Stokke kommune. Årsrapport Rådmannen 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stokke kommune. Årsrapport 2013. Rådmannen 2014"

Transkript

1 Stokke kommune Årsrapport 2013 og Årsregnskap 2013 Rådmannen 2014

2 1. Generelt! Om årsrapporten Årsrapport for kommunens virksomhet utarbeides i henhold til Kommunelovens 48 og reglement for Stokke formannskap. Årsrapporten for 2013 tar utgangspunkt i de målene som ble fastlagt i handlingsprogrammet for perioden Det rapporteres her kun på målene for Enkelte av målene ble revidert i budsjettrevisjon 2.tertial og det er da de reviderte mål som rapporteres. I tillegg rapporteres det viktige hendelser i løpet av året og sentrale nøkkeltall. Årsrapporten utgjør et viktig grunnlag for å revurdere mål og virkemidler ved rullering av økonomiplan og handlingsprogram for perioden , samt oppfølging av budsjettet for Årsrapporten kommenterer også avvik i ressursbruken. Disse avvikene er basert på det endelige årsregnskapet for Avvik over kr ,- er kommentert for de store seksjonene mens avvik over kr ,- er kommentert i de mindre seksjonene. Til slutt gis det også en total økonomisk analyse. Regnskapet for 2013 er i dokumentet fremstilt med obligatoriske hovedoversikter og noter. Det er i årsrapporten også utarbeidet en oversikt over viktige Kostra-nøkkeltall. Om regnskapet Regnskapet er avlagt i.h.t. Kommunelovens 48 og Forskrift om årsregnskap og årsberetning. Regnskapet skal fremlegges på minimum samme detaljnivå som budsjettet er vedtatt på. I 2013 ble regnskapet gjort opp med et regnskapsmessig overskudd på 14,3 mill. kr. Befolkning og boligbygging Folkemengde 1. jan. og 31. des. samt forandringer i løpet av året År Antall Fødte Døde Fødsels- Innflyttet Utflyttet Netto- Folke- Antall 1.jan. oversku I alt Utland I alt Utland flytt. tilvekst 31.des ,18 % ,23 % ,44 % ,97 % ,97 % Kilde: SSB Folketallet pr var på personer. Endringen i folketallet fra 1. jan. til 31. des. var på 111 personer. Dette tilsvarer en vekst i 2013 på 1 %. Gjennomsnittlig befolkningsvekst siste 5 år har vært 1,2 %.

3 Folketallet pr fordeler seg slik etter aldersgrupper for barnehage, skole, eldre osv. Aldersgruppe år år år år år år og eldre Sum Kilde: SSB Den klart største prosentvise veksten fra 2012 til 2013 var i aldersgruppen år med 6,9 %. I aldersgruppen 0-5 år var det en nedgang på -1 %. Boligbygging Antall ferdigstilte boliger I 2013 ble det tatt i bruk 53 nye boliger. Gjennomsnitt siste 5 år er 56 boliger pr. år.

4 2. Rådmann og stab Ansvarsområde Rådmannen og stabene er det sentrale bindeleddet mellom kommunens innbyggere, folkevalgte og ansatte. Disse sørger for å legge forhold til rette for at folkevalgte kan styre kommunens virksomhet ved å fastsette mål, prioritere oppgaver og ressursbruk, tildele økonomiske rammer, delegere myndighet og føre kontroll. Rådmannen sørger for at beslutninger og vedtak i politiske organer gjennomføres, og informerer folkevalgte om resultater og måloppnåelse. Ansvarsområdet omfatter blant annet: Innkjøpsorganisering Strategisk ledelse Kommuneplanlegging Regnskap, lønn og Økonomistyring innfordring av Personalrådgivning kommunale krav Beredskap Skatteinnfordring Arkiv og servicesenter Pensjon og forsikring Politisk sekretariat Juridiske spørsmål Informasjonsteknologi Telefoni Næringssaker Informasjon og web Skjenke- og salgsbevilling Viktige hendelser Felles skatteoppkreverkontor med kommunene Re, Holmestrand, Hof og Stokke (lokalisert i Re) etablert (1.3.13) Salg av eiendomsselskapene Fossnes Pikås AS og Fossnes Valberg AS gjennomført Etablering av stiftelsen Sti for øye Rådgiver plan og utvikling ansatt Lederopplæring for alle ledere med personalansvar gjennomført Gjenåpning av kantine rådhuset Koordinerende enhet etablert Ny telefoniavtale etablert Omorganisering økonomi og finansstab ved at lønnsavdeling og regnskapsavdeling ble slått sammen Tatt i bruk flere moduler WebSak bl.a. ansattelsesmodul Avtale med Andebu kommune om felles sentralbord inngått (iverksatt ) Overformynderifunksjonen overført Fylkesmannen i Vestfold Ressursbruk Sektoren hadde netto mindreforbruk på kr 0,7 mill.

5 Vesentlige avvik fra justert budsjett: - = innsparing/merinntekt + = merforbruk/inntektssvikt Tjeneste Forklaring av de største avvikene Mill. kr 1002 Avvikling av valg Ingen kostnader i forbindelse med valg-programmet, som nå driftes av departementet. Mindre kostnader til valgkort osv. -0, Administrasjon Innsparing kjøp av 20% stilling fra Stokke kommunale pensjonskasse. -0, Felles EDB-systemer Innsparing kostnader til drifting av Agresso regnskap og lønn. -0, Diverse fellesutgifter Innsparing personforsikringer. -0, Den norske kirke Merutgifter overføring til kirken for kremasjonsavgift. 0,09 Diverse Lærlinger Merinntekt refusjon fra opplæringskontoret. -0,13 Diverse IT Merforbruk driftskostnader Gigafib 0,2 mill kroner. Merinntekter for deltakelse i driftsteam hos Gigafib 0,3 mill kroner. -0,12 Ansatte rådmann og stab * Antall årsverk 32,7 31,45 29,9 27,6 23,65 27,95 29,92 Antall ansatte *) ikke vært reell endring fra 2010 til Avviket skyldes annen opptellingsmetode grunnet overgang til nytt lønnssystem Nøkkeltall ANSATTE TOTALT I KOMMUNEN Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Ant % Ant % Ant % Ant % Ant % Ant % Antall årsverk Antall ansatte 1) Antall heltidsansatte Antall deltidsansatte Lønn: (omregnet til fulle stillinger) Årslønn under Årslønn Årslønn Årslønn over Turnus: Antall ansatte i turnusstillinger Sykefravær: Sykefravær i % 4,75 8,49 7,84 4,37 8,73 7,95 1) Antallet ansatte i denne totaloversikten avviker fra summen av antall ansatte oppgitt under hver enkelt seksjon. Årsaken til dette er at tallene i denne oversikten henter ut alle ansatte som mottar lønn pr Ansatte som er i ulønnet permisjon eller stillinger som ikke er besatt på dette tidspunktet er ikke med her. En ansatt som har delte stillinger mellom flere seksjoner vil bli talt opp under flere seksjoner.

6 Likestilling, mangfold og etiske retningslinjer Generelt Ved utgangen av 2013 arbeidet det 83 % kvinner og 17 % menn i Stokke kommune. Kommunen ønsker å gjenspeile samfunnet for øvrig og har i alle stillingsannonser en oppfordring til å søke stilling uavhengig av kjønn, religion og funksjonsnivå. I 2013 har nytt ansettelsesreglementet blitt vedtatt som skal bidra til å øke andelen ansatte med redusert funksjonsevne eller annen kulturell bakgrunn, via intervjuordningen. Kjønnsfordeling i % på ulike stillingsnivåer

7 Gjennomsnittlig årslønn for ulike stillingskategorier. Mellom % av kommunens lønnsmasse er regulert av sentral lønnsdannelse. Kjønnsfordelt oversikt over heltids- og deltidsansatte Stillings størrelse Antall kvinner Antall menn Sum 1-25,9% 114 (91) 28 (20) 142 (111) 25-49,9% 76 (71) 16 (19) 92 (90) 50-74,9% 194 (192) 20 (19) 214 (211) 75-99,9% 171 (160) 11 (7) 182 (167) Antall 100% 284 (287) 91 (93) 375 (380) Totalt antall ansatte 839 (801) 166 (158) 1005 (959) % andel deltid 66,15 (64,17) 45,18 (41,14) 62,69 (60,38) % andel heltid 33,85 (35,83) 54,82 (58,86) 37,31 (39,62) Alle stillinger lyses ut internt for at deltidsansatte skal få mulighet til å utvide stilling. Andel deltid har økt noe fra tall i parentes. Tiltak for å sikre betryggende kontroll og høy etisk standard Stokke kommune har tegnet medlemskapsavtale med Transparency International Norge og har i 2013 deltatt på nettverk i regi av TIN. Kommunen har i 2013 forberedt revisjon av de etiske retningslinjene og disse fremlegges for politisk behandling høsten Stokke kommune deltar i Vestfold offentlig innkjøpssamarbeid (VOIS) og det ble i 2013 vedtatt at kommunen øker sitt bidrag til denne organisasjonen, slik at samarbeidet kan utvikles ytterligere. Kommunen deltar i de fleste rammeavtaler som inngås i VOIS- regi. Det er i tillegg inngått flere nye rammeavtaler innenfor seksjon eiendoms ansvarsområde. Innkjøpsarbeidet er organisert med en sentral innkjøpsfaglig ansvarlig og delegert innkjøpsfullmakt på seksjonsnivå.

8 Aktivitet i politiske utvalg Saker behandlet i politiske organ Kommunestyre Formannskap Administrasjonsutvalget Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur Hovedutvalg for plan og miljø * Det faste utvalg for plansaker (siste møte ) * * Nytt hovedutvalg for plan og miljø fra erstatter HMK og planutvalg Måloppnåelse Målsetting for 2013 Måloppnåelse i 2013 Status 1 Fornye disaster-recovery system og øke serverkapasitet for å få lærere inn i Websak Disaster-recovery system ble fornyet og serverkapasiteten økt i Målet er nådd 2 Ta i bruk nye moduler Websak Alle moduler er tatt i bruk Målet er nådd 3 Gjennomføre Stortingsvalg Valg gjennomført Målet er nådd 4 Etablere samarbeidsavtale innenfor skatteinnfordring. Interkommunalt skatteoppkreverkontor Samarbeidsavtale inngått med virkning fra Målet er nådd 5 Planleggerstilling Rådgiver for plan og miljø ansatt Målet er nådd 6 Organisere og utstyre krisestaben PC m CIM Anskaffelse av PC er ikke foretatt Målet er ikke nådd 7 Stokke kirke fornyelse orgel Reparasjon av taket i kirken måtte utsettes pga undersøkelser fra Riksantikvaren. Midler avsatt til formålet på budsjettet for 2014 Målet er ikke nådd Resultatvurdering og oppfølging av avvik Her kommenteres resultater og avvik som kan få konsekvenser for neste driftsår eller neste rullering av handlingsprogram/økonomiplan. Ressursbruk Tjeneste Resultat/avvik 3900 Overføring til kirken for kremasjonsavgift, merforbruk kr 90. Oppfølging Budsjettet vurderes økt 1. tertial 2014.

9 3. Grunnskolen Ansvarsområde Ansvarsområdet omfatter blant annet: Grunnskole Skolefritidsordning (SFO) Spesialundervisning etter enkeltvedtak utenfor den vanlige grunnskolen Voksenopplæring ble en del av seksjon Grunnskole Viktige hendelser Alle skolene har deltatt i interkommunalt prosjekt med kompetanseutvikling i matematikk for lærere. Hver skole har nå 2 ressurslærere i faget. Prosjektet avsluttes vår Kompetanseutvikling for lærere i engelsk på småskoletrinnet ble avsluttet. Alle skoler har hatt stort fokus på vurdering for læring og samtlige elever i Stokkeskolen fikk skriftlig halvårsvurdering. Stokke kommune som skoleeier har gått over fra pilotprosjekt til å være deltaker i pulje 1 i skolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet i regi av Utdanningsdirektoratet. Arbeidsgruppen God oppvekst har dette året lagt vekt på arbeid innen psykisk helse, språkutvikling/lesing og læringsmiljø. Ungdomskolene i Stokke har sammen med de andre Vestfoldkommunene forpliktet seg til å videreføre prosjektet NY GIV. Satsningsområder har vært læringsmiljø og klasseledelse i alle skoler, blant annet under veiledning av Høgskolen i Østfold. Ny skolestruktur er under utredning. Denne behandles politisk vår Fremtidig Stokke ungdomsskole er under utredning. Utredningen behandles politisk vår Fylkesmannen har gjennomført tilsyn med særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter. Ny skolesjef har blitt ansatt. Plan for forpliktende samarbeid mellom barnehage og skole har blitt inngått. Plan for foreldreskole har blitt utviklet og skal innføres i Ressursbruk Seksjonen hadde en netto innsparing/ merinntekt på kr 0,1 mill. Vesentlige avvik fra justert budsjett: - = innsparing/merinntekt + = merforbruk/inntektssvikt Tjeneste Forklaring av de største avvikene 2020 Grunnskole undervisning Mill. kr

10 Merforbruk innenfor spesialundervisning. +0, Skolefritidsordning Innsparing av driftsmidler under tjenesten for å balansere merforbruk under andre tjenester. -0, Skolelokaler Merforbruk diverse utgifter vedr drift av skolelokaler +0,1 2230/ 2130/ Nøkkeltall Skoleskyss/Voksenopplæring Innsparing av driftsmidler under voksenopplæring og tilbakebetaling fra VKT jfr. endring av regler for finansiering av skyss av elever med skolegang ved annen skole enn nærskole. -0,1 Ansatte Antall årsverk 196,7 205,7 210,3 213,9 215,3 Antall ansatte Tall etter 2010 er basert på rapporten Aktive stillinger web pr. des., supplert med opplysninger fra seksjonen, fratrukket ansatte som jobber flere steder innen en seksjon. Tidligere tall var tatt ut fra en korrigert rapport fra lønningskontoret som har oppgitt antall per. utskriftdatoen. Grunnskolen 2009/ / / / /2014 Elever:(GSI tall pr. 1.oktober) Bokemoa skole Ramsum skole Feen skole 36 0* 0* 0* 0* Vennerød skole Melsom skole Vear skole Stokke ungdomsskole Sum antall elever *Feen skole ble nedlagt Årstimer: (GSI tall pr. 1.oktober) 2011/ / /2014 Ordinær undervisning Spesialundervisning (årstimer til ped. som gir sp.ped.hjelp etter opplæringsloven 5-1) Assistent (assistenttimer totalt) Hvorav årstimer til assistent som gir sp.ped hjelp e opplæringslovens SKOLEFRITIDSORDNINGER Antall barn i SFO (GSI tall pr. 1.oktober) Bokemoa SFO Ramsum SFO Feen SFO Vennerød SFO Melsom SFO Vear SFO Sum

11 Måloppnåelse Måloppnåelsen Målsetting for 2013 Måloppnåelse i 2013 Status 1 Etter- og videreutdanning av lærere Lærere har bl.a. deltatt på kurs i klasseledelse/læringsledelse, og Målet er nådd matematikk. Seminar til skoleledere i kartlegging og analyse. 2 Revisjon av IT-strategi 100 lærer PC-er er byttet. Arbeide videre med strategien i Målet er nådd Videreføres Resultatvurdering og oppfølging av avvik Her kommenteres resultater og avvik som kan få konsekvenser for neste driftsår eller neste rullering av handlingsprogram/økonomiplan. Ressursbruken Tjeneste Resultat/avvik Oppfølging 2230 Skoleskyss Priser for skyss pga farlig skolevei er høyere enn budsjettert for 2014, dette da div. transportører brukes av VKT. Det er behov for å styrke budsjettet til dette formålet. Nøkkeltallene Tjeneste Resultat/avvik Oppfølging 2020 Årstimer Behov for spesialundervisning øker, noe som forårsaker at timetallet som gis til spesialundervisning er økende hvert år. Dette uten at det er tilført ressurser i tilstrekkelig grad.

12 4. Barnehager Ansvarsområde Ansvarsområdet omfatter blant annet: Drift av kommunale barnehager Utbygging og utvikling av barnehagetilbudet Godkjenning av og tilsyn med kommunale og ikke-kommunale barnehager Forvaltning av offentlige tilskudd til kommunale og ikke-kommunale barnehager Tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne Tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Kommunal kontantstøtte Viktige hendelser Kommunestyret vedtok utbygging av Ekely barnehage Barnehagemyndigheten gjennomførte tilsyn etter barnehageloven med alle barnehager i Stokke Fylkesmannen gjennomførte tilsyn med Stokke kommune som barnehagemyndighet Barnehagestrukturen ble utredet av og behandlet politisk Full kapasitetsutnyttelse ved Feen barnehage ble oppnådd fra august Det ble vedtatt å avvikle naturavdelingene ved Melsom vgs i august 2014 Den kommunale kontantstøtten ble evaluert og opprettholdt Det ble bygget sovehus og lagt til rette for utvidelse med flere småbarnsplasser på Trekanten. Ressursbruk Seksjonen hadde netto innsparing på 2,3 mill kr. Vesentlige avvik fra justert budsjett: - = innsparing/merinntekt + = merforbruk/inntektssvikt Tjeneste Forklaring av de største avvikene Mill. kr 2010 Førskole Innsparing kommunale barnehager 1,8mill kr; 1mill kr, midler budsjettert til nye barnehageplasser ble ikke benyttet, 0,2 mill kr, merinntekt i form av statlig tilskudd til bhg. plasser reserverte for barn til flyktninger (aldersgruppa 4-5år), 0,4 mill kr, resterende midler etter saken om etterbetaling av kostpenger for 2011 og 2012, 0,2 mill kr, innsparing av driftsmidler. Innsparing ikke-kommunale barnehager 0,3mill kr. Lavere enn budsjettert kommunalt tilskudd pga færre barn i de private barnehagene fra høst Ved revisjon av regnskapet fremkom feil i -2,2

13 beregningsgrunnlaget for tilskudd, og dette skulle vært korrigert opp med kr 0,2 mill. Midlene er derfor foreslått avsatt til dekning av utgifter til tilskudd i 2014-budsjettet Kommunal kontantstøtte Mindre omfang i bruk av ordningen -0,2 Nøkkeltall Årsverk i seksjonen 95,66 102, ,92 114,02 Ansatte i seksjonen tall i Agresso per desember tall i Basil pr desember. Antall ansatte totalt Antall årsverk totalt 153,26 171,27 169,57 169,28 164,47 Ansatte menn i grunnbemanning (inkl. private) Ansatte kvinner i grunnbemanning (inkl. private) Antall barnehager Antall kommunale barnehager Antall private barnehager Barn i kommunale barnehager Barn i private barnehager Antall barn totalt Herav antall i familiebarnehager (9) (8) (0) (0) (0) Herav antall i åpen barnehage / lekesenter Herav antall barn fra språklige og kulturelle minoriteter Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til antall innvandrerbarn 1 5 år (KOSTRA) 62,2 % 61,7 % 66,3 % 78,7 % - Barn med barnehageplass 1 2 år Barn med barnehageplass 3 6 år SUM 1-5 år Barnehagedekning 1 2 år i % (260) 77,1% 82,5% 80,9 % 84,9% 80,8% Barnehagedekning 3 5 år i % (448) 95,7% 97,5% 97,2 % 94,7% 95,8% Barnehagedekning 1 5 år i % (708) 87,9% 91,3% 90,7% 90,9% 90,3% Antall avslag på søknad om barnehageplass Det er benyttet folketall per (SSB tabell 07459) Barn som bor i asylmottak og barn med utsatt skolestart er ikke medregnet i folketallet 1-6 år.

14 Måloppnåelse Målsetting for 2013 Måloppnåelse i 2013 Status 1 Utredning av barnehagestruktur Utredning fra Kaupang Agenda AS Målet er ble levert i juni og politisk behandlet i nådd september. 2 Utbygging av Ekely barnehage utredes. Tilskudd til flere ikke-kommunale barnehageplasser og plasser i andre kommuner I påvente av ekstern utredning av barnehagebehovet ble avsetningen til nye plasser ikke spesifisert i handlingsprogrammet. Utbygging av Ekely ble utredet og vedtatt. Påbygg ferdigstilles innen august Det ble ikke opprettet flere plasser i ikke-kommunale barnehager. Målet er nådd 3 Feen barnehage full utnyttelse av kapasiteten 12 plasser ble tatt i bruk fra august Målet er nådd 4 Bygging av 1 sovehus Sovehus på Trekanten bygget Målet er nådd 5 Måling av støy og etterklang i alle barnehagene Måling gjennomført i henhold til gitte krav Ekely barnehage Målet er ikke nådd 6 Kompetanseheving innenfor statlig Kurs og felles planleggingsdager Målet er kompetansestrategi Vennskap og deltakelse gjennomført som planlagt, videreføres nådd i Tverrfaglig videreutdanning i trening i sosial kompetanse ART 2 ansatte har fullført utdannelse som ART-trenere Målet er nådd Resultatvurdering og oppfølging av avvik Her kommenteres resultater og avvik som kan få konsekvenser for neste driftsår eller neste rullering av handlingsprogram/økonomiplan. Nøkkeltallene Tjeneste Resultat/avvik Oppfølging 2010 Antall minoritetsspråklige barn i barnehagene øker. Det er behov for målrettet og tidlig innsats for å sikre at barn fra språklige og Barnehagedeltakelsen er 78,7 %, dette kulturelle minoriteter lærer norsk før er 12 prosentpoeng lavere enn for befolkningen i alderen 1 5 år. skolestart. Det er et mål å øke barnehagedeltakelsen for denne gruppen. Åpen barnehage som et forebyggende og integreringsfremmende tiltak for familiene inngår i folkehelsestrategien i Stokke som ett av tre innsatsområder. Tiltaket vil kunne være en viktig arena også for denne gruppen.

15 Måloppnåelse Tjeneste Resultat/avvik Oppfølging 2210 Måling av støy og etterklang Det gjenstår å få utført måling i 3 5 barnehager. Kostnad kr. 35 søkes tilført ved budsjettjustering.

16 5. Barneverntjenesten Ansvarsområde Ansvaret omfatter blant annet: Barneverntjeneste Barneverntiltak i familien Barneverntiltak utenfor familien Tilsyn med barn plassert i fosterhjem i Stokke Viktige hendelser Fortsatt en stor økning i antall bekymringsmeldinger (235 barn), 60 av disse utløste voldsrutine da det fremkom opplysninger om vold og/eller seksuelle overgrep. Praksisen med å skreddersy tiltak tilpasset familienes behov har ført til at Stokke ligger på topp i Vestfold i antall undersøkelser som ender med tiltak. Det betyr at familiene får god hjelp på et tidlig tidspunkt. Det er opprettet teamledere på barneteam og ungdomsteam. Teamleder omsorg er en prosjektstilling. Teamleder barn er dekket av fylkesmannsmidler. Barnevernleder fungerer som teamleder ungdom. Ressursbruk Seksjonen hadde netto merforbruk på kr 0,8 mill. Vesentlige avvik fra justert budsjett: - = innsparing/merinntekt + = merforbruk/inntektssvikt Tjeneste Forklaring av de største avvikene Mill. kr 2440 Barneverntjenesten Innsparingen skyldes statlig tilskudd til to stillinger hvorav den ene ikke utløste utgifter før Midlene ble budsjettert som avsetning, men er godkjent brukt til formålet ved bruk av innleide konsulenter. - 0,3

17 2510 Barneverntiltak innenfor familien Det har vært en stor økning i utgifter til hjemmebaserte tiltak. Dette skyldes en omfattende økning i antall saker. Barneverntjenesten mottok 235 bekymringsmeldinger i 2013, 192 gikk til undersøkelse og 163 barn har mottatt hjelpetiltak. Ved kjøp av familieterapeuter og familieveiledere inn i hjemmene kan barneverntjenesten skreddersy gode tiltak for familiene. Her rapporteres det fra familiene, instansene rundt og terapeutene positive endringer for barna. Hjelpetiltakene har også styrket foreldrenes omsorgskompetanse i flere saker der det var høy risiko for plassering utenfor hjemmet. I en sak (tjeneste 2510) har det vært behov for å kjøpe tjenester fra staten. Det gjaldt en plassering på mor/barn-senter. + 1,1 Nøkkeltall Ansatte Antall årsverk 6,7 6,7 9,7 10 1) 10 Antall ansatte Barneverntjenesten: Antall meldinger ) Antall undersøkelsessaker (hele året) Fristbrudd ) Antall barn Stokke kommune har plassert i fosterhjem og institusjon pr ) Antall saker i arbeid pr Antall undersøkelsessaker på venteliste pr ) Inkludert to tilsynsfører i til sammen 40 % og en merkantil i 80% 2) Nytt rapporteringsområde fra 2010 (+ tall fra 2009) 3) Sammenslått fra tidligere 2 områder. (gjennomført tilbake til 2006) Måloppnåelse 1 Målsetting for 2013 Måloppnåelse i 2013 Status Den forebyggende 50% stillingen ble Målet er forlenget ut året, men ble avsluttet i delvis Gjøre fast 50% forebyggende stilling etter Midlene er overført til nådd prosjektfasen prosjektstillingen; Teamleder omsorgsteam. Resultatvurdering og oppfølging av avvik Her kommenteres resultater og avvik som kan få konsekvenser for neste driftsår eller neste rullering av handlingsprogram/økonomiplan.

18 Ressursbruken Tjeneste Resultat/avvik 2510 Barneverntjenesten ser en økning i antall saker og alvorlighetsgraden i sakene. Oppfølging Budsjett 2014 tar ikke fullt ut høyde for merutgiftene vi har hatt i Budsjettet er derfor sårbart og vil måtte vurderes oppjustert i budsjettrevisjonen. Nøkkeltallene Tjeneste Resultat/avvik Oppfølging 2510/2520 Antall undersøkelser og saker i Økningen i antall undersøkelser og saker arbeid har medført et svært høyt arbeidspress på de ansatte i barneverntjenesten. Kravene til faglig gode undersøkelser kombinert med den store arbeidsbelastningen har resultert i at barneverntjenesten i noen tilfeller har måtte utvide undersøkelsen til 6 måneder, i andre tilfeller har dette resultert i fristbrudd. Barneverntjenesten anser at dette er svært uheldig for de familiene som blir utsatt for forlengelser eller fristbrudd. Barneverntjenesten jobber kontinuerlig med å finne løsninger, men trenger flere ressurser for å imøtekomme veksten som har vært det siste året.

19 6. Kultur og fritid Ansvarsområde Ansvarsområdet omfatter blant annet: Barne- og ungdomsarbeid Bibliotek/litterære kulturtiltak Idrett og friluftsliv Kunst og kunstformidling Kulturskole og kulturell barnehagesekk Den kulturelle Spaserstokken (DKSS) Den Kulturelle Skolesekken (DKS) Kulturminnevern, lokalhistorie, museumsdrift Natur- og innlandsfiskeforvaltning Sang og musikk Teater, film, media Kulturanlegg/institusjoner Tilrettelagte kulturtiltak Viktige hendelser Biblioteket: Åpningstid er økt med 1 time i uka. Biblioteket er videreutviklet som formidlings- og arrangementsarena. Suksessen Vestfoldbibliotekenes sommerlesekampanje: barn 1. 7.klasse er videreført. Har mottatt tilskudd til litteraturformidling til barn med annet morsmål. Har etablert samarbeid mellom DKS og biblioteket som kulturarena for skoleelever i 3. klasse. DKS: Har innarbeidet skolebesøk og workshop Sti for øye og Stella Polaris gjøglerworkshop. DKSS: Suksessen med ulike arrangementer er videreført. Tilskuddsfinansiert. Flerkulturell dag i samarbeid med Stiftelsen Stokke bygdetun, folkehelse og flere, er videreført. Kulturskolen: Kulturskoletimen: Gjennomført i samarbeid med skolene i SFO tiden for 1 4 klassene. De unges arena digitalt nettverk - 3årig samarbeidsprosjekt med Stokke U er etablert. Har etablert en stiftelse som en fremtidig driftsorganisasjon for Sti for øye. Har bidratt til at 5 ulike anleggsprosjekter har mottatt tilskudd på kr 1,8 mill. Ressursbruk Seksjonen hadde en innsparing på kr 0,2 mill.kr. Vesentlige avvik fra justert budsjett: - = innsparing/merinntekt + = merforbruk/inntektssvikt Tjeneste Forklaring av de største avvikene Mill. kr flere Diverse innsparing drift -0, Mindreforbruk kulturskoletimen jfr fordeling over skoleår istedenfor kalenderår. Midlene er foreslått avsatt til bruk i ,1

20 Nøkkeltall Ansatte * 2011* Antall årsverk, avrundet 13, Antall fast ansatte *For 2010 og 2011 var 6 ansatte i 5,7 årsverk ved servicekontoret registrert under virksomhet kultur Bibliotek tall pr. innbygger Besøk pr. innb. 3,9 3,4 3,4 3,4 3,4 Utlån pr. innb. 4,7 4,4 4,2 4,7 4,7 Bøker og media kr. pr. innb ,2 25,50 28,55 26,62 Internettbruk (Her telles antall brukere pr. dag) Litteraturformidling skoleklasser (antall 50/123 45/ / / /1283 besøk/elever) 5 Arrangement/utstillinger Kulturskolen Antall registrerte elever på instrument- og kunstfag (1) Andel % grunnskoleelever registrert i kulturskolen 7,1 % 8,2 % 8.6 % 7,9 % 6,7% Antall søkere uten elevplass Antall undervisningstimer totalt Årsverk pedagogisk personale 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 Kulturell barnehagesekk: antall 65/103 72/ / / /1200 arrangement/deltakere 2 Kulturell spaserstokk (DKSS): antall arr./deltakere 15/800 28/ / / /1435 (1) Elevtall i samarbeidsprosjekter med grunnskolen og korps er ikke medregnet. Den Kulturelle Skolesekken (DKS) Antall ulike forestillinger, work-shops, arrangementer Gjennomsnittlig antall DKS-tilbud per elev 4,2 5,3 4 3,8 4,8 Måloppnåelse Målsetting for 2013 Måloppnåelse i 2013 Status 1 Styrke kulturminnevernet og det Delmål: Utbetalt tilskudd kr 165 til tre Delmålet frivillige kulturliv ungdomstreff er nådd

21 Resultatvurdering og oppfølging av avvik Her kommenteres resultater og avvik som kan få konsekvenser for neste driftsår eller neste rullering av handlingsprogram/økonomiplan. Ressursbruken Tjeneste Resultat/avvik Oppfølging 3700 Resultat er i balanse pga restriktiv holdning til innkjøp, men formidling til skoler og barnehager fører til økt forbruk av barne og ungdomslitteratur. Nye medier skaper ytterligere press på mediebudsjettet i tillegg til at deler av samlingen er i ferd med å bli foreldet 3830 Kulturskolens regnskap viser et mindreforbruk på kr ,-. Vurdere økning av mediebudsjettet for å unngå reduksjon i tilbudet til befolkningen. Sees i sammenheng med ressurser for skoler og barnehager og bl.a deltakelse i et vestfold-spleiselag for å bygge opp et tilbud av ebøker. Økt rammetilskudd 2013 til kulturskoletimen. Besparelse/overskudd 2013 vil bli brukt i jfr fordeling på skoleår..

22 7. Pedagogisk-psykologisk tjeneste Ansvarsområde PPT er en rådgivningsinstans, hjemlet i Opplæringsloven 5-6 og omfatter barn i førskole- og elever i grunnskolealder, samt voksne med behov for spesialundervisning på grunnskolens område. PPT har to viktige arbeidsområder: - Hjelpe skolen med kompetanse -og organisasjonsutvikling for å bedre opplæringen for barn med spesielle behov. - Sørge for at det blir laget sakkyndig vurdering der loven krever det. Viktige hendelser Det har blitt gjort avtale med HK-data om innstallering av nytt fagprogram. Kommunen har mottatt fornyingsmidler fra Fylkesmannen til prosjekt i skolen. Prosjektet dreier seg om forholdet mellom tilpasset opplæring og spesialundervisning og skal utføres i Ressursbruk Seksjonen hadde netto innsparing på 0,2 mill kr. Vesentlige avvik fra justert budsjett: - = innsparing/merinntekt + = merforbruk/inntektssvikt Tjeneste Forklaring av de største avvikene Mill. kr 2020 Grunnskole Innsparing driftsmidler. Hovedsakelig pga avventing i innstallering av ny fagprogram - HK-data. Høsten 2013 ble det inngått avtale om innkjøp, men arbeidet med dette startes i Midlene foreslås derfor avsatt til dekning av utgiftene i ,2 Nøkkeltall Ansatte Årsverk i seksjonen 5,5 5,5 5,5 5,25 5,25 Ansatte i seksjonen I perioden har PP tjenesten var del av virksomhet Familie og Oppvekst, fra 2011 ble overført virksomhet Grunnskoler. Fra 2012 ble PP tjenesten skilt ut som egen seksjon. Pedagogisk psykologisk tjeneste Antall henvisninger til PPT Antall sakkyndige vurderinger * *På grunn av endringer i rutiner, gjelder dette tallet kun elever som får sakkyndige vurderinger fornyet

Helse, velferd og omsorg

Helse, velferd og omsorg Helse, velferd og omsorg Kommunalsjef Helse, Velferd og Omsorg Leder møte Stab Utredning, kommunelege, kommunepsykolog, folkehelse Koordinerende enhet NAV Engveien PLO Tiltak Helse- og sosialmedisinsk

Detaljer

Stokke kommune. Årsrapport 2014. Rådmannen 2015

Stokke kommune. Årsrapport 2014. Rådmannen 2015 Stokke kommune Årsrapport 2014 og Årsregnskap 2014 Rådmannen 2015 1 2 1. Generelt! Om årsrapporten Årsrapport for kommunens virksomhet utarbeides i henhold til Kommunelovens 48 og reglement for Stokke

Detaljer

Stokke kommune. Årsrapport 2012

Stokke kommune. Årsrapport 2012 Vedlegg sak 15/13 Stokke kommune Årsrapport 2012 og Årsregnskap 2012 Rådmannen 2013 1. Generelt! Om årsrapporten Årsrapport for kommunens virksomhet utarbeides i henhold til Kommunelovens 48 og reglement

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000

Detaljer

Stokke kommune. Årsrapport 2012. Rådmannen 2013

Stokke kommune. Årsrapport 2012. Rådmannen 2013 Stokke kommune Årsrapport 2012 og Årsregnskap 2012 Rådmannen 2013 INNHOLD 1. Generelt... 4 2. Rådmann og stab... 6 3. Grunnskolen... 11 4. Barnehager... 14 5. Barneverntjenesten... 18 6. Kultur og fritid...

Detaljer

budsjett Regnskap Avvik

budsjett Regnskap Avvik Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321

Detaljer

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 og slønn pr.. Vekst i fra 1.12.2012 til 1.12.. pr. 1.12.. gruppe svekst Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 100 Politisk styring 179

Detaljer

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar

Detaljer

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2. Ansatte, årsverk, lønn og svekst per kostra funksjonskode Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.814 843 102,1-1,0 Administrasjon. Totalt i sektoren 27.661 24.107 41.342 551 595 114,1

Detaljer

Område 2 Formannskapet, 19.november

Område 2 Formannskapet, 19.november Område 2 Formannskapet, 19.november Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kultur og Kulturbadet Skole, Spesialundervisning PPT Kostnadsdrivere

Detaljer

Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099

Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099 Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099 016 3 694 234 423 972 88,5 1001 Lønnspott og andre reserver

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift

ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift Politisk organisering Kommunestyre 41 Kontrollutvalg 5 Barne- og ungdomsråd Eldreråd Råd for funksjonshemmede Formannskap 11 Partssammensatt utvalg Klagenemnd 5 9 Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og

Detaljer

Årsrapport 2013. Helse, rehabilitering og barnevern

Årsrapport 2013. Helse, rehabilitering og barnevern Årsrapport 2013 Helse, rehabilitering og barnevern 1. Om resultatenheten Helse, rehabilitering og barnevern Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder* Bente Molde Helsestasjon Ann-Mari

Detaljer

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre MØTEBOK Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre ØKT BOSETTING AV FLYKTNINGER - FORDELING AV ØKT INTEGRERINGSTILSKUDD Trykte vedlegg: Forslag til innstilling:

Detaljer

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar 2016 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN 26.02.2016 Skedsmo Kommune,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00160 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Margret Sørensen Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 15.12. 214/ RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Stokke kommune. Årsrapport 2010. Rådmannen 18. mai 2011

Stokke kommune. Årsrapport 2010. Rådmannen 18. mai 2011 Stokke kommune Årsrapport 2010 og Årsregnskap 2010 Rådmannen 18. mai 2011 Innhold 1. GENERELT 5 2. TOPPLEDELSE OG STAB 7 3. GRUNNSKOLEN 11 4. FAMILIE OG OPPVEKST 14 5. NAV 18 6. PLEIE, OMSORG OG REHABILITERING

Detaljer

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september

Detaljer

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille.

Detaljer

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling STATISTIKK: samfunnsutvikling tjenesteutvikling Befolkningssammensetning Larvik Tønsberg Arendal Porsgrunn Sandefjord Kommunegru ppe 13 Folkemengden i alt 42 412 39 367 41 655 34 623 43 126.. Andel kvinner

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Budsjett 03.11.14 Status Tiltak

Budsjett 03.11.14 Status Tiltak Budsjett 03.11.14 Status Tiltak Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Oppvekst og kultur Ansvarsområdet 2; 56 ulike ansvarsområder, fordelt

Detaljer

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Institusjonstjenester Hjemmetjenester Helsetjenester Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015 Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE TERTIALRAPPORT 1.2015 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE - ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT (2015) Beskrivelse

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Budsjett 2016 Helse og velferd

Budsjett 2016 Helse og velferd Budsjett 2016 Helse og velferd Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kommunalsjef fellestjenester: Tildelingskontor, koordinerende enhet, cosdocansvarlig

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer

Detaljer

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Orienteringsnotat Orienteringsnotat statusrapport for enhet for barn, unge

Detaljer

Spørsmål fra formannskapet vedr. årsmelding 2011. Kommunestyret 10. mai 2012

Spørsmål fra formannskapet vedr. årsmelding 2011. Kommunestyret 10. mai 2012 Spørsmål fra formannskapet vedr. årsmelding 2011 Kommunestyret 10. mai 2012 1 Hvor mange hjemler har vi totalt, og hva betyr opprydding i hjemmelsregisteret? Økning på 15 årsverk fra 2010 til 2011 7 årsverk

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

I vedtatt Handlingsprogram og økonomiplan 2015-2015 årsbudsjett 2015 står det på side 8:

I vedtatt Handlingsprogram og økonomiplan 2015-2015 årsbudsjett 2015 står det på side 8: NOTAT Avdeling: en Saksbeh.: Christina Ødegård Direkte tlf.: 37185203 E-post: christina.odegard@amli.kommune.no Vår ref.: 2014/895-1 Lnr.: 1041/2015 Dato: 18.02.2015 Høring - administrativ organisering

Detaljer

MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon

MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sissel Thorsrud Arkivsaksnr.: 14/937 Arkiv: F30 REFUSJON AV UTGIFTER TIL ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER Rådmannens innstilling: Alternativ

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Tertialrapport 2/2014 Personal Utdrag fra fokusområder Status tjenesteproduksjon i sektorer og staber Økonomi (drift, investeringer og

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015 Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Helsetjenesten 12.05.2015 Midlertidig opphør av enhetslederstilling t.o.m. Enhetsleder Helse gikk av med

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg. Arkivsak. Nr.: 2013/988-16 Saksbehandler: Per Arne Olsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014 Økonomi Bistand og omsorg - orienteringssak Rådmannens forslag til vedtak Saken

Detaljer

Rådmannens innstilling: 1. Det opprettes bofellesskap for 5 enslige mindreårige flyktninger i Lunner kommune 2. Driften av boligen legges ut på anbud

Rådmannens innstilling: 1. Det opprettes bofellesskap for 5 enslige mindreårige flyktninger i Lunner kommune 2. Driften av boligen legges ut på anbud Arkivsaksnr.: 10/1311-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Det opprettes bofellesskap for 5 enslige mindreårige

Detaljer

AVD. FOR OPPVEKST Informasjon til HOK 2015

AVD. FOR OPPVEKST Informasjon til HOK 2015 AVD. FOR OPPVEKST Informasjon til HOK 2015 Avd. for oppvekst 2 Stab Oppvekstsjef Rådgiver skole Rådgiver barnehage Rådgiver spesialpedagogikk Utviklingskoordinator skole IKT-koordinator Elisabeth Jonassen

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

2016 2017 2018 2019 Totalt. Sted Ansvar: Politisk virksomhet (110) Funksjon: Kommunestyre (1004)

2016 2017 2018 2019 Totalt. Sted Ansvar: Politisk virksomhet (110) Funksjon: Kommunestyre (1004) Kapittel : Sentraladministrasjonen 18: Ny politisk organisering hovedutvalg Dette vil kreve ressurser i form av møtegodtgjørelse m.m. til politikerne i 3 hovedutvalg og en administrativ ressurs i forbindelse

Detaljer

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008.

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008. Saksfremlegg Saksnr.: 09/1408-1 Arkiv: 410 G13 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ØKT RESSURS TIL HELSESØSTERTJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl LOKALT MÅLEKART 2011 Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl Kort beskrivelse av virksomhetens tjenesteområde: Virksomheten består av følgende avdelinger: Pedagogisk psykologisk tjeneste

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og levekår Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.10.2015 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

Stokke kommune Årsrapport 2008 Årsregnskap 2008

Stokke kommune Årsrapport 2008 Årsregnskap 2008 Stokke kommune Årsrapport 2008 og Årsregnskap 2008 Stokke kommunestyre 15. juni 2009 Innhold 1. Generelt 5 2. Toppledelse og stab 7 3. Grunnskolen 11 4. Familie og oppvekst 15 5. Pleie, omsorg og rehabilitering

Detaljer

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Institusjonstjenester Hjemmetjenester Helsetjenester Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne Tildelingskontoret Barnevern NAV sammen

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Helse- og omsorgsplan Østre Toten. Åpent møte tirsdag 27. september 2011 Innledning ved Per Schanche

Helse- og omsorgsplan Østre Toten. Åpent møte tirsdag 27. september 2011 Innledning ved Per Schanche Helse- og omsorgsplan Østre Toten Åpent møte tirsdag 27. september 2011 Innledning ved Per Schanche Spørsmål til deltakerne på møte Hva er ditt beste råd til kommunen for den videre utviklingen av tilbudet

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

Folketall pr. kommune 1.1.2010

Folketall pr. kommune 1.1.2010 Folketall pr. kommune 1.1.2010 Mørk: Mer enn gjennomsnittet Lysest: Mindre enn gjennomsnittet Minst: Utsira, 218 innbyggere Størst: Oslo, 586 80 innbyggere Gjennomsnitt: 11 298 innbyggere Median: 4 479

Detaljer

I forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement.

I forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. VEDLEGG 4 OVERFØRING AV MERFORBRUK I TIL BUDSJETTÅRET I forbindelse med årsregnskap, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. 2.5.7 Ved et regnskapsmessig

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.06.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802466 : E: 221 A22 &70 : Ingvar Torsvik Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 14.04.2008 36/08 Bystyret

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Fakta: Arendal kommune har lavere inntekter enn snittet for Gruppe 13 (sammenlikningsgruppen) Rådmannen legger frem forlag om reduksjoner i driftsrammen for enhetene i 2013

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: Følgende budsjettendringer gjennomføres: Utgiftsøkning

Detaljer

Foreløpige rammer 2014-2017 Utfordringer i helse og sosial. Foreløpige innspill 02.05.2013

Foreløpige rammer 2014-2017 Utfordringer i helse og sosial. Foreløpige innspill 02.05.2013 Foreløpige rammer 2014-2017 Utfordringer i helse og sosial Foreløpige innspill 02.05.2013 1. Investeringer forslag til tidsplan 2. Drift regneark 3. Kommentarer Kommentarer Forventninger til ny budsjettmal

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Saksframlegg Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Saksframlegg Arkivsak: 201000372-14 Arkivkode: 121.0 Saksbeh: Ayub Mohammad Tughra Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 22.06.2010 ØKONOMISK STATUS

Detaljer

Levanger kommune, Barne- og familietjenesten, Barnevern desember 2008. Barne-og familietjenesten desember 2008 1

Levanger kommune, Barne- og familietjenesten, Barnevern desember 2008. Barne-og familietjenesten desember 2008 1 Levanger kommune, Barne- og familietjenesten, Barnevern desember 2008 Barne-og familietjenesten desember 2008 1 Vedtak i Kommunestyret 19.11.08 Det utarbeides en regnskapsrapport for enhet Barnevern som

Detaljer

Sisa Årsverk fordelt på ulike tjenester til personer med psykiske vansker/lidelser

Sisa Årsverk fordelt på ulike tjenester til personer med psykiske vansker/lidelser Midler til brukermedvirkning 1. Hvilket beløp bevilget kommunen til brukermedvirkning i organisert form i 2011? Vennligst oppgi svaret i 1000 kr Omfatter bevilgninger til organisasjoner for mennesker med

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1044-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 1 TERTIAL 2010 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 13/443 REGNSKAPSRAPPORT 2. KVARTAL FOR OPPVEKST OG KULTUR 2013

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 13/443 REGNSKAPSRAPPORT 2. KVARTAL FOR OPPVEKST OG KULTUR 2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 13/443 REGNSKAPSRAPPORT 2. KVARTAL FOR OPPVEKST OG KULTUR Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for planområde 3 oppvekst

Detaljer

TJENESTEKONTOPLAN - STAVANGER KOMMUNE

TJENESTEKONTOPLAN - STAVANGER KOMMUNE 100 POLITISK STYRING 10000 POLITISK STYRING 110 KONTROLL OG REVISJON 11000 KONTROLL OG REVISJON 120 ADMINISTRASJON 12000 ADMINISTRASJON 121 FORVALTNINGSUTGIFTER I EIENDOMSFORVALTNINGEN 12100 FORVALTNINGSUTGIFTER

Detaljer

Sted Ansvar: IKT (1240)

Sted Ansvar: IKT (1240) Kapittel : Sentraladministrasjon 24: IKT 20 % ekstra ressurs Fom 1.mai 2015 ble IKT styrket med 20 % stilling. Det er derfor behov for tilføring av lønnsmidler, kr 55 000. Dette overføres fra opprinnelige

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål 1 Generelt for alle enheter Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2015. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver = ikke lovpålagt, L-IN = lovpålagt men uten angivelse av nivå eller omfang NB: Liste uten å ha sjekket med de tjenesteområdene Kommunedelplan Samfunnsutvikling Ressurser

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Administrativ organisering av Berg kommune

Administrativ organisering av Berg kommune Administrativ organisering av Berg kommune Berg kommune gjør en midlertidig endring av den administrative organiseringen fra og med dags dato januar 2013. Berg kommune ønsker med dette å forbedre administrasjonens

Detaljer

Kommunale tjenester samlokalisert i 2 bygninger: Kommunehuset Sykeheimen / Familiesentralen 220 årsverk- 300 ansatte i kommunen

Kommunale tjenester samlokalisert i 2 bygninger: Kommunehuset Sykeheimen / Familiesentralen 220 årsverk- 300 ansatte i kommunen 2153 innbyggere Offensiv og prosjektvillig sterkt lånebelastet Forvaltningskommune for Sør-samisk språk og kultur Er i en omstillingssituasjon Sørvendt Natur og fjellkommune Landbruk og primærnæring Kommunale

Detaljer

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/86

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/86 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/86 Sign: Dato: Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 19.01.2016 Eldrerådet 19.01.2016 Hovedutvalg helse og omsorg

Detaljer

TIL FREMMEDSPRÅKLIGE BARN I ALTA KOMMUNE - UTFORDRINGER

TIL FREMMEDSPRÅKLIGE BARN I ALTA KOMMUNE - UTFORDRINGER Saksfremlegg Saksnr.: 09/246-4 Arkiv: 150 A Sakbeh.: Tor Fredriksen Sakstittel: UNDERVISNINGSTILBUD TIL FREMMEDSPRÅKLIGE BARN I ALTA KOMMUNE - UTFORDRINGER Planlagt behandling: Hovedutvalget for Barn og

Detaljer

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal, 13. oktober 2015 Utdanningsdirektørens ansvarsområde Utdanningsdirektør 24 (+1) virksomhetsledere Budsjett 2015:

Detaljer

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1880-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

STRATEGISK INNRETNING

STRATEGISK INNRETNING 1 STRATEGISK INNRETNING Konsoliderende budsjett som sikrer lovpålagte tjenester Eiendomsforvaltning Ny skolestruktur Helse- og omsorgsplanen Målsetting; å skape et godt tilbud til befolkningen innenfor

Detaljer

RE KOMMUNE ny og varm BUDSJETT 2014 - OPPVEKST OG KULTUR

RE KOMMUNE ny og varm BUDSJETT 2014 - OPPVEKST OG KULTUR BUDSJETT 2014 - OPPVEKST OG KULTUR 1 FELLES SKOLE BUDSJETT 2014 OPPVEKST OG KULTUR IKT- veileder: 20 % stilling til pedagogisk arbeid for skolene. Kr. 60 000,- i 2014 som gjelder for høsthalvåret. Skoleskyss

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 11/1616-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/103 REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. KVARTAL OPPVEKST OG KULTUR 2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/103 REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. KVARTAL OPPVEKST OG KULTUR 2014 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/103 REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. KVARTAL OPPVEKST OG KULTUR Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for

Detaljer

Noen tall fra KOSTRA 2013

Noen tall fra KOSTRA 2013 Vedlegg 7: Styringsgruppen Larvik Lardal Noen tall fra KOSTRA 2013 Larvik og Lardal Utarbeidet av Kurt Orre 10. september 2014 Kommunaløkonomi Noen momenter kommuneøkonomi Kommunene har omtrent samme

Detaljer

MØTEINNKALLING. Komite for grunnskole og barnehage. Dato: 17.12.2015 kl. 13:00 Sted: Flerbrukshuset Arkivsak: 15/00179 Arkivkode:

MØTEINNKALLING. Komite for grunnskole og barnehage. Dato: 17.12.2015 kl. 13:00 Sted: Flerbrukshuset Arkivsak: 15/00179 Arkivkode: MØTEINNKALLING Komite for grunnskole og barnehage Dato: 17.12.2015 kl. 13:00 Sted: Flerbrukshuset Arkivsak: 15/00179 Arkivkode: Mulige forfall meldes snarest til servicetorget 78943300, eller postmottak@vardo.kommune.no

Detaljer

Stokke kommune. Årsrapport 2006. Stokke kommunestyre 18. juni 2007

Stokke kommune. Årsrapport 2006. Stokke kommunestyre 18. juni 2007 Stokke kommune Årsrapport 2006 Stokke kommunestyre 18. juni 2007 Innhold: 1. GENERELT 3 2. TOPPLEDELSE OG STAB 4 3. GRUNNSKOLEN 7 4. FAMILIE OG OPPVEKST 10 5. PLEIE, OMSORG OG REHABILITERING 14 6. TILTAK

Detaljer