TUNET AS ARBEIDSGLEDE. Velkommen et skritt videre med. Her kan du lese mer om :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TUNET AS ARBEIDSGLEDE. Velkommen et skritt videre med. Her kan du lese mer om :"

Transkript

1 Velkommen et skritt videre med TUNET AS Her kan du lese mer om : TUNET AS Tiltaket og nybegynnerinfo Vegard - en suksesshistorie Arbeidsreglement Rettigheter & Rapportering Hva kan du bruke tiden i TUNET til? Nyttig informasjon Tema 2010/2011 ARBEIDSGLEDE

2 INFORMASJON OM TUNET AS Tunet AS er en døråpner for personer som ønsker å komme ut i arbeid, ønsker en ny start og trenger støtte på veien mot målet. Daglig utfører vel 100 personer en jobb i TUNET AS. Vi arbeider for at du skal kunne få erfaring og lærdom som vil resultere i fast arbeid i det ordinære arbeidsmarkedet. Her blir du møtt som den du er - der du er i livet for øyeblikket. Her vil du finne noen som er interessert i deg og ser deg. Du vil få hjelp til å se muligheter, finne fram det beste i deg og bruke det til å komme videre. Våre yrkesveiledere vil gi deg støtte og hjelpe deg å sette mål for hvordan du skal komme et skritt videre i forhold til å skaffe deg jobb/utdanning. Gjennom kick-offkurs og arbeidspraksis vil du få hjelp til å gjenoppdage ditt eget potensial og komme i form til arbeidsmarkedet igjen. Vi vil bistå deg i ditt arbeid med å søke jobber og du vil få tett og systematisk oppfølging. I TUNET AS har vi årelang erfaring med dette og vi bistår deg individuelt! I henhold til din veibeskrivelse vil TUNET AS kunne være behjelpelig med å finne arbeid til deg ute i det ordinære arbeidsmarkedet. Dersom du har innvilget uførepensjon og ønsker deg en lettere jobb på dagtid, har vi mulighet til å ansette deg med en liten bonuslønn. Høres dette interessant ut? Kontakt NAV eller TUNET AS direkte. Veldig mange har gitt oss tilbakemelding på at de har oppdaget nye sider ved seg selv og sågar lært å stole på seg selv og andre mennesker igjen. I tillegg til at du lager din plan for veien videre, vil du i TUNET AS arbeide i en av våre mange avdelinger, avhengig av ditt ønske og ledige muligheter i en kortere periode. TUNET AS holder flere kurs internt. Det kan være seg kurs i grunnleggende data eller kurs i hvordan man søker jobb. Ønsker du litt mer informasjon om de enkelte tiltakene, er det bare å klikke deg inn på

3 BRUK TIDEN I TUNET - TIL BESTE FOR DEG SELV! Den tiden du tilbringer i tiltak hos TUNET AS kan utgjøre en stor forskjell for hvordan ditt yrkesrettede livsløp vil utarte seg fremover. Derfor er det lurt å bruke oss for det vi er verdt! Her er noen konstruktive muligheter ved å bruke tiden i Tunet så godt som mulig: Arbeidspraksis Kvalifisering til forskjellige arbeidsoppgaver Lære å bruke data som verktøy Lære å søke jobber med ny CV og søknad Utforske jobbmuligheter Utforske jobbmengde Noen å tenke nytt sammen med En ny start i arbeidslivet Forbedret livskvalitet Få kolleger og nye sosiale innspill Snakk med andre i lignende livssituasjon Få nøytral, dokumentert vurdering av arbeidsevne Hva er viktig for deg?

4 DETTE SKJER MENS DU ER I TUNET: Merk! Dette er en generell og skjematisk framstilling. Alle prosesser blir individuelt tilpasset hver enkelt arbeidssøker. Første samtale med omvisning, arbeidsavtale, taushetserklæring m.m. Utdeling av arbeidstøy og nøkkel til garderobeskap Arbeidspraksis: I avtalt arbeidsstasjon I bedrift Arbeidstid Lage aktivitetsplan Månedlige samtaler med Yrkesveileder Egenevalueringsskjema Evaluering av aktivitetsplan og målsettinger Rapport til NAV Tilbud om kurs i: Jobbsøk Data Målsettingsarbeid Kommunikasjon og samarbeid Personlig økonomi SLUTTSAMTALE med sluttrapport til NAV ORDINÆRT ARBEIDE/ ANNET TILTAK

5 ARBEIDSREGLEMENT FOR ARBEIDSSØKER I TUNET AS 1 Virkeområde Arbeidsreglementet gjelder for alle med arbeidspraksis i TUNET AS. 2 Formål Arbeidsreglementet skal regulere viktige sider ved arbeidssøkernes rettigheter og plikter i TUNET AS. 3 Arbeids- og hviletider Arbeidssøkernes tiltaksdeltakers arbeids og hviletid skal være i samsvar med Arbeidsmiljøloven, overenskomster og tariffavtaler. Rammene eller klokkeslettene skal være kjent for alle arbeidssøkere. 4 Generelle plikter Arbeidssøkerne har en generell lojalitetsplikt overfor bedriften, og skal ikke opptre på en slik måte at den kan skade bedriften eller dens anseelse. Arbeidssøkerne skal opptre korrekt og høflig mot alle de kommer i kontakt med under utførelse av arbeidet, og bidra til å nå de mål som er satt opp for bedriften. Alle arbeidssøkere skal møte punktlig ved arbeidstidas begynnelse og skal ikke forlate arbeidet i arbeidstida uten samtykke. Den som blir forhindret fra å møte til forutsatt tid, skal snarest melde fra til bedriften om forfallet og årsaken til dette. Alt sykefravær skal godtgjøres ved egenmelding eller sykemelding i samsvar med de til enhver tid gjeldende regler, se paragraf Arbeidsmiljøloven. Arbeidet skal utføres i samsvar med lover, forskrifter, instrukser og andre bestemmelser gitt av bedriften eller overordnet myndighet. se paragraf Arbeidsmiljøloven. Arbeidssøkerne skal også forplikte seg til å delta aktivt med oppdatering og videreutvikling av intern-kontroll rutinene. Inventar, utstyr, maskiner og verktøy og andre av bedriftens eiendeler skal behandles med forsiktighet. Arbeidssøkerne skal vise aktsomhet og medvirke til at ulykker og helseskader unngås. Påbudt personlig verneutstyr og andre verneinnretninger skal holdes i stand og brukes som anvist. Grov uaktsomhet kan føre til erstatningskrav. Misbruk av rusmidler og beruselse i tjeneste anses som en alvorlig forseelse, som fører til avskjedigelse. 5 Helse og attføring Hvis en arbeidssøker er hemmet i sitt yrke som følge av ulykke, sykdom, slitasje eller lignende vil bedriften, så langt det er mulig, iverksette de nødvendige tiltak for at arbeidssøkerne skal kunne få ytterligere tilrettelagte arbeidsoppgaver. 6 Taushetsplikt og opplysninger til pressen Arbeidssøkere i bedriften skal alltid være varsomme med å bringe videre opplysninger de har fått i sin arbeidspraksis. Opplysninger til pressen om konkrete saker kan ikke gis av andre enn styret eller daglig leder. 7 Ferie Ferie ordnes i samsvar med overenskomst med NAV Elverum. 8 Permisjoner For permisjoner gjelder bestemmelsene til NAV Elverum. 9 Lønn Arbeidssøkerne mottar ikke lønn fra Tunet AS, men mottar økonomiske ytelser fra NAV Elverum. 10 Avslutning i tiltaket Det er den aktuelle veileder ved NAV Elverum /Tunet AS i samarbeid med den enkelte arbeidssøker som tar opp og avgjør spørsmål om avslutting av oppholdet i Tunet AS. Etter endt opphold får arbeidssøkeren en sluttattest og kopi av sluttrapport. NAV Elverum får kopi av attest og original av sluttrapport. Fastlege og Tunet AS får en kopi. 11 Avskjedigelse/suspensjon Bedriften kan avskjedige en arbeidssøker med påbud om øyeblikkelig fratreden dersom denne har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annen vesentlig mislighold av tilsettingsavtalen, eksempel dersom arbeidssøker: Uten rimelig grunn nekter eller med forsett unnlater å rette seg etter ordre fra overordnede Setter seg opp mot overordnet Gjentatte ganger og tross mottatt advarsel unnlater å møte fram til arbeidet i rett tid. Møter beruset fram til arbeidet eller nyter rusmidler i arbeidstiden. Gjentatte ganger forstyrrer ro og orden på arbeidsplassen. Forgår seg grovt eller gjentatte ganger oppfører seg slik at det kan føre for folks liv eller helse, eller forstørre ødeleggelser av eller skade på gods.

6 HELSE MILJØ OG SIKKERHET TUNET AS skal være en åpen, lojal, tillitsfull og fordomsfri bedrift som gjennom meningsfullt arbeid i et trygt, inkluderende og kreativt miljø, skal fremme de ansattes helse og trivsel. Alle ansatte har et ansvar for å fremme et trygt og godt arbeidsmiljø. Daglig leder har det øverste ansvaret for HMS - arbeidet. Verneombudets oppgave er å se til at dette fungerer tilfredsstillende og er i tråd med gjeldende regelverk. Rutiner Verneombudspermen med HMS lovgivning står i resepsjonen. Der finnes også oversikt over bedriftens stoffkartotek og rutiner for årlig gjennomføring av vernerunder. Informasjonen fra vernerunden gjennomgås i felles personalmøte. Ansatte har et ansvar i forhold til å avdekke feil og mangler innenfor HMS lovgivningen. Organisering av HMS - arbeidet ved TUNET AS Daglig leder Kersti Grindalen Daglig leders stedfortreder Torger Engeland Verneombud Øyvind Nyhuus Brannvernleder Solveig Rismyhr Brann Det er viktig at alle er seg sitt ansvar bevist. Uforsiktighet, uforsvarlighet og uvitenhet, er viktige stikkord med tanke på hvordan en brann kan starte. Fokus på sikkerhet Elektriske apparater; slå av, ta ut støpslet når vi går fra jobb. Unngå å bruke mye skjøteledninger, doble kontakter, arbeid med åpen flamme, løsemidler, levende lys og lignende. Vaskemaskiner og tørketromler, rens lo filtre regelmessig, forlat aldri huset med en vaskemaskin/oppvaskmaskin som står på. Kast alle filler med selvantennelige løsemidler og teakolje, faxeolje i spesialdunker. Lukk dører mellom rom for å dempe en spredning av en evt. brann. Les branninstruksen Den som opptager brann melder fra til andre i lokalet. Yrkesveilederne sørger for å få alle ut av lokalet. Den som opptager brann er ansvarlig for å ringe brannvesenet eller delegere dette videre. Samlingssted er parken foran Sparebanken. En av yrkesveilederne tar med seg oppmøtelista som er i resepsjon til oppmøteplassen. Opptre rolig. Pulverslukkeapparat kan brukes ved brann i klær og på mennesker. Har man ikke slokkeapparat, legges vedkommende ned på golvet og rulles rundt. Legg et teppe over vedkommende og stryk bort flammene fra halsen og ned. CO2 slukkeapparater kan brukes til til datamaskiner, kopimaskiner og lignende som ikke tåler pulver. Ikke bruk CO2 på mennesker og dyr, da det kan sgjøre skade (72 minusgrader). Vann kan brukes til å slokke med hvis man får finfordelt det nok. Vær obs på spesielle væsker som fett, smult, smør - bruk et (brann)teppe i stedet. Ved gass/propanbrann, steng lekkasjen, fjern alle antenningskilder. Branninstrukser, brannslukkeapparater og tegninger med rømningsplan er satt opp rundt i bygget. Gjør deg kjent med hvor du finner slokkeapparater og rømningsplaner. Førstehjelp Ved sykdom/skade kontakt nærmeste yrkesveileder slik at den eventuelt kan varsle pårørende. Viktig at man gjør en innsats hvis man er den som kommer først til skadestedet. Gi nødvendig og øyeblikkelig hjelp. Eventuelt start førstehjelp (munn til munn, hjertekompresjon, sideleie) Skjerm av vedkommende for publikum. Ved behov ring 113 eller deleger dette videre Si hvem du er, hvor du ringer fra og hva som har skjedd. Medisinskap finner du på klargjøringa, rammeverkstedet, verkstedet, kjøkkenet i kafeen og på gamle kursrom i 2. etg. Rapportering av arbeidsskade Ved en eventuell skade på jobb, fylles skademeldingsskjema ut av den skadede, ansvarlige yrkesveileder og eventuelle vitner. Samme dag som skaden har skjedd, leveres skjemaet til daglig leder eller stedfortreder. Daglig leder varsler NAV, forsikringsselskap og arbeidstilsyn i de tilfeller dette er nødvendig. Brann 110 Politi 112 Ambulanse 113 Du finner mer opplysning om HMS-arbeid på

7 RETTIGHETER OG PLIKTER FOR DEG SOM ER I ET ARBEIDSTILTAK Tilrettelegging Mens du er i tiltak har du rett til en arbeidshverdag som er tilrettelagt for deg. Dette gjelder arbeidsoppgaver, arbeidstid, opplæring og veiledning. Du må gi de opplysninger vi trenger for å gi god veiledning og tilrettelegging. Oppmøte For at vi skal kunne kartlegge din arbeidsevne og gi riktige råd, er det viktig at du møter opp til avtalt tid. Arbeidstiden din bør være på minimum 50%. Det kan hende du må være på jobb selv om du har vondt eller ikke føler deg i form. Dersom du er for syk til å møte på jobb må du straks melde fra om det. Sykefravær dokumenteres ved egenmelding og sykmelding som ellers i arbeidslivet. Stønad Alle som deltar i tiltak i Tunet får økonomisk stønad fra NAV. Hva slags stønad hver enkelt får og hvor mye, kan variere noe. I noen tilfeller kan man miste stønad hvis man ikke møter til avtalt tid. Hvor mye fravær som skal til før det kuttes i stønaden avhenger av hva slags avtale du har med NAV. Dersom du alltid melder fra om fravær og møter opp når du er frisk nok til det, er dette som regel ikke noe problem. Spørsmål om stønad kan du ta opp med din veileder på NAV. Ferie og fritid Dersom du jobber full stilling er arbeidstiden på 37,5 timer pr uke. Du har som hovedregel fri alle helger, men vil bli spurt om å jobbe enkelte lørdager. Du har fri alle helligdager og offentlige høytidsdager (f.eks 17. mai og 1. juledag). Du har rett til ferie som andre arbeidstakere, men har som hovedregel ikke rett til stønad fra NAV når du tar ferie. Derfor er det mange som velger å ikke ta ferie mens de er i tiltak i Tunet. Klageadgang Dersom du er misfornøyd med den tjenesten du får er det viktig at vi får vite det. Det enkleste er å ta saken opp med den det gjelder. Dersom du føler at du ikke når fram kan du levere en skriftlig klage. Skriv ned hvem du er, hva du er misfornøyd med og hvordan du ønsker at problemet skal løses. Klagen leverer du i posthylla til daglig leder. Hun vil ta opp saken med alle involverte, kalle deg inn til en samtale og sørge for at du får et svar. Dersom du vil klage på et vedtak gjort av NAV, har de egne skjema for dette. Det får du ved å henvende deg på NAV-kontoret eller på Personvern Det er frivillig å gi fra seg informasjon, jfr. Personopplysningsloven 19, bokstav d. For at vi skal kunne behandle opplysninger om deg, må du gi et skriftlig samtykke på dette. Samtykkeerklæringen fra deg er bare gyldig dersom den er tilstrekkelig informativ, klart definert og frivillig underskrevet. I henhold til Personopplysningsloven (POL) 19 og 20 skal du informeres om at det samles inn opplysninger om deg, hva som er formålet og hvem de leveres videre til. Du har rett til å kreve innsyn etter spesielle regler, jfr. 18 (POL) samt kreve retting etter 27 og 28 (ibid.). I TUNET AS er det hensiktsmessig at yrkesveilederen kjenner arbeidssøkeren så godt som mulig. Dette innebærer at man må skaffe til veie informasjon både fra deg selv og andre parter som har hatt en eller annen form for kontakt med deg, for eksempel skole, NAV, lege, evt. tidligere arbeidsgivere og så videre. Opplysningene brukes for å kunne gi deg best mulig hjelp i prosessen for å nå ditt mål, ut fra din egen handlingsplan. Opplysningene kan omhandle navn, adresse, personnummer, vitnemål, attester, referanser, diagnose (evt. psykolograpporter/andre medisinske opplysninger), inntektskilde og navn på andre hjelpeinstanser som er inne i bildet. Opplysningene blir lagret så lenge det har betydning for formålet. Når det ikke lenger har betydning for formålet blir opplysningene anonymisert og all den skriftlige dokumentasjonen blir sendt tilbake til NAV lokalt. Alle de ordinære ansatte i TUNET AS (yrkesveiledere, avdelingsledere og dagligleder) har taushetsplikt etter Forvaltningsloven 13. Taushetserklæring Mens du er i Tunet vil kanskje andre fortelle deg om sine helseproblemer eller annet som ingen utenfor huset trenger å vite. Derfor ber vi også deg om å skrive under en taushetserklæring. Rapportering For at NAV skal kunne gi deg riktig stønad og riktig bistand videre trenger de en tilbakemelding fra oss om hvordan din arbeidshverdag fungerer. Derfor vil din yrkesveileder skrive en rapport hver 3. eller 6. mnd (avhengig av hvilket tiltak du er i), og når du slutter. Du får selv lese rapporten før den sendes til din veileder på NAV. Legen din får en kopi. Rapporten inneholder informasjon om arbeidsoppgaver og arbeidstid, hvilke mål du har satt deg og hvilke du har nådd, hva du er flink til og hvilke utfordringer du har, f.eks i forhold til helse. Rapporten skal gi en objektiv vurdering av dine styrker, utfordringer og arbeidsmuligheter. Trening Ved Tunet er vi av den oppfatning at god fysisk helse er viktig for å kunne stå i en arbeidssituasjon. Som arbeidssøker ved Tunet kan du dermed få gjennomført en funksjonsvurdering. Den vil kartlegge dine fysiske forutsetninger for å kunne jobbe. Treningsrommet i Gamle Trysilvei 3 kan benyttes av alle arbeidssøkere, og individuelle treningsplaner lages etter ønske. Hver onsdag er det i tillegg en gruppetime i regi av Tunet ved Karma Fitness. Det er fellesavgang fra butikken kl 13:10 og det vil være fokus på kondisjon, styrke og smidighet.

8 Likeverdig behandling Alle deltakere har rett til likeverdig behandling uavhengig av alder, funksjonshemming, kjønn, rase, religion/ tro og seksuell legning. Alle har rett til å få oppgaver de mestrer, nye utfordringer og den veiledning som er nødvendig og hensiktsmessig for stadig å kunne ta et skritt videre i arbeidslivet. Alle har rett til å bli møtt med respekt og toleranse, og å bli tatt på alvor i sin livssituasjon. At du blir tatt på alvor innebærer blant annet at vi skal lytte til det du forteller og til dine spørsmål, og at du får svar på det du lurer på. Du skal få tilbakemeldinger på hva du er flink til og hvordan du kan utvikle deg videre. Yrkesskadeforsikring Alle arbeidssøkere i tiltak inne på Tunet er dekket av yrkesskadeforsikring hos KLP Skadeforsikring, i henhold til Lov om yrkesskadeforsikring av 16. Juni Forsikringen omfatter yrkesskade og yrkessykdom. Arbeidsklær Alle arbeidssøkere skal bruke Tunets arbeidstøy.

9 INDIVIDUELL TILRETTELEGGING - JA TAKK! Uansett hvilket tiltak du som deltaker er tilsluttet, blir arbeidsoppgaver, arbeidstid og øvrige arbeidsrelaterte forhold tilrettelagt dine forutsetninger for å gjennomføre arbeidet. Deltakere i de forskjellige tiltak har varierende arbeidskapasitet. Yteevnen kan også variere over tid. Dette er forhold som TunetAS til enhver tid fovrsøker å forholde seg til, på en måte som gagner hver enkelts målsetting for deltakelse i våre tiltak. Du har dermed muligheten til å gjennomføre en arbeidsdag hos oss på dine egne premisser. Dette gjelder også for dem som ikke tilfredsstiller produktivitetskravene de vil bli stilt ovenfor som arbeidstakere i en ordinær bedrift. Videre så arbeider vi med individuelle aktivitetsplaner, som kvalifiserer både arbeidsrelatert utvikling såvel som personlig og sosial utvikling. Individuelle aktivitetsplaner i attføringsløpet er et vesentlig verktøy, inndelt i hovedmål som nedbrytes i realistiske delmvål for å sikre den enkeltes følelse av mestring. GJØR DET SOM VIRKER! Daglig leder for TUNET AS, Kersti Grindalen, tror det er fornuftig å gjøre prosessen så enkel som mulig for arbeidssøkerne: - Vi fokuserer på det som virker - kontra det som ikke virker, forteller hun. - Gjør du noe som virker i forhold til å komme ut i arbeidslivet igjen, så fortsett med det! Gjør man noe som ikke virker, må man endre på det man gjør - eller det man tenker om det man gjør, forklarer hun. - Det er her vi i TUNET har vært flinke til å fokusere. Endringsprosesser er vanskelige, men vi gir ikke opp! Å være arbeidssøker på leting etter nye veger er en tøff jobb, men vi lover å være der for deg gjennom hele prosessen.

10 Rett innstilling betyr SUKSESS I ARBEIDSLIVET For Vegar Frøhaug (29) var det en fullstendig holdningsendring som skulle til før han ble klar for det ordinære arbeidsliv igjen. Nå jobber han på Bowling 1 i Elverum og stortrives. - Å gå hjemme uten å ha noe å gjøre var som å invitere til dypdykk i egen psyke. Det kan gjøre deg virkelig trist og selvopptatt! Vegar er smertelig klar over hvordan det er å føle seg usikker, deppa og fullstendig ubrukelig. Han gikk på yrkesrettet attføring fra NAV og hadde vært gjennom en del kurs og praksis andre steder før han ble henvist til TUNET AS. - Mitt første møte med TUNET var ikke positivt, men det hadde lite med TUNET å gjøre, påpeker han, - Jeg tenkte «Nå kommer jeg ikke lavere på samfunnets rangstige!» Så innstillingen min var helt feil, skjønner du. ganger, smiler Vegar. - Men jeg fikk også lov til å ha det vanskelig, ha problemer. og jeg skjønte etterhvert at jeg bare måtte ut i arbeid. Vegar fikk jobb i Tunet Cafe (Arbeid med Bistand) og trivdes godt etterhvert. - Jeg hadde sosialiseringsproblemer, forteller han åpent. Gjennom tiden i TUNET har han klart å bygge seg opp med både selvtillit og en endret innstilling: - Å ha mot til å ta ansvar for egne valg, forklarer han, i trygge omgivelser - det har gitt meg et helt annet syn på meg selv, mine muligheter og begrensninger. Hadde det ikke vært for denne prosessen, så vet jeg ikke hvor jeg hadde vært i dag! Jeg hadde ikke hatt det så bra som jeg har det nå, det er i alle fall sikkert. Vegar var innom flere arbeidsstasjoner, både kopisentral og verksted, før ting begynte å endre seg. - Det var en prosess som skjedde gradvis. Jeg ble utfordret - og det likte jeg selvfølgelig ikke. Ingen liker å få et spark bak! Jeg gikk skikkelig på trynet flere Vegar har en viktig beskjed til de som kommer i tiltak hos TUNET: - Det er en lang prosess, man er usikker, det er mye som skjer og mange følelser involvert. Bruk tid - og husk at det er ditt valg!

11 Arbeidsglede Våg å være ærlig våg å være fri våg å føle det du gjør si det du vil si. Kanskje de som holder munn er reddere enn deg? Der hvor alt er gått i lås må noen åpne vei. Våg å være sårbar ingen er av stein Våg å vise hvor du står, stå på egne bein. Sterk er den som ser seg om og velger veien selv. Kanskje de som gjør deg vondt er svakest likevel? Våg å være nykter våg å leve nå. Syng, om det er det du vil gråt litt om du må. Tiden er for kort til flukt, bruk den mens du kan. Noen trenger alt du er og at du er sann! Hans Olav Mørk ARBEIDSGLEDE Hva som er arbeidsglede varierer fra menneske til menneske, men noen definisjoner kan være: Ha nok å gjøre Føle engasjemnet Ha rom til å feile Bli verdsatt og akseptert for den man er Føle at man behersker jobben og at arbeidsdagen går som den skal Få bekreftelse og anerkjennelse LIVSKVALITET Livskvalitet kan være så mangt. Din livskvalitet vil være basert på dine omgivelser og egne valg du tar. Livskvalitet betyr den verdi mennesker opplever at tilværelsen har, alt fra fysisk eller psykisk velvære til evne til å utføre meningsfylte aktiviteter og virksomheter. Å leve er en kunst som alle må lære, men som ingen kan lære bort. Henry Havelock Ellis Av alle gleder i livet er arbeidsgleden den varigste. Henry Heerup En meningsfylt hverdag? Vi i TUNET AS mener at det å ha en jobb der man opplever trivsel, mestring og utfordringer, er viktig for livskvaliteten. Vi kommer til å stille deg noen spørsmål om dette: Hva er livskvalitet for deg? Hva kan du gjøre for å øke din livskvalitet?

12 YRKESVEILEDERE I APS/AVKLARING Rune Rindalsholt Født og oppvokst i Ulsteinvik på Sunnmøre, bor alene og har en datter. Flyttet til Elverum i oktober Av utdannelse har jeg 3 årig videregående, studentfagkurs hos Wang`s og Mellomfag i Bedriftsøkonomi (BI). Har arbeidet som selger og snekker men har det meste av min yrkeserfaring fra lederstillinger i hotell og restaurant. Mine hobbyer er : Jakt og litt fisking, veteranbiler og motorsykler og å reise på turer til nye steder, samt å dra på rockekonserter og festivaler. Erica Pop Født og oppvokst i Romania Utdannet fysioterapeut. Bodde og jobbet 6 år i USA før jeg flyttet til Norge sammen med familien i 2007 Er gift, har to døtre. Er i dag yrkesveileder APS, ansvar for funksjonsvurdering, veiledning egentrening og oppfølging attføringsfaglig arbeid. Har vært ansatt i Tunet AS siden februar Interesse: familie, kultur, musikk, språk. Behersker norsk, engelsk, ungarsk og rumensk. Reidun F. Hyväri 50 år og bor i Hamar. Er samboer med Odin (katteprinsen) Født og oppvokst i Tønsberg med røtter fra Stor Elvdal. Der har jeg en hytte som jeg bare elsker å tilbringe feriedager i. Vinter er det bortover og nedoverski, sommer blir det fjelltur, bærturer og seterturer. Fiske i elver og vann er også kos.bodd mesteparten av mitt voksne liv i Göteborg, som er en yndet feriested for meg. Har 2 voksne barn. Er utdannet i Sverige som undersköterska, og jobbet på Sanderud i mange år. Har også en utdannelse innen samfunnsfag med ledelse, kommunikasjon, personalutvikling med mer fra Høgskolen i Hedmark. Er glad i å lese krim, ta bilder og ihuga guitarherospiller. Ellers så blir det en del konserter innen blues, rock og jazz i løpet av året med gode venner og familie. Tore Løfmann Hansen Gift og to voksne barn. Utdannet skogbruksingeniør fra Gjøvik ingeniørhøgskole Har vært ansatt i bedriften siden juni Er i dag yrkesveileder APS, medansvarlig Rammeverkstedet. Interesser: Bor på et småbruk i Sørskogbygda. Har laftet opp flere hus på eiendommen. Jakt og friluftsliv er en viktig del av meg, samt trening og avl av travhest. Trives når jeg kan arbeide med hendene. Hege Eek Gift og 2 barn. Utdannet ergoterapeut fra Queen Margaret College University, Edinburgh Scotland Ansatt i bedriften siden mai Har nå stillingen som attføringsansvarlig for APS og avklaringstiltaket i Tunet AS, også ansattes valgte representant i bedriftens styre. Interesser: Familien er veldig viktig for meg og liker all aktivitet som tillater oss å være sammen. Glad i å reise og se nye steder. Alltid vært glad i å trene, men de siste årene har det nok ikke blitt så mye som ønsket. Synes det er artig med interiør og design, noe som fører til mye ommøblering hjemme. Som regel i godt humør og er utrolig god på dårlige vitser. Tor Ivar Breibrenna Gift med Elisabeth. Utdannet i Forsvaret og har jobbet der i 28 år. Begynte som befal og konverterte til sivil. Arbeidet innen grafisk i 25 år. På min fritid har jeg vært engasjert med forskjellige arbeid som har gitt meg mye tilbake med tanke på teamwork og personellbehandling. Her kan nevnes: Instruktør i Ringerike Turnforening. Klubbarbeider og klubbleder Hole Kommunale fritidsklubb. Områdesjef i Hønefoss HV-område. Sittet en periode i Ringerike kommunestyre. I dag er min hobbyinteresse fotografering, hus og hage og hundehold. Har hundene Nagi (Shäfer) og Mangas (Hovawarth). Sitter som nestformann i Norsk Hovawarth Klubb. Ble ansatt som yrkesveileder i Tunet AS 2007, med hovedansvar for Kopisentralen.

13 Gro Cecilie Bergby Født og oppvokst i Elverum. Bor på et lite småbruk i Hernes. Samboer med Henning. Har 2 stedøtre, 1 katt, grevling under låven og masse mus i veggene. Av utdanning har jeg 3 år på videregående, samt 1 år fagkurs for studenter med markedsføring på Wang Handelsskole. Arbeidserfaring og kurs innen forsikring, bank, salg, samt franchisedrift i Narvesen. -Og livets skole. ;) Har vært ansatt i Tunet og /Kopisentralen siden Har kurs i Adobe Indesign, et grafisk program som vi bruker på Kopisentralen. Er glad i svømming, vinteraktiviteter, fugler, hagearbeid, spise og fiske fisk, ferier på Veidholmen, sopplukking og konservering. Jeg er blid, positiv, barnslig, ærlig, rettferdig, engasjert og Kopisentralens petimeter. Det beste ved jobben min er det å kunne kombinere kreativ produksjon med å jobbe med mennesker. Tunet er en arbeidsplass med mange veldig forskjellige og flotte mennesker! Marianne Melby Gift og 3 barn. Av utdanning har jeg Handel og kontorfag, Allmennlærer/Adjunkt med fordypning i sosialpedagogikk, kroppsøving, kunst og håndverk. Videreutdanning i sosialpedagogikk og Naturfag Arbeidserfaring fra butikkarbeid i mange år(meny, tidligere Røhnes Super AS), pedagosisk leder i barneskole og v/hanestad Leirskole. I tillegg spinninginstruktør ved Spenst i 6 år. Jeg begynte i Tunet AS som kursinstruktør i 2005 og arbeider nå som Avdelingsleder i tiltaket APS og Avklaring. Mine interesser er oppussing av hus (innvendig) og hagearbeid. Liker å holde meg i fysisk form, helst i form av å gå turer, ski på vinter og sykkel sommerhalvåret. Er ellers glad i å lese, håndarbeid, lytte til musikk, friluftsliv og samvær med familie og venner.ellers er jeg en positiv, utadvent og blid person, som fungerer godt som lagspiller så vel som selvstendig arbeidende. Trives godt i miljøer med faglig kompetanse, og ser på egenutvikling som viktig. Sissel Grønberg Gift og bor i Elverum med 2 barn, mann og hund. Ansatt i bedriften siden Har stilling som yrkesveileder i APS og er i dag medansvarlig på utedager og for Candy Bouquet. Av utdannelse har jeg fagbrev i kontorfaget, Postskolen med opplæring i skranketjeneste og arbeidsledelse og Allmennlærer/Adjunkt. Vdereutdanning i sosialpedagogikk, spesialpedagogikk og karriereveiledning (livsløpsveiledning). Interesser: Like å holde meg i form, er glad i å lese, kunst- og håndverk, friluftsliv (fjellturer, sopplukking, jakt og fiske), og samvær med familie og venner Stijn Dubbelman Samboer og 2 barn. Utdannet fysioterapeut ved Høyskole i Amsterdam. Mang års motivasjons erfaring fra treningssenter bransjen i Oslo (bla avdelingsleder og personlig trener). Begynte i Tunet i april 2010 i tiltaket MAAL og er for tiden avdelingsleder i APS for arbeidsstasjonene i Hauggården. Har videre ansvar for gruppetreningstilbudet i Tunet. Intresser: Det som er igjen av tiden etter småbarn, hus, hage og jobb, liker jeg å bruke på trening (innendørs og utendørs), lek (bading, snowboard, med mer), lesing, fikle med tekniske duppeditter og alt annet som fanger min interesse der og da. Av person er jeg energisk, til tider utålmodig, utadvent og en smånaiv optimist. Lena Midtbøen 26 år og kommer fra Porsgrunn. Samboer med Stig Rune. Ble ansatt som yrkesveileder i Tunet juli Har utdannelse fra lærerhøgskolen i Elverum og politihøgskolen i Oslo. Før dette hadde jeg to år i forsvaret. Har hatt diverse jobber ved siden av utdannelsen. Har jobbet på Meny, G-sport, Esso og i hjemmesykepleien. Jeg er en av få som allerede i august gleder meg til snøen kommer. Dette fordi jeg kjører telemark-ski. Ellers er jeg glad i sykling, håndball og friluftsliv. Om sommeren har jeg det best hjemme i Porsgrunn med båtliv, sol (?) og bading. Trives med blide, dyktige og engasjerte folk rundt meg, noe det er masse av på Tunet.

14 TUNET AS Gjenbruksbutikk Makuleringssentral Kopisentral Catering og kafé Rammeverksted Utleie av kursrom og kafé Kursvirksomhet Transport og budtjeneste Nyttige nettadresser: Viktig regel! Ingen arbeidssøkere, arbeidstakere eller kursdeltakere får reservere eller kjøpe varer fra gjenbruksbutikken, klargjøringa eller transporten før varen har stått minimum en uke til salgs ute i butikken. Ser du en vare som du liker men som er kastet, ta en prat med yrkesveileder! Husk! Personalmøte - se oppslag på oppslagstavla ved resepsjonen! Skriv deg inn og ut i journalen ved siden av resepsjonen - hver dag! Les informasjon om pausetider, auksjoner m.m. på den store oppslagstavla ved resepsjonen.

Velkomstmappe. Kontakt oss

Velkomstmappe. Kontakt oss Velkomstmappe Kontakt oss 62 43 20 90 Informasjon om Tunet Elverum AS Tunet er en døråpner for personer som ønsker å komme ut i arbeid, ønsker en ny start, og trenger støtte på veien mot målet. Vi arbeider

Detaljer

Velkommen! Velkommen!

Velkommen! Velkommen! Velkommen! Velkommen! Informasjon om Atico Atico skal bidra til at personer med usikre yrkesmessige forutsetninger får økt livskvalitet gjennom en meningsfull hverdag med arbeid eller utdanning. Bruk tiden

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV Jon Fiske Kartlegging og tiltak i NAV Kartlegging og behovsvurdering Generell kartlegging av situasjon, kompetanse, helse mm Mål: Skaffe arbeid / økt deltagelse Klarer du det uten bistand fra NAV? På «din

Detaljer

Opplæring i bedrift i faget PTF

Opplæring i bedrift i faget PTF Opplæring i bedrift i faget PTF Arbeidshefte Navn:. Kjære elev! Når du nå skal prøve deg i arbeidslivet, vil vi først og fremst samarbeide om å gi deg erfaring i praktiske arbeidsoppgaver. Du kan lære

Detaljer

Varig Tilrettelagt Arbeid VTA

Varig Tilrettelagt Arbeid VTA Varig Tilrettelagt Arbeid VTA Søknaden må være fullstendig utfylt for at SISO Vekst AS skal kunne vurdere den. Det må legges ved dokumentasjon på medisinske opplysninger som ligger til grunn for innvilget

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 29.05.07 sak 05/712 Ansvarlig for dokument: Kontorleder 1 ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Brukerhåndbok Brukere VTA tjeneste Lærekandidater

Brukerhåndbok Brukere VTA tjeneste Lærekandidater Brukerhåndbok Brukere VTA tjeneste Lærekandidater 1 Brukerhå ndbok Brukerhåndboka er et dokument som er laget for deg som er arbeidstaker eller lærekandidat ved Sarpsborg ASVO AS. Den skal gi deg informasjon

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR ASKIM ASVO AS

BRUKERHÅNDBOK FOR ASKIM ASVO AS 1 BRUKERHÅNDBOK FOR ASKIM ASVO AS 2 Innholdsfortegnelse: 1. INFORMASJON...3 1.1 MÅLSETTING...3 1.2 HISTORIKK...3 1.3 DAGENS SITUASJON...3 1.4 VISJON OG FORMÅL...4 1.5 INFORMASJON OG MEDVIRKNING...4 2.

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR AS NIPRO NORD-ODAL. (har sin hjemmel i Arbeidsmiljølovens 14-16.)

ARBEIDSREGLEMENT FOR AS NIPRO NORD-ODAL. (har sin hjemmel i Arbeidsmiljølovens 14-16.) ARBEIDSREGLEMENT FOR AS NIPRO NORD-ODAL (har sin hjemmel i Arbeidsmiljølovens 14-16.) Gyldig fra: 01.02.2009 Revisjon: 1.1 Godkjenningsdato: 01.02.2009 Godkjent av: For FLT: Vidar Pedersen.../... For Fellesforbundet:

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 3.12.2014 Revidert 8.3.2016 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen

Detaljer

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter Arbeidsgivers plikter etter arbeidsmiljøloven Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av loven

Detaljer

APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet

APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet I kravspesifikasjonen fra NAV står følgende: «Tiltaket skal gi tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging. Tiltaket skal bidra til å prøve ut den enkeltes muligheter

Detaljer

Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK

Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK Ke ska e jær når at Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid Heftet er ment for at du som medarbeider på en enkel måte skal kunne orientere deg om krav, forventninger

Detaljer

KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB

KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB I kravspesifikasjonen fra NAV står følgende: «I arbeidsmarkedsbedriftene skal tiltaksdeltaker gis høyere reell og formell kompetanse gjennom tilrettelagt

Detaljer

Standard arbeidsavtale i Fundamentering AS

Standard arbeidsavtale i Fundamentering AS Skriftlig arbeidsavtale i henhold til arbeidsmiljølovens 14-5. BEDRIFT: Fundamentering AS Løvåsmyra 4 7072 HEIMDAL. Tlf.: 73 82 26 30 ARBEIDSTAKER: Navn: Adresse: Postnr.: Telefon: Personnr.: E-post :

Detaljer

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no Sammen ser vi muligheter En allsidig attføringsbedrift Amento er en allsidig attføringsbedrift

Detaljer

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er tillitsvalgt

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er tillitsvalgt Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan For deg som er tillitsvalgt Innhold Eksempel - Tilrettelegging ved Norsk stein Konkrete tiltak for din arbeidsplass Eksempler på NAV-tiltak for bedre tilrettelegging

Detaljer

Er du syk og ikke kan møte på jobb skal du:

Er du syk og ikke kan møte på jobb skal du: Seadrills verdiplattform underbygger et arbeidsmiljø med ansvarsfulle og aktive medarbeidere. Vi tar vare på oss selv, og vi bryr oss om hverandre. Blir du syk, vil arbeidsgiver bidra til at du får god

Detaljer

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1.

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1. Arbeidsreglement Den formelle bakgrunn for utarbeidelsen av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven. Det heter i 70 at partene i den enkelte virksomhet skal fastsette reglement ved skriftlig avtale.

Detaljer

Innvandrer på arbeidsmarkedet. Tor Noraas Scandic Dyreparken

Innvandrer på arbeidsmarkedet. Tor Noraas Scandic Dyreparken Innvandrer på arbeidsmarkedet Tor Noraas Scandic Dyreparken 23.09.2015 Dagens emner Tall og trender fra arbeidsmarkedet Lovregulering av arbeidslivet Partene i arbeidslivet Kulturforskjeller Jobbsøking

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt NORMALREGLEMENT Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE. Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum

IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE. Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum Pilotprosjekter - seks utvalgte fylker NAV Hadeland i samarbeid med Sykehuset Innlandet/ Gjøvik DPS og Psykisk Helse i Gran-,

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget, sak 0013/03, 05.06.04 Arbeidsreglement vedtatt i adm.utv. 05.06.2003 sak 0013/03 ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vår ref. Arkivkode

Detaljer

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Innhold 1. Formål med Vikarhåndboken 2. Vår organisasjon 3. Fordeler som vikar 4. I oppdrag for Emerio 5. Timelister og lønn 6. Skattekort 7. Arbeidstid 8.

Detaljer

NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET WWW.AURORA-VERKSTED.NO

NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET WWW.AURORA-VERKSTED.NO NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET HVEM ER STUDIO AURORA? STUDIO AURORA er en utviklingsbedrift som hjelper mennesker som vil prøve seg i - eller komme tilbake

Detaljer

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Innledning: Bergen kommune har som IA-virksomhet forpliktet seg til å jobbe målrettet for et mer inkluderende

Detaljer

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker Personalhåndbok - Vi har jobben du ønsker Innholdsfortegnelse Arbeidsavtale... 3 Taushetsplikt... 3 Oppdrag... 3 Timelister og lønn... 3 Overtid... 3 Skattekort... 3 Feriepenger... 4 Høytidsdager... 4

Detaljer

TESTGRUPPE Dine erfaringer som kursdeltaker hos oss etter 6 mnd.

TESTGRUPPE Dine erfaringer som kursdeltaker hos oss etter 6 mnd. TESTGRUPPE Dine erfaringer som kursdeltaker hos oss etter 6 mnd. Kjønn (4) 100 % Kvinne (0) 0 % Mann Alder 42-63 Måned & år skjema fylt ut april. 2015 Deltaker 1. Kvinne 45 år, sosionom i 100 % jobb. Hyppig

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører. Arbeidsforberedende trening (AFT)

Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører. Arbeidsforberedende trening (AFT) Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører Arbeidsforberedende trening (AFT) 15.09.2016 1. FORMÅL OG RESULTATMÅL Arbeidsforberedende trening skal bidra til å prøve ut tiltaksdeltakerens arbeidsevne og til

Detaljer

INFORMASJONSBREV JANUAR 2016

INFORMASJONSBREV JANUAR 2016 INFORMASJONSBREV JANUAR 2016 Vinn Industri Drammen AS Et riktig godt nytt år til alle På Vinn er vi godt i gang med et nytt spennende år og sender her ut informasjon for året som kommer. Her finner du

Detaljer

En døråpner til arbeidslivet

En døråpner til arbeidslivet En døråpner til arbeidslivet Informasjonsbrosjyre - Stavne Hva er Stavne? s. 3 APS Arbeidspraksis s.4 RBK Ung i jobb s. 5 AB Arbeid med bistand s. 6 Dagsverket s. 7 VTA Varig tilrettelagt arbeid s. 7 Kurs,

Detaljer

Utplassering for elever

Utplassering for elever Utplassering for elever Arbeidsbok Elevens navn:. Bedrift:. Kjære elev! Vi ønsker deg velkommen til et lite innblikk i bransjen! Når du nå skal prøve deg i arbeidslivet, vil vi først og fremst samarbeide

Detaljer

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan For deg som er arbeidsgiver Innhold Eksempel - Tilrettelegging ved K-team Konkrete tiltak for din arbeidsplass Eksempel - Tilrettelegging ved Kontorvarehuset Eksempler

Detaljer

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Innhold Forord Dette er forventet av deg dersom du blir syk Hovedprosess oppfølging av sykemeldte

Detaljer

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Bemanningshuset. Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske

Detaljer

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune [02.04.12] PERSONAL Arbeidsreglement for ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 1. DEFINISJON Med kommune menes i dette reglement kommune, fylkeskommune, interkommunalt foretak.

Detaljer

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:..

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. HMS Håndbok Norsk Tattoo Union Fakta om Virksomheten Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. Bedriften har eget arbeidsreglement og alle ansatte har skriftlige arbeidsavtaler. Daglig

Detaljer

KVALIFISERINGSPROGRAMMET

KVALIFISERINGSPROGRAMMET KVALIFISERINGSPROGRAMMET Hvert år kommer mange i jobb takket være deltakelse i Kvalifiseringsprogrammet. Er det din tur nå? Eller kjenner du noen andre dette kan være aktuelt for? Ønsker du å komme i arbeid,

Detaljer

Generell informasjon. Verdier

Generell informasjon. Verdier w w w.pr im a- a s. n o Generell informasjon Prima er et aksjeselskap, stiftet i mars 1992. Selskapet eies av Trondheim kommune ( 60 % ) og Trondheim Røde Kors ( 40 %). Selskapets administrasjon samt en

Detaljer

HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR

HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR Skjemaet er på 4 sider og spørsmålene er delt inn i 4 seksjoner (A-D). TEMA A. OM DEG A1. Hvilken kommune bor du i? A2. Er du kvinne eller mann? Kvinne Mann A3. Hva er din alder?

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

Opplæring i bedrift i faget PTF

Opplæring i bedrift i faget PTF Opplæring i bedrift i faget PTF Arbeidshefte Navn:. Kjære elev! Når du nå skal prøve deg i arbeidslivet, vil vi først og fremst samarbeide om å gi deg erfaring i praktiske arbeidsoppgaver. Du kan lære

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

Egenvurdering. Ressurser og muligheter

Egenvurdering. Ressurser og muligheter Egenvurdering Ressurser og muligheter // Egenvurdering Hvilke ressurser har jeg? Hvordan kan jeg best gjøre bruk av min kunnskap og erfaring? Hvordan og når kan jeg komme i ønsket arbeid eller aktivitet?

Detaljer

Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud

Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009 v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Hva vi skal snakke om Sykefraværsoppfølging og et inkluderende arbeidsliv Nye sykefraværsregler og ulike roller

Detaljer

INFORMASJONSBREV NR. 1/ 2015

INFORMASJONSBREV NR. 1/ 2015 INFORMASJONSBREV NR. 1/ 2015 Vinn Industri Drammen AS Hei! Et riktig godt nytt år, og velkommen til et nytt spennende arbeidsår Informasjonsbrevet sendes ut 2 ganger per år. Neste utgave kommer i august

Detaljer

INNHOLDS- FORTEGNELSE

INNHOLDS- FORTEGNELSE INNHOLDS- FORTEGNELSE 1 Formål 2 Intervjugruppe 3 Intervjuet 3.1 Noen grunnregler 3.2 Hvordan starte intervjuet 3.3 Spørsmål 4 Oppsummering / vurdering 5 Referansesjekk 6 Innstilling 2 1 FORMÅL Formålet

Detaljer

RAPPORT ARBEIDRETTET REHABILITERING. Opphold 2011 12 måneders spørreskjema 2012. Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS

RAPPORT ARBEIDRETTET REHABILITERING. Opphold 2011 12 måneders spørreskjema 2012. Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS RAPPORT ARBEIDRETTET REHABILITERING Opphold 2011 12 måneders spørreskjema 2012 Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS 1 Rapporten bygger på resultater fra spørreskjema som pasienter på ARR opphold

Detaljer

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010 VIKARHÅNDBOK 2010 Innhold 1. Formål med vikarhåndboken... 3 2. Om Think Silvercon... 3 3. Think Silvercon AS personalpolicy... 3 4. Ved ansettelse hos Think Silvercon... 3 5. Forventninger og muligheter

Detaljer

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1-1 Formål Personalreglementet skal regulere forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere ved Interkommunalt

Detaljer

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Vedtatt 17.juni 2005, endret ved lov av 21.desember 2005 og gjort gjeldende fra 01.01.06 litt om historien Tore Sund 1850.. Industrialisering,

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00 Dette er NAV sine Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter hvor vi har tatt med det som spesielt gjelder for KIM-senterets tiltak Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Arbeid med bistand

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt i Kirkelig fellesråd 13.11.2008 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap.

Detaljer

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr.

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr. s.1 av 6 Eksempel: Arbeidsreglement Trafikkskolens navn og org. nr. 1. Tilsetting Trafikklærer tilsettes og sies opp av trafikkskolens styre eller etter fullmakt av faglig/daglig leder. Ved tilsetting

Detaljer

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist Du er fast ansatt i Right Bemanning AS fra du har fått et aktivt oppdrag av oss. Vi utbetaler lønn/feriepenger, og vi innbetaler skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Selv om du er ansatt hos Right bemanning,

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

Leter du etter gode medarbeidere?

Leter du etter gode medarbeidere? Leter du etter gode medarbeidere? Vi tar jobben! Hvem er vi som ønsker oss en arbeidsgiver? Vi er kvalifiserte jobbsøkere Vi er motiverte Vi vil jobbe for å bevise at vi kan Vi vil bidra i samfunnet Vi

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

Beredskapsplan for barn som ikke blir hentet/ for sein henting

Beredskapsplan for barn som ikke blir hentet/ for sein henting Beredskapsplaner Barn som ikke blir hentet For større ulykker For barn som forsvinner på tur eller i barnehagen For barn som blir hentet av beruset foreldre/foresatte Ved skilsmisse Ved dødsfall hos barn

Detaljer

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen Vedlegg 1 Spørreskjema uteliv 1. Jobber du i restaurant, café, bar (inkludert kaffebarer), pub eller nattklubb. Vi tenker her også på restauranter, barer, puber eller nattklubber tilknyttet hoteller. UT

Detaljer

Bli med på våre spennende, lærerike og selvutviklende kurs på IKS-Huset denne høsten - vi har flere helt nye kurs å by på!

Bli med på våre spennende, lærerike og selvutviklende kurs på IKS-Huset denne høsten - vi har flere helt nye kurs å by på! Velkommen til høstens/vinterens kurs i Oslo Bli med på våre spennende, lærerike og selvutviklende kurs på IKS-Huset denne høsten - vi har flere helt nye kurs å by på! For mange er kurs i IKS en viktig

Detaljer

NAV som kjøper av grønne velferdstjenester.

NAV som kjøper av grønne velferdstjenester. NAV som kjøper av grønne velferdstjenester. Mora - 19. mars 2009. Magne Søvik, NAV Hedmark Innhold 1. Kort om NAV Hedmark 2. Innhold/ oppgaver i NAV kontorer 3. Arbeidsrettede tiltak ulike varianter 4.

Detaljer

6. Skal det alltid utarbeides plan og avholdes dialogmøte?

6. Skal det alltid utarbeides plan og avholdes dialogmøte? Spørsmål og svar om endringene i reglene om sykefraværsoppfølging Hva innebærer de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere? Her finner du svar

Detaljer

Langtidssykmeldte arbeidstakere. Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010

Langtidssykmeldte arbeidstakere. Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010 Langtidssykmeldte arbeidstakere Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010 Mål Gi grunnleggende kunnskaper om rettigheter og plikter i forhold til sykdom og uførhet Vise tillitsvalgte hvor du søker hjelp og informasjon

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE 1 Definisjoner Med kommune menes i dette reglement Levanger

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG 2 TILSETTING 3 ARBEIDSAVTALE 4 ARBEIDS- OG HVILETIDER 5 FERIE

ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG 2 TILSETTING 3 ARBEIDSAVTALE 4 ARBEIDS- OG HVILETIDER 5 FERIE ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap. 1, 1, der fellesrådet er arbeidsgiver. Reglene i reglementet gjelder

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

Leter du etter gode medarbeidere?

Leter du etter gode medarbeidere? Leter du etter gode medarbeidere? Vi tar jobben! Hvem er vi som ønsker oss en arbeidsgiver? Vi er kvalifiserte jobbsøkere Vi er motiverte Vi vil jobbe for å bevise at vi kan Vi vil bidra i samfunnet Vi

Detaljer

Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Se Intranett/personal

Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Se Intranett/personal Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Hva gjør du hvis du blir syk? Meld fra til arbeidsplassen første dag! Så tidlig som mulig første dag du er syk eller må være borte på grunn av barns

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN Nr Kategori/spørsmål Trivsel 1 Trives du på skolen? Svaralternativ: Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt

Detaljer

RAPPORT ARBEIDSRETTET REHABILITERING. Opphold 2012 12 måneders spørreskjema 2013. Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS

RAPPORT ARBEIDSRETTET REHABILITERING. Opphold 2012 12 måneders spørreskjema 2013. Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS RAPPORT ARBEIDSRETTET REHABILITERING Opphold 2012 12 måneders spørreskjema 2013 Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS 1 Rapporten bygger på resultater fra spørreskjema som pasienter på ARR opphold

Detaljer

Gode råd til foreldre og foresatte

Gode råd til foreldre og foresatte UNGDOM OG PSYKISK HELSE Gode råd til foreldre og foresatte En god psykisk helse er viktig for alle I forbindelse med markeringen av Verdensdagen for psykisk helse, vil skolen i tiden rundt 10. oktober

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Lærlingundersøkelsen 2012-2013

Lærlingundersøkelsen 2012-2013 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Gravid og i arbeid. Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 post@gran.kommune.no www.gran.kommune.no

Gravid og i arbeid. Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 post@gran.kommune.no www.gran.kommune.no Gravid og i arbeid Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 post@gran.kommune.no www.gran.kommune.no Gran kommune vil som din arbeidsgiver gratulere med graviditeten. Kommunen håper

Detaljer

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund Tema Samarbeid med næringsliv og arbeidsgivere. Hvordan kan vi gjennom individuell oppfølging av deltaker

Detaljer

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale.

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Arbeidsreglement Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Vedtatt av administrerende direktør 31. april 2002 1. Formål

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering Morgendagens omsorg «Omsorgskrisen skapes ikke av eldre bølgen. Den skapes av forestillingen om at omsorg ikke kan gjøres annerledes enn i dag.» (Kåre Hagen) http://www.youtube.com/watch?v=2lxh2n0apyw

Detaljer

Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet?

Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet? Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet? Sykefravær et samfunnsproblem Forskning Utvikling av sykefraværet hos Tollpost Larvik 2007-2009 Utvikling medarbeidertilfredshet hos Tollpost

Detaljer

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus HMS i praksis Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Østfold og Akershus Arbeidsdepartementet Overordnet enhet: Direktoratet for Organisert i 7 regioner Tilsynsmyndighet som fører tilsyn med at virksomhetene

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - -

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - - Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) Høst 2014 08.12.2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult,

Detaljer

Fakta om psykisk helse

Fakta om psykisk helse Fakta om psykisk helse Halvparten av oss vil oppleve at det i en kortere eller lengre periode fører til at det er vanskelig å klare arbeidsoppgavene. De aller fleste er i jobb på tross av sine utfordringer.

Detaljer

KOMPETANSEMÅL. Gjennomføre aktiviteter som stimulerer barns språklige, intellektuelle, emosjonelle og motoriske utvikling.

KOMPETANSEMÅL. Gjennomføre aktiviteter som stimulerer barns språklige, intellektuelle, emosjonelle og motoriske utvikling. INNLEDNING LÆRLINGEN Du har ansvar for egen læring. Du må sjøl ta ansvar for hva du skal planlegge, gjennomføre og evaluere. Opplæringsboka er din dokumentasjon på at du tar ansvar. Vær flink til å spørre.

Detaljer

Rutine for journalføring av dokumenter i personalmappe

Rutine for journalføring av dokumenter i personalmappe Rutine for journalføring av dokumenter i personalmappe Formål Personalmappene ble fullelektronisk fra 01.01.2013 Formålet med rutinene er å etablere et felles regelverk i Gran kommune for håndtering av

Detaljer

INTRODUKSJONSPROGRAM FOR NYANSATTE

INTRODUKSJONSPROGRAM FOR NYANSATTE INTRODUKSJONSPROGRAM FOR NYANSATTE Målsettingen Den nyansatte skal føle seg velkommen til KanJa Nome AS og på arbeidsplassen/i tiltaket og få nødvendig informasjon og opplæring slik at den enkelte finner

Detaljer

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune Meldal kommune 4. april 2006, versjon 3, redigert 18.06.13 HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE Meldal kommune Planstatus Fagplan Arkivsak og dato År/saksnummer 13/759 Vedtatt av Administrativt vedtatt 19.06.2013

Detaljer

PENGESPILLAVHENGIGHET ARBEIDSLIVETS NYE UTFORDRING!!

PENGESPILLAVHENGIGHET ARBEIDSLIVETS NYE UTFORDRING!! BHT-AVISA Nr 1, Juni 2007 21. årgang PENGESPILLAVHENGIGHET ARBEIDSLIVETS NYE UTFORDRING!! Har du ansatte med økende sykefravær og korttidsfravær? Er det hyppige avbrekk? Forsvinner noen fra arbeidsplassen

Detaljer

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS Helse, miljø - og sikkerhetsplan Del 2 For firma Miljø og Høytrykk AS 1 1.0 Firmabeskrivelse 1.1 Presentasjon 1.2 Fakta om bedriften 1.3 Avtaler med kunden. 2.0 HMS politikk, ansvar, mål og strateg 2.1

Detaljer