Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: Møtested: Møtetid: Kl.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.02.2013 Møtested: Møtetid: Kl."

Transkript

1 Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: Møtested: Møtetid: Kl. Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Saksliste Sak nr. Sakstittel 008/13 Spørsmål og informasjon 009/13 Rehabiliteringsplan /13 Boligfornyingsprogrammet 2013 Ragnar Skau Nilsen utvalgsleder Side 1 av2

2 Side 2 av2

3 Nøtterøy kommune JournalpostID: 13/4794 Arkiv: FE- Saksbehandler: Heidi Camilla Svendsen, Telefon: Eiendomsforvaltning Spørsmål og informasjon Utvalg Møtedato Saksnummer Fast bygge- og vedlikeholdskomite /13 Spørsmål til spørretimen <skriv inn? her>

4 Nøtterøy kommune JournalpostID: 13/4374 Arkiv: FE- Saksbehandler: Heidi Camilla Svendsen, Telefon: Eiendomsforvaltning Rehabiliteringsplan 2013 Utvalg Møtedato Saksnummer Fast bygge- og vedlikeholdskomite /13 Rådmannens innstilling Innenfor rammen avsatt av kommunestyret til rehabilitering av formålsbygg avsettes kr. 6,25 millioner til 23 prosjekter i henhold til sammenstillingen i saksutredningen.

5 Dokumentoversikt: Vedlegg 1. Rehabiliteringsplan 2013.pdf Kortversjon Det er avsatt kr 25 millioner på Rehabiliteringsplanen for Disse midlene må prioriteres. For å kunne gjennomføre en effektiv planlegging og benytte midlene i 2013 anbefaler rådmannen tiltak innenfor en ramme på kr 16,45 millioner. De resterende 8,55 millioner blir stående som en buffer for hastetiltaker eventuelt overføres Innledning Kommunestyret har bevilget en ramme som skal benyttes til rehabilitering av formålbygg. Rammen prioriteres av fast bygge- og vedlikeholdskomité (FBV) etter forslag fra administrasjonen. Rammen for 2013 er på kr 25 millioner. Det er alt bevilget kr 10,2 millioner fra årets budsjett i 2012, til to prosjekter: - Herstad skole nytt ventilasjonsanlegg - Teie kirke - utbedring av lekkasje(tak) Gjenværende del av rammen som per dato ikke er disponert til prosjekter/ tiltak er på kr 14,8 millioner. For å kunne arbeide effektivt med planlegging og realisering av prioriterte tiltak er det viktig at beslutning om hvilke tiltak som skal gjennomføres tas tidlig i prosessen. Planleggingstiden er en betydelig del av prosjektgjennomføringstiden. Forvalterne i EF har gjennomgått de mest presserende behov som finnes på de kommunale bygg, hva som er meldt inn fra rektorer og styrere, pålegg gitt av forskjellige tilsynsmyndigheter og andre tiltak som forvaltere og driftspersonell selv har lagt merke til. Vurderinger I vedlagte sammenstilling er vist de tiltak som den gjennomførte kartleggingen har avdekket. Dette viser at det er et behov på i størrelsesorden 42 millioner kroner. Utfordringen blir å prioritere etter behov og ressurser for hva man kan klare å gjennomføre. Administrasjonen anbefaler at følgende nye oppgaver prioriteres i 2013: Objekt Tiltak Kostnad 1 Føynland kunstforum Tak og vegger utvendig kr Herstadløkken barnehage Støydempende plater i tak samt noe belysning kr Labakken barnehage Innvendig belysning og utvendig tak kr Vestskogen barnehage Ny gjerder og porter mot parkering kr Flere barnehager Oppgradering av brannalarmanlegg kr Borgheim ungdomsskole Etablering av utlufting og legging av nytt takbelegg kr sydfløy 7 Teie skole Gjerde mot naboeiendommer kr Herstad skole Drenering utvendig og ny utetrapp kr Herstad skole Sikring av trapperekkverk kr Føynland skole Etablere nedgravde avfallscontainere kr Føynland skole Inngjerding uteområde kr Føynland skole Ny utebelysning kr Vestskogen skole Nye vinduer mot øst i gml del kr Vestskogen skole Solskjerming kr Wilhelmsenhallen Restaurere publikumstoaletter + nytt HC-toalett kr Wilhelmsenhallen Nytt kjøkken i kantine kr

6 17 Wilhelmsenhallen Ny vaskesentral for gulvvaskemaskin kr Hårkollhallen Ny vaskesentral for gulvvaskemaskin kr Bjønnesåsen BBS Oppgradering av branncelle 1.etg kr Bjønnesåsen BBS Ombygging av driftsrom til vaskerom kr Bjønnesåsen BBS Tilpasse uteområdet for demente, inklusive ramper kr Bjønnesåsen BBS Etablere pasientsignalanlegg kr Menighetshuset Drenering kr SUM Kr Føynland kunstforum tak og vegger utvendig Det gamle skolebygget på Føynland leies/lånes ut til Nøtterøy kunstforum. Følgende kostnader skal dekkes av bruker: alle offentlige gebyrer, strøm og brensel, innvendig vedlikehold og utvendig vedlikehold ved dugnadsinnsats s.s. stell av have og uteområder ellers. Større utvendig vedlikehold tilfaller eier, altså Nøtterøy kommune. Taket på bygningen er i dag i en så dårlig forfatning at hele taket bør/må skiftes ut. Utvendig fasade ellers er noe sliten, men man vil komme langt med vask og maling av denne. Etter samtaler med bruker, ønsker de å gjøre en dugnadsinnsats på fasaden dersom NK betaler for maling. Det bes derfor om en bevilgning på kr ,- til skifte av tak (utført av entreprenør) samt noe maling og utstyr til vask og maling av fasade. 2. Herstadløkken barnehage støydempende plater i tak, samt noe belysning I Herstadløkken barnehage er det gamle slitte takplater, disse bør skiftes ut. Barnehagen selv har ytret ønske om at de ønsker støydempende plater. Forvalter har også foretatt lysmålinger i flere rom som viser at belysningen er svak og bør oppgraderes. Lys og himlinger bør skiftes ut samtidig. Det ble gjort en tilsvarende jobb på Føynland barnehage for noen år tilbake. Denne omfattet noen flere rom, men ut ifra kostnadene på dette prosjektet bes det nå om en bevilgning på kr ,- til utskifting og oppgradering av himling og belysning i Herstadløkken barnehage. 3. Labakken barnehage innvendig belysning og utvendig tak Forvalter har foretatt lysmålinger i flere rom i Labakken barnehage som viser at belysningen er svak og ikke holder standarden. Belysningen bør oppgraderes. Utvendig ble en gradrenne byttet ut og oppgradert for noen år siden. Nå må de resterende del av taket også sjekkes og byttes ut. Beregnet kostnad kr ,-. 4. Vestskogen barnehage nye gjerder og porter ut mot parkering Vestskogen barnehage har parkering for ansatte og besøkende på nordsiden av bygget. Lekeområdet er på sydsiden, men alle barnasom kommer og blir hentet ankommer fra parkering på nordsiden. Det er ikke gjerder og porter fra garderobeinngangene i nord og ut mot parkeringsplassen. Miljørettet helsevern har gitt pålegg om at det bør gjerdes inn slik at barna ikke kan løpe rett ut på parkeringsplassen. Det bes derfor om en bevilgning på kr ,- til å etablere gjerde og porter på nordsiden ut mot parkeringsplassen. 5. Flere barnehager oppgradering av brannalarmanlegg Flere barnehager har eldre brannalarmanlegg og det må tas en gjennomgang på alt utstyr. Dette for å oppgradere til nyere og sikrere detektorer. Dette vil gi en vesentlig standardheving. Anslått kostnad kr ,-. 6. Borgheim ungdomsskole etablering av utlufting og legging av nytt takbelegg sydfløy Det er til tider store isdannelser på den gamle delen av skolen. Dette er til dels en fare for de som ferdes i skolegården. Det må det etableres bedre lufting for å hindre dette. Samtidig må da takbelegget skiftes. Beregnet kostnad kr ,-.

7 7. Teie skole gjerde mot naboeiendommer Manglende skjerming mot 3 naboeindommer oppleves som en utfordring, nå som skolen har tatt i bruk områder som er tett innpå boligene i området. Det settes opp gjerder og på enkelte steder busker, for å avhjelpe situasjonen. Det må også fjernes noen trær som skaper vansker med vedlikehold av kunstgrasbanen som er etablert. Beregnet kostnad kr ,-. 8. Herstad skole drenering utvendig og ny utetrapp Det er fuktinntrengning ned i kjelleren bak trapp mot syd i skolegården. Situasjonen er påpekt av Miljørettet helsevern på tilsyn og vi er bedt om å gjennomføre tiltak for å hindre dette. Det ble i 2010 drenert i området langs sydveggen og dette har bedret situasjonen i gjeldende område. Dette bør også utføres langs kjellervegg mot vest, for å unngå oppfukting av yttermuren. Trappen må fjernes, det dreneres langs yttervegg og ny trapp etableres. Beregnet kostnad kr ,-. 9. Herstad skole sikring av trapperekkverk Rekkverket i begge trappeoppgangene er lavere enn forskriften beskriver. Kommunen er blitt bedt om å bedre situasjonen. Det monteres laminert glass på utsiden av rekkverket for å gjøre situasjonen tilfredsstillende. Beregnet kostnad kr , Føynland skole etablere nedgravde avfallscontainere Ved utbygging av skolen må området for renovasjon flyttes. Ved bygging av skolen ble det opprinnelig satt av et område ut mot Føynlandsveien. Her vil det ikke være mulig å etablere en oppstillingsplass for containere, og det foreslås å benytte en nedgravd løsning. Denne vil være lettere å betjene for elevene og i tillegg er det estetisk en bedre løsning. Vi ser for oss dette tatt i bruk på flere skoler og barnehager etter hvert. Beregnet kostnad kr , Føynland skole inngjerde uteområde Det har ved to tilsynsbesøk av Miljørettet helsevern blitt påpekt manglende skjerming mot trafikkert vei. Dette har stått på planen i flere år, men ikke blitt prioritert. Beregnet kostnad kr , Føynland skole ny utebelysning Den opprinnelige belysningen er mye ødelagt og det har vært gjort flere forsøk på reparasjon. Opprinnelig armatur er kostbar og lite energivennlig. Det vil bli montert energivennlig LED-armatur, som også er lite vedlikeholdskrevende og med armatur i god kvalitet. Beregnet kostnad kr , Vestskogen skole nye vinduer mot øst i gammel del Opprinnelige vinduer er svært trekkfulle og med dårlig energikvalitet. Vinduer mot vest er tidligere byttet ut. Det vil bli montert vinduer med en betydelig bedre kvalitet. Dette vil minke varmetapet og være deler av en prosess mot nytt ventilasjonsanlegg i denne delen av skolen. Dette utføres for å bedre den bygnings- og klimatekniske løsningen i skolen. Beregnet kostnad kr , Vestskogen skole solskjerming Dette er et tiltak for bedre å ha kontroll over inneklimaet i skolen. Det gitt pålegg om dette ved tilsyn fra Miljørettet helsevern. Beregnet kostnad kr , Wilhelmsenhallen restaurere publikumstoaletter samt etablere nytt HC-WC Her mangler toalett som er tilgjengelig for rullestol. I tillegg må den hygieniske standarden på eksisterende publikumstoaletter oppgraderes. Beregnet kostnad , Wilhelmsenhallen nytt kjøkken i kantine Dette må ses i sammenheng med saken over. Eksisterende kjøkken er vanskelig å benytte som kjøkken ved større arrangementer. Det kan forventes pålegg fra Mattilsynet og

8 miljørettet helsevern hvis tilsyn. Tiltaket bør samordnes med arbeider med nytt HC-toalett. Beregenet kostnad kr , Wilhelmsenhallen ny vaskesentral for gulvvaskemaskin Wilhelmsenhallen er opprinnelig bygget for renhold kun med klut og mopp. Nyere renholdsmetoder med gulvvaskemaskin krever mer plass og andre løsninger for påfylling og tømming. P.t. er det midlertidige lite hygieniske løsninger der bl.a. vaskemaskinen tømmes i en kum på parkeringsplassen. I tillegg har det tidligere vært vannskader pga. manglende løsning. Beregnet kostnad kr , Hårkollhallen ny vaskesentral for gulvvaskemaskin Hårkollhallen er opprinnelig bygget for renhold kun med klut og mopp. Nyere renholdsmetoder med gulvvaskemaskin krever mer plass og andre løsninger for påfylling og tømming. P.t. er det midlertidige lite hygieniske løsninger der bl.a. vaskemaskinen tømmes i en kum på parkeringsplassen. I tillegg har det tidligere vært vannskader pga. manglende løsning. Beregnet kostnad kr , Bjønnesåsen BBS oppgradering av branncelle i 1.etg Det mangler en branncelle i 1. etg. For å oppfylle kravene til Risikoklasse 6 monteres en ny branncelle i samsvar med TEK10 og brannforskriftene. Beregnet kostnad kr , Bjønnesåsen BBS ombygging av driftsrom til vaskerom Det er konstatert at man har valgt å ta i bruk et driftsrom til vaskerom pga plassmangel. For at et slik rom skal være lovling tilpasses rommet til våtrom med bl.a. sluk. Beregnet kostnad kr , Bjønnesåsen BBS tilpasse uteomrdet for demente, inklusive ramper Uteområdene tilpasses krav til Universell utforming blant annet ved ramper. Dette for å unngå fallulykker ved trapper. Beregnet kostnad kr , Bjønnasåsen BBS etablere pasientanlegg Eksisterende alarmanlegg er defekt og det kan ikke oppgraderes. Nytt pasientalarmanlegg kjøpes inn for at man skal ha en trygg og effektiv drift av sykehjemmet. Anlegget som installeres er av samme type som det som er tenkt installert på nye Bjønnesåsen sykehjem. Det for at disse skal kunne kommunisere sammen i etter at nytt sykehjem er bygget. Beregnet kostand kr , Menighetshuset drenering De siste 5 årene har vi hatt 2 oversvømmelser i dette bygget. For å unngå dette fremover legges det ny drenering og overvannskummer rundt huset. Beregnet kostnad kr ,-. I vedlegg til saken er gir en oversikt over aktuelle rehabiliteringstiltak, totalt kr. 42,29 mill. kroner. I alt 23 nye prosjekter foreslås prioritert i denne saken. Sammenstillingen i vedlegg viser at det er stort behov for oppgradering og rehabilitering på Gipø. I alt er det angitt 9 prosjekter med anslått kostnad på ca kr. 16,4 mill. I tillegg kommer behov for heis i Hjemsengveien 15. Det er ikke foreslått å inkludere disse prosjektene i denne prioriteringssaken da det pågår en vurdering av fremtid bruk av Gipø. Gjenværende del av rammen på 25 mill for 2013, som per dato ikke er disponert til prosjekter/ tiltak, er på kr 14,8 millioner. Beregnet kostnad på de 23 foreslåtte prosjektene er kr. 6,25 mill. De resterende 8,55 millioner foreslås foreløpig ikke prioritert. Disse midlene vil da bli avsatt som en reserve for senere prioriteringssaker.

9 Konklusjon Kommunestyret har for 2013 bevilget en ramme kr. 25 mill som skal benyttes til rehabilitering av formålbygg. Kommunestyret har forskuttert/ bevilget kr. 10,2 mill av denne rammen til prosjektene Herstad skole nytt ventilasjonsanlegg og Teie kirke - utbedring av lekkasje(tak). Gjenværende del av rammen som per dato ikke er disponert til prosjekter/ tiltak er på kr 14,8 millioner. Rådmannen anbefaler at det prioriteres kr. 6,25 millioner til investeringer av kommunale bygg i 2013 av den gjenværende del av rammen til 23 prosjekter i henhold til sammenstillingen i saksutredningen.

10 Investeringer i EF 2013 Avsatt i Økonomiplanen for 2013 kr inkl mva Objekt Type bygg Tiltak Vedtak Prioriteres år: Kostnad Føynland kunstforum Andre bygg Tak og vegger utvendig 2013 kr Herstadløkken barnehage Barnehage Støydempende plater i tak samt noe belysning 2013 kr Labakken barnehage Barnehage Innvendig belysning og utvendig tak 2013 kr Vestskogen barnehage Barnehage Etablere nye gjerder og porter mot parkering 2013 kr Oppgradering av brannalarmanlegg Barnehage Flere barnehager trenger oppgradering 2013 kr Hårkollen barnehage Barnehage Vognskjul - ett til 2015 kr Etablering av utlufting og legging av nytt takbelegg sydfløy 2013 kr Borgheim ungdomssskole Skole Teie skole Skole Gjerde mot naboeiendommer 2013 kr Herstad skole Skole Nytt ventilasjonsanlegg KS-036/ kr Herstad skole Skole Drenering utvendig og ny utetrapp 2013 kr Herstad skole Skole Sikring av trapperekkverk 2013 kr Herstad skole Skole Lyddempende vinduer mot Kirkeveien 2014 kr Føynland skole Skole Nedgravde søpppelcontainere 2013 kr Føynland skole Skole Inngjerding uteområde 2013 kr Føynland skole Skole Ny utebelysning 2013 kr Vestskogen skole Skole Nye vinduer mot øst i gml del 2013 kr Vestskogen skole Skole Solskjerming 2013 kr Vestskogen skole Skole Ventilasjonsanlegg 2014 kr Wilhelmsenhallen Idrettsanlegg Restaurere publikumstoaletter + nytt HC-toalett 2013 kr Wilhelmsenhallen Idrettsanlegg Nytt kjøkken i kantine 2013 kr Wilhelmsenhallen Idrettsanlegg Ny vaskesentral for gulvvaskemaskin 2013 kr Hårkollhallen Idrettsanlegg Ny vaskesentral for gulvvaskemaskin 2013 kr Bjønnesåsen BBS Sykehjem Oppgradering av branncelle 1.etg 2013 kr Bjønnesåsen BBS Sykehjem Ombygging av driftsrom til vaskerom 2013 kr Bjønnesåsen BBS Sykehjem Tilpasse uteområdet for demente, inklusive ramper 2013 kr Bjønnesåsen BBS Sykehjem Etablere pasientsignalanlegg 2013 kr Gipø BBS Sykehjem Tette taklekkasje kr Gipø BBS Sykehjem Utbedring av fasade 7 øst kr Gipø BBS Sykehjem Utbedring av fasade 7 vest kr Gipø BBS Sykehjem Utbedring av uteområde - errodering kr Gipø BBS Sykehjem Branntiltak i samsvar med brannplan kr Gipø BBS Sykehjem Vinduer fasade 7 kr Gipø BBS Sykehjem Drift fyrrom kr Gipø BBS Sykehjem Sprinkling kr Gipø BBS Sykehjem Etterslep vedlikehold - HMS for 2 år frem kr Hjemsengveien 15 Sykehjem Heis kr Menighetshuset Kirkebygg Drenering 2013 kr Teie kirke Kirkebygg Utbedring av lekkasje(tak). Her gjenstår restfinansiering KS-059/ kr *) tiltak merket med Prioritet 2012 eller 2013 summeres i Sum prioritert Sum prioritert kr Sum total kr \\1fil03\Felles\Fellestjenester\Eindomsforvaltning\04 - ØKONOMI\02 Investering\2013 Budsjettarbeid\Prioriteringsplan 2013_2

11 Nøtterøy kommune JournalpostID: 13/4394 Arkiv: FE- Saksbehandler: Heidi Camilla Svendsen, Telefon: Eiendomsforvaltning Boligfornyingsprogrammet 2013 Utvalg Møtedato Saksnummer Fast bygge- og vedlikeholdskomite /13 Rådmannens innstilling Det bevilges kr ,- til investeringer på kommunale boligbygg i 2013 i henhold til sammenstillingen i saksutredningen. Pengene bevilges fra Boligfornyingsprogrammet.

12 Dokumentoversikt: Vedlegg 1. Boligfornyingsprogrammet 2013.pdf Kortversjon Det er avsatt kr 22 millioner på Boligfornyingsprogrammet for Disse midlene må prioriteres. For å kunne gjennomføre en effektiv planlegging og benytte midlene i 2013 anbefaler rådmannen tiltak innenfor en ramme på kr 15,3 millioner. Det resterende beløpet blir stående uprioritert. Det vil bli fremmet nye politiske saker for prioritering av disse midlene på et senere tidspunkt. Aktuelle formål er kjøp av boliger og rehabiliteringstiltak. Innledning Kommunestyret har bevilget kr. 22 mill til boligfornyingsprogrammet for I økonomiplanen er det avsatt kr. 20 mill årlig for årene 2014, 2015 og 2016, totalt 82 mill. kroner i perioden De avsatte midlene skal benyttes til kommunens boligmasse, herunder rehabilitering/ oppgradering av eksisterende boliger og kjøp/ bygging av nye boliger. Gjeldende sak gjelder primært prioritering av midler til rehabilitering av eksisterende boliger. I tillegg til de foreslåtte rehabiliteringsprosjektene arbeides det med følgende prosjekter: Engveien 6 8. Vurdere salg av eiendommene eller rehabilitering/ nybygging. Hvis eiendommene skal selges må det etableres etstatningsbygg på annen tomt. Oserødveien 49 nye småhus. Det er foreslått å avsette noen planleggingsmidler i denne saken. Det må fremmes sak senere for finansiering av bygging. Kirkeveien 204 eventuellt kjøp. Aktuelle nye boliger vurderes. Eiendommen er i privat eie. Kirkeveien 266 gjenoppbygging etter brann. Forsikringspenger. Brattåsveien 31 gjenoppbygging etter brann. Forsikringspenger. Hjemsengveien 17. Bruk av bygningen vurderes i sammenheng med prosjektet fremtidig bruk av Gipø. Vurdering Forvalterne i EF har gjennomgått de mest presserende behov som finnes på de kommunale boligbyggene som forvaltere og driftspersonell mener bør prioriteres. I vedlagte sammenstilling er vist de tiltak som den gjennomførte kartleggingen har avdekket. Administrasjonen anbefaler at følgende oppgaver prioriteres i 2013: Objekt Tiltak Kostnad 1 Veståsveien Oppgradering av uteareal, bo og oppholdsareal, samt lager Kr Veståsveien Rehabilitering av bad Kr Hjemsengveien 9, 11 og 13 Tak ombygges Kr Hjemsengveien 9, 11 og 13 Sprinkling Kr Semsveien 20 Nye vinduer, dører og tak Kr Solhaugveien 2 Ny kledning, vinduer og inngangsdører mot nordvest Kr Klokkerveien/Doktorgården Utvendig rehabilitering Kr Fasanveien 11, 13 og 15 Utvendig rehabilitering Kr Skogveien/Ekeberg Utvendig rehabilitering Kr Planlegging nye boliger Planlegging og prosjektering av nye boliger Kr SUM Kr

13 1. Veståsveien Utviklingen av tekniske hjelpemidler for utviklingshemmede de siste årene har gjort at det 25 år gamle bygget er meget trangt. De opprinnelige fellesarealene er fjernet til fordel for ytterligere en leilighet, noe som har gjort at behovet for tiltak er meget stort. Bare lagerbehov for tekniske hjelpemidler har økt som følge av dette. Samtidig har behovet for et felles areal for beboere og ansatte på dagtid og kveldstid gjort at det eksisterende bygget må påbygges 98 m2. Det gamle bygget bør tilpasses så på en slik måte at bl.a. kjøring med elektriske rullestoler og annet utstyr kan gjennomføres på en langt tryggere måte for bruker og byggeier. I tillegg ombygges kontorer og oppholdsrom for nattevakter til dagens standard med egen delt dusj og WC. Det bør også etableres et pårørenderom/samtalerom for foresatte og ansatte. Bygget bør oppgraderes slik at det møter kravene til risikoklasse 6.0 og vil da kunne fungere godt i nye 25 år. Beregnet kostnad kr. 4,5 mill. 2. Veståsveien 19 og 21 rehabilitering av bad Badene på Veståsveien er 25 år gamle og har fuktskader og slitasjeskader. En følge av fuktskader har gjort at maur trekker inn fra grunnplaten. I tillegg har samtlige skyvedører skader etter påkjørsel av rullestoler osv. I forbindelse med rehabiliteringen så fjerner vi også unødige døråpninger for å få bedret funksjonalitet for brukere og ansatte. Beregnet kostnad kr ,-. 3. Hjemsengveien 9, 11 og 13 Tak ombygges pga ising Hjemsengveien 9, 11 og 13 er et leilighetsbygg syd på Gipø. Taket har lekkasjeskader pga ising om vinteren. Hele taket må bygges om for at ikke problemet skal vedvare. Beregnet kostnad kr ,-. 4. Hjemsengveien 9, 11 og 13 sprinkling Hjemsengveien 9, 11 og 13 er et leilighetsbygg på Gipø. Det er stadig flere av beboerne som ikke klarer å rømme selv, dette skaper ett behov for å bedre sikkerheten i tilfelle brann. Det er et behov for å etablere sprinkling i bygget, slik at brannfaren reduseres betraktelig. Det er ikke nok bemanning til å kunne assistere alle beboerne med rømning i tilfelle brann. Beregnet kostnad kr ,-. 5. Semsveien 20 nye vinduer, dører og tak Semsveien 20 er en firemannsbolig nedenfor Gipø, innenfor Gipø barnehage. Huset har behov for oppgradering av både av vinduer, dører og tak. Beregnet kostnad kr ,-. 6. Solhaugveien 2 ny kledning, vinduer og inngangsdører mot vest og nord Solhaugveien 2 er en firemannsbolig syd for Borgheim. Huset har behov for oppgradering utvendig både av vegger, vinduer og dører på vestsiden og nordsiden. Tilsvarende jobb ble utført på sydøstsidene for et par år tilbake. Beregnet kostnad kr ,-. 7. Klokkerveien/Doktorgården utvendig rehabilitering Klokkerveien eller Borgheim bo og servicesenter er en gruppe leilighetshus samlet rundt ett tun med Doktorgården i midten. Byggene er fra 1985 og har nå et behov for utvendig oppgradering. Beregnet kostnad kr ,-. 8. Fasanveien 11, 13 og 15 utvendig rehabilitering Fasanveien11, 13 og 15 er tre leilighetshus samlet rundt ett tun i Vestskogen. Byggene er fra 1973 og har nå et behov for utvendig oppgradering. 9. Skogveien/Ekeberg utvendig rehabilitering Skogveien/Ekeberg er en gruppe leilighetshus på Teie. Byggene er fra 1982/83 og har nå et behov for utvendig oppgradering. Det er svaleganger utenfor leilighetene i 2.etg, søyler samt utvendige trapperom som har behov for oppgradering.

14 10. Planlegging av nye boliger Det er behov for midler til planlegging og prosjektering av nye boliger blant annet til nye småhus i Oserødveien 49. Konklusjon Det bevilges kr ,- til investeringer av kommunale boligbygg i 2013 i henhold til sammenstillingen i saksutredningen. Pengene bevilges fra Boligfornyingsprogrammet.

15 Investeringer i EF 2013 Avsatt i Økonomiplanen for 2013 kr inkl mva Objekt Type bygg Tiltak Vedtak Prioriteres år: Kostnad Klokkerveien 3 HC bolig Oppgradering varme og Universell Utforming kr Veståsveien HC bolig Oppgradering av uteareal, bo og oppholdsareal, samt lager 2013 kr Veståsveien HC bolig Rehabilitering av bad 2013 kr Hjemsengveien 17 Leiligheter Ny avfallsplass uteområde kr Hjemsengveien 9, 11 og 13 Leiligheter Tak ombygges pga ising 2013 kr Hjemsengveien 9, 11 og 13 Leiligheter Ny avfallsplass uteområde kr Hjemsengveien 9, 11 og 13 Leiligheter Sprinkling 2013 kr Semsveien 20 Leiligheter Nye vinduer, dører, tak 2013 kr Ny kledning vinduer inngangsdører mot vest Solhaugveien 2 Leiligheter og nord 2013 kr Klokkerveien /Doktorgården Leiligheter Utvendig rehabilitering 2013 kr Fasanveien 11,13,15 Leiligheter Utvendig rehabilitering 2013 kr Skogveien/Ekeberg Leiligheter Utvendig rehabilitering 2013 kr Planlegging nye boliger Boliger Planlegging og prosjektering av nye boliger 2013 kr Kirkeveien 204 Leiligheter Nybygging 2014 kr Sum prioritert kr Sum total kr

Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite

Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 20.08.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

Tilleggsliste for Fast bygge- og vedlikeholdskomite

Tilleggsliste for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Nøtterøy kommune Tilleggsliste for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 20.08.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite

Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 10.12.2013 Møtested: Møterom F. Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter bare etter

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 15.10.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 15.10.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 15.10.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite

Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 23.04.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Tinghaugveien 14 Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat.

Detaljer

Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite

Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 11.06.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap - administrasjonsutvalget

Møteinnkalling for Formannskap - administrasjonsutvalget Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskap - administrasjonsutvalget Møtedato: 25.09.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 15:00 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 33402010 eller

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: Møtested: Møtetid: 11.01.2012 Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Kl. 15:00 Forfall meldes til politisk sekretariat til postmottak@notteroy.kommune.no eller tlf.

Detaljer

Møteprotokoll for Fast bygge- og vedlikeholdskomite

Møteprotokoll for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Nøtterøy kommune Møteprotokoll for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 05.06.2012 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: kl: 09:00 12.30 Faste medlemmer: KRF: Ragnar Skau-Nilsen, H: Bente Jørgensen,

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 10.04.2012 Møtested: Teknisk møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 10.04.2012 Møtested: Teknisk møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 10.04.2012 Møtested: Teknisk møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter bare

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteprotokoll for Fast bygge- og vedlikeholdskomite

Nøtterøy kommune. Møteprotokoll for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Nøtterøy kommune Møteprotokoll for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 06.11.2012 Møtested: Teknisk sektor møterom, Tinghaugvn 14 Møtetid: kl: 09:00 10:00 Faste medlemmer: FRP: Unni Hansson, H:

Detaljer

Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite

Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 06.11.2012 Møtested: Teknisk sektor møterom Tinghaugvn 14 Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll for Fast bygge- og vedlikeholdskomite

Møteprotokoll for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Nøtterøy kommune Møteprotokoll for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 05.02.2013 Møtested: Teknisk møterom Tinghaugveien 14 Møtetid: kl: 09:00 11:00 Fastemedlemmer: KRF: Ragnar Skau Nilsen, H:

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for miljø - næring, miljø og samferdsel

MØTEINNKALLING Utvalg for miljø - næring, miljø og samferdsel Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for miljø - næring, miljø og samferdsel Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 15.03.2017 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Møteprotokoll for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Faste medlemmer: FRP:Unni Hansson, H: Bente Jørgensen, A: Jon S Andersen, Rød/SV:Astrid Gundersen

Møteprotokoll for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Faste medlemmer: FRP:Unni Hansson, H: Bente Jørgensen, A: Jon S Andersen, Rød/SV:Astrid Gundersen Nøtterøy kommune Møteprotokoll for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 09.10.2012 Møtested: Teknisk sektor møterom, Tinghaugvn 14 Møtetid: kl: 09:00 12:00 Faste medlemmer: FRP:Unni Hansson, H:

Detaljer

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Vedlegg C Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Romprogrammet tar for seg overordnede behov for administrasjonsbygget, påbygg til spesialundervisning, og gymsalen 12.01.2015 2 Innhold 1. Bakgrunn 2.

Detaljer

Tilleggsliste for Formannskapet

Tilleggsliste for Formannskapet Nøtterøy kommune Tilleggsliste for Formannskapet Møtedato: 13.03.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 15:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter bare etter

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Kostnadsrammen for dette arbeidet settes til 5 mill, og dekkes over investeringsprosjekt K577

SAKSFREMLEGG. Kostnadsrammen for dette arbeidet settes til 5 mill, og dekkes over investeringsprosjekt K577 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/1269-3 Arkiv: A20 Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: KOMSA SKOLE - RETTING AV AVVIK Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonens

Detaljer

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget UNDERLAG FOR PRISESTIMAT STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget Riving og avfallshåndtering 300.000 Ny ventilasjon Nye vinduer (59 stk. a kr 8000,00 kr )

Detaljer

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til tlf.71 58 60 00 Varamedlemmer møte etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til tlf.71 58 60 00 Varamedlemmer møte etter nærmere avtale. KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEINNKALLING UTVALG: HELSE- OG SOSIALSTYRET MØTENR.: 03/2 MØTETID: 02.04.2003 - KL 18:00 MØTESTED: HELSEHUSET 1. ETG., TORGHALLEN Eventuelle forfall meldes til tlf.71 58 60 00 Varamedlemmer

Detaljer

Saksfremlegg. Mulighetsstudie Fuglenesfjellet barnehage. Saksbehandler: Atle Bjørnar Hansen Saksnr.: 2015/2415-2. Kommunestyret.

Saksfremlegg. Mulighetsstudie Fuglenesfjellet barnehage. Saksbehandler: Atle Bjørnar Hansen Saksnr.: 2015/2415-2. Kommunestyret. Saksbehandler: Atle Bjørnar Hansen Saksnr.: 2015/2415-2 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Kommunestyret Møtedato Saksdokumenter ikke vedlagt: Mulighetsstudie Fuglenesfjellet barnehage Saken gjelder Kommunestyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 16/328

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 16/328 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 16/328 RENOVERING BJØRN SKOLE Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at Bjørn skole skal renoveres i henhold til skisserte

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Byggekomitèen

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Byggekomitèen ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Byggekomitèen Møtested: Formannskapssalen Dato: 17.11.2011 Tid: 17:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag Dato: 2016-06-15 00:23 STATUSRAPPORT 408 Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den detaljerte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.05.2008 Tid: Kl. 17.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

Brannteknisk oppgradering og renovering av Bjørnebekk asylmottak. Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/

Brannteknisk oppgradering og renovering av Bjørnebekk asylmottak. Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/ Ås kommune Brannteknisk oppgradering og renovering av Bjørnebekk asylmottak Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/00468-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Rådmannens innstilling: 1. Vedlagt mulighetsstudie

Detaljer

VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET

VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET Vedlikehold i Sørum kommune gjennomført i Rapporten viser utført vedlikeholds- og utviklingsarbeid i fordelt på kommunale bygg og boliger. Innledning Rapporten

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v.

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom Notat Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: OYSH Emnekode: BBE-1642 Til: Fra: Finans - Stab v. Ove Foldnes Etat for bygg og eiendom Dato: 26. april

Detaljer

OMDISPONERING AV DELER AV TILDELTE MIDLER TIL VÅRBRUDD

OMDISPONERING AV DELER AV TILDELTE MIDLER TIL VÅRBRUDD Ordføreren Utvalg: Bystyret Møtested: Rica Hotel Vadsø Møtedato: 11.06.2009 Klokkeslett: 1100 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner :

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner : Dato: 2015-06-04 11:48 STATUSRAPPORT Boligselskap: Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 07.06.2016 08:00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 5/16 Sak 6/16 REFERATSAKER TIL AMU VERNEOMRÅDENE / ENHETENES HANDLINGSPLANER

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF

Styremøte i Helse Finnmark HF Styremøte i Helse Finnmark HF Saksnummer 46/2013 Saksbehandler: Eiendomsforvalter Nils Asgeir Samuelsen og Drift og eiendomssjef Øyvin S. Grongstad Møtedato: 19. juni 2013 Omdisponering av salgsgevinst

Detaljer

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/ Ås kommune Rehabilitering av Follo barne- og ungdomsskole Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00117-9 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2015-2019 04.11.2015 Formannskap

Detaljer

Møteprotokoll for Fast bygge- og vedlikeholdskomite

Møteprotokoll for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Nøtterøy kommune Møteprotokoll for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 04.09.2012 Møtested: Teknisk sektor møterom Tinghaugvn 14 Møtetid: kl: 09:00 14:00 Faste medlemmer: KRF:Ragnar Skau Nilsen,

Detaljer

Slik har vi gjort det

Slik har vi gjort det Slik har vi gjort det Erik Mathiassen, eiendomssjef Nedre Eiker kommune Nøkkeltall for kommunen Eiendomsmasse, ca 100.000 kvadratmeter Ca 24.000 innbyggere 4,2 kvadratmeter per innbygger Nøkkeltall forts.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 15.05.2007 kl. 10.00 i møterom Komagfjord (PU) Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 15.05.2007 kl. 10.00 i møterom Komagfjord (PU) Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 15.05.2007 kl. 10.00 i møterom Komagfjord (PU) Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MODUM KOMMUNE STATUS FOR KOMMUNALE FORMÅLSBYGG

MODUM KOMMUNE STATUS FOR KOMMUNALE FORMÅLSBYGG MODUM KOMMUNE STATUS FOR KOMMUNALE FORMÅLSBYGG 2011-2015 - 1 - Innhold 1 Innledning...3 2 Store verdier stort ansvar...4 3 Status for vedlikeholdet...7 4 Skoler...8 5 Barnehager...8 6 Helsebygg og helsesentre...9

Detaljer

Oppgradering av eksisterende boligmasse

Oppgradering av eksisterende boligmasse Oppgradering av eksisterende boligmasse Litt om oss. Utfordringer Muligheter og Eksempler Årene som kommer Oppgradering av bygninger - 15. februar, 2012 Øyvind Bodsberg Litt om OBOS OBOS har 303.219 medlemmer

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2010/4117-2 Saksbehandler: Eiliv Elden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Folkets Hus utbygging. Vedlegg: Folkets

Detaljer

kommunale kommune Etterslep på bygg i Gildeskål

kommunale kommune Etterslep på bygg i Gildeskål Etterslep på kommunale bygg i Gildeskål kommune Status og etterslep på bygg pr. 1.09. 2014 Sandhornøy Skole Sørarnøy Skole Sørarnøy Barnehage GIBOS Rådhuset Nygårdsjøen eldresenter Sandhornøy eldresenter

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Sakstittel: SKOLEUTREDNINGER - BYGG Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 33402010 epost postmottak@notteroy.kommune.no

Møteinnkalling for Formannskapet. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 33402010 epost postmottak@notteroy.kommune.no Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 30.10.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 17:30 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 33402010 epost postmottak@notteroy.kommune.no

Detaljer

Dette tiltaker er bare utarbeidet for å vise hvordan momskompensasjon og låneopptak skal føres.

Dette tiltaker er bare utarbeidet for å vise hvordan momskompensasjon og låneopptak skal føres. Kapittel : Usorterte tiltak 1000: Eksempeltiltak for momskompensasjon Dette tiltaker er bare utarbeidet for å vise hvordan momskompensasjon og låneopptak skal føres. Det er tatt utgangspunkt i et tiltak

Detaljer

Saknr. 23/08 Saksbeh. Brynjar Henriksen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Av Styret Møtedato 21.05.2008

Saknr. 23/08 Saksbeh. Brynjar Henriksen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Av Styret Møtedato 21.05.2008 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 23/08 Saksbeh. Brynjar Henriksen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Av Styret Møtedato 21.05.2008 SAK 23/08 STATUSRAPPORT OPPGRADERING DANVIK SKOLE Innstilling

Detaljer

Innhold Godkjenning av innkalling og sakliste Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte. Vel møtt! Kjell Hugo Dybwik Leder

Innhold Godkjenning av innkalling og sakliste Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte. Vel møtt! Kjell Hugo Dybwik Leder Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Møterom Rotunden 2.etg, Levanger Rådhus Dato: 02.09.2013 Tid: 08:00 09:00 Forfall meldes til utvalgssekretær some@innherred-samkommune.no

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN 1/6 BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 07.12.2010 N-99.1 08/24499 10/209438 Saksbehandler: Tore Justad Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. Eierstyring og eiendom

Detaljer

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FAST BYGGEKOMITÉ

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FAST BYGGEKOMITÉ MØTEINNKALLING Fast byggekomité Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 11.4.2013 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 7/13 13/738 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FAST BYGGEKOMITÉ - 8.3.2013 8/13

Detaljer

Bakkehavn barnehage Utvendig Lekkasje fra tak over plattingene langs ytterveggene må repareres.

Bakkehavn barnehage Utvendig Lekkasje fra tak over plattingene langs ytterveggene må repareres. Bydel Østensjø - vedlikeholdsbehov i bydelens kommunale barnehager. Oversikt over styrernes vurderinger av nødvendig innvendig og utvendig vedlikehold i barnehager der OBY er ansvarlig for bygget. Bakkehavn

Detaljer

Vedlikehold- og utviklingsoppgaver 2016

Vedlikehold- og utviklingsoppgaver 2016 Vedlikehold- og utviklingsoppgaver 2016 Fjuk skole Oppgradering og HC tilpassing av garderobe og dusjanlegg. Eksisterende arealer til toaletter og lærergarderobe bygges om og noe tilpassing av dusje- og

Detaljer

Tilgjengelige uteområder på Nesøya skole i byggetiden, vedlegg til Mulighetsstudiet.

Tilgjengelige uteområder på Nesøya skole i byggetiden, vedlegg til Mulighetsstudiet. Vedlegg 3.7 -Deluttalelse Mulighetsstudie - tilgjengelige uteområder på Nesøya skole Tilgjengelige uteområder på Nesøya skole i byggetiden, vedlegg til Mulighetsstudiet. Visuell fremvisning 21.04.2012

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Formannskap - administrasjonsutvalget. Møtedato: 11.12.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Formannskap - administrasjonsutvalget. Møtedato: 11.12.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskap - administrasjonsutvalget Møtedato: 11.12.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 15:30 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Modum kommune MØTEINNKALLING BYGGEKOMITEEN. innkalles til møte kl Sted: Rådhuset. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende:

Modum kommune MØTEINNKALLING BYGGEKOMITEEN. innkalles til møte kl Sted: Rådhuset. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende: Modum kommune MØTEINNKALLING BYGGEKOMITEEN innkalles til møte 22.01.2007 kl. 09.00 Sted: Rådhuset Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende: SAKSLISTE FOR BYGGEKOMITEEN DEN 22.01.2007 Saksnummer

Detaljer

Fleksible skoleanlegg

Fleksible skoleanlegg RINGERIKE KOMMUNE Fleksible skoleanlegg Toaletter, garderober, dusjer. Fra gammelt til nytt. Ved Arild Hungerholdt Læringsmiljøet Prinsipper Trygghet - grunnleggende for læring og positiv utvikling For

Detaljer

Saltvern skole, parkeringsløsning

Saltvern skole, parkeringsløsning Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.11.2010 63228/2010 2010/8243 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/6 Formannskapet 26.01.2011 Saltvern skole, parkeringsløsning

Detaljer

Vedlikeholdsplan for 2015 Dato: 12.11.2014 Ajour pr: 18.08.2015 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider

Vedlikeholdsplan for 2015 Dato: 12.11.2014 Ajour pr: 18.08.2015 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider Vedlikeholdsplan for 2015 Dato: 12.11.2014 Ajour pr: 18.08.2015 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider Byggnavn/oppgave J F M A M J J A S O N D Status %-vis ferdig SKOLER SK 02 Slemmestad barneskole

Detaljer

Barnehager. Ringerike kommune Eiendomsforvaltningen. Eikli barnehage

Barnehager. Ringerike kommune Eiendomsforvaltningen. Eikli barnehage Ringerike kommune Eiendomsforvaltningen Barnehager Det er investert 28 mill. kroner i barnehagene. Av dette er 9 mill til oppgraderinger i perioden 2003 2007. Det er bevilget penger til kommunale barnehager

Detaljer

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT 2140 - LØSNING/KOSTNADER Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Ove

Detaljer

Ringerike Boligstiftelse

Ringerike Boligstiftelse Hønefoss 16.07.14 Boliger, småhus, Hvalsmoveien 10, 3515 Hønefoss Ringerike Boligstiftelse har, etter bestilling fra Helse og Omsorgstjenesten i Ringerike Kommune, bidratt til bygging av 3 stk. omsorgsboliger,

Detaljer

Sameiermøte 2013. Skogen boligsameie 15. april 2013

Sameiermøte 2013. Skogen boligsameie 15. april 2013 Sameiermøte 2013 Skogen boligsameie 15. april 2013 Utdrag fra årsberetning 2012 Årsregnskapet for 2012 Budsjett for 2013 Resultatregnskap og balanse Forslag A Forslag A: Plantegninger Orientering om styrets

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202 BUDSJETTJUSTERING JUSTERING AV ØKONOMIPLAN -2017 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Budsjett for skal justeres

Detaljer

MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen

MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen Ås kommune MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen Møtetid: 08.06.2016 kl. 18:30 Møtested: Obs! Endret til Bjørnebekk asylmottak, Kroerveien 50, Ås Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 22.04.2009 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Søknad om bruk av vedlikeholdsfondet - Gamle Kroer skole. Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 15/

Søknad om bruk av vedlikeholdsfondet - Gamle Kroer skole. Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 15/ Ås kommune Søknad om bruk av vedlikeholdsfondet - Gamle Kroer skole Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 15/03364-7 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskap F-sak 13/15 Hovedutvalg for teknikk

Detaljer

Oppgradering av eksisterende boligmasse. Litt om OBOS

Oppgradering av eksisterende boligmasse. Litt om OBOS Oppgradering av eksisterende boligmasse Litt om oss. Utfordringer Muligheter og Eksempler Årene som kommer Oppgradering av bygninger - 18. september 2012 Tron Høglund, Litt om OBOS Pr. 31.12.2011 hadde

Detaljer

Langtidsplan vedlikehold 2012-15. - Inkl. øremerkede tiltak 2012 Bygningsmasse Nord-Trøndelag Fylkeskommune

Langtidsplan vedlikehold 2012-15. - Inkl. øremerkede tiltak 2012 Bygningsmasse Nord-Trøndelag Fylkeskommune Langtidsplan vedlikehold 2012-15 - Inkl. øremerkede tiltak 2012 Bygningsmasse Nord-Trøndelag Fylkeskommune Langtidsplan vedlikehold 2012-15 Bygningsmasse Nord- Trøndelag Fylkeskommune Rapporten Tilstandsanalyse

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Komite for plan, drift og miljø - Ørland kommune Møtested: Balsnes, Kultursenteret Møtedato:

Møteinnkalling. Utvalg: Komite for plan, drift og miljø - Ørland kommune Møtested: Balsnes, Kultursenteret Møtedato: Møteinnkalling Utvalg: Komite for plan, drift og miljø - Ørland kommune Møtested: Balsnes, Kultursenteret Møtedato: 01.03.2012 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær Toril Reitan som sørger for

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Nes Kommune Møteinnkalling Formannskapet Dato: 06.04.2017 kl. 15:30 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 15/01241 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32 06 83 00 eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås kommune MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2015-2019 NB! Befaring til Follo barne- og ungdomsskole kl. 16.30 Oppmøtested: Utenfor inngangen til administrasjonen på Follo barne- og ungdomsskole,

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 35 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.06.2015 Tidspunkt: 14:30 ekstraordinært møte Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på

Detaljer

NTNU O-sak 7/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.09.2012 FA/LBU Arkiv: NOTAT

NTNU O-sak 7/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.09.2012 FA/LBU Arkiv: NOTAT 1 NTNU O-sak 7/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.09.2012 FA/LBU Arkiv: NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: Langtidsplanen for vedlikehold, rehabilitering og utvikling av NTNUs bygninger

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 14/1541-10 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE LEKEPLASSER I SANDEFJORD Saksbehandler: Roar Rabbevåg Arkiv: D35 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING. Beboermøte 05. mai 2015. Presentasjon av tilstand og beboerundersøkelse

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING. Beboermøte 05. mai 2015. Presentasjon av tilstand og beboerundersøkelse 21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING Beboermøte 05. mai 2015 Presentasjon av tilstand og beboerundersøkelse BEBOERMØTE 05. MAI 2015 Bakgrunn for prosjektering Beboerundersøkelse Tilstandsvurdering

Detaljer

1. Grunnlag for rapporten. 2. Gjennomgang av boligene. 3. Tillegg til gjennomgang og ønsker. 4. Anbefalinger

1. Grunnlag for rapporten. 2. Gjennomgang av boligene. 3. Tillegg til gjennomgang og ønsker. 4. Anbefalinger N O R D S K R E N T E N B O R E T T S L A G R A P P O R T VA R M E TA P I R E K K E H U S S T Y R E T N O R D S K R E N T E N S TÅ L E T O L L E F S E N 1. Grunnlag for rapporten 2. Gjennomgang av boligene

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet HITRA KOMMUNE Fillan den: 03.09.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 16.01.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 15:00 Forfall meldes til politisk sekretariat til postmottak@notteroy.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling - tilleggsliste

Møteinnkalling - tilleggsliste STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAP Møteinnkalling - tilleggsliste Møtested: Kommunestyresalen Dato: 09.09.2009 Tidspunkt: 0900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 21, el. E-post: bjorg.ebeltoft@stokke.kommune.no

Detaljer

Handlingsplan 2 for opprustning av skoler løypemelding. Byråd Harald Victor Hove Komité for oppvekst 26. august 2013

Handlingsplan 2 for opprustning av skoler løypemelding. Byråd Harald Victor Hove Komité for oppvekst 26. august 2013 Handlingsplan 2 for opprustning av skoler løypemelding Byråd Harald Victor Hove Komité for oppvekst 26. august 2013 Hva saken gjelder Byrådet har avgitt innstilling i løypemelding om tiltakene i handlingsplan

Detaljer

Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite

Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 05.02.2013 Møtested: Teknisk møterom Tinghaugveien 14 Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer

Detaljer

TILLEGGSBEVILGNINGER TIL DIVERSE UTBYGGINGSPROSJEKTER

TILLEGGSBEVILGNINGER TIL DIVERSE UTBYGGINGSPROSJEKTER TILLEGGSBEVILGNINGER TIL DIVERSE UTBYGGINGSPROSJEKTER Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato UOL, UTM, F og K Saksbehandler: Odd Maubach Arkivsaknr.: 2013/8236-1 RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Prosjekt 2147

Detaljer

OPPGRADERING AV HERREDSHUSET.

OPPGRADERING AV HERREDSHUSET. OPPGRADERING AV HERREDSHUSET. I HMS-planen for 2007 ble det satt opp to oppgaver angående Herredshuset, oppgradering av huset og trivselstiltak innen huset. Tiltakene skulle være felles for PBOM og Landbruk.

Detaljer

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør RAPPORT : STED : DATO : UTARBEIDET AV: BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN 4 25.2.15 Helge Aasli HSH Entreprenør HSH Entreprenør AS Markens gate 42 4612 KRISTIANSAND-S T: 38 10 58 00 F: 38 10 58 01 Pkt. 1.0

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 28.04.2009 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

1. Fra "Vurdering av skolestruktur i Steinkjer kommune. Grunnlagsnotat mars 2012".

1. Fra Vurdering av skolestruktur i Steinkjer kommune. Grunnlagsnotat mars 2012. NOTAT Notat fra: Notat til: Elisabeth Jonassen Formannskapet Dato: 27.11.2013 Saksnr/løpenr: 2013/6195-38982/2013 Klassering: OGNDAL SKOLE 1. Fra "Vurdering av skolestruktur i Steinkjer kommune. Grunnlagsnotat

Detaljer

Rapport om kirker og kirkegårder. til. Bispevisitas i soknene. Vera, Vuku, Vinne og Stiklestad. Sør-Innherad prosti

Rapport om kirker og kirkegårder. til. Bispevisitas i soknene. Vera, Vuku, Vinne og Stiklestad. Sør-Innherad prosti Rapport om kirker og kirkegårder til Bispevisitas i soknene Vera, Vuku, Vinne og Stiklestad Sør-Innherad prosti 2015 Vera kirke Vera kirke er en langkirke i tømmer fra 1899. Den har 75 sitteplasser. Kirken

Detaljer

Sak 3: Utredning av garasjerehabilitering Tilstandsrapport Garasjene i sameiet er i svært dårlig forfatning, og en generell oppgradering av disse vil bidra til å skape et mer attraktivt, ryddig moderne

Detaljer

MØTEINNKALLING. Plankomitéen har møte i Eiendomsavdelingen. 21.09.2010 kl. 1800

MØTEINNKALLING. Plankomitéen har møte i Eiendomsavdelingen. 21.09.2010 kl. 1800 MØTEINNKALLING Plankomitéen har møte i Eiendomsavdelingen 21.09.2010 kl. 1800 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold til lov. Saksdokumentene

Detaljer

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole Etter å ha vært på to befaringer er det vår klare oppfatning at Landås skole ikke er av bedre kvalitet enn Fridalen. Den bærer tydelig preg av manglende vedlikehold gjennom 47 år. Generell oppussing av

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 5/17 UTSKIFTING AV BIL I FORBINDELSE MED FEIING OG TILSYN 6/17 UTSKIFTING AV BIL I BEREDSKAPSAVDELINGEN BRUK AV FOND

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 5/17 UTSKIFTING AV BIL I FORBINDELSE MED FEIING OG TILSYN 6/17 UTSKIFTING AV BIL I BEREDSKAPSAVDELINGEN BRUK AV FOND Lillehammer kommune Brannstyret i Lillehammer Region brannvesen MØTEINNKALLING Utvalg: Brannstyret i Lillehammer Region Møtested: Lillehammer Brannstasjon Møtedato: 20.02.2017 Tid: 14.00-15.30 Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16 eller pr. epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16 eller pr. epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 22.01.2014 Møtested: Harstad Rådhus 1B BYG - 2. etg. Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16 eller

Detaljer

Misvær oppvekstsenter - utredning

Misvær oppvekstsenter - utredning Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.05.2015 33916/2015 2010/4372 C01 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 03.06.2015 Misvær oppvekstsenter - utredning Forslag til vedtak

Detaljer

MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen

MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen Ås kommune MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen Møtetid: 17.02.2016 kl. 18:30 Møtested: Eiendomsavdelingen, Skoleveien 3 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 25.04.2013 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 26/13 11/1017 ISTANDSETTING AV LOKALER PÅ THORESTRØA

Detaljer

Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2017

Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2017 Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2017 Rødskog skole Drammen Eiendom KF Innholdsfortegnelse 1 GENERELT... 3 1.1 STORE VERDIER, STORT ANSVAR... 3 1.2 DÅRLIG VEDLIKEHOLD ER DÅRLIG ØKONOMI...

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 24.10.2012 093/12

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 24.10.2012 093/12 Hattfjelldal kommune Oppussing samfunnshus trinn 1. Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FA-C03 10/244 12/7062 Karl-Olav Bostad 15.10.2012 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 24.10.2012

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN 1/7 BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 17.11.2008 N-99.1 08/24499 08/94795 Saksbehandler: Inger-Marie Nygård Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. Eierstyring og eiendom

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 51/13 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 12/4673 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 02.09.2013 SAK 51/13: ÅSKOLLEN SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eldrerådet

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eldrerådet ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Eldrerådet Møtested: Møterom i 2. etg. Dato: 22.10.2012 Tid: 10:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

KUNSTPLAN. Utvidelse av Greveløkka skole Hamar 2017

KUNSTPLAN. Utvidelse av Greveløkka skole Hamar 2017 KUNSTPLAN Utvidelse av Greveløkka skole Hamar 2017 Kunstplanen er utarbeidet av kunstutvalget for Greveløkka skole Spørsmål kan rettes til kunstfaglig prosjektleder Ola Sendstad, post@olasendstad.no, 416

Detaljer