Årsmøte Vennesla frikirke 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte Vennesla frikirke 2014"

Transkript

1 Utlagt søndag 9.mars 2014 Årsmøte 2014 Tirsdag 18. mars kl Årsmøte 2014, Side 1

2 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Godkjenning av innkalling og saksliste Forslag til vedtak: «Årsmøtet godkjenner innkalling og saksliste med vanlige funksjoner.» Årsmeldinger og statistikk Forslag til vedtak: «Årsmeldinger med statistikk tas til etterretning..» Regnskap Forslag til vedtak: «Årsmøtet godkjenner det fremlagte regnskap.» Valg 1. Valg av revisorer: Lene Granås og Anstein Voreland 2. Oppgaver/representasjon (se vedlegg) Informasjon Vi ønsker velkommen til årsmøte. Det er et viktig møte for alle medlemmer med stemmerett. Årsmøte er menighetens øverste organ. Ungdomspastor Geir Ove Bakken vil formidle om trosopplæring i. Vennesla, 25. februar 2014 Vennlig hilsen Ove Aasen (sign.), eldsterådsformann Arvid Hunemo, pastor Årsmøte 2014, Side 2

3 Årsmelding for 2013 Utlagt søndag 9.mars 2014 Kjære venner Nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus 2013 har vært et «bygge-år» i. Helt konkret har det vist seg gjennom fornyelse og utvidelse av kirkebygget. Etter flere års arbeid og planlegging, er vi i ferd med å fullføre prosjektet. Vi har stilt oss spørsmålet i eldsterådet: Hvorfor gjør vi dette? Hvorfor bruke så mye penger på et hus? Det er flere svar på disse spørsmåla. Hovedhensikten er å invitere mennesker inn i et innbydende og romslig kirkebygg. Kirkebygget er ikke målet, men er et redskap for det store oppdraget vi har med å formidle evangeliet om Jesus og skape rom for vekst. Byggearbeidet forteller at det vi driver med er verdt å satse på. Og vi har store forventinger til det Gud vil gjøre mellom oss. Høstens Alpha-kurs har vist oss hvordan Gud arbeider til frelse og fornyelse mellom oss. Vi i eldsterådet legger vekt på Guds ord og bønn og deler fellesskap med hverandre. Eldsterådets møter og arbeid Eldsterådet har hatt 19 møter og ca.120 saker. Eldsterådet har lagt vekt på god kommunikasjon med de ulike virksomhetene. Vi har hatt samtaler og drøfta arbeidet med leder/styre i: Julegallakomiteen, Messekomiteen (2 ganger), KIA (lokalt), Minicompagniet, Søndagsskolen (2 ganger), FriBu, Alpha og komite for Menighetsturen. Vi gleder oss over alle frivillige og glade medarbeidere Her er noen av sakene vi har samtalt og gjort vedtak i: Vedtatt Årsplan for 2013, programsaker, samtale om «nye» i menigheten, holdt medarbeiderfest, nytt konfirmantopplegg, ny tilknytningsmisjonær Marianne Boklund Jakobsen, sang- og musikkarbeidet, søkt etter musikkarbeider, alle nygifte får «Syv kvelder om å være to» som gave, byggesaken, menighetsnytt, innsettelse av nye diakoner, nettside og Facebook, gjort kjent gudstjenestehefte og nattverdliturgi, trosopplæringsplanen, gruppelederkurs. Gleden over å ha Helene og Erling, Jonatan og Ole Jakob i misjonens tjeneste, er stor. Kontakt og oppdateringer er avgjørende for å holde kontakten levende. I tillegg til egne møter, har vi hvert halvår to møter med diakonrådet (Menighetsråd). Det blir ført egne referat fra disse møtene som godkjennes i menighetsråd. Av saker kan vi nevne: Fordeling av ansvar diakonråd og eldsteråd, omsorgsarbeidet og byggesaken. Lederansvar fordeles mellom diakonråd og eldsteråd. Vi har et godt samarbeid med diakonråd. Eldsterådet har kalt inn til 4 menighetsmøter og årsmøte i mars. Saker på menighetsmøtene: Nye diakoner, ny konfirmantordning, vedta budsjett, utvidelse lånerammen. Eldsterådets deltagelse: Ekstraordinært synodemøte på Fredtun 7.-9.juni: Deltagelse fra Vennesla: Gunvor Jakobsen og Arvid Hunemo (forfall pga sykdom i familien). Presbyteriemøtet oktober, Dvergsnestangen: Utsendinger: Eivind Rike, Ove Aasen, Terje Granås og Arvid Hunemo. NaMu- ressursgruppe (Kjetil Løyning (ny leder) Anstein Voreland, Jorunn S. Olsen, Janne Listog, Geir Ove Bakken, Arvid Hunemo (Ove Aasen, Grete Svendsen, Anne Marie Mykland har slutta i NaMu-gruppa) Jens-Petter Jørgensen er vår veileder i NaMu arbeidet. Byggekomiteen: Den består av: Rolf Lunden (leder), Geir Strand, Else Lill Skuland, Grete-Lill Mangseth og Steinar Rasmussen. Grete-Lill Mangseth kom inn i stedet for Steinar Holbæk som trakk seg fra komiteen. Vi vil takke Steinar Holbæk for engasjementet han har for byggeprosjektet. Arbeidet i byggekomiteen er stort og krevende. Eldsterådet er takknemlige for det arbeidet de gjør. Fellesmøtekomiteen: John Terje Ruenes og Arvid Hunemo er med i fellesmøtekomitéen. I løpet av sommermånedene hadde vi onsdagsmøter sammen med Vennesla bedehus og Vike- Årsmøte 2014, Side 3

4 land bedehus. Årets fellesmøter ble arrangert med bygdas egne talere.i juli måned har vi gudstjeneste annehver søndag - Den norske kirke og. Dette samarbeidet vurderes fra år til år. Menighetens ansatte: Arvid Hunemo, pastor i 75% stilling. Han er for tiden 25% som nestformann i Synoden. Vi er takknemlige for å ha en hyrde og en leder av menigheten som veileder og forkynner Guds ord mellom oss. Se egen rapport. Geir Ove Bakken, ungdomspastor 100% stilling. Erling Aasen, 50 % som menighetsarbeider fram til mai/juni Det har ikke lykkes å få ny musikkarbeider i denne stillingen. Elin Gundersen, kontormedarbeider i 50% stilling. Elin er en som holder «trådene» sammen og gjør de mange ting på en ryddig og god måte. Ingar L. Alheim, vaktmester i 14 % stilling. Han gjør en tjeneste på mange praktiske områder og gjør det lettere for de mange frivillige. Takk for at du er her, Ingar Arna Klokkhammer, renholder i 21,33 % stilling. Takk for vel utført jobb Samarbeidet er godt blant de ansatte og det er gjennomført medarbeidersamtaler med alle ansatte før årsmøtet. Eldsterådets kommentar på økonomien: Årsregnskapet for 2013 er nå ferdig og når det gjelder den viktigste posten i regnskapet som er fast givertjeneste, ligger den ca kr ,- under budsjettet. Utgifter til lønn er noe mindre enn budsjettert. Vi gleder oss over å bidra, både nasjonalt og misjonsarbeidet. Eldsterådet vil utfordre alle. For noen handler det om å bli med på fast givertjeneste. Vi har nå innført en svært enkel måte å komme i gang på. Det kalles avtalegiro. For de fleste handler det om å øke givertjenesten. Til slutt vil vi si en stor takk til alle giverne. Når vi nå får et så flott og funksjonelt bygg, vil vi tro at alle ser at det som gis vil være til glede for hele menigheten. Eldsterådet takker alle som bidrar i menigheten vår. Med den enkeltes gaver og personlighet bygges menigheten i Jesu navn til Guds ære. Eldsterådets medlemmer pr : Ove Aasen (formann), Rolf Lunden (nestformann), Terje Granås, Nille Høyåsen, Geir Strand, Eivind Rike (sekretær), Geir Ove Bakken (ungdomspastor), Arvid Hunemo (pastor). La oss minnes de av våre som er gått bort det siste året: DØDE i 2013: Anne Marthe Urdal født død Ivar Wennerberg født død Anne Engelshus født død Reidun Alheim født død Marie Jeppestøl født død Gudrun Alice Jortveit Hagen født død AlNild Vatne født død Anna Ellefsen født død Vi hilser med ordet i Salme 90,12: Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet. Eldsterådet vil takke for tillit og gleder oss å være med i tjenesten sammen med menigheten. Takk for omsorg og forbønn. Medarbeiderhilsen Rolf Lunden, Terje Granås, Nille Høyåsen, Ove Aasen, Geir Strand, Eivind Rike, Årsmøte 2014, Side 4

5 Geir Ove Bakken og Arvid Hunemo Fra pastor Arvid Hunemo Kjære venner Det er byggetid i Vennesla frikirke. Å se mennesker komme til tro på jesus, er det største jeg kan være med på. Det opplevde vi gjennom høstens Alpha- kurs. Kurset ble planlagt på våren og mange meldte seg på - og de fleste ble med på hele kurset. Geir Strand, Kjetil Løyning og Kjell Lyder Johansen gjorde en strategisk vurdering. Høsten er moden Det er ikke bare byggetid, men større: Det er nådetid Jesus sier: Det er større glede i himmelen over en synder som vender om, enn over nitti ret- tferdige som ikke trenger til omvendelse. Jeg gleder meg over å være i menigheten i ei tid med større «utover- fokus». Min tjeneste er en hyrdetjeneste. Hva det betyr for den enkelte medlem i praksis, er ikke mulig å vurdere. Jeg ønsker å være med å inspirere til bibelglede, bønnetjeneste og gode gjerninger. Min hyrdetjeneste er også for de hjemløse og hvileløse. Jeg vil uttrykke det slik: Å vise men- nesker retning og legge til rette for at menighetens fellesskap er et sted å lære å legge synde- byrden av hos Jesus og finne hvile i nåden og mening i livet. Vekkelsen kommer ikke i samme form som før. Derfor leder jeg arbeidet sammen med eld- sterådet i en retning som kan ta bort det som hindrer for Guds arbeid. Det er spennende og krevende og vi trenger mye visdom. Vi tror at mennesker trenger «rom» for å være i en prosess. Alpha- kurs og små grupper er slike «rom.» Sammen med de andre ansatte er vi helt avhengig av å være på team med alle frivillige. På flere måter gleder jeg meg og imponeres over alle som bruker tid og energi i menigheten. Mange gjør mye Og så tenker jeg: Er det ikke det som gir livet mening? Skal vi leve for oss selv? Skal vi ha nok med hus, bil, hytte og ferier? De fleste av oss har visst også plass til det. Jeg bruker mye tid på samtale med mennesker. Lytter til livshistorier, hører smertefulle ting og ber om Guds nåde. I vår menighet er det flere som lengter etter et dypere fellesskap. Å se omsorgsarbeidet får en ny giv, er godt. Jeg ønsker å være åpen for innspill og synspunkter sammen med eldsterådet og diakonrådet. Vi trenger ikke å være enige, men leve i forsoning med hverandre. I møte med menigheten op- plever jeg å bli satt pris på og ha tillit. Takk for gode ord og oppmuntringer. I forbindelse med mitt arbeid i Synoden, er jeg ofte på reise og opptatt med styremøter. Jeg vet ikke om menigheten merker det, men det gjør at arbeidsdagene mine kan bli mange og lange. Det er en utfordring å finne en god balanse. Eldsterådet har gitt meg tydelig tilbakemeld- ing på at jeg får styre dette. Jeg prøver Jeg trives. Jeg har en uro i meg at vi må komme videre og nå flere. Når vi bygger, stiller jeg spørsmålet: Hva skal huset brukes til? Jeg gikk sammen med en eldre prest like før et bedehus skulle innvies. Han så på meg: «Her skal mennesker bøye kne og ta imot Jesus» Det vil jeg være med på Med takknemlig hilsen Arvid Hunemo Årsmøte 2014, Side 5

6 pastor Årsrapport fra FriBU 2013 Det har vært et spennende år med FriBU Det er masse bra som skjer i barne- og ung- domsarbeidet i menigheten og FriBU ønsker å bidra slik at vi fornyer og utvikler arbei- det i en god retning. FriBU sin visjon i Norge lyder slik: Vi bygger åpne fellesskap der barn og unge blir sett, møter Jesus og utrustes til å leve som hans etterfølgere. Denne visjonen dekker det vi ønsker å strekke oss mot også i Vennesla Frikirke. På vårhalvåret hadde vi ulike fokus i arbeidet vårt. Vi var samla med mange av hove- dlederne vår i januar med kveldsmat og prat. Dette er blitt en tradisjon og er en styrke for enheten i arbeidet blant barn og unge. Der får alle foreningene høre om hverandres gleder og utfordringer. Og vi ber for hverandre og for retninga vi sammen går i. Vi jobba også med søndagsskolen og nye ledere der. Og vi var med å utarbeida den nye kursen for konfirmantarbeidet. Dette ble endret fra høsten 2013 og inneholder gruppe- samlinger og felles konfirmanttur med andre frikirker. På høsten kom den nye trosopplæringsplanen til Frikirka. Denne har vi i FriBU sett mye på og delt den til våre ledere på ulike vis. Den har blitt samtalt om i Eldsteråd og blitt prekt om på Gudstjenesten. Vi hadde i september også en FriBU- medarbeiderfest hvor denne planen var et hovedfokus. Vi starta arbeidet med å lage vår egen lokale trosopplæringsplan for Vennesla Frikirke. Denne skal ferdiggjøres i Dette blir en viktig prosess og den ferdige planen blir et viktig verktøy for oss i arbeidet blant barn og unge. Ikke minst så utfordrer denne trosopplæringsplanen foreldrene til å være åndelige ledere for barna sine. FriBU per : Bente Bakken, Elin Strand og Geir Ove Bakken. Erling Aasen var med på våren. Til slutt: FriBU ønsker å hjelpe foreninger og ledere. Være en støtte. Drive ledertrening. Utvikle arbeidet blant barn og unge. Vi er et åndelig lederskap for de unge i menigheten Geir Ove Bakken, ungdomspastor Årsmøte 2014, Side 6

7 Årsmelding 2013 fra Diakonrådet Rådets medlemmer og eventuelt ansvarsområde (per ) Grete-Lill Mangseth Medlem i omsorgskomite og innkjøp av dekor Helge Heiseldal Innkjøp av nattverdmateriell Inger Bente Sund Innkjøp og dekor Kåre Eikeland Eiendomsforvaltning Magnar Aavitsland Leder av dugnads- og vedlikeholdsgruppen Nicolai R. Tellefsen Leder, referent og ansvarlig for teknisk utstyr Stenar Rasmussen Medlem i byggekomite Sten Lunden Terje Kirkebø Eiendomsforvaltning Terje Mykland Nestformann og medlem i økonomisk råd Utlagt søndag 9.mars 2014 Ingar Alheim har deltatt i diakonrådsmøter og informert om tekniske ting knyttet til kirken og til utbyggingen. Har også ansvar for brannvern. Diakonrådet har i tillegg til egne møter deltatt på Menighetsrådsmøter sammen med Eldsteråd og administrasjon. Enkelte av rådets medlemmer har også deltatt på egne møter og aktiviteter innenfor sine respektive ansvarsområder og i forbindelse med utbyggingen. Disse møtene inkluderte blant annet planlegging av interiør i nybygg, planlegging av tekniske oppgraderinger, møte i omsorgsgruppen, og organisering og planlegging av dugnad. Diakonrådet har blant annet jobbet med følgende saker i 2013, på egne møter og i samarbeid med eldsterådet: Oppfølging av saker relatert til utbyggingen. Planlegging av oppussing av rom i kjelleren. Organisering av omsorgsarbeidet Gjennomgang av budsjett Oppfølging av brannrapport Reparasjoner og vedlikehold Samarbeidet i diakonrådsgruppen fungerer fortsatt godt og vi ønsker alle nye medlemmer velkommen. Diakonrådet har fortsatt behov for flere medlemmer. Diakonrådet gleder seg over utbyggingen og ser frem til å ta fatt på nye og spennende utfordringer Diakonrådet ønsker å legge til rette for at hver enkelt som kommer til kirka skal føle seg velkommen i fellesskapet. Diakonrådet ønsker også å legge til rette for at det interne samarbeidet i menigheten fungerer på en broderlig og effektiv måte og at det legges til rette for at våre medarbeidere skal ha en god arbeidssituasjon. Vi tror et godt grunnlag innad vil være til nytte og glede for både menighetens medlemmer og våre gjester. Vennesla Nicolai R. Tellefsen Årsmøte 2014, Side 7

8 Statistikk 2013 Medlemsskap Medlemmer (m stemmerett) Medlemmer (uten stemmerett) Totalt Innmeldt/Overført Medlemmer med stemmerett Medlemmer Totalt Utmeldt/Overført Medlemmer med stemmerett Medlemmer Totalt Døde Medlemmer med stemmerett Medlemmer Totalt Kirkelige handlinger Dåp Konfirmasjon 413 (410) 704 (691) 1117 (1101) Utlagt søndag 9.mars 2014 Vigsler Kommentar til statistikken: Vi fører statistikk på bakgrunn av vår digitale kirkebok og den menighet- sprotokollen alle blir ført inn og ut av. I tillegg til statistikken om dåp: En dåp er utført hos oss, men ikke ført inn som medlem. Vi gleder oss over økt gudstjenestedeltagelse og de som deltar i nattverdfeiring. Gudstjenestedeltagere: 199 (2012: 181 Nattverddeltagere: 143 (2012: : 129) : 145) Årsmøte 2014, Side 8

9 ÅRSMELDINGER 2013 Møtevirksomhet Januar: 1.jan:Høytidsgudstjeneste 1.nyttårsdag 20.jan:Show IT 27.jan: Fellesgudstjeneste i Frikirken med DnK. Bibeldagen. Taler John Terje Ruenes 27.jan: Konsert m/may Linne Danielsen, Tommy Surland-Hansen, Per Øyvind Hansen Høiland. Februar: 3.febr: Gudstjeneste.Tale ved Yngvar Woxmyr 10.febr: Gudstjeneste konfirmantene ansvarlige febr: Fellesmøter i Filadelfia, v/bygdas prest og pastorer. Mars: 3.mars: Show IT mars: Felles ungdomskonferanse «For_andre» Søndag 31.mars : Høytidsgudstjeneste med påskefrokost først. April: Søndag 14.april: Show IT 17.april: Barneforeningens basar 28.april: Gudstjeneste. Tale ved Knut Svein Dale Mai. 1.mai: Medarbeiderfest 2.mai: Fest for konfirmanter m/familie. Overhøring. 5. mai: Konfirmasjonsgudstjeneste 19.mai: Høytidsgudstjeneste Pinsedag Juni: 9.juni: Felles bønnedag i Frikirken. Videooverføring fra Synodemøte med tale av Arnfinn Løyning. 16.juni: Gudstjeneste. Diakoninnsettelse.. 19.juni-14.august: Sommermøter/onsdagsmøter. Juli: juli: Gudstjenestene samkjørt med DnK. To i Frikirken (tale v/ J.T.Ruenes og J.E.Olsen), to i Vennesla Kirke. August: 4. august: Gudstjeneste. Tale ved Erik Ryger. 25.aug: Gudstjeneste /høststart. Påfølgende middagservering. 29.augt: Alpha-fest. Åpen invitasjon. September: 1.sept: Gudstjeneste m/presentasjon av konfirmantene 5.sept 14.nov: Alphakurs sept: Menighetsweekend til Evjetun, gudstjeneste m/nattverd og diakoninnsettelse 22.sept: Show IT 29.sept: Gudstjeneste. Tale ved Sverre Jølstad Oktober: 6.okt: Kveldsmøte med Happy Church November: 2.nov: Misjonsnmesse 3:nov: Allehelgensgudstjeneste. Kveldsmat. Invit. til etterlatte/pårørende. 10. nov: Sanggudstjeneste ved Pluss Minus 29 og May Linne Danielsen. 17.nov: Gudstjeneste med utdeling «Min Kirkebok» Desember: 1.des: Show IT Adventsspesial 20.des: skolegudstjenester med ungdomsskolen. To samlinger. 22.des: Julegalla. To konserter. 24. des: Julegudstjenester, kl og des: Høytidsgudstjeneste 1.uledag GUDSTJENESTEARBEID: GUDSTJENESTETEAM. Menigheten har 5 forskjellige gudstjenesteteam med ansvaret for gudstjenestene. Teamet har møteleder, forsangere, teknikere (lyd og bilde), diakoner, møteverter, bønn- og forbønnstjeneste,kirkekaffe. Følgende personer er teamledere: Team 1: John Terje Ruenes, team 2: Ove Aasen, team 3: Terje Granås, team 4: Marlyn Litleskaret, team 5: Kristin og Sverre Lie. Søndagsskolen er også inkludert i teamene. Årsmøte 2014, Side 9

10 KONFIRMANTLEDERE: Geir Ove Bakken, leder. Øvrige konfirmantledere:, Tellef André Granås, Jon Inge Steinsland, Morten Hagen, Arvid Hunemo, Paal Vegard Vatne (vår), Julie Berg (vår), Kristian Hagen (høst), Siri Rike (høst), Mariann Granås (høst), Siren Lunden (høst), Eirin Steinsland (høst). Konfirmanter i 2013: 9 stk FRIBU: Geir Ove Bakken leder, Elin Strand, Bente Bakken, Erling Aasen (vår). Beholdning pr : kr ,32 pr : kr ,33 GRUPPEARBEID I MENIGHETEN Menighetsgrupper: Gruppe 1: Øystein Jortveit leder, 10 deltakere Gruppe 2: Klaus Lia leder, 9 deltakere Gruppe 3: John Terje Ruenes leder, 12 deltakere Gruppe 4: Thorbjørn Aabel, 14 deltakere Bibelgrupper: Gruppe v/geir Ove Bakken, 6 deltakere Gruppe v/kjersti Aabel, 7 deltakere, Gruppe v/kristian Hagen, 7deltakere, Gruppe v/tellef André Granås, 11deltakere Gruppe v/eirin Steinsland, 5 deltakere Gruppe v/jan Reidar Granås, 10 deltakere Gruppe v/jon Inge Steinsland, 7 deltakere Gruppe v/rolf Bjarne Eriksen, 7 deltakere Gruppe v/rolf Bjarne Eriksen, 6 deltakere Cellegrupper: Gruppe v/ove Aasen, 8 deltakere Gruppe v/ Rolf Kristiansen og Arnstein Voreland, 8 deltakere Gruppe v/lillian Hunemo, 10 deltakere Gruppe v/eirin Eikeland,12 deltakere Gruppe v/camilla Skuland Laland og Kamilla Omdal, 7 deltakere Gruppe v/hege Voreland og Grete Lill Mangseth, 9 deltakere Grupper Alphaoppfølging: Gruppe v/vegard Bakken, 8 deltakere Gruppe v/willy Wennerberg, 9 deltakere Gruppe v/kari Anne Bakken, 6 deltakere Gruppe v/elin og Geir Strand,6 deltakere OMSORGSGRUPPE: Lillian og Arvid Hunemo, Anita og Terje Granås, Lise Aasen, Berit Holbæk, Olaug og Øystein Jortveit, Gudrun Fossheim, Liv Nielsen, Grete Lill Mangseth (diakonrepr.). DÅPSOPPFØLGINGSKOMITÉ: Elin Strand leder, Jorunn Granly, Elin Førde, Torunn Omdal Stølen. DUGNADSGRUPPE: Magnar Aavitsland leder, Einar Eriksen, Arnfinn Hagen, Dagfinn Jortveit, Kasper Kristiansen, Thorbjørn Aabel. Fredagskaféen Eirin Eikeland og Harald Lunden hovedledere, Camilla Laland, Alf Helge Laland, Anne Sofie Førde, Trygve Viksnes, Jorunn Viksnes, May Britt Ulstein. Hensikt: En positiv samlingsplass for ungdom fra 18 år +, ingen øvre aldersgrense. Møter og oppslutninger: 2 møter, 3 styremøter Ingen medlemsregistrering. Gj.snittlig oppslutning: 120 ungdommer. Positive hendelser i 2013: Oppstart i oktober Første samling kom 120 ungdommer (18-35 år). Andre samling i november kom like mange ungdommer. Beholdning pr :-- pr : kr ,00. Frifot: Jon Fredrik Granly hovedleder, Alfred Voreland, Andreas Listog. Hensikt: Friluftsliv, bygge vennskap, Guds ord. Møter og oppslutning: Ca 13 samlinger, 2 styremøter, 1 tur Antall medlemmer: pr : Årsmøte 2014, Side 10

11 pr : 7 barn Gj.snittlig oppslutning: 7 stk Utfordringer i 2013: Lite unger Beholdning pr : kr ,93 pr : kr ,24 GD: Sveinung Møller hovedleder Beholdning pr : kr 9.538,54 pr : kr 4.325,37 ifollow: Geir Ove Bakken hovedleder, Jon Inge Steinsland, Andreas Tønnessen, Christer Sund, Mariann Granås (høst), Siren Lunden (høst), Elisabeth Lund(vår), Erling Aasen (vår). I tillegg er det lovsangsteam, teknikere, kafé og andre ledere på til sammen 22 personer. Hensikt: Felleskap med Jesus og hverandre. Møter og oppslutning: 21 møter, 8 styremøter, 1 tur til Impuls Stavanger (30 stk) Spesielle arrangementer: Felles ungdomskonferanse i bygda. Antall medlemmer: pr : 6 pr : 6 Gj.snittlig oppslutning: 40 stk Positive hendelser i 2013: Impulsturen var bra Bilrebus samla mye folk. Utfordringer i 2013: Å skape et felleskap for ungdommer på både ungdomsskolealder og på videregående. Ønsker gjerne en ny musikkarbeider. Beholdning pr : kr 2.966,53 pr : kr ,69 Junior: Rolf Bjarne Eriksen hovedleder, Harald Lunden, Eirin Eikeland, Frode Vetrhus, Trond A. Linde. Øvrige ledere/styremedlemmer: Lars Kristian Jortveit, Torleif Mjåland, Tonje Lunden, Lene Ellefsen, Runar Steinsland, Ruben Lindekleiv, Anette Lindekleiv, Siren Lunden, Mariann Granås, Henrik Granås, Stian Lunden, Sondre Linde, Eirik Linde, Svenn Landås, Pernille Eikeland, Anniken Eikeland, Steffen Eikeland, Jon Steinsland, Maria Høyåsen, Stine Marit Andreassen, Anna Elise Hansen, Birgitte Nordvold, Daniel Premak, Karsten Murud, Lars Verdal Kjevik, Vidar Ellefsen, Benjamin Hansen, Gunnhild Granås. Hensikt: Forkynne Guds ord til bygdas unge i trygge omgivelser. Skape et positivt bilde av det å være i kirken. Møter og oppslutning: 31 fredagskvelder, 4 styremøter, Spesielle arrangement: 1 lederutviklingstur til Hovden. Antall medlemmer: pr : 51 tellende/70 totalt Pr : 53 tellende/73 totalt Gj.snittlig oppslutning: ca 50 juniorer i snitt. Positive hendelser i 2013: 2 nye voksenledere(torleif Mjåland og Lars Kristian Jortveit). Mange av de eldste juniorene går over som ung.ledere når de begynner på ungdomsskolen. Ledersamling mars på Hovden. Knallbra opplegg ved Geir Ove. Utfordringer i 2013: Et år uten de store utfordringene, men gleder oss til ferdig kirke. Andre ønsker: Ønsker gjerne flere av menighetens eldre velkommen på junior. Alle juniorer og de fleste lederne er under 20 år. Vært veldig bra om noen eldre kunne møte ungdommen, prate litt med dem, dele visdom, bli kjent med dem. Er gull verd når søndagen kommer og vi møtes til gudstjeneste. Beholdning pr : kr ,80 pr : kr ,04 Årsmøte 2014, Side 11

12 Minicompagniet: Anne Marie Mykland hovedleder, Geir Klokkhammer, Jorunn Granly, Marianne Eriksen, Veronica Wennerberg, Kristin Mykland, Liv Tone Tveiten. Hensikt: Skape et godt miljø for barna i et kristent fellesskap. Skape sangglede. La dem bli kjent med Jesus, å gjøre Ham kjent. Møter og oppslutning: 16 samlinger, 2 styremøter, Sangoppdrag: Hægeland kirke, Vennesla Menighetshus, NLM julemesse Spesielle arrangement: Maratonkveld, karnevalsøvelse, kveldsmat. Antall medlemmer: pr : 60 pr : 67 Gj.snittlig oppslutning: 40. Positive hendelser i 2013: Flere nye barn begynt i koret. Flere fra familier som ikke har noe tilknytning i kristent miljø. Utfordringer i 2013: En utfordring å lære navn, å «se» hvert enkelt barn. Vanskelig å få inkludert alle i lek i pausene. Vi prøver å få til endringer på dette. Mål: Prøver å bevisstgjøre både oss selv og barna til å være inkluderende. Beholdning pr : kr ,41 pr kr ,98 Søndagsskolen: Marianne H-J Loland hovedleder, Tor Michal Kinn, Stein Magne Nilsen Øvrige ledere: Bente Voreland, Kjersti G Aabel, Bjørn Høyer- Jonassen, Erlend Førde, Frank Ståhl, Sveinung Møller, Hans Christian Loland, Line Annette Myrvold, Camilla Kirkebø, Janne Listog, Kristin Hollerud, Anne Grete Johansen, Rune Aabel, Bente Bakken. Hensikt: Jesus til barna/ungdommen. Møter og oppslutning: 24 møter, 5 styremøter, Bibelklassens tur til Danmark, gruppe fra Bibelklassen til Israel. Spesielle arrangement: Overnevnte turer, samt juleavslutning sammen med kirkekaffe. Antall medlemmer pr : 160 pr : 186 Gjennomsnittlig oppslutning: 65 Positive hendelser i 2013: Stabilt fremmøte, nye ledere. Utfordringer i 2013: Lokaler og ledere. Løser seg på kort sikt. Beholdning pr : kr ,12 pr : kr ,62 Husmortreff: Evelyn Lunden hovedleder, Mossa Holberg, Ranghild E. Hansen, Eva Rasmussen, Signe Hagen. I tillegg har vi 3 matkomitéer med 4 person i hver. Hensikt: Et lavterskeltilbud der det er lettere å invitere «kirkefremmede». Sosialt fellesskap og selvsagt forkynnelse av Guds ord. Møter og oppslutning: 5 møter (2 ble avlyst ), 2 styremøter, 1 tur til Gautestad. Spesielle arrangementer: Julefest i samarbeid med mannsforeninga. Antall medlemmer: Åpent for alle damer. Gj.snittlig oppslutning: ca 40, (varierer fra 30 til 60). Positive hendelser i 2013: Ofte nye deltakere. Utfordringer i 2013: Utbyggingen og mangel av heis. En samling avlyst pga bråk. Beholdning pr : kr ,00 pr : kr ,06 Kvinneforening: Nelly Hagen hovedleder, Solveig Lunden, Solveig Rysstad, Agnes Urdal. Hensikt: Hovedhensikten er å arbeide for Frikirken. Møter og oppslutning: 19 møter, 4 styremøter, 3 turer. Årsmøte 2014, Side 12

13 Spesielle arrangement: Besøk av kvinneforeningen fra Kr.sand Frikirke. Antall medlemmer pr : 20 pr : 22 Gj.sninttlig oppslutning: ca Revidert regnskap levert Beholdning pr : kr 5.623,56 pr : kr ,56 Mannsforening: Arvid Hunemo hovedleder, John Edvard Olsen, Klaus Lia. Hensikt: Skape et trygt, sosialt og hyggelig miljø med klar kristen profil. Møter og oppslutning: 8 møter, 2-3 styremøter, 1 tur. Spesielle arrangement: Juletrefest sammen med Husmortreffet. Antall medlemmer: Ingen medlemskap. Gj.snittlig oppslutning: ca 30 Positive hendelser i 2013: Generelt god tilbakemelding på alle møter. Utfordringer i 2013: Å øke oppslutningen. Andre kommentarer: Hver gang gode musikalske innslag, lokalt og utenbygd. Beholdning pr : kr 9.493,63 pr : kr 9.015,63 Misjonsforeningen: Åse Ranestad Veland hovedleder, Randi Marie Kristiansen, Gunvor B. Jacobsen, Thordis Haraldseid. Hensikt: Dele Guds ord, misjonsnytt, holde kontakt med misjonærene, misjonsgave. Møter og oppslutning: 7 møter, 4 styremøter, 1 tur Spesielle arrangement: Kvinnestevne i Vågsbygd. Gj.snittlig oppslutning: 20 stk Positive hendelser i 2013: 3 nye «ansikter» i flokken. Andre kommentarer: Kunne det ha blitt «misjonsnytt» litt oftere på gudstjenestene? Beholdning: pr : kr 2.654,78 pr : kr ,28 Misjonsmessa: Komité: Bjørg Marit Lunden kontaktperson, Svein Kåre Hagen, Trine Lunden Skovly, Arvid Morken, Thor Arvid Urdal, Line Annette Urdal Myrvold. Kasserer: Rolf Lunden. Revidert regnskap ligger vedlagt. Ukrainahjelpen: Yngvar Bakken kontaktperson, Ingar Alheim, Rolf Lunden, Frank Bakken, Terje Jakobsen, Hanne Fredriksen. Arbeidet er et samarbeid mellom Frikirken og Kontakten. Årsmøte 2014, Side 13

14 Utlagt søndag 9.mars 2014 Årsoppgjør 2013 for Den Evangelisk Luth. Frikirke Vennela Foretaksnr DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Inntekter Året 2013 Året Fast givertjeneste Kollekter Kollekt videresendt Kirkeskatt Leieinntekter Kirkebygg Inntekter misjonsmessa Inntekter barnefor. basar Inntekter misjonsforening/kvinneforeningen Inntekter Julegalla Ref. Sykepenger Fellesannonsering fædrelandsvennen Renteinntekter Andre Inntekter Afrikaprosjektet jfr. kt Sum Inntekter Direkte kostnader 4000 Tilskudd til Ytremisjonen Tilskudd til Landsmisjonen Tilskudd til FRIBU Sendt Felleskassen Sendt Presbyteriekassen Utgifter Julegalla Sendt andre Utg Barneforeningens basar land Sum Direkte kostnader Lønnskostnad Annen driftskostnad 6320 Kommunale avgifter Strøm Kjøp av bøker/kursmateriell Konfirmantarbeid Dåpsoppfølging Vedlikehold Kirkebygg Vedlikehold inventar og utstyr Inventar og utstyr Telefon Møte kurs og ansattes utvikling Kontorrekvisita/data Fester og arrangementer Pynting og blomster til gave Div. utgifter Utg afrikaprosjekt jfr kt Annonsering Forsikringer Bank og kortgebyrer Sum Annen driftskostnad Sum driftskostnader ÅRSRESULTAT OVERF. OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital Årsmøte 2014, Side 14

15 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Tomter, bygninger og annen fast eiendom SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL 2050 Annen egenkapital Utvidelse av kirkebygg SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Gjeld til kredittinstitusjoner SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Utlagt søndag 9.mars 2014 Revidert og funnet i orden Vennesla Lene Granås Sign. Anstein Voreland Sign. Årsmøte 2014, Side 15

16 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Note 1 - Lønnskostnad I år Utlagt søndag 9.mars 2014 I fjor Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnsrelaterte ytelser Totalt Note 2 - Tomter, bygninger og annen fast eiendom Avskrivningstablå for varige driftsmidler Tomter bygninger og annen fast eie Anskaffelseskost pr. 1/1 0 + Tilgang Avgang 0 Anskaffelseskost pr. 31/ Akk. av/nedskr. pr 1/1 0 + Ordinære avskrivninger 0 Balanseført verdi pr 31/ Note 3 - Bankinnskudd, kontanter o.l. Herav bundet skattetrekkmidler kr ,-. Note 4 - Gjeld til kredittinstitusjoner Trukket på byggelån pr kr ,50. Limit kr ,- Årsmøte 2014, Side 16

17 Årsmøte 2014, Side 17

18 Utlagt søndag 9.mars 2014 OPPGAVER/REPRESENTASJON HVEM PERIODE Menighetens kasserer Ellen Lunden Menighetens referent Oddvar Steinsland Menighetens revisorer NaMu- ressursgruppe Eierrepresentant, Dvergsnestangen Lene Granås Anstein Voreland Kjetil løyning Anstein Voreland Janne Listog Jorunn Sagen Olsen Geir Ove Bakken Arvid Hunemo Terje Mykland Julegallakomitéen Marit Aavitsland (leder) Felleskomitéen Kirkens SOS John Terje Ruenes Arvid Hunemo Bibelkontakt Klaus Lia Ukraina- hjelpen Andaktstelefonen Benthe Løyning Arvid Hunemo (vara) Hanne Fredriksen Ingar L. Alheim Arvid Hunemo Ett år avslutta Menighetsnytt Arvid Hunemo ca. 6 nr i året Årsmøte 2014, Side 18

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 1 Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 -Innkalling, saksliste og årsmeldinger «Med livets Herre der livet leves» www.tveit.frikirken.no 2 Innkalling til menighetens årsmøte torsdag

Detaljer

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD ÅRSMELDING "Søk Herren mens han er og finne, kall på han den stund han er nær! " Jes. 55:6 2011 PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD 1. Årsrapport 2. Regnskap / budsjett a. Hovedkasse b. Årsmelding c.

Detaljer

for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 2-2015. Årgang 55 ÅRSMELDING 2014 Velkommen til Sammen-helg 17. - 19. april på Ognatun

for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 2-2015. Årgang 55 ÅRSMELDING 2014 Velkommen til Sammen-helg 17. - 19. april på Ognatun SISTE INDRE for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 2-2015. Årgang 55 Organ ÅRSMELDING 2014 Velkommen til Sammen-helg 17. - 19. april på Ognatun SISTE INDRE L eder av Gabriel Pollestad, Kretsformann Hilsen

Detaljer

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2015 ÅRGANG 46 Årsmøte Søndag 22. mars Kl. 1600 Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no 1 Forsamlingslederen har ordet Stor

Detaljer

Årsrapport 2014. Jeg er glad for alle dere som er

Årsrapport 2014. Jeg er glad for alle dere som er Årsrapport 214 Da er 214 gått inn i historiebøkene! Et år som har inneholdt oppturer og nedturer. Men Gud har i Matt. 28:2b lovet å være med oss alle dager, både i opp- og ned-turer. Vi kan også i år være

Detaljer

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK DEL 1 RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK Menighetskonferansen 14. mai 2014 I. INNLEDNING Som barn i ditt hus har vi hver og en et sted, Der vi kan søke ditt ansikt, og du gir oss av din fred. Så

Detaljer

Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding

Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding 50 nr. 2-2015 årgang Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding Årsmøtehelg Midthordland Indremisjon Fredag 5. juni Tweenskveld Alle 5.-7.klassinger er velkommen til en kjekk kveld med møte og aktiviteter

Detaljer

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmøte i Bekkefaret kirke torsdag 27. mars kl 19:00 Sang God mat Drøs om planer, stillingsstruktur med mer. Presentasjon av årsmelding og 1 regnskap. 2

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. Live Fossen Gundersen

Detaljer

Årsberetninger og regnskaper 2013

Årsberetninger og regnskaper 2013 Årsberetninger og regnskaper 2013 1 2 Omslagsbildet denne gangen er malt av kunstneren Per Ove Sødal. Blå Kors Kristiansand har inngått et samarbeid med Per Ove i forbindelse med vår nye kultur satsning

Detaljer

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010 Menighetsblad for Lillesand og Justøy KIRKEHILSEN Nr. 2. juni 2011 62. årgang Innhold Prestens hjørne 2 Fra kirkeverge og fellesråd Fleire folk trengst 3 Misjonsprosjekt i Brasil 4 Kirkevalg 2011 Lillesand

Detaljer

Årsrapport 2012 Brunstad Kristelige Menighet Sandefjord

Årsrapport 2012 Brunstad Kristelige Menighet Sandefjord Årsrapport 2012 Brunstad Kristelige Menighet Sandefjord www.brunstad.org Innhold Forord 4 Økonomi 6 VIRKSOMHETSOMRÅDER - Møter og samlinger - Søndagsskole - U18 - Trosopplæring - Ungdomsarbeid - Seniortreff

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år Nytt fra Rogaland/Agder Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Kjærligheten er Guds innerste vesen. Inge Flaat 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen 16. desember ble en merkedag på

Detaljer

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger.

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. Stavanger Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. BKM Stavanger er forankret i den tro og lære som Johan Oscar Smith [Horten 1871 1943] sto for og utøvet.

Detaljer

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 En gang var dere selv mørke, men nå i Herren er dere lys. Lev da som lysets barn! Ef 5,8 Flere misjonærer Vi er glade for at misjonærantallet øker med omkring

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

Nr 4-2011 - 61. årgang

Nr 4-2011 - 61. årgang Nr 4-2011 - 61. årgang Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene: Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, han som skapte himmel og jord. Engelsk sangerstevne i Orkdal kirke I løpet av helgen

Detaljer

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord.

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord. Nytt fra Februar/ mars 2011 Nr. 1 11 årgang www.normisjon.no Telemark og Vestfold/Buskerud Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne

Detaljer

Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge. Regionårsmøte Generalsekretær Øyvind Åsland er taler på regionårsmøtet 9. og 10. juni.

Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge. Regionårsmøte Generalsekretær Øyvind Åsland er taler på regionårsmøtet 9. og 10. juni. Region Midt-Norge 27. APRIL 122. Årgang 07 2012 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, vil jeg la spise av livets tre, som er i Guds paradis. Åp 2,1-7 Vil tilbake til Mali

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

Menighetsblad nr 1 2015

Menighetsblad nr 1 2015 Menighetsblad nr 1 2015 Hillevåg Min salme side 8 Evaluering av gudstjenesteordningen Side 15 Info om menighetsrådsvalget side 19 Konfirmantene har vært i Berlin! Side 12-14 Ta godt imot konfirmantene

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

John Magne Gabrielsen, fikk Tormod Torfæus-prisen under årets Kopervikdager. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 3 2010 17. Årgang

John Magne Gabrielsen, fikk Tormod Torfæus-prisen under årets Kopervikdager. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 3 2010 17. Årgang Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 3 2010 17. Årgang Les intervju med Laura Marie Vedøy s. 3 John Magne Gabrielsen, fikk Tormod Torfæus-prisen under årets Kopervikdager Ønsker seg ny rosa kirke s 8-9 Tilskuere

Detaljer

Brobygger i ord og handling VIDERE. ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Nr 2. 2009

Brobygger i ord og handling VIDERE. ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Nr 2. 2009 Brobygger i ord og handling VIDERE ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Nr 2. 2009 Side2 Regionleders hjørne Områdestevne med overraskelse Side 3 De skal gje dei mat Side 4 Program for regionsstevnet

Detaljer

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5.

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5. Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

asias millioner PRESENTASJON AV EOMs PROSJEKTER BIBLER FORANDRER KINA - Vitnesbyrd fra Kina

asias millioner PRESENTASJON AV EOMs PROSJEKTER BIBLER FORANDRER KINA - Vitnesbyrd fra Kina asias millioner PRESENTASJON AV EOMs PROSJEKTER BIBLER FORANDRER KINA - Vitnesbyrd fra Kina HITTIL HAR HERREN HJULPET - Historisk gjennomgang av EOMs arbeid Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 01-2008

Detaljer