INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009"

Transkript

1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 23. april 2009, kl i Samlingssalen, Kjelsås skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av sekretær og to sameiere til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn E) Godkjenning av dagsorden 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR GODTGJØRELSER A) Styret B) Revisor 5. BUDSJETT 6. INNKOMNE FORSLAG A) Utbedring av takterrasser hovedhus B) Rehabilitering av sykkel bod i garasjekjeller C) Vedlikehold rekkehus 7. INFORMASJON FRA STYRET OM ELEKTRISK ANLEGG OG BRANNVERN, Jfr. vedlegg VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 2 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år D) Valg av valgkomité Oslo, 24. mars 2009 Styret i Bente Sandbæk /s/ Thorbjørn Slaaen /s/ Bente Meinert /s/ Inger Johanne Eikeland /s/ Riitta Anneli Pelli-Nilsen /s/ I sameiermøtet har sameierne stemmerett med en stemme for hver seksjon de eier. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig.

2 2 Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen. SAK 2 ÅRSBERETNING FOR 2008 TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: STYRET Leder Bente Sandbæk Sagadammen 1 Styremedlem Thorbjørn Slaaen Sagadammen 26 Leil. 471 Styremedlem Bente Meinert Sagadammen 16 Styremedlem Inger Johanne Eikeland Sagadammen 26 Leil. 472 Styremedlem Riitta Anneli Pelli-Nilsen Sagadammen 9 VARAMEDLEMMER TIL STYRET Varamedlem Anne Brækhus Sagadammen 11 Varamedlem Oddvar Jensen Sagadammen 26, Leil 475 GENERELLE OPPLYSNINGER OM SAMEIET TILLITSVALGTE OG ANSATTE Av sameiets 5 styremedlemmer er det 4 kvinner og 1 mann. Sameiet er positiv til likestilling og tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Sameiet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Sameiet har ingen ansatte. FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er regnskapssjef Egil Havre, OBOS. Sameiets revisor er KPMG AS. EIENDOMMEN Sameiet består av 100 seksjoner. Sameiet er registrert i Brønnøysund med organisasjonsnummer Sameiet ligger i Oslo kommune og har følgende gårds- og bruksnummer : Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Styret er ikke kjent med at det ytre miljøet forurenses i vesentlig grad. Sameiets forretningsadresse er:

3 3 s v/obos Eiendomsforvaltning AS Postboks 6668, St. Olavs pl Oslo VAKTMESTERTJENESTE Sameiet har ansatt Hammersborg Eiendomsdrift AS til å ivareta den daglige drift og det løpende vedlikehold i sameiet i henhold til avtale og stillingsbeskrivelse. Nøkler Systemnøkler bestilles skriftlig hos forretningsfører. FORSIKRING Sameiets eiendommer er fullverdiforsikret i Gjensidige Forsikring med polisenummer Fullverdiforsikring vil si at forsikringsselskapet har ansvaret for at sameiet til enhver tid har de riktige forsikringssummer. En forutsetning for dette er at forsikringsselskapet får melding om vesentlige verdiøkninger på bygninger, f.eks. ved rehabilitering eller påbygging. Ved totalskade skal erstatningsbeløpet dekke oppføring av ny bygning av samme standard og størrelse. Forsikringen omfatter også bygningsmessige forandringer som den enkelte seksjonseier gjør inne i boligen. Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Hvis sameiets forsikring skal benyttes, må beboerne straks melde skaden til Forsikringsavdelingen i OBOS tlf faks E-post Oppfølging av forsikringssaker blir gjort av Forsikringsavdelingen i OBOS. BRANNVERN Styret har utarbeidet egen brannvernsinformasjon inkludert branninstruks og egenkontrollskjema som er vedlagt (Vedlegg 3). Beboerne er ansvarlig for å følge det som står beskrevet i denne informasjonen. Det er viktig at beboerne tar kontakt med styret hvis det oppdages feil eller mangler ift brannvern. HMS Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. Boligselskap er definert som virksomhet og skal derfor ha internkontrollsystem. Dette omfatter blant annet kontrollsystem og oppfølging av brannvern, byggherreforskrifter ved bygge- og anleggsarbeid, lekeplasser og elektrisk anlegg og elektrisk utstyr hvor fordeling av ansvaret er gitt en slik tolkning: Sameiet er ansvarlig for at det elektriske anlegget og utstyret i fellesarealet til enhver tid er i orden. I forhold til anlegg og utstyr i den enkelte boenhet er det styrets plikt å gjøre eier og/eller bruker av den enkelte

4 4 seksjon oppmerksom på det ansvar som de har for å holde elektrisk utstyr i orden etter gjeldende lov og forskrift. EIENDELER OG GJELD OMSETNING OG TAKSTER Sameierne får tilsendt skjema med oppstilling over den enkelte seksjons andel av sameiets inntekter, utgifter, gjeld og eiendeler. Ligningsverdien får den enkelte oppgitt på ligningskontoret. Omsetning av seksjonene skjer til markedspris. Det finnes ikke takster for seksjonene verken hos styret eller forretningsfører. Så langt forretningsføreren får oppgitt omsetningspriser, blir disse registrert. Forretningsfører kan, på bakgrunn av disse opplysningene, gi antydning om prisnivået for seksjonene. TELENOR Sameiet er tilsluttet samarbeidsavtalen mellom Telenor og OBOS Eiendomsforvaltning om rabattordning for beboere med telefonabonnement i Telenor. Det gis rabatt på : - Tellerskritt/trafikk fra fasttelefon - Fri bruk av fasttelefon hver lørdag (kun startpris på 89 øre pr samtale uansett varighet). Den enkelte beboer får også rabatt ved bestilling av: - ADSL, oppringt internett og mobiltelefoni - Bredbåndstelefoni - Med 3 typer Telenor-abonnement gis en totalkunderabatt i tillegg til de øvrige rabattene. KABEL-TV Canal Digital Kabel TV AS er leverandør av kabel-tv tjenester. Har du spørsmål vedrørende ditt kabel-tv-abonnement, digital-tv eller bredbånd, kan du ringe tlf Åpningstider hos kundeservice er mandag - fredag 08:00-23:00, lørdag 10:00-18:00. Søndager er stengt. Oppstår feil på kabelanlegget på søndager, kan dette rapporteres via telefon også søndager mellom 10:00 og 22:00. For ytterligere informasjon vises det til Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv anlegget som å skru av dekselet på antenne-kontakten og foreta om- eller tilkoblinger. Slike inngrep vil kunne forårsake forstyrrelser på signalene til andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-tv anlegget. AVTALE OM LEVERANSE AV ELEKTRISK KRAFT Sameiet får levert kraft til fellesanlegg fra Fjordkraft.

5 5 STYRETS ARBEID I 2008/2009 Styret har til sammen hatt 7 styremøter siden siste årsmøte. Samarbeidet i styret har i perioden vært meget bra: Det er jobbet med følgende: Det er gjennomført relativt store og nødvendige vedlikeholdsarbeider i hovedhuset, spesielt vedrørende maling og blikkenslagerarbeid. Utført vedlikehold av balkongdører i 3. etg.på rekkehusene Utført vedlikeholdsarbeid i 2 av rekkehusene relatert til fuktskader. Oppfølging og utbedring av jordbrønnene Systematisk jobbing og oppfølging av lekkasjer (lekkajseproblemer) i noen toppleiligheter, atriet og garasjen. Jordbrønnene har krevet oppfølging og utbedring. Mye arbeid er lagt ned i et forprosjekt for en best mulig løsning for utbedring av takterrassene i hovedhuset for stopp av lekkasjene. Prosjektet er ferdig og saken legges frem for årsmøtet nå. Foajeen i hovedhuset er ferdig utsmykket og møblert. Den fremstår nå som meget representativ. Parkeringsproblemer i garasjen er vurdert. Rot og uryddighet relatert til enkelte beboeres adferd i fellesareal vil nå håndteres etter nye rutiner. Styret har gjennomgått brannsikkerheten og de tiltak vi ønsker for å sørge for at alle til enhver tid er godt kjent med rutiner vedr. brann. Gjennomgang og oppfølging av økonomien har som normalt vært en del av styrets arbeid og det er bl.a. foretatt kvalitetssikring av fordelingen av utgifter fordelt på rekkehus og hovedhus. En økning av innbetaling til vedlikeholdsfondene er foretatt tidlig for å sørge for at fondene ikke tømmes. Sameiet hadde i 2008 lekkasjer på gassanlegget. Dette ble umiddelbart utbedret. Det er kjøpt inn nye arkivskap for arkivering av de av sameiets dokumenter som ikke er i forretningsførers arkiv. Avklart og registrert hvilke bodnr. som hører til hvilke leiligheter/ rekkehus. Avklart vaktmesterinstruks Innført bredbånd og digitalt tv til alle leiligheter/rekkehus, og avholdt informasjons/oppfølgingsmøte overfor sameiere basert på innsamlede feilsituasjoner/problemområder Informert om rolle/ansvarsfordeling for styret og teknisk komite Informert om løsninger på generelle praktiske tekniske detaljer Gjennomført teknisk gjennomgang av gassforsyningen til leilighetene Sameiets leverandører er som tidligere. Besluttet at sameiet skal opparbeide en HMS perm med rutiner som skal utføres jevnlig både av den enkelte beboer og av sameiestyret. Det er foretatt vurdering av vår strømleverandør og konkludert med at avtalen gjennom OBOS er bra. REGNSKAPET FOR 2008 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av sameiets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkter om kostnadsutvikling og budsjett for 2009.

6 6 Årsregnskapet for 2008 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. RESULTAT Årets resultat med et underskutt på kr ,- som fremkommer i resultatregnskapet foreslås overført fra opptjent egenkapital. INNTEKTER Inntektene i 2008 var til sammen kr ,- mot budsjettert med kr ,-,. Kr er innbetaling for bytte av gassregulator hovedhus. KOSTNADER Driftskostnadene i 2008 var på kr ,- mot budsjettert med kr ,-. Drift og vedlikehold ble budsjettert med kr ,-, mens regnskapet viser kr ,-. Hovedårsaken til avviket var uforutsett fuktskade på hovedhus. Energi ble budsjettert med kr ,-, mens regnskapet viser kr ,-. Kostnaden ble for lavt budsjettert iht. økede strømkostnader. Konsulenthonorar er budsjettert med kr ,- mens regnskapet viser kr ,-. Hovedårsak til avviket er utgifter til forprosjekt for tak terrasser og målinger av fukt fra Polygon. Revisors honorar for regnskapsåret 2008 er for revidering av selskapets regnskap og formuesforvaltning. Revisjonshonoraret fremkommer som egen post i resultatregnskapet. Forøvrig vises til de enkelte tallene i regnskapet og den regnskapsmessige oversikt som fremkommer under noter til regnskapet. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. Styret viser til at det er i verksatt økt innkreving av felleskostnader for hovedhuset til dekning av løpende vedlikeholdsutgifter. KOSTNADSUTVIKLING Rentesatsene i OBOS Eiendomsforvaltning AS pr. den : Renter på driftskonto : 0,10 % Renter på sparekonto: 4,60 % under 0,5 millioner 4,70 % mellom 0,5 millioner og 2 millioner 5.00 % over 2 millioner STRØMPRISENE Den totale strømprisen til en forbruker består av tre komponenter: Kraftpris som dekker kostnadene ved å produsere og selge den elektriske kraften

7 7 utgjør ca. 44% av total strømpris (betales til kraftleverandør). Nettleie for transport av den elektriske kraften utgjør ca. 22% av total strømpris (betales til nettselskapet). Statlige avgifter dvs. forbrukeravgift, avgift til Energifondet og merverdiavgift utgjør ca. 34 % av total strømpris. Strømprisen i Norge varierer med årstidene. Normalt stiger den i vinter halvåret og reduseres i sommerhalvåret. Dette og andre faktorer som påvirker kraftprisene gjør det vanskelig å spå utviklingen i strømprisene FORSIKRING Bygningsforsikringen øker fra 2008 til 2009 med ca. 9,3 %. Dette skyldes at indeksen som reflekterer prisoppgangen på håndverkstjenester har økt tilsvarende. Denne indeksøkningen er lik for alle forsikringsselskaper. Ut over dette foretar forsikringsselskapene individuell prisjustering med bakgrunn i sameiets egen skadesituasjon. KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgiften øker med 3,5 % og renovasjonsavgiften øker med 4,6 %. ØVRIGE KOSTNADER Når det gjelder de øvrige kostnadene i budsjettet har styret regnet med en generell prisstigning. INNTEKTS- OG KOSTNADSOVERSLAG FOR ÅR 2009 (Budsjett) Styret har satt opp en oversikt over forventede inntekter og kostnader i Tallene er vist som egen kolonne ved siden av resultatregnskapet. (Budsjett 2009.) Oversikten er basert på en økt innbetaling til vedlikehold tilsvarende 6,8 % av felleskostnader for hovedhus og 4,7 % for rekkehusene fra Oversikten gir et forventet årsresultat på kr ,-. I oversikten er det tatt hensyn til de forhold som er nevnt foran. Forøvrig vises til de enkelte tallene i oversikten. Oslo, 24. mars 2009 I styret for Bente Sandbæk /s/ Thorbjørn Slaaen /s/ Bente Meinert /s/ Inger Johanne Eikeland /s/ Riitta Anneli Pelli-Nilsen /s/

8 8

9 9 SAK 3,4 OG SAMEIET SAGADAMMEN RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Innbetalinger Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Andre honorarer Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTN DRIFTSRESULTAT: FINANSINNTEKT/ KOSTNAD: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT/KOSTN ÅRSRESULTAT Overføringer: Til opptjent egenkapital Fra opptjent egenkapital Disponeringer: Vedlikehold fellesanlegg Vedlikehold rekkehus Vedlikehold hovedhus Sum disponert SAMEIET SAGADAMMEN

10 10 EIENDELER BALANSE Note ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Restanser felleskostnader Kundefordringer Kortsiktige fordringer Gassregnskap Jordvarmeregnskap Håndkasse Driftskonto i OBOS Sparekonto i OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Forskudd felleskostnader Leverandørgjeld Skyldig offentlig myndigheter Gassregnskap Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, / STYRET FOR SAMEIET SAGADAMMEN BENTE SANDBÆK/s/ THORBJØRN SLAAEN/s/ BENTE MEINERT/s/ INGER JOHANNE EIKELAND/s/ RIITTA ANNELI PELLI-NILSEN/s/ NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER

11 11 Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader fordelt etter brøk alle Felleskostnader fordelt likt alle Felleskostnader brøk rekkehus Felleskostnader brøk hovedhus Vedlikeholdsfond hovedhus Vedlikeholdsfond rekkehus Vedlikeholdsfond fellesanlegg Kabel TV SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Gjensidige (andel av årsoverskudd) SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Arbeidsgiveravgift SUM PERSONALKOSTNADER Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt under 0,75 årsverk i selskapet gjennom året. Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2008/2009, og er på kr ,-. NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er på kr ,- og er i sin helhet knyttet til revisjon. NOTE: 7 KONSULENTHONORAR OBOS Prosjekt AS (Hovedhus) Multiconsult AS (Rekkehus) SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD FELLES Malerservice Norge AS

12 12 SUM STØRRE BYGNMESSIGE VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift /vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold fyringsanlegg Drift/vedlikehold garasjeanlegg Egenandel forsikring Kostnader dugnader SUM FELLES HOVEDHUS Malerservice Norge AS Polygon (utbedring av fuktskade) SUM STØRRE BYGNMESSIGE VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift /vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold heisanlegg Drift/vedlikehold fyringsanlegg Kostnader leiligheter, lokaler SUM HOVEDHUS REKKEHUS Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold elektro SUM REKKEHUS SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Feieavgift (Rekkehus) Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 10 ENERGI / FYRING Elektrisk energi SUM ENERGI / FYRING NOTE: 11

13 13 ANDRE DRIFTSKOSTNADER FELLES Container Driftsmateriell -182 Lyspærer og sikringer -321 Vaktmestertjenester Renhold av søppelbeholdere Snørydding/gressklipping Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita -813 Trykksaker Andre kontorkostnader Porto Gaver -640 Bankgebyr Velferdskostnader Konstaterte tap -739 SUM FELLES HOVEDHUS Driftsmateriell -95 Lyspærer og sikringer Renhold ved firmaer Matter SUM HOVEDHUS REKKEHUS Skadedyrarbeid/soppkontroll SUM REKKEHUS SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 12 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS Renter av sparekonto i OBOS Renter av for sent innbetalte felleskostnader Andre renteinntekter 114 SUM FINANSINNTEKTER

14 14 NOTE: 13 KORTSIKTIGE FORDRINGER Til gode av eierne ABC Skadedyrteknikk AS SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER Posten "Andre forskudd" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 2009, Med motpost i leverandørgjeld. Kostnadsføring og utbetaling vil skje i NOTE: 14 EGENKAPITAL ANNEN EGENKAPITAL IB Omdisponert Sum før årets resultat UB Felles Rekkehus Hovedhus SUM VEDLIKEHOLDSFOND IB Omdisponert Årets resultat UB Felles Rekkehus Hovedhus SUM NOTE: 15 SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER Skyldig arbeidsgiveravgift SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER NOTE: 16 GASSREGNSKAP A konto innbetaling gass Rep./vedlikehold Oppgjørskonto 0 Innkjøp gass SUM GASSREGNSKAP NOTE: 17 JORDVARMEREGNSKAP A konto innbetaling jordvarme Rep./vedlikehold 0 Oppgjørskonto 0 Innkjøp jordvarme SUM JORDVARMEREGNSKAP NOTE: 18

15 15 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Rest forlik Avsatt styrehonorar Utlegg beboer SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD

16 16 6. FORSLAG A) Hovedhuset utbedring av takterrasser Bakgrunn De øverste leilighetene (20 stk) i hovedhuset har alle takterrasser. Terrassene utgjør en del av hovedhusets tak, og er derfor tekket med to-lags foliemembran. Membranen er beskyttet av tretremmer. Tekkingsarbeidene ble utført i Forventet levetid på membrantekkingen er om lag 25 år. Det kan således antas at membranen vil kunne vare i minst 10 år til, såfremt den ikke påføres mekaniske skader. Problemer Takterrassene er ikke utført med tilfredsstillende fall mot sluk. Tretremmene er for store til at normal rengjøring av membran kan foretas. Det samler seg derfor rusk og rask under tremmene, som demmer opp vannet. Tremmene er utført med spikerslag, som også hindrer vannavrenningen. Dette kombinert med for lite fall mot sluk, gjør at det blir liggende vanndammer under tremmene. I noen tilfeller stiger vannet over tremmene. Ved at tremmene er fuktige under, og tørker på overflaten, vil terrassebordene vri seg og sprekke opp. Det har vært noen tilfeller av lekkasjer gjennom membranen. Årsakene kan spores tilbake til hull i membranen, muligens oppstått allerede under byggingen. Reparasjonene har vært kostbare og til sjenanse for leieboerne. Når membranen ikke er skadet, tåler den vanndammene. Det er ikke registrert systematiske svakheter ved membranen, for eksempel ved overganger mot vegg eller gesims. Forprosjekt for utbedring OBOS Prosjekt har gjennomført et forprosjekt, der ulike utbedringsmetoder er vurdert. 5 av alternativene innebærer oppbygging av nytt tak med bedre fall, og tekking med ulike membrantyper. Oppå membranen legges det nye tremmer med mindre dimensjon enn dagens tremmer for å lette rengjøringen. Kostnadsoverslagene for disse alternativene ligger i området 6,3 7,2 mill kr inkludert mva. Gjennomsnittskostnaden per leilighet (i alt 75 stk) ligger i området kr. Kostnadene vil måtte fordeles i henhold til fordelingsbrøken for leilighetene. Det siste utbedringsalternativet utnytter membranens gjenværende levetid ved å la den ligge urørt. Nye tremmer med mindre dimensjoner legges oppå membranen. Disse tremmene bygges opp, slik at spikerslagene ikke hindrer vannavrenningen mot sluk. Den mindre dimensjonen muliggjør regelmessig rengjøring av membran, og tremmene kommer opp slik at de ikke vil ligge og plaske i vanndammene. Dette alternativet er kostnadsberegnet til 2,9 mill kr, som innebærer en gjennomsnittskostnad per leilighet på kr

17 17 Styrets forslag Styret konstaterer at det ikke er registrert lekkasjer som kan tilbakeføres til generell aldring av membranen. Membranen holder dessuten tett i kritiske områder som hjørner og overgang mot vegg. Ved fullstendig reetablering av takkonstruksjonen vil det kunne oppstå nye lekkasjer i de kritiske områdene, spesielt siden taket vil måtte heves i forhold til dagens nivå. Den gjenværende nytteverdien/levetiden av membranen vil heller ikke komme oss til gode. Fullstendig reetablering er dessuten meget kostbart. Styret foreslår derfor følgende utbedring: 1. For en og en leilighet fjernes tremmene, kuttes opp i håndterbare enheter, og bygges opp ca 25 mm slik at vannet kan renne fritt mot sluk under tremmene. Tremmene gjenbrukes ved at skadede tremmebord skiftes ut, slik at tremmene vil få ca samme gjenværende levetid som membranen (ca.10 år). 2. Membranen rengjøres, og inspiseres av taktekkingsfirma. Eventuelle skader repareres. 3. Slukene og tettingen mot slukene inspiseres av rørlegger/taktekkingsfirma. Eventuelle skader repareres. 4. Tremmene legges tilbake på plass. Forslag til vedtak Årsmøtet ber styret innhente konkurrerende pristilbud på styrets utbedringsforslag. Utbedringen gjennomføres for en utvalgt terrasse. Styret innkaller dernest til ekstraordinært sameiemøte, som fatter endelig vedtak om gjennomføring og finansiering. Det forutsettes at tiltaket finansieres ved en eller flere særskilte innbetalinger. 17

18 18 B) Rehabilitering av sykkelbod i garasjekjeller Styret foreslår å arealeffektivisere dagens sykkelbod. Sykkelboden fremstår i dag som trang, rotete og lite arealeffektiv. Bruk av sykkel både til lek, mosjon og som transportmiddel øker år for år, og det er en utfordring i sameiet vårt å finne en god løsning som ivaretar den trenden vi ser. En annen kjensgjerning er at bodene våre slett ikke er særlig store, og lite egnet for parkering av flere sykler. Følgelig er vi henvist til sykkelboden som er sprengfull i tillegg til å være lite hensiktsmessig innredet. Et annet forhold er at mange i dag også har flere sykler og noen bruker sykler året rundt. Vi foreslår derfor å investere i en oppgradering av sykkelboden slik at vi får organisert god plass til mellom 50 og 60 sykler og i tillegg god og fri passasje på den ene langsiden, + mulighet for potensiell påbygging til enda flere plasser om det skulle vise seg nødvendig noen år frem i tid. Investeringen for å få modernisert sykkelboden med god organisert plassering av mellom 50 og 60 sykler vil komme på ca kr Kostnaden pr. sykkel vil være ca kr Fordelt på en antatt levetid for ca 20 år for sykkelstativene, vil det si ca. kr pr. år pr. sykkel., eller mindre enn 1 kr. pr. uke. Forslag til vedtak: Styret får fullmakt til å oppgradere sykkelboden for en kostnad på ca kr ,-. 18

19 19 19

20 20 C) Vedlikehold av rekkehusene Vedlikeholdet i rekkehusene har ikke kommet skikkelig i gang selv om vi har bodd der i 10 år. Årsaken er den langvarige bygningsproblematikken som medførte at vedlikeholdet i hovedsak ble tatt i den runden. Fremover må imidlertid Styret sørge for at bygningsmassen blir vedlikeholdt ihh til sameiets vedtekter. Hvordan dette skal gjennomføres er det ikke rutiner på. Disse rutinene må på plass slik at styret ikke må utforme gjennomføringen hver gang vedlikeholdet må tas. Dette kan gjøres på forskjellige måter, men det er noen regler man har krav om å forholde seg til / følge: Styret sørger for riktig vedlikehold til riktig tid Styret sørger for kostnadsbelastning av den enkelte seksjon ihh til sameiets vedtekter. Styret sørger for forskriftsmessig utført arbeid. Seksjonene er solidarisk ansvarlig for bygningsmassen. Men ikke hvis påkrevet arbeid ikke er forskriftsmessig utført. Det er styret som beslutter gjennomføringen Det er ulik oppfatning i rekkehusene om hvordan arbeidet skal foretas. Det er imidlertid et styreansvar å sørge for gjennomføringen. For at alle synspunkt skal bli tatt hensyn til foreslår styret at man lager en gruppe som kommer med en plan til styret. Gruppen er rådgivende og styret beslutter. Gruppen foreslås å ha et medlem fra hver rekke dvs 6 stk. For å komme i gang med planleggingen foreslås nå følgende medlemmer (kan endres av rekkene) Rekke 1 nr 1 - innkaller gruppen til første møte Rekke 2 nr 8 Rekke 3 - nr 14 Rekke 4 nr 16 Rekke 5 nr 20 Rekke 6 nr 25 Vedlikeholdet vil koste mer penger enn det som settes av nå styret foreslår derfor også å øke innbetalingen til vedlikeholdsfondet. Forslag til vedtak: A. Årsmøtet tar foreslått opplegg for planlegging av vedlikeholdsarbeidene til etterretning. B. Innbetaling til vedlikeholdsfondet oppjusteres pr med samme beløp som ved forrige justering. Dette for å sørge for dekning av kommende vedlikeholdsarbeid. 20

21 21 7.VALG 21

22 22 22

23 23 23

24 24 Vedlegg 1 VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET SAGADAMMEN VEDTATT I SAMEIERMØTE DEN 30/07-98 Endret i sameiermøte den 10/11-98, 21/4-99, 16/3-00, 24/4-02, 12/ /4-06 og 16/ Navn, forretningskontor og formål Eierseksjonssameiet (heretter kalt sameiet) har forretningskontor i Sagadammen 1-26 i Oslo. Sameiet består av 100 boligseksjoner. Sameiet har til formål å ivareta sameiernes fellesinteresser og administrasjon av eiendommen, gnr. 59, bnr. 395 i Oslo kommune med fellesanlegg av enhver art. 2 Organisering av sameiet og råderett Alle seksjonseiere skal være medlemmer av sameiet og seksjonen kan ikke skilles fra deltakerinteressen i sameiet. Hver seksjonseier får skjøte på sin seksjon, som fritt kan omsettes, pantesettes eller disponeres på annen måte, forutsatt at eierne overholder bestemmelsene som følger av oppdelingsbegjæringen, lov om eierseksjoner, disse vedtekter og eventuelle ordensforskrifter fastsatt av sameiermøtet. Bruksenheten og fellesanleggene må ikke nyttes slik at andre brukere unødig eller urimelig hindres i den bruk av anleggene som er avtalt eller forutsatt. 3 Fellesutgifter Fellesutgiftene skal fordeles mellom seksjonseierne etter følgende regler: Offentlige/kommunale avgifter og forsikring fordeles etter størrelsen på sameiebrøkene, Utgifter som er spesifikke for blokken fordeles mellom seksjonseierne der etter sameiebrøk. Likeledes fordeles utgifter som er spesifikke for rekkehusene mellom seksjonseierne der etter sameiebrøk. Andre utgifter, herunder utgifter til vedlikehold av annet areal, fordeles per seksjon. Jfr. vedlegg 1. 24

25 25 4 Vedlikehold Innvendig vedlikehold av egen seksjon samt andre rom, herunder bod/garasjeplass som hører inn under sekskjonen, påhviler fullt ut for egen regning den enkelte seksjonseier. Innvendige vann- og avløpsledninger omfattes av vedlikeholdsplikten så langt der synlige i eller lett tilgjengelige fra seksjonen. Innkassing og andre hindringer utført av nåværende eller tidligere seksjonseiere, fritar ikke for veldikeholdsplikt. Seksjonseieren er ansvarlig for å holde seksjonen oppvarmet, slik at rør ikke fryser. Seksjonseieren er ansvarlig for elektriske ledninger til og med seksjonens sikringsboks. Ytre vedlikehold av eiendommen med bygninger, fellesrom, fellearealer, anlegg og utstyr er sameiets ansvar, med unntak av døren til den enkelte seksjon, samt seksjonens vinduer, som vedlikeholdes av den enkelte seksjonseier. Ved manglende indre og ytre vedlikehold hos seksjonseier, kan styre etter tre måneders varsel la dette utførers for seksjonseieres regning. Seksjonseiere har ikke adgang til å foreta bygningsmessige endringer av egen seksjon som kan forandre brannsikkerhet, statikk, konstruksjoner som grenser mot nabo, naboers utsikt, grunnforhold, eller på annen måte ha konsekvenser for naboskapet og/eller fellesskapet, uten etter samtykke fra styret. Det er seksjonseiernes plikt å undersøke om tiltakene kan ha slik følger. Ved ønske om utvidelse av boligareal eller endrning av fasade i seksjonene skal søknad sendes styret for godkjenning. Seksjonseier kan ikke igangsette utvidelse av boligareal eller fasadeendring før godkjenning fra Plan- og bygningsetaten er innhentet og eventuell reseksjonering ved utvidelse av boligareal er mottatt, for seksjonseiers kostnad. Brudd av ovennevnte vedtekt er å anse som et vesentlig mislighold ovenfor sameiet. Ansvarsfordeling for rekkehusene, samt drift og vedlikeholdsplan for disse, jfr. vedlegg 2. 5 Vedlikeholdsfond Sameiemøtet oppretter tre fond til dekning av påregnelige, fremtidige vedlikeholdsutgifter, ett for blokken, ett for rekkehusene og ett for andre utgifter. Innbetalinger til fondene dekkes gjennom fellesutgiftene og fordeles iht. 3. Ved innflytting plikter hver seksjonseier å innbetale kr ,- til kassebeholdning for sameiet. Denne bestemmelsen gjelder kun første tinglyste eier av hver seksjon. 6 Godkjennelse av seksjonseiere Erverver av seksjon og leietaker av bruksenhet må meldes til styret. 7 Styret Sameiet skal ha et styre som skal bestå av en leder og fire andre medlemmer. Funksjonstiden for styreleder og de øvrige styremedlemmene er to år. I tillegg skal det velges to varamedlemmer til styret. Varamedlemmene velges for ett år av gangen. Av hensyn til kontinuiteten bør ikke mer enn tre av styrets medlemmer stå på valg samme år. To av styremedlemmene skal ha særskilt ansvar for å ivareta forhold knyttet til blokken, og to av styremedlemmene skal ha særskilt ansvar for å ivareta forhold knyttet til rekkehusene. Styrets leder skal ha overordnet ansvar, herunder særskilt ansvar for å koordinere arbeidet knyttet til hhv. blokken og rekkehusene. 8 Styrets vedtak 25

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 21. mars 2007, kl. 18:00 i salgslokalet i A7, Messepromenaden 2. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Ringnes Park Vest Sameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Ringnes Park Vest Sameie, avholdes onsdag 13.04.2011, kl. 18:00 i sal 2 på Ringen Kino. Til behandling foreligger:

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 07.05.2008, kl. 19.00 i Bjørndal Idrettsforenings klubbhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Vevelstadlia Sameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Vevelstadlia Sameie, avholdes mandag 14.mars 2011, kl. 1800 i Nabosenteret. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 12. mai

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i Etterstadkroken Vel, avholdes onsdag 11. mars 2009, kl. 18:00 i Etterstad videregående skole (kantinen). TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Ordinært sameiermøte i Fredensborg Sameie 1 avholdes tirsdag 22 april 2008 kl 18:00 i Takhuset i Jess Carlsens gate 12 TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

egistreringsblanketten skal leveres i utfylt stand ved inngangen.

egistreringsblanketten skal leveres i utfylt stand ved inngangen. Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. sameiermøte Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 211. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Parkhuset Sameiet, avholdes torsdag 10. mars 2011, kl. 19.00 hos Obos Eiendomsforvaltning, Hammerborg torg 1. Til behandling foreligger:

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 21. april

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 20.05.2009

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Øvre Veitvet Borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag, avholdes onsdag 11. mai 2011, kl. 18:00 i Stedet Vårt, (Veitvet Eldresenenter,

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 06.05.2009

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 4. mai 2011, kl. 18.00 i Salemkirken, Sannergata 12. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer

Lønnealléen Borettslag

Lønnealléen Borettslag Side 1 310 Lønnealléen Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Sletteløkka Boligsameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie, avholdes onsdag 30.03.2011, kl. 18:00 i bowlinglokalene i Veitvet senter, inngang fra

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 Ordinært årsmøte i, avholdes onsdag 30. juni 2010, kl. 19:00 hos Restaurant Olsen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 20. april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 Ordinært sameiermøte i Solbakken II Boligsameie, avholdes mandag 24.4 2006, kl. 20.00 i Bjørndal Idrettsforenings klubbhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Rognerud Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 7. april

Detaljer