VEIEN TIL HYDROGENSAMFUNNET FORSLAG TIL ET STØTTEREGIME FOR HYDROGENSTASJONER I NORGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEIEN TIL HYDROGENSAMFUNNET FORSLAG TIL ET STØTTEREGIME FOR HYDROGENSTASJONER I NORGE"

Transkript

1 EIVIND HODNE STEEN VEIEN TIL HYDROGENSAMFUNNET FORSLAG TIL ET STØTTEREGIME FOR HYDROGENSTASJONER I NORGE

2 Forfatter: Eivind Hodne Steen Grafisk utforming: Hans Andreas Starheim Trykk: Wittusen & Jensen, Oslo Forside: Hyundai ix35 FCEV på hydrogenstasjon i Hamburg. (Foto: Bjørnar Kruse / ZERO) Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som skal bidra til å begrense de menneskeskapte klimaendringene. Vårt utgangspunkt er at det finnes utslippsfrie alternativer til de fleste utslippskilder. ZERO har som mål å være en pådriver for de utslippsfrie løsningene og jobbe for at de realiseres framfor de forurensende. Spørsmål om denne rapporten kan rettes til: ZERO Zero Emission Resource Organisation Maridalsveien Oslo 2 Veien til hydrogensamfunnet

3 Forord Formålet med denne rapporten er å finne virkemidler som kan støtte bygging og drift av hydrogenstasjoner i Norge. Vi ønsker å takke Transnova for økonomisk støtte til denne rapporten. Jeg vil også benytte anledningen til å takke Akershus Fylkeskommune, Hynor, Hyop, Bertel O. Steen, NAF, Transnova og Hydrogenrådet for gode innspill til utredningen. Oslo, 7. november 2012 Eivind Hodne Steen Veien til hydrogensamfunnet 3

4 Innhold Forord 3 Sammendrag 5 Introduksjon 6 Næringslivet må med 6 10 år før hydrogenstasjoner går helt av seg selv 6 Næringslivet er med 7 God klimapolitikk, energipolitikk og industripolitikk. 7 Hydrogen i andre land 10 Norge i verdenstoppen, men ikke alene 10 California, Land of the Free med pumpepåbud 10 Tyskland, Offentlig-Privat samarbeid 11 Japan, bilprodusentene bygger sammen med energiselskapene 11 Sør-Korea, bilindustrien med verdensledelse for hydrogenbil 11 Danmark ser arbeidsplasser i hydrogen 11 Regjeringens hydrogensatsning 13 Norge skal være internasjonalt i front for tilrettelegging for el og hydrogen g co 2 /km i 2020 inkluderer hydrogen 14 Hydrogenrådets anbefaling 16 Avgifts-fritak for hydrogenbilene 16 Lokalpolitisk engasjement 16 Oslo-Akershus første område for hydrogen 16 Anbefalte virkemidler for hydrogenstasjoner 17 Fødselshjelp gjennom direkte støtte 17 Prestasjonslån til investering og drift. 17 Gi attraktive tomter for hydrogenstasjoner 18 Inngå forpliktende avtale med hydrogenbilprodusenter 18 Pumpepåbud fra Markedsbaserte insentiver 19 Feed-in tariff 19 Indirekte støtte gjennom anbudsreglene 19 De andre vurderte virkemidlene 20 Grønne sertifikater 20 Avgiftsfritak for fossilt drivstoff 20 Kostnader 22 Konklusjon 24 Referanseliste 25 4 Veien til hydrogensamfunnet

5 Sammendrag Hydrogenbiler er biler som har null utslipp fra bilen. Hydrogen representerer en viktig brikke for å redusere våre klimagassutslipp fra transportsektoren. Bilene fungerer i praksis likt som bensin- og dieselbiler, og er i tillegg dobbelt så energieffektive. For å kunne ta i bruk bilene trenger vi hydrogenstasjoner. Det er ingen penger å tjene på de fem hydrogenstasjonene vi har i dag, og grunnen til det er enkel: Det er dyrt å bygge en stasjon, og det finnes under 20 biler som bruker hydrogen. Blant andre ønsker Hyundai, Honda, Mercedes, Toyota å selge hydrogenbiler fra Staten må gjøre det attraktivt å sette i gang å bygge hydrogenstasjoner i dag. De første næringslivsaktørene som satser må premieres. Denne rapporten foreslår en måte å skape et marked for hydrogenstasjoner og få næringslivet med når bilene kommer. Norge bør utarbeide en avtale med bilprodusentene som ønsker å selge hydrogenbiler i Norge de første årene frem mot Til gjengjeld bør Norge garantere for infrastruktur for disse bilene, basert på tallene fra bilprodusentene. Staten er dermed bindeleddet som sikrer hydrogen for transporten. Basert på anslag gitt i en avtale mellom Norge og bilprodusentene bør staten utarbeide krav om hydrogenleveranser fra store drivstofftilbydere, det vil si et hydrogenpåbud. For å støtte et hydrogenmarked bør en utarbeide feed-in tariff for produksjon av fornybar hydrogen. Dette vil fungere som finansiell støtte for hydrogenstasjonene, og vil skape forutsigbarhet. Feed-in tariff bør utredes grundig frem mot 2015, hvor bilene skal komme for salg. Det bør også legges fram en plan for utfasing av feed-in-tariff. Utfasing er en viktig bestanddel for forutsigbarheten til markedet. Frem til bilene er i vanlig salg om 2-3 år er en økt investerings- og driftsstøtte fra statens side helt nødvendig. Dette bør gjøres gjennom Transnova og Forskningsrådet. Transnova bør få endret sitt mandat til å kunne gi driftsstøtte i en periode. Prestasjonsbaserte lån, hvor bør også gis for å premiere de første investorene. Norge er ikke alene om å satse på hydrogen for transporten. Tyskland skal bygge 50 stasjoner innen 2015 i et offentlig privat samarbeid. Japan skal bygge 100 innen samme tid. Danmark skal bygge totalt 15 stasjoner som dekker hele landet. California har innført hydrogenpåbud ved sine største bensinstasjoner. Veien til hydrogensamfunnet 5

6 Introduksjon Helt siden amerikanerne brukte hydrogen for drive datamaskinene de hadde om bord på romskipet de brukte til månen på 1960-tallet har hydrogen vært en ettertraktet løsning for å bytte ut fossil energi med fornybar energi. For romskipet som skulle frem og tilbake til månen en gang, på én fylling, var infrastruktur for hydrogenet ikke noe tema. Én fylling på jorden var nok til tur/retur. For biler er situasjonen annerledes. Det må fyllestasjoner til for at familien Stoltenberg skal kunne bruke hydrogenbilen til å både pendle til jobben og dra på hytta på fjellet. Akkurat som med elbiler hvor det frem til nå ikke vært mulig å tjene på salg av elektrisitet til bilene, trenger hydrogenstasjoner starthjelp. Fortsatt er det ingen som tjener på ladestasjoner for elbil. En hydrogenstasjon koster betydelig mer enn en ladestasjon. Avhengig av størrelse koster en stasjon fra 10 til 50 millioner kroner. 1 Det er viktig å merke seg at man samtidig får produksjonen av drivstoffet integrert på stasjonen. NÆRINGSLIVET MÅ MED Det er ingen penger å tjene på fyllestasjoner i dag, og grunnen til det er enkel: Det er dyrt å bygge en stasjon, og det finnes få eller ingen biler som kjøper hydrogenet. Løsningen på problemet er utfordrende, men kan løses. Det finnes deler av næringskjeden som hydrogen representerer som tjener penger i dag, da spesielt på teknologisiden. 10 ÅR FØR HYDROGENSTASJONER GÅR HELT AV SEG SELV Staten må gjøre det attraktivt å sette i gang i dag og få samlet aktørene som er i resten av hydrogenkjeden. De første næringslivsaktørene som satser må premieres. Denne rapporten foreslår en måte å få næringslivet med på hydrogensatsningen. En kombinasjon av drift- og investeringsstøtte i begynnelsen, påbud og markedsinsentiver og fortatt konkurransefortrinn for nullutslippsbiler vil gjøre hydrogen til en suksess, med Norge blant de ledende nasjoner. Det tjener våre teknologi-miljøer på, og det tjener miljøet på. Ut i fra dagens priser på hydrogen, bensin/diesel og strøm, er det mulig å produsere hydrogen drivstoff fra strøm og sitte igjen med en fortjeneste. 2 Imidlertid fordrer dette at det selges større volumer av hydrogen drivstoff enn det som gjøres på en liten stasjon som kun har demonstrasjon som formål. Forsyningskjeden for hydrogen vil skille seg vesentlig fra dagens fossile forsyningskjede, ved at hydrogen kan produseres direkte på stasjonene, basert på elektrolyse av vann og med bruk av fornybar kraft. I kostnadstallene for hydrogenstasjoner legges det inn stor grad av lokal produksjon, og tilkjørt hydrogen kun til mindre stasjoner eller de som er uegnet for lokal produksjon. Man utnytter det allerede etablerte forsyningsnettet for elektrisitet og vann, og har ikke behov for transport av andre råvarer til stasjonene. Kostnadstallene for hydrogenstasjoner må derfor sammenlignes med tall både for raffinering av olje, samt transport og lagring av raffinerte produkter 1 Tall fra HYOP AS, oktober 2012 og fra California Senate Transportation and Housing comittee, 2012, tilgjengelig ved: 2 Ibid. 6 Veien til hydrogensamfunnet

7 NÆRINGSLIVET ER MED Av det totale beløpet som investeres, står infrastrukturen kun for 5% av totalkostnaden, mens 95% av kostnadene står bilkunden for. 3 Komponenter til hydrogenstasjonene slik som elektrolysører, kompressorer, dispensere og relaterte produkter er allerede i normalt salg, og hydrogenbilene kommer for ordinært salg i 2015 I perioden investerte Statoil og Hydro ca 100 millioner kroner i utvikling og bygging av fyllestasjoner, men har nå trukket seg ut av bransjen. Kostnadene til hydrogeninfrastrukturen står imidlertid kun for en liten del av totalkostnadene ved innføring av hydrogenstasjoner og tilhørende hydrogenbiler. NORSKE IMPORTØRER ER MED Bertel O. Steen har en flåte med 10 hydrogenbiler fra Mercedes til testing i Norge. Disse leases ut for 6 måneder av gangen. Hyundai har to biler som kjører i Norge. Bilene vil, om fyllestasjonene fortsatt står, være i Norge ut Bilfabrikantene bidrar her med betydelige beløp ved å subsidiere kostnadene for de bilene som testes ut, det antas et par millioner kroner per bil. En tidlig start i Norge kan gi rom for norsk næringsliv og skape arbeidsplasser, og deler av norsk næringsliv er allerede leverandører av sentrale komponenter til hydrogeninfrastrukturen og hydrogenbilene. Denne rapporten skisserer opp mulige offentlige støtteordninger for å bygge hydrogenstasjoner i Norge. Forutsigbare rammevilkår er grunnleggende for å fase inn hydrogenbiler. GOD KLIMAPOLITIKK, ENERGIPOLITIKK OG INDUSTRIPOLITIKK. I tillegg til å ha null CO 2 -utslipp fra bilen er en hydrogenbil dobbelt så energieffektiv som en bensinbil 4. Etter mange år med satsning fra flere store bilprodusenter som Mercedes, Hyundai, Honda, Toyota og Nissan har disse nå lagt ned flere milliarder euro i bilutvikling er året bilene skal introduseres såfremt infrastruktur er på plass. 5 Hyundai har startet tidlig og tar allerede bestilling nå for levering i 2013, men vanlig produksjon kommer fra Bilene vil komme der stasjonene bygges. Uten hydrogenstasjoner, ingen hydrogenbiler. I motsetning til biodrivstoff biler, som kan gå på fossilt drivstoff, har ikke hydrogenbilen noe alternativ enn å gå på hydrogen. Hydrogen kan produseres med null CO 2 -utslipp, og reduserer klimagassutslippene når den erstatter fossilt drivstoff. I Norge er produksjon av hydrogen via en elektrolysør som gjør elektrisitet om til hydrogen det som har best klimaeffekt. 6 3 Hydrogenrådet,2012, Handlingsplan , tilgjengelig ved: Handlingsplan/Handlingsplan%20for%20perioden%202012%20-% PDF 4 US department of Energy, 2012, Market report for Hydrogen, 5 Scoop, 2012, Honda Signs MoU on Market Introduction of Fuel Cell Vehicles 6 I tillegg kan hydrogen produseres av biogass, naturgass og som biprodukt fra forskjellige industrielle prosesser. ZERO arbeider for hydrogen laget av fornybart energi. Veien til hydrogensamfunnet 7

8 Ved å rekombinere hydrogen og oksygen i en brenselcelle får man tilbake elektrisiteten pluss noe varmeenergi. Brenselceller brukes i hovedsak i tre sektorer. Det første er stasjonær energiproduksjon hvor man har behov for både strøm og varme, men også som back-up energi i en by eller hytte. Den andre sektoren er for effektbalansering i strømnettet og lagring av elektrisitet. Sammen med fornybar energiproduksjon fra vind og sol, kan hydrogen brukes til å lagre overskuddsenergi, som senere kan sendes tilbake til strømnettet, eller fungere som drivstoff. Med andre ord kan hydrogenet gjøre samme nytten som et batteri, eller som vannmagasinene til vannkraftstasjonene. Den siste sektoren er som drivstoff til transport. 7 Transportsektoren bruker nesten utelukkende fossilt drivstoff som energikilde. I Norge står transporten for 30 % av våre nasjonale CO 2 -utslipp, hvorav 20 % kommer fra veitrafikken. NY TOMRA PÅ LUR? Norge har ingen stor bilproduksjon å skilte med. Derimot ligger industripotensialet i teknologi for infrastruktur, delproduksjon til bil og som eksportør av fornybar hydrogen. NEL Hydrogen er et fullt kommersielt norsk selskap som i dag leverer elektrolysører til industrien. NEL Hydrogen sitter også på stasjonsteknologien som ble utviklet av Statoil og Hydro, og som demonstreres på stasjonene i Porsgrunn, Drammen og Oslo (Økern). Så langt har danske H2-Logic levert to hydrogenstasjoner til Oslo, men det ligger muligheter for flere aktører på hydrogenstasjonsbygging, da denne teknologien ikke er ferdigutviklet. Norge leverer også mange avanserte og spesialiserte komponenter til bilindustrien. Spesielt er Kongsberg Automotive sine komponenter ettertraktede og viktige for både for elbiler og hydrogenbiler. Raufoss Fuel Systems (RAFS) leverer i dag hydrogentanker som brukes i Mercedes sine hydrogenbiler, og potensielt i mange andre bilprodusenters hydrogenbiler. Gjennom kontakten som over mange år har blitt bygget opp med bilprodusentene blant annet gjennom HyNor-prosjektet kan aktører som RAFS mye lettere komme i kontakt med bilprodusentene. 8 Norge er en energinasjon. Når det gjelder vindkraft har Norge et betydelig potensiale av det som finnes i hele Europa. Denne energien kan bli en eksportvare gjennom å omgjøre energien til hydrogen, for så å eksportere det til utlandet, slik som Japan. 9 På grunn av de gode insentivene vi har i dag og den økonomiske situasjonen Norge er i, har vi en unik mulighet til å skape et ledende område for videre teknologiutvikling for hydrogen her i landet, i tillegg til å legge grunnlaget for fornybart drivstoff i transportsektoren. 7 US department of Energy, 2010, Market report for Hydrogen, tilgjengelig ved: 8 Bjørn Simonsen, Generalsekretær Hynor, oktober Veien til hydrogensamfunnet

9 Honda FCX Clarity Veien til hydrogensamfunnet 9

10 Hydrogen i andre land NORGE I VERDENSTOPPEN, MEN IKKE ALENE Selv om Norge ligger godt an med sine fem stasjoner er vi ikke det eneste stedet hvor det har blitt satset hardt på hydrogen. Hydrogensatsningen skjer uavhengig av Norge i Europa. Tyskland har satt av 1,4 milliarder Euro over 7 år for utvikling av biler og bygging av stasjoner stasjoner skal bygges der innen 2015 og 1000 stasjoner i I Japan skal det bygges 100 stasjoner innen California har akkurat innført hydrogenpåbud for store bensinstasjoner, basert på bilindustriens tall for hvor mange biler de vil legge ut for salg. Danmark har også satt seg fore 15 stasjoner i et nasjonalt nettverk av hydrogenstasjoner. 13 CALIFORNIA, LAND OF THE FREE MED PUMPEPÅBUD California er et av de ledende områdene for satsning på hydrogen som drivstoff til bil. 18 stasjoner finnes i dag fra nord til sør i staten. Videre planlegges det 14 til innen kort tid. 14 Byggingen støttes av delstaten fra 50-75% av kostnaden. 15 Delstaten forsøker å løse usikkerheten både bilprodusenter og bensinstasjoner har for å få solgt sine produkter. Derfor har politikerne vist stor vilje til å forsøke å sikre begge sidene ved hjelp av bindende avtaler for både bilprodusenter og for store drivstoffleverandører. I 2012 ble den såkalte Clean Fuels Outlet (CFO) besluttet. 16 Store bensinstasjonselskaper må levere hydrogen i henhold til projeksjoner om hvor mange biler som legges for salg som bilprodusentene gir. Disse projeksjonene er forpliktende for bilprodusentene. Bilprodusentene har indikert at 1200 biler skal rulle på veien i California i Hydrogen-produksjon og distribusjon skal altså kunne dekke alle disse bilene. Bensinstasjonene får beskjed 28 måneder før stasjonene må bygges ut. Hydrogen må leveres i henhold 10 National ational Organization Wassersto assersto und Brennsto zellentechnologie Brennsto zellentechnologie O, (NOW), 2011, Country update Germany, tilgjengelig ved: 11 Autoplus, 2012, L Allemagne Allemagne développe d veloppe son réseau r seau d hydrogène, d hydrog ne, tilgjengelig ved: Hydrog%C3%A8ne-Fuel-Cell-Daimler-Air-Liquide-Total 12 The Japan apan Times, 2011, Energy firms eye building 100 hydrogen stations by 2015 for fuel-cell cars, tilgjengelig ved: 13 California Air Resoursces Board, 2012, Clean Fuels Outlet, tilgjengelig ved 14 US department of Energy, 2012, Controlled Hydrogen Fleet and Infrastructure Analysis, tilgjengelig ved: gov/hydrogen/pdfs/54475.pdf 15 The California Energy Comission, 2012, Hydrogen Projects, tilgjengelig ved html 16 California Air Resoursces Board, 2012, Clean Fuels Outlet, tilgjengelig ved 17 h The California Energy Comission, 2012, Hydrogen Projects, tilgjengelig ved The California Energy Comission, 2012, Hydrogen Projects, tilgjengelig ved html 10 Veien til hydrogensamfunnet

11 til stipulert behov fra hydrogenbilene. Hvis leveringstallene fra bilprodusentene endrer seg mye, må bensinstasjonene fortsatt holde servicen åpen i det året en ny kalkulering skjer. Revidering skjer jevnlig. Det er kun bensinstasjonsselskaper som har betydelig andel i markedet som må levere drivstoffet. Forpliktelsene stopper når 100 pumper er oppe og går, og de ikke trenger finansiell støtte for å kunne få avkastning. Både bilprodusenter og drivstoffleverandører får bot hvis de ikke følger opp. TYSKLAND, OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEID Tyskland har besluttet å lage 1000 stasjoner innen stasjoner skal bygges innen I et offentlig privat samarbeid, kalt National Innovation Program (NIP), der blant annet Linde, Daimler og staten bidrar, er det satt av 1,4 milliarder euro mellom 2007 og millioner kommer fra det offentlig og 700 millioner kommer fra kommersielle aktører. 19 JAPAN, BILPRODUSENTENE BYGGER SAMMEN MED ENERGISELSKAPENE 2 millioner hydrogenbiler på japanske veier innen 2025 er de japanske bilprodusentenes mål. Både Honda og Toyota har stadfestet at hydrogenbiler vil komme for salg i For å kunne selge bilene har bilselskapene gått sammen med energiselskaper for å bygge stasjoner. Målet er å bygge 100 stasjoner innen Det er fire byområder med stasjoner mellom byene som skal bygges. Det er så langt usikkert hvor mye staten skal bidra med i midler. SØR-KOREA, BILINDUSTRIEN MED VERDENSLEDELSE FOR HYDROGENBIL Hyundai har tatt en ledende rolle innen hydrogen for transport. I 2014 vil Hyundai selge hydrogenbiler. Allerede nå finnes bilene til begrenset salg. København by har gått til innkjøp av 15 stykker. I Sør-Korea er det i dag 13 stasjoner som er bygget av Air Liquide, et fransk selskap, som også nylig leverte hydrogenstasjonen på Rosenholm. Sør-Korea planlegger for 43 stasjoner i 2015 og opp i mot 200 stasjoner i DANMARK SER ARBEIDSPLASSER I HYDROGEN Det er ikke kun land med egenproduserte biler som satser på hydrogen. Danmark satser på å bli verdens første land med landsdekkende infrastruktur for hydrogen. I 2012 kom en ny energiavtale på plass fra staten. Den setter av 70 millioner til bygging av el-ladeplasser og hydrogenstasjoner. Ifølge Hydrogen Link har hydrogen-teknologi potensial for 6000 arbeidsplasser og årlig eksport for 10 mrd. danske kroner. Den danske stat har de siste 11 årene totalt satset 2,3 milliarder kroner på hydrogenteknologiutvikling Fuel Cell today, 2012, Klaus Bonho Interviewed on German Hydrogen Infrastructure Plans, tilgjengelig ved: klaus-bonho -interviewed-on-german-hydrogen-infrastructure-plans 19 For å gjøre dette om til norske forhold vil 8,7 millioner Euro tilsvare 65 millioner kroner i året i en o entlig-privat satsning. Dette er kun regnet ut fra befolkningsstørrelse i Tyskland og Norge, uten å legge inn noen kostnadsforskjeller i landene. En kan gå ut fra at en tilsvarende satsning er dyrere i Norge da prisnivå og topografi og befolkningsspredning gjør infrastruktur vanskeligere i Norge. 20 Hydrogen Link, 2012, Bilproducenter til danske politikere: Elbiler på brint kan skabe arbejdspladser i Danmark, tilgjengelig ved: Veien til hydrogensamfunnet 11

12 I Danmark, hvor 30 % av komponentene til en fyllestasjon for hydrogen lages i landet, regner en med at produksjonen av én stasjon tilsvarer 4,5 danske årsverk. 21 Energistyrelsen i Danmark beregnet at total investeringskostnad fra staten for 15 stasjoner innen 2015 vil være på 90 millioner kroner. Det planlegges veldig små stasjoner. I 2025 regner de med at stasjonene vil være selvgående kommersielt sett ibid 22 Hydrogen Link, 2011, Brint til transport i Danmark frem mod 2050, tilgjengelig ved: 12 Veien til hydrogensamfunnet

13 Regjeringens hydrogensatsning Klimameldingen fra våren 2012 som ble fulgt opp med et klimaforlik kom med gode signaler for hydrogensatsningen. Fra klimaforliket 2008 er målet at hele den offentlige bilparken er utslippsnøytral i I 2012 er ikke dette nevnt, men presise mål er nevnt slik som at Norge skal være internasjonalt i front for tilretteleggig for el og hydrogen og gjennomsnittlig utslipp fra nye personbiler i 2020 ikke skal overstige et gjennomsnitt på 85 g CO 2 /km 24 NORGE SKAL VÆRE INTERNASJONALT I FRONT FOR TILRETTELEGGING FOR EL OG HYDROGEN. Klimameldingens mål om at Norge skal være i front med hydrogenstasjoner i 2020 vil i praksis si at vi trenger rundt 20 hydrogenstasjoner. Vi har per i dag en viss overkapasitet i og med at det finnes fem stasjoner som betjener 23 hydrogenbiler. 15 biler ble nylig pensjonert etter fem års tjeneste. Stasjonene vi har er i første rekke demonstrasjonsstasjoner, og er ikke tenkt å være arbeidshestene i en hydrogeninfrastruktur. I perioden frem til 2015 er det behov for å bygge en ny og større stasjon for å etablere standarden for en stasjon med stor leveringskapasitet - opptil 1000 kg per dag hvor 250 til 350 biler kan tanke daglig. Denne tenkes lagt inn i samarbeidet med Hyundai om innfasing av en større flåte biler i Fra 2015 signaliserer bilfabrikantene at de kommer med større serier med hydrogenbiler, som er tilnærmet likt priser som tradisjonelle modeller. Dersom man ser for seg at de første bilene er solgt innen utgangen av 2020, ser vi behov for å etablere rundt 20 stasjoner i samme periode. Stasjonene må etableres i tett samarbeid med bilindustrien, og det var med dette formål at en rekke aktører fra de nordiske land signerte en intensjonsavtale med fire ledende bilprodusenter i oktober dette år. 26 Partnerskapet skal nå utrede en mulig innfasingsplan av biler i årene frem til 2020, og stasjoner skal så etableres i en takt, med en kapasitet og i et nettverk som dette behovet tilsier. Kostnadene for 20 stasjoner med tilhørende produksjonskapasitet vil ligge i området millioner kroner. Grunnet lav kapasitets utnyttelse vil det være vanskelig i denne fasen å se for seg en ren kommersiell modell, slik at offentlig medvirkning til investeringsstøtte og drift vil være nødvendig. 23 Wikipedia, ikipedia, 2009, Klimaforliket, tilgjengelig ved: 24 Stortinget, 2012, Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om norsk klimapolitikk, tilgjengelig ved: no/saker-og-publikasjoner/publikasjoner/innstillinger/stortinget/ /inns /2/ 25 Ulf Hafseld, daglig leder HYOP, oktober orsk Hydrogenforum, 2012, Toyota, issan, Honda og Hyundai signerer intensjonsavtale om markedsintroduksjon av Norsk Hydrogenforum, 2012, Toyota, Nissan, Honda og Hyundai signerer intensjonsavtale om markedsintroduksjon av hydrogenbiler i Norden, tilgjengelig ved: Veien til hydrogensamfunnet 13

14 85 G CO 2 /KM I 2020 INKLUDERER HYDROGEN Minst 29 % av nybilsalget må være nullutslippsbiler i 2020, hvis Norge skal nå målet om at gjennomsnittsutslippet av nye biler solgt i Norge i 2020 er på 85 g CO 2 /km. 27 Elbiler har, takket være verdens beste insentiver, vært en stor suksess i Norge. I september 2012 var det over 8000 elbiler på norske veier, dobbelt så mange som året før. Men elbil kan ikke ta over hele personbilmarkedet. Elbiler som kun brukes til pendling trenger begrenset offentlig lading. Mye av ladingen vil foregå hjemme og på arbeidsplassen. Elbiler i stort antall hvor bruken er mer variert trenger betydelig infrastruktur hvis rekkevidden på bilene fortsetter å ligge under 200 kilometer. Dette kan ikke dekkes av hurtiglading alene, og en storstilt innføring av hurtigladere vil dessuten også føre til store effektsvingninger i strømnettet. Nissan og Renault som satser stort på elbiler, kommer også med hydrogenbiler. Disse ser for seg en deling av markedet mellom elbiler og hydrogen ut fra behov for infrastruktur, vekt og kostnad. Nissan og Renault er ikke de eneste som ser en slik deling, Toyota satser også på en slik deling. Det finnes unntak som Tesla som satser på store biler med rekkevidde på rundt kilometer. Tesla er i dag en meget liten aktør i bilmarkedet, men kan ha stor innvirkning hvis de lykkes. Hvis en skulle ta en elbil på hyttetur til Sjusjøen fra Oslo en populær helg, vil mange av bilene måtte hurtiglade på veien, grunnet rekkevidden et batteri gir i dag (ca. 15 mil). Én bil trenger minst 20 minutter for å lade batteriet opp til 80 %. Hvis det er 1000 elbiler som kommer i løpet av fredagen vil en hurtiglader bruke omtrent 330 timer å betjene alle bilene. Fire ladere vil bruke omtrent 83 timer. 100 hurtigladere vil kunne betjene disse bilene i en periode på litt over 3 timer. Men effektbehovet for 100 hurtigladere 50 kw effekt er så kraftig at en slik løsning ikke er hensiktsmessig. Allerede i dag, med godt over 3000 ladeplasser ser en utfordringer med for få ladestasjoner, selv med hurtiglading. Det er viktig å merke seg at ved dagens rekkevidde for elbiler, måtte alle elbilene som kjørte til Sjusjøen ha hurtigladet for å komme frem. En hydrogenbil vil ikke trenge det. Hydrogenbiler dekker alle egenskapene en konvensjonell bensin- og dieselbil har. I tillegg fungerer fylling på samme måte som dagens bensin og dieselfylling, og bruker også samme tid, altså 3 4 minutter for en full tank. Dette gjør at en hydrogeninfrastruktur i stor skala sammenlignet trenger mye mindre plass og tid for å serve flere biler Det finnes 1750 bensinstasjoner i Norge i dag 28. Man vil kunne dekke hele Norges behov med vesentlig færre hydrogenstasjoner enn det finnes bensinstasjoner. Småbiler utgjorde 14,7 % av nybilsalget i 2011 (OFV), og andelen ser ikke ut til å endre seg. A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis, som er basert på bilindustriens og andre industriaktørers egne tall og projiseringer, fasilitert og skrevet av Mckinsey 29 konkluderer med at elbiler kan dekke småbil- og bykjøring, mens hydrogen behøves for å dekke større biler, eller et sted mellom 50 og 85 % av markedet, alt etter hvor stor andel ladbare hybridbiler som kommer på markedet. Testbilene som kjører på hydrogen i dag er større biler. De bilene som finnes er kompaktsuv (Hyundai ix35, Toyota Highlander,) sedan (Honda Clarity) og B-segmentet (Mercedes B-klasse). Ladbare hybrider 27 Grønn Bil, 2012, Hvor mange ladbare biler trengs i 2020 for å nå målene i klimameldingen? klimameldingen Tilgjengelig ved: no/nyheter/hvor-mange-ladbare-biler-trengs-i-2020-for-aa-naa-maalene-i-klimameldingen-article html Blant oppdragsgiverne var European Climate Foundation, Shell og ere ere bilprodusenter. A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis, 14 Veien til hydrogensamfunnet

15 Mercedes B-class F-Cell Veien til hydrogensamfunnet 15

16 slik som Toyota Prius plug-in, Volvo V60 og Mitsubishi Outlander plug-in vil, sammen med hydrogenbilene kunne ta resten av markedet. Dette vil si mellom 5000 og hydrogenbiler i HYDROGENRÅDETS ANBEFALING Hydrogenrådet er Samferdsels- og Olje og Energidepartementets egenoppnevnte råd for hydrogen. Deres handlingsplan for perioden 2012 til 2015 anbefales spesielt at: Det etableres insentiver som sikrer drift av hydrogenstasjoner Transnova må styrkes med midler og mandat Opprettholde og styrke virkemidler for effektiv innfasing av nullutslippsbiler Det stilles krav til andel nullutslippskjøretøy i offentlige anskaffelser av kjøretøy og transport-tjenester. 30 AVGIFTS-FRITAK FOR HYDROGENBILENE I personbilsegmentet er dagens avgiftsregime for hydrogenbiler selve grunnpillaren i hydrogensatsingen. Unntak av moms, engangsavgift, gratis parkering, og tilgang til kollektivfeltet vil gjøre det attraktivt å kjøpe biler fra Disse avgiftene bør opprettholdes til det er hydrogenbiler på veiene, i tillegg til elbiler. Hydrogenrådet anbefaler en slik videreføring. Slik regjeringen har forespeilet, er «fredningen» av el- og hydrogenbilregimet nå sikret til Innen den tid har elbilmarkedet rukket å få skikkelig fotfeste, mens hydrogenbilens fremtid fremdeles vil være usikker om man har disse godene i kun to år for vanlige kunder ( ). Hydrogenbiler bør ha samme hjelp til innfasing som elbilene har fått så langt. Derfor anbefales det at ordningen videreføres for nullutslippsbiler, det vil si til hydrogenbiler til får avgiftsfritak, totalt nullutslippsbiler. LOKALPOLITISK ENGASJEMENT Akershus Fylkeskommune har markert et klart politisk standpunkt som sier at de vil satse på hydrogen. 20 millioner kroner er satt av til hydrogensatsning i fylket for 2013, og det utarbeides høsten 2012 en handlingsplan for hvordan disse pengene skal brukes. Videre utarbeides det også en strategi for hydrogensatsingen i Oslo-regionen for perioden Sammen med Oslo har Akershus et bussprosjekt for hydrogen, HyNor Oslo Buss, som også er en del av et EU-prosjekt kalt Clean Hydrogen in European Cities (CHIC), der 5 hydrogenbusser kjører i vanlig rutetrafikk i de to fylkene. OSLO-AKERSHUS FØRSTE OMRÅDE FOR HYDROGEN For å ha en ansvarlig utrulling av hydrogen bør en satse på Oslo-Akershusområdet først, og deretter andre store byområder som Trondheim og Bergen. I mellom satsningsområdene bør det bygges bindestasjoner som gjør at du kan kjøre mellom Oslo-Trondheim-Bergen. Dette følger samme prinsippet som i Japan og Tyskland. Det er imidlertid viktig at stasjoner etableres i et nettverk som sikrer kundene en fullgod dekning i henhold til deres bruksmønster. Dette vil avhenge mye av type kjøretøy som kommer, og tilhørende brukergrupper. 30 Klimaforliket fra 2009 sier at o entlig o entlig bilpark skal være CO 2 -nøytral i Veien til hydrogensamfunnet

17 Anbefalte virkemidler for hydrogenstasjoner En stasjon tar omtrent ett år å bygge. Imidlertid kan reguleringsprosessen ta vesentlig lengre tid, og det er derfor viktig at man svært tidlig kommer i dialog med kommuner angående fremtidige reguleringsplaner og arealavsetninger, slik at hydrogenstasjoner kan legges der behovet finnes. Fyllestasjoner for hydrogen trenger først direkte investeringsstøtte og driftsstøtte frem til 2020 eller frem til ca biler. 31 Deretter bør det fortsatt være investeringsstøtte sammen med markedsstøtte og eventuelt tvang. Utfasing av støtte kan skje gradvis etter Det er viktig å etablere overkapasitet slik at en ikke risikerer tomme hydrogentanker. I tillegg bør det bygges nettverkstasjoner som knytter et område med flere hydrogenstasjoner, som Oslo, med et annet område som Bergen eller Trondheim. Det er viktig at dette taes hensyn til når en utarbeider støtteregimet. FØDSELSHJELP GJENNOM DIREKTE STØTTE TRANSNOVA, DIREKTE DRIFTSSTØTTE I STARTEN I dag finnes det ingen direkte ordninger for driftsstøtte til hydrogen før bilene kommer på markedet. Før markedsbaserte insentiver som vil fungere som driftsstøtte kommer på plass, må midlene komme fra et annet sted. Driftstøtte bør gis gjennom Transnova ved at de får endret sitt mandat til å dekke noe driftsstøtte. Transnova er Regjeringens organ etablert for å støtte prosjekter og initiativ som fører til reduksjon av CO 2 fra transportsektoren. Transnova gir investeringsstøtte til hydrogenstasjoner i dag. I 2013 har Transnova et budsjett på omtrent 78 millioner kroner. Transnovas rolle bør styrkes i tråd med det Regjeringens eget hydrogenråd har anbefalt: En opptrapping til 150 millioner kroner i 2014 og videre opp til 500 millioner kroner innen få år. En bør ha som mål at Transnova skal ha like mye midler til rådighet som ENOVA. PRESTASJONSLÅN TIL INVESTERING OG DRIFT. I tillegg til 50 % direkte støtte fra staten (EU sine regler setter grensen der) bør staten hjelpe næringsaktørene betydelig mer i startfasen. Dette kan gjøres ved prestasjonsbaserte lån. For å tiltrekkes næringslivet kan staten sette opp prestasjonsbaserte lån til investeringer. Her vil tilbakebetaling skje fullt ut hvis næringen utvikler seg slik som den skal. Hvis den utvikler seg dårligere vil det kun delvis betales tilbake. På den måten er det utlåner som tar mest risiko. I dette tilfellet vil det være staten. Dette vil være et tydelig signal for næringsaktører at staten er villig til å satse. Det bør gis klar tidsbegrensning for hvor lenge denne støtten gis. 31 Ulf Hafseld, leder Hyop, Oktober 2012 Veien til hydrogensamfunnet 17

18 GI ATTRAKTIVE TOMTER FOR HYDROGENSTASJONER Attraktive offentlige og kommunale tomter for drivstoffsalg kan gis til selskaper som vil opprette hydrogenstasjoner. Tomter i populære områder er dyrt og ettertraktet, og må reguleres og øremerkes til hydrogenformål. Det er viktig at det settes av plass til hydrogenstasjoner i nærheten av viktige knutepunkter. INNGÅ FORPLIKTENDE AVTALE MED HYDROGENBILPRODUSENTER For å være sikre på at Norge bygger infrastruktur for biler som faktisk kommer på det norske markedet, bør staten utarbeide en forpliktende avtale med bilprodusentene som har sagt de kommer med bilene. Avtalen bør inneholde et anslag fra bilprodusentene på hvor mange biler de tenker å selge, hvor mye hydrogen som behøves, samt pris og tilgjengelighet på bilene frem til rundt Norge kan på sin side garantere for utbygging og drift av en hydrogeninfrastruktur som kan levere drivstoff til antallet biler som leveres av bilprodusentene. Hvis bilprodusentene ikke greier å levere, må de betale en andel av infrastruktur-kostnaden til staten. På den måten garanteres statens investering i infrastruktur. I California har en lignende avtale blitt utarbeidet, og danner basen for pumpepåbudet. Det finnes i dag flere uforpliktende avtaler (se neste avsnitt) om hydrogen-satsning fra bilselskapene sin side. Her påpeker de at produsentene er klare for salg såfremt infrastruktur er på plass. En forpliktende avtale mellom Norge og bilprodusentene vil sikre en slik utbygging. GLOBALE BILPRODUSENTERS SATSER I 2009 signerte ni store bilselskaper 32 en avtale for å levere hydrogenbiler fra Avtalen gikk ut på å samarbeide med å få hydrogenbiler ut i markedet, spesielt med tanke på infrastruktur. Flere av bilselskapene samarbeider om hydrogen-forskningen, slik som BMW og Toyota 33. I Tyskland, Japan og Sør-Korea er flere av bilprodusentene med på spleiselaget for fyllestasjonene. Hyundai, Nissan, Toyota og Honda tok et skritt til i 2012 med sin avtale om å levere først til det nordiske markedet mellom Avtalen var med nordiske aktører som Icelandic New Energy, Vätgas Sverige, Hydrogen Link, HyNor, samt skandinaviske hydrogentilbydere som H2-logic i Danmark og HYOP i Norge.. PUMPEPÅBUD FRA 2016 Basert på anslag gitt i en avtale mellom Norge og bilprodusentene kan man fremlegge krav om hydrogenleveranser fra store drivstofftilbydere - et pumpepåbud med andre ord. I Sverige har pumplagen 34 gjort det forpliktende for alle bensinstasjoner som selger mer enn 1000 m3 drivstoff i året å selge fornybart drivstoff, i praksis E85 (bioetanol). Ordningen har gjort E85 pumper me- 32 Daimler, Ford, Opel, Honda, Hyundai, Kia, Renault, Nissan og Toyota 33 Bloomberg, 2012,BMW 2012,BM Extends Toyota Cooperation to Fuel Cells, Sports Cars, tilgjengelig ved: news/ /bmw-extends-toyota-cooperation-to-fuel-cells-sports-cars.html 34 Tillhandahållandeskyldighet för f r förnybara f rnybara drivmedel 18 Veien til hydrogensamfunnet

19 get utbredt i hele landet. Pumpepåbudet har fokusert på hver enkel bensinstasjon i stedet for drivstofftilbydere overordnet. For Norge sin del kan det være bedre å fokusere på store drivstofftilbydere som Shell, Statoil og Esso, altså selskaper som har betydelig markedsandeler. Disse har finansielle muskler til å være med på utbyggingen. I California har de satset på de største tilbyderne gjennom leveringsforpliktelse av hydrogen. Delstaten støtter bygging med opp mot 75 % av kostnaden. 35 MARKEDSBASERTE INSENTIVER I tillegg til pumpepåbudet bør staten skape markedsbaserte insentiver som gir finansiell støtte til hydrogenstasjonene. FEED-IN TARIFF Med feed-in tariff menes at staten garanterer prisen på hydrogen ut i fra produksjons kostnadene og en rimelig avkastning. Her er det viktig at det utarbeides en plan for utfasing av feed-in tariffen, for å stimulere til effektivisering av produksjon og gi de kommersielle hydrogen-aktørene et klart rammeverk. Hydrogen som støttes bør være fra en fornybar kilde som elektrisitet eller biogass. Tyskland har innført feed-in tariff for sin fornybare elektrisitetssektor med stor suksess. Fra første kvartal 2010 til første kvartal 2011 økte andelen fornybar energiproduksjon fra 17,1 % til 19,2 % (Wikipedia). Nivået på hvor høyt den garanterte prisen er avhenger av om det er elektrisitet fra vind, sol eller tidevann. De to sistnevnte får høyest pris, mens vindkraft får en lavere pris. I februar 2012 var støtten på 3,4 cent/kwh for vannkraft og 24,43 cent/kwh for solenergi. Støttenivået reduseres hvert år, for å stimulere til effektivisering og teknologiutvikling. For at feed-in tariffer skal lykkes må de baseres på grundige undersøkelser for kostnader, og markedsutvikling. Derfor er det viktig å sette i gang en slik utredning så fort som mulig. For hydrogenprodusenter er feed-in tariffer det som gir best forutsigbarhet fordi de da presist kan beregne hvor mye inntekter de kan få. En feed-in tariff bør komme på plass når bilene kommer for vanlig salg. INDIREKTE STØTTE GJENNOM ANBUDSREGLENE Staten og kommunene er en viktig brikke, også for etterspørsel etter hydrogenkjøretøy. Alle offentlige innstanser som etterspør transport bør etterspørre nullutslippskjøretøy der det er hensiktsmessig. Spesielt bør staten, fylkeskommunene og kommunene bruke anbudskrav til kollektivtransport. Kollektivtrafikken representerer en sikker bruker, med forutsigbart behov for både drivstoff og kjøretøy over en lengre periode. Dette er viktig i oppbyggingsfasen av hydrogenmarkedet. Krav til nullutslipp i Taxi-løyver er et annet virkemiddel som kan være med å fase inn hydrogenbiler raskere. Taxier vil også være en garantist for etterspørsel av hydrogen som drivstoff. 35 The California Energy Comission, 2012, Hydrogen Projects, tilgjengelig ved html Veien til hydrogensamfunnet 19

20 De andre vurderte virkemidlene GRØNNE SERTIFIKATER Grønne sertifikater er et annet markedsbasert insentiv. Sertifikatsystemet fungerer slik at produsenten av hydrogen tildeles et sertifikat tilsvarende energimengden de produserer. Dette sertifikatet forpliktes kjøpt av ikke-hydrogenproduserende aktører for at de skal kunne selge sitt drivstoff. Dermed skapes det en etterspørsel og en pris på sertifikatet som går til inntekt for hydrogenprodusenten. Denne prisen kommer som en ekstrainntekt for hydrogenprodusenten. Grønne sertifikater brukes i dag for å fase inn ny fornybar elektrisitet i kraftmarkedet i Norge og Sverige. Systemet er i startfasen og har møtt motstand blant noen naturvernere fordi ordningen i visse tilfeller bidrar til å støtte allerede lønnsom utbygging av vannkraft. Samtidig er det heller et konsesjonsproblem (godkjenning av hvert enkelt prosjekt) enn sertifikatsystemet i seg selv. Totalt skal de grønne sertifikatene skal føre til 26,4 TWh ny fornybar energi fra vind-, sol- og vannkraft innen 2020 fordelt mellom Norge og Sverige. Noe tilsvarende kunne vi sett for oss i drivstoffmarkedet. Myndighetene fastsetter hvor mange hydrogenstasjoner som skal settes opp hvert år, hvem som får ansvaret for et gitt antall hydrogenstasjoner basert på for eksempel markedsandel. Kostnadene for bygging og drift av hydrogenstasjonene kan tas som et pålegg på drivstoffavgiften, på samme måte som de grønne sertifikatene for fornybar energi betales av forbrukeren over strømregningen. AVGIFTSFRITAK FOR FOSSILT DRIVSTOFF Bensinstasjoner som leverer hydrogen kan få fritak eller lavere avgift på det fossile drivstoffet som de leverer. På den måten oppfordres bensinstasjonene til å tilby hydrogen ved at deres inntekter fra konvensjonelt drivstoff økes. Dette bør eventuelt utarbeides slik at fritak/reduksjon i avgiften som står i forhold til hvor mye hydrogen som leveres. Denne løsningen kan også gjøres med andre fornybare drivstoffer som elektrisitet og biodrivstoff. En fare er at drivstofftilbydere velger å selge billigere fossilt drivstoff for å utkonkurrere andre markedsaktører. Spesielt er det en reell fare hvis støtteordningene for hydrogenpumpe ellers, det vil si investeringsstøtte og driftsstøtte er så god at bensinstasjonen ikke taper noe særlig på det. I dag kommer en økende del av bensinstasjonsinntektene fra butikkhandel og det kan være interessant for en bensinstasjonstilbyder å tiltrekke seg flere kunder med slike lokketilbud. 20 Veien til hydrogensamfunnet

Hydrogen i Norge og samhandling mellom dagens gassbransje og hydrogenmiljøet

Hydrogen i Norge og samhandling mellom dagens gassbransje og hydrogenmiljøet Hydrogen i Norge og samhandling mellom dagens gassbransje og hydrogenmiljøet Bjørn Simonsen Generalsekretær, Norsk Hydrogenforum Sekretær, Hydrogenrådet Status? 12 hydrogenbiler i Norge nå Hyundai selger

Detaljer

Hydrogenstrategi 2014-25

Hydrogenstrategi 2014-25 Fylkesordfører Anette Solli, 14. oktober 2014 Hydrogenstrategi 2014-25 for Oslo og Akershus GO-tinget Ønsket resultat av strategien 10.000 hydrogenbiler i Oslo og Akershus i 2025 + 500 i nabofylkene 100

Detaljer

Hydrogensatsningen i Norge

Hydrogensatsningen i Norge Hydrogensatsningen i Norge Transnovakonferansen 2012 Jan Carsten Gjerløw Daglig leder, Hynor Lillestrøm AS Den Europeiske transport-fremtiden Basert på faktiske og konfidensielle data fra mer enn 30 forskjellige

Detaljer

KLARE FOR HYDROGEN Hydrogensatsingen i Akershus fylkeskommune

KLARE FOR HYDROGEN Hydrogensatsingen i Akershus fylkeskommune KLARE FOR HYDROGEN Hydrogensatsingen i Akershus fylkeskommune H H KLARE FOR HYDROGEN Akershus og Oslo er den perfekte regionen for innføring av hydrogenbiler: klimavennlig hydrogenproduksjon et økende

Detaljer

Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Elbil - status. Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder

Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Elbil - status. Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Elbil - status Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Om prosjektet Grønn Bil Mål: 200.000 ladbare biler i 2020 Tilby praktisk hjelp og informasjon til

Detaljer

Bruk av gass som energibærer i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Pernille Aga, Prosjektleder, Ruter

Bruk av gass som energibærer i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Pernille Aga, Prosjektleder, Ruter Bruk av gass som energibærer i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus Pernille Aga, Prosjektleder, Ruter på T-bane, buss, trikk, tog og båt i hele 309Ruters trafikkområde i 2013 2 av side 114 103 % millioner

Detaljer

Norge Sverige. imiev. Leaf

Norge Sverige. imiev. Leaf Elbilvirkemidlene 16000 14000 12000 10000 8000 6000 Norge Sverige 4000 2000 imiev Leaf 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Vi har sammenlignet total cost of ownership for

Detaljer

Bilbransjens tilpasning og framtidsbilde. Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening

Bilbransjens tilpasning og framtidsbilde. Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening Bilbransjens tilpasning og framtidsbilde Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening Bilenes andel av CO 2 -utslippet i Norge Av Norges samlede klimagassutslipp står personbilene for 10 prosent Kilde:

Detaljer

Status for Hydrogenveien, - fordeler ved hydrogenbasert system

Status for Hydrogenveien, - fordeler ved hydrogenbasert system Classification: Internal Status: Draft Status for Hydrogenveien, - fordeler ved hydrogenbasert system Anne Marit Hansen, forretningsutvikler Hydrogen og leder HyNor Oslo Energidagene 16-17.oktober, 2008

Detaljer

HYDROGEN SOM ENERGIBÆRER

HYDROGEN SOM ENERGIBÆRER SOLAR ENERGY IS GROWING RAPIDLY HYDROGEN SOM ENERGIBÆRER Øystein Stray Spetalen Investor og Styremedlem i NEL ASA 1 DET FOSSILE DRIVSTOFFMARKEDET ER ENORMT $ 8 MRD PER DAG 2 SOLENERGI VOKSER HURTIG Gigawatt

Detaljer

2 Klimautslipp. 2.1 Hva dreier debatten seg om? 2.2 Hva er sakens fakta?

2 Klimautslipp. 2.1 Hva dreier debatten seg om? 2.2 Hva er sakens fakta? 2 Klimautslipp 2.1 Hva dreier debatten seg om? FNs klimapanel mener menneskeskapte klimautslipp er den viktigste årsaken til global oppvarming. Det er derfor bred politisk enighet om at alle former for

Detaljer

Hydrogen i Norge frem mot 2040

Hydrogen i Norge frem mot 2040 Hydrogen i Norge frem mot 2040 Bjørn Simonsen Generalsekretær, Norsk Hydrogenforum Sekretær, Hydrogenrådet Redigert: forklarende tekst lagt til her og der Et dagsaktuelt spørsmål for AS Norge: Hvordan

Detaljer

Norge en foregangsnasjon innen hydrogen HVORDAN VI KAN BEVARE PIONÉRROLLEN

Norge en foregangsnasjon innen hydrogen HVORDAN VI KAN BEVARE PIONÉRROLLEN Norge en foregangsnasjon innen hydrogen HVORDAN VI KAN BEVARE PIONÉRROLLEN Steffen Møller-Holst Leder av Hydrogenrådet Transnovakonferansen, Handlingsplan 9.mai 2012 2015 Hydrogenrådet Oppnevnt av Olje-

Detaljer

HYDROGENSATSINGEN I OSLO OG AKERSHUS PLANPROSESS FOR VIDERE UTBYGGING

HYDROGENSATSINGEN I OSLO OG AKERSHUS PLANPROSESS FOR VIDERE UTBYGGING Kristian E. Vik, Prosjektleder Next Move og H2OSL Hydrogen Gardermoen Kunnskapsbyen Lillestrøm HYDROGENSATSINGEN I OSLO OG AKERSHUS PLANPROSESS FOR VIDERE UTBYGGING TEMADAG I LANDSKRONA 2. OKTOBER 2013

Detaljer

Hydrogenstrategi 2014-25

Hydrogenstrategi 2014-25 Stig Hvoslef, 26. juni 2014 Hydrogenstrategi 2014-25..og fossilfri bussdrift i Oslo og Akershus Klima-/miljøbuss-seminar Sør-Trøndelag FK AtB Transnova Tema for dette innlegget Hydrogenstrategi for Akershus

Detaljer

200.000 ladbare biler i 2020? Realisme eller fantasi?

200.000 ladbare biler i 2020? Realisme eller fantasi? Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! 200.000 ladbare biler i 2020? Realisme eller fantasi? Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Om prosjektet Grønn Bil Mål: 200.000 ladbare biler i 2020

Detaljer

Hydrogen Norske erfaringer

Hydrogen Norske erfaringer Hydrogen Norske erfaringer Trondheim, 8.oktober 2014 Erik Lorentzen Agenda Skal innom følgende temaer: Hva er hydrogen? Hvorfor bruke hydrogen til transport? Noen hovedutfordringer Status i verden Status

Detaljer

Norges neste industrieventyr har begynt. Bjørn Simonsen Direktør for Forretningsutvikling og Samfunnskontakt

Norges neste industrieventyr har begynt. Bjørn Simonsen Direktør for Forretningsutvikling og Samfunnskontakt Norges neste industrieventyr har begynt Bjørn Simonsen Direktør for Forretningsutvikling og Samfunnskontakt bjorn.simonsen@nel-asa.com 1 HVA DRIVER DET NYE INDUSTRIEVENTYRET? 1. FORNYBAR ELEKTRISITET ER

Detaljer

Toyotas vei inn i fremtiden

Toyotas vei inn i fremtiden Toyotas vei inn i fremtiden Espen Olsen, informasjonssjef, Toyota Norge. Agder Energi-konferansen 27/05/2015. date dato 01/06/2015 - page 2 Toyota Motor Corporation Verdens største bilprodusent i 2014.

Detaljer

Økonomisk virkemiddelapparat og lovtekniske rammevilkår for ny transportenergi. Erik Lorentzen Tønsberg 10. januar 2012

Økonomisk virkemiddelapparat og lovtekniske rammevilkår for ny transportenergi. Erik Lorentzen Tønsberg 10. januar 2012 Økonomisk virkemiddelapparat og lovtekniske rammevilkår for ny transportenergi Erik Lorentzen Tønsberg 10. januar 2012 Om Transnova Transnova er et offentlig virkemiddel som skal bidra til å redusere CO2-utslippene

Detaljer

HyNor. Hydrogenveien i Norge. Oslo 28. september 2006 Ulf Hafseld, Prosjektleder

HyNor. Hydrogenveien i Norge. Oslo 28. september 2006 Ulf Hafseld, Prosjektleder HyNor Hydrogenveien i Norge Oslo 28. september 2006 Ulf Hafseld, Prosjektleder HyNor sin målsetning Prosjektet ble etablert i 2003 med målsetning om en bred markeds-demonstrasjon av hydrogen i transportsektoren

Detaljer

Grønn Bil: Status for ladbare biler I Norge

Grønn Bil: Status for ladbare biler I Norge Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Grønn Bil: Status for ladbare biler I Norge Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Om prosjektet Grønn Bil Mål: 200.000 ladbare biler i 2020 Tilby praktisk

Detaljer

Fossilfri energiregion!? Scenario utslippsfri veitrafikk i Trøndelag og Midtnorden. Seminar 08.05.2014, Rolf Hagman, Forsker TØI rha@toi.

Fossilfri energiregion!? Scenario utslippsfri veitrafikk i Trøndelag og Midtnorden. Seminar 08.05.2014, Rolf Hagman, Forsker TØI rha@toi. Fossilfri energiregion!? Scenario utslippsfri veitrafikk i Trøndelag og Midtnorden Seminar 08.05.2014, Rolf Hagman, Forsker TØI rha@toi.no Hvor skal vi? Klimaforliket juni 2012 Stortingsmelding om klima-politikken

Detaljer

Elektrifisering, Ladestasjoner m.m.

Elektrifisering, Ladestasjoner m.m. Elektrifisering, Ladestasjoner m.m. Hans Skjelbred ETTERMARKEDSFORUM 2011 Laholmen hotell,strömstad 9. juni 2011 Innhold Hvem er jeg Om Transnova Mine erfaringer med el-bil El-biler som kommer. Eksempler

Detaljer

4. El-, hybrid- og hydrogenbiler

4. El-, hybrid- og hydrogenbiler 4. El-, hybrid- og hydrogenbiler 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 apr.17 Kun bensindrift Kun dieseldrift Hybrid Ladbar hybrid Helelektrisk Nybilsalget. Markedsandeler etter fremdriftstype

Detaljer

Hydrogensamfunnet. Løsningen - eller i hvert fall en del av den

Hydrogensamfunnet. Løsningen - eller i hvert fall en del av den Truls Norby Hydrogensamfunnet 2222222222222222222222222 Løsningen - eller i hvert fall en del av den Department of Chemistry University of Oslo Centre for Materials Science and Nanotechnology (SMN) FERMiO

Detaljer

Uno-X Hydrogen AS - Høringsinnspill til Nasjonal transportplan

Uno-X Hydrogen AS - Høringsinnspill til Nasjonal transportplan Fra: noreply@regjeringen.no Sendt: 29. juni 2016 13:59 Til: postmottak SD Emne: Nytt høringssvar til 16/485 - Høring - Grunnlagsdokument Nasjonal transportplan 2018-2029 Referanse: 16/485 Høring: Høring

Detaljer

En nybilpark som slipper ut 85 g/km i 2020

En nybilpark som slipper ut 85 g/km i 2020 En nybilpark som slipper ut 85 g/km i 2020 Foreløpige resultater og vurderinger Tempokonferansen 28. feb 2013, Erik Figenbaum Oppdraget fra Miljøverndepartementet Hvordan skal målet i Klimameldingen om

Detaljer

Hovedpunkter. Referanse: 16/485 Høring: Høring - Grunnlagsdokument Nasjonal transportplan Levert: :48 Svartype:

Hovedpunkter. Referanse: 16/485 Høring: Høring - Grunnlagsdokument Nasjonal transportplan Levert: :48 Svartype: Fra: noreply@regjeringen.no Sendt: 30. juni 2016 10:49 Til: postmottak SD Emne: Nytt høringssvar til 16/485 - Høring - Grunnlagsdokument Nasjonal transportplan 2018-2029 Referanse: 16/485 Høring: Høring

Detaljer

Bjørn Simonsen. Direktør Forretningsutvikling og Samfunnskontakt

Bjørn Simonsen. Direktør Forretningsutvikling og Samfunnskontakt Bjørn Simonsen Direktør Forretningsutvikling og Samfunnskontakt Presentasjon holdt under Green Energy Day i Bergen 23. september 2016 Tilpasset hand out inkl. litt forklarende tekst I dag Et reelt alternativ

Detaljer

R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T E N E R G I O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O

R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T E N E R G I O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T E N E R G I O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O M L A N G S I K T I 2015 bidro medlemsbedriftene til

Detaljer

Miljøvennlig transport framtidens løsninger er her. Gøril L. Andreassen, Zero Emission Resource Organisation

Miljøvennlig transport framtidens løsninger er her. Gøril L. Andreassen, Zero Emission Resource Organisation Miljøvennlig transport framtidens løsninger er her Gøril L. Andreassen, Zero Emission Resource Organisation Hva skal jeg prate om? Kort om ZERO Overordnet om miljøvennlige transportløsninger Biodrivstoff

Detaljer

Endelig klart for Det grønne taxiskiftet! Jenny Skagestad, ZERO 12. desember 2017

Endelig klart for Det grønne taxiskiftet! Jenny Skagestad, ZERO 12. desember 2017 Endelig klart for Det grønne taxiskiftet! Jenny Skagestad, ZERO 12. desember 2017 Taxi: 1 prosent av klimagassutslipp fra transport i Norge London Mål: Hele taxiflåten elektrisk på sikt Fra 2018: - Dieseltaxier

Detaljer

2. Fylkesrådet bevilger (inntil) kr 295 000 til kjøp av elbil fra fylkesrådets disposisjonspost.

2. Fylkesrådet bevilger (inntil) kr 295 000 til kjøp av elbil fra fylkesrådets disposisjonspost. Saknr. 12/1190-7 Ark.nr. K20 Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vedtar at det kjøpes en elbil til

Detaljer

TEMA-dag "Hydrogen. "Hydrogens rolle i framtidens energisystem" for utslippsfri transport" STFK, Statens Hus Trondheim 9.

TEMA-dag Hydrogen. Hydrogens rolle i framtidens energisystem for utslippsfri transport STFK, Statens Hus Trondheim 9. "Hydrogens rolle i framtidens energisystem" TEMA-dag "Hydrogen for utslippsfri transport" STFK, Statens Hus Trondheim 9.februar 2016 Steffen Møller-Holst Markedsdirektør Norsk hydrogenforum Styreleder

Detaljer

Ladbare biler: Noe for offentlige innkjøp?

Ladbare biler: Noe for offentlige innkjøp? Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Ladbare biler: Noe for offentlige innkjøp? Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Om prosjektet Grønn Bil Mål: 200.000 ladbare biler i 2020 Tilby praktisk

Detaljer

Dagens lavutslippsalternativer drivstoff, teknologi og infrastruktur. Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening

Dagens lavutslippsalternativer drivstoff, teknologi og infrastruktur. Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening Dagens lavutslippsalternativer drivstoff, teknologi og infrastruktur Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening Kort om BIL BIL er bilimportørenes medlemsorganisasjon og fremmer bransjens interesser (28

Detaljer

2 Klimautslipp. 2.1 Hva dreier debatten seg om? 2.2 Hva er sakens fakta?

2 Klimautslipp. 2.1 Hva dreier debatten seg om? 2.2 Hva er sakens fakta? 2 Klimautslipp 2.1 Hva dreier debatten seg om? FNs klimapanel mener menneskeskapte klimautslipp er den viktigste årsaken til global oppvarming. Det er derfor bred politisk enighet om at alle former for

Detaljer

HyNo r. Hydrogenveien i Norge

HyNo r. Hydrogenveien i Norge HyNo r Hydrogenveien i Norge Norsk Hydro an early promoter of alternative fuels in transportation Hydrogen/Ammonia fuelled vehicle Rjukan 1933 Source: Et forsøk verdt. Forskning og utvikling i Norsk Hydro

Detaljer

UTVIKLING OG BRUKSOMRÅDER FOR HYDROGEN

UTVIKLING OG BRUKSOMRÅDER FOR HYDROGEN Kristian E. Vik, Generalsekretær Norsk Hydrogenforum Prosjektleder OREEC UTVIKLING OG BRUKSOMRÅDER FOR HYDROGEN OREEC er en del av Alltidbundet til andre stoffer: H 2 O Nr 1 Brennstoff til sola: Fusjon

Detaljer

Saknr. 15/8497-4. Saksbehandler: Grethe Blystad. Innstilling til vedtak:

Saknr. 15/8497-4. Saksbehandler: Grethe Blystad. Innstilling til vedtak: Saknr. 15/8497-4 Saksbehandler: Grethe Blystad Høring - Utkast til endring i yrkestransportloven - hjemmel for løyvemyndigheten til å kunne kreve at det brukes lav- eller nullutslippskjøretøy i drosjenæringen

Detaljer

KONFIDENSIELT Bilavgifter og miljø

KONFIDENSIELT Bilavgifter og miljø KONFIDENSIELT Bilavgifter og miljø En presentasjon av hvorfor bilavgiftene bør flyttes fra kjøp til bruk, og hvordan dette kan gjennomføres Innhold Dagens bilavgifter Bil og miljø Svakhetene ved dagens

Detaljer

Næringslivets klimahandlingsplan. Norsk klimapolitikk tid for handling

Næringslivets klimahandlingsplan. Norsk klimapolitikk tid for handling Næringslivets klimahandlingsplan Norsk klimapolitikk tid for handling Sammendrag «Norge som energinasjon kan og skal gå foran. Næringslivet skal bidra aktivt til å løse klimautfordringene.» Tid for handling

Detaljer

Smarte biler + smarte nett = sant?

Smarte biler + smarte nett = sant? Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Smarte biler + smarte nett = sant? Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Om prosjektet Grønn Bil Mål: 200.000 ladbare biler i 2020 Tilby praktisk hjelp

Detaljer

Bilåret 2016 status og trender

Bilåret 2016 status og trender Bilåret 2016 status og trender OFV Frokostmøte 10. januar 2017 10.01.2017 1 Nye personbiler 1960-2016 180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 Trendlinje 40000 20000 Liten forutsigbarhet og store

Detaljer

Når og hvordan bli klare for hydrogenbiler på Sørlandet? Klaus Schöffel Adm.dir.

Når og hvordan bli klare for hydrogenbiler på Sørlandet? Klaus Schöffel Adm.dir. Når og hvordan bli klare for hydrogenbiler på Sørlandet? Klaus Schöffel Adm.dir. Fakta Teknova Etablert i 2008 - kontorer i Sørlandets Teknologipark Grimstad og Sørlandets Kunnskapspark i Kristiansand

Detaljer

En fornybar revolusjon på fire hjul. Zero Emission Resource Organisation

En fornybar revolusjon på fire hjul. Zero Emission Resource Organisation Zero Emission Resource Organisation En fornybar revolusjon på fire hjul En fornybar revolusjon på fire hjul Elbilen muliggjør det grønne skiftet Vi står overfor store utfordringer. Økte klimagassutslipp

Detaljer

Når stikkontakten erstatter bensinstasjonen

Når stikkontakten erstatter bensinstasjonen Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Når stikkontakten erstatter bensinstasjonen Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Om prosjektet Grønn Bil Mål: 200.000 ladbare biler i 2020 Tilby praktisk

Detaljer

UTVIKLING AV HYDROGEN INFRASTRUKTUR FOR TRANSPORTSEKTOREN I NORGE HYDROGENFORUM, 19. MARS 2013 ULF HAFSELD, DAGLIG LEDER HYOP

UTVIKLING AV HYDROGEN INFRASTRUKTUR FOR TRANSPORTSEKTOREN I NORGE HYDROGENFORUM, 19. MARS 2013 ULF HAFSELD, DAGLIG LEDER HYOP UTVIKLING AV HYDROGEN INFRASTRUKTUR FOR TRANSPORTSEKTOREN I NORGE HYDROGENFORUM, 19. MARS 2013 ULF HAFSELD, DAGLIG LEDER HYOP Agenda Historikk Hvorfor har vi kommet så langt i Norge? Hva trenger vi for

Detaljer

Høring: Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering

Høring: Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering Samferdselsdepartementet Postboks 8010 dep 0030 Oslo Vår dato: 1.9.2014 Deres dato: 30.05.2014 Deres ref: 14/107- Høring: Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering Innledning ZERO

Detaljer

Klarer transportsektoren målet om 10% fornybart? Energidagene 2009 15.oktober 2009 Eva Solvi

Klarer transportsektoren målet om 10% fornybart? Energidagene 2009 15.oktober 2009 Eva Solvi Klarer transportsektoren målet om 10% fornybart? Energidagene 2009 15.oktober 2009 Eva Solvi Innhold Utfordringene Kort om Transnova Status kjøretøypark, transportarbeid Muligheter Virkemidler Konklusjoner

Detaljer

Norsk klima- og miljøpolitikk for transportsektoren. Tom E. Nørbech Seksjon for transportplanlegging, Statens vegvesen Vegdirektoratet

Norsk klima- og miljøpolitikk for transportsektoren. Tom E. Nørbech Seksjon for transportplanlegging, Statens vegvesen Vegdirektoratet Norsk klima- og miljøpolitikk for transportsektoren Tom E. Nørbech Seksjon for transportplanlegging, Statens vegvesen Vegdirektoratet Den globale oppvarmingen er her (En del av) Løsningen er også her Wall

Detaljer

"Hydrogen for klima, miljø og verdiskaping"

Hydrogen for klima, miljø og verdiskaping Steffen Møller-Holst Markedsdirektør "Hydrogen for klima, miljø og verdiskaping" Norsk hydrogenforum Styreleder Chairman for Transport i EU-programmet FCHJU SINTEF-seminar, Radisson Blue Scandinavia Hotel,

Detaljer

Veikart for elektrifisering av veitransport Transport og nasjonale klimamål

Veikart for elektrifisering av veitransport Transport og nasjonale klimamål Veikart for elektrifisering av veitransport Transport og nasjonale klimamål EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Einar Wilhelmsen Rådgiver, EBL Næringspolitisk verksted 06.11.08 Agenda

Detaljer

Virkemidler for hydrogenstasjoner i Norge og Skandinavia

Virkemidler for hydrogenstasjoner i Norge og Skandinavia Zero Emission Resource Organisation Virkemidler for hydrogenstasjoner i Norge og Skandinavia Virkemidler for hydrogenstasjoner i Norge og Skandinavia Forsiden: Testkjøring av hydrogenbiler. Foto: Jöran

Detaljer

Hvilke muligheter finnes for støtte til biogass som drivstoff? Avfall Norge Stavanger

Hvilke muligheter finnes for støtte til biogass som drivstoff? Avfall Norge Stavanger Hvilke muligheter finnes for støtte til biogass som drivstoff? Avfall Norge Stavanger 21.september 2009 Camilla Nørbech Transnovas bakgrunn og mål Vegtransporten er ansvarlig for en stor andel av klimautslippene

Detaljer

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Stortingsrepresentant Peter S. Gitmark Høyres miljøtalsmann Medlem av energi- og miljøkomiteen Forskningsdagene 2008 Det 21. århundrets

Detaljer

Framtiden er elektrisk

Framtiden er elektrisk Framtiden er elektrisk Alt kan drives av elektrisitet. Når en bil, et tog, en vaskemaskin eller en industriprosess drives av elektrisk kraft blir det ingen utslipp av klimagasser forutsatt at strømmen

Detaljer

Muligheter og utfordringer

Muligheter og utfordringer Muligheter og utfordringer SINTEF-SEMINAR Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo, 10.april 2014 Liv Øvstedal og Steffen Møller-Holst SINTEF Norges komparative fortrinn Visjonære politikere Energi Natur Kompetanse

Detaljer

Hydrogen Den neste norske suksesshistorien? Martin Kirkengen IFE

Hydrogen Den neste norske suksesshistorien? Martin Kirkengen IFE Hydrogen Den neste norske suksesshistorien? Martin Kirkengen IFE Institutt for Energiteknikk Uavhengig stiftelse, oppstart 1948 600 ansatte Omsetning: MNOK 750 Energiforskningslaboratorium Nukleær Petroleum

Detaljer

Rammebetingelser for vindkraft. Norge sammenlignet med andre europeiske land

Rammebetingelser for vindkraft. Norge sammenlignet med andre europeiske land Rammebetingelser for vindkraft Norge sammenlignet med andre europeiske land Per Ove Eikeland Presentasjon for Statoil, 25.11.2009 Innhold Vindkraftens utvikling i Europa Drivkrefter for vindkraftutvikling

Detaljer

Lohner Porsche ca 1899 modell Verdens første Hybrid

Lohner Porsche ca 1899 modell Verdens første Hybrid Lohner Porsche ca 1899 modell Verdens første Hybrid T-Ford masseproduksjon Forbrenningsmotor enorm teknisk fremgang Billig Bensin/Olje Ny teknologi må være teknisk bedre enn den gamle, billigere å lage,

Detaljer

Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy.

Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy. Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm.

Detaljer

Infrastruktur for biogass og hurtiglading av elektrisitet i Rogaland. Biogass33, Biogass100 og hurtiglading el

Infrastruktur for biogass og hurtiglading av elektrisitet i Rogaland. Biogass33, Biogass100 og hurtiglading el Infrastruktur for biogass og hurtiglading av elektrisitet i Rogaland Biogass33, Biogass100 og hurtiglading el Innhold 1. Lyse - Regional verdiskaping 2. Infrastruktur for biogass 3. Transportsektoren Offentlige

Detaljer

Grønn Bil: 200.000 ladbare biler i 2020

Grønn Bil: 200.000 ladbare biler i 2020 Vur der er der e elbil? Gr ønn Bil kan hjelpe t a kont akt! Grønn Bil: 200.000 ladbare biler i 2020 Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Om prosjektet Grønn Bil Mål: 200.000 ladbare biler i 2020 Tilby

Detaljer

Ren energi skal stoppe global oppvarming energibransjen er klimakampens fotsoldater! Marius Holm Miljøstiftelsen Bellona

Ren energi skal stoppe global oppvarming energibransjen er klimakampens fotsoldater! Marius Holm Miljøstiftelsen Bellona Ren energi skal stoppe global oppvarming energibransjen er klimakampens fotsoldater! Marius Holm Miljøstiftelsen Bellona Den største utfordringen verden står overfor Det er IKKE et alternativ å mislykkes

Detaljer

Høring: Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering

Høring: Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 Oslo Vår dato: 1.9.2014 Vår ref: CB Deres dato: 30.5.2014 Deres ref: 14/107- Høring: Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering Norsk

Detaljer

Elektrifisering av veitransport Plugg inn biler

Elektrifisering av veitransport Plugg inn biler Elektrifisering av veitransport Plugg inn biler EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Einar Wilhelmsen Rådgiver, EBL Teknaseminar 30.10 Agenda Kort om energi og klimagassutslipp Kort om

Detaljer

2015-2016. Strategi for ladestasjoner og infrastruktur for elbil

2015-2016. Strategi for ladestasjoner og infrastruktur for elbil 2015-2016 Strategi for ladestasjoner og infrastruktur for elbil Enova SF 29.05.2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 1 Innledning... 1 2 Markedet for elbiler og ladestasjoner... 2 2.1 Markedet

Detaljer

Grønne sertifikat sett fra bransjen

Grønne sertifikat sett fra bransjen Zero10, 23. november 2010 Anders Gaudestad, Adm. direktør, Statkraft Agder Energi Vind DA Grønne sertifikat sett fra bransjen SAE Vind er Statkraft og Agder Energi sin felles satsing på landbasert vindkraft

Detaljer

HYDROGEN OG BRENSEL- CELLER GIR NULLUTSLIPPS TRANSPORT!

HYDROGEN OG BRENSEL- CELLER GIR NULLUTSLIPPS TRANSPORT! Kristian E. Vik, Generalsekretær Norsk Hydrogenforum Prosjektleder OREEC HYDROGEN OG BRENSEL- CELLER GIR NULLUTSLIPPS TRANSPORT! OREEC er en del av Alltid bundet til andre stoffer: H 2 O Nr 1 Brennstoff

Detaljer

Ladbare biler hvorfor og hvordan?

Ladbare biler hvorfor og hvordan? Ladbare biler hvorfor og hvordan? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Tom Wigdahl Rådgiver, EBL Kompetanse AS Bergen, seminar, 19.10.09 Agenda Norges klimamål mot 2020 2050 Handlingsplan

Detaljer

Samferdsel 2010 ITS OG FRAMKOMMELIGHET. Støtte til bærekraftige transportløsninger. Eva Solvi

Samferdsel 2010 ITS OG FRAMKOMMELIGHET. Støtte til bærekraftige transportløsninger. Eva Solvi Samferdsel 2010 ITS OG FRAMKOMMELIGHET Støtte til bærekraftige transportløsninger Eva Solvi Innhold Bakgrunn Mål og satsingsområder Transnova og ITS Prosjektstøtte så langt Planer BAKGRUNN Vegtransporten

Detaljer

Veien mot fornybar distribusjon

Veien mot fornybar distribusjon Veien mot fornybar distribusjon Energiforskningskonferansen 23.5.2017 Marius Råstad ASKO forsyner Norge med mat 3.500 ansatte på ASKOs 13 lagre tilbyr ca. 30.000 varelinjer til ca. 16.000 kunder. Dagligvaremarkedet

Detaljer

Klimavennlig drivstoff og nullutslippskjøretøy

Klimavennlig drivstoff og nullutslippskjøretøy Klimavennlig drivstoff og nullutslippskjøretøy Innhold Klimavennlig drivstoff og nullutslippskjøretøy Biodrivstoff rask vei til klimakutt Elbiler - fra grønn energi til grønn transport Hydrogen den fleksible

Detaljer

Meløyseminaret, 4. april 2017 Tomas Fiksdal

Meløyseminaret, 4. april 2017 Tomas Fiksdal Meløyseminaret, 4. april 2017 Tomas Fiksdal Making Green Hydrogen Happen Greenstat skal utvikle og drive hydrogenprosjekter knyttet til bærekraftig energi og teknologi Hydrogen som drivstoff til skip Hydrogen

Detaljer

Grønn Bil Norge. 200.000 ladbare biler i 2020

Grønn Bil Norge. 200.000 ladbare biler i 2020 Grønn Bil Norge 200.000 ladbare biler i 2020 Riktig klima for ladbare biler Elbiler i Norske papiraviser fra 1990 t.o.m 2. kvartal 2009 Elbiler er ikke noe nytt fenomen Kombinasjonen klimakrise og finanskrise

Detaljer

ENERGIX Batteri. Andreas Bratland

ENERGIX Batteri. Andreas Bratland ENERGIX 2013-2022 Batteri Andreas Bratland ENERGIX skal utvikle ny kunnskap og løsninger for: Energipolitikk, -økonomi og samfunn Fornybar energi Vann Vind og hav Sol Bio Energisystemet Integrasjon Balansetjenester

Detaljer

Veien mot fornybar distribusjon

Veien mot fornybar distribusjon Veien mot fornybar distribusjon Nyttekjøretøykonferansen 25.10.2016 Marius Råstad ASKO forsyner Norge med mat 3.500 ansatte på ASKOs 13 lagre tilbyr ca. 30.000 varelinjer til ca. 16.000 kunder. Dagligvaremarkedet

Detaljer

CO2-reduksjoner og virkemidler på norsk

CO2-reduksjoner og virkemidler på norsk CO2-reduksjoner og virkemidler på norsk kontinental t sokkel Oljedirektoratet, seminar Klimakur 20.8.2009 Lars Arne Ryssdal, dir næring og miljø Oljeindustriens Landsforening 2 Mandatet vårt - klimaforlikets

Detaljer

Biogassbusser i Oslo og Akershus. Miljøkoordinator Johanna Stigsdotter, Ruter As Norsk Gassforum, 9. november 2011

Biogassbusser i Oslo og Akershus. Miljøkoordinator Johanna Stigsdotter, Ruter As Norsk Gassforum, 9. november 2011 Biogassbusser i Oslo og Akershus Miljøkoordinator Johanna Stigsdotter, Ruter As Norsk Gassforum, 9. november 2011 Ruter As Virksomhetsidé Ruter tilbyr attraktiv og miljøvennlig kollektivtransport og skaper

Detaljer

Fremtiden er fornybar! EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Fremtiden er fornybar! EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Fremtiden er fornybar! EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Erik Skjelbred Direktør Kvinnekonferansen 21. april 2009 Agenda IEA: World Energy Outlook 2008 EUs 20-20-20: Hva betyr det for

Detaljer

Transport og lavutslippssamfunnet. SVV Teknologidagene 8.oktober 2014 Siri Sorteberg, Miljødirektoratet

Transport og lavutslippssamfunnet. SVV Teknologidagene 8.oktober 2014 Siri Sorteberg, Miljødirektoratet Transport og lavutslippssamfunnet SVV Teknologidagene 8.oktober 2014 Siri Sorteberg, Miljødirektoratet Hva sier FNs klimapanel om klimaet? Menneskers påvirkning er hovedårsaken til den globale oppvarmingen

Detaljer

Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm. direktør, EBL Campusseminar Sogndal, 06. oktober 2009 Innhold Energisystemet i 2050-

Detaljer

kommunale klimabiler - en mulighet

kommunale klimabiler - en mulighet kommunale klimabiler - en mulighet Om ZERO Zero Emission Resource Organisation (ZERO) er en uavhengig, ideell stiftelse som jobber for å begrense de menneskeskapte klimaendringene og for å møte verdens

Detaljer

Dagens status for elbiler i Norge og hvordan ser framtiden ut?

Dagens status for elbiler i Norge og hvordan ser framtiden ut? Dagens status for elbiler i Norge og hvordan ser framtiden ut? EU og elektrifisering av transportsektoren? Elbilmøte NVE 04.04.2014 Asbjørn Johnsen Utvikling og status pr. mars 2014 Utvikling framover

Detaljer

HYDROGEN OG SIKKERHET; TEMA: BUSS

HYDROGEN OG SIKKERHET; TEMA: BUSS HYDROGEN OG SIKKERHET; TEMA: BUSS Åpent seminar 28.04.2014 09:00 15:00 PROGRAM 09:00 HyNor Oslo Buss og erfaringer fra de andre CHIC-prosjektene v/pernille Aga, prosjektleder i HyNor Oslo Buss, Ruter 09:30

Detaljer

Virkemidler for hydrogenstasjoner i Norge og Skandinavia

Virkemidler for hydrogenstasjoner i Norge og Skandinavia Zero Emission Resource Organisation Virkemidler for hydrogenstasjoner i Norge og Skandinavia Virkemidler for hydrogenstasjoner i Norge og Skandinavia Forsiden: Testkjøring av hydrogenbiler. Foto: Jöran

Detaljer

Kjell Bendiksen. Det norske energisystemet mot 2030

Kjell Bendiksen. Det norske energisystemet mot 2030 Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030 Brutto energiforbruk utvalgte land (SSB 2009) Totalt Per person Verden er fossil (80+ %) - Norge er et unntak! Fornybarandel av forbruk - EU 2010 (%)

Detaljer

Mellom drøm og virkelighet en gradvis mer klimavennlig vegtransport

Mellom drøm og virkelighet en gradvis mer klimavennlig vegtransport Mellom drøm og virkelighet en gradvis mer klimavennlig vegtransport Lasse Fridstrøm, Transportøkonomisk institutt (TØI) Transport & Logistikk, Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen, 23.10.2017 Framskrivingsmodellen

Detaljer

Elektrifisering, fornybare drivstoffer og klimapåvirkning

Elektrifisering, fornybare drivstoffer og klimapåvirkning Framtidens drivstoff Elektrifisering, fornybare drivstoffer og klimapåvirkning Måling av avgassutslipp, fusk og usannheter om utslipp i informasjonen fra bilprodusentene - Euro VI, NOx, PM og CO 2 Pensjonistakademiet

Detaljer

Fornybar energi. - eksport til Europa eller mer kraftkrevende industri i Norge. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Fornybar energi. - eksport til Europa eller mer kraftkrevende industri i Norge. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Fornybar energi - eksport til Europa eller mer kraftkrevende industri i Norge EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Erik Skjelbred direktør, EBL NI WWF 23. september 2009 Den politiske

Detaljer

PLAN FOR ENERGISTASJONER I VESTFOLD DIALOGMØTE 27.APRIL

PLAN FOR ENERGISTASJONER I VESTFOLD DIALOGMØTE 27.APRIL PLAN FOR ENERGISTASJONER I VESTFOLD DIALOGMØTE 27.APRIL AGENDA Velkommen Mål for prosjektet og mål for møtet Hva er en energistasjon? Estimert markedspotensiale Innspill fra aktørene ønsker og behov Dagens

Detaljer

Innspill fra Norsk Elbilforening til EUs Clean Power for Transport Package

Innspill fra Norsk Elbilforening til EUs Clean Power for Transport Package Innspill fra Norsk Elbilforening til EUs Clean Power for Transport Package Norsk Elbilforening representer Norges stadig flere elbilister. I rundt 20 år har foreningen jobbet for å fremme energieffektive,

Detaljer

Utbygging av ladeinfrastruktur for ladbare kjøretøy - tilskuddskriterier normalladere

Utbygging av ladeinfrastruktur for ladbare kjøretøy - tilskuddskriterier normalladere Saknr. 14/512-4 Saksbehandler: Rune Hoff Utbygging av ladeinfrastruktur for ladbare kjøretøy - tilskuddskriterier normalladere Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet i Hedmark vedtar at inntil kr 2 millioner

Detaljer

Fornybar energi som en del av klimapolitikken - Overordnede premisser. Knut Hofstad. Norges vassdrags og energidirektorat NVE

Fornybar energi som en del av klimapolitikken - Overordnede premisser. Knut Hofstad. Norges vassdrags og energidirektorat NVE Fornybar energi som en del av klimapolitikken - Overordnede premisser Knut Hofstad Norges vassdrags og energidirektorat NVE Om NVE NVE er et direktorat under Olje- og energidepartementet NVEs forvaltningsområder:

Detaljer

Utlån av elbil til virksomheter i Trondheim. Sluttrapport februar 2015 - KORTVERSJON

Utlån av elbil til virksomheter i Trondheim. Sluttrapport februar 2015 - KORTVERSJON Utlån av elbil til virksomheter i Trondheim. Sluttrapport februar 2015 - KORTVERSJON SAMMENDRAG 24 private og offentlige virksomheter i Trondheim fra 8 ulike bransjer deltok i perioden mai oktober 2014

Detaljer

Framtidens byer - Energiperspektiver. Jan Pedersen, Agder Energi AS

Framtidens byer - Energiperspektiver. Jan Pedersen, Agder Energi AS Framtidens byer - Energiperspektiver Jan Pedersen, Agder Energi AS Agenda Drivere for fremtidens byer Krav til fremtidens byer Fra sentralisert til distribuert produksjon Lokale kraftkilder Smarte nett

Detaljer

Bilavgifter i endring

Bilavgifter i endring Bilavgifter i endring Hva betyr økt usikkerhet for forhandler og importør? NBF frokostmøte 12. juni 2014 Eilert Molstad DNB Finans eilert.molstad@dnb.no Hva er politiske signaler, hva er usikkert og hva

Detaljer

Hydrogen; produksjon og bruk

Hydrogen; produksjon og bruk Hydrogen; produksjon og bruk Jämtland & Trøndelag som fossilfri energiregion!? Steffen Møller-Holst Leder av Hydrogenrådet Markedsdirektør H 2 & BC Seminar 8.mai 2014 Rica Hell Hotell, Stjørdal Teknologi

Detaljer