årsmelding2008 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "årsmelding2008 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no"

Transkript

1 årsmelding2008 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn

2 Administrasjon Keops er navnet på den største pyramiden i Egypt. Pyramiden ble blant annet betraktet som portalen til det neste liv. For oss symboliserer dette starten på noe nytt. Hos oss får du muligheter! fakta keops kurs- og arbeidssenter Keops Kurs- og arbeidssenter Virksomhetsleder Morten Kjørholdt Pettersen Tlf: eller Besøksadresse Keops Kurs- og arbeidssenter Floodmyrveien Porsgrunn Kommune Postadresse Postboks 13, Telemarksporten 3996 Porsgrunn Kommune Tlf. sentralbord Mailadresse, internettadresse Etablert Som egen arbeidstreningsgruppe i 1983 Forankring I Porsgrunn kommune som et eget kommunalt foretak med eget styre. Antall ansatte 23,8 årsverk Antall brukere 328 Krav til prod. Nei Finansiert av NAV arbeid, Porsgrunn kommune og prosjektmidler fra Shdir (Sosialog helsedirektoratet). Begrepsavklaring: APS arbeidspraksis i skjermet virksomhet AB arbeid med bistand LAR legemiddelassistert rehabilitering Oversikt tiltaksplasser: Miljøverkstedet 10 plasser Maritim 8 plasser Kafè Påfyll 5 plasser LAR arbeid 5 plasser AB 45 plasser Oppfølgingssenteret 32 plasser Henvisninger: Lotus og Ekspress 209 Velkommen til Keops dine muligheter venter! Keops Kurs- og arbeidssenter er et kommunalt foretak og tiltaksarrangør for NAV arbeid. I vedtektene 2 står følgende om virksomhetens formål. Keops Kurs- og arbeidssenter har som formål å motivere, styrke og bistå mennesker på veien til et yrkesaktivt liv, tiltak eller skolegang. For enkelte deltakere kan hovedmålet være økt livskvalitet gjennom meningsfylt aktivitet. Attføringsfaglig vil virksomheten kombinere ulike pedagogiske og sosialfaglige metoder for å endre/redusere de forhold som hindrer deltakelse i ordinært arbeidsliv eller annen kvalifisering. Virksomheten skal ha en helhetlig og individuell tilnærming på bakgrunn av den enkelte deltakers behov. Tiltaket skal gi opplæring som fremmer muligheten til å skaffe seg eget arbeid, øke grunnleggende sosiale ferdigheter og påvirke til en mer strukturert livsførsel. Keops Kurs- og arbeidssenter tilbyr arbeidsutprøving ved ulike avdelinger. Vi samarbeider tett med næringslivet i Grenland for å integrere deltakerne i yrkeslivet. Keops Kurs- og arbeidssenter kartlegger og synliggjør deltakerens sterke sider, ønsker og evner. Det avholdes jevnlige arbeidslivskurs med fokus på bevisstgjøring og kvalifisering mot et yrkesaktivt liv. I Keops Kurs- og arbeidssenter er vi opptatt av å gi alle en mulighet. Vi tror at mennesket utvikler seg best når de selv er aktive, frie, selvstendige og i stand til å foreta egne valg. MÅLGRUPPE Alle kan komme i situasjoner hvor man trenger ekstra bistand i sin kamp for å komme tilbake til arbeidslivet, eller inn i arbeidslivet for første gang. Keops Kurs- og arbeidssenter tilbyr det lille ekstra for å skape varige endringer i livet. Målgruppen vil derfor være personer som mottar sosialhjelp, attføringspenger, dagpenger eller som fyller kriterier for andre ytelser fra NAV. Odd Werner Karin Morten Lotus Kurs og avklaring Ekspress VISJONER OG VERDIER VISJON Gi alle muligheter til å realisere egne ressurser og ferdigheter VERDIER FELLESSKAP I Keops verdsetter vi kommunikasjon og samhandling som fører til trygghet og inkludering for alle. LIKEVERD I Keops har alle lik rett til deltakelse, respekt og muligheten til å være seg selv. MANGFOLD I Keops tilbyr vi varierte muligheter uavhengig av kjønn, alder og kulturell bakgrunn. Keops organisasjonskart Administrasjon Arbeid med Bistand lotus Kafé Påfyll ab Bystyret Styret Virksomhetsleder MORTEN Oppfølgingssenter. LAR arbeid OPPF. SENTERET / LAR-Arbeid APS Miljøverkstedet Maritim Kafè Påfyll miljøverksted maritim Ekspress årsmelding RAUSHET I Keops fokuserer vi på nye start, åpenhet og toleranse. årsmelding

3 Keops Kurs- og arbeidssenter kan se tilbake på et resultatmessig godt år i Stor innsats er lagt for dagen både blant deltakere og personalet. Kommentar fra leder Økonomi og aktivitet Keops hadde i 2008 en driftsinntekt på kr ,-. Dette er ca. kr ,- mer enn året før. Årsregnskapet viser et overskudd på kr ,85 og overskuddet skyltes i første rekke en sterk økning av salg av varer og tjenester. For Keops er det helt nødvendig med et overskudd av en viss størrelse for å kunne utvikle seg videre. Framtidige utfordringer Personer på LAR legemiddelassistert rehabilitering og tidligere rusmiddelavhengige er en målgruppe i vekst, og er en gruppe som bør vies mye større oppmerksomhet i fremtiden. Keops er i full gang med omorganisering av tiltaket, og målsettingen med endringen er å bedre kunne utnytte de ansattes kompetanse. Samtidig vil det gjøre tiltaket mer fleksibelt i møte med nye målgrupper. Keops har et bredt og nært samarbeid med mange ulike aktører, og det ligger en utfordring i å forsterke og pleie allerede opparbeidede samarbeidsrutiner. Utvide allerede eksisterende lokaler, slik at vi kan få til en mer hensiktsmessig samlokalisering av ansatte og tjenester. Equass sertifisering av Keops i løpet av 2010 Utarbeide gode metoder og tiltak for å møte NAV sitt krav til økt formidling. Utarbeide prosjektforslag til et forvern i Porsgrunn kommune. (rusmiddelavhengige i påvente av institusjonsbehandling) Morten Tendenser Siste halvdel av 2008 viste med tydelighet at ytre påvirkninger fort setter arbeidsmarkedet i ubalanse. Det er heller ingen hemmelighet at et trangt arbeidsmarked, fort kan diskvalifisere ulike grupper i samfunnet. Dette er ofte personer som allerede sliter med å kvalifisere seg inn i det ordinære arbeidsmarkedet, og er ofte i behov av flere og ulike tiltak/tjenester samtidig. Avklaring, arbeidstrening og kvalifisering av denne gruppen krever tid og metodikk som er handlingsrettet, med bl.a. rask intervensjon og ubyråkratisk samarbeid med flere instanser. Dagens arbeidsmarked vil kreve at Keops som tiltaksarrangør må tørre å tenke nytt og utradisjonelt. Det vil være viktig å utfordre nye samarbeidspartnere, og samtidig finne gode utviklingsarenaer. Nyheter i 2008 Oppstart av ny APS avdeling, Kafè Påfyll Igangsetting av arbeidet med ny organisasjonsmodell Igangsetting av planarbeid for endring av metodikk og innhold i MOR- TEN oppfølgingssenter. Ønsker at senteret skal bli et ettervernssenter. Oppstart i Kjøp av ny varebil i sammenheng med utvidet satsing på miljøbutikk. Kurs og opplæring av ansatte 1 Lederopplæring 3 Førstehjelp 6 Økonomisk rådgivning, Fylkesmannen i Telemark, 1d 3 Dobbeldiagnose rus og psykiske lidelser, 2 halve dager 3 Individuelle planer i praksis, opplæring av koordinator i kommune og på sykehus. 3d 2 Ytringsfrihet, lojalitet og varsling. 1d 5 Individuell oppfølging til aktiv virksomhet og arbeid. 1d 20 Oppfølgingsdag i LØFT 4 Kicking the Habbit. 3d 1 HMS nettverksmøter. 1d 2 Socio opplæring for systemansvarlige. 3d 1 Web kurs, kommunal internett portal. 4 halve dager 4 Formidlingskonferansen. 2d 3 FAB konferanse. 2d 2 AB Telemarkssamling. 2d 1 Arbeidsdeltakelse del 1 Kurs i tilrettelegging av arbeidsplasser 5d 1 COMP Canadian Occupational Performance Measure 2d Kompetanse Kompetanse Keops Kurs- og arbeidssenter legger vekt på å ansette personer med ulik utdanning og arbeidserfaring. Virksomheten har ansatte innenfor praktiske fag som snekker, bygg- og anlegg, rørlegger, aktivitør, konditor, salg, markedsføring. Keops har ansatte med ulike høgskoleutdanninger som vernepleiere, barnevernspedagoger, ergoterapeut, sosionomer, lærere, idrettspedagog, ingeniør, markedsfører og andre universitets og høgskolefag. Ansatte har videreutdanning innenfor psykisk helsearbeid, rus, veiledning, sosialpedagogikk m.m. Virksomheten forsøker å legge til rette for at medarbeiderne kan fornye og bygge ut sin kunnskap. Dette gjøres ved å bruke våre egne ansattes kompetanse i intern opplæring og ved kjøp av kurs og kompetanse etter behov. (Tallet foran hvert kurs indikerer antall deltakere) årsmelding årsmelding

4 I Lotus får du anledning til å utfordre egen motivasjon. Keops sin inntaks- og kursavdeling 118 henvisninger fra NAV i henvisninger fra Sosial- og flyktningtjenesten i 2008 Tre årsverk Lotus Arvid Lotus er Keops sin inntaks- og kursavdeling, og kan tilby følgende tjenester: Lotus mottar og behandler alle søknader til Keops fra NAV arbeid, med unntak av MORTEN Oppfølgingssenter og LAR arbeid, som har eget inntak. Alle søkere til Keops tilbys oppstartssamtaler og veiledning i forhold til søknaden og videre plan. Alle får opplæring i cv skriving og utformer egen cv før oppstart i tiltak. Søkere til Ekspress får tilbud om deltagelse på jobbsøkerkurs i forbindelse med oppstart. Faste gruppeinntak fra Sosial- og flyktningtjenesten i samarbeid med NAV arbeid. Det tilbys en fireukers periode med arbeidsevnevurdering og veiledning i forhold til jobbønsker, ferdigheter og livssituasjon for øvrig. I etterkant er målet, dersom det er hensiktsmessig, å tilby raskest mulig formidling til andre tiltak i Keops. Alle får opplæring i cv-skriving og utformer egen cv. De som formidles til Arbeid med Bistand og Ekspress får tilbud om deltakelse på jobbsøkerkurs i forbindelse med oppstart i tiltaket. Deltakere mottar sosialhjelp i perioden i Lotus, ved oppstart i tiltak, vil de ha rettigheter på ytelser fra NAV arbeid. Lotus tilbyr jobbsøkerkurs for deltakere i Keops Gjennomføring: Deltakerne er gjennom et jobbsøkerkurs med varighet på fem uker. Kurset har 20 undervisningstimer pr. uke fordelt på fire dager. Den 5. dagen brukes til egen aktivitet og samtaler med jobbveileder. Temaer på kurset: Fritidsinteresser og positive sider Egne skole- og arbeidsferdigheter Yrkesønsker / arbeidsmarket i Grenland Arbeidsgivers krav og forventninger Rettigheter og plikter i arbeidslivet Kroppsspråk CV Stillingsannonser / jobbsøknad Presentasjonsteknikk / egenpresentasjon Jobbintervju Hvordan komme i kontakt med arbeidsgivere Undervisningen er basert på forelesninger, plenumsdiskusjoner, gruppearbeid og egen innsats. I tillegg er det lagt opp til praktisk trening på jobbintervjuer og egenpresentasjon. Vår oppgave er å forberede og lære deltakerne det de trenger, slik at de selv kan skaffe seg arbeidspraksis eller jobb. I etterkant av kurset kan det for enkelte av deltakerne være aktuelt med videreføring til andre type tiltak. Torunn Merethe årsmelding årsmelding

5 Vi setter deg i fokus, og kan tilby spennende arbeidsoppgaver med en miljørettet profil. Arbeidsutprøving 32 deltakere i 2008 Fire årsverk Miljøverkstedet Miljøverkstedet er et tilbud til personer som ønsker å komme ut i arbeidslivet gjennom egen innsats og oppfølging fra våre arbeidsledere. Kirsti Arbeidsutprøving Opplæring er tilknyttet snekkerverksted, keramikkverksted og gjenbruk En fast kontaktperson tett individuell oppfølging Hjelp til å kartlegge arbeidsevne Sosial trening i trygge rammer Veiledning i forhold til ønsker rundt fremtidig arbeidssituasjon Bistand i forhold til økonomi, bolig, fritid, helse, nettverk etc. Bedriftsbesøk Ulike sosiale aktiviteter Teoriopplæring til sertifikat OPPGAVER Ulike oppgaver tilknyttet et snekkerverksted. Opplæring i produksjon av keramiske produkter. Maling av møbler, innvendig og utvendig maling av bygninger Oppgaver på bestilling fra eksterne aktører. Gjenbruk, hvor gamle møbler hentes på vår lokale miljøstasjon og selges i egen butikk. Oppussing, vedlikehold, vask og rens av møbler Salg og kundebehandling Kjellfrid Marte Ernst årsmelding årsmelding

6 Du jobber i et spennende og annerledes miljø der det maritime miljøet preger arbeidsoppgavene. Her kan du utfordre deg selv i trygge omgivelser. Arbeidsutprøving 16 deltakere i 2008 To årsverk Maritim Arbeidsutprøving, trening og avklaring Møteplass 9 deltakere frivillige i ,6 årsverk Kafé Påfyll Ragnar Ståle Maritim er et tilbud til personer som ønsker å komme ut i arbeidslivet gjennom egen innsats og oppfølging fra våre arbeidsledere. Arbeidsutprøving om bord i båt, tilknyttet ulike maritime oppgaver En fast kontaktperson tett individuell oppfølging Hjelp til å kartlegge din arbeidsevne Sosial trening i trygge rammer Veiledning i forhold til egne ønsker om fremtidig arbeidssituasjon. Bistand i forhold til arbeid, økonomi, bolig, fritid, helse, nettverk etc. OPPGAVER Vedlikehold og nybygg av brygger og bygninger hogst vedlikehold av båt og is bryting Transport, slep og buksering KURS Førstehjelp med kursbevis Båtførerbevis Teoretisk og praktisk opplæring i navigasjon, skipslære, lastelære osv. Dykkerkurs Oppdragsgivere er privatpersoner, fjordbåtene, leirskoler og andre kommunale instanser som måtte ha behov for assistanse i skjærgården. Susan Laila Kafè Påfyll er et tilbud til personer med psykiske helseproblemer som ønsker å komme ut i arbeidslivet eller ta utdanning gjennom egen innsats og oppfølging fra våre arbeidsledere. Kafè Påfyll har sin opprinnelse i prosjektet å komme seg. Driften ble overført til Keops Kurs- og arbeidssenter februar 2008, som et 2-årig prosjekt. Det gis mulighet til å delta i driften som frivillig (gjennom meningsfull aktivitet), og til å benytte kafèen som møteplass for sosialt samvær og nettverksbygging. Avklare yrkes- og skolemuligheter. Handlingsplan vi samarbeider om å nå dine mål. Arbeidsutprøving, opplæring og trening på kjøkkenet i kafèen. Hospitering, arbeidsutprøving, opplæring og trening, trinn 2 på Borgehagen Bo- og rehabiliteringssenter. Utvikling og trening av sosiale ferdigheter og samarbeidsevner. Ergonomisk veiledning bruk av rette arbeidsstillinger og bevegelser. Kurs og aktiviteter i regi av Keops eller kulturavdelingen i kommunen. OPPGAVER Planlegging Innkjøp Tillaging av mat/ baking Servering og kundebehandling Kasse og regnskap Markedsføring Loggskriving Møtedeltakelse Cateringvirksomhet med servering andre steder Opplæring av nye deltakere og frivillige årsmelding årsmelding

7 Vi tilbyr veiledning og oppfølging ut i fra egne ønsker, interesser og motivasjon. Målsettingen er å finne en jobb som du kan mestre og vil trives i. Et tilbud til jobbsøkere som bare trenger litt hjelp og veiledning for å komme seg videre. Arbeidsutprøving i bedrift Oppfølging i inntil 3 år 73 deltakere i 2008 Fem årsverk AB -Arbeid med bistand For de som er klar for arbeid Oppfølging i inntil 3 mnd. 63 deltakere i 2008 Ett årsverk Ekspress AB tilbyr arbeidsutprøving med tett oppfølging i bedrift. Avdelingen jobber sosialfaglig og helhetlig i forhold til deltaker, i samarbeid med NAV arbeid og andre samarbeidspartnere. Et tiltak for jobbsøkere med behov for veiledning i jobbsøkerperioden. Ekspress er et tilbud til arbeidssøkere med rettigheter innenfor yrkesrettet attføring, individstønad eller dagpenger. Hanne Eva Tore Hjelp til å omsette ideer og jobbønsker til en konkret og realistisk handlingsplan, slik at deltaker når sine mål. Utprøving av yrkesvalg i tråd med deltakers egen handlingsplan. Veiledning og trening i forhold til ulike situasjoner knyttet til arbeidsplassen, både sosialt og yrkesmessig. Kontakte arbeidsgivere for å finne en jobb som passer til deltakers ønsker og kvalifikasjoner. Å kartlegge og tilpasse arbeidsplassen etter deltakers behov. Opplæring og tilrettelegging i direkte tilknytning til den jobben de skal utføre. Deltakeren tilbys jobbsøkerkurs i regi av Lotus. Å få et ordnet lønns- og ansettelsesforhold. Opprette samarbeid med øvrige instanser etter behov (NAV trygd, lege etc). Sverre Tiltaket egner seg for personer som er i stand til å søke jobb på egenhånd og som vil ha nytte av praktisk og teoretisk kunnskap knyttet til jobbsøking og arbeidsmarkedet generelt. I Ekspress får deltakerne assistanse av en jobbveileder med næringslivserfaring og god kjennskap til det lokale arbeidsmarkedet. Denne kunnskapen formidles til deltakerne gjennom praktisk veiledning i jobbsøkerprosessen. Deltakerne blir gjennom hele perioden fulgt opp gjennom personlige møter og samtaler. Målet er å bevisstgjøre og kvalifisere hver enkelt til å skaffe seg en jobb på egenhånd. Mona Irene ARBEIDSUTPRØVING I BEDRIFT Deltaker mottar økonomisk ytelse fra NAV arbeid i utprøvingsperioden. Gir muligheter til å prøve et yrke og opparbeide ny praksis og erfaring. Praksisplass kan være inngangen til å starte eller fullføre et påbegynt lærlingeløp. Deltakere kan få hjelp til å søke NAV arbeid om kurs, kvalifiseringstiltak og sertifikater, dersom dette kreves i forhold til en ansettelse. De får muligheten til å vise sine evner og ressurser. Deltakerne får en oppdatert referanse i forhold til videre jobbsøking. årsmelding årsmelding

8 Vi har fokus på deg og dine ressurser. Videre kan vi tilby arbeidstrening og ulike aktiviteter. Her gis du mulighet til å prøve ut egen arbeidsevne, ut i fra dine egne forutsetninger. Oppfølging og aktivitet 38 deltakere i 2008 Tre årsverk MORTEN Oppfølgingssenter Arbeidsutprøving 6 deltakere i 2008 Ett årsverk LAR arbeid LAR-arbeid er en del av Morten Oppfølgingssenter og har fem tiltaksplasser i egne lokaler på Urædd klubbhus. Tommy Gitte Et tilbud til: Rusmiddelavhengige som har fått innvilget og startet opp LAR-behandling (legemiddelassistert rehabilitering) i regi av LAR Telemark. Rusmiddelavhengige som har gjennomført institusjonsbehandling eller på annen måte har oppnådd rusfrihet, uten medikamentell behandling. Samtaler, veiledning og informasjon om muligheter i og utenfor hjelpeapparatet Aktiviteter på dagtid og kveld Matlaging med kosthold og ernæring Turer dagsturer og overnattingsturer Værested Fysisk trening Nettverk Helseråd Individuell plan Arbeidstrening Petter Samtaler, veiledning og informasjon om muligheter i og utenfor hjelpeapparatet Arbeidstrening Turer dagsturer og overnattingsturer Fysisk trening Nettverk Individuell plan Oppfølging av arbeidsleder OPPGAVER Ulike oppgaver tilknyttet et snekkerverksted. Maling av møbler, innvendig og utvendig maling av bygninger Oppgaver på bestilling fra eksterne aktører. Vaktmestertjenester Renovasjon og andre oppdrag for kommunen. Wenche Monica (permisjon) En gang pr. uke har Røde Kors et tilbud ved MORTEN Oppfølgingssenter. Da er det aktiviteter for deltagerne sammen med Røde Kors. Røde Kors bidrar med rekruttering, koordinering og kursing av frivillige. De bidrar til aktiviteter på senteret og i Røde Kors sine lokaler for deltakere som er helt rusfri. Frivillige kan også fungere som nettverksguider, en til en. Brukermedvirkning er en vesentlig faktor. årsmelding årsmelding

9 Resultater Tab. 1 Utskrivninger fra LOTUS: Deltakere fra Sosial- og flyktningtjenesten Tab. 2 Årsak til ikke møtt LOTUS: Deltakere fra Sosial- og flyktningtjenesten Tab. 5 Utskrivninger APS avdelingene Tab. 6 Utskrivninger MORTEN Oppfølgingssenter RESULTAT Totalt oppmeldt Antall møtt Antall ikke møtt SLUTTRESULTAT Oppstart APS 16 4 Oppstart AB 2 3 Oppstart Teli 9 7 Oppstart Ekspress Jobb 9 3 Skole/kurs 4 4 Sykdom 5 4 Ikke møtt etter oppstart 12 5 Rus 7 Annet 8 3 Deltakere i Lotus pr Tabellen viser at mange har gått til Ekspress og da kun trengte kunskap om det å søke jobb. RESULTAT Antall ikke møtt ÅRSAK Jobb 10 1 Sykdom 2 1 Innkalt Ikke møtt Uaktuell av andre årsaker 11 6 Kurs/praksis 2 0 Tabellen viser at 12 personer ikke møtte opp, disse avsluttet også sitt forhold til sosialtjenesten. RESULTAT Utskrevet til ordinært arbeid 5 2 Utskrevet til arbeid/trygd 0 0 Overført AB 9 7 Overført andre tiltak 5 8 Skole 0 1 Tilbakeført NAV 5 4 Søkt trygd 0 0 Annen oppfølging/sosial/helse 9 16 Annet 6 0 Maritim: Dårligere formidlingsresultat i Dette skyldes en langt svakere søkermasse, hvor søkere med psykiske lidelser har økt mest. Miljøverkstedet: Langt svakere brukergruppe som mangler grunnleggende kunnskap, holdninger og ferdigheter. Dette har ført til færre i jobb og flere har trengt oppfølging i forhold til sine helseplager. RESULTAT Utskrevet til ordinært arbeid 1 1 Utskrevet til arbeid/trygd 0 0 Overført AB 0 0 Overført andre tiltak APS 0 3 Skole 2 1 Tilbakeført NAV 0 0 Søkt trygd 0 3 Annen oppfølging/sosial/helse 0 2 Annen rusbehandling 0 3 Annet har vært et svært aktivt år med fokus på å gi et godt tilbud til den enkelte og styrke samarbeidet med ulike samarbeidspartnere. Det er verdt å merke seg at en har gått ut i jobb, en til skole, tre over i andre tiltak i Keops og 3 er søkt videre til annen behandling. Tab. 3 Utskrivninger fra LOTUS: Deltakere fra NAV arbeid Tab. 4 Utskrivninger AB + Ekspress Tab. 7 Deltakersammensetting Keops RESULTAT Antall søkere Søkere på venteliste pr SØKT AB Start i AB Fikk jobb i påvente plass i AB 6 2 Omdefinert, startet opp i APS 3 4 Omdefinert, startet opp i LAR-arbeid 1 0 Startet kurs 1 4 Startet andre eksterne tiltak 2 3 Ikke møtt 1 0 Flyttet 1 0 SØKT APS Startet opp i APS Fikk jobb i påvente av APS 4 1 Søkt eksterne tiltak 1 1 Ikke møtt 4 3 Avsluttet pga. rus 3 1 Annet (flyttet, feilsøkt, etc.) 0 8 Tabellen viser at de aller fleste søknadene fra NAV er riktige. Dette viser at NAV foretar en bedre kartlegging nå. RESULTAT AB 2007 AB 2008 Ekspress 2007 Ekspress 2008 Utskrevet til ordinært arbeid Utskrevet til arbeid/trygd Overført AB Overført andre tiltak Skole Søkt trygd Annen oppfølging/sosial/helse Annet AB (Arbeid med bistand) har skrevet ut 38 personer. 11 personer har kommet ut i ordinært arbeid/skole, i tillegg har 4 personer blitt skrevet ut til en kombinasjon av ordinært arbeid og trygd. Dette utgjør 39,4 % av alle utskrivninger. Avdelingen har i løpet av året tatt inn 35 nye deltakere. Deltakergruppa er fortsatt preget av omfattende psykiske og fysiske utfordringer. Det er derfor brukt mye tid og ressurser på avklaring av helsemessige plager, arbeidsevne, funksjonsnivå og deltakerens mulighet på arbeidsmarkedet. Ekspress har skrevet ut 45 deltakere mer enn dobbelt så mange som året før. De fleste brukerne av Ekspress er motiverte og klare for jobb. Det gode arbeidsmarkedet i begynnelsen av året gjorde at tiden i Ekspress ble meget kort for brukerne. Dette ga en utskriving på nesten 80% til arbeid og annen positiv aktivitet. LOTUS kurs Maritim Kafè Påfyll LAR-arbeid Ekspress AB Miljøverkstedet Oppfølgingssenteret Antall brukere Gjennomsnittsalder 31,7 31,4 22,3 36, , ,8 Andel jenter Andel gutter Tid i tiltaket (mnd.) (utskrevne delt.) 7 uker 7,5 4,6 4,7 9,6 2,0 10,7 17,6 Oppfølgingssenteret hadde 38 deltakere, mot 32 året før. Det har vært flere menn tilknyttet senteret noe som gjenspeiler litt av forholdet mellom antall rusavhengige menn og kvinner i samfunnet. LAR-arbeid hadde 6 deltakere. I hovedtrekk har deltakerne en høy gjennomsnittsalder, lang ruskarriere, helseproblemer, somatiske og psykiske etter langvarig rusbruk. De har en begrenset eller liten sosial tilhørighet til ordinære fritidsarenaer og mangelfulle basisferdigheter i forhold til generell livsmestring. Ekspress: Har en noe lavere gjennomsnittsalder enn AB pga inntaksbetingelsene. Tiden i tiltaket er kort, deltagerne er motiverte og jobbklare. Ca 40% av de som er utskrevet til arbeid, er minoritetsspråklige. AB: Gjennomsnittsalderen og fordeling mellom kjønn er omtrent som i Tiltaksperioden er litt lavere, men overføringer fra interne avdelinger er gått betraktelig ned. Dette har sammenheng med en mye svakere brukergruppe i APS avdelingene. Miljøverkstedet: Gjennomsnittsalder og tiden i tiltaket har økt noe. Brukergruppen har blitt merkbart svakere. Hovedtyngden av brukere er fremdeles unge med stor variasjon av problematikk og trenger derfor lengre tid i arbeidstrening fram mot skole, arbeid andre tiltak eller annen type kvalifisering. Ofte er det komplekse problemer der rus og psykisk dårlig helse er tilstede. årsmelding årsmelding

10 Regnskap Den som har begge bena på jorda står stille BALANSEREGNSKAPET EIENDELER Regnskap 2008 Regnskap 2007 Utstyr, maskiner, transportmidler Pensjonsmidler Utlån Aksjer og andeler SUM ANLEGGSMIDLER Hege Betraktninger fra styret OMLØPSMIDLER Regnskap 2008 Regnskap 2007 Kortsiktige fordringer Kasse, postgiro, bankinnsk SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL Regnskap 2008 Regnskap 2007 Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Regnskapsmessige mindreforbruk Likviditetsreserve Kapitalkonto SUM EGENKAPITAL GJELD Regnskap 2008 Regnskap 2007 Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelser Ihendehaverobligasjonslån Sertifikatlån Andre lån SUM LANGSIKTIG GJELD Kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld Premieavvik SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Petter Oddrun Per Gunnar Jan 2008 har vært et dynamisk og spennende år for Keops. Alle Keops sine avdelinger kan i 2008 vise til et positivt økonomisk resultat slik regnskapsavslutningen tydeliggjør. Alle enheter har også positive resultater når det gjelder å få deltakere videre inn i ordinært arbeid, skolegang eller andre arbeidsmarkedstiltak. Det er nettopp her den viktigste verdiskapningen foregår. Styrets oppfatning er at Keops nå beveger seg i retning av å styrke sin fleksibilitet for å kunne tilpasse sine produkter til nye utfordringer i markedet. Vi i styret er og har vært opptatt av å sikre videre drift av Morten Oppfølgingssenter etter endt prosjektperiode. Vi mener dette senteret har kompetanse og forutsetninger til å gjøre en solid jobb når det gjelder aktiv rehabilitering av tidligere rusmisbrukere, samt før og etter en evt. institusjonsbehandling. Styret ønsker å sikre at det strategiske arbeidet som det jobbes godt med ute i organisasjonen blir videreført. I 2008 har det blitt gjennomført en kartlegging av ansattes formal og realkompetanse. Resultatet av dette arbeidet vil være styrende for utviklingen av Keops videre. Vi ser videre at 2009 blir et utfordrende år med økte resultatkrav fra NAV, samtidig som arbeidsmarkedet endrer seg og får en strammere og tøffere karakter. Vi står ikke stille, men beveger oss med glede inn i 2009 for å møte utfordringene som venter der. Morten Kjørholt Pettersen virksomhetsleder årsmelding årsmelding

11 Erik Tanche Nilssen as 2009

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom 1 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning

Detaljer

norasonde ÅrsberetninG

norasonde ÅrsberetninG norasonde 2010 ÅrsberetninG Innhold Styrets beretning for 2010 3 Organisasjonskart 7 Adm. direktør har ordet 8 Årsrapport attføring 2010 10 Eierforhold/tiltaksarrangør 10 Ansatte med attføringsfaglig ansvar,

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

VEDLEGG 1 Metodisk fremgangsmåte - analyseprosess i flere trinn

VEDLEGG 1 Metodisk fremgangsmåte - analyseprosess i flere trinn VEDLEGG 1 Metodisk fremgangsmåte - analyseprosess i flere trinn For å systematisere og strukturere materialet, og da særlig i forhold til fase to, har vi tatt utgangspunkt i en analysemetode: Systematisk

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport ÅRSMELDING 2012 Årsmeldingen beskriver de viktigste hendelser i selskapet i meldingsåret både hva angår attføring, produksjon og organisasjon Inklusive attføringsrapport Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes!

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes! Årsberetning 2012 Vi gleder oss når andre lykkes! Vi gleder oss når andre lykkes - en brobygger til arbeidslivet Adm. direktør har ordet Norasonde AS omsatte i fjor varer og tjenester for kr 95,8 mill,

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K DUE Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K Innhold Forord 5 DUE sin visjon 9 Bakgrunn 11 5 Modellkart 51 1 Mål og verdier 13 6 Praksis 2 Metodisk tilnærming Koordinator ungdommens nærmeste støttespiller

Detaljer

BRUKER SPØR BRUKER EVALUERING AV INN PÅ TUNET

BRUKER SPØR BRUKER EVALUERING AV INN PÅ TUNET BRUKER SPØR BRUKER EVALUERING Brukerevaluering av tilbud til mennesker med psykiske vansker i tre kommuner i Sør- Trøndelag Mental helse i Sør-Trøndelag Prosjektrapport I/2007 Bruker Spør Bruker Trondheim,

Detaljer

døvblitte/sterkt tunghørtblitte og arbeid

døvblitte/sterkt tunghørtblitte og arbeid døvblitte/sterkt tunghørtblitte og arbeid ARbeidstilbud til døvblitte - sluttrapport Sluttrapport Hanna Louise Bovim Dette er Helse og rehabilitering Helse og Rehabilitering er en stiftelse bestående av

Detaljer

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 1.0. Mål og bakgrunn for planen.4 1.1. Mål for planen for samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år...

Detaljer

Evaluering av forsøk med kommunale arbeidsmarkedstiltak

Evaluering av forsøk med kommunale arbeidsmarkedstiltak Evaluering av forsøk med kommunale arbeidsmarkedstiltak Pilotstudie av forsøkene i Bydel Sagene og Bydel Gamle Oslo Av Mari Torvik Heian og Geir Møller Arbeidsrapport nr. 2 2006 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker

Grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker Grunnleggende ferdigheter i kommunen Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker Opplæring i grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker. Kaja Winsnes og Randi Husemoen ISBN 978-82-7724-176-0

Detaljer

Hørselshemmede i arbeid

Hørselshemmede i arbeid Rapport utarbeidet for Sosial- og helsedirektoratet Hørselshemmede i arbeid Terskler og forslag til tiltak Øivind Lorentsen Alf Reiar Berge Februar 2006 Hørselshemmede i arbeid Side 1 Sammendrag har gjennomført

Detaljer

«Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.»

«Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.» «Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.» Jobben - Frelsesarmeens arbeidstreningstilbud for rusmiddelavhengige Utarbeidet av FAFO ved Hanne Bogen. Fafo-notat 2007:20 Fafo 2007

Detaljer

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET PROSJEKTRAPPORT Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET Konkretisering av helhetlig behandling med barnet i sentrum gjennom utviklingen av metodeverktøy for bedre funksjonsvurdering, kompetanseheving og samhandling

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter - Avklaring i skjermet virksomhet - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) - Arbeid med bistand (AB) - Varig tilrettelagt arbeid (VTA) - Kvalifisering

Detaljer

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE?

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensninger... 1 1.3 Datainnsamling... 2 2. ER SOSIALTJENESTEN

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO

Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO går inn i et femtiårsjubileum og markerer dette med nytt navn og logo. Målet med dette magasinet er at du skal bli litt bedre kjent med oss i Halden Arbeid

Detaljer

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Inn på tunet Grønn omsorg Grønt samarbeid Rapport fra forprosjekt Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens - 2001 Sats/layout: Nasjonalt

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Måsøy kommune Årsmelding 2013

Måsøy kommune Årsmelding 2013 Måsøy kommune Årsmelding 2013 Vedtatt av kommunestyre 19.06.2014, Sak 30/14 Innhold Innledning... 4 Analyse... 5 Regnskapsmessig overskudd framkommer slik... 5 Netto driftsresultat... 5 Hovedtall fra balanseregnskapet...

Detaljer

En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver:

En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver: Jegersberg Gård Rehabiliterings- og kompetansesenter 07.01.15 En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver: - En rehabiliteringsmodell ulikt alt annet (en kortfattet

Detaljer

Du kommer ikke for å få noe, men for å finne noe Tiltaksarbeid i sosialtjenesten

Du kommer ikke for å få noe, men for å finne noe Tiltaksarbeid i sosialtjenesten Du kommer ikke for å få noe, men for å finne noe Tiltaksarbeid i sosialtjenesten Masteroppgave i sosialt arbeid av Nina Schiøll Skjefstad Trondheim juni 2007 Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Utfyllende regler til Arbeids- og velferdsetatens anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak.

Utfyllende regler til Arbeids- og velferdsetatens anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak. Utfyllende regler til Arbeids- og velferdsetatens anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak. Oppdatert 15. juni 2012 Generelt Utfyllende regler er gitt av Arbeids- og velferdsdirektoratet for å

Detaljer