Norsk Folkehjelps 19. ordinære landsmøte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Folkehjelps 19. ordinære landsmøte"

Transkript

1 Norsk Folkehjelps 19. ordinære landsmøte Dagsorden pkt 6 Prinsipprogrammet (inneholder styrets innstilling og innkomne forslag med innstilling august 2015 Radisson BLU hotell Gardermoen

2 HøringsdokumentNorsk Folkehjelps 19. ordinære landsmøte Prinsipprogram med endringer etter komiteens innstillinger 0.

3 Prinsipprogram Solidaritet i praksis Norsk Folkehjelp er en medlemsorganisasjon som ble stiftet i Vi er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Grunnlaget for vår organisasjon hviler på fagbevegelsens grunnverdier: Samhold, solidaritet og menneskeverd. Norsk Folkehjelps verdigrunnlag bygger på like rettigheter for alle, uavhengig av kjønn, etnisk tilhørighet, religion, seksuell orientering, funksjonsevne og sosial status. Norsk Folkehjelp skal være en troverdig og uredd organisasjon; en organisasjon som tar standpunkt basert på kunnskap og erfaring fra praktisk arbeid og en organisasjon som utfordrer makt og urettferdighet. Norsk Folkehjelp skal gjenkjennes med praktisk innsats for andre mennesker. Når vi redder mennesker i nød på fjellet og rydder skoleveien for miner, er dette viktige handlinger som får store positive konsekvenser for enkeltmennesker og samfunn. «Solidaritet i praksis» er vår visjon, og kjennetegner vårt arbeid og engasjement. Vårt arbeid skal baseres på solidaritet og ikke veldedighet. Norsk Folkehjelps arbeider innenfor to kjerneområder: rettferdig fordeling av makt og ressurser og vern om liv og helse. Et klima i endring vil komme til å påvirke vårt arbeid, både nasjonalt og internasjonalt. De negative konsekvensene av menneskeskapte klimaendringer rammer i stor grad fattige og marginaliserte mennesker, skaper ytterligere samfunnsmessige skjevheter og bidrar til politisk ustabilitet og økt konfliktnivå. Samtidig vil vi i Norge påvirkes av værmessige utfordringer som krever god lokal innsats, blant annet av våre frivillige redningsmannskaper. Norsk Folkehjelp er en av de største bidragsyterne til redningstjenesten. Vi bistår samfunnet ved behov og bidrar til førstehjelpsopplæring av befolkningen. Lokal forvaltning og samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor gir trygghet og tilgjengelighet når en ulykke eller katastrofe inntreffer. Frivillig organisasjoner spiller en betydelig rolle i den norske samfunnsstrukturen og bidrar til demokratiutvikling. Organisasjonene med sine medlemmer bidrar aktivt til sosialt fellesskap, en betydelig velferdsproduksjon og en positiv utvikling av samfunnet. Vi har over lengre tid sett en konsentrasjon av makt og ressurser på få hender. Den skjeve fordelingen av makt påvirker hvem som blir hørt og hvilke beslutninger som blir tatt. Sterk folkelig deltakelse og organisering er avgjørende for å endre dette. Kvinners innflytelse må styrkes for at de skal kunne delta på lik linje med menn. Ungdom er en viktig ressurs og en pådriver for endringer i samfunnet. Deres deltakelse handler om retten til å være med og forandre samfunnet vi lever i. En sterk ungdomsorganisering, med målrettet aktivitet gjennom Solidaritetsungdom og. Sanitetsungdom, sikrer tilvekst av gode tillitsvalgte og mannskaper. Demokratiutvikling og internasjonal solidaritet

4 38 Fungerende og reelle demokratier er en forutsetning for rettferdig fordeling. Norsk Folkehjelp skal 39 arbeide for demokrati, rettigheter og fordeling av goder. Fattigdommen i verden reduseres ikke bare 40 ved økt økonomisk vekst. Veksten må også fordeles. 41 Et organisert sivilt samfunn er avgjørende for å befeste demokratiet i et land. Kollektiv organisering 42 representerer ikke bare medlemmenes interesser, men bidrar også til å bygge og forsvare 43 demokratiet ved å stille beslutningstakere til ansvar og kreve resultater, innsyn og representativitet. 44 Norsk Folkehjelp engasjerer seg gjennom organisasjoner som kjemper for politiske og sosiale 45 rettigheter i samfunn der demokratiet står svakt. På denne måten bidrar vi til at undertrykte grupper 46 får en stemme og blir slagkraftige i kampen for demokrati. Dette partnersamarbeidet forplikter Norsk 47 Folkehjelp til å ta opp politiske standpunkter om demokrati og fordeling av goder overfor norske 48 myndigheter, overfor norsk opinion og gjennom internasjonalt solidaritetsarbeid i egen 49 medlemsorganisasjon. 50 Partnersamarbeidet forplikter også Norsk Folkehjelp til å tale på vegne av samarbeidspartnere i 51 nasjonale og internasjonale konflikter der Norsk Folkehjelp har tatt standpunkt. Den internasjonale 52 erfaringen må forankres nasjonalt for å skape engasjement blant Norsk Folkehjelps medlemmer. Et 53 bredt engasjement gir legitimitet overfor norske myndigheter og bidrar til å utvikle kunnskap om 54 internasjonale spørsmål i befolkningen. 55 Norsk Folkehjelp er tilstede i mange land med stor risiko for humanitære kriser. I disse landene skal vi 56 være i stand til å omstille vårt arbeid fra ordinær drift til humanitært arbeid og nødhjelp. Vi skal være 57 en profesjonell aktør som har den kompetansen som trengs for å bidra, enten krisen kommer av krig 58 og konflikt eller naturkatastrofer. 59 Norsk Folkehjelp vil: 60 Samarbeide med folkelige organisasjoner og sivilt samfunn for å fremme demokratisering og 61 bidra til en mer rettferdig fordeling av makt og ressurser. 62 Støtte samarbeidspartneres arbeid for rettigheter til jord og for at strategiske naturressurser 63 skal komme hele folket til gode. 64 Opptre på vegne av våre partnere overfor norske myndigheter. Fremme 65 menneskerettigheter, likestilling og rettferdig deling av makt og ressurser mellom kvinner og 66 menn. 67 Arbeide for at den norske utviklingspolitikken skal sette mer søkelys på makt og 68 ressursfordeling. 69 Bidra til økt engasjement og forståelse i våre lokallag, blant medlemmene og i befolkningen 70 generelt om utviklingsspørsmål. 71 Styrke samarbeidet med norsk fagbevegelse om demokratiutvikling og internasjonal 72 solidaritet Et inkluderende samfunn

5 75 Norsk Folkehjelp er engasjert i arbeidet for flyktninger og asylsøkeres levevilkår og rettigheter i 76 Norge. Gjennom drift av asylmottak har Norsk Folkehjelp opparbeidet mye erfaring og kunnskap som 77 gir organisasjonen en unik rolle innenfor det politiske påvirkningsarbeidet. Kombinasjonen av 78 praktisk erfaring og rettighetsfokus utgjør et solid grunnlag for politisk innflytelse, både for å sikre at 79 asylinstituttets intensjoner og regelverk blir ivaretatt overfor mennesker på flukt og for en verdig 80 behandling av dem som ikke oppfyller kravene. 81 Også andre grupper i det norske samfunnet har behov for vår solidaritet. Mange av Norsk Folkehjelp 82 sine lokallag er viktige bidragsytere med lokale samfunnstiltak som det offentlige ikke ivaretar. Det er 83 viktig å skape trygge møteplasser for ulike grupper og aktivt drive inkluderingsarbeid Basert på erfaringer og kunnskap skal Norsk Folkehjelp bekjempe rasisme og diskriminering. For å 86 sikre et inkluderende samfunn må det drives et langsiktig arbeid for å bidra til integrering. 87 Norsk Folkehjelp vil: 88 Styrke det frivillige og politiske arbeidet for å bekjempe rasisme og diskriminering. 89 Gjennom lokallagene og medlemmene bidra aktivt til at flyktninger og andre utsatte grupper blir integrert i det norskesamfunnet 91 Være pådriver og forkjemper for rettigheter og gode levekår for asylsøkere og bidra til at de 92 selv kan fremme sine behov og rettigheter 93 Motvirke usannheter og fordommer. 94 Gjennom lokal aktivitet være en brobygger mellom grupper, kulturer og generasjoner i 95 lokalsamfunnet Humanitær nedrustning Humanitær nedrustning handler om å redusere og forhindre sivile lidelser på grunn av våpen og ammunisjon. Sivilsamfunnsaktører spiller en avgjørende rolle i dette arbeidet. I alt vårt arbeid vil vi fokusere på hjelp til selvhjelp. Millioner av mennesker er utsatt for konsekvensene av væpnede konflikter, også lenge etter at konfliktene er over. Landminer, klasebomber og andre eksplosiver fører til død og ødelagte liv og undergraver mulighetene for fredelig utvikling og demokratisk deltakelse Det langsiktige målet for Norsk Folkehjelps humanitære nedrustningsarbeid er at risikoen som miner, klaseammunisjon og andre våpen utgjør, reduseres til et nivå hvor sivile kan leve trygt og der utvikling ikke begrenses. Gjennom vårt arbeid skal vi forhindre lidelse forbundet med våpen og ammunisjon før, mens og etter at de blir brukt. Norsk Folkehjelp skal være en av de viktigste globale aktørene innen humanitær eksplosivrydding. Vi skal også bruke vår kompetanse til sikring og destruksjon av våpen og ammunisjon. Samtidig er det viktig å sikre full og effektiv implementering av vedtatte konvensjoner.

6 Basert på våre erfaringer fra de vellykkede prosessene som førte til forbudene mot antipersonellminer og klaseammunisjon, vil Norsk Folkehjelp bidra til ytterligere humanitære nedrustningsagendaer. Atomvåpen er det eneste masseødeleggelsesvåpenet som er lovlig. Den eneste garantien mot spredning og bruk av atomvåpen er et absolutt forbud mot kjøp, salg, produksjon, bruk og lagring. 116 Norsk Folkehjelp vil: Jobbe for bedre kvalitet, effekt og kostnadseffektivitet i frigjøring av landområder som har miner, klaseammunisjon og andre eksplosive krigsetterlatenskaper. Jobbe for reduksjon av risiko for ikke-planlagte eksplosjoner i våpen- og ammunisjonsdepoter og for reduksjon av mengden våpen og ammunisjon som er i sirkulasjon globalt. Jobbe for å styrke internasjonale regler og normer rundt våpen, for å beskytte sivile mot uakseptabel risiko Bidra til et internasjonalt forbud mot atomvåpen Bidra til økt engasjement og forståelse blant befolkningen for humanitær nedrustning 126 Førstehjelp og redningstjeneste Den norske redningstjenesten er basert på at alle egnede ressurser - offentlige, private og frivillige - brukes i en offentlig koordinert innsats for å redde liv og helse. Norsk Folkehjelp er en av landets største frivillige redningsorganisasjoner og en sentral aktør i redningstjenesten. Vi stiller våre ressurser til rådighet ved katastrofer, søk etter savnede, snøskred og andre typer redningsaksjoner. Norsk Folkehjelp søker stadig ny kunnskap for å utvikle fag og kompetanse. På den måten kan våre mannskaper gjøre en best mulig innsats, hele året, under alle typer forhold. Kunnskap om førstehjelp er avgjørende ved kritisk skade og sykdom, og redder liv. Opplæring i førstehjelp gir praktiske ferdigheter og kunnskaper som gjør at den enkelte kan identifisere et problem tidlig, varsle og utføre livreddende tiltak når sekundene teller. Høy førstehjelpskompetanse blant Norsk Folkehjelps mannskaper kan være avgjørende for den som trenger vår hjelp - om det er på en fotballbane eller i vinterfjellet. En landsomfattende førstehjelps- og redningstjeneste er en forutsetning for at vi skal kunne bo og være aktive i hele landet. I Norge må ressurser være lokale for å være tilgjengelige når ulykken inntreffer. Derfor må vi bygge kompetente redningsressurser over hele landet slik at Norge er et trygt samfunn å leve i. Forebyggende arbeid er viktig for en helhetlig redningstjeneste. Dette innebærer opplæring i førstehjelp, fjellvett og fornuftig bruk av naturen. På den måten kan den enkelte både kan unngå fare, redde seg selv og hjelpe andre når ulykker og sykdom inntreffer. 145 Norsk Folkehjelp vil: Være en synlig politisk aktør innenfor førstehjelp, redningstjeneste og ulykkesforebyggende arbeid.

7 Styrke vår posisjon som en robust, landsomfattende aktør innen den norske redningstjenesten. Utvikle og sikre høy faglig standard i vår innsats, og sørge for tilstrekkelig opplæring av våre mannskaper. Styrke og utvikle Sanitetsungdom slik at de blir en viktig rekrutteringskilde og kompetent tilskudd til vår frivillige rednings og førstehjelpsinnsats. 154 Jobbe for gode økonomiske rammevilkår for den frivillige redningstjenesten Arbeide for at de som er engasjert i den frivillige redningstjenesten unngår lønnstap, har forsvarlige forsikringsordninger og forsvarlige økonomiske rammer. Arbeide for at den norske befolkningen kan førstehjelp og sikre førstehjelpsopplæring av høy kvalitet. Jobbe for et tettere samarbeid, felles fagutvikling og standardisering innenfor redningstjenesten. 161 Drive et aktivt forebyggende arbeid for å unngå ulykker. 162 Bidra med førstehjelpsberedskap ved ulike kultur og idrettsarrangement

8 Endringsforslag til Prinsipprogrammet Forslag nr: 1 7 Intensjonen i forslaget tiltres. «Funksjonsevne» legges til på linje 7. Forslag nr: 2 15 Forslag nr: Intensjonen tiltres å endre starten på avsnittet til: Et klima i endring vil komme til å påvirke vårt arbeid, både nasjonalt og internasjonalt. De negative konsekvensene av menneskeskapte Forslagstiller: Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom Blindern Legges til: Funksjonsevne, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk Viktig at vi viser at vi vil ikke diskriminere på bakgrunn av disse egenskapene ved mennesker. Styrets vurdering: Det er viktig at verdigrunnlaget bygger på like rettigheter for alle. Derfor er det ikke hensiktsmessig med en uttømmende liste. Formuleringen som er brukt er ganske standard i organisasjonslivet. Flere og flere har imidlertid valgt å ta med funksjonsevne og styret innstiller derfor på at det skjer her også. Ny setning på slutten av avsnittet: Den nasjonale satsningen må gjenspeile den lokale aktiviteten og medlemsstørrelse Styrets vurdering: Det er mange kriterier som vil avgjøre den nasjonale satsingen. Lokal aktivitet og medlemsstørrelse er blant disse men er ikke de eneste kriterier som legges til grunn. Når det gjelder prioritering av aktivitet bør det gjøres i andre dokumenter og gjøres ikke i et prinsipprogram. Forslagstiller: Representantskapet Sanitet Stryk «Menneskeskapte klimaendringer er en av vår tids største globale utfordringer. Konsekvensene av et klima i endring vil komme til å påvirke vårt arbeid, både nasjonalt og internasjonalt. Naturkatastrofer vil opptre oftere over hele verden.» Setningen fjernes fordi innholdet i avsnittet likevel blir det samme. Styrets vurdering: Det er viktig å anerkjenne at klimaendringene er menneskeskapte og at klimaendringene vil påvirke vårt arbeid. Styret er enig i at avsnittet kan formuleres kortere og foreslår derfor redaksjonelle endringer

9 klimaendringer rammer i stor grad fattige og marginaliserte mennesker Forslag nr: Intensjonen tiltres å endre starten på avsnittet til: Et klima i endring vil komme til å påvirke vårt arbeid, både nasjonalt og internasjonalt. De negative konsekvensene av menneskeskapte klimaendringer rammer i stor grad fattige og marginaliserte mennesker Følgende setninger slettes: «Menneskeskapte klimaendringer er en av vår tids største globale utfordringer. Konsekvensene av et klima i endring vil komme til å påvirke vårt arbeid, både nasjonalt og internasjonalt. Naturkatastrofer vil opptre oftere over hele verden.» Styrets vurdering: Det er viktig å anerkjenne at klimaendringene er menneskeskapte og at klimaendringene vil påvirke vårt arbeid. Styret er enig i at avsnittet kan formuleres kortere og foreslår derfor redaksjonelle endringer Forslag nr: 5 22 Forslaget tiltres Forslag nr: 6 22 Endre andre setning: «Vi bistår helsevesenet ved» endres til «Vi bistår samfunnet ved» Styrets vurdering: Forslaget om å endre fra «helsevesen» til «samfunnet» gir et riktigere bilde av Norsk Folkehjelps aktivitet. Forslagstiller: Norsk Folkehjelp Sanitet Trondheim «Vi bistår helsevesenet...» endres til «Ved behov bistår vi samfunnet.» Vi synes at helsevesenet blir for snevert, vi bidrar også når andre har behov. Styrets vurdering: Forslaget om å endre fra «helsevesen» til

10 Forslaget tiltres Forslag nr: 7 22 Forslaget tiltres. Forslag nr: Forslag nr: Forslag nr: Forslag nr: 11 «samfunnet» gir et riktigere bilde av Norsk Folkehjelps aktivitet. Forslagstiller: Representantskap sanitet «Helsevesenet» byttes ut med «samfunnet». Styrets vurdering: Forslaget om å endre fra «helsevesen» til «samfunnet» gir et riktigere bilde av Norsk Folkehjelps aktivitet. Forslagstiller: Norsk Folkehjelp Sanitet Trondheim «Vi har over lengre... er avgjørende for å endre dette». Dette må sies mer konkret/hva er dette konkret. Styrets vurdering: Å bidra til å motvirke konsentrasjon av makt og ressurser på få hender er en avgjørende del av Norsk Folkehjelps utenlandsarbeid. Styret mener kapittelet gjenspeiler dette på en god måte. Forslagstiller: Representantskap sanitet Skriv om og konkretiser følgende tekst: «Vi har over lengre tid sett en konsentrasjon av makt og ressurser på få hender. Den skjeve fordelingen av makt påvirker hvem som blir hørt og hvilke beslutninger som blir tatt. Sterk folkelig deltakelse og organisering er avgjørende for å endre dette. Kvinners makt må styrkes for at de skal kunne delta på lik linje som menn.» Styrets vurdering: Å bidra til å motvirke konsentrasjon av makt og ressurser på noen få hender er en avgjørende del av Norsk Folkehjelps utenlandsarbeid. Styret mener kapittelet gjenspeiler dette på en god måte. Hele avsnittet slettes Styrets vurdering: Å bidra til å motvirke konsentrasjon av makt og ressurser på noen få hender er en avgjørende del av Norsk Folkehjelps utenlandsarbeid. Styret mener kapittelet gjenspeiler dette på en god måte. Forslagstiller: Norsk Folkehjelp Sanitet Trondheim «Kvinners makt må styrkes for at de skal kunne delta

11 30-31 på lik linje med menn» endre tekst til «Kvinners innflytelse må styrkes for at de skal kunne delta på lik linje med menn» og flyttes til kulepunkt linje Intensjonen tiltres ved å gå inn for endringen i teksten, men ikke flytte den. Styrets vurdering: Styret oppfatter forslaget som en språklig forbedring, men ser ikke behov for å flytte punktet da det er ivaretatt i kulepunkt på linje Forslag nr: Tiltres Forslag nr: Intensjonen tiltres ved å endre setningen til «Ungdom er en viktig ressurs og en pådriver for endringer i samfunnet» Forslagstiller: Norsk Folkehjelp Sanitet Trondheim «Folkelig deltagelse inkluderer også å satse på ungdom» slettes. Styrets vurdering: Styret oppfatter dette som en ren språklig forbedring. Forslag 12, 13 og 14 sees i sammenheng. Forslagstiller: Norsk Folkehjelp Sanitet Trondheim «Ungdom er en...samfunnet» endres til «Ungdom er en viktig ressurs og pådriver for endringer i samfunnet» Styrets vurdering: Forslag 12, 13 og 14 sees i sammenheng. Styret oppfatter dette som en ren språklig forbedring, men forbedrer det ytterligere ved å legge inn «en» før «pådriver» Forslag nr: Intensjonen tiltres ved å endre setningen til: «Ungdom er en viktig ressurs og en pådriver for endringer i samfunnet». Forslag nr: 15 Forslagstiller: Representantskap Sanitet «Folkelig deltakelse inkluderer også å satse på ungdom.» Setningen fjernes. Neste setning endres til: «Ungdom er en viktig pådriver for endringer i samfunnet.» Styrets vurdering: Forslag 12, 13 og 14 sees i sammenheng. Styret er enige i intensjonen, men går for et forslag som er nesten likelydende. Forslagstiller: Region Nord

12 36 Nytt punkt. Resten av teksten forskyves: Forslag nr: «Vold er en av de største utfordringene som vi står ovenfor. Den gir seg uttrykk på forskjellige måter. Som oftest knyttes vold til væpnede konflikter over landegrenser, borgerkriger og etniske eller religiøse konflikter. Det utøves også vold når det tillates at store deler av verdens befolkning lever i fattigdom, og når det er konsentrasjon av makt og ressurser på få hender. Kvinner utsettes i større grad for vold på grunn av den skjeve makt og ressursfordelingen mellom kjønnene. Mennesker som er utsatt for vold kan selv være viktige pådrivere i arbeidet for å bekjempe vold og trakassering, men trenger hjelp og støtte til dette. Vold i nære relasjoner i likhet med vold generelt i samfunnet er handlinger som ikke kan aksepteres.» Styrets vurdering: Det foreslåtte avsnittet omtaler to ulike former for vold. Den første delen, som omhandler strukturell vold, anses dekket av eksisterende tekst som nettopp angriper fattigdom og konsentrasjon av makt og ressurser. Den andre delen, som omhandler vold i nære relasjoner, er et viktig tema, men utenfor Norsk Folkehjelps kjerneaktivitet. Regionen ber om at det ses på hele kapittelet for ny tekst. Dette inkluderer også kulepunktene. Regionen har ikke konkrete endringsforslag. Hele kapittelet om Demokratiutvikling og internasjonal solidaritet oppfattes som diffust uten konkret innhold. Det er en vag beskrivelse av utfordringer og enda vagere beskrivelse av løsninger. Avsnittet sier lite om hva Norsk Folkehjelp egentlig skal ta tak i. Den internasjonale satsningen til Norsk Folkehjelp er svært vanskelig å forstå ut fra prinsipprogrammet. Og dertil enda vanskeligere å kommunisere videre ut til andre. Forslag nr: Styrets vurdering: Styret mener at kapittelet om demokratiutvikling og internasjonal solidaritet. Gir et godt grunnlag for Folkehjelpas arbeid på dette området. Dersom det ikke lages ny tekst foreslår regionen å slette teksten fra linje 39: «Fattigdom...» til og med linje 46 «kampen for demokrati.»

13 Forslag nr: Intensjonen i forslaget tiltres og anses dekket i linje og kulepunktet Forslag nr: Forslag nr: Forslag nr: Intensjonen tiltres ved å legge til «og andre utsatte grupper» Styrets vurdering: Styret mener at kapittelet om demokratiutvikling og internasjonal solidaritet gir et godt grunnlag for Folkehjelpas arbeid på dette området. Her må det tas med «Kvinners makt må styrkes» Styrets vurdering: Intensjonen i forslaget er god, men styret vurderer den som ivaretatt gjennom eksisterende tekst Avsnittet slettes fra «Gjennom drift» til og med «oppfyller kravene.» Styrets vurdering: Det er en realitet at Norsk Folkehjelp har opparbeidet mye erfaring og kunnskap gjennom mottaksdrift. Dette vil være korrekt uavhengig av om vi på et senere tidspunkt i landsmøteperioden ikke lenger skulle drive mottak. Ny start på setningen, endres til: «Flere grupper i det Norske» Styrets vurdering: Styret oppfatter dette som en ren språklig endring. Endret kulepunkt: Gjennom lokallagene og medlemmene bidra aktivt til at utsatte grupper blir integrert i det norske samfunnet.» Intensjonen i kulepunktet må være at flere grupper i samfunnet kan dekkes av punktet. Det kan være enslige eldre, rusmisbrukere, flyktninger osv som har behov hjelp til integrering i samfunnet. Styrets vurdering: Det er et poeng å ta med andre utsatte grupper. Samtidig er flyktninger en gruppe som Norsk Folkehjelp jobber spesielt med. Ved å legge til «og andre utsatte grupper» kan vi ivareta begge disse elementene.

14 Forslag nr: Forslag nr: Forslag nr: Forslag nr: Forslag nr: Kulepunktet slettes Styrets vurdering: Styret mener at det er viktig at Norsk Folkehjelp kjemper for asylsøkeres rettigheter. «Humanitær nedrustning» endres til «Minerydding og eksplosivarbeid.» Styrets vurdering: Norsk Folkehjelp har gjennom årene utviklet stor kapasitet på minerydding og eksplosivarbeid, men har de siste årene både utvidet det praktiske arbeidet i landene vi jobber og det politiske arbeidet i Norge og internasjonalt. Derfor er «Humanitær nedrustning» mer dekkende for helheten i arbeidet. Ny tekst: Minerydding og eksplosivarbeid handler om å redusere og forhindre sivile lidelser på grunn av våpen og ammunisjon Styrets vurdering: Norsk Folkehjelp har gjennom årene utviklet stor kapasitet på minerydding og eksplosivarbeid, men har de siste årene både utvidet det praktiske arbeidet i landene vi jobber og det politiske arbeidet i Norge og internasjonalt. Derfor er «Humanitær nedrustning» mer dekkende for helheten i arbeidet. Forslagstiller: Representantskap Sanitet Delen som omhandler førstehjelp og redningstjeneste flyttes fra linje 126 til linje 37. Dette er aktiviteten som er størst i medlemsorganisasjonen, og bør derfor komme tidligere i prinsipprogrammet. Styrets vurdering: Norsk Folkehjelp har fire hovedsatsinger. Disse er reflektert i prinsipprogrammet i tilfeldig rekkefølge. Styret ønsker derfor ikke å gå inn på en prioriteringsdebatt. Forslagstiller: Region Nord Endre til: Være en synlig aktør og sette politisk

15 147 dagsorden innenfor førstehjelp, redningstjeneste og ulykkesforebyggende arbeid Intensjonen tiltres Styrets vurdering: Intensjonen i forslaget er ansett ivaretatt av eksisterende tekst Forslag nr: Intensjonen tiltres Forslag nr: Intensjonen tiltres Forslag nr: Intensjonen tiltres ved at setningen endres til: «Jobbe for gode økonomiske rammevilkår for den frivillige redningstjenesten.» Forslag nr: Forslagstiller: Representantskap Sanitet «Være en synlig politisk aktør innenfor førstehjelp, redningstjeneste og ulykkesforebyggende arbeid.» Endres til: «Legge politiske føringer innenfor førstehjelp, redningstjeneste og ulykkesforebyggende arbeid.» Styrets vurdering: Intensjonen i forslaget er ansett ivaretatt av eksisterende tekst. Forslagstiller: Region Øst Nytt punkt: Vi skal være faglig ledende innenfor vår beredskap Styrets vurdering: Intensjonen i forslaget tiltres, men anses som ivaretatt av eksisterende tekst. Forslagstiller: Representantskap Sanitet «Sikre gode økonomiske rammevilkår for den frivillige redningstjenesten.» endres til: «Jobbe for bedre økonomiske rammevilkår for den frivillige redningstjenesten.» Styrets vurdering: En språklig presisering da det er politiske myndigheters ansvar å sikre rammebetingelsene for den frivillige redningstjenesten. Forslagstiller: Region Øst Nytt punkt: Norsk Folkehjelp må jobbe for å øke materialstøtten til det enkelte lokale lag Styrets vurdering: Styret mener eksisterende tekst dekker dette

16 Intensjonen tiltres og anses ivaretatt i eksisterende tekst Forslag nr: Intensjonen i forslaget tiltres og anses dekket i linje Forslag nr: Intensjonen i forslaget tiltres og anses dekket i linje og Forslag nr: Intensjonen i forslaget tiltres og anses dekket i linje og Forslag nr: da materialstøtten inngår i rammevilkårene for redningstjenesten. Forslagstiller: Region Øst Nytt punkt: Vi må sikre at øvelser innad og med andre aktører og etater innen redningstjeneste blir gjennomført slik at vi blir godt kjent og kan samhandle i uønskede eller skarpe aksjoner Styrets vurdering: Styret mener eksisterende tekst dekker dette. Forslagstiller: Region Nord Nytt punkt: Utvikle nye måter, samt verktøy for å effektivisere redningstjenesten. Styrets vurdering: Styret mener eksisterende tekst dekker dette. Forslagstiller: Representantskap Sanitet Nytt kulepunkt: «Bidra til økt interesse for førstehjelp og redningstjeneste blant befolkningen og spesielt ungdom» Styrets vurdering: Styret mener eksisterende tekst dekker dette. Nytt kulepunkt: «Etablering av lokale minigrupper vil gi barn viktig opplæring i førstehjelp, redning og friluftsliv. De vil være viktige medlemmer i sanitetsungdomsgruppene og sanitetsgruppene senere.» Styrets vurdering:

17 Oversendes styret

FORSLAG TIL PRINSIPPROGRAM

FORSLAG TIL PRINSIPPROGRAM FORSLAG TIL PRINSIPPROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 Redningstjeneste og førstehjelp Flyktning og integrering Utviklingssamarbeid Humanitær nedrustning Høringsdokument Norsk Folkehjelps 19. ordinære landsmøte

Detaljer

PRINSIPPROGRAM

PRINSIPPROGRAM PRINSIPPROGRAM 2015 2019 SOLIDARITET I PRAKSIS Norsk Folkehjelp er en medlemsorganisasjon som ble stiftet i 1939. Vi er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Grunnlaget for vår organisasjon

Detaljer

PRINSIPPER OG VERDIGRUNNLAG

PRINSIPPER OG VERDIGRUNNLAG PRINSIPPER OG VERDIGRUNNLAG 2011 2015 Forord Norsk Folkehjelp ble stiftet i 1939 og er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Grunnlaget for vår organisasjon hviler på fagbevegelsens grunnverdier.

Detaljer

Hva vil vi med Norsk Folkehjelp? Hvordan skapes solidaritet i praksis? -et debattopplegg fra programkomiteen som jobber med prinsipprogrammet

Hva vil vi med Norsk Folkehjelp? Hvordan skapes solidaritet i praksis? -et debattopplegg fra programkomiteen som jobber med prinsipprogrammet Hva vil vi med Norsk Folkehjelp? Hvordan skapes solidaritet i praksis? -et debattopplegg fra programkomiteen som jobber med prinsipprogrammet Planhierarkiet Prinsipprogram og overordn. prioriteringer Nasjonal

Detaljer

Organisasjonens engasjement er samlet omkring to strategiske områder:

Organisasjonens engasjement er samlet omkring to strategiske områder: Sak 9 Innkomne forslag A Økonomisk støtte til Norsk Folkehjelps arbeid Hvem er Norsk Folkehjelp? Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Norsk Folkehjelp er en partipolitisk

Detaljer

Hørings dokumenter til landsmøtet!

Hørings dokumenter til landsmøtet! Til: Norsk Folkehjelp - styret - lag og regioner - Sanitet, Sanitetsungdom og Solidaritetsungdom (sentralt) - landsomfattende tilsluttede organisasjoner Deres ref: Lag/region Vår ref: poe Vår dato: 17.12.2014

Detaljer

Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden Vårt oppdrag er å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse Mangfold og lokal variasjon er Røde Kors styrke. Det finnes imidlertid noen brede kjerneområder som binder oss sammen over hele landet

Detaljer

Til stede Hovedprogram for Røde Kors 2014-2017

Til stede Hovedprogram for Røde Kors 2014-2017 Til stede Hovedprogram for Røde Kors 2014-2017 Hovedprogrammet bygger på «Langtidsplan for Norges Røde Kors 2011-2020». Langtidsplanen bygger på Det Internasjonale Forbundet av Røde Kors og Røde Halvmåne-foreningene

Detaljer

Handlingsplan. Skedsmo Røde Kors. Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011.

Handlingsplan. Skedsmo Røde Kors. Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011. Handlingsplan Skedsmo Røde Kors 2013 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011. 1 Utdrag fra Røde Kors Hovedprogram 2.1 Røde Kors forebygger

Detaljer

Folk forandrer verden når de står sammen.

Folk forandrer verden når de står sammen. Kamerater! Gratulerer med dagen! I dag samles vi for å kjempe sammen, og for å forandre verden til det bedre. Verden over samles vi under paroler med større og mindre saker. Norsk Folkehjelp tror på folks

Detaljer

Organisasjons- og vedtektskomiteen innstilling til styret

Organisasjons- og vedtektskomiteen innstilling til styret Organisasjons- og vedtektskomiteen innstilling til styret FORSLAGSNUMMER: 1 Forslagsstiller: Norsk Folkehjelp Sanitet Forslaget gjelder: Endring i paragraf 14.2 om årlig aktivitetskonferanse med følgende

Detaljer

Røde Kors - prinsippene

Røde Kors - prinsippene Røde Kors - prinsippene Røde Kors-prinsippene er kjernen i vårt verdigrunnlag, og legger rammene for all aktivitet i Røde Kors Ungdom. Humanitet Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe

Detaljer

Handlingsprogram. for Vestfold Røde Kors med distriktsråd «Mot Felles Mål»

Handlingsprogram. for Vestfold Røde Kors med distriktsråd «Mot Felles Mål» Handlingsprogram for Vestfold Røde Kors med distriktsråd 2016-2017 «Mot Felles Mål» 35 Hovedprogrammets langsiktige mål og innsatsområder Røde Kors løser sitt oppdrag gjennom tre strategiske langtidsmål:

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

Nasjonal strategi for Norsk Folkehjelp 2012 2015

Nasjonal strategi for Norsk Folkehjelp 2012 2015 Nasjonal strategi for Norsk Folkehjelp 2012 2015 1. Innledning Prinsipprogram for 2011 til 2015 er vedtatt av landsmøtet. Programmet stadfester hvilke områder Norsk Folkehjelp skal arbeide innenfor og

Detaljer

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør Prinsipprogram For human-etisk forbund 2009-2013 Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør A - Interesseorganisasjon Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet

Detaljer

STRATEGI FOR FRIVILLIGHET NORGE

STRATEGI FOR FRIVILLIGHET NORGE STRATEGI FOR FRIVILLIGHET NORGE 2014-2018 1 2 STRATEGI FOR FRIVILLIGHET NORGE 2014-2018 Frivillighet Norges organisasjon er et verktøy for å realisere de politiske målene medlemmene har vedtatt at Frivillighet

Detaljer

Hovedprogram for Røde Kors i Norge

Hovedprogram for Røde Kors i Norge Hovedprogram for Røde Kors i Norge 2017 2020 Hovedprogrammet er en treårig konkretisering av «Langtidsplan for Norges Røde Kors 2011 2020». Langtidsplanen bygger på Det Internasjonale Forbundet av Røde

Detaljer

Høringssvar vedr. høringsutkast Overordnet del verdier og prinsipper

Høringssvar vedr. høringsutkast Overordnet del verdier og prinsipper Høringssvar vedr. høringsutkast Overordnet del verdier og prinsipper FRI - foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold viser til Kunnskapsdepartements sitt høringsutkast av 10. april 2017. Her følger

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

Prinsipprogram. Behandling

Prinsipprogram. Behandling Prinsipprogram Behandling Prinsipprogrammet beskriver de prinsippene som ligger til grunn for unge funksjonshemmedes politiske og organisatoriske virke. Prinsipprogrammet skal være et dokument som både

Detaljer

Strategi Amnesty International i Norge

Strategi Amnesty International i Norge Strategi 2017-2019 Amnesty International i Norge «Økt gjennomslag fordi flere tar brudd på menneskerettighetene personlig og blir med i Amnesty International» Innledning Amnesty International i Norges

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 08/10

Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

NFUs internasjonale solidaritetsarbeid

NFUs internasjonale solidaritetsarbeid NFUs internasjonale solidaritetsarbeid Tekst: Helene T. Strøm Rasmussen, NFU Myndigheter over hele verden svikter i arbeidet med å sikre at mennesker med utviklingshemning får oppfylt sine menneskerettigheter.

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 07/11

Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

Utfordringer i lokal beredskap

Utfordringer i lokal beredskap KFB Totalforsvarkonferansen 18 april 2016 Utfordringer i lokal beredskap Kunnskap og tilstedeværelse Innhold Grunnleggende verdier og forankring Beredskap i Røde Kors Erfaringer fra 2015 Utfordringer 2016

Detaljer

Handlingsplan 2015 2016

Handlingsplan 2015 2016 Handlingsplan 2015 2016 Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom går nå inn i sitt fjerde år. Vi har lagt tre stolte år bak oss, med stor medlemsvekst og et høyt aktivitetsnivå. Den første landsmøteperioden

Detaljer

Helse og omsorgsdepartementet. Oslo den 18. mars 2016 SVAR PÅ HØRING OM NOU 2015:17 FØRST OG FREMST

Helse og omsorgsdepartementet. Oslo den 18. mars 2016 SVAR PÅ HØRING OM NOU 2015:17 FØRST OG FREMST Helse og omsorgsdepartementet Oslo den 18. mars 2016 SVAR PÅ HØRING OM NOU 2015:17 FØRST OG FREMST Viser til utsendt høringsbrev og takker for muligheten til å avgi høringssvar i denne saken. Norsk Folkehjelp

Detaljer

VISJON INGEN SKAL DRUKNE

VISJON INGEN SKAL DRUKNE VISJON INGEN SKAL DRUKNE Overordnet strategidokument i Redningsselskapet, gjeldende for perioden Dette er Redningsselskapets strategi for perioden. Dokumentet er utarbeidet i en bred strategiprosess med

Detaljer

Verdier og politikker

Verdier og politikker Verdier og politikker Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Våre verdier Bodø Industri AS har en viktig rolle som veiviser i moderne attføringsarbeid.

Detaljer

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for ungdommer med funksjonshemning og kronisk sykdom.

Detaljer

Norges Bilsportforbunds Verdigrunnlag. Etikk og moral

Norges Bilsportforbunds Verdigrunnlag. Etikk og moral Norges Bilsportforbunds Verdigrunnlag Etikk og moral Etikk og Moral Innledning Norges Bilsportforbund er en organisasjon som er bygd opp rundt et kjerneprodukt; bilsport. Forbundets verdigrunnlag skal

Detaljer

Frivillighetserklæringen. erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor

Frivillighetserklæringen. erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor Frivillighetserklæringen erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor Forord Formål Frivilligheten er en stor og selvstendig del av vårt samfunn som gir en merverdi til den som bidrar

Detaljer

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017 Prinsipprogram Human-Etisk Forbund 2013 2017 Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet er en demokratisk medlemsorganisasjon basert på et bredt frivillig engasjement fra medlemmer

Detaljer

Politisk program for Juvente 2012-2014

Politisk program for Juvente 2012-2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Politisk program for Juvente 2012-2014 1 Innledning Juvente er en organisasjon for, av og med edru ungdom. Juventes visjon er en demokratisk verden basert

Detaljer

MED FN FOR EN RETTFERDIG VERDEN DELMÅL

MED FN FOR EN RETTFERDIG VERDEN DELMÅL STRATEGI 2015-18 Innledning FN-sambandet skal være ledende på FN informasjon i Norge. I snart 70 år har FN-sambandet vært en støttespiller og kilde til informasjon om FN, og en viktig bidragsyter til at

Detaljer

Handlingsplan for ungdom, fred og sikkerhet

Handlingsplan for ungdom, fred og sikkerhet Handlingsplan for ungdom, fred og sikkerhet Innspill til Norges oppfølging av sikkerhetsrådsresolusjon 2250 SIKKERHETSRÅDS- RESOLUSJON 2250 FNs sikkerhetsråd skrev desember 2015 historie ved å vedta resolusjon

Detaljer

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Frivillig og veldig verdifull Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors og min bakgrunn Hvorfor frivilligheten er avgjørende for å møte fremtidens helseutfordringer

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 Innhold Innledning... 1 Hovedmål 1: Bidra til at flere barn i sårbare og konfliktrammede land får utdanning... 2

Detaljer

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2011-2012

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2011-2012 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2011-2012 Vedtatt på generalforsamlingen 6. november 2011 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for ungdommer

Detaljer

Politisk plattform for. Røde Kors Ungdom

Politisk plattform for. Røde Kors Ungdom Politisk plattform for Røde Kors Ungdom Vedtatt på Sentral ungdomskonferanse 2011 Innhold INNLEDNING 3 1. MIGRASJON 4 1.1 ÅRSAKER TIL FLUKT OG SÅRBARHET UNDER FLUKTEN 4 1.1.1 MENNESKEHANDEL 4 1.1.2 KLIMA

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for FOKUS (vedtatt av styret i FOKUS 22. april 2017)

Kommunikasjonsstrategi for FOKUS (vedtatt av styret i FOKUS 22. april 2017) Kommunikasjonsstrategi for FOKUS 2017-2021 (vedtatt av styret i FOKUS 22. april 2017) 1 Om FOKUS FOKUS er et medlemsbasert kompetanse- og ressurssenter for internasjonale kvinnespørsmål, som skal styrke

Detaljer

Veileder for utarbeidelse av etiske retningslinjer for Norads tilskuddsmottakere

Veileder for utarbeidelse av etiske retningslinjer for Norads tilskuddsmottakere Veileder for utarbeidelse av etiske retningslinjer for Norads tilskuddsmottakere Gyldig fra november 2013 1. Innledning Krav om at tilskuddsmottakere skal ha etiske retningslinjer for sin virksomhet er

Detaljer

PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER

PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER 1. INNLEDNING En forutsetning for en velfungerende desentralisert organisasjonsstruktur er at etiske retningslinjer etterleves av ansatte i både

Detaljer

Mål og forventninger til beredskapen i Østfold. Trond Rønningen assisterende fylkesmann

Mål og forventninger til beredskapen i Østfold. Trond Rønningen assisterende fylkesmann Mål og forventninger til beredskapen i Østfold Trond Rønningen assisterende fylkesmann Hva må vi være forberedt på? https://www.youtube.com/watch?v=3foyzk33l0y&feature=youtu.be eller https://youtu.be/3foyzk33l0y

Detaljer

Atlas- alliansens innspill til Regjeringens Stortingsmelding om Norges internasjonale arbeid med menneskerettighetene

Atlas- alliansens innspill til Regjeringens Stortingsmelding om Norges internasjonale arbeid med menneskerettighetene Utenriksdepartementet Seksjon for menneskerettigheter og demokrati P.B. 8114 Dep 0032 Oslo Oslo, 4. mars, 2014 Atlas- alliansens innspill til Regjeringens Stortingsmelding om Norges internasjonale arbeid

Detaljer

Handlingsprogram for Nordland Røde Kors

Handlingsprogram for Nordland Røde Kors Handlingsprogram for Nordland Røde Kors 2017-2019 Sammen blir vi bedre og sterkere Handlingsprogram Nordland Røde Kors 2017-2019 Side 1 INNLEDNING Handlingsprogrammet for Nordland Røde Kors 2017-2019 er

Detaljer

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1 Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017 De Kristnes prinsipprogram 1 Innhold De Kristne skal bygge et samfunn som er fritt og trygt for alle, uansett hvem man er eller hvor man

Detaljer

KrFs utviklingspolitikk

KrFs utviklingspolitikk KrFs utviklingspolitikk 2013-2017 Programkomiteens førsteutkast april 2012 Per Kristian Sbertoli medlem av programkomiteen KrFs utviklingspolitiske seminar 27. april 2012 Programprosessen April: 1. høringsrunde

Detaljer

Prinsipprogram. Kvinners livsvilkår

Prinsipprogram. Kvinners livsvilkår Prinsipprogram Kvinners livsvilkår Norske Kvinners Sanitetsforening er en frivillig organisasjon som er livssynsnøytral og partipolitisk uavhengig. Målet er å være den ledende organisasjonen knyttet til

Detaljer

NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører

NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører Innledning NSG Group har som målsetning å ha det beste omdømmet på verdensbasis når det gjelder den profesjonelle, juridiske og etiske måten vi

Detaljer

Caritas Norges strategi 2013 2017

Caritas Norges strategi 2013 2017 Caritas Norges strategi 2013 2017 Del I. Caritas Norges identitet og verdier 1) Vår identitet Caritas Norge er katolikkenes hjelpeorganisasjon og har arbeidet i Norge i 60 år. Vi ønsker at alle mennesker

Detaljer

De menneskelige ressursene

De menneskelige ressursene LIMet i alt vi gjør De menneskelige ressursene RETTFERDIGHET Rett til liv, frihet, personlig sikkerhet, vern mot diskriminering. Rett til arbeid, utdanning, best mulig helse og kulturell/demokratisk deltakelse.

Detaljer

Arbeidsprogram for 2010-2011 Sak: GF 09/10

Arbeidsprogram for 2010-2011 Sak: GF 09/10 Arbeidsprogram for 2010-2011 Sak: GF 09/10 Behandling Dette dokumentet skal regulere linjene for det politiske og organisatoriske arbeidet i perioden som kommer. Styret nedsatte en arbeidsprogramkomité,

Detaljer

Høringsuttalelse NSOs innspill til SAIHs solidaritetsstrategi

Høringsuttalelse NSOs innspill til SAIHs solidaritetsstrategi Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse NSOs innspill til SAIHs solidaritetsstrategi Alle skal ha lik rett til utdanning, også uavhengig

Detaljer

Innledning I. Etiske retningslinjer Helse Midt Norge. Versjon 1.0

Innledning I. Etiske retningslinjer Helse Midt Norge. Versjon 1.0 Innledning I Etiske retningslinjer Helse Midt Norge Versjon 1.0 Innledning Innbyggerne i Møre og Romsdal, Sør Trøndelag og Nord Trøndelag skal føle seg trygge på at de får de spesialisthelsetjenester de

Detaljer

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling 1 Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling Åpning av Kontaktkonferanse 2010 mellom sentrale myndigheter og

Detaljer

Dagsordens pkt. 6 Innkomne forslag, ikke vedtektsforslag

Dagsordens pkt. 6 Innkomne forslag, ikke vedtektsforslag Dagsordens pkt. 6 Innkomne forslag, ikke vedtektsforslag Forslag nr. 6.1 Forslagstiller: Avdeling 14 Bergen Viser til forslag til dagsorden punkt 9, prinsipprogrammet, linje 134. FLT ser viktigheten av

Detaljer

Frivillighet når liv skal

Frivillighet når liv skal Frivillighet når liv skal reddes Samfunnssikkerhet, beredskap, førstehjelp, redningstjeneste Mål: Dele noen refleksjoner og dilemmaer med dere Fortelle litt om hva som skal til for å lykkes Gi dere et

Detaljer

Arbeidsprogram Sak: GF 08/09

Arbeidsprogram Sak: GF 08/09 Arbeidsprogram 2009-2010 Sak: GF 08/09 Behandling Dette dokumentet skal regulere linjene for det politiske og organisatoriske arbeidet i perioden som kommer. Ledermøtet nedsatte en arbeidsprogramkomité,

Detaljer

2015/144. Følgende innspill til høringene har fremkommet ved NMBU etter møte i NMBUs Forskningsutvalg:

2015/144. Følgende innspill til høringene har fremkommet ved NMBU etter møte i NMBUs Forskningsutvalg: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsavdelingen Saksbeh.: Solveig Fossum-Raunehaug Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) Vår ref. 15/02038 Deres

Detaljer

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Tale NOREPS 27.november Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Kjære alle sammen - velkommen til Innovasjon Norge og denne årlige faste møteplassen i regi av nettverket NOREPS The Norwegian Emergency Preparedness

Detaljer

LHLs strategi 2012 2014. Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011

LHLs strategi 2012 2014. Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011 LHLs strategi 2012 2014 Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011 Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke produksjon: Grafisk Form as Trykk: Gamlebyen Grafiske AS OPPLAG:

Detaljer

Debatthefte: Norsk Folkehjelp mot 2030

Debatthefte: Norsk Folkehjelp mot 2030 Debatthefte: Norsk Folkehjelp mot 2030 TA ORDET! Samfunnet utvikler seg raskere enn organisasjonene greier å henge med. Morgendagens teknologi er her allerede i dag, og mye blir enklere for oss i hverdagen.

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN. Elevrådsarbeid Demokratiopplæring

LOKAL LÆREPLAN. Elevrådsarbeid Demokratiopplæring LOKAL LÆREPLAN Elevrådsarbeid Demokratiopplæring 1 ELEVRÅDSARBEID Formål med faget Et demokratisk samfunn forutsetter at innbyggerne slutter opp om grunnleggende demokratiske verdier, og at de deltar aktivt

Detaljer

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 3 Formål... 3 4 Verdier...

Detaljer

Forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning høringsuttalelse fra Redd Barna

Forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning høringsuttalelse fra Redd Barna Kunnskapsdepartementet Vår ref. #/214025 Postboks 8119 Dep Deres ref. 0032 Oslo Oslo, 13.4.2012 Forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning høringsuttalelse fra Redd Barna Det vises

Detaljer

Sak 7: Handlingsprogram og strategisk program

Sak 7: Handlingsprogram og strategisk program Politiets Fellesforbund Postadr.: Møllergata 39, 0179 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Internett: www.pf.no Bankkonto: 1600 42 58790 Sak

Detaljer

Juventes 13. ordinære landsmøte Hadeland folkehøgskole, 15. 17. juli 2014 INNSTILLING FRA REDAKSJONSKOMITEEN FOR POLITISK PROGRAM

Juventes 13. ordinære landsmøte Hadeland folkehøgskole, 15. 17. juli 2014 INNSTILLING FRA REDAKSJONSKOMITEEN FOR POLITISK PROGRAM Forslaget er Helena Hitland Lokallag/ Hordaland Til politisk program innledning: Jeg foreslår å ha Juventes medlemsløfte under innledningen. 41 1 Medlemsløftet inngår i politisk program gjennom det vi

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

Solidaritet i praksis

Solidaritet i praksis o Solidaritet i praksis Fra ord til handling Integrering av personer med minoritetsbakgrunn i arbeidsliv og fagbevegelse Jon Aareskjold Salthe Rådgiver Norsk Folkehjelp Fire aktivitetsområder Redningstjeneste

Detaljer

ULOBAS MERKEVAREHÅNDBOK

ULOBAS MERKEVAREHÅNDBOK ULOBAS MERKEVAREHÅNDBOK FORORD Uloba har hatt en eventyrlig vekst de siste 20 årene. Vi har hatt stor suksess i å fronte kampen for likestilling og likeverd, og det er nå på tide for oss å fokusere enda

Detaljer

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Meldal kommune Arbeidsgiverpolitikk 2016-2019 Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Vedtatt i kommunestyret 17.03.2016 - sak 015/16 Om arbeidsgiverpolitikken En del av plansystemet Meldal kommunes

Detaljer

Nytt system for beregning av tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner

Nytt system for beregning av tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner Oslo 30.11.2012 P406-12 Nytt system for beregning av tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner SAFO er innforstått med ønsket om å få et gjennomsiktig system for tilskuddet, basert på objektive kriterier.

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. HØRINGSUTTALELSE TIL ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN Arkivsaksnr.: 10/160

Saksframlegg. Trondheim kommune. HØRINGSUTTALELSE TIL ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN Arkivsaksnr.: 10/160 Saksframlegg HØRINGSUTTALELSE TIL ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN Arkivsaksnr.: 10/160 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Trondheim formannskap slutter seg til departementets forslag

Detaljer

Barns rett til beskyttelse mot mobbing etter barnekonvensjonen

Barns rett til beskyttelse mot mobbing etter barnekonvensjonen Kirsten Sandberg, professor og medlem av FNs barnekomité Barns rett til beskyttelse mot mobbing etter barnekonvensjonen Utdanningsdirektoratets konferanse 15.11.16 Oversikt Kort om barnekonvensjonen og

Detaljer

Informasjon til søkere om OD2018

Informasjon til søkere om OD2018 Informasjon til søkere om OD2018 Kort om OD Operasjon Dagsverk er Elevorganisasjonens årlige solidaritetsaksjon av, med og for ungdom. 2500-3000 elever engasjerer seg frivillig for OD-kampanjen hvert år.

Detaljer

Høringssvar vedrørende forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver pr

Høringssvar vedrørende forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver pr Til Kunnskapsdepartementet Høringssvar vedrørende forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver pr. 20.10.16 Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Likestillingssenteret

Detaljer

Mangfold likeverd likestilling. En plattform for norske barnehager? Kari Emilsen DMMH

Mangfold likeverd likestilling. En plattform for norske barnehager? Kari Emilsen DMMH Mangfold likeverd likestilling En plattform for norske barnehager? Kari Emilsen DMMH Noen store ord! Alle mennesker har behov for å bli sett og hørt, gjøre egne valg, og forme sine egne liv. Dette er en

Detaljer

2 Familiemønstre og samlivsformer, livsfaseseremonier og høytider. 5 Barns rettigheter og foreldrerollen. 8 Demokrati og verdier

2 Familiemønstre og samlivsformer, livsfaseseremonier og høytider. 5 Barns rettigheter og foreldrerollen. 8 Demokrati og verdier 1 Hverdagslige temaer og sosial omgang 2 Familiemønstre og samlivsformer, livsfaseseremonier og høytider 3 Likestilling og vern mot diskriminering 4 Helse, med særlig vekt på seksuell helse og rusmiddelmisbruk

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN

ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN Kapittel 1: Om organisasjonen LFB har ulike roller å fylle som organisasjon. Vi skal være et godt tilbud til våre medlemmer. LFB som medlemsorganisasjon

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017.

Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017. PROSJEKTPLAN Prosjekt Ung medvirkning og innflytelse Hensikt Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017.

Detaljer

RATTSØUTVALGET: Nye roller for frivillige organisasjoner i utviklingssamarbeidet.

RATTSØUTVALGET: Nye roller for frivillige organisasjoner i utviklingssamarbeidet. August 2006 HØRINGSUTTALELSE FRA FOKUS RATTSØUTVALGET: Nye roller for frivillige organisasjoner i utviklingssamarbeidet. FOKUS - Forum for kvinner og utviklingsspørsmål - er et kompetanse- og ressurssenter

Detaljer

Frivillighet og velferd roller og samspill. Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid

Frivillighet og velferd roller og samspill. Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid Frivillighet og velferd roller og samspill Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors Hvorfor er frivilligheten avgjørende Hva kan Buskerud Røde Kors bidra

Detaljer

Politisk plattform for Røde Kors Ungdom

Politisk plattform for Røde Kors Ungdom Politisk plattform for Røde Kors Ungdom Innholdsfortegnelse Innledning... 2 1. Migrasjon... 3 1.1 Asylsøkere og papirløse i Norge... 3 1.1.1 Barn og unge på asylmottak... 3 1.1.2 Opphold og retur... 3

Detaljer

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser:

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser: Etikk Gasnor AS: Vi ser etikk som en integrert del av Gasnors virksomhet, og vi er fast bestemt på at Gasnor skal være kjent for høy etisk standard. Gasnors etiske retningslinjer beskriver kravene som

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL FRIVILLIGE BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER - HØRING

FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL FRIVILLIGE BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER - HØRING Høringsinstanser i følge liste Deres ref Vår ref Dato 200902327-/EKH 25.06.2009 FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL FRIVILLIGE BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER - HØRING Forskrift om tilskudd

Detaljer

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAU- ALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

Høringssvar Bråten barnehage

Høringssvar Bråten barnehage Høringssvar Bråten barnehage Bråten barnehage Sa er en privat foreldreeid barnehage hjemmehørende i Oslo. Barnehagen har 4 avdelinger med totalt 64 barn fra 1-6 år. Generelt Forslaget til ny rammeplan

Detaljer

VERDIER OG ETIKK I CRAMO

VERDIER OG ETIKK I CRAMO VERDIER OG ETIKK I CRAMO Kjære kollega og samarbeidspartnere, I Cramo er det gjennomført et omfattende arbeid for å utarbeide og implementere visjon, strategi og de verdier som skal prege konsernet. Disse

Detaljer

FORSLAG TIL VEDTEKTER

FORSLAG TIL VEDTEKTER FORSLAG TIL VEDTEKTER FOR PERIODEN 2015-2019 Redningstjeneste og førstehjelp Flyktning og integrering Utviklingssamarbeid Humanitær nedrustning Høringsdokument Norsk Folkehjelps 19. ordinære landsmøte

Detaljer

Redd Barnas strategi Vedtatt av landsmøtet 20. september 2009

Redd Barnas strategi Vedtatt av landsmøtet 20. september 2009 Redd Barnas strategi 2010-2013 Vedtatt av landsmøtet 20. september 2009 Innhold Bakgrunnsinformasjon for Redd Barnas strategi 2010-2013... 1 Vi er... 1 Vår visjon... 1 Vårt mandat... 1 Våre felles verdier...

Detaljer

en partner i praktisk likestillingsarbeid

en partner i praktisk likestillingsarbeid en partner i praktisk likestillingsarbeid Agenda: Presentere KUN som samarbeidspartner Presentere kommunens forpliktelser til å fremme likestilling og hindre diskriminering Diskutere sammenhengene mellom

Detaljer

SAK 7. Forslag til LHLs strategi LHLs 24.ordinære landsmøte, oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 7. Forslag til LHLs strategi LHLs 24.ordinære landsmøte, oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 7 Forslag til LHLs strategi 2015-2017 LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Det vises til LHLs strategi

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi 30. mars 2017 Laget av Maskinen i samarbeid med NFFA Innhold Side O m d ø m m e s t r a t e g i Innledning 2 Visjon 3 Misjon 3 Verdier 3 Personlighet

Detaljer

SAIHs strategi for. Utviklingssamarbeid Vedtatt av Årsmøtet 2017

SAIHs strategi for. Utviklingssamarbeid Vedtatt av Årsmøtet 2017 1 2 3 4 SAIHs strategi for Utviklingssamarbeid 2018-2021 Vedtatt av Årsmøtet 2017 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Innledning SAIHs strategi for utviklingssamarbeid 2018-2021 erstatter

Detaljer

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men!

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Dirigenter, representanter, gjester gode kamerater! I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Vi har aldri

Detaljer

Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016. Vi skaper idrettsglede!

Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016. Vi skaper idrettsglede! Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016 Vi skaper idrettsglede! Vedtatt på kretstinget 2. juni 2012 Oslo Idrettskrets (OIK) er en av 19 idrettskretser i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

Sjumilssteget - analyse. Prosjektplan

Sjumilssteget - analyse. Prosjektplan Sjumilssteget - analyse Prosjektplan 1 Innhold 1 Bakgrunn for arbeidet... 3 2 Mandat... 3 3 Mål med Sjumilssteget... 3 4 Målgruppe... 3 5 Organisering og involverte... 3 6 Suksessfaktorer... 4 7 Om Sjumilssteget...

Detaljer