate Halvorsen HRassistanse HMS- kurs for Re Næringsforening 21. og 28. januar 2014 Hvilke roller?? Arbeidsgiver Arbeidstaker Verneombud Tillitsvalgte AMU Bedri:shelsetjeneste

Detaljer

Egenvurdering. Ressurser og muligheter

Egenvurdering. Ressurser og muligheter Egenvurdering Ressurser og muligheter // Egenvurdering Hvilke ressurser har jeg? Hvordan kan jeg best gjøre bruk av min kunnskap og erfaring? Hvordan og når kan jeg komme i ønsket arbeid eller aktivitet?

Detaljer

Helsefremmende arbeidsplass. Prosjekt Reipå barnehage 2015-2016

Helsefremmende arbeidsplass. Prosjekt Reipå barnehage 2015-2016 Prosjekt Reipå barnehage 2015-2016 Innledning: Barnehagen skal barnehageåret 2015/2016 jobbe med Helsefremmende barnehage som satsningsområde, med fokus på Nordland fylkes kommune sine kriterier for hva

Detaljer

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass?

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? EN SPENNENDE BEDRIFT - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? MESTRING - GLØD - GLEDE Vår visjon skal være retningsgivende for vår tjenesteleveranse og hvordan vi skal opptre overfor våre tiltaksdeltakere.

Detaljer

VERDT Å VITE OM UTDANNING OG ARBEIDSLIV

VERDT Å VITE OM UTDANNING OG ARBEIDSLIV Yrkesveiledning Å velge yrke kan være vanskelig for alle, men en ekstra utfordring når man har en kronisk sykdom som medfødt hjertefeil å ta hensyn til. Her får du litt informasjon som kan være nyttig

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

VELKOMMEN SOM STØTTEKONTAKT I MANDAL KOMMUNE

VELKOMMEN SOM STØTTEKONTAKT I MANDAL KOMMUNE VELKOMMEN SOM STØTTEKONTAKT I MANDAL KOMMUNE Hva er en støttekontakt Støttekontakt er en person som over tid, gjennom samvær og ulike fritidsaktiviteter har som oppgave å bidra til å øke et annet menneskets

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer