HMS-LEDELSE I STATKRAFT. Torbjørn Lyngestad / HMS-direktør

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS-LEDELSE I STATKRAFT. Torbjørn Lyngestad / HMS-direktør"

Transkript

1 HMS-LEDELSE I STATKRAFT Torbjørn Lyngestad / HMS-direktør

2 AGENDA

3 KURS, KONFERANSE ELLER LÆRING...? Læring er endring av atferd Påtvungen lærdom blir sjelden varig eie (Platon) Mennesket er motstander av å forandre seg men snarere av å bli forandret (S.Kierkegaard)

4 - a great place to work OLE 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % Konsernets sykefravær- pr. kvartal Q1 Q2 Q3 Q4 4,2 (3,7) Vår kultur skal være preget av åpenhet, vilje til etterlevelse og kontinuerlig forbedring. Vi skal motivere og tilrettelegge for en sunn og sikker livsstil, og søker i alle henseender å unngå skader og helseplager.

5 RESULTATUTVIKLING PERSONSKADER Gode nok, utstyrsfokus, rasjonalisering, datakvalitet Oppvåkning Organisering, systemer og administrasjon Lederskap og sikkerhetsklima H1, H F Q1/08 H1 H2 F Skadestatistikk i Statkraftkonsernet; Skagerak Energi og Trondheim Energi er inkludert fra 2002, SMCog Graninge fra 2005.

6 VERKTØYKASSE ELLER LEDERSKAP Skader

7 HMS-kultur; Utviklingsfaser Skadefrekvens 60 Tekniske løsninger 55 verktøy/utstyr 50 Prosedyrer 45 & arbeidspraksis Opplæring & kompetanse HMS-kultur Lederskap og forpliktelse Den enkeltes holdning og adferd Samarbeid Erfaringsutveksling Respekt Tid

8 MODELL FOR SIKKERHETSLEDELSE Organisasjonskultur og sikkerhetsklima Effektiv lederatferd Lederstil Personlighet, verdier og forpliktelse

9 Organisasjonskultur og sikkerhetsklima Teamstyrke Organisasjonskultur Engasjement og effektivitet Interne relasjoner Prosedyrerettferdighet Opplevd støtte Troverdig ledelse Leder/medarbeider-relasjon OLE Sikkerhetsklima Management commitment Kommunikasjon opp Lær av (hver)andre 4,2 (3,7)

10 Effektiv lederatferd Best practice in safety leadership Visjonær Troverdig Proaktiv Samarbeidende Kommuniserende Anerkjennelse og respons Ansvarlighet og forventning Effective safety leaders tend to be effective leaders in general (T.Krause)

11 Lederstil Transaksjonsledelse Transformasjonsledelse (Oppgaveorientert) (Relasjons-/inspirasjonsorientert) Eksempel: Krav til leverandører, partnere og prosjekt Konsekvenshåndtering av leverandører Incentivsystem HMS Eksempel: En for alle, alle for en Ledertrening for å utvikle felles forståelse for endringsbehov og forpliktelse

12 Personlig forpliktelse Prioriter etter interesse: Forretningsutvikling og ekspansjon Ny teknologi Strategisk planlegging Utbyggingsprosjekt Fysisk og finansiell krafthandel Økonomisk analyse og resultatoppfølging Drift og vedlikehold, tilgjengelighet og tekniske utfordringer Havari og beredskapssituasjoner Omdømmebygging, eksterne relasjoner og kundekontakt Prosess- og systemutvikling Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet Øvelse gjør mester

13 FORPLIKTET LEDERSKAP

14 SKAP FORVENTNING I LINJA Statkraft HMS-direktør Statkraft Energi HMS-koordinator Region Øst Stabssjef HMS-koordinator KG Tokke Sikkerhetskoord. Verneombud VG Vinje

15 Motivasjon for sikkerhet Påtvungen kunnskap blir sjelden varig eie Vedtekter Visjon og verdier Strategi Konsernprinsip per Prosesser

16 KLIMA FOR EN PROAKTIV STRATEGI? Skade Mindre alvorlig skade Alvorlig skade Småskade Nestenulykke Farlig forhold

17 Skadeanalyse 2007 Konsekvensklasse Antall % 1 Ubetydelig skade Mindre alvorlig skade med eller uten fravær Skade med eller uten fravær Tilfeldighet hindret alvorlig utfall Alvorlig skade Tilfeldighet hindret varig mén Dødsfall / skade med varig mén skader på egne, 25 med fravær hvorav 2 alvorlige 14 fraværsskader på leverandører, hvorav 3 alvorlige Ingen dødsulykker i konsolidert virksomhet Skadene forårsakes av egen adferd, mange kunne rent tilfeldig hatt alvorlig utfall Etablere systematikk for risikobasert varsling og gransking

18 RISIKOBASERT VARSLING OG GRANSKING Etablere systematikk for varsling og gransking av alvorlige HMS-avvik

19 NESTENULYKKER Fordeling nestenulykker (FO G 2007) 2 % 13 % 21 % 34 % 30 % Brudd på lover / forskrifter / interne krav Dårlig vedlikehold Mangelfull planlegging / risikovurdering Hastverk / feilvurdering / slurv Annet 0,3-3 registreringer pr årsverk bransjesnitt: 0,6 Skyldes ofte mangelfull planlegging, hastverk og slurv Det er ikke bare tallet som teller, vi skal lære av hendelsene ref gasskraftverk Knapsack Revurdere resultatindikatorer for rapportering og oppfølging

20 REVURDERE RESULTATINDIKATORER FOR RAPPORTERING OG OPPFØLGING Vårt mål er null skader... Resultatindikator Grenseverdier 2007 H1 < >6 H2 < >16 Reaktive indikatorer Skadefrekvens Sykefravær Miljøbrudd Proaktive indikatorer Statistisk pålitelig sammenheng med skadefrekvens og gir mulighet for proaktive tiltak Nestenulykker og farlige forhold Andel sikre jobb-observasjoner Sikker jobb analyse Vernerunder og en-til-en-runder Risikoanalyser

21 KLIMA FOR EN PROAKTIV STRATEGI? Skade Mindre alvorlig skade Alvorlig skade Småskade Nestenulykke Farlig forhold Risikabel atferd

22 PROAKTIV STRATEGI Proaktivt Reaktivt Jobb-observasjoner Skader Nestenulykker Forbedringsforslag Farlige forhold Implementere systematikk for atferdsbasert sikkerhet

23 KLIMA FOR EN PROAKTIV STRATEGI? Skade Mindre alvorlig skade Småskade Alvorlig skade Dødsulykke Nestenulykke Farlig forhold Risikabel atferd

24 Total Recordable Rate (Alcoa) Gode verneresultater (H1/H2) er ingen garanti for å hindre DØDSULYKKER 600 Days Between Alcoa Fatalities 500 # Days between Fatalities Gjennomføre analyse av dødsrisiko i utvalgte anlegg

25 REN ENERGI

26 MILJØPERSPEKTIV I VIRKSOMHETEN The sky is the limit Miljøutfordringer - Ledelse og styring - Kompetansebehov - Gjennomgripende miljøfokus Ren energi Fremragende miljøprestasjoner lokalt og globalt Bærekraft i beslutninger, prosesser og løsninger - Miljøhensyn preger all virksomhet - Utvikle morgendagens energiløsninger - Dokumentert miljøprestasjon - Systematisk miljøstyring - Unngå miljøuhell - Unngå miljøskade Shit happens Kravstyrt Ledende Ledende Fornybar Miljøvennlig Miljøambisjon

27 Stjernekraft

28 Størst i Europa på fornybar energi (snart) EdF Statkraft Enel Vattenfall Verbund Iberdrola/SPW E.ON Fortum EnBW Endesa Norsk Hydro

29 STATKRAFTS VISJON - ledende i Europa innen miljøvennlig energi Hydropower Wind power Gas power Hav Bio/fjernvarme Hydrogen Saltkraft Solkraft

30 MILJØLEDELSE Ledelsens gjennomgang Status ift ISO Ambisjoner og prioritering Vedtak Miljøpolitikk / Prinsipper Bærekraftig strategi Fremragende miljøprestasjon Kontinuerlig forbedring Kommunisere miljøpåvirkning Kontroll Overvåking og måling Samsvarsvurdering Avvik- og forslagshåndtering Revisjoner Rapportering og miljøregnskap Lederoppmerksomhet Forankring Involvering Kommunikasjon Planlegging Risikovurdering / Miljøaspekt Analyse av lovverk og krav Miljømål Virksomhetsplaner Iverksetting / Drift Organisering og kompetanse Prosedyrer og dokumentasjon Oppfølgingsprogram Beredskap

31 FORRETNINGSPRINSIPPER Vedtekter - Er styrende for Statkrafts kommersielle virksomhet og gjelder alle medarbeidere, leverandører, entreprenører og partnere Visjon og verdier Strategi Forretningsprinsipper Bærekraftig verdiskaping Etisk forretningsdrift Sikker og sunn bedriftskultur Kontinuerlig forbedring Konsernprinsipper Prosesser

32 KONSERNPRINSIPPER - Gir hensikt og retning for all virksomhet, alle ansatte, over alt, alltid Virksomhetsstyring Risikostyring og intern kontroll Etikk Vedtekter HR Helse og sikkerhet Miljø Visjon og verdier Samfunnsansvarlighet IKT Kommunikasjon og merkevare Strategi Disponering av kapital Anskaffelser og internhandel Finans Konsernprinsipper Juridisk Forbedring, nyskaping og kvalitet Skatt og avgift Prosesser Regnskap og finansiell rapportering

33 KONSERNPRINSIPPER - MILJØ 1. Miljøhensyn skal prege all virksomhet, og vi skal etterstrebe fremragende miljøprestasjoner. 2. I Statkraftkonsernet utøves all virksomhet i samsvar med prinsipp om bærekraftig utvikling. 3. Statkraftkonsernet skal ha et miljøstyringssystem som legger til rette for kontinuerlig forbedring av miljøprestasjoner. 4. Statkraftkonsernet skal etterstrebe at utilsiktede hendelser med miljøkonsekvens unngås. 5. Statkraftkonsernet skal kontinuerlig forbedre teknologier og prosesser for å oppnå miljøgevinster og effektiv energiutnyttelse. 6. Statkraftkonsernet skal ha kompetanse som sikrer nyskaping og ansvarlighet i alle beslutninger og aktiviteter som berører miljø. 7. Statkraft skal kjenne til og åpent kommunisere miljøvirkningene av konsernets beslutninger, aktiviteter og produkter.

34 MILJØLEDELSE Ledelsens gjennomgang Status ift ISO Ambisjoner og prioritering Vedtak Miljøpolitikk / Prinsipper Bærekraftig strategi Fremragende miljøprestasjon Kontinuerlig forbedring Kommunisere miljøpåvirkning Kontroll Overvåking og måling Samsvarsvurdering Avvik- og forslagshåndtering Revisjoner Rapportering og miljøregnskap Lederoppmerksomhet Forankring Involvering Kommunikasjon Planlegging Risikovurdering / Miljøaspekt Analyse av lovverk og krav Miljømål Virksomhetsplaner Iverksetting / Drift Organisering og kompetanse Prosedyrer og dokumentasjon Oppfølgingsprogram Beredskap

35 MILJØASPEKTGJENNOMGANG Miljømål og planer Vedtak og føringer Myndighets krav Internkrav

36 MILJØMÅL Miljøaspekt Generelt Areal- og vassdragsinngrep Lokal forurensning Avfall Energi- og ressursbruk Statkrafts miljømål Null alvorlige miljøbrudd Dokumentert bærekraftprestasjon i flg GRI Dokumentert miljøpåvirkning i naturområder i Norge Dokumentere miljøkonsekvenser av vindkraft på fugleliv Ingen alvorlig forurensning Program for å redusere forurensingsrisiko fra vannkraftvirksomheten Innfri nasjonalt mål om 80% gjenvinning innen 2010 Etablere felles kravsett for håndtering og rapportering av avfall Opprinnelsesmerket egetforbruk av elektrisitet (RECS) Avklare metodikk for å dokumentere miljøprestasjon i kraftproduksjon 10 % reduksjon av egetforbruk i SE as innen 2010 Etablere krav til miljøprestasjoner ifm innkjøp av varer og tjenester Klima Identifisere utslippsprofil mht klimagasser for alle våre teknologier Vurdere prinsipper for bærekraftig handel med energi innen 2008

37 MILJØLEDELSE Ledelsens gjennomgang Status ift ISO Ambisjoner og prioritering Vedtak Miljøpolitikk / Prinsipper Bærekraftig strategi Fremragende miljøprestasjon Kontinuerlig forbedring Kommunisere miljøpåvirkning Kontroll Overvåking og måling Samsvarsvurdering Avvik- og forslagshåndtering Revisjoner Rapportering og miljøregnskap Lederoppmerksomhet Forankring Involvering Kommunikasjon Planlegging Risikovurdering / Miljøaspekt Analyse av lovverk og krav Miljømål Virksomhetsplaner Iverksetting / Drift Organisering og kompetanse Prosedyrer og dokumentasjon Oppfølgingsprogram Beredskap

38 Bærekraftig business? LEDELSENS GJENNOMGANG Miljøbelastning Leveranser El & varme Finansielle produkt Atferd Energikilder Kommunikasjon Leverandører Matr/utstyr Tjenester Kapital Innsatsfaktorer

39 Takk for oppmerksomheten! REN ENERGI

40 BÆREKRAFTIG VERDISKAPING Bidra konstruktiv i de samfunn vi er til stede og sikre bærekraft i beslutninger, prosesser og løsninger. Sørge for bærekraftig utnyttelse av naturressurser og etterstrebe fremragende miljøprestasjoner lokalt og globalt. Unngå hendelser med miljøkonsekvens. Levere miljøvennlige produkter, forbedre dagens teknologi og utvikle morgendagens energiløsninger. Inneha høy kompetanse, opptre ansvarlig og sikre nyskaping.

41 Etterstrebe fremragende miljøprestasjoner - noen eksempel Høy miljøkompetanse Miljø- / bærekraftregnskap, ref GRI God kontakt og samarbeid med myndigheter, interessenter, grunneiere Miljørisikovurdering og selvpålagte restriksjoner ifm vassdragsmanøvrering Miljøstatusark for alle anadrome vassdrag Prosjekt elvelangs med tilrettelegging for fisk og friluftsliv Avbøtende tiltak som båtutsett, brygger og merking av båtleder ifm lav vannstand Rammeavtale for avfallstjenester i Statkraft Energi implementeres i % miljøtilpasset olje i Pålsbu kraftverk, ytterligere omfang under vurdering Revegetering langs i vindparkene uten frømateriale, men ved bruk av utsortert, stedegent plantemateriale. Forsøk med slipp av 0,5 m3/s vann i Bjoreio vinterstid for å unngå stranding/innfrysin av gytegroper og fisk. FoU-prosjekter Kjemikalieutvalg Stille miljøkrav til entreprenører i forbindelse med utbygging og rehabilitering Konsernfelles miljøstyringssystem for å bidra til styring og kontinuerlig forbedring

42 Miljøstyring i alle prosesser

43 GRI for å dokumentere bærekraftprestasjon Globalt nettverk av ulike interessegrupper Utvikling av retningslinjer for rapportering om bærekraft Klart dominerende og økende tilslutning mer enn 1000 selskaper bruker GRI GRI Sustainability Reporting Guidelines, versjon 3 (GRI G3) ble vedtatt høsten 2006 GRI i økende grad betraktet som standarden for rapportering om bærekraft Aviation/Transport Consumer Energy/Resources Financial Life Science/Health Manufacturing Technology/Media/Telecom Public sector Antall selskap som bruker GRI Brukere av GRI fordelt på bransjer (2006) Kilde: GRI.

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

HMS-regnskap for 2014

HMS-regnskap for 2014 HMS-regnskap for 24 HMS- og miljøpolitikk I har HMS øverste prioritet sikkerheten til våre ansatte er overordnet alle andre hensyn. HMS-politikken gjelder for all -relatert virksomhet i inn- og utland.

Detaljer

KVALITET OG HMS. Manual for Lofotkraftkonsernet. Trygger hverdagen - investerer i framtiden. KVALITET OG HMS - Manual for Lofotkraftkonsernet

KVALITET OG HMS. Manual for Lofotkraftkonsernet. Trygger hverdagen - investerer i framtiden. KVALITET OG HMS - Manual for Lofotkraftkonsernet KVALITET OG HMS Manual for Lofotkraftkonsernet Trygger hverdagen - investerer i framtiden 1 KVALITET OG HMS - Manual for Lofotkraftkonsernet 2 KVALITET OG HMS - Manual for Lofotkraftkonsernet Innholdsfortegnelse

Detaljer

Mangfold Samfunn Miljø

Mangfold Samfunn Miljø Mangfold Samfunn Miljø Etikk 1 Informasjon om rapporten Staples Norway arbeider målrettet med miljøog samfunnsansvar, og ønsker gjennom denne rapporten og gi en oversikt over det arbeid som er gjort gjennom

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

FOR ARV OG MILJØ. bærekraftsrapport

FOR ARV OG MILJØ. bærekraftsrapport FOTO FREDRIK MYHRE OG GLENN RØKEBERG Innhold for arv og miljø dialog og åpenhet kollektiv drivkraft miljøvennlig jernbanedrift 46-50 51-53 54-58 59-65 motiverte medarbeidere sikker reise etiske normer

Detaljer

Rapport kvalitet, miljø og samfunnsansvar. Rapport - Kvalitet, Miljø & Samfunnsansvar

Rapport kvalitet, miljø og samfunnsansvar. Rapport - Kvalitet, Miljø & Samfunnsansvar 1.1 Rapport - Kvalitet, Miljø & Samfunnsansvar 1.1 Rapport kvalitet, - Kvalitet, miljø Miljø og samfunnsansvar & Samfunnsansvar 1I Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1 2 Styringssystemet... 2 3 Kvalitetspolitikk

Detaljer

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning 2013 Også i 2013 har utviklingen for energipriser, pris på elsertifikater, valutakurser og kraftbalansen vært i fokus.

Detaljer

ÅRS- RAPPORT /2012. Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav

ÅRS- RAPPORT /2012. Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav ÅRS- RAPPORT /2012 Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav ÅRS- RAPPORT /2012 Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav Denne publikasjonen er Statoils årsrapportering på norsk for 2012

Detaljer

Helsebringende miljøarbeid - hilsen fra ledelsens representant

Helsebringende miljøarbeid - hilsen fra ledelsens representant Miljørapport 212 Miljøarbeidet i Helse Bergen Miljøsertifisert etter ISO 141 standarden høsten 213 Målet med å gi ut miljørapporten er å presentere miljøresultater og informere om satsningsområder i foretakets

Detaljer

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten HMS-kultur i politi- og lensmannsetaten Politidirektoratet 2010 Personalavdelingen, HMS-seksjonen Forfatter: Per Oskar Strand 1. utgave. Oslo 2007, 4 000 eksemplarer 2. utgave. Oslo 2010, 4 000 eksemplarer

Detaljer

FORORD INNHOLD. Selskapene som ikke besvarte undersøkelsen...14 Avslutning og generelle betraktninger...15 Spørreskjema...16

FORORD INNHOLD. Selskapene som ikke besvarte undersøkelsen...14 Avslutning og generelle betraktninger...15 Spørreskjema...16 2009 FORORD TROND GISKE NÆRINGS- OG HANDELSMINISTER Spørsmålet om bærekraft i næringslivet vil utvilsomt være en av de virkelig store utfordringene i årene som kommer. Jeg kom nylig tilbake fra en reise

Detaljer

Løsninger gjennom samarbeid

Løsninger gjennom samarbeid Løsninger gjennom samarbeid Statoil og bærekraftig utvikling 2004 Statoil og bærekraft 2004 Statoil er et integrert olje- og gasselskap med basis i Norge. Selskapet er representert i 29 land og har 23

Detaljer

STYRINGSHÅNDBOK FOR. Foretakssystemet. Kapittel 0: Styringshåndbok. ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert

STYRINGSHÅNDBOK FOR. Foretakssystemet. Kapittel 0: Styringshåndbok. ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert Side 8 av 246 25.05.2013 STYRINGSHÅNDBOK FOR ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert Side 9 av 246 0.1 Formål Formålet med STYRINGSHÅNDBOKEN er å beskrive virksomheten til Tronrud GRUPPEN med datterselskaper

Detaljer

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 Forord Offentlige forvaltninger over hele Europa blir i større grad enn noensinne utfordret av samfunnet på å dokumentere og forbedre

Detaljer

HEADER ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014 1

HEADER ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014 1 HEADER ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 1 INNHOLD 5 Konsernsjefens innledning 6 Årsberetningen 2014 18 Eierstyring og selskapsledelse 25 Hovedtall Avinor konsern 26 Resultatregnskap 27 Utvidet resultat

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

VERDISKAPENDE INTERNREVISJON I MINDRE BANKER

VERDISKAPENDE INTERNREVISJON I MINDRE BANKER VERDISKAPENDE INTERNREVISJON I MINDRE BANKER Trondheim 17. september 2012 Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom, og skal ikke kopieres eller videredistribueres

Detaljer

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Handlingsplan 2007-2010 Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Forord Forord Regjeringen ønsker at forbruk og produksjon skal være mest mulig bærekraftig. Offentlig sektor må gå foran og vise

Detaljer

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, HMS Av: Evy Johannessen Kand.nr. 22 Astrid Låte Kand.nr. 43 Haugesund Våren

Detaljer

Forretningsmessig samfunnsansvar. Handlingsplan 2003-2004, rapportering 2000-2002

Forretningsmessig samfunnsansvar. Handlingsplan 2003-2004, rapportering 2000-2002 Forretningsmessig samfunnsansvar Handlingsplan 2003-2004, rapportering 2000-2002 Forretningsmessig samfunnsansvar 2003-2004 Nøkkeltall Antall ansatte 1 361 Kundefond livsforsikring 102,4 mrd Øvrig midler

Detaljer

DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT

DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT 2013 DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2013 1 INNHOLD 2 OM SAMFUNNSANSVARSRAPPORTEN 3 REDEGJØRELSE FRA KONSERNSJEFEN 4 OM KONSERNET 4 EIERSTRUKTUR 5 VERDISKAPING 5 NØKKELTALL 6 TILBAKEBLIKK

Detaljer

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi Innhold 1 1.1 Innledning.................... Hvorfor

Detaljer

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer

Hvordan kan en drikk bidra til en mer bærekraftig fremtid?

Hvordan kan en drikk bidra til en mer bærekraftig fremtid? Hvordan kan en drikk bidra til en mer bærekraftig fremtid? Miljø- og samfunnsrapport 2011 2012 Innholdsfortegnelse Introduksjon 4 Virksomheten vår 5 Strategi og styring 6 Vår verdikjede 7 Våre produkter

Detaljer

Grønt sykehus - ISO sertifisering høsten 2014. Hvordan kan ledelsen og ansatte ta samfunnsansvar og sikre en bærekraftig drift i UNN?

Grønt sykehus - ISO sertifisering høsten 2014. Hvordan kan ledelsen og ansatte ta samfunnsansvar og sikre en bærekraftig drift i UNN? Grønt sykehus - ISO sertifisering høsten 2014 Hvordan kan ledelsen og ansatte ta samfunnsansvar og sikre en bærekraftig drift i UNN? Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Innhold 1 Tilrådning (bestilling) 2

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Hva er ISO 14001/ISO 9000/OHSAS 18001

Hva er ISO 14001/ISO 9000/OHSAS 18001 Hva er ISO 14001/ISO 9000/OHSAS 18001 Heve bevissthet og kompetanse for styringssystemer Angela Miller, Sjefskonsulent DNV KEMA Det Norske Veritas (DNV) Uavhengig stiftelse etablert i 1864 Målsetning:

Detaljer

Årsrapport 2014 DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT

Årsrapport 2014 DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT Årsrapport 2014 DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 DNB-KONSERNET 2014 RISIKO- OG KAPITALSTYRING DNB-konsernet 2014 X. KAPITTELTITTEL A Temaer som omhandles i flere DNB-rapporter

Detaljer

Handlingsplan 2007 2008. Samfunnsansvar

Handlingsplan 2007 2008. Samfunnsansvar Handlingsplan 2007 2008 Samfunnsansvar Høydepunkter 2005-2006 DJSI og FTSE4Good Miljøhandlingsplan for våre eiendommer Mikrofinansiering Storebrand har vært kvalifisert til bærekraftsindeksene Dow Jones

Detaljer