Accel Økonomiforståelse for ikke-økonomer 9. oktober 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Accel Økonomiforståelse for ikke-økonomer 9. oktober 2014"

Transkript

1 Accel Økonomiforståelse for ikke-økonomer 9. oktober 2014 Partner og Statsautorisert revisor Nina Straume Stene

2 Statsautorisert revisor og Partner i KPMG Mulighetenes selskap Vi skaper verdi av kunnskap Nina Straume Stene

3 Hvem er brukere av regnskap? - og hvilken kvalitet etterspør den enkelte interessent MAKSIMERE UTBYTTE SIKRE SKATTEGRUNNLAG Skattemyndigheter Eiere Ansatte SIKRE ARBEIDSPLASSER SIKRE SOLIDITET Regulatoriske myndigheter Regnskap Finansinstitusjon er BEKREFTE VERDIER SIKRE LEVERANSER Kunder Analytikere SAMMENLIGN- BARHET UTVIKLINGSMULIGHETER Jobbsøkere Leverand ører KREDITTVERDIGHET 2 2

4 Hva er feilkildene for regnskapsbrukere? - ubevisste- og bevisste feil feil beslutning? VALGMULIGHETER KOMPLEKSITET TIDSRIKTIG INFORMASJON GRAD AV KVALITETSKONTROLL INSENTIV- ORDNINGER MANI- PULASJON REGNSKAPSBRUKERE 3 3

5 Årsregnskapet Det er styret og adm dir som er ansvarlig for årsregnskapet Signering Årsregnskapet består av: Resultatregnskapet Balanse Kontantstrømanalyse Noter Konsernregnskapet Årsberetningen er et eget dokument 4

6 Balance Sheet.eller.Balance Cheat?? eller Balance Skit? Eiendeler Gjeld og EK VARIGE MINDREVERDIER ANLEGGS- MIDLER EGENKAPITAL SKATTEMESSIG? IMMATRIELLE PROSJEKTER OMLØPS- MIDLER LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD COVENANTS? BINDENDE FORPLIKTELSE MINDREVERDIER BÅNDLAGTE KONTANTER BALANSEFØRING? EKS.LEASING STORT SKJØNN F.EKS PENSJON 5

7 Resultat et nøytralt begrep? Inntekter Kostnader OPPTJENING Driftsinntekter Personalkostnader EKSTRA PGA OM- STRUKTURERING? SKATTEMOTIVERING ENGANGSINNTEKTER Andre inntekter Finansposter Andre driftskostnader inkl avskrivninger Finansposter (Ekstraordinære poster) SKATTEMOTIVERING? VEDLIKEHOLD/PÅ- KOSTNING ORDINÆRE? Skatt Årsresultat 6

8 REGNSKAPS- ANALYSE

9 Hva er et riktig regnskap? Et godt regnskap vil alltid være bedre enn det ser ut som, og et dårlig regnskap vil alltid være dårligere enn det ser ut som Lær deg derfor hva slags vurderinger som gjøres i regnskapet Regnskapet kan være fullt av poster hvor vanskelig skjønn må brukes 8

10 Forhold som kan påvirke regnskapet og dermed regnskapsanalysen Aktivering / Utgiftsføring av utviklingskostnader Goodwill Avskrivningsperiode Ukurans i varelaget og nedskrivninger av fordringer Vurdering av prosjekter i arbeid Oppføring av utsatt skattefordel Investering i datterselskaper Egenkapitalmetoden eller kostpris Forutsetninger i forbindelse med pensjonsberegninger Leasing operasjonell vs finansiell Garantiansvar / avsetninger /provisjoner /mulige forpliktelser 9

11 Andre forhold som krever vurderinger / oppmerksomhet Skatteoptimalisering Utviklingskostnader Prosjekt i arbeid Investeringer - ved EK eller lån? Skattenoten / oppføring av utsatt skattefordel Internprising Pantsetting av eiendeler 10 1

12 Andre spørsmål som kan stilles Har vi dekket lovens krav til form og innhold Rapportert i hht lover og god regnskapsskikk Er det poster i årsregnskapet som krever dypere diskusjon? Vurderingsprinsipper, estimater, usikkerhet m.m. Ref forrige slide Har vi endret regnskapsprinsipp i forhold til tidligere år? Er beskrivelsen av våre anvendte regnskapsprinsipper tilfredsstillende? Er alle konti som krever avstemming avstemt?. Krever eventuelle avstemmingsposter styrets og ledelsens oppmerksomhet? Har revisor kommentarer til regnskapet? Er det spesielle forhold revisor ønsker å diskutere/avklare med styret? 11

13 Regnskapsanalysen Sammenlikning er poenget analysen gir ingen mening ellers Mot oppsatte mål / reviderte mål (budsjett / prognoser) Mot tidligere perioder (tidssammenligning) Mot andre (benchmarking / bedriftssammenligning) 12 1

14 Innholdet i en god analyse finansielle forhold Det bør defineres utsagnskraftige nøkkeltall innenfor følgende områder Lønnsomhet Likviditet Finansiering Soliditet NB! Hva er viktige styringsparameter for ditt selskap? Utviklingen kommenteres Årsak Volum Pris (Eventuelt forslag til tiltak) 13 1

15 Innholdet i en god analyse Resultatanalyse Bruttofortjeneste Driftsmargin Resultatmargin En resultatstørrelse i forhold til driftsinntektene Fortjenestemargin Rentabilitetsmålinger (avkastning av investert kapital) Totalkapitalrentabilitet Egenkapitalrentabilitet En resultatstørrelse i forhold til balansen 14 1

16 Innholdet i en god analyse Rentabilitetsmålinger (avkastning av investert kapital) Totalkapitalrentabilitet Driftresultat Finansinntekter Egenkapital Finanskostnader Eiendeler Gjeld Egenkapitalrentabilitet Årsresultat før skatt Skatt Årsresultat etter skatt 15 1

17 Likviditet Likviditetsgrad 1 = Omløpsmidler Kortsiktig gjeld > 2 Likviditetsgrad 2 = Mest likvide omløpsmidler 1) Kortsiktig gjeld > 1 > 10% Likviditetsreserve = Likvider + ubenyttet kassekreditt Omsetning 1) Mest likvide omløpsmidler omfatter normalt samtlige omløpsmidler med unntak for varelager 16 1

18 Soliditet / Finansiering Egenkapitalandel = Gjeldsgrad = Egenkapital 100 % Totalkapital Gjeld Egenkapital Egenkapitalandelen (prosenten) viser i hvor stor grad eiendelene er finansiert med egne midler. Den viser også hvor mye bedriften kan tape før fremmedkapitalen (gjelden) blir påført et tap

19 Lønnsomhet Totalkapitalrentabilitet = Driftsresultat + Finansinntekter *100 % Totalkapital Egenkapitalrentabilitet = Resultat før skatt *100 % Egenkapital Overskuddsgrad = Resultat før skatt *100 % Salgsinntekter Rentabilitet (prosenten) viser hva avkastningen på investert kapital er. 18 1

20 Subsea AS - Resultatregnskapet 19

21 Subsea AS Balansen - Eiendeler 20

22 Subsea AS Balansen Gjeld og Egenkapital 21

23 Likviditet - Kontantstrømanalyse Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Ordinære avskrivninger Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Utbetalinger ved investering i F&U Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstømmer fra finansieringsaktiviter Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Innbetalinger ved opptak av ny konsern gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig konsern gjeld Netto endring i kassekreditt Innbetaling av egenkapital Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter

24 Subsea typisk sammenheng? 23

25 Sammenlign med andre selskaper i samme bransje 24

26 Subsea AS Nøkkeltall 25

27 Nyheter aksjelov endringer i utbyttereglene vedtatt juni 2013 Område Generelt om nye utdelingsregler Beskrivelse Endringer i aksjelovene gjør at det blir enklere å dele ut utbytte. Overkursfond som til nå har vært bundet egenkapital og dermed gjenstand for formelle grep (regler om nedsetting av aksjekapitalen) før det kan deles ut er nå blitt fri egenkapital. Det er nå også flere muligheter til å dele ut utbytte gjennom året. Utbytte mer skjønnsmessig vurdering enn tidligere Styret må dokumentere sin vurdering Etter at de tekniske begrensninger er fjernet i forhold til minimumskapital før utbytteutdeling, er det innført en mer skjønnsmessig vurdering. Bestemmelsen sier nå at Selskapet kan bare dele ut utbytte så langt det etter utdelingen har en forsvarlig egenkapital og likviditet Kravet om forsvarlig likviditet er nytt. Det er styret som har ansvaret for at selskapet etter utdelingen har en forsvarlig egenkapital og likviditet. Det betyr at det i større grad enn tidligere, hvor man kunne støtte seg på de mer tekniske utbyttebegrensningene, må forventes at styret skriftlig dokumenterer sin vurdering av forsvarlig egenkapital og likviditet i forbindelse med at de fremsetter forslag til utdeling av utbytte. I sin vurdering må styret vurdere forholdene på beslutningstidspunktet i tillegg til at de også må vurdere fremtiden. 26

28 Rapportering styret bør ha Nøkkeltallrapport og utvikling i nøkkeltall Endring i omsetning Bruttofortjeneste Dekningsbidrag Rentabilitet. Egenkapital. Totalkapital Soliditet. Egenkapitaldekning Omløpshastighet lager Kredittid kunder Kredittid leverandør Likviditet. Arbeidskapital Andre nøkkeltall spesielt for virksomheten 27 2

29 Takk Nina Straume Stene Tlf:

Forenklet analyse av årsregnskap/månedsrapport Versjon for regnskapsåret 2006

Forenklet analyse av årsregnskap/månedsrapport Versjon for regnskapsåret 2006 Regnskapsanalyse Forenklet analyse av årsregnskap/månedsrapport Versjon for regnskapsåret 2006 Utarbeidet av LO Innspill kan gis til LOs Næringspolitiske avdeling v/ Fanny Voldnes, e-post: fanny.voldnes@lo.no

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Aksjelovene. ny innpakning

Aksjelovene. ny innpakning Aksjelovene ny innpakning 2013 Utgitt av KPMG AS Administrerende direktør Stein-Ragnar Noreng Adresse Sørkedalsveien 6 Postboks 7000 Majorstuen, 0306 Oslo Internett www.kpmg.no Forfattere og kontaktpersoner

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118

driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118 Resultatregnskap Note 2010 2009 driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118 driftskostnader Lønnskostnader 12 11 840 10 848 Avskrivninger 2 459 372 Nedskrivning av aksjer 5

Detaljer

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk.

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk. SELSKAPSINFORMASJON DEMOBEDRIFTEN AS Organisasjonsnr. 123454321 Telefon Selskapsnavn DEMOBEDRIFTEN AS NACE 81 Adresse Adresse50 NACE beskrivelse Beplantning av hager og parkanlegg Postnr 2332 Antall ansatte

Detaljer

Grunnleggende regnskap

Grunnleggende regnskap Grunnleggende regnskap av Aage Sending Fagbokforlaget 3. utgave Løsningsforslag til egentreningsoppgavene og Test deg selv Oppdatert/rettet siste gang: 2012-9-18 For de som lastet ned løsningsforslagene

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Tips og råd for god økonomistyring

Tips og råd for god økonomistyring Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet PLANLEGGINGSFASEN FØR DU STARTER Kalkyler enkle beregninger Budsjettering GJENNOMFØRING, BRUK OG FORSTÅELSE Regnskapet: De faktiske tall Faresignaler

Detaljer

Årsrapport 2012. Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011. Våre eiendommer dine muligheter

Årsrapport 2012. Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011. Våre eiendommer dine muligheter SveaReal AS Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2012 Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011 Årsrapport 2012 Våre eiendommer dine muligheter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Detaljer

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20 Årsmelding 2006 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrøm 14 Noter til regnskapet 15 Revisors beretning 20 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as april 2007 Samspill

Detaljer

Metode for studere likviditet. Metode for analyse av regnskapet. Kontantstrømanalyser

Metode for studere likviditet. Metode for analyse av regnskapet. Kontantstrømanalyser Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering, gruppering og korrigering Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser

Detaljer

NetCom Konsern Balanse

NetCom Konsern Balanse NetCom Konsern Resultatregnskap (MNOK) NOTE Telefoni inntekt 3 752 2 914 2 494 Driftsinntekter 1 3 752 2 914 2 494 Nettverks- og produktkostnader 2 1 11 848 658 Lønn og sosiale kostnader 3 387 296 269

Detaljer

Årsrapport 2007 VOKKS

Årsrapport 2007 VOKKS Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi,

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen 2009 1. KVARTAL Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF BWG HOMES VERDIKJEDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BWG Homes

Detaljer

Årsregnskap. Adresseavisen AS

Årsregnskap. Adresseavisen AS Årsregnskap Adresseavisen AS 2011 Årsberetning 2011 Adresseavisen AS Virksomheten Adresseavisen AS ble stiftet i forbindelse med sammenslåingen av tidligere Adresseavisen ASA-konsernet og Harstad Tidende

Detaljer

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 Utgiver Validus AS Postadresse: Postboks 113, 3051 Mjøndalen, Norway Besøksadresse: Orkidéhøgda 3, 3050 Mjøndalen Telefon: (+47) 32 23 11 00 Faks: (+47) 32 23 11 01 E-post: firmapost@validus.no

Detaljer

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA.

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA. ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011 Finansiell rapport Finansiell rapport Aksjer og aksjonærer Regnskap konsern 12.5 1000 10 8,5 10,1 800 7.5 6,0 7,1 6,2 600 Rieber & Søn skal gjennom god forretningsdrift sikre

Detaljer

Innhold. Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 15. Balanse 16. Kontantstrøm 18. Noter til regnskapet 19. Revisors beretning 24

Innhold. Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 15. Balanse 16. Kontantstrøm 18. Noter til regnskapet 19. Revisors beretning 24 Årsmelding 2007 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrøm 18 Noter til regnskapet 19 Revisors beretning 24 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as mars 2008 Forside

Detaljer

backe bergen AS Årsrapport 2013

backe bergen AS Årsrapport 2013 backe bergen AS Årsrapport 2013 backe bergen as Foto: truls løtvedt 1 2 3 Forsiden: Sundts veg detalj. (Foto: Truls Løtvedt). 1: Dokken. 2: Flåte i dokken. 3: Forsilo på flåte i dokken. Sundts veg Arkitekt:

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future...

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future... REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008 Heading for the future... INNHOLD 4 5 11 14 15 16 18 40 41 43 44 NØKKELTALL EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE STYRETS ÅRSBERETNING KONSERN RESULTATREGNSKAP KONSERN BALANSE

Detaljer

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport Halvårsrapport 2014 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall for Lyse 3 Halvårsberetning 2014 6 Erklæring 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Utvidet konsolidert

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

Guard Systems AS Årsrapport 2014

Guard Systems AS Årsrapport 2014 Guard Systems AS Årsrapport 2014 Guard Systems AS ÅRSRAPPORT 2014 Innhold Årsberetning s. 3-5 Resultatregnskap s. 6 Balanse s. 7-8 Noter s. 9-14 Kontantstrømoppstilling s. 15 Revisjonsberetning s. 16-19

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 06-06-2014 OPTIEL VEST AS Org. nr. 994272713 Fabrikkveien 2 4033 STAVANGER Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk 10

Detaljer