Rapporten er skrevet av Roy Juvik

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapporten er skrevet av Roy Juvik"

Transkript

1

2 HVA KJENNETEGNER UNGDOM MED MINORITETSBAKGRUNN SOM OPPHOLDER SEG PÅ UTEKONTAKTENS ARENAER? En kartleggingsrapport om ungdommenes helse, fritid og skolehverdag Rapporten er skrevet av Roy Juvik 1

3 Innhold 2 Kartleggingsteamet: Espen Borlaug Renate Trellevik Stian Kaurel Britt-Kari Halvorsen Morten Cederberg Ledet av: Jannice Myrmel Veiledet av: Liv Flesland KoRus vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Skrevet av: Roy Juvik Design: Ian Holcroft Takk til: Alle bidragsytere; etater, organisasjoner, enkeltpersoner som har delt kunnskap og erfaringer. Utgiver: Utekontakten i Bergen 01/12

4 BAKGRUNN FOR KARTLEGGINGEN KARTLEGGINGENS MÅL KARTLEGGINGSPROSESSEN, METODER OG KILDER INNLEDENDE OG AVSLUTTENDE KONSULTASJON INNHENTING AV EKSISTERENDE MATERIALE INTERVJUER TJENESTER INTERVJU MED NØKKELINFORMANTER INTERVJU MÅLGRUPPEN FOKUSGRUPPER OBSERVASJON/GJENNOMGANG AV FELTRAPPORTER MÅLGRUPPEN ULIKE GRUPPER INKLUDERING FAMILIEFORHOLD ANDRE UNGE I BERGEN OPPSUMMERING SKOLE MØTE MED DEN NORSKE SKOLEN TIDLIGERE SKOLEERFARINGER LEKSEHJELP OPPSUMMERING ARBEID OPPSUMMERING FRITID AKTIVITETER BEHOV FOR TILRETTELEGGERE OPPSUMMERING HELSE FYSISK HELSE PSYKISK HELSE OPPSUMMERING RUS OG KRIMINALITET BRUK AV RUSMIDLER KRIMINALITET BLANT MINORITETSUNGDOM OPPSUMMERING FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN REFERANSER

5 BAKGRUNN FOR KARTLEGGINGEN Høsten 2011 mottok Utekontakten i Bergen mandat, fra Kommunaldirektøren for helse og omsorg i Bergen kommune, om å foreta en kartlegging av minoritetsungdom som bruker Bergen sentrum som fritidsarena. Bakgrunn for dette var flere kommunale instansers økende bekymring for enkelte av disse ungdommene, og Bergen kommune ønsket å finne mer ut av hvem disse ungdommene er. Det var ønskelig at Utekontakten skulle gjøre en kartlegging med bruk av metoden: «Hurtig kartlegging og handling» (HKH). På bakgrunn av mandatet etablerte Utekontakten et kartleggingsteam bestående av syv feltarbeidere, samt en veileder fra Kompetansesenter rus- region vest (KORUS- Vest). Kartleggingsperioden har foregått i tidsrommet Begrepene minoritetsungdom og/eller ungdom med minoritetsbakgrunn brukes gjennomgående i rapporten da disse begrepene er godt innarbeidet på Utekontakten i Bergen og på det oppsøkende feltet i Norge. Statistisk sentralbyrå (SSB) definerer innvandrerbefolkningen som personer som enten selv har innvandret til Norge og som ikke har norsk bakgrunn (innvandrer), eller som er født i Norge av to utenlandsfødte foreldre og som har fire utenlandsfødte besteforeldre (norskfødte med innvandrerforeldre). Selv om begrepene er ulike omhandler de den i denne kartleggingen samme gruppen ungdommer. 4

6 Kartleggingens mål Etter innledende konsultasjon, og dialog med styringsgruppen ble følgende problemstilling definert: «Hva kjennetegner ungdom med minoritetsbakgrunn som oppholder seg på Utekontaktens arenaer?» Målgruppen for kartleggingen har vært gutter og jenter med minoritetsbakgrunn, i alderen 13 til tidlig i 20-årene, som bruker Bergen sentrum som fritidsarena. Kartleggingen fokuserer på; alder, kjønn, opprinnelsesland, boligforhold, sysselsetting, skole eller arbeid, fritidsaktiviteter, omgangskrets/venner, bruken av rusmidler og oppholdsstatus i Norge. Etter innspill fra innledende konsultasjon, ble det spesielt fokusert på områdene; Torgallmenningen, Bergen Storsenter, strekningene Marken Nygårdsparken, Jernbanestasjonen Torget og Strandgaten C. Sundsgate. Videre ønsket en å vite mer om hvilke utfordringer unge uten familie i Norge har, kontra ungdommer med familie. MÅL Kartleggingsrapporten avsluttes med å presentere en handlingsplan. Handlingsplanen er utarbeidet i samarbeid med private og offentlige innstanser, og er ment å være et bidrag til Bergen kommune for å sette inn målrettede, forebyggende tiltak overfor ungdom med minoritetsbakgrunn. 5

7 KARTLEGGINGSPROSSESEN, METODER OG KILDER Metoden Hurtig kartlegging og handling (HKH) er en analytisk tilnærming til sosialfaglige problemstillinger. HKH har sitt opphav i Rapid Assesment & Response (RAR), et verktøy utviklet av Verdens Helseorganisasjon. Utekontakten i Bergen har i samarbeid med Stiftelsen Bergensklinikkene, oversatt og tilpasset modellen til norske forhold. Det er utarbeidet en manual for opplæring i metoden (Mounteney og Leirvåg 2007). Ved å benytte eksisterende data i kombinasjon med nye undersøkelser kartlegges det identifiserte problemområdet parallelt med at opplysninger om ulike instansers pågående innsats innhentes. Analyse gjennomføres ved metodetriangulering. Dette betyr at funn identifiseres på grunnlag av gjentatte treff i ulike kildedata. Metodens pålitelighet baserer seg på kombinasjonen av ulike metoder og kilder innenfor samme kartlegging og muligheten det gir til å kryssjekke mulige funn (Mounteney, J. og Utne Berg, E. K., 2008). Figur 1. HKH prosessen: behov / FOrespØrseL innledende konsultasjon etablere referanse- Og styringsgruppe utvikle prosjektplan kartlegge problemet kartlegge pågående innsats analyse av «HuLL» avsluttende konsultasjon skrive rapport Og HandLingspLan 6

8 Metodens styrke er hurtig belysning av ett eller flere problemområder, som kan følges opp med rask og hensiktsmessig innsats knyttet til håndtering av problemet. HKHmetoden er egnet for å kartlegge marginaliserte grupper, i særlig grad miljøer og arenaer der hjelpeapparatet normalt har lite innsyn. Utekontakten i Bergen kommune har opparbeidet seg gode erfaringer ved bruk av metoden gjennom ti tidligere kartlegginger, alle under veiledning av Kompetansesenter rus region vest Bergen 1. Figur 2. Kilder og metoder: Fokusgrupper AVSLUTTENDE KONSULTASJON INNLEDENDE KONSULTASJON STATISTIKK / RAPPORTER HKH- RAPPORT Intervjuer tjenester INTERVJU målgruppen Observasjon / gjennomgang av feltrapporter INTERVJUER NØKKEL- INFORMANTER INNLEDENDE OG AVSLUTTENDE KONSULTASJON Instanser med kjennskap til ungdom med minoritetsbakgrunn ble invitert til møte ved oppstart av kartleggingen. Innledende konsultasjon ble holdt 11. januar representanter fra ulike statlige og kommunale etater, frivillige organisasjoner og lavterskeltiltak var representert. Målet for møtet var å samle opplysninger om tema, samt danne grunnlag for kartleggingens målsetting og valg av nøkkeltema. Avsluttende konsultasjonen ble holdt 3. mai ulike aktører/instanser var representert. De fleste hadde også deltatt på det innledende møtet for kartleggingen. Møtedeltakerne fikk anledning til å kommentere funnene og drøfte mulige forslag til tiltak. INNHENTING AV EKSISTERENDE MATERIALE Mediesøk, årsrapporter, prosjektrapporter, statistikk og forskningsartikler er innhentet for å gi bakgrunnsinformasjon til kartleggingen. 1 Helsedirektoratet er oppdragsgiver for kompetansesenterets virksomhet. 7

9 INTERVJUER TJENESTER Instanser/tiltak som kunne tenkes å ha kunnskaper om ungdom med minoritetsbakgrunn ble kontaktet. De ble bedt om å identifisere hvilke tilbud denne gruppen har, og hvilke udekkede behov en hadde erfart. Intervjuene ble gjennomført som standardiserte telefonintervjuer. Noen få instanser valgte av praktiske årsaker å besvare kartleggingen via e-post. 31 instanser bidro med informasjon til kartleggingen. INTERVJU MED NØKKELINFORMANTER Det er gjennomført åtte semistrukturerte intervju med nøkkelinformanter. Dette er personer med god innsikt i ulike ungdomsmiljø i Bergen sentrum og som har særlig kunnskap om unge med minoritetsbakgrunn. Informantene representerer barneverntjeneste, helsesøstertjeneste, politi, skole, lavterskeltiltak generelt, og tiltak rettet mot unge med minoritetsbakgrunn. INTERVJU MÅLGRUPPEN Det er gjennomført 15 semistrukturerte intervju med ungdom som oppholder seg på ulike arenaer i Bergen sentrum. Det var 2 jenter og 13 gutter fra åtte ulike nasjoner, som alle ble rekruttert via Utekontaktens oppsøkende virksomhet. FOKUSGRUPPER Det ble gjennomført to fokusgrupper. En med elever fra Bergens sentrumsnære skoler, og en med feltarbeidere ved Utekontakten som har særlig kunnskap om minoritetsungdom. OBSERVASJON / GJENNOMGANG AV FELTRAPPORTER Det er blitt utført 86 observasjoner av ungdomsmiljø på Utekontaktens arenaer. Dette var en integrert del av Utekontaktens ordinære feltøkter i perioden , hverdager mellom kl og lørdager mellom kl Det ble utarbeidet egne observasjonsskjema til dette arbeidet, og observasjonene ble gjennomført som både deltakende- og ikke deltakende observasjon. 8

10 MÅLGRUPPEN Ulike grupper Kartleggingen viser at det er store individuelle forskjeller mellom minoritetsungdommene som oppholder seg i Bergen sentrum. Ungdommene kan grovt deles inn i tre grupper. Den første gruppen er minoritetsungdom som bor med familien sin, eller andre omsorgspersoner. Gruppe nummer to er unge menn som oppholder seg i Nygårdsparken, og den tredje gruppen er unge kvinner i prostitusjon. Kartleggingen dreier seg i første rekke om ungdommene i den første gruppen. Gruppe nummer en bruker Bergen sentrum som fritidsarena, og for å være med venner som er i samme situasjon. Kartleggingen viser at det er flere ungdommer med minoritetsbakgrunn på Torgallmenningen enn på Bergen storsenter, og ungdommene på Torgallmenningen holder seg i større grad med unge fra samme kultur. Ungdom som oppholder seg i Bergen sentrum representerer mer enn 25 forskjellige nasjonaliteter. Bergen kommune sin statistikk viser at innvandrere fra 161 ulike land er bosatt i kommunen. Den klart største gruppen kommer fra Polen, på plassene etter følger Irak og Vietnam. Kartleggingen gir ikke en eksakt oversikt over hvor alle ungdommene opprinnelig kommer fra, men en informant beskrev det slik: «Torgallmenningen er som et FN i miniatyr». Ungdommene bruker byrommet på både dag og kveldstid men er i hovedsak å treffe der i tidsrommet mellom De fleste kildene oppgir at det er ca minoritetsungdommer som bruker sentrum som fritidsarena, men det varierer hvor mange som er der til en hver tid. Faktorer som årstid, vær og ferie påvirker dette. De fleste ungdommene er mellom år. Gruppen består i hovedsak av gutter. Jenter med minoritetsbakgrunn rapporteres å være langt mindre synlige i sentrum. Kildene knytter dette til kulturelle betingelser. Jentene må i mye større grad enn gutter gå hjem når skoledagen er over. Flere kilder oppgir samtidig at unge jenter fra Øst-Europa og enkelte afrikanske land stadig oftere observeres i sentrum. Parallelt med denne utviklingen viser Bergen kommunes statistikk fra at den polske delen av befolkningen har vokst fra 697 til 3436 personer, den somaliske gruppen har vokst fra 557 til 1056 personer og antall personer fra Litauen var 814 i 2011 mot ingen registrerte i Bergen hadde per innbyggere. Av disse utgjorde innvandrere og norskfødte av innvandrerforeldre personer, eller 12,3 % (Bergen kommune, 2012). Mange unge enslige asylsøkere oppholder seg også i sentrum, og da fortrinnsvis på Torgallmenningen. 9

11 Inkludering Det er stor variasjon på hvem innvandrerungdommene holder seg sammen med. Noen holder seg i stor grad sammen med andre med minoritetsbakgrunn. Noen har norske venner på egen alder, og en del oppgir at vennekretsen inkluderer både etnisk norske og ungdom med minoritetsbakgrunn. I de tilfellene hvor ungdom med minoritetsbakgrunn finner sammen, blir det sagt at felles språk er en viktigere faktor enn nasjonalitet. Flere informanter forklarer at norske ungdommer opplever ungdom med minoritetsbakgrunn som vanskelig å få kontakt med, og sier de skulle ønske at minoritetsungdommene var mer inkluderende. Unge med minoritetsbakgrunn har den samme opplevelsen av norske ungdommer, og de ønsker å bli inkludert av norske ungdommer. Familieforhold Minoritetsungdom som har familie i Norge bor i all vesentlighet med familien sin, og i stor grad i leid bopel og ofte i kommunale boliger. Det er ofte mange familiemedlemmer og ungdommene opplever at de bor trangt. Kombinasjonen av blant annet svak yrkestilknytning blant de voksne og høy forsørgelsesbyrde på grunn av store familier har ført til at mange innvandrerfamilier har hatt en dårligere inntektsutvikling enn befolkningen generelt (SSB: 2010). Mens under 3 prosent av barn og unge under 18 år uten innvandrerbakgrunn bodde i husholdninger med vedvarende lavinntekt, var den tilsvarende andelen blant barn og unge med innvandrerforeldre over 25 prosent (ibid). Kartleggingen har vist at ungdom med minoritetsbakgrunn har lite mulighet for egentid i hjemmet, og velger derfor å trekke til sentrum på fritiden. 43 % av innvandrerbefolkningen i Bergen er bosatt i bydelene Årstad og Bergenhus (Bergen kommune: 2010) og bor i gangavstand til Torgallmenningen og Bergen storsenter. Dette gjør at det er både enkelt og naturlig for ungdom fra disse bydelene å bruke Bergen sentrum som fritidsarena. Mange har kommet til Norge ved familiegjenforening, andre har kommet som en følge av at en eller begge foreldrene fikk seg jobb i Norge, mens atter andre har kommet som flyktninger. Mange har opplevd traumatiske krigshandlinger i hjemlandet. Noen har hatt lange og strabasiøse reiser til Norge med psykiske og fysiske påkjenninger. Kartleggingen finner at ungdommene ikke hadde noe uttrykt ønske om å komme til Norge, men tilfeldigheter førte de hit. Flere informanter opplyser at mange ungdommer opplever utfordringer knyttet til det å skulle balansere egen kultur og norsk kultur. Det kan oppleves som vanskelig å forholde seg til foreldre som har sin identitet i hjemlandet, mens ungdommen selv prøver å tilpasse seg den norske kulturen. Flere informanter peker også på at en del ungdommer har manglende kunnskap om normer og regler i Norge og at det ikke er godt nok tilrettelagt for at de skal få lært seg disse. Andre unge i Bergen sentrum Gruppe nummer to som kartleggingen har identifisert, er unge menn som oppholder seg store deler av døgnet i Nygårdsparken. Flere kilder oppgir at de yngste er 17 år, men at de fleste i denne gruppen er tidlig i 20-årene. De kommer hovedsaklig fra Nord-Afrika og Midt-Østen. Dette er personer som sjelden har familie i Norge. Flere kilder oppgir at det ikke er uvanlig at det i denne gruppen bor mange sammen på små hybler o.l. De samme kildene stiller spørsmål om lovligheten og sikkerheten rundt 10

12 disse bostedene. Informantene oppgir at disse unge mennene i stor grad er innblandet i narkotikarelatert kriminalitet. Den tredje gruppen unge med minoritetsbakgrunn som kartleggingen har identifisert er kvinner i gateprostitusjon og/eller tigging og salgsvirksomhet. Noen er i alderen år men de fleste kvinnene er eldre enn målgruppen for kartleggingen. Kvinnene kommer i hovedsak fra Nigeria og Romania. De oppholder seg i de områdene som er kjent for at det selges seksuelle tjenester i Bergen, men flere kilder rapporterer en endring i hvor prostitusjon foregår. Flere kvinner i prostitusjon bruker Torgallmenningen som arena i større grad enn tidligere. For de nigerianske kvinnene dreier dette seg om å utvide det geografiske området for å selge seksuelle tjenester, mens for de rumenske kvinnene er Torgallmenningen en arena for ulike typer inntjening som tigging, salg av blomster og mulig salg av seksuelle tjenester. OPPSUMMERING De fleste minoritetsungdommene som oppholder seg på Utekontaktens arenaer i Bergen sentrum er gutter mellom år. Ungdommene representerer mer enn 25 ulike nasjonaliteter. Norske ungdommer og ungdom med minoritetsbakgrunn ønsker å bli bedre kjent med hverandre. De fleste minoritetsungdommene bor med familien sin i små leiligheter. Mange har opplevd krigshandlinger i hjemlandet. Unge utenlandske kvinner i prostitusjon/tigging/ salgsvirksomhet og en gruppe unge utenlandske menn i Nygårdsparken er også godt synlig i bybildet. OPPSU UMME RING 11

13 SKOLE Møte med den norske skolen De fleste ungdommene som bruker sentrum som fritidsarena går på ungdomsskole eller videregående skole og har i likhet med etnisk norske ungdommer en del frafall på videregående skole. En av årsakene til frafallet på videregående skole kan være at dette er ungdommer som aldri har gått på skole og får sitt aller første møte med skolevesenet når de kommer til Norge. De starter da på et innføringsprogram, i regi av Bergen kommune, hvor grunnleggende kunnskap skal tilegnes innenfor norsk språk og samfunnskunnskap 2. Varigheten på innføringsprogrammet varierer alt etter hvilke behov den enkelte deltaker har. De fleste informantene i kartleggingen sier at det er store utfordringer knyttet til norskkunnskaper blant minoritetsungdommene og deres familier. Ungdom som kommer fra EU/EØS området har ikke krav på å motta norskopplæring i innføringsprogram, men de har anledning til å kjøpe seg plass på disse kursene. Dette kan medføre at ungdom, for eksempel fra land i Øst-Europa, ikke får tilstrekkelig norskopplæring fordi de er avhengig av at foreldrene deres er villig til å betale for det. Flere instanser mener at mange minoritetsungdommer ikke er klar for kravene og strukturen de møter i videregående skole til tross for deltakelse i innføringsprogrammet. Dette forklares med at mange av ungdommene kommer fra en innføringsklasse med tett individuell oppfølging og få lærere å forholde seg til. Noen av elevene er analfabeter når de ankommer Norge og har ekstra faglige utfordringer. Overgangen til videregående skole med høye krav til ansvar for egen læring blir derfor vanskelig å takle. Instanser, nøkkelinformanter og målgruppeinformanter mener at oppfølgingen av enkeltelever ikke er tett nok i videregående skole, og at det ikke er gode ordninger for å ta igjen for tapt skolegang. Instansene peker på at minoritetsungdom som dropper ut av videregående har hatt det vanskelig på skolen over tid. Kildene reiser spørsmål om det norske skolesystemet er tilrettelagt for de minoritetselevene som sliter. Informantene peker på at faglige utfordringer må tas så tidlig som mulig i skolen og at det i dag ikke er god nok faglig oppfølging av minoritetsungdom på ordinære barneog ungdomsskoler. De tiltakene informantene i kartleggingen etterspør er fleksible løsninger, og tett oppfølging av både av den enkelte elev og dennes familie. V-13 (Kirkens bymisjon) drifter tiltaket Alternativ skoledag. Dette er et tilbud som gis til elever ved sentrumsnære skoler, og som har problemer med å tilpasse seg skolehverdagen. Gruppene drives av pedagoger i tillegg til en familieterapeut som har ansvaret for å ha kontakt med familiene. V-13 melder imidlertid om en nedgang i henvendelser fra skolene de siste årene FOR nr 341: Forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere.

14 Tidligere skoleerfaringer Noen minoritetsungdommer har erfaringer med andre undervisningsformer fra hjemlandet hvor disiplin har en mer framtredende rolle. Dette skaper utfordringer i møte med den norske skolen. En annen utfordring som kartleggingen har avdekket er at ungdommene ønsker å bli raskt ferdig med videregående skole, fordi de ønsker å få seg jobb og tjene penger snarest mulig. Flere instanser sier at ungdommene ikke har tilstrekkelig norskkunnskap til å få utbytte av opplæringen, men ungdommene selv presser på for å starte med videregående opplæring raskest mulig. Dette fører til at noen begynner på videregående opplæring før de har tilstrekkelige norskkunnskaper. Opplevelsen av å ikke mestre skolekravene blir dermed en direkte faktor til at noen dropper ut av videregående skole. Flere instanser peker på at en del ungdommer har arbeidserfaring fra praktiske yrker før de kom til Norge. De besitter kompetanse som de har tilegnet seg gjennom praktisk arbeid, men som ikke verdsettes på samme måte i Norge som i hjemlandet. Det norske utdanningssystemet med mange års skolegang for å kvalifisere seg til lønnet arbeid virker da uforståelig lang. Mange ungdommer opplever dette utdanningsløpet som frustrerende, og flere kilder forteller at elever har valgt å slutte på skolen for å begynne å arbeide i stedet. Leksehjelp Mange unge med minoritetsbakgrunn har i liten grad muligheter for å få hjelp med skolearbeidet hjemme da foreldrene ofte sliter med vesentlig dårligere språkforståelse enn barna sine. Ungdommene kan dermed i mindre grad enn norske ungdommer dra veksler på den type ressurs i hjemmet. Leksehjelp er et tilbud som alle som ønsker det kan ta del i. Bergen kommune har ansvaret for barne- og ungdomsskoleelevene og det gis tilbud om leksehjelp til alle elever på trinn. I ungdomsskolen er det et fåtall skoler som tilbyr leksehjelp. For elever i videregående skole tilbyr også frivillige organisasjoner som for eksempel Røde Kors leksehjelp. Dette er et tilbud for alle elever i videregående skole og det gis hjelp i alle fag. Informantene har erfaring med at deler av minoritetsungdommen i videregående skole ikke benytter tilbud om leksehjelp. Flere kilder påpeker at tilbudet i stor grad benyttes av elever med gode karakterer. Dette fører til at minoritetsungdom med dårlig norskforståelse velger bort tilbudet om leksehjelp. Flere kilder fremhever en treffsikker leksehjelp som et fornuftig tiltak for unge med minoritetsbakgrunn. OPPSUMMERING Flertallet av minoritetsungdom som bruker sentrum som fritidsarena går på skole. Mange ungdommer er ikke klar for kravene og strukturen de møter på videregående skole. Minoritetsungdom er utålmodig og ønsker å bli raskt ferdig med skolen for å få seg jobb og tjene penger. Mange har i liten grad muligheter til å få hjelp til skolearbeidet hjemme. Minoritetsungdom som trenger det mest benytter seg i liten grad av leksehjelp. OPPSU UMME RING 13

15 ARBEID De fleste målgruppeinformantene er skoleelever. Noen ungdommer har deltidsjobb i tillegg til skolen, og de som ikke har jobb sier de ønsker hjelp til få en deltidsjobb. Det kommer også klart frem fra intervju av tjenester og nøkkelinformanter at minoritetsungdommene har et sterkt ønske om å få seg jobb et ønske som rapporteres å være høyere enn hos etnisk norske ungdommer. For de fleste minoritetsungdommene er jobb forbundet med status, og mange føler at de har kompetanse å bidra med innenfor arbeidslivet. Kildene mener at minoritetsungdom har lavere krav til og er mindre kritisk til hva de kan jobbe med enn norske ungdommer. Flere informanter forteller at det stort sett er gode erfaringer blant de arbeidsgiverne som har ansatt minoritetsungdommer. Ungdommenes ønske om å få seg arbeid er noe alle kildene i kartleggingen har vært opptatt av. Det understrekes at det er få muligheter for ungdommene til å skaffe seg jobb. Bedret økonomi, bedre integrering, hurtigere innlæring av norsk språk, forebyggende tiltak i forhold til kriminalitet, bedre forståelse av norske normer og regler, og positiv virkning på skolearbeidet er momenter som nevnes som positive mht å gi minoritetsungdom arbeid. Flere instanser etterspør et tiltak som kan sluse dem inn i arbeidslivet parallelt med at de går på skolen. De samme instansene mener det vil være en god ide om private og offentlige instanser i fellesskap klarer å dra nytte av denne arbeidskraften, og kan tilby unge med minoritetsbakgrunn arbeid. Flere kilder sier unge med minoritetsbakgrunn som oppholder seg i Nygårdsparken, de fleste asylsøkere eller papirløse flyktninger, også etterspør muligheter for å kunne ha en «vanlig» jobb. De får ikke arbeidstillatelse og mange av dem oppgir salg av narkotika som eneste mulige inntektskilde. Felles for de som oppholder seg i Nygårdsparken og kvinnene i gateprostitusjon er at de står helt alene og utenfor ordinært arbeidsliv. OPPSUMMERING Minoritetsungdom har et sterkt ønske om å få seg jobb. Minoritetsungdom har lavere krav til hva de kan jobbe med enn norske ungdommer. Det er for få muligheter for ungdommene til å få seg en jobb. Det savnes et tiltak som kan sluse ungdommene inn i arbeidslivet parallelt med at de går på skolen. OPPSU UMME RING 14

16 06 FRITID Aktiviteter Om lag halvparten av ungdommene som ble intervjuet oppgir at de deltar på fritidsaktiviteter. Det er i hovedsak individuell idrett de driver med, enten på helsestudio eller trening på egen hånd. Andre typer aktiviteter ungdommene gjør er å være sammen med venner, enten hjemme hos hverandre eller i Bergen sentrum. Flere av ungdommene sier de gjerne skulle hatt et tilrettelagt sted i sentrum hvor de kunne treffes og drevet med ulike aktiviteter. Gratis fritidsaktiviteter og uorganiserte aktiviteter nevnes som suksessfaktorer av flere instanser. FYSAK på Landås blir trukket fram som et godt fungerende tiltak som mange ungdommer benytter seg av. Det samme gjør de uorganiserte aktivitetene på Møhlenpris. Disse aktivitetene er blitt populære blant mange ungdommer, og benyttes flittig av unge med minoritetsbakgrunn. Videre nevnes det at tilbudene gjennom Sport2u.no 3 kan være aktuelle for mange av disse ungdommene. Tilbudene fra Sport2u er mangfoldig og dans, klatring, boksing, svømming, futsal og fitness er noen av de 21 ulike aktivitetene som tilbys. Så langt er det aktiviteter av typisk sportslig karakter som tilbys gjennom Sport2u. Her kan man introdusere minoritetsungdommene til aktivitetstilbud. Sport2u er et tilbud som den enkelte ungdom må koste selv, men det kan søkes støtte til det. Dette er imidlertid lite kjent. Kartleggingen finner at det er behov for flere arenaer der ungdom både med norsk og minoritetsbakgrunn kan møtes. Dette fremheves som et viktig bidrag til god integrering. Ungdommene som bruker sentrum som fritidsarena har få andre muligheter enn å «henge» på Torgallmenningen. Flere instanser fremhever at det må legges til rette for uorganiserte aktiviteter når det planlegges endringer av åpne arealer eller bygningsmasse i Bergen sentrum. Samtidig ønsker en tilrettelegging av allerede eksisterende områder slik at disse blir attraktive å bruke for de unge. Dette kan for eksempel være tilrettelegging for uorganisert aktivitet i deler av eksisterende parker og større åpne plasser. Det er et klart funn at det mangler en oversikt over ulike fritidstilbud i Bergen. Samlet viser kartleggingen at det er mange fritidsaktiviteter i og rundt Bergen. Utfordringen er imidlertid å kjenne til de ulike aktivitetene. Et forslag som fremsettes av flere instanser er at det jevnlig holdes møter mellom de instansene og tjenestene som arbeider mot målgruppen. Det blir påpekt at i et slikt fora vil det være naturlig, og forventet, at SLTkoordinator 4 for Bergen er representert. 3 Sport2u er Idrettsservice, Bergen kommune, sitt nye aktivitetsprosjekt for ungdom (13 19år) og senior (60+). 4 Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak i Bergen kommune. 15

17 Behov for tilretteleggere Innledningsvis i kartleggingen rapporterte flere instanser at enslige mindreårige 5 flyktninger og asylsøkere har lettere tilgang til fritidstilbud enn unge som bor med familiene sine, og dette synet understøttes av andre kilder senere i kartleggingen. Uavhengig av om ungdommene er bosatt på institusjon eller i egen bopel er de flinke til å benytte seg av tilgjengelige fritidstilbud, enten av organisert eller uorganisert karakter. Dette begrunnes blant annet med god tilrettelegging. De ansatte på institusjonene fungerer som tilretteleggere for ungdommene i forhold til å starte opp med en aktivitet og til å motivere for å fortsette. Den norske modellen hvor dugnadstanken står høyt er ikke nødvendigvis vanlig i hjemlandet til en del av innvandrerne. Sett i lys av dette, så kan aktiviteter som nordmenn tar som en selvfølge være helt ukjente begreper for andre, eksempelvis loddsalg og kjørelisteordninger til fotballkamper. Dette kan være vanskelig å forstå blant foreldrene til hjemmeboende minoritetsungdommer. Flere kilder mener at mange innvandrerfamiliers økonomi fører til at en del fritidsaktiviteter velges bort. Dette gjelder først og fremst dyre tilbud hvor kontingenten er høy og hvor det er behov for dyrt utstyr. Organiserte lagidretter nevnes spesifikt. For ungdom som lever under offentlig omsorg, er aktivitet en del av det helhetlige tilbudet institusjonene skal tilby. De fleste kildene etterlyser derimot tiltak for unge som bor sammen med familiene sine. Både ungdom og familien deres har behov for noen som kan lose de inn i aktivitet og fungere som tilretteleggere. Informantene viser til at det finnes stønadsordninger, i sosialtjenesten og barnevernstjenesten, for at barn fra lavinntektsfamilier skal kunne drive med fritidsaktiviteter, men ordningene er ikke godt kjent blant minoritetsforeldre eller -ungdom. Om det er kjent så hevdes det at søknadsprosessen er så komplisert, at de færreste familiene klarer dette uten hjelp. Minoritetsungdom som bor i regi av det offentlige har profesjonelle hjelpere som bistår i dette arbeidet Avhengig av hvilken tjeneste man snakker med så omtales denne ønskede tilrettelegger funksjonen som: guide, los, kulturformidler, miljøarbeider, veiviser eller koordinator. Flere informanter mener at denne funksjonen bør fylles av fagpersoner med minoritetsbakgrunn. Det fremheves at disse losene kan være positive forbilder for andre unge med minoritetsbakgrunn. Årstad videregående skole og Nygård skole har startet opp med hver sin variant av dette. Årstad har valgt å ansette miljøarbeidere som både følger opp elever i skoletiden, og på fritiden. Tilbakemeldingene fra skolen er udelt positive ved bruk av denne metoden. Nygård 6 skole har ansatt en oppsøkende koordinator som skal rekruttere unge til ulike typer aktivitet. Så langt har de positive erfaringer til nyvinningen. OPPSUMMERING Minoritetsungdom har behov for noen som kan lose de inn i fritidsaktivitet. Økonomiske stønadsordninger er dårlig kjent og søknadsprosessene er komplisert. Gratis fritidsaktiviteter og uorganiserte aktiviteter nevnes som suksessfaktorer. Behov for flere arenaer der ungdom både med norsk og minoritetsbakgrunn kan møtes. Det mangler en oversikt over ulike fritidstilbud i Bergen OPPSU UMME RING 5 Med enslige mindreårige menes ungdom som er kommet til Norge som flyktninger eller asylsøkere uten foreldre, og er bosatt av barnevernstjenesten eller annen offentlig instans samt har oppfølging fra disse. 6 Nygård skole er en skole for barn, unge og voksne med minoritetsbakgrunn.

Lokale konsekvenser av sexkjøpsloven i Bergen En kartleggingsrapport om kvinnene, markedet og samfunnet

Lokale konsekvenser av sexkjøpsloven i Bergen En kartleggingsrapport om kvinnene, markedet og samfunnet Lokale konsekvenser av sexkjøpsloven i Bergen En kartleggingsrapport om kvinnene, markedet og samfunnet Rapporten er skrevet av Astrid H. Gerdts UTEKONTAKTEN I BERGEN 01 02 3 4 5 6 9 Lokale konsekvenser

Detaljer

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunal Utredning Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 1.0. Mål og bakgrunn for planen.4 1.1. Mål for planen for samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år...

Detaljer

SOSIALE NETTVERK, MESTRING OG PSYKISK HELSE BLANT BARN OG UNGE SOM KOM TIL NORGE SOM ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE

SOSIALE NETTVERK, MESTRING OG PSYKISK HELSE BLANT BARN OG UNGE SOM KOM TIL NORGE SOM ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE SOSIALE NETTVERK, MESTRING OG PSYKISK HELSE BLANT BARN OG UNGE SOM KOM TIL NORGE SOM ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE Sentrale funn og forslag til tiltak Brit Oppedal I samarbeid med Karoline B. Seglem,

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Barnefattigdom i Oslo. En kartlegging av sentrale forhold rundt barnefattigdom og tiltak i aktiviseringsmeldingen fra 2007

Barnefattigdom i Oslo. En kartlegging av sentrale forhold rundt barnefattigdom og tiltak i aktiviseringsmeldingen fra 2007 Barnefattigdom i Oslo En kartlegging av sentrale forhold rundt barnefattigdom og tiltak i aktiviseringsmeldingen fra 2007 Oslo, desember 2011 1 Forord Høsten 2010 fikk Helse- og velferdsetaten et oppdrag

Detaljer

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier.

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg EN GOD NABO Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier NTNU Samfunnsforskning Dragvoll Allé 38 B 7491 Trondheim, Norway Tel: 73 59 63

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune

Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune Katrine Fangen Anne Britt Djuve Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune Fafo Katrine Fangen og Anne Britt Djuve Først til Mølla? Evaluering av alternativ

Detaljer

Vi vil, vi vil men får vi det til? En kartlegging av tiltak mot ungdomsproblemer i Knutepunkt Sørlandet

Vi vil, vi vil men får vi det til? En kartlegging av tiltak mot ungdomsproblemer i Knutepunkt Sørlandet Prosjektrapport nr. 3/2011 Vi vil, vi vil men får vi det til? En kartlegging av tiltak mot ungdomsproblemer i Knutepunkt Sørlandet Ingunn Kvamme og Nina Jentoft Tittel Vi vil, vi vil men får vi det til?

Detaljer

Interesseorganisasjoner for utviklingshemmede også for innvandrere?

Interesseorganisasjoner for utviklingshemmede også for innvandrere? Anna Kittelsaa Berit Berg Interesseorganisasjoner for utviklingshemmede også for innvandrere? NTNU Samfunnsforskning Dragvoll Allé 38 B 7491 Trondheim, Norway Tel: 73 59 63 00 Fax: 73 59 66 24 Grafisk

Detaljer

Et sensitivt barnevern. Om ikke-vestlig foreldres opplevelse og erfaring med barneverntjenesten. Masteroppgave i sosialt arbeid

Et sensitivt barnevern. Om ikke-vestlig foreldres opplevelse og erfaring med barneverntjenesten. Masteroppgave i sosialt arbeid Om ikke-vestlig foreldres opplevelse og erfaring med barneverntjenesten Masteroppgave i sosialt arbeid Marie Florence Moufack Trondheim, desember 2010 NTNU Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap

Detaljer

BARN FORTJENER Å HA DET BRA. Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING

BARN FORTJENER Å HA DET BRA. Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING BARN FORTJENER Å HA DET BRA Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING 1 1. Innledning... 5 1.1. Bakgrunn og mandat...5 1.2. Utarbeidelse av planen... 5 1.3. Planens

Detaljer

OPPSØKENDE SOSIALT UNGDOMSARBEID Kommunal veileder

OPPSØKENDE SOSIALT UNGDOMSARBEID Kommunal veileder OPPSØKENDE SOSIALT UNGDOMSARBEID Kommunal veileder Landsforeningen Landsforeningen for oppsøkende for oppsøkende sosialt sosialt ungdomsarbeid ungdomsarbeid Landsforeningen for oppsøkende sosialt ungdomsarbeid

Detaljer

Mens de venter En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak. Difi rapport 2009:7 ISSN 1890-6583

Mens de venter En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak. Difi rapport 2009:7 ISSN 1890-6583 Mens de venter En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak Difi rapport 2009:7 ISSN 1890-6583 Innhold 1 Sammendrag... 1 1.1 Hovedkonklusjoner... 1 1.2 Difis anbefalinger... 3 2 Om prosjektet...

Detaljer

Hvem er de pårørende som søker behandling, og hva slags belastninger rapporterer de om?

Hvem er de pårørende som søker behandling, og hva slags belastninger rapporterer de om? Rapport desember 2012 Hvem er de pårørende som søker behandling, og hva slags belastninger rapporterer de om? Kartlegging av pårørendepasienter ved Borgestadklinikken 2009-2011 Rosanne Kristiansen og Ann-Beate

Detaljer

Rapport. fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel. Juli 2014

Rapport. fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel. Juli 2014 Rapport fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel 2013 Juli 2014 1 2 Innhold Oppsummering...5 1. Innledning...6 1.1 KOMs mandat og arbeidsoppgaver...6 1.2 KOMs organisering...8 1.3 KOMs tilstandsrapport

Detaljer

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL Forprosjekt med utredning av bydel Gamle Oslos spesifikke behov Prosjektleder Birgithe A. Gjesdahl SAMMENDRAG Bydelen har etter søknad høsten 2011 mottatt til sammen 600

Detaljer

Integrering av innvandrere

Integrering av innvandrere Integrering av innvandrere Orkdal kommune Februar 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden november 2010 - januar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Tjenesteutvalget 19.06.2013 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Tjenesteutvalget 19.06.2013 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 027 Saksmappe: 2012/3714-19163/2013 Saksbehandler: Liv Landaas Dato: 04.06.2013 Saksframlegg Resultat av ungdomsundersøkelsen 2012 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Tjenesteutvalget

Detaljer

«Eika-guttene»: Marginalisert etnisk minoritetsungdom i et marginalt miljø i oslo. Av Moses B. B. Kuvoame

«Eika-guttene»: Marginalisert etnisk minoritetsungdom i et marginalt miljø i oslo. Av Moses B. B. Kuvoame 1 «Eika-guttene»: Marginalisert etnisk minoritetsungdom i et marginalt miljø i oslo Av Moses B. B. Kuvoame i samarbeid med Herdis Dugstad, «Ali», «John», «Abdi», «Mohamed», «Ahmed» og «Hassan» Rusmiddeletaten

Detaljer

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner Tiltaksplan 2009-2012 ikke stykkevis og delt Vedtatt av

Detaljer

2 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN

2 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN 2 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN LEDER 4 Djupedalsutvalget: Ny politikk for å bekjempe mobbing 6 Kampen mot mobbing: Systematisk og langsiktig

Detaljer

Jon Horgen Friberg. Ungdom, fritid og deltakelse i det flerkulturelle Oslo

Jon Horgen Friberg. Ungdom, fritid og deltakelse i det flerkulturelle Oslo Jon Horgen Friberg Ungdom, fritid og deltakelse i det flerkulturelle Oslo Jon Horgen Friberg Ungdom, fritid og deltakelse i det flerkulturelle Oslo Fafo-notat 2005:16 1 Fafo ISSN 0804-5135 2 Innhold Forord...

Detaljer