Årsrapport for Barnehageenheten 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport for Barnehageenheten 2010"

Transkript

1 Årsrapport for Barnehageenheten 2010

2 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse 1 2. Brukere / innbyggere Tiltak / handlingsplan 4 3. Medarbeidere Resultat i forhold til mål Tiltak / handlingsplan 5 4. Økonomi Resultat i forhold til budsjett Tiltak / handlingsplan 7 5. Kvalitet / arbeidsprosesser Resultat i forhold til målsetting Status Tiltak / handlingsplan 8 6. Samlet oppsummering av enhetens resultat for Side 1

3 2. Brukere / innbyggere Barnehageenhetens hovedmålsetting er å fortsatt opprettholde høy brukertilfredshet. Den aller viktigste og mest kritiske faktor er å lykkes i å opprettholde full barnehagedekning. I 2010 ble det ikke opprettet nye plasser, verken i kommunale eller private barnehager i Mandal. I Kvisla barnehage kunne den tilrettelagte avdelingen ta inn flere barn ( 4 plasser ) da det var færre barn med spesielle behov på avdelingen. Det ble ikke lagt ned avdelinger eller barnehager i 2010, så antall plasser er det så å si det samme som året før. I 2009 ble det innført en lovfestet, individuell rett til barnehageplass når : * Barnet søkes inn til hovedopptaket innen 1. mars * Fyller ett år innen utgangen av august * Er bosatt i kommunen Til hovedopptaket i 2010 ble alle søkere med rett tilbudt plass og Mandal kommune oppfylte dermed sin plikt. Det har dessverre ikke vært mulig å kunne tilby alle søkere som er søkt inn etter hovedopptaket plass. Det betyr at det har vært venteliste til barnehageplass også i 2010, gjennomsnittlig barn. Oversikt antall barnehageplasser og antall barn med plass i barnehagene i Mandal. Plassene er pr fordelt slik : 3 kommunale barnehager, 12 private barnehager og 8 private familiebarnehager. År Antall plasser Antall barn med plass Antall barn med plass under 3 år Pr Pr Endring Antall barn med plass over 3 år Oppholdstid i barnehage antall barn fordelt etter alder og oppholdstid / andel barn med deltids- ( dager ) og heltidsplass ( dager ) pr / Mandal Oppholdstid 0 2 år 3 5 år 0 2 år 3 5 år 2 og 3 dager og 5 dager Totalt hadde 279 barn deltidsplass i I 2009 er dette redusert til 216 og i 2010 videre redusert til 204.Tilsvarende har antall barn med heltidsplass økt fra 569 barn i 2008 til 667 i 2009 og videre hele 703 i I 2009 hadde 73,6 % av barna under 3 år og 76,6 % av barna Side 2

4 over 3 år heltidsplass. Tilsvarende prosenttall fra 2008 var henholdsvis 61,6 % og 69,9 %. I 2010 har 72,6 % av barna under 3 år heltidsplass og 79,8 % av barna over 3 år. Vi ser en økning i antall barn med barnehageplass og andel barn over 3 år med heltidsplass. Mens vi ser en liten reduksjon i antall barn under 3 år med plass og andel barn under 3 år med heltidsplass. Barnehagedekning - andel barn med barnehageplass sammenlignet med antall barn i kommunen, alder 0 5 år. Årsmelding ( kostra pr ) Mandal 66,3 % 69,4 % 72,6 % 75,4 % 74,4 % Vest Agder 67,9 % 70,5 % 71,5 % 72,5 % 73,9 % Hele landet 68,2 % 71,9 % 74,3 % 75,2 % 76,0 % Barnehagedekning andel barn med barnehageplass sammenlignet med antall barn i kommunen, alder 1 5 år. Årsmelding ( kostra ) pr Mandal 77,5 % 83,5 % 85,9 % 88,6 % 86,8 % Vest Agder 81 % 81,9 % 85,1 % 86,4 % 87,4 % Hele landet 80,8 % 84,7 % 88 % 89,2 % 89,9 % Tabellene som viser Mandal kommunes barnehagedekning sammenliknet med Vest Agder fylke og hele landet, viser at Mandal kommune ligger noe over dekningsprosent i fylket og landet mht barn i alderen 0 5 år og noe under fylket og landet - når det gjelder dekningsgrad for barn i alderen 1 5 år. Dekningsprosenten er redusert både for de yngste og eldste barna fra Forklaringen er det ikke er opprettet nye plasser i 2010 samtidig som både antall barn i barnehagealder i Mandal er økende samt at andel barn med heltidsplass også er økende. Det at dekningsgraden går ned, er et tydelig signal på at Mandal kommune trenger flere plasser! Utviklingen stemmer således godt overens med vedtatt barnehagebehovsplan og planlagt utbygging på Frøysland barnehage med 32 nye plasser fra Side 3

5 2.1. Tiltak / handlingsplan Behovsutviklingen i barnehagesektoren er rapportert til administrativ og politisk ledelse gjennom tertial- og halvårsrapporter. Temaet hadde plass i rammesak både for 2010 og Brukerråd ble innført i 2009 og Barnehageenhetens brukerråd fikk gjennomslag for utbygging av Frøysland barnehage i dialogmøte med bystyret våren 2010 og ble i lagt inn i investeringsbudsjett Planarbeidet er i gang og det var forventet åpning av ny avdeling i august Oppstart er utsatt til pga forsinkelse grunnet behov for ny reguleringsplan. I vedtak fra bystyremøte er oppstart av utbygging utsatt inntil den økonomiske situasjonen for 2012 er nærmere avklart. I 2010 fremmet brukerrådet i Barnehageenheten utbygging/forbedring av lokalene på Skjebstad grendehus som benyttes til barnehage. Dessverre ble ikke denne saken prioritert i bystyrets dialogseminar og heller ikke tatt med videre i budsjett/økonomiplan arbeid. Saken vil bli fremmet på nytt i 2011! Det var ikke planlagt og heller ikke gjennomført felles brukerundersøkelser i Ny befolkningsundersøkelse, der barnehagetilbudet inngår i de tjenestene som måles, var planlagt, men ble ikke gjennomført i I 2011 vil det i mars/april bli gjennomført en web-basert brukerundersøkelse i de tre kommunale barnehagene. Alle private barnehager I Mandal er tilbudt å bli med, men på nåværende tidspunkt er det usikkert hvor mange som ønsker å delta i år. Fra 2011 vil det bli gjennomført slik brukerundersøkelse hvert år. Spørreskjemaet er utarbeidet av KS og blir benyttet i flere kommuner. Det betyr at det gis anledning til både å sammenligne barnehager i samme kommune og i andre kommuner. 3. Medarbeidere 3.1. Resultat i forhold til mål Resultater fra medarbeiderundersøkelse 2010 MÅLEKART MEDARBEIDERE Målsetting Måleindikator Resultat 2010 Ambisjonsnivå 2010 Godt arbeidsmiljø Sykefravær 8,0 % 6,0 % Medarbeider tilfredshet, totalt 4,8 % 4,9 % Fysiske arbeidsforhold 4,4 % 4,6 % Medarbeidersamtale 91 % 100 % Kvaliteten på medarbeidersamtalen 5 5 Svarprosent 100 % 100 % Side 4

6 Mandal kommune har gjennomført medarbeiderundersøkelser hvert år fra Barnehageenheten har alltid hatt relativ høy score, trivselen blant ansatte er svært god. Utfordringen i enheten har stort sett vært fysiske arbeidsforhold. Det har vært svært gledelig å se at etter flere år med satsning på utbedringer er scoren økt fra 3,9 i 2007 til 4,3 i 2008 og til hele 4,6 i Beklageligvis sank scoren igjen i 2010 til 4,4. Hovedårsaken er nok et sterkt behov for og ønske om - fra både ansatte og foresatte - til å utbedre garderobe og toalett forhold på avdelinger i Skjebstad barnehage som er lokalisert på Grendehuset. Sykefraværsstatistikk utvikling de siste 3 år. ( Sykefravær ) Sykefravær Barnehageenheten Totalt sykefravær 7,2 % 5,8 % 8,0 % Korttidsfravær 1 16 dager 3,4 % 2,7 % 2,8 % Langtidsfravær > 16 dager 3,8 % 3,1 % 5,2 % Det totale sykefraværet er økt fra 5,8 % % i 2009 til 8,0 % i Det vil alltid være svingninger fra ett år til et annet og dette året er det særlig langtidsfraværet som er økt grunnet alvorlig sykdom hos flere ansatte. Korttidsfraværet er kun økt med 0,1 %. Ambisjonsnivået for 2010 med Et nærvær på 94 % ble ikke nådd. Styrerne har gitt ansatte tett og god sykefraværsoppfølging Tiltak / handlingsplan I 2010 ble det gjennomført en felles fagdag i Barnehageenheten 22.oktober på Hald Pensjonat og Konferansesenter,ca 60 deltakere.tema på fagdagen var Den virkelige ressursen er du! På dagen ble det benyttet innleid kursholder, førskolelærer Nina Nakling. Det ble en inspirerende og tankevekkende dag der personalets verdier og holdninger og betydningen av disse for kvaliteten i barnehagen samt hvordan den enkeltes fokus påvirker omgivelsene var hovedtema. Tenk hvis det går! er et utsagn som vil bli husket fra denne dagen. Prosedyre overgang barnehage skole er redigert og alle barnehager og skoler er forpliktet til å følge denne for å sikre mest mulig lik overgang innad i kommunen. For første gang er felles Side 5

7 overgangsskjema tatt i bruk der hvert barn som begynner på skolen har fått sitt skjema der barnehage i samarbeid med foresatte gir skolen skriftlig info om barnet. Det ble arrangert samarbeidsmøte i hver skolekrets høsten 2010 der førskolelærere og 1. Klasse lærere utvekslet erfaringer med det nye overgangsskjemaet og nye overgangsrutiner. Alle barnehagene i kommunen har i 2010 tatt i bruk kartleggingsskjemaet Alle med. Representanter for Barnehageenheten deltar i styringsgruppe, arbeidsgruppe og inntaksteam i Modellkommuneprosjektet. I 2010 ble det nedsatt en arbeidsgruppe bestående av styrere fra både kommunale og private barnehager samt representanter fra Barnevern Sør. Barne og likestillingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet utga i høsten 2009 en veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barnevernstjenesten. Veilederen inspirerte til lokalt arbeid på området og arbeidsgruppa skal utarbeide en håndbok. Som en videreføring av dette arbeidet og arbeid i Modellkommuneprosjektet ble det i 2010 satt i gang en kursing av barnehagepersonell i kommunen, både ansatte i kommunal og privat sektor mht barnehagepersonalets meldeplikt styrke den enkeltes kunnskaper om hvilke tegn man skal og bør se etter hos barn hva som gir grunn til bekymring og som det bør tas tak i. Våg å se våg å handle! Kurstilbudene videreføres i Økonomi 4.1 Resultat i forhold til budsjett 2010 Regnskap 2009 Budsjett 2010 Regnskap 2010 Avvik 2010 Brutto utgifter Brutto inntekter Netto utgifter , Årsresultat for 2010 viser et lite merforbruk/budsjettavvik. De statlige barnehagetilskuddene ble videreført som øremerkede midler i Sektoren har betydelig mindre vekst i 2010 enn i 2009 og det er relativ liten økning i statstilskuddene i form av drifts- og skjønnsmidler. Veksten er fullfinansiert av statlige midler. Side 6

8 4.2 Tiltak / handlingsplan Budsjettoverskudd er satt av til bundne driftsfond gjennom flere år. I 2010 er midler fra fond benyttet t til opprustning avbygg/uteplasser i de kommunale barnehagene. Planarbeid knyttet til utbygging av Frøysland barnehage er i gang. Arkitekt er engasjert og ved årsskiftet er tegninger til nybygget nesten ferdig. 5. Kvalitet / arbeidsprosesser 5.1 Resultat i forhold til målsetting Utdanningsnivå barnehage,2009 og Kostra (kommunale og private barnehager ) Andel styrere og pedagoger med førskolelærerutdanning Mandal Hele landet Vest Agder ,9 % 85,6 % 91 % ,8 % 86,5 % 92,7 % I 2010 er andelen styrere og pedagoger med godkjent førskolelærerutdanning fremdeles høy i Mandal kommune, men er redusert med 0,1 % sammenlignet med I 2010 har det vært søkt om og gitt 3 midlertidige dispensasjoner fra utdanningskravet. Alle dispensasjonene gjelder private barnehager. De kommunale barnehagene har et godt kvalifisert personell, både med hensyn til formell og uformell kompetanse. En relativ høy andel av assistentene har fagbrev som barne- og ungdomsarbeidere. Som et ledd i kompetansehevingen, er det innført krav om fagbrev ved nyansettelser og det satses på gradvis å øke antall pedagoger til 2 pr. avdeling. Side 7

9 5.2 Status Oversikt antall ansatte, deltid/heltidsansatte og kompetanse i Barnehageenheten de siste 4 år : År Antall Antall 0-39 % % 100 % Årsverk Årsverk Årsverk ansatte årsverk Antall Antall Antall ufaglærte faglærte høyskole ,4 21, , ,1 12,2 23, , , , , ,2 I 2010 er antall ansatte redusert fra 61 til 58, mens antall årsverk er økt fra 47,5 til 49,3. Økningen skyldes utvidelse av konsulentstilling og morsmålsassistanse og økt bemanning knyttet til barn med spesielle behov. Enheten har 6 ansatte med annen nasjonalitet enn norsk. Det har vært fokus på å redusere ufrivillig deltid og vi har lykkes med å øke stillingsprosenten til flere ansatte, i 2010 er det 8 flere som har full stilling enn hva det var i I 2010 har 55,2 % av de ansatte i Barnehageenheten full stilling. Det er ansatt to menn i enheten, en fagarbeider og en lærling. 5.3 Tiltak / handlingsplan Konkrete tiltak som er iverksatt i 2010 for å øke tjenestekvaliteten : Utvidelse av konsulentstilling på barnehagekontoret fra 80 % til 100 % Videreført IKT ansvarlig i hver barnehage Opprettholdt et høyt antall lærlinger ( 6 førsteårs +4 andreårs + 1 NAV ) Benyttet budsjettoverskudd til opprusting / vedlikehold bygg og uteområder i de 3 kommunale barnehagene Kvisla barnehage har hatt studietur/personalseminar i Stavanger Erfaringsspredning/opplæring Lær bedre matematikk. Delprosjektleder i Kvisla har gitt informasjon til styrerne, holdt kurs i regi av PS og besøkt flere barnehager Tatt imot en vernepleier på jobbrotasjon fra PLO til Barnehageenheten/ Spesialpedagogisk team. Avtalen videreføres i 2011/2012 Frøysland barnehage og Skjebstad barnehage er deltakere i utviklingsprosjektet Være sammen. De er to av 16 barnehager i 6 kommuner som skal være med på å utvikle og deretter utprøve et nytt pedagogisk program der tema er inkludering, sosial kompetanse og aggresjonsmestring Følgende tiltak i virksomhetsplanen ble ikke gjennomført i 2010 : Prosjekt knyttet til likestilling/rekruttering av menn til barnehagene ble ikke igangsatt som planlagt. Barnehageenheten er tildelt kr i prosjektmidler Side 8

10 fra Fylkesmannen. Midlene er satt av på fond og prosjektarbeidet settes i gang i 2011 MiB ( menn i barnehage ) gruppe ikke opprettet lokalt som en følge av at prosjektarbeidet ikke ble igangsatt Nasjonalt er det opprettet et foreldreutvalg for barnehager FUB i Foreløpig er det kun snakket om, men ikke utredet behov for å opprette et lokalt foreldreutvalg i Mandal Grunnet lav bemanning på enhetens kontor i 2010 er det ikke arbeidet med kompetanseplan ferdigstilt i Dette arbeidet prioriteres i Samlet oppsummering av enhetens resultat for 2010 Brukere / innbyggere. Årsmelding/kostratall pr viser en liten økning i antall barn med barnehageplass i Mandal fra , totalt 24 barn. Økningen består av barn i alderen 3 5 år ( + 47 ), mens det er en reduksjon i antall barn med barnehageplass i alderen 0-2 år ( - 23 ). Fortsatt øker andelen barn med barnehageplass som har heltidsplass. Mandal følger stort sett samme utvikling som vi ser i fylket vårt og på landsbasis. Det er beklagelig at Mandal kommune ikke lykkes i å kunne tilby alle søkere i løpet av året barnehageplass i 2010, selv om det er gledelig at kommunen kunne innfri sin plikt i følge Lov om barnehage med å kunne tilby alle søkere med rett plass. Gjennomsnittlig har det vært barn på venteliste i Det er dessverre sprik i forståelsen av hva full barnehagedekning er og hvordan definisjonen på full barnehagedekning er! Fremdeles er det mange som forstår full barnehagedekning dit hen at det betyr barnehageplass til alle som ønsker det når de måtte ønske det. Den siste befolkningsundersøkelsen fra 2008 viser at brukerne av barnehagetjenesten i kommunen fremdeles er svært godt fornøyd med barnehagetilbudet som gis i kommunen vår. Dette inntrykket befestes også i dialog med brukerne i samarbeidsfora som samarbeidsutvalg og brukerråd. Medarbeidere. Mandal kommune har gjennomført årlig medarbeiderundersøke fra I Barnehageenheten er trivselen blant ansatte høy. De fleste ansatte opplever at fysiske arbeidsforhold er vesentlig forbedret og dette har vært et satsningsområde i flere år. Dette gjelder ikke dessverre ikke garderobe og toalettforhold i lokalene til Skjebstad grendehus som benyttes til barnehageavdelinger. Det er helt nødvendig med opprustning her for få den nødvendige standard! Det totale sykefraværet i enheten er økt fra 2009 til Det økte fraværet skyldes hovedsakelig alvorlig, langvarig sykdom. Korttidsfraværet er kun økt med 0,1 % fra fjoråret. Styrerne har gitt ansatte god og tett oppfølging gjennom samtaler og tilrettelegging. Det har også vært fokus på å redusere ufrivillig deltid. Økonomi. Regnskapet viser et lite merforbruk/avvik i De statlige barnehagemidlene ble videreført som øremerkede midler i Sektoren har hatt relativ liten vekst i 2010 sammenlignet med foregående år, men den veksten vi har hatt, er finansiert av statlige midler. Kommunens utgifter til økonomisk likebehandling til de private barnehagene inkl. økning i minimumsforpliktelsen, er fullfinansiert av statlige skjønnsmidler. Disse midlene Side 9

11 dekker også kommunens utgifter til refusjon av inntektstap som skyldes inntektsregulerte betalingssatser og søskenmoderasjon i både i kommunale og private barnehagene. Den lille veksten i 2010 har foregått i en kommunal barnehage. Kvalitet / arbeidsprosesser. Et godt kvalifisert personell er nøkkelen til god kvalitet i alle tjenester knyttet til barnehagetilbudet. Barnehagene i Mandal har et meget godt kvalifisert personell, mht formell og uformell kompetanse. I de kommunale barnehagene er alle styrere, pedagogiske ledere og førskolelærere førskolelærerutdannet. Flere har videreutdanning innen ulike aktuelle fag. Alle spesialpedagogene er førskolelærere med videreutdanning innen pedagogikk / spesialpedagogikk. På barnehagekontoret har 2 av 3 ansatte førskolelæreutdanning. En høy andel av assistentene har fagbrev som barne- og ungdomsarbeidere og på barnehagekontoret har sekretæren kontorfagbrev. I privat sektor er det i 2010 innvilget 3 midlertidige dispensasjoner fra utdanningskravet i Lov om barnehager. Dette påventes å være i orden fra våren Foreløpig har det ikke vært rekrutteringsproblemer i Barnehageenheten, selv om det er merkbart færre søkere til utlyste stillinger. Det har vært en utfordring for styrerne å skaffe kvalifiserte tilkallingsvikarer, særlig førskolelærere. I 2010 har vi videreført økning i inntak av lærlinger, både for å styrke bemanningen og for å bedre fremtidig rekruttering. Videreføring av arbeidet med å gradvis øke antall pedagoger til 2 på hver avdeling og krav til fagbrev ved nyansettelser, er et viktig tiltak for å øke kvaliteten i de kommunale barnehagene. Utvidelse av barnehagekonsulentstillingen på barnehagekontoret fra 80 % til 100 %, vil føre til at enheten kan yte bedre service, forkorte saksbehandlingsstiden, utvikle tilsynsarbeidet og ikke minst ha større fokus på tilrettelegge for og initiere økt samarbeid og fagutvikling i både kommunale og private barnehager. Arbeidet med å følge opp plan Fra god til bedre forbedre samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole samt deltakelse i Modellkommuneprosjektet og styrking av samarbeid barnehage barnvern er eksempler på dette. Side 10

4. Tjenesteområdene status og mål

4. Tjenesteområdene status og mål 4. 4.1 Innledning I dette kapitlet gjennomgås status og utviklingstrekk 2007-2011, samfunnsutvikling og prognoser for 2012-2015, samt målsetninger og strategier for tjenestene. Befolkningsutviklingen har

Detaljer

Budsjettdokument 2011

Budsjettdokument 2011 dokument 2011 Årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Ny badeplass for alle på Lillebanken Kulturhuset reiser seg på Malmø Rød løper for sykkelbyen Mandal Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 RÅDMANNENS

Detaljer

God start på livslang læring Kommunedelplan barnehage 2015-2027

God start på livslang læring Kommunedelplan barnehage 2015-2027 God start på livslang læring Kommunedelplan barnehage 2015-2027 Høringsutkast per 26.05.15 Innhold 1 Innledning... 3 2 Sammendrag... 4 3 Bakgrunn... 6 3.1 Statlige, regionale og kommunale styringssignaler

Detaljer

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Bilde: google bilder Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Revidert 21. oktober 2011 Innhold 1.0 INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for utredningen...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010 Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune Årsberetning 2010 1 Rådmannens kommentarer... 3 2 Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag... 4 2.1 Investeringsregnskapet... 5 2.2 Driftsregnskapet... 5 2.3 Balansen...

Detaljer

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING MARS 2014 1 INNHOLD RÅDMANNENS RESUTATVURDERINGER... 3 REGNSKAP OG ØKONOMISKE ANALYSER... 10 PERSONAL... 19 RESULTATENHET SKOLE OG FRITIDSORDNING... 25 RESULTATENHET PLEIE OG OMSORG

Detaljer

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato Desember 2012 SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 6 1.3 VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2010 - FORKLARINGER... 10 2 STYRINGSVERKTØYET...

Detaljer

Utredning av behov for utbygging og etablering av Barnehager i Eigersund kommune. Rådmannen i Eigersund kommune

Utredning av behov for utbygging og etablering av Barnehager i Eigersund kommune. Rådmannen i Eigersund kommune Utredning av behov for utbygging og etablering av Barnehager i Eigersund kommune Rådmannen i Eigersund kommune Innholdsliste INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 STATUS OG BEHOVSVURDERING... 4 Oversikt over barnehager

Detaljer

Årsmelding for Drammen kommune 2010

Årsmelding for Drammen kommune 2010 Årsmelding for Drammen kommune 2010 Forsidebilde: Marienlyst skole, Norges første skole bygget med passivhusstandard. ÅRSMELDING 2010 DRAMMEN KOMMUNE INNHOLD side 3 Leseveiledning side 4 Innledning side

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE

FAKTA OM NES KOMMUNE FAKTA OM NES KOMMUNE... 1 Folketall 2009 2013... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 2 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015

Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015 Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015 Grimstad kommune Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad Besøksadresse: Arendalsveien 23 Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.no Utarbeidet av Grimstad

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

Årsberetning 2014 VEKST OG UTVIKLING ÅRSBERETNING 2014 1

Årsberetning 2014 VEKST OG UTVIKLING ÅRSBERETNING 2014 1 Årsberetning 2014 VEKST OG UTVIKLING ÅRSBERETNING 2014 1 Innholdsfortegnelse I Oversikt og analyser 1.1 Innledning................................................... 5 1.2 Om virksomheten............................................

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 1 Innledning Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Rådmannens forord... 4 Visjon og mål for Lillesand kommune... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlag... 5 Hovedmål for

Detaljer

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Innhold Innledning 4 1 Visjon, verdigrunnlag og mål for oppvekstsektoren 5 1.1 Forholdet mellom ordinær undervisning og spesialundervisning

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon 15.09.2011 Sarpsborg kommune Innhold 1. Mandat... 3 1.1 Avgrensninger... 3 2. Gruppas sammensetning og arbeid... 3 3. Arbeidsmetoder og

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

Årsmelding 2014 31. mars 2015

Årsmelding 2014 31. mars 2015 31. mars 2015 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 1.1 ØKONOMI... 5 1.2 SAMFUNN... 5 1.3 TJENESTER OG BRUKERE... 6 1.4 MEDARBEIDERE... 7 1.5 KOMMUNIKASJON OG INTERNE SYSTEMER... 7 2. ÅRSBERETNING

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune...

FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune... FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE?

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensninger... 1 1.3 Datainnsamling... 2 2. ER SOSIALTJENESTEN

Detaljer

Årsmelding 2011. Årsmelding 2011. Hurum kommune

Årsmelding 2011. Årsmelding 2011. Hurum kommune Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Rapport fra tjenesteområdene måloppnåelse 2011...5 1.1 Administrasjon og politisk styring...5 1.2 Skoler...9 1.3 Barnehage...11 1.4 Helse, omsorg, rehabilitering- og habiliteringstjenester...13

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Innhold Situasjonsbeskrivelse... 3 Tettere oppfølging og støtte til bedre praksis... 4 Forsøk med utvidet skoledag og leksehjelp... 4 Kartlegging og oppfølging...

Detaljer

RAPPORT 1. TERTIAL 2010

RAPPORT 1. TERTIAL 2010 RAPPORT 1. TERTIAL 2010 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 1.1 STYRINGSSYSTEMET... 4 1.2 OVERORDNET VURDERING AV STATUS PER 1. TERTIAL 2010... 4 2 SAMFUNN, TJENESTER OG BRUKERE... 6

Detaljer