VEIEN TIL HYDROGENSAMFUNNET FORSLAG TIL ET STØTTEREGIME FOR HYDROGENSTASJONER I NORGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEIEN TIL HYDROGENSAMFUNNET FORSLAG TIL ET STØTTEREGIME FOR HYDROGENSTASJONER I NORGE"

Transkript

1 EIVIND HODNE STEEN VEIEN TIL HYDROGENSAMFUNNET FORSLAG TIL ET STØTTEREGIME FOR HYDROGENSTASJONER I NORGE

2 Forfatter: Eivind Hodne Steen Grafisk utforming: Hans Andreas Starheim Trykk: Wittusen & Jensen, Oslo Forside: Hyundai ix35 FCEV på hydrogenstasjon i Hamburg. (Foto: Bjørnar Kruse / ZERO) Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som skal bidra til å begrense de menneskeskapte klimaendringene. Vårt utgangspunkt er at det finnes utslippsfrie alternativer til de fleste utslippskilder. ZERO har som mål å være en pådriver for de utslippsfrie løsningene og jobbe for at de realiseres framfor de forurensende. Spørsmål om denne rapporten kan rettes til: ZERO Zero Emission Resource Organisation Maridalsveien Oslo 2 Veien til hydrogensamfunnet

3 Forord Formålet med denne rapporten er å finne virkemidler som kan støtte bygging og drift av hydrogenstasjoner i Norge. Vi ønsker å takke Transnova for økonomisk støtte til denne rapporten. Jeg vil også benytte anledningen til å takke Akershus Fylkeskommune, Hynor, Hyop, Bertel O. Steen, NAF, Transnova og Hydrogenrådet for gode innspill til utredningen. Oslo, 7. november 2012 Eivind Hodne Steen Veien til hydrogensamfunnet 3

4 Innhold Forord 3 Sammendrag 5 Introduksjon 6 Næringslivet må med 6 10 år før hydrogenstasjoner går helt av seg selv 6 Næringslivet er med 7 God klimapolitikk, energipolitikk og industripolitikk. 7 Hydrogen i andre land 10 Norge i verdenstoppen, men ikke alene 10 California, Land of the Free med pumpepåbud 10 Tyskland, Offentlig-Privat samarbeid 11 Japan, bilprodusentene bygger sammen med energiselskapene 11 Sør-Korea, bilindustrien med verdensledelse for hydrogenbil 11 Danmark ser arbeidsplasser i hydrogen 11 Regjeringens hydrogensatsning 13 Norge skal være internasjonalt i front for tilrettelegging for el og hydrogen g co 2 /km i 2020 inkluderer hydrogen 14 Hydrogenrådets anbefaling 16 Avgifts-fritak for hydrogenbilene 16 Lokalpolitisk engasjement 16 Oslo-Akershus første område for hydrogen 16 Anbefalte virkemidler for hydrogenstasjoner 17 Fødselshjelp gjennom direkte støtte 17 Prestasjonslån til investering og drift. 17 Gi attraktive tomter for hydrogenstasjoner 18 Inngå forpliktende avtale med hydrogenbilprodusenter 18 Pumpepåbud fra Markedsbaserte insentiver 19 Feed-in tariff 19 Indirekte støtte gjennom anbudsreglene 19 De andre vurderte virkemidlene 20 Grønne sertifikater 20 Avgiftsfritak for fossilt drivstoff 20 Kostnader 22 Konklusjon 24 Referanseliste 25 4 Veien til hydrogensamfunnet

5 Sammendrag Hydrogenbiler er biler som har null utslipp fra bilen. Hydrogen representerer en viktig brikke for å redusere våre klimagassutslipp fra transportsektoren. Bilene fungerer i praksis likt som bensin- og dieselbiler, og er i tillegg dobbelt så energieffektive. For å kunne ta i bruk bilene trenger vi hydrogenstasjoner. Det er ingen penger å tjene på de fem hydrogenstasjonene vi har i dag, og grunnen til det er enkel: Det er dyrt å bygge en stasjon, og det finnes under 20 biler som bruker hydrogen. Blant andre ønsker Hyundai, Honda, Mercedes, Toyota å selge hydrogenbiler fra Staten må gjøre det attraktivt å sette i gang å bygge hydrogenstasjoner i dag. De første næringslivsaktørene som satser må premieres. Denne rapporten foreslår en måte å skape et marked for hydrogenstasjoner og få næringslivet med når bilene kommer. Norge bør utarbeide en avtale med bilprodusentene som ønsker å selge hydrogenbiler i Norge de første årene frem mot Til gjengjeld bør Norge garantere for infrastruktur for disse bilene, basert på tallene fra bilprodusentene. Staten er dermed bindeleddet som sikrer hydrogen for transporten. Basert på anslag gitt i en avtale mellom Norge og bilprodusentene bør staten utarbeide krav om hydrogenleveranser fra store drivstofftilbydere, det vil si et hydrogenpåbud. For å støtte et hydrogenmarked bør en utarbeide feed-in tariff for produksjon av fornybar hydrogen. Dette vil fungere som finansiell støtte for hydrogenstasjonene, og vil skape forutsigbarhet. Feed-in tariff bør utredes grundig frem mot 2015, hvor bilene skal komme for salg. Det bør også legges fram en plan for utfasing av feed-in-tariff. Utfasing er en viktig bestanddel for forutsigbarheten til markedet. Frem til bilene er i vanlig salg om 2-3 år er en økt investerings- og driftsstøtte fra statens side helt nødvendig. Dette bør gjøres gjennom Transnova og Forskningsrådet. Transnova bør få endret sitt mandat til å kunne gi driftsstøtte i en periode. Prestasjonsbaserte lån, hvor bør også gis for å premiere de første investorene. Norge er ikke alene om å satse på hydrogen for transporten. Tyskland skal bygge 50 stasjoner innen 2015 i et offentlig privat samarbeid. Japan skal bygge 100 innen samme tid. Danmark skal bygge totalt 15 stasjoner som dekker hele landet. California har innført hydrogenpåbud ved sine største bensinstasjoner. Veien til hydrogensamfunnet 5

6 Introduksjon Helt siden amerikanerne brukte hydrogen for drive datamaskinene de hadde om bord på romskipet de brukte til månen på 1960-tallet har hydrogen vært en ettertraktet løsning for å bytte ut fossil energi med fornybar energi. For romskipet som skulle frem og tilbake til månen en gang, på én fylling, var infrastruktur for hydrogenet ikke noe tema. Én fylling på jorden var nok til tur/retur. For biler er situasjonen annerledes. Det må fyllestasjoner til for at familien Stoltenberg skal kunne bruke hydrogenbilen til å både pendle til jobben og dra på hytta på fjellet. Akkurat som med elbiler hvor det frem til nå ikke vært mulig å tjene på salg av elektrisitet til bilene, trenger hydrogenstasjoner starthjelp. Fortsatt er det ingen som tjener på ladestasjoner for elbil. En hydrogenstasjon koster betydelig mer enn en ladestasjon. Avhengig av størrelse koster en stasjon fra 10 til 50 millioner kroner. 1 Det er viktig å merke seg at man samtidig får produksjonen av drivstoffet integrert på stasjonen. NÆRINGSLIVET MÅ MED Det er ingen penger å tjene på fyllestasjoner i dag, og grunnen til det er enkel: Det er dyrt å bygge en stasjon, og det finnes få eller ingen biler som kjøper hydrogenet. Løsningen på problemet er utfordrende, men kan løses. Det finnes deler av næringskjeden som hydrogen representerer som tjener penger i dag, da spesielt på teknologisiden. 10 ÅR FØR HYDROGENSTASJONER GÅR HELT AV SEG SELV Staten må gjøre det attraktivt å sette i gang i dag og få samlet aktørene som er i resten av hydrogenkjeden. De første næringslivsaktørene som satser må premieres. Denne rapporten foreslår en måte å få næringslivet med på hydrogensatsningen. En kombinasjon av drift- og investeringsstøtte i begynnelsen, påbud og markedsinsentiver og fortatt konkurransefortrinn for nullutslippsbiler vil gjøre hydrogen til en suksess, med Norge blant de ledende nasjoner. Det tjener våre teknologi-miljøer på, og det tjener miljøet på. Ut i fra dagens priser på hydrogen, bensin/diesel og strøm, er det mulig å produsere hydrogen drivstoff fra strøm og sitte igjen med en fortjeneste. 2 Imidlertid fordrer dette at det selges større volumer av hydrogen drivstoff enn det som gjøres på en liten stasjon som kun har demonstrasjon som formål. Forsyningskjeden for hydrogen vil skille seg vesentlig fra dagens fossile forsyningskjede, ved at hydrogen kan produseres direkte på stasjonene, basert på elektrolyse av vann og med bruk av fornybar kraft. I kostnadstallene for hydrogenstasjoner legges det inn stor grad av lokal produksjon, og tilkjørt hydrogen kun til mindre stasjoner eller de som er uegnet for lokal produksjon. Man utnytter det allerede etablerte forsyningsnettet for elektrisitet og vann, og har ikke behov for transport av andre råvarer til stasjonene. Kostnadstallene for hydrogenstasjoner må derfor sammenlignes med tall både for raffinering av olje, samt transport og lagring av raffinerte produkter 1 Tall fra HYOP AS, oktober 2012 og fra California Senate Transportation and Housing comittee, 2012, tilgjengelig ved: 2 Ibid. 6 Veien til hydrogensamfunnet

7 NÆRINGSLIVET ER MED Av det totale beløpet som investeres, står infrastrukturen kun for 5% av totalkostnaden, mens 95% av kostnadene står bilkunden for. 3 Komponenter til hydrogenstasjonene slik som elektrolysører, kompressorer, dispensere og relaterte produkter er allerede i normalt salg, og hydrogenbilene kommer for ordinært salg i 2015 I perioden investerte Statoil og Hydro ca 100 millioner kroner i utvikling og bygging av fyllestasjoner, men har nå trukket seg ut av bransjen. Kostnadene til hydrogeninfrastrukturen står imidlertid kun for en liten del av totalkostnadene ved innføring av hydrogenstasjoner og tilhørende hydrogenbiler. NORSKE IMPORTØRER ER MED Bertel O. Steen har en flåte med 10 hydrogenbiler fra Mercedes til testing i Norge. Disse leases ut for 6 måneder av gangen. Hyundai har to biler som kjører i Norge. Bilene vil, om fyllestasjonene fortsatt står, være i Norge ut Bilfabrikantene bidrar her med betydelige beløp ved å subsidiere kostnadene for de bilene som testes ut, det antas et par millioner kroner per bil. En tidlig start i Norge kan gi rom for norsk næringsliv og skape arbeidsplasser, og deler av norsk næringsliv er allerede leverandører av sentrale komponenter til hydrogeninfrastrukturen og hydrogenbilene. Denne rapporten skisserer opp mulige offentlige støtteordninger for å bygge hydrogenstasjoner i Norge. Forutsigbare rammevilkår er grunnleggende for å fase inn hydrogenbiler. GOD KLIMAPOLITIKK, ENERGIPOLITIKK OG INDUSTRIPOLITIKK. I tillegg til å ha null CO 2 -utslipp fra bilen er en hydrogenbil dobbelt så energieffektiv som en bensinbil 4. Etter mange år med satsning fra flere store bilprodusenter som Mercedes, Hyundai, Honda, Toyota og Nissan har disse nå lagt ned flere milliarder euro i bilutvikling er året bilene skal introduseres såfremt infrastruktur er på plass. 5 Hyundai har startet tidlig og tar allerede bestilling nå for levering i 2013, men vanlig produksjon kommer fra Bilene vil komme der stasjonene bygges. Uten hydrogenstasjoner, ingen hydrogenbiler. I motsetning til biodrivstoff biler, som kan gå på fossilt drivstoff, har ikke hydrogenbilen noe alternativ enn å gå på hydrogen. Hydrogen kan produseres med null CO 2 -utslipp, og reduserer klimagassutslippene når den erstatter fossilt drivstoff. I Norge er produksjon av hydrogen via en elektrolysør som gjør elektrisitet om til hydrogen det som har best klimaeffekt. 6 3 Hydrogenrådet,2012, Handlingsplan , tilgjengelig ved: Handlingsplan/Handlingsplan%20for%20perioden%202012%20-% PDF 4 US department of Energy, 2012, Market report for Hydrogen, 5 Scoop, 2012, Honda Signs MoU on Market Introduction of Fuel Cell Vehicles 6 I tillegg kan hydrogen produseres av biogass, naturgass og som biprodukt fra forskjellige industrielle prosesser. ZERO arbeider for hydrogen laget av fornybart energi. Veien til hydrogensamfunnet 7

8 Ved å rekombinere hydrogen og oksygen i en brenselcelle får man tilbake elektrisiteten pluss noe varmeenergi. Brenselceller brukes i hovedsak i tre sektorer. Det første er stasjonær energiproduksjon hvor man har behov for både strøm og varme, men også som back-up energi i en by eller hytte. Den andre sektoren er for effektbalansering i strømnettet og lagring av elektrisitet. Sammen med fornybar energiproduksjon fra vind og sol, kan hydrogen brukes til å lagre overskuddsenergi, som senere kan sendes tilbake til strømnettet, eller fungere som drivstoff. Med andre ord kan hydrogenet gjøre samme nytten som et batteri, eller som vannmagasinene til vannkraftstasjonene. Den siste sektoren er som drivstoff til transport. 7 Transportsektoren bruker nesten utelukkende fossilt drivstoff som energikilde. I Norge står transporten for 30 % av våre nasjonale CO 2 -utslipp, hvorav 20 % kommer fra veitrafikken. NY TOMRA PÅ LUR? Norge har ingen stor bilproduksjon å skilte med. Derimot ligger industripotensialet i teknologi for infrastruktur, delproduksjon til bil og som eksportør av fornybar hydrogen. NEL Hydrogen er et fullt kommersielt norsk selskap som i dag leverer elektrolysører til industrien. NEL Hydrogen sitter også på stasjonsteknologien som ble utviklet av Statoil og Hydro, og som demonstreres på stasjonene i Porsgrunn, Drammen og Oslo (Økern). Så langt har danske H2-Logic levert to hydrogenstasjoner til Oslo, men det ligger muligheter for flere aktører på hydrogenstasjonsbygging, da denne teknologien ikke er ferdigutviklet. Norge leverer også mange avanserte og spesialiserte komponenter til bilindustrien. Spesielt er Kongsberg Automotive sine komponenter ettertraktede og viktige for både for elbiler og hydrogenbiler. Raufoss Fuel Systems (RAFS) leverer i dag hydrogentanker som brukes i Mercedes sine hydrogenbiler, og potensielt i mange andre bilprodusenters hydrogenbiler. Gjennom kontakten som over mange år har blitt bygget opp med bilprodusentene blant annet gjennom HyNor-prosjektet kan aktører som RAFS mye lettere komme i kontakt med bilprodusentene. 8 Norge er en energinasjon. Når det gjelder vindkraft har Norge et betydelig potensiale av det som finnes i hele Europa. Denne energien kan bli en eksportvare gjennom å omgjøre energien til hydrogen, for så å eksportere det til utlandet, slik som Japan. 9 På grunn av de gode insentivene vi har i dag og den økonomiske situasjonen Norge er i, har vi en unik mulighet til å skape et ledende område for videre teknologiutvikling for hydrogen her i landet, i tillegg til å legge grunnlaget for fornybart drivstoff i transportsektoren. 7 US department of Energy, 2010, Market report for Hydrogen, tilgjengelig ved: 8 Bjørn Simonsen, Generalsekretær Hynor, oktober Veien til hydrogensamfunnet

9 Honda FCX Clarity Veien til hydrogensamfunnet 9

10 Hydrogen i andre land NORGE I VERDENSTOPPEN, MEN IKKE ALENE Selv om Norge ligger godt an med sine fem stasjoner er vi ikke det eneste stedet hvor det har blitt satset hardt på hydrogen. Hydrogensatsningen skjer uavhengig av Norge i Europa. Tyskland har satt av 1,4 milliarder Euro over 7 år for utvikling av biler og bygging av stasjoner stasjoner skal bygges der innen 2015 og 1000 stasjoner i I Japan skal det bygges 100 stasjoner innen California har akkurat innført hydrogenpåbud for store bensinstasjoner, basert på bilindustriens tall for hvor mange biler de vil legge ut for salg. Danmark har også satt seg fore 15 stasjoner i et nasjonalt nettverk av hydrogenstasjoner. 13 CALIFORNIA, LAND OF THE FREE MED PUMPEPÅBUD California er et av de ledende områdene for satsning på hydrogen som drivstoff til bil. 18 stasjoner finnes i dag fra nord til sør i staten. Videre planlegges det 14 til innen kort tid. 14 Byggingen støttes av delstaten fra 50-75% av kostnaden. 15 Delstaten forsøker å løse usikkerheten både bilprodusenter og bensinstasjoner har for å få solgt sine produkter. Derfor har politikerne vist stor vilje til å forsøke å sikre begge sidene ved hjelp av bindende avtaler for både bilprodusenter og for store drivstoffleverandører. I 2012 ble den såkalte Clean Fuels Outlet (CFO) besluttet. 16 Store bensinstasjonselskaper må levere hydrogen i henhold til projeksjoner om hvor mange biler som legges for salg som bilprodusentene gir. Disse projeksjonene er forpliktende for bilprodusentene. Bilprodusentene har indikert at 1200 biler skal rulle på veien i California i Hydrogen-produksjon og distribusjon skal altså kunne dekke alle disse bilene. Bensinstasjonene får beskjed 28 måneder før stasjonene må bygges ut. Hydrogen må leveres i henhold 10 National ational Organization Wassersto assersto und Brennsto zellentechnologie Brennsto zellentechnologie O, (NOW), 2011, Country update Germany, tilgjengelig ved: 11 Autoplus, 2012, L Allemagne Allemagne développe d veloppe son réseau r seau d hydrogène, d hydrog ne, tilgjengelig ved: Hydrog%C3%A8ne-Fuel-Cell-Daimler-Air-Liquide-Total 12 The Japan apan Times, 2011, Energy firms eye building 100 hydrogen stations by 2015 for fuel-cell cars, tilgjengelig ved: 13 California Air Resoursces Board, 2012, Clean Fuels Outlet, tilgjengelig ved 14 US department of Energy, 2012, Controlled Hydrogen Fleet and Infrastructure Analysis, tilgjengelig ved: gov/hydrogen/pdfs/54475.pdf 15 The California Energy Comission, 2012, Hydrogen Projects, tilgjengelig ved html 16 California Air Resoursces Board, 2012, Clean Fuels Outlet, tilgjengelig ved 17 h The California Energy Comission, 2012, Hydrogen Projects, tilgjengelig ved The California Energy Comission, 2012, Hydrogen Projects, tilgjengelig ved html 10 Veien til hydrogensamfunnet

11 til stipulert behov fra hydrogenbilene. Hvis leveringstallene fra bilprodusentene endrer seg mye, må bensinstasjonene fortsatt holde servicen åpen i det året en ny kalkulering skjer. Revidering skjer jevnlig. Det er kun bensinstasjonsselskaper som har betydelig andel i markedet som må levere drivstoffet. Forpliktelsene stopper når 100 pumper er oppe og går, og de ikke trenger finansiell støtte for å kunne få avkastning. Både bilprodusenter og drivstoffleverandører får bot hvis de ikke følger opp. TYSKLAND, OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEID Tyskland har besluttet å lage 1000 stasjoner innen stasjoner skal bygges innen I et offentlig privat samarbeid, kalt National Innovation Program (NIP), der blant annet Linde, Daimler og staten bidrar, er det satt av 1,4 milliarder euro mellom 2007 og millioner kommer fra det offentlig og 700 millioner kommer fra kommersielle aktører. 19 JAPAN, BILPRODUSENTENE BYGGER SAMMEN MED ENERGISELSKAPENE 2 millioner hydrogenbiler på japanske veier innen 2025 er de japanske bilprodusentenes mål. Både Honda og Toyota har stadfestet at hydrogenbiler vil komme for salg i For å kunne selge bilene har bilselskapene gått sammen med energiselskaper for å bygge stasjoner. Målet er å bygge 100 stasjoner innen Det er fire byområder med stasjoner mellom byene som skal bygges. Det er så langt usikkert hvor mye staten skal bidra med i midler. SØR-KOREA, BILINDUSTRIEN MED VERDENSLEDELSE FOR HYDROGENBIL Hyundai har tatt en ledende rolle innen hydrogen for transport. I 2014 vil Hyundai selge hydrogenbiler. Allerede nå finnes bilene til begrenset salg. København by har gått til innkjøp av 15 stykker. I Sør-Korea er det i dag 13 stasjoner som er bygget av Air Liquide, et fransk selskap, som også nylig leverte hydrogenstasjonen på Rosenholm. Sør-Korea planlegger for 43 stasjoner i 2015 og opp i mot 200 stasjoner i DANMARK SER ARBEIDSPLASSER I HYDROGEN Det er ikke kun land med egenproduserte biler som satser på hydrogen. Danmark satser på å bli verdens første land med landsdekkende infrastruktur for hydrogen. I 2012 kom en ny energiavtale på plass fra staten. Den setter av 70 millioner til bygging av el-ladeplasser og hydrogenstasjoner. Ifølge Hydrogen Link har hydrogen-teknologi potensial for 6000 arbeidsplasser og årlig eksport for 10 mrd. danske kroner. Den danske stat har de siste 11 årene totalt satset 2,3 milliarder kroner på hydrogenteknologiutvikling Fuel Cell today, 2012, Klaus Bonho Interviewed on German Hydrogen Infrastructure Plans, tilgjengelig ved: klaus-bonho -interviewed-on-german-hydrogen-infrastructure-plans 19 For å gjøre dette om til norske forhold vil 8,7 millioner Euro tilsvare 65 millioner kroner i året i en o entlig-privat satsning. Dette er kun regnet ut fra befolkningsstørrelse i Tyskland og Norge, uten å legge inn noen kostnadsforskjeller i landene. En kan gå ut fra at en tilsvarende satsning er dyrere i Norge da prisnivå og topografi og befolkningsspredning gjør infrastruktur vanskeligere i Norge. 20 Hydrogen Link, 2012, Bilproducenter til danske politikere: Elbiler på brint kan skabe arbejdspladser i Danmark, tilgjengelig ved: Veien til hydrogensamfunnet 11

12 I Danmark, hvor 30 % av komponentene til en fyllestasjon for hydrogen lages i landet, regner en med at produksjonen av én stasjon tilsvarer 4,5 danske årsverk. 21 Energistyrelsen i Danmark beregnet at total investeringskostnad fra staten for 15 stasjoner innen 2015 vil være på 90 millioner kroner. Det planlegges veldig små stasjoner. I 2025 regner de med at stasjonene vil være selvgående kommersielt sett ibid 22 Hydrogen Link, 2011, Brint til transport i Danmark frem mod 2050, tilgjengelig ved: 12 Veien til hydrogensamfunnet

13 Regjeringens hydrogensatsning Klimameldingen fra våren 2012 som ble fulgt opp med et klimaforlik kom med gode signaler for hydrogensatsningen. Fra klimaforliket 2008 er målet at hele den offentlige bilparken er utslippsnøytral i I 2012 er ikke dette nevnt, men presise mål er nevnt slik som at Norge skal være internasjonalt i front for tilretteleggig for el og hydrogen og gjennomsnittlig utslipp fra nye personbiler i 2020 ikke skal overstige et gjennomsnitt på 85 g CO 2 /km 24 NORGE SKAL VÆRE INTERNASJONALT I FRONT FOR TILRETTELEGGING FOR EL OG HYDROGEN. Klimameldingens mål om at Norge skal være i front med hydrogenstasjoner i 2020 vil i praksis si at vi trenger rundt 20 hydrogenstasjoner. Vi har per i dag en viss overkapasitet i og med at det finnes fem stasjoner som betjener 23 hydrogenbiler. 15 biler ble nylig pensjonert etter fem års tjeneste. Stasjonene vi har er i første rekke demonstrasjonsstasjoner, og er ikke tenkt å være arbeidshestene i en hydrogeninfrastruktur. I perioden frem til 2015 er det behov for å bygge en ny og større stasjon for å etablere standarden for en stasjon med stor leveringskapasitet - opptil 1000 kg per dag hvor 250 til 350 biler kan tanke daglig. Denne tenkes lagt inn i samarbeidet med Hyundai om innfasing av en større flåte biler i Fra 2015 signaliserer bilfabrikantene at de kommer med større serier med hydrogenbiler, som er tilnærmet likt priser som tradisjonelle modeller. Dersom man ser for seg at de første bilene er solgt innen utgangen av 2020, ser vi behov for å etablere rundt 20 stasjoner i samme periode. Stasjonene må etableres i tett samarbeid med bilindustrien, og det var med dette formål at en rekke aktører fra de nordiske land signerte en intensjonsavtale med fire ledende bilprodusenter i oktober dette år. 26 Partnerskapet skal nå utrede en mulig innfasingsplan av biler i årene frem til 2020, og stasjoner skal så etableres i en takt, med en kapasitet og i et nettverk som dette behovet tilsier. Kostnadene for 20 stasjoner med tilhørende produksjonskapasitet vil ligge i området millioner kroner. Grunnet lav kapasitets utnyttelse vil det være vanskelig i denne fasen å se for seg en ren kommersiell modell, slik at offentlig medvirkning til investeringsstøtte og drift vil være nødvendig. 23 Wikipedia, ikipedia, 2009, Klimaforliket, tilgjengelig ved: 24 Stortinget, 2012, Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om norsk klimapolitikk, tilgjengelig ved: no/saker-og-publikasjoner/publikasjoner/innstillinger/stortinget/ /inns /2/ 25 Ulf Hafseld, daglig leder HYOP, oktober orsk Hydrogenforum, 2012, Toyota, issan, Honda og Hyundai signerer intensjonsavtale om markedsintroduksjon av Norsk Hydrogenforum, 2012, Toyota, Nissan, Honda og Hyundai signerer intensjonsavtale om markedsintroduksjon av hydrogenbiler i Norden, tilgjengelig ved: Veien til hydrogensamfunnet 13

14 85 G CO 2 /KM I 2020 INKLUDERER HYDROGEN Minst 29 % av nybilsalget må være nullutslippsbiler i 2020, hvis Norge skal nå målet om at gjennomsnittsutslippet av nye biler solgt i Norge i 2020 er på 85 g CO 2 /km. 27 Elbiler har, takket være verdens beste insentiver, vært en stor suksess i Norge. I september 2012 var det over 8000 elbiler på norske veier, dobbelt så mange som året før. Men elbil kan ikke ta over hele personbilmarkedet. Elbiler som kun brukes til pendling trenger begrenset offentlig lading. Mye av ladingen vil foregå hjemme og på arbeidsplassen. Elbiler i stort antall hvor bruken er mer variert trenger betydelig infrastruktur hvis rekkevidden på bilene fortsetter å ligge under 200 kilometer. Dette kan ikke dekkes av hurtiglading alene, og en storstilt innføring av hurtigladere vil dessuten også føre til store effektsvingninger i strømnettet. Nissan og Renault som satser stort på elbiler, kommer også med hydrogenbiler. Disse ser for seg en deling av markedet mellom elbiler og hydrogen ut fra behov for infrastruktur, vekt og kostnad. Nissan og Renault er ikke de eneste som ser en slik deling, Toyota satser også på en slik deling. Det finnes unntak som Tesla som satser på store biler med rekkevidde på rundt kilometer. Tesla er i dag en meget liten aktør i bilmarkedet, men kan ha stor innvirkning hvis de lykkes. Hvis en skulle ta en elbil på hyttetur til Sjusjøen fra Oslo en populær helg, vil mange av bilene måtte hurtiglade på veien, grunnet rekkevidden et batteri gir i dag (ca. 15 mil). Én bil trenger minst 20 minutter for å lade batteriet opp til 80 %. Hvis det er 1000 elbiler som kommer i løpet av fredagen vil en hurtiglader bruke omtrent 330 timer å betjene alle bilene. Fire ladere vil bruke omtrent 83 timer. 100 hurtigladere vil kunne betjene disse bilene i en periode på litt over 3 timer. Men effektbehovet for 100 hurtigladere 50 kw effekt er så kraftig at en slik løsning ikke er hensiktsmessig. Allerede i dag, med godt over 3000 ladeplasser ser en utfordringer med for få ladestasjoner, selv med hurtiglading. Det er viktig å merke seg at ved dagens rekkevidde for elbiler, måtte alle elbilene som kjørte til Sjusjøen ha hurtigladet for å komme frem. En hydrogenbil vil ikke trenge det. Hydrogenbiler dekker alle egenskapene en konvensjonell bensin- og dieselbil har. I tillegg fungerer fylling på samme måte som dagens bensin og dieselfylling, og bruker også samme tid, altså 3 4 minutter for en full tank. Dette gjør at en hydrogeninfrastruktur i stor skala sammenlignet trenger mye mindre plass og tid for å serve flere biler Det finnes 1750 bensinstasjoner i Norge i dag 28. Man vil kunne dekke hele Norges behov med vesentlig færre hydrogenstasjoner enn det finnes bensinstasjoner. Småbiler utgjorde 14,7 % av nybilsalget i 2011 (OFV), og andelen ser ikke ut til å endre seg. A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis, som er basert på bilindustriens og andre industriaktørers egne tall og projiseringer, fasilitert og skrevet av Mckinsey 29 konkluderer med at elbiler kan dekke småbil- og bykjøring, mens hydrogen behøves for å dekke større biler, eller et sted mellom 50 og 85 % av markedet, alt etter hvor stor andel ladbare hybridbiler som kommer på markedet. Testbilene som kjører på hydrogen i dag er større biler. De bilene som finnes er kompaktsuv (Hyundai ix35, Toyota Highlander,) sedan (Honda Clarity) og B-segmentet (Mercedes B-klasse). Ladbare hybrider 27 Grønn Bil, 2012, Hvor mange ladbare biler trengs i 2020 for å nå målene i klimameldingen? klimameldingen Tilgjengelig ved: no/nyheter/hvor-mange-ladbare-biler-trengs-i-2020-for-aa-naa-maalene-i-klimameldingen-article html Blant oppdragsgiverne var European Climate Foundation, Shell og ere ere bilprodusenter. A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis, 14 Veien til hydrogensamfunnet

15 Mercedes B-class F-Cell Veien til hydrogensamfunnet 15

16 slik som Toyota Prius plug-in, Volvo V60 og Mitsubishi Outlander plug-in vil, sammen med hydrogenbilene kunne ta resten av markedet. Dette vil si mellom 5000 og hydrogenbiler i HYDROGENRÅDETS ANBEFALING Hydrogenrådet er Samferdsels- og Olje og Energidepartementets egenoppnevnte råd for hydrogen. Deres handlingsplan for perioden 2012 til 2015 anbefales spesielt at: Det etableres insentiver som sikrer drift av hydrogenstasjoner Transnova må styrkes med midler og mandat Opprettholde og styrke virkemidler for effektiv innfasing av nullutslippsbiler Det stilles krav til andel nullutslippskjøretøy i offentlige anskaffelser av kjøretøy og transport-tjenester. 30 AVGIFTS-FRITAK FOR HYDROGENBILENE I personbilsegmentet er dagens avgiftsregime for hydrogenbiler selve grunnpillaren i hydrogensatsingen. Unntak av moms, engangsavgift, gratis parkering, og tilgang til kollektivfeltet vil gjøre det attraktivt å kjøpe biler fra Disse avgiftene bør opprettholdes til det er hydrogenbiler på veiene, i tillegg til elbiler. Hydrogenrådet anbefaler en slik videreføring. Slik regjeringen har forespeilet, er «fredningen» av el- og hydrogenbilregimet nå sikret til Innen den tid har elbilmarkedet rukket å få skikkelig fotfeste, mens hydrogenbilens fremtid fremdeles vil være usikker om man har disse godene i kun to år for vanlige kunder ( ). Hydrogenbiler bør ha samme hjelp til innfasing som elbilene har fått så langt. Derfor anbefales det at ordningen videreføres for nullutslippsbiler, det vil si til hydrogenbiler til får avgiftsfritak, totalt nullutslippsbiler. LOKALPOLITISK ENGASJEMENT Akershus Fylkeskommune har markert et klart politisk standpunkt som sier at de vil satse på hydrogen. 20 millioner kroner er satt av til hydrogensatsning i fylket for 2013, og det utarbeides høsten 2012 en handlingsplan for hvordan disse pengene skal brukes. Videre utarbeides det også en strategi for hydrogensatsingen i Oslo-regionen for perioden Sammen med Oslo har Akershus et bussprosjekt for hydrogen, HyNor Oslo Buss, som også er en del av et EU-prosjekt kalt Clean Hydrogen in European Cities (CHIC), der 5 hydrogenbusser kjører i vanlig rutetrafikk i de to fylkene. OSLO-AKERSHUS FØRSTE OMRÅDE FOR HYDROGEN For å ha en ansvarlig utrulling av hydrogen bør en satse på Oslo-Akershusområdet først, og deretter andre store byområder som Trondheim og Bergen. I mellom satsningsområdene bør det bygges bindestasjoner som gjør at du kan kjøre mellom Oslo-Trondheim-Bergen. Dette følger samme prinsippet som i Japan og Tyskland. Det er imidlertid viktig at stasjoner etableres i et nettverk som sikrer kundene en fullgod dekning i henhold til deres bruksmønster. Dette vil avhenge mye av type kjøretøy som kommer, og tilhørende brukergrupper. 30 Klimaforliket fra 2009 sier at o entlig o entlig bilpark skal være CO 2 -nøytral i Veien til hydrogensamfunnet

17 Anbefalte virkemidler for hydrogenstasjoner En stasjon tar omtrent ett år å bygge. Imidlertid kan reguleringsprosessen ta vesentlig lengre tid, og det er derfor viktig at man svært tidlig kommer i dialog med kommuner angående fremtidige reguleringsplaner og arealavsetninger, slik at hydrogenstasjoner kan legges der behovet finnes. Fyllestasjoner for hydrogen trenger først direkte investeringsstøtte og driftsstøtte frem til 2020 eller frem til ca biler. 31 Deretter bør det fortsatt være investeringsstøtte sammen med markedsstøtte og eventuelt tvang. Utfasing av støtte kan skje gradvis etter Det er viktig å etablere overkapasitet slik at en ikke risikerer tomme hydrogentanker. I tillegg bør det bygges nettverkstasjoner som knytter et område med flere hydrogenstasjoner, som Oslo, med et annet område som Bergen eller Trondheim. Det er viktig at dette taes hensyn til når en utarbeider støtteregimet. FØDSELSHJELP GJENNOM DIREKTE STØTTE TRANSNOVA, DIREKTE DRIFTSSTØTTE I STARTEN I dag finnes det ingen direkte ordninger for driftsstøtte til hydrogen før bilene kommer på markedet. Før markedsbaserte insentiver som vil fungere som driftsstøtte kommer på plass, må midlene komme fra et annet sted. Driftstøtte bør gis gjennom Transnova ved at de får endret sitt mandat til å dekke noe driftsstøtte. Transnova er Regjeringens organ etablert for å støtte prosjekter og initiativ som fører til reduksjon av CO 2 fra transportsektoren. Transnova gir investeringsstøtte til hydrogenstasjoner i dag. I 2013 har Transnova et budsjett på omtrent 78 millioner kroner. Transnovas rolle bør styrkes i tråd med det Regjeringens eget hydrogenråd har anbefalt: En opptrapping til 150 millioner kroner i 2014 og videre opp til 500 millioner kroner innen få år. En bør ha som mål at Transnova skal ha like mye midler til rådighet som ENOVA. PRESTASJONSLÅN TIL INVESTERING OG DRIFT. I tillegg til 50 % direkte støtte fra staten (EU sine regler setter grensen der) bør staten hjelpe næringsaktørene betydelig mer i startfasen. Dette kan gjøres ved prestasjonsbaserte lån. For å tiltrekkes næringslivet kan staten sette opp prestasjonsbaserte lån til investeringer. Her vil tilbakebetaling skje fullt ut hvis næringen utvikler seg slik som den skal. Hvis den utvikler seg dårligere vil det kun delvis betales tilbake. På den måten er det utlåner som tar mest risiko. I dette tilfellet vil det være staten. Dette vil være et tydelig signal for næringsaktører at staten er villig til å satse. Det bør gis klar tidsbegrensning for hvor lenge denne støtten gis. 31 Ulf Hafseld, leder Hyop, Oktober 2012 Veien til hydrogensamfunnet 17

18 GI ATTRAKTIVE TOMTER FOR HYDROGENSTASJONER Attraktive offentlige og kommunale tomter for drivstoffsalg kan gis til selskaper som vil opprette hydrogenstasjoner. Tomter i populære områder er dyrt og ettertraktet, og må reguleres og øremerkes til hydrogenformål. Det er viktig at det settes av plass til hydrogenstasjoner i nærheten av viktige knutepunkter. INNGÅ FORPLIKTENDE AVTALE MED HYDROGENBILPRODUSENTER For å være sikre på at Norge bygger infrastruktur for biler som faktisk kommer på det norske markedet, bør staten utarbeide en forpliktende avtale med bilprodusentene som har sagt de kommer med bilene. Avtalen bør inneholde et anslag fra bilprodusentene på hvor mange biler de tenker å selge, hvor mye hydrogen som behøves, samt pris og tilgjengelighet på bilene frem til rundt Norge kan på sin side garantere for utbygging og drift av en hydrogeninfrastruktur som kan levere drivstoff til antallet biler som leveres av bilprodusentene. Hvis bilprodusentene ikke greier å levere, må de betale en andel av infrastruktur-kostnaden til staten. På den måten garanteres statens investering i infrastruktur. I California har en lignende avtale blitt utarbeidet, og danner basen for pumpepåbudet. Det finnes i dag flere uforpliktende avtaler (se neste avsnitt) om hydrogen-satsning fra bilselskapene sin side. Her påpeker de at produsentene er klare for salg såfremt infrastruktur er på plass. En forpliktende avtale mellom Norge og bilprodusentene vil sikre en slik utbygging. GLOBALE BILPRODUSENTERS SATSER I 2009 signerte ni store bilselskaper 32 en avtale for å levere hydrogenbiler fra Avtalen gikk ut på å samarbeide med å få hydrogenbiler ut i markedet, spesielt med tanke på infrastruktur. Flere av bilselskapene samarbeider om hydrogen-forskningen, slik som BMW og Toyota 33. I Tyskland, Japan og Sør-Korea er flere av bilprodusentene med på spleiselaget for fyllestasjonene. Hyundai, Nissan, Toyota og Honda tok et skritt til i 2012 med sin avtale om å levere først til det nordiske markedet mellom Avtalen var med nordiske aktører som Icelandic New Energy, Vätgas Sverige, Hydrogen Link, HyNor, samt skandinaviske hydrogentilbydere som H2-logic i Danmark og HYOP i Norge.. PUMPEPÅBUD FRA 2016 Basert på anslag gitt i en avtale mellom Norge og bilprodusentene kan man fremlegge krav om hydrogenleveranser fra store drivstofftilbydere - et pumpepåbud med andre ord. I Sverige har pumplagen 34 gjort det forpliktende for alle bensinstasjoner som selger mer enn 1000 m3 drivstoff i året å selge fornybart drivstoff, i praksis E85 (bioetanol). Ordningen har gjort E85 pumper me- 32 Daimler, Ford, Opel, Honda, Hyundai, Kia, Renault, Nissan og Toyota 33 Bloomberg, 2012,BMW 2012,BM Extends Toyota Cooperation to Fuel Cells, Sports Cars, tilgjengelig ved: news/ /bmw-extends-toyota-cooperation-to-fuel-cells-sports-cars.html 34 Tillhandahållandeskyldighet för f r förnybara f rnybara drivmedel 18 Veien til hydrogensamfunnet

19 get utbredt i hele landet. Pumpepåbudet har fokusert på hver enkel bensinstasjon i stedet for drivstofftilbydere overordnet. For Norge sin del kan det være bedre å fokusere på store drivstofftilbydere som Shell, Statoil og Esso, altså selskaper som har betydelig markedsandeler. Disse har finansielle muskler til å være med på utbyggingen. I California har de satset på de største tilbyderne gjennom leveringsforpliktelse av hydrogen. Delstaten støtter bygging med opp mot 75 % av kostnaden. 35 MARKEDSBASERTE INSENTIVER I tillegg til pumpepåbudet bør staten skape markedsbaserte insentiver som gir finansiell støtte til hydrogenstasjonene. FEED-IN TARIFF Med feed-in tariff menes at staten garanterer prisen på hydrogen ut i fra produksjons kostnadene og en rimelig avkastning. Her er det viktig at det utarbeides en plan for utfasing av feed-in tariffen, for å stimulere til effektivisering av produksjon og gi de kommersielle hydrogen-aktørene et klart rammeverk. Hydrogen som støttes bør være fra en fornybar kilde som elektrisitet eller biogass. Tyskland har innført feed-in tariff for sin fornybare elektrisitetssektor med stor suksess. Fra første kvartal 2010 til første kvartal 2011 økte andelen fornybar energiproduksjon fra 17,1 % til 19,2 % (Wikipedia). Nivået på hvor høyt den garanterte prisen er avhenger av om det er elektrisitet fra vind, sol eller tidevann. De to sistnevnte får høyest pris, mens vindkraft får en lavere pris. I februar 2012 var støtten på 3,4 cent/kwh for vannkraft og 24,43 cent/kwh for solenergi. Støttenivået reduseres hvert år, for å stimulere til effektivisering og teknologiutvikling. For at feed-in tariffer skal lykkes må de baseres på grundige undersøkelser for kostnader, og markedsutvikling. Derfor er det viktig å sette i gang en slik utredning så fort som mulig. For hydrogenprodusenter er feed-in tariffer det som gir best forutsigbarhet fordi de da presist kan beregne hvor mye inntekter de kan få. En feed-in tariff bør komme på plass når bilene kommer for vanlig salg. INDIREKTE STØTTE GJENNOM ANBUDSREGLENE Staten og kommunene er en viktig brikke, også for etterspørsel etter hydrogenkjøretøy. Alle offentlige innstanser som etterspør transport bør etterspørre nullutslippskjøretøy der det er hensiktsmessig. Spesielt bør staten, fylkeskommunene og kommunene bruke anbudskrav til kollektivtransport. Kollektivtrafikken representerer en sikker bruker, med forutsigbart behov for både drivstoff og kjøretøy over en lengre periode. Dette er viktig i oppbyggingsfasen av hydrogenmarkedet. Krav til nullutslipp i Taxi-løyver er et annet virkemiddel som kan være med å fase inn hydrogenbiler raskere. Taxier vil også være en garantist for etterspørsel av hydrogen som drivstoff. 35 The California Energy Comission, 2012, Hydrogen Projects, tilgjengelig ved html Veien til hydrogensamfunnet 19

20 De andre vurderte virkemidlene GRØNNE SERTIFIKATER Grønne sertifikater er et annet markedsbasert insentiv. Sertifikatsystemet fungerer slik at produsenten av hydrogen tildeles et sertifikat tilsvarende energimengden de produserer. Dette sertifikatet forpliktes kjøpt av ikke-hydrogenproduserende aktører for at de skal kunne selge sitt drivstoff. Dermed skapes det en etterspørsel og en pris på sertifikatet som går til inntekt for hydrogenprodusenten. Denne prisen kommer som en ekstrainntekt for hydrogenprodusenten. Grønne sertifikater brukes i dag for å fase inn ny fornybar elektrisitet i kraftmarkedet i Norge og Sverige. Systemet er i startfasen og har møtt motstand blant noen naturvernere fordi ordningen i visse tilfeller bidrar til å støtte allerede lønnsom utbygging av vannkraft. Samtidig er det heller et konsesjonsproblem (godkjenning av hvert enkelt prosjekt) enn sertifikatsystemet i seg selv. Totalt skal de grønne sertifikatene skal føre til 26,4 TWh ny fornybar energi fra vind-, sol- og vannkraft innen 2020 fordelt mellom Norge og Sverige. Noe tilsvarende kunne vi sett for oss i drivstoffmarkedet. Myndighetene fastsetter hvor mange hydrogenstasjoner som skal settes opp hvert år, hvem som får ansvaret for et gitt antall hydrogenstasjoner basert på for eksempel markedsandel. Kostnadene for bygging og drift av hydrogenstasjonene kan tas som et pålegg på drivstoffavgiften, på samme måte som de grønne sertifikatene for fornybar energi betales av forbrukeren over strømregningen. AVGIFTSFRITAK FOR FOSSILT DRIVSTOFF Bensinstasjoner som leverer hydrogen kan få fritak eller lavere avgift på det fossile drivstoffet som de leverer. På den måten oppfordres bensinstasjonene til å tilby hydrogen ved at deres inntekter fra konvensjonelt drivstoff økes. Dette bør eventuelt utarbeides slik at fritak/reduksjon i avgiften som står i forhold til hvor mye hydrogen som leveres. Denne løsningen kan også gjøres med andre fornybare drivstoffer som elektrisitet og biodrivstoff. En fare er at drivstofftilbydere velger å selge billigere fossilt drivstoff for å utkonkurrere andre markedsaktører. Spesielt er det en reell fare hvis støtteordningene for hydrogenpumpe ellers, det vil si investeringsstøtte og driftsstøtte er så god at bensinstasjonen ikke taper noe særlig på det. I dag kommer en økende del av bensinstasjonsinntektene fra butikkhandel og det kan være interessant for en bensinstasjonstilbyder å tiltrekke seg flere kunder med slike lokketilbud. 20 Veien til hydrogensamfunnet

Virkemidler for hydrogenstasjoner i Norge og Skandinavia

Virkemidler for hydrogenstasjoner i Norge og Skandinavia Zero Emission Resource Organisation Virkemidler for hydrogenstasjoner i Norge og Skandinavia Virkemidler for hydrogenstasjoner i Norge og Skandinavia Forsiden: Testkjøring av hydrogenbiler. Foto: Jöran

Detaljer

Norges satsing på elbiler, hydrogenbiler og ladbare hybrider

Norges satsing på elbiler, hydrogenbiler og ladbare hybrider Norges satsing på elbiler, hydrogenbiler og ladbare hybrider Tale Severina Halsør Benjamin Myklebust Gøril L. Andreassen Forsidebilde: Think City på ZERO-arrangementet Klimabil 2010 på Rådhusplassen i

Detaljer

kommunale klimabiler - en mulighet

kommunale klimabiler - en mulighet kommunale klimabiler - en mulighet Om ZERO Zero Emission Resource Organisation (ZERO) er en uavhengig, ideell stiftelse som jobber for å begrense de menneskeskapte klimaendringene og for å møte verdens

Detaljer

Hydrogenstrategi 2014-2025

Hydrogenstrategi 2014-2025 Hydrogenstrategi 2014-2025 Strategi for tidlig innfasing av hydrogen-drivstoff i Oslo og Akershus Vedtatt av Akershus fylkeskommune 17.03. 2014 Fylkestingssak 19/14 Innhold Innhold 2 1. Innledning 3 Drivstoff-miks

Detaljer

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Forord Samferdselsministeren tok i desember 2008 initiativ til å nedsette en ressursgruppe

Detaljer

Infrastruktur for ladbare biler i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold S I D E 2 A V 9 3

Infrastruktur for ladbare biler i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold S I D E 2 A V 9 3 Infrastruktur for ladbare biler i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold S I D E 2 A V 9 3 Forord Fylkene Akershus, Hedmark, Oppland, og Østfold har inngått et samarbeid om gjennomføring av felles planlegging

Detaljer

Etablering av hurtigladeinfrastruktur for elbiler i Norge

Etablering av hurtigladeinfrastruktur for elbiler i Norge Etablering av hurtigladeinfrastruktur for elbiler i Norge Om framveksten av hurtigladetjenester for elbiler Asbjørn Johnsen Masteroppgave i tverrfaglige kulturstudier, med spesialisering i studier av teknologi,

Detaljer

Utvikling og nedtrapping av ladbare bilers virkemidler

Utvikling og nedtrapping av ladbare bilers virkemidler Utvikling og nedtrapping av ladbare bilers virkemidler Utvikling og nedtrapping av ladbare bilers virkemidler ZERO November 2013 Denne rapporten er laget av Thema Consulting Group Prosjektleder Vidar Eide

Detaljer

Videre utvikling i og nedtrapping av virkemidler for ladbare biler

Videre utvikling i og nedtrapping av virkemidler for ladbare biler Offentlig ISBN: 978-82-93150-46-6 Videre utvikling i og nedtrapping av virkemidler for ladbare biler Oppdrag for klientgruppe: ZERO, Energi Norge, Grønn Bil, Volvo Car Group, og støttet av Transnova NOVEMBER

Detaljer

Bil. Uavhengig rådgiver innen ladbare biler. spesialisert på hurtigladere og infrastruktur. Kontakt oss for en hyggelig prat!

Bil. Uavhengig rådgiver innen ladbare biler. spesialisert på hurtigladere og infrastruktur. Kontakt oss for en hyggelig prat! fremtidens Bil er Elektrisk Rå kraft og elektrisk spenning s. 10 11 Hvilken elbil passer meg? Lad bilen på 15 minutter s.6 s.13 Uavhengige rådgiver innen ladbare biler spesialisert på hurtigladere og infrastruktur

Detaljer

Elektromobilitet i Norge - erfaringer og muligheter med elkjøretøy

Elektromobilitet i Norge - erfaringer og muligheter med elkjøretøy Sammendrag: Elektromobilitet i Norge - erfaringer og muligheter med elkjøretøy TØI rapport 1276/2013 Forfattere: Erik Figenbaum og Marika Kolbenstvedt Oslo 2013 134 sider Elektrifisering av kjøretøy er

Detaljer

Rapport fra NHO. Synspunkter på bilavgiftssystemet

Rapport fra NHO. Synspunkter på bilavgiftssystemet Rapport fra NHO Synspunkter på bilavgiftssystemet Forord Transportsektoren står for en tredel av klimagassutslippene i Norge, og transportsektoren utgjør 65 % av utslippene utenfor kvotepliktig sektor.

Detaljer

Elbilmarkedet i Norge anno 2025

Elbilmarkedet i Norge anno 2025 Elbilmarkedet i Norge anno 2025 En scenarieanalyse Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus Mai 2014 Økonomi og Administrasjon Stig Sørensen Rud - 362 Quan Minh Phan - 300 Axel Waage Prebensen

Detaljer

Norske bilavgifter fram mot 2020

Norske bilavgifter fram mot 2020 Norske bilavgifter fram mot 2020 Innspill og forslag fra Norges Automobil-Forbund Bilimportørenes Landsforening Norges Bilbransjeforbund Norske bilavgifter fram mot 2020. 1 2 Norske bilavgifter fram mot

Detaljer

Nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for

Nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for Forslag til Nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for transnova.no 2 Forord Transnova ble i sitt tildelingsbrev for 2014 fra Samferdselsdepartementet bedt om å lage et innspill til en

Detaljer

Effektivisering og elektrifisering av kjøretøyer og anvendelse av hydrogen som energibærer.

Effektivisering og elektrifisering av kjøretøyer og anvendelse av hydrogen som energibærer. Foreløpig utgave. 17. februar 2010. Side 1 Effektivisering og elektrifisering av kjøretøyer og anvendelse av hydrogen som energibærer. Arbeidsnotat Klimakur2020. Vedlegg til sektorrapport om transport.

Detaljer

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g Hvite sertifikater og energispareforpliktelser Innhold Sammendrag... 3 Innledning...4 Formål og definisjon...4

Detaljer

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020?

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Økonomiske analyser 6/20 Hvordan kan Norge nå sitt mål for fornybar energi for 2020? Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Ann Christin Bøeng Regjeringen sendte et utkast til EØS-direktiv

Detaljer

Snart kommer reelle miljøvalg. Useriøst fra Frp og Høyre. side 4, 5, 6, 7, 8, 9. mai 2011. Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund

Snart kommer reelle miljøvalg. Useriøst fra Frp og Høyre. side 4, 5, 6, 7, 8, 9. mai 2011. Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund TAXI 4Nr mai 2011 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Snart kommer reelle miljøvalg side 4, 5, 6, 7, 8, 9 Useriøst fra Frp og Høyre side 14-15 og 23 Lover og regler må følges innhold Vi

Detaljer

Et klimavennligere Norge i 2008? Status for Norges oppfølging av Lavutslippsutvalgets 15 tiltak

Et klimavennligere Norge i 2008? Status for Norges oppfølging av Lavutslippsutvalgets 15 tiltak Versjon 14.10.2008 Et klimavennligere Norge i 2008? Status for Norges oppfølging av Lavutslippsutvalgets 15 tiltak Marit Sjøvaag Marino BI Senter for klimastrategi Oslo 2008 Et klimavennligere Norge i

Detaljer

klimakrisen kan løses

klimakrisen kan løses 2007 Bellonas klimaarbeid Det er mulig å gjøre noe med global oppvarming bare vi starter nå. Foto: istock 02 frederic hauge Miljøstiftelsen Bellona Foto: Dag thorenfeldt Arktis som kanarifugl Før i tiden

Detaljer

Melding # 1 Norsk klimapolitikk. (2011-2012) Melding til Regjeringen. Norsk klimapolitikk

Melding # 1 Norsk klimapolitikk. (2011-2012) Melding til Regjeringen. Norsk klimapolitikk Melding # 1 Melding # 1 (2011-2012) Melding til Regjeringen Innhold Bakgrunn... 4 Sammendrag... 5 KLIMAENDRINGENE: EN GLOBAL UTFORDRING... 7 2-gradersmålet... 7 IPCCs anbefalinger... 7 Fordeling av utslippsreduksjoner...

Detaljer

Synspunkter på bilavgiftssystemet

Synspunkter på bilavgiftssystemet Synspunkter på bilavgiftssystemet Utredning fra NHO Som en oppfølging av Næringslivets klimapanels rapport fra desember 2009, satte NHO i gang et videre arbeid om fremtidig innretning på bilavgiftene.

Detaljer

ALTERNATIVE FORRETNINGSMODELLER FOR ETABLERING AV HURTIGLADESTASJONER DEL 2 Utarbeidet for Transnova og Statens vegvesen

ALTERNATIVE FORRETNINGSMODELLER FOR ETABLERING AV HURTIGLADESTASJONER DEL 2 Utarbeidet for Transnova og Statens vegvesen ALTERNATIVE FORRETNINGSMODELLER FOR ETABLERING AV HURTIGLADESTASJONER DEL 2 Utarbeidet for Transnova og Statens vegvesen Dokumentdetaljer Pöyry-rapport nr. Prosjektnr. 5Z110086.10 ISBN ISSN 0803-5113 Interne

Detaljer

Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig?

Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig? Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig? Rapport fra Naturvernforbundet Hordaland september 2003 NATURVERNFORBUNDET HORDALAND Sammendrag All energiproduksjon skaper miljøproblemer i større eller

Detaljer

SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER

SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som skal bidra til å begrense de menneskeskapte klimaendringene.

Detaljer

BØR KOMMUNER KJØRE ELEKTRISK?

BØR KOMMUNER KJØRE ELEKTRISK? BØR KOMMUNER KJØRE ELEKTRISK? Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund, utdanning Økonomi og Administrasjon Av: Espen Nordal Kandidatnummer: 11 Hans Andre Hansen Kandidatnummer: 10 Magnus Sivertsen

Detaljer

KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA?

KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA? MARTE BAKKEN SIRI HALL ARNØY HELENE MOEN EINAR WILHELMSEN KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA? Forfattere: Marte Bakken (prosjektleder) Siri Hall Arnøy Helene Moen Einar Wilhelmsen Grafisk utforming: Hans

Detaljer

EnergiRike MAGASINET. EU dobler ambisjonene

EnergiRike MAGASINET. EU dobler ambisjonene EnergiRike Nr 6, mars 2014 MAGASINET Setter energi, miljø og verdiskapning på dagsorden EU dobler ambisjonene EU vil doble reduksjonen i klimautslipp til 40 % innen 2030. Betydningen dette får for Norge

Detaljer