Stokke kommune. Årsrapport Rådmannen 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stokke kommune. Årsrapport 2013. Rådmannen 2014"

Transkript

1 Stokke kommune Årsrapport 2013 og Årsregnskap 2013 Rådmannen 2014

2 1. Generelt! Om årsrapporten Årsrapport for kommunens virksomhet utarbeides i henhold til Kommunelovens 48 og reglement for Stokke formannskap. Årsrapporten for 2013 tar utgangspunkt i de målene som ble fastlagt i handlingsprogrammet for perioden Det rapporteres her kun på målene for Enkelte av målene ble revidert i budsjettrevisjon 2.tertial og det er da de reviderte mål som rapporteres. I tillegg rapporteres det viktige hendelser i løpet av året og sentrale nøkkeltall. Årsrapporten utgjør et viktig grunnlag for å revurdere mål og virkemidler ved rullering av økonomiplan og handlingsprogram for perioden , samt oppfølging av budsjettet for Årsrapporten kommenterer også avvik i ressursbruken. Disse avvikene er basert på det endelige årsregnskapet for Avvik over kr ,- er kommentert for de store seksjonene mens avvik over kr ,- er kommentert i de mindre seksjonene. Til slutt gis det også en total økonomisk analyse. Regnskapet for 2013 er i dokumentet fremstilt med obligatoriske hovedoversikter og noter. Det er i årsrapporten også utarbeidet en oversikt over viktige Kostra-nøkkeltall. Om regnskapet Regnskapet er avlagt i.h.t. Kommunelovens 48 og Forskrift om årsregnskap og årsberetning. Regnskapet skal fremlegges på minimum samme detaljnivå som budsjettet er vedtatt på. I 2013 ble regnskapet gjort opp med et regnskapsmessig overskudd på 14,3 mill. kr. Befolkning og boligbygging Folkemengde 1. jan. og 31. des. samt forandringer i løpet av året År Antall Fødte Døde Fødsels- Innflyttet Utflyttet Netto- Folke- Antall 1.jan. oversku I alt Utland I alt Utland flytt. tilvekst 31.des ,18 % ,23 % ,44 % ,97 % ,97 % Kilde: SSB Folketallet pr var på personer. Endringen i folketallet fra 1. jan. til 31. des. var på 111 personer. Dette tilsvarer en vekst i 2013 på 1 %. Gjennomsnittlig befolkningsvekst siste 5 år har vært 1,2 %.

3 Folketallet pr fordeler seg slik etter aldersgrupper for barnehage, skole, eldre osv. Aldersgruppe år år år år år år og eldre Sum Kilde: SSB Den klart største prosentvise veksten fra 2012 til 2013 var i aldersgruppen år med 6,9 %. I aldersgruppen 0-5 år var det en nedgang på -1 %. Boligbygging Antall ferdigstilte boliger I 2013 ble det tatt i bruk 53 nye boliger. Gjennomsnitt siste 5 år er 56 boliger pr. år.

4 2. Rådmann og stab Ansvarsområde Rådmannen og stabene er det sentrale bindeleddet mellom kommunens innbyggere, folkevalgte og ansatte. Disse sørger for å legge forhold til rette for at folkevalgte kan styre kommunens virksomhet ved å fastsette mål, prioritere oppgaver og ressursbruk, tildele økonomiske rammer, delegere myndighet og føre kontroll. Rådmannen sørger for at beslutninger og vedtak i politiske organer gjennomføres, og informerer folkevalgte om resultater og måloppnåelse. Ansvarsområdet omfatter blant annet: Innkjøpsorganisering Strategisk ledelse Kommuneplanlegging Regnskap, lønn og Økonomistyring innfordring av Personalrådgivning kommunale krav Beredskap Skatteinnfordring Arkiv og servicesenter Pensjon og forsikring Politisk sekretariat Juridiske spørsmål Informasjonsteknologi Telefoni Næringssaker Informasjon og web Skjenke- og salgsbevilling Viktige hendelser Felles skatteoppkreverkontor med kommunene Re, Holmestrand, Hof og Stokke (lokalisert i Re) etablert (1.3.13) Salg av eiendomsselskapene Fossnes Pikås AS og Fossnes Valberg AS gjennomført Etablering av stiftelsen Sti for øye Rådgiver plan og utvikling ansatt Lederopplæring for alle ledere med personalansvar gjennomført Gjenåpning av kantine rådhuset Koordinerende enhet etablert Ny telefoniavtale etablert Omorganisering økonomi og finansstab ved at lønnsavdeling og regnskapsavdeling ble slått sammen Tatt i bruk flere moduler WebSak bl.a. ansattelsesmodul Avtale med Andebu kommune om felles sentralbord inngått (iverksatt ) Overformynderifunksjonen overført Fylkesmannen i Vestfold Ressursbruk Sektoren hadde netto mindreforbruk på kr 0,7 mill.

5 Vesentlige avvik fra justert budsjett: - = innsparing/merinntekt + = merforbruk/inntektssvikt Tjeneste Forklaring av de største avvikene Mill. kr 1002 Avvikling av valg Ingen kostnader i forbindelse med valg-programmet, som nå driftes av departementet. Mindre kostnader til valgkort osv. -0, Administrasjon Innsparing kjøp av 20% stilling fra Stokke kommunale pensjonskasse. -0, Felles EDB-systemer Innsparing kostnader til drifting av Agresso regnskap og lønn. -0, Diverse fellesutgifter Innsparing personforsikringer. -0, Den norske kirke Merutgifter overføring til kirken for kremasjonsavgift. 0,09 Diverse Lærlinger Merinntekt refusjon fra opplæringskontoret. -0,13 Diverse IT Merforbruk driftskostnader Gigafib 0,2 mill kroner. Merinntekter for deltakelse i driftsteam hos Gigafib 0,3 mill kroner. -0,12 Ansatte rådmann og stab * Antall årsverk 32,7 31,45 29,9 27,6 23,65 27,95 29,92 Antall ansatte *) ikke vært reell endring fra 2010 til Avviket skyldes annen opptellingsmetode grunnet overgang til nytt lønnssystem Nøkkeltall ANSATTE TOTALT I KOMMUNEN Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Ant % Ant % Ant % Ant % Ant % Ant % Antall årsverk Antall ansatte 1) Antall heltidsansatte Antall deltidsansatte Lønn: (omregnet til fulle stillinger) Årslønn under Årslønn Årslønn Årslønn over Turnus: Antall ansatte i turnusstillinger Sykefravær: Sykefravær i % 4,75 8,49 7,84 4,37 8,73 7,95 1) Antallet ansatte i denne totaloversikten avviker fra summen av antall ansatte oppgitt under hver enkelt seksjon. Årsaken til dette er at tallene i denne oversikten henter ut alle ansatte som mottar lønn pr Ansatte som er i ulønnet permisjon eller stillinger som ikke er besatt på dette tidspunktet er ikke med her. En ansatt som har delte stillinger mellom flere seksjoner vil bli talt opp under flere seksjoner.

6 Likestilling, mangfold og etiske retningslinjer Generelt Ved utgangen av 2013 arbeidet det 83 % kvinner og 17 % menn i Stokke kommune. Kommunen ønsker å gjenspeile samfunnet for øvrig og har i alle stillingsannonser en oppfordring til å søke stilling uavhengig av kjønn, religion og funksjonsnivå. I 2013 har nytt ansettelsesreglementet blitt vedtatt som skal bidra til å øke andelen ansatte med redusert funksjonsevne eller annen kulturell bakgrunn, via intervjuordningen. Kjønnsfordeling i % på ulike stillingsnivåer

7 Gjennomsnittlig årslønn for ulike stillingskategorier. Mellom % av kommunens lønnsmasse er regulert av sentral lønnsdannelse. Kjønnsfordelt oversikt over heltids- og deltidsansatte Stillings størrelse Antall kvinner Antall menn Sum 1-25,9% 114 (91) 28 (20) 142 (111) 25-49,9% 76 (71) 16 (19) 92 (90) 50-74,9% 194 (192) 20 (19) 214 (211) 75-99,9% 171 (160) 11 (7) 182 (167) Antall 100% 284 (287) 91 (93) 375 (380) Totalt antall ansatte 839 (801) 166 (158) 1005 (959) % andel deltid 66,15 (64,17) 45,18 (41,14) 62,69 (60,38) % andel heltid 33,85 (35,83) 54,82 (58,86) 37,31 (39,62) Alle stillinger lyses ut internt for at deltidsansatte skal få mulighet til å utvide stilling. Andel deltid har økt noe fra tall i parentes. Tiltak for å sikre betryggende kontroll og høy etisk standard Stokke kommune har tegnet medlemskapsavtale med Transparency International Norge og har i 2013 deltatt på nettverk i regi av TIN. Kommunen har i 2013 forberedt revisjon av de etiske retningslinjene og disse fremlegges for politisk behandling høsten Stokke kommune deltar i Vestfold offentlig innkjøpssamarbeid (VOIS) og det ble i 2013 vedtatt at kommunen øker sitt bidrag til denne organisasjonen, slik at samarbeidet kan utvikles ytterligere. Kommunen deltar i de fleste rammeavtaler som inngås i VOIS- regi. Det er i tillegg inngått flere nye rammeavtaler innenfor seksjon eiendoms ansvarsområde. Innkjøpsarbeidet er organisert med en sentral innkjøpsfaglig ansvarlig og delegert innkjøpsfullmakt på seksjonsnivå.

8 Aktivitet i politiske utvalg Saker behandlet i politiske organ Kommunestyre Formannskap Administrasjonsutvalget Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur Hovedutvalg for plan og miljø * Det faste utvalg for plansaker (siste møte ) * * Nytt hovedutvalg for plan og miljø fra erstatter HMK og planutvalg Måloppnåelse Målsetting for 2013 Måloppnåelse i 2013 Status 1 Fornye disaster-recovery system og øke serverkapasitet for å få lærere inn i Websak Disaster-recovery system ble fornyet og serverkapasiteten økt i Målet er nådd 2 Ta i bruk nye moduler Websak Alle moduler er tatt i bruk Målet er nådd 3 Gjennomføre Stortingsvalg Valg gjennomført Målet er nådd 4 Etablere samarbeidsavtale innenfor skatteinnfordring. Interkommunalt skatteoppkreverkontor Samarbeidsavtale inngått med virkning fra Målet er nådd 5 Planleggerstilling Rådgiver for plan og miljø ansatt Målet er nådd 6 Organisere og utstyre krisestaben PC m CIM Anskaffelse av PC er ikke foretatt Målet er ikke nådd 7 Stokke kirke fornyelse orgel Reparasjon av taket i kirken måtte utsettes pga undersøkelser fra Riksantikvaren. Midler avsatt til formålet på budsjettet for 2014 Målet er ikke nådd Resultatvurdering og oppfølging av avvik Her kommenteres resultater og avvik som kan få konsekvenser for neste driftsår eller neste rullering av handlingsprogram/økonomiplan. Ressursbruk Tjeneste Resultat/avvik 3900 Overføring til kirken for kremasjonsavgift, merforbruk kr 90. Oppfølging Budsjettet vurderes økt 1. tertial 2014.

9 3. Grunnskolen Ansvarsområde Ansvarsområdet omfatter blant annet: Grunnskole Skolefritidsordning (SFO) Spesialundervisning etter enkeltvedtak utenfor den vanlige grunnskolen Voksenopplæring ble en del av seksjon Grunnskole Viktige hendelser Alle skolene har deltatt i interkommunalt prosjekt med kompetanseutvikling i matematikk for lærere. Hver skole har nå 2 ressurslærere i faget. Prosjektet avsluttes vår Kompetanseutvikling for lærere i engelsk på småskoletrinnet ble avsluttet. Alle skoler har hatt stort fokus på vurdering for læring og samtlige elever i Stokkeskolen fikk skriftlig halvårsvurdering. Stokke kommune som skoleeier har gått over fra pilotprosjekt til å være deltaker i pulje 1 i skolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet i regi av Utdanningsdirektoratet. Arbeidsgruppen God oppvekst har dette året lagt vekt på arbeid innen psykisk helse, språkutvikling/lesing og læringsmiljø. Ungdomskolene i Stokke har sammen med de andre Vestfoldkommunene forpliktet seg til å videreføre prosjektet NY GIV. Satsningsområder har vært læringsmiljø og klasseledelse i alle skoler, blant annet under veiledning av Høgskolen i Østfold. Ny skolestruktur er under utredning. Denne behandles politisk vår Fremtidig Stokke ungdomsskole er under utredning. Utredningen behandles politisk vår Fylkesmannen har gjennomført tilsyn med særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter. Ny skolesjef har blitt ansatt. Plan for forpliktende samarbeid mellom barnehage og skole har blitt inngått. Plan for foreldreskole har blitt utviklet og skal innføres i Ressursbruk Seksjonen hadde en netto innsparing/ merinntekt på kr 0,1 mill. Vesentlige avvik fra justert budsjett: - = innsparing/merinntekt + = merforbruk/inntektssvikt Tjeneste Forklaring av de største avvikene 2020 Grunnskole undervisning Mill. kr

10 Merforbruk innenfor spesialundervisning. +0, Skolefritidsordning Innsparing av driftsmidler under tjenesten for å balansere merforbruk under andre tjenester. -0, Skolelokaler Merforbruk diverse utgifter vedr drift av skolelokaler +0,1 2230/ 2130/ Nøkkeltall Skoleskyss/Voksenopplæring Innsparing av driftsmidler under voksenopplæring og tilbakebetaling fra VKT jfr. endring av regler for finansiering av skyss av elever med skolegang ved annen skole enn nærskole. -0,1 Ansatte Antall årsverk 196,7 205,7 210,3 213,9 215,3 Antall ansatte Tall etter 2010 er basert på rapporten Aktive stillinger web pr. des., supplert med opplysninger fra seksjonen, fratrukket ansatte som jobber flere steder innen en seksjon. Tidligere tall var tatt ut fra en korrigert rapport fra lønningskontoret som har oppgitt antall per. utskriftdatoen. Grunnskolen 2009/ / / / /2014 Elever:(GSI tall pr. 1.oktober) Bokemoa skole Ramsum skole Feen skole 36 0* 0* 0* 0* Vennerød skole Melsom skole Vear skole Stokke ungdomsskole Sum antall elever *Feen skole ble nedlagt Årstimer: (GSI tall pr. 1.oktober) 2011/ / /2014 Ordinær undervisning Spesialundervisning (årstimer til ped. som gir sp.ped.hjelp etter opplæringsloven 5-1) Assistent (assistenttimer totalt) Hvorav årstimer til assistent som gir sp.ped hjelp e opplæringslovens SKOLEFRITIDSORDNINGER Antall barn i SFO (GSI tall pr. 1.oktober) Bokemoa SFO Ramsum SFO Feen SFO Vennerød SFO Melsom SFO Vear SFO Sum

11 Måloppnåelse Måloppnåelsen Målsetting for 2013 Måloppnåelse i 2013 Status 1 Etter- og videreutdanning av lærere Lærere har bl.a. deltatt på kurs i klasseledelse/læringsledelse, og Målet er nådd matematikk. Seminar til skoleledere i kartlegging og analyse. 2 Revisjon av IT-strategi 100 lærer PC-er er byttet. Arbeide videre med strategien i Målet er nådd Videreføres Resultatvurdering og oppfølging av avvik Her kommenteres resultater og avvik som kan få konsekvenser for neste driftsår eller neste rullering av handlingsprogram/økonomiplan. Ressursbruken Tjeneste Resultat/avvik Oppfølging 2230 Skoleskyss Priser for skyss pga farlig skolevei er høyere enn budsjettert for 2014, dette da div. transportører brukes av VKT. Det er behov for å styrke budsjettet til dette formålet. Nøkkeltallene Tjeneste Resultat/avvik Oppfølging 2020 Årstimer Behov for spesialundervisning øker, noe som forårsaker at timetallet som gis til spesialundervisning er økende hvert år. Dette uten at det er tilført ressurser i tilstrekkelig grad.

12 4. Barnehager Ansvarsområde Ansvarsområdet omfatter blant annet: Drift av kommunale barnehager Utbygging og utvikling av barnehagetilbudet Godkjenning av og tilsyn med kommunale og ikke-kommunale barnehager Forvaltning av offentlige tilskudd til kommunale og ikke-kommunale barnehager Tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne Tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Kommunal kontantstøtte Viktige hendelser Kommunestyret vedtok utbygging av Ekely barnehage Barnehagemyndigheten gjennomførte tilsyn etter barnehageloven med alle barnehager i Stokke Fylkesmannen gjennomførte tilsyn med Stokke kommune som barnehagemyndighet Barnehagestrukturen ble utredet av og behandlet politisk Full kapasitetsutnyttelse ved Feen barnehage ble oppnådd fra august Det ble vedtatt å avvikle naturavdelingene ved Melsom vgs i august 2014 Den kommunale kontantstøtten ble evaluert og opprettholdt Det ble bygget sovehus og lagt til rette for utvidelse med flere småbarnsplasser på Trekanten. Ressursbruk Seksjonen hadde netto innsparing på 2,3 mill kr. Vesentlige avvik fra justert budsjett: - = innsparing/merinntekt + = merforbruk/inntektssvikt Tjeneste Forklaring av de største avvikene Mill. kr 2010 Førskole Innsparing kommunale barnehager 1,8mill kr; 1mill kr, midler budsjettert til nye barnehageplasser ble ikke benyttet, 0,2 mill kr, merinntekt i form av statlig tilskudd til bhg. plasser reserverte for barn til flyktninger (aldersgruppa 4-5år), 0,4 mill kr, resterende midler etter saken om etterbetaling av kostpenger for 2011 og 2012, 0,2 mill kr, innsparing av driftsmidler. Innsparing ikke-kommunale barnehager 0,3mill kr. Lavere enn budsjettert kommunalt tilskudd pga færre barn i de private barnehagene fra høst Ved revisjon av regnskapet fremkom feil i -2,2

13 beregningsgrunnlaget for tilskudd, og dette skulle vært korrigert opp med kr 0,2 mill. Midlene er derfor foreslått avsatt til dekning av utgifter til tilskudd i 2014-budsjettet Kommunal kontantstøtte Mindre omfang i bruk av ordningen -0,2 Nøkkeltall Årsverk i seksjonen 95,66 102, ,92 114,02 Ansatte i seksjonen tall i Agresso per desember tall i Basil pr desember. Antall ansatte totalt Antall årsverk totalt 153,26 171,27 169,57 169,28 164,47 Ansatte menn i grunnbemanning (inkl. private) Ansatte kvinner i grunnbemanning (inkl. private) Antall barnehager Antall kommunale barnehager Antall private barnehager Barn i kommunale barnehager Barn i private barnehager Antall barn totalt Herav antall i familiebarnehager (9) (8) (0) (0) (0) Herav antall i åpen barnehage / lekesenter Herav antall barn fra språklige og kulturelle minoriteter Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til antall innvandrerbarn 1 5 år (KOSTRA) 62,2 % 61,7 % 66,3 % 78,7 % - Barn med barnehageplass 1 2 år Barn med barnehageplass 3 6 år SUM 1-5 år Barnehagedekning 1 2 år i % (260) 77,1% 82,5% 80,9 % 84,9% 80,8% Barnehagedekning 3 5 år i % (448) 95,7% 97,5% 97,2 % 94,7% 95,8% Barnehagedekning 1 5 år i % (708) 87,9% 91,3% 90,7% 90,9% 90,3% Antall avslag på søknad om barnehageplass Det er benyttet folketall per (SSB tabell 07459) Barn som bor i asylmottak og barn med utsatt skolestart er ikke medregnet i folketallet 1-6 år.

14 Måloppnåelse Målsetting for 2013 Måloppnåelse i 2013 Status 1 Utredning av barnehagestruktur Utredning fra Kaupang Agenda AS Målet er ble levert i juni og politisk behandlet i nådd september. 2 Utbygging av Ekely barnehage utredes. Tilskudd til flere ikke-kommunale barnehageplasser og plasser i andre kommuner I påvente av ekstern utredning av barnehagebehovet ble avsetningen til nye plasser ikke spesifisert i handlingsprogrammet. Utbygging av Ekely ble utredet og vedtatt. Påbygg ferdigstilles innen august Det ble ikke opprettet flere plasser i ikke-kommunale barnehager. Målet er nådd 3 Feen barnehage full utnyttelse av kapasiteten 12 plasser ble tatt i bruk fra august Målet er nådd 4 Bygging av 1 sovehus Sovehus på Trekanten bygget Målet er nådd 5 Måling av støy og etterklang i alle barnehagene Måling gjennomført i henhold til gitte krav Ekely barnehage Målet er ikke nådd 6 Kompetanseheving innenfor statlig Kurs og felles planleggingsdager Målet er kompetansestrategi Vennskap og deltakelse gjennomført som planlagt, videreføres nådd i Tverrfaglig videreutdanning i trening i sosial kompetanse ART 2 ansatte har fullført utdannelse som ART-trenere Målet er nådd Resultatvurdering og oppfølging av avvik Her kommenteres resultater og avvik som kan få konsekvenser for neste driftsår eller neste rullering av handlingsprogram/økonomiplan. Nøkkeltallene Tjeneste Resultat/avvik Oppfølging 2010 Antall minoritetsspråklige barn i barnehagene øker. Det er behov for målrettet og tidlig innsats for å sikre at barn fra språklige og Barnehagedeltakelsen er 78,7 %, dette kulturelle minoriteter lærer norsk før er 12 prosentpoeng lavere enn for befolkningen i alderen 1 5 år. skolestart. Det er et mål å øke barnehagedeltakelsen for denne gruppen. Åpen barnehage som et forebyggende og integreringsfremmende tiltak for familiene inngår i folkehelsestrategien i Stokke som ett av tre innsatsområder. Tiltaket vil kunne være en viktig arena også for denne gruppen.

15 Måloppnåelse Tjeneste Resultat/avvik Oppfølging 2210 Måling av støy og etterklang Det gjenstår å få utført måling i 3 5 barnehager. Kostnad kr. 35 søkes tilført ved budsjettjustering.

16 5. Barneverntjenesten Ansvarsområde Ansvaret omfatter blant annet: Barneverntjeneste Barneverntiltak i familien Barneverntiltak utenfor familien Tilsyn med barn plassert i fosterhjem i Stokke Viktige hendelser Fortsatt en stor økning i antall bekymringsmeldinger (235 barn), 60 av disse utløste voldsrutine da det fremkom opplysninger om vold og/eller seksuelle overgrep. Praksisen med å skreddersy tiltak tilpasset familienes behov har ført til at Stokke ligger på topp i Vestfold i antall undersøkelser som ender med tiltak. Det betyr at familiene får god hjelp på et tidlig tidspunkt. Det er opprettet teamledere på barneteam og ungdomsteam. Teamleder omsorg er en prosjektstilling. Teamleder barn er dekket av fylkesmannsmidler. Barnevernleder fungerer som teamleder ungdom. Ressursbruk Seksjonen hadde netto merforbruk på kr 0,8 mill. Vesentlige avvik fra justert budsjett: - = innsparing/merinntekt + = merforbruk/inntektssvikt Tjeneste Forklaring av de største avvikene Mill. kr 2440 Barneverntjenesten Innsparingen skyldes statlig tilskudd til to stillinger hvorav den ene ikke utløste utgifter før Midlene ble budsjettert som avsetning, men er godkjent brukt til formålet ved bruk av innleide konsulenter. - 0,3

17 2510 Barneverntiltak innenfor familien Det har vært en stor økning i utgifter til hjemmebaserte tiltak. Dette skyldes en omfattende økning i antall saker. Barneverntjenesten mottok 235 bekymringsmeldinger i 2013, 192 gikk til undersøkelse og 163 barn har mottatt hjelpetiltak. Ved kjøp av familieterapeuter og familieveiledere inn i hjemmene kan barneverntjenesten skreddersy gode tiltak for familiene. Her rapporteres det fra familiene, instansene rundt og terapeutene positive endringer for barna. Hjelpetiltakene har også styrket foreldrenes omsorgskompetanse i flere saker der det var høy risiko for plassering utenfor hjemmet. I en sak (tjeneste 2510) har det vært behov for å kjøpe tjenester fra staten. Det gjaldt en plassering på mor/barn-senter. + 1,1 Nøkkeltall Ansatte Antall årsverk 6,7 6,7 9,7 10 1) 10 Antall ansatte Barneverntjenesten: Antall meldinger ) Antall undersøkelsessaker (hele året) Fristbrudd ) Antall barn Stokke kommune har plassert i fosterhjem og institusjon pr ) Antall saker i arbeid pr Antall undersøkelsessaker på venteliste pr ) Inkludert to tilsynsfører i til sammen 40 % og en merkantil i 80% 2) Nytt rapporteringsområde fra 2010 (+ tall fra 2009) 3) Sammenslått fra tidligere 2 områder. (gjennomført tilbake til 2006) Måloppnåelse 1 Målsetting for 2013 Måloppnåelse i 2013 Status Den forebyggende 50% stillingen ble Målet er forlenget ut året, men ble avsluttet i delvis Gjøre fast 50% forebyggende stilling etter Midlene er overført til nådd prosjektfasen prosjektstillingen; Teamleder omsorgsteam. Resultatvurdering og oppfølging av avvik Her kommenteres resultater og avvik som kan få konsekvenser for neste driftsår eller neste rullering av handlingsprogram/økonomiplan.

18 Ressursbruken Tjeneste Resultat/avvik 2510 Barneverntjenesten ser en økning i antall saker og alvorlighetsgraden i sakene. Oppfølging Budsjett 2014 tar ikke fullt ut høyde for merutgiftene vi har hatt i Budsjettet er derfor sårbart og vil måtte vurderes oppjustert i budsjettrevisjonen. Nøkkeltallene Tjeneste Resultat/avvik Oppfølging 2510/2520 Antall undersøkelser og saker i Økningen i antall undersøkelser og saker arbeid har medført et svært høyt arbeidspress på de ansatte i barneverntjenesten. Kravene til faglig gode undersøkelser kombinert med den store arbeidsbelastningen har resultert i at barneverntjenesten i noen tilfeller har måtte utvide undersøkelsen til 6 måneder, i andre tilfeller har dette resultert i fristbrudd. Barneverntjenesten anser at dette er svært uheldig for de familiene som blir utsatt for forlengelser eller fristbrudd. Barneverntjenesten jobber kontinuerlig med å finne løsninger, men trenger flere ressurser for å imøtekomme veksten som har vært det siste året.

19 6. Kultur og fritid Ansvarsområde Ansvarsområdet omfatter blant annet: Barne- og ungdomsarbeid Bibliotek/litterære kulturtiltak Idrett og friluftsliv Kunst og kunstformidling Kulturskole og kulturell barnehagesekk Den kulturelle Spaserstokken (DKSS) Den Kulturelle Skolesekken (DKS) Kulturminnevern, lokalhistorie, museumsdrift Natur- og innlandsfiskeforvaltning Sang og musikk Teater, film, media Kulturanlegg/institusjoner Tilrettelagte kulturtiltak Viktige hendelser Biblioteket: Åpningstid er økt med 1 time i uka. Biblioteket er videreutviklet som formidlings- og arrangementsarena. Suksessen Vestfoldbibliotekenes sommerlesekampanje: barn 1. 7.klasse er videreført. Har mottatt tilskudd til litteraturformidling til barn med annet morsmål. Har etablert samarbeid mellom DKS og biblioteket som kulturarena for skoleelever i 3. klasse. DKS: Har innarbeidet skolebesøk og workshop Sti for øye og Stella Polaris gjøglerworkshop. DKSS: Suksessen med ulike arrangementer er videreført. Tilskuddsfinansiert. Flerkulturell dag i samarbeid med Stiftelsen Stokke bygdetun, folkehelse og flere, er videreført. Kulturskolen: Kulturskoletimen: Gjennomført i samarbeid med skolene i SFO tiden for 1 4 klassene. De unges arena digitalt nettverk - 3årig samarbeidsprosjekt med Stokke U er etablert. Har etablert en stiftelse som en fremtidig driftsorganisasjon for Sti for øye. Har bidratt til at 5 ulike anleggsprosjekter har mottatt tilskudd på kr 1,8 mill. Ressursbruk Seksjonen hadde en innsparing på kr 0,2 mill.kr. Vesentlige avvik fra justert budsjett: - = innsparing/merinntekt + = merforbruk/inntektssvikt Tjeneste Forklaring av de største avvikene Mill. kr flere Diverse innsparing drift -0, Mindreforbruk kulturskoletimen jfr fordeling over skoleår istedenfor kalenderår. Midlene er foreslått avsatt til bruk i ,1

20 Nøkkeltall Ansatte * 2011* Antall årsverk, avrundet 13, Antall fast ansatte *For 2010 og 2011 var 6 ansatte i 5,7 årsverk ved servicekontoret registrert under virksomhet kultur Bibliotek tall pr. innbygger Besøk pr. innb. 3,9 3,4 3,4 3,4 3,4 Utlån pr. innb. 4,7 4,4 4,2 4,7 4,7 Bøker og media kr. pr. innb ,2 25,50 28,55 26,62 Internettbruk (Her telles antall brukere pr. dag) Litteraturformidling skoleklasser (antall 50/123 45/ / / /1283 besøk/elever) 5 Arrangement/utstillinger Kulturskolen Antall registrerte elever på instrument- og kunstfag (1) Andel % grunnskoleelever registrert i kulturskolen 7,1 % 8,2 % 8.6 % 7,9 % 6,7% Antall søkere uten elevplass Antall undervisningstimer totalt Årsverk pedagogisk personale 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 Kulturell barnehagesekk: antall 65/103 72/ / / /1200 arrangement/deltakere 2 Kulturell spaserstokk (DKSS): antall arr./deltakere 15/800 28/ / / /1435 (1) Elevtall i samarbeidsprosjekter med grunnskolen og korps er ikke medregnet. Den Kulturelle Skolesekken (DKS) Antall ulike forestillinger, work-shops, arrangementer Gjennomsnittlig antall DKS-tilbud per elev 4,2 5,3 4 3,8 4,8 Måloppnåelse Målsetting for 2013 Måloppnåelse i 2013 Status 1 Styrke kulturminnevernet og det Delmål: Utbetalt tilskudd kr 165 til tre Delmålet frivillige kulturliv ungdomstreff er nådd

21 Resultatvurdering og oppfølging av avvik Her kommenteres resultater og avvik som kan få konsekvenser for neste driftsår eller neste rullering av handlingsprogram/økonomiplan. Ressursbruken Tjeneste Resultat/avvik Oppfølging 3700 Resultat er i balanse pga restriktiv holdning til innkjøp, men formidling til skoler og barnehager fører til økt forbruk av barne og ungdomslitteratur. Nye medier skaper ytterligere press på mediebudsjettet i tillegg til at deler av samlingen er i ferd med å bli foreldet 3830 Kulturskolens regnskap viser et mindreforbruk på kr ,-. Vurdere økning av mediebudsjettet for å unngå reduksjon i tilbudet til befolkningen. Sees i sammenheng med ressurser for skoler og barnehager og bl.a deltakelse i et vestfold-spleiselag for å bygge opp et tilbud av ebøker. Økt rammetilskudd 2013 til kulturskoletimen. Besparelse/overskudd 2013 vil bli brukt i jfr fordeling på skoleår..

22 7. Pedagogisk-psykologisk tjeneste Ansvarsområde PPT er en rådgivningsinstans, hjemlet i Opplæringsloven 5-6 og omfatter barn i førskole- og elever i grunnskolealder, samt voksne med behov for spesialundervisning på grunnskolens område. PPT har to viktige arbeidsområder: - Hjelpe skolen med kompetanse -og organisasjonsutvikling for å bedre opplæringen for barn med spesielle behov. - Sørge for at det blir laget sakkyndig vurdering der loven krever det. Viktige hendelser Det har blitt gjort avtale med HK-data om innstallering av nytt fagprogram. Kommunen har mottatt fornyingsmidler fra Fylkesmannen til prosjekt i skolen. Prosjektet dreier seg om forholdet mellom tilpasset opplæring og spesialundervisning og skal utføres i Ressursbruk Seksjonen hadde netto innsparing på 0,2 mill kr. Vesentlige avvik fra justert budsjett: - = innsparing/merinntekt + = merforbruk/inntektssvikt Tjeneste Forklaring av de største avvikene Mill. kr 2020 Grunnskole Innsparing driftsmidler. Hovedsakelig pga avventing i innstallering av ny fagprogram - HK-data. Høsten 2013 ble det inngått avtale om innkjøp, men arbeidet med dette startes i Midlene foreslås derfor avsatt til dekning av utgiftene i ,2 Nøkkeltall Ansatte Årsverk i seksjonen 5,5 5,5 5,5 5,25 5,25 Ansatte i seksjonen I perioden har PP tjenesten var del av virksomhet Familie og Oppvekst, fra 2011 ble overført virksomhet Grunnskoler. Fra 2012 ble PP tjenesten skilt ut som egen seksjon. Pedagogisk psykologisk tjeneste Antall henvisninger til PPT Antall sakkyndige vurderinger * *På grunn av endringer i rutiner, gjelder dette tallet kun elever som får sakkyndige vurderinger fornyet

Stokke kommune. Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 13.12.2010

Stokke kommune. Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 13.12.2010 Stokke kommune Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 Kommunestyrets vedtak 13.12.2010 Innhold 1. INNLEDNING 3 2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER 6 3. TOPPLEDELSE OG STAB 14 4. GRUNNSKOLE

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 22.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post:

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

Årsmelding 2006. Frogn kommune

Årsmelding 2006. Frogn kommune Frogn kommune Frogn kommune 2. mai 2007 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 1.3 DEKNINGSGRADER, PRODUKTIVITET, BRUKERTILFREDSHET,

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune...

FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune... FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE

FAKTA OM NES KOMMUNE FAKTA OM NES KOMMUNE... 1 Folketall 2009 2013... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 2 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING MARS 2014 1 INNHOLD RÅDMANNENS RESUTATVURDERINGER... 3 REGNSKAP OG ØKONOMISKE ANALYSER... 10 PERSONAL... 19 RESULTATENHET SKOLE OG FRITIDSORDNING... 25 RESULTATENHET PLEIE OG OMSORG

Detaljer

4. Tjenesteområdene status og mål

4. Tjenesteområdene status og mål 4. 4.1 Innledning I dette kapitlet gjennomgås status og utviklingstrekk 2007-2011, samfunnsutvikling og prognoser for 2012-2015, samt målsetninger og strategier for tjenestene. Befolkningsutviklingen har

Detaljer

SAKSLISTE Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 12/2014 Regnskap og årsberetning 2013 for Nittedal kommune. 16:00

SAKSLISTE Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 12/2014 Regnskap og årsberetning 2013 for Nittedal kommune. 16:00 KONTROLLUTVALGET I NITTEDAL KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Arne Sømhovd (leder) Arvid Ruus (nestleder) Erland Vestli Gunvor A. Olsen Arne Olsen Kopi av innkallingen sendes: Ordfører Rådmann Revisor

Detaljer

Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015

Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015 Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015 Grimstad kommune Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad Besøksadresse: Arendalsveien 23 Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.no Utarbeidet av Grimstad

Detaljer

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 2. tertial 2012 Administrasjonens forslag 1 Innholdsfortegnelse Overordna styringskort side 3 Nærvær side 4 Bruk av overtid side 4 Oppsummering økonomi Planområde 1 Administrative

Detaljer

14 Tertialrapport nr. 2 1

14 Tertialrapport nr. 2 1 14 Tertialrapport nr. 2 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Rådmannens kommentarer... 3 2.1 Overordnet vurdering av status per 2. tertial 2014... 3 2.2 Nøkkeltall... 5 2.3 Tvistesaker... 9 3 Samfunn... 10 3.1

Detaljer

Årsmelding 2014 31. mars 2015

Årsmelding 2014 31. mars 2015 31. mars 2015 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 1.1 ØKONOMI... 5 1.2 SAMFUNN... 5 1.3 TJENESTER OG BRUKERE... 6 1.4 MEDARBEIDERE... 7 1.5 KOMMUNIKASJON OG INTERNE SYSTEMER... 7 2. ÅRSBERETNING

Detaljer

Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015

Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015 Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015 Fremmet for politisk behandling den 8.11.2011 Utfordringer og status Verran kommune står foran oppgaver

Detaljer

årsregnskap og årsberetning 2014

årsregnskap og årsberetning 2014 årsregnskap og årsberetning 2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Del I Årsberetning Innholdsfortegnelse... 1 Kommentarer til årsregnskapet... 3 Avdelingsregnskap... 16 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Årsmelding. For. Halden Kommune

Årsmelding. For. Halden Kommune Årsmelding For Halden Kommune 2012 1 av 76 2 av 76 Årsmelding 2011 Innhold Rådmannens innledning... 6 Utviklingstrekk.... 8 Samfunn... 10 Kommuneplanarbeidet.... 10 Miljø... 10 Forurensing... 10 Nedgravde

Detaljer

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 2 ÅRSBERETNING - HOVEDTALL I REGNSKAPET...9 2.1 DRIFTSREGNSKAPET...9 2.2 ENHETENES

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010. Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09)

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010. Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09) HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010 Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09) Kommunestyret endelige vedtak i Økonomiplan 2010 2014 Årsbudsjett 2010: K-067/09 Vedtak Kommunestyret

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

Nedre Eiker kommune. - trygghet og samhold Årsrapport 2008

Nedre Eiker kommune. - trygghet og samhold Årsrapport 2008 Nedre Eiker kommune trygghet og samhold Årsrapport Innhold Visjon side 3 Ordførerens kommentar side 4 Rådmannens kommentar side 5 Organisering side 6 Politisk sektor side 8 Året som gikk... side 10 Årsberetningen

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER OG HOVEDTREKK... 7 2.1 Økonomiske utviklingstrekk... 7 2.2 Statsbudsjettet...

Detaljer

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016. Kvitsøy kommune

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016. Kvitsøy kommune BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 Kvitsøy kommune INNHOLDSFORTEGNELSE TEKSTDEL: BUDSJETT FOR 2013 - ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016... 3 GENERELT OM BUDSJETTET OG UTVIKLINGEN I KVITSØY KOMMUNENS ØKONOMISKE

Detaljer

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010 Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune Årsberetning 2010 1 Rådmannens kommentarer... 3 2 Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag... 4 2.1 Investeringsregnskapet... 5 2.2 Driftsregnskapet... 5 2.3 Balansen...

Detaljer

Årsmelding for Drammen kommune 2010

Årsmelding for Drammen kommune 2010 Årsmelding for Drammen kommune 2010 Forsidebilde: Marienlyst skole, Norges første skole bygget med passivhusstandard. ÅRSMELDING 2010 DRAMMEN KOMMUNE INNHOLD side 3 Leseveiledning side 4 Innledning side

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Lillesand kommune hadde i 2010 et meget høyt aktivitetsnivå - en konsekvens av antall nye lillesandere og styrking av tjenestetilbudet. I hele denne vekstperioden

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

RÅDMANNENS KOMMENTAR...

RÅDMANNENS KOMMENTAR... Innhold 1. RÅDMANNENS KOMMENTAR... 3 2. BEFOLKNINGSSAMMENSETNING OG BEHOV.... 7 2.1. INNBYGGERNE I HATTFJELLDAL.... 7 2.2. FREMSKRIVING AV FOLKETALL FORDELT PÅ ALDERSGRUPPER.... 7 2.3. LEVEKÅRSDATA...

Detaljer

RAPPORT 1. TERTIAL 2010

RAPPORT 1. TERTIAL 2010 RAPPORT 1. TERTIAL 2010 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 1.1 STYRINGSSYSTEMET... 4 1.2 OVERORDNET VURDERING AV STATUS PER 1. TERTIAL 2010... 4 2 SAMFUNN, TJENESTER OG BRUKERE... 6

Detaljer