ÅRSRAPPORT. Kortversjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT. Kortversjon"

Transkript

1 2014 ÅRSRAPPORT Kortversjon

2 SIDE 2 Årsrapport 2014 INNHOLD FYLKESRÅDMANNEN HAR ORDET 3 SAMFUNNSOPPDRAGET 4 HELHET, UTVIKLING OG BÆREKRAFT 4 REGIONALSEKTOREN 5 FOR HELE FYLKET 5 Kollektivtrafikk 5 Regional planlegging 6 Verdiskaping og innovasjon 7 Landbruk 7 Internasjonalt samarbeid 7 Miljø, klima og ressurser 8 Regional forskning / høyere utdanning 8 UTDANNINGSSEKTOREN 9 KUNNSKAP FOR ALLE 9 Psykisk helse 11 Program for bedre gjennomføring 12 VG3 Fagopplæring i skole 13 Kvalifiseringskurs 13 Sommerskole 13 TANNHELSESEKTOREN 14 BIDRAR TIL BEDRE HELSE 14 KULTURSEKTOREN 16 GIR OPPLEVELSER BYGGER VERDIER 16 Arbeidslivets kulturseilas (AKS) 16 Den kulturelle skolesekken 16 Turskiltprosjektet 17 Kystled og kyststi 17 5-års jubileum for Marked for musikk 17 Prioritering av oversikt i folkehelsearbeidet 18 Trygge lokalsamfunn 18 Bibliotekplan Vestfold Vikingstrategi 18 Grunnlovsjubileet 18 Unesco-søknaden levert 19 Partnerskap i LBI ArchPro 19 Evaluering av Litteraturuka 19 E-bøker 19 Spillemidler 19 FELLESFORMÅL 20 MANGFOLDIGE OPPGAVER 20 Portalen 20 IKT 21 Eiendomsforvaltning 21 Kommunikasjon 21 Omdømme hos media 21 ØKONOMISK UTVIKLING OG RESULTAT Dette er en interaktiv PDF med bokmerker. Naviger i innholdsfortegnelsen og hyperlenket tekst. Pilene øverst til høyre fører deg en side fram eller tilbake. Pilene deaktiveres på håndholdte enheter: «Swipe» som normalt mellom sidene. Vestfold fylkeskommune 2015 Design og produksjon: Metro Branding Foto: Side 1, Dag G Norsveen, side 3: Birgitte Tørnby, side 4, 6, 8, 9, 10 og 15: Dag G Norsveen, side 16, 17 og 19: Birgitte Tørnby Knappen i midten fører deg til «Innhold». Mer info?

3 SIDE 3 Fylkesrådmannen har ordet Positiv økonomisk utvikling Vestfold fylkeskommune har vært igjennom en periode med positiv økonomisk utvikling, og det er god økonomistyring i sektorene. For 2014 legger Vestfold fylkeskommune fram et regnskap med et mindreforbruk på 61,1 mill. kroner. Resultatet er gledelig, men det er likevel en viktig forskjell fra tidligere år. Etter flere år med høyere skatteinntekter enn lagt til grunn i budsjettene, fikk Vestfold fylkeskommune lavere skatteinntekter enn budsjettert. Etter at Statsbudsjettet for 2015 ble lagt fram har utsiktene for norsk økonomi svekket seg. Fylkesrådmannen mener utviklingen er bekymringsfull. Heldigvis kom Vestfold fylkeskommune gunstig ut i omleggingen av inntektssystemet og dette vil bidra til at utviklingen i skatt blir mindre merkbar. Fylkesrådmannen vil følge nøye med på utviklingen framover. Det arbeides godt i alle sektorer med å nå ambisiøse resultatmål. Flere av målene viser positiv utvikling. Spesielt er det gledelig at andelen fullført og bestått videregående opplæring og andelen som avbryter opplæring i bedrift utvikler seg i riktig retning. Utviklingen er positiv, men på noen områder scorer vi lavere enn ønsket. Blant annet er antall kollektivreisende på samme nivå som i 2013 og målene vedrørende mobbing er ikke nådd i Fylkesrådmannen vil fortsette arbeidet for å forbedre måloppnåelsen på bred front. Som fylkesrådmann kan jeg si at utviklingen i 2014 har vært i tråd med kursen som er staket ut over flere år, og som er nødvendig for å gjennomføre et ambisiøst investeringsprogram. EGIL JOHANSEN FYLKESRÅDMANN

4 SIDE 4 Samfunnsoppdraget Helhet, utvikling og bærekraft Samfunnsoppdraget Fylkeskommunen skal bidra til at det føres en utviklingsorientert, bærekraftig og helhetlig politikk i fylket. Fylkeskommunen skal være regional utviklingsaktør og legge til rette for utvikling av næringsliv og arbeidsplasser, påvirke arealbruken, bevare kulturminner, landskap og miljøkvaliteter. Vi skal påse at viktige verdier i samfunnet ikke går tapt. Dette skal vi gjøre ved å ta initiativ og mobilisere ulike samfunnsaktører til å dra sammen mot felles mål. Fylkeskommunen har ansvar for å levere gode tjenester til fylkets innbyggere. De største tjenesteområdene er videregående opplæring, kollektivtrafikk, fylkesveger, tannhelsetjenester, kulturprogram, kulturarenaer og kulturminner. Administrasjonen i fylkeskommunen ledes av fylkesrådmannen. Administrasjonen fremmer forslag til strategier for de ulike politikkområdene. Strategiene gir politikerne mulighet til å drøfte og gi retning til arbeidet som skal gjøres innen for eksempel, utdanning, næringsliv, tannhelse, folkehelse, samferdsel, klima, miljø og kultur. Fylkesrådmannen har som oppgave å se til at oppdraget ivaretas gjennom bidrag fra alle sektorer. Fylkestinget og fylkesordføreren er fylkeskommunens øverste folkevalgte ledelse. Politikernes fremste oppgave er å stake ut kursen framover og prioritere mellom de oppgavene som anses som viktige for fylkets utvikling. Politikerne definerer hva som er en bedre framtid for Vestfold-samfunnet, og hvordan vi kommer oss dit.

5 SIDE 5 Regionalsektoren For hele fylket Tilskudd til anlegg på kommunal veg ble økt for å finansiere Trafikksikkerhetsordningen. Bevilgningen er knyttet til prosjektet Trafikksikker kommune i Lardal, Sande, Stokke og Tønsberg. Kartlegging og utbedring av fartshumper er gjennomført i Stokke og Sandefjordsområdet. Regionalsektoren Fylkeskommunen eier 1331 km fylkesveg, og i 2014 ble 99 km av de asfaltert. Det ble investert til sammen 154 mill. kroner i fylkesveger. «Bypakke Tønsberg» ble i 2014 organisert som en samarbeidsprosess for å realisere tiltakene i Konseptvalgutredningen (KVU) for Tønsberg-regionen, samt andre tiltak hovedsakelig knyttet til fylkesveger, kollektivtiltak og tiltak for gående og syklende. Det avventes anbefaling om videre planlegging fra regjeringen. Holmestrandstunnelen ble stengt for trafikk 1. januar Vestfold fylkeskommune jobber for å etablere Norges første skitunnel i Holmestrand. Mulighetsanalyse for transportsystemet i Larvik er startet opp i I 2014 ble E18-strekningen Gulli-Langåker åpnet. Stortinget fattet vedtak om lengre innkrevingstid av bompenger, fra 15 til 20 år, og et rentenivå som gjør at taksten mellom Gulli Langangen blir på 57 kroner. Fylkeskommunen var en sentral pådriver for å få bomtaksten ned. Kollektivtrafikk Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) har målsetting om at kollektivtrafikken skal ta en større andel av persontransporten. Vestviken kollektivtrafikk AS (VKT) leverer ruteproduksjon, skoleskyss og faglig bistand fastsatt i årlig leveranseavtale. Tross kontinuerlig arbeid med forbedringer i rutetilbudet, bussmateriellet, holdeplasser og terminaler, informasjon, service og billettprodukter, har det ikke vært passasjervekst i 2014.

6 SIDE 6 Regionalsektoren For hele fylket Regional planlegging Tidlig i hver valgperiode skal fylkestinget vedta en regional planstrategi, som angir hvilke regionale planer det nye fylkestinget skal utarbeide. Dette gjøres i samspill med kommuner, statlige organer, organisasjoner og institusjoner. Planstrategiens prioriterte satsningsområder skal være basert på viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer. Forberedelsene til ny Regional planstrategi startet opp i I tråd med Regional planstrategi for perioden , arbeidet regionalsektoren med følgende planer i 2014: > Regional plan for kystsonen i Vestfold > Regional plan for verdiskaping og innovasjon > Regional plan for klima og energi > Interregional plan for intermodal godstransport i Vestfold og Telemark > Regional plan for vannforvaltning > Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Vestviken kollektivtrafikk AS (VKT) leverer ruteproduksjon, skoleskyss og faglig bistand fastsatt i årlig leveranseavtale. Samhandling og uttalelser til kommuneplaner og reguleringsplaner har vært en sentral aktivitet i 2014 med mange kommuneplaner på høring. Planforum, som arrangeres hver 14. dag, er en viktig arena for samhandling og konfliktløsing knyttet til plansaker.

7 SIDE 7 Regionalsektoren For hele fylket I arbeidet med regional næringsutvikling gir fylkeskommunen støtte til eksterne aktører og prosjekter som søker å realisere fylkesplanens mål. Dette gjelder operatørene Ungt Entreprenørskap, START, Connect Østlandet og Nettverksbanken. De statlige regionale utviklingsmidlene går til Innovasjon Norge Buskerud Vestfold (etablererstipend) og nasjonale programmer som NCE (Norwegian Centres of Expertise) og VRI (Virkemidler for regional innovasjon). Arbeidet med å etablere en struktur for arbeidsdeling, samarbeid og helhetlig satsning innenfor reiselivet i Vestfold er videreført. Arbeidet ledes av en styringsgruppe med representanter fra reiselivsnæringen. Verdiskaping og innovasjon Partnerskapskonferansen i 2014, Arbeid for bedre levekår, ga nyttige innspill til arbeidet med regional plan for verdiskaping og innovasjon. Forslaget til planen ble sendt på høring. I forbindelse med planen er det utarbeidet en utredning om inkubatorordning i Vestfold. En ekstern utredning har vurdert hvordan arbeidet med etablererveiledning og entreprenørskapsarbeidet i Vestfold drives og hvordan arbeidet kan forbedres. Kommunene og fylkeskommunen er enige om å sette inn større ressurser for å stimulere verdiskapingen, og det er bevilget til sammen 3 mill. kroner årlig til fellesprosjektet «Verdiskapingsinitiativet». Landbruk Vestfold er blitt et prøvefylke på videregående utdanning innen fagfeltene gartner og agronom. Fagskoletilbudet Driftsledelse gartner og grønt er utviklet i samarbeid mellom næringen, Statens fagskole Vea, Gjennestad og fylkeskommunen. Det er gitt tilskudd til likestilling, kompetanse og rekruttering, samt innspill til landbruksforhandlingene. Prosjekt Bygg i tre er videreført i ny organisasjonsform. Det er etablert et samarbeidsprosjekt mellom fylkene fra Agder til Vestfold om mobilisering og kompetansebygging av bioenegiprodusenter fra landbruket. Innenfor Virkemidler for regional innovasjon (VRI) Vestfold er Grønn forskning Oslofjorden etablert som delprosjekt. Internasjonalt samarbeid Fylkeskommunen var representert på general forsamlingen i den europeiske kystregionsammenslutningen CPMR (Conference of Peripheral and Maritime Regions), og underavdelingen for Nordsjøområdet (North Sea Commission). Fylkeskommunen tok aktivt del i utvikling av nytt EU-program for det interregionale ØKS-samarbeidet (Øresund-Kattegat-Skagerak), deltok i utviklingen av forprosjektet til et Interreg-prosjekt kalt Viden til vækst og bidro til etablering av Interreg-prosjektet Nærskipsfart i ØKS. Det ble utarbeidet et eget EU-kompetanseprogram for å øke kunnskap og veiledningskompetanse hos ansatte i fylkeskommunen som arbeider med internasjonalt samarbeid, med mål om å øke deltakelsen i EU-prosjekter.

8 SIDE 8 Regionalsektoren For hele fylket Miljø, klima og ressurser Forslag til planprogram for en regional plan for klima og energi ble godkjent. Vestfold fylkeskommune tok initiativ til å arrangere en interregional høringskonferanse om kystvann i Skagerrak. Forslag til Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken ble sendt på høring. Regional forskning/høyere utdanning Vestfold fylkeskommune er vertsfylke for det regionale forskingsfondet Oslofjordfondet. Arbeidet med bedre kobling mellom de regionale virkemidlene (NCE MNT, VRI og Innovasjon Norge) har bidratt til flere søknader fra Vestfold til Oslofjordfondet. Samarbeidet med Høgskolen i Vestfold om felles EU-koordinator og samarbeidet i FoU-nettverket er videreført. Det er etablert et prosjekt for målrettet mobilisering av FoU-miljøer, bedrifter og kommuner, og styrking av høgskolen som kunnskapsprodusent og støttespiller for næringslivet. Vestfold fylkeskommune er vertsfylke for det regionale forskingsfondet Oslofjordfondet.

9 SIDE 9 Utdanningssektoren Kunnskap for alle Utdanningssektoren 9480 søkte videregående opplæring og 1069 læreplass i Til sammen har det vært omlag 8800 elever i videregående opplæring, 1800 lærlinger og lærekandidater og 370 praksiskandidater. Sektoren samarbeider med 340 frittstående lærebedrifter og 1500 lærebedrifter gjennom opplæringskontorene. Elevtallet i de videregående skolene per 1. oktober gikk ned med 119 elever fra 2013 til Gjennomsnittlig antall lærlinger og lærekandidater har økt fra 1700 til 1800, og antall praksiskandidater har økt fra 240 til 370 det siste året. Antallet voksne elever i videregående opplæring er også økende, mens antall privatister og privatisteksamener har holdt seg relativt stabilt fra 2013 til Vestfold fylkeskommune har som mål at 85 prosent av elevene skal få oppfylt sitt første kursønske ved inntak på VG1. I 2014 var den faktiske andelen 94 pst. Dette er et bevisst valg og begrunnet i målsettingen om å øke andelen som fullfører og består videregående opplæring. Andelen elever i yrkesforberedende tilbud i Vestfold har sunket fra 56 pst. i 2005 til 47 pst. i Andelen har vært stabil de siste årene, men Vestfold er fortsatt blant de tre fylkene med lavest andel elever som går et yrkesfaglig utdanningsprogram. Kun Akershus og Oslo har en lavere andel. I 2013 hadde 69,1 pst. av elevene som begynte videregående opplæring i Vestfold i 2008 fullført og bestått (siste oppdaterte SSB tall). Dette er en positiv utvikling siden i fjor (67,2 pst.), men lavere enn landsgjennomsnittet som var på 70,6 pst. Resultatet ligger også under målsettingen for 2014, som var 73 pst. Andelen Vestfold-elever som sluttet i skoleåret var 4,3 pst. Dette er uendret sammenlignet med året før, og fortsatt svakere enn målet på 4,0 pst. Resultatene for Vestfold er bedre enn landsgjennomsnittet på 4,9 pst.

10 SIDE 10 Utdanningssektoren Kunnskap for alle Andelen lærlinger og lærekandidater som avbryter opplæring i bedrift, og dermed ikke oppnår fullført og bestått, var 6,7 pst. Dette er en nedgang fra i fjor og innenfor målsetningen på maksimalt 7 pst. Det er i 2014 investert for netto 187 mill. kroner i utdanningssektoren. Ny Færder videregående skole ble tatt i bruk i august 2014, og prosjektet vil bli ferdigstilt innenfor rammen på 654 mill. kroner. Erstatningsbygget ved Sandefjord videregående skole ble tatt i bruk våren 2014, og prosjektet vil bli avsluttet innenfor justert budsjettramme på 63 mill. kroner i løpet av mars Utdanningssektoren har gjennomført et forsøk der to skoler (Re og Thor Heyerdahl) har mottatt ekstra ressurser til oppfølging av elever/lærlinger gjennom hele utdanningsløpet fram til fag- og svennebrev. Alternativ oppfølging av lærlinger har gitt gode resultater og er utvidet til å gjelde alle skolene fra og med skoleåret 2014/15. Prosjekt Vestfold lær av de beste gjennomførte studietur til Toronto i Canada for politikere og ledere i utdanningssektoren. Toronto oppnår gode resultater i sine skoler på tross av at elevene har dårligere forutsetninger enn snittet for Canada for øvrig. Erfaringene fra turen vil bli brukt i videre utviklingsarbeid.

11 SIDE 11 Utdanningssektoren Kunnskap for alle Flere av skolene var berørt av streik i Reduserte lønnsmidler utgjorde ca. 3,5 mill. kroner. Skolene rapporterer at midlene vil bli benyttet til å ta igjen tapt undervisning i Psykisk helse For å forbedre Vestfold-ungdommens psykiske helse har fylkestinget fra og med 2013 øremerket 1 mill. kroner per år i økonomiplanen til psykososiale tjenester. Midlene benyttes til et treårig prosjekt i regi av PPT. Målsettingen med prosjektet er å ta i bruk og utvikle tiltak som bidrar til å hjelpe sårbare elever med å ivareta sin psykiske helse, slik at de er bedre rustet til å nå sine opplæringsmål og fullføre videregående opplæring. Prosjektet ble igangsatt som et lavterskeltilbud til enkeltelever og mindre grupper av elever på utvalgte videregående skoler. Fra og med 2013 er 1 mill. kroner per år øremerket til psykososiale tjenester. Karrieresenteret Vestfold er eid av Vestfold fylkeskommune og NAV Vestfold og tilbyr karriereveiledning til alle i Vestfold over 19 år veiledningssamtaler ble gjennomført i Voksenopplæringen i Vestfold fylkeskommune har flere enn 800 søknader i året. Som følge av de svake resultatene i voksenopplæringen de siste årene, gjennomførte fylkesrådmannen i 2014 en vurdering av organiseringen og strukturen i voksenopplæringen samt av hvordan opplæringen kan effektiviseres. Fylkestinget vedtok tiltak for å øke forutsigbarheten i økonomien, bedre kvaliteten i opplæringen og øke andelen som fullfører og består. Fra og med 2014 ble det etablert nye resultatmål som vektlegger at alle de videregående skolene i Vestfold skal ha en positiv utvikling i sitt arbeid med å forebygge mobbing. Målet om at alle skoler skal ha en reduksjon i andel elever som opplever mobbing er ikke nådd. 2,4 pst. av elevene i Vestfold opplevde mobbing 2 3 ganger per måned eller oftere. Dette er en reduksjon fra 2,7 pst. i 2013 og lavere enn landsgjennomsnittet på 4,1 pst. Elevundersøkelsen viser positiv utvikling innenfor den gruppen som opplever mobbing i den videregående skolen i Vestfold, men fortsatt er andelen elever som opplever mobbing for høy. Med tanke på den nære sammenhengen mellom godt læringsmiljø og gode resultater, er dette fortsatt en utfordring som det vil bli arbeidet videre med framover. Regional plan for et helhetlig opplæringsløp ble sendt på høring i november 2014 med høringsfrist 1. mars Planen har fire hovedområder: > Overgangene mellom barnehage og grunnskole, mellom grunnskole og videregående opplæring, samarbeid om overgang fra skole til opplæring i bedrift for lærlinger og lærekandidater > Kvaliteten på de ulike nivåene der barn og unge opplever personlig og faglig utvikling ut fra evner og forutsetninger > Aktørene må ha kunnskap og innsikt i hele opplæringsløpet fra barnehage til ut videregående opplæring > Relevant statistikk og analyse for hele utdanningsløpet

12 SIDE 12 Utdanningssektoren Kunnskap for alle Program for bedre gjennomføring NyGIV-prosjektet ( ) videreføres som Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring ut Målet er å øke gjennomføringen i videregående opplæring gjennom å utvikle, formidle og implementere effektive tiltak som forebygger frafall og tilbakefører ungdom som har falt ut. FYR (Fellesfag yrkesretting relevans) er et viktig tiltak i Program for bedre gjennomføring som retter seg mot yrkesfagelevene. Prosjektet startet opp i august Formålet er å heve kompetansen og legge til rette for økt samarbeid mellom programfaglærere og fellesfaglærere på yrkesfagene, slik at elevene opplever yrkesfagopplæringen som mer helhetlig og yrkesforankret. I 2014 gjennomførte 41 lærere fra Vestfold tre dagers skolering i godt FYR-arbeid i regi av Utdanningsdirektoratet.

13 SIDE 13 Utdanningssektoren Kunnskap for alle VG3 Fagopplæring i skole Sommerskole Dersom elever står uten læreplass per 1. september, er skolen ansvarlig for å gjennomføre VG3 fagopplæring i skole. Flere har takket ja til dette enn tidligere. I skoleåret 2013/14 var det 27 elever som startet VG3 fagopplæring i skole. Høsten 2014 var det 86. Kvalifiseringskurs Kvalifiseringskurs er for elever som har svake karakterer, stryk eller ikke vurdert i fag. Fra skoleåret 2014 ble Vestfold fylkeskommune med i et forsøksprosjekt initiert av Utdanningsdirektoratet, hvor lengden på kvalifiseringskurset ble redusert til tre måneder mot fem til ti måneder som var tidligere praksis i Vestfold. Kurset ble tilbudt på fire videregående skoler (Horten, Færder, Sandefjord og Thor Heyerdahl). Ca. 60 elever deltok. Ca. 80 pst. av elevene har nådd sin målsetting og er i lære, arbeid eller annen aktivitet. Sommerskolen er et tilbud til alle som har fått strykkarakter i matematikk og naturfag for å få flere til å fullføre og bestå i alle fag. I 2014 deltok 81 elever på sommerskolen, mot 61 året før. Andelen bestått var 52 pst. i 2014, mot 67 pst. i På naturfagkurset bestod 16 av 17 deltakere, mens andelen på matematikkurset i år var på 41 pst.

14 SIDE 14 Tannhelsesektoren Bidrar til bedre helse Tannhelsesektoren Tannhelsesektoren har 14 tannklinikker fordelt over hele fylket. I samarbeid med Helse Sør-Øst, bemanner Tannhelsesektoren i tillegg en narkosetannklinikk seks dager per måned ved Sykehuset i Vestfold, Larvik. Tannhelsesektoren driver også tannklinikk på Bastøy fengsel én dag i uken. I følge tannhelseloven skal det gis et tilbud om gratis nødvendig undersøkelse og behandling til følgende pasientgrupper: > Barn og unge fra fødsel og til og med 18 år > Psykisk utviklingshemmede > Grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleien I tillegg får 19- og 20-åringer tilbud om undersøkelse og behandling til 25 pst. av offentlige takster. Det gis også tilbud om undersøkelse og behandling for innsatte i fengsel og personer i kommunal og statlig rusomsorg. Tannhelsesektoren gir også et tannhelsetilbud til torturog overgrepsutsatte og til personer med odontofobi. Det var 2,8 pst. færre undersøkte og ferdigbehandlede pasienter i 2014 sammenlignet med Nedgangen er primært i gruppen barn og unge 3 18 år hvor innkallingsintervallet i 2013 ble endret fra 20 til 24 måneder for pasienter med god tannhelse. Dette ble gjort for å sette inn økte ressurser mot pasientgrupper med dårlig tannhelse. Sektoren fikk i 2014 fullt ansvar for ruspasienter. Samlet sett er tannhelsesituasjonen i Vestfold god, men det registreres en svak nedgang i forhold til mål. Dette følges opp med forebyggende tiltak på klinikkene. Tannhelsetjenesten samarbeider med de kommunale helse- og omsorgstjenestene om forebyggende tiltak for utsatte grupper. I 2014 ble det meldt 19 bekymringsmeldinger til barnevernstjenesten i kommunene grunnet mistanke om omsorgssvikt. Det er på samme

15 SIDE 15 Tannhelsesektoren Bidrar til bedre helse nivå som i Det er sendt inn 65 bekymringsmeldinger til barnevernstjenesten for barn som gjentatte ganger ikke møter til oppsatt time. Det er sendt 395 varsler til foreldre som ikke møter opp til tannbehandling med barn under 16 år, etter tre skriftlige innkallinger. Det er henvist 271 barn fra helsestasjon før ordinær innkalling i treårsalder på grunn av høy kariesrisiko. Det er en økning på 65 barn sammenlignet med Samlet sett er tannhelsesituasjonen i Vestfold god, men det registreres en svak nedgang i forhold til mål.

16 SIDE 16 Kultursektoren Gir opplevelser bygger verdier Kultursektoren Kultursektoren i Vestfold fylkeskommune løser oppgaver i nært samarbeid med kommuner, næringsliv, kulturinstitusjoner og frivillige organisasjoner. Sektoren har også et spesielt ansvar for å bidra til utviklingen av museumsområdet i fylket. Kultursektorens viktigste styringsredskap i 2014 har vært Strategisk kulturplan for Vestfold , Bibliotekplan Vestfold og Regional plan for folkehelse. Strategisk kulturplan (SKP) er forankret i kulturloven og har som utgangspunkt at kulturaktivitet er verdibygging, gir opplevelse og trivsel, er «limet» som binder mennesker sammen og legger grunnlag for livskvalitet. SKP har fokus på å utvikle regionen gjennom nettverk og partnerskap med spesiell vekt på et selvforsterkende kulturfelt. Innsatsen som settes inn på aktivitetsområder skal i neste omgang utløse ytterligere aktiviteter. Antall medlemsbedrifter har gått ned sammenlignet med 2013, men det har vært flere aktiviteter per bedrift i Antall søknader knyttet til utviklingsmidler til kommuner og profesjonelle kunstnere/miljøer er noe lavere enn i Det søkes om og fordeles totalt et like stort beløp uavhengig av antall søknader. Den kulturelle skolesekken Arbeidslivets kulturseilas (AKS) Antall arrangementer i Arbeidslivets kulturseilas (AKS) er stabilt medregnet aktiviteten i underprosjektene Kunst på Arbeidsplassen og Litteratur på Arbeidsplassen. Antall arrangement for grunnskolen er noe redusert i 2014 sammenlignet med Våren 2014 ble det gjennomført kulturhuskonserter for alle ungdomsskoleelever, noe som betyr færre konserter, men for flere elever. Den kulturelle skolesekken i videregående skole har passert fem år, og alle de fylkeskommunale videregående skolene er med i ordningen. Nytt for

17 SIDE 17 Kultursektoren Gir opplevelser bygger verdier skoleåret 2014/15 er formidling av kulturarv med høyt kvalifiserte, lokale formidlere. Ett av prosjektene, «Det angår også deg demokrati og menneskerettigheter i Vestfold», er produsert av Vestfoldmuseene og formidler Holocaust i Vestfold. Turskiltprosjektet Fylkeskommunen ble med i det nasjonale turskiltprosjektet hvor fylkeskommunene i fellesskap med Gjensidigestiftelsen gir økonomisk støtte til merking, skilting og informasjonstiltak knyttet til turruter. Kystled og kyststi Fylkeskommunen har bidratt til etableringen av en ny kystleddestinasjon på Veierland i Nøtterøy kommune, den 17. kystledhytta i Vestfold. Det er satt i gang et kartleggingsprosjekt av alle kyststier i Vestfold. Målet er å beskrive dagens status, behov for vedlikehold og muligheter for videreutvikling, som grunnlag for fylkeskommunen, kommuner og lag/foreninger i det videre arbeidet med etablering av sammenhengende kyststi gjennom fylket. 5-års jubileum for Marked for musikk I løpet av tre dager i november 2014 samlet Marked for musikk i Larvik 130 deltakere fra 14 fylkeskommuner, Rikskonsertene, Den kulturelle skolesekken, kulturhus og festivaler fra hele landet. Dette er Norges eneste visningsarena for profesjonell musikk rettet mot barn og unge, og har som mål at flere barn og unge skal få tilgang til profesjonelle konserter av høy kvalitet.

18 SIDE 18 Kultursektoren Gir opplevelser bygger verdier Prioritering av oversikt i folkehelsearbeidet I 2014 har oversiktsarbeid over helsetilstand og positive og negative påvirkningsfaktorer hatt høyeste prioritet i fylkeskommunens folkehelsearbeid. Oversiktsarbeidet har vært organisert i to prosjekter. Helsedirektoratet har valgt ut Vestfold som erfaringsfylke innen oversiktsarbeid. Her legges det særlig vekt på sosial ulikhet i helse og kobling mot planstrategi og kommuneplanlegging. I det andre prosjektet har Vestfold vært er en del av en nasjonal pilot for å gjennomføre en befolkningsundersøkelse for den voksne befolkningen. i de åtte kommunene som har arbeidet med TLmodellen. TL-arbeidet har virket som en modell for folkehelsearbeidet i kommunene, og systematikken i TLarbeidet er til inspirasjon for andre kommuner i Vestfold. Evalueringen legger grunnlaget for videre arbeid. Vikingstrategi Rullering av Helhetlig attraksjonsstrategi for vikingtidsformidling i Vestfold fra 2007 ble igangsatt i En arbeidsgruppe fikk mandat til å utarbeide forslag til ny strategisk plan som frivillige lag, foreninger og offentlige institusjoner kan stille seg bak. Trygge lokalsamfunn Grunnlovsjubileet Trygge lokalsamfunn (TL) handler om lokalt skade- og ulykkesforebyggende arbeid etter en internasjonal standard, utviklet i samarbeid med Verdens Helseorganisasjon. I 2014 ble satsingen evaluert av Transportøkonomisk institutt. Evalueringen viser at det i dag foregår et mer systematisk og kunnskapsbasert arbeid med skade- og ulykkesforebygging enn tidligere Kultursektoren var prosjektleder for Vestfold fylkeskommunes markering av grunnlovens 200-årsjubileum på Jarlsberg Hovedgård i mai Restaureringen av Kolonnesalen på Jarlsberg Hovedgård ble gjennomført slik at den ble tilbakeført til perioden rundt 1812.

19 SIDE 19 Kultursektoren Gir opplevelser bygger verdier Unesco-søknaden levert Evaluering av Litteraturuka Spillemidler I januar 2014 ble den transnasjonale søknaden Viking Age Sites in Northern Europe levert på Unescos hovedkontor i Paris. I september var ICOMOS sin representant på inspeksjon for å bedømme søknadens faglige og forvaltningsmessige kvaliteter. Vestfold har fått gode tilbakemeldinger på arbeidet som er gjort i fylket. Dersom alt går etter planen treffer Verdensarvskomiteen avgjørelse i saken i juli Fylkesbiblioteket har i nært samarbeid med de lokale arrangørene målt tilfredshet med sine tjenester knyttet til Litteraturuka. Bibliotekene og andre samarbeidspartnere er fornøyde med det litteraturfaglige og arrangementstekniske i forbindelse med Litteraturuka. E-bøker Antall søknader om spillemidler i 2014 viser en liten økning knyttet til nærmiljøanlegg, men et stabilt nivå på antall søknader vedrørende ordinære idrettsanlegg sammenlignet med Det ble fordelt 37,2 mill. kroner spillemidler til anlegg for fysisk aktivitet og 4,7 mill. kroner til lokale kulturhus i Partnerskap i LBI ArchPro Fra og med 2014 ble Vestfold fylkeskommune partnere i forskningsinstituttet LBI ArchPro i Wien. Fra 2010 til og med 2013 var Vestfold fylkeskommune tilknyttet forskningsinstituttet som en samarbeidspartner med NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning). Formålet med partnerskapet er å utvikle metoder innen arkeologiske undersøkelser. Forskningsarbeidet som utføres i Vestfold, for å prøve ut metodene, er knyttet til kulturmiljøene definert i RPBA (Regional plan for bærekraftig arealpolitikk). I 2014 lanserte fylkesbiblioteket i samarbeid med de kommunale bibliotekene en løsning for utlån av e-bøker. Dette er et nytt og viktig tilbud i utviklingen av bibliotekene. Mottakelsen har vært god og bruken er stigende.

20 SIDE 20 Fellesformål Mangfoldige oppgaver Fellesformål Sektor fellesformål omfatter politisk ledelse, fylkesrådmannens stab, IKT-seksjonen, eiendomsseksjonen og ulike felleskostnader. Fylkesrådmannen har i 2014 etablert et sektorovergripende kvalitetsprogram som blant annet skal sikre helhet og sammenheng i pågående og planlagt utviklingsarbeid. I 2014 har utviklingsarbeid innen sikkerhet og beredskap, risikovurdering, styringsdokumenter og ansattportal vært sentrale aktiviteter. Fylkesrådmannen har sammen med hovedarbeidsmiljøutvalget, bedriftshelsetjenesten og NAV videreført det systematiske HMS-arbeidet med vekt på medvirkning, nærværstiltak, forebygging og tilrettelegging for den enkelte. Av konkrete tiltak nevnes ibedrift, inneklimaprosjektene, medarbeidermåling og nærværsprosjektet. Strategisk plan for IA-arbeid er revidert, og det er laget handlingsplan for perioden Sykefraværet er i henhold til måltallet på 5,7%. Resultatene for den årlige medarbeidermålingen 2014 viser en liten tilbakegang. Fylkesrådmannen vil videreføre det systematiske forbedringsarbeidet i organisasjonen og følge utviklingen over tid. Oppfølging av Organisasjonspolitikk 2020 samt strategisk plan for lederutvikling og medarbeiderutvikling har vært prioritert arbeid i Sentrale aktiviteter har vært lederutviklingsprogrammet, introduksjonsprogram for nye ledere og innføring av ny ordning for medarbeidersamtaler (utviklingssamtaler). Portalen Prosjekt ansattportal har pågått i hele 2014 og «Portalen» åpnet for testing i desember. Målet med «Portalen» er å gjøre det enklere for alle å gjøre en god jobb ved å forenkle lagring, søk, gjenfinning, samhandling og deling.

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013. Krevende, men balansert og forsvarlig

Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013. Krevende, men balansert og forsvarlig Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Krevende, men balansert og forsvarlig Krevende, men balansert og forsvarlig Viderefører vedtatt økonomiplan langsiktig økonomisk strategi Ferdigstiller Færder vgs Igangsette

Detaljer

Om fylkeskommunen. Fylkesrådmann Egil Johansen

Om fylkeskommunen. Fylkesrådmann Egil Johansen Om fylkeskommunen Fylkesrådmann Egil Johansen Tjenesteleverandør Regional utviklingsaktør Nøkkeltall Vestfold fylkeskommune 2015 244 000 innbyggere 8900 elever i videregående skole 1850 lærlinger og lærekandidater

Detaljer

God oppvekst Regional plan for et helhetlig opplæringsløp

God oppvekst Regional plan for et helhetlig opplæringsløp God oppvekst 2008 2018 Regional plan for et helhetlig opplæringsløp Nasjonale og regionale utfordringer Fullført videregående opplæring er den aller viktigste enkeltfaktoren for et godt voksenliv, aktiv

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Tilstandsrapport 2015

Tilstandsrapport 2015 Tilstandsrapport 2015 Videregående opplæring i Vestfold 2013/2014 KORTVERSJON Forord Opplæringsloven krever en årlig rapport om tilstanden i videregående opplæring knyttet til læringsresultater, frafall

Detaljer

Utfordringsbildet innenfor videregående opplæring

Utfordringsbildet innenfor videregående opplæring Utfordringsbildet innenfor videregående opplæring Partnerskapskonferansen 2011 Tønsberg 3. mars Per T. Eitrem rektor Færder videregående skole Innhold Visjon og mål Tilstand Samspill videregående skole/arbeids-

Detaljer

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til læreplass Liv Marit Meyer Petersen Teamleder Vestfold fylkeskommune, Inntak og fagopplæring Skolenes økte formidlingsansvar og oppfølgingsansvar og Vg3 fagopplæring

Detaljer

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser»

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Innhold Arbeidsgruppen:... 2 Mandat arbeidsgruppe ressurser... 2 Innledning... 2 Økonomisk effekt av selve sammenslåingen... 2 Inndelingstilskuddet... 2 Arbeidsgiveravgiftssone...

Detaljer

Evaluering av. Trygge lokalsamfunn i Vestfold. Oslo 24.april 2015 Anne Slåtten, Vestfold fylkeskommune

Evaluering av. Trygge lokalsamfunn i Vestfold. Oslo 24.april 2015 Anne Slåtten, Vestfold fylkeskommune Evaluering av Trygge lokalsamfunn i Vestfold Oslo 24.april 2015 Anne Slåtten, Vestfold fylkeskommune Vestfold fylke 238 000 innbyggere 14 kommuner 8 byer Landets minste fylke i areal TL-kommuner som deltok

Detaljer

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK Fylkesrådmann Egil Johansen Arbeid for bedre levekår BNP Hva er verdiskaping? Brutto nasjonalprodukt er det vanlige målet på verdiskaping:

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Vestfolds muligheter og utfordringer. Linda Lomeland, plansjef

Vestfolds muligheter og utfordringer. Linda Lomeland, plansjef Vestfolds muligheter og utfordringer Linda Lomeland, plansjef Høringsmøte 25. mai 2016 Regional planstrategi for 2016 2020 - høringsforslaget Strategisk retning på samfunnsutviklingen i Vestfold I strategiperioden

Detaljer

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Ambisiøst investeringsnivå Krevende, men forsvarlig driftssituasjon Hovedtrekk Opprettholder et ambisiøst investeringsnivå. Totalt investerer Vfk for 1142mill kroner

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

Heidi Ørnlo (Ap), Rune Mathiassen (SV), Øyvind Bakke Reier (Ap), Elise Andersen (Frp), Andreas Muri (H), Hanne Eikeland (H) vara

Heidi Ørnlo (Ap), Rune Mathiassen (SV), Øyvind Bakke Reier (Ap), Elise Andersen (Frp), Andreas Muri (H), Hanne Eikeland (H) vara MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune Dato: 14.04.2016 kl. 9:00 Sted: Fylkeshuset, møterom Ra Arkivsak: 15/00043 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Heidi Ørnlo (Ap), Rune Mathiassen

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Gjennomføring høst 2013

Gjennomføring høst 2013 Gjennomføring høst 2013 Tone Vangen 8. okotber 2013 Skulpturlandskap Nordland Meløy Foto: Aina Sprauten Videregående opplæring er viktig! SSB: Undersøkelse knyttet til ungdom som begynte i vg 1999-2000,

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Fylkesordførers årstale 2015

Fylkesordførers årstale 2015 Fylkesordførers årstale 2015 Vi har lagt valgkampen bak oss og det nye fylkestinget har tatt fatt på sine oppgaver. Det har vært et begivenhetsrikt år for Vestfold fylkeskommune og en spennende høst for

Detaljer

Vedtak: Protokoll fra møtet 26.02.15 godkjennes.

Vedtak: Protokoll fra møtet 26.02.15 godkjennes. 1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune MØTEPROTOKOLL Dato: 09.04.2015 kl. 10.00 Møtested: Fylkeshuset Svend Foynsgt. 9, Tønsberg Møterom: Ra DISSE MØTTE: Kjetil Holm Klavenes, leder Rune Mathiassen,

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014 for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse Oppdatert 24.06 2014 Innhold: 1 Begrunnelse for å delta i prosjektet...3 2 Forventninger til deltakelsen...3 3 Prosjektets forankring...3 4 Samhandling

Detaljer

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Frafall i videregående skole

Frafall i videregående skole Frafall i videregående skole Dato: 26.august 2015 Vårres unga vårres framtid Knut Nikolaisen og Else Marie Ness, Utdanningsavdelingen Foto: Hans Erik Elmholdt 4 grunner til frafall Elever som har: Svakt

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL PLANPROGRAM for KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Forslag til formannskapet 22.01.2013 for utlegging til offentlig ettersyn INNHOLD side INNLEDNING 3 OM KOMMUNEPLANARBEIDET 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 4 Kommunal

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2015

Handlingsprogram 2014-2015 Opplagt i Oppland Regional plan for folkehelse i Oppland 2012-2016 Handlingsprogram 2014-2015 Hovedmål 1: Opplagt i Oppland med folkehelse på dagsorden Strategi Delmål Tiltak Ansvarlig Samarbeidspart 1.1

Detaljer

Mål- og budsjettdokument 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag

Mål- og budsjettdokument 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag Mål- og budsjettdokument 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag Mål om å være et verktøy for: Politisk styring og prioritering Målstyring ved de ulike avdelingene Grunnlag for rapportering Eksempel resultatmål

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Plansjef Greta Johansen 11.12.2012 Foto: Crestock Det regionale plansystemet Demografi Miljø og bærekraftig utvikling Areal og infrastruktur, natur og friluftsområder Næring og

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument Strategidokument 2017-2020 14.11.2016 1 Utgangspunktet er politisk vedtatt Må legge til grunn at gjeldende økonomiplan er en ferdig politisk prioritert plan, både hva gjelder mål, tiltak og økonomi. Det

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Oslo 7. desember 2016 Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Store variasjoner i oppgavekorrigert vekst 2016 2017 Landssnitt Kommunene er sortert stigende etter innbyggertall

Detaljer

ÅRSRAPPORT KORTVERSJON. www.vfk.no

ÅRSRAPPORT KORTVERSJON. www.vfk.no ÅRSRAPPORT KORTVERSJON www.vfk.no Stø kurs - fylkesrådmannen har ordet Vestfold fylkeskommune har en positiv økonomisk utvikling. Utviklingen er i tråd med kursen vi har staket ut gjennom flere år, og

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Utarbeidet dato/sign. Feb.15/hra RULLERING AV PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Utarbeidet dato/sign. Feb.15/hra RULLERING AV PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT Utarbeidet dato/sign. Feb.15/hra Kommune: Telemark fylkeskommune Prosjekt: 700034 Frafall i videregående opplæring Prosjektplan Bestilling Kontrollutvalget gjorde følgende vedtak i møte 05.11.14, jf. sak

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Regional plan og samarbeidsavtalene

Regional plan og samarbeidsavtalene Regional plan og samarbeidsavtalene Kari Hege Mortensen, leder Folkehelse 301116 Foto: Thor-Wiggo Skille Regional plan for folkehelse Planprosess Melding om oppstart av planarbeid 25. April 2016 Planprogram

Detaljer

Fylkesordførers årstale 2016

Fylkesordførers årstale 2016 Fylkesordførers årstale 2016 Kjære Fylkesting! 2016 har vært et begivenhetsrikt år for fylkeskommunen på mange områder og jeg ønsker først og trekke frem regionreformen. Vi har startet på en prosess som

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen Fylkesordfører. Vi har over tid jobbet systematisk for å øke gjennomføringen og få ned frafallet. Et

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Kjersti Ulriksen Leder, folkehelse, idrett og friluftsliv Program for folkehelsearbeid i kommunene Hovedtrekk I statsbudsjettet for 2017 er det

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Regional Plan for Verdiskaping og innovasjon

Regional Plan for Verdiskaping og innovasjon 1.2 Kunnskap om hverandre offentlig og privat sektor 1.2 Kunnskap om hverandre offentlig og privat sektor 1.3 Ivaretakelse av konsekvenser for verdiskaping i næringslivet 1.1.1 Gjennomgang av eksisterende

Detaljer

Skoleeiers kapasitetsbygging. Ser vi resultater?

Skoleeiers kapasitetsbygging. Ser vi resultater? Skoleeiers kapasitetsbygging Ser vi resultater? Enkelt budskap: Vi tror på helhetlig satsing, sammenheng og systematisk jobbing over tid i alle ledd - med felles fokus på bedre læring for alle Helhetlig

Detaljer

Økonomiplan Budsjett Forsterket satsing på «grønne valg»

Økonomiplan Budsjett Forsterket satsing på «grønne valg» Økonomiplan 2017-2020 Budsjett 2017 Forsterket satsing på «grønne valg» Kort om budsjettprosessen 2016 Kommuneproposisjonen 2017 signaliserte en liten økning i rammetilskuddet. Utfordringsnotatet signaliserte

Detaljer

Regional planstrategi Evaluering av regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA)

Regional planstrategi Evaluering av regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Regional planstrategi 2016 2019 Evaluering av regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Linda Lomeland, plansjef i Vestfold fylkeskommune Regional planstrategi (RPS) Utarbeides minst én gang i

Detaljer

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune Kvalitetsområder Struktur: Persondata om den som er i opplæring Fagopplæringens oppbygging og organisering Læreplan Dimensjonering

Detaljer

Rundt elever og lærlinger 685 ungdommer i OT sin målgruppe

Rundt elever og lærlinger 685 ungdommer i OT sin målgruppe Ny GIV som et bidrag til skoleeiers forsvarlige kvalitetssystem 13. september 2013 Arly Hauge folkestyre kompetanse - samarbeid Vest-Agder fylkeskommune noen nøkkeltall Rundt 6.800 elever og 1.950 lærlinger

Detaljer

Jevnaker kommune PLANPROGRAM FOR SAMFUNNSDELEN AV KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER KOMMUNE VEDTATT

Jevnaker kommune PLANPROGRAM FOR SAMFUNNSDELEN AV KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER KOMMUNE VEDTATT Jevnaker kommune PLANPROGRAM FOR SAMFUNNSDELEN AV KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER KOMMUNE 2013-2023 VEDTATT 23.05.2013 Hans Tollef Solberg 26.02.2013 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Kommuneplan... 2 1.1 Formål

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse

Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse Årsrapport 2013 58 59 Årsrapport 2013 58 59 tjenesten driver helsefremmende og forebyggende arbeid og gir gratis tannbehandling til prioriterte grupper, som unge, eldre og rusmiddelmisbrukere. Vår hovedoppgave

Detaljer

Kunnskap skal styra. Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025

Kunnskap skal styra. Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Kunnskap skal styra Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025 Vedtatt i fylkestinget i oktober Hovedoverskrift: BÆREKRAFTIG UTVIKLING AV FYLKET

Detaljer

Fylkeskommunens rolle i folkehelsearbeidet

Fylkeskommunens rolle i folkehelsearbeidet Fylkeskommunens rolle i folkehelsearbeidet Turnuskurs for fysioterapeuter 24.april 2013 Kristina Forsberg, rådgiver folkehelse Fylkeskommunen har ansvar for: Regional utvikling Videregående utdanning Fylkesveier

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

Levekårsprosjektet. http://www.kristiansund.no. Samhandling Nyskaping Optimisme Raushet

Levekårsprosjektet. http://www.kristiansund.no. Samhandling Nyskaping Optimisme Raushet Levekårsprosjektet http://www.kristiansund.no Hva er gode levekår? Levekår Inntekt, utdanning, helse, bolig Evne/kapasitet til å benytte seg av tilgjengelige ressurser Opplevelse av livskvalitet (Møreforskning

Detaljer

Fylkesdirektøren rapporterer til fylkesrådet for bruken av udisponerte midler i forkant av disponeringen.

Fylkesdirektøren rapporterer til fylkesrådet for bruken av udisponerte midler i forkant av disponeringen. Saknr. 12/60-96 Saksbehandler: Svein Risbakken Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Innenfor den nasjonale satsningen Ny GIV er det utarbeidet egne målsettinger

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Regionplan Agder 2020 Hva handler det egentlig om? Regionplankoordinator Inger N. Holen

Regionplan Agder 2020 Hva handler det egentlig om? Regionplankoordinator Inger N. Holen Regionplan Agder 2020 Hva handler det egentlig om? Regionplankoordinator Inger N. Holen Regionplanens hovedmål Utvikle en sterk og samlet landsdel som er attraktiv for bosetting og næringsutvikling både

Detaljer

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014 Dato: Arkivref: 03.03.2011 2010/706-3733/2011 / 243/A50 Saksframlegg Saksbehandler: Erling Steen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Hovedsamarbeidsutvalget Administrasjonsutvalget Fylkesutvalget

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Endringer i budsjett 2017

Endringer i budsjett 2017 Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/10383-10 Saksbehandler Ebba Laabakk Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 31.01.2017 Fylkestinget 14.02.2017 Endringer i budsjett 2017 1. FORSLAG TIL VEDTAK Fylkesrådmannens fremmer

Detaljer

INVESTERINGER FOR FRAMTIDEN. Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015

INVESTERINGER FOR FRAMTIDEN. Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 INVESTERINGER FOR FRAMTIDEN Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Investering for framtiden Samlet investeringer 1,3 milliarder kroner Driftsbudsjett 2,5 milliarder kroner Netto økning i drift til sektorene

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Fra: Avd. kommuneøkonomi

Fra: Avd. kommuneøkonomi Fra: Avd. kommuneøkonomi 5.12.2017 Budsjettforslag for 2018 - fylkeskommunene 1. Innledning Budsjettundersøkelsen til fylkeskommunene er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til økonomisjefene

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

TANNHELSETJENESTENS ÅRSMELDING OG TANNHELSETJENESTENS BRUKERUNDERSØKELSE 2009

TANNHELSETJENESTENS ÅRSMELDING OG TANNHELSETJENESTENS BRUKERUNDERSØKELSE 2009 Saknr. 2040/10 Ark.nr.. Saksbehandler: Claes Næsheim Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Årsmelding 2009 for Tannhelsetjenesten

Detaljer

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland Gry Okan 23.november 2015 Velkommen til Nordland! o 700 km fra Andenes til Bindal o 240 000 innbyggere o 44 kommuner o Et variert næringsliv o 16 videregående

Detaljer

Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01.

Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01. Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01.10 Forskningsrådets hovedroller Rådgiver om strategi Hvor,

Detaljer

Plan for tilpasset opplæring

Plan for tilpasset opplæring Plan for tilpasset opplæring Nøtterøy videregående skole, 2015 Fra Opplæringslova 1-3: Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten. Tilpasset

Detaljer

Pågående folkehelseprosjekter.

Pågående folkehelseprosjekter. Pågående folkehelseprosjekter. Orientering for Verdiskaping Vestfold 10. des 2014 Folkehelsesjef Rune Kippersund, Vestfold fylkeskommune Kunnskapsdrevet folkehelsearbeid Folkehelseloven: 1: «Formålet med

Detaljer

Møte m Regionrådet for Hallingdal Utviklingsavdelingen,

Møte m Regionrådet for Hallingdal Utviklingsavdelingen, Møte m Regionrådet for Hallingdal 25.05.07 Utviklingsavdelingen, 2007 1 Noen arbeidsområder for avdelingen Etablere Buskerud Utviklingsforum som et sentralt utviklingsstrategisk forum Evaluere kommuneregionsamarbeidet

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Regional plan for folkehelse i Telemark.

Regional plan for folkehelse i Telemark. Regional plan for folkehelse i Telemark Det systematiske folkehelsearbeidet Evaluering Oversikt Tiltak Planstrategi Her er vi nå Fastsette mål i plan Organisering Styringsgruppe Prosjektgruppe Arbeidsgruppe

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Indikatorrapport 2014 Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Innholdsfortegnelse Samfunnskontrakten for flere læreplasser... 3 Antall lærekontrakter... 4 Antall fag- og svennebrev... 7

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Fra: Avdeling for Kommuneøkonomi

Fra: Avdeling for Kommuneøkonomi Fra: Avdeling for Kommuneøkonomi 21.06.2017 Kommunenes gjeldsbelastning og økonomisk Kommunenes konsernregnskapstall 1 for 2016 viser at korrigert netto lånegjeld 2 utgjorde 74,6 pst av brutto, en økning

Detaljer