Måsøy kommune. Fra åpningen av vindmølleparken 4. juni ÅRSMELDING mai på Ingøya

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Måsøy kommune. Fra åpningen av vindmølleparken 4. juni ÅRSMELDING 2003. 17. mai på Ingøya"

Transkript

1 Måsøy kommune Fra åpningen av vindmølleparken 4. juni ÅRSMELDING mai på Ingøya

2 INNHOLD MÅSØY KOMMUNES REGNSKAP smessig overskudd framkommer slik: 3 Hovedtall fra balanseregnskapet 3 Likviditet 3 Arbeidskapital 4 Arbeidskapitalens driftsdel 4 SENTRALADMINISTRASJONEN 4 Viktige hendelser i 2003: : 5 sammenlignet med de 3 foregående år: 5 Utvikling lønnsutgiftene inkl. sosiale utgifter (hele kommunen) i forhold til driftsinntektene: 5 Arbeidsmiljø i hele organisasjonen: 5 KULTUR- OG OPPVEKST 6 Innledning 6 Økonomisk resultat 6 Elevtall i grunnskolen skoleåret 2003/ Elevtallsutvikling 7 Høtten barnehage 7 Skolefritidsordningen 7 Kulturskolen 8 Ungdomsklubben 8 Noen kommentarer 8 Viktige hendelser i 2003: 9 Utviklingsoppgaver i HELSE OG SOSIAL 12 Innledning 12 Økonomisk resultat Noen tall opplysninger 13 Nærmere om institusjonsplasser pr. desember 2003(2002 i parantes): 14 Nærmere om kommunens hjemmetjeneste 14 Fordeling av egenbetaling for hjemmehjelp pr Sosialhjelp 15 Viktige hendelser i Sluttkomentar 16 TEKNISK ETAT 17 Innledning 17 Økonomisk resultat 17 Viktige hendelser/arbeider i Utvikling 19 Vedlikehold av bygg/anlegg 21 Andre prosjekter 22 Sluttkommentar 22

3 MÅSØY KOMMUNES REGNSKAP 2003 Måsøy kommunes regnskap viser et regnskapsmessig netto driftsresultat på 3,2 millioner kr (3,6 % av sum driftsinntekter). Av dette er overskuddet på ca. 1 millioner kr. Positive trekk er et regnskapsmessig overskudd, en stødig fondsbeholdning tross svært omfattende investeringer i 2003 og fortsatt god likviditet. smessig overskudd framkommer slik: Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Netto finansutgifter Avskrivinger Netto driftsresultat Overført til kapitalregnskapet Netto avsetninger Overskudd Tall i 1000 kr. Hovedtall fra balanseregnskapet EIENDELER Omløpsmidler Kasse, bank Fordringer Sum omløpsmidler Anleggsmidler Aksjer Langsiktig utlån Utstyr, maskiner, anlegg, eiendom Sum anleggsmidler SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Gjeld Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Langsiktig gjeld (pensjonsfondene) Sum gjeld Egenkapital Fond Likviditetsreserve Årets overskudd Annen egenkapital Sum egenkapital SUM GJELD OG EGENKAPITAL Likviditet En viss del av kommunens omløpsmidler inneholder leverandørgjeld/annen kortsiktig gjeld. Omløpsmidler korrigert for disse tallene gir oss arbeidskapitalen. Kommunen må ha en likviditetsbeholdning av en viss størrelse siden inn- og utbetalinger ikke kommer til samme tid. Vi ser en negativ utvikling i arbeidskapitalen. 3

4 Arbeidskapital Sum omløpsmidler Sum kortsiktig gjeld = Arbeidskapital Endring av arbeidskapital Alle tall i 1000 kr. Ved å korrigere arbeidskapitalen for forhold som bundne fond og ubrukte lånemidler av eksterne lån får vi arbeidskapitalens driftsdel. Arbeidskapitalens driftsdel viser kommunens grunnlikviditet - den delen av omløpsmidlene som ikke er gjeld eller på annen måte knyttet til bestemte formål. Tabellen under viser at kommunen fortsatt er preget av å være likvid. Arbeidskapitalens driftsdel Arbeidskapital Bundne fond Ubrukte lånemidler av eksterne lån = Arbeidskapitalens driftsdel Alle tall i 1000 kr. SENTRALADMINISTRASJONEN Styringsorgan Politisk leder Administrativ leder Formannskapet ordfører Ingalill Olsen rådmann Leif Vidar Olsen Sentraladministrasjonen ansvarsområder er politiske råd og utvalg, politisk administrasjon, formannskapskontor, økonomiavd., sentralbord, næring, administrative råd og utvalg, div. fellesutgifter m.m. Antall årsverk: 10,1. Antall ansatte: 11 Viktige hendelser i 2003: Kommune- og fylkestingsvalg. Antall representanter til kommunestyret ble redusert fra 21 til 17. Det nye kommunestyret består av 8 fra AP, 4 fra SP, 3 fra SV og 2 fra H. Havøysund Fisk og Industri A/S gikk konkurs våren Måsøy kommune kjøpte anlegget våren Anlegget ble leid ut til Hermann Export AS fra 1. november. Planarbeidet med å utvide anlegget til et større seimottak startet. Havøysund helsesenter er ferdig med bl.a. skjermet enhet for senil demente (5 plasser). Oppstart bygging av Arctic View kafé / turiststue / forsamlingslokale på Yttergavelen. Fortsatt prosjektering av turistveg til Havøysund et prosjekt gjennom statens vegvesen. Stigende interesse for turistprosjekt spesielt i Havøysund, på Ingøy og på Rolvsøy Sentrumsplanen. 1. trinn påbegynt. Forventes å gå over 3-4 år. IT-drift. Det er av kommunens egne IT folk utarbeidet ny hjemmeside med svært høy kvalitet. Arbeidet med IT i organisasjonen er økende ressurskrevende. Arbeidet med å skifte alle økonomisystemene ble startet. Det er et omfattende arbeid som berør alle etatene. Store besparelser på sikt. Legetjenesten ble direkte underlagt rådmannen fra januar Skifte i helse- og sosialsjefstillingen Oppfølgende prosjektering boligområde Havøysund i Vannkumdalen Havøygavelen vindmøllepark ble offisielt åpnet. Oppstart prosjektering av psykiatriboliger. 4

5 Punktutbedring av RV 889 mellom Snefjord og Havøysund startet. Snefjord skole. Arbeidet med å vurdere hva som skal skje med skolen startet. Det er boligmangel i Havøysund Ny brannbil ble kjøpt. Næringsarbeid. Måsøy og Kvalsund samarbeidet om næringsarbeidet. Måsøy kjøpte tjenester fra Kvalsund tilsvarende ½ stilling. Samarbeidet avsluttet pr : 1.1 Sentraladm. Opprinnelig budsjett Revidert budsjett Differanse / rev. budsjett Driftsutgifter % Driftsinntekter % Netto drift % sammenlignet med de 3 foregående år: 1.1 Sentraladm Utgifter Inntekter Netto Utvikling lønnsutgiftene inkl. sosiale utgifter (hele kommunen) i forhold til driftsinntektene: % 55 % 57 % 58 % 62 % 64 % Arbeidsmiljø i hele organisasjonen: Noe varierende oppfølging av HMS-IK. Måsøy kommune er innmeldt i Nordkapp Yrkesrettede Helsetjeneste. Det er kun avholdt et møte i Personal- og arbeidsmiljøutvalget. Samarbeidet i organisasjonen ser i all hovedsak ut til å fungere. Samarbeidet mellom administrasjonen og det politiske systemet vurderes som tilfredsstillende. Både det politiske systemet og det administrative nivået jobber mot samme mål. Måsøy kommune har ikke en vedtatt overordnet opplæringsplan. Opplæringen i organisasjonen kan derfor på enkelte områder bli noe tilfeldig eller mangelfull. Sykefraværet har gått opp fra 6,9% i 2002 til 8,6% i Positiv utvikling på korttidsfraværet. Svært negativ utvikling på langtidssykemeldte. Utviklingen de siste årene: Tot.sykefravær 6,7% 5,8% 7,2% 7,9% 6,9% 8,6% 1-3 dager 1,2% 1,3% 0,8% 0,9% 0,8% 4-16 dager 1,7% 2,4% 2,9% 2,9% 1,5% dager 2,1% 2,4% 3,3% 2,6% 1,8% 57->dager 0,8% 1,2% 0,9% 0,3% 4,6% 5

6 KULTUR- OG OPPVEKST Styringsorgan Politisk leder Administrativ leder Oppvekstkomitéen John Aase Kultur- og oppvekstsjef John Strand Innledning Sektorens overordnede målsetting: I Måsøy ønsker vi oppvekstvilkår som er basert på trygghet, tilhørighet, læring og egenaktivitet Kultur og oppvekst har ansvaret for å administrere PP-tjenesten, barnehage, grunnskoler, skolefritidsordning, kulturskolen, filial videregående skole, voksenopplæring, undervisning av innvandrere/flyktninger, spesialundervisning alle aldersgrupper, bibliotek, Måsøy museum, ungdomsklubb/ungdomsarbeid, turistinformasjon og annet kulturarbeid. Virksomheten drives i 4 barne- og ungdomsskoler, én barnehage, én ungdomsklubb, idrettshall, samfunnshus, museumsbygg og innleid lokale for bibliotek. Kultur- og oppvekst har hatt personal-, tilsettings- og lønnsansvar for78 personer i år Økonomisk resultat sammenlignet med tidligere år: Opprinnelig Budsjett Revidert budsjett Differanse Rev.budsj. /regnskap Driftsutgifter kr kr kr kr Driftsinntekter kr kr kr kr Driftsresultat kr kr kr kr Tabellen ovenfor viser at hovedområde 1.2 har et netto driftsresultat på kr. (overforbruk). Hovedårsak er at refusjon for Jobbskapingsprosjektet ikke ble innsendt i tide og ikke kom inn tidsnok til å bli regnskapsført i Hadde de vært på plass, ville 1.2 kommet ut med et overskudd på ca kr. Disse inntektene vil nå komme inn i regneskapet og vil derved også gi et skjevt bilde av dette regneskapet. Som vi ser, har utgiftene økt med nesten 1.5 mill. kr, men tilsvarende har inntektene (refusjoner, overføringer etc.) økt med nesten tilsvarende beløp. sammenlignet med de 3 foregående år: Utgifter kr kr kr kr Inntekter kr kr kr kr Netto kr kr kr kr 6

7 Netto driftsøkning fra 2001 til 2002 utgjør ca. 1.2 mill. kr, noe på grunn av lønnsøkninger og pensjonsutgifter og noe pga. at nye oppgaver og prosjekter har kommet inn under 1.2: Jobbskapingsprosjektet, kulturskolesamarbeidet, ungdomsråd, ungdomstiltak. Elevtall i grunnskolen skoleåret 2003/2004 Grunnskolene og skolefritidsordningen (pr ) Skole 1.kl 2.kl 3.kl 4.kl 5.kl 6.kl 7.kl 8.kl 9.kl 10.kl Total Ant.kl Ant.skole fritid Havøysund Snefjord Gunnarnes Ingøy skole Måsøy skole Total Elevtallsutvikling Skolekrets 1999/ / / / /2004 Havøysund Snefjord 5 4 Gunnarnes Ingøy Måsøy Totalt i Måsøy kommune Som vi ser, elevtallet i Måsøy kommune har vært relativt stabilt de siste 5 årene. Vi registrerer nedgang i distriktene i perioden fra 21 i 99/00 til 12 i 03/04. Havøysund har hatt en oppgang fra 144 i 99/00 til 164 i 03/04. Havøysund skoles andel av grunnskoleelever i kommunen øker således stadig. Skoleåret 99/00: 87,27 %, 2000/2001: 88,62 %, 2001/2002: 88,30 %, 2002/2003: 91,06 %, 2003/2004: 93,18 %. Høtten barnehage Utvikling antall barn i barnehagen pr : BENYTTET Årstall 2000/ / / /2004 Plasser Halv Hel Halv Hel Halv Hel Delt Hel 0-3 år år Tils.: Antall barn i Høtten barnehage har økt, og alle 4 avdelingene er i drift om ikke de er helt fulle. Av de som har delt plass, er det samlet 11 barn som har halv plass (50 %), 4 barn har 60 % plass og 4 barn har 80 % plass. Vi kan pr. i dag si at vi har full barnehagedekning i Havøysund dvs. alle som ønsker det har så langt fått barnehageplass. Knøttet familiebarnehage har stoppet driften f.o.m inntil videre. Skolefritidsordningen Navn 1998/ / / / /2003 Havøysund

8 Skolefritidsordningen i Havøysund er fremdeles et attraktivt tilbud til barn på småskoletrinnet. Havøysund skole og Havøysund SFO har et tett og godt samarbeid et utviklingsarbeid som begge parter er fornøyde med. Kulturskolen Medl. k 2000/ / / /2004 Enkeltmedlemmer Salg t/u barn/unge 10 timer pr. uke 15 timer pr. uke 12 timer pr. uke 34,5 timer pr. uke Salg t/u voksne 2 timer pr. uke 3,3 timer pr. uke 7 timer pr. uke 5 timer pr. uke Kulturskolen har kommet inn i et godt spor med god spredning i tilbudet både til barn og unge. Ungdomsklubben 2000/ / / /2004 Antall medlemmer Ungdomsklubb-lokalene ser ut til å være tilfredsstillende i forhold til aktivitet og antall ellers legges det opp til sambruk med skolens lokaler og samfunnshuset ved behov. Klubblokalene blir også ofte nyttet til mindre arrangement spesielt fødselsdager for barn og unge. Noen kommentarer Administrasjonen: F.o.m ble stillingen som pedagogisk konsulent tatt bort fra etatsadministrasjonen. 20 % av oppgavene ble overført til Havøysund skole (administrasjonen), og resten av oppgavene innenfor stillingshjemmelen ble overført til kulturkonsulent, PP-leder, kultur- og oppvekstsjef og barnehagestyrer. PP-tjenesten: Samarbeidsavtalen med Hammerfest PPT der vi kjøper tjenester for 25 %, ble videreført driftsåret 2003/2004. F.o.m vil kjøpet bli redusert til 10 % stilling. Dette er en erkjennelse av at PP-tjenesten i Måsøy fungerer rimelig godt og at mer og mer kan utføres med lokale krefter men med mulighet for tilgang til en bredere kompetanse gjennom Hammerfest PPT. Grunnskolene: Det har vært lite utskifting i personalgruppene, og Måsøy kommune har fortsatt skikkelig god dekningsgrad av kvalifisert personell i skolene. Tilsatte i grunnskolen har kombinasjonsstillinger med kulturskolen, voksenopplæring på grunnskolenivå, filial videregående skole og opplæring av fremmedspråklige voksne. Dette har kommunen gode tradisjoner på, og det fungerer godt. Barnehagen: Også i barnehagen har vi god tilgang på kvalifisert personell (førskolelærere), og ellers har vi den samme solide grunnstamme assistenter. Gjennom RSK-samarbeidet gjennomføres det nå et omfattende kvalitetsutviklingsarbeid der pedagogisk personale i hovedsak deltar på samlinger og får oppfølgingsansvar i sine avdelinger. Vi har pr. i dag relativt bra stabilitet i vikargruppa. 8

9 Skolefritidsordningen: På snitt har vi 25 barn i skolefritidsordninga så langt. Ordninga er inne i et spennende forsøk sammen med Havøysund skole og tilbakemeldingene er positive både fra skole og SFO. Kulturskolen: Rektor Evy Stabell kom tilbake etter permisjon f.o.m. august Vårsemesteret hadde Harald Riise rektorstillingen. Så langt ser dette ut til å være en god måte å organisere kulturskoletilbudet på i nært samarbeid med Havøysund skole med hensyn til lærerkrefter, rom og utstyr. Tilbud som er igangsatt har vært godt mottatt av befolkningen. Samarbeidet mellom kulturskolen, grunnskolen og lag/foreninger begynner å ta form. Pr. d.d. har kulturskolen litt i overkant av 2 hele stillinger til sammen (inkludert kontorfullmektig med 22 % stilling). Voksenopplæring på grunnskolenivå: Det blir fortsatt kun gitt tilbud til én elev som har voksen-opplæring på spesielle vilkår dette skoleåret. Voksenopplæring/fremmedspråklige: Pr er det norskopplæring for fremmedspråklige på 4 steder i kommunen: Havøysund, Gunnarnes, Måsøy og Ingøy. I år går driften i balanse vi får statlig refusjon for opplæringstilbudet. Biblioteket: Stabilt personale, 1,7 stillinger. Biblioteket bruker det nye registreringssystemet som vil gjøre utlånsrutinene enklere og kjappere. Ennå gjenstår det å få lagt inn deler av bokstammen. Biblioteksjefen har fullført sin bibliotekutdanning (i regi av Universitetet i Tromsø) i juni 2003 og går ikke lenger inn under dispensasjonsvedtak i forhold til utdanningskravet.. Ellers har biblioteket fått positiv oppmerksomhet både fra Fylkesbiblioteket for gode rutiner og høyt utlån og fra skolene i Måsøy for et godt samarbeid. Måsøy museum: Muséet har én tilsatt. Muséet gir gode tilbud både til barnehage, skoler og befolkningen generelt. Konsolideringsprosessen av muséene i Finnmark til større enheter går sin gang og skal slutte seg sammen med muséene i Berlevåg, Gamvik, Nordkapp og Hammerfest til den konsoliderte enheten Gjenreisning og kystkultur. Kommunen går for et interkommunalt selskap (IKS), og vedtekter skal utarbeides og vedtas i hver enkelt kommune. Ungdomsarbeid: Klubb Astor har i år også gitt mange og varierte tilbud til de unge både innenfor egne vegger og i samarbeid med andre. Ungdomsarbeidet er mer synliggjort både i og utenfor kommunen vår. Ungdomskonsulenten har også hatt ansvaret for jobbskapingsprosjektet, ungdomsråd og ungdomstiltak og har vært svært flink til å skaffe eksterne midler til de ulike aktivitetene/tiltakene. Turistinformasjon: Turistinformasjonen er lokalisert til Måsøy museum, og museums-bestyrer har påtatt seg å betjene turistinformasjonen i sin arbeidstid. Viktige hendelser i 2003: Barnehagen: Barnehagens uteareal: Gjerdet er oppsatt. Det er opparbeidet noe grøntareal. Ønsker for kommende år: Sykkelbane/stier og bedre drenering i deler av leikeområdet. Kvalitetsutvikling av barnehagen skjer nå i regi av RSK-systemet med tett oppfølging av alt pedagogisk personale. 9

10 Grunnskolen: Kvalitetsutviklingsplan har fått sin form og blir rullert hvert år gjennom RSKsystemet. Den blir følgt opp med kunnskapshevning blant lærerne både ved samlinger gjennom året og læringsdagene i Alta (to studiedager) i oktober. Prosjektet Pilot i nord ble avsluttet til sommeren 2003 endelig evaluering av prosjektet er ennå ikke fremlagt. Høsten 2003 ble bredbåndsamarbeidet emllom Hammerfest, Kvalsund og Måsøy påstartet, og ut på vårparten 2004 vil alle skolene ha rimelig god bredbånddekning i denne regionen. Havøysund skole har videreført forsøksarbeidet med hensyn til omorganisering av skoledagen for både elever og lærere. Erfaringer er høstet, og det vil bli minimale endringer ved innføring av den nye arbeidstidsavtalen for lærerne (som binder opp mer tid på skolen). Høsten 2003 ble forsøk med skolemåltid innført ved Havøysund skole. Så langt har vi bare udelt positive erfaringer dette tror vi er viktig for elevene som ellers har utviklet noe forskjellige matvaner. Voksenopplæring: Hovedaktiviteten dette året har vært norskopplæring av fremmedspråklige voksne og i enden av vårsemesteret ble bokprosjektet Kok og lær fra fiskevær ferdigstilt: Et skikkelig flott produkt. Kulturskolen: Det skjer mye spennende i kulturskolen som gir et ganske varierende og bredt tilbud til barn og unge. Kulturskolesamarbeidet mellom Hammerfest, Kvalsund og Måsøy er også med å bidra til utvikling. Dette prosjektet avsluttes til sommeren Filial videregående skole: Fra høsten 2003 fikk vi drift i filialen videregående skole igjen og det ser også ut for at det ser greit ut for skoleåret 2004/2005. Dette er svært gledelig både med hensyn til elevene, foreldra og et utvidet utviklingsmiljø ved Havøysund skole. Ungdomskontoret. Som vanlig: Her skjer det mye positivt ungdomsarbeid. Folkebiblioteket: Det er etablert tettere samarbeid mellom bibliotek og skole både gjennom fleksible og gode utlånsrutiner og gjennom prosjektet Den kulturelle skolesekken (spesielt lesestimulerende tiltak). Kultur: Det er etablert et tettere samarbeid mellom kulturskole, skole og ungdomssklubb. Dermed kan aktivitetene i større grad sikte seg inn mot den felles målgruppa med ei helhetlig og samordnet tilbud ril aktiviteter. Kulturkontoret har stått som arrangør eller vært indirekte involvert i flere arrangementer. Det arbeides videre med kulturdag-konseptet og man håper å bygge opp tradisjoner som både kan være forutsigbare og samlende. 10

11 Utviklingsoppgaver i 2004 (ikke i prioritert rekkefølge) Delta i kommunens overordnede planarbeid Skolene: Fortsatt utvikling/satsing på samarbeid innenfor RSK-regionen. Felles kvalitetsutviklingsplan for RSK området. Høste videre erfaringer fra forsøksarbeidet ved Havøysund skole. Videreutvikle ungdomsrådsarbeidet i kommunen. Videreføre kvalitetsutvikling av barnehage-satsingen gjennom utviklingsarbeidet i RSKregi. Kontinuerlig utvikling av kulturskolens tilbud kanskje særlig med erfaringene fra det igangsatte samarbeidsprosjektet mellom kulturskolene i Hammerfest, Kvalsund og Måsøy. "Nærmiljøsenter" ved Havøysund skole vedta en ombyggingsplan for de kommende budsjettår. Utprøve bredbandmulighetene i skoleverket.. Styrke leseferdigheten til barn og unge gjennom tiltak i samarbeid mellom folkebiblioteket og skolene (leseprosjektet og Den kulturelle skolesekken). Videreutvikle turistinformasjonen i samarbeid med museumsbestyrer, næringskonsulenten o.fl. Kulturdagene Kor står vi og hvor vil vi? Få kjøpe inn et festival-telt. Få sett rehabilitering av svømmebassenget ved Havøysund skole på dagsorden utarbeide fremdriftsplan. Uteområdet ved Havøysund skole tenke delutbygging fremover. Ballbinge? Vedlikehold/utskifting av fast utstyr i Polarhallen 11

12 HELSE OG SOSIAL Styringsorgan Politisk leder Administrativ leder Omsorgskomiteen Irene R. Eliassen Frøydis Larsen Innledning Helse- og sosialsektorens overordnede målsetning i h.h.t. vedtatt kommuneplan er: Helse- og sosialtjenesten i Måsøy skal legge vekt på forebyggende arbeid for befolkningen. Tjenesten skal i hovedsak gi hjelp til selvhjelp. Etatens oppgaver og ansvarsområde er: Helsesøstertjeneste med jordmortjeneste Fysioterapitjenesten Sykehjem og sykestueplass på Havøysund helsesenter Havøysund Helsesenteret, kjøkkenet Sosial- og barnevernstjenesten Hjemmesykepleie og hjemmehjelp Boveiledning og oppfølging av psykisk utviklingshemmede og psykiatriske pasienter Omsorgsboliger og aktiviseringsfunksjon på Daltun 2 omsorgsboliger i Søndregate 12/14 Næringsmiddeltilsyn i interkommunal regi Legetjenesten (egen driftenhet fra januar 2003) Personell pr : Antall faste årsverk: 50,01 Antall engasjementårsverk: 1,75 (eksternt hovedfinansiert) Antall ansatte: 75 personer inkl. faste vikarer, 4 personer i svangerskapsperm. eller langtidssykemeldt. Antall lærlinger i etaten: 7(1 på kjøkkenet og 6 omsorgsarbeidere i hjemmetjenesten) Vikarer ved korttidsfravær (sykdom og permisjoner): Gjennomsnitt 11 personer Ekstrahjelp ved høytider (jul/nyttår/påske): Gjennomsnitt 6 personer Ferievikarer: Årlig gjennomsnitt mellom personer. I overkant av 115 personer var i arbeid i helse- og sosialetaten i løpet av år Antall ansatte personer er noe høyere i 2003 enn Dett skyldes omlegging av turnus til arbeid hver 3. helg. For en slik ordning er det behov for et høyere antall personer, selv om bemanningsrammen for avdelingen er den samme. I løpet av 2003 ble det også prøvd ut en felles sykepleieturnus for pleie- og omsorgssektoren. På grunn av mangel på sykepleiere lot det seg ikke gjøre å videreføre ordningen. Det har vært en økining i sykefraværet i Mangel på fagfolk (sykepleiere) i avdelingen samt et stort arbeidspress/belastning på ansatte under ombyggingen av helsesenteret kan være en årsaken til dette. 12

13 Økonomisk resultat 2003 Kapittel: 1.3 HELSE- OG SOSIAL OPPRINNELIG BUDSJETT REVIDERT BUDSJETT REGNSKAP DIFFERANSE REV. REGN Driftsutgift Driftsinntekt Netto driftutg Kapittel 1.3 HELSE- OG SOSIAL et sammenlignet med de 2 foregående år: Sum utgifter Sum inntekter Netto drift (Kun driftutgifter og driftsinntekter) stallene viser at det ikke har vært et godt budsjett år for etaten. Driftsresultatet viser et netto overforbruk på vel 1,7 mill. kroner. Overforbruket skyldes i hovedsak innleie av vikarer, ekstrahjelp, forskjøvet arbeidstid og overtid på grunn av vakante fagstillinger på helsesenteret. Det har vært vanskelig å knytte til seg fagpersonell med offentlig godkjenning som på kort varsel kan leies inn ved permisjoner eller annet fravær. Til dekning av ledige vakter har fagansatte i deltidsstillinger vært benyttet, i tillegg til at personell på assistentnivå var leid inn. En har også hatt store utgifter til medisiner/medisinsk forbruksmateriell, kjøp av ekstern institusjonsplass, vaskeriutgifter, transport (matombringing/kjøring av ansatte i hjemmetjenesten), økning i strøm og kommunale avgifter, innkjøp av nødvendig driftsutstyr, vedlikeholdsutgifter m.v. Noen tall opplysninger For hjelpetiltak er antall mottakere pr. desember benyttet Antall fødte barn i Måsøy Antall sosialhjelpsmottakere Antall klienter m/langsiktig oppfølging innen rusomsorg Antall barn under barnevern herunder antall barn i fosterhjem/institusjon Antall m/husbankens bostøtte Antall m/tilskudd til vann-/kloakkavgift Antall m/tilskudd til telefonabonnement Antall m/husbankens boligtilskudd Antall leiligheter i eldre-/trygdebolig til disposisjon Antall omsorgsboliger (Daltun og Søndregate 12/14) Antall leiligheter for personer med særskilt hjelpebehov (psykisk utviklingshemming/psykiatri)

14 Antall personer med hjembringing av middag/mat Antall m/hjelp fra kommunens hjemmetjeneste Antall som har støttekontakt Antall faste brukere av dagsenteret på Daltun Antall m/ transporttjeneste (drosjelapper) Nærmere om institusjonsplasser pr. desember 2003(2002 i parantes): Korttidsplasser Enhet for demente Sykestueplass Havøysund helsesenter 7 (12) 5 (4) 1 (1) Etter ombyggingen av helsesenteret vil institusjonsplassene bli redusert til 13 plasser på sikt. Det er alltid et høyere antall personer som bruker plassene, enn antall plasser tilsier. I korte perioder hadde sykeavdelingen overbelegg (opp til 18 plasser). Dette har igjen ført til stor arbeidsbelastning på personalet, og en såg seg nødt til å øke bemanningen noe for å ta toppene. Sykestueplassen har vært godt benyttet i 2003, det er positivt. Liten benyttelsesgrad er bekymringsfullt i forhold til å beholde sykestueplassen, og fordi behovet for en slik plass er tilstede for befolkningen. Avdelingen fikk fast tilsynslege på senhøstes. Nærmere om kommunens hjemmetjeneste (Tallene for 2002 i parentes) Hjemmesykepleie og praktisk bistand (hjemmehjelp) Bare hjemmesykepleie Bare praktisk bistand i hjemmet (hjemmehjelp) og boveiledning) Brukere i alt Menn: 23 (25) Menn: 14 (11) Menn: 5 (8) Menn: 42 (44) Kvinner: 19 (22) Kvinner: 17 (13) Kvinner: 7 (9) Kvinner:43 (44) Totalt: 42 (47) Totalt: 31 (24) Totalt: 12 (17) Totalt: 85 (88) For året sett under ett vil det være naturlige svingninger i antallet brukere av tjenesten, men omfanget av hjelpetiltak til den enkelte bruker synes økende. Tidligere utskrivelser fra sykehus og manglende tilgang på korttidsplasser ved helsesenteret er noe av årsakene til dette. Pasienter som henvises fra sykehus har ofte et høyt og i mange tilfeller et uforutsigbart hjelpebehov. Dette stiller store krav til tjenesten, både når det gjelder fagkompetanse og fleksibilitet. Hva kortidsplasser på helsesenteret angår har 2003 vært spesielt vanskelig. Det har vært svært lite rullering på plassene, noe som i første rekke har rammet pårørende med omsorgsansvar. For hjemmetjenesten har mangelen på institusjonsplasser tidvis medført store utfordringer for å klare å oppfylle lovens krav til forsvarlighet. Antall personer som mottar hjelp vil samlet for hele året være høyere enn totaltallene på Dette begrunnes med at enkelte brukere bare har behov for hjelp i kort tid. Personalsituasjon har vært stabil, og det har vært forholdsvis lite egenmeldte sykefravær. 14

15 Fordeling av egenbetaling for hjemmehjelp pr (tallene for 2002 i parentes). Det er ikke egenandel for hjemmesykepleie og boveiledning i Måsøy kommune (vedtatt av kommunestyret) Inntektsklasser Under 2G 2-3 G 3-4 G 4-5 G Over 5G Brukere i alt Timepris 0,- 17,- 37,-- 53,- 69,- Antall brukere som skal betale 0 (0) 14 (21) 2 (6) 2 (3) 2 (4) 20 (34) Antall brukere som ikke skal betale 38 (27) 38 (27) Antall brukere i alt (27) (21) (6) (3) (4) 58 (61) 1G pr er kr ,-. Pr er 1G kr ,- Sosialhjelp 1. Antall sosialhjelpstilfeller (klienter) fordelt etter alder: Aldersgruppe Antall 2000 Prosent 2000 Antall 2001 Prosent 2001 Antall 2002 Prosent 2002 Antall 2003 Prosent år , ,5 3 6, år , , , år , , ,0 67 år og over ,9 4 8,0 Totalt Antall mottakere av sosialhjelp har vært relativt konstant over tid, selv om det er variasjoner i omfanget av hjelp (periode og økonomiske midler), samt hvem mottakerne er. Statistikken inneholder også mottakere som er hjemmehørende utenfor vår kommune. Omfanget av sosialhjelp for kommunens innbyggere er lavt. Av 50 klienter så mottok 31 klienter sosialhjelp i kun en måned, 15 stykker fikk hjelp i to-tre måneder, to fikk sosialhjelp i fireseks måneder og kun to stykker fikk sosialhjelp i mer enn seks måneder (langtidsmottakere). Gjennomsnittlig utbetaling pr. klient i 2003 var på kr ,-. Dette tilkjennegir at innbyggerne i stor grad er selvberget inntektsmessig. Viktige hendelser i 2003 Renovering og ombygging av Havøysund helsesenter: I desember sto ombyggingen av helsesenteret ferdig med: skjermet enhet for senil demente (5 plasser), enhet med særlig vekt på rehabilitering og korttidsopphold (7 plasser) samt (1 sykestueplass). Det var drift på helsesenteret under hele byggeperioden. Det gjenstår ennå noe planlegging før avdelingene kan tas i bruk slik det er tenkt. Beboertallet ligger fortsatt på 16 til 18 plasser. På sikt vil sykehjemsdelen bli redusert til 12 plasser hvor alle får tilbud om store ensengsrom. Omstruktureringen forutsetter inntaksstopp ved sykehjemmet for langtidsopphold og en gradvis styrking av hjemmebaserte tjenester basert på frigjorte ressurser. I.h.h.t til Handlingsplan for pleie og omsorgstjenesten skal omstruktureringen være gjennomført innen år Ny enhet for stell/oppbevaring/visning av døde. Inngang fra Kirkeveien. 15

16 Mottaksrom for akutt syke pasienter (som klargjøres for videre transport til sykehus) flyttes til legestasjonen. Etablering av ny hovedinngang for å bedre adkomsten for brukerne og pårørende. Stuen v/kjøkkenet utvides og får karnapp og balkong. Desentralisert utdanning: Høsten 2001 ble det igangsatt desentralisert sykepleieutdanning i Havøysund, hvor 4 studenter begynte på utdanningen. De vil være ferdig utdannet som off.godkj. sykepleiere våren Høsten 2002 var turen kommet til hjelpepleieutdanningen. 11 studenter startet på utdanningen. En student har sluttet i løpet av studietiden. Utdanningen er to årlig, 5 studenter vil avlegge eksamen i juni, mens de andre 5 vil avlegge eksamen i oktober En vil da ha 10 nyutdannede hjelpepleiere i Havøysund. I løpet av studietiden har begge studentgruppene vært innvilget stipend på tilsammen kr ,-. Utgiften er dekt av forndmider fra 2002 og tilskudd fra Fylkesmannen i Finnmark. Utfordringen for etaten vil bli å ordne jobb til alle. En har allerede startet arbeidet med å se på ulike løsninger. Opplæring/kompetanseheving: Selv om budsjett situasjonen har vært vanskelig har en valgt å prioritere opplæring og kompetanseheving i etaten: 60 timer opplæringsprogrammet innenfor rus/psykiatri med oppstart høsten 2003 og kurset forventes å være ferdig i april Deltakere: psykiatrisksykepleier, sosialleder og sosialkonsulenten. Kompetansehevingsprogrammet Når mor og far blir psykisk syke. Deltakere: ledende helsesøster og styrer ved Havøysund Barnehage. Videreutdanning i psykisk helsearbeid. Utdanningen startet opp i april 2003 og forventes å være feridig i oktober Deltaker: 1 person ansatt i hjemmetjenesten Tverretatlig opplæring i krisehåndtering hvor politiet, personell fra brannkorpset, ambulansepersonell, helsepersonell og medlemmene i kriseteamet deltok. I tillegg har ansatte innenfor etaten deltatt på ulike enkeltkurs (1-2 dager). Størsteparten av utgiftene til kursene/opplæringen er dekt innenfor egne budsjetter, noe er gitt som tilskudd fra fylket og det siste kurset ble gjennomført som et spleiselag mellom deltakeretatene. Sluttkomentar Innsatsen fra personalet var stor også i Spesielt må ansatte på helsesenteret som sto på under utbyggingen av helsesenteret nevnes. Selv om ikke alle sektorene er nevnt eksplisitt i årsmeldingen, så har alle gjort en god arbeidsinnsats innenfor sine respektive tjenester. 16

17 TEKNISK ETAT Styringsorgan: Politisk leder: Sektorleder: Teknisk komite Lisbeth Seppola Jens B. Kristensen Innledning Teknisk sektors hovedmålsetning: Teknisk etat skal bidra til et funksjonelt samfunn for innbyggerne og virksomheter. Etaten skal yte god service for innbyggerne og sektormyndighetene. Sektorens hovedgjøremål og oppgaver: Arealplanlegging og regulering i henhold til plan - og bygningsloven Byggesaksbehandling og kontroll i henhold til plan - og bygningsloven Kart og oppmålingsarbeider Brann- og ulykkesberedskap i henhold til lov om brannvern Oljevernberedskap Forebyggende brannvern i henhold til lov om brannvern Bygging, drift og vedlikehold av kommunaltekniske anlegg 1 Vedlikehold av kommunale bygg Prosjektledelse ved byggeprosjekt i kommunal regi Bistå med tekniske tjenester (innbyggere, egen organisasjon, andre foretak) Utøve kommunens forurensningsmyndighet Ájour føring av offentlig registre Vedlikehold av geodatabaser Bidra aktivt i samfunnsutviklingen Ansvaret for kommunale kaier i distriktet Antall ansatte: 45 Antall årsverk: 17,31 (inkludert 27 i brannvesenet) (inkludert 1 vikarer og 0,81 brannmannskap) Økonomisk resultat sammenlignet med budsjett. Kapittel 1.4 Opprinnelig Budsjett Revidert Budsjett 2003 Differanse revidert budsjett / regnskap Driftsutgifter Driftsinntekter Netto drift Finansutgifter Finans innt Netto Hovedkap Driftsregnskapet viser et netto overforbruk på kr ,- i forhold til revidert budsjett. Etaten vil spesielt kommentere følgende: Renovasjonsordningen har i dag større utgifter enn inntekter til kommunen. Avviket er blitt redusert som følge av vår gjennomgang av eiendommene. Dette til tross så har man fortsatt en underdekning i forhold til budsjett på ca ,- Dette forventes ytterligere redusert i Som kommunaltekniske anlegg regnes veger, vann- og avløpsanlegg 17

18 Årets innsamling av jernskrot rundt om i kommunen medførte en utgift på i overkant av kr ,-, som etaten ikke hadde budsjettert med. Fornyet planlegging av Vannkumdalen er utgiftsført med kr , store deler av disse vil man få tilbakeført fra Husbanken.. Økte pensjonskostnader er utgiftsført på den enkelte etat, for teknisk etat dette utgjør kr ,- Arbeidsgiveravgift er utgiftsført på den enkelte etat, dette utgjorde kr Kommunens kostnader i forbindelse med utarbeidelsen av reguleringsplanen i Krokelvdalen var ikke budsjettert og beløp seg til kr ca ,-. Kommunen dekket store deler av reisekostnadene i forbindelse med gjennomføringen av 2 kartleggingsprosjekt i Måsøy kommune. Dette utgjorde ca kr 45000, og vil inngå som en stor del av kommunens egenandel. Utbedring av veg til Latter, kostnad ca ,- Sommerjobb for ungdom er utgiftsført på 1.4, dette utgjorde ca ,- Dette innebærer ikke at de øvrige områder er i henhold til budsjett, men at avvikene er mindre og derfor ikke kommenteres særskilt. Midler avsatt til investering / fond er til følgende formål: Utbedring av pumpestasjonen Vedlikehold 2 Utstyr til brannvesenet 3 Kommunale veger et sammenlignet med de 3 foregående år: Driftsutgifter Driftsinntekter Netto drift Økningen i driftsutgiftene i 2001 skyldes omorganiseringen av vaktmestertjenesten. Viktige hendelser/arbeider i 2003 Utarbeidelse av ny bebyggelsesplan for Vannkumdalen 4 Reguleringsplan for Krokelvdalen hyttefelt ble vedtatt Reguleringsplan for Havøysund sentrum ble vedtatt Etablering av DEK 5 på Rolvsøy Åpning av Havøygavlen vindmøllepark Oppstart på arbeidene med utskiftning av vann- og avløpsnettet i forbindelse med oppgradering av Havøysund sentrum Planlegging og igangsettelse av grunnarbeider på Arctic View Brannvesenet fikk sin første ordinære mannskapsbil. Fjernet jernskrot i øvrig del av kommunen 6 Ombygging av Havøysund Helsesenter Oppstart på utbedringen av pumpestasjonen i Havøysund Arbeidene med punktutbedring av RV 889 startet. Kartlegging av biologisk mangfold på land 7 og i sjø 8 Som en direkte følge av arbeidet med å få RV 889 oppgradert til turistveg ble det iverksatt innsamling av jernskrot i kommunen. Totalt ble det fjernet ca 200 tonn med jern. 2 Dette som følge av at utbedringen av Søndre gate 10 ble noe forsinket. 3 Dette fordi man av hensyn til endring i mva regelverk bevist valgte å avvente bestilling av utstyr til ny brannbil til etter Dette som følge av at Husbanken kom med sterke innvendinger til vedtatt plan. 5 DEK = digitalt eiendomskartverk 6 Værforholdene medførte at skrotet på Ingøy først ble hentet i mars Kartlegging av biologisk mangfold på land ble gjennomført som et interkommunalt samarbeid med bl.a. Kvalsund og Hammerfest. FM i Finnmark støtet prosjektet med ca 50 % av kostnadene. 8 Kartlegging av biologisk mangfold i sjø ble gjennomført som et pilotprosjekt. Samtlige kostnader er således dekket av Staten v Direktoratet for naturforvaltning. 18

19 Utvikling Administrasjon Etatens administrasjon har i 2003 vært preget av et høyt aktivitetsnivå, dette har da medført at enkelte arbeidsoppgaver ikke har blitt utført / nedprioritert. Eksempler på disse er: Gjennomføring av lovpålagte tilsyn Oppdatering av GAB 9, her skal samtlige nybygg legges inn, også utvidelser av eksisterende bygg (lov pålagt) Etablering av DEK for hele kommunen (avtalefestet) Oppdatering av dagens kart i Havøysund (avtalefestet) Etablering av ledningskartverk Utarbeidelse av vedlikeholdsplaner Godkjenning av vannverkene (lovpålagt) Oppfølging av flytekai på Måsøy Overholde forvaltingslovens bestemmelser i forhold til saksbehandlingstid Gjennomgang av registre for kommunale avgifter Kurs / opplæring Ansatte fra etaten har vært engasjert av KLP i forbindelse med kursing av kommunale brannvernledere i fylke. Dette resulterte i at KLP dekket kurskostnaden for alle påmeldte brannvernledere. Planarbeider Ny bebyggelsesplan for Vannkumdalen ble sluttbehandlet i det faste utvalget for plansaker i desember, dette som følge av at Husbanken kom med sterk kritikk til den plan som ble vedtatt i september 02. Reguleringsplanen for Havøysund sentrum ble ferdigstilet og vedtatt av kommunestyret i juni 2003, denne er nå styrende for den fremtidige utviklingen av torgområdet. Etter en langvarig prosess ble omsider ny reguleringsplan for Krokelvdalen hyttefelt vedtatt av kommunestyret i Renovasjon / Forurensning o.l. I 2003 har etaten i praksis kun hatt ansvaret for at den daglige renovasjonen skjer i henhold til gjeldene avtale mellom Finnmark Miljøtjeneste og kommune, samt innkreving av renovasjonsavgiften. Videre har man fortsatt ansvaret for mottak av bilvrak og spesialavfall. Missforholdet mellom inn og utbetalinger har i 2003 blitt redusert til å være i overkant av ,- etaten arbeider videre med å avdekke forholdet. Senhøstes ble omsider innsamlet jernavfall fjernet fra Havøysund og Rolvsøy. Skrotet på Ingøy ble som følge av dårlig vær ikke fjernet før i Skude Jura som forliste ved Bjørnøya i 2002, ble i løpet av vinteren knust av havet. Befaring gjennomført våren 2003 avdekket at det ikke var behov for å iverksette noen særskilt ryddeaksjon. Vann/avløp I forbindelse med oppgraderingen av Havøysund sentrum startet man med å skifte ut vann- og avløpsnettet i Strandgata. I denne forbindelse blir det også etablert en kloakkpumpestasjon i sentrum. Denne vil da sørge for å pumpe storparten av avløpsvannet til det planlagte fellesutslippet på fyllingsområdet. I forbindelse med gravearbeidene for trykkforsterkningsanlegget til Lomvannsområdet 10 ble det også etablerte en rundkjøring for vannet i Fjellveien. I 2003 har man arbeidet i tett dialog med næringsmiddeltilsynet for å få avklart omfang av de prøver man må gjennomføre for vannverkene i kommunen. Dette har da resultert i en prøveplan med økt antall parametere. Antallet er likevel minimalisert i forhold til det totale antall prøver vannverkene kan bli pålagt å ta prøver etter. Videre arbeides det med å få på plass en oppdatert interkontroll for kommunens vannverk. Vannverket på Ingøy skaper fortsatt problemer. Bl.a. gir ikke grunnvannspumpene de vannmengder Geologen hadde forutsatt, dette innebærer at man til tider har lite vann i forhold til det totale behovet. Videre er det avdekket økende lekkasjer fra bassenget GAB = sentralt register over grunneiendom, adresse og bygg. 10 nå gjenstår noen mindre arbeider for elektriker 11 kommunen har i 2004 fremmet krav til entreprenør om utbedring/tetting av lekkasjene 19

20 VANN Tjenestebeskrivelse Opprinnelig budsjett Kjerneproduktet (Driftskostnader - Direkte) Tilleggsytelser (Driftskostnader - Indirekte) Støttefunksjoner (Driftskostnader - Indirekte) 0 0 Kapitalkostnader (Direkte) Kapitalkostnader (Indirekte) AVSETNING TIL INVESTERINGSFOND, inkl. renter DEKNING AV tidligere års framført UNDERSKUDD BRUK AV udisponert OVERSKUDD fra tidligere år SUM - GEBYRGRUNNLAG Vannmåler leie Abonnementsgebyr (fast) Forbruksgebyr (stippulert) Forbruksgebyr (målt) Andre inntekter SUM - GEBYRGRUNNLAG Beregnet dekningsgrad 75,1 % 69,9 % AVLØP Tjenestebeskrivelse Opprinnelig budsjett Kjerneproduktet (Driftskostnader - Direkte) Tilleggsytelser (Driftskostnader - Indirekte) Støttefunksjoner (Driftskostnader - Indirekte) 0 Kapitalkostnader (Direkte) Kapitalkostnader (Indirekte) AVSETNING TIL INVESTERINGSFOND, inkl. renter DEKNING AV tidligere års framført UNDERSKUDD BRUK AV udisponert OVERSKUDD fra tidligere år SUM - GEBYRGRUNNLAG Som oversikten til høyre viser opprettholdt man ikke den dekningsgraden man hadde forutsatt ved fastsetting av de kommunale vann og avløps avgiftene. Innenfor vann er driftskostnadene er redusert som følge av mottatte sykepenger uten at det har vært tatt inn vikar. Reduksjon av dekningsgraden på vann skyldtes først og fremst en økning av strømkostnader, økte pensjonskostnader og økning av de indirekte kostnadene, samtidig som man overførte midler til investeringer på pumpestasjonen. Reduksjonen i dekningsgraden for avløp skyldes først og fremst økte pensjonskostnader og økning av de indirekte kostnadene. Abonnementsgebyr (fast) Forbruksgebyr (etter forbruk / stippulert) Andre inntekter Slamtømming SUM - INNTEKTER Beregnet dekningsgrad 86,4 % 83,9 % Skredovervåkning Måsøy kommune deltar i et interkommunalt/regionalt program for skredovervåkning av skredutsatte områder i Havøysund. Prosjekter styres av Tromsø kommune og omfatter totalt Y kommuner i Troms og Finnmark. I denne forbindelse foretas det daglig innrapporteringer av snedybde siste døgn. Dette arbeidet har hjemmetjenesten stått for. Kommunens kostnad er beregnet til ca ,- kr pr år. Brann (Beredskap og forebyggende) Man tar i dette avsnittet kun med seg enkelte deler av årsmeldingen for brannvesenet. For ytterligere opplysninger henvises det til Brannvesenets årsmelding for 2003 Type Utrykning 2003 Unødig alarm 3 Gressbranner 1 Bilbranner 1 Pipebranner 1 Annen brann 1 Trafikkulykke 1 Vannskade/oversvømmelse 2 Akutt forurensning 1 Annen assistanse 7 Bolighus 1 Nærings / Industribygg 2 Båt/skip 1 Utrykninger pr. år 22 Brannvesenets bemanning innen beredskap i Havøysund tilfredstiller i dag minstekravet. Brannvesenet har hatt en økning i antall utrykninger/ bistandsoperasjoner i 2003, sammenlignet med tidligere år. Økningen relaterer seg i stor grad til annen assistanse I 2003 deltok personell fra brannvesenet i 22 utrykninger. I enkelte av disse var det kun brannvesenets overbefal som utførte rådgivning / tilsyn. 20

Måsøy kommune Havøysund havnevesen. Fra utvidelsen av hurtigrutekaia/d/s kai. ÅRSMELDING 2002. Arctic Winds vindtubinanlegg på Havøygavelen

Måsøy kommune Havøysund havnevesen. Fra utvidelsen av hurtigrutekaia/d/s kai. ÅRSMELDING 2002. Arctic Winds vindtubinanlegg på Havøygavelen Måsøy kommune Havøysund havnevesen Fra utvidelsen av hurtigrutekaia/d/s kai. ÅRSMELDING 2002 Arctic Winds vindtubinanlegg på Havøygavelen INNHOLD ÅRSMELDING 2002 - MÅSØY KOMMUNE og HAVØYSUND HAVNEVESEN

Detaljer

Måsøy kommune. Årsmelding 2004

Måsøy kommune. Årsmelding 2004 Måsøy kommune Årsmelding 2004 MÅSØY KOMMUNES REGNSKAP 2004 Måsøy kommunes regnskap viser et regnskapsmessig netto driftsresultat på 3,3 millioner kr (3,4 % av sum driftsinntekter). Av dette er overskuddet

Detaljer

ÅRSMELDING 2005 Måsøy y kommune

ÅRSMELDING 2005 Måsøy y kommune ÅRSMELDING 2005 Måsøy y kommune Havøysund Havnevesen Måsøy M y KF Arctic View åpnet i 2005 Ørret og røye fra Rolvsøy Vårsesong i Havøysund UKM 2005 MÅSØY KOMMUNES REGNSKAP 2005 Måsøy kommunes regnskap

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

EVENES KOMMUNE Regnskap 2004

EVENES KOMMUNE Regnskap 2004 EVENES KOMMUNE Regnskap 2004 Innhold Innledning... 2 Regnskapsskjema 1A - Driftset... 3 Regnskapsskjema 1B - Driftset... 4 Korreksjon for poster som er medtatt i skjema 1A:... 22 Regnskapsskjema 2A - Investeringset...

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015 Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE TERTIALRAPPORT 1.2015 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE - ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT (2015) Beskrivelse

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Plasseringer. Totalt

Plasseringer. Totalt nr.266 Loppa Plasseringer 2010 2011 2012 2013 2014 Trend Totalt 352 158 92 176 266 I fylket 4 3 1 1 2 I kommunegruppa 31 19 8 24 26 Korrigert inntekt (KI) 170,8 170,8 145,9 140,5 139,1 Rangering KI 16

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

1 Velferdsbeskrivelse Hol

1 Velferdsbeskrivelse Hol 1 Velferdsbeskrivelse 1.1 Presentasjon av kommunen kommune tilhører AV- gruppe 3 som består av SSBs kostragruppe 3. Hva er det som kjennetegner og kommunegruppen? Kjennetegn for kommune og kommunegruppen

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

Innherred samkommune. Brann og redning. Årsmelding 2012

Innherred samkommune. Brann og redning. Årsmelding 2012 Innherred samkommune Brann og redning Årsmelding 2012 Med plan for brannvernarbeidet 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG.... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 2012....

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Noen tall fra KOSTRA 2013

Noen tall fra KOSTRA 2013 Vedlegg 7: Styringsgruppen Larvik Lardal Noen tall fra KOSTRA 2013 Larvik og Lardal Utarbeidet av Kurt Orre 10. september 2014 Kommunaløkonomi Noen momenter kommuneøkonomi Kommunene har omtrent samme

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG Visjon: Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode tjenester og legge til rette for at menneskers egne

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Totalt Investert 2010 2011 2012 2013 Gjenstående. 1171 (IT-investering)

Totalt Investert 2010 2011 2012 2013 Gjenstående. 1171 (IT-investering) Kapittel : Rådmannens forslag 1171 EDB Det legges opp til investeringer alle kommende 4 år. EDBinvesteringer vil generelt være et av de mest effektive hjelpemidlene til å effektivisere kommunens drift.

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg FELLESUTGIFTER 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelser 58 000 1.1000.1750.100 Reiser ikke oppg pl 15 000 1.1001.0810.100 Ledergodtgjørelser 20 000 1.1001.1290.100

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret 09.09.14 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

TERTIALRAPPORT NR: 2/11

TERTIALRAPPORT NR: 2/11 Vedlegg til arkivsak 11/831 TERTIALRAPPORT NR: 2/11 Vedtatt i Lebesby kommunestyre i Arkivsak 11/831 PSSAK TERTIALRAPPORT 2.11 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT Beskrivelse

Detaljer

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret:

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret: Budsjett 2017. Økonomiplan 2017-2020 Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Skattevedtak 2017 1.1. For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf. eigedomsskattelova

Detaljer

Måsøy kommunes regnskap for 2001 er avsluttet 15. februar 2002 og oversendt kommunerevisjonen 20. februar 2002.

Måsøy kommunes regnskap for 2001 er avsluttet 15. februar 2002 og oversendt kommunerevisjonen 20. februar 2002. Havøysund, 15.02.02 ÅRSREGNSKAP 2001 Økonomisjefens noter. Måsøy kommunes regnskap for 2001 er avsluttet 15. februar 2002 og oversendt kommunerevisjonen 20. februar 2002. Regnskapet viser et regnskapsmessig

Detaljer

Følgende endringer er lagt til grunn i årsbudsjett for 2006 i forhold til konsekvensjustert årsbudsjettet :

Følgende endringer er lagt til grunn i årsbudsjett for 2006 i forhold til konsekvensjustert årsbudsjettet : ÅRSBUDSJETT 2006 Faglig tilråding: Følgende endringer er lagt til grunn i årsbudsjett for 2006 i forhold til konsekvensjustert årsbudsjettet : Under hvert enkelt av tiltakene beskrives gjennomføringer

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Beskrivelse Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 1100 Politiske organer Ordfører utgifter 1 236 000 1 107 000 1 107 000 1 107 000 1 107 000 1 107 000 inntekter 18 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 utgift 1 218 000 1 102 000 1 102 000 1 102 000 1 102

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14. Del 1: Økonomisk resultat (Årsmeldingens obligatoriske del) Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom

Detaljer

Årsrapport 2013. Helse, rehabilitering og barnevern

Årsrapport 2013. Helse, rehabilitering og barnevern Årsrapport 2013 Helse, rehabilitering og barnevern 1. Om resultatenheten Helse, rehabilitering og barnevern Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder* Bente Molde Helsestasjon Ann-Mari

Detaljer

Økonomi. Forslag til Indikatoruttrekk fordelt på ulike tjenestesteder (ansvarsdimensjonen): Demografi, Økonomi og dekningsgrader

Økonomi. Forslag til Indikatoruttrekk fordelt på ulike tjenestesteder (ansvarsdimensjonen): Demografi, Økonomi og dekningsgrader Forslag til Indikatoruttrekk fordelt på ulike tjenestesteder (ansvarsdimensjonen): Økonomi Skatt på inntekt og formue i % av driftsinntektene Statlig rammeoverføring i % av driftsinntektene Salgs- og leieinntekter

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

RÅDMANN. Nøkkeltall 2016

RÅDMANN. Nøkkeltall 2016 RÅDMANN Nøkkeltall 2016 Politisk organisering Bystyret 53 representanter 11 møter 175 saker Formannskapet 13 representanter 28 møter 162 saker Det er ikke alltid så lett å vite hvordan ting henger sammen

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

1002 Ungdomsråd Ungdomsråd 0 0 0. Ungdomsråd 0 25 000 25 000

1002 Ungdomsråd Ungdomsråd 0 0 0. Ungdomsråd 0 25 000 25 000 1000 Kommunestyre og formannskap Kommunestyre og formannskap 24 465 20 000 0 Kommunestyre og formannskap 1 174 708 1 312 014 1 282 548 Kommunestyre og formannskap 1 150 243 1 292 014 1 282 548 1001 Andre

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

RÅDMANN. Nøkkeltall 2015

RÅDMANN. Nøkkeltall 2015 RÅDMANN Nøkkeltall 2015 Politisk organisering Bystyret 53 representanter 12 møter 236 saker Formannskapet 13 representanter 27 møter 139 saker Det er ikke alltid så lett å vite hvordan ting henger sammen

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer Ringerike 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg Resultater og utfordringer Hva er spørsmålet? Har kommunen klart å redusere utgiftene? Hvor mye er PLO redusert? Nye områder

Detaljer

Omsorg og rehabilitering

Omsorg og rehabilitering Omsorg og rehabilitering Første år med Omsorg og rehabilitering som egen enhet Mye kulturbygging Samling av avd. Soltun på ett plan og økt bemanningen med 1 årsverk Opprettet tildelingskontor Tatt i bruk

Detaljer

Rådmannen foreslo nytt pkt. 1 med dertil forskyvning av innstillingens punkter:

Rådmannen foreslo nytt pkt. 1 med dertil forskyvning av innstillingens punkter: Behandling i Formannskapet 06.12.2012: Rådmannen foreslo nytt pkt. 1 med dertil forskyvning av innstillingens punkter: 1. Skatteøre. Kommunale skatteøre settes til den maksimale sats som Stortinget fastsetter.

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

budsjett Regnskap Avvik

budsjett Regnskap Avvik Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven.

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven. 103/08 BUDSJETT 2009 Innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning konsekvensen av statsbudsjettet for 2009 med de følger dette får for økonomien i Berg kommune. 2. Kommunestyret ser det som helt

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS Verdal , Levanger og Kostragruppe

KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS Verdal , Levanger og Kostragruppe KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS 2016 Verdal 2011-2015, Levanger 2014-2015 og Kostragruppe 8 2015 Alle tall er hentet fra: ressursportal.no Oversikten viser fordeling

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.

Detaljer

Tiltak for å sikre forskriftsmessig personsikkerhetsnivå i Holt HDO og Anna Qvams veg Varsel om pålegg fra statens helsetilsyn

Tiltak for å sikre forskriftsmessig personsikkerhetsnivå i Holt HDO og Anna Qvams veg Varsel om pålegg fra statens helsetilsyn KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg 08.05.2013 007/13 OEG Formannskap 28.05.2013 020/13 OEG Kommunestyret 20.06.2013 054/13 OEG Saksansv.:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 GEBYRREGULATIV 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar Gebyrregulativ for Dønna kommune 2016 med følgende endringer

Detaljer

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling STATISTIKK: samfunnsutvikling tjenesteutvikling Befolkningssammensetning Larvik Tønsberg Arendal Porsgrunn Sandefjord Kommunegru ppe 13 Folkemengden i alt 42 412 39 367 41 655 34 623 43 126.. Andel kvinner

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

1 Velferdsbeskrivelse Rælingen

1 Velferdsbeskrivelse Rælingen 1 Velferdsbeskrivelse Rælingen 1.1 Presentasjon av kommunen Rælingen kommune tilhører AV- gruppe 7 som består av SSBs kostragruppe 7. Hva er det som kjennetegner Rælingen og kommunegruppen? Kjennetegn

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kv Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 3. kv Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 3. kv 2014 Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 3. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 5 6 Klagebehandling og HC behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål

Detaljer

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2012. Tertialrapport for 1.tertial 2012 LEBESBY KOMMUNE mandag, 14. mai 2012

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2012. Tertialrapport for 1.tertial 2012 LEBESBY KOMMUNE mandag, 14. mai 2012 Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2012 Tertialrapport for 1.tertial 2012 LEBESBY KOMMUNE mandag, 14. mai 2012 TERTIALRAPPORT 1.2012 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE - ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Budsjettjustering Ansvarsområde 5 Teknikk og miljø

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Budsjettjustering Ansvarsområde 5 Teknikk og miljø TYDAL KOMMUNE Arkiv: 153 Arkivsaksnr: 2012/231-5 Saksbehandler: Knut Selboe Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk Formannskapet Kommunestyret Budsjettjustering 2012

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2008-2011 - FOSNES KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

TERTIALRAPPORT 2005 # 1 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN

TERTIALRAPPORT 2005 # 1 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN TERTIALRAPPORT 2005 # 1 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN Rammeområde: Oppvekst og kultur Sektoradministrasjon, barnehager, skoler, fritidsklubber, idrett og kultur. 1.2--- TOTALT Utgift 19 229 18 871 20 278

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

~~rilcsen økonomisjef . ~"', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,-

~~rilcsen økonomisjef . ~', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- o 2012: o 2013: o 2014: o 2015: kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- Det er kun i 2013 vi må redusere avdragsinnbetalingen for å komme i balanse. Reduksjonen er på kr. 140 900,-.

Detaljer