Årsrapport for Barnehageenheten 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport for Barnehageenheten 2010"

Transkript

1 Årsrapport for Barnehageenheten 2010

2 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse 1 2. Brukere / innbyggere Tiltak / handlingsplan 4 3. Medarbeidere Resultat i forhold til mål Tiltak / handlingsplan 5 4. Økonomi Resultat i forhold til budsjett Tiltak / handlingsplan 7 5. Kvalitet / arbeidsprosesser Resultat i forhold til målsetting Status Tiltak / handlingsplan 8 6. Samlet oppsummering av enhetens resultat for Side 1

3 2. Brukere / innbyggere Barnehageenhetens hovedmålsetting er å fortsatt opprettholde høy brukertilfredshet. Den aller viktigste og mest kritiske faktor er å lykkes i å opprettholde full barnehagedekning. I 2010 ble det ikke opprettet nye plasser, verken i kommunale eller private barnehager i Mandal. I Kvisla barnehage kunne den tilrettelagte avdelingen ta inn flere barn ( 4 plasser ) da det var færre barn med spesielle behov på avdelingen. Det ble ikke lagt ned avdelinger eller barnehager i 2010, så antall plasser er det så å si det samme som året før. I 2009 ble det innført en lovfestet, individuell rett til barnehageplass når : * Barnet søkes inn til hovedopptaket innen 1. mars * Fyller ett år innen utgangen av august * Er bosatt i kommunen Til hovedopptaket i 2010 ble alle søkere med rett tilbudt plass og Mandal kommune oppfylte dermed sin plikt. Det har dessverre ikke vært mulig å kunne tilby alle søkere som er søkt inn etter hovedopptaket plass. Det betyr at det har vært venteliste til barnehageplass også i 2010, gjennomsnittlig barn. Oversikt antall barnehageplasser og antall barn med plass i barnehagene i Mandal. Plassene er pr fordelt slik : 3 kommunale barnehager, 12 private barnehager og 8 private familiebarnehager. År Antall plasser Antall barn med plass Antall barn med plass under 3 år Pr Pr Endring Antall barn med plass over 3 år Oppholdstid i barnehage antall barn fordelt etter alder og oppholdstid / andel barn med deltids- ( dager ) og heltidsplass ( dager ) pr / Mandal Oppholdstid 0 2 år 3 5 år 0 2 år 3 5 år 2 og 3 dager og 5 dager Totalt hadde 279 barn deltidsplass i I 2009 er dette redusert til 216 og i 2010 videre redusert til 204.Tilsvarende har antall barn med heltidsplass økt fra 569 barn i 2008 til 667 i 2009 og videre hele 703 i I 2009 hadde 73,6 % av barna under 3 år og 76,6 % av barna Side 2

4 over 3 år heltidsplass. Tilsvarende prosenttall fra 2008 var henholdsvis 61,6 % og 69,9 %. I 2010 har 72,6 % av barna under 3 år heltidsplass og 79,8 % av barna over 3 år. Vi ser en økning i antall barn med barnehageplass og andel barn over 3 år med heltidsplass. Mens vi ser en liten reduksjon i antall barn under 3 år med plass og andel barn under 3 år med heltidsplass. Barnehagedekning - andel barn med barnehageplass sammenlignet med antall barn i kommunen, alder 0 5 år. Årsmelding ( kostra pr ) Mandal 66,3 % 69,4 % 72,6 % 75,4 % 74,4 % Vest Agder 67,9 % 70,5 % 71,5 % 72,5 % 73,9 % Hele landet 68,2 % 71,9 % 74,3 % 75,2 % 76,0 % Barnehagedekning andel barn med barnehageplass sammenlignet med antall barn i kommunen, alder 1 5 år. Årsmelding ( kostra ) pr Mandal 77,5 % 83,5 % 85,9 % 88,6 % 86,8 % Vest Agder 81 % 81,9 % 85,1 % 86,4 % 87,4 % Hele landet 80,8 % 84,7 % 88 % 89,2 % 89,9 % Tabellene som viser Mandal kommunes barnehagedekning sammenliknet med Vest Agder fylke og hele landet, viser at Mandal kommune ligger noe over dekningsprosent i fylket og landet mht barn i alderen 0 5 år og noe under fylket og landet - når det gjelder dekningsgrad for barn i alderen 1 5 år. Dekningsprosenten er redusert både for de yngste og eldste barna fra Forklaringen er det ikke er opprettet nye plasser i 2010 samtidig som både antall barn i barnehagealder i Mandal er økende samt at andel barn med heltidsplass også er økende. Det at dekningsgraden går ned, er et tydelig signal på at Mandal kommune trenger flere plasser! Utviklingen stemmer således godt overens med vedtatt barnehagebehovsplan og planlagt utbygging på Frøysland barnehage med 32 nye plasser fra Side 3

5 2.1. Tiltak / handlingsplan Behovsutviklingen i barnehagesektoren er rapportert til administrativ og politisk ledelse gjennom tertial- og halvårsrapporter. Temaet hadde plass i rammesak både for 2010 og Brukerråd ble innført i 2009 og Barnehageenhetens brukerråd fikk gjennomslag for utbygging av Frøysland barnehage i dialogmøte med bystyret våren 2010 og ble i lagt inn i investeringsbudsjett Planarbeidet er i gang og det var forventet åpning av ny avdeling i august Oppstart er utsatt til pga forsinkelse grunnet behov for ny reguleringsplan. I vedtak fra bystyremøte er oppstart av utbygging utsatt inntil den økonomiske situasjonen for 2012 er nærmere avklart. I 2010 fremmet brukerrådet i Barnehageenheten utbygging/forbedring av lokalene på Skjebstad grendehus som benyttes til barnehage. Dessverre ble ikke denne saken prioritert i bystyrets dialogseminar og heller ikke tatt med videre i budsjett/økonomiplan arbeid. Saken vil bli fremmet på nytt i 2011! Det var ikke planlagt og heller ikke gjennomført felles brukerundersøkelser i Ny befolkningsundersøkelse, der barnehagetilbudet inngår i de tjenestene som måles, var planlagt, men ble ikke gjennomført i I 2011 vil det i mars/april bli gjennomført en web-basert brukerundersøkelse i de tre kommunale barnehagene. Alle private barnehager I Mandal er tilbudt å bli med, men på nåværende tidspunkt er det usikkert hvor mange som ønsker å delta i år. Fra 2011 vil det bli gjennomført slik brukerundersøkelse hvert år. Spørreskjemaet er utarbeidet av KS og blir benyttet i flere kommuner. Det betyr at det gis anledning til både å sammenligne barnehager i samme kommune og i andre kommuner. 3. Medarbeidere 3.1. Resultat i forhold til mål Resultater fra medarbeiderundersøkelse 2010 MÅLEKART MEDARBEIDERE Målsetting Måleindikator Resultat 2010 Ambisjonsnivå 2010 Godt arbeidsmiljø Sykefravær 8,0 % 6,0 % Medarbeider tilfredshet, totalt 4,8 % 4,9 % Fysiske arbeidsforhold 4,4 % 4,6 % Medarbeidersamtale 91 % 100 % Kvaliteten på medarbeidersamtalen 5 5 Svarprosent 100 % 100 % Side 4

6 Mandal kommune har gjennomført medarbeiderundersøkelser hvert år fra Barnehageenheten har alltid hatt relativ høy score, trivselen blant ansatte er svært god. Utfordringen i enheten har stort sett vært fysiske arbeidsforhold. Det har vært svært gledelig å se at etter flere år med satsning på utbedringer er scoren økt fra 3,9 i 2007 til 4,3 i 2008 og til hele 4,6 i Beklageligvis sank scoren igjen i 2010 til 4,4. Hovedårsaken er nok et sterkt behov for og ønske om - fra både ansatte og foresatte - til å utbedre garderobe og toalett forhold på avdelinger i Skjebstad barnehage som er lokalisert på Grendehuset. Sykefraværsstatistikk utvikling de siste 3 år. ( Sykefravær ) Sykefravær Barnehageenheten Totalt sykefravær 7,2 % 5,8 % 8,0 % Korttidsfravær 1 16 dager 3,4 % 2,7 % 2,8 % Langtidsfravær > 16 dager 3,8 % 3,1 % 5,2 % Det totale sykefraværet er økt fra 5,8 % % i 2009 til 8,0 % i Det vil alltid være svingninger fra ett år til et annet og dette året er det særlig langtidsfraværet som er økt grunnet alvorlig sykdom hos flere ansatte. Korttidsfraværet er kun økt med 0,1 %. Ambisjonsnivået for 2010 med Et nærvær på 94 % ble ikke nådd. Styrerne har gitt ansatte tett og god sykefraværsoppfølging Tiltak / handlingsplan I 2010 ble det gjennomført en felles fagdag i Barnehageenheten 22.oktober på Hald Pensjonat og Konferansesenter,ca 60 deltakere.tema på fagdagen var Den virkelige ressursen er du! På dagen ble det benyttet innleid kursholder, førskolelærer Nina Nakling. Det ble en inspirerende og tankevekkende dag der personalets verdier og holdninger og betydningen av disse for kvaliteten i barnehagen samt hvordan den enkeltes fokus påvirker omgivelsene var hovedtema. Tenk hvis det går! er et utsagn som vil bli husket fra denne dagen. Prosedyre overgang barnehage skole er redigert og alle barnehager og skoler er forpliktet til å følge denne for å sikre mest mulig lik overgang innad i kommunen. For første gang er felles Side 5

7 overgangsskjema tatt i bruk der hvert barn som begynner på skolen har fått sitt skjema der barnehage i samarbeid med foresatte gir skolen skriftlig info om barnet. Det ble arrangert samarbeidsmøte i hver skolekrets høsten 2010 der førskolelærere og 1. Klasse lærere utvekslet erfaringer med det nye overgangsskjemaet og nye overgangsrutiner. Alle barnehagene i kommunen har i 2010 tatt i bruk kartleggingsskjemaet Alle med. Representanter for Barnehageenheten deltar i styringsgruppe, arbeidsgruppe og inntaksteam i Modellkommuneprosjektet. I 2010 ble det nedsatt en arbeidsgruppe bestående av styrere fra både kommunale og private barnehager samt representanter fra Barnevern Sør. Barne og likestillingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet utga i høsten 2009 en veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barnevernstjenesten. Veilederen inspirerte til lokalt arbeid på området og arbeidsgruppa skal utarbeide en håndbok. Som en videreføring av dette arbeidet og arbeid i Modellkommuneprosjektet ble det i 2010 satt i gang en kursing av barnehagepersonell i kommunen, både ansatte i kommunal og privat sektor mht barnehagepersonalets meldeplikt styrke den enkeltes kunnskaper om hvilke tegn man skal og bør se etter hos barn hva som gir grunn til bekymring og som det bør tas tak i. Våg å se våg å handle! Kurstilbudene videreføres i Økonomi 4.1 Resultat i forhold til budsjett 2010 Regnskap 2009 Budsjett 2010 Regnskap 2010 Avvik 2010 Brutto utgifter Brutto inntekter Netto utgifter , Årsresultat for 2010 viser et lite merforbruk/budsjettavvik. De statlige barnehagetilskuddene ble videreført som øremerkede midler i Sektoren har betydelig mindre vekst i 2010 enn i 2009 og det er relativ liten økning i statstilskuddene i form av drifts- og skjønnsmidler. Veksten er fullfinansiert av statlige midler. Side 6

8 4.2 Tiltak / handlingsplan Budsjettoverskudd er satt av til bundne driftsfond gjennom flere år. I 2010 er midler fra fond benyttet t til opprustning avbygg/uteplasser i de kommunale barnehagene. Planarbeid knyttet til utbygging av Frøysland barnehage er i gang. Arkitekt er engasjert og ved årsskiftet er tegninger til nybygget nesten ferdig. 5. Kvalitet / arbeidsprosesser 5.1 Resultat i forhold til målsetting Utdanningsnivå barnehage,2009 og Kostra (kommunale og private barnehager ) Andel styrere og pedagoger med førskolelærerutdanning Mandal Hele landet Vest Agder ,9 % 85,6 % 91 % ,8 % 86,5 % 92,7 % I 2010 er andelen styrere og pedagoger med godkjent førskolelærerutdanning fremdeles høy i Mandal kommune, men er redusert med 0,1 % sammenlignet med I 2010 har det vært søkt om og gitt 3 midlertidige dispensasjoner fra utdanningskravet. Alle dispensasjonene gjelder private barnehager. De kommunale barnehagene har et godt kvalifisert personell, både med hensyn til formell og uformell kompetanse. En relativ høy andel av assistentene har fagbrev som barne- og ungdomsarbeidere. Som et ledd i kompetansehevingen, er det innført krav om fagbrev ved nyansettelser og det satses på gradvis å øke antall pedagoger til 2 pr. avdeling. Side 7

9 5.2 Status Oversikt antall ansatte, deltid/heltidsansatte og kompetanse i Barnehageenheten de siste 4 år : År Antall Antall 0-39 % % 100 % Årsverk Årsverk Årsverk ansatte årsverk Antall Antall Antall ufaglærte faglærte høyskole ,4 21, , ,1 12,2 23, , , , , ,2 I 2010 er antall ansatte redusert fra 61 til 58, mens antall årsverk er økt fra 47,5 til 49,3. Økningen skyldes utvidelse av konsulentstilling og morsmålsassistanse og økt bemanning knyttet til barn med spesielle behov. Enheten har 6 ansatte med annen nasjonalitet enn norsk. Det har vært fokus på å redusere ufrivillig deltid og vi har lykkes med å øke stillingsprosenten til flere ansatte, i 2010 er det 8 flere som har full stilling enn hva det var i I 2010 har 55,2 % av de ansatte i Barnehageenheten full stilling. Det er ansatt to menn i enheten, en fagarbeider og en lærling. 5.3 Tiltak / handlingsplan Konkrete tiltak som er iverksatt i 2010 for å øke tjenestekvaliteten : Utvidelse av konsulentstilling på barnehagekontoret fra 80 % til 100 % Videreført IKT ansvarlig i hver barnehage Opprettholdt et høyt antall lærlinger ( 6 førsteårs +4 andreårs + 1 NAV ) Benyttet budsjettoverskudd til opprusting / vedlikehold bygg og uteområder i de 3 kommunale barnehagene Kvisla barnehage har hatt studietur/personalseminar i Stavanger Erfaringsspredning/opplæring Lær bedre matematikk. Delprosjektleder i Kvisla har gitt informasjon til styrerne, holdt kurs i regi av PS og besøkt flere barnehager Tatt imot en vernepleier på jobbrotasjon fra PLO til Barnehageenheten/ Spesialpedagogisk team. Avtalen videreføres i 2011/2012 Frøysland barnehage og Skjebstad barnehage er deltakere i utviklingsprosjektet Være sammen. De er to av 16 barnehager i 6 kommuner som skal være med på å utvikle og deretter utprøve et nytt pedagogisk program der tema er inkludering, sosial kompetanse og aggresjonsmestring Følgende tiltak i virksomhetsplanen ble ikke gjennomført i 2010 : Prosjekt knyttet til likestilling/rekruttering av menn til barnehagene ble ikke igangsatt som planlagt. Barnehageenheten er tildelt kr i prosjektmidler Side 8

10 fra Fylkesmannen. Midlene er satt av på fond og prosjektarbeidet settes i gang i 2011 MiB ( menn i barnehage ) gruppe ikke opprettet lokalt som en følge av at prosjektarbeidet ikke ble igangsatt Nasjonalt er det opprettet et foreldreutvalg for barnehager FUB i Foreløpig er det kun snakket om, men ikke utredet behov for å opprette et lokalt foreldreutvalg i Mandal Grunnet lav bemanning på enhetens kontor i 2010 er det ikke arbeidet med kompetanseplan ferdigstilt i Dette arbeidet prioriteres i Samlet oppsummering av enhetens resultat for 2010 Brukere / innbyggere. Årsmelding/kostratall pr viser en liten økning i antall barn med barnehageplass i Mandal fra , totalt 24 barn. Økningen består av barn i alderen 3 5 år ( + 47 ), mens det er en reduksjon i antall barn med barnehageplass i alderen 0-2 år ( - 23 ). Fortsatt øker andelen barn med barnehageplass som har heltidsplass. Mandal følger stort sett samme utvikling som vi ser i fylket vårt og på landsbasis. Det er beklagelig at Mandal kommune ikke lykkes i å kunne tilby alle søkere i løpet av året barnehageplass i 2010, selv om det er gledelig at kommunen kunne innfri sin plikt i følge Lov om barnehage med å kunne tilby alle søkere med rett plass. Gjennomsnittlig har det vært barn på venteliste i Det er dessverre sprik i forståelsen av hva full barnehagedekning er og hvordan definisjonen på full barnehagedekning er! Fremdeles er det mange som forstår full barnehagedekning dit hen at det betyr barnehageplass til alle som ønsker det når de måtte ønske det. Den siste befolkningsundersøkelsen fra 2008 viser at brukerne av barnehagetjenesten i kommunen fremdeles er svært godt fornøyd med barnehagetilbudet som gis i kommunen vår. Dette inntrykket befestes også i dialog med brukerne i samarbeidsfora som samarbeidsutvalg og brukerråd. Medarbeidere. Mandal kommune har gjennomført årlig medarbeiderundersøke fra I Barnehageenheten er trivselen blant ansatte høy. De fleste ansatte opplever at fysiske arbeidsforhold er vesentlig forbedret og dette har vært et satsningsområde i flere år. Dette gjelder ikke dessverre ikke garderobe og toalettforhold i lokalene til Skjebstad grendehus som benyttes til barnehageavdelinger. Det er helt nødvendig med opprustning her for få den nødvendige standard! Det totale sykefraværet i enheten er økt fra 2009 til Det økte fraværet skyldes hovedsakelig alvorlig, langvarig sykdom. Korttidsfraværet er kun økt med 0,1 % fra fjoråret. Styrerne har gitt ansatte god og tett oppfølging gjennom samtaler og tilrettelegging. Det har også vært fokus på å redusere ufrivillig deltid. Økonomi. Regnskapet viser et lite merforbruk/avvik i De statlige barnehagemidlene ble videreført som øremerkede midler i Sektoren har hatt relativ liten vekst i 2010 sammenlignet med foregående år, men den veksten vi har hatt, er finansiert av statlige midler. Kommunens utgifter til økonomisk likebehandling til de private barnehagene inkl. økning i minimumsforpliktelsen, er fullfinansiert av statlige skjønnsmidler. Disse midlene Side 9

11 dekker også kommunens utgifter til refusjon av inntektstap som skyldes inntektsregulerte betalingssatser og søskenmoderasjon i både i kommunale og private barnehagene. Den lille veksten i 2010 har foregått i en kommunal barnehage. Kvalitet / arbeidsprosesser. Et godt kvalifisert personell er nøkkelen til god kvalitet i alle tjenester knyttet til barnehagetilbudet. Barnehagene i Mandal har et meget godt kvalifisert personell, mht formell og uformell kompetanse. I de kommunale barnehagene er alle styrere, pedagogiske ledere og førskolelærere førskolelærerutdannet. Flere har videreutdanning innen ulike aktuelle fag. Alle spesialpedagogene er førskolelærere med videreutdanning innen pedagogikk / spesialpedagogikk. På barnehagekontoret har 2 av 3 ansatte førskolelæreutdanning. En høy andel av assistentene har fagbrev som barne- og ungdomsarbeidere og på barnehagekontoret har sekretæren kontorfagbrev. I privat sektor er det i 2010 innvilget 3 midlertidige dispensasjoner fra utdanningskravet i Lov om barnehager. Dette påventes å være i orden fra våren Foreløpig har det ikke vært rekrutteringsproblemer i Barnehageenheten, selv om det er merkbart færre søkere til utlyste stillinger. Det har vært en utfordring for styrerne å skaffe kvalifiserte tilkallingsvikarer, særlig førskolelærere. I 2010 har vi videreført økning i inntak av lærlinger, både for å styrke bemanningen og for å bedre fremtidig rekruttering. Videreføring av arbeidet med å gradvis øke antall pedagoger til 2 på hver avdeling og krav til fagbrev ved nyansettelser, er et viktig tiltak for å øke kvaliteten i de kommunale barnehagene. Utvidelse av barnehagekonsulentstillingen på barnehagekontoret fra 80 % til 100 %, vil føre til at enheten kan yte bedre service, forkorte saksbehandlingsstiden, utvikle tilsynsarbeidet og ikke minst ha større fokus på tilrettelegge for og initiere økt samarbeid og fagutvikling i både kommunale og private barnehager. Arbeidet med å følge opp plan Fra god til bedre forbedre samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole samt deltakelse i Modellkommuneprosjektet og styrking av samarbeid barnehage barnvern er eksempler på dette. Side 10

Virksomhetsplan for Barnehageenheten 2010

Virksomhetsplan for Barnehageenheten 2010 Virksomhetsplan for Barnehageenheten 2010 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Mandal kommunes visjon... 2 3. Verdigrunnlag... 3 4. Enhetens ansvarsområder og organisering... 4 4.1. Basistjenester

Detaljer

Høring - NOU 2012: 1 "Til barnas beste" - Ny lovgivning for barnehagene. Saksordfører: Jan Åge Størseth

Høring - NOU 2012: 1 Til barnas beste - Ny lovgivning for barnehagene. Saksordfører: Jan Åge Størseth ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Nina Sollie Saksmappe: 2012/1486-6994/2012 Arkiv: A10 Høring - NOU 2012: 1 "Til barnas beste" - Ny lovgivning for barnehagene. Saksordfører: Jan Åge Størseth Utvalgssaksnr

Detaljer

Tilsynsrapport Barnehage

Tilsynsrapport Barnehage -Nearegionen- Tilsynsrapport Barnehage Bakgrunn: Lov 17.juni 2005 nr 64 om barnehager (barnehageloven) bestemmer at kommunen skal gi veiledning, samt påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende

Detaljer

KOMPETANSEPLAN FOR KOMMUNALE OG IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER LINDESNES KOMMUNE 2011-2014

KOMPETANSEPLAN FOR KOMMUNALE OG IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER LINDESNES KOMMUNE 2011-2014 KOMPETANSEPLAN FOR KOMMUNALE OG IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER LINDESNES KOMMUNE 2011-2014 Kompetanseplan for kommunale og ikke-kommunale barnehager i Lindesnes kommune 2011 2014. Barnehagene fremmer trivsel,

Detaljer

Kvalitet i kommunale barnehager Politisk barnehageeierskap

Kvalitet i kommunale barnehager Politisk barnehageeierskap Kvalitet i kommunale barnehager Politisk barnehageeierskap DRIFTSKOMITEEN 26/8-15 KVALITET I KOMMUNALE BARNEHAGER - POLITISK BARNEHAGEEIERSKAP - KARI OLAFSEN AUNET, ENHETSLEDER BARNEHAGE 1 Skille mellom

Detaljer

Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009

Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009 Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009 I tiltaksplanen presenteres statlig initierte tiltak for å bedre rekrutteringen av førskolelærere til barnehagene. Planen bygger på Strategi

Detaljer

Oppsummering fra gruppearbeidene FUBs foreldrekonferansen 25. 26. november 2011

Oppsummering fra gruppearbeidene FUBs foreldrekonferansen 25. 26. november 2011 Oppsummering fra gruppearbeidene FUBs foreldrekonferansen 25. 26. november 2011 Til gruppediskusjonene: Jf. kunnskapsministerens innlegg tidligere i dag, skal det legges fram en Stortingsmelding om framtidens

Detaljer

Barn og ansatte i barnehager i 2014

Barn og ansatte i barnehager i 2014 Barn og ansatte i barnehager i 2014 Her finner du oversikt over tall for barn og ansatte i barnehager per 15. desember 2014. Du finner flere tall i rapportportalen BASIL. Artikkel Publisert: 14.0.201 Sist

Detaljer

KOMMUNESTRUKTURPROSJEKTET. Utredning av tema 1: BARNEHAGE

KOMMUNESTRUKTURPROSJEKTET. Utredning av tema 1: BARNEHAGE Sammen gjør vi Lillehammer-regionen bedre for alle KOMMUNESTRUKTURPROSJEKTET Utredning av tema 1: BARNEHAGE Mulige konsekvenser for barnehagene av en eventuell sammenslutning av Gausdal, Lillehammer og

Detaljer

KOMPETANSEPLAN VARDØ BARNEHAGE

KOMPETANSEPLAN VARDØ BARNEHAGE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: GRUNNSKOLE OG BARNEHAGE Møtested: Flerbrukshuset Møtedato: 19.03.2015 Tid: 1230 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

Detaljer

Årsrapport 2014. Nav Inderøy

Årsrapport 2014. Nav Inderøy Årsrapport 2014 Nav Inderøy 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Elin Andersen Følgende tjenestesteder inngår i enheten Nav Inderøy Antall

Detaljer

Kvalifisert personale. en nøkkel til gode barnehager!

Kvalifisert personale. en nøkkel til gode barnehager! Kvalifisert personale en nøkkel til gode barnehager! Tiltak for rekruttering av førskolelærere Norge er på god vei mot full barnehagedekning, og alle barn har fra 2009 rett til barnehageplass. Utbyggingen

Detaljer

Overordnet målkart 2011 med kommentarer

Overordnet målkart 2011 med kommentarer Overordnet målkart 2011 med kommentarer Kommunestyret 30.09.2010 MÅLKART 2011 Kommentarer til målene i overordnet målkart for 2011: SAMFUNN 1 a) Det tilrettelegges for boligtomter i kommunen Tilrettelegging

Detaljer

BARNEHAGEKONTORET. Handlingsmål: kvalitet utvikling. Arbeidsmål Tiltak Økonomi Tidsplan Ansvar Status

BARNEHAGEKONTORET. Handlingsmål: kvalitet utvikling. Arbeidsmål Tiltak Økonomi Tidsplan Ansvar Status BARNEHAGEKONTORET Innledning: Sektoren står for utfordringer ved nedleggelse av barnehageplasser. Barn, foreldre og ansatte skal ivaretas. 20 ansatte skal omstilles Vi skal ivareta full barnehagedekning

Detaljer

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1.3 Fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver... 4 1.4 Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Tilsynsrapport Barnehage

Tilsynsrapport Barnehage -Nearegionen- Tilsynsrapport Barnehage Bakgrunn: Lov 17.juni 2005 nr 64 om barnehager (barnehageloven) bestemmer at kommunen skal gi veiledning, samt påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende

Detaljer

BARNEHAGEBEHOVSPLAN

BARNEHAGEBEHOVSPLAN Mandal kommune BARNEHAGEBEHOVSPLAN 2014 2020 Vedtatt i Mandal bystyre 20.02.14, sak 24/14. 2 Barnehagebehovsplan 2014-2020 Innhold: 1. Bakgrunn...s. 3 1.1. Barnehageavtalen s. 3 1.2. Økonomiske virkemidler..

Detaljer

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage Årsrapport 2014 Utøy skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER.

VEDTEKTER FOR OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER. VEDTEKTER FOR OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER. Barnehageeieren skal fastsette barnehagens vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foresattes forhold til barnehagen. Eierforhold Oppdal

Detaljer

Årsrapport 2013. «Utøy skole og barnehage»

Årsrapport 2013. «Utøy skole og barnehage» Årsrapport 2013 «Utøy skole og barnehage» 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013 Vennskap og deltakelse Bokmål Kompetansesatsing 2013 Vennskap og deltakelse Utdanningsdirektoratet viderefører kompetansesatsingen Vennskap og deltakelse

Detaljer

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim Utdanning Barnehagedekningen øker, og dermed går stadig større andel av barna mellom 1 og 5 år i barnehage. Størst er økningen av barn i private barnehager. Bruken av heldagsplass i barnehagen øker også.

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I BÆRUM. Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 07.12.10 og 18.01.11

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I BÆRUM. Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 07.12.10 og 18.01.11 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I BÆRUM Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 07.12.10 og 18.01.11 1. Eierforhold og forvaltning 1.1 Eierforhold Vedtektene gjelder barnehager som eies og drives av

Detaljer

Tilstandsrapport for barnehager i Verdal kommune 2011

Tilstandsrapport for barnehager i Verdal kommune 2011 Tilstandsrapport for barnehager i Verdal kommune 2011 1 Om tilstandsrapporten Ikke lovpålagt, men nødvendig for å få faktakunnskap og for å utvikle sektoren på en god måte. Innhold er drøftet med styrere

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen 1 FUBs kvalitetsdokument Kvalitet i barnehagen Innledning Barna er det viktigste vi har. Foreldrene er barnas viktigste ressurs og den viktigste samarbeidspartneren for barnehagen. Foreldrenes innflytelse

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE 12/1733-1 053 &14 TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE BAKKELY BARNEHAGE Data fra enhetens styringskort for 2009-2011 Fokusområde Suksessfaktor Indikator 2011 2010 2009 Nasjon 2011 Ansatte Relevant

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sakshaug skole 1. Om resultatenheten Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole, 1.-7. trinn Ingrid Stai Skjesol

Detaljer

Kvalitetsmelding for trondheimsbarnehagene 2013

Kvalitetsmelding for trondheimsbarnehagene 2013 Oppvekst og utdanning oktober 2013 Kvalitetsmelding for trondheimsbarnehagene 2013 Foto: Carl Erik Eriksson Vedtak i formannskapet Formannskapet vedtok 23.10.12 at det skal utarbeides en årlig Kvalitetsmelding

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til utvalgsleder Jan-Eirik Nordahl, tlf 97517103. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til utvalgsleder Jan-Eirik Nordahl, tlf 97517103. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: UNDERVISNINGSUTVALGET Møtested: Kommunehuset, møterom 1 Møtedato: 08.09.2011 Kl: 09.00 Sørreisa, 30.08.2011 Gyldig forfall meldes til utvalgsleder Jan-Eirik Nordahl,

Detaljer

Strategi for kvalitet og kompetanse

Strategi for kvalitet og kompetanse Strategi for kvalitet og kompetanse for barnehagene i Asker kommune Liten og viktigst! Nasjonale føringer Hovedmålene til Stortingsmelding 41: Kvalitet i barnehagen er: Innledning > Sikre likeverdig kvalitet

Detaljer

Strategi for kvalitet og kompetanse

Strategi for kvalitet og kompetanse Strategi for kvalitet og kompetanse FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE Liten og viktigst! NASJONALE FØRINGER Hovedmålene til Stortingsmelding 41: Kvalitet i barnehagen er: Innledning > Sikre likeverdig kvalitet

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT 2014 FOR SOLBERGTUNET BARNEHAGE

TILSTANDSRAPPORT 2014 FOR SOLBERGTUNET BARNEHAGE TILSTANDSRAPPORT 2014 FOR SOLBERGTUNET BARNEHAGE 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 1.1 Barnehagens visjon 1.2 Konklusjon... 1.3 De viktigste tiltakene i 2015 for å bedre kvaliteten i barnehagen...

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø. Plan for å rekruttere og beholde pedagogisk personale i barnehagene

Oslo kommune Bydel Østensjø. Plan for å rekruttere og beholde pedagogisk personale i barnehagene Oslo kommune Bydel Østensjø Plan for å rekruttere og beholde pedagogisk personale i barnehagene 2 Innledning Mange barnehager, både på landsbasis og i Oslo Kommune, mangler pedagogiske ledere som fyller

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Årsrapport 2013. «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn»

Årsrapport 2013. «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn» Årsrapport 2013 «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn» 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten - Enhetens navn - Enhetsleder - Følgende tjenestesteder inngår i enheten - Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Kompetanseplan 2011-2014

Kompetanseplan 2011-2014 Kompetanseplan 2011-2014 Strategi for kompetanseheving med tiltak 2011 Barnehageseksjonen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Innledning. 1.1. Plangrunnlag 1.2. Læringsarenaer i Sørum kommune og barnehageseksjonen

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Årsmelding 2014 ENHET FOR BARNEHAGE. Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Årsmelding 2014 ENHET FOR BARNEHAGE. Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Årsmelding 2014 ENHET FOR BARNEHAGE Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Årsmelding 2014 - Enhet for barnehage side 2 INNHOLD 1) Hovedmålsetting, satsingsområder

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TINN KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TINN KOMMUNE VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TINN KOMMUNE Gjeldende fra 01.01.2011 Vedtak i Tinn kommunestyre 02.12.10 sak 118/2010 saksnr 2010/ 3056 0 Vedtekter for de kommunale barnehagene i Tinn kommune

Detaljer

Kompetanseplan 2010-2013

Kompetanseplan 2010-2013 Kompetanseplan 2010-2013 Strategi for kompetanseheving med tiltak 2010 Barnehageseksjonen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Innledning. 1.1. Plangrunnlag 1.2. Læringsarenaer i Sørum kommune og barnehageseksjonen

Detaljer

GLØD. - Et nasjonalt prosjekt. Skole- og barnehagenettverk 13.03.13

GLØD. - Et nasjonalt prosjekt. Skole- og barnehagenettverk 13.03.13 GLØD - Et nasjonalt prosjekt Bakgrunn Mål om full barnehagedekning førte til stor vekst i utbygging av barnehageplasser Innføring av rett til barnehageplass i 2009 Hva med kvalitet og kompetanse i barnehagen?

Detaljer

PERSONALPLAN. Eksempel 1

PERSONALPLAN. Eksempel 1 PERSONALPLAN Eksempel 1 PERSONALPLANEN -ER EN DEL AV BARNEHAGENS VIRKSOMHETSPLAN -ER STYRENDE I FORHOLD TIL REKRUTTERING AV ANSATTE -ER STYRENDE I FORHOLD TIL KOMPETANSEUTVIKLING PÅ ENHETEN -ER STYRENDE

Detaljer

VEDTEKTER DE FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE I MIDTRE GAULDAL

VEDTEKTER DE FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE I MIDTRE GAULDAL VEDTEKTER DE FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE I MIDTRE GAULDAL Vedtatt av utvalg for oppvekst og kultur i sak 13/10 2010 og Kommunestyret i sak xx/2010 1 Hjemmel 1.1 De kommunale barnehagene eies og drives av

Detaljer

PROGRAMOMRÅDE 01 VIRKSOMHETSPLAN FOR STRØMSØ BARNEHAGEOMRÅDE 2012. Anne Hofstad Dahl Virksomhetsleder

PROGRAMOMRÅDE 01 VIRKSOMHETSPLAN FOR STRØMSØ BARNEHAGEOMRÅDE 2012. Anne Hofstad Dahl Virksomhetsleder PROGRAMOMRÅDE 01 VIRKSOMHETSPLAN FOR STRØMSØ BARNEHAGEOMRÅDE 2012 Anne Hofstad Dahl Virksomhetsleder Virksomhetsleder har ansvar for virksomhetsplanen og gjennomføringen av denne. Vedtatte strategier i

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Vedlegg: Søknad av 15.12.2012 fra foreldre i Rognsund om opprettelse av barnehagetilbud i området.

SAKSFREMLEGG. Vedlegg: Søknad av 15.12.2012 fra foreldre i Rognsund om opprettelse av barnehagetilbud i området. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/267-3 Arkiv: A10 Sakbeh.: Kariann Hætta Sakstittel: BARNEHAGETILBUD I KVALFJORD Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling: Søknad av

Detaljer

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage Årsrapport 2013 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn: Sandvollan skole og barnhage. Enhetsleder Tjenester Tjenesteleder Brukere

Detaljer

Enhet for Barnehage og ungdomstjeneste

Enhet for Barnehage og ungdomstjeneste VIRKSOMHETSPLAN 2011 Enhet for Barnehage og ungdomstjeneste Sist revidert: 27. januar 2011 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Enhetens ansvarsområde

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø. Plan for rekruttere og beholde pedagogisk personale i barnehagene

Oslo kommune Bydel Østensjø. Plan for rekruttere og beholde pedagogisk personale i barnehagene Oslo kommune Bydel Østensjø Plan for rekruttere og beholde pedagogisk personale i barnehagene 2 Innledning Mange barnehager, både på landsbasis og i Oslo Kommune, mangler pedagogiske ledere som fyller

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune.

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 1 V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN 1. EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 2. LOVER OG VEDTEKTER Barnehagene drives i samsvar

Detaljer

Dette heftet gir informasjon til foreldre og foresatte som ønsker å søke barnehageplass i Steinkjer Kommune.

Dette heftet gir informasjon til foreldre og foresatte som ønsker å søke barnehageplass i Steinkjer Kommune. 1 Barnehageåret 2010/2011 NÅR DET SKAL SØKES OM PLASS I. Dette heftet gir informasjon til foreldre og foresatte som ønsker å søke barnehageplass i Steinkjer Kommune. er en pedagogisk tilrettelagt virksomhet

Detaljer

NÅR DET SKAL SØKES OM PLASS I BARNEHAGE.

NÅR DET SKAL SØKES OM PLASS I BARNEHAGE. Barnehageåret 2014/2015 1 NÅR DET SKAL SØKES OM PLASS I. Dette heftet gir informasjon til foreldre og foresatte som ønsker å søke barnehageplass i Steinkjer Kommune. NB! Barn som har søkt om barnehageplass

Detaljer

Årsrapport 2012. Ansvar 215 Lyngstad skole og barnehage

Årsrapport 2012. Ansvar 215 Lyngstad skole og barnehage Årsrapport 2012 Ansvar 215 Lyngstad skole og barnehage Inderøy kommune Årsrapport 2012 1. Om resultatenheten Lyngstad skole og barnehage ansvar 215 Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder

Detaljer

INNSPILL TIL BUDSJETT 2012

INNSPILL TIL BUDSJETT 2012 Vår dato 08.11.11 Deres dato Vår referanse U075/aa Vår saksbehandler AU Trondheim Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon INNSPILL TIL BUDSJETT 2012 INNLEDNING At Trondheim er en vekstkommune

Detaljer

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune.

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 1 1 1. EIERFORHOLD V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 2. LOVER OG VEDTEKTER Barnehagene drives i samsvar

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05.

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05. VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05.2012 i sak 22/12 1 Eierforhold Lov og regelverk Barnehagene eies og drives

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten B-rundskriv nr.: B/1-2014 Dokument nr.: 14/00376-1 Arkivkode: 0 Dato: 11.11.2014 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Barnehager, skolefritidsordninger, skole og

Detaljer

SAKSFREMLEGG. ... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA Vedlegg:

SAKSFREMLEGG. ... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA Vedlegg: SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Anny Bråthen Arkivsaksnr.: 13/224 Arkiv: 151 A10 Budsjettreduksjon - Barnehagesektoren... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA Vedlegg: Andre dokumenter

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø. Plan for å rekruttere og beholde pedagogisk personale i barnehagene

Oslo kommune Bydel Østensjø. Plan for å rekruttere og beholde pedagogisk personale i barnehagene Oslo kommune Bydel Østensjø Plan for å rekruttere og beholde pedagogisk personale i barnehagene 2013-2015 2 Innledning Mange barnehager, både på landsbasis og i Oslo Kommune, mangler pedagogiske ledere

Detaljer

Saksfremlegg. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører.

Saksfremlegg. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. Saksfremlegg Arkivsak: 07/4599 Sakstittel: HØRING OM ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN K-kode: A10 &13 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Innstilling: 1. Sørum kommunestyre støtter lovfestet rett til barnehageplass

Detaljer

Sandnes - i sentrum for fremtiden MODIG ROMSLIG SUNN. Kvalitetsplan for de kommunale barnehagene i Sandnes SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for fremtiden MODIG ROMSLIG SUNN. Kvalitetsplan for de kommunale barnehagene i Sandnes SANDNES KOMMUNE MODIG ROMSLIG SUNN Kvalitetsplan for de kommunale barnehagene i Sandnes Sandnes - i sentrum for fremtiden SANDNES KOMMUNE Innhold Innhold Visjon og hovedmål s. 1 I våre barnehager opplever alle barn glede

Detaljer

KOMPETANSEPLAN BARNEHAGESEKTOREN I NORD ØSTERDAL 2014-2016

KOMPETANSEPLAN BARNEHAGESEKTOREN I NORD ØSTERDAL 2014-2016 KOMPETANSEPLAN BARNEHAGESEKTOREN I NORD ØSTERDAL 2014-2016 1. BAKGRUNN /INNLEDNING Kommunene i Nord Østerdal samarbeider om kompetanseutvikling og utviklingsarbeid på barnehageområdet. Nord-Østerdal består

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars VIRKSOMHETSPLAN 2015 Sakshaug skole Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars 1. Om resultatenheten «Enhetens navn» Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug

Detaljer

KOMMUNENS FRAMTIDIGE BARNEHAGETILBUD OG BARNEHAGESTRUKTUR

KOMMUNENS FRAMTIDIGE BARNEHAGETILBUD OG BARNEHAGESTRUKTUR KOMMUNENS FRAMTIDIGE BARNEHAGETILBUD OG BARNEHAGESTRUKTUR Arbeidsutkast 1. til komite 1 Dato: 03.12.14 1. Bakgrunn og forutsetninger I forbindelse med kommunestyrets behandling av strategiplan 2014-2015

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune Inkluderende arbeidsliv i Nordland ID Nfk.HMS.4.3.3 Gyldig fra 2015-2018 Forfatter Anniken Beate Solheim Verifisert HR Side 1 av5 Fylkestinget har vedtatt at alle driftsenheter i Nordland skal inngå samarbeidsavtale

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i. Nore og Uvdal

Vedtekter for kommunale barnehager i. Nore og Uvdal Vedtekter for kommunale barnehager i Nore og Uvdal 1. A. Eierforhold. Nore og Uvdal kommune er eier av de kommunale barnehagene. Kommunen er forpliktet til å sørge for at det finnes et tilstrekkelig antall

Detaljer

Årsrapport 2013. Sakshaug barnehage

Årsrapport 2013. Sakshaug barnehage Årsrapport 2013 Sakshaug barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder* Anne

Detaljer

VEILEDER- STØTTETILTAK I BARNEHAGEN

VEILEDER- STØTTETILTAK I BARNEHAGEN VEILEDER- STØTTETILTAK I BARNEHAGEN MARS 2016 Denne veilederen er beregnet for ansatte i kommunale- og private barnehagen i Tromsø kommune. Veilederen omhandler: Hvilke støttetiltak tilbys for kan barn

Detaljer

Handlingsplan. Forfatter: Enhetsleder + Føp-ledere + tillitsvalgt Enhet: Øreåsen barne- og ungdomsskole

Handlingsplan. Forfatter: Enhetsleder + Føp-ledere + tillitsvalgt Enhet: Øreåsen barne- og ungdomsskole Handlingsplan Forfatter: Enhetsleder + Føp-ledere + tillitsvalgt Enhet: Øreåsen barne- og ungdomsskole Beskrivelse av enheten Øreåsen barne- og ungdomsskole har 764 elever og 107 ansatte. Dette fordeler

Detaljer

Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014

Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014 Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014 Oversikt over godkjente plasser i Skjermet sektor, ved utgangen av 4. kvartal 2014 Tiltak Godkjente plasser Faktiske antall personer Kommentarer Avklaring 24 24 Tar

Detaljer

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune:

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune: 1 V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN 1. NAVN OG EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune: 2. LOVER OG VEDTEKTER Barnehagene drives i

Detaljer

Bemanning. Tromsø 18.november 2014 seniorrådgiver Remi A. Møller

Bemanning. Tromsø 18.november 2014 seniorrådgiver Remi A. Møller Bemanning Tromsø 18.november 2014 seniorrådgiver Remi A. Møller Styrer 17 «Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse. Barnehagen skal ha en daglig leder som har utdanning som

Detaljer

Årsrapport 2010. Værnesregionen barneverntjeneste

Årsrapport 2010. Værnesregionen barneverntjeneste Årsrapport Årsrapporten gir en oversikt over aktivitet i og en status på økonomi og bemanning. Virksomhetsområde er en fellestjeneste for kommunene Selbu, Tydal, Meråker, Frosta og Stjørdal. Tjenesten

Detaljer

Årsrapport 2013. Nav Inderøy

Årsrapport 2013. Nav Inderøy Årsrapport 2013 Nav Inderøy 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder* Elin Andersen

Detaljer

Kompetanse Tromsbarnehagene 2014. Kvantitativ undersøkelse blant styrere i barnehagene. Helge Habbestad Renate Walberg i samarbeid med GLØD

Kompetanse Tromsbarnehagene 2014. Kvantitativ undersøkelse blant styrere i barnehagene. Helge Habbestad Renate Walberg i samarbeid med GLØD Kompetanse Tromsbarnehagene 2014 - Kvantitativ undersøkelse blant styrere i barnehagene Helge Habbestad Renate Walberg i samarbeid med GLØD Utfordringer knyttet til kompetanseheving 2013 2014 Økonomi 85

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT 2014 FOR FRYDENHAUG BARNEHAGE

TILSTANDSRAPPORT 2014 FOR FRYDENHAUG BARNEHAGE TILSTANDSRAPPORT 2014 FOR FRYDENHAUG BARNEHAGE 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Barnehagens visjon... 3 1.2 Konklusjon... 4 1.3 De viktigste tiltakene i 2015 for å bedre kvaliteten i barnehagen...

Detaljer

Vedtatt på årsmøte den 25.09.2012, sist endret den 25.09.2012.

Vedtatt på årsmøte den 25.09.2012, sist endret den 25.09.2012. VEDTEKTER ETTER BARNEHAGELOVEN For Midtbygda barnehage SA, org.nr. 971 460 733 Vedtatt på årsmøte den 25.09.2012, sist endret den 25.09.2012. 1. Eierforhold Barnehageeieren skal drive virksomheten i samsvar

Detaljer

VEDTEKTER FOR TUSSELADDEN FAMILIEBARNEHAGE. Gjeldende fra august 2015 EIERFORHOLD

VEDTEKTER FOR TUSSELADDEN FAMILIEBARNEHAGE. Gjeldende fra august 2015 EIERFORHOLD VEDTEKTER FOR TUSSELADDEN FAMILIEBARNEHAGE Gjeldende fra august 2015 EIERFORHOLD Tusseladden familiebarnehage er en privateid barnehage med 4 plasser for barn i alderen 1-3 år. Barnehagen drives i hjemmet.

Detaljer

1 Virksomhetsplan Virksomhetsplan Barnehageenheten Område Oppvekst

1 Virksomhetsplan Virksomhetsplan Barnehageenheten Område Oppvekst 1 Barnehageenheten Område Oppvekst 2 Innhold Om enheten...3 Kort beskrivelse av enheten...3 Rammebetingelser...5 Gjennomgående målekort...6 Målekort for enheten...8 Beskrivelse av tiltak... 11 3 Om enheten

Detaljer

Årsmelding 2011 Mars 2012

Årsmelding 2011 Mars 2012 Årsmelding 2011 Mars 2012 Personalområdet Ansatteoversikt Arb.sted Arb.sted Gj.snittsalde r Kjønn Antal l Årsverk 253300 0 Steinkjer vg skole 51 Menn 125 111,4 49 Kvinner 120 106,5 50 Totalt 245 217,9

Detaljer

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Rammeplanen for barnehager gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver.

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Rammeplanen for barnehager gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av oppvekststyret 10.12.2013, gjeldende fra 01.01.2014 1. Eierforhold og forvaltning Barnehagene eies og drives av Kristiansand kommune. Barnehagene drives i

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 1. februar 2012 sak 7/12

Vedtatt i kommunestyret 1. februar 2012 sak 7/12 Vedtatt i kommunestyret 1. februar 2012 sak 7/12 1 2 1 Definisjon Med barnehage menes en godkjent pedagogisk tilrettelagt virksomhet på dagtid for barn under opplæringspliktig alder. 2 Eierforhold og virkeområde:

Detaljer

Harstad kommune Dok.id.: V.3-29 Side: 1

Harstad kommune Dok.id.: V.3-29 Side: 1 Harstad kommune Dok.id.: V.3-29 Side: 1 Rammebetingelser og utfordringer Status og kommunens utfordringer: Barnehageloven 12a, sier at barn som har fylt 1 år senest innen utgangen av august det året det

Detaljer

Likestilling og mangfold

Likestilling og mangfold Likestilling og mangfold Årsmelding 2012 Likestilling og mangfold 1. Kjønnsbalanse Oversikt over ansatte i RFK fordelt på stillingskapittel og kjønn Stillingskategorier Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TINN KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TINN KOMMUNE VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TINN KOMMUNE Gjeldende fra 15.03.16 Vedtak i Tinn kommunestyre 02.12.10 sak 118/2010 saksnr 2010/ 3056 Nytt vedtak i Tinn kommunestyre 27.02.14 saksnr 2014/233

Detaljer

Strategi- og tiltaksplan 2013-2014. Rekruttering av barnehagelærere. Kompetanseheving for ansatte i barnehagene. Status for arbeid i barnehage

Strategi- og tiltaksplan 2013-2014. Rekruttering av barnehagelærere. Kompetanseheving for ansatte i barnehagene. Status for arbeid i barnehage Strategi- og tiltaksplan 2013-2014 Rekruttering av barnehagelærere Kompetanseheving for ansatte i barnehagene Status for arbeid i barnehage Desember 2012-1 - 1. Innledning Oppdrag fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

HANDLINGSPLAN SEKTORPLAN BARNEHAGE

HANDLINGSPLAN SEKTORPLAN BARNEHAGE HANDLINGSPLAN SEKTORPLAN BARNEHAGE Handlingsplan 2011 2013 Innhold Kap. Side 1 EN barnehagesektor 3 2 Felles satsningsområder 2011 2013 4 2.1. Barns og personalets læring 4 2.2. Barns språkutvikling 5

Detaljer

Årsplan Plan og økonomi. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan Plan og økonomi. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Plan og økonomi Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen

Detaljer

Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.09 Kommunale og private barnehager

Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.09 Kommunale og private barnehager STOKKE KOMMUNE Virksomhet barnehager Postboks 124 3161 STOKKE Telefon: 33 29 56 00 E-post: post.barnehage@stokke.kommune.no Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.09 Kommunale og private barnehager

Detaljer

OVERORDNET KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN. for barnehagene i Vennesla INNHOLD. Hvorfor. Hvordan. Kalender

OVERORDNET KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN. for barnehagene i Vennesla INNHOLD. Hvorfor. Hvordan. Kalender OVERORDNET KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN for barnehagene i Vennesla INNHOLD Hvorfor Hvem Hvordan Hva Kalender HVORFOR? Hvorfor skal det drives kompetanseutvikling for barnehageansatte i Vennesla? En overordnet

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RÆLINGEN KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RÆLINGEN KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RÆLINGEN KOMMUNE Vedtektene er fastsatt med hjemmel i 13-7 i lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) av 17. juli 1998 nr. 61. Vedtatt

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Midtre Gauldal

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Midtre Gauldal Vedtekter for de kommunale barnehagene i Midtre Gauldal Vedtatt av utvalg for oppvekst og kultur i sak 40/13 2013 og Kommunestyret i sak 84/2013 1 1 Hjemmel 1.1 De kommunale barnehagene eies og drives

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 31.05.2010 35/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 31.05.2010 35/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200904855 : E: B00 : Mai Elin Tveit Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 31.05.2010 35/10 KVALITETSPLAN FOR

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2243-1 Arkiv: A10 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: KOMMUNAL KONTANTSTØTTE - ALTERNATIV TIL Å BYGGE BARNEHAGER

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2243-1 Arkiv: A10 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: KOMMUNAL KONTANTSTØTTE - ALTERNATIV TIL Å BYGGE BARNEHAGER SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2243-1 Arkiv: A10 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: KOMMUNAL KONTANTSTØTTE - ALTERNATIV TIL Å BYGGE BARNEHAGER Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Administrasjonens

Detaljer

Kompetanseplan 2010-2012. Barnehagene i Røyken.

Kompetanseplan 2010-2012. Barnehagene i Røyken. Kompetanseplan 2010-2012. Barnehagene i Røyken. Planen er utarbeidet av en arbeidsgruppe som består av: 2 styrere/daglige leder fra private barnehager som representerer ulike driftsformer. 1 styrer/enhetsleder

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemidler for å påse etterlevelse av kravene i barnehageloven jf. barnehageloven 8. Berg 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Tema og formål med tilsynet... 3 Gjennomføring

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi Medarbeiderundersøkelsen 2010 Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi Populasjonen 2591 av 4132 deltok i undersøkelsen 1344 kvinner, 1247 menn 2259 medarbeidere (87%), 332 ledere (13%) Svarprosent:

Detaljer

Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter. Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011

Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter. Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011 Rundskriv Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011 1. Innledning 2. Styrer 2.1. Barnehageloven 17 2.2. Utdanningskravet for styrer

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2014 ENHET FOR BARNEHAGE. Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2014 ENHET FOR BARNEHAGE. Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2014 ENHET FOR BARNEHAGE Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Enhet for barnehage 2014 side 2 INNHOLD 1) Hovedmålsetting,

Detaljer