TUNET AS ARBEIDSGLEDE. Velkommen et skritt videre med. Her kan du lese mer om :

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TUNET AS ARBEIDSGLEDE. Velkommen et skritt videre med. Her kan du lese mer om :"

Transkript

1 Velkommen et skritt videre med TUNET AS Her kan du lese mer om : TUNET AS Tiltaket og nybegynnerinfo Vegard - en suksesshistorie Arbeidsreglement Rettigheter & Rapportering Hva kan du bruke tiden i TUNET til? Nyttig informasjon Tema 2010/2011 ARBEIDSGLEDE

2 INFORMASJON OM TUNET AS Tunet AS er en døråpner for personer som ønsker å komme ut i arbeid, ønsker en ny start og trenger støtte på veien mot målet. Daglig utfører vel 100 personer en jobb i TUNET AS. Vi arbeider for at du skal kunne få erfaring og lærdom som vil resultere i fast arbeid i det ordinære arbeidsmarkedet. Her blir du møtt som den du er - der du er i livet for øyeblikket. Her vil du finne noen som er interessert i deg og ser deg. Du vil få hjelp til å se muligheter, finne fram det beste i deg og bruke det til å komme videre. Våre yrkesveiledere vil gi deg støtte og hjelpe deg å sette mål for hvordan du skal komme et skritt videre i forhold til å skaffe deg jobb/utdanning. Gjennom kick-offkurs og arbeidspraksis vil du få hjelp til å gjenoppdage ditt eget potensial og komme i form til arbeidsmarkedet igjen. Vi vil bistå deg i ditt arbeid med å søke jobber og du vil få tett og systematisk oppfølging. I TUNET AS har vi årelang erfaring med dette og vi bistår deg individuelt! I henhold til din veibeskrivelse vil TUNET AS kunne være behjelpelig med å finne arbeid til deg ute i det ordinære arbeidsmarkedet. Dersom du har innvilget uførepensjon og ønsker deg en lettere jobb på dagtid, har vi mulighet til å ansette deg med en liten bonuslønn. Høres dette interessant ut? Kontakt NAV eller TUNET AS direkte. Veldig mange har gitt oss tilbakemelding på at de har oppdaget nye sider ved seg selv og sågar lært å stole på seg selv og andre mennesker igjen. I tillegg til at du lager din plan for veien videre, vil du i TUNET AS arbeide i en av våre mange avdelinger, avhengig av ditt ønske og ledige muligheter i en kortere periode. TUNET AS holder flere kurs internt. Det kan være seg kurs i grunnleggende data eller kurs i hvordan man søker jobb. Ønsker du litt mer informasjon om de enkelte tiltakene, er det bare å klikke deg inn på

3 BRUK TIDEN I TUNET - TIL BESTE FOR DEG SELV! Den tiden du tilbringer i tiltak hos TUNET AS kan utgjøre en stor forskjell for hvordan ditt yrkesrettede livsløp vil utarte seg fremover. Derfor er det lurt å bruke oss for det vi er verdt! Her er noen konstruktive muligheter ved å bruke tiden i Tunet så godt som mulig: Arbeidspraksis Kvalifisering til forskjellige arbeidsoppgaver Lære å bruke data som verktøy Lære å søke jobber med ny CV og søknad Utforske jobbmuligheter Utforske jobbmengde Noen å tenke nytt sammen med En ny start i arbeidslivet Forbedret livskvalitet Få kolleger og nye sosiale innspill Snakk med andre i lignende livssituasjon Få nøytral, dokumentert vurdering av arbeidsevne Hva er viktig for deg?

4 DETTE SKJER MENS DU ER I TUNET: Merk! Dette er en generell og skjematisk framstilling. Alle prosesser blir individuelt tilpasset hver enkelt arbeidssøker. Første samtale med omvisning, arbeidsavtale, taushetserklæring m.m. Utdeling av arbeidstøy og nøkkel til garderobeskap Arbeidspraksis: I avtalt arbeidsstasjon I bedrift Arbeidstid Lage aktivitetsplan Månedlige samtaler med Yrkesveileder Egenevalueringsskjema Evaluering av aktivitetsplan og målsettinger Rapport til NAV Tilbud om kurs i: Jobbsøk Data Målsettingsarbeid Kommunikasjon og samarbeid Personlig økonomi SLUTTSAMTALE med sluttrapport til NAV ORDINÆRT ARBEIDE/ ANNET TILTAK

5 ARBEIDSREGLEMENT FOR ARBEIDSSØKER I TUNET AS 1 Virkeområde Arbeidsreglementet gjelder for alle med arbeidspraksis i TUNET AS. 2 Formål Arbeidsreglementet skal regulere viktige sider ved arbeidssøkernes rettigheter og plikter i TUNET AS. 3 Arbeids- og hviletider Arbeidssøkernes tiltaksdeltakers arbeids og hviletid skal være i samsvar med Arbeidsmiljøloven, overenskomster og tariffavtaler. Rammene eller klokkeslettene skal være kjent for alle arbeidssøkere. 4 Generelle plikter Arbeidssøkerne har en generell lojalitetsplikt overfor bedriften, og skal ikke opptre på en slik måte at den kan skade bedriften eller dens anseelse. Arbeidssøkerne skal opptre korrekt og høflig mot alle de kommer i kontakt med under utførelse av arbeidet, og bidra til å nå de mål som er satt opp for bedriften. Alle arbeidssøkere skal møte punktlig ved arbeidstidas begynnelse og skal ikke forlate arbeidet i arbeidstida uten samtykke. Den som blir forhindret fra å møte til forutsatt tid, skal snarest melde fra til bedriften om forfallet og årsaken til dette. Alt sykefravær skal godtgjøres ved egenmelding eller sykemelding i samsvar med de til enhver tid gjeldende regler, se paragraf Arbeidsmiljøloven. Arbeidet skal utføres i samsvar med lover, forskrifter, instrukser og andre bestemmelser gitt av bedriften eller overordnet myndighet. se paragraf Arbeidsmiljøloven. Arbeidssøkerne skal også forplikte seg til å delta aktivt med oppdatering og videreutvikling av intern-kontroll rutinene. Inventar, utstyr, maskiner og verktøy og andre av bedriftens eiendeler skal behandles med forsiktighet. Arbeidssøkerne skal vise aktsomhet og medvirke til at ulykker og helseskader unngås. Påbudt personlig verneutstyr og andre verneinnretninger skal holdes i stand og brukes som anvist. Grov uaktsomhet kan føre til erstatningskrav. Misbruk av rusmidler og beruselse i tjeneste anses som en alvorlig forseelse, som fører til avskjedigelse. 5 Helse og attføring Hvis en arbeidssøker er hemmet i sitt yrke som følge av ulykke, sykdom, slitasje eller lignende vil bedriften, så langt det er mulig, iverksette de nødvendige tiltak for at arbeidssøkerne skal kunne få ytterligere tilrettelagte arbeidsoppgaver. 6 Taushetsplikt og opplysninger til pressen Arbeidssøkere i bedriften skal alltid være varsomme med å bringe videre opplysninger de har fått i sin arbeidspraksis. Opplysninger til pressen om konkrete saker kan ikke gis av andre enn styret eller daglig leder. 7 Ferie Ferie ordnes i samsvar med overenskomst med NAV Elverum. 8 Permisjoner For permisjoner gjelder bestemmelsene til NAV Elverum. 9 Lønn Arbeidssøkerne mottar ikke lønn fra Tunet AS, men mottar økonomiske ytelser fra NAV Elverum. 10 Avslutning i tiltaket Det er den aktuelle veileder ved NAV Elverum /Tunet AS i samarbeid med den enkelte arbeidssøker som tar opp og avgjør spørsmål om avslutting av oppholdet i Tunet AS. Etter endt opphold får arbeidssøkeren en sluttattest og kopi av sluttrapport. NAV Elverum får kopi av attest og original av sluttrapport. Fastlege og Tunet AS får en kopi. 11 Avskjedigelse/suspensjon Bedriften kan avskjedige en arbeidssøker med påbud om øyeblikkelig fratreden dersom denne har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annen vesentlig mislighold av tilsettingsavtalen, eksempel dersom arbeidssøker: Uten rimelig grunn nekter eller med forsett unnlater å rette seg etter ordre fra overordnede Setter seg opp mot overordnet Gjentatte ganger og tross mottatt advarsel unnlater å møte fram til arbeidet i rett tid. Møter beruset fram til arbeidet eller nyter rusmidler i arbeidstiden. Gjentatte ganger forstyrrer ro og orden på arbeidsplassen. Forgår seg grovt eller gjentatte ganger oppfører seg slik at det kan føre for folks liv eller helse, eller forstørre ødeleggelser av eller skade på gods.

6 HELSE MILJØ OG SIKKERHET TUNET AS skal være en åpen, lojal, tillitsfull og fordomsfri bedrift som gjennom meningsfullt arbeid i et trygt, inkluderende og kreativt miljø, skal fremme de ansattes helse og trivsel. Alle ansatte har et ansvar for å fremme et trygt og godt arbeidsmiljø. Daglig leder har det øverste ansvaret for HMS - arbeidet. Verneombudets oppgave er å se til at dette fungerer tilfredsstillende og er i tråd med gjeldende regelverk. Rutiner Verneombudspermen med HMS lovgivning står i resepsjonen. Der finnes også oversikt over bedriftens stoffkartotek og rutiner for årlig gjennomføring av vernerunder. Informasjonen fra vernerunden gjennomgås i felles personalmøte. Ansatte har et ansvar i forhold til å avdekke feil og mangler innenfor HMS lovgivningen. Organisering av HMS - arbeidet ved TUNET AS Daglig leder Kersti Grindalen Daglig leders stedfortreder Torger Engeland Verneombud Øyvind Nyhuus Brannvernleder Solveig Rismyhr Brann Det er viktig at alle er seg sitt ansvar bevist. Uforsiktighet, uforsvarlighet og uvitenhet, er viktige stikkord med tanke på hvordan en brann kan starte. Fokus på sikkerhet Elektriske apparater; slå av, ta ut støpslet når vi går fra jobb. Unngå å bruke mye skjøteledninger, doble kontakter, arbeid med åpen flamme, løsemidler, levende lys og lignende. Vaskemaskiner og tørketromler, rens lo filtre regelmessig, forlat aldri huset med en vaskemaskin/oppvaskmaskin som står på. Kast alle filler med selvantennelige løsemidler og teakolje, faxeolje i spesialdunker. Lukk dører mellom rom for å dempe en spredning av en evt. brann. Les branninstruksen Den som opptager brann melder fra til andre i lokalet. Yrkesveilederne sørger for å få alle ut av lokalet. Den som opptager brann er ansvarlig for å ringe brannvesenet eller delegere dette videre. Samlingssted er parken foran Sparebanken. En av yrkesveilederne tar med seg oppmøtelista som er i resepsjon til oppmøteplassen. Opptre rolig. Pulverslukkeapparat kan brukes ved brann i klær og på mennesker. Har man ikke slokkeapparat, legges vedkommende ned på golvet og rulles rundt. Legg et teppe over vedkommende og stryk bort flammene fra halsen og ned. CO2 slukkeapparater kan brukes til til datamaskiner, kopimaskiner og lignende som ikke tåler pulver. Ikke bruk CO2 på mennesker og dyr, da det kan sgjøre skade (72 minusgrader). Vann kan brukes til å slokke med hvis man får finfordelt det nok. Vær obs på spesielle væsker som fett, smult, smør - bruk et (brann)teppe i stedet. Ved gass/propanbrann, steng lekkasjen, fjern alle antenningskilder. Branninstrukser, brannslukkeapparater og tegninger med rømningsplan er satt opp rundt i bygget. Gjør deg kjent med hvor du finner slokkeapparater og rømningsplaner. Førstehjelp Ved sykdom/skade kontakt nærmeste yrkesveileder slik at den eventuelt kan varsle pårørende. Viktig at man gjør en innsats hvis man er den som kommer først til skadestedet. Gi nødvendig og øyeblikkelig hjelp. Eventuelt start førstehjelp (munn til munn, hjertekompresjon, sideleie) Skjerm av vedkommende for publikum. Ved behov ring 113 eller deleger dette videre Si hvem du er, hvor du ringer fra og hva som har skjedd. Medisinskap finner du på klargjøringa, rammeverkstedet, verkstedet, kjøkkenet i kafeen og på gamle kursrom i 2. etg. Rapportering av arbeidsskade Ved en eventuell skade på jobb, fylles skademeldingsskjema ut av den skadede, ansvarlige yrkesveileder og eventuelle vitner. Samme dag som skaden har skjedd, leveres skjemaet til daglig leder eller stedfortreder. Daglig leder varsler NAV, forsikringsselskap og arbeidstilsyn i de tilfeller dette er nødvendig. Brann 110 Politi 112 Ambulanse 113 Du finner mer opplysning om HMS-arbeid på

7 RETTIGHETER OG PLIKTER FOR DEG SOM ER I ET ARBEIDSTILTAK Tilrettelegging Mens du er i tiltak har du rett til en arbeidshverdag som er tilrettelagt for deg. Dette gjelder arbeidsoppgaver, arbeidstid, opplæring og veiledning. Du må gi de opplysninger vi trenger for å gi god veiledning og tilrettelegging. Oppmøte For at vi skal kunne kartlegge din arbeidsevne og gi riktige råd, er det viktig at du møter opp til avtalt tid. Arbeidstiden din bør være på minimum 50%. Det kan hende du må være på jobb selv om du har vondt eller ikke føler deg i form. Dersom du er for syk til å møte på jobb må du straks melde fra om det. Sykefravær dokumenteres ved egenmelding og sykmelding som ellers i arbeidslivet. Stønad Alle som deltar i tiltak i Tunet får økonomisk stønad fra NAV. Hva slags stønad hver enkelt får og hvor mye, kan variere noe. I noen tilfeller kan man miste stønad hvis man ikke møter til avtalt tid. Hvor mye fravær som skal til før det kuttes i stønaden avhenger av hva slags avtale du har med NAV. Dersom du alltid melder fra om fravær og møter opp når du er frisk nok til det, er dette som regel ikke noe problem. Spørsmål om stønad kan du ta opp med din veileder på NAV. Ferie og fritid Dersom du jobber full stilling er arbeidstiden på 37,5 timer pr uke. Du har som hovedregel fri alle helger, men vil bli spurt om å jobbe enkelte lørdager. Du har fri alle helligdager og offentlige høytidsdager (f.eks 17. mai og 1. juledag). Du har rett til ferie som andre arbeidstakere, men har som hovedregel ikke rett til stønad fra NAV når du tar ferie. Derfor er det mange som velger å ikke ta ferie mens de er i tiltak i Tunet. Klageadgang Dersom du er misfornøyd med den tjenesten du får er det viktig at vi får vite det. Det enkleste er å ta saken opp med den det gjelder. Dersom du føler at du ikke når fram kan du levere en skriftlig klage. Skriv ned hvem du er, hva du er misfornøyd med og hvordan du ønsker at problemet skal løses. Klagen leverer du i posthylla til daglig leder. Hun vil ta opp saken med alle involverte, kalle deg inn til en samtale og sørge for at du får et svar. Dersom du vil klage på et vedtak gjort av NAV, har de egne skjema for dette. Det får du ved å henvende deg på NAV-kontoret eller på Personvern Det er frivillig å gi fra seg informasjon, jfr. Personopplysningsloven 19, bokstav d. For at vi skal kunne behandle opplysninger om deg, må du gi et skriftlig samtykke på dette. Samtykkeerklæringen fra deg er bare gyldig dersom den er tilstrekkelig informativ, klart definert og frivillig underskrevet. I henhold til Personopplysningsloven (POL) 19 og 20 skal du informeres om at det samles inn opplysninger om deg, hva som er formålet og hvem de leveres videre til. Du har rett til å kreve innsyn etter spesielle regler, jfr. 18 (POL) samt kreve retting etter 27 og 28 (ibid.). I TUNET AS er det hensiktsmessig at yrkesveilederen kjenner arbeidssøkeren så godt som mulig. Dette innebærer at man må skaffe til veie informasjon både fra deg selv og andre parter som har hatt en eller annen form for kontakt med deg, for eksempel skole, NAV, lege, evt. tidligere arbeidsgivere og så videre. Opplysningene brukes for å kunne gi deg best mulig hjelp i prosessen for å nå ditt mål, ut fra din egen handlingsplan. Opplysningene kan omhandle navn, adresse, personnummer, vitnemål, attester, referanser, diagnose (evt. psykolograpporter/andre medisinske opplysninger), inntektskilde og navn på andre hjelpeinstanser som er inne i bildet. Opplysningene blir lagret så lenge det har betydning for formålet. Når det ikke lenger har betydning for formålet blir opplysningene anonymisert og all den skriftlige dokumentasjonen blir sendt tilbake til NAV lokalt. Alle de ordinære ansatte i TUNET AS (yrkesveiledere, avdelingsledere og dagligleder) har taushetsplikt etter Forvaltningsloven 13. Taushetserklæring Mens du er i Tunet vil kanskje andre fortelle deg om sine helseproblemer eller annet som ingen utenfor huset trenger å vite. Derfor ber vi også deg om å skrive under en taushetserklæring. Rapportering For at NAV skal kunne gi deg riktig stønad og riktig bistand videre trenger de en tilbakemelding fra oss om hvordan din arbeidshverdag fungerer. Derfor vil din yrkesveileder skrive en rapport hver 3. eller 6. mnd (avhengig av hvilket tiltak du er i), og når du slutter. Du får selv lese rapporten før den sendes til din veileder på NAV. Legen din får en kopi. Rapporten inneholder informasjon om arbeidsoppgaver og arbeidstid, hvilke mål du har satt deg og hvilke du har nådd, hva du er flink til og hvilke utfordringer du har, f.eks i forhold til helse. Rapporten skal gi en objektiv vurdering av dine styrker, utfordringer og arbeidsmuligheter. Trening Ved Tunet er vi av den oppfatning at god fysisk helse er viktig for å kunne stå i en arbeidssituasjon. Som arbeidssøker ved Tunet kan du dermed få gjennomført en funksjonsvurdering. Den vil kartlegge dine fysiske forutsetninger for å kunne jobbe. Treningsrommet i Gamle Trysilvei 3 kan benyttes av alle arbeidssøkere, og individuelle treningsplaner lages etter ønske. Hver onsdag er det i tillegg en gruppetime i regi av Tunet ved Karma Fitness. Det er fellesavgang fra butikken kl 13:10 og det vil være fokus på kondisjon, styrke og smidighet.

8 Likeverdig behandling Alle deltakere har rett til likeverdig behandling uavhengig av alder, funksjonshemming, kjønn, rase, religion/ tro og seksuell legning. Alle har rett til å få oppgaver de mestrer, nye utfordringer og den veiledning som er nødvendig og hensiktsmessig for stadig å kunne ta et skritt videre i arbeidslivet. Alle har rett til å bli møtt med respekt og toleranse, og å bli tatt på alvor i sin livssituasjon. At du blir tatt på alvor innebærer blant annet at vi skal lytte til det du forteller og til dine spørsmål, og at du får svar på det du lurer på. Du skal få tilbakemeldinger på hva du er flink til og hvordan du kan utvikle deg videre. Yrkesskadeforsikring Alle arbeidssøkere i tiltak inne på Tunet er dekket av yrkesskadeforsikring hos KLP Skadeforsikring, i henhold til Lov om yrkesskadeforsikring av 16. Juni Forsikringen omfatter yrkesskade og yrkessykdom. Arbeidsklær Alle arbeidssøkere skal bruke Tunets arbeidstøy.

9 INDIVIDUELL TILRETTELEGGING - JA TAKK! Uansett hvilket tiltak du som deltaker er tilsluttet, blir arbeidsoppgaver, arbeidstid og øvrige arbeidsrelaterte forhold tilrettelagt dine forutsetninger for å gjennomføre arbeidet. Deltakere i de forskjellige tiltak har varierende arbeidskapasitet. Yteevnen kan også variere over tid. Dette er forhold som TunetAS til enhver tid fovrsøker å forholde seg til, på en måte som gagner hver enkelts målsetting for deltakelse i våre tiltak. Du har dermed muligheten til å gjennomføre en arbeidsdag hos oss på dine egne premisser. Dette gjelder også for dem som ikke tilfredsstiller produktivitetskravene de vil bli stilt ovenfor som arbeidstakere i en ordinær bedrift. Videre så arbeider vi med individuelle aktivitetsplaner, som kvalifiserer både arbeidsrelatert utvikling såvel som personlig og sosial utvikling. Individuelle aktivitetsplaner i attføringsløpet er et vesentlig verktøy, inndelt i hovedmål som nedbrytes i realistiske delmvål for å sikre den enkeltes følelse av mestring. GJØR DET SOM VIRKER! Daglig leder for TUNET AS, Kersti Grindalen, tror det er fornuftig å gjøre prosessen så enkel som mulig for arbeidssøkerne: - Vi fokuserer på det som virker - kontra det som ikke virker, forteller hun. - Gjør du noe som virker i forhold til å komme ut i arbeidslivet igjen, så fortsett med det! Gjør man noe som ikke virker, må man endre på det man gjør - eller det man tenker om det man gjør, forklarer hun. - Det er her vi i TUNET har vært flinke til å fokusere. Endringsprosesser er vanskelige, men vi gir ikke opp! Å være arbeidssøker på leting etter nye veger er en tøff jobb, men vi lover å være der for deg gjennom hele prosessen.

10 Rett innstilling betyr SUKSESS I ARBEIDSLIVET For Vegar Frøhaug (29) var det en fullstendig holdningsendring som skulle til før han ble klar for det ordinære arbeidsliv igjen. Nå jobber han på Bowling 1 i Elverum og stortrives. - Å gå hjemme uten å ha noe å gjøre var som å invitere til dypdykk i egen psyke. Det kan gjøre deg virkelig trist og selvopptatt! Vegar er smertelig klar over hvordan det er å føle seg usikker, deppa og fullstendig ubrukelig. Han gikk på yrkesrettet attføring fra NAV og hadde vært gjennom en del kurs og praksis andre steder før han ble henvist til TUNET AS. - Mitt første møte med TUNET var ikke positivt, men det hadde lite med TUNET å gjøre, påpeker han, - Jeg tenkte «Nå kommer jeg ikke lavere på samfunnets rangstige!» Så innstillingen min var helt feil, skjønner du. ganger, smiler Vegar. - Men jeg fikk også lov til å ha det vanskelig, ha problemer. og jeg skjønte etterhvert at jeg bare måtte ut i arbeid. Vegar fikk jobb i Tunet Cafe (Arbeid med Bistand) og trivdes godt etterhvert. - Jeg hadde sosialiseringsproblemer, forteller han åpent. Gjennom tiden i TUNET har han klart å bygge seg opp med både selvtillit og en endret innstilling: - Å ha mot til å ta ansvar for egne valg, forklarer han, i trygge omgivelser - det har gitt meg et helt annet syn på meg selv, mine muligheter og begrensninger. Hadde det ikke vært for denne prosessen, så vet jeg ikke hvor jeg hadde vært i dag! Jeg hadde ikke hatt det så bra som jeg har det nå, det er i alle fall sikkert. Vegar var innom flere arbeidsstasjoner, både kopisentral og verksted, før ting begynte å endre seg. - Det var en prosess som skjedde gradvis. Jeg ble utfordret - og det likte jeg selvfølgelig ikke. Ingen liker å få et spark bak! Jeg gikk skikkelig på trynet flere Vegar har en viktig beskjed til de som kommer i tiltak hos TUNET: - Det er en lang prosess, man er usikker, det er mye som skjer og mange følelser involvert. Bruk tid - og husk at det er ditt valg!

11 Arbeidsglede Våg å være ærlig våg å være fri våg å føle det du gjør si det du vil si. Kanskje de som holder munn er reddere enn deg? Der hvor alt er gått i lås må noen åpne vei. Våg å være sårbar ingen er av stein Våg å vise hvor du står, stå på egne bein. Sterk er den som ser seg om og velger veien selv. Kanskje de som gjør deg vondt er svakest likevel? Våg å være nykter våg å leve nå. Syng, om det er det du vil gråt litt om du må. Tiden er for kort til flukt, bruk den mens du kan. Noen trenger alt du er og at du er sann! Hans Olav Mørk ARBEIDSGLEDE Hva som er arbeidsglede varierer fra menneske til menneske, men noen definisjoner kan være: Ha nok å gjøre Føle engasjemnet Ha rom til å feile Bli verdsatt og akseptert for den man er Føle at man behersker jobben og at arbeidsdagen går som den skal Få bekreftelse og anerkjennelse LIVSKVALITET Livskvalitet kan være så mangt. Din livskvalitet vil være basert på dine omgivelser og egne valg du tar. Livskvalitet betyr den verdi mennesker opplever at tilværelsen har, alt fra fysisk eller psykisk velvære til evne til å utføre meningsfylte aktiviteter og virksomheter. Å leve er en kunst som alle må lære, men som ingen kan lære bort. Henry Havelock Ellis Av alle gleder i livet er arbeidsgleden den varigste. Henry Heerup En meningsfylt hverdag? Vi i TUNET AS mener at det å ha en jobb der man opplever trivsel, mestring og utfordringer, er viktig for livskvaliteten. Vi kommer til å stille deg noen spørsmål om dette: Hva er livskvalitet for deg? Hva kan du gjøre for å øke din livskvalitet?

12 YRKESVEILEDERE I APS/AVKLARING Rune Rindalsholt Født og oppvokst i Ulsteinvik på Sunnmøre, bor alene og har en datter. Flyttet til Elverum i oktober Av utdannelse har jeg 3 årig videregående, studentfagkurs hos Wang`s og Mellomfag i Bedriftsøkonomi (BI). Har arbeidet som selger og snekker men har det meste av min yrkeserfaring fra lederstillinger i hotell og restaurant. Mine hobbyer er : Jakt og litt fisking, veteranbiler og motorsykler og å reise på turer til nye steder, samt å dra på rockekonserter og festivaler. Erica Pop Født og oppvokst i Romania Utdannet fysioterapeut. Bodde og jobbet 6 år i USA før jeg flyttet til Norge sammen med familien i 2007 Er gift, har to døtre. Er i dag yrkesveileder APS, ansvar for funksjonsvurdering, veiledning egentrening og oppfølging attføringsfaglig arbeid. Har vært ansatt i Tunet AS siden februar Interesse: familie, kultur, musikk, språk. Behersker norsk, engelsk, ungarsk og rumensk. Reidun F. Hyväri 50 år og bor i Hamar. Er samboer med Odin (katteprinsen) Født og oppvokst i Tønsberg med røtter fra Stor Elvdal. Der har jeg en hytte som jeg bare elsker å tilbringe feriedager i. Vinter er det bortover og nedoverski, sommer blir det fjelltur, bærturer og seterturer. Fiske i elver og vann er også kos.bodd mesteparten av mitt voksne liv i Göteborg, som er en yndet feriested for meg. Har 2 voksne barn. Er utdannet i Sverige som undersköterska, og jobbet på Sanderud i mange år. Har også en utdannelse innen samfunnsfag med ledelse, kommunikasjon, personalutvikling med mer fra Høgskolen i Hedmark. Er glad i å lese krim, ta bilder og ihuga guitarherospiller. Ellers så blir det en del konserter innen blues, rock og jazz i løpet av året med gode venner og familie. Tore Løfmann Hansen Gift og to voksne barn. Utdannet skogbruksingeniør fra Gjøvik ingeniørhøgskole Har vært ansatt i bedriften siden juni Er i dag yrkesveileder APS, medansvarlig Rammeverkstedet. Interesser: Bor på et småbruk i Sørskogbygda. Har laftet opp flere hus på eiendommen. Jakt og friluftsliv er en viktig del av meg, samt trening og avl av travhest. Trives når jeg kan arbeide med hendene. Hege Eek Gift og 2 barn. Utdannet ergoterapeut fra Queen Margaret College University, Edinburgh Scotland Ansatt i bedriften siden mai Har nå stillingen som attføringsansvarlig for APS og avklaringstiltaket i Tunet AS, også ansattes valgte representant i bedriftens styre. Interesser: Familien er veldig viktig for meg og liker all aktivitet som tillater oss å være sammen. Glad i å reise og se nye steder. Alltid vært glad i å trene, men de siste årene har det nok ikke blitt så mye som ønsket. Synes det er artig med interiør og design, noe som fører til mye ommøblering hjemme. Som regel i godt humør og er utrolig god på dårlige vitser. Tor Ivar Breibrenna Gift med Elisabeth. Utdannet i Forsvaret og har jobbet der i 28 år. Begynte som befal og konverterte til sivil. Arbeidet innen grafisk i 25 år. På min fritid har jeg vært engasjert med forskjellige arbeid som har gitt meg mye tilbake med tanke på teamwork og personellbehandling. Her kan nevnes: Instruktør i Ringerike Turnforening. Klubbarbeider og klubbleder Hole Kommunale fritidsklubb. Områdesjef i Hønefoss HV-område. Sittet en periode i Ringerike kommunestyre. I dag er min hobbyinteresse fotografering, hus og hage og hundehold. Har hundene Nagi (Shäfer) og Mangas (Hovawarth). Sitter som nestformann i Norsk Hovawarth Klubb. Ble ansatt som yrkesveileder i Tunet AS 2007, med hovedansvar for Kopisentralen.

13 Gro Cecilie Bergby Født og oppvokst i Elverum. Bor på et lite småbruk i Hernes. Samboer med Henning. Har 2 stedøtre, 1 katt, grevling under låven og masse mus i veggene. Av utdanning har jeg 3 år på videregående, samt 1 år fagkurs for studenter med markedsføring på Wang Handelsskole. Arbeidserfaring og kurs innen forsikring, bank, salg, samt franchisedrift i Narvesen. -Og livets skole. ;) Har vært ansatt i Tunet og /Kopisentralen siden Har kurs i Adobe Indesign, et grafisk program som vi bruker på Kopisentralen. Er glad i svømming, vinteraktiviteter, fugler, hagearbeid, spise og fiske fisk, ferier på Veidholmen, sopplukking og konservering. Jeg er blid, positiv, barnslig, ærlig, rettferdig, engasjert og Kopisentralens petimeter. Det beste ved jobben min er det å kunne kombinere kreativ produksjon med å jobbe med mennesker. Tunet er en arbeidsplass med mange veldig forskjellige og flotte mennesker! Marianne Melby Gift og 3 barn. Av utdanning har jeg Handel og kontorfag, Allmennlærer/Adjunkt med fordypning i sosialpedagogikk, kroppsøving, kunst og håndverk. Videreutdanning i sosialpedagogikk og Naturfag Arbeidserfaring fra butikkarbeid i mange år(meny, tidligere Røhnes Super AS), pedagosisk leder i barneskole og v/hanestad Leirskole. I tillegg spinninginstruktør ved Spenst i 6 år. Jeg begynte i Tunet AS som kursinstruktør i 2005 og arbeider nå som Avdelingsleder i tiltaket APS og Avklaring. Mine interesser er oppussing av hus (innvendig) og hagearbeid. Liker å holde meg i fysisk form, helst i form av å gå turer, ski på vinter og sykkel sommerhalvåret. Er ellers glad i å lese, håndarbeid, lytte til musikk, friluftsliv og samvær med familie og venner.ellers er jeg en positiv, utadvent og blid person, som fungerer godt som lagspiller så vel som selvstendig arbeidende. Trives godt i miljøer med faglig kompetanse, og ser på egenutvikling som viktig. Sissel Grønberg Gift og bor i Elverum med 2 barn, mann og hund. Ansatt i bedriften siden Har stilling som yrkesveileder i APS og er i dag medansvarlig på utedager og for Candy Bouquet. Av utdannelse har jeg fagbrev i kontorfaget, Postskolen med opplæring i skranketjeneste og arbeidsledelse og Allmennlærer/Adjunkt. Vdereutdanning i sosialpedagogikk, spesialpedagogikk og karriereveiledning (livsløpsveiledning). Interesser: Like å holde meg i form, er glad i å lese, kunst- og håndverk, friluftsliv (fjellturer, sopplukking, jakt og fiske), og samvær med familie og venner Stijn Dubbelman Samboer og 2 barn. Utdannet fysioterapeut ved Høyskole i Amsterdam. Mang års motivasjons erfaring fra treningssenter bransjen i Oslo (bla avdelingsleder og personlig trener). Begynte i Tunet i april 2010 i tiltaket MAAL og er for tiden avdelingsleder i APS for arbeidsstasjonene i Hauggården. Har videre ansvar for gruppetreningstilbudet i Tunet. Intresser: Det som er igjen av tiden etter småbarn, hus, hage og jobb, liker jeg å bruke på trening (innendørs og utendørs), lek (bading, snowboard, med mer), lesing, fikle med tekniske duppeditter og alt annet som fanger min interesse der og da. Av person er jeg energisk, til tider utålmodig, utadvent og en smånaiv optimist. Lena Midtbøen 26 år og kommer fra Porsgrunn. Samboer med Stig Rune. Ble ansatt som yrkesveileder i Tunet juli Har utdannelse fra lærerhøgskolen i Elverum og politihøgskolen i Oslo. Før dette hadde jeg to år i forsvaret. Har hatt diverse jobber ved siden av utdannelsen. Har jobbet på Meny, G-sport, Esso og i hjemmesykepleien. Jeg er en av få som allerede i august gleder meg til snøen kommer. Dette fordi jeg kjører telemark-ski. Ellers er jeg glad i sykling, håndball og friluftsliv. Om sommeren har jeg det best hjemme i Porsgrunn med båtliv, sol (?) og bading. Trives med blide, dyktige og engasjerte folk rundt meg, noe det er masse av på Tunet.

14 TUNET AS Gjenbruksbutikk Makuleringssentral Kopisentral Catering og kafé Rammeverksted Utleie av kursrom og kafé Kursvirksomhet Transport og budtjeneste Nyttige nettadresser: Viktig regel! Ingen arbeidssøkere, arbeidstakere eller kursdeltakere får reservere eller kjøpe varer fra gjenbruksbutikken, klargjøringa eller transporten før varen har stått minimum en uke til salgs ute i butikken. Ser du en vare som du liker men som er kastet, ta en prat med yrkesveileder! Husk! Personalmøte - se oppslag på oppslagstavla ved resepsjonen! Skriv deg inn og ut i journalen ved siden av resepsjonen - hver dag! Les informasjon om pausetider, auksjoner m.m. på den store oppslagstavla ved resepsjonen.

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker Av rådgiver Terje Alnes, NAV Intro Bergen Innledning 2 Forberedelse

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK. for. arbeidstakere i. varig tilrettelagt arbeid

PERSONALHÅNDBOK. for. arbeidstakere i. varig tilrettelagt arbeid PERSONALHÅNDBOK for arbeidstakere i varig tilrettelagt arbeid Rev.13.10.2011 1 Til alle ansatte i Solstein AS... 3 Kort om Solstein... 3 Hvorfor bytte navn til Solstein:... 3 Visjon... 3 Solsteins formålsparagraf:...

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

BRENSELSUTSALGET Kirkenes

BRENSELSUTSALGET Kirkenes PERSONALHÅNDBOK FOR BRENSELSUTSALGET Kirkenes 1 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Bedriftens rolle i arbeidsmarkedspolitikken... 3 Kapittel 2 Bedriften som aksjeselskap... 4 Kapittel 3 Daglig leders ansvar...

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG.

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG. 1 Velkommen til Totaljobs Vi er glade for å kunne tilby deg oppdrag i Totaljobs. I den forbindelse er det enkelte opplysninger som kan være nyttige. Denne personalhåndboken vil gi deg svar på en del spørsmål

Detaljer

Åpent arbeidsmarked. inkluderende rekruttering

Åpent arbeidsmarked. inkluderende rekruttering Åpent arbeidsmarked inkluderende rekruttering En veileder med fokus på hvordan du ansetter og tar i mot personer som har eller har hatt en psykisk sykdom eller som sliter psykisk Ønsk velkommen! Arbeidskraften

Detaljer

Personalhåndbok. Kelly Services Norge

Personalhåndbok. Kelly Services Norge 2013 Personalhåndbok Kelly Services Norge Velkommen til Kelly Services! Vi er svært glade for å kunne tilby deg jobb. Nedenfor finner du informasjon som kan være nyttig for deg i ditt nye arbeidsforhold.

Detaljer

Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det

Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det Denne rapporten er utgitt av KREM, Kreativt og Mangfoldig arbeidsliv Snipetorpgt. 31 N-3715 SKIEN www.krem-norge.no Rapport 2012/1 ISBN 978-82-93207-04-7

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger Veiledningshefte Veiledningshefte for pårørende pårørende innen innenpsykisk psykiskhelse-feltet helsevern Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FØR-FORORD Dette er et nyopptrykk av veiledningsheftet. Det er

Detaljer

Deltakerhåndbok Revidert: 04.11.2010 2015

Deltakerhåndbok Revidert: 04.11.2010 2015 Revidert: 04.11.2010 2015 Innholdsfortegnelse 1 Formålet med din deltakelse hos oss... 3 2 Visjon og formål... 4 2.1 Visjon... 4 2.2 Empowerment... 4 2.3 Formål... 4 3 Kvalitetspolitikk... 4 3.1 Bedriften...

Detaljer

Personalhåndbok Revidert: 04.11.2010 2015

Personalhåndbok Revidert: 04.11.2010 2015 Revidert: 04.11.2010 2015 Innholdsfortegnelse 1 Visjon... 5 1.1 Empowerment... 5 2 Formål... 5 3 Kvalitetspolitikk... 5 3.1 Bedriften... 6 3.2 Deltakere... 6 3.3 Kunder... 6 3.4 Ansatte... 6 4 Rettigheter

Detaljer

MULIGHETER I ARBEIDSLIVET

MULIGHETER I ARBEIDSLIVET ? Om brosjyren Å være i et forpliktende arbeidsforhold vil for de fleste være et viktig gode. Mange opplever at arbeid er en meningsfull del av livet, og at fellesskapet på arbeidsplassen betyr mye. Hva

Detaljer

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter Personalhåndbok for ansatte konsulenter 1110100011010100000111000011010010101010000011100 innhold Velkommen til Ingeniør Compagniet AS (heretter kalt IC)... 3 Konsulent i IC... 4 Verdier... 6 Taushetsplikt...

Detaljer

Steinar Olsen Daglig leder og Stormberggründer STORMBeRG. Veileder. Inkluderende rekruttering

Steinar Olsen Daglig leder og Stormberggründer STORMBeRG. Veileder. Inkluderende rekruttering Steinar Olsen Daglig leder og Stormberggründer STORMBeRG 1 Veileder Inkluderende rekruttering 2 3 00 Sitter du på mulighetene? Arbeidskraften er vår aller viktigste ressurs. Uansett konjunktursvingninger

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve

Detaljer

Vil du vite en hemmelighet

Vil du vite en hemmelighet Vil du vite en hemmelighet... om overgangen fra studier til arbeid? Karrieresenteret ved høgskolene i Oslo og Akershus i samarbeid med Fagforbundet Oslo Redaksjon: Margot Fosen Frogner, Julie Sikin B.

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FORORD LPP får stadig spørsmål fra pårørende om rettigheter og tiltak både for sin egen del, men oftest for den

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 Gjennom Jeg skal gjennom en barriere Jeg skal en ny dag bære Jeg skal leve litt til Det er det jeg vil Esben B-J

Detaljer

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK.

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Forord Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen og miljøet på arbeidsplassen 2. Ferie

Detaljer

Inkluderende. Trivsel er avgjørende. Storfornøyde med ny IA-avtale s. 3-5. Dette betyr 1. Må skje på arbeidsplassen. begrepene s. 10-11. s.

Inkluderende. Trivsel er avgjørende. Storfornøyde med ny IA-avtale s. 3-5. Dette betyr 1. Må skje på arbeidsplassen. begrepene s. 10-11. s. Inkluderende Temabilag fra lo media arbeidsliv Trivsel er avgjørende s. 12 15 Storfornøyde med ny IA-avtale s. 3-5 Dette betyr 1 begrepene s. 10-11 Må skje på arbeidsplassen s. 18-19 Inkluderende Arbeidsliv

Detaljer

Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM

Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM 1 Bærum Kommune Barnehagekontoret Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING Side 4 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE? Side 5 Familiebarnehagens driftsform

Detaljer

En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver:

En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver: Jegersberg Gård Rehabiliterings- og kompetansesenter 07.01.15 En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver: - En rehabiliteringsmodell ulikt alt annet (en kortfattet

Detaljer

Arbeidsmiljøloven og ferieloven

Arbeidsmiljøloven og ferieloven Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 347 Veiledning om Arbeidsmiljøloven og ferieloven Utgitt september 2002 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Revidert mai 2007 2 Innhold Innledning

Detaljer