Måsøy kommune. Fra åpningen av vindmølleparken 4. juni ÅRSMELDING mai på Ingøya

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Måsøy kommune. Fra åpningen av vindmølleparken 4. juni ÅRSMELDING 2003. 17. mai på Ingøya"

Transkript

1 Måsøy kommune Fra åpningen av vindmølleparken 4. juni ÅRSMELDING mai på Ingøya

2 INNHOLD MÅSØY KOMMUNES REGNSKAP smessig overskudd framkommer slik: 3 Hovedtall fra balanseregnskapet 3 Likviditet 3 Arbeidskapital 4 Arbeidskapitalens driftsdel 4 SENTRALADMINISTRASJONEN 4 Viktige hendelser i 2003: : 5 sammenlignet med de 3 foregående år: 5 Utvikling lønnsutgiftene inkl. sosiale utgifter (hele kommunen) i forhold til driftsinntektene: 5 Arbeidsmiljø i hele organisasjonen: 5 KULTUR- OG OPPVEKST 6 Innledning 6 Økonomisk resultat 6 Elevtall i grunnskolen skoleåret 2003/ Elevtallsutvikling 7 Høtten barnehage 7 Skolefritidsordningen 7 Kulturskolen 8 Ungdomsklubben 8 Noen kommentarer 8 Viktige hendelser i 2003: 9 Utviklingsoppgaver i HELSE OG SOSIAL 12 Innledning 12 Økonomisk resultat Noen tall opplysninger 13 Nærmere om institusjonsplasser pr. desember 2003(2002 i parantes): 14 Nærmere om kommunens hjemmetjeneste 14 Fordeling av egenbetaling for hjemmehjelp pr Sosialhjelp 15 Viktige hendelser i Sluttkomentar 16 TEKNISK ETAT 17 Innledning 17 Økonomisk resultat 17 Viktige hendelser/arbeider i Utvikling 19 Vedlikehold av bygg/anlegg 21 Andre prosjekter 22 Sluttkommentar 22

3 MÅSØY KOMMUNES REGNSKAP 2003 Måsøy kommunes regnskap viser et regnskapsmessig netto driftsresultat på 3,2 millioner kr (3,6 % av sum driftsinntekter). Av dette er overskuddet på ca. 1 millioner kr. Positive trekk er et regnskapsmessig overskudd, en stødig fondsbeholdning tross svært omfattende investeringer i 2003 og fortsatt god likviditet. smessig overskudd framkommer slik: Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Netto finansutgifter Avskrivinger Netto driftsresultat Overført til kapitalregnskapet Netto avsetninger Overskudd Tall i 1000 kr. Hovedtall fra balanseregnskapet EIENDELER Omløpsmidler Kasse, bank Fordringer Sum omløpsmidler Anleggsmidler Aksjer Langsiktig utlån Utstyr, maskiner, anlegg, eiendom Sum anleggsmidler SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Gjeld Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Langsiktig gjeld (pensjonsfondene) Sum gjeld Egenkapital Fond Likviditetsreserve Årets overskudd Annen egenkapital Sum egenkapital SUM GJELD OG EGENKAPITAL Likviditet En viss del av kommunens omløpsmidler inneholder leverandørgjeld/annen kortsiktig gjeld. Omløpsmidler korrigert for disse tallene gir oss arbeidskapitalen. Kommunen må ha en likviditetsbeholdning av en viss størrelse siden inn- og utbetalinger ikke kommer til samme tid. Vi ser en negativ utvikling i arbeidskapitalen. 3

4 Arbeidskapital Sum omløpsmidler Sum kortsiktig gjeld = Arbeidskapital Endring av arbeidskapital Alle tall i 1000 kr. Ved å korrigere arbeidskapitalen for forhold som bundne fond og ubrukte lånemidler av eksterne lån får vi arbeidskapitalens driftsdel. Arbeidskapitalens driftsdel viser kommunens grunnlikviditet - den delen av omløpsmidlene som ikke er gjeld eller på annen måte knyttet til bestemte formål. Tabellen under viser at kommunen fortsatt er preget av å være likvid. Arbeidskapitalens driftsdel Arbeidskapital Bundne fond Ubrukte lånemidler av eksterne lån = Arbeidskapitalens driftsdel Alle tall i 1000 kr. SENTRALADMINISTRASJONEN Styringsorgan Politisk leder Administrativ leder Formannskapet ordfører Ingalill Olsen rådmann Leif Vidar Olsen Sentraladministrasjonen ansvarsområder er politiske råd og utvalg, politisk administrasjon, formannskapskontor, økonomiavd., sentralbord, næring, administrative råd og utvalg, div. fellesutgifter m.m. Antall årsverk: 10,1. Antall ansatte: 11 Viktige hendelser i 2003: Kommune- og fylkestingsvalg. Antall representanter til kommunestyret ble redusert fra 21 til 17. Det nye kommunestyret består av 8 fra AP, 4 fra SP, 3 fra SV og 2 fra H. Havøysund Fisk og Industri A/S gikk konkurs våren Måsøy kommune kjøpte anlegget våren Anlegget ble leid ut til Hermann Export AS fra 1. november. Planarbeidet med å utvide anlegget til et større seimottak startet. Havøysund helsesenter er ferdig med bl.a. skjermet enhet for senil demente (5 plasser). Oppstart bygging av Arctic View kafé / turiststue / forsamlingslokale på Yttergavelen. Fortsatt prosjektering av turistveg til Havøysund et prosjekt gjennom statens vegvesen. Stigende interesse for turistprosjekt spesielt i Havøysund, på Ingøy og på Rolvsøy Sentrumsplanen. 1. trinn påbegynt. Forventes å gå over 3-4 år. IT-drift. Det er av kommunens egne IT folk utarbeidet ny hjemmeside med svært høy kvalitet. Arbeidet med IT i organisasjonen er økende ressurskrevende. Arbeidet med å skifte alle økonomisystemene ble startet. Det er et omfattende arbeid som berør alle etatene. Store besparelser på sikt. Legetjenesten ble direkte underlagt rådmannen fra januar Skifte i helse- og sosialsjefstillingen Oppfølgende prosjektering boligområde Havøysund i Vannkumdalen Havøygavelen vindmøllepark ble offisielt åpnet. Oppstart prosjektering av psykiatriboliger. 4

5 Punktutbedring av RV 889 mellom Snefjord og Havøysund startet. Snefjord skole. Arbeidet med å vurdere hva som skal skje med skolen startet. Det er boligmangel i Havøysund Ny brannbil ble kjøpt. Næringsarbeid. Måsøy og Kvalsund samarbeidet om næringsarbeidet. Måsøy kjøpte tjenester fra Kvalsund tilsvarende ½ stilling. Samarbeidet avsluttet pr : 1.1 Sentraladm. Opprinnelig budsjett Revidert budsjett Differanse / rev. budsjett Driftsutgifter % Driftsinntekter % Netto drift % sammenlignet med de 3 foregående år: 1.1 Sentraladm Utgifter Inntekter Netto Utvikling lønnsutgiftene inkl. sosiale utgifter (hele kommunen) i forhold til driftsinntektene: % 55 % 57 % 58 % 62 % 64 % Arbeidsmiljø i hele organisasjonen: Noe varierende oppfølging av HMS-IK. Måsøy kommune er innmeldt i Nordkapp Yrkesrettede Helsetjeneste. Det er kun avholdt et møte i Personal- og arbeidsmiljøutvalget. Samarbeidet i organisasjonen ser i all hovedsak ut til å fungere. Samarbeidet mellom administrasjonen og det politiske systemet vurderes som tilfredsstillende. Både det politiske systemet og det administrative nivået jobber mot samme mål. Måsøy kommune har ikke en vedtatt overordnet opplæringsplan. Opplæringen i organisasjonen kan derfor på enkelte områder bli noe tilfeldig eller mangelfull. Sykefraværet har gått opp fra 6,9% i 2002 til 8,6% i Positiv utvikling på korttidsfraværet. Svært negativ utvikling på langtidssykemeldte. Utviklingen de siste årene: Tot.sykefravær 6,7% 5,8% 7,2% 7,9% 6,9% 8,6% 1-3 dager 1,2% 1,3% 0,8% 0,9% 0,8% 4-16 dager 1,7% 2,4% 2,9% 2,9% 1,5% dager 2,1% 2,4% 3,3% 2,6% 1,8% 57->dager 0,8% 1,2% 0,9% 0,3% 4,6% 5

6 KULTUR- OG OPPVEKST Styringsorgan Politisk leder Administrativ leder Oppvekstkomitéen John Aase Kultur- og oppvekstsjef John Strand Innledning Sektorens overordnede målsetting: I Måsøy ønsker vi oppvekstvilkår som er basert på trygghet, tilhørighet, læring og egenaktivitet Kultur og oppvekst har ansvaret for å administrere PP-tjenesten, barnehage, grunnskoler, skolefritidsordning, kulturskolen, filial videregående skole, voksenopplæring, undervisning av innvandrere/flyktninger, spesialundervisning alle aldersgrupper, bibliotek, Måsøy museum, ungdomsklubb/ungdomsarbeid, turistinformasjon og annet kulturarbeid. Virksomheten drives i 4 barne- og ungdomsskoler, én barnehage, én ungdomsklubb, idrettshall, samfunnshus, museumsbygg og innleid lokale for bibliotek. Kultur- og oppvekst har hatt personal-, tilsettings- og lønnsansvar for78 personer i år Økonomisk resultat sammenlignet med tidligere år: Opprinnelig Budsjett Revidert budsjett Differanse Rev.budsj. /regnskap Driftsutgifter kr kr kr kr Driftsinntekter kr kr kr kr Driftsresultat kr kr kr kr Tabellen ovenfor viser at hovedområde 1.2 har et netto driftsresultat på kr. (overforbruk). Hovedårsak er at refusjon for Jobbskapingsprosjektet ikke ble innsendt i tide og ikke kom inn tidsnok til å bli regnskapsført i Hadde de vært på plass, ville 1.2 kommet ut med et overskudd på ca kr. Disse inntektene vil nå komme inn i regneskapet og vil derved også gi et skjevt bilde av dette regneskapet. Som vi ser, har utgiftene økt med nesten 1.5 mill. kr, men tilsvarende har inntektene (refusjoner, overføringer etc.) økt med nesten tilsvarende beløp. sammenlignet med de 3 foregående år: Utgifter kr kr kr kr Inntekter kr kr kr kr Netto kr kr kr kr 6

7 Netto driftsøkning fra 2001 til 2002 utgjør ca. 1.2 mill. kr, noe på grunn av lønnsøkninger og pensjonsutgifter og noe pga. at nye oppgaver og prosjekter har kommet inn under 1.2: Jobbskapingsprosjektet, kulturskolesamarbeidet, ungdomsråd, ungdomstiltak. Elevtall i grunnskolen skoleåret 2003/2004 Grunnskolene og skolefritidsordningen (pr ) Skole 1.kl 2.kl 3.kl 4.kl 5.kl 6.kl 7.kl 8.kl 9.kl 10.kl Total Ant.kl Ant.skole fritid Havøysund Snefjord Gunnarnes Ingøy skole Måsøy skole Total Elevtallsutvikling Skolekrets 1999/ / / / /2004 Havøysund Snefjord 5 4 Gunnarnes Ingøy Måsøy Totalt i Måsøy kommune Som vi ser, elevtallet i Måsøy kommune har vært relativt stabilt de siste 5 årene. Vi registrerer nedgang i distriktene i perioden fra 21 i 99/00 til 12 i 03/04. Havøysund har hatt en oppgang fra 144 i 99/00 til 164 i 03/04. Havøysund skoles andel av grunnskoleelever i kommunen øker således stadig. Skoleåret 99/00: 87,27 %, 2000/2001: 88,62 %, 2001/2002: 88,30 %, 2002/2003: 91,06 %, 2003/2004: 93,18 %. Høtten barnehage Utvikling antall barn i barnehagen pr : BENYTTET Årstall 2000/ / / /2004 Plasser Halv Hel Halv Hel Halv Hel Delt Hel 0-3 år år Tils.: Antall barn i Høtten barnehage har økt, og alle 4 avdelingene er i drift om ikke de er helt fulle. Av de som har delt plass, er det samlet 11 barn som har halv plass (50 %), 4 barn har 60 % plass og 4 barn har 80 % plass. Vi kan pr. i dag si at vi har full barnehagedekning i Havøysund dvs. alle som ønsker det har så langt fått barnehageplass. Knøttet familiebarnehage har stoppet driften f.o.m inntil videre. Skolefritidsordningen Navn 1998/ / / / /2003 Havøysund

8 Skolefritidsordningen i Havøysund er fremdeles et attraktivt tilbud til barn på småskoletrinnet. Havøysund skole og Havøysund SFO har et tett og godt samarbeid et utviklingsarbeid som begge parter er fornøyde med. Kulturskolen Medl. k 2000/ / / /2004 Enkeltmedlemmer Salg t/u barn/unge 10 timer pr. uke 15 timer pr. uke 12 timer pr. uke 34,5 timer pr. uke Salg t/u voksne 2 timer pr. uke 3,3 timer pr. uke 7 timer pr. uke 5 timer pr. uke Kulturskolen har kommet inn i et godt spor med god spredning i tilbudet både til barn og unge. Ungdomsklubben 2000/ / / /2004 Antall medlemmer Ungdomsklubb-lokalene ser ut til å være tilfredsstillende i forhold til aktivitet og antall ellers legges det opp til sambruk med skolens lokaler og samfunnshuset ved behov. Klubblokalene blir også ofte nyttet til mindre arrangement spesielt fødselsdager for barn og unge. Noen kommentarer Administrasjonen: F.o.m ble stillingen som pedagogisk konsulent tatt bort fra etatsadministrasjonen. 20 % av oppgavene ble overført til Havøysund skole (administrasjonen), og resten av oppgavene innenfor stillingshjemmelen ble overført til kulturkonsulent, PP-leder, kultur- og oppvekstsjef og barnehagestyrer. PP-tjenesten: Samarbeidsavtalen med Hammerfest PPT der vi kjøper tjenester for 25 %, ble videreført driftsåret 2003/2004. F.o.m vil kjøpet bli redusert til 10 % stilling. Dette er en erkjennelse av at PP-tjenesten i Måsøy fungerer rimelig godt og at mer og mer kan utføres med lokale krefter men med mulighet for tilgang til en bredere kompetanse gjennom Hammerfest PPT. Grunnskolene: Det har vært lite utskifting i personalgruppene, og Måsøy kommune har fortsatt skikkelig god dekningsgrad av kvalifisert personell i skolene. Tilsatte i grunnskolen har kombinasjonsstillinger med kulturskolen, voksenopplæring på grunnskolenivå, filial videregående skole og opplæring av fremmedspråklige voksne. Dette har kommunen gode tradisjoner på, og det fungerer godt. Barnehagen: Også i barnehagen har vi god tilgang på kvalifisert personell (førskolelærere), og ellers har vi den samme solide grunnstamme assistenter. Gjennom RSK-samarbeidet gjennomføres det nå et omfattende kvalitetsutviklingsarbeid der pedagogisk personale i hovedsak deltar på samlinger og får oppfølgingsansvar i sine avdelinger. Vi har pr. i dag relativt bra stabilitet i vikargruppa. 8

9 Skolefritidsordningen: På snitt har vi 25 barn i skolefritidsordninga så langt. Ordninga er inne i et spennende forsøk sammen med Havøysund skole og tilbakemeldingene er positive både fra skole og SFO. Kulturskolen: Rektor Evy Stabell kom tilbake etter permisjon f.o.m. august Vårsemesteret hadde Harald Riise rektorstillingen. Så langt ser dette ut til å være en god måte å organisere kulturskoletilbudet på i nært samarbeid med Havøysund skole med hensyn til lærerkrefter, rom og utstyr. Tilbud som er igangsatt har vært godt mottatt av befolkningen. Samarbeidet mellom kulturskolen, grunnskolen og lag/foreninger begynner å ta form. Pr. d.d. har kulturskolen litt i overkant av 2 hele stillinger til sammen (inkludert kontorfullmektig med 22 % stilling). Voksenopplæring på grunnskolenivå: Det blir fortsatt kun gitt tilbud til én elev som har voksen-opplæring på spesielle vilkår dette skoleåret. Voksenopplæring/fremmedspråklige: Pr er det norskopplæring for fremmedspråklige på 4 steder i kommunen: Havøysund, Gunnarnes, Måsøy og Ingøy. I år går driften i balanse vi får statlig refusjon for opplæringstilbudet. Biblioteket: Stabilt personale, 1,7 stillinger. Biblioteket bruker det nye registreringssystemet som vil gjøre utlånsrutinene enklere og kjappere. Ennå gjenstår det å få lagt inn deler av bokstammen. Biblioteksjefen har fullført sin bibliotekutdanning (i regi av Universitetet i Tromsø) i juni 2003 og går ikke lenger inn under dispensasjonsvedtak i forhold til utdanningskravet.. Ellers har biblioteket fått positiv oppmerksomhet både fra Fylkesbiblioteket for gode rutiner og høyt utlån og fra skolene i Måsøy for et godt samarbeid. Måsøy museum: Muséet har én tilsatt. Muséet gir gode tilbud både til barnehage, skoler og befolkningen generelt. Konsolideringsprosessen av muséene i Finnmark til større enheter går sin gang og skal slutte seg sammen med muséene i Berlevåg, Gamvik, Nordkapp og Hammerfest til den konsoliderte enheten Gjenreisning og kystkultur. Kommunen går for et interkommunalt selskap (IKS), og vedtekter skal utarbeides og vedtas i hver enkelt kommune. Ungdomsarbeid: Klubb Astor har i år også gitt mange og varierte tilbud til de unge både innenfor egne vegger og i samarbeid med andre. Ungdomsarbeidet er mer synliggjort både i og utenfor kommunen vår. Ungdomskonsulenten har også hatt ansvaret for jobbskapingsprosjektet, ungdomsråd og ungdomstiltak og har vært svært flink til å skaffe eksterne midler til de ulike aktivitetene/tiltakene. Turistinformasjon: Turistinformasjonen er lokalisert til Måsøy museum, og museums-bestyrer har påtatt seg å betjene turistinformasjonen i sin arbeidstid. Viktige hendelser i 2003: Barnehagen: Barnehagens uteareal: Gjerdet er oppsatt. Det er opparbeidet noe grøntareal. Ønsker for kommende år: Sykkelbane/stier og bedre drenering i deler av leikeområdet. Kvalitetsutvikling av barnehagen skjer nå i regi av RSK-systemet med tett oppfølging av alt pedagogisk personale. 9

10 Grunnskolen: Kvalitetsutviklingsplan har fått sin form og blir rullert hvert år gjennom RSKsystemet. Den blir følgt opp med kunnskapshevning blant lærerne både ved samlinger gjennom året og læringsdagene i Alta (to studiedager) i oktober. Prosjektet Pilot i nord ble avsluttet til sommeren 2003 endelig evaluering av prosjektet er ennå ikke fremlagt. Høsten 2003 ble bredbåndsamarbeidet emllom Hammerfest, Kvalsund og Måsøy påstartet, og ut på vårparten 2004 vil alle skolene ha rimelig god bredbånddekning i denne regionen. Havøysund skole har videreført forsøksarbeidet med hensyn til omorganisering av skoledagen for både elever og lærere. Erfaringer er høstet, og det vil bli minimale endringer ved innføring av den nye arbeidstidsavtalen for lærerne (som binder opp mer tid på skolen). Høsten 2003 ble forsøk med skolemåltid innført ved Havøysund skole. Så langt har vi bare udelt positive erfaringer dette tror vi er viktig for elevene som ellers har utviklet noe forskjellige matvaner. Voksenopplæring: Hovedaktiviteten dette året har vært norskopplæring av fremmedspråklige voksne og i enden av vårsemesteret ble bokprosjektet Kok og lær fra fiskevær ferdigstilt: Et skikkelig flott produkt. Kulturskolen: Det skjer mye spennende i kulturskolen som gir et ganske varierende og bredt tilbud til barn og unge. Kulturskolesamarbeidet mellom Hammerfest, Kvalsund og Måsøy er også med å bidra til utvikling. Dette prosjektet avsluttes til sommeren Filial videregående skole: Fra høsten 2003 fikk vi drift i filialen videregående skole igjen og det ser også ut for at det ser greit ut for skoleåret 2004/2005. Dette er svært gledelig både med hensyn til elevene, foreldra og et utvidet utviklingsmiljø ved Havøysund skole. Ungdomskontoret. Som vanlig: Her skjer det mye positivt ungdomsarbeid. Folkebiblioteket: Det er etablert tettere samarbeid mellom bibliotek og skole både gjennom fleksible og gode utlånsrutiner og gjennom prosjektet Den kulturelle skolesekken (spesielt lesestimulerende tiltak). Kultur: Det er etablert et tettere samarbeid mellom kulturskole, skole og ungdomssklubb. Dermed kan aktivitetene i større grad sikte seg inn mot den felles målgruppa med ei helhetlig og samordnet tilbud ril aktiviteter. Kulturkontoret har stått som arrangør eller vært indirekte involvert i flere arrangementer. Det arbeides videre med kulturdag-konseptet og man håper å bygge opp tradisjoner som både kan være forutsigbare og samlende. 10

11 Utviklingsoppgaver i 2004 (ikke i prioritert rekkefølge) Delta i kommunens overordnede planarbeid Skolene: Fortsatt utvikling/satsing på samarbeid innenfor RSK-regionen. Felles kvalitetsutviklingsplan for RSK området. Høste videre erfaringer fra forsøksarbeidet ved Havøysund skole. Videreutvikle ungdomsrådsarbeidet i kommunen. Videreføre kvalitetsutvikling av barnehage-satsingen gjennom utviklingsarbeidet i RSKregi. Kontinuerlig utvikling av kulturskolens tilbud kanskje særlig med erfaringene fra det igangsatte samarbeidsprosjektet mellom kulturskolene i Hammerfest, Kvalsund og Måsøy. "Nærmiljøsenter" ved Havøysund skole vedta en ombyggingsplan for de kommende budsjettår. Utprøve bredbandmulighetene i skoleverket.. Styrke leseferdigheten til barn og unge gjennom tiltak i samarbeid mellom folkebiblioteket og skolene (leseprosjektet og Den kulturelle skolesekken). Videreutvikle turistinformasjonen i samarbeid med museumsbestyrer, næringskonsulenten o.fl. Kulturdagene Kor står vi og hvor vil vi? Få kjøpe inn et festival-telt. Få sett rehabilitering av svømmebassenget ved Havøysund skole på dagsorden utarbeide fremdriftsplan. Uteområdet ved Havøysund skole tenke delutbygging fremover. Ballbinge? Vedlikehold/utskifting av fast utstyr i Polarhallen 11

12 HELSE OG SOSIAL Styringsorgan Politisk leder Administrativ leder Omsorgskomiteen Irene R. Eliassen Frøydis Larsen Innledning Helse- og sosialsektorens overordnede målsetning i h.h.t. vedtatt kommuneplan er: Helse- og sosialtjenesten i Måsøy skal legge vekt på forebyggende arbeid for befolkningen. Tjenesten skal i hovedsak gi hjelp til selvhjelp. Etatens oppgaver og ansvarsområde er: Helsesøstertjeneste med jordmortjeneste Fysioterapitjenesten Sykehjem og sykestueplass på Havøysund helsesenter Havøysund Helsesenteret, kjøkkenet Sosial- og barnevernstjenesten Hjemmesykepleie og hjemmehjelp Boveiledning og oppfølging av psykisk utviklingshemmede og psykiatriske pasienter Omsorgsboliger og aktiviseringsfunksjon på Daltun 2 omsorgsboliger i Søndregate 12/14 Næringsmiddeltilsyn i interkommunal regi Legetjenesten (egen driftenhet fra januar 2003) Personell pr : Antall faste årsverk: 50,01 Antall engasjementårsverk: 1,75 (eksternt hovedfinansiert) Antall ansatte: 75 personer inkl. faste vikarer, 4 personer i svangerskapsperm. eller langtidssykemeldt. Antall lærlinger i etaten: 7(1 på kjøkkenet og 6 omsorgsarbeidere i hjemmetjenesten) Vikarer ved korttidsfravær (sykdom og permisjoner): Gjennomsnitt 11 personer Ekstrahjelp ved høytider (jul/nyttår/påske): Gjennomsnitt 6 personer Ferievikarer: Årlig gjennomsnitt mellom personer. I overkant av 115 personer var i arbeid i helse- og sosialetaten i løpet av år Antall ansatte personer er noe høyere i 2003 enn Dett skyldes omlegging av turnus til arbeid hver 3. helg. For en slik ordning er det behov for et høyere antall personer, selv om bemanningsrammen for avdelingen er den samme. I løpet av 2003 ble det også prøvd ut en felles sykepleieturnus for pleie- og omsorgssektoren. På grunn av mangel på sykepleiere lot det seg ikke gjøre å videreføre ordningen. Det har vært en økining i sykefraværet i Mangel på fagfolk (sykepleiere) i avdelingen samt et stort arbeidspress/belastning på ansatte under ombyggingen av helsesenteret kan være en årsaken til dette. 12

13 Økonomisk resultat 2003 Kapittel: 1.3 HELSE- OG SOSIAL OPPRINNELIG BUDSJETT REVIDERT BUDSJETT REGNSKAP DIFFERANSE REV. REGN Driftsutgift Driftsinntekt Netto driftutg Kapittel 1.3 HELSE- OG SOSIAL et sammenlignet med de 2 foregående år: Sum utgifter Sum inntekter Netto drift (Kun driftutgifter og driftsinntekter) stallene viser at det ikke har vært et godt budsjett år for etaten. Driftsresultatet viser et netto overforbruk på vel 1,7 mill. kroner. Overforbruket skyldes i hovedsak innleie av vikarer, ekstrahjelp, forskjøvet arbeidstid og overtid på grunn av vakante fagstillinger på helsesenteret. Det har vært vanskelig å knytte til seg fagpersonell med offentlig godkjenning som på kort varsel kan leies inn ved permisjoner eller annet fravær. Til dekning av ledige vakter har fagansatte i deltidsstillinger vært benyttet, i tillegg til at personell på assistentnivå var leid inn. En har også hatt store utgifter til medisiner/medisinsk forbruksmateriell, kjøp av ekstern institusjonsplass, vaskeriutgifter, transport (matombringing/kjøring av ansatte i hjemmetjenesten), økning i strøm og kommunale avgifter, innkjøp av nødvendig driftsutstyr, vedlikeholdsutgifter m.v. Noen tall opplysninger For hjelpetiltak er antall mottakere pr. desember benyttet Antall fødte barn i Måsøy Antall sosialhjelpsmottakere Antall klienter m/langsiktig oppfølging innen rusomsorg Antall barn under barnevern herunder antall barn i fosterhjem/institusjon Antall m/husbankens bostøtte Antall m/tilskudd til vann-/kloakkavgift Antall m/tilskudd til telefonabonnement Antall m/husbankens boligtilskudd Antall leiligheter i eldre-/trygdebolig til disposisjon Antall omsorgsboliger (Daltun og Søndregate 12/14) Antall leiligheter for personer med særskilt hjelpebehov (psykisk utviklingshemming/psykiatri)

14 Antall personer med hjembringing av middag/mat Antall m/hjelp fra kommunens hjemmetjeneste Antall som har støttekontakt Antall faste brukere av dagsenteret på Daltun Antall m/ transporttjeneste (drosjelapper) Nærmere om institusjonsplasser pr. desember 2003(2002 i parantes): Korttidsplasser Enhet for demente Sykestueplass Havøysund helsesenter 7 (12) 5 (4) 1 (1) Etter ombyggingen av helsesenteret vil institusjonsplassene bli redusert til 13 plasser på sikt. Det er alltid et høyere antall personer som bruker plassene, enn antall plasser tilsier. I korte perioder hadde sykeavdelingen overbelegg (opp til 18 plasser). Dette har igjen ført til stor arbeidsbelastning på personalet, og en såg seg nødt til å øke bemanningen noe for å ta toppene. Sykestueplassen har vært godt benyttet i 2003, det er positivt. Liten benyttelsesgrad er bekymringsfullt i forhold til å beholde sykestueplassen, og fordi behovet for en slik plass er tilstede for befolkningen. Avdelingen fikk fast tilsynslege på senhøstes. Nærmere om kommunens hjemmetjeneste (Tallene for 2002 i parentes) Hjemmesykepleie og praktisk bistand (hjemmehjelp) Bare hjemmesykepleie Bare praktisk bistand i hjemmet (hjemmehjelp) og boveiledning) Brukere i alt Menn: 23 (25) Menn: 14 (11) Menn: 5 (8) Menn: 42 (44) Kvinner: 19 (22) Kvinner: 17 (13) Kvinner: 7 (9) Kvinner:43 (44) Totalt: 42 (47) Totalt: 31 (24) Totalt: 12 (17) Totalt: 85 (88) For året sett under ett vil det være naturlige svingninger i antallet brukere av tjenesten, men omfanget av hjelpetiltak til den enkelte bruker synes økende. Tidligere utskrivelser fra sykehus og manglende tilgang på korttidsplasser ved helsesenteret er noe av årsakene til dette. Pasienter som henvises fra sykehus har ofte et høyt og i mange tilfeller et uforutsigbart hjelpebehov. Dette stiller store krav til tjenesten, både når det gjelder fagkompetanse og fleksibilitet. Hva kortidsplasser på helsesenteret angår har 2003 vært spesielt vanskelig. Det har vært svært lite rullering på plassene, noe som i første rekke har rammet pårørende med omsorgsansvar. For hjemmetjenesten har mangelen på institusjonsplasser tidvis medført store utfordringer for å klare å oppfylle lovens krav til forsvarlighet. Antall personer som mottar hjelp vil samlet for hele året være høyere enn totaltallene på Dette begrunnes med at enkelte brukere bare har behov for hjelp i kort tid. Personalsituasjon har vært stabil, og det har vært forholdsvis lite egenmeldte sykefravær. 14

15 Fordeling av egenbetaling for hjemmehjelp pr (tallene for 2002 i parentes). Det er ikke egenandel for hjemmesykepleie og boveiledning i Måsøy kommune (vedtatt av kommunestyret) Inntektsklasser Under 2G 2-3 G 3-4 G 4-5 G Over 5G Brukere i alt Timepris 0,- 17,- 37,-- 53,- 69,- Antall brukere som skal betale 0 (0) 14 (21) 2 (6) 2 (3) 2 (4) 20 (34) Antall brukere som ikke skal betale 38 (27) 38 (27) Antall brukere i alt (27) (21) (6) (3) (4) 58 (61) 1G pr er kr ,-. Pr er 1G kr ,- Sosialhjelp 1. Antall sosialhjelpstilfeller (klienter) fordelt etter alder: Aldersgruppe Antall 2000 Prosent 2000 Antall 2001 Prosent 2001 Antall 2002 Prosent 2002 Antall 2003 Prosent år , ,5 3 6, år , , , år , , ,0 67 år og over ,9 4 8,0 Totalt Antall mottakere av sosialhjelp har vært relativt konstant over tid, selv om det er variasjoner i omfanget av hjelp (periode og økonomiske midler), samt hvem mottakerne er. Statistikken inneholder også mottakere som er hjemmehørende utenfor vår kommune. Omfanget av sosialhjelp for kommunens innbyggere er lavt. Av 50 klienter så mottok 31 klienter sosialhjelp i kun en måned, 15 stykker fikk hjelp i to-tre måneder, to fikk sosialhjelp i fireseks måneder og kun to stykker fikk sosialhjelp i mer enn seks måneder (langtidsmottakere). Gjennomsnittlig utbetaling pr. klient i 2003 var på kr ,-. Dette tilkjennegir at innbyggerne i stor grad er selvberget inntektsmessig. Viktige hendelser i 2003 Renovering og ombygging av Havøysund helsesenter: I desember sto ombyggingen av helsesenteret ferdig med: skjermet enhet for senil demente (5 plasser), enhet med særlig vekt på rehabilitering og korttidsopphold (7 plasser) samt (1 sykestueplass). Det var drift på helsesenteret under hele byggeperioden. Det gjenstår ennå noe planlegging før avdelingene kan tas i bruk slik det er tenkt. Beboertallet ligger fortsatt på 16 til 18 plasser. På sikt vil sykehjemsdelen bli redusert til 12 plasser hvor alle får tilbud om store ensengsrom. Omstruktureringen forutsetter inntaksstopp ved sykehjemmet for langtidsopphold og en gradvis styrking av hjemmebaserte tjenester basert på frigjorte ressurser. I.h.h.t til Handlingsplan for pleie og omsorgstjenesten skal omstruktureringen være gjennomført innen år Ny enhet for stell/oppbevaring/visning av døde. Inngang fra Kirkeveien. 15

16 Mottaksrom for akutt syke pasienter (som klargjøres for videre transport til sykehus) flyttes til legestasjonen. Etablering av ny hovedinngang for å bedre adkomsten for brukerne og pårørende. Stuen v/kjøkkenet utvides og får karnapp og balkong. Desentralisert utdanning: Høsten 2001 ble det igangsatt desentralisert sykepleieutdanning i Havøysund, hvor 4 studenter begynte på utdanningen. De vil være ferdig utdannet som off.godkj. sykepleiere våren Høsten 2002 var turen kommet til hjelpepleieutdanningen. 11 studenter startet på utdanningen. En student har sluttet i løpet av studietiden. Utdanningen er to årlig, 5 studenter vil avlegge eksamen i juni, mens de andre 5 vil avlegge eksamen i oktober En vil da ha 10 nyutdannede hjelpepleiere i Havøysund. I løpet av studietiden har begge studentgruppene vært innvilget stipend på tilsammen kr ,-. Utgiften er dekt av forndmider fra 2002 og tilskudd fra Fylkesmannen i Finnmark. Utfordringen for etaten vil bli å ordne jobb til alle. En har allerede startet arbeidet med å se på ulike løsninger. Opplæring/kompetanseheving: Selv om budsjett situasjonen har vært vanskelig har en valgt å prioritere opplæring og kompetanseheving i etaten: 60 timer opplæringsprogrammet innenfor rus/psykiatri med oppstart høsten 2003 og kurset forventes å være ferdig i april Deltakere: psykiatrisksykepleier, sosialleder og sosialkonsulenten. Kompetansehevingsprogrammet Når mor og far blir psykisk syke. Deltakere: ledende helsesøster og styrer ved Havøysund Barnehage. Videreutdanning i psykisk helsearbeid. Utdanningen startet opp i april 2003 og forventes å være feridig i oktober Deltaker: 1 person ansatt i hjemmetjenesten Tverretatlig opplæring i krisehåndtering hvor politiet, personell fra brannkorpset, ambulansepersonell, helsepersonell og medlemmene i kriseteamet deltok. I tillegg har ansatte innenfor etaten deltatt på ulike enkeltkurs (1-2 dager). Størsteparten av utgiftene til kursene/opplæringen er dekt innenfor egne budsjetter, noe er gitt som tilskudd fra fylket og det siste kurset ble gjennomført som et spleiselag mellom deltakeretatene. Sluttkomentar Innsatsen fra personalet var stor også i Spesielt må ansatte på helsesenteret som sto på under utbyggingen av helsesenteret nevnes. Selv om ikke alle sektorene er nevnt eksplisitt i årsmeldingen, så har alle gjort en god arbeidsinnsats innenfor sine respektive tjenester. 16

17 TEKNISK ETAT Styringsorgan: Politisk leder: Sektorleder: Teknisk komite Lisbeth Seppola Jens B. Kristensen Innledning Teknisk sektors hovedmålsetning: Teknisk etat skal bidra til et funksjonelt samfunn for innbyggerne og virksomheter. Etaten skal yte god service for innbyggerne og sektormyndighetene. Sektorens hovedgjøremål og oppgaver: Arealplanlegging og regulering i henhold til plan - og bygningsloven Byggesaksbehandling og kontroll i henhold til plan - og bygningsloven Kart og oppmålingsarbeider Brann- og ulykkesberedskap i henhold til lov om brannvern Oljevernberedskap Forebyggende brannvern i henhold til lov om brannvern Bygging, drift og vedlikehold av kommunaltekniske anlegg 1 Vedlikehold av kommunale bygg Prosjektledelse ved byggeprosjekt i kommunal regi Bistå med tekniske tjenester (innbyggere, egen organisasjon, andre foretak) Utøve kommunens forurensningsmyndighet Ájour føring av offentlig registre Vedlikehold av geodatabaser Bidra aktivt i samfunnsutviklingen Ansvaret for kommunale kaier i distriktet Antall ansatte: 45 Antall årsverk: 17,31 (inkludert 27 i brannvesenet) (inkludert 1 vikarer og 0,81 brannmannskap) Økonomisk resultat sammenlignet med budsjett. Kapittel 1.4 Opprinnelig Budsjett Revidert Budsjett 2003 Differanse revidert budsjett / regnskap Driftsutgifter Driftsinntekter Netto drift Finansutgifter Finans innt Netto Hovedkap Driftsregnskapet viser et netto overforbruk på kr ,- i forhold til revidert budsjett. Etaten vil spesielt kommentere følgende: Renovasjonsordningen har i dag større utgifter enn inntekter til kommunen. Avviket er blitt redusert som følge av vår gjennomgang av eiendommene. Dette til tross så har man fortsatt en underdekning i forhold til budsjett på ca ,- Dette forventes ytterligere redusert i Som kommunaltekniske anlegg regnes veger, vann- og avløpsanlegg 17

18 Årets innsamling av jernskrot rundt om i kommunen medførte en utgift på i overkant av kr ,-, som etaten ikke hadde budsjettert med. Fornyet planlegging av Vannkumdalen er utgiftsført med kr , store deler av disse vil man få tilbakeført fra Husbanken.. Økte pensjonskostnader er utgiftsført på den enkelte etat, for teknisk etat dette utgjør kr ,- Arbeidsgiveravgift er utgiftsført på den enkelte etat, dette utgjorde kr Kommunens kostnader i forbindelse med utarbeidelsen av reguleringsplanen i Krokelvdalen var ikke budsjettert og beløp seg til kr ca ,-. Kommunen dekket store deler av reisekostnadene i forbindelse med gjennomføringen av 2 kartleggingsprosjekt i Måsøy kommune. Dette utgjorde ca kr 45000, og vil inngå som en stor del av kommunens egenandel. Utbedring av veg til Latter, kostnad ca ,- Sommerjobb for ungdom er utgiftsført på 1.4, dette utgjorde ca ,- Dette innebærer ikke at de øvrige områder er i henhold til budsjett, men at avvikene er mindre og derfor ikke kommenteres særskilt. Midler avsatt til investering / fond er til følgende formål: Utbedring av pumpestasjonen Vedlikehold 2 Utstyr til brannvesenet 3 Kommunale veger et sammenlignet med de 3 foregående år: Driftsutgifter Driftsinntekter Netto drift Økningen i driftsutgiftene i 2001 skyldes omorganiseringen av vaktmestertjenesten. Viktige hendelser/arbeider i 2003 Utarbeidelse av ny bebyggelsesplan for Vannkumdalen 4 Reguleringsplan for Krokelvdalen hyttefelt ble vedtatt Reguleringsplan for Havøysund sentrum ble vedtatt Etablering av DEK 5 på Rolvsøy Åpning av Havøygavlen vindmøllepark Oppstart på arbeidene med utskiftning av vann- og avløpsnettet i forbindelse med oppgradering av Havøysund sentrum Planlegging og igangsettelse av grunnarbeider på Arctic View Brannvesenet fikk sin første ordinære mannskapsbil. Fjernet jernskrot i øvrig del av kommunen 6 Ombygging av Havøysund Helsesenter Oppstart på utbedringen av pumpestasjonen i Havøysund Arbeidene med punktutbedring av RV 889 startet. Kartlegging av biologisk mangfold på land 7 og i sjø 8 Som en direkte følge av arbeidet med å få RV 889 oppgradert til turistveg ble det iverksatt innsamling av jernskrot i kommunen. Totalt ble det fjernet ca 200 tonn med jern. 2 Dette som følge av at utbedringen av Søndre gate 10 ble noe forsinket. 3 Dette fordi man av hensyn til endring i mva regelverk bevist valgte å avvente bestilling av utstyr til ny brannbil til etter Dette som følge av at Husbanken kom med sterke innvendinger til vedtatt plan. 5 DEK = digitalt eiendomskartverk 6 Værforholdene medførte at skrotet på Ingøy først ble hentet i mars Kartlegging av biologisk mangfold på land ble gjennomført som et interkommunalt samarbeid med bl.a. Kvalsund og Hammerfest. FM i Finnmark støtet prosjektet med ca 50 % av kostnadene. 8 Kartlegging av biologisk mangfold i sjø ble gjennomført som et pilotprosjekt. Samtlige kostnader er således dekket av Staten v Direktoratet for naturforvaltning. 18

19 Utvikling Administrasjon Etatens administrasjon har i 2003 vært preget av et høyt aktivitetsnivå, dette har da medført at enkelte arbeidsoppgaver ikke har blitt utført / nedprioritert. Eksempler på disse er: Gjennomføring av lovpålagte tilsyn Oppdatering av GAB 9, her skal samtlige nybygg legges inn, også utvidelser av eksisterende bygg (lov pålagt) Etablering av DEK for hele kommunen (avtalefestet) Oppdatering av dagens kart i Havøysund (avtalefestet) Etablering av ledningskartverk Utarbeidelse av vedlikeholdsplaner Godkjenning av vannverkene (lovpålagt) Oppfølging av flytekai på Måsøy Overholde forvaltingslovens bestemmelser i forhold til saksbehandlingstid Gjennomgang av registre for kommunale avgifter Kurs / opplæring Ansatte fra etaten har vært engasjert av KLP i forbindelse med kursing av kommunale brannvernledere i fylke. Dette resulterte i at KLP dekket kurskostnaden for alle påmeldte brannvernledere. Planarbeider Ny bebyggelsesplan for Vannkumdalen ble sluttbehandlet i det faste utvalget for plansaker i desember, dette som følge av at Husbanken kom med sterk kritikk til den plan som ble vedtatt i september 02. Reguleringsplanen for Havøysund sentrum ble ferdigstilet og vedtatt av kommunestyret i juni 2003, denne er nå styrende for den fremtidige utviklingen av torgområdet. Etter en langvarig prosess ble omsider ny reguleringsplan for Krokelvdalen hyttefelt vedtatt av kommunestyret i Renovasjon / Forurensning o.l. I 2003 har etaten i praksis kun hatt ansvaret for at den daglige renovasjonen skjer i henhold til gjeldene avtale mellom Finnmark Miljøtjeneste og kommune, samt innkreving av renovasjonsavgiften. Videre har man fortsatt ansvaret for mottak av bilvrak og spesialavfall. Missforholdet mellom inn og utbetalinger har i 2003 blitt redusert til å være i overkant av ,- etaten arbeider videre med å avdekke forholdet. Senhøstes ble omsider innsamlet jernavfall fjernet fra Havøysund og Rolvsøy. Skrotet på Ingøy ble som følge av dårlig vær ikke fjernet før i Skude Jura som forliste ved Bjørnøya i 2002, ble i løpet av vinteren knust av havet. Befaring gjennomført våren 2003 avdekket at det ikke var behov for å iverksette noen særskilt ryddeaksjon. Vann/avløp I forbindelse med oppgraderingen av Havøysund sentrum startet man med å skifte ut vann- og avløpsnettet i Strandgata. I denne forbindelse blir det også etablert en kloakkpumpestasjon i sentrum. Denne vil da sørge for å pumpe storparten av avløpsvannet til det planlagte fellesutslippet på fyllingsområdet. I forbindelse med gravearbeidene for trykkforsterkningsanlegget til Lomvannsområdet 10 ble det også etablerte en rundkjøring for vannet i Fjellveien. I 2003 har man arbeidet i tett dialog med næringsmiddeltilsynet for å få avklart omfang av de prøver man må gjennomføre for vannverkene i kommunen. Dette har da resultert i en prøveplan med økt antall parametere. Antallet er likevel minimalisert i forhold til det totale antall prøver vannverkene kan bli pålagt å ta prøver etter. Videre arbeides det med å få på plass en oppdatert interkontroll for kommunens vannverk. Vannverket på Ingøy skaper fortsatt problemer. Bl.a. gir ikke grunnvannspumpene de vannmengder Geologen hadde forutsatt, dette innebærer at man til tider har lite vann i forhold til det totale behovet. Videre er det avdekket økende lekkasjer fra bassenget GAB = sentralt register over grunneiendom, adresse og bygg. 10 nå gjenstår noen mindre arbeider for elektriker 11 kommunen har i 2004 fremmet krav til entreprenør om utbedring/tetting av lekkasjene 19

20 VANN Tjenestebeskrivelse Opprinnelig budsjett Kjerneproduktet (Driftskostnader - Direkte) Tilleggsytelser (Driftskostnader - Indirekte) Støttefunksjoner (Driftskostnader - Indirekte) 0 0 Kapitalkostnader (Direkte) Kapitalkostnader (Indirekte) AVSETNING TIL INVESTERINGSFOND, inkl. renter DEKNING AV tidligere års framført UNDERSKUDD BRUK AV udisponert OVERSKUDD fra tidligere år SUM - GEBYRGRUNNLAG Vannmåler leie Abonnementsgebyr (fast) Forbruksgebyr (stippulert) Forbruksgebyr (målt) Andre inntekter SUM - GEBYRGRUNNLAG Beregnet dekningsgrad 75,1 % 69,9 % AVLØP Tjenestebeskrivelse Opprinnelig budsjett Kjerneproduktet (Driftskostnader - Direkte) Tilleggsytelser (Driftskostnader - Indirekte) Støttefunksjoner (Driftskostnader - Indirekte) 0 Kapitalkostnader (Direkte) Kapitalkostnader (Indirekte) AVSETNING TIL INVESTERINGSFOND, inkl. renter DEKNING AV tidligere års framført UNDERSKUDD BRUK AV udisponert OVERSKUDD fra tidligere år SUM - GEBYRGRUNNLAG Som oversikten til høyre viser opprettholdt man ikke den dekningsgraden man hadde forutsatt ved fastsetting av de kommunale vann og avløps avgiftene. Innenfor vann er driftskostnadene er redusert som følge av mottatte sykepenger uten at det har vært tatt inn vikar. Reduksjon av dekningsgraden på vann skyldtes først og fremst en økning av strømkostnader, økte pensjonskostnader og økning av de indirekte kostnadene, samtidig som man overførte midler til investeringer på pumpestasjonen. Reduksjonen i dekningsgraden for avløp skyldes først og fremst økte pensjonskostnader og økning av de indirekte kostnadene. Abonnementsgebyr (fast) Forbruksgebyr (etter forbruk / stippulert) Andre inntekter Slamtømming SUM - INNTEKTER Beregnet dekningsgrad 86,4 % 83,9 % Skredovervåkning Måsøy kommune deltar i et interkommunalt/regionalt program for skredovervåkning av skredutsatte områder i Havøysund. Prosjekter styres av Tromsø kommune og omfatter totalt Y kommuner i Troms og Finnmark. I denne forbindelse foretas det daglig innrapporteringer av snedybde siste døgn. Dette arbeidet har hjemmetjenesten stått for. Kommunens kostnad er beregnet til ca ,- kr pr år. Brann (Beredskap og forebyggende) Man tar i dette avsnittet kun med seg enkelte deler av årsmeldingen for brannvesenet. For ytterligere opplysninger henvises det til Brannvesenets årsmelding for 2003 Type Utrykning 2003 Unødig alarm 3 Gressbranner 1 Bilbranner 1 Pipebranner 1 Annen brann 1 Trafikkulykke 1 Vannskade/oversvømmelse 2 Akutt forurensning 1 Annen assistanse 7 Bolighus 1 Nærings / Industribygg 2 Båt/skip 1 Utrykninger pr. år 22 Brannvesenets bemanning innen beredskap i Havøysund tilfredstiller i dag minstekravet. Brannvesenet har hatt en økning i antall utrykninger/ bistandsoperasjoner i 2003, sammenlignet med tidligere år. Økningen relaterer seg i stor grad til annen assistanse I 2003 deltok personell fra brannvesenet i 22 utrykninger. I enkelte av disse var det kun brannvesenets overbefal som utførte rådgivning / tilsyn. 20

Måsøy kommune Årsmelding 2013

Måsøy kommune Årsmelding 2013 Måsøy kommune Årsmelding 2013 Vedtatt av kommunestyre 19.06.2014, Sak 30/14 Innhold Innledning... 4 Analyse... 5 Regnskapsmessig overskudd framkommer slik... 5 Netto driftsresultat... 5 Hovedtall fra balanseregnskapet...

Detaljer

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker.

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Måsøy kommune Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Økonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012 Side 2 av 45 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 INNLEDNING OG MÅL...

Detaljer

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING MARS 2014 1 INNHOLD RÅDMANNENS RESUTATVURDERINGER... 3 REGNSKAP OG ØKONOMISKE ANALYSER... 10 PERSONAL... 19 RESULTATENHET SKOLE OG FRITIDSORDNING... 25 RESULTATENHET PLEIE OG OMSORG

Detaljer

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010 Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune Årsberetning 2010 1 Rådmannens kommentarer... 3 2 Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag... 4 2.1 Investeringsregnskapet... 5 2.2 Driftsregnskapet... 5 2.3 Balansen...

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE

FAKTA OM NES KOMMUNE FAKTA OM NES KOMMUNE... 1 Folketall 2009 2013... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 2 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune...

FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune... FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016. Kvitsøy kommune

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016. Kvitsøy kommune BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 Kvitsøy kommune INNHOLDSFORTEGNELSE TEKSTDEL: BUDSJETT FOR 2013 - ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016... 3 GENERELT OM BUDSJETTET OG UTVIKLINGEN I KVITSØY KOMMUNENS ØKONOMISKE

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

Årsmelding 2006. Frogn kommune

Årsmelding 2006. Frogn kommune Frogn kommune Frogn kommune 2. mai 2007 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 1.3 DEKNINGSGRADER, PRODUKTIVITET, BRUKERTILFREDSHET,

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune M e l ø y k o m m u n e p l a n Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for INNHOLD Rådmannens kommentar 3 Årsr e g n s k a p o g å r s beretning 4 P o l i t i s k v i r k s o m h e t 1 7 H e l s e, m

Detaljer

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 2 ÅRSBERETNING - HOVEDTALL I REGNSKAPET...9 2.1 DRIFTSREGNSKAPET...9 2.2 ENHETENES

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 26.04.2005 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007

SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSMELDING 2007 - SØGNE KOMMUNE Regnskap 2007 - Rådmannens kommentarer side 2 Enhet for servicetorg/ bibliotek side 17 Enhet for kompetanseutvikling side

Detaljer

Årsmelding 2014. Froland Kommune

Årsmelding 2014. Froland Kommune Årsmelding 2014 Froland Kommune 1 Innhold Rådmannens kommentar... 3 Befolkningsutvikling... 4 Rammetilskudd og skatt... 4 Momskompensasjon... 5 Lån, Renter og avdrag... 5 Minimumsavdrag lån... 6 Lønn og

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 6 1.3 VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2010 - FORKLARINGER... 10 2 STYRINGSVERKTØYET...

Detaljer

Årsmelding 2014 31. mars 2015

Årsmelding 2014 31. mars 2015 31. mars 2015 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 1.1 ØKONOMI... 5 1.2 SAMFUNN... 5 1.3 TJENESTER OG BRUKERE... 6 1.4 MEDARBEIDERE... 7 1.5 KOMMUNIKASJON OG INTERNE SYSTEMER... 7 2. ÅRSBERETNING

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE. Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende.

KRØDSHERAD KOMMUNE. Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende. KRØDSHERAD KOMMUNE ÅRSBUDSJETT FOR 2008 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2008 2011 Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

Nedre Eiker kommune. - trygghet og samhold Årsrapport 2008

Nedre Eiker kommune. - trygghet og samhold Årsrapport 2008 Nedre Eiker kommune trygghet og samhold Årsrapport Innhold Visjon side 3 Ordførerens kommentar side 4 Rådmannens kommentar side 5 Organisering side 6 Politisk sektor side 8 Året som gikk... side 10 Årsberetningen

Detaljer

Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015

Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015 Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015 Grimstad kommune Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad Besøksadresse: Arendalsveien 23 Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.no Utarbeidet av Grimstad

Detaljer

Vedlegg til kommuneregnskapet for 2010 sak 37/11 ÅRSMELDING 2010 FRA SEKTORENE

Vedlegg til kommuneregnskapet for 2010 sak 37/11 ÅRSMELDING 2010 FRA SEKTORENE Vedlegg til kommuneregnskapet for 2010 sak 37/11 ÅRSMELDING 2010 FRA SEKTORENE 1 1. Årsmelding fra sektorene Årsmeldingen er administrasjonene rapport til Kommunestyret over aktiviteten i 2008, og må ses

Detaljer

Ag. Balsfjord kommune - for framtida

Ag. Balsfjord kommune - for framtida Ag. Balsfjord kommune - for framtida niwiliu11111 I Foto: Gunn Grønås. Nye Storsteinnes skole 23.mars 2011 Innholdsfortegnelse Forord 3 Hovedoversikt drift 4 Analyse 6 Ordfører og folkevalgte organ 17

Detaljer

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Rådmannens forslag 1. november 2010 1 2 Handlingsprogram 2011 2014 Innledning... 6 Sammendrag... 7 1. Rammebetingelser... 13 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 13

Detaljer

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 2. tertial 2012 Administrasjonens forslag 1 Innholdsfortegnelse Overordna styringskort side 3 Nærvær side 4 Bruk av overtid side 4 Oppsummering økonomi Planområde 1 Administrative

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

årsregnskap og årsberetning 2014

årsregnskap og årsberetning 2014 årsregnskap og årsberetning 2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Del I Årsberetning Innholdsfortegnelse... 1 Kommentarer til årsregnskapet... 3 Avdelingsregnskap... 16 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Årsberetning for 2011

Årsberetning for 2011 M e r å k e r K o m m u n e Vinteren 2011/2012 ble utvidelse av alpinsenteret tatt i bruk. Flere nye traséer, kunstsnø og lyssetting har hevet standarden på anlegget. Årsberetning for 2011 www.meraker.kommune.no

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer