ÅRSRAPPORT. Kortversjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT. Kortversjon"

Transkript

1 2014 ÅRSRAPPORT Kortversjon

2 SIDE 2 Årsrapport 2014 INNHOLD FYLKESRÅDMANNEN HAR ORDET 3 SAMFUNNSOPPDRAGET 4 HELHET, UTVIKLING OG BÆREKRAFT 4 REGIONALSEKTOREN 5 FOR HELE FYLKET 5 Kollektivtrafikk 5 Regional planlegging 6 Verdiskaping og innovasjon 7 Landbruk 7 Internasjonalt samarbeid 7 Miljø, klima og ressurser 8 Regional forskning / høyere utdanning 8 UTDANNINGSSEKTOREN 9 KUNNSKAP FOR ALLE 9 Psykisk helse 11 Program for bedre gjennomføring 12 VG3 Fagopplæring i skole 13 Kvalifiseringskurs 13 Sommerskole 13 TANNHELSESEKTOREN 14 BIDRAR TIL BEDRE HELSE 14 KULTURSEKTOREN 16 GIR OPPLEVELSER BYGGER VERDIER 16 Arbeidslivets kulturseilas (AKS) 16 Den kulturelle skolesekken 16 Turskiltprosjektet 17 Kystled og kyststi 17 5-års jubileum for Marked for musikk 17 Prioritering av oversikt i folkehelsearbeidet 18 Trygge lokalsamfunn 18 Bibliotekplan Vestfold Vikingstrategi 18 Grunnlovsjubileet 18 Unesco-søknaden levert 19 Partnerskap i LBI ArchPro 19 Evaluering av Litteraturuka 19 E-bøker 19 Spillemidler 19 FELLESFORMÅL 20 MANGFOLDIGE OPPGAVER 20 Portalen 20 IKT 21 Eiendomsforvaltning 21 Kommunikasjon 21 Omdømme hos media 21 ØKONOMISK UTVIKLING OG RESULTAT Dette er en interaktiv PDF med bokmerker. Naviger i innholdsfortegnelsen og hyperlenket tekst. Pilene øverst til høyre fører deg en side fram eller tilbake. Pilene deaktiveres på håndholdte enheter: «Swipe» som normalt mellom sidene. Vestfold fylkeskommune 2015 Design og produksjon: Metro Branding Foto: Side 1, Dag G Norsveen, side 3: Birgitte Tørnby, side 4, 6, 8, 9, 10 og 15: Dag G Norsveen, side 16, 17 og 19: Birgitte Tørnby Knappen i midten fører deg til «Innhold». Mer info?

3 SIDE 3 Fylkesrådmannen har ordet Positiv økonomisk utvikling Vestfold fylkeskommune har vært igjennom en periode med positiv økonomisk utvikling, og det er god økonomistyring i sektorene. For 2014 legger Vestfold fylkeskommune fram et regnskap med et mindreforbruk på 61,1 mill. kroner. Resultatet er gledelig, men det er likevel en viktig forskjell fra tidligere år. Etter flere år med høyere skatteinntekter enn lagt til grunn i budsjettene, fikk Vestfold fylkeskommune lavere skatteinntekter enn budsjettert. Etter at Statsbudsjettet for 2015 ble lagt fram har utsiktene for norsk økonomi svekket seg. Fylkesrådmannen mener utviklingen er bekymringsfull. Heldigvis kom Vestfold fylkeskommune gunstig ut i omleggingen av inntektssystemet og dette vil bidra til at utviklingen i skatt blir mindre merkbar. Fylkesrådmannen vil følge nøye med på utviklingen framover. Det arbeides godt i alle sektorer med å nå ambisiøse resultatmål. Flere av målene viser positiv utvikling. Spesielt er det gledelig at andelen fullført og bestått videregående opplæring og andelen som avbryter opplæring i bedrift utvikler seg i riktig retning. Utviklingen er positiv, men på noen områder scorer vi lavere enn ønsket. Blant annet er antall kollektivreisende på samme nivå som i 2013 og målene vedrørende mobbing er ikke nådd i Fylkesrådmannen vil fortsette arbeidet for å forbedre måloppnåelsen på bred front. Som fylkesrådmann kan jeg si at utviklingen i 2014 har vært i tråd med kursen som er staket ut over flere år, og som er nødvendig for å gjennomføre et ambisiøst investeringsprogram. EGIL JOHANSEN FYLKESRÅDMANN

4 SIDE 4 Samfunnsoppdraget Helhet, utvikling og bærekraft Samfunnsoppdraget Fylkeskommunen skal bidra til at det føres en utviklingsorientert, bærekraftig og helhetlig politikk i fylket. Fylkeskommunen skal være regional utviklingsaktør og legge til rette for utvikling av næringsliv og arbeidsplasser, påvirke arealbruken, bevare kulturminner, landskap og miljøkvaliteter. Vi skal påse at viktige verdier i samfunnet ikke går tapt. Dette skal vi gjøre ved å ta initiativ og mobilisere ulike samfunnsaktører til å dra sammen mot felles mål. Fylkeskommunen har ansvar for å levere gode tjenester til fylkets innbyggere. De største tjenesteområdene er videregående opplæring, kollektivtrafikk, fylkesveger, tannhelsetjenester, kulturprogram, kulturarenaer og kulturminner. Administrasjonen i fylkeskommunen ledes av fylkesrådmannen. Administrasjonen fremmer forslag til strategier for de ulike politikkområdene. Strategiene gir politikerne mulighet til å drøfte og gi retning til arbeidet som skal gjøres innen for eksempel, utdanning, næringsliv, tannhelse, folkehelse, samferdsel, klima, miljø og kultur. Fylkesrådmannen har som oppgave å se til at oppdraget ivaretas gjennom bidrag fra alle sektorer. Fylkestinget og fylkesordføreren er fylkeskommunens øverste folkevalgte ledelse. Politikernes fremste oppgave er å stake ut kursen framover og prioritere mellom de oppgavene som anses som viktige for fylkets utvikling. Politikerne definerer hva som er en bedre framtid for Vestfold-samfunnet, og hvordan vi kommer oss dit.

5 SIDE 5 Regionalsektoren For hele fylket Tilskudd til anlegg på kommunal veg ble økt for å finansiere Trafikksikkerhetsordningen. Bevilgningen er knyttet til prosjektet Trafikksikker kommune i Lardal, Sande, Stokke og Tønsberg. Kartlegging og utbedring av fartshumper er gjennomført i Stokke og Sandefjordsområdet. Regionalsektoren Fylkeskommunen eier 1331 km fylkesveg, og i 2014 ble 99 km av de asfaltert. Det ble investert til sammen 154 mill. kroner i fylkesveger. «Bypakke Tønsberg» ble i 2014 organisert som en samarbeidsprosess for å realisere tiltakene i Konseptvalgutredningen (KVU) for Tønsberg-regionen, samt andre tiltak hovedsakelig knyttet til fylkesveger, kollektivtiltak og tiltak for gående og syklende. Det avventes anbefaling om videre planlegging fra regjeringen. Holmestrandstunnelen ble stengt for trafikk 1. januar Vestfold fylkeskommune jobber for å etablere Norges første skitunnel i Holmestrand. Mulighetsanalyse for transportsystemet i Larvik er startet opp i I 2014 ble E18-strekningen Gulli-Langåker åpnet. Stortinget fattet vedtak om lengre innkrevingstid av bompenger, fra 15 til 20 år, og et rentenivå som gjør at taksten mellom Gulli Langangen blir på 57 kroner. Fylkeskommunen var en sentral pådriver for å få bomtaksten ned. Kollektivtrafikk Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) har målsetting om at kollektivtrafikken skal ta en større andel av persontransporten. Vestviken kollektivtrafikk AS (VKT) leverer ruteproduksjon, skoleskyss og faglig bistand fastsatt i årlig leveranseavtale. Tross kontinuerlig arbeid med forbedringer i rutetilbudet, bussmateriellet, holdeplasser og terminaler, informasjon, service og billettprodukter, har det ikke vært passasjervekst i 2014.

6 SIDE 6 Regionalsektoren For hele fylket Regional planlegging Tidlig i hver valgperiode skal fylkestinget vedta en regional planstrategi, som angir hvilke regionale planer det nye fylkestinget skal utarbeide. Dette gjøres i samspill med kommuner, statlige organer, organisasjoner og institusjoner. Planstrategiens prioriterte satsningsområder skal være basert på viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer. Forberedelsene til ny Regional planstrategi startet opp i I tråd med Regional planstrategi for perioden , arbeidet regionalsektoren med følgende planer i 2014: > Regional plan for kystsonen i Vestfold > Regional plan for verdiskaping og innovasjon > Regional plan for klima og energi > Interregional plan for intermodal godstransport i Vestfold og Telemark > Regional plan for vannforvaltning > Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Vestviken kollektivtrafikk AS (VKT) leverer ruteproduksjon, skoleskyss og faglig bistand fastsatt i årlig leveranseavtale. Samhandling og uttalelser til kommuneplaner og reguleringsplaner har vært en sentral aktivitet i 2014 med mange kommuneplaner på høring. Planforum, som arrangeres hver 14. dag, er en viktig arena for samhandling og konfliktløsing knyttet til plansaker.

7 SIDE 7 Regionalsektoren For hele fylket I arbeidet med regional næringsutvikling gir fylkeskommunen støtte til eksterne aktører og prosjekter som søker å realisere fylkesplanens mål. Dette gjelder operatørene Ungt Entreprenørskap, START, Connect Østlandet og Nettverksbanken. De statlige regionale utviklingsmidlene går til Innovasjon Norge Buskerud Vestfold (etablererstipend) og nasjonale programmer som NCE (Norwegian Centres of Expertise) og VRI (Virkemidler for regional innovasjon). Arbeidet med å etablere en struktur for arbeidsdeling, samarbeid og helhetlig satsning innenfor reiselivet i Vestfold er videreført. Arbeidet ledes av en styringsgruppe med representanter fra reiselivsnæringen. Verdiskaping og innovasjon Partnerskapskonferansen i 2014, Arbeid for bedre levekår, ga nyttige innspill til arbeidet med regional plan for verdiskaping og innovasjon. Forslaget til planen ble sendt på høring. I forbindelse med planen er det utarbeidet en utredning om inkubatorordning i Vestfold. En ekstern utredning har vurdert hvordan arbeidet med etablererveiledning og entreprenørskapsarbeidet i Vestfold drives og hvordan arbeidet kan forbedres. Kommunene og fylkeskommunen er enige om å sette inn større ressurser for å stimulere verdiskapingen, og det er bevilget til sammen 3 mill. kroner årlig til fellesprosjektet «Verdiskapingsinitiativet». Landbruk Vestfold er blitt et prøvefylke på videregående utdanning innen fagfeltene gartner og agronom. Fagskoletilbudet Driftsledelse gartner og grønt er utviklet i samarbeid mellom næringen, Statens fagskole Vea, Gjennestad og fylkeskommunen. Det er gitt tilskudd til likestilling, kompetanse og rekruttering, samt innspill til landbruksforhandlingene. Prosjekt Bygg i tre er videreført i ny organisasjonsform. Det er etablert et samarbeidsprosjekt mellom fylkene fra Agder til Vestfold om mobilisering og kompetansebygging av bioenegiprodusenter fra landbruket. Innenfor Virkemidler for regional innovasjon (VRI) Vestfold er Grønn forskning Oslofjorden etablert som delprosjekt. Internasjonalt samarbeid Fylkeskommunen var representert på general forsamlingen i den europeiske kystregionsammenslutningen CPMR (Conference of Peripheral and Maritime Regions), og underavdelingen for Nordsjøområdet (North Sea Commission). Fylkeskommunen tok aktivt del i utvikling av nytt EU-program for det interregionale ØKS-samarbeidet (Øresund-Kattegat-Skagerak), deltok i utviklingen av forprosjektet til et Interreg-prosjekt kalt Viden til vækst og bidro til etablering av Interreg-prosjektet Nærskipsfart i ØKS. Det ble utarbeidet et eget EU-kompetanseprogram for å øke kunnskap og veiledningskompetanse hos ansatte i fylkeskommunen som arbeider med internasjonalt samarbeid, med mål om å øke deltakelsen i EU-prosjekter.

8 SIDE 8 Regionalsektoren For hele fylket Miljø, klima og ressurser Forslag til planprogram for en regional plan for klima og energi ble godkjent. Vestfold fylkeskommune tok initiativ til å arrangere en interregional høringskonferanse om kystvann i Skagerrak. Forslag til Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken ble sendt på høring. Regional forskning/høyere utdanning Vestfold fylkeskommune er vertsfylke for det regionale forskingsfondet Oslofjordfondet. Arbeidet med bedre kobling mellom de regionale virkemidlene (NCE MNT, VRI og Innovasjon Norge) har bidratt til flere søknader fra Vestfold til Oslofjordfondet. Samarbeidet med Høgskolen i Vestfold om felles EU-koordinator og samarbeidet i FoU-nettverket er videreført. Det er etablert et prosjekt for målrettet mobilisering av FoU-miljøer, bedrifter og kommuner, og styrking av høgskolen som kunnskapsprodusent og støttespiller for næringslivet. Vestfold fylkeskommune er vertsfylke for det regionale forskingsfondet Oslofjordfondet.

9 SIDE 9 Utdanningssektoren Kunnskap for alle Utdanningssektoren 9480 søkte videregående opplæring og 1069 læreplass i Til sammen har det vært omlag 8800 elever i videregående opplæring, 1800 lærlinger og lærekandidater og 370 praksiskandidater. Sektoren samarbeider med 340 frittstående lærebedrifter og 1500 lærebedrifter gjennom opplæringskontorene. Elevtallet i de videregående skolene per 1. oktober gikk ned med 119 elever fra 2013 til Gjennomsnittlig antall lærlinger og lærekandidater har økt fra 1700 til 1800, og antall praksiskandidater har økt fra 240 til 370 det siste året. Antallet voksne elever i videregående opplæring er også økende, mens antall privatister og privatisteksamener har holdt seg relativt stabilt fra 2013 til Vestfold fylkeskommune har som mål at 85 prosent av elevene skal få oppfylt sitt første kursønske ved inntak på VG1. I 2014 var den faktiske andelen 94 pst. Dette er et bevisst valg og begrunnet i målsettingen om å øke andelen som fullfører og består videregående opplæring. Andelen elever i yrkesforberedende tilbud i Vestfold har sunket fra 56 pst. i 2005 til 47 pst. i Andelen har vært stabil de siste årene, men Vestfold er fortsatt blant de tre fylkene med lavest andel elever som går et yrkesfaglig utdanningsprogram. Kun Akershus og Oslo har en lavere andel. I 2013 hadde 69,1 pst. av elevene som begynte videregående opplæring i Vestfold i 2008 fullført og bestått (siste oppdaterte SSB tall). Dette er en positiv utvikling siden i fjor (67,2 pst.), men lavere enn landsgjennomsnittet som var på 70,6 pst. Resultatet ligger også under målsettingen for 2014, som var 73 pst. Andelen Vestfold-elever som sluttet i skoleåret var 4,3 pst. Dette er uendret sammenlignet med året før, og fortsatt svakere enn målet på 4,0 pst. Resultatene for Vestfold er bedre enn landsgjennomsnittet på 4,9 pst.

10 SIDE 10 Utdanningssektoren Kunnskap for alle Andelen lærlinger og lærekandidater som avbryter opplæring i bedrift, og dermed ikke oppnår fullført og bestått, var 6,7 pst. Dette er en nedgang fra i fjor og innenfor målsetningen på maksimalt 7 pst. Det er i 2014 investert for netto 187 mill. kroner i utdanningssektoren. Ny Færder videregående skole ble tatt i bruk i august 2014, og prosjektet vil bli ferdigstilt innenfor rammen på 654 mill. kroner. Erstatningsbygget ved Sandefjord videregående skole ble tatt i bruk våren 2014, og prosjektet vil bli avsluttet innenfor justert budsjettramme på 63 mill. kroner i løpet av mars Utdanningssektoren har gjennomført et forsøk der to skoler (Re og Thor Heyerdahl) har mottatt ekstra ressurser til oppfølging av elever/lærlinger gjennom hele utdanningsløpet fram til fag- og svennebrev. Alternativ oppfølging av lærlinger har gitt gode resultater og er utvidet til å gjelde alle skolene fra og med skoleåret 2014/15. Prosjekt Vestfold lær av de beste gjennomførte studietur til Toronto i Canada for politikere og ledere i utdanningssektoren. Toronto oppnår gode resultater i sine skoler på tross av at elevene har dårligere forutsetninger enn snittet for Canada for øvrig. Erfaringene fra turen vil bli brukt i videre utviklingsarbeid.

11 SIDE 11 Utdanningssektoren Kunnskap for alle Flere av skolene var berørt av streik i Reduserte lønnsmidler utgjorde ca. 3,5 mill. kroner. Skolene rapporterer at midlene vil bli benyttet til å ta igjen tapt undervisning i Psykisk helse For å forbedre Vestfold-ungdommens psykiske helse har fylkestinget fra og med 2013 øremerket 1 mill. kroner per år i økonomiplanen til psykososiale tjenester. Midlene benyttes til et treårig prosjekt i regi av PPT. Målsettingen med prosjektet er å ta i bruk og utvikle tiltak som bidrar til å hjelpe sårbare elever med å ivareta sin psykiske helse, slik at de er bedre rustet til å nå sine opplæringsmål og fullføre videregående opplæring. Prosjektet ble igangsatt som et lavterskeltilbud til enkeltelever og mindre grupper av elever på utvalgte videregående skoler. Fra og med 2013 er 1 mill. kroner per år øremerket til psykososiale tjenester. Karrieresenteret Vestfold er eid av Vestfold fylkeskommune og NAV Vestfold og tilbyr karriereveiledning til alle i Vestfold over 19 år veiledningssamtaler ble gjennomført i Voksenopplæringen i Vestfold fylkeskommune har flere enn 800 søknader i året. Som følge av de svake resultatene i voksenopplæringen de siste årene, gjennomførte fylkesrådmannen i 2014 en vurdering av organiseringen og strukturen i voksenopplæringen samt av hvordan opplæringen kan effektiviseres. Fylkestinget vedtok tiltak for å øke forutsigbarheten i økonomien, bedre kvaliteten i opplæringen og øke andelen som fullfører og består. Fra og med 2014 ble det etablert nye resultatmål som vektlegger at alle de videregående skolene i Vestfold skal ha en positiv utvikling i sitt arbeid med å forebygge mobbing. Målet om at alle skoler skal ha en reduksjon i andel elever som opplever mobbing er ikke nådd. 2,4 pst. av elevene i Vestfold opplevde mobbing 2 3 ganger per måned eller oftere. Dette er en reduksjon fra 2,7 pst. i 2013 og lavere enn landsgjennomsnittet på 4,1 pst. Elevundersøkelsen viser positiv utvikling innenfor den gruppen som opplever mobbing i den videregående skolen i Vestfold, men fortsatt er andelen elever som opplever mobbing for høy. Med tanke på den nære sammenhengen mellom godt læringsmiljø og gode resultater, er dette fortsatt en utfordring som det vil bli arbeidet videre med framover. Regional plan for et helhetlig opplæringsløp ble sendt på høring i november 2014 med høringsfrist 1. mars Planen har fire hovedområder: > Overgangene mellom barnehage og grunnskole, mellom grunnskole og videregående opplæring, samarbeid om overgang fra skole til opplæring i bedrift for lærlinger og lærekandidater > Kvaliteten på de ulike nivåene der barn og unge opplever personlig og faglig utvikling ut fra evner og forutsetninger > Aktørene må ha kunnskap og innsikt i hele opplæringsløpet fra barnehage til ut videregående opplæring > Relevant statistikk og analyse for hele utdanningsløpet

12 SIDE 12 Utdanningssektoren Kunnskap for alle Program for bedre gjennomføring NyGIV-prosjektet ( ) videreføres som Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring ut Målet er å øke gjennomføringen i videregående opplæring gjennom å utvikle, formidle og implementere effektive tiltak som forebygger frafall og tilbakefører ungdom som har falt ut. FYR (Fellesfag yrkesretting relevans) er et viktig tiltak i Program for bedre gjennomføring som retter seg mot yrkesfagelevene. Prosjektet startet opp i august Formålet er å heve kompetansen og legge til rette for økt samarbeid mellom programfaglærere og fellesfaglærere på yrkesfagene, slik at elevene opplever yrkesfagopplæringen som mer helhetlig og yrkesforankret. I 2014 gjennomførte 41 lærere fra Vestfold tre dagers skolering i godt FYR-arbeid i regi av Utdanningsdirektoratet.

13 SIDE 13 Utdanningssektoren Kunnskap for alle VG3 Fagopplæring i skole Sommerskole Dersom elever står uten læreplass per 1. september, er skolen ansvarlig for å gjennomføre VG3 fagopplæring i skole. Flere har takket ja til dette enn tidligere. I skoleåret 2013/14 var det 27 elever som startet VG3 fagopplæring i skole. Høsten 2014 var det 86. Kvalifiseringskurs Kvalifiseringskurs er for elever som har svake karakterer, stryk eller ikke vurdert i fag. Fra skoleåret 2014 ble Vestfold fylkeskommune med i et forsøksprosjekt initiert av Utdanningsdirektoratet, hvor lengden på kvalifiseringskurset ble redusert til tre måneder mot fem til ti måneder som var tidligere praksis i Vestfold. Kurset ble tilbudt på fire videregående skoler (Horten, Færder, Sandefjord og Thor Heyerdahl). Ca. 60 elever deltok. Ca. 80 pst. av elevene har nådd sin målsetting og er i lære, arbeid eller annen aktivitet. Sommerskolen er et tilbud til alle som har fått strykkarakter i matematikk og naturfag for å få flere til å fullføre og bestå i alle fag. I 2014 deltok 81 elever på sommerskolen, mot 61 året før. Andelen bestått var 52 pst. i 2014, mot 67 pst. i På naturfagkurset bestod 16 av 17 deltakere, mens andelen på matematikkurset i år var på 41 pst.

14 SIDE 14 Tannhelsesektoren Bidrar til bedre helse Tannhelsesektoren Tannhelsesektoren har 14 tannklinikker fordelt over hele fylket. I samarbeid med Helse Sør-Øst, bemanner Tannhelsesektoren i tillegg en narkosetannklinikk seks dager per måned ved Sykehuset i Vestfold, Larvik. Tannhelsesektoren driver også tannklinikk på Bastøy fengsel én dag i uken. I følge tannhelseloven skal det gis et tilbud om gratis nødvendig undersøkelse og behandling til følgende pasientgrupper: > Barn og unge fra fødsel og til og med 18 år > Psykisk utviklingshemmede > Grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleien I tillegg får 19- og 20-åringer tilbud om undersøkelse og behandling til 25 pst. av offentlige takster. Det gis også tilbud om undersøkelse og behandling for innsatte i fengsel og personer i kommunal og statlig rusomsorg. Tannhelsesektoren gir også et tannhelsetilbud til torturog overgrepsutsatte og til personer med odontofobi. Det var 2,8 pst. færre undersøkte og ferdigbehandlede pasienter i 2014 sammenlignet med Nedgangen er primært i gruppen barn og unge 3 18 år hvor innkallingsintervallet i 2013 ble endret fra 20 til 24 måneder for pasienter med god tannhelse. Dette ble gjort for å sette inn økte ressurser mot pasientgrupper med dårlig tannhelse. Sektoren fikk i 2014 fullt ansvar for ruspasienter. Samlet sett er tannhelsesituasjonen i Vestfold god, men det registreres en svak nedgang i forhold til mål. Dette følges opp med forebyggende tiltak på klinikkene. Tannhelsetjenesten samarbeider med de kommunale helse- og omsorgstjenestene om forebyggende tiltak for utsatte grupper. I 2014 ble det meldt 19 bekymringsmeldinger til barnevernstjenesten i kommunene grunnet mistanke om omsorgssvikt. Det er på samme

15 SIDE 15 Tannhelsesektoren Bidrar til bedre helse nivå som i Det er sendt inn 65 bekymringsmeldinger til barnevernstjenesten for barn som gjentatte ganger ikke møter til oppsatt time. Det er sendt 395 varsler til foreldre som ikke møter opp til tannbehandling med barn under 16 år, etter tre skriftlige innkallinger. Det er henvist 271 barn fra helsestasjon før ordinær innkalling i treårsalder på grunn av høy kariesrisiko. Det er en økning på 65 barn sammenlignet med Samlet sett er tannhelsesituasjonen i Vestfold god, men det registreres en svak nedgang i forhold til mål.

16 SIDE 16 Kultursektoren Gir opplevelser bygger verdier Kultursektoren Kultursektoren i Vestfold fylkeskommune løser oppgaver i nært samarbeid med kommuner, næringsliv, kulturinstitusjoner og frivillige organisasjoner. Sektoren har også et spesielt ansvar for å bidra til utviklingen av museumsområdet i fylket. Kultursektorens viktigste styringsredskap i 2014 har vært Strategisk kulturplan for Vestfold , Bibliotekplan Vestfold og Regional plan for folkehelse. Strategisk kulturplan (SKP) er forankret i kulturloven og har som utgangspunkt at kulturaktivitet er verdibygging, gir opplevelse og trivsel, er «limet» som binder mennesker sammen og legger grunnlag for livskvalitet. SKP har fokus på å utvikle regionen gjennom nettverk og partnerskap med spesiell vekt på et selvforsterkende kulturfelt. Innsatsen som settes inn på aktivitetsområder skal i neste omgang utløse ytterligere aktiviteter. Antall medlemsbedrifter har gått ned sammenlignet med 2013, men det har vært flere aktiviteter per bedrift i Antall søknader knyttet til utviklingsmidler til kommuner og profesjonelle kunstnere/miljøer er noe lavere enn i Det søkes om og fordeles totalt et like stort beløp uavhengig av antall søknader. Den kulturelle skolesekken Arbeidslivets kulturseilas (AKS) Antall arrangementer i Arbeidslivets kulturseilas (AKS) er stabilt medregnet aktiviteten i underprosjektene Kunst på Arbeidsplassen og Litteratur på Arbeidsplassen. Antall arrangement for grunnskolen er noe redusert i 2014 sammenlignet med Våren 2014 ble det gjennomført kulturhuskonserter for alle ungdomsskoleelever, noe som betyr færre konserter, men for flere elever. Den kulturelle skolesekken i videregående skole har passert fem år, og alle de fylkeskommunale videregående skolene er med i ordningen. Nytt for

17 SIDE 17 Kultursektoren Gir opplevelser bygger verdier skoleåret 2014/15 er formidling av kulturarv med høyt kvalifiserte, lokale formidlere. Ett av prosjektene, «Det angår også deg demokrati og menneskerettigheter i Vestfold», er produsert av Vestfoldmuseene og formidler Holocaust i Vestfold. Turskiltprosjektet Fylkeskommunen ble med i det nasjonale turskiltprosjektet hvor fylkeskommunene i fellesskap med Gjensidigestiftelsen gir økonomisk støtte til merking, skilting og informasjonstiltak knyttet til turruter. Kystled og kyststi Fylkeskommunen har bidratt til etableringen av en ny kystleddestinasjon på Veierland i Nøtterøy kommune, den 17. kystledhytta i Vestfold. Det er satt i gang et kartleggingsprosjekt av alle kyststier i Vestfold. Målet er å beskrive dagens status, behov for vedlikehold og muligheter for videreutvikling, som grunnlag for fylkeskommunen, kommuner og lag/foreninger i det videre arbeidet med etablering av sammenhengende kyststi gjennom fylket. 5-års jubileum for Marked for musikk I løpet av tre dager i november 2014 samlet Marked for musikk i Larvik 130 deltakere fra 14 fylkeskommuner, Rikskonsertene, Den kulturelle skolesekken, kulturhus og festivaler fra hele landet. Dette er Norges eneste visningsarena for profesjonell musikk rettet mot barn og unge, og har som mål at flere barn og unge skal få tilgang til profesjonelle konserter av høy kvalitet.

18 SIDE 18 Kultursektoren Gir opplevelser bygger verdier Prioritering av oversikt i folkehelsearbeidet I 2014 har oversiktsarbeid over helsetilstand og positive og negative påvirkningsfaktorer hatt høyeste prioritet i fylkeskommunens folkehelsearbeid. Oversiktsarbeidet har vært organisert i to prosjekter. Helsedirektoratet har valgt ut Vestfold som erfaringsfylke innen oversiktsarbeid. Her legges det særlig vekt på sosial ulikhet i helse og kobling mot planstrategi og kommuneplanlegging. I det andre prosjektet har Vestfold vært er en del av en nasjonal pilot for å gjennomføre en befolkningsundersøkelse for den voksne befolkningen. i de åtte kommunene som har arbeidet med TLmodellen. TL-arbeidet har virket som en modell for folkehelsearbeidet i kommunene, og systematikken i TLarbeidet er til inspirasjon for andre kommuner i Vestfold. Evalueringen legger grunnlaget for videre arbeid. Vikingstrategi Rullering av Helhetlig attraksjonsstrategi for vikingtidsformidling i Vestfold fra 2007 ble igangsatt i En arbeidsgruppe fikk mandat til å utarbeide forslag til ny strategisk plan som frivillige lag, foreninger og offentlige institusjoner kan stille seg bak. Trygge lokalsamfunn Grunnlovsjubileet Trygge lokalsamfunn (TL) handler om lokalt skade- og ulykkesforebyggende arbeid etter en internasjonal standard, utviklet i samarbeid med Verdens Helseorganisasjon. I 2014 ble satsingen evaluert av Transportøkonomisk institutt. Evalueringen viser at det i dag foregår et mer systematisk og kunnskapsbasert arbeid med skade- og ulykkesforebygging enn tidligere Kultursektoren var prosjektleder for Vestfold fylkeskommunes markering av grunnlovens 200-årsjubileum på Jarlsberg Hovedgård i mai Restaureringen av Kolonnesalen på Jarlsberg Hovedgård ble gjennomført slik at den ble tilbakeført til perioden rundt 1812.

19 SIDE 19 Kultursektoren Gir opplevelser bygger verdier Unesco-søknaden levert Evaluering av Litteraturuka Spillemidler I januar 2014 ble den transnasjonale søknaden Viking Age Sites in Northern Europe levert på Unescos hovedkontor i Paris. I september var ICOMOS sin representant på inspeksjon for å bedømme søknadens faglige og forvaltningsmessige kvaliteter. Vestfold har fått gode tilbakemeldinger på arbeidet som er gjort i fylket. Dersom alt går etter planen treffer Verdensarvskomiteen avgjørelse i saken i juli Fylkesbiblioteket har i nært samarbeid med de lokale arrangørene målt tilfredshet med sine tjenester knyttet til Litteraturuka. Bibliotekene og andre samarbeidspartnere er fornøyde med det litteraturfaglige og arrangementstekniske i forbindelse med Litteraturuka. E-bøker Antall søknader om spillemidler i 2014 viser en liten økning knyttet til nærmiljøanlegg, men et stabilt nivå på antall søknader vedrørende ordinære idrettsanlegg sammenlignet med Det ble fordelt 37,2 mill. kroner spillemidler til anlegg for fysisk aktivitet og 4,7 mill. kroner til lokale kulturhus i Partnerskap i LBI ArchPro Fra og med 2014 ble Vestfold fylkeskommune partnere i forskningsinstituttet LBI ArchPro i Wien. Fra 2010 til og med 2013 var Vestfold fylkeskommune tilknyttet forskningsinstituttet som en samarbeidspartner med NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning). Formålet med partnerskapet er å utvikle metoder innen arkeologiske undersøkelser. Forskningsarbeidet som utføres i Vestfold, for å prøve ut metodene, er knyttet til kulturmiljøene definert i RPBA (Regional plan for bærekraftig arealpolitikk). I 2014 lanserte fylkesbiblioteket i samarbeid med de kommunale bibliotekene en løsning for utlån av e-bøker. Dette er et nytt og viktig tilbud i utviklingen av bibliotekene. Mottakelsen har vært god og bruken er stigende.

20 SIDE 20 Fellesformål Mangfoldige oppgaver Fellesformål Sektor fellesformål omfatter politisk ledelse, fylkesrådmannens stab, IKT-seksjonen, eiendomsseksjonen og ulike felleskostnader. Fylkesrådmannen har i 2014 etablert et sektorovergripende kvalitetsprogram som blant annet skal sikre helhet og sammenheng i pågående og planlagt utviklingsarbeid. I 2014 har utviklingsarbeid innen sikkerhet og beredskap, risikovurdering, styringsdokumenter og ansattportal vært sentrale aktiviteter. Fylkesrådmannen har sammen med hovedarbeidsmiljøutvalget, bedriftshelsetjenesten og NAV videreført det systematiske HMS-arbeidet med vekt på medvirkning, nærværstiltak, forebygging og tilrettelegging for den enkelte. Av konkrete tiltak nevnes ibedrift, inneklimaprosjektene, medarbeidermåling og nærværsprosjektet. Strategisk plan for IA-arbeid er revidert, og det er laget handlingsplan for perioden Sykefraværet er i henhold til måltallet på 5,7%. Resultatene for den årlige medarbeidermålingen 2014 viser en liten tilbakegang. Fylkesrådmannen vil videreføre det systematiske forbedringsarbeidet i organisasjonen og følge utviklingen over tid. Oppfølging av Organisasjonspolitikk 2020 samt strategisk plan for lederutvikling og medarbeiderutvikling har vært prioritert arbeid i Sentrale aktiviteter har vært lederutviklingsprogrammet, introduksjonsprogram for nye ledere og innføring av ny ordning for medarbeidersamtaler (utviklingssamtaler). Portalen Prosjekt ansattportal har pågått i hele 2014 og «Portalen» åpnet for testing i desember. Målet med «Portalen» er å gjøre det enklere for alle å gjøre en god jobb ved å forenkle lagring, søk, gjenfinning, samhandling og deling.

Årsrapport 2012. www.vfk.no

Årsrapport 2012. www.vfk.no Årsrapport www.vfk.no Innhold 1 2 3 4 5 FAKTA OM VESTFOLD FYLKESKOMMUNE... 5 ÅRSBERETNING... 8 2.1 Driftsregnskap... 8 2.2 Investeringsregnskap... 11 2.3 Balanse... 12 2.4 Nøkkeltall... 14 2.5 Etikk...

Detaljer

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Side 1

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Side 1 Fylkesrådmannens forslag til budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Side 1 Arkivsak-dok. 201314114-2 Arkivkode 150 Saksbehandler Dag Roar Nilsen Saksgang Møtedato

Detaljer

Fylkesrådmannens forslag til BUDSJETT 2011

Fylkesrådmannens forslag til BUDSJETT 2011 Fylkesrådmannens forslag til BUDSJETT 2011 Økonomiplan 2012-2014 www.vf k.no Arkivsak 201004746 Arkivnr. Saksbehandler Dag Roar Nilsen Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 30.11.2010 85/10 Fylkestinget

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 24.04.2013

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 24.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 24.04.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 24.04.2013 Tid 09:00 Side1 Side2 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

Vedtatt. Strategiplan 2010-2013. Med budsjett 2010. gode ideér

Vedtatt. Strategiplan 2010-2013. Med budsjett 2010. gode ideér Vedtatt Strategiplan 2010-2013 Med budsjett 2010 gode ideér Onkel skrue: Penger er ikke alt, bare man har nok av dem SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESTINGETS MØTE 15.-16. DESEMBER 2009 SAK 113/2009 Strategiplandokumentet

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 2 ÅRSBERETNING - HOVEDTALL I REGNSKAPET...9 2.1 DRIFTSREGNSKAPET...9 2.2 ENHETENES

Detaljer

Årsmelding 2014 31. mars 2015

Årsmelding 2014 31. mars 2015 31. mars 2015 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 1.1 ØKONOMI... 5 1.2 SAMFUNN... 5 1.3 TJENESTER OG BRUKERE... 6 1.4 MEDARBEIDERE... 7 1.5 KOMMUNIKASJON OG INTERNE SYSTEMER... 7 2. ÅRSBERETNING

Detaljer

Årsrapport 2013. Med regnskap og årsberetning 2013. gode ideer

Årsrapport 2013. Med regnskap og årsberetning 2013. gode ideer Årsrapport 2013 Med regnskap og årsberetning 2013 gode ideer Innhold 1 ÅRSBERETNING... 1 1.1 ELEVER/BRUKERE... 2 1.2 REGIONAL UTVIKLING... 4 1.3 INTERNE PROSESSER... 6 1.4 ØKONOMI... 9 1.5 MEDARBEIDERE

Detaljer

Årsrapport 2014. Med regnskap og årsberetning. gode ideér

Årsrapport 2014. Med regnskap og årsberetning. gode ideér Årsrapport 2014 Med regnskap og årsberetning gode ideér Innhold 1 ÅRSBERETNING... 1 1.1 ELEVER/BRUKERE... 2 1.2 REGIONAL UTVIKLING... 5 1.3 INTERNE PROSESSER... 8 1.4 ØKONOMI... 10 1.5 MEDARBEIDERE

Detaljer

Årsrapport ÅRSRAPPORT 2010 1

Årsrapport ÅRSRAPPORT 2010 1 Årsrapport ÅRSRAPPORT 2010 1 Årets rapport Rapporteringen til kommunestyret for 2010 skjer gjennom to dokumenter: Regnskapet med detaljerte talloppstillinger over kommunens økonomiske virksomhet. Budsjett

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014-2017

ØKONOMIPLAN 2014-2017 ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag til økonomiplanvedtak 2014-2017... 4 1 Kvalitet krever re-investering foran ny-investering... 7 1.1 Om økonomiplanen og øvrig fylkeskommunalt

Detaljer

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport Flere gjennom 2007-2010 Sluttrapport 1 Forord Prosjektet Flere gjennom har de siste tre årene vært Nord-Trøndelag fylkeskommunes hovedsatsing på gjennomføring og fullføring av videregående opplæring. Prosjektet

Detaljer

Årsmelding 2014. Froland Kommune

Årsmelding 2014. Froland Kommune Årsmelding 2014 Froland Kommune 1 Innhold Rådmannens kommentar... 3 Befolkningsutvikling... 4 Rammetilskudd og skatt... 4 Momskompensasjon... 5 Lån, Renter og avdrag... 5 Minimumsavdrag lån... 6 Lønn og

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010 Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune Årsberetning 2010 1 Rådmannens kommentarer... 3 2 Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag... 4 2.1 Investeringsregnskapet... 5 2.2 Driftsregnskapet... 5 2.3 Balansen...

Detaljer

Veivalg for Vestfold Regional planstrategi 2012 2016

Veivalg for Vestfold Regional planstrategi 2012 2016 Veivalg for Vestfold Regional planstrategi 2012 2016 Vedtatt av Fylkestinget 8. november 2012 Godkjent av Miljøverndepartementet 3. oktober 2013 www.vfk.no Forord Regional planstrategi er et nytt styringsverktøy,

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2014-2017 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2014 52 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2014 60 Økonomiplan

Detaljer

Strategiplan 2015-2018

Strategiplan 2015-2018 Strategiplan 2015-2018 Utfordringsdokument Foto: GT gode ideér SAKSPROTOKOLL Strategiplan 2015-2018 Utfordringsdokumentet Arkivsak-dok. 201406254 Saksbehandler Sveinung Salater Saksgang Møtedato Saknr

Detaljer

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017 Formannskapets forslag HITRA Hitra når du vil Mål: - Kommunen som satser på barn og unge - Med arbeidsplasser for framtida - Et senter for kulturell verdiskaping

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2015-2018 Økonomiplan 2015-2018 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2015 55 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015 - et løft og et løfte Innhold 1 Innledning...5 2 Visjon, posisjon og hovedstrategier...6 3 Hvordan ser den gode akershusopplæringen ut?...9 4 Generelle kvalitetsbeskrivelser

Detaljer

Budsjettdokument 2011

Budsjettdokument 2011 dokument 2011 Årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Ny badeplass for alle på Lillebanken Kulturhuset reiser seg på Malmø Rød løper for sykkelbyen Mandal Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 RÅDMANNENS

Detaljer

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING MARS 2014 1 INNHOLD RÅDMANNENS RESUTATVURDERINGER... 3 REGNSKAP OG ØKONOMISKE ANALYSER... 10 PERSONAL... 19 RESULTATENHET SKOLE OG FRITIDSORDNING... 25 RESULTATENHET PLEIE OG OMSORG

Detaljer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Del 1 Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Forord Kommuneplanens samfunnsdel Bakgrunn og forutsetninger Profil og prioriteringer Saksframlegg Innholdsfortegnelse LARVIK I VERDEN

Detaljer

14 Tertialrapport nr. 2 1

14 Tertialrapport nr. 2 1 14 Tertialrapport nr. 2 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Rådmannens kommentarer... 3 2.1 Overordnet vurdering av status per 2. tertial 2014... 3 2.2 Nøkkeltall... 5 2.3 Tvistesaker... 9 3 Samfunn... 10 3.1

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer