ÅRSRAPPORT. Kortversjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT. Kortversjon"

Transkript

1 2014 ÅRSRAPPORT Kortversjon

2 SIDE 2 Årsrapport 2014 INNHOLD FYLKESRÅDMANNEN HAR ORDET 3 SAMFUNNSOPPDRAGET 4 HELHET, UTVIKLING OG BÆREKRAFT 4 REGIONALSEKTOREN 5 FOR HELE FYLKET 5 Kollektivtrafikk 5 Regional planlegging 6 Verdiskaping og innovasjon 7 Landbruk 7 Internasjonalt samarbeid 7 Miljø, klima og ressurser 8 Regional forskning / høyere utdanning 8 UTDANNINGSSEKTOREN 9 KUNNSKAP FOR ALLE 9 Psykisk helse 11 Program for bedre gjennomføring 12 VG3 Fagopplæring i skole 13 Kvalifiseringskurs 13 Sommerskole 13 TANNHELSESEKTOREN 14 BIDRAR TIL BEDRE HELSE 14 KULTURSEKTOREN 16 GIR OPPLEVELSER BYGGER VERDIER 16 Arbeidslivets kulturseilas (AKS) 16 Den kulturelle skolesekken 16 Turskiltprosjektet 17 Kystled og kyststi 17 5-års jubileum for Marked for musikk 17 Prioritering av oversikt i folkehelsearbeidet 18 Trygge lokalsamfunn 18 Bibliotekplan Vestfold Vikingstrategi 18 Grunnlovsjubileet 18 Unesco-søknaden levert 19 Partnerskap i LBI ArchPro 19 Evaluering av Litteraturuka 19 E-bøker 19 Spillemidler 19 FELLESFORMÅL 20 MANGFOLDIGE OPPGAVER 20 Portalen 20 IKT 21 Eiendomsforvaltning 21 Kommunikasjon 21 Omdømme hos media 21 ØKONOMISK UTVIKLING OG RESULTAT Dette er en interaktiv PDF med bokmerker. Naviger i innholdsfortegnelsen og hyperlenket tekst. Pilene øverst til høyre fører deg en side fram eller tilbake. Pilene deaktiveres på håndholdte enheter: «Swipe» som normalt mellom sidene. Vestfold fylkeskommune 2015 Design og produksjon: Metro Branding Foto: Side 1, Dag G Norsveen, side 3: Birgitte Tørnby, side 4, 6, 8, 9, 10 og 15: Dag G Norsveen, side 16, 17 og 19: Birgitte Tørnby Knappen i midten fører deg til «Innhold». Mer info?

3 SIDE 3 Fylkesrådmannen har ordet Positiv økonomisk utvikling Vestfold fylkeskommune har vært igjennom en periode med positiv økonomisk utvikling, og det er god økonomistyring i sektorene. For 2014 legger Vestfold fylkeskommune fram et regnskap med et mindreforbruk på 61,1 mill. kroner. Resultatet er gledelig, men det er likevel en viktig forskjell fra tidligere år. Etter flere år med høyere skatteinntekter enn lagt til grunn i budsjettene, fikk Vestfold fylkeskommune lavere skatteinntekter enn budsjettert. Etter at Statsbudsjettet for 2015 ble lagt fram har utsiktene for norsk økonomi svekket seg. Fylkesrådmannen mener utviklingen er bekymringsfull. Heldigvis kom Vestfold fylkeskommune gunstig ut i omleggingen av inntektssystemet og dette vil bidra til at utviklingen i skatt blir mindre merkbar. Fylkesrådmannen vil følge nøye med på utviklingen framover. Det arbeides godt i alle sektorer med å nå ambisiøse resultatmål. Flere av målene viser positiv utvikling. Spesielt er det gledelig at andelen fullført og bestått videregående opplæring og andelen som avbryter opplæring i bedrift utvikler seg i riktig retning. Utviklingen er positiv, men på noen områder scorer vi lavere enn ønsket. Blant annet er antall kollektivreisende på samme nivå som i 2013 og målene vedrørende mobbing er ikke nådd i Fylkesrådmannen vil fortsette arbeidet for å forbedre måloppnåelsen på bred front. Som fylkesrådmann kan jeg si at utviklingen i 2014 har vært i tråd med kursen som er staket ut over flere år, og som er nødvendig for å gjennomføre et ambisiøst investeringsprogram. EGIL JOHANSEN FYLKESRÅDMANN

4 SIDE 4 Samfunnsoppdraget Helhet, utvikling og bærekraft Samfunnsoppdraget Fylkeskommunen skal bidra til at det føres en utviklingsorientert, bærekraftig og helhetlig politikk i fylket. Fylkeskommunen skal være regional utviklingsaktør og legge til rette for utvikling av næringsliv og arbeidsplasser, påvirke arealbruken, bevare kulturminner, landskap og miljøkvaliteter. Vi skal påse at viktige verdier i samfunnet ikke går tapt. Dette skal vi gjøre ved å ta initiativ og mobilisere ulike samfunnsaktører til å dra sammen mot felles mål. Fylkeskommunen har ansvar for å levere gode tjenester til fylkets innbyggere. De største tjenesteområdene er videregående opplæring, kollektivtrafikk, fylkesveger, tannhelsetjenester, kulturprogram, kulturarenaer og kulturminner. Administrasjonen i fylkeskommunen ledes av fylkesrådmannen. Administrasjonen fremmer forslag til strategier for de ulike politikkområdene. Strategiene gir politikerne mulighet til å drøfte og gi retning til arbeidet som skal gjøres innen for eksempel, utdanning, næringsliv, tannhelse, folkehelse, samferdsel, klima, miljø og kultur. Fylkesrådmannen har som oppgave å se til at oppdraget ivaretas gjennom bidrag fra alle sektorer. Fylkestinget og fylkesordføreren er fylkeskommunens øverste folkevalgte ledelse. Politikernes fremste oppgave er å stake ut kursen framover og prioritere mellom de oppgavene som anses som viktige for fylkets utvikling. Politikerne definerer hva som er en bedre framtid for Vestfold-samfunnet, og hvordan vi kommer oss dit.

5 SIDE 5 Regionalsektoren For hele fylket Tilskudd til anlegg på kommunal veg ble økt for å finansiere Trafikksikkerhetsordningen. Bevilgningen er knyttet til prosjektet Trafikksikker kommune i Lardal, Sande, Stokke og Tønsberg. Kartlegging og utbedring av fartshumper er gjennomført i Stokke og Sandefjordsområdet. Regionalsektoren Fylkeskommunen eier 1331 km fylkesveg, og i 2014 ble 99 km av de asfaltert. Det ble investert til sammen 154 mill. kroner i fylkesveger. «Bypakke Tønsberg» ble i 2014 organisert som en samarbeidsprosess for å realisere tiltakene i Konseptvalgutredningen (KVU) for Tønsberg-regionen, samt andre tiltak hovedsakelig knyttet til fylkesveger, kollektivtiltak og tiltak for gående og syklende. Det avventes anbefaling om videre planlegging fra regjeringen. Holmestrandstunnelen ble stengt for trafikk 1. januar Vestfold fylkeskommune jobber for å etablere Norges første skitunnel i Holmestrand. Mulighetsanalyse for transportsystemet i Larvik er startet opp i I 2014 ble E18-strekningen Gulli-Langåker åpnet. Stortinget fattet vedtak om lengre innkrevingstid av bompenger, fra 15 til 20 år, og et rentenivå som gjør at taksten mellom Gulli Langangen blir på 57 kroner. Fylkeskommunen var en sentral pådriver for å få bomtaksten ned. Kollektivtrafikk Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) har målsetting om at kollektivtrafikken skal ta en større andel av persontransporten. Vestviken kollektivtrafikk AS (VKT) leverer ruteproduksjon, skoleskyss og faglig bistand fastsatt i årlig leveranseavtale. Tross kontinuerlig arbeid med forbedringer i rutetilbudet, bussmateriellet, holdeplasser og terminaler, informasjon, service og billettprodukter, har det ikke vært passasjervekst i 2014.

6 SIDE 6 Regionalsektoren For hele fylket Regional planlegging Tidlig i hver valgperiode skal fylkestinget vedta en regional planstrategi, som angir hvilke regionale planer det nye fylkestinget skal utarbeide. Dette gjøres i samspill med kommuner, statlige organer, organisasjoner og institusjoner. Planstrategiens prioriterte satsningsområder skal være basert på viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer. Forberedelsene til ny Regional planstrategi startet opp i I tråd med Regional planstrategi for perioden , arbeidet regionalsektoren med følgende planer i 2014: > Regional plan for kystsonen i Vestfold > Regional plan for verdiskaping og innovasjon > Regional plan for klima og energi > Interregional plan for intermodal godstransport i Vestfold og Telemark > Regional plan for vannforvaltning > Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Vestviken kollektivtrafikk AS (VKT) leverer ruteproduksjon, skoleskyss og faglig bistand fastsatt i årlig leveranseavtale. Samhandling og uttalelser til kommuneplaner og reguleringsplaner har vært en sentral aktivitet i 2014 med mange kommuneplaner på høring. Planforum, som arrangeres hver 14. dag, er en viktig arena for samhandling og konfliktløsing knyttet til plansaker.

7 SIDE 7 Regionalsektoren For hele fylket I arbeidet med regional næringsutvikling gir fylkeskommunen støtte til eksterne aktører og prosjekter som søker å realisere fylkesplanens mål. Dette gjelder operatørene Ungt Entreprenørskap, START, Connect Østlandet og Nettverksbanken. De statlige regionale utviklingsmidlene går til Innovasjon Norge Buskerud Vestfold (etablererstipend) og nasjonale programmer som NCE (Norwegian Centres of Expertise) og VRI (Virkemidler for regional innovasjon). Arbeidet med å etablere en struktur for arbeidsdeling, samarbeid og helhetlig satsning innenfor reiselivet i Vestfold er videreført. Arbeidet ledes av en styringsgruppe med representanter fra reiselivsnæringen. Verdiskaping og innovasjon Partnerskapskonferansen i 2014, Arbeid for bedre levekår, ga nyttige innspill til arbeidet med regional plan for verdiskaping og innovasjon. Forslaget til planen ble sendt på høring. I forbindelse med planen er det utarbeidet en utredning om inkubatorordning i Vestfold. En ekstern utredning har vurdert hvordan arbeidet med etablererveiledning og entreprenørskapsarbeidet i Vestfold drives og hvordan arbeidet kan forbedres. Kommunene og fylkeskommunen er enige om å sette inn større ressurser for å stimulere verdiskapingen, og det er bevilget til sammen 3 mill. kroner årlig til fellesprosjektet «Verdiskapingsinitiativet». Landbruk Vestfold er blitt et prøvefylke på videregående utdanning innen fagfeltene gartner og agronom. Fagskoletilbudet Driftsledelse gartner og grønt er utviklet i samarbeid mellom næringen, Statens fagskole Vea, Gjennestad og fylkeskommunen. Det er gitt tilskudd til likestilling, kompetanse og rekruttering, samt innspill til landbruksforhandlingene. Prosjekt Bygg i tre er videreført i ny organisasjonsform. Det er etablert et samarbeidsprosjekt mellom fylkene fra Agder til Vestfold om mobilisering og kompetansebygging av bioenegiprodusenter fra landbruket. Innenfor Virkemidler for regional innovasjon (VRI) Vestfold er Grønn forskning Oslofjorden etablert som delprosjekt. Internasjonalt samarbeid Fylkeskommunen var representert på general forsamlingen i den europeiske kystregionsammenslutningen CPMR (Conference of Peripheral and Maritime Regions), og underavdelingen for Nordsjøområdet (North Sea Commission). Fylkeskommunen tok aktivt del i utvikling av nytt EU-program for det interregionale ØKS-samarbeidet (Øresund-Kattegat-Skagerak), deltok i utviklingen av forprosjektet til et Interreg-prosjekt kalt Viden til vækst og bidro til etablering av Interreg-prosjektet Nærskipsfart i ØKS. Det ble utarbeidet et eget EU-kompetanseprogram for å øke kunnskap og veiledningskompetanse hos ansatte i fylkeskommunen som arbeider med internasjonalt samarbeid, med mål om å øke deltakelsen i EU-prosjekter.

8 SIDE 8 Regionalsektoren For hele fylket Miljø, klima og ressurser Forslag til planprogram for en regional plan for klima og energi ble godkjent. Vestfold fylkeskommune tok initiativ til å arrangere en interregional høringskonferanse om kystvann i Skagerrak. Forslag til Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken ble sendt på høring. Regional forskning/høyere utdanning Vestfold fylkeskommune er vertsfylke for det regionale forskingsfondet Oslofjordfondet. Arbeidet med bedre kobling mellom de regionale virkemidlene (NCE MNT, VRI og Innovasjon Norge) har bidratt til flere søknader fra Vestfold til Oslofjordfondet. Samarbeidet med Høgskolen i Vestfold om felles EU-koordinator og samarbeidet i FoU-nettverket er videreført. Det er etablert et prosjekt for målrettet mobilisering av FoU-miljøer, bedrifter og kommuner, og styrking av høgskolen som kunnskapsprodusent og støttespiller for næringslivet. Vestfold fylkeskommune er vertsfylke for det regionale forskingsfondet Oslofjordfondet.

9 SIDE 9 Utdanningssektoren Kunnskap for alle Utdanningssektoren 9480 søkte videregående opplæring og 1069 læreplass i Til sammen har det vært omlag 8800 elever i videregående opplæring, 1800 lærlinger og lærekandidater og 370 praksiskandidater. Sektoren samarbeider med 340 frittstående lærebedrifter og 1500 lærebedrifter gjennom opplæringskontorene. Elevtallet i de videregående skolene per 1. oktober gikk ned med 119 elever fra 2013 til Gjennomsnittlig antall lærlinger og lærekandidater har økt fra 1700 til 1800, og antall praksiskandidater har økt fra 240 til 370 det siste året. Antallet voksne elever i videregående opplæring er også økende, mens antall privatister og privatisteksamener har holdt seg relativt stabilt fra 2013 til Vestfold fylkeskommune har som mål at 85 prosent av elevene skal få oppfylt sitt første kursønske ved inntak på VG1. I 2014 var den faktiske andelen 94 pst. Dette er et bevisst valg og begrunnet i målsettingen om å øke andelen som fullfører og består videregående opplæring. Andelen elever i yrkesforberedende tilbud i Vestfold har sunket fra 56 pst. i 2005 til 47 pst. i Andelen har vært stabil de siste årene, men Vestfold er fortsatt blant de tre fylkene med lavest andel elever som går et yrkesfaglig utdanningsprogram. Kun Akershus og Oslo har en lavere andel. I 2013 hadde 69,1 pst. av elevene som begynte videregående opplæring i Vestfold i 2008 fullført og bestått (siste oppdaterte SSB tall). Dette er en positiv utvikling siden i fjor (67,2 pst.), men lavere enn landsgjennomsnittet som var på 70,6 pst. Resultatet ligger også under målsettingen for 2014, som var 73 pst. Andelen Vestfold-elever som sluttet i skoleåret var 4,3 pst. Dette er uendret sammenlignet med året før, og fortsatt svakere enn målet på 4,0 pst. Resultatene for Vestfold er bedre enn landsgjennomsnittet på 4,9 pst.

10 SIDE 10 Utdanningssektoren Kunnskap for alle Andelen lærlinger og lærekandidater som avbryter opplæring i bedrift, og dermed ikke oppnår fullført og bestått, var 6,7 pst. Dette er en nedgang fra i fjor og innenfor målsetningen på maksimalt 7 pst. Det er i 2014 investert for netto 187 mill. kroner i utdanningssektoren. Ny Færder videregående skole ble tatt i bruk i august 2014, og prosjektet vil bli ferdigstilt innenfor rammen på 654 mill. kroner. Erstatningsbygget ved Sandefjord videregående skole ble tatt i bruk våren 2014, og prosjektet vil bli avsluttet innenfor justert budsjettramme på 63 mill. kroner i løpet av mars Utdanningssektoren har gjennomført et forsøk der to skoler (Re og Thor Heyerdahl) har mottatt ekstra ressurser til oppfølging av elever/lærlinger gjennom hele utdanningsløpet fram til fag- og svennebrev. Alternativ oppfølging av lærlinger har gitt gode resultater og er utvidet til å gjelde alle skolene fra og med skoleåret 2014/15. Prosjekt Vestfold lær av de beste gjennomførte studietur til Toronto i Canada for politikere og ledere i utdanningssektoren. Toronto oppnår gode resultater i sine skoler på tross av at elevene har dårligere forutsetninger enn snittet for Canada for øvrig. Erfaringene fra turen vil bli brukt i videre utviklingsarbeid.

11 SIDE 11 Utdanningssektoren Kunnskap for alle Flere av skolene var berørt av streik i Reduserte lønnsmidler utgjorde ca. 3,5 mill. kroner. Skolene rapporterer at midlene vil bli benyttet til å ta igjen tapt undervisning i Psykisk helse For å forbedre Vestfold-ungdommens psykiske helse har fylkestinget fra og med 2013 øremerket 1 mill. kroner per år i økonomiplanen til psykososiale tjenester. Midlene benyttes til et treårig prosjekt i regi av PPT. Målsettingen med prosjektet er å ta i bruk og utvikle tiltak som bidrar til å hjelpe sårbare elever med å ivareta sin psykiske helse, slik at de er bedre rustet til å nå sine opplæringsmål og fullføre videregående opplæring. Prosjektet ble igangsatt som et lavterskeltilbud til enkeltelever og mindre grupper av elever på utvalgte videregående skoler. Fra og med 2013 er 1 mill. kroner per år øremerket til psykososiale tjenester. Karrieresenteret Vestfold er eid av Vestfold fylkeskommune og NAV Vestfold og tilbyr karriereveiledning til alle i Vestfold over 19 år veiledningssamtaler ble gjennomført i Voksenopplæringen i Vestfold fylkeskommune har flere enn 800 søknader i året. Som følge av de svake resultatene i voksenopplæringen de siste årene, gjennomførte fylkesrådmannen i 2014 en vurdering av organiseringen og strukturen i voksenopplæringen samt av hvordan opplæringen kan effektiviseres. Fylkestinget vedtok tiltak for å øke forutsigbarheten i økonomien, bedre kvaliteten i opplæringen og øke andelen som fullfører og består. Fra og med 2014 ble det etablert nye resultatmål som vektlegger at alle de videregående skolene i Vestfold skal ha en positiv utvikling i sitt arbeid med å forebygge mobbing. Målet om at alle skoler skal ha en reduksjon i andel elever som opplever mobbing er ikke nådd. 2,4 pst. av elevene i Vestfold opplevde mobbing 2 3 ganger per måned eller oftere. Dette er en reduksjon fra 2,7 pst. i 2013 og lavere enn landsgjennomsnittet på 4,1 pst. Elevundersøkelsen viser positiv utvikling innenfor den gruppen som opplever mobbing i den videregående skolen i Vestfold, men fortsatt er andelen elever som opplever mobbing for høy. Med tanke på den nære sammenhengen mellom godt læringsmiljø og gode resultater, er dette fortsatt en utfordring som det vil bli arbeidet videre med framover. Regional plan for et helhetlig opplæringsløp ble sendt på høring i november 2014 med høringsfrist 1. mars Planen har fire hovedområder: > Overgangene mellom barnehage og grunnskole, mellom grunnskole og videregående opplæring, samarbeid om overgang fra skole til opplæring i bedrift for lærlinger og lærekandidater > Kvaliteten på de ulike nivåene der barn og unge opplever personlig og faglig utvikling ut fra evner og forutsetninger > Aktørene må ha kunnskap og innsikt i hele opplæringsløpet fra barnehage til ut videregående opplæring > Relevant statistikk og analyse for hele utdanningsløpet

12 SIDE 12 Utdanningssektoren Kunnskap for alle Program for bedre gjennomføring NyGIV-prosjektet ( ) videreføres som Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring ut Målet er å øke gjennomføringen i videregående opplæring gjennom å utvikle, formidle og implementere effektive tiltak som forebygger frafall og tilbakefører ungdom som har falt ut. FYR (Fellesfag yrkesretting relevans) er et viktig tiltak i Program for bedre gjennomføring som retter seg mot yrkesfagelevene. Prosjektet startet opp i august Formålet er å heve kompetansen og legge til rette for økt samarbeid mellom programfaglærere og fellesfaglærere på yrkesfagene, slik at elevene opplever yrkesfagopplæringen som mer helhetlig og yrkesforankret. I 2014 gjennomførte 41 lærere fra Vestfold tre dagers skolering i godt FYR-arbeid i regi av Utdanningsdirektoratet.

13 SIDE 13 Utdanningssektoren Kunnskap for alle VG3 Fagopplæring i skole Sommerskole Dersom elever står uten læreplass per 1. september, er skolen ansvarlig for å gjennomføre VG3 fagopplæring i skole. Flere har takket ja til dette enn tidligere. I skoleåret 2013/14 var det 27 elever som startet VG3 fagopplæring i skole. Høsten 2014 var det 86. Kvalifiseringskurs Kvalifiseringskurs er for elever som har svake karakterer, stryk eller ikke vurdert i fag. Fra skoleåret 2014 ble Vestfold fylkeskommune med i et forsøksprosjekt initiert av Utdanningsdirektoratet, hvor lengden på kvalifiseringskurset ble redusert til tre måneder mot fem til ti måneder som var tidligere praksis i Vestfold. Kurset ble tilbudt på fire videregående skoler (Horten, Færder, Sandefjord og Thor Heyerdahl). Ca. 60 elever deltok. Ca. 80 pst. av elevene har nådd sin målsetting og er i lære, arbeid eller annen aktivitet. Sommerskolen er et tilbud til alle som har fått strykkarakter i matematikk og naturfag for å få flere til å fullføre og bestå i alle fag. I 2014 deltok 81 elever på sommerskolen, mot 61 året før. Andelen bestått var 52 pst. i 2014, mot 67 pst. i På naturfagkurset bestod 16 av 17 deltakere, mens andelen på matematikkurset i år var på 41 pst.

14 SIDE 14 Tannhelsesektoren Bidrar til bedre helse Tannhelsesektoren Tannhelsesektoren har 14 tannklinikker fordelt over hele fylket. I samarbeid med Helse Sør-Øst, bemanner Tannhelsesektoren i tillegg en narkosetannklinikk seks dager per måned ved Sykehuset i Vestfold, Larvik. Tannhelsesektoren driver også tannklinikk på Bastøy fengsel én dag i uken. I følge tannhelseloven skal det gis et tilbud om gratis nødvendig undersøkelse og behandling til følgende pasientgrupper: > Barn og unge fra fødsel og til og med 18 år > Psykisk utviklingshemmede > Grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleien I tillegg får 19- og 20-åringer tilbud om undersøkelse og behandling til 25 pst. av offentlige takster. Det gis også tilbud om undersøkelse og behandling for innsatte i fengsel og personer i kommunal og statlig rusomsorg. Tannhelsesektoren gir også et tannhelsetilbud til torturog overgrepsutsatte og til personer med odontofobi. Det var 2,8 pst. færre undersøkte og ferdigbehandlede pasienter i 2014 sammenlignet med Nedgangen er primært i gruppen barn og unge 3 18 år hvor innkallingsintervallet i 2013 ble endret fra 20 til 24 måneder for pasienter med god tannhelse. Dette ble gjort for å sette inn økte ressurser mot pasientgrupper med dårlig tannhelse. Sektoren fikk i 2014 fullt ansvar for ruspasienter. Samlet sett er tannhelsesituasjonen i Vestfold god, men det registreres en svak nedgang i forhold til mål. Dette følges opp med forebyggende tiltak på klinikkene. Tannhelsetjenesten samarbeider med de kommunale helse- og omsorgstjenestene om forebyggende tiltak for utsatte grupper. I 2014 ble det meldt 19 bekymringsmeldinger til barnevernstjenesten i kommunene grunnet mistanke om omsorgssvikt. Det er på samme

15 SIDE 15 Tannhelsesektoren Bidrar til bedre helse nivå som i Det er sendt inn 65 bekymringsmeldinger til barnevernstjenesten for barn som gjentatte ganger ikke møter til oppsatt time. Det er sendt 395 varsler til foreldre som ikke møter opp til tannbehandling med barn under 16 år, etter tre skriftlige innkallinger. Det er henvist 271 barn fra helsestasjon før ordinær innkalling i treårsalder på grunn av høy kariesrisiko. Det er en økning på 65 barn sammenlignet med Samlet sett er tannhelsesituasjonen i Vestfold god, men det registreres en svak nedgang i forhold til mål.

16 SIDE 16 Kultursektoren Gir opplevelser bygger verdier Kultursektoren Kultursektoren i Vestfold fylkeskommune løser oppgaver i nært samarbeid med kommuner, næringsliv, kulturinstitusjoner og frivillige organisasjoner. Sektoren har også et spesielt ansvar for å bidra til utviklingen av museumsområdet i fylket. Kultursektorens viktigste styringsredskap i 2014 har vært Strategisk kulturplan for Vestfold , Bibliotekplan Vestfold og Regional plan for folkehelse. Strategisk kulturplan (SKP) er forankret i kulturloven og har som utgangspunkt at kulturaktivitet er verdibygging, gir opplevelse og trivsel, er «limet» som binder mennesker sammen og legger grunnlag for livskvalitet. SKP har fokus på å utvikle regionen gjennom nettverk og partnerskap med spesiell vekt på et selvforsterkende kulturfelt. Innsatsen som settes inn på aktivitetsområder skal i neste omgang utløse ytterligere aktiviteter. Antall medlemsbedrifter har gått ned sammenlignet med 2013, men det har vært flere aktiviteter per bedrift i Antall søknader knyttet til utviklingsmidler til kommuner og profesjonelle kunstnere/miljøer er noe lavere enn i Det søkes om og fordeles totalt et like stort beløp uavhengig av antall søknader. Den kulturelle skolesekken Arbeidslivets kulturseilas (AKS) Antall arrangementer i Arbeidslivets kulturseilas (AKS) er stabilt medregnet aktiviteten i underprosjektene Kunst på Arbeidsplassen og Litteratur på Arbeidsplassen. Antall arrangement for grunnskolen er noe redusert i 2014 sammenlignet med Våren 2014 ble det gjennomført kulturhuskonserter for alle ungdomsskoleelever, noe som betyr færre konserter, men for flere elever. Den kulturelle skolesekken i videregående skole har passert fem år, og alle de fylkeskommunale videregående skolene er med i ordningen. Nytt for

17 SIDE 17 Kultursektoren Gir opplevelser bygger verdier skoleåret 2014/15 er formidling av kulturarv med høyt kvalifiserte, lokale formidlere. Ett av prosjektene, «Det angår også deg demokrati og menneskerettigheter i Vestfold», er produsert av Vestfoldmuseene og formidler Holocaust i Vestfold. Turskiltprosjektet Fylkeskommunen ble med i det nasjonale turskiltprosjektet hvor fylkeskommunene i fellesskap med Gjensidigestiftelsen gir økonomisk støtte til merking, skilting og informasjonstiltak knyttet til turruter. Kystled og kyststi Fylkeskommunen har bidratt til etableringen av en ny kystleddestinasjon på Veierland i Nøtterøy kommune, den 17. kystledhytta i Vestfold. Det er satt i gang et kartleggingsprosjekt av alle kyststier i Vestfold. Målet er å beskrive dagens status, behov for vedlikehold og muligheter for videreutvikling, som grunnlag for fylkeskommunen, kommuner og lag/foreninger i det videre arbeidet med etablering av sammenhengende kyststi gjennom fylket. 5-års jubileum for Marked for musikk I løpet av tre dager i november 2014 samlet Marked for musikk i Larvik 130 deltakere fra 14 fylkeskommuner, Rikskonsertene, Den kulturelle skolesekken, kulturhus og festivaler fra hele landet. Dette er Norges eneste visningsarena for profesjonell musikk rettet mot barn og unge, og har som mål at flere barn og unge skal få tilgang til profesjonelle konserter av høy kvalitet.

18 SIDE 18 Kultursektoren Gir opplevelser bygger verdier Prioritering av oversikt i folkehelsearbeidet I 2014 har oversiktsarbeid over helsetilstand og positive og negative påvirkningsfaktorer hatt høyeste prioritet i fylkeskommunens folkehelsearbeid. Oversiktsarbeidet har vært organisert i to prosjekter. Helsedirektoratet har valgt ut Vestfold som erfaringsfylke innen oversiktsarbeid. Her legges det særlig vekt på sosial ulikhet i helse og kobling mot planstrategi og kommuneplanlegging. I det andre prosjektet har Vestfold vært er en del av en nasjonal pilot for å gjennomføre en befolkningsundersøkelse for den voksne befolkningen. i de åtte kommunene som har arbeidet med TLmodellen. TL-arbeidet har virket som en modell for folkehelsearbeidet i kommunene, og systematikken i TLarbeidet er til inspirasjon for andre kommuner i Vestfold. Evalueringen legger grunnlaget for videre arbeid. Vikingstrategi Rullering av Helhetlig attraksjonsstrategi for vikingtidsformidling i Vestfold fra 2007 ble igangsatt i En arbeidsgruppe fikk mandat til å utarbeide forslag til ny strategisk plan som frivillige lag, foreninger og offentlige institusjoner kan stille seg bak. Trygge lokalsamfunn Grunnlovsjubileet Trygge lokalsamfunn (TL) handler om lokalt skade- og ulykkesforebyggende arbeid etter en internasjonal standard, utviklet i samarbeid med Verdens Helseorganisasjon. I 2014 ble satsingen evaluert av Transportøkonomisk institutt. Evalueringen viser at det i dag foregår et mer systematisk og kunnskapsbasert arbeid med skade- og ulykkesforebygging enn tidligere Kultursektoren var prosjektleder for Vestfold fylkeskommunes markering av grunnlovens 200-årsjubileum på Jarlsberg Hovedgård i mai Restaureringen av Kolonnesalen på Jarlsberg Hovedgård ble gjennomført slik at den ble tilbakeført til perioden rundt 1812.

19 SIDE 19 Kultursektoren Gir opplevelser bygger verdier Unesco-søknaden levert Evaluering av Litteraturuka Spillemidler I januar 2014 ble den transnasjonale søknaden Viking Age Sites in Northern Europe levert på Unescos hovedkontor i Paris. I september var ICOMOS sin representant på inspeksjon for å bedømme søknadens faglige og forvaltningsmessige kvaliteter. Vestfold har fått gode tilbakemeldinger på arbeidet som er gjort i fylket. Dersom alt går etter planen treffer Verdensarvskomiteen avgjørelse i saken i juli Fylkesbiblioteket har i nært samarbeid med de lokale arrangørene målt tilfredshet med sine tjenester knyttet til Litteraturuka. Bibliotekene og andre samarbeidspartnere er fornøyde med det litteraturfaglige og arrangementstekniske i forbindelse med Litteraturuka. E-bøker Antall søknader om spillemidler i 2014 viser en liten økning knyttet til nærmiljøanlegg, men et stabilt nivå på antall søknader vedrørende ordinære idrettsanlegg sammenlignet med Det ble fordelt 37,2 mill. kroner spillemidler til anlegg for fysisk aktivitet og 4,7 mill. kroner til lokale kulturhus i Partnerskap i LBI ArchPro Fra og med 2014 ble Vestfold fylkeskommune partnere i forskningsinstituttet LBI ArchPro i Wien. Fra 2010 til og med 2013 var Vestfold fylkeskommune tilknyttet forskningsinstituttet som en samarbeidspartner med NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning). Formålet med partnerskapet er å utvikle metoder innen arkeologiske undersøkelser. Forskningsarbeidet som utføres i Vestfold, for å prøve ut metodene, er knyttet til kulturmiljøene definert i RPBA (Regional plan for bærekraftig arealpolitikk). I 2014 lanserte fylkesbiblioteket i samarbeid med de kommunale bibliotekene en løsning for utlån av e-bøker. Dette er et nytt og viktig tilbud i utviklingen av bibliotekene. Mottakelsen har vært god og bruken er stigende.

20 SIDE 20 Fellesformål Mangfoldige oppgaver Fellesformål Sektor fellesformål omfatter politisk ledelse, fylkesrådmannens stab, IKT-seksjonen, eiendomsseksjonen og ulike felleskostnader. Fylkesrådmannen har i 2014 etablert et sektorovergripende kvalitetsprogram som blant annet skal sikre helhet og sammenheng i pågående og planlagt utviklingsarbeid. I 2014 har utviklingsarbeid innen sikkerhet og beredskap, risikovurdering, styringsdokumenter og ansattportal vært sentrale aktiviteter. Fylkesrådmannen har sammen med hovedarbeidsmiljøutvalget, bedriftshelsetjenesten og NAV videreført det systematiske HMS-arbeidet med vekt på medvirkning, nærværstiltak, forebygging og tilrettelegging for den enkelte. Av konkrete tiltak nevnes ibedrift, inneklimaprosjektene, medarbeidermåling og nærværsprosjektet. Strategisk plan for IA-arbeid er revidert, og det er laget handlingsplan for perioden Sykefraværet er i henhold til måltallet på 5,7%. Resultatene for den årlige medarbeidermålingen 2014 viser en liten tilbakegang. Fylkesrådmannen vil videreføre det systematiske forbedringsarbeidet i organisasjonen og følge utviklingen over tid. Oppfølging av Organisasjonspolitikk 2020 samt strategisk plan for lederutvikling og medarbeiderutvikling har vært prioritert arbeid i Sentrale aktiviteter har vært lederutviklingsprogrammet, introduksjonsprogram for nye ledere og innføring av ny ordning for medarbeidersamtaler (utviklingssamtaler). Portalen Prosjekt ansattportal har pågått i hele 2014 og «Portalen» åpnet for testing i desember. Målet med «Portalen» er å gjøre det enklere for alle å gjøre en god jobb ved å forenkle lagring, søk, gjenfinning, samhandling og deling.

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013. Krevende, men balansert og forsvarlig

Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013. Krevende, men balansert og forsvarlig Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Krevende, men balansert og forsvarlig Krevende, men balansert og forsvarlig Viderefører vedtatt økonomiplan langsiktig økonomisk strategi Ferdigstiller Færder vgs Igangsette

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Evaluering av. Trygge lokalsamfunn i Vestfold. Oslo 24.april 2015 Anne Slåtten, Vestfold fylkeskommune

Evaluering av. Trygge lokalsamfunn i Vestfold. Oslo 24.april 2015 Anne Slåtten, Vestfold fylkeskommune Evaluering av Trygge lokalsamfunn i Vestfold Oslo 24.april 2015 Anne Slåtten, Vestfold fylkeskommune Vestfold fylke 238 000 innbyggere 14 kommuner 8 byer Landets minste fylke i areal TL-kommuner som deltok

Detaljer

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til læreplass Liv Marit Meyer Petersen Teamleder Vestfold fylkeskommune, Inntak og fagopplæring Skolenes økte formidlingsansvar og oppfølgingsansvar og Vg3 fagopplæring

Detaljer

Tilstandsrapport 2015

Tilstandsrapport 2015 Tilstandsrapport 2015 Videregående opplæring i Vestfold 2013/2014 KORTVERSJON Forord Opplæringsloven krever en årlig rapport om tilstanden i videregående opplæring knyttet til læringsresultater, frafall

Detaljer

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK Fylkesrådmann Egil Johansen Arbeid for bedre levekår BNP Hva er verdiskaping? Brutto nasjonalprodukt er det vanlige målet på verdiskaping:

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Ambisiøst investeringsnivå Krevende, men forsvarlig driftssituasjon Hovedtrekk Opprettholder et ambisiøst investeringsnivå. Totalt investerer Vfk for 1142mill kroner

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

Vedtak: Protokoll fra møtet 26.02.15 godkjennes.

Vedtak: Protokoll fra møtet 26.02.15 godkjennes. 1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune MØTEPROTOKOLL Dato: 09.04.2015 kl. 10.00 Møtested: Fylkeshuset Svend Foynsgt. 9, Tønsberg Møterom: Ra DISSE MØTTE: Kjetil Holm Klavenes, leder Rune Mathiassen,

Detaljer

Mål- og budsjettdokument 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag

Mål- og budsjettdokument 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag Mål- og budsjettdokument 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag Mål om å være et verktøy for: Politisk styring og prioritering Målstyring ved de ulike avdelingene Grunnlag for rapportering Eksempel resultatmål

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Frafall i videregående skole

Frafall i videregående skole Frafall i videregående skole Dato: 26.august 2015 Vårres unga vårres framtid Knut Nikolaisen og Else Marie Ness, Utdanningsavdelingen Foto: Hans Erik Elmholdt 4 grunner til frafall Elever som har: Svakt

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

ÅRSRAPPORT KORTVERSJON. www.vfk.no

ÅRSRAPPORT KORTVERSJON. www.vfk.no ÅRSRAPPORT KORTVERSJON www.vfk.no Stø kurs - fylkesrådmannen har ordet Vestfold fylkeskommune har en positiv økonomisk utvikling. Utviklingen er i tråd med kursen vi har staket ut gjennom flere år, og

Detaljer

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014 for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse Oppdatert 24.06 2014 Innhold: 1 Begrunnelse for å delta i prosjektet...3 2 Forventninger til deltakelsen...3 3 Prosjektets forankring...3 4 Samhandling

Detaljer

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014 Dato: Arkivref: 03.03.2011 2010/706-3733/2011 / 243/A50 Saksframlegg Saksbehandler: Erling Steen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Hovedsamarbeidsutvalget Administrasjonsutvalget Fylkesutvalget

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Regional Plan for Verdiskaping og innovasjon

Regional Plan for Verdiskaping og innovasjon 1.2 Kunnskap om hverandre offentlig og privat sektor 1.2 Kunnskap om hverandre offentlig og privat sektor 1.3 Ivaretakelse av konsekvenser for verdiskaping i næringslivet 1.1.1 Gjennomgang av eksisterende

Detaljer

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune Kvalitetsområder Struktur: Persondata om den som er i opplæring Fagopplæringens oppbygging og organisering Læreplan Dimensjonering

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Utarbeidet dato/sign. Feb.15/hra RULLERING AV PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Utarbeidet dato/sign. Feb.15/hra RULLERING AV PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT Utarbeidet dato/sign. Feb.15/hra Kommune: Telemark fylkeskommune Prosjekt: 700034 Frafall i videregående opplæring Prosjektplan Bestilling Kontrollutvalget gjorde følgende vedtak i møte 05.11.14, jf. sak

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Skoleeiers kapasitetsbygging. Ser vi resultater?

Skoleeiers kapasitetsbygging. Ser vi resultater? Skoleeiers kapasitetsbygging Ser vi resultater? Enkelt budskap: Vi tror på helhetlig satsing, sammenheng og systematisk jobbing over tid i alle ledd - med felles fokus på bedre læring for alle Helhetlig

Detaljer

Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01.

Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01. Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01.10 Forskningsrådets hovedroller Rådgiver om strategi Hvor,

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2015

Handlingsprogram 2014-2015 Opplagt i Oppland Regional plan for folkehelse i Oppland 2012-2016 Handlingsprogram 2014-2015 Hovedmål 1: Opplagt i Oppland med folkehelse på dagsorden Strategi Delmål Tiltak Ansvarlig Samarbeidspart 1.1

Detaljer

Plan for tilpasset opplæring

Plan for tilpasset opplæring Plan for tilpasset opplæring Nøtterøy videregående skole, 2015 Fra Opplæringslova 1-3: Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten. Tilpasset

Detaljer

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring Johan Raaum rand Hotell Oslo 6. oktober 2014 Status Flere fylker har en jevn positiv utvikling, særlig i yrkesfagene Noen fylker har kanskje snudd en negativ trend? Mange elever som slutter har fullført

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Fylkeskommunens rolle i folkehelsearbeidet

Fylkeskommunens rolle i folkehelsearbeidet Fylkeskommunens rolle i folkehelsearbeidet Turnuskurs for fysioterapeuter 24.april 2013 Kristina Forsberg, rådgiver folkehelse Fylkeskommunen har ansvar for: Regional utvikling Videregående utdanning Fylkesveier

Detaljer

INVESTERINGER FOR FRAMTIDEN. Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015

INVESTERINGER FOR FRAMTIDEN. Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 INVESTERINGER FOR FRAMTIDEN Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Investering for framtiden Samlet investeringer 1,3 milliarder kroner Driftsbudsjett 2,5 milliarder kroner Netto økning i drift til sektorene

Detaljer

Plan for styrking 2014-2016

Plan for styrking 2014-2016 UTDANNING Plan for styrking Kunnskapsskolen i Buskerud maksimere læring og minimere frafall Buskerud fylkeskommune utdanningsavdelingen oktober 2014 1. Planens forankring Planen er forankret i Kunnskapsskolen

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland Gry Okan 23.november 2015 Velkommen til Nordland! o 700 km fra Andenes til Bindal o 240 000 innbyggere o 44 kommuner o Et variert næringsliv o 16 videregående

Detaljer

Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg

Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg En analyse av læringsresultater, læringsmiljø og gjennomføring Hendrik Knipmeijer og Trine Riis Groven, EY Innhold KAPPITEL 1. Bakgrunn og innledning,

Detaljer

SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID

SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID Om Regional plan for verdiskaping og innovasjon Politisk referansegruppe 29. august 2014 Prosjektleder Magnar Simensen Innhold Kort repetisjon av status Siden møtet 25.

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Indikatorrapport 2014 Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Innholdsfortegnelse Samfunnskontrakten for flere læreplasser... 3 Antall lærekontrakter... 4 Antall fag- og svennebrev... 7

Detaljer

Regionalt næringsprogram for landbruket i Vestfold (RNP landbruk)

Regionalt næringsprogram for landbruket i Vestfold (RNP landbruk) Regionalt næringsprogram for landbruket i Vestfold (RNP landbruk) Kompetansesamling 28. november 2012 Karl-Otto Mauland, Rådgiver i Vestfold fylkeskommune Bakgrunn Meld. St. 9 Velkommen til bords Regionale

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 KORTVERSJON

ÅRSRAPPORT 2012 KORTVERSJON ÅRSRAPPORT 2012 KORTVERSJON Fylkesrådmannen har ordet Vestfold fylkeskommune er inne i en periode med positiv økonomisk utvikling. Både netto driftsresultat og arbeidskapitalen har utviklet seg positivt

Detaljer

TANNHELSETJENESTENS ÅRSMELDING OG TANNHELSETJENESTENS BRUKERUNDERSØKELSE 2009

TANNHELSETJENESTENS ÅRSMELDING OG TANNHELSETJENESTENS BRUKERUNDERSØKELSE 2009 Saknr. 2040/10 Ark.nr.. Saksbehandler: Claes Næsheim Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Årsmelding 2009 for Tannhelsetjenesten

Detaljer

BUDSJETTFORSLAG 2016

BUDSJETTFORSLAG 2016 BUDSJETTFORSLAG 2016 Budsjettforslag 2016 og Økonomiplan 2016-2019 for Rogaland fylkeskommune Budsjettforslaget fra Rogaland Fremskrittsparti bygger på tidligere års prioriteringer. Rådmannen sitt forslag

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015 Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Elever i videregående skole som ønsker læreplass og ikke har fått dette har rett til et Vg3 i skole som bygger på det Vg2 søkeren

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Tema Innhold Målgruppe Tidsbruk Kommuneplanlegging på kulturfeltet

Tema Innhold Målgruppe Tidsbruk Kommuneplanlegging på kulturfeltet Kultur på kulturfeltet ABC om kultur i fylkeskommunen Musikk-Norge, hvordan henger alt sammen? Film i skolenfilmformidling for barn og unge Gjenbruk av kulturproduksjoner Inspirasjonsdag om Den kulturelle

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

FYR PROSJEKTET. Fellesfag Yrkesretting Relevans FYR

FYR PROSJEKTET. Fellesfag Yrkesretting Relevans FYR FYR PROSJEKTET Fellesfag Yrkesretting Relevans FYR Innhold Hva er FYR?... 3 Målsettingen med FYR-prosjektet... 3 Horten knutepunktskole for FYR... 3 Fagkoordinatorene på Horten... 4 Prosjektledelse FYR...

Detaljer

Virksomhetsbesøk HVS. 11.desember 2012

Virksomhetsbesøk HVS. 11.desember 2012 Virksomhetsbesøk HVS 11.desember 2012 Velkommen Velkommen og presentasjon Gjennomgang av resultater og diskusjoner Lunsj Oppsummering Elevrådsstyret 2012/2013 Utgangspunkt for gjennomgang (bestilling)

Detaljer

Regionplan Agder 2020 Hva handler det egentlig om? Regionplankoordinator Inger N. Holen

Regionplan Agder 2020 Hva handler det egentlig om? Regionplankoordinator Inger N. Holen Regionplan Agder 2020 Hva handler det egentlig om? Regionplankoordinator Inger N. Holen Regionplanens hovedmål Utvikle en sterk og samlet landsdel som er attraktiv for bosetting og næringsutvikling både

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 26.06.2015

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 26.06.2015 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 26.06.2015 Kommunenes gjeldsbelastning og økonomisk Kommunene har hatt en betydelig gjeldsvekst i de senere årene. Kommunenes konsernregnskapstall 1 for 2014 viser

Detaljer

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Hedmark fylkeskommune Flere levedyktige nyetableringer Tiltak for tilrettelegging for entreprenørskap og etablering av flere bedrifter Økt

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014

FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014 FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014 Samferdsel - organisering i fylkeskommunen Politisk: Hovedutvalg for samferdsel bestående av 15 politikere

Detaljer

Kunnskap skal styra. Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025

Kunnskap skal styra. Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Kunnskap skal styra Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025 Vedtatt i fylkestinget i oktober Hovedoverskrift: BÆREKRAFTIG UTVIKLING AV FYLKET

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012.

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Aust-Agder Årsrapport 2011 Pilotfylket Aust-Agder 1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Som pilotfylke skal

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Levekårsprosjektet. http://www.kristiansund.no. Samhandling Nyskaping Optimisme Raushet

Levekårsprosjektet. http://www.kristiansund.no. Samhandling Nyskaping Optimisme Raushet Levekårsprosjektet http://www.kristiansund.no Hva er gode levekår? Levekår Inntekt, utdanning, helse, bolig Evne/kapasitet til å benytte seg av tilgjengelige ressurser Opplevelse av livskvalitet (Møreforskning

Detaljer

Fylkeshuset, Svend Foynsgt. 9, 3126 Tønsberg, Møterom Oseberg Arkivsak: 201100508

Fylkeshuset, Svend Foynsgt. 9, 3126 Tønsberg, Møterom Oseberg Arkivsak: 201100508 MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Dato: 29.11.2011 kl. 9:00 Sted: Fylkeshuset, Svend Foynsgt. 9, 3126 Tønsberg, Møterom Oseberg Arkivsak: 201100508 Møteleder Per-Eivind Johansen (H) Disse møtte: Møtende

Detaljer

Erfaringer fra oversiktsarbeidet. KS læringsnettverk 3.mai 2016, Anne Slåtten

Erfaringer fra oversiktsarbeidet. KS læringsnettverk 3.mai 2016, Anne Slåtten Erfaringer fra oversiktsarbeidet KS læringsnettverk 3.mai 2016, Anne Slåtten Erfaringer fra Prosjektet Vestfold som erfaringsfylke innen oversiktsarbeid (avsluttet i juni 2015). Utviklingsarbeid initiert

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 3.gangs utsending

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 3.gangs utsending SAKSLISTE Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 3.gangs utsending Dato: 19.11.2013 kl. 9:00 Sted: Fylkeshuset, Svend Foynsgt 9, 3126 Tønsberg Arkivsak: 201300002-35 Arkivkode: 033 Det vises til innkalling/saksliste

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy Kvalitetsmelding 2014 - kortversjon Innledning Du holder nå i handa kortversjonen av en rapport som opplæringsloven pålegger skoleeiere

Detaljer

BUDSJETTFORSLAG 2015. Uavhengig, Terje Larsen

BUDSJETTFORSLAG 2015. Uavhengig, Terje Larsen BUDSJETTFORSLAG 2015 Uavhengig, Terje Larsen Felles budsjettforslag 2015 og Økonomiplan 2015-2018 for Rogaland fylkeskommune Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og uavhengig Terje Larsen Rogaland

Detaljer

Regional plan for et helhetlig opplæringsløp Planprogram

Regional plan for et helhetlig opplæringsløp Planprogram Regional plan for et helhetlig opplæringsløp Planprogram Behandlet i fylkestinget: 20. 21. juni 2013. Høringsfrist: 20. september 2013. Sluttbehandling av planprogram: Fylkestinget 7. november 2013. 1.

Detaljer

Masterplanen Folkehelsearbeid i kommunene: Ordførerturer Læring i friluft

Masterplanen Folkehelsearbeid i kommunene: Ordførerturer Læring i friluft Handlingsprogram 2013 Masterplanen Masterplanen er et helhetlig konsept for å etablere langsiktige strategiske føringer for utvikling. Mål: Friluftsliv som verktøy for folkehelse Regionalt infrastrukturprogram

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15 Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15 Innledning Opplæringspolitisk plattform for Hedmark 2009 2013 ble vedtatt av fylkestinget i desember 2008. Dette er et plandokument som

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse

Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse Årsrapport 2013 58 59 Årsrapport 2013 58 59 tjenesten driver helsefremmende og forebyggende arbeid og gir gratis tannbehandling til prioriterte grupper, som unge, eldre og rusmiddelmisbrukere. Vår hovedoppgave

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Veien videre. «Fra ord til handling» Tannvernseminar 12.mars 2013. Evy-Anni Evensen Fylkesrådmann Telemark fylkeskommune

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Veien videre. «Fra ord til handling» Tannvernseminar 12.mars 2013. Evy-Anni Evensen Fylkesrådmann Telemark fylkeskommune TELEMARK FYLKESKOMMUNE Veien videre. «Fra ord til handling» Tannvernseminar 12.mars 2013 Evy-Anni Evensen Fylkesrådmann Telemark fylkeskommune Telemark fylkeskommune Telemark et Norge i miniatyr! 1550

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

EVALUERING - TILTAK FOR AT FLERE SKAL GJENNOMFØRE VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

EVALUERING - TILTAK FOR AT FLERE SKAL GJENNOMFØRE VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 23.02.2009 2006/306-3471/2009 / A43 Melding Saksbehandler: Karen Grundesen Meldingsnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalget EVALUERING - TILTAK FOR AT FLERE SKAL GJENNOMFØRE

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

1 47 396 1 36 977 1 33 776 1 72 373 DRIFT

1 47 396 1 36 977 1 33 776 1 72 373 DRIFT Økonomiplan 2013-16 TOTALOVERSIKT Forslag fra AP,SV og SP DRIFT Økte inntekter (mill kr) 2013 2014 2015 2016 Effektivisering administrasjon 10,0 20,0 20,0 20,0 Økt skatteinngang 20,0 25,0 25,0 25,0 Reduserte

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.398 Fauske nr.410 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartdårligere enn disponibelinntekt skulle tilsi Kort om barometeret Et journalistisk bearbeidet produkt,

Detaljer

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Arkivsak 20090016-10 Arkivnr. E: B1 Saksbehandler Bente Rigmor Andersen Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for utdanning 07.06.2010 18/10 Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Fylkesrådmannens innstilling

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud. Forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Olav Duun videregående skole

Olav Duun videregående skole Olav Duun videregående skole UTVIKLINGSPLAN 2015-2019 1. oktober 2015 1 Vårt oppdrag Olav Duun videregående skole er en relativt stor skole i Namsos og Namdalen, og gir et bredt tilbud til unge og voksne

Detaljer

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE Arkivsaksnr.: 13/3262 Arkiv: A40 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 09.10.2013 131/13 Formannskapet 15.10.2013

Detaljer

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta i kommunens

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet

Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet Versjon 2.0 av Norges Beste Barnehage og Norges Beste Skole orientering for oppvekst- og utdanningskomiteen 10. november 15 12.11.2015 1 Konsolidere og justere

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 2 Nasjonale forventninger - hva har vi fått? Et helhetlig system for utarbeidelse

Detaljer