årsmelding2008 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "årsmelding2008 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no"

Transkript

1 årsmelding2008 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn

2 Administrasjon Keops er navnet på den største pyramiden i Egypt. Pyramiden ble blant annet betraktet som portalen til det neste liv. For oss symboliserer dette starten på noe nytt. Hos oss får du muligheter! fakta keops kurs- og arbeidssenter Keops Kurs- og arbeidssenter Virksomhetsleder Morten Kjørholdt Pettersen Tlf: eller Besøksadresse Keops Kurs- og arbeidssenter Floodmyrveien Porsgrunn Kommune Postadresse Postboks 13, Telemarksporten 3996 Porsgrunn Kommune Tlf. sentralbord Mailadresse, internettadresse Etablert Som egen arbeidstreningsgruppe i 1983 Forankring I Porsgrunn kommune som et eget kommunalt foretak med eget styre. Antall ansatte 23,8 årsverk Antall brukere 328 Krav til prod. Nei Finansiert av NAV arbeid, Porsgrunn kommune og prosjektmidler fra Shdir (Sosialog helsedirektoratet). Begrepsavklaring: APS arbeidspraksis i skjermet virksomhet AB arbeid med bistand LAR legemiddelassistert rehabilitering Oversikt tiltaksplasser: Miljøverkstedet 10 plasser Maritim 8 plasser Kafè Påfyll 5 plasser LAR arbeid 5 plasser AB 45 plasser Oppfølgingssenteret 32 plasser Henvisninger: Lotus og Ekspress 209 Velkommen til Keops dine muligheter venter! Keops Kurs- og arbeidssenter er et kommunalt foretak og tiltaksarrangør for NAV arbeid. I vedtektene 2 står følgende om virksomhetens formål. Keops Kurs- og arbeidssenter har som formål å motivere, styrke og bistå mennesker på veien til et yrkesaktivt liv, tiltak eller skolegang. For enkelte deltakere kan hovedmålet være økt livskvalitet gjennom meningsfylt aktivitet. Attføringsfaglig vil virksomheten kombinere ulike pedagogiske og sosialfaglige metoder for å endre/redusere de forhold som hindrer deltakelse i ordinært arbeidsliv eller annen kvalifisering. Virksomheten skal ha en helhetlig og individuell tilnærming på bakgrunn av den enkelte deltakers behov. Tiltaket skal gi opplæring som fremmer muligheten til å skaffe seg eget arbeid, øke grunnleggende sosiale ferdigheter og påvirke til en mer strukturert livsførsel. Keops Kurs- og arbeidssenter tilbyr arbeidsutprøving ved ulike avdelinger. Vi samarbeider tett med næringslivet i Grenland for å integrere deltakerne i yrkeslivet. Keops Kurs- og arbeidssenter kartlegger og synliggjør deltakerens sterke sider, ønsker og evner. Det avholdes jevnlige arbeidslivskurs med fokus på bevisstgjøring og kvalifisering mot et yrkesaktivt liv. I Keops Kurs- og arbeidssenter er vi opptatt av å gi alle en mulighet. Vi tror at mennesket utvikler seg best når de selv er aktive, frie, selvstendige og i stand til å foreta egne valg. MÅLGRUPPE Alle kan komme i situasjoner hvor man trenger ekstra bistand i sin kamp for å komme tilbake til arbeidslivet, eller inn i arbeidslivet for første gang. Keops Kurs- og arbeidssenter tilbyr det lille ekstra for å skape varige endringer i livet. Målgruppen vil derfor være personer som mottar sosialhjelp, attføringspenger, dagpenger eller som fyller kriterier for andre ytelser fra NAV. Odd Werner Karin Morten Lotus Kurs og avklaring Ekspress VISJONER OG VERDIER VISJON Gi alle muligheter til å realisere egne ressurser og ferdigheter VERDIER FELLESSKAP I Keops verdsetter vi kommunikasjon og samhandling som fører til trygghet og inkludering for alle. LIKEVERD I Keops har alle lik rett til deltakelse, respekt og muligheten til å være seg selv. MANGFOLD I Keops tilbyr vi varierte muligheter uavhengig av kjønn, alder og kulturell bakgrunn. Keops organisasjonskart Administrasjon Arbeid med Bistand lotus Kafé Påfyll ab Bystyret Styret Virksomhetsleder MORTEN Oppfølgingssenter. LAR arbeid OPPF. SENTERET / LAR-Arbeid APS Miljøverkstedet Maritim Kafè Påfyll miljøverksted maritim Ekspress årsmelding RAUSHET I Keops fokuserer vi på nye start, åpenhet og toleranse. årsmelding

3 Keops Kurs- og arbeidssenter kan se tilbake på et resultatmessig godt år i Stor innsats er lagt for dagen både blant deltakere og personalet. Kommentar fra leder Økonomi og aktivitet Keops hadde i 2008 en driftsinntekt på kr ,-. Dette er ca. kr ,- mer enn året før. Årsregnskapet viser et overskudd på kr ,85 og overskuddet skyltes i første rekke en sterk økning av salg av varer og tjenester. For Keops er det helt nødvendig med et overskudd av en viss størrelse for å kunne utvikle seg videre. Framtidige utfordringer Personer på LAR legemiddelassistert rehabilitering og tidligere rusmiddelavhengige er en målgruppe i vekst, og er en gruppe som bør vies mye større oppmerksomhet i fremtiden. Keops er i full gang med omorganisering av tiltaket, og målsettingen med endringen er å bedre kunne utnytte de ansattes kompetanse. Samtidig vil det gjøre tiltaket mer fleksibelt i møte med nye målgrupper. Keops har et bredt og nært samarbeid med mange ulike aktører, og det ligger en utfordring i å forsterke og pleie allerede opparbeidede samarbeidsrutiner. Utvide allerede eksisterende lokaler, slik at vi kan få til en mer hensiktsmessig samlokalisering av ansatte og tjenester. Equass sertifisering av Keops i løpet av 2010 Utarbeide gode metoder og tiltak for å møte NAV sitt krav til økt formidling. Utarbeide prosjektforslag til et forvern i Porsgrunn kommune. (rusmiddelavhengige i påvente av institusjonsbehandling) Morten Tendenser Siste halvdel av 2008 viste med tydelighet at ytre påvirkninger fort setter arbeidsmarkedet i ubalanse. Det er heller ingen hemmelighet at et trangt arbeidsmarked, fort kan diskvalifisere ulike grupper i samfunnet. Dette er ofte personer som allerede sliter med å kvalifisere seg inn i det ordinære arbeidsmarkedet, og er ofte i behov av flere og ulike tiltak/tjenester samtidig. Avklaring, arbeidstrening og kvalifisering av denne gruppen krever tid og metodikk som er handlingsrettet, med bl.a. rask intervensjon og ubyråkratisk samarbeid med flere instanser. Dagens arbeidsmarked vil kreve at Keops som tiltaksarrangør må tørre å tenke nytt og utradisjonelt. Det vil være viktig å utfordre nye samarbeidspartnere, og samtidig finne gode utviklingsarenaer. Nyheter i 2008 Oppstart av ny APS avdeling, Kafè Påfyll Igangsetting av arbeidet med ny organisasjonsmodell Igangsetting av planarbeid for endring av metodikk og innhold i MOR- TEN oppfølgingssenter. Ønsker at senteret skal bli et ettervernssenter. Oppstart i Kjøp av ny varebil i sammenheng med utvidet satsing på miljøbutikk. Kurs og opplæring av ansatte 1 Lederopplæring 3 Førstehjelp 6 Økonomisk rådgivning, Fylkesmannen i Telemark, 1d 3 Dobbeldiagnose rus og psykiske lidelser, 2 halve dager 3 Individuelle planer i praksis, opplæring av koordinator i kommune og på sykehus. 3d 2 Ytringsfrihet, lojalitet og varsling. 1d 5 Individuell oppfølging til aktiv virksomhet og arbeid. 1d 20 Oppfølgingsdag i LØFT 4 Kicking the Habbit. 3d 1 HMS nettverksmøter. 1d 2 Socio opplæring for systemansvarlige. 3d 1 Web kurs, kommunal internett portal. 4 halve dager 4 Formidlingskonferansen. 2d 3 FAB konferanse. 2d 2 AB Telemarkssamling. 2d 1 Arbeidsdeltakelse del 1 Kurs i tilrettelegging av arbeidsplasser 5d 1 COMP Canadian Occupational Performance Measure 2d Kompetanse Kompetanse Keops Kurs- og arbeidssenter legger vekt på å ansette personer med ulik utdanning og arbeidserfaring. Virksomheten har ansatte innenfor praktiske fag som snekker, bygg- og anlegg, rørlegger, aktivitør, konditor, salg, markedsføring. Keops har ansatte med ulike høgskoleutdanninger som vernepleiere, barnevernspedagoger, ergoterapeut, sosionomer, lærere, idrettspedagog, ingeniør, markedsfører og andre universitets og høgskolefag. Ansatte har videreutdanning innenfor psykisk helsearbeid, rus, veiledning, sosialpedagogikk m.m. Virksomheten forsøker å legge til rette for at medarbeiderne kan fornye og bygge ut sin kunnskap. Dette gjøres ved å bruke våre egne ansattes kompetanse i intern opplæring og ved kjøp av kurs og kompetanse etter behov. (Tallet foran hvert kurs indikerer antall deltakere) årsmelding årsmelding

4 I Lotus får du anledning til å utfordre egen motivasjon. Keops sin inntaks- og kursavdeling 118 henvisninger fra NAV i henvisninger fra Sosial- og flyktningtjenesten i 2008 Tre årsverk Lotus Arvid Lotus er Keops sin inntaks- og kursavdeling, og kan tilby følgende tjenester: Lotus mottar og behandler alle søknader til Keops fra NAV arbeid, med unntak av MORTEN Oppfølgingssenter og LAR arbeid, som har eget inntak. Alle søkere til Keops tilbys oppstartssamtaler og veiledning i forhold til søknaden og videre plan. Alle får opplæring i cv skriving og utformer egen cv før oppstart i tiltak. Søkere til Ekspress får tilbud om deltagelse på jobbsøkerkurs i forbindelse med oppstart. Faste gruppeinntak fra Sosial- og flyktningtjenesten i samarbeid med NAV arbeid. Det tilbys en fireukers periode med arbeidsevnevurdering og veiledning i forhold til jobbønsker, ferdigheter og livssituasjon for øvrig. I etterkant er målet, dersom det er hensiktsmessig, å tilby raskest mulig formidling til andre tiltak i Keops. Alle får opplæring i cv-skriving og utformer egen cv. De som formidles til Arbeid med Bistand og Ekspress får tilbud om deltakelse på jobbsøkerkurs i forbindelse med oppstart i tiltaket. Deltakere mottar sosialhjelp i perioden i Lotus, ved oppstart i tiltak, vil de ha rettigheter på ytelser fra NAV arbeid. Lotus tilbyr jobbsøkerkurs for deltakere i Keops Gjennomføring: Deltakerne er gjennom et jobbsøkerkurs med varighet på fem uker. Kurset har 20 undervisningstimer pr. uke fordelt på fire dager. Den 5. dagen brukes til egen aktivitet og samtaler med jobbveileder. Temaer på kurset: Fritidsinteresser og positive sider Egne skole- og arbeidsferdigheter Yrkesønsker / arbeidsmarket i Grenland Arbeidsgivers krav og forventninger Rettigheter og plikter i arbeidslivet Kroppsspråk CV Stillingsannonser / jobbsøknad Presentasjonsteknikk / egenpresentasjon Jobbintervju Hvordan komme i kontakt med arbeidsgivere Undervisningen er basert på forelesninger, plenumsdiskusjoner, gruppearbeid og egen innsats. I tillegg er det lagt opp til praktisk trening på jobbintervjuer og egenpresentasjon. Vår oppgave er å forberede og lære deltakerne det de trenger, slik at de selv kan skaffe seg arbeidspraksis eller jobb. I etterkant av kurset kan det for enkelte av deltakerne være aktuelt med videreføring til andre type tiltak. Torunn Merethe årsmelding årsmelding

5 Vi setter deg i fokus, og kan tilby spennende arbeidsoppgaver med en miljørettet profil. Arbeidsutprøving 32 deltakere i 2008 Fire årsverk Miljøverkstedet Miljøverkstedet er et tilbud til personer som ønsker å komme ut i arbeidslivet gjennom egen innsats og oppfølging fra våre arbeidsledere. Kirsti Arbeidsutprøving Opplæring er tilknyttet snekkerverksted, keramikkverksted og gjenbruk En fast kontaktperson tett individuell oppfølging Hjelp til å kartlegge arbeidsevne Sosial trening i trygge rammer Veiledning i forhold til ønsker rundt fremtidig arbeidssituasjon Bistand i forhold til økonomi, bolig, fritid, helse, nettverk etc. Bedriftsbesøk Ulike sosiale aktiviteter Teoriopplæring til sertifikat OPPGAVER Ulike oppgaver tilknyttet et snekkerverksted. Opplæring i produksjon av keramiske produkter. Maling av møbler, innvendig og utvendig maling av bygninger Oppgaver på bestilling fra eksterne aktører. Gjenbruk, hvor gamle møbler hentes på vår lokale miljøstasjon og selges i egen butikk. Oppussing, vedlikehold, vask og rens av møbler Salg og kundebehandling Kjellfrid Marte Ernst årsmelding årsmelding

6 Du jobber i et spennende og annerledes miljø der det maritime miljøet preger arbeidsoppgavene. Her kan du utfordre deg selv i trygge omgivelser. Arbeidsutprøving 16 deltakere i 2008 To årsverk Maritim Arbeidsutprøving, trening og avklaring Møteplass 9 deltakere frivillige i ,6 årsverk Kafé Påfyll Ragnar Ståle Maritim er et tilbud til personer som ønsker å komme ut i arbeidslivet gjennom egen innsats og oppfølging fra våre arbeidsledere. Arbeidsutprøving om bord i båt, tilknyttet ulike maritime oppgaver En fast kontaktperson tett individuell oppfølging Hjelp til å kartlegge din arbeidsevne Sosial trening i trygge rammer Veiledning i forhold til egne ønsker om fremtidig arbeidssituasjon. Bistand i forhold til arbeid, økonomi, bolig, fritid, helse, nettverk etc. OPPGAVER Vedlikehold og nybygg av brygger og bygninger hogst vedlikehold av båt og is bryting Transport, slep og buksering KURS Førstehjelp med kursbevis Båtførerbevis Teoretisk og praktisk opplæring i navigasjon, skipslære, lastelære osv. Dykkerkurs Oppdragsgivere er privatpersoner, fjordbåtene, leirskoler og andre kommunale instanser som måtte ha behov for assistanse i skjærgården. Susan Laila Kafè Påfyll er et tilbud til personer med psykiske helseproblemer som ønsker å komme ut i arbeidslivet eller ta utdanning gjennom egen innsats og oppfølging fra våre arbeidsledere. Kafè Påfyll har sin opprinnelse i prosjektet å komme seg. Driften ble overført til Keops Kurs- og arbeidssenter februar 2008, som et 2-årig prosjekt. Det gis mulighet til å delta i driften som frivillig (gjennom meningsfull aktivitet), og til å benytte kafèen som møteplass for sosialt samvær og nettverksbygging. Avklare yrkes- og skolemuligheter. Handlingsplan vi samarbeider om å nå dine mål. Arbeidsutprøving, opplæring og trening på kjøkkenet i kafèen. Hospitering, arbeidsutprøving, opplæring og trening, trinn 2 på Borgehagen Bo- og rehabiliteringssenter. Utvikling og trening av sosiale ferdigheter og samarbeidsevner. Ergonomisk veiledning bruk av rette arbeidsstillinger og bevegelser. Kurs og aktiviteter i regi av Keops eller kulturavdelingen i kommunen. OPPGAVER Planlegging Innkjøp Tillaging av mat/ baking Servering og kundebehandling Kasse og regnskap Markedsføring Loggskriving Møtedeltakelse Cateringvirksomhet med servering andre steder Opplæring av nye deltakere og frivillige årsmelding årsmelding

7 Vi tilbyr veiledning og oppfølging ut i fra egne ønsker, interesser og motivasjon. Målsettingen er å finne en jobb som du kan mestre og vil trives i. Et tilbud til jobbsøkere som bare trenger litt hjelp og veiledning for å komme seg videre. Arbeidsutprøving i bedrift Oppfølging i inntil 3 år 73 deltakere i 2008 Fem årsverk AB -Arbeid med bistand For de som er klar for arbeid Oppfølging i inntil 3 mnd. 63 deltakere i 2008 Ett årsverk Ekspress AB tilbyr arbeidsutprøving med tett oppfølging i bedrift. Avdelingen jobber sosialfaglig og helhetlig i forhold til deltaker, i samarbeid med NAV arbeid og andre samarbeidspartnere. Et tiltak for jobbsøkere med behov for veiledning i jobbsøkerperioden. Ekspress er et tilbud til arbeidssøkere med rettigheter innenfor yrkesrettet attføring, individstønad eller dagpenger. Hanne Eva Tore Hjelp til å omsette ideer og jobbønsker til en konkret og realistisk handlingsplan, slik at deltaker når sine mål. Utprøving av yrkesvalg i tråd med deltakers egen handlingsplan. Veiledning og trening i forhold til ulike situasjoner knyttet til arbeidsplassen, både sosialt og yrkesmessig. Kontakte arbeidsgivere for å finne en jobb som passer til deltakers ønsker og kvalifikasjoner. Å kartlegge og tilpasse arbeidsplassen etter deltakers behov. Opplæring og tilrettelegging i direkte tilknytning til den jobben de skal utføre. Deltakeren tilbys jobbsøkerkurs i regi av Lotus. Å få et ordnet lønns- og ansettelsesforhold. Opprette samarbeid med øvrige instanser etter behov (NAV trygd, lege etc). Sverre Tiltaket egner seg for personer som er i stand til å søke jobb på egenhånd og som vil ha nytte av praktisk og teoretisk kunnskap knyttet til jobbsøking og arbeidsmarkedet generelt. I Ekspress får deltakerne assistanse av en jobbveileder med næringslivserfaring og god kjennskap til det lokale arbeidsmarkedet. Denne kunnskapen formidles til deltakerne gjennom praktisk veiledning i jobbsøkerprosessen. Deltakerne blir gjennom hele perioden fulgt opp gjennom personlige møter og samtaler. Målet er å bevisstgjøre og kvalifisere hver enkelt til å skaffe seg en jobb på egenhånd. Mona Irene ARBEIDSUTPRØVING I BEDRIFT Deltaker mottar økonomisk ytelse fra NAV arbeid i utprøvingsperioden. Gir muligheter til å prøve et yrke og opparbeide ny praksis og erfaring. Praksisplass kan være inngangen til å starte eller fullføre et påbegynt lærlingeløp. Deltakere kan få hjelp til å søke NAV arbeid om kurs, kvalifiseringstiltak og sertifikater, dersom dette kreves i forhold til en ansettelse. De får muligheten til å vise sine evner og ressurser. Deltakerne får en oppdatert referanse i forhold til videre jobbsøking. årsmelding årsmelding

8 Vi har fokus på deg og dine ressurser. Videre kan vi tilby arbeidstrening og ulike aktiviteter. Her gis du mulighet til å prøve ut egen arbeidsevne, ut i fra dine egne forutsetninger. Oppfølging og aktivitet 38 deltakere i 2008 Tre årsverk MORTEN Oppfølgingssenter Arbeidsutprøving 6 deltakere i 2008 Ett årsverk LAR arbeid LAR-arbeid er en del av Morten Oppfølgingssenter og har fem tiltaksplasser i egne lokaler på Urædd klubbhus. Tommy Gitte Et tilbud til: Rusmiddelavhengige som har fått innvilget og startet opp LAR-behandling (legemiddelassistert rehabilitering) i regi av LAR Telemark. Rusmiddelavhengige som har gjennomført institusjonsbehandling eller på annen måte har oppnådd rusfrihet, uten medikamentell behandling. Samtaler, veiledning og informasjon om muligheter i og utenfor hjelpeapparatet Aktiviteter på dagtid og kveld Matlaging med kosthold og ernæring Turer dagsturer og overnattingsturer Værested Fysisk trening Nettverk Helseråd Individuell plan Arbeidstrening Petter Samtaler, veiledning og informasjon om muligheter i og utenfor hjelpeapparatet Arbeidstrening Turer dagsturer og overnattingsturer Fysisk trening Nettverk Individuell plan Oppfølging av arbeidsleder OPPGAVER Ulike oppgaver tilknyttet et snekkerverksted. Maling av møbler, innvendig og utvendig maling av bygninger Oppgaver på bestilling fra eksterne aktører. Vaktmestertjenester Renovasjon og andre oppdrag for kommunen. Wenche Monica (permisjon) En gang pr. uke har Røde Kors et tilbud ved MORTEN Oppfølgingssenter. Da er det aktiviteter for deltagerne sammen med Røde Kors. Røde Kors bidrar med rekruttering, koordinering og kursing av frivillige. De bidrar til aktiviteter på senteret og i Røde Kors sine lokaler for deltakere som er helt rusfri. Frivillige kan også fungere som nettverksguider, en til en. Brukermedvirkning er en vesentlig faktor. årsmelding årsmelding

9 Resultater Tab. 1 Utskrivninger fra LOTUS: Deltakere fra Sosial- og flyktningtjenesten Tab. 2 Årsak til ikke møtt LOTUS: Deltakere fra Sosial- og flyktningtjenesten Tab. 5 Utskrivninger APS avdelingene Tab. 6 Utskrivninger MORTEN Oppfølgingssenter RESULTAT Totalt oppmeldt Antall møtt Antall ikke møtt SLUTTRESULTAT Oppstart APS 16 4 Oppstart AB 2 3 Oppstart Teli 9 7 Oppstart Ekspress Jobb 9 3 Skole/kurs 4 4 Sykdom 5 4 Ikke møtt etter oppstart 12 5 Rus 7 Annet 8 3 Deltakere i Lotus pr Tabellen viser at mange har gått til Ekspress og da kun trengte kunskap om det å søke jobb. RESULTAT Antall ikke møtt ÅRSAK Jobb 10 1 Sykdom 2 1 Innkalt Ikke møtt Uaktuell av andre årsaker 11 6 Kurs/praksis 2 0 Tabellen viser at 12 personer ikke møtte opp, disse avsluttet også sitt forhold til sosialtjenesten. RESULTAT Utskrevet til ordinært arbeid 5 2 Utskrevet til arbeid/trygd 0 0 Overført AB 9 7 Overført andre tiltak 5 8 Skole 0 1 Tilbakeført NAV 5 4 Søkt trygd 0 0 Annen oppfølging/sosial/helse 9 16 Annet 6 0 Maritim: Dårligere formidlingsresultat i Dette skyldes en langt svakere søkermasse, hvor søkere med psykiske lidelser har økt mest. Miljøverkstedet: Langt svakere brukergruppe som mangler grunnleggende kunnskap, holdninger og ferdigheter. Dette har ført til færre i jobb og flere har trengt oppfølging i forhold til sine helseplager. RESULTAT Utskrevet til ordinært arbeid 1 1 Utskrevet til arbeid/trygd 0 0 Overført AB 0 0 Overført andre tiltak APS 0 3 Skole 2 1 Tilbakeført NAV 0 0 Søkt trygd 0 3 Annen oppfølging/sosial/helse 0 2 Annen rusbehandling 0 3 Annet har vært et svært aktivt år med fokus på å gi et godt tilbud til den enkelte og styrke samarbeidet med ulike samarbeidspartnere. Det er verdt å merke seg at en har gått ut i jobb, en til skole, tre over i andre tiltak i Keops og 3 er søkt videre til annen behandling. Tab. 3 Utskrivninger fra LOTUS: Deltakere fra NAV arbeid Tab. 4 Utskrivninger AB + Ekspress Tab. 7 Deltakersammensetting Keops RESULTAT Antall søkere Søkere på venteliste pr SØKT AB Start i AB Fikk jobb i påvente plass i AB 6 2 Omdefinert, startet opp i APS 3 4 Omdefinert, startet opp i LAR-arbeid 1 0 Startet kurs 1 4 Startet andre eksterne tiltak 2 3 Ikke møtt 1 0 Flyttet 1 0 SØKT APS Startet opp i APS Fikk jobb i påvente av APS 4 1 Søkt eksterne tiltak 1 1 Ikke møtt 4 3 Avsluttet pga. rus 3 1 Annet (flyttet, feilsøkt, etc.) 0 8 Tabellen viser at de aller fleste søknadene fra NAV er riktige. Dette viser at NAV foretar en bedre kartlegging nå. RESULTAT AB 2007 AB 2008 Ekspress 2007 Ekspress 2008 Utskrevet til ordinært arbeid Utskrevet til arbeid/trygd Overført AB Overført andre tiltak Skole Søkt trygd Annen oppfølging/sosial/helse Annet AB (Arbeid med bistand) har skrevet ut 38 personer. 11 personer har kommet ut i ordinært arbeid/skole, i tillegg har 4 personer blitt skrevet ut til en kombinasjon av ordinært arbeid og trygd. Dette utgjør 39,4 % av alle utskrivninger. Avdelingen har i løpet av året tatt inn 35 nye deltakere. Deltakergruppa er fortsatt preget av omfattende psykiske og fysiske utfordringer. Det er derfor brukt mye tid og ressurser på avklaring av helsemessige plager, arbeidsevne, funksjonsnivå og deltakerens mulighet på arbeidsmarkedet. Ekspress har skrevet ut 45 deltakere mer enn dobbelt så mange som året før. De fleste brukerne av Ekspress er motiverte og klare for jobb. Det gode arbeidsmarkedet i begynnelsen av året gjorde at tiden i Ekspress ble meget kort for brukerne. Dette ga en utskriving på nesten 80% til arbeid og annen positiv aktivitet. LOTUS kurs Maritim Kafè Påfyll LAR-arbeid Ekspress AB Miljøverkstedet Oppfølgingssenteret Antall brukere Gjennomsnittsalder 31,7 31,4 22,3 36, , ,8 Andel jenter Andel gutter Tid i tiltaket (mnd.) (utskrevne delt.) 7 uker 7,5 4,6 4,7 9,6 2,0 10,7 17,6 Oppfølgingssenteret hadde 38 deltakere, mot 32 året før. Det har vært flere menn tilknyttet senteret noe som gjenspeiler litt av forholdet mellom antall rusavhengige menn og kvinner i samfunnet. LAR-arbeid hadde 6 deltakere. I hovedtrekk har deltakerne en høy gjennomsnittsalder, lang ruskarriere, helseproblemer, somatiske og psykiske etter langvarig rusbruk. De har en begrenset eller liten sosial tilhørighet til ordinære fritidsarenaer og mangelfulle basisferdigheter i forhold til generell livsmestring. Ekspress: Har en noe lavere gjennomsnittsalder enn AB pga inntaksbetingelsene. Tiden i tiltaket er kort, deltagerne er motiverte og jobbklare. Ca 40% av de som er utskrevet til arbeid, er minoritetsspråklige. AB: Gjennomsnittsalderen og fordeling mellom kjønn er omtrent som i Tiltaksperioden er litt lavere, men overføringer fra interne avdelinger er gått betraktelig ned. Dette har sammenheng med en mye svakere brukergruppe i APS avdelingene. Miljøverkstedet: Gjennomsnittsalder og tiden i tiltaket har økt noe. Brukergruppen har blitt merkbart svakere. Hovedtyngden av brukere er fremdeles unge med stor variasjon av problematikk og trenger derfor lengre tid i arbeidstrening fram mot skole, arbeid andre tiltak eller annen type kvalifisering. Ofte er det komplekse problemer der rus og psykisk dårlig helse er tilstede. årsmelding årsmelding

10 Regnskap Den som har begge bena på jorda står stille BALANSEREGNSKAPET EIENDELER Regnskap 2008 Regnskap 2007 Utstyr, maskiner, transportmidler Pensjonsmidler Utlån Aksjer og andeler SUM ANLEGGSMIDLER Hege Betraktninger fra styret OMLØPSMIDLER Regnskap 2008 Regnskap 2007 Kortsiktige fordringer Kasse, postgiro, bankinnsk SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL Regnskap 2008 Regnskap 2007 Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Regnskapsmessige mindreforbruk Likviditetsreserve Kapitalkonto SUM EGENKAPITAL GJELD Regnskap 2008 Regnskap 2007 Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelser Ihendehaverobligasjonslån Sertifikatlån Andre lån SUM LANGSIKTIG GJELD Kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld Premieavvik SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Petter Oddrun Per Gunnar Jan 2008 har vært et dynamisk og spennende år for Keops. Alle Keops sine avdelinger kan i 2008 vise til et positivt økonomisk resultat slik regnskapsavslutningen tydeliggjør. Alle enheter har også positive resultater når det gjelder å få deltakere videre inn i ordinært arbeid, skolegang eller andre arbeidsmarkedstiltak. Det er nettopp her den viktigste verdiskapningen foregår. Styrets oppfatning er at Keops nå beveger seg i retning av å styrke sin fleksibilitet for å kunne tilpasse sine produkter til nye utfordringer i markedet. Vi i styret er og har vært opptatt av å sikre videre drift av Morten Oppfølgingssenter etter endt prosjektperiode. Vi mener dette senteret har kompetanse og forutsetninger til å gjøre en solid jobb når det gjelder aktiv rehabilitering av tidligere rusmisbrukere, samt før og etter en evt. institusjonsbehandling. Styret ønsker å sikre at det strategiske arbeidet som det jobbes godt med ute i organisasjonen blir videreført. I 2008 har det blitt gjennomført en kartlegging av ansattes formal og realkompetanse. Resultatet av dette arbeidet vil være styrende for utviklingen av Keops videre. Vi ser videre at 2009 blir et utfordrende år med økte resultatkrav fra NAV, samtidig som arbeidsmarkedet endrer seg og får en strammere og tøffere karakter. Vi står ikke stille, men beveger oss med glede inn i 2009 for å møte utfordringene som venter der. Morten Kjørholt Pettersen virksomhetsleder årsmelding årsmelding

11 Erik Tanche Nilssen as 2009

årsmelding2009 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no

årsmelding2009 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no årsmelding2009 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no Keops er navnet på den største pyramiden i egypt. Pyramiden ble blant annet betraktet som portalen til det neste liv. For

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

En døråpner til arbeidslivet

En døråpner til arbeidslivet En døråpner til arbeidslivet Informasjonsbrosjyre - Stavne Hva er Stavne? s. 3 APS Arbeidspraksis s.4 RBK Ung i jobb s. 5 AB Arbeid med bistand s. 6 Dagsverket s. 7 VTA Varig tilrettelagt arbeid s. 7 Kurs,

Detaljer

Generell informasjon. Verdier

Generell informasjon. Verdier w w w.pr im a- a s. n o Generell informasjon Prima er et aksjeselskap, stiftet i mars 1992. Selskapet eies av Trondheim kommune ( 60 % ) og Trondheim Røde Kors ( 40 %). Selskapets administrasjon samt en

Detaljer

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV Jon Fiske Kartlegging og tiltak i NAV Kartlegging og behovsvurdering Generell kartlegging av situasjon, kompetanse, helse mm Mål: Skaffe arbeid / økt deltagelse Klarer du det uten bistand fra NAV? På «din

Detaljer

Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015. Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid

Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015. Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015 Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid Bakgrunn Bosatt som kvoteflyktning i Sørreisa kommune 2002 Introduksjonsdeltaker Utdanning Arbeidserfaring

Detaljer

årsmelding2011 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no

årsmelding2011 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no årsmelding2011 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no Keops skal være ledende i å skape og levere tjenester, som fremmer yrkesrettet aktivitet for alle. Keops er navnet på den

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører. Arbeidsforberedende trening (AFT)

Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører. Arbeidsforberedende trening (AFT) Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører Arbeidsforberedende trening (AFT) 15.09.2016 1. FORMÅL OG RESULTATMÅL Arbeidsforberedende trening skal bidra til å prøve ut tiltaksdeltakerens arbeidsevne og til

Detaljer

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass?

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? EN SPENNENDE BEDRIFT - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? MESTRING - GLØD - GLEDE Vår visjon skal være retningsgivende for vår tjenesteleveranse og hvordan vi skal opptre overfor våre tiltaksdeltakere.

Detaljer

årsmelding2010 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no

årsmelding2010 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no årsmelding2010 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no Keops skal være ledende i å skape og levere tjenester, som fremmer yrkesrettet aktivitet for alle. Keops er navnet på den

Detaljer

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no Sammen ser vi muligheter En allsidig attføringsbedrift Amento er en allsidig attføringsbedrift

Detaljer

FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID

FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID 14 a - gir alle som ønsker bistand rettet mot arbeid en rett til: Behovsvurdering: vurdering av behov for bistand til å komme i arbeid. Arbeidsevnevurdering

Detaljer

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00 Dette er NAV sine Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter hvor vi har tatt med det som spesielt gjelder for KIM-senterets tiltak Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Arbeid med bistand

Detaljer

Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014

Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014 Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014 Oversikt over godkjente plasser i Skjermet sektor, ved utgangen av 4. kvartal 2014 Tiltak Godkjente plasser Faktiske antall personer Kommentarer Avklaring 24 24 Tar

Detaljer

NAV som kjøper av grønne velferdstjenester.

NAV som kjøper av grønne velferdstjenester. NAV som kjøper av grønne velferdstjenester. Mora - 19. mars 2009. Magne Søvik, NAV Hedmark Innhold 1. Kort om NAV Hedmark 2. Innhold/ oppgaver i NAV kontorer 3. Arbeidsrettede tiltak ulike varianter 4.

Detaljer

Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV

Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV Dagens tema Hva er NAV Virkemidler og tiltak Kvalifiseringsprogrammet Aktuelle tiltak NAV, 18.03.2012 Side 2 Hva er NAV? Arbeids- og velferdsetat

Detaljer

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud (Arbeidspraksis) Tema og aktivitet Individuell avklaring Utredning Arbeidspraksis Varighet på 8-10 uker med fokus på motivasjon og oppfølging mot videre aktivitet. Passer for personer som ønsker økt motivasjon

Detaljer

IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE. Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum

IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE. Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum Pilotprosjekter - seks utvalgte fylker NAV Hadeland i samarbeid med Sykehuset Innlandet/ Gjøvik DPS og Psykisk Helse i Gran-,

Detaljer

årsmelding2012 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no

årsmelding2012 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no årsmelding2012 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no Keops skal være ledende i å skape og levere tjenester som fremmer yrkesrettet aktivitet for alle Keops er navnet på den største

Detaljer

Vi ønsket å etablere et tiltak som skulle åpne dørene til arbeidslivet for mennesker med alvorlige psykiske lidelser.

Vi ønsket å etablere et tiltak som skulle åpne dørene til arbeidslivet for mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Vi ønsket å etablere et tiltak som skulle åpne dørene til arbeidslivet for mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Ved å integrere tilbud om arbeidsrettet rehabilitering med behandling i psykisk helsevern

Detaljer

Hva er APS, og hva bør APS være. APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Hva er APS, og hva bør APS være. APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Hva er APS, og hva bør APS være APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Dagens tekst. 1. Hva sier forskrift og utfyllende regelverk om

Detaljer

Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo

Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo Bakgrunn for prosjektet Modul 4 fire i FARVE-finansiert prosjekt om arbeidsmarkedstiltak for innvandrere Modul

Detaljer

Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter

Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter Quality Airport hotel, Sola 18. 19. mars 2010 Agenda: NAVs hovedutfordringer/ hovedprioriteringer

Detaljer

Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet

Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet 3. mai 2011 Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet Agenda Et lite tilbakeblikk og status Hva kan NAV gjøre

Detaljer

Mestring gjennom «grønne arbeidstilbud»

Mestring gjennom «grønne arbeidstilbud» Stavanger 2. november 2015 Mestring gjennom «grønne arbeidstilbud» Ulike tiltaksordninger for unge voksne Jan Erik Grundtjernlien Arbeids- og velferdsdirektoratet // Tiltaksseksjonen Ekspertgruppens anbefaling

Detaljer

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste Jarlegården oppfølgingssenter Kirkens Sosialtjeneste Innhold 4 Jarlegården oppfølgingssenter Målgrupper Brukermedvirkning Vårt særpreg Her fi nner du oss 6 Drift og aktiviteter Samarbeid Kompetanse Metode

Detaljer

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2009

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2009 Årsberetning 2009 1 Styrets beretning 2009 Selskapets formål er: Tilby arbeid og aktivitet til personer med nedsatt arbeidsevne med sikte på økt livskvalitet, utvikling og en meningsfull hverdag. Som virkemidler

Detaljer

Ny i NAV. Veien til arbeid og velferd

Ny i NAV. Veien til arbeid og velferd Ny i NAV Veien til arbeid og velferd Dag 1 Agenda TID TEMA Velkommen! Overordnet blikk på brukeroppfølging i NAV NAV-veileders kompetanse og rolle Helhetlig oppfølging Arbeidsrettet brukeroppfølging Bedre

Detaljer

Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT)

Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT) Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT) I dette dokumentet beskrives indikatorene og forklares hvordan de skal måles og innrapporteres. Til sammen er det 13 indikatorer. For indikatorene brukertilfredshet,

Detaljer

Arbeidsforberedende kurs for fremmedspråklige. Karin Isaksen Rødelv

Arbeidsforberedende kurs for fremmedspråklige. Karin Isaksen Rødelv Arbeidsforberedende kurs for fremmedspråklige Karin Isaksen Rødelv NAVs oppdrag Flere i arbeid Bedre brukermøter Økt kompetanse færre på stønad kunnskapsbasert rekrutteringsbistand inkluderingskompetanse

Detaljer

Attføringsbedriftene. Bransjestandard. for arbeidsmarkedstiltaket "Arbeid med bistand" (AB) Trykk: Eikli as - grafisk

Attføringsbedriftene. Bransjestandard. for arbeidsmarkedstiltaket Arbeid med bistand (AB) Trykk: Eikli as - grafisk Attføringsbedriftene Bransjestandard for arbeidsmarkedstiltaket "Arbeid med bistand" (AB) Trykk: Eikli as - grafisk ATTFØRINGSBEDRIFTENES BRANSJESTANDARD FOR ARBEIDSMARKEDSTILTAKET ARBEID MED BISTAND Innledning

Detaljer

Sluttrapport Prosjektnummer: 2008/3/0428 Virksomhetsområde: Rehabilitering

Sluttrapport Prosjektnummer: 2008/3/0428 Virksomhetsområde: Rehabilitering Sluttrapport Prosjektnummer: 2008/3/0428 Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnavn: Trygge rammer. Søkerorganisasjon: Kirkens Sosialtjeneste 2010 Forord Prosjektet er over og det er på tide å evaluere

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Saksframlegg. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende mål og innhold for dagtilbudstjenesten:

Saksframlegg. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende mål og innhold for dagtilbudstjenesten: Saksframlegg DAGTILBUD - MÅL OG INNHOLD Arkivsaksnr.: 10/2594 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende mål og innhold for dagtilbudstjenesten: 1. Dagtilbudstjenesten

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Modell 1 «Veien til læreplass» Formål Modellen består av et kort kurs som skal

Detaljer

Vindfanget oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste

Vindfanget oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste Vindfanget oppfølgingssenter Kirkens Sosialtjeneste Vindfanget oppfølgingssenter Et oppfølgingstilbud for mennesker som selv ønsker et liv uten rusavhengighet og kriminalitet, eller som av ulike grunner

Detaljer

Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring. Karriereveiledning Utdanning. Samarbeid Rekruttering. -Vi ser muligheter!

Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring. Karriereveiledning Utdanning. Samarbeid Rekruttering. -Vi ser muligheter! Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring Kompetanse Jobbfrukt Veiledning Vaskeri Kurs Karriereveiledning Utdanning Samarbeid Rekruttering Formidling Funksjonsvurdering Jobbsøk Arbeidspraksis Tilrettelegging

Detaljer

Arbeid med flyktninger i Melhus kommune // Stine Fuglås, Rita Bolland og Signe-Line Mjøen, NAV Melhus

Arbeid med flyktninger i Melhus kommune // Stine Fuglås, Rita Bolland og Signe-Line Mjøen, NAV Melhus Arbeid med flyktninger i Melhus kommune 08.11.2016 // Stine Fuglås, Rita Bolland og Signe-Line Mjøen, NAV Melhus Flyktningeenheten i Melhus Bosetting av flyktninger Ansvar for gjennomføring av introduksjonsprogrammet

Detaljer

JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013

JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013 JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013 JOBBSJANSEN JOBBSJANSEN er en videreføring av Ny-Sjanse ordningen, og ble et permanent tiltak i 2013 IMDi tildeler midler til kommunene

Detaljer

TILBAKE TIL ARBEIDSLIVET

TILBAKE TIL ARBEIDSLIVET TILBAKE TIL ARBEIDSLIVET FOR OG MED MENNESKER Gjennom ENTUSIASME OG ARBEIDSGLEDE får vi ting til å gro ATTFØRING Verdien av å ha et arbeid blir man kanskje først klar over den dagen man ikke har det. Arbeid

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter - Avklaring i skjermet virksomhet - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) - Arbeid med bistand (AB) - Varig tilrettelagt arbeid (VTA) - Kvalifisering

Detaljer

Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Modell 1 «Veien til læreplass» Formål Gi deltagere økt kompetansen om det

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

NAV ansvar, rammevilkår, strategi og virkemidler

NAV ansvar, rammevilkår, strategi og virkemidler NAV ansvar, rammevilkår, strategi og virkemidler SOR-konferanse, Oslo Kongressenter Folkets hus 23. oktober 2015 Anne Kverneland Bogsnes Fylkesdirektør i NAV Hordaland NAVs strategi 2011-2020 Visjon: Vi

Detaljer

Arbeidsretting av programmet

Arbeidsretting av programmet Arbeidsretting av programmet Kompetanseløftet modul 2 Maryann Knutsen, IMDi Midt-Norge 1 Tema - Hva er arbeidsretting? - Hva kan inngå i et arbeidsrettet introduksjonsprogram? - Ting å tenke på i planlegging

Detaljer

VERRANBEDRIFTi. Assurance. in Social Services

VERRANBEDRIFTi. Assurance. in Social Services EN VERRANBEDRIFTi Assurance in Social Services ÅRSBERETNING 2014 Jekta AS ÅRSBERETNING2014 INNLEDNING Jektas visjon er «Gi nye muligheter» Jekta AS har som et ideelt mål å være en arena for mennesker på

Detaljer

NAV som aktør i videregående opplæring for voksne // Tommy Johansen, ass. fylkesdirektør

NAV som aktør i videregående opplæring for voksne // Tommy Johansen, ass. fylkesdirektør NAV som aktør i videregående opplæring for voksne 03.11.16 // Tommy Johansen, ass. fylkesdirektør Utdanning blir stadig viktigere! 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 100% 90% 80% 70% 60% 50% Ufaglærte i arbeidsstyrken

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav 10.1 Om arbeidsrettede tiltak i Nav Norges arbeids- og velferdsforvaltning (Nav) jobber aktivt for å få flere i arbeid og færre på trygd og stønad, og iverksetter en rekke tiltak

Detaljer

MARBORG. Brukerorganisasjon for LARiNord Stiftet 1. juni 2004. Vidar Hårvik MARBORG Tlf: 93 40 89 12

MARBORG. Brukerorganisasjon for LARiNord Stiftet 1. juni 2004. Vidar Hårvik MARBORG Tlf: 93 40 89 12 MARBORG Brukerorganisasjon for LARiNord Stiftet 1. juni 2004 Vidar Hårvik MARBORG Tlf: 93 40 89 12 Hmmm! Hvem er MARBORG for. Organisasjon for tidligere rusmisbrukere i behandling med metadon/subutex (LAR),

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer

Introduksjonssenteret i Drammen. Fra Introduksjonsprogram og rett til arbeid!

Introduksjonssenteret i Drammen. Fra Introduksjonsprogram og rett til arbeid! Introduksjonssenteret i Drammen Fra Introduksjonsprogram og rett til arbeid! Arbeidsmarkedet De som tilbyr jobb (arbeidsgiverne) + De som har jobb (arbeidstakerne) + De som søker jobb (arbeidssøkerne)

Detaljer

Hallgeir Jenssen, EURES rådgiver NAV Troms. NAVs rolle i lokalt integreringsarbeid

Hallgeir Jenssen, EURES rådgiver NAV Troms. NAVs rolle i lokalt integreringsarbeid Hallgeir Jenssen, EURES rådgiver NAV Troms NAVs rolle i lokalt integreringsarbeid Introduksjonsordningen Ordningen er hjemlet i lov om introduksjonsordningen av 1.9.2004. Den pålegger NAV ansvar for å

Detaljer

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund Tema Samarbeid med næringsliv og arbeidsgivere. Hvordan kan vi gjennom individuell oppfølging av deltaker

Detaljer

Læring - utvikling - mestring

Læring - utvikling - mestring Læring - utvikling - mestring Voksenklinikken, avdeling Nidarosklinikken Voksenklinikken Helse Midt-Norge har organisert all rusbehandling i regionen i et eget helseforetak Rusbehandling Midt-Norge HF.

Detaljer

Kurs i oppdatering og yrkesplanlegging

Kurs i oppdatering og yrkesplanlegging Et arbeidsrettet tilbud til personer med psykiske helseplager Vilje viser vei Kurs i oppdatering og yrkesplanlegging ser nye muligheter Sliter du med psykiske helseplager og ønsker å komme ut i jobb? Vi

Detaljer

Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016

Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016 Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016 Nytt regelverk for arbeidsmarkedstiltakene er foreslått iverksatt fra 1. januar 2016 Regjeringen har i Stortingsprop. 39 L foreslått en rekke endringer i

Detaljer

JobbResept. Et 3 årig samarbeidsprosjekt mellom Helse Fonna og NAV Rogaland.

JobbResept. Et 3 årig samarbeidsprosjekt mellom Helse Fonna og NAV Rogaland. Samfunnsperspektiv Et inkluderende arbeidsliv er et svært viktig mål for regjeringen: De ønsker at mennesker med psykiske lidelser i størst mulig grad skal få bruke sine ressurser i arbeidslivet, og at

Detaljer

Generell informasjon om Prima AS

Generell informasjon om Prima AS Generell informasjon om Prima AS Prima AS er et aksjeselskap som ble stiftet i 1992 med Trondheim kommune (60 %) og Trondheim Røde kors (40 %) som eiere. Selskapets administrasjon, samt en del produksjonsavdelinger,

Detaljer

Vi ønsker å tilby en arbeids- og praksisplass som er utviklende, nyttig og meningsfull for deg!

Vi ønsker å tilby en arbeids- og praksisplass som er utviklende, nyttig og meningsfull for deg! Vi skaper verdier ved å utvikle mennesker! Vi ønsker å tilby en arbeids- og praksisplass som er utviklende, nyttig og meningsfull for deg! Grønneviken AS er en Vekstbedrift med ca 150 tiltaksplasser. Alle

Detaljer

Innvandrer på arbeidsmarkedet. Tor Noraas Scandic Dyreparken

Innvandrer på arbeidsmarkedet. Tor Noraas Scandic Dyreparken Innvandrer på arbeidsmarkedet Tor Noraas Scandic Dyreparken 23.09.2015 Dagens emner Tall og trender fra arbeidsmarkedet Lovregulering av arbeidslivet Partene i arbeidslivet Kulturforskjeller Jobbsøking

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter (utdrag for VTA - varig tilrettelagt arbeid)

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter (utdrag for VTA - varig tilrettelagt arbeid) 9.1 Kravspesifikasjoner fra NAV Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter (utdrag for VTA - varig tilrettelagt arbeid) 1.1 Innledning Kravspesifikasjonen er et vedlegg til Avtalen mellom NAV

Detaljer

Trening på tørt land og dypt vann!

Trening på tørt land og dypt vann! Trening på tørt land og dypt vann Amfibiambisjoner i kvalifisering og arbeidsformidling Jarle Stave Botnen Seksjonsleder ESIS Bydel Grorud Bydel Grorud Målgrupper for satsinger Bydel Grorud er en liten

Detaljer

Årsrapport. Sendt styre 09.02.2014.

Årsrapport. Sendt styre 09.02.2014. Årsrapport 2014 Sendt styre 09.02.2014. Innhold: Om Atico as s. 3 Formål Visjon Verdier s.3 Tiltaksplasser s. 3 Ansatte s. 4 Styrets arbeid s. 4 Driften s. 4 Resultat attføringsarbeid/varig tilrettelagt

Detaljer

Fokets Hus 11.12.2013. Prosjektleder Lena Heitmann

Fokets Hus 11.12.2013. Prosjektleder Lena Heitmann Fokets Hus 11.12.2013. Prosjektleder Lena Heitmann Visjonen til JobbResept. Metode Praktisk gjennomføring Resultat Fremtid Det var ikke Nav som hjalp Peter Norum tilbake i arbeidslivet http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/rogaland/nord-jaeren/1.8399450

Detaljer

Yrkesrettede kurs og yrkesforberedende. tiltak. Flyktningtjenesten for Gran og Lunner

Yrkesrettede kurs og yrkesforberedende. tiltak. Flyktningtjenesten for Gran og Lunner Yrkesrettede kurs og yrkesforberedende tiltak Flyktningtjenesten for Gran og Lunner Flyktningtjenesten for Gran og Lunner Per i dag ca. 100 aktive deltakere Høyt antall av kortutdannede En del med videregående

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen. Velferdskonferansen 2. mars

Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen. Velferdskonferansen 2. mars Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen Velferdskonferansen 2. mars Disposisjon Behov for arbeidskraft Velferd og arbeid IA-avtalen Raskere tilbake Arbeidsevnevurdering og møte med brukere Kvalifiseringstiltak

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Arbeidsevnemetoden i NAV Seminar Attføringsbedriftene

Arbeidsevnemetoden i NAV Seminar Attføringsbedriftene Arbeidsevnemetoden i NAV Seminar Attføringsbedriftene 25.11.2008 Ingar Heum Arbeids- og Velferdsdirektoratet AGENDA 1. ARBEIDSEVNEMETODEN Bakgrunn, prinsipper og metodikk 2. NAV-LOVENS 14a Rettighetsfesting

Detaljer

Veien inn i arbeidslivet

Veien inn i arbeidslivet Veien inn i arbeidslivet Terje Alnes, NAV Markedstjenester Hordaland, avdeling for integrering 13.05.17/ Thon Hotel Bergen Airport Er det lett å få jobb i Norge? JA og NEI Relativt lav arbeidsledighet,

Detaljer

PERSONER SOM AVSLUTTET ARBEIDSRETTEDE TILTAK I HVOR VAR DE ETTER SEKS MÅNEDER?

PERSONER SOM AVSLUTTET ARBEIDSRETTEDE TILTAK I HVOR VAR DE ETTER SEKS MÅNEDER? PERSONER SOM AVSLUTTET ARBEIDSRETTEDE TILTAK I 2013. HVOR VAR DE ETTER SEKS MÅNEDER? Av Gro Askeland, Jostein Ellingsen og Ola Thune Sammendrag NAV benytter et bredt spekter av arbeidsrettede tiltak for

Detaljer

Ungdomsarbeidet ved NAV Horten Informasjon om satsning og prioriteringer // Kristian Aas NAV leder, NAV Horten

Ungdomsarbeidet ved NAV Horten Informasjon om satsning og prioriteringer // Kristian Aas NAV leder, NAV Horten Ungdomsarbeidet ved NAV Horten Informasjon om satsning og prioriteringer 25.10.2016 // Kristian Aas NAV leder, NAV Horten NAV Horten fakta: 27.100 innbyggere 80 ansatte ved kontoret Enhetlig ledelse Bosetting,

Detaljer

Leter du etter gode medarbeidere?

Leter du etter gode medarbeidere? Leter du etter gode medarbeidere? Vi tar jobben! Hvem er vi som ønsker oss en arbeidsgiver? Vi er kvalifiserte jobbsøkere Vi er motiverte Vi vil jobbe for å bevise at vi kan Vi vil bidra i samfunnet Vi

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Oppfølging av programdeltakere

Oppfølging av programdeltakere NAV Hemne og Snillfjord Oppfølging av programdeltakere Organisering og tidlig innsats Hovedtall NAV Hemne og Snillfjord Hemne kommune - 4 300 innbyggere, nærmere 5 300 sammen med Snillfjord Tidligere:

Detaljer

Arenaer for arbeid. Modumheimen. Kompetansebevis

Arenaer for arbeid. Modumheimen. Kompetansebevis Arenaer for arbeid Modumheimen Kompetansebevis Disposisjon Generell informasjon om selskapet Historie og selskapets grunnlag Vedtekter, formål Selskapets samfunnsrolle Antall ansatte Eiendomsforhold/eiere,

Detaljer

FUNKSJONSVURDERING. Bransjestandard Revidert januar 2018

FUNKSJONSVURDERING. Bransjestandard Revidert januar 2018 FUNKSJONSVURDERING Bransjestandard Revidert januar 2018 Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble inngått mellom regjeringen og partene i arbeidslivet høsten 2001 og er forlenget til ut 2018.

Detaljer

Årsrapport. Godkjent styre 3/2-2016

Årsrapport. Godkjent styre 3/2-2016 Årsrapport 2015 Godkjent styre 3/2-2016 Innhold: Om Atico as s. 3 Formål Visjon Verdier s.3 Tiltaksplasser s. 3 Ansatte s. 4 Styrets arbeid s. 4 Driften s. 4 Resultat attføringsarbeid/varig tilrettelagt

Detaljer

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Definisjon Psykisk helse er evne til å mestre tanker, følelser, sosiale relasjoner for å kunne fungere i hverdagen. Alle

Detaljer

Sluttrapport. Tilskudd til kommunale tiltak for innvandrere Kap. 521, post 62 del 3. Lønnet kvalifisering etter modell av introduksjonsordningen

Sluttrapport. Tilskudd til kommunale tiltak for innvandrere Kap. 521, post 62 del 3. Lønnet kvalifisering etter modell av introduksjonsordningen Oslo kommune Bydel Ullern Sluttrapport Tilskudd til kommunale tiltak for innvandrere Kap. 521, post 62 del 3. Lønnet kvalifisering etter modell av introduksjonsordningen Kommune/ bydel: Bydel Ullern Navn

Detaljer

starten på et bedre liv avrusning og motivasjon

starten på et bedre liv avrusning og motivasjon avrusning og motivasjon starten på et bedre liv MIDT I OSLO i et ærverdig hus med lav terskel holder vi til VÅR DRØM er å se mennesker starte et rusfritt liv, slå ut vingene og følge sin egen drøm! Jeg

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Stella - Røde Kors kvinnesenter

Stella - Røde Kors kvinnesenter Marianne Bockelie Stella - Røde Kors kvinnesenter Deltakelse ~ Helse ~ Nettverk VISJON Stella skal bidra til at kvinner får delta i samfunnet på en måte som gir mening for dem Deltagelse i arbeidsog samfunnsliv

Detaljer

Leter du etter gode medarbeidere?

Leter du etter gode medarbeidere? Leter du etter gode medarbeidere? Vi tar jobben! Hvem er vi som ønsker oss en arbeidsgiver? Vi er kvalifiserte jobbsøkere Vi er motiverte Vi vil jobbe for å bevise at vi kan Vi vil bidra i samfunnet Vi

Detaljer

Tromsø kommune støtter Vågeng-utvalgets synspunkter om at arbeidsgivere må prioriteres langt høyere av NAV.

Tromsø kommune støtter Vågeng-utvalgets synspunkter om at arbeidsgivere må prioriteres langt høyere av NAV. NAVs kontakt med arbeidsmarkedet og arbeidsgiver Tromsø kommune støtter Vågeng-utvalgets synspunkter om at arbeidsgivere må prioriteres langt høyere av NAV. NAV er helt avhengig av et godt samarbeid med

Detaljer

Serviceerklæring. Albatrossen Ettervernsenter. Vår visjon: Aktivt ettervern for bedret livskvalitet!

Serviceerklæring. Albatrossen Ettervernsenter. Vår visjon: Aktivt ettervern for bedret livskvalitet! Serviceerklæring Albatrossen Ettervernsenter Vår visjon: Aktivt ettervern for bedret livskvalitet! 10 år med ettervern 2003 2013 Serviceerklæring f o r Stiftelsen Albatrossen Ettervernsenter Aktivt ettervern

Detaljer

Personalpartner AS Carlbergveien 5 Postboks Moss www. personalpartner.no UTDRAG FRA ÅRSRAPPORT 2013

Personalpartner AS Carlbergveien 5 Postboks Moss www. personalpartner.no UTDRAG FRA ÅRSRAPPORT 2013 Personalpartner AS Carlbergveien 5 Postboks 582 1522 Moss www. personalpartner.no UTDRAG FRA ÅRSRAPPORT 2013 Visjon Personalpartner skal legge til rette for aktiv arbeidsdeltakelse for personer som står

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2013/5526 Klassering: F03/F04 Saksbehandler: May Beate Haugan ORIENTERING OM AVSLUTTEDE PROSJEKTER GJENGANGERE

Detaljer

Fakta om psykisk helse

Fakta om psykisk helse Fakta om psykisk helse Halvparten av oss vil oppleve at det i en kortere eller lengre periode fører til at det er vanskelig å klare arbeidsoppgavene. De aller fleste er i jobb på tross av sine utfordringer.

Detaljer

I vårt høringssvar har vi spesielt sett på forslag og tiltak knyttet til arbeid.

I vårt høringssvar har vi spesielt sett på forslag og tiltak knyttet til arbeid. // Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 Oslo Deres ref: Vår ref: 11/12441-3 Vår dato: 29.02.12 Høring: IS-1957 Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser

Detaljer

Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS. E-post: randi.leer@prima-as.no

Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS. E-post: randi.leer@prima-as.no «NY JOBB!» Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS E-post: randi.leer@prima-as.no Prima AS er en attføringsbedrift i Trondheim og ble stiftet i 1992. Den eies av Trondheim kommune med andelen 60% og Trondheim

Detaljer

Sluttrapport TRØ TE ( )(Prosjekter / SR under arbeid pl/f)

Sluttrapport TRØ TE ( )(Prosjekter / SR under arbeid pl/f) Sluttrapport TRØ TE (2012-1-613)(Prosjekter / SR under arbeid pl/f) Prosjektleder Monika Nerheim 1 Innholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Bakgrunn for prosjektet/målsetting... 3 3 Prosjektgjennomføring...

Detaljer

INTRO-PROGRAMMET. Programmet tilbyr et arbeidslivskurs med videre individuell oppfølging til jobb, praksisplass, skoletilbud eller annet tiltak.

INTRO-PROGRAMMET. Programmet tilbyr et arbeidslivskurs med videre individuell oppfølging til jobb, praksisplass, skoletilbud eller annet tiltak. INTRO-PROGRAMMET Intro-programmet er et APS-tiltak som tilbyr av klaring og kartlegging med utgangspunkt i den enkeltes ressur ser og utviklingsmuligheter. HVA TILBYR VI: Programmet tilbyr et arbeidslivskurs

Detaljer

MOTTATT P l: ", Kristiansund kommun e !* RUSBEHANDLING MIDT-NORGE. Samarbeidsavtale. mellom. Rusbehandling Midt-Norge HF

MOTTATT P l: , Kristiansund kommun e !* RUSBEHANDLING MIDT-NORGE. Samarbeidsavtale. mellom. Rusbehandling Midt-Norge HF Kristiansund kommune MOTTATT P l: ", 2009!* RUSBEHANDLING MIDT-NORGE Samarbeidsavtale mellom Kristiansund kommun e og Rusbehandling Midt-Norge HF SAMARBF:II)SAV'IALE VEDRØRENDE INTE(:RERIN(:STII.TAKET

Detaljer

Hva er arbeidsrettet rehabilitering?

Hva er arbeidsrettet rehabilitering? Hva er arbeidsrettet rehabilitering? Fagrådet i ARR september 2007 Arbeidsrettet Rehabilitering Definisjon: Tidsavgrensede planlagte prosesser med klare virkemidler og deltagelse i arbeidslivet som definert

Detaljer

Samarbeidet mellom Choice og Introduksjonsprogrammet

Samarbeidet mellom Choice og Introduksjonsprogrammet Holmen 21.11.2012 Grünerløkka Samarbeidet mellom Choice og Introduksjonsprogrammet et eksempel på hvordan NAV kan samarbeide med næringslivet Introduksjonsordningen Bydel Grünerløkka var en av dem som

Detaljer

Ny sjanse. Kvalifiseringssenter for innvandrere Nygårdsgt.6, 5.etg. Bergen kommune

Ny sjanse. Kvalifiseringssenter for innvandrere Nygårdsgt.6, 5.etg. Bergen kommune Ny sjanse Kvalifiseringssenter for innvandrere Nygårdsgt.6, 5.etg. Bakgrunn for Ny sjanse Regjeringens tiltaksplan mot fattigdom Prosjektstart i 2005 - statlige midler fra Integrering og mangfoldsdirektoratet.

Detaljer